Ditiiso 07 of 10 - Tiiso ya Bohlano (63-0322)

333-1 001 Ha re inamise dihlooho tsa rona thapelong.

Ntate ya mahodimong ya Mosa, Modimo Ya Moholo, Ya tsositseng hape Jesu Kreste bafung le ho Mohlahisa ho rona matsatsing a ho qetela ka matla a Moya o Halalelang re lebohela seo - Modimo O matla. Mme jwale, Ntate, re lebile hora e nngwe, hora e ka fetolang maemo a motho. Mme ho ka leba sena, Mmusi, re lokile, hobane ke Mangolo hore Bukeng ya Konyana ho ka bula Ditiiso. Oho Konyana ya Modimo, tloho pele, re ya rapela. Re ya O mema, Mmusi, Molopolli. Tloho kapele ho re bontsha leano la pholoho leo e sale Ole patile ka mengwaha e mengata, ho manolla Tiiso ya Bohlano bakeng sa rona mantsibueng ana, Ntate, mme se patilweng ka hare ho Tiiso bakeng sa rona, hore rebe Bakreste ba nnete ho feta ha jwale - hore re tle re itukisetse mosebetsi o re emetseng. Re kopa seo ho Lebitso la Jesu. Amen.

333-3 002 Kgotsong metswalle. Ke lebohela monyetla ona wa hore kebe le lona mantsibueng ana, ha ke dumele ho nale baka se seng seo nka ikutlwelang kele hae ho nale mosebetsing wa Morena. Mme jwale, hotla haholo ho monyetla ona moo re emenng ... Ha Yena aka manolla seo, nke se kgone ho o neha seo nna. Ha ke leke ho sebedisa mohopolo wa ka kapa se seng feela, jwalo kaha Yena A tlang ho fana ka seo. Mme ho jwalo. Mme ke - ha ke sa fumane seo ka hotla ka tsela eo e tlileng ka yona, jwalo kaha ho bile jwalo nakong tsohle; seka se fosahale ha jwale.

333-5 003 Jwale, re thabile, re ya leboha ka seo se etsahetseng, sephiri se seholo letsohong la Modimo o phelang. Ke eng ntho e kgolo eo e ka etsahalang, eka ba tlotla e ka kang ho batho re kaba boteng ba Modimo ho nale hoba botenng ba Modimo O phelang le pela Morena was marena, Mubusi wa ba busi? Re tla letsa phala, le ho phahamisa diflaga, le ho beha seo kapela MoPresidente wa setjhaba hotla motseng. Empa nahana feela, seo setlabe se lokile, mme etlaba tlotla ho motse oo. Nahana, ho ikokobetseng ha Tabernacle mantsibueng ana, re bitsa Morena wa marena, Modimo; mme ha re etse seo ... Ha re lakatseng dicarpets ho ka lahlelwa pele le jwalo. O hloka dipelo tse ikokobeditseng, hore A nke pelo tsena tse ikokobeditseng le ho senola seo - ntho tseo tsena re nang le tsona.

334-2 004 Jwale, re kopile ... Mme ke nale bopaki boo ke batlang ho fana ka bona. Jwale, ha ke etsa phoso ho sena ... ke utlwile seo, mme nka nna ka ba ke tsela eo ke utlwileng ka yona - e fosahetse, empa ke nahana hore batho ba ne bale teng ba teng kamona - bopaki boo bo jwalo. Mme ebe, matsatsing a mmalwa a fetileng lehaeng - ho Arizona, a - re nale - ho bile lebitso e neng ere ho nale moshemane ya nang le rheumatic fever; e lebileng pelong ya hae. Mme o ne a ... Ntatae le mmae ke batho ba lokileng metswalle yaka. E ne le e m,ong wa madikona ka hare ho tshebeletso, Moena Collins.Moshemane wa hae, Mikie e monyane (motswalle wa Joe) o ne a tshwerwe ke mokgohlane ramatic wa pelo, mme dingaka dine di moromela hae, ho mobeha betheng, mme batswadi bane ba sa batle leha a ema dikobong, leha ele ho motsosa honwa metsi feela: a nwa metsi ka straw; o ne a le maemong a mabe. Mme batswadi, ka tumelo, ba tla mona ho tabernacle mme ba dumela.

334-4 005 Mme masiung a mmalwa a fetileng, ba sa leke ho emisa seo ... Re tla tsebisa tshebeletso ya phodiso ka Sontaha, empa ka baka la ho bona ba lokela ho araba dipotso, ebe re nale seo. Mme ke nale se seng se senyane seo ke batlang ho se etsa mona, pelo yaka ka hare. Mme batswadi mme le ntate ba ne ba rata ho tseba hore ba ka tlisa ngwana wa bona - ntlo, mme ba tlisa batho bana ka hare mona, mme Moya o Halalelang O etsa mosebetsi.

334-5 006 Mme batswadi ka ho hlompha seo, ba tlisa thaka leo le lenyane sekolong - ho moromela feela sekolong. Ngaka ene e sena seo. Ngaka ha e yaka ya thabela seo, a bolella mma ngwana hore o lokela ho bua, ho feela hole jwalo; mme a moneha pale eo. Mme ke nahana, ke utlwisisa, jwalo ka Mokreste wa modumedi mokgatlo wa Seventh Day Adventists - ngaka ke. Mme jwale, a re, "ho lokile, o lokela ... ke nako yaka, ho ka hlahloba ngwana." Are, "O lokela ho hlahloba ." Are, "Ho lokile." Isa ngwana, ngaka e mohlahlobe, madi, moo mokgohlane wa ramatiki oleng teng ... Mme ke utlwa hore ngaka ene emaketse ho e sa tsebeng seo e ka se etsang. Moshemane eo o ntse a phela hantle le kajeno, modumo, mme ebe, eseng seo ...

335-2 007 Jwalo, ke Collins mona ... ke bolela seo se fosahetseng. Ha ke ... Ho jwalo he, Kgaitsedi Collins? Eya. Mikie Collins eo e monyane, botshelela feela, lemo tse supileng; mme seo se ile sa etsahala hona mona masiu a mmalwa a fetileng. Oho, moo hone ho lokela hoba le Motho moo ho nale se etsahetseng. Ene ele Jehova e moholo ("That's right.) Ya tlileng ho hlompha Lentswe. Mme ke lebohile ho ka utlwa seo. O ya bona? ke dumela seo. Eseng nna feela, empa kaofela re hona, hobane ene ele eng - ene ele e monyane kapa ofeng?

335-4 008 Mme hopola, ke fana ka bopaki, jwalo kaha - a le mong feela, mme ke nke ele nngwe mona; se etsahala hohle, empa ho ka le tsebisa feela - ene ele mosebeletse seo ka phodiso e halalelang. Empa o - ke mona ka baka la Ditiiso ... Ha morao o tla utlwisisa hobaneng ha ke bua jwalo. Mme jwale, ha ke moruti. Ha ke ratheologi. Ke rapella bakulang, mme ke rata Mmusi. Mme jwale, jwale ho sena, ho nale ... Maobane bosiu re fane ka bopaki ba ngwanana ya monyane ... ke nale lebitso la hae, mme Billy o nale mabitso a batswadi ba bona mona. Mme ngwanana enwa ya monyane o ne a le bohatong ba ho qetela ba leukemia, jwalo .... Jwalo ka bobe boo ba neng ba sakgone ho mofepa; o lokela hoba ... madi a hae a ne a fetisisetswa methapong. Mme ene ele nthonyana e ntle. O ne a le monyane bakeng sa mengwaha ya hae. (O ne a kaba thaka ya enwa ya mona, ke nahana, empa o ne a phahame ha kae; hang ...) Ba ne batshwana le rona tjena. O ka bolela ka moaparo wa hae jwalo ka batswadi ba ne bafutsanehile, ka bofutsana bo boholo, mme jwale - empa ho bonahaleng, mme Moya o Halalelang Wa bolela hore ngwana eo o fodisitswe.

335-6 009 Jwale, nahana ka seo - ka leukemia. Thakanyana le lenyane ... Mme madi ke a sa lokang esita le ho ka fepa seo. E lokela ho bua ka seo - e ya sepetlele le ho nka madi hotswa methapong, fana ka seo, ke nahana glucose kapa eng kapa eng ... ha ke tsebe letho ka meriana bakeng sa mafu; empa leha ele hore, e lokela hobaka tsela eo. Mme pele ngwana a eba teng ho hola, o llela hamburger. Mme patsi, kamora ho utlwa Moya o Halalelang wa HO BOLELA MMUSI (O ya bona?), ba, mme le bona batho feela, e ne ese feela, empa ba ... Ka dokapole tsa ha dandy tsa kgale ba nale ditulo metsotsong e fetileng, Moena le Kgaitsedi Kidd, ho laela ho mamela seo, mme ngwana a ja dijo tsa hae moo lehaeng la tsela.

336-2 010 Matsatsi a mabedi kapa a mararo kamorao ho sekolo, mme a ya ele - ho ya ngakeng, mme ngaka ene e maketse, a re, "Ho ne hose le karolo hohang ya leukemia e neng e fumanwa ho ngwana." O ya bona? Jwale, ke hantle feela ho letshwao leo, matla a Modimo O Moholo ho ka nka karolo eo ya Madi le ho a hlwekisa - le ho ka kenya pulsation ya bophelo bo botjha morao mola, hobane a hao - phallo ya hao ya madi ke bophelo, bahlaho, mme - e hlahisa methapo e metjha hotswa ho ya kgale. Mme ke eng seo, ke hantle feela ... ke tla bolela sena: ene ele ho hlahisa ketso ya Modimo O Matlaohle ho ka nka - phula ya madi e kopaneng le kankere ho fihlela thakanyana leo le lenyane le etswa. Mme kamora metsotso ya nako, phula e ntjha ya mothapo ...

336-3 011 Ke ya dumela, (ha ke no bua seo ka Lebitso la Hae; ke tlo bua seo lebitsong laka - tshenolong yaka), ho etsahetseng mane Sabino Canyon ka tsatsi le leng ... Nako e ya atamela ho ka fumana seo se lahlehileng setlang ho busetswa hape, mme matla a Mmupi ... Ke dumela ha nonyana ... Mona kapa mosadi a ba lekarolo e itseng, mme ke seo eleng feela. Oho, Ke Modimo. Ke ya Morata.

336-4 012 Jwale, jwale, ke qadile ho tsona tseo, mme re bua feela ka, mme batho ho pota mabota a potileng holo jwalo jwalo. Ke tla kena hantle feela molaetseng , mme ke rata ho bolela sena ... Jwale, ke rata ho isa diteboho ho Yena Boemeding ba Hae, mme seo kajeno, ho sa tsebe letho ka Tiiso ya Botshelela, e tlile hantle feela ka sephiri hoseng hona, hantle feela pele letsatsi letjhaba thapelong. Mme kajeno ... Empa ke beile matsatsi a tsheletseng kapa a supileng ka kamoreng e nyane, o seke wa bona seo, hoitswa feela le hoja - le metswalle, e mong wa metswalle ya rona mona. Mme hantle, o ya tseba motswalle; Ke Moena le Kgaitsedi Woods. O ya bona? Mme o ya bona ... Mme ke ile katswa moo - mme ka dula moo ho bona, mme e mong le emong o ne a lokile. Ho ne hose letho, ha bobebe ... Mme ke tla leka ho ka hlola molaetseng oo waDitiiso. Ke ha bohlokwa. Ke dumela haele - ke nako ya tshenolo eo.

337-1 013 Mme jwale, ke rata hore o hlokomele seo, hoseng, pele - hang feela kamoo o ka kgonang, ngola seo hotswa kutlwisisisong ya hao - ya Ditiiso tsena tse Supileng, ha o nale tsona, mme o dibeha hodima desk. Mme mohlomong Moena Neville kapa e mong a kare mona hodima lebokose mona ... Jwale, mona - mona, ke ya ba bona jwale. Ho lokile. Nkampa kaba le seo mantsibueng ana bakeng sa Sonataha hoseng.

337-2 014 Jwale, o seke ... Nakong ena, hantle feela nakong ena, o seke wa etsa kopo bakeng, sena, "Ke bopaki ba hore ke Moya o Halalelang?" O ya bona? Ke rata ho tseba ka seo ho ka ruta ka seo (O ya bona?), re ka bona sena se le seng feela, jwale ka mongwaha wa ho qetela, hantle feela (O ya bona?), hobane ke seo re nang le sona ka sena.

Jwale, jwale kaha rene re ilo rapella batho mohlomong seka etsahala seo - thapelo e ikgethileng, mme o tlotsuwe, o etla ka ntho e nngwe e fapaneng, o ya tseba, mme o batla Modimo le ho Mmatla. "Ho tlaba le ya jwalo na kajeno, Mmusi?" "E, e tlaba e mong ya apereng mose o mosehla, ya dutseng hukung e ka ho le letona, mme ha o mmitsa, mmitse tjena, mme ore ke eo kapa ho jwalo, mme ya tjena tjena." Ebe o ya fatshe le ho lebella, mme ke eo. O ya bona? Ke wena eo moo o yang teng. O ya bona? Ho fapane. O ya bona? Mme ka tsela ena ke ya rapela: "Mmusi Jesu, ke eng tlhaloso ya sena? Senola seo ho nna."

337-5 015 Mme ... Jwale, ha re fumane - Sabole tsa rona ha jwale, mme-Lentswe. Mme ke dumela ha Moena Neville ka tsheetso ya hae ya semoya le lerato la boena, hantle mona pelaka, a nthapella, mme le lona kantle moo kaofela ha lona . Mme jwale, mantsibueng ana jwalo ka Labohlano mantsibua, re tla leka ho - ho etsa eka ke ... Re ... o ka etsa hantle, ha - o ka nka seo - e nngwe ya Ditiiso, jwalo ka - tlisa seo hantle feela hara Lengolo, hantle ho ya fatshe. O ya bona, ho nka dikgwedi le dikgwedi, mme o sa ntsane o nale seo, hobane - Ditiiso ho ya ka Lengolo hotswa ho Genese ho isa ho Tshenolo, e nngwe ya Ditiiso.

338-1 016 Jwale seo ke lekang ho se etsa ke hore, ke tla sheba Lengolo kapa sephephetjhana kae kae, le ho katlosa seo, ke shebile morao moo feela ... H o bua, ke bua ka tsela eo ... ke nahana feela ka seo. Mme ebe ho - ha ke sheba fatshe ho ka bona seo ... hore ... Mme ke qala ho bua ka seo ka thuto, ke tla thinya ke shebe seo morao ho ka fumana Lengolo lena seo (O ya bona?), ka tsela ya ho sheba ka seo o ile a tsamaya ka ho leka ho kena sena.

338-2 017 Mme jwale seo, re tlo ithuta sona, ka mohau wa Modimo, ka thuso ya Hae, ya - ya Bohlano Tiiso. Mme ke e kgutshwane. E telele ho feta e nngwe ka e nngwe. Dipere tse nne tseo re diboneng kgaolong tsena, mme temana tsena tse tharo ho ena. Jwale, Tiiso ya Bohlano e qala ho kgaolo ya 6 ya Tshenolo, temana ya 9. Mme jwale, ha ho etsahala hore - moditjhaba ha aka a rata seo eleng bakalli ba tsona, jwale, o ... O ya bona, ka nako e nngwe - o kgutlela morao feela ka se seng, mme ha o etsa seo,o lebelletse batho ho utlwisisa. Jwale ha ho enale se seng seo o sa se utlwisiseng, jwale, hokaba molemonyana kapaho fumana seo, le - le kentse ke nale tiiso - o tla thola tlhohonolofatso ya seo. Ke nale; ke - ke nahana hore - o fela o etsa seo.

338-4 018 Jwale, e mong le emong o itokiseditse temana ya 9 jwale ho ya ho ya 11, kapa ho kenyeletsa ya 11.

Mme ha A butse Tiiso ya Bohlano, ka bona tlasa aletare meya ya bao ba ileng ba bolawa ka baka la Lentswe la Modimo, le ka ho baka la bopaki ba bona: Mme ba lla ka Lentswe le leholo, bare ho fihlela ne neng, O Mmusi, Ya Halalelang le wa Nnete, O ntse O ... tla ahlola ba tsamayang le baphelang lefatsheng?Mme diaparo tse tshweu tsa newa bona; mme ho ne ho ile hatswe ho bona, ba phomole lemo sele seng feela, ho fihlela basebeletsi ba bang ... baena, ba bang ba bolawe jwalo kaha hone ho boletswe, ho tle ho phethehe.

339-1 019 Jwale, sena ke sephiri ... Mme jwale, bakeng la diteipe, mme clergymen le baruti ba teng, ha o nale bothata ka sena, ke entse hantle. Empa ke nka sena ka tsoseletso ya ho qetela e fetolang sena ka phetoho ya sona. O ya bona? Mme ke fumana seo, jwalo kaha o bona sena se senolwa, e tlisa hantle feela kereke e na ya mongwaha le Mangolo mmoho, ho leka seo. O ya bona? Mme ke lona lebaka ke dumelang hore seo setswa ho Modimo.

339-3 020 Jwale, re hlokomela hore, ke nahana hore ka tsatsi le leng re tla tshepela ho seo motho e mong a se buileng kapa ho ruta ka sona (O ya bona?), mme ke - ho fela ho lokile. Ha ke kgahlano le baruti, leha nyane. Mme ha ke kgahlano lehanyane;ke kgalema sebe, ka ho se dumele, haho motho. Mme ba bang ba seo bare, "O latola seo." Tjhe, ha ke etse seo. Ke hloile mokgatlo wa seo, eseng batho moo, sehlopha sa mokgatlo o ya tseba na; empa mekgwa ya molao ka, ke seo ke se kgalemang, Catholic le Protestant ka mokgwa o tshwanang.

339-5 021 Hle, ke ... Emong wa metswalle - ke - ka seo eleng mokgwa wa MaCatholiki, lefatshe leo ... O ya hlokomela ... Mohlomong mona o dutse mona mantsibueng mohlomong, tsela feela eo re fumaneng tabernacle ena ho ka ahuwa, hobane Roman Catholic e eme tlasa maoto ka pelaka mona bakeng saka , moshemane, jwalo kaha ho ka se etsahale letho. Ho fela hole jwalo, mme ba kabe ba sa fetola seo ho ya fatshe. Ho lokile. Ba itse ba lokela ho etsa seo - se bonahetse ho batho ba bangata. Are, "Oho, ho ka se etse mashome a robedi," jwalo feela. " Kereke e eme hantle moo," a re. "Ke - ke tseba moetapele," (bao bohle) mme are, "kereke eo e ne e eme moo." Are, "Kaofela ha lona leka tlatseletsa, hobaneng ha asa kgone ho etsa seo?" Roman Catholic, metswalle yaka ya sebele. O ya bona? E, monghadi.

339-7 022 Moshemane eo eleng Mocatholic, motswalle wa sebele waka, o ne a bua le nna. O ne a na le lebenkele la Hardware ha kene ke tsamaya. O itse, "Billy, ke ya tseba hore ha o dumele bodumeding ba mekgatlo"; a re, "empa ke ya o bolella hona jwale," are, "Modimo O ile a nna a hlompha thapelo tsa hao ha kana. Ke ya tseba ha o kena mathateng," o itse, "Mocatholic hara naha o tlatla ho wena." O ya bona, hore ... O itse, "Mothinya o mong le o mong o ile Ao hlompha,'" o ile a e bitsa. Ke tlilo bua kamoo holeng ka teng.

340-1 023 'Hobane ba bolela haele bona Bakreste ba pele ba beile difapano tse ngata kamorao ho mahetla a bona. Re tseba seo ho ya ka history. Mme ba bolela hore ke bona Bakreste ba pele, bao eneng ele, empa mokgwa feela wa tsela eo (O ya bona?), mme batho, Mocatholic, kapa Mojuda kapa eng feela, ke batho ba sefate sona sela seo re hlahang ho sona. O ya bona? Ho lokile. Ba - ke batho ba lerato, mme baja, le ho nwa, le ho robala - jwalo ka mang feela. Mme ha re ya lokela ho nyefola batho, tjhe, haho le ya mong. O ya bona? Empa ...

340-2 024 Ha re ya lokela ho nyefola batho, empa jwalo ka mosebeletsi, Ke lokela ho otla serpent eo e lomang batho bao. O ya bona? Mme ha ke ... Ho teng ... ha ke ... nna feela kaho nna, ne nkeke ka etsa seo ha seo sene se satswe ho Modimo Ya ntaetseng(O ya bona?), mme ke ya lokela ho etsa seo. Empa ha Mocatholic, Mojuda, kapa leha ene ele eng, a tla mona ... ha ene ele Mohammedan, Mogreek, kapa Moorthodox, kapa eng kapa eng eo a neng a kaba yona, ha a tla mona ho rapela bakeng sa, ke ne ke tla etsa feela jwalo kaha ke etsa ho nna. Ho feela hole jwalo feela. Hantle feela, hobane ke batho. Ke rapelletse Mabudda, le Sikhs, Jains, Mohammedans, le mefuta yohle(O ya bona?), jwalo feela. Mme ha ke kope kapa ho botsa dipotso; ke mpa ke barapella hobane, ke batho, ba batlang ho fola, mme ba batla ho etsa bophelo hore bobe bobebe.

340-4 025 Jwale, re hlokomela hore ... Le bongata ba lona, ke ya tseba hore mohlomong ba babedi kapa ba bararo ba baithuti ba dutseng mona, le ho ba motle, ho bala hotswa thutong tsa batho ba bang.Mme ke rata hore baena bana ba tsebe hore - ha ke nyefole mathaka ana. Ke bolela feela seo Modimo A mpontshang sona; ke phetho seo nka se bolelang. Jwale, ha re rate ho ka bolela seo hobane mosadi e monyane ya hlatswang - kapa nmoshemane ya kantle moo ho nale ho fumana tshenolo ya Modimo, hobane (O ya bona?) ke - Modimo, O itlhahisa hantle feela ho tse nyatsehang. Ke ... Re nale Sontaha ho qala sena - O Itlhahisa ho tse sa bonahaleng. Ke seo se Moetsang hore ebe Ya moholo.

340-6 026 Jwale, ha nke ... Ha nke ke bolele seo motsotso feela. Se etsang hore Modimo Ebe E Moholo ke hobane O kgona ho Iketsa e monyane kapa ya nyatsehang. Ke sona se etsang hore ebe e Moholo. Modimo o moholo, mme A ka Iketsa ho nyatsehang haholo, hoo ba bohlale ba lefatshe bakase keng ba Mmona. Ha ba kgone ho ka Mofumana, hobane o iketsa ya nyatsehang. Jwale, hlokomela. Mme sena ke sephiri seo ka bosona eleng tshenolo ya Jesu Kreste. O ya bona? Sena ka ho tsona ke ... Haho se senang le seo, mme o ka se etse seo ha A etsa seo ka Boyena. O ya bona, ke seo A se etsang. O ya bona?

341-1 027 Jwale, monna e moholo, a ka kena feela mohlomong hape le hore, "O etsa seo ha jwang?" ho wena (O ya bona?), kapa se seng se jwalo, empa aka se etse seo. Ho nale se seng ka seo. Ke motho. Ha a kgone ho kgutlela morao, hobane a ka se kgone ho iketsa e monyane, ntho ya pele eo o etsang, o lokela ho fumana e mong ho ka etsa seo, mme jwalo ka seo, mme a qala ho etsa seo morao hape. O ya bona? Tsela ya hodimo ke ya fatshe ho Modimo. Eya.

341-2 028 Babohlale ba lefatshe lena ba lekile ho Mofumana. Bapalama feela hobane ba tloha ho Yena ka ho etsa seo. O ya bona? Babohlale ba lefatshe ... ha o leka ho hlalosa se seng ka mathematics kapa se seng, hopola, O kentse le seo ho Bibele ho Tshen ... Kapa ho ... Tjhe, ntshwarele. Isaia 35, ke dumela ha seo ele nnete, hore e sita leha hole jwalo - ho bobebe hoo - ke motho ya bonolo ho ka utlwisisa seo (O ya bona?), kapa e sita le sethoto se ka bona seo. Babohlale ba fetwa ke seo ka bohlale ba sona, ba tloha ho yena ka baka la ho Mobatla ka bohlale ba bona. Jwale, o seke wa lebala seo. Seo se tla kenywa theiping. O ya bona? Babohlale ka bohlale ba ya thoko le ho ka Mofumana ka baka la bohlale ba bona, ba lahlehelwa ke Yena. O ya bona? Ha ba ne ba kaba baholo hoo ba nenng ba ka ikokobetsa, ba ne baka Mofumana. Ha ole moholo hoo o ka iketsang ya nyatsehang ... O ya bona?

341-4 029 Ke ... Mme O tseba - seo ke nnete. Ke kene hara batho dioffiseng tsa bona le jwalo moo banna ba neng ba le teng, marena a maholo (O ya bona?), le mapotentatese, mamonarche; mme bona haholo bathong bao. Mme ebe ke ile ka ya dibakeng tseo ke boneng batho batjhentjha diphahlo tsa bona, mohlomong minister ya ratang ho hanyetsana le nna, mme o tla nahana hore lefatshe le matha ntle ho yena (O ya bona?), mme hore - ke se kentsweng feela hlohong. O yabona? Empa motho e moholo, motho ya moholo o dula fatshe mme a etse hore wena o nahane hore o motho ya moholo. O ya bona, o ya bona? Ha a kgone ho ikokobetsa.

342-1 030 Mme o ya bona, Modimo o phahame hoo A kgonang ho ka Ikokobetsa hoo motho a ka se kgoneng ho palama ha kalo. O ya bona? Ke phetho seo. Mme ho tsa bona ... Mme ba leka ho Mofumana ... Jwale, sheba, ba leka ho fumana Yena ka ho romela bashemane sekolong ka ho fumana bachelor of art and degree. Mme ba leka ho fumana seo ka theological terminology ya Bibele, mme baleka ho fumana Yena ka mokgwa wa thuto, le ka mekgatlo ka mekgwa ya teng, ka ho lokisa ntho tsa teng. Mme baleka ho Mofumana ... Ha A yo moo. O lwana feela le moya; ke phetho. O tloha ho seo.

342-2 031 Ha feela o kaba moholo hoo - o ka nyatseha hoo, baka Mofumana hantle feela ho tse nyatseha. Empa ha feela o ntse o etsa seo ka bohlale ba hao, o ya tloha ho Yena. (Jwale, ha ke fumane seo pele o timela.) Ha feela o ntse o leka ho fumana Modimo ka bohlale, jwalo kaha ho bile tshimong ya Edene, jwalo kaha ho bile nakong ya Moshe, jwalo kaha ho bile matsatsing - a Noe, jwalo kaha ho bile matsatsing a Kreste, matsatsing a Johanne, matsatsing a baapostola, le letsatsing lona lena, o leka ho etsa seo, le ho leka ho fumana Modimo ka bohlale, o ntse o tloha ho Yena nako le nako. O leka ho utlwisisa seo. Haho tsela eo o ka utlwang ka yona. A mohela feela seo. O ya bona? Dumela seo. Se leke ho utlwisisa seo.

342-3 032 Ha ke utlwisise ha jwang - jwale, ntho tse ngata ... haho ntho tse ngata tseo ke diutlwisisang. Ha ke utlwisise seo mathaka ana a dutseng mona a sejang mona mme ke enwa, ba nale moriri hloohong, mme ha kena tse ding. Ha ke utlwisise seo. Ba mpolella hore calcium e entse seo, mme ha ke utlwisise ho kuta manala aka le ho kuta moriri waka. Hake - ha ke utlwisise seo.

342-4 033 Jwalo kaha kgale ho ne ho bolelwa (mohlomong sena seka fetola maemo a ho tiya, empa ke sa ho tiya, empa ke lokela ho etsa seo) ha jwang kgomo e ntsho e kaja jwang bo botala, mme ebe e fana ka bese le lesweu, mme a etse botoro e tshehla. Ke - ke kaetsa hantle feela jwalo (O ya bona?), Hobane o ya bona se seng ke sehlahiswa sa se seng, mme se etsa seo ha jwang ... Ha ke kgone ho hlalosa seo. Ha ke kgone ho ka hlalosa hore dilili dieme kapa dipalesa tse pedi tsa mofuta o le mong, mme e nngwe ebe e tshehla mme e nngwe ebe sootho mme e nngwe e be bolou.O ya bona? Ha ke kgone ho hlalosa seo, empa o lokela ho amohela seo.

343-1 034 Ke lakatsa feela ho hlahisa boratheologi mme bantlhalosetse hore ha jwang ha lefatshe lena le ile la etsa jwalo. Ke dumela hore ho ka etsa seo ho lahlela bolo moyeng, e fetohe ka teng, mme ha re etseng hoo sebakeng sona seo. O ne o ka se kgone ho etsa seo. Mme sena se bonahala hantle feela ele eclipse ya letsatsi ho ya ho motsotso, lemo tse mashome a mabedi morao kwana. Bane basena le tloloko kapa watjhe ba ne ba nale motjhini o jwalo feela, empa lona le ntse le eme moo. Mme bakgutlela morao kwana; ho etsahalang ha o sheba seo? O ntse - o ntse o etsa bothoto ho leka ho etsa seo ... O ya bona?

343-2 035 Jwale o ya bona, o seke wa leka ho batla bohlale ho ka utlwisisa seo. Dumela feela seo o se utlwang, mme ka bobebe o ka fumanang seo, ebe ke moo o leng teng. O tla fumana seo. Jwale, ke lebohela seo, ke lebohela seo, O ikentse hore a nyatsehe. Jwale, re fumana kgaolong ya 6 temaneng ya 9, ha nke ke qale ha jwale.

Mme ha a butse tiiso ya bohlano, ka bona tlasa aletare meya ya bao ba ileng ba bolawa ka baka la Lentswe la Modimo, le ka bopaki ... bankile:

343-3 036 Hlokomela, haho bolelwe ka dibata moo - kapa dibata tse phelang tlhalosong ya Tiiso ena ya Bohlano. Jwale, hopola, hone hole teng ho Tiiso ya Bone; dine dile teng ho Tiiso ya Pele ya Bobedi, Boraro, le ya Bone, empa eseng e nngwe ya tseo. O ya bona? Jwale, ha o hlokomela ... Ha re bale feela morao mola ho Ditiiso. Ha re kgutlele morao ho Tiiso ya Bone (O ya bona?), mme ke temana ya 7.

Mme ha a butse Tiiso ya Bone, ka utlwa lentswe la sebata sa bone lere, Tloho ... o bone. ... ha a butse tiiso ya boraro, ka utlwa lentswe - la sebupuwa sa boraro lere, Tloho o bone. ...la sebupuwa sa bobedi lere, Tloho ... o bone ... (mme ... sebupuwa sa pele sare,) ... Tloho o bone.

343-4 037 Empa ha re fihla ho Tiiso ya Bohlano, haho sebupuwa. Jwale, hlokomela seo. Mme ha a butse Tiiso ya Bohlano, ka bona tlasa aletare ...

Hantle feela (O ya bona?), haho - haho sebata, mme sebata se emetse matla. Re tseba seo. O ya bona? Haho sebupuwa se phelang moo. Jwale, se seng sa dibata, re fumana hore ho bala - ke - tshenolo ka hare ho kereke, ke - e nngwe ya tsona - ene ele tau; le se seng - se seng ene ele poho; se seng ene ele motho; mme se seng ele ntsu. Re fumana hore kerekeng ya mongwaha dibata tseo tse nne, tse bolelang matla, dine dikopane mmoho ho pota Diketso tsa Baapostola ka tsel;a yona eo - tabernacle mane lefeelleng, mme ...

344-1 038 O lokela ho utlwisisa seo, hobane seo seka se etsahale jwalo. Re tlisitse seo hantle feela. Bane ba shebile seo hantle feela, Konyana le Lentswe ho ka etsa Lentswe jwalo kaha baentse - arek ya selekane ho sebaka se halalelang lefelleng, jwalo jwalo. Jwale, re bontshitse seo ka meetlo ya Israel le ka ... Ke ba bakae ba kileng ba utlwa seo - kapa Kereke tse Supileng tsa Mongwaha? Ke nahana hore bohle ba nale: bobedi ba karolo ya boraro. Hlokomela le tlhaho ya sebata ene ele hantle feela letshwao la moetlo, ke efeng tsela ya bone ... meloko e leshome le metso e mmedi, ya bone kapa seo - kapa meloko e meraro. Mme dibata tse nne didutse dishebile ka tsela tse nne meloko ena.

344-3 039 Mme ha re fumana Evangedi le ho bontsha hantle feela moo ha ba kena ka hare ho areka, ene ele-badise ba areka, selekane; mme re fumana hore selekane sa kereke e ntjha, e emetse lefatsheng Moya o Halalelang. Madi a rometsweng morao ho rona Moya o Halalelang, mme dibata - meloko e leshome le metso e mmedi ya Israel, jwalo kaha e hlokometse, le ho fumana tlhaho ya seo a se nkileng ka ho tlisa yona tlhaho eo ya Evangedi tse nne, hantle feela, ene ele Yena elwa. E mong o buile ka tau, e mong ka poho - poho, le ba bang - Evangedi tse nne. Ke seo. Jwale o hopole hore Evangedi tsena tse nne ditshireleditse Moya o Halalelang. Amen.

344-4 040 Ke makala kamehla ... se nkotla haholo seo, jwale, sena ke kalemo tse tsheletseng, ke nahana, e sale ke utlwa monna ya moholo a bolela seo Diketso tsa Baapostola ene ele leano feela. ke utlwile seo se bolelwa ka makgetlo a mangata, empa ho utlwa se bolelwang ke monna wa maemo a hae moruti, ya bileng a ngotse buka tse ngata tse tsebahalang tseo batho badibalang hohle; mme le hore Diketso tsa Baapostala ene ese hantle ntle thuto ya kereke, ha Diketso tsa Baapostola ke motheo wa tseo, e seng mohopolo feela, motheo. hobane Bibele ere - motheo wa Modimo o itshetlehile ho thuto ya Kereke ya Diketso. Ho feela hole jwalo. Kreste ke Hlooho - lejwe la mantlha. Mme ha thaka lena le eme mola a etsa letshwao lela, Ke feela ... Pelo yaka e hloleha feela. Mme ke nahana, "Haho makatse ..." Jwale, ke ya bona ha jwale, ka ho Ditiiso. Seo sene se eso senolwe; ke phetho. O ya bona?

345-2 041 Jwale ke bao ba ne ba eme moo. Empa ho nale se seng ka hore. Jwale, hlokomela, ba lebeletse. Jwale, ha re fumana Mattheu 28:19 mme re lebella jwalo ho ya ka Mattheu (e emetse tau) le hotla jwalo, re fumana hantle feela hore bakolobeditse ka Lebitso la Jesu Kreste. Mme ke eo moo a neng a le teng, A eme moo ka Lengolo le neng le katile sehalalelo ka botshepehi ba kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste. (Jwale, ke ya tswa ho kereke tsa mongwaha. O ya bona?)

345-3 042 Hlokomela, empa mona ha re etla hodima sena Tiiso ya Bohlano, ho nale - ho nale - haho mokalli ya tswang, mme haho sebata ho ka hlalosa seo. Johanne o ... Konyana e ile ya tswa, mme Johanne o e bone. Ho ne hose motho moo ya kareng, "Jwale, tloho, sheba; tloho, o ya bona." Hlokomela, haho matla ho dibupuwa tse phelang. Kapa ho teng ... Mme ho Tiiso ya Botshelela haho sebata ho ka hlalosa seo. Mme ho Tiiso ya Bosupa haho sebata se hlalosang seo, haho matla a ho hlalosa seo (O ya bona?); haho motho ya etsang seo. Ho ...sheba, ho - kamora Tiiso ya Bone, haho hlaloso ka dibata Hlano, Tshelela, kapa ya Bosupa Tiiso, e seng ka hohle.

345-4 043 Jwale, hlokomela. Ke rata seo. Jwalo kaha ho ne ho etsahala ka pere tse nne, mokalli, a le mong, wa pere tse nne tse fapaneng, ho ne hole teng sebata se hlalosang matla. Nako le nako mokalli o kalletse pere o ya tswa nako le nako, mofuta o mong wa sebata. Seo ke sephiri se seholo. O ya bona? Ke sona seo eleng sephiri ... Hobaneng? Ho hlahisa. Hobaneng hole siko seo mona ho hlahisa seo? Ke sena mona moo seleng teng. Ho ya ka tsehenolo ya Mmusi Jesu o mphile seo (O ya bona?), kapa hoseng hona, esale ka nako; ke sephiri seo sa kereke ya mongwaha se se se fedile. Sephiri sa antikreste se ya senolwa. Antikreste o palama pere eo ya ho qetela, mme re mofumana moo ho pere ya ho qetela e putswa kopano ya mmala e mengata, mme a kalla ho ya timelong. (Re fumana seo ho ya ho ditorompeta le jwalo jwalo ha re ruta hore. Ke kene hos eo, empa re ile ratswa hape ho seo.)

345-6 044 Mme re ile ... o kalletse ... Ke lona lebaka le etsang hore moo. Jwale, re ya tseba hobane ho ngodilwe hobane ka mabaka a mang. Jwale, o ya hopola ho qaleng, ke itse, "Haho se ka etsahalang ntle ho mabaka." Hopola phophi ela ya inke? O ya bona? Jwale, o lokela ho fumana lebaka. Ho ne ho le teng lebaka ho ne ho sa lokele hoba le sebata matla ho ka hlalosa Tiiso ena ha e manollwa, mme feela Modimo (Ke phetho.), hobane kaofela - kaofela dibehetswe Yena.

346-2 045 Empa lebaka leo Yena, hore ke - jwalo kaha re atleha, ke hobane se-phiri sa Buka ya Topollo, jwalo kaha antikreste a manollotswe ... Mme ka yona nako eo nako ya kereke e fedile, mme ntho tsena ha dietsahale ka hare ho kereke ya mongwaha. Ho jwalo feela. Ba - ha ba sa leyo ka hare ho kereke ya mongwaha. Kereke ka nako eo e se e hlwibitswe. Kereke e se e ile ho Kgaolo ya 4 ya Tshenolo, mme ha dikgutle ho fihlela kgaolong ya 19. Empa Ditiiso tsena tse senolwang tse bileng teng, ke eng, mme etlaba eng. O ya bona? Mme ho jwalo, ene etlaba eng kereke ya mongwaha ene e senolwa ka Ditiiso, mme jwale, hlokomela ho nkang sebaka.

346-3 046 Mekga - mekga e mene e senotswe ya mokalli. Mekga e mene ya antikreste a kaletse ka nako ena; ka tsela e jwalo, ha ba sa lokela ho ka etsa seo hape. Mme ho ne hole teng dibupuwa tse nne tsa Modimo ha mokalli a ntse a hlaha ka pere tsa hae. Dibata tse nne ene ele matla. Jwale, re tseba hoba "sebata," ka tlhaloso ya tsela ya maemedi a Bibele, e bolela "matla." Jwale, ha re atamele moo. Dibata tse nne tseo ke tsa Bibele diemetse matla hara batho. Jwale, ha re fumana ... Jwalo kaha ho Daniele ha a ne a bonma setjhaba se seng se itseng sehlaha, e tlaba mohlomong bere e tshwere lehopo lehlakoreng: leemedi. Ebe o emetse matla a mang a hlaha, podi; a ne a emetse ho hong. Yaba o bona matla a mang a hlaha, mme - mme ene ele lengau ka hlooho tse ngata; ene e emetse Mmuso o mong o itseng. Yaba o bona o mong o hlaha - tau e kgolo ka meno - mme o pholosa; o ne o emetse e meng hape mebuso matla a itseng a kopane. O mong ene ele - Mmuso wa Nebuchadnezzar, mme o mong mofuta wa se seng. Daniele o bone pono. Nebuchadnezzar a lora toro, empa Daniel a hlalosa toro ya hae, mme ene hantle feela le pono ya hae. Amen. Whew.

346-6 047 Oho, ha o tseba se etsahalang. Ho ile ha etsahalang pele re feta mona? O ya utlwisisa? Hobaneng, ditoro tse tsheletseng ditla hantle feela ka pono. Amen. O ya bona? Toro e bolelwa ke pono, hobane motho o tswetswe ka mokgwa wa ho dula - wa ho tsoha ha a bona seo, ebe Modimo - a tlola kahodimo ho seo ho tla bua le yena - eleng seo Asetshepisitseng hore matsatsing a ho qetela O tlaba etela batho ba hae hape ka dipono. O ya bona? Jwale, pono ke ha o shebile (o eme jwalo kaha hona jwale), mme ntho tse ding tse itseng disenoha ho wena, mme o eme ebe o ba bolella ka seo - o ya bona o ba bolella se tlang ho etsahala jwalo jwalo. Empa jwale, toro ke ha o robetse, mme o nale kutlo tse hlano, mme ho - mme o kelellong ya botho. O kae kae, hobane o ya kgutla, o hopola moo o neng ole teng, o hopola seo bophelo ba hao kaofela. O ya bona, jwale seo ke mohopolo. Ebe ho. Oya bona?

347-2 048 Jwalo ka Congressman Upshaw a ne a bolela, "O ka sebe seo o sokang o ba sona," mme seo ke hantle feela. O ya bona? Mme eba o se o bone seo, jwale (O ya bona?), ho kopanya seo mmoho - eseng seo sa kutlo tseo tse hlano tse sebetsang, mme e mong a robetse mola ka tsona ha di sebetse. Empa o ya bona, ha bobedi ba bona-o tswetswe - hantle mmoho, ha o ye ho ya robala. O ya feela hotloha ho e nngwe ho ya ho e nngwe jwalo feela - ha o ye ho ya robala. Haho sebaka se lekaneng ho ka robala, mme o ka se etse tsela. Jwale pitso le dineo tsa Modimo. Di - ke pitso tsa Modimo, esita le ka ntle ho pako, Bibele ere. O ya bona? Ene ele tse neuweng pele lefatshe le thewa. O ya bona?

347-3 049 Jwale, jwale, re fumana hore Daniele, obolela hore ke matla a hlahang hara batho. Kapa ho - ho pono ya Johanne mona e bontsha hore ene ele matla - ditjhaba dihlaha. Jwalo ka United States e hlaha mane ho Tshenolo 13 jwalo ka konyana. Mme ebe, ha o batla ho tseba phapang ... O re, "Jwale, ke ho bua ka matla a akaretsang." Seo se bile se emetse matla ohle: sebata. Na o ne o tseba seo? Hlokomela, Rebeka, ha - ha - mosebeletsi wa Abrahama, Eliezare, ha a ne a tlile ho lata Rebeka, o ne - a mokalamisa hodima camela, yona eo a neng a efe metsi. Mme a kalla yona kamela eo ho mokopanya le monyadi wa hae ya sa motsebeng. Yona ntho eo a ileng a efa metsi e ile ya moisa bokamosong hae le ho monna wa hae.

348-1 050 Mme ke ntho yona ela le kajeno. O ya bona? Ntho yona ela Kereke e ileng ya e fa metsi, ke yona Peo, Peo ya Lentswe; ke lona Lentswe le fetohileng la phela e re hlahisa ho Monyadi wa rona eo re sa motsebeng. O ya bona? Pe ... O ya bona? Mme sheba hantle feela. Isaka o ile a siya lehae le ho ya masimong ho tloha lehaeng la hae ha Rebeka a mmona; mme Kereke e kopana le Kreste lehaeng la Ntate moo meaho e lokisitsweng. Isaka o ile a nka Rebeka ka yona tsela eo. Mme hlokomela, ene ele lerato hotloha ho qaleng. E. Oho, hle, o ile a matha ho ya kopana le yena! Mme ke tsela eo Kereke etlang ho kopana le Kreste sebakeng ka yona ebe le Yena.

348-4 051 Jwale, puo tsa Bibele. Dibata tsena ke matla. Hlokomela. Ke rata ... Jwale, ke rata hore o hlokomele diabolose o bile le dibata tsa hae tse nne tse ileng tsa fetola mmala ya tsona. O ne a nale tsa hae tse nne dibata; ene ele mekga e meraro jwalo feela ka ho kopanya mmala ho kenya mmala ho etsa sona pere e putswa, pere e tshweu, e ntsho. Mme re bone hore e nngwe le nngwe e nale tshebeletso ya yona - boemo ba kereke ya pele le mokgatlo mane Nicaea - ya ho qala kereke ya Pentecostal hodima Moya o Halalelang o tshjelwa hodima bona, ya theohang, ho nka moya wa antikreste, ho etsa mokgatlo, ho tswala baradi ba mekgatlo, ho fetola matla a hae ka tsela tse tharo, le ho a bokeletsa mmoho, le ho etsa pere e putswa, mme e nale lebitso ele Lefu, mme a e kalletse ka ho sa feleng. Hantle feela kamoo e ratang ka teng. Oho.

348-6 052 Jwale, hlokomela, o fane ka sena - pere ena, mme a e kalletse. Modimo - Modimo o nale seo ka nako tsohle ... Jwale, hlokomela. Ha antikreste o hlahile pele, o hlahile ka eng? Pere e tshweu (O ya bona?), hobaneng, a sena molato jwalo feela, thuto feela ka hare ho kereke. Bane ba batla kopanelo. Kopanelo ya hao le Kreste; empa bane ba batla kopanelo. Bane ba sa kgone ho emela seo. Ba ne ba batla ho ya ho seo ... jwale, o ya tseba jwalo ka sete. O ya tseba, lona baetapele. O ya bona? Bona ... Jwalo ka hare, "Nonyana tsa siba le leng ..." Empa jwalo kaha le le baena batswetsweng la bobedi, jwalo ka - ha se seo o ka senkang. O ya bona? Tjhe.

348-7 053 Jwale, re ... ha re bona se seng se phoso ho moena e mong, ha re rapeleng re behe seo kapele ho Modimo re lokela ho moneha lerato hoo re tlabeng re fihle re motlise kapele ho Boteng ba Modimo. Ke yona tsela eo, ke tsela feela eo ho lokela ho etsuwa. O ya tseba Jesu O itse ... Ho tla ba le lehola, hobane Jesu O boletse jwalo, o iphapanye lona. O tla fothola koro. O ya bona? Dilese mmoho. O tla etsa seo ... Ha A etse karohano le Yena. O ya bona? Ha tseo dibokane kaofela mmoho.

349-2 054 Hlokomela, jwalo kaha sebata se feta, antikreste ke sebata, matla a hae. Oho, ke rata sena. Ke ikutlwa kele modumedi (O ya bona?), mohlomong tsoseletso. Hlokomela, ha antikreste ... Oho, o ya bona ... Bona - bona ka tshenolo boteng ba Hae ka bolo ya Mollo ele kahodimo moo ka tlung, ho fihlile ... Oho, moena. Leha ke bone seo ho tloha ke sale monyane, ene ... nako le nako ha sene se atamela pelaka, sene se nhlokomedisa. Sene se batla se nkakgeisa. O ne o sa tlwaele seo. O ka se se emele se tshosa haholo.

349-4 055 Hlokomela, jwalo ka antikreste a etswa a kalletse sebata sa hae tshebeletsong, Modimo A romela sebata ho ka lekana le sona. O ya bona? Jwale, hlokomela. Nako le nako ha sebata se tswa (antikreste o ne a palame pere ya hae, hodima sebata seo) ho hlahisa tshebeletso ya bona, Modimo O ile a romela sebata sa Hae le Yena, ka ho Ikgakanya ha Hae.Jwale, Lengolo lere, "Ha sera se etla jwalo ka ho phalla, Moya wa Modimo O phahamisa boemo kgahlano le seo. Mme jwale ke ha sera se jwalo ka antikreste, Modimo O nale tsela e itseng ho kopana le yena. Mme ebe ha ho se hole jwalo - a tswa hape ka pere e fubedu - mmala o mong, matla a mang, tshebeletso e nngwe - Modimo A romela se seng hape, ho ka tshwara Kereke ya Hae. A romela sa boraro, hape Modimo A romela se seng hape. A romela sa bone. Modimo A romela se seng sa bone sa Hae, mme phel;etso ya antikreste, mme nako ya kereke ya mongwaha o ya fela le ona. Hlokomela. Jwale, oho, ke.. Sena se fela se lokile.

349-6 056 Jwale, re bona hore satane o fetoha ha nne - se - dibata tsa bone ke matla a feng a ne a senola - ke matla a feng ao a senolang ho kereke e se e tla fela ka pere ya lefu e putswa. Jwale, ha re shebe Matla A Modimo ha A kopana. Sebata sa pele sa Modimo se tswileng ho kopana le antikreste, moya wa antikreste ke thuto ya hae ya pele. Jwale, hopola, ha antikreste a kalletse seo, o ne a le thutong ya tshebeletso. Antikreste o palame thuto ya tshebeletso.

350-1 057 Mme hlokomela ha dikopana, Tau, Tau ya leloko la Juda, eo eleng Lentswe. Ha thuto ya bona e fosahetseng, Lentswe la sebele latswa. Ke lona lebaka leo Irenaeus, le Polycarp, le mathaka ao, Mohalaledi Martin. Ha antikreste a ne a kalletse ka thuto e kgelohileng, Modimo O ile a rumela, Lentswe, Tau ya leloko la Juda, eleng Lentswe leo eleng Moya o Halalelang. Mme Moya o Halalelang ho ka Itlhahisa eleng Lentswe ... Ke lona lebaka la phodiso le mehlolo le dipono le matla, hobane ene ele Lentswe le Phelang Tau ya leloko la Juda kopanong . Amen. Jwale, o nale seo? O rometse matla a hae, antikreste; Modimo O rometse, Lentswe. Antikreste, thuto tse fosahetseng:thuto ya sebele ile ya kopana le yona. Jwale, e ne ele ya pele. Jwale, jwale ene ele kereke ya pele, apostolic, e neng e tswile ho kopana le yena.

350-3 058 Jwale, sebata sa pele antikreste e ileng ya tswa ele fubedu, eo eneng ele - eo a neng a e kalletse - ene e nkile lefu - le ntwa. Jwale,ya bobedi ka bonngwe ho kopaneng le poho. Poho e hlalosa ho sebeletsa, sebata sa ho sebetsa. Mme jwale, ha re ka ema motsots. Ha re fumane - ha re ... Jwale o kgone ho bona sena. Ke - e kaba sena se o makatsa. Empa ha re ye Thyatira mola. Sheba o tle o bone - ke ho sebeletsa kereke. O ya bona?

Mme ho lengeloi la kereke ya Thyatira; Tsena di bolelwa ke Mora Motho, ya nang le mahlo a jwalo ka lelakabe la mollo, mme maoto a tshwana le boraso; Ke tseba mesebetsi ya hao (O ya bona? a fetoha mesebetsi yohle. O ya bona , hobane ke yena ya palameng) le lerato la hae, le mesebetsi (o ya bona? ho jwalo feela ...) le tumelo, le ... mamello,le mesebetsi ya hae; ... (hape, habedi - mesebetsi) e feta ya pele.

350-5 059 O ya bona, sena se bontsha Mongwaha wa Thyatira, kamora antikreste a phomola hotla ho Mongwaha wa Thyatira, kereke e nyane eoe ho ne hose letho seo e ka se etsang - tshebeletso e tlwaelehileng. Mme ntho e nngwe, poho ke sebata. O ya bona, difana ka maphelo a tsona tseo kamokgwa oo o sang ho kgathalehe. Mengwaheng e Lefifi, dilemo tse sekete, moo Catholicism e busang le ho laola lefatshe, mme ba ya hantle feela, "e" kapa "tjhe". Ba ne ba sa kgathalle hoshwa. Haeba ene ele lefu, ho jwalo feela. Baile baeshwa le hona moo. Hobaneng? O na Moya wa lefu..

351-2 060 Ke lona lebaka ho bona ... Ke lona lebaka Irenaeus, ke lebaka leo Polycarp, Johanne, Paulose, banna ba baholo haba kena nthong eo ... Paulose o bone seo. O itse, "Ke ya tseba kamora hore ke tsamae, hotla kena hara lona diphiri hara lona, baena barerang ntho e sele; e tlang ho le hulela hole." Sheba moapostola wa kgale ya emeng moo, ka mokokotlo o tletseng metopa, mahlo a hae a nale metsi, empa a kgona ho bona ka ho bona - pono eo - ba bolela ntle le pelaelo ba bona lekgolo le mashome a mabedi a dimillione tsa kganya - mengwaha ya kganya hole mola. A kgona ho bona bosafeleng. E. Ke eo moo a leng teng. Mme a nahana seo hore ke se tlang ho etsahala, mme are ... A eya hape jwalo le ho bona mengwaha e meng ...

351-4 061 Jwale, hlokomela, ke eo moo a leng teng. Mmoho kamora hae ... Mohalaledi Johanne o phetse halelele. Mme ha Mohalaledi Johanne a ne a leka ho nka mangolo ohle a halalalelang a tlotsuweng ka Moya o Halalelang a wa kopanya mmoho le ho etsa Bibele, mmuso wa Roma wa monka wa mokwalla sehlekehlekeng sa Patmos. O ne ale mo sehlekehlekeng sa Patmos ka baka la Lentswe la Modimo. Polycarp o ne a mothusa ho fetolela. Ke ile ka bala lengolo ka tsatsi le leng ka Maria, ka boyena, a ngolla Polycarp le ho nyolla - e seng ho monyolla, empa ka ho laelwa bakeng sa batho ba neng ba kgona ho ruta ka Jesu Kreste Ya neng a tswetswe ka thato ya Modimo. Maria o ne a nale mangolo ao a neng a ngolletswe ke Polycarp ... Polycarp o ile a newa tau, o ya tseba. Tjhe, o ile a tjheswa. Ene ese ele kamora nako ho ka lokolla ditau ka hare ho arena, yaba ditabola kamore ya ho hlapela (ya kgale ntlo ya ho hlapela) le ho mokenya - ho - ho arena le - le ho motjhesa.

351-7 062 Mme ho yena hotla ka tsela eo jwalo, o ne a tsamaya a shebisistse hlooho ya hae fatshe, mme Roman centurion a re, "O monnamoholo ya hlomphehang. Keng o sa lese ntho eo?" O ne a sheba lehodimong kgafetsa, mme lentswe la bua hotswa feela sebakeng. Bane ba sa utlwisise hore hokae. Mme lare, "Polycarp, o se tshabe; ke nale wena." Hobaneng? O ne a eme ho Lentswe leo. Mme yare ha ba bokeletsa patsi ho ka motjhesa, ho ile hatswa mmino lehodimong, mme la - mme mangeloi a bina pina tsa mangeloi. Ha akaba a panya le ha nyane bakeng sa bona. Banna bao basa kgahlweng ke basadi; banna bao baka emang. Bahalaledi jwalo ho ya ka mengwaha ya tlhopheho. Empa ene ele eng? Bane bale tlasa tlotsuo, ya Moya wa Modimo, matla. Mme o sa lebale mona, kereke, mme lona baena ba mona theiping, ke rata hore o hlahlobe sena: Ha jwang batho ka etsa seo ntle ho matla a Modimo?

352-4 063 Ke tlilo beha lebokose lena ho ka etsa sehopotso sa seo. Ha Modimo A fana ka Moya o jwalo, ke ntho feela eo baka sebetsang ka yona, ke Moya o sebetsang ha mmoho hara bona. Jwale, ke tla tiisa sena ka history ya kereke ka ho bula Ditiiso ka ho manollwa ha tsona ka matla ... Mme sheba hantle feela kereke ha e lebella - tlotsuo, mme ho ne ho se letho leo ba ka le etsang.

352-6 064 Jwale, ya pele ene ele tau ha e rera, Lentswe leo le senang bohlola. Sa bobedi ho Thyatira e ne ele poho, mme ene ele - morwalo, sebata sa merwalo (ntshwarele), e ne e boetse ele sebata se etswang sehlabelo. Mme sene se ele kereke e nyane e futsanehileng ya Roma e ileng ya ema dilemo tse sekete mengwaheng e lefifi? Mme se seng le se seng se neng se sa bonahala ba sa dumellane le kereke ya Roma ba ne ba bolawa hang feela; mme ba ne ba lokela ho sebetsa ka thata, batloha sebakeng ho ya sebakeng.

352-7 065 Lona Masons, fadimehang. Le hopola letshwao la sefapano? Jwale, o ya tseba hore ke bua ka eng. Jwale, hlokomela. Jwale, ha feela - ha feela o hlokomela o ne a ba kgahlanong le Bibele. O ya bona? Mme ba ne ba lokela ho sebetsa ka ho emong ho ya ho e mong. Ke moo he, poho. Mme ha nako e tla ... Re badile seo maobane mantsibua. O ya bona, ha ntho e tla, mme sehlabelo se yatla, mme ba ne ba lokela hoya moo, O itse, "O seke wa hlokofatsa oli yaka le veini." Ba ile baetsang? Banyolohetse moo ka ho ithatela bakeng sa hoshwa.

353-1 066 Bane ba sa kgathale Moya wa kereke bane ba iketsa sehlabelo, ho sebetsa. Mme batsamaya ka bolokolohi, batlotsuwe ka Moya wa Modimo ka mongwaha oo, mme baeshwa jwalo ka seo, dikete atisa ka dikete, mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione tsa bona: poho, sehlabelo. Oho, hle. Na o utlwisisa seo? Ho lokile. Ho lokile. Jwale, sehlabelo, e ka sebetsa feela ka mongwaha ho kopana kgahlano le seo bakeng sa lemo tse sekete.

353-3 067 Jwale, sebata sa boraro se ileng satla kgahlano le diabolose eo eneng ele pere e ntsho. O ya bona? Jwale, sebata sa boraro sa hotswa, matla hotswa ho Modimo ho kopana le yena, ho kopanya matla a Modimo, jwalo ka motho, ya bohlale, ya motle, ka bohlale ba Modimo. O ya tseba, motho - o motle ho feta tsohle dibata. O ya bona? Hobane a ka kgona ho mohlola ka kelello, ha ngata. O ya thetsa, ho kopana. O ya bona? Mme ke ... Mongwaha ho tloha Mongwaheng wa lefifi, ho tloha mongwaheng o lefifi hotla jwaloka mongwaha ona pere e ntsho o ne a e kalletse, ha ba lefisa batho - bona - dihlabelo tsa bona mme se seng le se seng ba se etsang, le tjhelete feela ... Oho, o ya tseba hore ha jwang.

353-5 068 Jwale, sebata se neng se latela ene ele sefahleho sa motho: ya motle, ya rutehileng, ka bohlale, ya lokileng, a tlotsuwe ka Moya wa tsatsi leo. O hlokomela seo? Jwale, o ne a tswile ho ya kopana le matla a bohlale ba Modimo le yena. Oo ene ele mongwaha waho Bopa: Martin Luther, John Wesley, jwalo jwalo. O ya bona, e ne ele ho Bopa: Zwingli, le, oho, bao kaofela, Knox, Calvin, le bomang bohle(O ya bona?), batswa. Ene ele ho hloka ho mamella.

353-7 069 Jwale, o hlokomele. Hantle mengwaheng e lefifi, hotswa ho Bopeng, ka tsela eo, hlokomela; ene ele ho senyaha ha motho. (ha o theola seo ka fensetere ha nyane, ke dumela batho bane ba futhumetse, mohlomong, mme moo haho le jwalo ho bula fensetere, hobane ka ... ke ya tseba haeba hole jwalo ka ho fumana ho fumana mofuthu, ke ya tseba hore letletse ka seo.)Empa hlokomela, ene ele ho senyeha feela ka motho. Jwale, o ya utlwisisa? Sebata seo sa boraro kgahlano le Satane sa romelwa, a ba bohale le yena. Hlokomela, "Tekanyo ya koro ka penny, barley tse tharo ka penny." O ya bona? Oho, hle. O ya bona? Tsela ya ho etsa tjhelete, bohale ba ho fumana kgauda ya lefatshe botumo bahlahella. Ke hantle feela ho tiisa seo. Ke seo ... Baqala ho lefisa bakeng sa thapelo - ho etsa sebaka seo eleng purgatory; mme barapella baholo ba bona, le, kapa o lokela ho etsa sohle kaofela le ntho e nngwe le e nngwe, le dintho tsa hao. Kereke ene ele - mme mmuso, le kereke dinka ntho tsa hao.

354-1 070 Mme le ... Na ha o bone ba bang ba baevangedi, letsatsing lena bantse ba nale yona tlotsuo ela ho bona, baetsa hore maqheku a lahlehelwe ke mekgolo ya oona, mme bafane ka matlo a bona bakeng sa tse ding. Hobaneng, moena ... Ha ke batle ho kena ho seo. O ya bona? Empa ha jwale ... ke tla dula hantle mona le sena. Ke ile ka sheba morao ho bona hore ho etsahalang. Jwale, hlokomela ... Bona batho, ke ho tloha ho bona. Ke ho tloha ho bona. Ke seo ha kena taba le seo. Ke mpa ke nale boikarabelo bona feela.

354-2 071 Jwale, hlokomela, sebata se tlilo kopana le seo, e ne ele monna. Mme re ya tseba hobane sebata sena seo eleng motho, matla a na a sebata ho kopaneng ha sona, hopola kosher eo ya Martin Luther a neng a nale sona letsohong ha palama maemong ao ... Bare, "A na ke Madi a Jesu Kreste. Sena ke mmele wa Jesu Kreste." Mme Luther a se lahlela fatshe mme are, "Ke bohobe le veine. Ha se mmele wa Kreste, 'hobane se ne se beilwe letsohong la Modimo le letona, ho etsa kopano." O ya bona, bohlale (O ya bona?), motho.

354-4 072 Mme ha John Wesley a etla, kamorao Zwingli a lokela hotla le yena, le Calvin, mme a beha kereke tshireletsong ho fihlela ba se ba sa batle ditsoseletso, "Se seng se fitile," ene ele seo sohle. Mme ba lesa tsohle maphelong a tsona. Kereke ya Luthere e ne fetoletswe ho kereke ya Anglican (Oho, hle) naha yohle ka ho senyeha jwalo kaha ho etsahala hona jwale. Dikereke difetotse seo ... Ha Morena Henry wa - wa VIII a etla England, mme kamorao ho Maria, mme tsohle tsena tsa etsahala ... Mme kereke ene e tletse dintwa le meferefere le tshenyehofeelaa. Batho ba bolelang hore ke bakreste empa ba phela le basadi ba bane, ba bahlano kapa hom etsa tse ding jwalo le ho tswella le matshila a bona. John Wesley a bala Lengolo a iphapantse le tseo tsohle, se ne se senotswe ho yena hore Madi a Jesu Kereste a lokafatsa modumedi, mme o ne a sa lokela ho etsa jwalo ... Jwale o ile a etsang? A tla ka Popo e nngwe hape. O ile a pholosa lefatshe nakong ya hae jwalo kaha Luther a entse. O ya bona? E ne ele eng? Monna eo, matla a sebata, a tswa.

355-1 073 O ile a fa batho bohlale ba hore tsohle tseo difosahetse. Seo ha se Madi a Jesu Kreste. Seo ha se - mmele wa Jesu Kreste; a emetseng mmele. O ya bona? E sa ntsane ele yona phapang e kgolo mahareng a Catholic le Protestant ha jwale. Ke seo feela seo se etsang hore ba se utlwane ha jwale. Tsohle ba ka dietsa mmoho empa ho seo tjhe. Sena - le makgotla jwalo ... hlokomela ha jwale, empa sena - ha ba utlwane ka seo. O ya bona? Se seng ke madi, mme le hore ke madi, moprista o nale matla aho fetola bohobe ho mmele wa Kreste. Ke seo tabernacle e nyane e se bolelang kerekeng. O ya tseba hore ke lona lebaka leo le etsang mofuta wa pagan ha bantse ba tswella, o ya tseba, mme ba inamisa dihlooho ha ba fihla ho seo, mme ba isa dihloho tsa bona pele. Seo ha se ho aheng; ke ka baka la koshereo eleng - ditabernacle. Le ...

355-3 074 Hlokomela Satane ka bohale o sothile seo. Empa o ya bona, nakong eo, hodima seo motho a se entseng (O ya bona?) Modimo o kentse bohlale ho motho le ho utlwisisa se bang sele phoso. Jwale, seo sene se kopane le sebata, se lahlehisitseng kereke lefatsheng (eo a neng a e palame) hoo ho ya tshosa - ho bopa. Ba ile baetsang hape, ba - mongwaheng wa ho bopa? Batlisa kereke ho e tsa mekete ya pagan ya bohlola ho nale ho kgutlelaa ho Modimo hape. O ya bona? Ke seo sebata se ileng sa ya se etsa, ke ho bopa, mokalli ho etsa seo.

355-5 075 Ha jwale empa, bala jwale temana ya 3, kapa Tshenolo 3:2 motsotso feela. Jwale, ke tshwaile seo tlasa lebaka le leng. Jwale, sena se ya kena feela hona jwale, Mongwaha wa Luthere ene ele mongwaha wa popo. Tshenolo 3:2 ... Seo ba se entseng, ba bopa. Hang ha feela Luther a qadile kereke ya hae, baile ba ipopa. Ho lokile, ntho yona eo Wesley a e entseng, yona eo e entsweng ke Pentecost, ke hantle feela; ba e bokella. Mme ba ile baetsa eng? Baile banka ona mokgwa ola ba tswileng ho yona. O ya bona?Jwale, sheba Tshenolo ho bua ka Kereke ena ya Sarda. Ho lengeloi la kereke, ke temana ya pele, ho jwalo feela. O ya bona? Jwale hlokomela.

Tadima, le matla a salang, ... (ke lentswe leo ole rutilweng. O ya bona?) ... ntho tse salang, tse seng di salletse hoshwa: ... (O se a ikemiseditse ho ka qala ho ikopanya jwalo ka kereke ya Catholic eo batswileng ho yona. O ya bona?) ... hobane ha ke ya fumana mesebetsi ya hao e lokile pela Modimo.

356-1 076 Ke moo he. Ke seo - ke seo hantle se kgutla. Na ha o bone hobaneng ha mokgwa wa mokgatlo o fosahetse? Ke mang ya o qadileng? Na ke Modimo? Na ke baapostola? Kereke ya Roman Catholic ke yona e qadileng seo. Jwale, ha rahistori e mong a hanyetsane le seo. Ha seo moo. Bare ke mme wa dikereke, mme ba nepile; empa baile ba kopana baetsa ntho ka mohopolo wa motho. Ha re ya nka motho jwalo kaha baentse; re nkile batho kaofela mmoho; mme yaba ho tlisa pherekano. Ho lokile. Ha jwang lekgotla leka ...ho jwalo kaha re nahana hore democracy e lokile. Ke dumela hore e lokile, Le nna, empa ho fihlela. E ka se kgone ka sehlopha sa Dirickys ho ka matha mona. Ha jwang o ka fumana seo? O ka se kgone. Hlokomela, ntho ya sebele ke ya Modimo.

356-4 077 Hlokomela, sebata, sebata sa boraro ha jwale, ene ele bohlale ba motho. Mme o ne a emetse babopi batswileng ho setshwantsho sa pagan, bare, "Sena ke bohobe; sena ke veini." O ya bona, antikreste o santsane a nale se seng ka seemetseng Bokereste. O lokela hoba le seo, hobane o kgahlano le seo. O ya bona? Mme haeba a lokela ho etsa seo ... Jwale, ha akatla mmoho a re, "Oho, ke MoBuddha." Jwale, seo ha sena mosebetsi; seo ke bohetene ho tloha ho qaleng. Empa antikreste o bohlale. O nale tsohle tse emelang Bokreste, feela o tlosa kahlakoreng le leng, se seng kgahlano le ya sebele. O ya bona, ke seo se etsang hore ebe antikreste. O ya bona? Jwale babopi, ha sebata seo seetswa ho etsa - kopano ya monna le seo ... Jwale, selebale sena, kgetho; selebale sena. O ya bona? Hopola seo ka matsatsi ohle a bophelo ba hao. O ya bona? Dibata tsena dilokile; ke HOTJHO MMUSI. O ya bona?

356-6 078 Hlokomela, bodingwana botlisitse - sebata seo eleng motho ka matla a Modimo ka bohlale ba Modimo ya moneha le ho kgutlela ho Modimo. Empa ho ... Re fumana hore yona kereke ya mongwaha ha bane ba qala ho ipokella ho etsa ntho eo ba neng ba e entse ho qaleng, eleng eo Roma e entse ... Jwale, o tla etsa baradi ho kereke eo, mme a reng? Are, "Jwale, hore - ha ke ya o fumana o lokile, mme olokela ho tiisa matlanyana ao o nang le ona a santsane a setse." Jwale, mamela ho bahlokomedisa ho Tshenolo, 3:3. Ha re ... Jwale, ke dumela ha ke fumane seo metsotso e fetileng.

Hopola hotswa ... o amohetse jwang le ho utlwa, le ho itshwarella, le ho baka ... (hape, ho ka tsela e nngwe: "Hopola, hore otswe ho tshenyeho eo. O ya bona? Mme sheba mona.) ... ha feela o ka se shebe, ke tlatla ho wena jwalo ka leshodu ... (Uh-huh) ... mme o tla tseba - mme o ka se tsebe hora eo Ketlang ka yona ho wena.

357-2 079 Fatshe moo, O tla tsamaisa kandelara. O ya bona? Jwale ke seo. Ke eng seo? Kganya ya Kereke. Mme o ile a ya ho oona mokgatlo wa mokgwa wa pagan lefifi le tlileng, mme ke moo a hlolang teng le kajeno. le batho bapelo diikokobeditseng ba nahanang hore seo ke nnete, hantle feela jwalo ka Macatholics, le Maprotestanta a tsheha Macatholic ha feela ele botshelela ka hlakoreng le leng, hantle feela ho ya ka Lentswe: bohlale ba motho.

357-3 080 Jwale, hlokomela. Oho, ke rata sena. Momamele ha jwale. Jwale, jwale, re ... O dumela hantle feela, emong le emong wa lona (Jwale, ha o sa, nngolle potso), hore dibata tseo dihlaloswa ho mongwaha ka mong jwalo, kaha Bibele e dihlahisitse mona? Ke hantle feela seo e se entseng. Pale ya tsona e bontsha hantle seo dise entseng. Re sheba hantle mona ho bona seo dise entseng. Mme mona, tsona dibata ...Ke ne ke sa tsebe seo peleng. Ke ne ke dutse moo feela, mme ke ne ke bona ha seo se etsahala ka yona tsela eo o ntadimileng ka yona. O ya bona? Mme se lokela hoba jwalo, hobane se teng mona hantle ka hare ho Bibele, jwale ha jwang o ka etsa seo, empa hantle feela?

357-5 081 Hlokomela. Jwale, dibata tsena tse nne tse ileng tsa tswa ho kopana le antikreste ho sebata sena sa ho qetela ... Na o se o lokile? Sebata sa ho qetela seneng se rometswe, kapa matla a ho qetela a ho kopana le antikreste (ya neng a le kgahlano le thuto ya Modimo, ke antikreste) e ne ele ntsu. O ya bona? Sebata sa bone sa tse phelang ene ele ntsu. Jwale, o bale feela mengwaha, bala feela Mangolo, ke ntsu. Mme ka hare ho Bibele mongwaha wa ho qetela ke ntsu, mme Modimo O tshwantsha baporofeta jwalo ka ntsu. OP ya bona? Ke ... Ha jwale, hlokomela. Mongwaha wa ho qetela, mongwaha wa ntsu - mosenoli wa nnete wa Lentswe. O ya bona?Pele Modimo a nka kgato, jwalo kaha A entse mehleng ya Noe, O ile A romela ntsu pele. Ha a lokolla bana ba Israele, mme masole a Faro a ne a loketse ho ya, O ile A romela ntsu. Nako le nako o romella ntsu qetellong ya seo. Mme mona O romela ntsu hape. Ke hantle feela Lentswe, jwale o ka etsa sena jwang se seng feela? O rometse ntsu.

358-2 082 Hobaneng? Mosenoli wa Nnete eo e seng e lahlehile hara mengwaha ena. Jwale ha jwang lefatsheng - poho, kapa - motho, kapa eng feela eo sebata se neng se e kalletse, seka senolwa ha jwang sena ha ntsu e etla? Dinale sebaka sa tsona. Ene ele dibata tse rometsweng ke Modimo, jwalo ka mang le mang feela. Tau, eneng ele ya sebele. Ke moo antikreste a tla ho kopana; ebe o nyolla matla a mang hape. Aromella matla ho etsa seo. A nyolla matla a mang hape, a romela matla ho etsa jwalo. Mme matleng a ho qetela, A romela ntsu ho ka busetsa bana hantle ho tumelo ya pele ya bontata bona - mongwaha wa ntsu. Ebe o ile wa hlokomela? Haho sana dibata tse ding. Ke phetho seo. Ke pheletso.

358-4 083 Jwale, haebe re tla ya ho Tshenolo 10:1-7 (ke bile ho yona.) hopola, mongwaheng wa lenqosa la ho qetela (O ya bona?) hone ho tla etsahalang? Kaofela ha diphiri tsa Modimo ditla senolwa ka ntsu ena. Amen. Jwale, o bona dibata tsena tse nne dikalletseng? Ene ele se lokileng hantle. O dumela seo? Mme jwale, ke ona mongwaha ka bonngwe, ka matla a oona, ya kalletseng pela oona, mme ho nale Lengolo seo mokalli a se entseng. Se senotsweng ka hare ho Ditiiso, mme seboetse se senotswe hape sebata ka matla ao Modimo a romela kopano ya ho otla hantle moo, ho fihlela mongwaha wa ntsu o fihla.

358-6 084 Jwale, haeba nako ena ke ya ho qetela, ho tla ntsu. Ho lokile. Mme ho seo ... Jwale, hopola, jwale, ha tau e etla, Lentswe la sebele, mohlomong lekgolo la baena ba mametse tau. Matsatsing ao - poho ya tla, phophi e nyane ya bona ya mamela molaetsa wa poho. Matsatsing ao - monna atla, a sebetsa hara batho. O ya bona? Jwale a seha. A ntsha sehlotshwana seo, mme baile baetsang? Satane a bona seo, jwale a baromela hantle feela hara yona. Mme hopola, ha ntsu e qetella e tlile, e tlaba-makgolo a dipersente tse tlang ho mamela; ke mongwaha wa ntsu.

359-1 085 Hopola, ke bakalli bana ba bang ... Mme e sita le Jesu O boletse hotla ka potlako ya hotla ha Hae nama yohle e bolokehile bakeng sa tlhwibilo. Na seo ke Lengolo? O ya bona re ne rele ho kae jwale; hao tsebe, moena le kgaitsedi? O ya bona hore re ho kae? Modimo, ke thabile. Hake - ha ke tsebe hore ke etse eng, baena.Ha se nna ya emeng mona ya buang - ya buang. Ke mona le nna. Ke - ke hara lona. O ya bona, ke ... ke nna. Ke nale lelapa. Mme ke nale baena le dikgaitsedi bao ke baratang. Mme Modimo wa lehodimo ya lokileng hoo a theohang le - le ho senola seo ho rona, ka dipono ka lemo tse mashome a mararo tsa nnete. Mona. Moo re ... Re fihlile ... Teko tsa Boramahlale ditiisitse seo ele nnete. Ponahatso ya Lentswe le hlahile. Mme re mona; mme tshenolo ena e hlaha ho Modimo, mme ke nnete.

359-4 086 O nale se seng? Kene ke ipotsa. O ya bona? E, monghadi. Nka nna ka se lokele ho o jwetsa ka Sontaha. Hlokomela, hlokomela. Hantle feela. Jwale, hlokomela ha jwale. Mme ho ya ka - nako eo Modimo a neng a tlilo lokolla lefatshe le senyehileng, O ile a romela ntsu. Mme nakong eo A neng a ilo lokolla Israele, A romela ntsu. Na o dumela hore nako, esita le Johanne, sehlekehlekeng sa Patmos, molaetsa ona o ne o lokile hantle hoo a neng a sa tshepe lengeloi? O ya tseba, lengeloi ke lenqosa, empa o ne o tseba hore lengeloi ke moporofeta? Na o dumela seo? Ha re hlakiseng taba ena. Tshenolo 22: ha re bone hore na ene ele ntsu. O ya bona, ene ele ... Hantle feela ke lengeloi; ene ele lengeloi. Empa ene ele lenqosa ho ya kahohle Buka ya Tshenolo. Tshenolo 22:19, ke dumela hore ke hantle feela mona: 22:19. Nka nna yaba ke phoso. Tjhe ke, 22:9. Ke seo eleng sona, ke ne ke shebile 22:9. Ho feela hole jwalo. Oho, e, mona.

Yaba lere ho nna, O ya bona o seke wa etsa seo: hobane hobane ke mosebeletsi jwalo ka wena, mme ho tloha ho wena ke baporofeta, ...

Sheba seo Johanne o bone seo mona:

...Nna Johanne ke bone tsena, le ho diutlwa ... (Jwale, o kwala seo. Ena ke kgaolo ya ho qetela.) ... Mme ha ke ... bona le ho utlwa tsena, ka wela fatshe le ha ke bona tsena - ya mpontshitseng tsena. (Mme, lengeloi ... O ya bona?) Yaba ore ho nna, O seke wa etsa seo: ... (Hose moporofeta wa sebele ya ka rapelwang kapa lenqosa laseo. O ya bona, o ya bona?) ... Yaba o re ho nna, O ya bona o seke wa dietsa: hobane ke mosebeletsi feela jwalo, le mosebeletsi wa moporofeta, mme ba bolokang taba tsa buka ena : ho sebeletsa Modimo.

360-1 087 O ya bona? Jwale, Buka ene ele ya bohlokwa hobane ene ele Lentswe la Modimo. Jwale, hlokomela. Mme ha Lentswe la Modimo le tliswa, e lokela hoba letle ka moporofeta, hobane ke yena eo Lentswe la Modimo le tlang ho yena. Ke ne ke lebeletse ho fumana dipotso tabeng eo - ka hare ho lebokoso lena; ke nahanne hore ke ba otlile hanyane, o ya tseba. Ke nale ho theohela hara seo, mme jwale - ke nahanne hore ke tla feta ho seo. O ya bona, o ya bona? Lentswe le leng le le leng la Modimo le tliswang. Bibele ha e fetole mekgwa ya yona hohang. O ya bona, ke ntho yona ela. Seo se lokela ho kgahlanyetsa Lentswe. Jwale, hlokomela Tshenolo10:1-7. Jwale, ha re bale - temana ya 9 hape.

360-3 088 Jwale, re fumana ... re ... Jwale, pele re ya ho temana, ke rata ho botsa se seng mona. O bona hantle feela mona, pele re lesa Ditiiso? Jwale, hopola, haho moo ho nang le hona matla atswa hara ntsu (O ya bona?), e seng hape. Nako le nako ha antikreste ha a tswa, Modimo o ntsha le ho romela matla. Antikreste a romela matla; Modimo O romela ho hong ho lekanya seo. O ya bona? Ebe o romela matla a mang; Modimo se seng ho lekanya seo. O ya bona? Mme Ha a fihla ho ntsu, ene ele Lentswe la Hae le ne le teng qalong.

360-4 089 Jwale, hlokomela. Ha se moporofeta eo ya tlang hotla, monna e mong ya tlotsuweng ka Moya okang wa Elia? E kasebe Elia, ho fela hole jwalo, empa etlaba monna yatlang hotla, mme tshebeletso ya hae, ke ho kgutlisetsa setjhaba se weleng hara mekgatlo ena e mengata, morao ho tumelo ya bontate. Jwale, ha seo se sa kopanye Bibele mmoho, ke - ha ke tsebe hore ho etsahalang. Ke - ha ke sa kgona ho bua haholo ka sena, hobane ke sona seo. Jwale, o qeta ho fihla. Ke nnete seo. O nka se seng ho tloha moo, o ya sesotha. O ya bona? Jwale se lokela hoba ka tsela eo.

361-1 090 Jwale, hlokomela. Jwale, ho temana ya 9, meya tlasa aletare. Jwale, mona ke hona hantle moo ke tlang ho fumana kganyetso. Empa sheba mona motsotso feela, hantle feela ... O ya bona? Ke ile ka nahana ka seo, empa e ne e sale ka tsela eo. Re nale ... Ke ne ke nahana hore meya ena tlasa aletara e ne ele bahalaledi ba mongwaheng wa pele, mme ke nale nnete ke Ngaka. Uriah Smith emong le emong wa bona ware ho jwalo. O ya bona? Empa ... Ke ye ke nahane ha jwalo. Empa ha Moya o Halalelang o bontsha ka tshenolo, e neng ese jwalo; ene ese meya.

361-2 091 Jwale oya, jwale ore, "Jwale, ha ke tsebe ka seo." Jwale, jwale, motsotso. Re tla fumana seo. Jwale ... Ena ha se Meya ya Kereke ya Monyaduwa, e seng kaofela. Re ne re nahana hore ke Kereke ya Monyaduwa re emetse seo, meya e tlasa aletare (O ya bona?), e lla, "Ho fihlela neng, Mmusi? Ho fihlela neng?" Ha nke ke bale taba ena hape, jwale re fumana sena.

Mme ha re ... bula tiiso ya bohlano, ke bona tlasa aletare meya ya bona bao ba bolaetsweng Lentswe la Modimo, mme bakeng sa bopaki babona:

361-3 092 O ya bona, Lentswe la Modimo le bopaki le tshwerwe ... Jwale, o seke - o seke wa tloha. Motsotso. O ya bona?

Mme balla ... Ho fihlela neng, Mmusi? Ho fihlela neng? ... (O ya bona?)

... ya halalelang le nnete, baetsa seo ... baahlodi le ho phethetsa madi a bona ho bao batsamayang lefatsheng? Mme le diaparo tse tshweu diile tsa newa bona; mme ho ile hathwe ho bona, hore re lokela ho phomola selemo, ho fihlela basebeletsi ba bang mmoho le ... baena, ba lokelang ho bolawa jwalo kaha, ho lokela ho lokiswa.

361-4 093 Jwale, hobane nakong ena, ha o hlokomela, Tiiso ya Bohlano ha e manollwa (O ya bona?), Kereke e ile. E ka sebe feela meya e tlasa aletare - kereke ya pele. Jwale, jwale, kakopo, ha ebe o kile wa ela sena hloko, hobane sena ke pherekanyo feela, jwale ke batla hore o mamele hantle feela. Mme o nale dipampiri le dintho tse letla dingola. Jwale, ke rata hore o hlokomele se seng mona. Jwale, sena e kasebe meya, hobane - meya ya bahalalediba lokileng batho ba lokileng, Kereke, Monyaduwa, o kile seo; jwale e kasebe tlasa aletare. Batlaba kgalalelong le Monyaduwa. Jwale, hlokomela. Hobane ba se ba ile ka tlhwibilo ho kgaolo ya 4 ya Tshenolo; e ne ese e nkuwe. Jwale, ke bo mang meya ena he? O ya bona? Ke ntho e latelang. Ke bo mang he, haeba hase kereke ya pele? Ena ke Israele ya tlang ho pholoswa jwalo ka setjhaba, bohle bao ba leng moo ho keneng. Ke Israele. Ke Israele ka boyena. Ore, "Oho, ema motsotso." Ore, "Ba ka se kgone ..."

362-2 094 Oho, e, basatla pholoswa. Mona, ha re lokiseng seo, motsotso feela. Ke nale a mane kapa a mahlano mona Mangolo. Ke tla nka ele nngwe. Ha re nke Baroma, motsotso, mme re fumana seo. Ha re nke Buka ya Baroma re ye - ho kgaolo ya 11 ya Baroma, mme re tla fumana seo ... Ha re bale seo mme re tla bona seo: Baroma 11: 25- 26. Jwale,mamela Paulose mona. Mme Paulose o itse, ha ebe e mong feela, leha ele Lengeloi le ka rera ka Evangedi enngwe ntle ho ena, le etse eng? Thohako. Hlokomela.

Hobane, moena, hore o tla iphapanya le diphiri, ntle le hore obe bohlale haholo; ... (Ke moo he.) ... bofofu ka hlakoreng le leng le etsahala ho Israele, ho fihlela sephethwa - pheletso ya Baditjhaba.

362-3 095 monyaduwa wa ho qetela wa Moditjhaba ha a qeta ho kena ho Monyaduwa, bofofu batla ho Israel ke lona lebaka.

Mme jwale kaofela Israel o tla pholoswa: jwalo kaha ho ngodilwe, Ho tla tswa Sione Molopolli, mme o tla tloha ho Iseraele tlasa aletara.

Hlokomela. Israele o ile a foufatswa ka baka la rona hore re pholoswe. O dumela seo? Jwale, ke mang ya bafoufaditsweng? Modimo. Modimo o foufaditse bana ba Hae.

362-5 096 Haho makatse ha Jesu, A eme moo sefapanong, mme le bona Bajuda ba batla Madi a Hae - bao eneng ele bana ba Hae, mme ene ele Lengolo. E ne ele Lentswe ka Bolona. Mme ke yena enwa, ho tseba seo ka ho Moamohela ka thabo, mme ke lona lebaka leo A bafoufaditseng ka ho sa Motsebe. O tlile ka tsela eo A neng A nyatseha ka ho bafoufatsa, ba ka se e fumane. O ya bona? Lengolo lere batla etsa seo; O bafoufaditse - bafoufetse. Jesu A bautlwela bohlokohoo A ileng Are, "Ntate batshwarele, batshwarele.Hobane ha batsebe seo ba se etsang." Bane ba foufetse. Paulose o itse bafoufaditswe ka lebaka: bakeng sa rona.

363-1 097 Jwale hlokomela, ke rata hore o hlokomele sena. Ba ne bafuwe diaparo. Bane ba sena seo. Baile bafuwa - diaparo tse tshweu, e mong le emong wa bona. Jwale, bahalaledi ba nale seo ... ba se ba nale seo. Bafumane seo. Empa moo, ba ile bafuwa diaparo tse tshweu, mme bahalaledi ba ne ba se ba nale tsa bona. O ya bona? O ya bona, ba nale - ha bana ... Ba ... O ya bona, ha bana monyetla hobane bafoufaditswe ke Modimo, Ntata bona, hore mohau wa Modimo o kgone ho ka tiiswa hore Monyaduwa hore a kgethwe ho Baditjhaba. Na ho jwalo?

363-2 098 Ha re - ere ke o bontshe mohlala o motle mona ka Josefa. Josefa, monna wa semoya, ntsu, o ne a tswetswe hara bana ba habo hantle feela jwalo ka Kereke, o ne a kgona ho hlalosa dipono, mme bongata ba banababo ba mohloya. Ntatae a morata. Hlokomela, empa o ne a kgethollwa ke bana ba habo, eseng ntatae. Kantle ke bana ba habo, mme a rekiswa ka tjhelete ya silivera e mashome a mararo, a lahlelwa ka lemeng jwalo kaha o shwele, a nkelwa hantle letsohong le letona la Faro, hobane o ne a kgethollotswe ke bana ba habo (O ya bona?), o ile a newa monyaduwa wa moditjhaba, e seng e mong wa leloko la habo.Hare moo, a tswala Efraime le Manasse, ba ileng ba kenywa ho Israele. Jwalo kaha Israele a ile a fapanya matsoho ha a ba hlohonolofatsa, ho tloha ho e monyane ho ya ho e moholo, ho tlisa phapano ho Bajuda morao mola - kapa ho tloha ho Bajuda ho isa ho Baditjhaba. O ya bona? Ho fapanya matsoho ho tloha ho e moholo ho ya ho e monyane, ele hore kereke e nyane e kene. Mme eo eleng kereke a dutse letsatsing; o ile a tlisa bana. Mme hlokomela, ho ka mofumana, Israele a fapanya matsoho a hae, mme Josefa, bona bana bao ene ele mme wa Moditjhaba, wa Israele, morao kwana ho tloha ho thuto ka tsela ya Bokreste ka Moya o Halalelang O ile wa fapanya matsoho a Israele. A re, "Modimo O ile A fapanya matsoho." O ne A sena seo a ka se etsang.

363-4 099 Hlokomela. Ebe Josefa, a latolwa ke bana ba habo, batho ba habo, A nka Monyaduwa wa Moditjhaba. Hantle feela seo Jesu A se boletseng: a latolwa ke Bajuda, a nka Monyaduwa wa Moditjhaba. Jwale, ha re bale se seng mona. Ke nale Lengolo le bolelang seo, Diketso 15. Mme oho, ke mofuta feela o ... Ke tsela eo re ka rutang ka yona. Jwale, ke dumela hore ke nale sena hantle: bala Diketso 15:14. Ho lokile. Ke dumela hore sena se nepahetse. Ho lokile. "Simeone o ne a sena seo ..." Ha re qaleng ho temana ya 13.

Kamora ho tshwara nako ya bona, Jakobo a araba, ...

364-1 100 Jwale, o ya bona se etsahalang, batla ya ho Baditjhaba (O ya bona?), mme ene ele, hobane ene ele Bajuda. O ya bona?

Mme kamora ho fumana sebaka sa bona, Jakobo a araba are, Banna le Baena, mmameleng: Simeone ... (KE Simone Peterose) ... o ile a bolela ka tsela eo Modimo pele A etetseng Baditjhaba, ho inkela batho bakeng sa Lebitso la Hae.

O ya bona? Mosadi waka Lebitso la hae ke Broy. Ha kene ke monka ene ele Branham. O ya bona? Jesu O nkile Kereke ya Hae hotswa - kapa Monyaduwa wa Moditjhaba. Ke lengolo, jwalo ka Josefa.

364-3 101 Jwale, hlokomela sena. Jwale, meya ena e tlasa aletare ene ele, ena - ena - ena - na ke, bautlwisisa hore ke aletara, hobaneng ene ele jwalo banna ba etsang dibe jwalo ka Eichmann. O ya bona? Baitshwaretse hantle feela, dimillione kaofela (O ya bona?), empa asa ntsane ale teng. Jwale, Hopola. Ke eng? Ba ile ba bolaelwa Lentswe la Modimo, e seng ho paka ka Kreste. Na o utlwisitse seo na? Empa hopola, kereke e ya kena. E sita le bahalaledi bakereke ya Modimo le ka bopaki ba Jesu Kreste. Ke ba bakae mona batsebang seo? Ho lokile ha jwale, Empa sena seka etsahala hobao ba sakang ba ba le bopaki ba Jesu Kreste " ... bakeng sa Lentswe la Modimo le bopaki boo ba neng ba nale bona," jwalo ka Bajuda. Mme Hitler a ba hloya, ho bile jwalo ka Eichmann, ho bile jwalo ka Stalin, le ka lefatshe lohle(O ya bona?), empa ba ile batshepahala ho seo ba nang le sona. mme baile ba bolaya hobane ene ele dipaki. Na o ne o tseba Martin Luther o ne a nale mohopolo oo, le yena? Ke nnete. O ile are, "Mme Bajuda bohle batla tswa. Ke antikreste." O ya bona? Empa o ne a le tlasa aletara, mme a saka a bona seo - ba saka ba bona seo. Jwale, Lentswe la tswa.

364-7 102 O foufaditswe jwang Israele? O ka se etse seo. Tjhe. Oho, ha jwang moporofeta a ka ema moo ka tsatsi le leng, "O tshwana le unicorn, Israel," ha bane ba leka ho bontsha se seng; mme a re, "Hobaneng," a re, "mang kapa mang ya tla o hlohonolofatsa o tla hlohonolofatswa, mme mang kapa mang ya o rohakang o tla rohakuwa." Ho jwalo feela. Oho, hle. O tla etsa seo ha jwang? Ka nako e nngwe o nahana hore Modimo O tla lebala. Ha moporofeta a etla hara Bajuda, monna eo a eme moo Lentswe la Modimo le theohela ho yena, a re, "Oho, Mmusi, O ilo fedisa tjhaba sa Hao?" Are, "Ke eng se robetseng mona?" Are, "Ke molamu o lekanyang." "Lehodimo le phahame ha kae? Le lekanye. Lewatle le tibile ha kae?"Are, "nkase kgone ho etsa seo." Are, "Haho kamoo Nka - Nka lebala Israele."Tjhe , monghadi. A kase lebale Iseraele. O ne A lokela ho foufatsa setjhaba sa Hae. Jwale, nahana ka ho foufatsa bana ba Hae bakeng sa rona, mme ra hana seo. Jwale, na seo ha se o etse hore o ikutlwe ole monyane o ka kena tlasa bloko boo ka leshome la digallon a saka a ama hohang sena. Seo se senyane haholo, o ya tseba. Oho, hle.

365-3 103 Eya, ba ne baitshwareletse Lentsweng la Modimo. E ne le Bajuda. Bane ba nale molao wa bona, ba dula ho lona. O ya hopola maobane bosiu? Ba ile badula ho seo. Mme ene ele Bajuda, mme ba nale molao, mme molao ene ele Lentswe la Modimo. Ba ile ba dula hantle le lona. Ho jwalo feela. Mme ka baka la bopaki, ene ele bahalaledi, mme ho ne hole teng meya tlasa aletare, kamora hore kereke e se e ile.

365-4 104 Jwale, hlokomela. Bofofung ba bona ba sebeleditse Messiah wa bona, mme jwale bakotulo tseo ba dijetseng. Baile bahlokomela seo. Bahlokometse seo kamora hore seo se fete. Bahlokomela seo kamora hore ba fihle tlasa aletare ya Modimo. Empa jwale mohau wa Modimo o nale bona.Jwale, hlokomela. Jwale, ba ne ba sena hona, ka tsela efeng kapa e feng, ebe bahalaledi, hobane ba se ba apesitswe, empa jwale, meya feela ka tlasa aletare bakeng sa Lentswe la Modimo le bopaki boo ba bileng le bona jwalo ka tjhaba sa Modimo, Bajuda. Empa jwale, hlokomela. Mohau wa Modimo o tla ho bona, mme Jesu o bafa diaparo tse tshweu emong le e mong (Hlokomela.) kamora hore kereke e tsamaye, hobane batshepehile tabeng eo, mme bafoufaditswe, mme bane ba sa tsebe seo. Ba ne ba sa tsebe seo. Bane baetsa hantle feela seo Modimo a ba behetseng sona. Mme mona, Johanne a sheba mme a bona meya tlasa aletare. Jwale, hlokomela. O bone meya eo. Hlokomela hore o ba bitsaeng. Balla, "Mmusi, ho fihlela neng?" Hlokomela. "Nakwana kwana." O ya bona? (Ha re fumaneng seo ha re ntse re sheba Lengolo.)

366-1 105 Ba ya hlokomela jwale hore babolaile Messia wa bona. O ya bona? Mme ha ba yaka batseba seo, empa bahlokomela seo. Ba fumana ho bolawa bakeng sa ho lefa, ka baka la molato oo. Mme jwale, sheba ba nale eng ha jwale ho etsang. O ya bona, ba ne bale molato wa polao, jwale baile ba bolawa. O ya bona? Bahweletsa, "Madi a Hae a botswe ho rona." O ya bona? Ho fela hole jwalo. Mme bane ba foufaditswe. Jwale, ha bane ba saka ba foufatswa, Modimo o itse, "Ha ba bona feela. Ha ba lokelwe ke seo." Empa ka hobane ba ne ba foufaditswe ke Modimo, mohau wa Hae wa bafihlela. Amen. Ke bua ka mohau o makatsang, mme ba fumana e mong le e mong seaparo se se sweu, hobane kaofela Israele e tla bolokeha: e mong le emong eo lebitso la hae le ngotsweng. Ho fela hole jwalo.

366-2 106 Jesu o fana ka seaparo, jwalo ka Josefa a ile a etsa ho bana babo: mokgwa o jwalo feela. Sheba, ha Josefa a eme moo, ha qetellong ... A qala a itsebisa ho bona ka tsela ya aletare, aletare ya hae, sebakeng sa hae, teroneng ya hae; a re, "Emong le emong a tlohe." Mosadi wa hae o ne a le moo Monyaduwa a dulang teng. Mme are ho bona; a re, "Na le ya ntseba?" Hey, o bua jwale ka Seheberu. "Ke moena lona, Josefa." Oho, hle. Bare, "Jwale, oho, o tlare fumana." Are, "Ema motsotso; e ma motsotso. Modimo O entse seo kalebaka, le ile la ntahla hore ke tle ke phjolose maphelo." Ha a bokwe, ke wena eo hantle feela. Are, "Leseke la ikgalefela." Hopola Josefa o ile a bolela seo? O itse, "Leseke la ikgalefela. Se seng le se seng selokile ha jwale. Ho fedile. Modimo O nthomeletse mona."O ya tseba, Bibele ere batla re ho Yena ha ba Mmona A etla, bare, "Bare, O Messia, re ya tseba; empa - empa ka mengwapo?" O ya bona? Are, "Oho, Ke a fumane ho metswalle Yaka matlong a bona."

367-1 107 Metswalle, mme batla, ha bahlokomela seo, bona ba setseng, lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete, Bibele batla arohana hoya kantlo ka bonngwe ho nka matsatsi bantse ba lla batsamaya hoya fatshe, bare, "Re entse sena ha jwang? Re entse sena ha jwang? Hobaneng, re bolaile Messia wa rona." Balla hore ha jwang. "Re entse sena ha jwang?" Ene ele Bajuda, ke batho ba nang le bodumedi bo boholo lefatsheng; Modimo o kgethile. Empa o ne a bafoufaditse hantle feela bakeng sa rona, mme re latotse seo. Kahlolo ke efeng bakeng sa kereke ya Baditjhaba? Ke seo he. O ya bona? Bafoufaditswe ka lebaka la rona, hore A tle a re fumane, Monyaduwa, bakeng sa Jesu. A bantsha ... O ya bona, mme mofuta ka mong ...

367-3 108 Jwale, re ya bona hore meya eo ke bomang? Hase bahalaledi. Bona ba se ba ile. Ho jwalo feela. Hlokomela, ene ele ... Ba se ba ile. O ya bona? Jwale bana ba newa diaparo, emong le emong. Mme jwale ke rata hore o hlokomele. Empa jwale mohau modimo wa emisa ho bona. Jesu O ba neha e mong le emong jwalo ka Josefa a ile a etsa ho baena ba bona. Jwale, hlokomela. Leha ba lekile ho ka fedisa Josefa, empa mohau wa Hae ha o sa tswella. O ya bona? "Oho, ho lokile. Ho lokile. O ne o sa ikemisetsa ho etsa seo. Empa o ya bona, o ne o lokela ho etsa seo. O ya bona? Modimo O le dumeletse ho etsa seo, mme le ntlise mona ho ka pholosa maphelo, Baditjhaba bana, bao ke fumaneng mosadi teng. Nkabe ke sena mosadi ha ene ese - hoja ka dula kwana hae. Mme ke rata mosadi waka; o ntswalletse bana mona," mme kare, "Ke ... Mme jwale, jwale le tlile kaofela. Jwale, le lona le tla una molemo. Ke tlilo le tlisa mona; re tlilo phela mmoho kaofela jwalo ka lelapa le leholo." O itse, "Ntho e nngwe eo ke batlang ho e botsa. Na ntate o sa phela na?" Oho.

367-5 109 Mme mohlokomele, seo a se entseng ho Benjamine e monyane, eo eleng setshwantsho sa balekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete ha morao. O ya bona o entse eng? O ile a mathela hantle feela ho Benjamine, mme a moaka. Moena wa hae ya tswetsweng lelapeng la habo, kamora hore a tsamae, ho mmae, kereke ya pele, kereke ya sebele. Ba lekgolo le mashome a mane a metso e mene batswetswe A le siko, nakong eo A neng A ilo nka Monyaduwa wa Moditjhaba. Oho, hle. Na seo ha se etse se seng bophelong ba hao? Moo ... Jwale, o ya bona hore ene ele bomang? Ke bao he.

368-1 110 Hlokomela jwale, leha balekile ho fedisa Josefa, mohau wa hae o ile wa ba fihlela. Leha ba lekile ho tlosa Jesu, O ntse a kgutla, hobane ba ne bafoufetse, mme ba newa e mong le emong seaparo se se sweu. O tla bankela hae hang feela. Haho etse phapang hohang hobane O se A entse seo, "Ke tla ba boloka bohle." O ya bona? Jwale, temana ya 10. Hlokomela, ba batlile boiphetetso. O ya bona? Jwale, ha bao ene ele Monyaduwa, sene setla tshwana le Stefane: "Ntate, batshwarele," o ya tseba. O ya bona? Empa bao ke Bajuda. O ya bona? Bakopa boiphetetso. Hlokomela ha jwale, hape ... O ya bona? Hape are ... Hlokomela, hase ... O tse, "Ke baena ba hao," Bajuda, ba lekgolo ... Jwale, ba batla boiphetetso. Bare, "Oho, re tlilo ... Re rata boiphetetso morao moo." Are, "Jwale nakonyana ho tloha hona jwale, nakwana, bakeng ..." (Hlokomela, ere ke bale seo. Se ho - temana ya 10.) Ho lokile.

Mme bahweletsa ka lentswe le phahameng bare, Ho fihlela neng, Oho Mmusi, ya halalelang le wa nnete, o tla phetetsa madi a rona ho batsamayang lefatsheng? Mme diaparo tse tshweu ba dinewa; mme hathwe ho bona, hore baphomole ... mongwahanyana, ... (O ya bona? Hlokomela) ... mongwahanyana, ho fihlela basebeletsi ba bang ... (O ya bona? Jwale, ke eng? Baporofeta ha jwale barerela baIsraele. O ya bona?) ... ho fihlela basebeletsi ba bang - basebeletsi ba bang mmoho le baena ba bang, ba ba babolawa ... (O ya bona, eo ho lokelang ho etsahala jwalo, jwale o ya bona, o lokela ho bolawa) ... jwalo ka bona, ho ka tiisa sena.

368-5 111 O ya bona, ka mantswe a mang, ba boleletswe seo. Ke Lengolo le bolelang seo. Ho phomola nakwana. Jwale, o nale diaparo; o ya hae. Mme ho ka dula moo nakwana. O ya bona, ema nakwana. Jwale hlokomela. Jwale, hlokomela. Baena ba hao - baena ba hao ba bolauwe, ho bolelang hore lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete ho ka bitswa pele ho matshwenyeho, lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete a bitswa ...Ke lakatsa hore hoja re ne re nale nako. Re ka nna ra kena ho seo hosane, ha Modimo a ratile, re - empa pele re kena ho Tiiso e nngwe. O ya bona? Hape ... Jwale, hlokomela. Balokela ebe balatedi ba antikreste; re qeta hotswa hara seo, mme hlokomela ho kalleng ha hae haho qetela, moo a robang selekane sa bona, mme ke eo o ya tswa. O ya bona? Bajuda, lekgolo le mashome a mane a nang le metso e mene a dikete, batlang ho bitswa ke dipaki tse pedi tsa Tshenolo 11.

369-1 112 Jwale, hopola, ba ne ba lokela ho porofeta. O badile seo. Ke ba bakae ba badileng seo? Hantle feela, re badile seo Lengolong. Mme baporofeta, dipaki tsena tse pedi bukeng ya Daniele ya bobedi ya dibeke tse mashome a supileng. Ke lemo tse tharo tsa ho qetela. O ya hopola kamoo beke tse mashome a supileng tsa Daniele? Ke boletse hore re tla hloka seo ha re fihla moo. Ha ke yaka ka tseba lebaka, empa ke - se seng se ile sa mpolella hore retla hloka seo, mme ke mona re fela re hloka seo. O ya bona, o ya bona? Hlokomela, nakong ya Daniele ... Jwale, hopola, Daniele o ne a boleletswe hore Messia o tlatla (kgosana, Messia, ho nale) mme O tla porofeta. Israele o sa ntsane a nale dibeke tse mashome a supileng, mme mahareng a beke tsena tse mashome a supileng Messia o tla tloswa, mme sehlabelo sa letsatsi ka nngwe O tla tloswa (Na haho jwalo na?), empa ho ne ho ntse hole teng beke tse tharo le halofo tse setseng. Nakong ena o nka Monyaduwa wa moditjhaba. Jwale, o ya nyoloha, mme ha a nyoloha, baporofeta ba babedi ya nyoloha ho Israele. O ya bona?

369-3 113 Mme meya eo e neng ele balatedi ho tloha morao kwana mona, Bajuda ba sebele morao moo, ba na le mabitso a bona ka hara Buka, ba phetseng bophelo bo bolokileng, mme baentse ntho e lokileng, ba phetse ka bojuda ho tloha ho qaleng; mme ene ele balatedi ba Eichmann le ba bang ba bangata. Batho ba lokileng, dimillione tsa bona leha MaGermans a ile a bathunya, le ho ba bolaya, le ho babolaya, le ho ba haka diteratang tse etsang dijarete, le ho ba tjhesa, le ho batsa tsohle. Bao hoseng madi, balapetseng madi, Hitler le Stalin le Mussolini, mme le bohle bao a ileng a bahloya Bajuda ...

369-4 114 Ke nahana e mong wa bona - e nngwe ya dintho tse ileng bokeletseng setjhaba sena mmoho, hobane kamehla ba ne ba tshepile yena (Ho fela hole jwalo.), mofe sebaka. O hlompha Mojuda, mme Modimo O tla o hlompha. Jwale, ho nale Bajuda ba bangata, jwalo ka Baditjhaba feela. Empa Mojuda wa sebele, Modimo o beha lebitso la ka hare ho Buka pele lefatshe le thewa, mme ke enwa a bolawa ka nako ena. Mme hopola ... Nahana ka seo jwale, sena se lokile. Hantle feela kamora dimillione tse bolauweng tsa Bajuda, batho ba senang molato, ke ditjhaba tsa lefatshe, mona Lengolo lere batla bokellana tlasa aletare, o hlokomele se ileng sa etsahala mona; mme bafuwa diaparo tse tshweu.

370-1 115 Mme bare, "Jwale, hobaneng - hobaneng ha re sa kgone ho ya Mmusong ha jwale?" Mmuso wa Bajuda o tla tliswa lefatsheng, o ya tseba. Johanne o itse Mmuso lehodimong (O ya bona?), ho ka bewa ka thoko ... Jwale, sena ke Mmuso wa Evangwedi (O ya bona?), empa Mmuso wa Bajuda o tla rerwa ke bana - baporofeta ba babedi. Jwale hlokomela - mmu - mmuso wa lefatshe mona. Mmuso wa mahodimo o rerwa ke Bajuda - kapa ho - ke bolela, ho Baditjhaba. Mmuso wa - mona lefatsheng ho ka lemo tse ngata, kamora lemo tseo tse ngata ho Bajuda. Jwale, hlokomela. Hlokomela seo. Mona ha re santsane - ha ba santsane ba rera (O ya bona?) pele ho tsena - baboporofeta bana bafihla hara bona, Bajuda bana ba ileng baeshwa tlasa Eichmann le bona, ke ... e mong le emong wa bona ya ileng a fana, ka mohau, seaparo se se sweu. Amen. Emong le emong a neuwa seaparto se se sweu ... Hlokomela se etsahalang? Hang feela ha seo se etsahala ...

370-2 116 Ke shebile nako morao moo, mme ke ya tseba hore - re siuwa ke nako, empa ha ke batle ... O ya bona, ke - ... O hlokomela mathaka a eme moo, Modimo a le thuse, baena. ke hopola hore e mong le emong o neuwe seaparo se se sweu ka tsatsi leo. O ya bona? A eme moo, a ya morao le pele ka maoto a bohloko, mme ba bang ba lokile. Ke ya tseba hore seo se bolelang. Mme sheba mona ... Mme ba bang bamafutsana a basadimoholo baeme moo. Ke hlokomela se seng ho banna bana bafa basadi ditulo, mme e mong a fa mme eo ngwana ... Mme ke bona tseo tsohle, mme ke nale bonnete ba hore o etsa seo. Hlokomela, empa ha ke batle ho letshwarella. Ha nka mpa ka kgona ho etsa hore o bone molaetsa, ke sohle seo ke batlang ho se etsa. O ya bona?

370-3 117 Jwale, hlokomela. Bajuda bana ...ke lokela ho etsa sena - ho ka etsa hore le bone tshenolo ya Tiiso ena, o ya bona ke eng seo, meya ena tlasa aletare mme ke bo mang. Jwale, hlokomela. Nakong ya Daniele, jwale, karolo ya bobedi ya halofo ya beke tse mashome a supileng a ... Jwale, hopola, Messia o ne a lokela ho ka tloswa mahareng. Ke mahareng. Jwale, ke eng halofo ya seo? Tse tharo le halofo. Kreste O rerile lemo tse kae? [Kopano ya re: "Tse tharo le halofo." - Moq.] Ke hantle feela. Jwale. Empa ho nale ho tiya ho batho? Tse ding tse tharo le halofo.

370-5 118 Empa nakong ena, hobaneng, sheba se etsahetseng ka Monyaduwa wa Moditjhaba ya kgethuweng nakong ya Dikereke tse Supileng tsa Mongwaha, mme haho etsahala ka tsela eo, kaofela Bajuda moo, ka baka la bofofu ba bona (baka tlasa aletare) Modimo wa tla mme ware, "O ya bona hore ene ele eng? Jwale, ke tla fa e mong le e mong seaparo se se sweu." Baitse, "Ho fihlela neng, Mmusi? Re tla dula?" Are, "Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe. Banna ba bang, Bajuda, batla sotleha hanyane. Balokela hoba balatedi jwalo kaha ene ele balatedi. Sebata se tlile ho bona ha se ne se roba selekane."

371-2 119 Jwale, hlokomela. Mme jwale, hlokomela ... Jwale, jwale o tla hopola, baporofeta bao batla porofeta jwalo kaha ho bolelwa ke Tshwenolo 11 (Phahamisang matsoho a lona baileng ba bala seo. O ya bona?), mme ba neuwe matla. Mme re tla fumana hore ke bo mang kamora sebakanyana, ha Modimo a ratile. Jwale, hlokomela hore ke bo mang bao. Mme jwale Bibele e bolela seo mona. Hantle feela e bolela seo. Hantle feela. O ya bona? Jwale, hlokomela, mahareng a beke tsena tse tharo le halofo jwale, hore baya porofeta mona, mme - Tshenolo, mona ore baporofetile ka sekete, makgolo a mararo habedi. Ha ...

371-3 120 Jwale, almanaka ya Bajuda, nako e tlwaelehileng ya Modimo ya almanaka ke hantle feela matsatsi a mashome a mararo ka kgwedi. Almanaka ya Roma ya roma ya fihla ya ferekanya seo. Almanaka e tlwaelehileng ke matsatsi a mashome a mararo.Jwale, ha o batla ho nka matsatsi a mashome a mararo mme o kopanya lemo tse tharo le halofo ho yona, mme o bone mashome a mararo, mme o bone hore o tholang: sekete le makgolo a mararo - makgolo a mabedi ha raro; sekete makgolo a mabedi le hararo (mashome a tsheletseng hantle feela), hantle feela lemo tse tharo le halofo. Jwale, haho phoso ho seo. Ke seo he. Dikopana hantle feela jwalo ka setono sa leeba. Hlokomela. Baporofeta bana ba babedi barera lemo tse tharo ho Bajuda. Ho seo, se bitswa lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete.

371-5 121 Mme ebe, hlokomela, baporofeta bana ba babedi hantle feela Moshe le Elia. O ya bona? Jwale, sheba. Sheba - sheba tshebetso tsa bona. Jwale, hlokomela tshebeletso ena. Bana le matla a ho otla lefatshe ka dikotlo. Ke mang ya entseng seo? Moshe. Banale hona ho ka kwala lehodimo, hore pula e seke yana tshebeletsong ya bona. Ke mang ya ileng a kwala pula ka lemo tse tharo le halofo? [Phutheho ya hweletsa yare, "Elia." - Moq.] Ke moo he. Ke bona.

372-1 122 O ya bona, ke ... O ya bona, monna, ha a shwa, ha a fetole maemo a hae; ha a fetole maemo a hae. O ya bona? Sheba, ha ... pele ... Ha Saule a ne a kgutletse morao ho ne ho se moporofeta naheng eo, o ne a sa utlwisise hore ho etsahalang aka etsang - o ne a lokela ho etsang. O ne a le kgahlano le seo; o ne a tla lwana kgahlano le seo. Yaba o ya ho senohe sa Endor. Jwale, madi feela a dipholo le a dipodi, o ne a ka etsa sena. Mme a mobitsetsa moya wa Samuele; mme ha Samuele a etla, o ne a eme moo ka seaparo sa hae sa boporofeta. Eseng seo feela, empa e ne e ntse ele moporofeta. Are, "O ntshwenyetsang ke iphomoletse?" (O ya bona?) are, "ka hobane o se o fetohile sera sa Modimo." Are, "Ka nako ena hosane mantsibua o tlabe ole ntweng, mme hosane ka nako ena o tlabe o nale nna." Ke hantle feela seo se ileng sa etsahala.

372-2 123 O ya bona, eseng feela ... O ne a ntse ale moporofeta. O ya bona? Mme mathaka a na e ntse ele baporofeta. Jwale, re tlilo ho kena haholo tabeng eo kamora nako, ha Mmusi a ratile. O ya bona? Oho, hle, ke rata jwang taba eo. Haho na lebaka la hore motho a ka phela feela ka bohobe, a ka phela le ka Lentswe le leng le leng le tswang molomong wa Modimo . Baporofeta bana ba babedi Moshe le Elia ho ya ka mesebetsi ya bona batla bonahala hape. O o  ebile mosebetsi wa bona hotloha kgale. Jwale, hlokomela, jwalo kaha baentse feela ... Seo ha se yaka sa e fetola. Hlokomela, mathaka ana ha akaba a eshwa. Hlokomela feela motsotso. Jwale, o seke wa ferekana, pele re tloha ho sena, o seke wa ferekanywa ke mosebetsi wa Elia wa bohlano kapa wa bone. Ke ile ka o bolella, Kereke ya Baditjhaba e shebile Elia. Ke hantle feela. Mme mona o nale Bajuda. Hopola, a ka setle ha nne. Ke- palo ya sera. O lokela hoba ha hlano.

372-5 124 Nakong ya pele ha atla, ene ele Ela ka boyena. Nako e latelang atla ka Elisha. Nako e latelang atla, ene ele eng? Johanne Mokolobetsi. Nako e latelang o tlatla ka lengeloi la kereke ya bosupa. Mme kgetlong la bohlano ha atla, o nale Moshe hodimo moo ... E, monghadi. O seke wa ferekanywa ke seo. Hahlano, ha o tseba palo tsa Bibele, hlano ke palo ya mohau ya tshebetso; mme ke seo a se entseng. Jwale, hlokomela, o rata ho tseba hore ke eng. Na Jesu ene ele mosebetsi wa mohau? J-e-s-u-s - hlano; l-a-b-o-r (Haho jwalo na?) - mosebeletsi wa lerato - bakeng sa hao. Mme ha o fihla, hotla ha jwang? Ka eng? Tumelo tshebetsong. Haho jwalo na. Tshebetso ke palo ya mohau. Ho lokile, ho badumedi ... Hlokomela, wa pele Elia, e ne ele yena ka sebele. Wa bobedi yaeba Elisha. Wa boraro yaeba Johanne. Wa bone yaeba lenqosa la kereke ya bosupa, ho ya ka Malakia 4 le Tshenolo 10:7. Jwale, kgetlo la bohlano, ke lenqosa ho Bajuda, ho lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete, kamorao hore kereke e tsamaye.

373-2 125 Ke - ke - ke ikutlwa ke nyatseha. O ya bona, o ya bona? Sheba. ha - ka monahano o mong ... Ke rata hore o fumane sena. Ha ba bang ba ntse ba nahana hore Malakia 4, o tlile ho busetsa, ke yona ntho eo a ileng ho e etsa mane ho Bajuda le hore ke ntho ele nngwe, ere ke lokise taba eo bakeng sa hao. O ya bona, setla o ferekanya seo , hobane hopola, ho Malakia 4, O re "Ho kgutlisetsa tumelo hobo ntate - kapa bana hobo ntata bona." O ya bona, "hobo ntata bona."

373-3 126 Jwale, ere ke o bontshe phapang ya tsena tse pedi. Ha a tlile ho kgutlisetsa tumelo hobo ntata bona, o tla latola Kreste. O tla kgutlela morao molaong. Haho jwalo? Bontata bona ba ile ba boloka molao. Na o fumana seo? Hlokomela, ha Elia, ha a tla ho netefatsa mosebetsi wa hae hotswa ho Malakia 4 (O ya bona?), jwalo ka Malakia 4, Elia ene ele yena. Empa ha atla ho sebetsa ho Bajuda ba Tshenolo 11, o na le Moshe ka seo. Jwale haho pherekanyo, leha nyane. Fumana seo? Ha Elia a etla Malakia 4, ke ka boyena. Elia otla ... eseng Elia, Moshe. Elia o tla tla.

373-5 127 Yona tshusumetso eo e itseng Elia o tlatla kerekeng ya ho qetela ho ka busetsa tumelo ya bana ho tumelo ya bontata bona, tumelo ya baapostola, e neng e lokela ho kgutlela, eo antikreste a neng a e nkile ... ho ka e kgutlisetsa, jwalo kaha kaofela Mangolo a kopantswe mmoho ... O ya bona? O tlile ka boyena. O ya bona? Empa ha a tla, Bibele ere - o tla ho - lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete, Bibele e hlalosa hantle feela ... Ke ba bang ba bona, e seng le ya mong wa bona, bobedi ba bona.

373-6 128 Mme mosebetsi wa hae wa pele ha akaba a kgona ho bakgutlisetsa Bajuda molaong, hobane o tlile ho ruta Kreste ho lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete (Amen.), hore Messia eo o tla tloswa. Amen. Ke sona seo. Jwale se kopanye seo. Ha se pherekano. Mangolo ha a qale leshano, le hanyane. Ha a bokwe. Oho, ha ke bona seo ... ke re, "Ke ya o leboha, Mmusi," ha ke ne ke tadimile seo se nka sebaka, ke bona Elia a etswa kgetlo la pele ka boyena. Yaba ... E ne ele yena ka boyena, ebe ke mobona a etla hape nqenngwe, ho ne hole teng ba babedi moo. Ke bone ... "Ke seo. Hantle feela. Seo se phethahatsa seo, Mmusi. Amen. Ke bona seo." Ha ke eso bolele seo, e ile ya hlola pherekanyo ho e mong, empa a Mpolella ho bolela seo, ka feela ka etsa seo. Hlokomela, banna bana ba bolokuwe ba phela ke Modimo hotswa mesebetsing ya bona ya pele bakeng sa nako e tlang; basebeditse hantle feela. O ya bona? Nahana feela, moya oo wa Elia tshebeletso ka makgetlo a mahlano: Moshe, habedu. Hlokomela, ba bolokuwe ho tshebeletso e tlang ... Haho le ya mong wa bona ya shweleng. Ha o dumele seo? Bobedi ba bonwe baphela, ba bua le Jesu thabeng. Empa hopola, balokela hoshwa.

374-3 129 Jwale, jwale, Moshe hantle ntle o ile a shwa, empa a tsoha, hobane o ne a lekanya hantle feela Kreste. O ya bona? Haho le ya mong ya ileng a tseba moo a ileng a epelwa teng. Mangeloi a ile a monka. O ya bona? O ne a ile a ba lebanki ba hae ba mangeloi. Hobaneng? Ho ne hose motho wa sebele ya ka tsebang seo moo a yang teng. O ile a ya hantle feela; ke phetho feela seo. O ne a nale Mangeloi feela, hobane ba ile ba monka moo a tswang teng; haho motho ya tsebang moo a tswang teng. Esita le Satane ha akaba a tseba seo; o ile a tsamaya le arekangeloi. Ke hantle feela. O ne a sa tsebe se etsahetseng ka Moshe. "Ke ile ka batla ke kgotjwa moo, mme le ho sheba moo, le ho sheba ho bana jwalo jwalo, ke ile ka mmona a thekesela, yaba o hlwella lefikeng, mme yaba ke nako ya ho qetela eo ke mmoneng ka yona." Ke Lefika. Ke Lefika. Ere ke eme hodima Lefika qetellong ya leeto laka. E, monghadi. Moena waka wa lekalathe o ne a bina sena,

Ha feela, ke nale bonnete,

Ka ema hodima lefika, leo Moshe a ileng a ema.

E, monghadi. Oho, ke Lefika leo ke batlang ho ema ho lona; ka tumelo.

374-5 130 Empa hopola, Elia, o ile a kgathala, hobane o ne a nale mosebetsi o mongata o moemetseng kapele; jwale o ne a kgathetse haholo. Mme Modimo o ile a moromela hae (Ke nnete), a romela kariki. Ke hantle feela? A monkela hodimo, ha akaba a shwa, o ile a mophedisa. O ne a nale mosebetsi oo a lokelang ho o etsa. Ha ake a tlotse motho (O ya bona?), a tla ka moya wa hae, empa ba lokela ho latswa lefu. Jwale, Tshenolo 11 ... Ha re ye ... Ke mona hantle feela; ha re otle seo, Tshenolo 11. Sheba o hlokomele haebe ha baya bolawa bobedi na. E, monghadi, bobedi ba lokela ho latswa lefu. E, monghadi, jwale. Kamora hore tshebeletso tsa bona difele, balatswitse lefu. Tshenolo 11, mme ha re qale 7.

Mme ha ba ... na ba qetile tshebeletso ya bona, sebata se theohileng ho ya sekoting se senang pheletso ... sa etsa ntwa le bona, ... (Oho, hle. Ha a kgone ho emela; bona bahalaledi bathethehang ba kgutlile. O ya bona, ho jwalo feela) ... hotswa sekoting se senang pheletso, sa etsa ntwa kgahlano le bona, mme setla bahlola, le ho ba bolaya. (Empa hlokomela se etsahalang mona. Ke ona mofuta oo hantle.) Mme mmele ya bona e robetse diterateng tsa metse e meholo ... ka semoya ... e bitswa Sodoma le Egepeta, moo Mmusi wa rona Aileng a thakgiswa teng. (Jerusalema. O ya bona?)

375-1 131 Jwale, ba lokela ho shebana le lefu, haho jwalo (Ke hantle feela) kamora hore tshebeletso ya bona e fedile? Hobaneng? Lengeloi la bosupa tshebeletsong, tshebetso ya lengeloi la bosupa - tshebeletso ya Elia holengeloi la bosupa - e seng ... Hobaneng le sa ... Hobaneng ese, ho nale (ke leka hore), lengeloi la bosupa mosebetsi wa lona, jwale ebe ka Moshe jwalo ka Elia? Hobaneng ha ba saka ... Hobaneng ha Modimo A saka A romela, mme Are, "Elia, wena - o sebeditse ha boima ho fihlela jwale, mme hohle, dibakeng tse fapaneng, ke - ke dumela hore Ke tla romela jwale Moshe tlase kwana." Hobaneng? Sheba tshebeletso ya Moshe. Elia ene ele moporofeta, empa Moshe ene ele monehi wa molao ho Bajuda. Moshe o ne a le teng moo ho kare ... Jwale, lebaka le entseng hore Elia o tlatla ...

375-3 132 Bajuda batlare, "Ema, re santsane re boloka molao mona." Empa ke enwa moo Moshe, mme ke enwa Elia eme le yena. O ya bona, o tla ho Bajuda feela. O ya bona, Moshe o ile feela ho Bajuda. Moporofeta Elia ene ele wa ditjhaba kaofela, empa Moshe a fetoha moporofeta wa Bajuda le mofane wa molao. O ya bona? Ene ele molaetsa wa hae: molao. Empa ene ele molaetsa wa Elia? Ho basadi bakgabisitseng meriri ya bona, mekgatlo. E, monghadi, mme a fela a ba hahola ka lehare: bapentile difahleho. A ba bolella, "Le tla fepuwa dintja." o ile a kena hantle feela hara bona. Mme ha moya wa hae o tla hodima Johanne, o ile a ema hang feela moo lefelleng le ho etsa sona seo. Hantle feela. Are, "Na ha le nahane hore re lokela ke seo kapa sane. Modimo a ka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana." A tsamaya tseleng, le hore, "Mme o batla ho mpolella hore sware sa hao?" Are, "Ha se ya lokela hore se etswe sena." Moena (Whew, hm), a mmolella. Hantle feela.

376-2 133 Hlokomela, meya e na e lokela ho emela lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete - ho ka kgethwa. Oho, haho jwalo na - na seo ha se bokelle Bibele mmoho? Jwale, nako yaka e se e fedile, ha nka lesa sena nakonyana, empa ke sa nale seo ke batlang ho se bolelela. Ke ya tseba hore se ya tjhesa, mme ke ya fufulelwa, empa mamela. Ke nale se seng seo ke batlang hore o se utlwe; se lokile haholo, setjha hantle feela ka pelong yaka. Ke hopola hore ha o soka o lebala seo. O ya bona? Ere ke bolele sena pela boteng ba Hae. Ka mohau wa Hae o entse hore ke bone le batho ka aparo tse tshweu eseng kgale haholo. O hopola seo? O hopola pale ya seo? Eseng kgale mona, Monyaduwa wa Moditjhaba ... Ba teng moo ha jwale. Kaofela ba ne ba apere diaparo tse tshweu.

376-5 134 Ka phaphama. Ke ne kele kopanong. ekaba selemo kapa ho feta moo. Ka tsoha hoseng ho hong, mme ka tsoha, mme kare, "Moratuwa," ho mofumahadi waka. Ha akaba a tsitsinyeha. Bana ka ... ke lokela ho tsoha ke baise sekolong, hantle feela sebakeng sena sa kgale. Jwale, ke - ka tsoha betheng. O ya tseba ka inama ... O ya tseba hantle ha o tsoha ebe o beha hlooho ya hao hodima headboard. (Re nale e nngwe ya dibethe tse tsofetseng.) Mme ka beha hlooho yaka jwalo. Ka nahana, "Moshemane, o se ole mashome a mahlano le metso e mehlano. Ha o ka lokela ho etsetsa Modimo se seng, o lokela ho etsa seo ha jwale hobane o tla tsofala kamora moo."Mme ka nahana, "O ya tseba, ho jwalo feela." ka nahana, "Moshemane, o ya tseba, ha ke sale hole le moo. Ke tla fihla haufinyana." Kare, "Ke selemo kahodimo ho tseo ntate a diphetseng." O ya bona?Ka nahana, "Ke tla tsamaya haufinyana." Ka nahana, "O ya tseba, ha ke soka ke etsetsa Modimo letho." Ka nahana "Ke ne kentse ke rata ho Moetsetsa se seng." Ka nahana, "Ke lokela ho potlaka le ho etsa seo, ha ke tla etsa seo, mme ha ke tsebe hore ke tla etsa jwang ho etsa seo ke phetho."

377-1 135 Ka nahana, "Monna, ke hopola hore hoja ke ne ke tla phela ho Mmona ha A tla. Ha ke batle hoba sepoko kapa moya feela." O ya bona? (Ke bile motho ya tshabang meya.) Mme keI ... O ya tseba, mefuta eo ... kamehla ke nahana, jwalo kaha nka kopana le Moena Neville mme ebe ele lerunyana le lesweu le tsamayang, o ya tseba, nkare, "Hello, Moena Neville." Mme o tlare, "Hello, Moena Branham," ka mohopolo o mong; mme a sa kgone ho bua. Empa ke tla tseba hantle feela hore ke Moena Neville. O tla ... Ke tla rata ho motshwara ka letsoho jwalo kaha ke tlwaetse, hobane ke sohle seo ke se tsebang. O ya bona, ke tla rata ho motshwara ka letsoho, empa ha ana letsoho. Le tlase mola lebitleng le bodile. O ya bona? Ka nahana, "Oho, ke hopola hore nkase kene ho seo." Jwale, Ke ne ke sa ... Jwale, ke tlilo o bolella nnete. Ke ne ke tshaba hoshwa, ke sa tshabe hore ketla lahleha, empa kene ke sa batle hoba moya. Ke ne ke rata hoba motho. Ke ne ke lokela ho emela tlhwibilo. O ya bona? Ke ne ke rata ho dula kele jwalo. Ha ke rate hoba moya, o yang hohle.

377-4 136 Ke ne ke dutse moo ke nahana ka seo, mme hang feela se seng sa etsahala. Jwale, o ya tseba, mme kaofela ha lona le tseba dipono; mme ha sena ene ele pono, ha ke yaka kaba le e nngwe e jwalo (O ya bona?), mme kene ke nale tsona hotloha kele moshemane. Mmme hang feela ha etsahala se seng, mme ka utlwa ke tloha. Ka nahana, "Oho, oho." Mme ka nahana, "Ke se ke shwele( O ya bona?), mme ke - ke ilo." O ya bona?Mme ke nale sebaka; ka nahana, "Ke dumela ha bohle ba ile basheba morao." Ene ele nnete, metswalle, jwalo kaha ke eme hantle mona. Mme ka sheba morao, mme ke ne ke robetse betheng yaka. Kene ke otlolotse mmele, ke robetse ka thoko ho mofumahadi waka. Ka nahana "Jwale, ke hantle feela lefu la pelo." O ya bona? Ka nahan, "Jwale, o ya bona, ka shwa hang," eneng etlaba se lokileng. Jwale ka nahana, "Tlhaselo ya pelo. Ha nkaba ka lokela ho hlopheha." Ka sheba, mme ka nahana, "Jwale, jwale seo se ya makatsa, ke nna elwa ke robetse mola, mme ke nna enwa ke eme mona."

377-7 137 Jwale ka retoloha, mme e ne eka ntho e kgolo, jwalo ka tshimo e kgolo kapa se seng, jwalo ka naha e tletseng jwang bo botala. Mme kare, "Jwale, ke ya ipotsa hore ene ele eng." Mme hang feela, jwalo kaha ke sheba, ke moo ho tlang dikete kete tsa basadi ba batjha, bohle baapere aparo tse tshweu, meriri e leketlile ho fihla mathekeng, basa rwala letho maotong ba ne ba mathela hantle feela ho nna. Ka nahana, "Jwale, sena ke eng?" Ke reteleha ho sheba morao mola, mme ke nna elwa mane. Ka sheba hodimo mona ka tsela ena; ke bao moo batlang. Ka loma monwana wa ka. Kare, "Ke - Ha ke ya robala," empa kene ke utlwa. Mme kare, "Hobaneng, se seng se teng mona se phoso." Mme basadi bana ba mathang. Mme ha ke eso bone basadi ba batle jwalo ka bao, mme bohle batla ho nna. Mme ha ba mathela ho nna ... Oho, empa haho jwalo. O ya bona? Empa ke - ke nahana mosadi ya lokileng ke - e mong wa ya jwalo ka lebenyane. Empa ke nahana hore ya sa lokang, jwalo kaha Solomone a bolela, " ke metsi mading a hao." Jwale ha kena seo - hobane tsohle-basadi ba tumileng kapa ba batle.

378-2 138 Mme basadi bana baetla; bafihla bapotisa matsoho a bona ho ka pota. Jwale, hase ntho e tlwaelehileng. O ya tseba, ha ke ya kgona ho mamella seo. Jwale ... Mme bane ... Jwale, ke tlilo bolela sena ka tsela ena ... Ke hara batho ba kopa kopaneng; empa ba - ene ele basadi. Ene ele basadi, mme bane - bane ba nkaka, emong le emong, mme bare, "Moena wa rona ya ratehang." Mme emong o ne a tla nkaka, mme e mong a nkake. Ke ne ke eme moo ke tadimile, mme ka nahana, "Jwale, sena ke eng?" O ya bona? Mme bane ba eme moo. Mme ka nahana, "Ho etsahetseng?" Ka sheba morao mane, ke ne ke robetse fatshe mola betheng; mme ke nna enwa ke eme mona. Ka nahana, "Jwale, seo e lokela hoba. Hake - ha ke utlwisise sena." Mme basadi ba thethehang, "Oho, moena wa rona ya ratehang," ba ntse ba nkaka. Jwale, ba ne ba utlwahala ba thabile, basadi.

378-3 139 Jwale, ntshwareleng, dikgaitsedi, jwalo kaha ke bolela sena, hobane ... Empa o mamele ngaka ya hao; mme ha re nale mohopolo o hlwekileng, ebe ha re Bakreste. Ha ke kgathalle ... ke phetse ka bohlweki; Modimo o tseba seo. Ha ke sa ntsane kele moshemane ya monyane, Lengeloi la Morena le ile la lukisa mmele waka lare oseke wa, tsuba, kapa ho nwa, mme seo e bile nnete. Ka mohau was Modimo, ke bolokile seo. Ha kene kele moetsadibe, ha nkaba ka nna ka matha le basadi. Mme jwale ... Empa monna e mong le e mong ya dumelang hore mosadi a mohake (o lokela ebe o entswe ka sele ya botona le botsheadi), ho teng kamano. Ha ke kgathalle hore o mang; jwale, o seke wa mpolella hore ha o motho ya sa phelang hantle. Empa eseng moo, hobane hare na disele tse fapaneng. O ka se etse sebe moo. Ho ne hole teng phetoho. Ho nale se fetang lerato la boena ho basadi bao.

379-1 140 Leha rele mohaung, ke nahana - mosadi, mosadi ya lokileng o nale tokelo ya bosadi, ke mohlala wa lebenyane lefatsheng. Ke rata se seng le se seng se nang le mohau, mme ke nahana - mosadi ya tsebang ho nka sebaka sa hae jwalo ka mosadi - ke setshwantsho se lokileng. Ha ke dumele seo; mme ke tla nahana ha seo ese sona, ho jwalo feela - Kreste le antikreste: ntho e tshwanang. Ke jwalo ka ntho e nngwe le enngwe ...

379-2 141 Jwalo ka pere e ntle, mme o eme hantle feela ka sebopeho seo sa pere e ntle, kapa ntho e nngwe jwalo feela. Thaba e ntle, mosadi ya motle, monna ya motle, ntho e nngwe le e nngwe e eme moo Modimo A e bopileng, mme ke amohela seo, mme sena sene se lokile. Empa haho kgathatsehe leha ba ne ba nkaka ba potisa matsoho a bona ho nna (Mme ene ele basadi; o ya utlwisisa), empa ha e satla hlola e eba sebe. Lero la botoha le la botshehadi le le siko. Ke leboha Modimo. Ene ele kgaitsedi tsaka ka botlalo.

Ka tadima mme ka ... ke - ka tadima matsoho a rona. Ka bona hore ba batjha kaofela, mme ka sheba; ke ne kele motjha le nna. Mme ka ... Mme ka lahlehelwa ke moriri jwalo ka monna ya motjha, ho kenya carbolic acid ho ona, mokuti o entse seo, mme ba nka sohle ha ke sa le motjha; mme ebile jwalo ho nna ka mehla, hore ke hatsela ka potlako, hobane hlooho yaka e sale metsi, o ya tseba, mme le mothapo wa moriri o ntse ole teng moo, empa o ne o tjhesitswe ke carbolic acid, mme moriri o ka se hlole o hlaha. O ya bona? Mme ka ya, mosadi waka, ha kene ke - lemong tse ngata tse fetileng, mme ke fumana karolo ya moririr hoka o rwala - karolonyana ya moriri, ho ka e rwala, ho pata hlooho yaka, empa ka mehla kene ke swabela ho rwala see hobane ene e shebahala ele ntho e nngwe e fosahetseng, mme kene ke sa rate letho le fosahetseng. Mme ka nahana jwalo, "Ke kenye feela katiba ya dikausu tsa basadi." Mme ka etsa seo nakwana, o ya tseba bane ba etsang? Bane ba ye ba mpitse "Bishopo" ebe, ebe kere ke batla hoba ... Kere, "Moleseng." Jwale ke tshwarwe ke serame ebe ... Empa ke ... O tsosa difensetere, se seng le se seng, mme moya oo otla feela ka, moshemane, ke nale seo.

379-4 142 Mme kaya ngakeng ka e botsa hore e nahana jwang. A re, "Jwale re tla bona, masoba a hao a bulehile - masoba a bulehile. O ya fufulelwa hotswa therong. Moya oo otlang; ke - o sutuletsa mohatsela oo hoo mucus; mme e mathela fatshe ho ya kgokgothong. Hoseng ho latelang o hatsetse. Ke sona seo." Mme jwale ... Oho, hle, lona ba nang le moriri, ha o tsebe hore o lokela ho leboha ha jwang. Mme ... Ke - hantle feela. O ya bona? Mme ka fumana seo ... Ke lokela ho fumana ... le leng la matsatsi ana ha le sa fumane le leng la meno aka, ke tlilo ba le amang, mme jwale, ... kapa ntle ho seo. Jwale ha motho a - thaka ha le ... nka se nahane hore setla hlola seeba teng bakeng sa motho, ha a batla ho etsa seo, ho ka kenya moriri wa maiketsetso bakeng sa mosadi ho ka kenya ditweba kapa diroto le ho kenya moriri wa bona jwalo. O ya bona? Empa hobane le ya, ho itshetlehile ho seo o se etsang. O ya bona? Ho tloha feela hore o etsang. Mme jwale ...

380-2 143 Empa leha, a eme mo, ka utlwa, ke se ke nale moriri waka hape. Hle, ke ne kele monyane haholo, mme sena - bana ba banyane ... Mme ka nahana, "Jwale, sena ha se makatse? Ke bana mo ba leng teng," mme bane ba matha ... Mme ka lebella hotla, mme ka - ka bona Hope a etla; a sheba.. O ya tseba o shwele lemong tse mashome a mabedi a metso e mmedi. O ne a ntse a le motle jwalo. Bongata ba lona le ya motseba, mahlo a matsho a maholo. Ene ele MoGerman, moriri wa hae o leketla mahetleng. ka nahana, "Jwale, mme aha a fihla, o tla bolela sena - o tla re, "Bill." ke ya tseba o tla tjho jwalol. Ke ya tseba otlare "Bill" ha a fihla moo. Ke ne ke lebeletse, mme e mong le emong ha a fihla, a nkaka are, "Moena wa rona ya ratehang, re thabetse ho o bona."

380-4 144 Ka nahana emong le emong o apara ka mokgwa ona, empa ba nale meriri e fapaneng, o ya tseba, meriri e mefubedu le e metsho le e blond, mme - mme bane batla, empa bohle ba ne ba le banyane. Mme ha ba fihla ho nna, ka nahana, "Ke tla bona feela hore ba reng." Mme a ntadima, mme are, "Oho, moena wa rona ya ratehang." A nkama, mme a tswella. Mosadi e mong akgutla, a nkaka a latela. Mme ka utlwa lerata, mme ka sheba ka tsela ena, mme ka bona hotla sehlopha sa batho, mathaka a manyane, kaofela tse ka bang mashome a mabedi. Bana le moririr o mtsho le o blond, mme kaofela ba nale diaparo tse tshweu-ba sa rwala maotong, mme ba mathela ho nna mme ba nna ba nkaka bathetheha bare, "Moena ya ratehang." K nahana ... mme ka fetoha, mme kene ke robetse mola. Mme ka nahana, "Hobaneng, jwale, sena se ya makatsa." Mme lentswe lare ho nna; ha ke soka ke bona lentswe. Lare, "O bokeleditswe ... O ya bona, o bokeleditse ho batho ba hao." Yaba monna e mong o ya mphahamisa, a mbeha nthong e phahameng jwalo ka ena.Kare, "Hobaneng ha o ile wa etsa seo?" Are, "Lefatsheng o ne o le moetapele."

381-1 145 Mme kare, "Jwale, ha ke utlwisise sena," mme lentswe leo la bua le nna. (Ha ke ya kgona ho bona lentswe leo. Jwale, lene le mphetha, ho bua le nna.) Ka re, "Jwale, ha ke nale - ha ke fihlile, ke rata ho bona Jesu." Kare, "Ke ... O ne ... Ene ele bophelo baka bohle; ke rata ho Mmona." Mme jwale, a re, "O ka se Mmone ha jwale. O ntse a phahame." O ya bona, ene ele tlasa aletare ha jwale (O ya bona?), sebaka sa botshelela seo motho a ka fihlang ho sona (O ya bona?), eseng sa bosupa moo Modimo a leng teng, dimension ya bosupa, ya botshelela. Mme dine dile - mme ba ne bafeta moo, le hore, ... Ho bonahala e ka ke dimillione tsa bona. Ha ke e soka ke ba bona ... Le ho dula moo. Banna bana le basadi bana ba nkaka ba mpitsa, moena.

381-3 146 Mme ka dula mola, mme lentswe lare, "O kopantswe le batho ba hao jwalo ka Jakobo a ile a kopanywa le batho ba hae." Kare, "Kaofela ha bona batho bana ke baka na? Na bohle MaBranhams?" Are, "Tjhe, ke balatedi ba hao ho Kreste." Mme ka tadima ho pota, mme ho ne hole teng mosadi ya motle. O ne a bonahala ele wa nnete ... Bane ba lekana kaofela. A potisa matsoho a hae ho nna, mme are, "Oho, moena waka." A ntadima. Ka nahana, "Hle, o ne a tshwana le lengeloi." Mme a feta, mme lentswe leo lare, "Na ho yaka wa motseba na?" Ka re, "Tjhe, ha ke ya mohopola ..." Lare, "O ile wa motlisa ho Morena o ne a feta mashome a robong." Are, "O tseba lebaka le etsang hore a nahane haholo ka wena?" Kare, Ngwanana e motle eo o ne a le lemo tse fetang mashome a rong?" "Yeah," kare, "Ha sa hlola a fetohile hape." Are, "Ke lona lebaka leo a re ka lona, "moena ya ratehang." Ka nahana, "Oho, hle, mme ke ne ke tshaba sena. Hobaneng, batho bana ke ba nnete." Bona - ho ne hose moo bayang teng. Bane ba sa kgathala ke hoba moo. Mme kare, "Jwale, hobaneng ha nkase bone Jesu?" Are, "Jwale, O tla - O tlatla ka tsatsi le leng, mme O tlatla pele ho wena, mme o tla ahlolwa." Are, "Batho bana ke balatedi ba hao bao o batlisitseng ho Kreste." Mme kare, "O bolela ka boetapele, ka hore -  o tla nkahlola?" A re, "E." Mme kare, "Na moetapele e mong le emong o tla ahlolwa?" Are, "E." Kare, " Paulose yena?" Are, "O lokelwa ke ho ahlolwa le yena." "Jwale," Kare, "ha sehlopha sa hae se kena, ka tsela eo le saka setla kena, hobane ke rerile hantle feela Lentswe." Kare, "Moo a neng a kolobetsa ka Lebitso la Jesu' ke entse seo le nna. Ke rerile ..." Mme dimillione tsa hweletsa, hang feela, are, "Re phomotse ho seo." Mme ka nahana, "Hle, ha ebe ke ile ka tseba sena pele ke etla mona, kene ke tla bolella batho hore batle mona. Ba ka se lahlehelwe ke sena. Hobaneng, sheba mona ..."Mme ebe, mme are, "Ka tsatsi le leng o tlatla, mme ebe ... Jwale, mona ha re je, ha re nwe, kapa hona ho robala; re bang bohle."

382-4 147 Hobaneng, ha se ya loka sena; ke ka hodima tokafatso. Ha se ka tlhompho; ke ka hodimo ho tlhompho. Haho lebitso, leo o ka nahanang ka lona ... Haho Lentswe leo o ka le bolelang. O qeta ho fihla; ke phetho seo. Mme ka nahana, "Jwale, sena - se tlabe se lokile. Mme ebe, re tla etsang nakong e latelang?" Are, "Jwale ha Jesu atla, ebe re ... Mme ebe O ahlola tshebeletso ya hao, ebe re kgutlela morao lefatsheng mmeleng ya rona." (Jwale, ke ile ka nahana ka seo; ke hantle feela Lengolo.) Kare, "Ebe re kgutlela lefatsheng ho nka mmele ya rona hape; ebe re ya ja. Ha re je mona, ha re robale mona." Are, "Re ya ja fatshe mola. Empa re kgutlela morao lefatsheng."

382-6 148 Ka nahana, "Hle, na sena ha se setle." Oho, hle, na kene ke tshaba sena. Hobaneng ha ke ne ke tshaba hoshwa, ho tla ho sena? Hobaneng, sena ke botle, ha mmoho le toka, ha mmoho le toka. Oho, sena se setle. O ya bona, re hantle feela ka tlasa aletara. O ya bona, e ne ele seo. Re hantle feela tlasa aletare, re emetse hotla (O ya bona?) ha, O tla ya ho lata barobetseng - hara - ba robetseng leroleng, ho ka re tsosa hape. Tlang kwano, batsosuwe - jwalo ka Jesu ha atla hara Paradeise a tsosa Abrahama, Isaka, mme kaofela ha bona, o ya tseba, ba ne ba eme tsohong ya pele. Ba ile ba kena motseng mme ba bonwa ke bongata, Lengolo hantle feela. Pono ene ele teng kapa ene ele eng, ene ele hantle feela Lengolo. Mme yaba kere, "Jwale, na sena hase setle." Mme yaba ke ya nahana, "Na seo ha se setle ...?" Mme jwale ka utlwa se seng se kang pere. Mme ka sheba, mme pere e nyane yaka e qhaneuweng eo ke neng ke rata ho e kalla, kgosana e nyane (ka nahana ka yona haholo ka yena), ke enwa moo aneng a eme ho nna a hlahisitse hlooho lehetleng laka jwalo kaha a ne a tlwaetse ho fumana tswekere, o ya tseba. Abeha ... ka beha letsoho laka ho la hae. Kare, "Kgosana, ke tsebile hore o tlaba mona."

383-2 149 Ka utlwa se seng se lekang letsoho laka. Ke moo ntja yaka ya coon (mofuta o mong wa ntja). Ha Monghadi. Short, tlase mona, a ne a e tshella tjhefu, ke ile ka ikana hore ketla bolaya Monghadi. Short bakeng sa tseo. Ke ne kele mengwaha e leshome le metso e tsheletseng. O ile a tshela tjhefu, mofe thupa ya ntja. Ntate waka o ile a nkgaoletsa ka sethunya ke ilo mothunya, hantle feela kahare ho seteishene sa mapolesa. Mme kare, "Ke tla mmolaya." Mme kare, "Jwale ..." Ka ya lebitleng la ntja. Ka nahana ... yena, kare, "Fritz, o bile - jwalo ka motswalle ho nna. O ile wa nkapesa wa nkisa sekolong; ha o tsofala, ke ne ke tlilo o hlokomela; jwale ba o bolaile." Ka re, "Ke tla o tshepisa, Fritz, a ka sephele." Kare, "Ke ya o tshepisa a ka se phele. Ke tla mofumana seterateng ka tsatsi le leng, a tsamaya; ebe ke tla motjhaisa." O ya bona? Ka re, "Ke tla mofumana ka seo a se entseng ho wena." Empa o ya tseba ke eng? Ke ile ka hulela monna eo ho Morena, ka mokolobetsa ka Lebitso la Jesu, mme ka mopata mohla lefu la hae. Ka amohelwa kamora mengwaha e itseng. Ka bona dintho ka tsela e nngwe kamora seo. O ya bona? Honale hore ke mohloye ke ile ka morata.

383-4 150 Jwale, leha, Fritz a ne a eme moo a nleka letsoho. Mme ka - ka sheba ... ke ne ke sa kgone ho lla. Haho ya ka llang. Ene ele thabo feela. O ne o ka se hloname, hobane ene ele thabo feelaa. O ka se shwe, hobane ke bophelo feela. O ya bona? O ka se tsofale, hobane ene ele botjha kaofela. O ya bona, ke seo ... sene se lokile. Ka nahana, "Oho, na seo ha se setle?" Mme dimillione ... Oho, hle. Ke ne ke le hantle feela hae. O ya bona? Mme - mme hang ka utlwa lentswe le hweletsa, lere, "Bao bohle o ba ratileng ..." (Moputso bakeng sa tshebeletso yaka). Ha ke hloke moputso. Are, "Bao o kileng wa barata, le bohle ba ileng ba o rata, Modimo O o neile bona." Ka re, "Ho bokwe Mmusi." Ka ikutlwa kele ka tsela e nngwe. Ka nahana, "Molato ke ofe? Ke ikutlwa kele ka tsela e nngwe." Ka retoloha le hotadima, mme betheng mmele waka o ne o tsitsinyeha. Kare, "Oho, haho hlokahale hore ke kgutlele morao, hantle feela. O seke - o se ntese." Empa Evangedi e lokela horerwa. Ka motsotswana ke ne ke se kele betheng (O ya bona?), jwalo feela.

384-2 151 Eseng kgwedi tse pedi tse fetileng, hore ... O badile seo ho - ho Business Men's "Voice( makasine wa badumedi)." e ile ya phatlala ka hohle lefatsheng. O ya bona? Mme Moena Norman, ka hare mona - ke nahana hore o teng mona ka hare mantsibua, o ile a fetolela seo a se romela ka dipampiri. ya ya hohle. Mme diministere dingotse, bongata ba bona, mme a re ... E mong a utlwa seo ... ke tla bolela sena. Ho bile le lekgolo la bona, hantle feela. Monna enwa a le mong a re, "Moena Branham, pono ya hao ho Business Men's "Voice" ..." Mme ke hlompha Tommy Nickels. Leha a se a le siko ho Business Men (ha ke tsebe hore hobaneng, empa ha a yo moo), empa o beile seo hantle ho bona. Ha ke ne kere ... hantle feela mona magazine oo wa matrintasi, a re, "Moo ke neng ... Moo Paulose a neng a kolobetsa ka Lebitso la Jesu mme a laela batho ho etsa sona seo, ke entse sona seo" o ya bona. O ile a se beha hantle ka yona tsela eo. O ya bona?

384-3 152 Mme jwale - ka nahana, "Hle ..." Mme ministara enwa o ngola are, "Moena Branham, pono ya hao ..." Eo e lokelang hore o ile wa bona pono. Are ... Jwale, ha ke batle hore o e fetolele. Ha Paulose ... Ha ke ile ka nkelwa lehodimong la pele ka bona tseo, ho etsahalang ka Paulose a ileng a nkelwa lehodimong la boraro. What that ... O ile a re ha a kgone le ho bua ka seo (O ya bona?), ha a ne a ile a nkelwa moo. Haeba e bile ho nkelwa, ha ke tsebe; nkase bolele seo. nkabe ke sa o bolelle. Empa mosebeletsi enwa, "Moena Branham, pono ya hao e bonahala ele hantle feela ele Lengolo ho fihlela re bua ka pere eoe moo." Are, "Pere lehodimong?" Are, seo ... O ya bona monna eo ya bohlale, mohopolo. O ya bona? Are, "Lehodimo le etseditswe batho e seng dipere."

384-5 153 Jwale ka dula fatshe. Billy, moraka, mona, beha lengolo hantle mona kereke ofisisng ya kgale, kgwedi tse tharo kapa tse nne tse fetileng. Kare, "Moena waka ya ratehang, ke ya makala ke bohlale ba hao, empa - le ho tseba ka Lengolo. Ha ke yare ene ele lehodimong. Ke itse ene ele sebaka se kang paradeise, hobane Kreste o ne A ntse A le kahodimo."O ya bona? Empa kare, "Ha feela se ka o kgotsofatsa, jwale, o phetle ho Tshenolo19, mme ha Jesu A etswa mahodimong a lehodimong, O kalletse pere e tshweu, mme kaofela bahalaledi ba kalletse pere tse tshweu." Hantle feela. Hantle feela. Mme hodimo ho sebaka sona seo, ho ne hole teng ya kang ntsu, le ya tshwanang le poho, mme oho, hle ... Hobaneng, hle, di kae pere tseo diileng tsa lata Elia? Ho tlo o bontsha feela (O ya bona?), kelello ya motho e batla ho nka tsa yona. Ke hantle feela.

385-2 154 Jwale, hlokomela. Empa kene ke nahana, jwalo ka enwa ya ratehang, ya nang le Modimo, moena, Johanne ... (ke nahana hore etlaba baka se lokileng ho ka kenya seo, pele re ka kwala. O ya bona?) Ha Johanne a sheba moo, mme ba bang ene ele baena (O ya bona?), baena ba ne ba lokela ho sotleha hanyane; ebe, o ya bona, Modimo O ile a dumela hore ke bone baena baka le dikgaitsedi ba neng baemetse hotla ha Morena. Hlokomela, bane ba se tlasa aletare ya sehlabelo. Yaka ene ese jwalo; empa sena ene ele. Ene ele basebeletsi. O ya bona? Yaka ene ese basebeletsi tlasa aletare. (Jwale, ke rata hore o mamele hantle feela. Mme ke tla kwala, botshepehi, hantle feela - metsotso e leshome, ka hora ya 10, ha ho ka etsahala hore ke e kgaole ke tle ke e qetele hosane.) Sheba. Bane - ene ese ba ... Bao Modimo A Mpontshitseng sona, empa Monyaduwa, o ne a se tlasa bodulo ba basebeletsi, tjhe, sehlabelo tlasa aletare ya bosebeletsi, empa bane ba fumane diaparo tse tshweu ka ho amohela mohau le ho phela Lentswe. Kreste O ba neile diaparo tse tshweu.

385-4 155 Ha ke nahane, kaho bula ... ha ke nahane, ho nale, ho buleng ha Tiiso ya Bohlano, jwalo kaha ke dumela hore re e buletswe ... ke entse sena ka mohopolo o phethahetseng, ka tshenolo e lokileng, eseng ho etsa feela seo, hobane kamehla ke nnile kaba kgahlano le mekgatlo, ha ke yaka ka tloha ke bile karolo ya yona, empa e buletswe nna. Ha ke nahane ho hong: kaho bula Tiiso ya Bohlano ka tsatsi lena, ho otlolla thuto mona ka ho bua ka yona, ka meya e robetseng. Jwale, ke hlokomela batho badumelang seo (O ya bona?), meyeng e robetseng. Ke sona sena seo. Ha ba ya robala; baya phela. Mmele ya bona e robetse, empa meya ya bona ese lebitleng. Ba boteng ba Modimo tlasa aletare.

385-6 156 Ke mona moo ke fapaneng teng le moena waka ya ratehang, moruti. Mme ka hlokomela - ke ya tseba hore ke bone batho ba bang ba hae ba dutse mona, ke ya hlokomela ene ele moruti ya moholo. Ke ngaka ho - ke ngaka ho karohanyo, le ho Ph., L.L.D., mme ke monna ya lokileng. K eya dumela o se a ile nakong ya jwale, empa ene ele monna ya lokileng mongodi ya lokileng. Mme ke Moena Uriah Smith, moqapi "Daniele le Tshenolo."

386-1 157 Jwale ke rata, hore lona batho ba latelang thuto ya hae (O ya bona?), jwale, ha ke ...ha ke batle ho bolela ntho e na, empa ke rata ho ... O ya bona, empa, Moena Smith ho leka ho dumellana ... O ya bona? Mme ke rata ho dumellana le meya e robetseng, moo o re meya e robetseng, mme haho aletare ya sehlabelo lehodimong, hore aletare eo ho buang ka yona - ke ho - o dumela hore lehodimo ke aletare ya setjheso. Empa ho lona batho (e seng ho fapaneng le moena; ke hopola hore - ke hopola hore ke kopane le Yena kanqane. O ya bona?) e seng ho fapana le moruti e moholo eo; empa ho bontsha sena hore se tlaba jwalo ... O ya bona? Ho ka tiisa taba ena, Ho manolleng Tiiso maobane letsatsing la ho qetela; ho nka moya o robetseng hotswa tseleng. O ya bona? Ba ya phela. Ha ba ya shwa. (O ya bona?)

386-2 158 Hlokomela, hlokomela sena ha jwale. Jwale, haho sena aletare ya mahlabelo lehodimong, sehlabelo sa sebe se robetse kae he, Konyana? Ho lokela hoba le sebaka moo Konyana eo e hlabilweng, E madi, E robetse moo, moo Madi a leng teng. Jwale, dibano ene ele ditjheso - dibano ke ntho tseo ba neng ba ditjhesa, eo Bibele ereng ene ele merapelo ya bahalaledi. Haho se sebaka sa sehlabelo aletareng, ebe merapelo e ka se amohelwe. Ke Madi a sehlabelo aletareng ya sehlabelo e etsang hore merapelo e utlwahale ho Modimo. Moena Smith o ne a fositse (O ya bona?), ntle le ho hanana le yena. Ke nahanA hore ke entse hore ke utlwahale, ka lerato la boena ho hlompha mosebetsi wa hae (O ya bona?), empa o ne a fositse.

386-5 159 Tiiso ya Bohlano e se e butswe moo (O ya bona, o ya bona?), le ntho tse ngata, ha o ka tshwara seo. O ya bona, ke emetse potso yaka hotla o ya bona ... Ho lokile. Jwale, areka e kae moo, e hlajuweng, e maqeba, e phutsang madi, Konyana e madi bakeng sa sehalelo, bakeng sa monko oo? Hlokomela, Bibele ere: "ha tabernacle ena ya lefatshe eo re tsamayang ka ho yona, re nale e nngwe e seng e re emetse." Ke hona moo ke boneng bahalaledi bao teng. O ya bona?

387-1 160 Hlokomela ha ngwana ... Ntshwarele moo hape, kgaitse, hobane puo ena ke ya e motjha - basadi. Empa sheba, ha mme a emotse, mme methaponya e menyane e tsitsinyeha le ho tlolatlola (O ya utlwisisa.), ke mmele o tlwaelehileng. Mme jwalo feela ka ha tlhaho e sisinya mmele ... Na o kile wa hlokomela mosadi wa hao pele ngwana a hlaha? Kamehla, hantle feela ho fihlela, e ba ya nnete, ka ho loka. Ha a saka a eba wa hae, e tlaba moo. Na o kile wa hlokomela ka baholo ... ka mokgwa wa kutlo ... O kile wa hlokomela mme - mme o bona baetsadibe baetsa seo ho imeng ha mme. Ke dumela hore ke sa utlwahaleng. Ke kganya e tlang lefatsheng. Na o ile wa hlokomela seo ka seo ke utlwileng ka sona. Ke eng moo? Ke mmele wa semoya, bophelo ba semoya bo lokela hotla ho mmele oo hang ha o tswalwa. Jwale, o nale feela seo; empa ha o tswalwa, o tswetswe. Mmele wa semoya o kopana le bophelo boo ba semoya.

387-2 161 Mme ebe, Bibele e ruta hore hare bainotsi ba Modimo. Re bainotshi ba Moya o Halalelang O leng ka hare ho nna ke Kreste, mora wa Modimo O bopehile ka hare ho rona. Ha mmele ona wa lefatshe o fela, mmele ona wa semoya otla hotswa ho dijana tsa lefatshe, ho nale mmele o mong o re emetseng moo. Ha tabernacle ena ya lefatshe e fela, ho nale mmele o re emetseng. Mmele ona o tla etsa sena. Sena se etsahala hantle feelal. Sena ... O ya bona seo ke se bolelang? Ho nale mmele eleng wa sebe; empa o tla etsa hantle jwalo ka otlang. Mme ke leboha haholo Modimo ho nkareng jwalo ka moetapele wa hao le moena wa hao, ke bone batho bao, jwale nthuse, bane ba le mmeleng oo ke ile ka bautlwa. Ho jwalo feela.

387-3 162 Hlokomela. Lebella Moshe. Elia, kamora hore Moshe a shwe le Elia ba nkelwa lehodimong, o ile a dula moo thabeng ya Transfiguration ka kelello ya hae le puo ya hae, ka ho utlwa, ka kutlwisiso ya Jesu pele ho thakgiso. Jwale, ke mofuta o feng wa mmele oo a neng a nale ona? Sheba Samuele. Kamora hore a shwe lemo tse kabang pedi, o ile a bitswa - lehaheng ka tsatsi leo moloi wa Endor mme a bua le Saule ka puo, a utlwa Saule, a bua, mme a bolela tse tlang ho etsahala; moya w ahae o ne o sa fetoha. Ene ele moporofeta.

387-5 163 Ha moya wa Elia watla ho monna, o tla molaola jwalo kaha o ne o laola Elia. O tla ya felleng. O tla rata lefella. O tla hloya basadi ba sa lokang. O tlaba kgahlano le mekgatlo. O tla - a ka se hule mantswe a hae ho mang kapa mang. Mme seo - ke - e tlaba moya wa hae. Ene ele nako le nako. O ya bona? Moshe etla yena elwa. Jwale, mme re fumana ho Tshenolo 22:8 ntho yona ela. Jwale, kapa ho phomola bakeng sa bao - meya eo(Jwale, hlokomela seo.) tlasa aletare ya ho manollwa ha Tiiso ena bahlajuweng mahareng a lefu la Kreste le ho tsamaeng ha Kereke (sehlopha sa Eichmann le bao bohle, Bajuda ba sebele mabitso a bona angotswe Bukeng), ha o hlokomela, moena waka, ho ya ka Lengolo baya bua, ba hoa, ba bua, ho utlwa, mme kaofela kutlo tse hlano, ha baya robala lebitsleng ba akgehile. Bane ba tsohile, mme bakgona ho bua, ho utlwa, se seng le se seng. Ho jwalo na? Oho, re thuse.

388-2 164 Metsotso e mmedi. Amen. Le ntshwarele kaho letshwarella halofo ya hora. Tjhe, nkase kgone. Ke ne ke sa lokela ho bolela jwalo ...? ... O ya bona? Empa sheba, ke sena ho ya ho se lokileng, se lokileng ho ya ka tshenolo eo ke e fumaneng hoseng hona pele letsatsi letjhaba ho ya ka Mmusi Jesu Kreste, ke eo Tiiso ya Bohlano mmoho letse nne tsa pele. O ya bona? Ka mohau wa hae, O nneile sona, Mohau wa Hae ho wena. Re ya Moleboha ka seo, mme ka mohau wa Hae ke atamela ho yena ho ya kamoo nkaphelang, ho ruta ba bang, ho fihlela ke kopana le yena kgalalelong ya Hae, ha tsohle difetile. Ke Morata bakeng sena, mme ke ka tsebo yaka e feletseng . Mme ke dumela ka pelo yohle yaka hore tshenolo ya Ditiiso di senotswe ho ya Pele, ya Bobedi, ya Bobedi, ya Bone, le Tiiso ya Bohlano e butswe bakeng sa rona.

Ke ya Morata, ke ya Morata

Hobane O nthatile pele

Le ho lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

388-3 165 [Moena Branham a qalella ho hama - Moq.] Jwale, kapele, hantle feela kapele ho Modimo, jwalo kaha re bone Tiiso ena e manollwa, Modimo Atlilo nka bana ba Hae, mme a bafoufatsa, mme a ba roma, hobane toka ya Hae e hloka kahlolo ya sebe ... Nahana ka seo. Toka ya Hae e hloka seo. Molao ntle ho qoso ya molao. Mme le molao wa Hae, ka Boyena, A ka se fetohele seo mme ya dula ele Modimo. Ke lona lebaka le entseng hore Modimo A fetohe motho. O ne a ka se nke ho hong, mora eo a neg a sa, mora fela bakeng sa Hae. Modimo a fetoha seo ... Jesu a ba Mora le Modimo, tsela feela eo a neng a ka etsa seo. Modimo O ne A lokela ho nka kotlo eo ka Boyena. O ne a ka se behe seo ho motho e mong feela. Jwale botho ba Jesu ene ele Modimo nameng Emmanuele. Mme ho etsa seo, mme ho nka Monyaduwa, le ho pholosa sehlopha sa bahetene ba Baditjhaba, O ile A lokela ho foufatsa bana ba Hae, mme a ba ahlola nameng ka baka leo; mme mohau wa Hae wa etsa diaparo. Empa bophelo ... Sheba se etsahalang? Mme ha ile A ile A lokela ho etsa seo bakeng sa rona, re ka latola jwang lerato la Hae?

389-1 166 Haeba ho nale e mong bosiung bona, motho eo, ya motjha kapa leqheku, ha seo se ile sa etsa hore Modimo a lefe theko e kalo, mme o tla lokela ho amohela mpho eo ya Modimo mantsibueng ana, hore o ka se kgone, jwalo ka ho feta kaha re tseba, hoba mosebeletsi, leha ekaba ho thata, empa aparo tse tshweu dibetswe wena. mME HA modimo a kokota pelong ya hao, ke eng ha o sa amohele seo. Jwale, ha re inamise hlooho tsa rona. Ha motho eo a le teng mona kapa a lakatsa jwalo, kapa a lakatsa ho amohela seo Mading a tsholotsweng ao Modimo bakeng sa rona, A hlokofala hofeta motho ofe ... Ho ne ho lokela hoba le e mong ya ka hlokofatswang le ho arohanya Metsing a Hae le Mading. Pele A ya Sefapanong, madi a ne a tswa mmeleng wa Hae hoo ho ne ho utlwisa bohloko, hoo seo a neng A se etsa, empa o ne A lokela ho se latola, seo, empa ka ho rata A se etsetsa nna le wena.

389-3 167 Na o ka latola lerato leo le sa lekanyweng? Mme o bona seo ha jwale, ka pulo ya Ditiiso, tseo o di, mme seo Modimo A neng a nale sona o se etseditse wena, mme o ikemiseditse ho nehelana ka bophelo ba hao, mme ha A ka bonka matsohong a antikreste eo oleng ho yena ha jwale, na o tla amohela seo na ka ho phahamisa letsoho ho Yena, ore, "Modimo, ka sena, ke ya bontsha; ke amohela mpho eo ka mohau. Mme, Moena Branham, ke hloka thapelo ya hore ke dule ke tshepeha." Phahamisa letsoho, mme ke tla rapela. Modimo A o hlohonolofatse. Modimo A o hlohonolofatse. Ke tiisa seo ha jwale. O seke - se etse seo ntle le hore o bolela seo hotswa ka hare ho wena. Mme hantle moo o dutseng teng, amohela seo ha jwale; hobane hopola, o ka se phahamise letsoho ntle le hore ho na le se seng, mme haho se seng ntle le Modimo.

390-1 168 Jwale, ha o bona Mangolo a manollwa, o bona se etsahetseng ho ya ka mengwaha, lemong tse mmalwa,mashome a mabedi kapa a mararo, o ya bona hantle feela ka ho itlhahisa. O ya bona Lengolo le hlalosa hantle se etsahalang kapa setlang ho etsahala, se emisitswe hodima tumelo ya Kreste, moo o dutseng ha jwale, mme o phahamisitse letsoho, ore, "Ho tloha ka motsotso ona, ho fedile. Ke nka Kreste jwalo ka Mopholosi waka, mme ke tla Mophelela bophelo bohle baka, mme ke lakatsa Modimo hore a ntlatse ka Moya o Halalelang." Mme ha o soka oba o kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, letamo le o loketse. Hare rapele.

390-2 169 Mmusi Modimo, ho ne hole bongata letsohong la Hao ho bao baileng hodimo. Mme ke ya dumela hore o Yena Mmusi Jesu ya entseng selekane bakeng sa rona lemong tse ngata tse fetileng, mme ka ho bona Ditiiso tseo dimanollwa le ntho tse kgolo dietsahala mona nakong e fetileng, ke dumela ka pelo yohle hore lemati la mohau leqala ho kwaleha, mme O se O loketse ho nka leeto ho pholosa batho ba Hao. Ha ho sa nale monyako o bulehileng (jwalo kaha ho bile matsatsing a Noe), mohlomong meya ena ya bohlokwa mmeleng ona tabernacle o tlang ho fela ka tsatsi le leng, seo se ile sa tsosa ho hong hobane ka boipolelo le maemo a bona ba ya dumela ho amohela kgwetlo ya Hao ya pholoso ho buleng Buka ena e tiisitsweng bakeng sa rona; ho ba neha yona, mantsibueng ana, Mmusi, seaparo sa ho loka sa Jesu Krete le ho baapesa, hore batle ba emeka pela Hao ka tsatsi leo, le seng le atametse, ba lokisitswe ke Madi a Kreste.

390-4 170 Mmusi Modimo, ha ba soka ba kolobetswa Lebitsong la Jesu Kreste, mme hodima tshenolo, mme jwalo kaha Paulose a laetseng le hore esita le ho kolobetswa le ka ya Johanne Mokolobetsi ba kolobetswe hape ka Lebitso Jesu Kreste bakeng sa ho amohela Moya o Halalelang Diketso 19. Ke kopa hore o babontshe, Mmusi, wa Nnete, mme ha ba dumele seo. Mme ka boikokobetso ba amohele le ka boikokobetso metsing, a ke O kgutle ka Moya o Halalelang bakeng sa matla a tshebeletso maphelo ohle a bona. Ke ba nea Wena ka sehlabelo sa Konyana ya Modimo, Jesu Kreste. Amen. Amen.

Ke ya Morata, ke ya Morata

Hobane a nthatile

Le ho lokisetsa pholoho yaka

Sefateng sa Golgotha.

391-1 171 Jwale, ho bao ba ileng ba phahamisa matsoho a bona, latelang taelo ya Moya o Halalelang - thuto ya Lentswe ho baetsadibe. E lateleng ka ketso ka nngwe. Mme Modimo Aa le putse ka ho Moemela. Mmusi A lehlohonolofatse. Hosane mantsibua tlohong le pene tsa lona le dipampiri, jwalo kaha ho bile jwalo. Re lebeletse sona seo, ka 7:30 hantlefeela, Mmusi Ha a ratile. Mme ka - nthapelleng hore Modimo a manolle Tiiso ya Botshelela hosane mantsibua, e tlang ho o tlisa ho yena jwalo kaha A fana ka yona ho nna. Ho fihlela moo, re bina hape, eseng hotswa difeleng, empa hotswa dithorisong jwalo kaha A ile A re shwela le ho re lokolla. Ke ya Morata:

Ke (le neha moetapele wa lona ha jwale.) Morata, ke ya Morata

Hobane O nthatile

Mme A lokisetsa pholoho yaka

Sefateng sa Golgotha.