Ditiiso 06 of 10 - Tiiso ya Bone (63-0321)

279-1 001 Kgotsong. Ha re inamiseng dihlooho. Ntate ya ratehang ya ratehang, re atamela ho Wena mantsibueng ana ka Lebitso la Mmusi Jesu ho ka fana ka teboho ka tsatsi le leng. Mme re kopa mantsibueng ana ho Wena. Ha Moya wa Hao o ke O fane ka tlhaloso ya dintho tsena ka ho batla sena. Oho Modimo, haho ke hobe jwalo ka ho otloloha hore re kopanele Lentsweng jwalo ka tsela ha re tsamaya, re kaba le ho bolela seo, "Na dipelo tsa rona ha di yaka tsa tjheseha ha antse a tsamaya le rona."Re ya leboha haholo ho ka dula ho Yena ha re ntse rele leetong, hobane re kopa sena ka Lebitso la Jesu. Amen.

279-4 002 Re ya leboha haholo ho kgutlela ntlong ya Modimo hape. Mme re thabile ... ke thabile haholo ... Ke nahana hore sena se tla etsahala, empa seo se ile sa etsahala hang feela. Mme ka tsela e jwalo re sa ntsane re leboha, seo e eba bakalli ba pere tseo tse nne, seo ke nahanang hore ke seo e lokelang hoba molaetsa wa Kereke ka nako ena ...ha ke tsebe se seng hore ke eng. Ke nka feela seo letsatsi ka letsatsi.Jwalo feela ka ha A senotse seo, ke leka ho fana ka seo - ho fana ka seo - jwalo kaha A nneile. Na o thabela seo - ditlhohonolofatso? Na o se o hlokometse hore ha - ho thulaneng le mengwaha ya kereke e kena hantle feela jwang ka seo le bona. Ke ka mokgwa oo feela ... Ho nna, e bontsha hantle feela hore - entse ele Oona Moya o Halalelang o fanang ka kereke tsa mengwaha, Moya ona oo o Halalelang (O ya bona?), hobane dibokane nqa ele nngwe, ketso ele nngwe feela e kgolo ya Modimo e bontsha Yena ka tsela tse fapaneng.

279-6 003 O ya hlokomela, ha A ne A itlhahisa ho Daniele ka pono, hoba le kemelo ya ntho e le nngwe, jwalo ka - pudi bakeng sa hae, kapa mohlomong sefate, mme sebaka se latelang ke seemedi, mme - le ntho tseo A dietsang ka nako tsohle. Ha re tiiseng hantle pele re fumana seo. Ke ne ke thabile haholo nakong e fetileng ha ke bua le mosadi e mong ya motjha ya kabang lemo tse mashome a robedi a metso e mehlano, mme a ... E seng kgale ... pele ke e ya bophirima, hobaneng, ho ne hole teng ngwanana e monyane mane Ohio, ke nahana jwalo, ya neng a e shwa ke leukemia. Jwale, leukemia ke kankere ya madi. Mme, oho, nthwana eo e nyane ene ele, o ya tseba, maemong a mabe hoo ho neng hose ho sena tshepo ho yena. Ba ne ba mojesa ka mothapo - operation. Mme ene ele lelapa le futsanehileng haholo. Mme ba ne ba ... Mofumahadi. Kidd, mona, le Moena Kidd, ba ba bolella ka Mmusi ya Arabang le dithapelo, mme ba kopana mmoho, ke nahana, mme ba hira motho ho motlisa ho rapellwa.

280-2 004 Mme ene ele ngwanan a ya monyane, a ka bang oho, lemo tse tshelela kapa tse supa - kapa robong. Mme o ne a le ka kamoreng e ka morao, mme ra ya pela Mmusi, Moya o Halaleng. Mme ba ne ba lokela ho monka le ho mojesa, o ya tseba, ka tsela eo, mme ha a ne a tsamaya o ne a llela hamburger, mme jwale, a se a eja dijo tsa hae ka molomo. Mme ba moneha hamburger mme ba tswella ho mofa dijo ho ya ka tlwaelo. Ka nako e kgutshwane, matsatsi a mmalwa, ba mokgutlisetsa ho ngaka, mme ba - ngaka ene e sa utlwisise hohang. O ne a bua eka hase yena ngwanana elwa ya motsebang. O ile a re, "Hobane, haho moo le hanyane ho bonahalang mohlala wa leukemia ho yena - ha ho moo e bonahalang." Jwale ... Mme o ne a eshwa. Ba ne ba se ba motetse, ba ne ba mofa dijo ka methapo. O ne a se a fetohile hoba mosehla (O ya tseba hore ba mofumane ka tsela e jwang) mme ba ... Mme ha jwale o sekolong o bapala le bana ba bang, o thabile jwalo ka bana ba bang.

280-4 005 Taba ena e nkgopotsa e nngwe hape taba. Ka tsatsi le leng kene ke qeta ho fihla hae; ho ne hole teng ... Haeba ke sa etse phoso, ene ele Maepiscopalians kapa Mapresbyterian ba tlisistseng ngwana ho tswa Kansas, mme dingaka di ne di se di motetse ka baka la leukemia, mme ba mofa, ke dumela, matsatsi a mane a ho phela. O ne a le maemong a mabe hoo ... a ileng a qeta matsatsi ao a mane mona re ntse re morapella ho ka pota jwalo le naha ho ka qeta ho morapella. Mme ntatemoholo, monna ya lokileng, monna ya tsofetseng, ka moriri o moputswa ... Mme ba ne ba se ba nale matsatsi a mabedi mona moteleng ka ntle mona (O eme hantle mola), ka nqa yane ya Silver Creek. Mme jwale, ke ile ka ya bosiung boo ho ya morapella.

281-1 006 Ene ele hoseng. Ke ne ke fihla hotswa ka ntle ho toropo ya rona. Mme ntate ya moholo, ntatemoholo o ne a tsamaya fatshe moo, mme mme a leka ho hlokomela ngwana wa hae. Mme ha ke ntse ke kgumame ke rapela, Moya o Halalelang wa senola ho nna sephiri se mahareng a mme le ntate, se seng seo ba neng ba se entse. Ka ba biletsa ka thoko ka ba botsa ka taba eo. Ba qalella ho lla, bare, "Ho jwalo feela." Yaba ke sheba ka morao, mme ka bona ngwanana a bapala kgathi, a tsamaya a bapala. Mme jwale, ngwana e monyane ... Mme kamora beke tse tharo ba nthomella senepe sa hae a kgutletse sekolong, a bapala kgathi, mme a sena leukemia hohang. Jwale, jwale, mme bopaki bo ke ba nnete (O ya bona?); jwale Modimo wa rona ke wa nnete - re mpa re Mosebeletsa - mme re dumela ho Yena, mme ke ya - Ke ya tseba hore ke wa nnete.

281-4 007 Jwale ke leka, ke leka hantle feela, mme - mme ha se seng ka hare ho rona se sebetsa ... Mme jwale, re tla leka seo mantsibua, ka mohau wa Modimo, ho nka Tiiso ya Bone le ho bona Moya o Halalelang o batla ho reng ho yona. Jwale, ke ilo bala - Tshenolo 6 mme re qala ka temana 7 (7le 8); kamehla ho teng temana tse pedi. Ya pele ke ho hlalosa, ya bobedi ke seo re se bonang.

Mme ha a bula tiiso ya bone, ka utlwa lentswe la sebupuwa sa bone, Tloho o bone. Mme ka sheba, mme bona pere e putswa: mme ya neng a e kalletse o ne a bitswa - ya dutseng ... ene ele Lefu, mme Dihele tsa latela ... yena.

Mme a newa matla ho ya hodima bona ba kgutlong tse nne tsa lefatshe, ho ka bolaya ka sabole, mme ka tlala, mme ka lefu, le ka ... dibata tsa lefatshe.

Jwale, Mmusi A re thuse ho utlwisisa sena. Ke sephiri.

282-1 008 Jwake, tse mmalwa ho ka tiisa seo, ha rene re le kerekeng ya mongwaha - mme bakalli bana le manollo ya ditiiso ... Jwale, jwale re fumana seo mehopolong ya rona, ra na ra bua jwalo ho fihlela re ba le bonnete hore ha re sa bua. Jwale,re hlokometse ho bulweng ha Tiiso, ke Buka ya Topollo. Mme ebe Buka ke e mennweng jwalo ka leqhephe. E ne ese buka e tshwanang le tsena tsa rona, hobane ke se seng seetla, mofuta ona wa buka, oho, ke nahana lemo tse lekgolo le mashome a mahlano le se seng, makgolo a mabedi. Mme ebe ba ya e mena, ebe ho tlangwa mahlakore a sa tlangwang. jwalo kaha ke le boleletse hore na e jwang, mme Mangolo, re se fumana ho kae, ho - ho Jeremia jwalo jwalo. Jwale e latelang ho pota ntlha eo e sa tlanngwang, mme ka nngwe ene ele seo, mme ene ele e tiisitsweng ka tiiso tse supileng ka Bukeng. Mme ene ele ... Haho le ya mong ... Ha ba ne bale ... Ene ele Buka ya Topollo e nang le tiiso tse supileng. Ntshwarele.

282-3 009 Mme ho ne hose le a mong lehodimong le lefatsheng kapa tlasa lefatshe ene e lokela ya nang le tokelo ya ho bula seo kapa ho sheba seo. Mme Johanne a lla hobane o ne a sa tsebe hore a etseng, hobane ha a ne a sa ka tlo bona Buka ene eka se tloswe ho monga yona, moo e ileng ya lahlwa ke Adama le Eva, mme ba kgutlela morao ka mora ho se mamele Lentswe, tshepiso, leruo la bona ...Bane ... Hopola, ba ne ba laola lefatshe. Ene ele - ene ele modimo o monyane, hobane ene le mora wa Modimo, mme mora wa Modimo o monyane. Jwale, hoo haho lwantshane le Lentswe. Ke ya tseba seo ha se utlwahale hantle, empa Jesu O itse, "Ha o ba bitsa bao ba bitsuweng ke Lentswe la Modimo ..." Lentswe la Modimo le tlile jwalo? Moporofeta. "Ha o babitsa bao Lentswe la Modimo le tlileng ho bona, medimo, jwale lenqosa ka lefeng ha kere ke Mora Modimo?" O ya bona?

282-5 010 Mme jwale, ene ele medimo. Mme batho, ha o tswetswe le lapeng la lebitso la hao, o mora le karolo ya ntatao. Mme ebe - ha sebe seetla ho, re fumana motho o potile seo, mme - mme madi a diphoofolo a ya kwahela, empa ha akaba a fokotsa, ho fihlela Bleach ba sebele bo etla le ho tlosa matheba a sebe ka botlalo le ho kgutlisetsa ho seng nnete; ene ele Satane. Ha se kgutlewla ho Satane, o eme nako ya hae ya bosafele. Jwale, seo se paka seo re se bolelang. Re dumela hore o tlabe a fedile ho tloha ka katleho.

283-1 011 Ke dumela hore sebe setla fediswa, mme ha se bolelwa hodima maemo a Madi a Jesu Kreste (ho tshwana feela le ha o nka o lahlela eke ka hare ho Clorox bleach), e se e e fetola feela dichemical le ho e kgutlisetsa hona teng. O ya bona? Mme ke yona tsela Madi a Jesu Kreste a etsang ka teng. Seo se romela motho ho ipotseng hape jwalo ka mora wa Modimo. O ya bona? Mme ebe o fetoha ... Hobaneng, esita le ha.. Matla a bopuweng a Modimo, mme leha nka etsa seo ho ya ka taelo, se tla etsahala. Mme re kgutlela morao.

283-3 012 Ke ha Moshe, tlasa madi a diphoofolo ... Mme ha a ne a kopana le Kganya eo, Topallo ya Madi mola thabeng ela e tjhang, mme a eme moo boteng ba Modimo, mme ene ele moporofeta; mme ha Lentswe la Modimo le etla ho yena, O ile a bua le tseo dibopuweng ke Yena. O ya bona? Mme jwale, ha ebe setla etsa seo, madi a dipholo, ho etsahalang ka Madi a Jesu? Ba sa kwahelwa, empa tsa fokotseha mmoho; mme o tla ema Boteng ba Modimo jwalo ka mopholosi. Jwale, o ya bona, kereke e hole haholo ka boemo ba ho phela. Mme ke nahana ka tsela tse ngata re ya potoloha ha re lokela hotla nneteng. Ke nale seo ke batlang ho se bolela mona, mme ke tla - ke tla etsa seo ka nako.

283-5 013 Mme jwale, hlokomela ho nale se seng se phoso mona ho kereke. Mme ke nahana hore ke mokgwa feela wa mekgatlo ho ka kgelosa mehopolo ya batho feela ho fihlela ba sa tsebe. Ho jwalo feela. Empa ba ne ba tshepisitswe hore se tla senoha. Mme jwale, Ditiiso tse Supileng tse ka hare ho Buka e tiisitsweng ho yona, mme Ditiiso tseo tse Supileng ... Jwale ... Mme kamora Ditiiso tse Supileng difedile, re difumana ka ho Tshenolo 10 ho ne hole teng diaduma tse makatsang tse supileng Johanne o ile a laelwa ho se ngole seo. Mme ka nako ya diaduma, re fumana hore Kreste, kapa Lengeloi le etla ka mokodi, mme a beha leoto la hae lefatsheng le lewatleng mme a ikana ka ya Phelang hore nako ha e saleyo.

283-7 014 Mme jwale re fumana hore manollong ya Ditiiso tseo - Konyana e siile setulo sa Yona sa Mmuelli jwalo ka Mokopanyi yatla ho batla Ditokelo tsa Yona, bohle bao a balopollotseng ka madi. Mme ebe ... Ho ne ho se le ya mong ya neng a nale tokelo ya ho bula Buka; ho ne ho se ya dumelang sena. E ne ele Buka ya Topollo, mme Modimo, Ntate, Moya,a nale seo Letsohong la Hae, hobane Kreste O ne a le teroneng ya Hae ya Mmuelli, Mmuelli feela. Jwale he, ho ne ho ka sebe mohalaledi, eseng Maria, eseng Josefa, ho ne hose letho altareng, hobane ene ele Madi, mme feela Madi a Jesu a ne a ka etsa selekane. Jwale haho letho le ka emang jwalo ka mmueledi. Ke hantle feela. Haho se seng.

284-2 015 Jwale mohopolo oo wa Bajuda le dipolotiki le kopano ya Mohalaledi Cecilia bakeng sa ho hong, ke ntho e sele eo. Hase ... Ha kere ho bona batho bao ha ya etsa seo. Ha kere ha o na tokelo ya ho etsa seo, empa o phoso. O haholo. Mme le sohle ... Bare, "Jwale, lena lengeloi, lehlahileng ho Mohalaledi Boniface mme lare, sena, mme ba bang bakare." Ha ke na pelaelo hohang mohopolong wa bona ka dipono. Ha - ha ke na pelaelo ho Joseph Smith a ile a bona pono, empa ene e se ho ya ka Lentswe. Jwale, ho nna ho phoso. O ya bona? Seo se lokela ho ya ka Lentswe.

284-5 016 Ke ka tsela eo kereke ya mongwaha, le tsohle kaofela. Mme ha mang kapa mang a nahana ka hore o nale Diaduma tseo tse Supileng , ha di sa tsamaelane le Lentswe kaofela, ho na le se seng se phoso mona. O ya bona? Se lokela hotla ka HOTJHO MMUSI, hobane Buka ena; ena ke tshenolo ya Jesu Kreste ka hohle. Jwale, ke - ke dumela hore jwalo kaha Konyana e tlile. Ba ne ba sa tsebe ... Johanne o ne a lla. O ne a sa bone motho lehodimong, le lefatsheng ka hohle(O ya bona?): sebe.

284-6 017 Ho ne hose motho; le Lengeloi, ya neng a ka lokela, empa kamora tsohle, e ne e lokela hoba kinsman, e ne e lokela hoba motho, mme ho ne ho se ntho e jwalo, hobane motho e mong le e mong o tswetswe ka thobalano. Ho ne ho lokela ho nka motho ka Mong ya tswetsweng kantle ho seo, jwale Modimo ka Boyena ho tswalo eo ya morwetsana a fetoha Emmanuele, mme Madi a Hae feela - Ya neng a nale tokelo. Mme ha A ne A nka taba eo a lefa theko ka borogo ba tsela eo bakeng sa rona kaofela, jwale A ya dula ho Mmuelli, mme o eme moo. Mme Buka ena ene e kwetswe ka nako tsohle. E teng moo, empa e ntse e le maemeding. Ba bone seo.

285-1 018 Johanne o bone seo, tlhaloso ya pele e hlaha ho ya pele. O itse, "Pere e tshweu - pere e ya tswa. ene e nale mokalli, a tshwere seqha letsohong." Leemedi leo. Se esong ho hlahelle. O ya bona? Tjhe, empa ele leemedi feela. Mme jwalo kaha motho mang le mang lefatsheng, ke seo a neng a ka se bolela. Ho jwalo feela. A ka thekesela le kgopjwa, ha se lebaka leo e patilwe kae kae kamora nako ... Empa re fumana hore ha Buka ena ya Tshenolo ka molaetsa wa lengeloi la bosupa, diphiri, diphiri tsohle, ditlabe di manollotswe (Ke Tshenolo 10:1-7), e lokela ho senolwa hantle feela - ha a etsa seo ka nako eo. Ebe diaduma tse supileng diaduma ka mantswe a makatsang, mme Johanne one a lokela ho ngola ... E ne ele ... Johanne o ne a tseba hore ke eng, empa one - ha a kaba a ngola seo, hobane o ne a hanelwa ho ngola seo. Ke seo kaofela eleng sephiri. Ha seo ho maemedi kapa ho letho. Re ya tseba hore - di ile tsa duma; ke seo feela.

285-4 019 Mme jwale, ho baleng sena ... Jwale, se lebale ... Jwale, ka Sontaha, kapa Sontaha hoseng re tlilo tshwara tshebeletso ya phodiso re nale dikarabo bakeng sa - ho dipotso tsa batho. Jwale ha, ha ... ke rata hore o be le potso ho Ditiiso tse Supileng, haeba se o kgathatsa, se seng seo o se utlwisiseng. Ha rebe le seo ho Ditiiso tse Supileng, ebe ke tla o bolella ka Moqebelo mantsibua hore ho lekane - ho ba araba. O ya bona? Mme o tsebe ... Jwale, jwale ore ... Jwale, ka se seng hape, kapa "Ke tse sena?" kapa - kapa "Hle ... ke bile le toro." Tsona - tsohle tseo, jwale hopola. Dilokelwa ke seo, ha re duleng hantle feela ho Ditiiso tse Supileng; ke hantle feela seo eleng sona. Ke seo - kopano e jwalo: Ditiiso tse Supileng. Ha re duleng hantle feela le seo.

285-5 020 Ke lokela ho ya hae, ke lokela hoba le dikopano tse mmalwa mane bophirima. Ke tla boela ke kgutla hape ka mora kgwedi kapa tse pedi kapa se seng se tshwanang le seo, mme mohlomong Mmusi o tla dumella hore re fumane se seng hodima seo - mohlomong phodiso - le ha e kaba sefeng feela. Ebe re nale terompeta tse supileng dietswa hona moo. O ya bona? Mme kaofela tsa tla, mme dikotsi tse supileng (O ya bona?) ho ka ntshuwa, jwale ... Mme tseo tsohle dika hare mona, empa e sa ntsane ele sephiri ha jwale. Jwale bosiu bo fetileng, re fumane hore Tiiso ya Pele e ile ya tswa, mme mokalli le Mmusi ... Jwale nthuse, ha ke yaka ka tseba seo pele; haho letho ho tsena tseo ke neng ke bua ka tsona eo ke e tsebang. Ho lokile. Mme ha ke tsebe - nyolohela moo Bibele e ile ya dula moo ho fihlela ... Ha di tlile ho manollwa, ka nka pene yaka ka ngola(O ya bona?), mme o dule moo, mohlomong dihora, ho fihlela - hoba ho qetwa.

286-2 021 Yaba ke kgutlela morao, mme ka fumana hore ha ke ntse ke etsa sena ... ka nahana, "Jwale, ya bonahala e ka ke ile ka bona sena kae kae." Ka nka monahano waka, e ya o shebe morao (Na ho nale se seng se jwalo?) mme ke sena mona. Mme ke sena mona moo se hlahellang; ke sena hape morao mona. Ebe ke tiisa seo. Ke ya tseba hore ke Modimo ha feela seo se dumellana le Lengolo ka Lengolo. Ke tsela eo ho lokelang hoba ka teng. Jwalo kaha o nka moaho o o kopanya, lejwe le lokela ho lekana le lejwe le leng hore o kgone ho aha.

286-3 022 Jwale, maobane bosiu re ile ra manola - Tiiso ya Boraro. Pele ene ele pere e tshweu, mme e latelang ene ele pere e kgubedu, mme yaeba e ntsho. Mme re fumana hore mokalli ene ele yena elwa, mme ene ele antikreste ho tloha ho qaleng. O ne A sena - moqhaka, empa o ile a o fumana ha nako e ntse e eya. Mme re fumana hore o ne a fuwe sabole ho ka fedisa kgotso lefatsheng, mme re fumana hore o entse seo. Yaba o tla ka tlwaelo ho kafa tjhelete ho kereke ka penny ya - sena ka peni tse pedi ba keng sa tseo, empa o ne a sa dumellwa ho ama oli kapa veini, eo e neng e se ele bikinyana e setseng. Mme yaba, ra fana ka - ra siwa moo ka mohlala wa oli le veini eneng ele sona. Mme ra ... E ka nna yaba ene e utlwahala ele ntho e tshosang, empa ke seo ele Nnete. O ya bona?

286-6 023 Jwale, re lesitse seo ... Jwale, bakeng sa motsotswana ka seo jwalo. Mme sheba matla a veine, oli e emetse eng Moya. (Ke ya dumela hore o fumane seo sohle. O tla fumana ka seo, ha o ne o sa tsebe ho sheba Mangolo) Seo se bolela Moya o Halalelang, jwalo ka barwetsana baleshome, barwetsana ba bohlale ba ne ba nale oli, eleng Moya o Halalelang, mme ka morao - ho - ho moporofeta jwalo. Mme jwale, ha ke leke ho tlosa Lengolo lefe kapa lefe moo, mme ho nale dintho tseo o sa kgoneng le ho bua ka tsona; ho nka nako e telele. Empa ke tla leka ho beha seo moo ka Mangolo jwalo ho ka tsebisa batho ba bangata ho ka tseba le ho bona setshwantsho sa yona. Empa ha o ka dula fatshe le bona ka Ditiiso , hobaneng, yaka, o ka nka nakwana bosiu ka bonngwe hantle moo ka Tiiso le hore ntle le ho e ama (O ya bona?), ho e nngwe ya tsona. Mme ke ka hoo - ha kae ho yona. Empa ke fihletse seo, ebe o ka - o ka bona hore ke eng.

287-3 024 Jwale, jwalo kaha oli e bolela Moya o Halalelang ... Ebe re fumana hore oli ke eng le veini dikopana thapelong (O ya bona?), kamehla di ya kopana ho roriseng. Mme veini, kere (e tlang ho nna) veini e bolela matla a - e ne ele matla a tsoseletso ka tshenolo. O ya bona? Mmme ke ha seo se etsahala se senolwa. E fana ka tsoseletso ho badumedi, hobane e emetse tshenolo. O ya bona? Ke se seng seo Modimo A se boletseng; ke sephiri. Ha ba kgone ho ka utlwisisa seo. O ya bona? Mme kamora nakwana, Modimo a tla A hlahisa seo.

287-4 025 Hopola, ha nnete e senoha, Nnete e ya senolwa. Modimo ka kopanelo ... Haho kgathatsehe hore o motle jwang, haho kgathatsehe hore o rutehile jwang mohopolong, ha Modimo A sa dumellane le seo ka Mangolo, ho teng se phoso. Ho jwalo feela, hobane ke Lentswe. Jwale, ha Moshe ane a tswa moo tshusumetso ya Modimo are, "Ha ntsintsi dibe teng," tsa feela tsatla. A re, "Ha dinqanqane dihlahe"; dinqanqane tsa hlaha. O ya bona, ho ne ho tla etsahalang ha ane a kare, "Ha dintsintsi dihlahe,"ha di yaka tsatla? O ya bona? Ebe - ha a ka a bua Lentswe la Modimo (O ya bona?); o buile feela mantswe a hae. Dine di ka se tle hobane Modimo ha a mmolella seo. Mme ha Modimo a bolela seo se seng le se seng, "O lokela ho etsa seo, mme ke tlabe ke lokile Lentswe la Ka," mme A bontsha Bibele, ebe Modimo A itlhahose. Mme haeba seo se sa ngolwa ka hare ho Bibele, Modimo ha A eme le seo, ha ele Lentswe la Modimo. O ya bona? Mme haeba ele se kantle ho seo, se senotswe ho baporofeta. Re hlokomela Modimo O ya tsebahatswa ka baporofeta mme ho bona feela (O ya bona?), Amose 3:7.

288-1 026 Jwale, jwale, matla a tshenolo a ya o tsoseletsa ole modumedi, hobane matla a veini, veini e tlwaelehileng. O ya bona? Ke ho - ke ho tlisa seo hoba e ya thekedisa ke ho tsoseletsa. O ya bona, o ya bona? Jwale, jwale ho nale matla a tshenolo ya Lentswe e fanang ka tsoseletso ya thabo ho modumedi, tsoseletso ya kgotsofatso, tsoseletso e bonahatsang, e bonahaditswe.E boletswe hara mangolo, jwalo kaha re batla ho etsa seo, jwalo ka veini e ntjha. Re bonahatsa seo kamehla jwalo ka "Bana ba tahilwe ke veine e ntjha," (O ya bona?), ho lokile, kapa veini ya semoya. Ke nahana hore tshenolo e lokileng ya seo - e tlaba veini ya semoya .

288-3 027 Jwalo kaha veini e tlwaelehileng e bonahala ka matla a yona, ka yona tsela eo veine e ntjha e etsa jwalo eleng Lentswe la Modimo Moya o Halalelang. Jwale, ke seo - ke seo ... OI ya bona? Lentswe ka bo lona ke Moya o Halalelang. Na o dumela seo?Ha re bale seo. Ha re bale seo. Mohalaledi Johanne 6, ha re etse seo ... Wena ... Ebe ha o re, "Jwale, ke ... Emong a re." Hare - ha re bone Ya itseng, mme ebe re ya hlokomela hore ke Nnete kapa tjhe. Mohalaledi Johanne 6, mme - kgaolo ya 6 ke dumela hore ke temana ya 60 - 63. Ho lokile. (K e nahana seo) E ya.

Ke ho hlahisa seo; nama ha e rui letho: mantswe ao ke a buileng ho lona, ke moya, mme ke bophelo.

288-4 028 Lentswe ka bo lona ke Moya; ke Moya ho Lentswe . Mme ebe, o ya bona, ha le hlahiswa kapa le tliswa ho pheleng, Moya wa Lentswe o ya sebetsa le ho etsa. O ya bona? Hobane seo ... Jwale, sheba mona: Monahano pele e ba lentswe. Mme ha monahano o se o beilwe, ke lentswe. Jwale, ho na ke - monahano wa Hae oo A o beileng moo, mme ha re fumana seo, se fetoha Lentswe. Modimo O ile a senola seo ho Moshe seo a tlang ho se etsa. Moshe o buile seo, mme sa etsahala. O ya bona? Ke sona seo, ha feela se tswa ho Modimo ... Jwale, re fumana hore ebe - e ya tsoseletsa, mme sa fana ka thabo, hobane ke Lentswe la Modimo, mme veini e ntjha - veini e ntjha - ha e senola Lentswe; ebe e tlisa thabo e sa lekanyweng ka nako e nngwe (Re kene hara seo), hoo se tlisang thabo e phophomang.

289-1 029 Jwale, ke ya tseba ho batho ba bangata ba nang le ntho tsa bona. Ke ya tseba ka nako e nngwe ba ya hodimo le fatshe ha ba utlwa mmino le se seng le se seng. Mme ke ya tseba hore seo se ya etsahala, mme ke ya - ke dumela seo le rona. Ke ile ka bona batho ba - ha feela mmino o ntse o bapala, mang le mang ba ne ba qhoma le ho hweletsa, empa ha mmino o emisa, ba ya ema. O ya bona? Ke dumela ... Jwale, ke - ho ntse ho lokile, ho ya kamoo ke tsebang (O ya bona?), ha feela batho ba phela hantle ... Empa jwale, ke eng ... O qala o tlisa Lentswe. Jwale, ke hantle feela se tlisang Bophelo ke Lentswe, mme seo se tlisa tsoseletso le thabo veini e ntjha. O ya bona? Ke ... Mme ene ele se etsahetseng ka Pentecosta ha Lentswe le ne le bonahatswa.

289-2 030 Jwale, sheba. Jwale, Jesu O ba boleletse (Luka 24:49), "Bonang ke tla le romella tshepiso ya Ntate ho lona, empa le eme Jerusalema le ho ema ho fihlela ..." Tshepiso ya Ntate ene ele e feng? Joele 2:28, hobaneng, re fumana hore o ne a tla tshollela Moya wa Hae. Ho Isaia 28:19, ho tlaba jwalo ka maleme a kokotletsang le ka dipuo tse ding Ke tla hlahisa sena. Ba nyolohela moo, mme ha re ntse re etella sena ... Mohlomong motho are, "Hobaneng, ke dumela re eme ho lekaneng. Ha re amohele seo feela ka tumelo." Ene ele thuto e nepahetseng ya Baptist, empa ha se yaka sa sebetsa ka ho baena. Jwale, ntho ya pele eo o e tsebang, e lokela hoba thuto, ba emela mosebeletse bakeng sa Lentswe ho ka hlahiswa. Mme ha o kgutla ho bona seo, o etsa sona seo. Eya, o ka dumela seo ka tumelo; o lokela ho amohela seo ka tumelo; ke hantle feela. Mme o amohelaMoya o Halalelang ka tumelo, empa lesa Moya o Halalelang o ile wa etsa seo le ho fana ka lebollo jwalo ka bopaki ba hore o amohetse seo ka tumelo. O ya bona? Ebe ...

289-5 031 Oya bona, Abrahama o ile a dumela Modimo mme a bolokeha ka ho loka, empa Modimo Wa mofa lebollo jwalo ka letshwao ho a mohela seo ka tumelo. Jwale ke yona ntho eo re lokelang ho e etsa. Re lokela ke ho emela Moya o Halalelang ho fihlela o etsa se seng, ha se ha bohlokwa ha re bua ka dipuo, eseng hobane re ne re nyakalletse, kapa tshisisnyeho, re hweleditse: ho fihlela re fetoha, ho fihlela se seng se etsahala hantle feela. Ha ke kgathale hore setswa ho kae, ka tsela yona eo sa etsahala; ke yona ntho eo ya bohlokwa. O ya bona?

290-1 032 Mme ke dumela ho bueng ka dipuo ho lokile, empa ho tsona o ka se sebetse hohang, mme o ka se tsebe ha o sa sebetse. Jwale ha o etse seo. Ke bone baloi ba bua ka dipuo, ke bone boramaselamose ba bua ka diteme. O ya bona? Hantle feela. Beha potloloto fatshe le ho ngola ka puotse sa tsebahaleng le ho hlalosa seo (O ya bona? Ho jwalo feela) le ho bua nnete. Ho jwalo feela. Ngotse hantle feela seo se etsahetseng, mme se ne sele hantle ka tsela eo. Ke ba bone ba tshela lerole hlohong tsa bona, mme baitsheha ka dithipa, mme ba kwahela seo sohle ka madi a kgomo tse hlaha kapa se seng - mme hantle feela (O ya bona?), mme ba bitsa diabolose. Uh-huh, o ya bona? Jwale o ya bona, seo ha se ... Ho bua ka dipuo haho etse letho. "Leha nka bua ka puo tsa mangeloi mme ke sena lerato, ha ke letho." O ya bona? Leha nka etsa seo. O ya bona? Ntho tseo ha di bolele hore o nale Moya o Halalelang. Empa ha A, Motho, ha - Moya wa Jesu Kreste Mopholosi wa lona, mme diphethoho, ho lahlela ditlhahiso tsa lona ho Yena Calvary, ho Lentswe la Modimo, se seng sa etsahala. Eya, monghadi. Ho teng se etsahetseng. Haho ya tlang o bolella ka seo; o tla tseba ha seo se etsahala.

290-3 033 Mme veini e ntjha, ha seo se tlisa tshenolo, ebe ke tshenolo, ke tsela eo e lokelang hoba ka teng seka Pentecosta. Ba tsebile - hore o ne a lokela hoba Moya o tshollelwe hodima bona, mme baema ho fihlela a etsa seo. Mme ponahatso ya tshenolo e etsahala, ebe e ya hlaka. Ba ile ba fela baetsa seo. Ba etsa jwalo. Ba ... hantle feela diterateng, moo ba neng ba tshaba le ma mati a kwetswe, mme ba le diterateng. Moo ba neng ba tshaba batho, le thero ya Lentswe ho bona. Ho lokile. O ya bona? Se seng se ile sa etsahala, hobane Lentswe la tshepiso le hlahile. Jwale ha re emeng mona ...

290-5 034 Ha seo se tlile ka kotloloho ho bona - ho batlile hoba e mong le emong wa bona bopaki ba bona ... Ha se lebaka ho tla eng, ha feela ba ne ba phela seo. Se ile sa dula moo, hobane ene ele Lentswe la Modimo la Nnete. Tshenolo ya hlaha, mme ba ile bashwa bantse ba kwahela bopaki ba bona. Jwale, sheba tshepiso ya matsatsing a ho qetela. Mme re bona e hlaha kapele ho rona, hotla ha jwale ha Moya o Halalelang le mesebetsi eo a tlang ho e etsa, mme re fumana seo hara rona. O ya bona? Oho, re lokela ... Oho, hle. Jwale, ha jwang re ka etsa seo? Se seng se nka sebaka; Ke ya o bolella motswalle. Hase sa sebele, ke hlokomediso, badumedi ba nakwana, ha Kganya e wela hodima peo, se seng se tlisa Bophelo.

291-3 035 Mosadi e monyane eo sedibeng, ha baprista bao ba dikolo ba bolela bare, "Jwale, seo ke diabolosi. Ke mmoledi wa dipale. O bolella batho pale tsa bona, mme ke - ke diabolose." Empa ha mosadi eo a fihla moo ho peo ... Jwale, o nahana hore hase nnete, empa Jesu are, "Ha ho motho ya ka tlang ho Nna ntle le hore Ntate a moromele ho Nna, mme tsohle tseo Ntate A nnehang tsona ditla ho Nna." Mme o - mme antikreste matsatsing a ho qetela ... Moya oo wa antikreste o ne o bala hoba mokgatlo, le ho tiisa hore mekgwa ya mekgatlo ke antikreste ...

291-5 036 Jwale, o tloloha. Motho mang kapa mang a ka tloha moo, o ... Ho ntse ho nale se seng haeba a ntse a nahana hore mekgatlo ke antikreste . Hobaneng, sena se bontshitswe ke history, ho tloha ho se seng le se seng moo, ha o sheba hara Lentswe la Modimo le se seng, ke antikreste, mme Roma ke hlooho ya tsona. Mme baradi ba hae dikereke di ya latela, mme bobedi ba bona ba lahlelwaka hare ho sebopi sa mollo. Hantle feela. Jwale re bona ntho tsena, antikreste, moya wa hae. Mme matsatsing ao re phelang ho oona, mme, hobaneng, e lokela ho tlisa thabo e makatsang. Mosadi eo ya tsofetseng mane sedibeng, hang feela ha seo se fihla ho yena, hle, peo ya hlahella ...

291-7 037 Jwale, hopola Bibele ere matsatsing a ho qetela antikreste o tla thetsa lefatshe lohle. Ho tlaba feela le sehlotshwana feela se ngotsweng Bukeng ya Konyana ya Bophelo pele lefatshe le thewa. Ha tlhahiso eo ya sebele e hlaha e senola Nnete ya Lentswe la Modimo pelo tsa otleha, o tla otla metsi, mme ntle mola ka Moya o Halalelang, hantle feela ka thata kamoo a ka kgonang ka teng, mme o ka se mothibele ho ka etsa seo, hobane Bophelo bo botjha bo ya hlaha.

292-1 038 Ke ne ke bua le motho e mong matsatsing a ho feta. O ne a leka ho hlalosa se seng ho nna ka hore, "Ha o na dihlong ha ore Modimo o entse mahodimo le lefatshe ka matsatsi a mararo - kapa matsatsi a tsheletseng?" Kare, "Ke seo Bibele e se bolelang."
Kare, "Jwale, re nale bopaki ba hore lefatshe le nale dimillione tsa dilemo." Kare, "Seo ha ke na taba le seo. Ho Genese 1:1, ere, 'Tshimolohong Modimo O ne A etse mahodimo le lefatshe 'Nako. O ya bona? Ke phetho. Jwale, lefatshe le ne le sena se bopeho." Mme kare, "Ke dumela hore peo ene e dutse moo ho tloha nakong ya kgale kapa se seng, mme hang feela ha metsi a eba teng yaba kganya eba teng, ha hlaha difate le tsohle." Ha jwalo feela le ka motho; ke mofuta. Hang tsohle - dile - mohudi wa tloswa, me ya senolwa peo eo ya Nnete ya hlaha, mme Kganya ya Evangedi e ka fihla ya otla tlhahiso ya sebele ya Lentswe, e tla phela; e nale Bophelo ka ho yona ... Kantle ho moo e ka se sebetse. Ene e sena bophelo.

292-4 039 Ebe mabitso a ne a ngolwe kgale Bukeng ya Bophelo ya Konyana pele lefatshe le thewa, ya tla feela jwalo ka ntho feela. Ke lona lebaka leo Jesu A dutse moo jwalo ka mmuelli ho fihlela peo eo ya ho qetela e kena. O tla tseba hantle feela ha sena se etsahala. Jwalo kaha Ngaka. Lee Vayle ... (ke nahana hore o ntse a le kopanong kae kae; ha ke so mmone matsatsi a mmalwa.Ha ke dumele ha ke ile ka mmona ... O teng mona). Jwale, yaba o nthomella sena seo se kileng sa bolelwa ke Irenaeus. Ke nkile Irenaeus o hole le seo hore e kaba lengeloi la ho qetela. O ne a lokela - o belela seo, "Hang ha feela karolo ya Mmele e tla mongwaheng wa ho qetela, e kaba jwalo - ntho eo e tla etsahala"; mme ke enwa moo a leng teng, hantle feela. O ya bona? Re moo letsatsing leo.

292-6 040 Ho lokile, ebe Pentecostal hodimo ho thabo. Ba ne ba feela ba tsoseletsehile; ke nahana, seo se etsahala ho mang kapa mang. Ha re nke feela motsotso; ha re nahane ka Davida. O ile a tsoseletseha le Yena. O itse, "Mohope waka o ya kgaphatseha." Ke bolela seo, o fela a nale seo - se seholo moo bophelong ba Hae. Ke eng se mohlotseng hore a bolele seo? Ha a ne a le Moyeng ... (Hobane e ne ele moporofeta. Re ya tseba hore ene ele yena. Bibele e boletse jwalo: moporofeta, Davida). Jwale, hobane ene ele moporofeta, mme o ne a le Moyeng, mme o ile a bona tsoho ya bafu. Ha o ka rata ho tseba seo, se ho Pesalema 16:8-11. O itse, "Ho feta o thabisitse nama yaka. Oho hle ... ke phomotse ka tshepo, hobane a ka se lese Moya waka lebitleng, leha ele ho lesa Mohalaledi wa Hao a bone ho bola." Ke ya o bolella, mohope wa hae o ya kgaphatseha, hobane o bone seo ho sa kgathatsehe hore ke eng ... Oho, o bone tsoho le ho thaba - mohope wa hae wa kgaphatseha.

293-2 041 Hape Davida o ne a nale mohope o mong o ileng wa kgaphatseha ho II Samuele (ho kaba seo o lokela hoba ka tsela e nngwe), II Samuel 6:14. Ho bile le sebaka se omeletseng. Ba ne bankile areka. Sera sene se tlile se nkile areka ya Mmusi, mme ba ne ba e nkile ba e beile pela Dagone, mme Dagone a wa ka sefahleho sa hae, mme a e nka a e isa motseng o mong mme dithohako tsa fela ya ...Ene ele ntho e tjhesang haholo hoo matsoho a ile a ya fatshe, mme bane ba sa kgone ho etsa seo ho e lesa, hobane ene ele sebaka sa yona. Jwale, ba ile ba e beha kamora ho dipholo ba e kgutlisa, mme ha Davida a bona areka, o ya tseba hore o ile a etsang? O ile a thaba; mohope wa hae wa kgaphatseha ke tsoseletso. Ha a bone Lentswe le senotsweng morao kwana Israel hape, o ile a thaba Moyeng ho pota pota pota jwalo feela, e ya. Mohope wa hae wa kgaphatseha. O ya bona? Hobaneng? O ile a bona ha Lentswe le kgutla. Mme ke nahana hore seo sene seka thabela ho tsoseletsa ha ba bona sena, mme ha Lentswe la sebele le senoha, ka tshepiso eo e tlaba yona, e hlahiswa ka ho senolwa. Ke nako e feng. Ke nako e feng.

293-5 042 Jwale, ha re bale. Ke dula ke ntse ke bua; ha ke na ho kena ho tsena, mme ke tlaba le seo eleng mashome a mararo kamora ya leshome. Ke rata ho lentsha e sale ka nako, jwale ke lokela ho boloka ka nako. Yeah. Tjhe, ke ne ke mpa ke bua feela. O ya bona, Ke ... Re batla ha feela Modimo a etella pele. Jwale.

Mme ha a butse tiiso ya bone, ka utlwa lentswe la sebupuwa sa bone lere, Tloho ... o bone.

293-6 043 Jwale, ha Konyana e manollotse Tiiso ya Bone ... Ha re emeng moo ha jwale, Tiiso ya Bone. Jwale, Ke mang ya butseng seo? Konyana. Ho ne hose motho ya loketseng seo? Ho ne hose motho ya etsang seo. Tjhe. Konyana ya bula Tiiso ya Bone, mme - sebupuwa sa bone, sebopuwa sa bone sephelang se jwalo ka ntsu, sare ho Johanne, "Tloho, o bone sephiri sa poloko moo se leng teng jka hare ho Buka," hobane Konyana e ne e bula sena. Ka Mantswe a mang, ke seo eneng ele seo a neng a se bolela. Ke seo sephiri sa bone. Ke o bontshitse ka maemedi. Jwale, Johanne ... ha ke tsebe hore ebe o ya utlwisisa, empa o ngotse seo a neng a se bona. Empa ene ele sephiri, jwale a ngola seo a se boneng. Konyana E ne E manolla Ditiiso, mme Modimo O ne A ntse a sa tlo e manolla; e ne e lesetswe matsatsing a ho qetela. O ya bona?

294-1 044 Jwale, re nale maemedi, mme re kene ho yona, mme se entswe hantle ka nko e nngwe (O ya bona?), empa re ya tseba hore se tlositswe. Empa jwale, matsatsing a ho qetela re lokela ho sheba le ho bona moo eneng ele teng, mme seo se lokela ho etswa mafelong a kereke ya mongwaha wa ho qetela pele ho tlhwibilo. Ha jwang kereke e ka tswella ho ya ho matshwenyeho, ha ke tsebe. Empa ... Ho etsahalang ha e kena hara matshwenyeho, haeba e soka e etsa seo - e lokela-ebe e sena sebe? Ke bolela ... ha ke bolele kereke; kereke e tla kena hara matshwenyeho. Empa ke bua ka Monyaduwa. Ho ka se etsahale seo ka Monyaduwa, Tjhe, ha a na sebe hohang. Se hlwekisitswe, mme haho leha ele - ha ho le monko feela wa sona; haho letho l;e setseng. Ba lokile pela Modimo. Jwale haho matshwenyeho a tlang ho ba lokisa, empa ba bang ho fela hole jwalo ka bona. Kereke e fela e ya matshwenyehong, empa eseng Monyaduwa.
Jwale, jwale, re nka maemedi a na ohle jwalo ka - kereke, Nowe, ho nka leemedi le jwalo, a tswa a kena ka hara sebe. O ya bona? Jwale, ba ile baya moo, empa Enoch o ile pele. Seo se tshwantsha Monyaduwa - kena - pele ho matshwenyeho.

294-5 045 Jwale, re fumana hore ha Konyana e manolla Tiiso. Jwale, sebupuwa sa pele re fumana ... Haeba o hlokomela, sebopuwa sa pele seo re se fumanang ... Sebupuwa sa pele ene ele tau, sebupuwa se phelang (re fumana seo bukeng ya kereke ya mongwaha); mme sebopuwa sa bobedi, ke dumela, e ne ele - sefahleho sa poho kapa namane; mme sebopuwa sa boraro e ne ele hlooho ya monna; empa sebopuwa sa bone ene ele ntsu. Jwale, ke hantle feela ka mokgwa oo re fumaneng seo ka teng se potoloha ka teng, mme ke hatle feela kamoo ba lebeletseng ka teng Buka ena ka teng.

295-1 046 Mme jwalo kaha moruti e mong kwana Florida a ruta, a re - kaofela - Buka ya Diketso e ne e mpa ele - mesebetsi feela - bakeng sa kereke ... Kereke eneng e fumanwa e nale Evangedi tse nne. Mme re fumana kgula kgulano ho tswa moo, seo ke Evangedi tse nne tse lebeletseng Buka ya Diketso. Ke hotswa ho tsona Evangedi tseo tse nne Buka ya Diketso e ngotswe: diketso tsa Moya o Halalelang ho baapostola. Mme re fumana Buka, hore ba lebedi ba lebeletse botjhabela, bophirima, leboya, borwa. Hopola re ile ra etsa seo mona, mme hantle jwang feela, hantle feela se seng se ya hlaha mona?

295-3 047 Jwale, ke rata hore o hlokomele ... are, "Tloho o bone." Johanne ... Jwale, ke rata hore o hlokomele se seng mona pele ... Jwale, ke enwa bakalli ba ho qetela ho senola mesebetsi ya antikreste. Hosane mantsibua e otla meya tlasa aletare, bosiu bo latelang, kahlolo. Bosiu bo latelang, ho tloha ha mengwaha ya ho qetela - pheletso ya dintho tsohle (O ya bona?), ha a nketswe hodimo. Ebe moo, hantle feela ka hara Ditiiso tseo hotswa dikotlo, mme se seng le se seng se ya tswa. Seo ba leng sona, ha ke tsebe.

295-5 048 Hlokomela. Empa jwale, hodima sena, re fumana hore thaka lena ke ntsu, monna enwa, kapa sebopuwa sena se phelang sa bone . Kapa ka mantswe a mang, jwale ho nale mengwaha e mene e fapaneng. Ho ne hole teng mongwaha wa tau. Mme re fumana sena mongwaheng wa bone ... Mme are, "Tloho o bone mme re bona sephiri sa bone sa Buka ya Tshenolo e neng e patilwe Buka. Tloho o bone." Mme Johanne a ya ho bona, mme a bona pere e putswa ka mokalli yena elwa. Jwale, o ne a nale lebitso le bitswang lefu.

295-5 049 Jwale, hlokomela, haho le ya mong wa bakalli bana ... haho le e nngwe ya dipere tsena kapa ho sena nako bakeng sa mokalli enwa, ba ne ba sena - monna eo o ne a sena lebitso, empa jwale o bitswa lefu. Ha le ya bolelwa. O ya bona? O senotswe jwale - ke lefu. Jwale, ha jwang re ka hlalosa sena hantle hore le se utlwisise. Empa se seng le se seng seo eleng anti, se kgahlano le nnete, se lokela hoba lefu hobane ho tse pedi feela: ke lefu le bophelo. Mme hona ke lefu, hobane Lentswe (jwalo kaha re tla bona ha nako e ntse e ya) ke Bophelo. O ya bona? Mme monna enwa o bitswa lefu.

296-1 050 Jwale, ha ho ya bolelwa ka matsatsi a tlang a monna enwa. Empa ha e sale ... Jwale, ho boletswe hore o bitswa lefu. Empa - tlasa tshenolo ya Tau ... Jwale, sheba. Ke - ke rata ho bala sena kaho otloloha. (Ho ngola fatshe dibaka, tse emeng mona ..) Tlasa ... Eseng tlasa tshenolo ya tau ya mongwaha - kapa mongwaha wa pele, mongwaha o motjha, sena ha se ya senolwa. Mongwaha o latelang wa poho, e leng mongwaha wa lefifi, mongwaha o mahareng. O ne o sa senolwa jwalo kaha ho ne ho lebeletswe hore ke eng. Haho motho ya tshwanang le sebupuwa se bohlale, a emetse ho ahwa, Luther le Wesley jwalo jwalo, sene se sa senolwa. Empa mongwaheng wa ntsu, mongwaha wa ho qetela, mongwaha wa boporofeta moo ho tlang ho hlaha moporofeta (O ya bona?), ho eo diphiri ditlang ho yena kamehla ...

296-3 051 Jwale, ke moo re fumanang sena ... Re tlilo ba mona hore ka nakwana e nyane mantsibueng ana hore o tla utlwisisa sena. Jwale, ka nako tse ngata o ya hlokomela sena ... ha ke bue feela le sehlopha sena. Ditheipi tsena diya hohle. O ya bona? Mme ke lokela ho hlakisa sena, hobane e mong otlare ditheipi, ebe he ha o sa fumana tsena kaofela, tsohle dibeilwe. O ya bona? Modimo o tshepisitse (O ya bona?) bakeng sa tsatsi lena, bakeng sa ho qetela ka diphapang tsa dintho tsena dikopane. Re nale kobo ya Elia; re nale kobo ya Elia; oho, ho bile le batho bao ... John Alexander Dowie o patilwe moo a apesitswe ka - kobo; o itse yena ke Elia. Mme ha re nale tse tshwanang le yona eo ntho. Ke eng hantle ntle? Ke ho nka feela ho tlosa Nnete e tla bonahala. O ya bona, o ya bona?

296-5 052 Ba ne ba nale bokreste pele ho ho fihla ha nako ya Jesu. O ya bona? Ba etsa seo kamehla. Ke Satan a tsamaisa ntho e tshwanang le yona mme tumelo ya batho pele ho diketsahalo tsena. Ke kaofela. Na Gamaliel ha aka a etsa ntho e kang eo ho Bajuda ka tsatsi leo? A re, "Na hone ho se motho ya neng a boletse seo, mme a isa makgolo a mane lefelleng, ba ile batimela," jwalo jwalo. Are ... "Lekala ka leng leo Ntate A le jetseng," Jesu o itse, "le tla tsoswa." Gamaliel o boletse, "Hase tsona feela. Ha ba - ha ese sa Modimo, se ka setle? Empa ha e se Modimo, sene setla lwana le Modimo." Motho o sebedisa bohlale. Ene ele mosweu.

297-1 053 Jwale, hlokomela. Jwale, ho kopanya sephiri seo, Modimo o tshepisitse hore ho tlaba le Elia wa sebele ya tlang ho hlaha, banna ba bang ba ile ba tlotswa ka Moya, mme se tla senola seo. O tshepisistse seo ho Malakia 4. Mme ke fumana dinotes tse mmalwa le mangolo a reng haho jwalo, empa ke rata ho ka bua ka motho. O ya bona? Hobaneng, ha o na hona ho ka hana seo. O feng kapa ofeng ratheology o ya tseba hore sena ke Nnete, hore ba shebile seo. Empa ho lokela hoba sona seo hantle ka tsela eo se tlileng ka yona ho Johanne, moetelli pele wa Kreste. Hobaneng, ba ne ba sa motsebe, hobane ho ne hole teng ntho e kgolo e neng e porofetilwe. Hobaneng, ho ne ho lokela hore dintho tse phahamileng dibe fatshe, dibaka tse fatshe diye hodimo, dibaka tsohle tse makukune dibe otlolohe; mme, oho, yena, jwale, oho, moporofeta ... Isaia, makgolo a supileng a metse e le leshome le metso e mmedi, le Malakia, lemo tse makgolo a mane pele a etla sebakeng, tsena tsohle tse porofetilweng ka yena. Mme ba ne ba lebeletse bongata ba lehodimo hoba teng mme moporofeta enwa a ema le bongata la hae hotswa ho Modimo.

297-4 054 Mme sa etsahala seo? Monna ya sa kgoneng le ho ntsha karete ya hore ke leloko, o ne a sa kgone ho bontsha seo, a dula kwana feelleng, eseng le hoba le thuto ya sekolong. Re boleletswe ke bora histori hore o ile aya lefelleng a le lemo tse robong, kamora lefu la mmae le ntatae, mme o ile a hodiswa ke ... Mosebetsi wa hae ene ele o bohlokwa ho feta ho nale ho kopana le diseminary. O ne a na le - o ne a lokela ho ka tsebisa Messiah. Modimo O ne a ka se sebedise motho ya tletseng ntho tseo tsa theology. A ka se sebedise seo, hobane o tla dula a kgutlela morao kamehla yohle; ke tsela ya hae ya ho kalla. O kgutlela morao ho seo. Jwale A ya ho ya bona se seng; a leka ho kgutlela ho seo baruti ba se boletseng. Ho tlaba molemo ha a ka tloha ho tseo le ho dumela feela ho Modimo. Mme re ya bona hore ba ile bahloleha ho ka bona seo. Esita le baapostola baeme moo ba sa motsebe. Hobaneng, baitse, "Hobaneng ha Lengolo lere (bangodi) bare Elia o lokela hotla ..." A re, "Jwale, o se a tlile, mme ha le ya motseba." Empa ke moo ke buang ka tsoho le hore - kapa tlhwibilo. Seo setla phethahala sebe se fete ba sa setsebe ... Ke tseba seo se utlwahala se sena kelello, empa mohlomong o tla tseba ho feta moo ka phirimana ena, ha Mmusi a ratile, kamoo sena setlang hoba ka teng. O ya bona? Setlaba sephiri hoo hoseng motho ya tlang ho tseba ka seo, haholo feela. Lefatshe le tla nahana feela hore - setla nne se etsahale ho ya kamoo ho ileng ha nna ha etsahala. O ya bona? Ke tsela eo a sebetsang ka yona ka mehla.

298-2 055 Na o ya tseba, ke ya ipotsa kapa ke ya makala hore - e le nngwe ... ke tlare ele nngwe-persente tse mashome a robong tsa batho mona lefatsheng ha ba yaka batseba ha Jesu Kreste a ne A le teng lefatsheng. O ya tseba ha Elia a porofetile, ke ya ipotsa kapa nka se makale ha ho ne hole jwalo ... Batsebile ho nale mothinya, ntho e nngwe ya kgale, empa ba mohloya. Hantle feela. Ke - ene ele seo baneng ba se bitsa oddball. Mme ke dumela ha mokreste e mong le emong ya tswetseng labobedi ke oddball - ho lefatshe, hobane o loketse ho etsa seo. O tswa lefatsheng le leng. Moya wa bona hotswa moo, mme ntho ena moo eleng ke moferefere feela. O - ha o ya fapana, ho nale se seng se phoso. O santsane o tlamehile ho tsa lefatshe. O lokela hore ebe mohopolo wa hao. Lehodimo le phela ka Lentswe.

298-4 056 Jwale, re hlokomela sena - ntho e na e kgolo e ya etsahala. Mme jwale, ren dumela hore ho nale nako eo Elia a tlatlang ka yona. Ho boletswe jwalo. O ya bona? Mme re hopole hore otlaba mona. Re ka nna rabeha sena bakeng sa yona hona jwale. Mme e ka sebe mokgatlo. Ke - ke hanana le seo motswalle waka ho seo. O itse e tlaba sehlopha sa batho. Ke rata hore o mpontshe seo hotswa Lengolong. Modimo, Modimo O sa fetoheng, ha a fetole leano la Hae. Ha a ka etsa seo, etlaba hase Modimo (Ho jwalo feela), hobane O ya tshepahala, mme O ya tseba jwalokaha ke tseba, mme o etsa seo. Modimo ha akaba a fetola leano la hae ho tloha tshimong ya Edene. O entse leano la pholoho; ene ele madi.

298-6 057 Mme re qadile thuto; o lekile seo; re lekile psychology;re lekile mekgatlo; re lekile se seng le se seng, kapa ho rata bohle, mme se seng le se seng feela. Haho sebaka se seng sa kopanelo ntle ho Mading, sebaka feela seo Modimo a kopanang le Motho ke Mading. Modimo o sebetsa feela ka tsela eo. Banna ba babedi ba fumana kelello tse pedi. Haho yaka haeba le baporofeta ba babedi lefatsheng ka nako yona eo. O shebe feela moo. Tjhe, monghadi. Ho entswe tse ngata haholo moferefere. O ne A lokela ho fumana motho A le mong ho ka etsa seo motho eo. O batlilele motho eo, empa ho ka sebe le among, e mong ya tlang ho mamela Yena ka Lentswe.

299-2 058 Ha ke kgathale hore mang oreng, ba ka se tlohe ho seo. Ho fela hole jwalo. Batla ema ho, HO BOLELA MMUSI, mme ebe - ba ka se tsamaye ho fihlela seo. O tla feela, a hlahiswe. Otla ... Jwale, batho lefatsheng batla hloya seo, empa peo e kgethuweng, peo eo e kgethuweng, Jwalo kaha ho bile ka matsatsi a Jesu, ha Kganya eo e kganya,peo eo e tlafumana Bophelo. Batla tseba seo. Etla utlwahala. O ka se lokele ho bua letho. O itse, "Monghadi, ke nahanahore o moporofeta. Ke ya tseba ha Messia a etla, O tla ..." O itse, "Ke nna eo." Moshemane, ke seo - ho lekane. O ne a sa lokele hore o tsamaile bosiu boo bohle; o ne a tshwere se loketseng. O ne a le tseleng. O ne a ba bolella ka seo.

299-4 059 Jwale, hopola, jwale mongwaheng wa pele ene ele tau. Ene ele Tau ya leloko la Juda, Kreste. Tshususmetso ya Hae, a nkile molaetsa oo. Ke sebupuwa sa pele, ho bolelang e kang sena ke seo a se bolelang. Mongwaha o latelang ka poho mongwaha wa pere e ntsho. O ya bona? Jwale, lebaka la pele la mongwaha ene ele tshweu, e ne ele seo ... Jwale - ha ke utlwa seo hore pere ya mokalli wa pele, tshweu, ene e tle ele seo, mme re ya bona o ne a etsa seo, hore ene ele seo. Ene ele kereke e monweha moqhaka. Ene ele kereke, empa o ne a etse eng? A ya Roma, ke seo a se entseng le ho fumana seo - ho ka fumana moqhaka. Jwale, mongwaha wa bobedi - ene ele pere e kgubedu ya mongwaha. Mme jwale, jwale, mongwaha - mongwaha o hlahlamang - monna wa seo - wa mongwaha wa e ntsho mokalli wa yona, mme ene ele mongwaha wa ho ikaha (O ya bona?), ho ya - lentswe le buileng. Jwale, mokalli wa pere e ntsho, ene ele antikreste; empa o ne a bua ka mongwaha oo o ne a le jwalo ka monna. Mme bohlale ke bona, motle, ho hlahisa. O ya bona? Mme ha baya bona seo, O ya bona? Bane ba sa bolele seo ... Ha ba yaka ba bitsa seo. O ya bona? Baile ba bolela seo.

300-1 060 Empa jwale ha seo se hlaha, mongwaha wa ntsu; ke seo Modimo kamehla a se ratang ho tshwantsha baporofeta ba Hae ka sona. O Ipitsa ka ntsu. Ntsu e nyoloha hoo hoseng seo se ka e amang. Eseng feela hore hodimo moo, empa e bopetswe seo. Ha e fihla hodimo moo, o ya bona moo a leng teng. Ba bang ba ya moo hoo ba sa tsebeng, jwale o seke wa etsa setlang ho etsa hore o se fihle moo. Empa ha ole ... Empao dumella lekgwaba ho fofa le ntsu, kapa phakwe, kapa e nngwe ya tseo; ha e loke. O lokela hoba kgatellong moo a tsamaya moo.

300-2 061 Ke sona seo ele phoso kajeno; bongata habo hatellehe. Re ya thunya hang kapele (O ya bona?), ha re tlolaka; empa re lokela ho hateleha. Ha o fihla mola, mme o nale pono ya ntsu o ya tseba seo o lokelang ho se etsa. Jwale, mongwaha wa ntsu o senotswe. Jwale, re fumana hore mongwaha wa ntsu o ile wa tsebahatswa ho Tshenolo 10:7 mme ho Malakia 1:4 seo setlaba matsatsing ao (O ya bona? Ho feela hole jwalo), seo setlaba moo. Ho lokile.

300-3 062 Hlokomela. Jwale, thaka lena, re fumana hore mokalli wa pere e putswa. Putswa ... Oho, hle. Kamorao ... Hlokomela, kamora mashome a tsheletseng a metso e robedi ya dimillione tsa Maprotestante, ha re nka feela ho tloha - ho tloha ho Smucker's "Glorious Reform" ya martyrology ya Roma, maobane mantsibua ... Re fumana matshwao a leshome le metso e mehlano (Ke dumela hore ho ne hole jwalo, kapa leshome le metso e mehlano, ha ke hopole hantle feela jwale) empa ene ele mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione tse ahloletsweng lefu ka ho hanana le kereke ya pele ya Roma, Roma. Haho makatse ha a itlhahisa ka botho ka lebitso - mme a bitswa lefu. O ne a fela ale jwalo. Jwale. Modimo o tseba hore ke ba ba kae ba bolauweng ke hoba kgahlano le thuto ya Lentswe la Bibele. Ke yena eo ya fumanang mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione a ba bolaileng ka sabole, mme hape dibillione tse shweleng semoyeng ka baka la thuto ya hae e fosahetseng. Haho makatse ha a fuwe lebitso la lefu.

300-5 063 O ya bona mokalli? Ho qaleng, jwalo kaha antikreste ele lefu ka ho qala, empa ha ana molato. Ebe o kenywa moqhaka, e menahaneng ha raro, mme ha a etsa seo, ebe o ya kopana ... Satane a kopanya kereke le mmuso, hobane e ne ele kahodimo ho sohle. Antikreste Satane ka sebopeho sa motho. Mme mmoho le Mohalaledi Mattheu, ke dumela hore ho jwalo, kgaolo ya 4, e re boleletse - hore Satane a nka Jesu, Mmusi wa rona, a Mmontsha mebuso ya lefatshe, kaofela ha bona, motsotsong wa nako, mme kgalalelo ya bona, eo ba e neuweng, mme a re ene ele ya hae. Jwale, o ya bona jwale, ha a kgona ho kopanya mmuso le kereke ya hae mmoho, ebe jwale mokalli wa pere e kgubedu a ka kgona ho kalla. O ya bona? Nnete.

301-3 064 Jwale, jwale re fumana sephiri sa hae mona ho kereke le mmuso. Boemo ba bone ba mmuso wa hae, o bitswa sebata. Pele o bitswa antikreste (O ya bona?), ebe o bitswa moporofeta wa bohata, ebe o bitswa sebata. Jwale, re mofumana mona ele sebata. Jwale, ke rata hore o, hlokomele kamorao ho bohato ba bone, le ho pere ena ya bone, haebe o ya hlokomela, kaofela ... Ya pele ene ele pere e tshweu, mme ya bobedi ele kgubedu, mme ya latelwa ke e ntsho, mme ya bone kaofela ... Kaofela ha tsona dile tharo jwalo, hobane boputswa ke bofubedu - mme bosweu le ho kopana mmoho. O ya bona? O ... Ke - dikopane kaofela ho pere ena ele nngwe. O ya bona? Mme ke ena e se e fetoha bone, kapa hantle feela boraro, mme dine dikopane ho eo ele nngwe.

301-5 065 Jwale, ke rata hore o hlokomele bone ba tsona. Hlokomela ho tloha-matshwao a mane a semoya sa mathematics. Modimo ke boraro. ASena ke bone. O bone mona. Pele ke, antikreste, bosweu; bobedi, moporofeta wa bohata, bofubedi; boraro, vicarya lehodimo le lefatshe - le purgatory, botsho; bone, sebata, pere e putswa, Satane a lelekwa lehodimong. O rata ho bala seo? Tshenolo 12:13, Satane a lelekwa lehodimong ...
Ho Tshenolo 13:1-8, o ne a etsa hore a seke a fihla moo. Ke antikreste, jwale - jwale ka dithuto e bitswa Nicolaitia; jwale ke thuto e jwalo. Ha ele antikreste, antikreste ele hoba kgahlano. Se seng le se seng se kgahlano le Lentswe la Modimo ke se kgahlano le Modimo, hobane Lentswe ke Modimo . "Tshimolohong Lentswe lene le le ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo, mme Lenstwe le ile la etswa nama, Kreste, mme la tsamaya hara rona." Mme jwale, ya kgahlano le Lentswe, ebe jwale o tlaba ke antikreste; empa moya ha o kgone ho ka rweswa moqhaka. Ke lona lebaka leo le entseng hore a se thole moqhaka, seqha feela kantle ho metso.

301-8 066 Mme haho tla nako ya ho newa moqhaka e fihla, ebe o fetoha moporofeta wa bohata wa thuto ya antikreste. Fumana seo? Ebe o fumana sabole , hobane o bokella matla a hae mmoho; ebe haho lokele hore aka kopa mang. Ke molaodi wa mmuso; ke molaodi wa lehodimo: ho amohela meqhaka e meraro, ho moetsa kgopolo ya purgatory, moo ha o - ha ba bang ba bona ba e shwa moo, mme ba fumana tjhelete ba lokela ho ba lefa hore ba fumane seo, a ka barapella ho ka fumana seo, hobane o nale matla a ho etsa seo. Ke vicar. Hantle feela ke seo. O nka sebaka sa Modimo lefatsheng. Ha seo se sa hlaka ho feta eng kapa eng ... R fumana seo, ntsha seo ka hare ho Lentswe la Modimo Bibele mme o bale paloya hae le seng sohle. Ke enwa moo a leng teng; mmapale morao mona ho karolo ya bone, eseng ho karolo ya boraro, karolo ya bone. O ya bona?

302-2 067 Jwale, ha re phetleng, Tshenolo 12. Ha re baleng sena feela hobane re tlaba le nako bakeng sa seo. Mme ha re baleng Tshenolo - kgaolo ya 12 temana ya 13.

Mme ka yona nako eo ho bile letshitshinyo e kgolo ya lefatshe ... (Tjhe, Ke nale sebaka se seng mona, temana ya 13) Mme ha drakone e bona hore e lahletswe lefatsheng, ya qosa mosadi ya neng a emotse ngwana wa monna.

302-3 068 Jwale, o ya bona, o ile a lelekwa lefatsheng mme a bonahala. Jwale ka moya wa antikreste o bonahala ka monna, monna eo a fetoha hoba ntho e nngwe ho ya ho e nngwe, ho tloha ho moya wa antikreste ho ya ho moporofeta wa bohata, mme sebata sa kena. Jwalo kaha kereke ya hae e ntse e hola. Kereke ya tloha ho boemo - ho tloha ho antikreste hoya ho moporofeta wa bohata, mme mongwaheng o moholo hoba sebata se holang, jwale kereke e tla ka yona tsela eo, hara tokafatso, kgalalelo, le kolobetso ya Moya o Halalelang jwalo kaha Kreste a bile hara batho, hantle feela. Mme o ne a nale se kang seo feela moo, ho (O ya bona?), mofuta wa seo, ho nale. Ke eo hantle feela moo a leng teng. Ke yena: a lelekuwe lehodimong.

302-5 069 Jwale, re fumana ho Tshenolo 13:1-8 ...

Mme ka ema santeng ya lewatle, mme ka bona sebata sehlaha ... (Jwale, ke lena leshome le metso e mmedi, moo a neng a lelekuwe teng. Jwale, hlokomela) ... ka bona sebata seetswa lewatleng, se nale naka tse supileng, mme hodima naka tseo hole teng meqhaka e leshome, mme hloohong ya hae hole teng mabitso a dinyefolo. Mme sebupuwa seo ke se boneng se ne se tshwana le lengau, mme maoto a sona ... (Oho, ha feela re ne re nale nako ha jwale, re ne re tla nka bosiu kaofela re hlalosa hore a emetseng le ho ka bontsha, le ho tlisa hantle ho yena feela. Eng kapa eng ... Bongata ba lona botseba seo hotswa thutong e nngwe) ... jwalo ka maoto a bere, mme molomo wa sona ... molomo wa tau: mme darakone ya moneha matla, ... setulo, le ... tokelo. (Ho ka bonahatsa Satane. O ya bona?) ka bona e nngwe ya dihlooho ... e fumane leqeba e ka e ya shwa; ...

303-1 070 Mme ho ya fatshe, e ya ya ha o rata hore e ye ... Ha o fumana monyetla ho ka bala seo. Tjhe, ha re bale hanyane.

Mme ka bona e nngwe ya dihlooho e neng e fumane leqeba e ka e ya shwa; mme leqeba lena la yona le ne le fola: mme lefatshe lohle la latela sebata se neng se hlokofaditswe.

O lebelle feela. O seke wa sheba Bokomonisi. Ha se letho empa ele se sebediswa letsohong la Modimo se tlang ho o thusa ka tsatsi le leng ho ka lokoloha ho ... ho phethetsa madi, jwalo kaha re tla kena tabeng eo ka hosane mantsibua. O ya bona? Mme ba rapela drakone ... (Ke mang eo eneng ele darakone? Satane. Ho jwalo feela? Darakone e kgubedu ... Ho lokile) ... e nehileng sebata matla: ... (Moo eneng e thola matla a yona teng. O ya bona?) ... mme barapela sebata, bare, Ke mang ya tshwanang le sebata? ke mang ya ka etsang ntwa le sebata? Mme sene se neuwe molomo ho ka bua ntho tse kgolo tsa nyediso; le matla a seneuwe ho ka busa kgwedi tse mashome a mane. Mme sa ahlamisa molomo ho nyedisa Modimo, ... (Ke moo he. O ya bona? Oho, ho ..) ... ka mabitso a nyedisang Modimo, ... (ho mofa maemedi) ... tabernacle ya Hae ... (eo eleng sebaka sa moo Moya o Halalelang o tsamayang teng, ho ka etsa sebaka Roma, motse wa Vatican; o ka nna wa ya fatshe jwalo) ... mme le bohle batsamayang lefatsheng le lehodimong. (ka ho banyedisa ka hore ke bakenelli)

303-2 071 Mme sa newa matla a hore se lwane le bahalaledi ... (Mme o ile a fela a etsa seo) ... le ho bahlola: ... (O entse seo: a ba tjhesa, a bafa ditau ho baja, le ho ba bolaya kamoo a ratang ka teng) ... mme matla a neuwa ho kamano ya tswalo, ... dipuo, le matjhaba.

Ha e yaka ya tla ka tsela e jwalo ho Rom ho fihlela ho pagan Roma e fetoha papal Roma le matla a Catholic a tlala ka lefatshe lohle; ho etsa kopano ya kereke ya Catholic.

Le hore bohle ba tsamayang lefatsheng ho molatela, bao mabitso a bona a neng a sa ngolwa bukeng ... ("O seke wa ama oli Yaka le veini." O ya bona) ... Mme bohle ba tsamayang lefatsheng batla morapela, bao mabitso a bona a sa ngolwang Bukeng ya Bophelo ya Konyana e hlajuweng e sale lefatshe le thewa. Ya nang le tsebe a utlwe seo Moya o se bolellang. Ya hulelang timelong o tla ya timelong: ya bolayang ka sabole o tla bolwa ka sabole. Ke ena mamello ya tumelo ya bahalaledi.

304-1 072 Jwale, re mobone bosiung ba maobane a tla ka sabole ya hae ho bolaya. Re bone hore o bolawa ka Sabole, sabole ya Lentswe. Lentswe la Modimo, e bohale, e leoditsweng ka nqa tse pedi, e motheolela fatshe haholo. Ema ho fihlela diaduma tse supileng dinka sebaka Lentswe la Modimo. Le ya seha le bohale. Mme dika kwala lehodimo; dika etsa sena kapa tsa kwala sane, eng kapa eng seo diratang hose etsa. Ha a bokwe. O tla rathwa ka Lentswe le tswang molomong; le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi. Ba bitsitse makgolo a dibillione tsa ditone tsa dintsintsi ha bane ba rata. Amen. Eng kapa eng eo ba e bitsang e ya etsahala, hobane ke Lentswe la Modimo le tswang molomong wa Modimo. Amen. Kamehla ... Ke Lentswe la Hae, empa kamehla o sebedisa motho ho ka etsa seo. Modimo a ka bitsa dintsitsi ho ya Egepeta, empa O itse, "Moshe, ke mosebetsi wa hao. Ke tla o bolella feela hore o etseng, mme o ya ya o etse seo." O ne a se a entse seo. O ya bona? O ne A ka bitsa letsatsi ho etsa seo; O ne A ka bitsa kgwedi ho etsa seo kapa moya ho etsa seo, empa A re, "Moshe ..." Ke ... A kgetha batho. Ho jwalo.

304-4 073 Jwale, re fumana hore Satane, kamora ho ho lelekwa lehodimong, a iponahatsa jwalo ka sebata, mme jwale ke sebata. Antikreste, moporofeta wa bohata, mme jwale sebata se neuwe lebitso la lefu, mme dihele dilatela yena: ka botlalo terone ya Satane ... Oho, hle. Lefatsheng - ke Satane a moemetse lefatsheng; eo eleng moetapele wa mebuso ya lefatshe, yona mebuso ela eo a neng a re o e fa Mmusi Jesu ho Matthew 4, Satane jwale o fetoha morena ka botlalo. Jwale, sena se etsahala ha nako e ntse e tswella pele. Ke moporofeta wa bohata ha jwale. O tla fetoha sebata kamorao ho ho roba selekane sa bona le Bajuda. Le ya tseba hore re buile jwang ... Ho jwalo.

305-2 074 Hlokomela ha jwale, o tla newa pelo ya sebata ha nako e eya, mme Satane o tla itlhahisa, hobane ha Kereke e nyoloha, Satane o ya lelekwa. O ya bona? Hose ho fedile jwale. Kaofela diqoso difedile. O ya bona? Jwale, ha feela ... Sheba, ha feela Mokopanyi ale teng setulong sa mohau, Satane o nale hona ho ka ema moo a nne a qose, hobane ke mmuelli wa hlakore le leng. Ke ya kgahlano le Kreste. Mme Kreste ke ... O eme moo ... Kgahlano ale kgahlano a eme moo moo a re, "Empa ema, Adama o wele. Adama o entse. Ke mohapile. Ke ile ka fihlela mosadi wa hae hore a dumele leshano, mme wena O re ha o ya etsa seo. Ke nale seo." Empa Mmuelli O dutse moo (Amen), Mmuelli wa Kinsman (Amen) Ke eme ka Madi ke fetola pelo tsa baetsadibe. Mmuelli o teroneng. Eya, monghadi. Satane o itse, "Empa ba molato." Jesu O itse, "Ha ba jwalo."

305-5 075 Clorox eo e ile ya tlosa matheba, ho fetola mmala hoo ha inke kapa matheba - ba nale seo. E tla fedisa seo. Dikgutlela ho dikgase mane ho kganya ya dicosmic ho fihlela e feta molecules le tsohle ho ya moo e neng ele teng. Ke sereledi - dinale - mmupo o lokela hotswa ho Mmupi. Empa kaofela dibupuwa mmoho le ho kopanywa, le ho robeha ho jwalo feela, haho sale karolo ya seo. Esita le ha hole jwalo - tsona karolo tseo tsa metsi, dikopane le Clorox eo eleng molora. Amen. Ho bokwe Morena, e hlwekile. Ke Madi a Mmusi Jesu ho ya ka nnete ho isa ho ngwana wa Modimo. Ha A paka hore o hlwekisitse dibe ... Mohau, ho lokafatswa ... Leha e ka ba ntle ha kae ho fihlela Modimo A re, "Ha Ke sa kgona le ho hopola seo, mme Yena ke Mora waka." "Ka nnete nnete, Kere ho lona, ha le ka re ho thaba ena tloha mona empa le sa belaele pelong tsa lona mme le dumela seo, se fela se tla etsahala; le ka nna laba le seo." O mora ya lopollotsweng. Amen. ke ya tseba ke nnete.

306-2 076 Ke bona mesha e hlaha ka tsela tse tsheletseng tse fapaneng tse ke sa ditsebeng ... mme eseng ya tse ding tse emeng mona. Jwalo kaha A ka hlahisa mesha ka yona tsela e jwalo dintsintsi kapa dinqanqane le tse ding. Yena ke Modimo, Mmupi. Ho jwalo feela. Mme ha A ... e seng motho feela, empa ha sebe se kena ka tsela ya boipolelo e theohela ka hare ho Clorox ya bleach ya Jesu Kreste, bohlatswa dibe kaofela, o hlwekile hantle feela ntle ho dibe, ntle ho phoso. Ya tswetsweng ke Modimo ha a na sebe, hobane ha a kgone ho etsa sebe. Bleach boeme mahareng a hae le Modimo. Ha jwang e ka fihla mola ha a romela seo hantle morao kwana ho ka sireletsa seo. Amen. Whew, ke ikutlwa kele modumedi. Ke - ke ya o bolella, ke fumana tsoseletso ha sena se hlaha.

306-4 077 Hlokomela, hantle feela Satane teroneng ya hae (E, monghadi) a nehelana ka seo ho Modimo, ho nehelana ka seo ho Modimo. Ke ena taba ena moo eneng ele teng ka pelo ya sebata e ka ho yena. Jwale, ke enwa motho, sebata, diabolose ya ikgakantseng. O itlhahisa mona hantle feela tlasa ho ikgakanya (Oho, morenaka) - tlasa ho ikgakanya hoba kgahlano le Lentswe la Modimo, a ikopanya le Lentswe la Modimo. O entse ntho yona eo hantle feela - le mofuta wa hae o entse jwalo, e neng ele Judase, lemong tse dikete tse pedi tse fetileng. O ile a etsang? Judase o kene jwalo ka modumedi, e bile satane ho tloha ho qaleng. O tswetswe ele mora wa tahleho. Ha akaba a hula letho ho Jesu, Hobane o ne a motseba ho tloha qalong (Amen) Hobane ene ele Lentswe.

306-6 078 Ho lokile. Mme hopola, Judase o ile a nka sebaka jwalo ka ramatlotlo. Ha jwalo feela le kereke matsatsing ana. Kereke ya Catholic (Jwalo kaha re hlokometse bosiung ba maobene) ka ho lefisa bakeng sa novenas, a ba lefesa bakeng sa ho rapella, ho ba lefisa bakeng sa ntho e nngwe le e nngwe. Ho fela ho le jwalo - ya wela hantle baradi ba kereke ya Catholic church, eo Maporotestanta ... Ntho yohle e kwahetswe ka tjhelete. Ke moo Judase a wetseng teng, mme ke hona mona moo a wetseng teng, ke hona moo Maporotestanta a weleng teng. Hlokomela ... A kalletse pere e putswa, ho palama hona haho qetela. O mona ho kalla ya ho qetela. Jwale, ha ho jwalo ka matsatsing a rona. Ho tlaba jwalo. Ke Tiiso ho ya kamoo ho boletsweng. Hobane, o ya bona, kereke e dumeletse sena ho etsahala.

307-2 079 Ha Kreste a hlaha lefatsheng mona, jwalo - jwalo kaha balatedi ba feletse hantle feela, ho qeta diabolose ... Ho tloha ho antikreste ho ya ho moporofeta wa bohata, ebe ke hoya ho sebata, dabolose ka boena, mme o kalletse pere e putswa, ho kopantswe mmala yohle hoba putswa e tletseng polao. Empa ha Mmusi a hlaha lefatsheng, O tlabe A kalletse pere e tshweu ba lehlwa, mme o tlabe a felletse hantle feela, kabotlalo, Emmanuele, Lentswe la Modimo ka hare ho motho. O ka bona phapang hona moo. Ke phapang hantle feela.

307-4 080 Hlokomela, antikreste ka pere e putswa, mmala e kopaneng. Pere ke sebata se bolelang matla. Matla a hae a kopane kaofela. Hobaneng? Ke dipolitiki; ke - matla a hohle; matla a bodumedi; matla a madimona; ke matla ohle a kopane mmoho, kopano ya pere e putswa. Ke matla ana ohle. Empa haho tluwa ho Jesu, ke pere e mmala ole mong feela - Lentswe. Amen. Ena e kopane ka bofubedu bosweu, botsho. Mmala e meraro mmoho - e emetse ele nngwe, le matla a mararo a le mmoho ho le nngwe: pere e tshweu, pere e ntsho, e fubedu, le meqhaka e meraro. O ya bona? Hantle feela.

307-5 081 Ke bone moqhaka ka bonna - o eme moo, oho, seo se haufi haholo tsamaya o ilo lebella seo. O ka se kene ho seo ka galase . Jwale ke seo moo seleng teng, senotlolo se seholo ho sona bakeng seo, meqhaka e meraro; jwale ke ya tseba ke nnete. Jwale ke seo moo seleng teng - meqhaka e meraro. Vicar ya lehodimo, purgatory, le lefatshe. Matla a mararo, o ya bona, dikopa le madimona ka matla mmoho. Dipolotiki, ke morena wa dipolotiki; Satane ke seo. O motle? Whew. Hantle feela, o seke wa leka ho shebana le yena; tshepa feela Mmusi. jwalo kaha - ho tswela pele, ka botle bohle, thuto, mme kaofela ha dintho tseo dihlaha hlakoreng le fosahetseng. Latela seo ka Mangolo; fumana hore ke nnete na. Latela leloko la Kaine o bone seo ba neng ba le sona. Ebe o latela la Setha, o bone seo baleng sona.

308-1 082 Eseng hore ke tshehetsa ho iphapanya, e seng jwalo, tjhe, monghadi, empa o nke motho hotswa ka hare ho Bibele, ka sewelo ... Mme o ... Ho nale e mong ya neng a bitswa Paulose o ne a le motle a tsebahala, mme are o lesitse tsohle hore a tle a tsebe Kreste. O itse, "Ha ke yatla ho lona ka mantswe a bohlale ba batho, empa ketla ka matla a tsoho ya Kreste." Ho jwalo feela, matla a Moya o Halalelang ... Sheba ba bang. Ba bang ba bona ba ne ba sa tsebe letsoho le letona kapa le letshehadi, mme kaofela ... Sheba hantle feela ho theoha le mengwaha ya baporofeta moo ba tswang teng le jwalo jwalo. O ya bona seo ke se bolelang? O ya bona, ke entle, e bonahalang, le bohlale; bohlale hantle ke yona ntho e o tlosang ho Modimo.

308-3 083 O na le matla a boraro kapa tharo - boloki ha raro: lefatshe, lehodimo le purgatory. Yena ka boyena ke boraro. Ke seo a entsweng ka sona, mme o kalletse dipere borarong. Matla a hae a borarong. Moqhaka wa hae o borarong. Pere ya hae e borarong. Ke seo a leng sona? Boraro, matla a boraro, moqhaka wa boraro, kallo ya pere borarong (Ke diofisi) ya bone hape (O ya bona?), bone hape. Ho lokile, mekga e meraro ya ministry e moetsa motho a le mong, Satane ka ho itlhahisa, mekga e meraro ya mini ... Antikreste, moporofeta wa bohata, le sebata, ka mekga e meraro ... O ya bona, jwale ho nale mefuta e meraro, jwale, seo se moetsa. Modimo - kapa Modimo o itlhahisa ka tsela tseo, metsing, madi, moya. Ho etsa Mokreste ngwana wa Modimo ka lentswe. O ya bona?. Mme matla a na a mararo a moetsa diabolosi. O ya bona? Oho, sena se mona ke metsi, madi, le moya oo eleng tsa Modimo. Mme seo ke dipolitiki, bodumedi, le matla a madimona a kopane a etsa diabolosi. Kreste o tla pele, ho loka. O tla ka mekga e meraro. Kreste o ka mekga e meraro. O ya bona? Hlokomela hore otla jwang, ke ha nne.

308-5 084 Hlokomela Kreste. Ho tla ha pele, O tlile ka nama A shwa. Na ho jwalo? Ke hotla ha Hae ha pele. Ho tla labobedi ke tlhwibilo. Re kopana le yena sebakeng, eleng ka molao. Ho tla laboraro ha Hae, Ke Modimo nameng (Amen. Yeah), Modimo Emmanuele ho busa lefatshe. Ke hantle feela. Ha raro feela ... La bone mokalli ... Hlokomela. Kgetlo la bone la mokalli enwa ke lefu. Lefu le bolela karohano e sa feleng. Ke seo lefu le sebolelang: ho arohana kaho sa feleng le Modimo. Jwale, ha re beha thaka lena kantle, classeng ... Ha feela re bontshitse ka Bibele ke mang thaka leo ... Mme re bile re ka nka dithaba, dibaka ka hohle hantle feela ho ya jwalo. Mme jwale, o bitswa ka ntsu, lefu. K e seo a ipitsang ka sona.

309-3 085 Hopola, mona ... O ya bona, lefu ke karohano e sa feleng. Hopola, bahalaledi ha bashwe. Barobetse, e seng hoshwa. "Ya utlwang mantswe a Ka mme a dumela Ya Nthumileng onale Bophelo Bosafeleng ." Ho jwalo. "A ka setle kahlolong empa o fetile lefung. Ke nna tsoho, le Bophelo," Ho bolela Jesu; "ya dumelang ho Nna, leha a ne a shwele, o tla phela: Mme ya dumelang ho Nna a ka seshwe ..." Lazaru' o shwele? "O robetse." "Setshabe, ngwanana ha a shwa, empa o robetse." Ba Motsheha ka ho mophoqa. Ho jwalo? Oho, hle. O ya bona, bahalaledi ha bashwe. Karohano ho Modimo ke lefu, lefu le sa feleng, mme thaka lena le bitswa lefu. Jwale tloha ho bona.

309-5 086 Ke eng? Mokga - mokgwa wa mokgatlo, wa ho qala, kereke ya pele, pokello. Mme ha a nka - kutlwisiso ya Constantine mane Nicaea Council ... Re tlisa basadi, bosiu bofetileng, re bontshitse kamoo Eva, monyaduwa wa pele, pele monna wa hae a motseba, o ile a wa ka ho sa mamele Lentswe la Modimo Edene. Monyaduwa wa semoya ya tswetsweng ka tsatsi la Pentecosta wa Kreste, pele A ka fihla ho yena, ho ile ha etsahalang? O wele Roma, Ke eng? A fana ka tokelo ya hae ya Lentswe ka baka la mekgwa. Amen. Oho, hle. Ke e ikutlwa ke tsoseletseha ka ho nna. Ka ho nahana hore, ke ... ha ke rate ho etsa eka ke ya hlanya. Ha ke bolele seo, empa ke ... Empa ha o bone seo hore se etsang ho nna. Ke nentse ke etsa sena ka matsatsi a na a mane ha jwale, jwalo, empa ele ... ke lokelaa ho bolela se seng se nketsang hore kebe motho hape. O ya tseba hore ke bolelang. Ho lokile. O qale o bue ka tsela e jwalo o tle o bone ha dipono ditlala ka hare ho sebaka sena. Ho jwalo feela. O ya bona, ke lona lebaka le etsang hore ke bolele se seng hore ke tle ke kgutlele bothong, ke tle ke kgutlele morao hape. O ya bona?

310-1 087 Na o kile wa hlokomela hore ha re nale moya o senolang dipelo re e ntse mola?Ke tla bua se seng mme batho ba ya tsheha; ebe ke tla bolela se seng se etse hore batho ba lle; ebe ke bolela se seng se bahalefise. Ke bone se seng mona; ke tla bolela se seng hore ke bone hore ho etsahalang. Ebe ke bona kganya e ka hodima bona, ho nkang sebaka ke eng. Ke ya tseba hore ke eng, jwale, kapa ke pitso kapa ke eng ha ke tsebe.Haeba ese - seo moo, modumedi wa sebele, ho lokile. O ka ba bitsa ha jwale, ware, "Wena, se mang mang." Mme ha o fihla fatshe, Moya o qalella ho tlotsa, ebe o qala ho bona phatsimo (O ya bona?), jwalo ka seo, ho pota kamore. Ke lona lebaka ha ke bolela se seng, ke qala morao kwana, ke qala fatshe hape. O ya bona? Jwale, e sale ho tloha Sontaha ke dutse ka mona ka kamoreng, ke rapela, ke phetho, tlasa tlotsuo; mme ke - ke ya tseba sena ke nnete. O dumela Modimo? Ke ya tseba hore o ya tseba. O shebe feela qetellong ya beke. Uh-huh O ya bona? O ya bona? Ho lokile. O ya bona?

310-3 088 Jwale, le bolela karohano e sa feleng le Modimo. O ya hopola ha jwale, bahalaledi ha bashwe. Hopola, monyaduwa wa hae o ne a neuwe pere e putswa ... ke bolela, mokalli enwa one a neuwe pere e putswa - ho ya le seo, o neuwe - pere ena e putswa ya tswa. Mme o kalletse pere ena e putswa ya lefu. Jwale, re ya tseba hore na seo ke eng. Re ya tseba seo hore na ke eng seo. Mme hopola ... mme bosiu bofetileng, ene ese feela sehloola, ene ele mma dihlola. Mme re fumana hore sehlola sena ene ele mosadi ... (Ke mpa kele ... Ke lentswe le bonahetseng leo kopanyo ya mokgupi, empa Bibele e bolela seo. O ya bona?). Jwale re ya hlokomela seo - ke mosadi ya sa tshepahaleng ho monna wa hae. Mme o ya bona, o lokela ka seo, o re ka boyena - o ipitsa kgosana ya lehodimo. O lokela hore ebe Monyaduwa wa Kreste, Modimo ke Kreste. Mme ke ho etsa bohlola ba bona; mme o hlola hore marena a lefatshe a etse bohlola le yena, le bohle baruileng, le batho ba baholo; lefatshe lohle le mathe kamorao ho yena. O ya bona? Mme re fumana hore o hlahisa baradi,badiotswa.

310-5 089 Seotswa keng le sehlola, ntho ele nngwe, bohlola, bofebe, bobe, bohlola, hobo etsa ... Baile baetsang? Ipokeletse, ba nale mokgwa, ba ruta dithuto tsa mokgwa wa batho, Pentecosta le bao kaofela. Jwale, o seke - mopolo wa hao o ye fatshe ka kgetsing, Pentecosta. Empa ere ke o bolelle se seng mona. Ha re shebe hantle feela ntho e etsahalang mahlong a rona. Re kamora nako tseleng ho ka hula mantswe. Lebella mona. Re phela Mongwaheng wa Kereke ya Laodicea, mme seo ene ele kereke e sa lokang ho tsohle, eo eleng yona feela eo Kreste a neng a le kantle A leka ho kgutlela ka hare; mme ke molaetsa wa Pentecostal ... O re, "Ke ruile." Moshemane, o ne ole mofutsana pele. Jwale, o tlaba morui (O ya bona?), ha o hloke letho, mme sohle seo a neng a le sona. Mme A re, "O tsotse, o madimabe, o sefofu, mofutsana, o soto, mme ha o tsebe." Jwale, ha monna a ne a tsotse kantle moo seterateng, hobaneng, o tla leka ho thusa; empa haeba o ne - ha a sa tsebe seo, o ka se mojwetse phapang, ebe o maemong a mabe. Modimo o mohauhele. Ho jwalo feela.

311-3 090 Hlokomela. Oho, hle. Jwale, hopola, ke antikreste, hoba monna, monyaduwa wa hae, eoe eleng kereke ya hae, o ne a neuwe monyetla wa ho sokoloha; mme o ne a saka a etsa seo, Thyatira. O ya hopola? O ya bona? Jwale, ha re kgutlele morao.Ho kase re utlwise bohloko ha a etsa seo. Ha re kgutlele morao, kgaolo ya1 - 2. Re tla bala seo - kgaolo ya 2 ... Jwale, Thyatira. Jwale hlokomela, hlokomela sena hang feela. Hle, re se re tla kwala, mme ha re soka re qala. Empa ...

311-5 091 Hlokomela, Thyatira. Jwale, e qala temana ya 18 ya kgaolo - kgaolo ya 2.

... ho lengeloi ... (Ke lenqosa leo) ... la kereke ya Thyatira ngola; Tsena ore Ore Mora wa Modimo, eo mahlo a Hae e kang malakabe a mollo ..., le maoto a Hae eka koporo e bentshuweng; ke tseba mesebetsi ya hao, le lerato la hao, le mesebetsi ya hao, le tumelo ya hao, ... mamello, le mesebetsi; mme o lokela hoba ho feta - ho ka feta moo ... pele. Empa ke nale tse mmalwa tseo ke dinyatsang ho wena, hobane o dumelletse mosadi elwa Jezebel ...

312-1 092 Ke seo he. O ya motseba hotswa ka hare ho Bibele. Ene ele mosadi wa Akabe. Mme ke mosadi, kereke, Jezebel, mosadi wa moporofeta ya neng a lokela hoba mosadi wa moporofet wa Modimo: ha pope (Hantle), moporofeta wa bohata le mosadi wa hae Jezebele. Jwale, Akabe o ne a lokela hoba Mojuda, empa ene ele senokwane; o tseba seo. Hobane mosadi wa hae o ne a batla ho etsa seo. Re fumana hore Jezebele a nka tjhalete ya hae ho tloha moo le yena.

... ya ipitsang moporofeta ... (O fumane seo?) ... ho ruta le ho ... etella bahlankana baka pele ... (O ya bona, thuto eo ya Jezebele e tletseng naha ena kaofela) ... ho ka etsa bohlola, ...ho ja tse hlajetsweng medimo. ... ke Monehile nako ya ho sokoloha ... (O ya bona?) ... bohloleng boo; mme ha aya sokoloha. (Hlokomela sena) ... Ke tla molahlela sebuping sa mollo se betheng ... (Ke dihele) ... mme ho etsa bohlola ka sena, ho matshwenyeho a maholo ... (Batlang ho kena, eseng Kereke ha jwale) ... ntle l;e hore basokolohe. (Jwale, hlokomela moo) ... ke tla bolaya bana ba hae ... (dihlola) ... ka lefu; ... (Lefu la Mangolo ... O dumela seo? Ke Lentswe leo. "Ke tla ba bolaya ka lefu." Mme ha ba bolailwe, ba arohane ka ho sa yeng kae)

312-2 093 Ho lokile, hopola, O monehile sebaka sa ho sokoloha. Mongwaha wa Thyatira ene ele mongwaha o lefifi. Pere e ntsho e ile ya hlaha ka nako eo,Ha dimasses ha ne se lokela ho lefuwa bakeng sa thapelo - le dinovenas le jwalo jwalo. Jwale. O ya bona pere ya hae ha jwale? Ha a qeta ho hana ho sokoloha Thyatira (Hlokomela) a fetola mokallo wa hae ho tloha ho botsho ho ya ho boputswa, lefu, bakeng sa ministry wa ho qetela.

312-3 094 Jwale, ke rata ho tsitsinya motho ka mong mona. Ho hana kapa ho latola Modimo, ho latola pitso ya Modimo, o tla etsa se seng ka nako e nngwe. Jwalo kaha kereke e entse, ho fedile. Mamello ya Modimo e ka se dule ele teng kamehla ho motho. O ya bona? Mme ha e latola seo, e hana ho amohela seo, e ya fetoha, le ho tswella; o se a nale lebitso lefu, karohano. Modimo O itse, "Ke tlabe Ke nke bana ba hae, Maporotestanta, mme e mong le emong wa bona ke tla mmolaya karohano." Kemoo oleng teng, Mongwaha wa Thyatira, mongwaha o lefifi. Pere ya hae e ntsho e fetoha lefu bakeng sa tshebetso ya hae ya ho qetela. O ya bona mongwaha wa kereke o tlangwelletswe hantle ho Ditiiso, ebe re ya tseba hore ke hantle feela. Moya O Halalelang ha o etse phoso. O re file ponahatso e kgolo-o bonahatsa hantle feela ha kereke e se e kgutletse morao mola, o ya tseba. O ya bona O ratehang, ho sotleha nako e telele-tshotleho ya Modimo. Pelel A feta ka kahlolo hodima hae, O monehile nako ya ho sokoloha. Mme ke Lebitsong la Morena sena: O nehile kereke ya Maporotestanta ntho yona eo, mme a ka se etse seo. Molaetsa o na o sisinya bohle, mme a kase etse seo. O tlaba le mekgwa ya hae le diketso; Ha ke kgathale hore o ka hlalosa ha kae.

313-2 095 Jwalo kaha ke boletse mola Chicago, ka tsatsi le leng pele ho tshebeletso ho nale batho ba dutseng mona ba neng bale teng ... Mme bane ba nhatelletse ka thuto tsa bona leka peo ya serpent, le ntho tsena tse ding. Kare, "Emong ha a ntholle Bibele mme a tlo ema mona pela ka." Haho motho ya ileng a bua letho. Tommy Hicks a re, "Ke - ha ke soka ke utlwa ntho e kang ena, Moena Branham. Ke batla makgolo a mararo a diteipi. Ke rata ho romela ditshebeletsong tsohle tsaka." Ho ne ho kaba mashome a mahlano kapa mashome a supileng a metso e mehlano, "Ke yatla moo ho tla kolobetswa hape." Na ba ile batla? Ha ho yaka haeba le ya mong ya tlang. Hobaneng? O ba neile nako ya ho baka. O tla lahlela bana ba bona lefung, lwefu la semoya. (Re tla nka seo hosane mantsibua, ha Mmusi a rata, kapa ka Moqebelo mantsibua ha dikotlo tseo difeta. O shebe se nkang sebaka moo)

313-4 096 Jwalo kaha a ile a fa Egepeta, O file Egepeta sebaka sa ho sokoloha. Kotlo ya ho qetela e bile? Lefu. Ke kotlo ya ho qetela eo e tlang ho wela kereke ya Pentecostal. lefu la semoya; o shwele. Ke Lebitsong la Mmusi. O shwele semoyeng. O moneile nako ya ho sokoloha, mme o latotse nako eo; jwale o shwele. A ka se tsohe hape. Mme batho kantle mola ba leka Episcopalians le bapriesta jwalo jwalo, mme A ba bitsa "Ntate ya halalelang jwalo- jwalo." ho ... Hobaneng, ba lokela ho itshwabela. Monna a ka foufala ka tsela efeng? Na Jesu ha A ka abolela hore morwetsana ya robetseng one a tlilo reka oli, empa ha a ka a e fumana?

313-6 097 Bohle ... O utlwa batho bare, "Ke nale Moya o Halalelang; ke bua ka diteme." Empa ha ba batle hotla kerekeng e kang ena. "Oho, o ya tseba, ha ke dumele ha ke rate hoya tulong tse kang tseo." Mme ebe o nale Moya o Halalelang? Empa o batla ka tsela ya hao. O batla ho dula Babylona mme o ntse o thabela tlhohonolofatso tsa lehodimo. O lokela ho nka qeto. O ka se dule lefatsheng o be o sebeletsa Modimo ka nako yona eo. Jesu O itse o ka se sebeletse Modimo le mammona. Jwale o ka se lebelle ... ha feela o bolokehile, o tla thabela moo tshebeletso tsa Moya o Halalelang o bonahala le ho bontsha Lentswe la Modimo.

314-2 098 Emong o itse, "Ho nale batho ba etsang lerata. Seo se nketsa hore ke kopane hlooho." O tla kopana hlooho ha o fihla lehodimong. Mme o tla nahana ha bohle bale moo; ebe ho tla etsahalang? Oho, hle, ha jwang Modimo a fumana seo ... O - haho ya sotlehileng-ya sotlehile jwalo ka mehleng ya Noe. O lekile kamaatla. O ile a sotleha lemo tse ka bang lekgolo le mashome a mabedi ho leka hore basokolohe; ha baka baetsa seo. Matsatsing a Egepeta, O ile A romela dikotlo le ntho e nngwe; ba ne ba sa batle seo. A romela Johanne; ha ba yaka ba baka. Oile A romela Jesu ho ka shwa le ho pholosa ba dumelang Lentswe la Hae.

314-5 099 Mme jwale matsatsing a ho qetela, O tshepisistse hape O tla romela hape lenqosa ho busetsa tumelo ya pele - ho kgutlela morao Lentsweng, mme baka se amohele seo. Ba kene haholo ditlwaelong tsa bona ... Oho, ba nahana hore ha ba nale ... ha Lengeloi le ka theoha ... Empa Modimo ha A sebedise seo. O nka se seng se nyatsehang mme sele se nyatsehang, motho ya sa tsebeng kapa ha nyane abc kapa se seng, mme A nka motho ya jwalo; hobane A ka nka ntho eseng letho e nngwe a e sebedisa ho etsa se seng ho sebetsa ho feta. Ha feela ntho e kang eo ke se seng, ha ba na ho etsa seo. O entse seo kamehla. O lokela hore o sebe letho hoba e mong ho Modimo.

314-6 100 Oho, hle. Mme hlokomela. E ya, O monehile sebaka sa ho sokoloha, empa ha aka a rata seo. O entse seo hape; empa a kase etse seo. Tatolo ya hae, e moetsa ... kapa ... Tatolo ya hae e etsetsa Satane tsela ya ho ka kena ho yena kaho ikgakanya (Ho jwalo feela), a ikgakantse hantle feela ho yena ka ho latola Lentswe, mme ke hantle feela ka kereke ya Protestant a fetoha sehlola hobane o latotse tlhahiso ya Nnete ya Lentswe la Modimo, mme seo ke hofa Diabolose a kena hantle kaho itlhahisa, mme otla e tsa setshwantsho sa sebata ho kopana mmoho, mola hodimo, mme a tswelle ho fumana seo. Ho jwalo feela. Amen. Ha ke nale thuto, nka tlisa seo.Ha kena thuto. Ke emetse Moya o Halalelang ho ka senola seo. O tla etsa jwalo ho bao ba ... Hantle feela. O tla etsa seo.

315-2 101 Hlokomela. Sheba ha jwang - o entse eng mona. O latotse molaetsa wa Modimo wa hore a bake. O qadile antikreste, mme ke seo a neng a le sona. A fetoha moporofeta wa bohata, moikgakanyi wa satane, mme ha a qetile ka thuto ya hae e fosahetseng ... Ebe hodima tseo tsohle, Modimo O monehile sebaka sa ho sokoloha, ho ka mofihlela. O ya bona hore O sotlehile ha kae, ke lerato le letle ha ka kang? Haho lerato le jwalo. Bona le bao ba neng ba Motshwela, O ile a batshwarela. Ke Modimo. O ya bona? O seke wa latola molaetsa. Sheba, o ile a kotjwa ho ka baka, o kgutlela morao moo a weleng teng. Mme o wele kae? Lentswe. Eya. Eva o wele kae? [Phutheho ya araba, "Lentsweng." - Moq.] Kopano e ewele kae? [Phutheho ya araba, "Lentsweng." - Moq.] Ke moo oleng teng. O ya bona? Haho tsela e nngwe, ka nako le nako o lokela ho kgutlela Lentsweng, hantle feela ho kgutlela Lentsweng (O ya bona?), mme bakena mokgatlong hantle hotswa Lentsweng, a matha hotswa Lentsweng ho ya Lentsweng. Hlokomela. Sheba, o ne a neuwe sebaka sa ho baka, kgutlela morao. Ho baka ho bolela hore ke ho kgutlela morao, ho kgutla, ka sefahleho, baka, kgutlela morao. Mme o ne a neuwe sebaka sa ho baka ...

315-7 102 Jwale, hopola, ene ele Kereke ya sebele ya Pentecostal eo Moya o Halalelang o ileng wa tsholohela ho yona ka tsatsi la Pentecost. Ke barutwana ba ba kae ba Bibele ba tsebang seo? Hantle feela, o ne a. O shebe moo a ileng a tswa teng. O ile a wa Lentsweng ho ya mekgweng. O lebelletse ... Ho nale Moya o Halalelang o batla motho ya halalelang: Ngaka, LL., Ph., Q. U., mme a moetse mopapa. O ya bona? Hantle feela, empa o - ke seo a se batlang, e mong ya tlang ho etsa thapelo ya hae, e mong feela ya tlang ho molefa ho etsa seo, mme ke hantle feela seo a tlang ho se etsa. O ya bona? Jwale, ke ntho yona ela le kajeno. Ha feela ba nale seo, balefa haholo poleiting ya koleke. Ho lekane hoo. Ke maloko a kereke. O se babolele seo. Ha ba batle ho utlwa seo. Ke baradi ba hae. Jwale, o wele ho kae? Hotswa hantle feela ho baapostola le baporofeta. Ke hona moo a weleng teng moo. Ke hona moo Maporotestanta a weleng teng. Baka. Kgutlela morao. Kgutlela morao pele eba kamora nako, haebe ese ese kamora nako. Le leng la matsatsi ana Konyana etla lesa sebaka sa Yona, mme setlabe se fedile se seng. Ho jwalo feela ka baradi ba hae ha ba kupuwe,pele baahlolwa le yena, ho kgutlela morao.

316-4 103 Jwale, molaetsa wa ho qetela oo batlang ho o fumana ka moporofeta oo a buileng ka ona, eo ke badileng buka tse ngata ka yena ... Mme ke tseba ya nnete mehopolo, ho nahaneng ka semoya. O ya bona, ba ya tseba hore eyatla. O ya bona, ba ... Empa bothata, batswella ka hore, "Re hloka seo. Hotlaba jwalo." Mme ha setla, leha sekaba sa ikokobetsa setla bafeta ke hantle feela baentse seo ka nako e nngwe. Ke hantle feela. Batho ba bua sohle, bare, "Oho, eya. E lokela hoba ka tsela eo," mme ha seo se bonahale hantle feela kapela bona, mme baya hantle feela ho seo. O ya bona? Baentse seo ka nako tsohle.

316-5 104 Sheba jwale. Lentswe le lokileng la pele, bona - o ne a lokela ho baka le ho kgutlela morao. Jwale baradi ba hae baile ba kotjwa ho baka, ba tla ahlolwa le ho lahlelwa le ho lahlela betheng le ho bolawa. Ba kupuwe ho kgutlela morao Lentsweng la sebele, kgutlela morao thutong ya baapostola; empa ba tlanngwe mekgweng ya bona le dinthong tse ding, ba ka se etse seo. Ba etsa seo eka setshehisa ka sona. Ebe baetsa eng jwale? Baqetella baentse setshwantsho sa sebata, matla a mang, hlokomela, mme o etse jwalo ka Monyaduwa wa Konyana Tshenolo 13:14. Ke seo ba se entseng, ho qosa, yona ntho e jwalo feela. Dikereke dientse hantle feela setshehisa ho Monyaduwa wa Kreste jwalo kaha Roma e entse (Hantle feela. E, monghadi), etsa hantle feela jwalo ka Monyaduwa wa sebele wa Konyana ha entse ho Tshenolo 13:14. Jwale, hlokomela, re bona ka Lentswe la Modimo la tshepiso, O tla bolaya bana ba hae, mekgatlo, baradi ba hae, ka lefu la semoya. (Jwale, ke Tshenolo 2:22. O se lebale seo) Ho bolaya ke ho isa lefung, mme lefu ke karohano e sa feleng le Boteng ba Modimo. Nahanang ka seo metswalle,. Nahanang ka seo. O seke wa tshepa se entsweng ke motho. Se seng le se seng se kgahlanole Lentswe, o tloha ho seo.

317-1 105 Jwale, hlokomela. Sheba Bibele mona. Ere lebitso la hae ke dihele, mme ... Ke bolela hore lebitso la hae ene ele lefu, mme dihele dilatela. Jwale, kamehla yohle dihele di latela lefu letlhahong ya rona. Ha motho wa nama a eshwa, dihele diya molatela; ke lebitla leo, hades (O ya bona?); ke tlhahong moo. Empa semoyeng ke lelakabe la mollo. O ya bona? Ho lokile. O ya bona, ke karohano e sa feleng moo batjhang jwalo ... Mme Malakia 4 ore, "Ha a lese lekala a kase lese lotho." ke ho, itokisa hara bongata millennium. O ya bona?

317-2 106 Na o kile wa hlokomela seo, mokalli enwa, "o ne a tshwere letsohong la hae ..." Motho, moporofeta wa bohata, empa monyaduwa wa hae kereke , ke, Jezebele: Akabe, Jezebele. Hobaneng, se lokile jwalo ka eng feela, haho jwalo. O ya bona? Baradi le bona, empa a sa fana ka moetapele. Maporotestanta a etse jwalo. Empa entse ele sehlola ka thuto, mekgatlo, mekgwa ... Ke hantle - ke seo e se bolelang.

317-3 107 Hlokomela. Sena setswa ho kae? (Jwale, re nale leshome le metso e mmedi, metsotso e leshome le metso e mene, ke nahana) Sheba mona se etsahalang se etla. Ke eng? Se kgutlela hantle morao moo se qadileng teng. Seqadile lehodimong; ho tla nakong ya ho qetela. Ntho e qadileng pele lehodimong e bile ntwa. Lucifera o ile a lelekelwa lefatsheng; yaba o kena Edene. Esale a kena ho tloha ka nako eo. Mme jwale, ho tloha lehodimong, hotla ntwa lefatsheng, mme ese etla fela - qetelong ya lefatshe eo eleng ntwa ya Armageddon. Jwale, mang kapa mang o tseba seo. Ntwa e qadile lehodimong. Kgalalelo ... Jwale, ba ile ba baleleka. Mikaele le mangeloi a Hae ba ile ba baleleka - hoba hlola. Mme ha ba entse sena, ba theohela hantle fatshe Edene, ntwa ke ena eya qala fatshe mona.

317-6 108 Ha.. Modimo A re thuse ho tiisa Lentswe la Hae; mme Eva a ntsha hlooho ya hae, are, "Ke ya dumela hore o se o lokile, mohlomong ..." Mme keseo moo seleng teng, mme se bile jwalo ha esale. Yaba Modimo O ya theoha, mme jwale O nale ... O tlile ho pholosa bao batlang ho theoha ... Jwalo kaha ke boletse, "Modimo O tshwana le moahi e moholo. O beha tsohle disebediswa tsa Hae fatshe, mme A bopa moaho wa Hae."Jwale, hopola, pele hoba jwalo hoba le peonyana feela - karolwana ya peo, pele hoba le letsatsi le tjhabang, mmele wa hao o ne o robetse lefatsheng, hobane o le lerole la lefatshe. O ya bona? o fela ole jwalo. Modimo ene ele Rakontraka.

318-2 109 Jwale, tsela eo A neng A tla sebetsa ka teng O ne A lokela ho theohela lefatsheng jwalo kaha a entse ka Adama, karolwana ya calcium, potash le cosmic light, mme, "whew." [Moena Branham o butswela maeke - Moq.] Are, "Mora e mong Waka ke eo." O ya bona? Ebe O tla tlisa ho hong hape, "whew" [modumo wa ho butswela - Moq.], "Ho nale e mong." Empa Eva o ile a etsang? O ile a senya tsela eo, mme a tlisa seo ka tsela ya thobalano; yaba lefu le ya kena. Jwale, Modimo O etsang? O nale peo tse ngata tseo lefatsheng, jwale bongata ba peo eo, mme jwale nakong ya qetelo, A ka sere, "Eva, tloho o be le ngwana e mong." Otla, "whew" [a butswela - Moq.] bitsa ke tla araba. Ho lokile. Kelello eo. Ha eo ya ho qetela e kena, ho fedile.

318-5 110 Jwale, ntwa ya qala lehodimong. E tla fella lefatsheng ese ele Armageddon. Jwale, ha re lebelle re bone se etsahalang. Mohlomong re ka utulla se seng mona ha Modimo A ka re thusa ka seo. Hlokomela ha Modimo A utulla. Mokalli enwa ya makatsang (Hlokomela seo A se entseng) kgahlano, bahana ho baka le ho kgutlela Lentsweng la sebele. Lentswe la fetoha madi le nama (O ya bona?); o hanne ho kgutlela mora. Ke antikreste ... Monyaduwa wa sebele wa Lentswe ... O kgahlano le Monyaduwa wa sebele wa Lentswe. A nka monyaduwa wa hae (O kgahlano le Monyaduwa wa sebele), mme a nka monyaduwa wa hae le ho motlisa bodumeding bo bitswang ditlwaelo le mekgwa. O ya bona? Mme jwale, ho bona Monyaduwa ya Halalelang, o kgahlano le yena, empa a iketsetsa wa hae eoe eleng antikreste ka thuto ya antikreste, eleng ya kgahlano le Kreste. O ya bona kamoo a le ng ka teng? Mme jwale, bakeng sa kopano le lerato ka Madi, o nale mokgatlo. Ho nale Lentswe, o nka mekgwa, ditlwaelo, le jwalo.

318-7 111 Jwalo ka Maporotestanta are ke Tlwaelo ya Baapostola'. Ke rata hore o fumane Lentswe bakeng sa seo ka hare ho Bibele. Hobaneng, haho ntho e bitswang Ditlwaelo tsa Baapostola ka hare ho Bibele. Jwalo kaha ke boletse mona eseng kgale nqenngwe, "Ha baapostola ba nale ditlwaelo, ke Diketso 2:38." Ke sona seo ke se tsebang ba nang le sona feela seo nkileng ka se utlwa. Ke seo bohle base bileditsweng ho se etsa. Ha e mong a fumana se tshwanang le seo ke Bakreste, o itse, "Na le se le fumane Moya o Halalelang e sale le dumela?"
Baitse, "Ha re tsebe hore o se ole teng ..."
A re, "Jwale le kolobeditswe jwang?"
Jwale, le lokela ho kolobetswa ka Lebitso la Jesu kapa Lebitso la Mmusi Jesu Kreste, ho nale, ke - ke hantle feela, empa ha se seo sohle. Tjhe, monghadi. O ka kolobetswa ka makgetlo a mashome a mahlano ha jwalo, mme seo seke se fetole pelo ya hao pelo difetolwa ke Moya o Halalelang. E lokela ho fetoha ka tsela e jwalo.

319-2 112 Hlokomela, ke Kreste ... Antikreste o phehisa thuto ya Monyaduwa, mme ka tsela e jwalo o nkela monyaduwa wa hae a mmope ka tlasa ditlwaelo tsa hae, a nka monyaduwa wa hae ho moetsa mokgatlo. A tswala mekgatlo e mengata, jwalo kaha ho boletswe ke Moya Mangolong: a tswala baradi. Mme a seke - a tshwana le mmae hantle feela: ka tlhaho, lefatsheng, mokgatlong, kgahlano le Monyaduwa wa semoya, Lentswe.
Bare ha ba dumele ho seo eleng kereke. O bua le motho wa mokgatlo, "Hantle, ke leloko la kereke."
"Na o mokreste?"
"Ke leloko la kereke."

319-4 113 Ba sena se seng. O ya bona, kare ... Hao leloko la ... Wena - o kaba leloko la kereke (O ya bona?), ha o leloko la kereke. Ha se kereke eo. Bona hase kereke; bao ene ele batho ba bokellanang ... bafepuwa jwalo ka, "nonyana tsa lesiba ..." empa o Kereke ele nngwe feela; mme eo ke mmele wa Kreste Mme ha o be leloko kaho ngodisa; o tswalletswe teng. Jwalo kaha ke boletse jwalo, "Ke tswetswe ho leloko la Branham lemong tse mashome a mahlano a metso e meraro mme ha ke ya joina seo. Ke tswaletswe moo." O ya bona?

319-5 114 Jwale, hlokomela, seo se bontsha hantle feela (ke nale Lengolo leo ke le ngotseng mona, empa ke ... Ha re soka re fumana sena) jwalo ka Esau le Jakobo. Jwale, Esau e nele modumedi; ha aka a tsebahala ese modumedi. O ne A dumela ho Modimo eo Jakobo a neng a dumela ho yena, Modimo eo ntatae a neng a dumela ho Yena, empa ene ele e mong feela (kapa, kapa ntshwarel; e ka tlhahiso eo) feela ... O ne a sa loka. Yena - yena - o ne a le jwalo ... Jwale, jwalo kaha a le ya lokileng, ene ele motho ya lokileng jwalo ka Jakobo a le kateng. Empa o ya bona, ha akaba a nahana ... "Oho, tokelo eo ya tlhaho ene ele eng?" mme a rekisa tokelo ya hae ya tlhaho ho Jakobo. O ya bona? Empa Jakobo, o ne a sena ntho tse kgolo jwalo ka Esau a ne a nale tsona. O ne a sena lefa leo a neng a nale lona. Empa ho ne hole ntho ele nngwe eo Jakobo a e batla, ene ele tokelo eo ya tswalo; mme o ne a sa kgathale hore o tla e fumana ka tsela efeng, o ne a tla se fumana seo; mme Modimo a mohlompha. Mme ebe, ke ntho ele nngwe le batho ba kajeno, kel;ello e tlwaelehileng, kelello ya lefatshe. "Jwale, ke wa kereke ya leloko la mmuso." "Ke leloko la kereke ena." "Ke wa leloko lela." Ha sena seo hantle, e seng letho.

320-4 115 Hlokomela. A ba kopanya mmoho pere e putswa. O ba bokella mmoho ka pere e kopantse mmala e mengata ka baka la matla a dipolotiki. Ha o sa dumele hore o ne a le jwalo, ha jwang moetapele a ile a kena jwalo? Seo se ile sa etsahala jwang? Tlo mona hona le bolokolohi ba bodumedi, mme lona sehlopha sa Mademocrats le tla rekisa ditokelo tsa lona ho bo radipolotiki. Ha kena seo ... Democrats ... mekgatlo e, bobedi e bodile (Ke bua ka bakreste) Empa le rekisa ditokelo tsa lona tsa tswalo bakeng sa tekete ya Democrat ho etsa se seng se jwalo. Dihlong ho lona.

320-5 116 Na ha le hlokomele hore leloko lena le tshwana le Israel? Baiseraele baile ba etsa eng? Baile batla naheng ya baditjhaba mme bafihla ba bolaya ho ka kena naheng eo. Ke seo a se entseng. Maindia, ke bona feela Maamerica a sebele, ke metswalle ya rona ya MaIndia. Mme baile baetsang? Israele bane ba nale banna ba baholo. Ntho ya pele eo o etsebang ... Bane ba nale Davida le Solomon; ba ne ba nale banna ba baholo. Mme qetollong bahapeha, Akabe, a nyala Jezebele, mme ho sa dumelehe. Jwale, ke yona ntho eo e ileng ya e etsa. Re nale Washington le Lincoln, empa bona re nale eng jwale. Mme yona ntho eo, o nyetse tlase mola mme o daile ka boya hoya ho Jezebele. Ekanna yaeba ke thaka le letle le lokileng, empa o tla tshwara kgwebo. O bona seo ha jwale; lelapa lohle le ya kena.

321-1 117 Moya o Halalelang o ile wa mpolella eng lemong tse mashome a mararo a metso e mehlano e fetileng (Mme bongata ba lona batho bakgale ka mona le ya tseba) ka ntho tse supileng tse tlang ho etsahala pele ho bofelo? Sena ke bofelo - ntho e latelang e tlang. Sohle se etsahala hantle feela dintwa le sohle. O ya bona? Mme jwale, o matsohong a mosadi ya tlang ho busa setjhaba, Jezebele (O ya bona?), empa hopola, matsatsing a Jezebel e mong oile a ba bolella mmala wa bona.

321-2 118 Ho babokella mmoho ho etsa pere tse putswa ... O ya bona? O bokella ntho tsena, mekgwa e tlwaelehileng, mekgatlo, dithuto tse entsweng ke batho. Na ho feela hole jwalo? Hantle, mmala e kopaneng - mmala e kopaneng ya bafu, pere e putswa ya lefatshe ... Jwale, ho feela hole jwalo. Mmala e kopaneng ya lefu, popo ya lefatshe. Oho, hle. Haho madi a Halalelalng a Lentswe. Mme hlokomela, hotswa ho kgutlo - hotswa kgutlong tse nne tsa lefatshe, ba babokella mmoho. Bokella ho Armageddon, Bibele e boletse. Ke leka ho nahana ka Mangolo. Ke a ngotse mona. Ha ke no a bitsa ... moo a ngodilweng teng - o ya bona seo a leng sona. Hoba bokella mmoho bakeng sa tsatsi le leholo leo la Mmusi Modimo. Sheba.

321-4 119 Jwale, mmaleng ena e kopaneng, ka lefatshe, buputswa, pere e kulang ... Nahana ka seo feela. O ya tseba hore ke ntho e mpe. Jwale, hlokomela moo a ba bokellang teng - hotswa kgutlong tse nne tsa lefatshe. Babokellana bakeng sa ntwa. Ntwa etlabeng ele Armageddonho ya ka Lentswe (O ya bona?) hodima pere e putswa, a e kalletse ka lefu, ka lebitso leo a le neuweng, lefu. Antikreste ... Mamela, antikreste, mokgatlo wa pele. Seo e ka sebe Moya. Ka Jezebele, sehlola Lentsweng, ka baradi ba hae - Maporotestanta ba bokellana mmoho ha jwale kopano. Na o se o kile wa utlwa batho ba Baptist ba bua ka tsatsi le leng o ya tseba? Huh? "Oho, re ka se kopanele le bona, empa ho lokile - re tlaba metswalle le bona. Re ka se be maloko a kereke ya bona, empa ..." Ke seo moo seleng teng; ke moo he, hantle feela seo Lentswe le seboletseng (O ya bona, o ya bona?), sehlola ho tlopha ho qala . O ya bona?

322-1 120 Jwale, ke bana baya bokellana, hotla hona mola ho Armageddon a kalletse pere e putswa, ka pere e nngwe e tshweu, e nngwe ya dipere tse fubedu, e nngwe ele ntsho, mekga e meraro ya dipolotiki - ka - matla a dipolotiki, matla a semoya a laolwa ke matla a madimona ho tswa ho antikreste, kopanya tseo mmoho, o nale boputswa, ntho e kul;ang eo a e kalletseng. Ho jwalo feela. Jwale, hlokomela. Sheba hore o kalletse eng. Boputswa, pere e mmala o kopaneng, kopaneng le botsho, bofubedu, le bosweu, baetla ntweng, a kopanya sa hae hotswa mathjabeng tlasa lehodimo. Na Daniele ha akaba a hlalosa toro ka mmuso o mong le o mong, wa Roma? Ke bana moo batlang le teng, kopano. Jwale, ema hanyane ke sa kwala o mamele hantle. Bakopana ha jwale ho etsa seo, ho tlisa dintho ka mahlakoreng a lefatshe, a kalletse pere, e kulang, mebala e meraro: monna yena elwa.

322-3 121 Jwale, ho Tshenolo 19, hase feela hore o se a lokile, empa Kreste O itokisetsa ho kopana le yena. Ntwa e tlaba matla haholo. Kreste, ho Tshenolo 19 ... Kreste O bokella ba Hae, eseng ho tswa kgutlong tse nne tsa lefatshe, hobane ho tlaba le tshisinyeho. O etsa eng? O ba bokella hotswa kgutlong tse nne tsa lehodimo (Re tla tlisa meya tlasa aletare hosane, mme letla bona hore na seo se lokile na) - kgutlo tse nne tsa lehodimo ka pere e tshweu balehlwa. O nale lebitso le Yena, eseng lefu, empa Lentswe la Modimo, Bophelo. Amen. Le ngotswe seropeng: Lentswe la Modimo. Ke bona feela Bophelo Modimo ke Yena feela mothapo wa Bophelo Bosafeleng: Zoe. Ho jwalo?

322-4 122 Mme lengotswe, "Bophelo," a kalletse pere e tshweu, mme monna ke enwa ka matla a mekga e meraro e fapaneng a kopane, a bitswa lefu, a kopanya kopano ya hae ya lefatshe, mme Kreste a sebedisa matla a hae ho ka bokella tsa lehodimo ba tswetsweng teng, bahalaledi.O ngotswe lefu lebitso la he; Kreste O ngotswe Bophelo. Banang le Yena ba kalletse pere tse tshweu le bona, mme ba bitswa "bakgethuweng pele lefatshe le thewa," (Amen) mme baya tshepahala Lentsweng. Amen. Whew. Ke rata seo. Ba bitswa, bakgethuweng pele lefatshe le thewa, mme batshepeha Lentsweng, bohle ba tsuseleditswe ka veini le oli entjha ha bantse ba palame jwalo, batla ho Mokgatlanyetsa. Batseba diaduma ditla hlahisa ntho haufenyana. O ya bona?

323-1 123 Hlokomela, o etsa jwang seo? Jwale haeba ele Lentswe, mme Lebitso la Hae ke Lentswe, jwale Lentswe ke Bophelo. Antikreste - se seng kgahlano le Lentswe. Jwale anti ke hoba kgahlano le Kreste, Lentswe, e lokela hoba tlwaelo kapa mokgatlo le Lentswe. Hobaneng, ha ke tsebe ke ba ba kae baka setseng seo. Na o ya utlwisisa? O ka dfetwa ke seo jwang? Ha ke tsebe hore ha jwang o ka etsa seo, empa ke nnete. Anti ke hoba kgahlano. Na seo ha se nnete? ho tlosa ho. Ke seo a neng a le sona. O kalletse pere eo e kopantseng mmala. Re hlokomela hantle seo Lentsweng la Modimo. Re bona seo hantle ho kereke tse supileng tsa mongwaha. Se nyoloha hantle feela le ho hlahella pulong ya Ditiiso le hoba bontsha le ntho tse ding ho ya kwana kerekeng ya mongwaha. Anti ke hoba kgahlano le Lentswe. O ya bona hobaneng - ke le kgahlano le ditlwaelo le mekgatlo, hobane bakgahlano le Lentswe. O ya bona?

323-3 124 Mona re bona Bophelo boetla kgahlano le lefu. Pere e tshweu Bophelo ba nnete, pere e putswa pherekano ya mekgwa. O bona seo se etla jwalo - ka - ntweng ya sebele. Jwale, ke rata ho bolela sena. Ho kanna ha etsahala hore o se dumele sena, empa nna ke sheba seo hore ebe nnete. Ho nale mmala ole mong feela eleng o nepahetseng; ke bosweu. Ke ba bakae batsebang taba eo? Ho teng mmala ole mong feela wa nnete. Se seng le se seng hase sona se kopantswe. Kreste ho e tshweu pere Lentswe le sa tswakwang ho tloha ho qaleng. Amen. Mmala o mong le o mong okabe ole mosweu hoja boramahlale bafihla ka chemistry baroba hara seo. Amen. Ha A bokwe. Kereke e nngwe le e nngwe e tlabe e eme hodima thuto ya baapostola ya Lentswe la Modimo mme Modimo A bolela hore ha A kaba A ba le mekgwa le mekgatlo e kopaneng ka hara Lona. Ke seo he. Oho, Moena Evans, ke ikutlwa ke lokile ha jwale. E, monghadi. E, monghadi. Mmala ole mong wa nnete, ke bosweu. Ha e yaka - ha e yaka ya kopana le mekgatlo. Tjhe, monghadi.

323-6 125 Mme hopola, bahalaledi ba Hae bakalletse tse tshweu le bona, basa kopana le mekgwa ya mekgatlo. Jwale, re fumana hore mekgwa ya mekgatlo ... Ke mona moo o fuamanang mmala e kopaneng, empa o na ke mmala wa nnete eo bae kalletseng. Mmala o moholo oo baokalletseng, mme bainetswe Madi a hlwekisang dikobo tsa bona ho romela morao moo. O ya bona? Ho jwalo feela.

324-1 126 Bao ba neng ba kopane ba ile bashwa.Ke thetso - thets - thetso ho kopanya mmala o mosweu. O thetsa mmala wa nnete. Na ho jwalo? Ha mma la wa sebele, oo eleng mmala feela ke o mosweu, mme oo kopanya le se seng, o fetolela mmala wa teng wa nnete. Amen. Na ho jwalo? Mme ha ... Ha ele pere e tshweu, mme O lokela hoba Lentswe, ebe ho kopanya se seng le seo, eng kapa eng ya ditlwaelo, kenya Lentswe le le leng feela ho Lona, tlosa Lentswe le le leng feela, ke ho fetolela seo. Oho, hle. Mpoloke Lentsweng la Hao, Mmusi. Nnete le mekhga ... Oho, hle. Ha se lebaka hore ha jwang, seo eleng sona ... Nnete le thetso dika se kopane. Ke feela HOTJHO MMUSI, kapa se seng se fosahetse. Haho kgathatsehe hore ke eng "Ntate ya Halalelang" o boletse seo, Mohalaledi Boniface, kapa - kapa Archbishop wa Canterbury. Ha ke tsebe hore ke mang ya boletseng seo; ha ele se kgahlanong le Lentswe, ke fetolo. E kase kopane lekgale.

324-3 127 Ore, "Hobaneng, thaka lena le entse eng ..." Ha ke kgathale hore o entseng, ha se lebaka hore ke eng; ke yona feela Nnete ya sebele eo re nang le yona. Eseng kereke, haho mokgwa o nang le Nnete, ha ele kantle ho sena; mme o mpontshe feela seo eleng sona. Ke rata hore o mpolelle. Ke tla phetla Bibele mme ke o bontshe se seng mona. O ya bona, o ya bona? O bitse feela a le mong. Ore, "Pentecostal." Oho, hle. (ke ne ke nahanne jwalo ka monahano oo ho e mong) Ho molemo hore o tlohele seo, hobane ke bone seo se hlahisa ho ruruha. Ha ke yaka - ha ke ya rata ho o utlwisa bohloko, empa ke - ke ne ke rata feela hore o ne o nahana ka eng. O ya bona?

324-5 128 Bao ba kopantsweng bafetoha anti ho lefu (O ya bona?), o fetohela lefung hang feela hao kopanya seo le se seng. Ho jwalo feela kaha Kreste a ile a bolela ka peo ya mustereda. Empa ke peo e nyane ka ho fetisisa, empa e kase konywe le letho. Mustereda ha o kopane. Ke mustareda wa sebele; jwale ha o nale tumelo e kgolo, itshwasrelle ho seo feela. Hlokomela, Bophelo bone bo latela Mokalli wa pere e tshweu Eo eneng ele Lentswe, Bophelo, e hlahisitsweng ke tsoho ya Hae ho bahalaledi ba Hae ba nang le Yena. Jwale, ntwa jwale etla tsamaya ha jwang? Jesu O itse, "Ya dumelang ho Nna le ha a ka shwa, o tla phela." O boletse jwalo, "Ha le dumela ho Nna - leha o shwela o tla phela, le mang ya phel;ang ha a dumela ho Nna a se shwe." Hape O itse, "Ya dumelang ho Nna ..." O tla Moneha Bophelo, ka tsatsi la ho qetela. Ke Lengolo leo A le tshepisitseng.

325-1 129 Ke enwa Satane a etla hotswa kgutlong tse nne tsa lefatshe le Maporotestanta le yena - Macatholic, mme mmoho, baya ntweng ya Armageddon. Kaofela hantle feela. Mme ke enwa Jesu a theoha lehodimong ka tsoho ya Hae le bahalaledi, ka Lentswe le hlahisitsweng. Jwalo kaha ke boletse, "Ha Modimo A romela wena, O dumela seo." O ya bona, o ya bona? Hlokomela, ha ole lenqosa hotswa lehodimong, lehodimo kaofela pela hao. M,me lehodimo le nale Lentswe.

325-3 130 Hlokomela jwale, O tla ka tsoho ya bahalaledi, ho hlahisa Lentswe la sebele. Jwale Satane o tseba hore sekoti se senang motheo se moemetse. O ya bona? Oho, hle. Ha lefu le kalletse pere e putswa, mekgwa e kopaneng ya mekgatlo e molatela ... Oho, hle, karohano e sa feleng le Modimo, ke seo a se kalletseng - o ba isa karohanong e sa feleng. Kreste o kalletse seo kgalalelong ya Hae tsohong.

325-4 131 Hlokomela temana ya 8 jwale - nakwana - karolo ya ho qetela ya temana ya 8 ha re kwala (O ya bona?), "Matla o ne a wa neuwe." Ke bomang? O ya bona? Ho lokile. Antikreste o bitswa lefu; o tla latelwa. O hlokomele mokgwa oo. Antikreste, pere e tshweu, bolawa ka moya, hoba antikreste, polao ya semoya.
Ya bobedi: Pere e fubedu: bolawa ka sabole, matla a dipolotiki le kopano ya mmuso le kereke.
Pere entsho: meya a efa dithuto tsa hae, mme o entse ka thetso, o ile a fana ka seo bakeng sa dijo ka ... Ho rekisa ka ... Bane ba fuwa dijo ka tekanyo ka seo ka dipenny jwalo jwalo.
Ya bone, pere e putswa: karohano e sa feleng ho Modimo (hape bone ... O ya bona?). Oho, hle. Ho bokwe Modimo.

325-5 132 Jwale, qetellong, mona ho kwaleng ... Ho bao ... O nale seo ... Ke nako ya motho. Empa na le ka mpha metsotso e leshome? Ke fumana dipitso tse ngata kajeno ka seo - ka ho bua mona. Ho nale se bonahalang jwalo kamehla ka Elia, ho fihlela ... ke - ke ho otlelwa lefung. Mme o ka ... Empa e kaba - haeba ... Modimo A KE a nthuse ho ka o bontsha seo ke se bonang, o tla etsa seo? O leke feela ho bona? Jwale, mona ho kwaleng, ho bao basa dumeleng ho lenqosa la kereke ya mongwaha ke Elia, moporofeta, monna ya tlotsuweng ... Kamora lefu ... Hlokomela. Kamora lefu la kereke ya ho qetela ya mongwaha ... Jwale, o hlokomela se etsahalanng. O ya bona? Kamora lefu, ditopo tsa bona dijewa ke dibata. O tseba seo. jwale seo ke, nnete. Ya bona e jwalo ka Jezebele.

326-2 133 Jwale, phetla Tshenolo 2:18 le 20. Ke dumela hore re nale sena metsotso e mmalwa e fetilengf, na ha re ya kena ho seo? Eya, ke dumela ha re nale seo. Ke nale seo se ngotswe mona ... E, nako ya ho palo ya leshome. Ke seo eleng sona. O bona hore sene sele jwang ... ha jwang Jezebele a ile a kena ... Jwale, Jezebele ke kereke, kereke ena ya sejwale jwale, eseng Monyaduwa ha jwale. Jezebele ho Selekane sa Kgale mofuta wa kereke ya hona jwale, ho ya ka Lentswe la Modimo ho Tshenolo 2:18-20. "O dumelletse mosadi elwa, Jezebele, ya ipitsang moporofeta ..." O ya bona? Na ho jwalo? Jwale, e tshwantsha hantle Jezebele.

326-3 134 Jwale, ya pele ... Re ka ofa Lengolo kamora Lengolo (O ya bona?), mongwaha wa ho qetela ke mongwaha wa boporofeta, ho babiletsa ho Lentswe la sebele. Jwale, hlokomelaa. Na ho jwalo? Malakia 4 ere jwalo, le ba bang, Tshenolo 10:7 mme jwalo fatshe. O ya bona? Jesu ka Boyena O tlile, fatshe, fatshe; "Jwalo kaha ho bile mehleng ya Lota" mme le jwalo feela. Se ntse setla jwalo.

326-5 135 Jezebele o lekanya kereke ya jwale, hobane Catholic le Ma porotestanta dikopantswe mmoho. Hantle. Haho kamoo ho ka etswang ka teng. Bobedi ke mekgatlo, Jwale ke - jwale ke mme le moradi. Ke phetho. Ba ya phehisana, empa ke yona ntho yona ela, bobedi dihlola. Jwale, ha ke bue seo ka bonna. Ke bua seo hotswa ho HOTJHO MMUSI. Ho lokile. Jwale, re hlokomela seo, ba bolauwe ka taelo ya Modimo ele ho Jezebele - o ile a bolawa hobane Modimo O ne A re ho Jehu ho ya fatshe jwalo montshitse kantle fesetereng Jezebele, mme dintja tsa ja nama ya hae. (Ho jwalo?) wa sebele Jezebele. Akabe, morena wa bona: dintja tsa nyeka madi a hae jwalo kaha Elia a boletse.

327-1 136 O bona moo re yang teng, na hao tsebe? Hobaneng? Wa pele Elia ene ele monna ya nyatsuweng ke dikereke. Mme Jezebele le Akabe ene ele hlooho ya dikereke: kereke le mmuso, dikopane. Mme Elia a senola dibe tsa Akabe ho yena ka taelo ho kereke ho kgutlela ho Lentswe la sebele. Haeba ele seo Elia wa bobedi a lokelang ho se etsa ha a tla ho dikereke ka tsatsi leo: ho kgutlisetsa tumelo ya sebele. Ha ke dumele hore o tla tloha jwang ho seo. Ho jwalo feela. Ho kgutlela hantle Lentsweng la Nnete. Ho jwalo feela.

327-3 137 Jwale, ha o rata ho bona mmele, ha re fete mona Tshenolo 19 kamora - kamora hore Lentswe leba kgakgatha. Jwale, Lentswe le tlile hoba bolaya. O tseba seo. Ho lokile jwale, o shebe feela ha Kreste A etla ho Tshenolo 19, ho qala ka temana ya 17.

Mme ka bona lengeloi le leng letla eka letsatsi; ... Jwale, ke hantle kamora ... Sheba kahodimo. "Mme seaparo sa Hae sene se innwe ka mading, mme O bitswa Morena wa marena le Mmusi wa babusi." (Temaneng ya 13, O bitswa Lentswe la Modimo. O ya bona? Jwale, ke Enwa moo A leng teng ke Morena wa marena le Mmusi wa babusi)

Mme ka bona lengeloil ... (Jwale, sheba. O ya tswa) Mme hanong la Hae hotswa sabole e leoditsweng, hore ka yona a rinye setjhaba: ... (Hotswa hanong la Hae, jwalo ka molomong wa Modimo, le hotswa hanong la Moshe . O ya bona ?) ... mme o tla busa ka lere la tshepe: le ... lero la mora - ho hatella ka ka matla a ho Modimo ya Matla ohle. Mme O ne A nale seropeng sa Hae (lebitso) ... seropeng sa Hae ho ngotswe, MORENA WA MARENA, le MMUSI WA BABUSI. Mme ka bona lengeloi ... (Jwale, hlokomela, jwale o ya tswa ho ratha. O ratha bomang? Jezebele le Akabe wa hae, moporofeta wa bohata) Mme ka bona lengeloi le eme pela letsatsi; mme la hweletsa ka lentswe le phahameng, a bua le dinonyana tsa sebaka mahareng a le hodimo, Tlohong re itokisetse mokete wa Modimo;

327-4 138 Aba neha dinonyana le dibata. Jwale, sheba mona ho kgaolo e nngwe mona Buka ya Tshenolo. Mme ... (Jmotsotso feela) "Bolaya ka sabole lefu le dibata tsa lefatshe." O ya bona? Kereke ya Jezebele,mmele wa hae hantle, e lokela ho jewa ke dinonyana le dibata tsa lefatshe. Hantle feela jwalo ka Akabe le Jezebel ba ne ba le nameng, ba jwalo feela le semoyeng. O ya hlokomela seo ke neng ke se bolela? Ho jwalo feela.

328-1 139 Elia (Oho), Elia ene ele moporofeta nakong ya Akabe le Jezebele , katlhaho. Mme O tshepisistse ho etsa seo hoya ka HOTJHO MMUSI, ho Lentswe lae Jezebel, semoya: Moya wa Hae ho tshebeletso. Hlopkomela. Elia, leha matsatsing a hae ane a, a ne a sa kgone ho bakgutlisetsa ho Lentswe. Na ho jwalo na? Leha Elia a lekile ka tsela tsohle; o entse tsohle; a ba bontsha; mme ba motsheha sefahlehong. Ka yona tsela eo ho Semoya. O ya bona? O ne a sa kgone ho bakgutlisetsa Lentsweng.

328-3 140 Hotswa ho dimillione ... Jwale, mamela, Kereke, ho kwala lona bao batlang ho ferekana ke sena. Hotswa ho dimillione lefatsheng ka nako ya Elia, ha Jezebele le Akabe o ne a busa - mokgweng ona wa honajwale - hotswa lefatsheng, ho bile feela makgolo a supileng feela a ileng a pholoswa ke thero ya Elia. Na ho jwalo? Ke hantle feela. Sheba, Elia ha aka a tseba le emong wa bona. O ile a nahana hore hone hole ya le mong ho fihlela hotla Modimo ho bula Ditiiso le ho bontsha sephiri sa Buka, ho ne hole teng bamakgolo a supileng a sakang a kgumamela mekgwa eo. Ha Modimo a bula Buka bakeng sa Elia, O itse, "Jwale, ema motsotso, mora; ke nale makgolo a supileng a nale : ba nale mabitso a ngodilweng Bukeng e sale lefatshe le thewa. Ke Baka." Whew. Modimo a bula Ditiiso. Ke lona lebaka ke nahana hore Johanne o ne a etsa lerata bosiu kaofela. O lokela hore ebe o ile a bona lebitso la hae. O ya bona, o ya bona? Ka tsatsi le leng Modimo O tla bula ...

328-5 141 Elisha, o ile a rera; o entse tsohle; otla lokisa pelo ya hae, a entse se seng le se seng, mme bantse bare "hawed" mme o tseba sohle le hore, "O mohlodi wa sena. O motho wa semoya. O emong wa baetsang moferefere. O wa ho loka," le se seng se tshwanang le seo. Bare ntho e nngwe le e nngwe ho yena. Jezebele a tshosa kahore o tla mokgaola hlooho. Ho jwalo feela. Bohle ba ne bale kgahlano le yena. Mme are, "Mmusi, kamora ho etsa sohle seo o ntaetseng ho se etsa. Ke dutse hantle Lentsweng la Hao. Ha O ne O mpolella se seng, ke ne ke sena tshabo. Ke ile ka tsamaya hantle feela kamoo O ntaetseng, ke ba boleletse hore HOTJHO MMUSI, mme ha O so mpolelle se seng, mme ke ile ka ba bolella hore ho etsahalang. Mme jwale, ke nna enwa, a le mong feela batho bao. Ke ale mong feela, mme ba leka ho mpolaya."

329-1 142 Modimo A re, "Ke tlilo manolla Ditiiso le ho bontsha se seng." Said, "O ya tseba, ke nale makgolo a supileng ba ileng ba hana ho kena ho mokgatlo oo le ho kgumama ka mokgwa oo. Ho nale makgolo a supileng bakeng sa tlhwibilo. O ya bona?" Oho, oho, O itse ho moporofeta wa Hae, eo A ileng A hlahisa Lentswe la Hae (O ya bona?), ho ya ka Mangolo, "Ke nale makgolo a supileng bao mabitso a bona hotswa molokong, makgolo a supileng a bona. Ha ba ya kgumama ho eng kapa eng (ha nka bolela seo) mekgatlo ya bodumedi ho bona ha bakaba ba etsa seo." O ya bona seo ke se bolelang? Jwale ho lokela hoba jwalo. Ho lokela hoba jwalo. Mme keho ya ka Lentswe. Ha a fihla, e tlaba moporofeta jwalo kaha ke nahana ke eme mona ho pulpit; mme o tla dula hantle feela Lentsweng. A ka se nke mekgwa ya batho le se seng. Hantle feela.

329-3 143 O tlaba mofuta wa woodsman jwalo ka Elia a ne a le ka teng, o - mme jwalo ka Johanne a tlile. O tla hloya basadi, ho bantsha, mosadi ya sa lokang. Moshemane, o tlaba bolella. Elia o entse seo, mme Johanne o ile a etsa seo (O ya bona, o ya bona?), mme o tla otlolohela Lentsweng feela. Etlaba - o tlaba kgahlano le mekgatlo. Mekgatlo? "Nahana o sa bolele seo, 'Re nale Abrahama jwalo ka ntata rona,' hobane kere, Modimo A ka etsetsa Abrahama bana ka majwe a na." O fela a entse seo. Jwale, ke moo oleng teng he metswalle. Ke ena Tiiso ya Bone e manollwa, mme mokalli wa dipere tse nne o ya senolwa ho ya ka tsebo yaka. Jwale, seo ke se etsahala lefatsheng. Tiisong e latelang re bona, meya mane lehodimong tlasa aletara.

329-5 144 Jwale, ha re kwala ke batla ho bua sena - mantswe a mmalwa hantle mona, ke ngotse seo. Re se re fitile mona Tiisong tsena, tse nne tsa pele Ditiiso. Jwale, hosane mantsibua, re - re fetola sebakeng ho tswella jwalo ... O ile a sheba mona mme a bona meya tlasa aletara, sehlabelo tlasa aletare. Bosiu bo latelang kahlolo e ya qaleha. Mme bosiu ba maobane, bosiu ba maobane, Sontaha mantsibua, ha ke tsebe - ha ke tsebe tsena tse ding dibolelang; ke dibadile feela jwalo kaha o entse; empa ho nale ho kgutsa halofo ya hora; empa ho nale se seng se nkang sebaka. Ke lebeletse Yena ho ka senola seo. O tla etsa seo; ke kgotsofetse hore O tla etsa seo. Re lkela hoya bakeng tse fapaneng ka hare ho Mangolo ho Tshenolo 19 ho ka bona hotla ha Kreste holwantsha antikreste. Ke lona lebaka leo re lesang sena, nka feela temana tse nne. Ke lokela ho ya mangolong a mangata mona Lengolong ho ka tiisa tsena; Jwale ke lona lebaka leo Tshenolo 19, ho ka bontsha antikreste a tlo bolawa ... Wa Kreste, ha A tla, O tla lwantsha antikreste.

330-2 145 Ho Tshenolo 10 ho ka bontsha molaetsa wa lengeloi la bosupa e tlaba motho matsatsing a ho qetela, motlotsuwa wa Modimo ka tshebeletso, jwalo ka Elijah moporofeta a ile a etsa (jwalo kaha ho boletswe ke Malakia 4) ho ka senola Lentswe la sebele mengwaheng, Lentswe la sebele la Modimo mongwaheng ona. Jwalo kaha a ile a etsa ho Jezebele, monna enwa o tla etsa seo ho wa semoya Jezebel, kereke tsa mekgatlo. Ke lokela ho ya ho kgaolo ya 7, le ya 10 temaneng tsena tse latelang 1 ho isa ho 7 ho ka netefatsa hore ke hantle feela, le ho ya ho Malakia, le Amose jwalo jwalo ho ka tiisa sena. Elia o ne a lokela hoba moporofeta ya porofetileng le ho nyatsa Jezebele molokong oo, le Elia a shwa. O ile a fela a etsa jwalo. O ile a boela a hlaha lemong tse makgolo a robedi kamora moo lehlakoreng la Jesu Kreste mane Mount Transfiguration. Ha a ya shwa.

330-4 146 Jwale, re fumana hore moya wa hae o tla tlotsa monna e mong, ho ya ka tshepiso ya Modimo matsatsing a ho qetela, O tshepisitse ho etsa ntho yona ela ka moya Jezebele jwalo kaha ho ile ha etsahala ka Jezebele, mengwaheng ya ho qetela. Ke lona lebaka leo - ke ile ha ngata ho Bibele ho ka tiisa sena, hore esebe potso e tla dula ele teng ka hare ho mohopolo wa hao. Haho ena le se seng, o ntsibise. Nngolle lengolo ... Mme haeba ke ka taba ya dibopuwa tse senyang ditopo tsa bona ka matsatsing a ho qetela, jwalo kaha a laetse.

330-6 147 Ho senolweng haka kamoo ke ileng ka ho fuwa ke Modimo ho ka bolela setlang ho etsahala, sena ke Nnete ya mokalli wa dipere tse nne ho ya ka tsela eo ke tsebang ka yona. O nahanang ka Jesu?
Ke ya Morata, ke ya Morata
Hobane O nthatile pele
Mme A ntukisetsa pholoso yaka pele
Mane sefateng sa Calvary.

331-1 148 Jwale, hopola, ntle ho (ke - tswela pele ha o batla) - ntle ho maikutlo a mabe ho batho ba mekgatlo, hobane Modimo O nale bana ka hare ho mekgwa eo ya Catholic; O nale bana ka hare ho mekgwa ya Methodist; O nale bana ka hare ho mekgwa ya Baptist. Ke ba bakae ba bao ... Kaofela ha bona baemetse mekgatlo e fapaneng mantsibueng ana, ba ileng batswa hara yona ha ba bona Kganya? LHa ke re bone matsoho a lona. Jwale, hopola, ho nale batho ntle mola ba jwalo ka lona, empa ke mokgwa o ba bolayang. O ya bona? Ke moya wa antikreste o ba beileng moo ho se utlwe Lentswe.

331-3 149 O ya hopola, ka bosiu bo bong ha kene ke eya ho Ditiiso? Haeba motho a ne a utlwa pitso ya thabo, mme a hana ho lokoloha, o ne a nkuwa mme a bewe letshwao tsebeng. Tsebe ke moo o utlwang teng; mme tumelo e tla ka ho utlwa. Ha a ne a utlwa seo mme a hana ho lokoloha, o ne a tla lokela ho dula moo a sebeletse monga hae wa mokgatlo bophelo bohle ba hae. Amen. Oho, hle. Na seo hase hantle na?

Ke ya Morata, ke ya Morata (Ha re phahamiseng matsoho a rona mme re Mororiseng)
Hobane O nthatile pele (Ha A bokwe)
Mme a ntefella poloko
Sefateng sa Calvary.
Jwale, inamisang difahleho, mme re Mororise ha re ntse re hama.

331-4 150 Mmusi, re O leboha ha ka kang. Ke thabile, Mmusi, re O thabetse ha ka kang le batho ba Hao. Oho, Mmusi, O lefile tokoloho ya rona sefateng sa Calvary. Re amohela seo ka thabo, Mmusi. Jwale, re leke, Mmusi, ka Moya wa Hao, haeba ho le teng bobe hara rona, Mmusi, ho se dumele ha Lentswe, haho sebe mang kapa mang mona, Ntate, ya satlong ho dumela tshepiso ya Hao "Amen," ha Moya o Halalelang O tle ha jwale, mokalli wa pere e tshweu, ha Moya wa Hao, Moya wa Kreste o tle mahlong a antikreste, O bitse ba Hao. O ba bitsetse ntle, Mmusi. Ha bake ba sokolohe; O tle kapele o re tlotse ka oli le veini tlosa kapa fetola kobo eo ya bodumedi ba mekgatlo ba ba lefu ba Kaine bosweung ba kobo ya Bophelo Bosafeleng e re e neilweng ke Monyadi; mme ebe batlaya moketeng wa Lenyalo ho hlahisa Lentswe la tsoho. Fana ka seo, Mmusi. Lekola dipelo, ha batho ba santsane ba o lebeletse, ka Lebitso la Jesu.

332-2 151 Jwale, lekola feela pelo ya hao, moenaka, kgaitsedi yaka, metswalle. Ke bile le lona nako e telele. Ekaba lemo tse ka bang mashome a mararo. Na nkile ka le bolella se seng ka Lebitso la Mmusi se sakang sa etsahala? Batla Kreste ha jwale o sa ntsane o nale nako. Ho tla etsahala haufi o se hlole o ba le nako. O ya bona? A ka nna A lesa nako e nngwe le e nngwe setulo sa Bobuelli; ebe o tla lla ka pelo ya hao yohle, o ka etsa tsohle, o ka bua ka diteme, o ka matha wa ya hodimo le fatshe folurung, o ka etsa sohle seo o batlang ho se etsa wa ba leloko la kereke e nngwe lefatsheng; haho letho, haho sale Bleach bakeng sa hao - sa dibe tsa hao. Ebe jwale o tla etsang - oho kae jwale?

332-3 152 Ha ke sa ntsane ke dumela, ka pelo yaka yohle, ditulo disa bulehile. Ke dumela hore O sale setulong sa Modimo teroneng, empa haufi O tla tsoha le ho tla kapele hotla batla seo A se lopolotseng. O etsa mosebetsi wa Mopholosi wa Kinsman ha Ruthe a sa eme. Empa haufinyana, o ya tseba, kamora hore Boase a etse mosebetsi wa kinsman, ebe O ya tla O tlilo batla maemo a Hae, mme ke seo hantle Bibele ereng O tla se etsa. O tlile ho nka Buka; jwalo kopano e fedile. O theohile teroneng ya Hae. Haho sale Madi tulong sa Mohau, mme ebe ke eng se etsahalang? Setulong sa kahlolo. O se dumelle hore se buuwe le leng la matsatsi ana. "Ke ne ke nahanne hore tlhwibilo e tlotla," mme ke utlwa Lentswe lere morao, "Ke morao kwana." Modimo A o thuse. Jwale, ha re inamise dihlooho tsa rona. Moena Neville, tlo ntshe tshebeletso kapa ke eng eo otlang ho e etsa. Modimo A o hlohonolofatse ho fihlela hosane mantsibua.