Ditiiso 05 of 10 - Tiiso ya Boraro (63-0320)

229-1 / 1 Kgotsong mantsibueng ana, metswalle. Ha reke re ememng ha nyane ka maoto a rona bakeng sa thapelo re inamise dihlooho. Ntate wa rona ya mahodimong, ha re utlwa sefela seo se monate, re nahana, Morena, ka seo - hore o Yatla; mme re ya rapela hore o re fumane jwale, Mmusi, jwalo ka bana ba Hao re ya kopa hore o re amohele, melato ya rona yohle le ditshito tsohle tsa rona jwalo kaha rele batho ba Hao ba hlokang. Mme horeng ena e kgolo e re phelang ho yona re ya bona hore ka selemo ho ntse hoeba lefifi, mme hotla ha Mmusi ho ntse ho atamela jwalo kaha A itlhahisa ka Lentsweng la Hae le ho Iponahatsa teng. Re tlile hape mantsiboeng a na hape, Mmusi, re tlile ho leka ho bua le Wena ho re manollela seo, Morena, Tiiso ena ya Buka, hore etle re e tsebe le hore re ka phela ha jwang hore re kaba Bakreste ba betere.

229-3 / 4 Ke ya rapela, Modimo, le hore o tla etsa mang kapa mang eo eseng mokreste mantsibueng ana ho hlokomela hore o ya o hloka Ntate. Fana ka seo. Mme ke ya rapela - ke ya rapela, Ntate ya Mahodimong, hore Mokreste e mong le emong ya tswetsweng la bobedi hore a hlokomele hore a phele ka ho o atamela, hore bohle rebe le kopano ya Lerato la Bokreste letumelo. Neha motho e mong le emong ya kulang ka hare ho sebaka sena ya ka hare ho rona mantsibueng ana phodiso, Mmusi. Ba bone hore ba ya o hloka. Mme ke ya rapela, Ntate, hore o tla hlohonolofatsa se seng le se seng seo re se etsang kapa ho se bua hore tlotliso e newe Wena, Lebitsong la Jesu re kopa seo. Amen.

229-5 / 6 Hape mantsibueng a na re boetse re kopane hape, Laboraro mantsibua a veke, mme re tshepa Morena mantsibueng ana - tsholoho e kgolo ya Hae hodima Lentswe la Hae. Mme kajeno ke ne ke ntse ke bala jwalo kamehla mme ke ya ka dintho tseo eleng tsa bohlokwa ho ka bua ka tsona - hore ke tla bua jwang ka tsona ho itshetlehile ho Mmusi hore O nneha ka mokgwa o feng ka tlhaloso le ya teng ka ho ngolwa ha Lentswe. Mme ke thabetse ha A re nehile seo hotswa kwana moo veke e qalang - ho buleng Tiiso tsena.

230-1 / 7 Mme jwale, mohlomong e kaba ntho e monate ha ka Sontaha hoseng, hore ... O ya tseba, ka nako tsohle ha se maikemisetso ho ka se utlwisise, empa o ya tseba, e eba ka tsela eo. Mme jwale mohlomong ka Sontaha hoseng, ha bohle ba nang le potso mohopolong maelana le sena ba ka ngola seo bafane ka sona mona deskeng mona ka Moqebelo mantsibueng mme nka bona seo, mme ke tla leka ho araba ka Sontaha hoseng, Mmusi ha A ratile. Ke nahana hore ho tlaba molemo ha re nahana seo, ka nako e nngwe ho sa utlwane, o ya tseba; mme ka tsela eo ... ho kaba molemo ha nka etsa seo - ke tla araba ka ho otloloha, o ya tseba. E tlaba jwalo, hobane ka nako e nngwe ...

230-3 / 8 Emong o founne kajeno mme a bolela - ho butsitswe ho rata ho tseba hore ke nnete - tlhwibilo e se etla nka sebaka, ho tlaba ntho ele nngwe Jeffersonville mme ho e nngwe New York mme kaofela ha bona morao kwana. Jwale ke ya bona ... O ya bona, empa ele ho sa utlwisisa. Mme e mong are Sontaha mantsibua Mmusi ka hare ho Tiiso, ebe Jesu otlaba mona Sontaha hoseng. O ya bona? Jwale ke ... O ya bona, o - ha o ... Ke - haho jwalo, hore o se ... ha se ... Ha re tsebe ... Ha e mong a kare ho wena O yatla, o ya tseba hore baphoso ka seo, hobane haho ya tsebang seo. Empa re batla ho phela kajeno jwalo kaha e ka ke kajeno .

230-5 / 10 Jwale, ke tlilo o fetola motsotso feela, jwale ikemisetse. Ke - ke dumela Jesu O tlatla ka tlase ho metsotso e meraro ho tloha hona jwale, ka nako ya Hae. Oya tseba hore etla neng? Mohlomong lemong tse ka bang mashome a mararo le metso e mehlano. O ya bona, lemo tse sekete ke letsatsi le le leng ho Yena. O ya bona? Jwale ha o utlwa ... Moapostola morao mola o itse, "Nako e se e fihlile." Mona, "Nako e se e fihlile." Moapostola o itse. Na o ya tseba hore ke neng? Ya senang - e ne le maobane ho Modimo - eseng matsatsi a mabedi. Mme o ya bona, ha ele metsotso e meraro, metsotso e meraro pele ho hotla ha Hae (O ya bona, ho tlaba lemo tse mashome a mararo, ka ho rona, kapa se seng kamora seo) mme sheba ha jwang - metso e meraro ho Yena. O sentse A tsuhile ha jwale. Jwale re ...

230-6 / 12 O ya ... Ka nako e nngwe ha o bala o bua ka Lentswe (O ya bona?), e seng nakong ya rona. Mme ha ke tseba hore o yatla, hosane mantsibua, hosane ketla rapela hore A nnehe tshenolo ya Tiiso ya Bone; ke ne ke tlatla ke theohele tlase mona ho rera ka yona tsela eo. O ya bona? Ke - ke rata ho etsa hantle ka letsatsi le letsatsi ke ne ke tla etsaeng ha A fihla. Mme ha ke tsebe sebaka se betere ntlele ho fumanwa o le tshimong o mosebeletsa (O ya bona?), sebakeng sa mosebetsi wa Hae. Jwale re tswella ho etsa seo. Ka nako e nngwe ... Mme jwale, eba sedi haholo ha o bala - fumana ditheipi, o dimamele, hobane o tla fumana ho diteipi, hobane ba ne ba bapala diteipi, mme dilokile mme dinepahetse, jwale o tla fumana sena ka ho otloloha moo.

231-2 / 15 Jwale, mang kapa mang ya ratanang le Kreste, ke nahana, mantsibueng ana, mme emong le emong ya Moratang. Ke tla o bolella seo eleng pherekano ya batho, hore e mong ya sakang a fumana karolo ya pele ya tshebeletso ena (O ya bona?), ba ya utlwa sena, ba otla se seng, mme ebe batla nka seo ba se bolelang, mme ha baka bafumana seo eleng karolo ya pele; mme sohle se hlola pherekano ho bona (O ya bona?); ebe o nahana hore se seng se fapaneng, empa setoki sa pampiri - empa ha se seo. Jwale ha o nale ho sa utlwisise, ngola feela seo hodimasetoki sa pampiri; se behe ho fihlela Moqebelo hoseng, mme ketlaleka hore ka Sontaha hoseng ... Ha e batla ele matswediketla ... O re, "Jwale, ke ipotsa feela hore ho ne ho bolelwang mona; Ke ile ka se fumana." (O ya tseba seo ke se bolelang) Ebe ketla leka ho diaraba ka Sontaha hoseng, Mmusi ha A ratile.

231-4 / 18 Jwale, mantsibueng ana re tlile ho bala hape ho Kgaolo ya 6, mme re qala ka Tiiso ya Boraro, mme ke temana ya 5, ya 5 le 6. Mme hosane mantsibua retla kena ho mokalli wa dipere tse nne, pere e tshweu, pere e kgubedu pere e ntsho, mme pere e kgunong. Mme ke rata ho bolela sena, hore ka nako le nako, e sita le ho fihlela kajeno ... ke ya tsoha, ka ho ema le ho ya dula re rapela ka ho tswella jwalo letsatsing.

231-5 / 20 Empa hoseng hona ha kajeno, Moya o Halalelang o tlile O ne o le hantle feela, ke - ke bone e na e nngwe Tiiso, jwale, hantle feela. Jwale, O ya nkutlwa, ke ya tseba, mme ke thabela seo. Jwale, o tla hopola hore ho nale se seng se etsahalang seo ke nahana hore ho nale seo. O ya bona? Ho nale - ho nale e etsahalang. Ke rata ho leka kereke ena hape ke bone hore nka fumana se seng pele se seng se etsahala. Jwale, hopola, hopola seo ke o boleletseng sona, mme ha Mmusi A re thuse.

232-1 / 22 Jwale, ho temana ya 5 ...

Mme ha A butse tiiso ya boraro, ka utlwa sebupuwa sa boraro sere, Tloho ... o bone. Mme bona, pere e ntsho; mme ya e kalletseng a tshwere sekala letsohong la hae. Mme ka utlwa Lentswe le tswang hara dibupuwa tse nne lere, Tekanyo ya koro ka penny, mme tekanyo ya bali tse tharo ka penny; empa o seke wa hlokofatsa oli ... veini.

232-2 / 23 Jwale, ha re kopanye sena ka ho bapisa ka Ditiiso, hobane jwalo ka kerekeng ya mongwaha, hobaneng, re leka ho nyadisanya ka hodima sena kamoo o ka kgonang ... Ke ka mokgwa oo mengwaha eleng ka teng ka hare ho Bibele; mohato omong ka hodima o mong, jwalo ka seo, jwalo kaho palama lere, kapa ho kalama lere, ho nale, ya theohang a matha le ho kgutla ha o ya hodimo.

232-3 / 24 Mme jwale, tiiso ena - ke ... Buka ya Tshwarelo e kwahetsweng (Mang le mang o utlwisisa seo?), mme Buka e tiisitswe ka Ditiiso; ke Buka e tiisitsweng ka tiiso tse supileng. O ya bona? Mme jwale, hopola jwalo kaha re e tshwantsha ho wena, mme e nkuwe ho tloha ho Jeremia le bohle. Jwale, ba ... Ha base ba le ... Ba ne ba ngola ka mokgwa o tjena - ho karoplo ya pampiri, ho nale, kapa eseng pampiri, empa ene e patuwe, ebe e menwa ka mokgwa o tjena. Jwale, ka seo ... Mme pheletso ya sona eba - dinotutu tseo tse ka moo. Ebe elatelang e nka tsela yona ela, e menwa ka yona tsela ela, e menwa ka tsela ela, mme ebe qetellong mona, ebe e tabolwa ka tsela ela. Jwale, ene eba Buka e tiisitsweng ka Ditiiso tse Supileng.

232-4 / 26 Jwale, re ne re sena buka tse kang tsena ho fihlela morao tjena. Dibuka nakong ya kgale. Di ne dimennwe. Mme ha dine dirata ho etswa ka mokgwa o jwalo kapa se seng feela ... ha Bibele ene e mennwe jwalo, o rata ho bala Buka ya Isaia, o ne o tla ya mona ho Isaia ebe o e menolla tjena. Mme Ditiiso tsena tse tiisitsweng ka hare ho Buka ya Tshwarelo. Mme jwale, re fumana hore Konyana e ya tla, E nka Buka hotswa letsohong la ya dutseng teroneng, mme a manolla Ditiiso, mme - mme a dimanolla - mme Ya dimanolla bakeng sa batho. Mme dibupuwa tse nne didutse moo, tsona tsela dibupuwa, o ya dibona ka nako tsohle ho ya ka Lengolo, mme ke tsona tse tsebisang Ditiiso tsena. Jwale ... Mme re bona- Buka ya Tshwarelo.

233-1 / 29 Mme re kgutlela mora - mopholosi wa kinsman le ho nka ho bona mesebetsi ya hae ke efeng. Mme jwale, hobane mengwaheng ena yohle, Kreste o entse mosebetsi wa Mopholosi wa Kinsman. Jwale, bohle ba utlwisisa seo, bare, "Amen." O Entse mosebetsi wa Molopolli wa Kinsman, empa hotla nako eo mosebetsi wa bolopolli o tlang ho fela, mme mosebetsi wa bolopolli ha o fedile, ebe O lesa terone ya Modimo, moo a dutseng ha jwale, empa hase terone ya Hae. "Ya hlolang o tla dula le Nna teroneng ya Ka jwalo kaha le Nna ke dutse le Ntate teroneng ya Hae." Hase terone ya Hae. Ke ya Moya, Modimo. Kreste, Konyana, ha se ya Hae. Ke mohlalosi wa Modimo (O ya bona?), entse ele Modimo A le Mong feela.

233-2 / 30 Jwale, O phahama setulong. Pele tsebiso ena bakeng sa ... "Ke mang ya nang le tokelo - le ho nka Buka ya Tshwarelo?" O ya bona? Bakeng sa leano lohle la pholoso ya Adama, sohle seo Adama ase lahlileng ... Ho ne hose letho le lahlehileng ho fihlela Adama, le kamora Adama a lahla tsohle lefatsheng. Mme ... Sohle tlhahong ya lefatshe le lahlehileng, mme sohle se ileng sa lahlehela Adama, ofane ka seo ho seng ya ka sefumanang, haho tsela e nngwe. Motho, ha a etsa sebe, a tlohela tsela ya hae; ha akaba a iketsetsa tsela ya ho kgutla.

233-3 / 33 Mme ebe ... Ha potso ena ene e botswa, Johanne moetelli pele, moporofeta Johanne o ne ale ponong ha a bona sena, mme ho ne ho se motho lehodimong, ho se motho lefatsheng, ho se motho tlasa lefatshe, kapa ho se motho le ya mong ya lokelang ho sheba ka ho Buka ena. O ya bona? Jwale, nahana ka seo feela. Yaba Konyana E yatla, mme A nka Buka. Jwale, Johanne oile a kotjwa hore a seke a hlola a lla. O itse, "Bona Tau ya leloko la Juda e hlotse, mme - mme A ka nka Buka mme a ka e bula." Yaba o ya reteleha ho bona Tau, mme a bona Konyana. Moholo, a re, "Tau e hlotse," empa ha atla ho tlo bona, ene ele Konyana hotswa teroneng.

233-4 / 34 Jwale, o ne a sa bone seo. Hobaneng? O ne A le morao mola ho - O ne a etsa mosebetsi wa Mmuelli, hobane O ne A phutsa Madi bakeng sa Modimo, mokopanyi wa batho ka hare ho Buka ya Bophelo pele lefatshe le thewa bakene. Ho tlaba le tse ngata, mme ke phetho. Ke seo feela. Ba bang ba ka se rate le ho kena; ha bana takatso ya ho kena. Mme ha moya o kena, jwale nako ya pholoso e fedile. Jwale Konyana ya kena ho tla batla tokelo tsa Yona ho seo A se lopolotseng, mme mmopo ohle. Lefatshe lohle le tse ho lona. O ya bona? O se lopolotse ka Madi A Hae. Ha A tswa ho nka Buka ho e bula, hobaneng, jo, ene ele .... Johanne ha aka hlola a lla. Mme ha a sheba, mme Konyana Ena ene e hlajuwe. Ene ese e bolauwe, e mpa Ene E phela hape.

234-2 / 35 Mme jwale, re fumana hore Konyana e hlajuweng, E qala e qhitsa. E hlajuweng. Kamora hore e hlajwe, E ile ya phahama teroneng, ya re hantle hotswa teroneng , a buella meya yohle e tlang ho sokoloha. E tlare ha ya ho qetela e kena mosebetsi oo o tlabe o fedile, ... Modimo O ntse A tshwere Buka ya Tshwarelo. O ya bona? Jwale, O etsa mosebetsi wa Kinsman ha jwale; jwalo ka Boase a ile a tswa, mme Ruthe o ne a eme moo a le beletse Boase ... Ke bolela Boase o ne a entse - mopholosi wa kinsman.

234-3 / 36 Le ya hopola nkile ka ruta ka seo matsatsing a fetileng? Ruthe a itshwarelletse, mme Ruthe, eng kapa eng eo a neng a e etsa, mme ho ya fatshe ntho ya ho qetela Ruthe o ile a ema (O ya hopola ha kene kere seo se tshwantsha Kereke?), ha Boase a ya fatshe hoba mopholosi wa kinsman; o ile a etsa seo. A ntsha dieta, mme a etsa bopaki, mme a pholosa Naomi mme hara seo - a fumana Ruthe. Jwale, jwale Ruthe o ne a eme, hobane o ne a se a sebeditse. O ne a entse sohle sena, empa o ne a entse seo. Mme jwale ... mme Kereke e lebeletse, a phomotse, bongata ba bona, bongata ba bona hara lerole, se a se entseng ho Molopolli wa Kinsman.

234-5 / 37 Jwale ... Lefatshe le ntse le senyeha, mme se a senyeha - mme mafu le mathata le lefu le mahlomola. Banna le basadi ba senang Modimo; kankere e ba jele le sohle, ha bane ba sa kgone ho etsa jwalo ho nka seo. Jwale, hlokomela, empa kamora hore sena se etsahale, kamora ho - ho - Kopanyo ya hae e phethehe, A tla, A nka Buka ho tloha letsohong la Hae, mme yaba Johanne, mme se seng le se seng lehodimong, le ho qaleng ... Meya e ka tlase ho aletare ya hweletsa (re fumana tseo ho Tiiso ya Botshelala hape), mme ba ile baithaopa jwang, mme - mme - ba wela fatshe, baholo, batsholla merapelo ya bahalaledi. Mme meya e ne e lla tlasa aletare, "O ya tshwanelwa ke seo, hobane O re pholositse, mme re kgutlela morao ho yaba marena le baprista." Oho, ho nale e kgulo ...

235-1 / 39 Mme ... Johanne e mong le emong lehodimong, se seng le se seng tlasa lefatshe, mme se seng le se seng se ya rapela. Johanne o lokela ebe o ile a fumana lebitso la hae moo, o ya tseba ... Mme tsohle ka nako eo ... Yaba ore, "O lokelwa ke ho Nka Buka ya Tshwarelo." Jwale, ha e sale ya Moahlodi. e se ele ya Molopolli, mme o entse mosebetsi wa bopholosi. Jwale, O tla bontsha kereke seo A se entseng. O ya bona? Yaba O nka ... Empa Buka e kwetswe. Ho ne ho se ya tseba ka seo. Bane ba tseba hore ke Buka ya Topollo ho yona ho ne hole, empa e lokelwa ke ho senolwa matsatsing a bofelo ho ya ka Tshenolo 10. Lengeloi la bosupa le tla newa molaetsa wa, hobane e bolela hore ha lentswe la lengeloi la kereke ya mongwaha wa ho qetela - lengeloi la bosupa, ha lentswe la lona le utlwahala, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile ha le utlwahala. Kamora hore le itlhahise, Lengeloi la theoha hotswa lehodimong, leo eneng ele Kreste ka Boyena (Jwale hopola, lengeloi lena le lefatsheng, ke lenqosa). Kreste A theoha (O mmona ho Tshenolo 10), la beha leoto la lona le leng lefatsheng le leng lewatleng, ka mookodi hloohong, mahlo a jwalo ka, jwalo ka maoto a kang mollo jwalo jwalo, L phahamisa letsoho la lona mme la Ikana ka ya phelang ka ho sa feleng le Ya dutseng teroneng, hore nako ha e sale yo e tlabe e fedile.

235-4 / 42 Mme ha A nka kano eo, diaduima tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona, mme mongodi ... Eo eleng Johanne a nkuwa, o ne a lokela ho ngola seo a se bonang. O ne a qalella ho ngola. A re, "O seke wa ngola, hobane ... O seke wa ngola seo. Ha se so senolwe ..." A re, "Kwahela seo." Ke eng kamoo? "Kwahela; o se bolele seo." O ya bona? Se lokela ho senolwa, empa ha se ya ngolwa ka hare ho Lentswe. Mme ha a qala ho bula Ditiiso, re fumana bohle ba ferekane. O ya bona? Ha A bula Tiiso ya Pele, a nahana, "Jwale, mona o tlare, 'Mme etlatla jwalo O tla nka terone mme ntho tse itseng ditla etsahala.'" Empa ha sena se etsahala, ke enwa a palame pere e tshweu, le mokalli wa yona. Jwale, " O ne a nale seqha letsohong la hae, ha a ne a newa moqhaka ka seo," ore. Ke sona seo.

236-1 / 46 Yaba Konyana ya kgutla ho hula Tiiso e nngwe mona ya ntsha e nngwe e ntsho - pere e kgubedu. Mme ene ele - a ne uwe sabole, mme o tla etsa ntwa mme e neuwe matla ho ka nka matla lefatsheng le hore hobe leho bolayana. Seo ene ele mofuta wa - e ntse ele sephiri, ene ese sona ha sene se etsahala? Mme ya tswella hofihlela ere, letsatsing pele, kaofela diphiri mona.

236-2 / 48 Jwale, sheba, re fumana ha re ntse re bala mona ho ya ka mongwaha, eseng moporofeta, ho etsa. Mme ofisi ka nngwe - e nale mosebetsi wa yona. Jwalo ka motho ya sebetsang mohaleng, hantle feela hase ramotlakase. A ka etsa mosebetsi oo o monyane. Mme jwalo ka lineman, hobaneng, hantle feela ... Monna eo eleng seepa mokoti a sa etse mosebetsi o mong, o lokela hore a tlohe moleng, empa o lokela ho etsa se seng.

236-3 / 50 Empa ha ntho ekgolo e etsahala matsatsing a ho qetela a kereke, ke ha Modimo a boletse hore ho etsahale hoya ka Mangolo, mme re batlisisa hare hare, a bolela hore moya wa Elia o tlatla ho motho. Jwale, ke nahana hore seo se hlakisitswe hantle feela, mme re lebeletse hore seo se etsahale. Kae kae monna e mong ya tlotsuweng o tla hlaha hape. Jwale, le tla utlwa pherekano e ngata le tse ding, empa seo ke - ele ho leka feela ... Ke diabolose feela a leka ho nka ntho ya nnete ho tloha moo ho seo. O ya bona? Empa e tla hlaloswa hantle e bonahala. O ya tseba seo Elia a neng a le sona. Mme o hlokomele seo, mme o tla - o tla tseba. Mme ebe, ha a ... Jwale, bakgethwa batla tseba (O ya bona?), e seng ba bang. Ba ka se etse seo. Batla fetwa ke seo hobane setlabe se ba lahlehetse. Jwalo ka ...

236-5 / 51 Re ile ra nna ra feta moo ka nako tse fetileng Johanne, ba ile ba se tsebe hohang Elia, tsela eo ba sakang ba tseba Jesu ka yona, ba ile ba seke ba batseba hohang feela, mme ho tla nne ho etsahale jwalo feela, hobane Bibele ere batla etsa seo. O ya bona? Hore jwale, ka nako eo etlabe e ikokobeditse haholo. E tla nyatseha hoo. Mme seo ke satlang ho etsa hore batho ba seke ba bona letho. Se nyatseha haholo bakeng sa bona. Re fumana hore nako le nako baya bantse ba eba batle le ka thuto le ho tseba tsohle, ebe ba - ba - ebe ka tsela eo basa boneng taba ena ka teng, o ya tseba. O ya bona? Jesu ha a kaba a nka batho ba mofuta oo - hore ebe barutuwa ba Hae. O ne A nka batho ba sa rutehang, boradihlapi, ba senang le kamano ya dikereke le dintho tse jwalo. O ne a nka batho ba tlwaelehileng, boralekgetho, balemi, batshwasi ba dihlapi, le jwalo ho ka etsa seo (O ya bona?), hobane baya tseba hore ha se letho bona, O ne A ka etsa se seng ka bona. O ya bona? Ha feela bantse batseba hore hase letho, ebe Modimo a ka sebetsa ka bona; empa ha ba tseba hore ke se seng, ebe ha o tsebe letho, Bibele e bolela jwalo. Jwale re fumana seo.

237-2 / 54 Mme jwale, re fumana hore jwale diphiri tsena ditla senolwa. Mme hobaneng ha banna bana ba bang, Wesley, Luther, le bale ba bang baqadi ba ileng ba tlisa tokafatso, mme tokafatso, mongwaha wa Pentecosta ka kolobetso ya Moya o Halalelang le ntho tse ding, ho baneng ha basaka bafumana sena - molaetsa ona? Keng ha basaka bafumana seo? Hobane le ho aha. O ya bona? Jwalo ka seo, baenka ka hlakoreng le leng, ho ne hole batho ba yeng ba kene - ba nale matla jwalo ka marena empa ese marena. O ya bona, o ya bona? O lokela ho hlokomela hore Bibele ke terminology ya sohle. O ya bona? Jwale, hlokomela. Empa batho bana - lebaka mabaka ohle a fela ka diphiri ho kgaohana le tokafatso, diphiri ke karolo ya tokafatso, karolo e kgolohadi ya sephiri sa kolobetso ya Moya o Halalelang ... Ene ele mofuta ... Na Eva o ile a ja apole, kapaoile aja pomegranate(kgaranate) kapa se seng? O ya bona? O ile ... Peo ya serpente ene ele eng? Mme ... na kolobetso ka Lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang, kapa Lebitsong la Mmusi Jesu e lokile na? Mme oho, makgolo a dintho tseo tse ngata tse senang ho ka utlwisiswa. O ya bona?

237-4 / 5 Mme ebe horeng ya ho qetela le tlatla le ho senola sena (O ya bona?), a nka Mangolo. Setla bonahala hantle feela. E, monghadi. Mme ... Jwale, eka sebe ntho e kgolo ha jwale. Ho jwalo ka mona Bibele e entse se seng se seholo. Sene sele se holo bo bokae mona ha Johanne ha ane a loketse hotla moo ka kolobetso? Nahana feela hona jwale, moporofeta o kgutlile, ho tloha kwana ho Isaia, Malakia, mme bohle ba bua ka yena, ha atla, mme ha atla, a le mong feela, wa kgale ya sa rutehang ka ditedu ho pota sefahleho ya ditshila, mme moriri o leketla jwalo kaseboko, ka letlalo la nku bakeng sa seaparo ho mopota, a sa ruteha, a saka aya sekolong bophelong ba hae ho ya kamoo re tsebang ka teng. O ya bona? Ke enwa moo a tlang teng hotswa felleng, a sa amohelwe le pulpiting, mme a eme kantle moo nokeng ya Jordane mme a hweletsa batho hore ba bake. O ka nahana seo?

238-1 / 59 Bibele ere ka tsatsi leo dibaka tse kgolo tse phahamileng ditlaya fatshe ditheotswe, mme dibaka tse tlase ditla phahamiswa (E, monghadi); mme le dibaka tse makukune diotlollwe. Hobaneng, e kare ke ya ba bona bantse ba nahane - Johanne o tlatla, kapa moetapele enwa wa Kreste, mme a nka lefella lohle a le lokisa hore lebe le otlolohile a medise jwang. O ya bona? Oho, ebe ke ya nahana hore ba ne ba lokisa hantle letsatsi le letsatsi. Empa baikokobeditse, e sita le baapostola baile ba se motsebe. Bare, "Jwale, hobaneng ha Mangolo are ... na ebe ... Na o ya moo ho ya etswa sehlabelo ha jwalo; hobaneng ha Mangolo a bolela jwalo - hore Elia olokela hotla pele?" O itse, "O se a tlile, mme ha le ya motseba." Mme Mora motho, batla etsa sona seo le ho yena; empa, "Johanne," O itse, "o ne a etsa hantle seo o se etsang, mme ba ile bamoetsa ka yona tsela eo baneng ba moetse ka yona"; mme bare, "jwale hore Mora motho a etswe seo a hlokofatswe."Hobaneng, ho ne hose seo, ke nahana, karolo ya boraro ya leloko la Bajuda ha bayaka batseba Jesu Kreste ha A ne A le lefatsheng. Baile - ba lokela ebe baile ba utlwa se seng moo, empa ha ba yaka bakgathalla taba eo, ba nna batswella. "O tlile ka boyena, mme ka tshenolo ya Hae."

238-4 / 63 Jwale, ke moo ke dumelang ... Jwale, ha e yare o tlatla ka sephiri, empa tlhwibilo e tlaba sephiri. Jwale haeba ene ele sephiri hotla ha hae, ha ka kang tlhwibilo e ka se tsebahale. O ya bona? Ba batla ... Ka ho otloloha hore, "Jwale, ho sa ntsane ho nale tlhwibilo e tlilong ho nka sebaka le kahlolo lefatsheng." O itse, "seno se se seetsahetse, mme ha o yaka wa tseba seo." O ya bona? Ho tlaba ka tsela eo - jwalo ka leshodu bosiu. Jwalo ka buka eo nkileng ka e bala ka tsatsi le leng ... E botswang eng na? "Romeo le Juliet," ke seo eneng ele sona, kapa se seng. O ile ... Ba ne ba bale lere ka hlakoreng la ntlo ka nako eo ... (e ne ele kgale haholo.) Mme o ile a tla, a fumana - ho montshe bosiu.

239-1 / 67 Jwale, seo se tlaba ka tsela eo - e tla etsahala jwalo, mme etlabe e fetile ka nako eo ... Eseng hore ka mokgwa oo otlang ho o bona ka teng - ka ho theola bongata ba Mangeloi a theoha a epa mabitla. Bibele ere re tla fetoha ka phatsimo ya leihlo, ka pele feela. Seo setla etsahala kapele feela. Bare feela, "E mong o lahlehile." Jwale, ke nahana hore re ka batla lefatshe lena lohle, ho nale batho ba kabang makgolo a mahlano ba lahlehang hotswa lefatsheng ka letsatsi (O ya bona?) ha ba tsebe letho ka seo. Batla feela mme ba lahlehe. Jwale, ho ka sebe ba bangata ba tlang ho ya tlhwibilong.

239-3 / 69 Jwale, ha ke rate ho o tshosa, mme ke ha ke nahane hore e ka tsela eo; empa ke rata hore o itse, mme o ya tseba O itseng. "Jwalo ka ha ho bile nakong ya Nooe moo barobedi feela ba ileng ba pholoha hodima lefatshe lohle ..." Barobedi feela hodima lefatshe lohle ba pholohileng metsing. Jwale, o re, "Oho, hle, haho tsela yeo nka hlalosang ka yona." Seo se bontshitse taba eo ya tumelo eo o e hlokang. "Haho enale se tlilong ho etsahala, eba e mong le emong, e tlaba nna (Amen), hobane ke ya dumela." O ya bona? Ke tsela eo o batlang ho dumela ka yona. "Empe e be nna." Ke nnete. Ke rata ho phela haufi le Yena ke tseba hore O tla nkuka ha A tla; ke dumela seo. Jwale haeba - ha e mong a lesa seo se mofeta, Ke tlaba moo ka mohau wa Hae, Hobane O ntshepisitse seo, mme ke ya tseba hore ho tlaba ka tsela eo, hobane ha A tsebe ho qala leshano, mme ke ya tseba hore bophelo baka bo bolela seo;mme ke tla phela jwalo kaha eka ke pela Hae kamehla eka O ya tla, ka tsela e jwalo ke tlaba e mong wa bao. Ke tsela eo o batlang ho ikutlwa ka yona. Haeba etlaba barobedi ke rata hoba e mong wa bona, ke tlaba e mong wa bao barobedi; e tlaba nmakgolo a mahlano, mme ke tlaba e mong wa bao ba makgolo a mahlano. Ha ke tsebe ka motho e mong, empa ke rata hoba emong wa bao ba makgolo a mahlano. O ya bona? O ya bona? Ke tsela eo o batlang hoba ka e hopola. O ya bona? Mme ha o sa e hopole ka tsela eo, ho nale se seng se phoso ka tumelo ya hao. O ya bona, ha o na bonnete ba hore o bolokehile. O mpa o lekanya feela hore ho jwalo. O seke wa etsa jwalo.

239-6 / 73 Ho lokile, re ka se manollelwe Tiiso ena, na re lokelwa ke seo? Ho lokile, ke rata bosiu ka bonngwe ... ha ke tsebe kapa o tla kgathalla ha ke nka nako ya hao. Re ka tsoha e sale ka nako nyana. Haho na hape ... Manollong ya Ditiiso tsena, hopola, ke temana ele nngwe feela. Ya pele, e hlalo9sa ho manollwa. Temana ya bobedi ... Ke kaofela tsona tsohle, palo ya tsona - ke ... Palo ya mehopolo - mme ke ne ke nahana hore kaofela jwalo ka pere ya pele mokalli wa yona ene ele - e ne ele kereke ya pele. Empa ha Moya o Halalelang o e senola ho nna, ene ese seo ke neng ke se nahana. Mme jwale, tsohle tse neng dietsahala, e bontsha hantle feela hore ke eng. Mme ka leka ho ...

240-2 / 75 Jwale, ho nna sena ke se hlompheng haholo. Ke lona lebaka le etsang hore nka mpa ka araba dipotso tsena, mme re ka ya ho tsona hang feela dileng teng diteiping, hore batle bakgone ho nahana ha jwale. O ya bona? Ke lekile a bua nako e fetileng mantsibua ho ka etsa hore batho ba potlake ho ka kena ... O seke wa etsa seo. O ya bona? Empa ha sena se etsa jwalo, ke motho, mme ho ya tjhesa hape le hore - mme ha o na matla, empa o bile, ya lokileng haholo. E lokileng ho nale eo nkileng ka e bona tshebetsong ya Tabernacle kopanong ya kajeno, mme re dutse re kgutsitse, mme bomme ba nka bana ba bona ho ba isa tlhokomelong ya bana ba qala ho lla jwalo le ho etsa tsohle, ho bile monate.

240-3 / 78 Empa ke ile ka leka ho latella ho fihlela ke tlotsuwa ke Moya o re ho nna, ho bolela seo ke se senoletsweng. Mme haeba ke entse se seng eleng phoso mona, hantle feela ka pele ho setjhaba, O tlatla a lokise phosos eo. Ke rata seo hantle feela. Haho hlokahale hore o nke feela seo o nahanang hore ke sona; ho nale se seng se phoso, mme ke rata seo. Re rata ha Modimo A re naha hantle.

240-4 / 79 Jwale, re nka sena - bakalli bana batla - ka pere ya pele. Jwale ... Mme re ya hlokomela hore - ene ele antikreste ya neng a etla. Mme re fumana hore mantsibueng a fetileng lona thaka lena le ile latla jwalo, ka antikreste ka pere e tshweu, remofumane a naleseqha bosiung bofetileng, a e kalletse e bile a bolaya batho. Jwale, jwale, e dula ele ntho e bonahalang e bile e le ya semoya, mme bakeng sa Kereke, ke rata ho tshwantsha seo pele ho ho manolla Tiiso ena, eleng, seo A nnehang sona. Ke sengotse fatshe mona. Ke nale Mangolo a mmalwa mona - maqhephe asupileng kapa a robedi a seo, mme jwalo kaha ke etsa seo ... Hlokomela. Ke rata ho o neha se seng se tshwantshang kereke mona seo o tlang ho sebona le wena. O ya bona?

241-1 / 83 Jwale, ho ne hole teng monyaduwa wa tlhaho tshimong ya Edene. (O ya hopola bosiu bofetileng?) Monyaduwa eo wa tlhaho, ene ele moratuwa wa Adama, e soka e eba mosadi wa hae, hobane o ne a soka a motseba jwalo ka mosadi. Jwalo ka Marea a ne ale ka mokgwa oo ho Josefa, empa a motseba. O ile a fumanwa A nale ngwana. O ya bona? Jwale, pele Adama a tseba mosadi wa hae, e ne ele monyaduwa feela ho yena. Ho lokile. Mme re fumana hore Modimo ... O ile a wa tshimong ya Edene hobane a saka a hlola Lentsweng la Modimo.

241-2 / 86 Jwale, O ile a tseba hobane Satan o tlaba hara bona, ka tsela e jwalo a bafa sebaka sa ho dula, ho ba tiisetsa. Jwale, moo ... Ke mang ya tsebang sebaka se lokileng hona le Modimo O leka kamatla ho ka hlokomela bana ba Hae? Ha ke rata ho hlokomela Josefa ya monyane waka, jwale, moena, sohle - mme ke tsebile hore bophelo ba hae boitshetlehile hodima eng, hobaneng.. mme ke ne ke nale hona ho ka etsa seo, Hobaneng, lerenfose le kabang maoto a mashome a mane la konkereiti- e tlaba se ka etsang seo, seo ke - nka se etsa hore seo ebe maoto a kabang mashome a mane hore ... Mme ha feela nka nahana ka mora waka ya monyane feela, e leng bophelo boo bo ka feelang, ke dumela ha ngwana aka bolokeha, ho fetisisa ha ka kang ele Modimo ho ka lahlehelwa ke ngwana wa hae. Hobaneng ha A ka molesa? O mmeha pela sebaka sa Hae. Ha feela o ntse ole ka hare ho Lentswe leo feela, o bolokehile. "Ha lehlola le nna le tlabe le lokolehile, ebe le kopa sohle seo le se batlang ..." Ke sona seo, ke Lentswe.

241-4 / 89 Jwale Eva o ile a tsama tsamaya tshimong, mme yaba o kopana le thaka lena serpent (ele thaka le letle le lokileng), mme a ... Mme a qala ... Jwale, o ne a le ka hlakoreng le leng. Modimo o ya phela, o tsamaya hara, o sebetsa ka batho, e seng ka tsela e nngwe. O ya bona? Jwale, mosadi ya ikokobeditseng a tsamaya mola, mme Satane o tla ka tsela ya bohlale, leano, thaka le itshwereng hantle, mme o ne a rata ho rekisa programe ya hae ... Ho sa kgathatsehe hore Satane o ne a le teng moo, ha feela ane a hlotse Lentsweng, o ne a lokile. O ya bona? Jwale Satane a ka etsa seo a se batlang, o dula feela le Lentswe. O ya bona? O seke wa etsa phapang le enyane. Ha are ho wena , "Hobaneng, o ya kula."

"Ka mehwabadi ya Hae ke fodile." O ya bona?

"Jwale, o tlilo shwa."

"O tla ntsosa hape (O ya bona?); O tshepisistse."

242-1 / 91 O ya bona? O dula hantle feela Lentsweng. Ke seo feela. Kreste O ile A bua Lentswe le Yena: "Ho ngodilwe ..." O ya bona? Jwale, dula feela Lentsweng. Empa Eva, o ile a itisella, empa ha akaba a lesa seo; o ile a lesa thoriso ele nngwe feela, mme ke seo Satane a neng a rata hore a se lese. O ile a motshwara feela ka ho beha mabaka pele ho tshepiso ya Modimo. O seke wa leka ho beha mabaka le Lentswe la Modimo; dumela feela. O ya bona? Jwale a tloha feela moo ka pele ho hoba Adam a mofihlela jwalo ka mosadi, o ne a se a fihletswe pele ke Satane. Mme a ... O ile wa hlokomela? Kreste O ile A etsa ntho e tshwanang le yona eo. Hantle feela. Jwale, bakeng sa tshwarelo, Modimo O ne A lokela hoba moo pele. Mme o ile wa hlokomela ka Marea? Pele a etla ho Josefa, Moya o Halalalelang O ne O se ole moo pele. Amen. O ya bona? Ke moo Moemedi A emang teng.

242-4 / 95 Jwale, jwale, hlokomela, mosadi ya tlwaelehileng, mme Modimo A moetsetsa tsela ya ho bolokeha. Leha ane a wele, O ile a etsa tsela. Jwale, ene ele, monyaduwa wa pele lefatsheng o ile a wa pele monna wa hae a mofihlela. O ile a wa - ka baka la mabaka a ho beha mabaka. Ho nale ho ema Lentsweng o ile awa, mme o ile a wa, karohano e sa feleng. Le yena, o ile a nka monna wa hae le sohle se lefatsheng le yena; o ile a wa.

242-5 / 97 Jwale, Mme jwale, O ile A motshepisa, hore ka nako e nngwe nakong e tlang Lentswe la sebele letla tla ho yena. Lentswe la sebele le tla tsebahatswa ho yena. Jwale, hopola seo, hobane O ile A tsepisa mosadi Kreste, mme Kreste ke Lentswe: Moapostola Johanne 1 "Tshimolohong Lwentswe lene le le teng, mme Lentswe lene le le ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme Lentswe la fetoha nama (O ya bona?) mme la tsamaya le rona ..." Modimo O tsamaya hara rona ka nama. E ne ele Lentswe la Modimo. Pele e eba motho, mme le ne le nahana pele le ka lokelwa ho etswa. Ho lokile. Jwale mohopolo wa Modimo wa eba nama Lentswe le ileng la buuwang. Ke nako eo a neng a etsa seo - ho wena jwalo ka monahano, monahano wa Hae, mme le senotswe ho wena, ebe e ntse ele monahano ho fihlela o le bua.

242-7 / 100 Ke lona lebaka leo Moshe a ile a ya rapela (Topallo eo ya Mollo ho ka mopota) mme A re, "E ya, shebisa lere la hao Botjhabela, bitsa ditshintshi." Haho ditshintshi, empa a ya a etsa seo, "Hahobe le ditshintshi." Ho ne ho esoka hoeba le ditshintshi ka nako eo. A kgutlela morao, empa Lentswe, Mohopolo wa Modimo o ne O se o buuilwe. Ke Lentswe, jwale se lokela ho etsahala. O ya bona?

243-1 / 102 Jwale, na hao bone moo Jesu A itse? "Ha lekare ho thaba ena tloha mona (Eseng ha kere mohlomong) o re fela ho thaba ena, 'Tloha mona' ..." Mme ntho ya pele, ke nahana, nakong ya Moshe, tshitshe ekgolo e tala e fofa, mme kamora nakonyana ha hone ho kaba tseka etsang jarete tse hlano. O ya bona? O ne a tswa ho kae? O ne a ... Modimo O ne a dientse. Na ha o bone na? Modimo A ka fedisa lefatshe lena ka bosiu bona ka - ka ditshintshi ha A rata. Hobaneng, A kaetsa ditshintshi hotswa kgweding. Seo aka se etsang, a kare feela, "Hahobe le ditshintshi hotswa kgweding." Haho ke hobe jwalo feela. Haho noba le dikhemikhale kapa tjhefu, dintse dihola feela, dihola, dihola - jwalo. O ya bona?

243-3 / 105 A ka etsa seo a se batlang. Ke Modimo, Mmopi. Ntho feela eo A ka e etsang ke ho bua feela. Ho jwalo feela. Ke Mmopi. Jwale, ha re ka hlokomela feela boholo ba Hae .... O ya bona? O etsa feela seo a nahanang hore se lokile. O dutse hodimo kwana a sheba batho, mme batho bana bareng haho Modimo le tsohle ... Hobaneng, ke - ho jwalo feela hape le Babele - Babele, ho nale. Jwale, re hlokomela hore Modimo ha A ne A bolella Eva kamora nako e telele, "Lentswe le tla kgutlela ho wena." Jwale, o ile a wa jwang? ke rata hore sehlopha saka sere. O wele ho eng na? Eva o wele hodima eng? Lentsweng. Ho lokile na? Lentswe. Mme Modimo O itse O tla etsa tsela ya pholoho ho kgutlela Lentsweng hape. Ho lokile. Kamora nako e telele ha kana le tla kgutlela ho yena. Ho lokile, letlatla bakeng sele seng feela.

243-5 / 107 Itshwarelle jwale, ho seo ke se bolelang. Lentswe le tla kgutlela ho yena ka baka le le leng feela; e ne ele pholoho. Ho lokile. Empa ho fihlela - ho fihlela, o ne a nale leemedi ho seo - le tlang ho sebetsa ho fihlela nako eo ya Lentswe la sebele. Jwale, o utlwisisa hantle? O ya bona? O ile A mojwetsa Lentswe le tlatla ho yena, empa ho fihlela ka nako eo O tla moneha leemedi ka nako eo le fihla. Jwale O ile A moneha seo, leemedi la madi ao. Jwale, madi ene ele a dipoho le a dinku, le dipoodi; empa dine di sanke dibe kapa ho ditlosa. O ya bona? A ne a kwahela feela dibe. Dine di sa tlose seo le ha nyane. Dine di dikwahela, hobane ene ele madi a diphoofolo, mme madi a diphoofolo. Ene ele leemedi fela ho fihle (Jwale fumanang jase tsa lona) - Madi a batho, jwalo kaha batho baleng ka teng, e eba leemedi: Modimo, ntle ho thobalano, morwetsana, tswalo ya morwetsana e jwalo.

244-1 / 110 Jwale, Lentswe la Modimo la fetoha Madi a fihla ho Botho ba Jesu Kreste Mopholosi. Madi a diphoolo le a dinku ... Empa jwale ema pele, mona Modimo O entse tshepiso, A re atlaba moo ha nako e fihlile. Peo ya Hae E tla hata hlooho ya serpent. Jwale, ha - ha peo ya hae, e etla jwalo ka Adam kapa jwalo kaha e ile yatswa ho serpent jwalo jwalo, e tla nne ebe sebeng. Ke lona lebaka leo Johanne a lla. Haho motho, hobane ho ne hose motho - bohle ba ne bale ka hlakoreng lela la bobe, chasm. Empa nako e yatla eo leemedi leo la madi a diphoofolo a tla tloswa ka baka la Madi ao A tlileng bakeng sa ona: Modimo, o entse madi le nama. Bibele ere O ne a le. I Timothy 3:16, "Efela sephiri sa borapedi se seholo hobane Modimo O itlhahisitse nameng: ..." Ho jwalo feela. Morwetsana A ba le ngwana.

244-3 / 113 Jwale, madi a dinku le a dipoodi a kwahela feela ha a tsebe ho tlosa, hobane ene ele madi a diphoofolo. Empa ... ene ele ho lokisa (O ne A emetse seo) mme batiisa pele - o ne a sebedisa boemedi boo. Mme jwalo batswella seo, ha Lentswe la sebele le tlile Jesu Kreste, A ile a bontsha hoba Mora was Modimo Mmupi, Modimo, mme O ne A itlhahisa ka tsela Lentswe Modimo ... Whew, hle ... O bontshitse hore ke Yena. O ne A bua dintho dietsahale. Ho ne ho se motho - kapa haho,letho lefatsheng. Haho se teng lefatsheng se sa etswang ke Modimo. Satane ha a tsebe ho etsa. Ke mofetodi wa tse entsweng, empa ha a tsebe ho etsa. Sebe ke nnete e sothuweng. O ya tseba seo ke se bolelang? Leshano ke eng? Ke nnete e fetotsweng. O ya bona? Bofebe ke eng? Ke tokelo e fetotsweng. Se seng le se seng ho sebe ... Sebe ke - Nnete e fetotsweng.

244-5 / 116 Jwale, ha a tsebe ho etsa. Empa ha Kreste A bontsha ho ya pele jwalo ka Mmopi. Ho ne hole teng Madi ao re a tshepisitsweng. Jwale, ha o batla ho bala, wena - ha re thinye hwa nakwana. (re ntse re tlilo ho naka nako ka sena mantsibueng ana. Ke ... Ho nkopanya hlooho. Ke nahana hore mang le mang o batla ho ya hae, o ya tseba, mme ke ...) Jwale, ha re yeng ho Diketso 2 (Ke ya leboha) mme jwale ... Diketso 2, mme rer tla fumana hore ho lokela hoba jwalo kapa jwang, hore O fela A ile a bontsha hoba ke Modimo. Tjhe.Fumana Diketso 2; jwale ha re yeng ho temana ya 22, Peterose o ya bua ka tsatsi la Pentecosta.

Lona banna BaIsraele, utlwang mantswe ana; Jesu wa Nazareth, Monna Ya neng a bontsha Modimo ka mehlolo ... dimaka le matshwao, eo Modimo A neng a itlhahisa hara lona, jwalo kaha le lona letseba:

245-1 / 120 Monna ya neng ale ka hare kapa mahareng a rona ene ele Modimo. Ka ntho tsohle tse neng A dietsa dine di paka hore ke Modimo. Peterose ke enwa moo a emeng teng Sanhedrin a ba bolella. Nikodima o tsebile taba ena. O itse, "Rabbi, re ya tseba hore o moruti ya hlahang ho Modimo, hobane haho motho ya ka etsang tsena ntle le hoba a tswa ho Modimo." O ya bona? Bane ba tseba seo. Empa hobaneng?

245-2 / 122 Jwale, hlokomela. Jwale, Eva o ne a tshepisitswe tsena, empa ha Monyaduwa a etla mme a hana sena ... Ha Lentswe la sebele le etla ho yena, jwale mosadi o ile a hana ho tseba monyaduwa wa moHeberu, hobane ene ele Monyaduwa wa Modimo. O ile a latola seo lekgotleng la tlhalo . Na ho jwalo? E ne ele monyaduwa wa Modimo. O re, "Jwale, ba ne ba soka banyalana." Ho jwalo, empa Josefa o ile a behella Maria thoko le yena pele - o ne a tla hlala Maria pele ba nyalana. O ya bona? O ne a mmeheleditse. Mme ha Lentswe le hlaha jwalo kaha lene le tshepisitswe bakeng sa lenyalo, o ile a le fumana le phuthetswe maseleng a ditshila hoo a sakang a le amohela, Lentswe, Kreste.

245-4 / 125 Mohlomong ha akaba a bona seo. Ha re yeng ho sona hape. Ke rata hore o fumane sena. O ya bona? O ne a tshepisitswe, monyaduwa Eva, hoba molopolli. Molopolli ene ele yena. Mme ha Lentswe le hlaha, le etswa nama, o ile a latola sena. O ile a fuwa sena (Jwale, tshwara seo), ho neuwa Moemedi a etla, mme ha Moemedi a batla ho tswella ho latola Lentswe, e ne ele Monyaduwa wa Moheberu. O entse jwalo ka monyaduwa wa bobedi Eva, mme wa bohle ba phelang. O ya bona? Eva o bolela mma bohle ba utlwang bohle - bohle ba phelang: Eva, mma bohle ba phelang.

246-1 / 128 Jwalo, mme ha a tla ho monyaduwa wa Moheberu, e ne ele mme wa bohle baphelang, empa o ile a latola seo. Eva wa nama o ile a wa mane Edene ka ho mamela mabaka a Satane kgahlano le Lentswe la Modimo. Ke yona tsela eo a weleng ka yona. Ho lokile, monghadi. O wele ka ho se mamele. Eva wa Semoya, jwale seo ke Kereke, Monyaduwa wa Kreste, ha a ya wa Edene empa Roma. O ya bona? Mane Nicene Council ha ane a latola kereke ya Pentecostal tse yang mane Nicaea le ho mamela mabaka a Roma ho nale ho hapa seo ho Lentswe, ntho e nngwe le e nngwe ho tloha ho yena, ya e shwa ha mmoho le yena, ho pota.

246-2 / 130 Jwale, jwalo kaha Eva wa nama a ile a wa, Eva wa Semoya o entse jwalo le yena. Monyaduwa wa Modimo - o wele tshimong; Monyaduwa wa Kreste o wetse ho Roma (O ya bona? Hlokomela) ka lona lebaka leo o wele ka Lentswe la Modimo. O ile a fana ka tokelo tsa hae ho Satane, seo re se fumanang ho manollweng ha Ditiiso ene ele Satane entse ele Satane ya le teng. Bibele ere yena o dutse setulong sa Satane. Mme jwalo ka Eva a ile - ditokelo tsa hae tsa tswalo ho Satane tshimong ya Edene, kereke, monyaduwa wa Kreste o entse ntho yona eo Roma haba fetola Bibele bakeng sa ditlwaelo tsa bona ka mabaka. O ya bona sena se bontsha eng? O i tshwarella ka seo. Ha letsoho laka le tshwana le ... Haeba ha ke e soka ke ke ipona seriting, ke tla tseba hantle feela hore ke jwang. O ya bona? Empa, ke tsela eo ... ha o batla ho bona hore ke eng, sheba se ileng sa etsahala. Hobane ntho tsohle ene le seriti sa tse tlang ho etsahala, Bibele ere. Ho lokile. Hobane ...O ile a lahlehelwa ke tokelo (Lentswe la Modimo), ha ane a rekisa Bibele a beha motho moo areng kereke enale tokelo ya ho fetola se seng le seng seo a ratang ho se etsa; mme baentse seo. Mme Monyaduwa wa Kreste, Monyaduwa wa Pentecostal, a rekisa ditokelo mane Nicaea, jwalo ka Eva a ile a rekisa tokelo tsa hae ho Satane tshimong ya Edene hantle. Ho lokile.

246-6 / 134 Modimo O tshepisitse kereke sena, kereke ena ya Pentecostal, A tseba hantle hore etla etsa sena, jwalo kaha A ile a etsa ho Eva ... Modimo O ile A tshepisa kereke ya Pentecostal ... Na o ya dumela hore o ile a ntekisa ka ditokelo tsa hae tsa tswalo - ha a ne a siya sena mola? Na o dumela seo? O ... hantle feela, o ile a etsa sweo. Molemo wa tlwaelo e sa itshetlehang hodima Bibele ke o feng? Ke rata motho ya tsebang seo se bitswang ditlwaelo tsa Baapostola kapa lentswe leo ka hare ho Bibele. Ke mokgwa wa Catholic, eseng Mokgwa wa Baapostola. Bala Diketso 2:38; tseo ke ona mokgwa wa baApostola. Ha eba o teng mokgwa wa bona ke ona oo. O ya bona, o ya bona? Jwale ... Ke seo ba se sebedisitseng ka nako tsohle. Jwale ha o ... O ya bona?

247-2 / 137 Ka tsela e jwalobarekisa ditokelo tsa bona tsa tswalo. Eseng feela seo: Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals le bongata ba bona baentse sona seo. A etsa mokgatlo, Roma. Ke eng se entseng seo, o ile a etsa seo eleng mokgatlo mme a etsa motho hoba moetapele wa oona, mme Methodists, Baptists, Pentecostals le bohle baentse yona ntho e kang yona eo: ba beha banna dihlooho tsa tseo. Hase lebaka hore Modimo oreng, ba - o lokela ho etsa sena hantle feela. Jwale, ke eng? Ha se letho lefatsheng empa bohlola ba Semoya , setshwantsho sa mosadi ya fosahetseng. E, monghadi. Ditlwaelo - tsa leshano, tse entsweng ke batho ... Yaba o fetoha seo kamorao ho seo(Jwale, ke tla tiisa sena), o ile a fetoha sehlola ho Modimo. O dumela ha Bibele e bolela seo? E, monghadi. Baradi ba hae baentse sona seo.

247-4 / 139 Jwale, ho Tshenolo 17 (ha o batla ho ngola seo fatshe), Johanne o ne a nketswe Semoyeng ha a bona sehlola sena ... (Mme, re badile ka seo maobane mantsibua) ... Mme ho ne hole teng dithaba tse supileng hantle feela, mme o ne a ile a fana ka thetso tsa hae ho lefatshe. Na seo ke nnete? Mmme marena ohle a lefatshe a ne a entse bohlola le yena - boqhekanyetsi, ho utswa, ho qala leshano, ho lefella tshwarelo, le tsohle tseo kaofela. Jwale hopola, o ne a nale baradi. Jwale, ha a fetoha mmele tlasa mokgatlo, ntho eo yohle e fosahetse. Mme ha Eva, a sa mamele Lentswe la Modimo, a lahla sohle tlasa lefatshe, mme kereke e nngwe le enngwe e ipokellang e ya lahleha tlasa lefu ha e kena tlasa seo ... Ke hantle feela seo. Sohle sena se ile. Ke hoya hantle feela mona.

247-6 / 140 Bala Tshenolo 17, mme Bibele ere o tla tjha mollong yena mmoho le bana ba hae. Ho jwalo feela. Ho bolela hore nako le nako o tla tjha le sehlola seo. Jwale, ha se utlwahale ... Mme ke ya dumela hore o ya utlwisisa, mme ke rata ho utlwa ka seo. Mme ke ... Ke hantle feela. Bibele e boletse jwalo, jwale seo se etsa hantle feela seo. Eya, monghadi. A fetoha sehlola. O ka bala ka seo ho Tshenolo 17. O ne ... O entse eng? O entse bohlola kgahlano le monna wa hae. "Jwale," ore, "tjhe." Seo ke Bibele. Lentswe ke Modimo. Mme ha o nka ntho ele nngwe ... Na o ka thabela ha mosadi wa hao a aka monna e mong? Ha eba feela saka a etsa se fetang moo, o ka se thabele seo. O tlabe a sa bontshe ho tshepahala ha hae. "Leha e kaba mang ya tlang ho tlosa le le leng feela Lentswe ho yena.." Hallelujah.

248-2 / 144 Kreste o batla mosadi wa Hae a loke ho Lentswe. Ke tsela eo a lokelang hoba ka yona. Hobane haho letho, haho na le jota ele nngwe (kapa leemedi) e tla feta moo, hotswa ho Buka ho fihlela e tiiswa. Jesu O itse, "Bobedi mahodimo le lefatshe ditla feta, empa Mantswe A ka ha a no feta." O seke wa eketsa ka tsa hao mona. O batla le hlwekileng, le sa tswakuang, leha ele ha nyane. Ha ke batle ha mosadi waka a tsamaya le banna ba bang, ha o ya o ilo mamela a mang mabaka a mofuta ofe kapa ofe, o mametse - omametse maano a Satane. Amen. O seke wa ikutlwela ole modumedi? Modimo o o batla o sa tswakwa jwalo o se sehlola. Dula o tshepahala ho Lentswe la Modimo. Dula ho lona. Ho jwalo feela.

248-3 / 147 Modimo o motshepisistse, jwalo kaha Eva a entse tshimong ya Edene, ho enwa wa ho qetela Eva, eo kereke ya Pentecostal, qaleho ya kereke, kereke yona ka boyona ke mme wa baphelang; hobane ha feela bantse baya moo ... Empa o ya bona, ha banka dibe tsa hae, baeshwa ha mmoho le yena.

Ho tla thaka le lenyane mona; ore, "Ke rata ho sebeletsa Modimo."

Bare, "Jwale, ke sena seo a se beileng. Eya mola mme o bake."

"Ho lokile, ke tla etsa seo." "Ho bokwe Morena," theoha moo o fihle o bake.

"Jwale, tloho obe leloko la rona."

Moo - ke moo he. Uh-huh. O fumane seo. Ho fela hole jwalo. O shwele hantle feela le seo. O ya bona, o ya bona? Jwale, empa ele - ke seo ena Buka e se rutang (O ya bona?), e seng seo ke se bolelang, hobane e bolela jwalo mona. Ho lokile.

249-1 / 151 Jwale, Modimo O motshepisistse jwalo kaha A ne A entse ho Eva. O boleletse Eva ho tla tla nako eo ka yona - Lentswe le tlang ho kgutlela ho yena hape. Jwale, o hopola seo? Leo le ileng la molahlehela, le tla kgutlisetswa hape, hobane ho teng sele seng setlang ho busetsa seo, mme seo ke Lentswe. Hantle feela. Jwalo kaha ke boletse, "Thunya ka sethunya. Ha o sa nepe seo o se thunyang, fumana moo se ileng teng. O lokela ho kgutlela morao." O ya bona? Mme ha o kgutlela morao, o kgutlela ho Nicaea. Ke hona moo o lokelang ho ya qala teng. O ya bona? Kgutlela morao o tlohe ho mekgatlo, o tlohe ho tsona tse ngata dikereke ... Re bone hantle feela Ditiiso ... Ke ne ke ipotsa ha ngata hore hobaneng ha kele kgahlano le yona ntho eo e bitswang mokgatlo le mokgwa wa teng, e seng batho, tjhe. Batho ba tshwana hantle le nna, kapa wena, kapa e mong le e mong, empa mokgwa oo, mokgwa wa mekgatlo ... Jwale, ke bona hantle mona. Ha ke yaka ka tseba sena ho fihlela morao tjena. Ho jwalo feela.

249-4 / 155 Modimo o ile A tshepisa Eva seo a neng a se tshepisitse Eva wa nama hore Lentswe le tla kgutlela ho yena hape. Matsatsing a ho qetela o tla kgutlisetsa tseo, ho Kereke, Lentswe la pele. Jwale, hlokomela hantle feela. Ke - ke rata hore o be le bonnete jwale. Modimo O tshepisitse Eva hore nako e ya tla eo Lentswe le tlang ho kgutlisetswa ho yena. Lentswe lena, ka bolona e tlaba Peo. Mme ha ... O re, Mofe moemedi ..." Mme o ho leemedi leo. Mme ha Lentswe le etla ho yena, o ile a etsang? "ha ke rate seo." le ne le ikokobeditse haholo. Ha aka a sheba hantle ho yena, ha le ya lokiswa hantle. "Setaleng? Oho, hle. Hle. Monna ya tshwanang le eo, ha a ya le sekolong? Hobaneg, ha ke amohele seo. Ha se Messiah. Monna ya dumellang hore monna e mong a morae ka tsela eo a be a ipitsa 'Messiah,' ba mokenye mokotla hloohong mme ba mootle hloohong, A ipitse Moporofeta? Moporofeta wa sebele o tla tla kamorao ho yena ..." Ba ne ba sa tsebe baporofeta. Jesu o boletse ka mokgwa oo. O tse, "Ha le ne letseba baporofeta, le kabe le Ntseba." Ho jwalo feela. O ya bona?

249-7 / 158 Jwale hlokomela. Empa ha Lentswe le etla ho yena - ke hantle feela tsela eo Modimo A tlang hotla ka yona; o rerile sena ka tsela e nngwe. Ke bua ka Monyaduho ka qala ka seo. Ha sena se hlaha ha a kaba a rata sena. O ne a batla ho dula a ikarotse. Jwale, Modimo o tshepisistse Eva wa semoya ka tsatsi la Pentecost, o ba boleletse pele ho tseo tsohle (lemo tse makgolo a mane pele ho tseo tsohle kereke e ewa), ke tsela eo batla wang ka yona, mme batla etsa seo, empa o ile A tshepisa matsatsinga a ho qetela.

250-2 / 160 Jesu O ile A bua ntho yona eo ha A lefatsheng. O tla romela seo hape, mme ke eng - se tla fumanang? Le tla fumana yona ntho ela eo le ileng la e siya pele. Ho feela hole jwalo. Ba nale - ba batla maemedi a bona; ba batla mekgatlo ya bona; ba batla ho dumela mekgweng ya bona; ba batla ho phela feela ka moo ba batlang ... "Jwale, Ke mang. Ke leloko le itseng." O seke wa etsa phapang ka seo Modimo A tlang ho se etsa kapaA se etsang, O Itlhahisa ha kae . A ka tsosa ha kae ba shweleng; A ka bolela diphiri tsa dipelo; A ka etsa seo Bibele e se boletseng hore O tla se etsa. Mme seo ha se etse phapang ho hang - "Ha seo se sa kopana le seo mokgatlo waka o se bolelang, ke - ha kena taba le seo." Hantle feela ka Monyaduwa wa Moheberu a entse. Ho jwalo feela. O ya bona? Bamametse maemedi a bona, mme ha Modimo A ba tshepisa se seng sa sebele. Mme hantho ya sebele e etla, ba ne ba sa e batle ho hang feela; e ikokobeditse haholo.

250-4 / 162 Jwale, ke ntho e jwalo le kajeno - ha e hlahella jwale. Jwale Modimo ho Malakia 4 o boletse hore o tla romela lenqosa la Hae matsatsing a ho qetela ... Joele o itse, "Ke tla busetsa ..." Sohle seo Roma e se jeleng, mme sohle seo Methodist e se jeleng, le sohle seo Baptist e se jeleng ho tswa ho la sebele lekala la Pentecosta, Modimo o boletse jwalo, "Ke tla se busetsa matsatsing a ho qetela." Ho fela hole jwalo. A ka re romella motho eo a kang ... Ntho e o Modimo A kileng a e romela ke Moporofeta ka Lentswe la Hae, e seng ba bolellang, ho baporofeta. Ene ese hora ya seo. Jwale, e lokela hoba hora ha jwale, mme ke lona lebaka leo re lokelang ho lehlokomela ha setla. Mme se tla ikokobetsa haholo ...

250-6 / 164 Oho, hle. O nahana ka bona bao Methodists, Baptists, le Presbyterian, le Pentecostals batla sefumana? "E ya o kare, o re, "Pentecostal?" Pentecostal ke bona Laodisea: baruile empa haba na letho. Ere, "Empa ha o tsebe hore o mofutsana." E ka nna yaeba o aha meaho ya dimillione tsa didollar tsa meaho, empa o ntse o futsanehile, o mofutsana semoyeng. "Oho," ore, "Ke bona tsohle." Empa o sefofu. "Jwale," ore, "Modimo a hlohonolofatswe ke bolokehile." O tsotse ...."Jwale, ke tisitse ... Jwale, bashemane barona ... Re nale diseminaries, re ..." Mme ha ke tsebe ...Jwale, ke hodimo le fatshe. Jwale, ha Bibele ere kereke ya Laodisea e tlaba maemong a mona, mme haho motho le ya le mong ya ka hanang seo hore ona ke mongwaha wa ho qetela, hobane Kereke ya Mongwaha wa Laodisea kapa kereke ya mongwaha wa ho qetela, mme ke moo releng teng. Mengwaha e dikete tse pedi e se e fedile. Haho sa leyo mongwaha o mong hape. Ke lona lebaka leo baena ba hao Bapula ya ho Qetela ba ka qalang mokgatlo o mong. Ho kase hlole hoba le omong. Ho jwalo feela. Ke qetelo. Amen. Haho satla hlola hoeba le mongwaha o mong. O fedile.

251-4 / 169 Empa ebe, ha molaetsa wa Pentecostal e ne ele molaetsa wa tokafatso, kgalalelo, kolobetso ya Moya o Halalelang ... Melaetsa e meraro ya kereke tse tharo tsa ho qetela ke wa tswalo. Jwalo kaha mosadi - a tloba le ngwana. Ntho ya pele e etsahalang ke ho hlaha metsi; se latelang ke madi; se latelang ebe ke bophelo. Ha bane ba bolaya Jesu sefapanong, se neng sehlaha ho yena ke se setjha - ho etsa a tswalo. Ba ile bahlaba lehlakore la Hae, madi le metsi tsa tswa, Le "Matsohong A Hao ke beha Moya wa ka." Se ileng satswa mmeleng wa hae, madi, moya. I Johanne 5:7 o bolella seo.

251-5 / 172 Ho nale ba bararo bao eleng dipaki: Ntate, Lentswe (leo eleng Kreste), le Moya o Halalelang, tsena dibolela ntho ele nngwe. Ha se hore ba bang, empa badumellana. Mme ho na le babararo bao eleng dipaki ... Kapa ba Bang feela, ke bolela. Ke etsa phoso. Ke ... Mme tse tharo tse eleng bopaki lefatsheng ke, madi, le metsi, mme di dumellana ka ntho ele nngwe. O ka halaletswa ntle le ho lokafatswa, mme o ka lokafatswa ntle le ho halaletswa. O ka halalletswa ntle le ho fumana Moya o Halalelang. Ke hantle feela. Barutuwa ho Johanne 17:17 baile bahalaletswa le ho newa matla ho leleka madimona ba ne ba sena Moya o Halalelang. O ya bona? Hantle feela. Bane ba lokela ho ya ho Pentecost ba eme ho fihlela Moya o Halalelang otla. Ke moo Judase a bontshe mmala wa hae. O ya bona na moya o ne o sebetsa ho ya kantle ho lokafatswa le ho halaletswa, empa ha batle qetellong, o ile a bontsha mmala wa hae. (O ya bona?) Ho hotle haholo.

252-1 / 176 Jwale, hlokomela, jwale, mme ke rona bana re matsatsing a ho qetela. Mme Eva wa semoya, jwalo ka wa nama - jwalo ka Eva wa Moheberu o ne a tshepisitswe ... Monyaduwa wa Moheberu o ne a tshepiswe Lentswe le tla kgutla, mme monyaduwa wa semoya wa Pentecost,ha a ne a wa Nicaea, ebe o tshepisitswe matsatsing a ho qetela Lentswe le tla kgutla. Jwale, ore ... Ebe ... Ha o batla Lengolo le leng, sheba mona ho, Tshenolo 10. Mme are, "Horeng ya ho qetela, nako ya - lengeloi la ho qetela, lengeloi la bosupa, lenqosa la bosupa, lentswe la lona le utlwahala, sephiri sa Modimo setlabe se fedile (O ya bona?), ho busetsa Lentswe. Bibele e re lenqosa la matsatsi a ho qetela - ho bakgutlisetsa ho tumelo ya sebele hape, tumelo ya bontate. Empa o nahana hore seo? Tjhe, monghadi. Matsatsing a ho qetela a kgutlisetsa ho Lentswe la ho qala hape, jwalo kaha a bolela ho Malakia 4, empa - ke - ya ileng a e lahla. Jwale, o ile a lahla sena mane Nicaea. Eva o ile a fana ka seo Edene. Eva wa semoya o lahlile sa hae Calvary, le sehlopha sa Nicaea a hana seo matsatsing a ho qetela - ka yona tsela eo. Empa Lentswe le tlile ka nama, yena, Eva, kereke ya Moheberu, mmme wa dintho tsohle tsa semoya, o ile a latola seo; o ne a shwele meetlong ya hae le mekgweng hoo a ileng a fetwa ke yena. Jwale sena ke sona. Ke hantle feela.

252-4 / 180 Ho lokile. Ba ile ba mofosa, Lentswe le phelang ke nama Lentswe le tshepisitsweng. Lentswe le tshepisitsweng. Tshepiso e ile ya etswa, mme ho tlaba jwalo le matsatsing a ho qetela. "Jwalo kaha ho bile Sodoma, ho tlaba jwalo le hotleng ha Mora motho." Jwale, kaha ho ile ha etsahalang Sodoma. "Jwalo kaha ho ne hole jwalo matsatsing a Noe, ho tlaba jwalo nakong ya Mora motho." O ya bona? Hlokomela hore ho etsahalang. O ya bona? Jwale, O itse ho tlaba jwalo, mme re tla tseba ka letsatsi leo moo Letlabang teng ... ke nahana hore re tla fumana makgolo a tsheletseng jwalo kaha Lengolo le bolela hantle feela. O ya bona? Jwale ... Empa bane ba hanne seo. Baitshwarella ho meetlo ya bona - ke ... O itshwarelletse ho madi ho nale a sebele Madi. Jesu, Lentswe O itse ... Ha A ne A Itlhahisa ... Baitshwarella ho meetlo, Jesu A ithlahisa nameng, a re ho Monyaduwa, Monyaduwa wa Moheberu, "Hobane o itshwarelletse meetlong ya hao, o etsa Lentswe la Modimo seitshereletso ho wena." Le ka se o ame.

253-2 / 182 Jwale, ke lona lebaka kajeno - ditsoseletso dine di lokela hore ebe di ... Re nale ditsoseletso tsa mekgatlo; ha re na tshususmetso ya sebele. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe. tjhe, monghadi. O se nahane hore re nale tsoseletso. Ha rena yona. Oho, ba nale dimillione millione le dimillione tsa maloko a kereke, empa haho tsoseletso. Tjhe, tjhe. Monyaduwa ha aesobe le tsoseletso ha jwale. O ya bona? Haho e sobe le tsoseletso, haho esobe le tlhahiso kapa ponahatso e sisinyang Monyaduwa. O ya bona? Re shebile seo. Ho tla nka diaduma tseo tse sa tsebahaleng tse supileng ho ka motsosa hape. O tla romela seo. O tshepisistse seo. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, o ne a - o ne a shwele.

253-4 / 184 Mme jwale, ha kereke e ka lebala mokgwa wa yona, le ditlwaelo tsa bona ba dilebala, mme a nka feela Bibele, a kopa ditshepiso tsa hae, ebe se tla ba ama. Empa bona, Jesu O itse, "Lona ka ditlwaelo tsa lona le meetlo ya lona le etsa Lentswe la Modimo le seke la le ama." Jwale, ke ntho yona eo le kajeno ka Eva wa semoya. O ya bona? Monyaduwa wa semoya, ya monma ya bitswang kereke, o nka feela Lentswe la Modimo; mme a le amohela, mme a amohela mekgwa ya batho hona le lona. Jwale, Lentswe ha le moame (O ya bona?), hobane o lekile ho kenyeletsa tlwaelo ya hae ka Lentswe la Modimo, mme ha se sebetse seo.

253-5 / 185 Jwale, re hloka eng kajeno ... ke tswella ke ntse ke bala sena "Herald of His Coming." Ka hodimo ho ne ho ngotswe "Re hloka moporofeta ho ka kgutla. Re hloka moporofeta ho ka kgutla." mme ke nahana hore ha a kgutla re ka se tsebe letho ka seo, jwalo kaha ke boletse. Ho feela hole jwalo. Ho bile jwalo kamehla. O ya bona? "Re hloka mop ..." Se seng le se seng seo o buang ka sona: "Re hloka moporofeta ho ka kgutla ya tlang ho tlisa Lentswe la Modimo, ya senang letswalo. Re dumela ha Bibele e tshepisistse seo." Jwale, ke ya tseba Moena Moore le bona, ba ja ha hae (moqapi); mme ke motho ya - ke monna ya lokileng haholo ho ba tsamayang ka dieta tsa matlalo, ke nahana, e mong wa mathaka a lokileng haholo. Empa baetse ... O ya bona, o ya tseba hore re lokela hoba le seo. Mme Kgaitsedi Moore, e mong wa basadi ba lokileng haholo, thaka - thakanyana leo le lenyane, mme baintsha sehlabelo. Mme seo ke se seng sa dipampiri tse nang le monyetla eleng sena "Herald of His Coming." Empa o fumana hore ba ya thuntsha "Re hloka moporofeta. Re hloka moporofeta." O ya bona? Hle. Ke seo ba buang ka sona.

254-1 / 188 Mme ke rona bana moo releng teng, mme jwalo ka maobane ke hlalosang ho ka bonahatsa ka hara kereke ya Baptist jwalo jwalo ha re ya lokela ho nka seo eleng Catholics, empa ha re utlwane ka seo. O ya bona? Mme hantle feela moo molaetsa o ya tswa feela dula o le hole le tjhefu eo ya bona. O ya bona, o ya bona? "Babedi baka tsamaya jwang mmoho ha ba sa dumellane?" Kganya le lefifi dika se sebeletse mmoho kapa ho kopana. Ha kganya e kena, lefifif le ya tswa. O ya bona? Ho ka se - e matlahadi ... O ka se behe kganya kantle, empa o ka beha lefifi kantle. Ho feela hole jwalo. Mme Yena ke kganya, mme ke Lentswe. O ya bona? Jwale, ke moo oleng teng, hantle feela morao kwana. O ka se Letse hore le bue leshano kapa se seng se phoso. Le kgutlela hantle feela morao mona. E ya monghadi,.

254-3 / 190 Jwalo ka mathaka a mang mohlomong ba batla ho o sukudisa, ha o tseba hore o eme kae, o ya tseba seo o lokelang hose dumela ... Ho jwalo ka ho nka mmutlanyana o o lokolla mme o ya o emisa. Ema feela hekeng; o lokela hotla. Jwale ... O ya bona?O lokela ho kgutlela hekeng hape hobane ke yona tsela eo feela ya ho tswa. O tla ntsha hlooho hoo aka tlolang molala, e ya hona mola. Ema feela o molebelle, mme o tla kgutla ho fihla hona mona hekeng. O ya bona? Ke sona seo. Ke yona tsela eo feela: dula Lentsweng. Jwale, ponoloha ditlwaelo tseo roba molala wa hao hohle, empa o lokela ho kgutlela Lentswe la Modimo. O ya bona? Ke sona seo.

254-5 / 193 Jwale, o ya bona, ba - ha ba batle seo. Ha ba batle Lentswe la Modimo. Hobane o itshwarelletse meetlong, o tlositse Lentswe la Modimo ho ka moama. Hantle feela ka Eva wa semoya, ha a rate seo ... O batla ho boloka meetlo ya hae a balehe Lentsweng la Modimo. O itshwarelletse hape ka mekgatlo lemeetlo ya yona ka baholo ba teng ba sa batleng Lentswe la Modimo. Mme ha tshepiso ya Lentswe la Modimo matsatsing a ho qetela le tla ho yena, a ka se e amohele, hobane ka meetlo ya hae, jwalo ka Monyaduwa wa Moheberu , Lentswe la sebele, ka tlhahiso, le tiiswa, kle bonahatswa, a ka sebe le lona. Hobaneng a ka sebe le seo? Hobane ke oo mofuta wa Hae. A ka se kgone ho etsa seo. Ho feela hole jwalo. A kase hlole mofuta wa hae. O ya bona? Mme ho ile ha nahanwa hore o tla etsa seo, jwale o ka motlosa jwang ... Jwale, ntho eo eleng yona feela ke ho ipolokela seo. Ke phetho, eba malalalaotswe bakeng sa seo. Ho lokile. Modimo mO tshepisistse matsatsing a ho qetela O tla Itlhahisa le ho Iponahatsa ka Lentswe la Hae mme o tla nne a tswelle ho hana. Sohle seo Modimo A motshepisistseng sona ka bahlanka ba Hae, baporofeta, Modimo O tshepisistse Jesu Kreste, Modimo O tshepisistse seo ka Joele, Modimo O tshepisistse seo ka Paulose, Modimo O ile a tshepisa ka Malakia, Johanne, Modimo O ile A tshepisa ka Johanne Mosenole, kaofela baporofeta, hantle feela molaetsa o tla tla ho yena.

255-3 / 197 Jwale, o rata ho bangolla fatshe, hobane le tla ditseba kaofela ha lona: Jesu: Johanne 14:12; le Joele: Joele 2:38; Paulose: II Timothea 3; Malakia 4, le Johanne mosenole: Tshenolo 10:17, 1-17. O ya bona? Hantle feela sebakeng sena. Mme ho kereke, ke eng seo? Lentswe le phelang la fetoha nama la tsamaya hara batho pele (O ya bona?), mme haba dumele seo.

255-4 / 198 O ya tseba hore Jesu O Itseng O bone - Ha A entse mehlolo pele A ka bontsha hore ke Modimo, e bontsha - ke seo A neng A se etsa, O ne - O entse seo hantle feela. O itse ho bona, O itse, "Oho, wena Kapernaume, o tsebahalang lehodimong, ha mesebetsi e entswe - mesebetsi e meholo e entswe ho Sodoma e tla etswa ho lona, e kabe entse e eme le kajeno." Hantle feela. Mme ho Kapernaume, Ha A kaba A etsa letho ntle feela le ho fodisa le ho senola dipelo ha a tsamaya. Eya. Ke seo feela. O ya bona, Ha ba tsebe mesebetsi eo e metle. Ba nahana hore ho lokela hoba le ntho e kgolo ho ya ka bona mo emong le emong a tlang ho ema; mme moahlodi a bua; le dibente dibapala, mmala e fofa, le - le basadi ba apereng hantle le ... le ho tsamaya, le kaofela Ph.D's, LL.D's, ka katiba tse kgolo difetoha le mmala eo le tsohle; bohle ba lokela ho tsamaya; ke ntho e nngwe e kgolo. Modimo O itse ke "Bowatla." O ya bona?

256-1 / 200 Mme a tlisa se seng sesa tsebahaleng - phapang mahareng, mohlomong, abc hanyne ho e tseba a etse Kereke e tukang; mme kaofela ha bona bare, "Sehlopha sa bahalaledi ba thethehang." Modimo O boletse seo, mme lefatshe e bitswa bothoto. Lefatshe le bitswa seo se seholo, mme Modimo O bitsa seo bothotho (O ya bona?), kwana le kwana. O ya bona? Mme Modimo O tshepisitse seo, Modimo O boletse seo. Ke rona bao.

256-2 / 201 Jwale, a nna a dula kamoo a boletseng ka teng, Eva wa Moheberu. O ne a sa kgone. O ka tsosa bashweleng; o tla bona matla a Modimo. Jesu O tlile, a Iponahatsa ho Mora wa Modimo. Pele o qadile ho etsa seo. Jwale, ba nahana, "Jwale, thaka le le leng. K emang hona teng?" Jwale, ntho ya pele o ya tseba, batho ba qala ka hore ... Hobane ba boletse seo e sale ho qaleng, Johanne - ba itse, "A o Messiah?" Are, "Tjhe, empa O eme moo hara lona." O ya bona? Hobaneng? O ne a tseba hantle hore ha molaetsa wa hae o qala ho tla etsahalang. O ne a tseba hore o tla etsang.

256-4 / 204 Jwalo kaha Noe a ile anna a sheba Enoke. Ha Enoke a eya, Noe are, "Ho molemo homme Johanne o ne a lebeletse pontsho ya Jesu A mmolelletse - kapa Modimo A Mmolelletse hore a lebelle. O itse, "O eme hantle moo hara lona. ha ke Motsebe, empa ke tla Motseba." A eme moo are, "Na hao Messiah?" Are, "Re rometswe hotswa hodimo." A re, "Bahol - baholo le bohle bare rometse mona. Ha ole Messiah, hobaneng O sa theohe moo O itlhahise, eseng mona hara bongata bona. O tloha hodimo moo O Iponahatse." A re, "Ha ke Messiah." A re, "Ke lentswe la ya hoang felleng." Se ile sa feta mohopolo wa hae. Ba ne ba sa tsebe letho ka seo (O ya bona?), leha kaofela ha bona bane ba Molebeletse; empa ho ne ho sa kgonehe hore ekaba motho ya jwalo. Oho, hle, seo etlaba se makatsang.

"O tswa sekolong sefeng?"

"Eseng seo."

"Na o nale karete ya botho?"

257-1 / 209 "Ke eng eo?" O ya bona? Ene ele motlotsuwa wa Modimo. O re, "Ho nale se seng seo ke sa se utlwisiseng, selepe se beilwe metsong ya difate." Jwale ... Ke phetho - ke seo a nang le sona. O ne a bua ka mesebetsi ya monna wa dipatsi, eseng a clergyman - dinoha, dilepe, le difate jwalo. O ne a bua ka ho boboledi, empa Jesu o itse ene ese moporofeta ya jwalo ka yena, e seng monna ya tswetsweng ke mosadi jwalo ho fihlela tsatsing lena. Ho hotle jwalo. O ne a feta moporofeta; ene ele lenqosa la selekane: a eme hantle mahareng - ba babedi baemedi hara bona (O ya bona?), ho feta moporofeta. Mme jwale ... A eme moo, ba ne ba sa tsebe hohangb hore ke yena. Ba ne ba sa moutlwisisa. Ene ele lethaka le tshwanang le lena, ka yona tsela eo baseke ba motseba. O ya bona?

257-3 / 212 Ebe ha Jesu a etla, mme bane ba sa tlo Moamohela, moshemane enwa wa mmetli (Ho ne hose letho le jwalo) ka lebitso le letsho bakeng sa Hae. Yena ... Bane ba keke baya ho ya bona Thaka le jwalo. Empa sheba seo Modimo A ileng A seetsa. O ile A nka motshwasi wa dihlapi ya nyatsehang, banna badipatsi, borapolasi, le dihlola ho tse hole teng barui. Hobaneng? Ke eng ... Hobaneng ha A ile A kgetha seo? Hobaneng ha A ne a etsa seo? (O ka nahana?), hobane ha batho ha a tsebahale ho bona e kaba Lentswe.

257-5 / 213 Jwale, ha reke re bashebe. Ke enwa motshwasi wa dihlapi, a sa tsebe le ho ngola lebitso la hae. Bibele o ne a sa tsebahale hohang. O ne a tlisa hlapi ke ena a e beha fatshe, a theohela fatshe le ho bona lerata lena ke la eng, empa empa ka hare ho yena batseba hore Bibele ereng ka Messiah ... Kaofela Baheberu ba tseba Messiah, hobane ba ne ba lokela ho etsa seo Mangolo A sebolelang.

257-6 / 215 Ho tlaba le bomessiah ba bangata batlang, "Ke yena," mme ba baetella ka makgolo, mme - mme batimela le seo sohle; empa o ya bona, seo ene ele ho lahla sa nnete ha Yena A etla. Re nale maemo a Elia le kobo ya hae se seng le se seng, empa seo ke ho lahla ntho ya sebele ha A tla. O ya bona? Ho fela hole jwalo. Kaofela ha bona batho ba aparang dikobo le diaparo baepetswe hara difate ho pota ... Ba sakang ... Seo sebontsha feela. Jwalo ka dollara e bontsha hantle feela nqe nngwe ha le sa fumane seo. O ya bona? Jwale ke enwa moo A tlang teng. Jwale, tseo tsatla ho yena, mme bane bale jwalo kahoba ba emedi, "Hobaneng," bare, "Jwale, ha Messiah a etla, O tlatla hantle feela ho Caiaphas. O tlatla mekgatlong ya rona. O tlatla ho Bafarisi." Basaddusee: "Ke seo o se nahang; O tlatla ho Basaddusee."

258-1 / 217 Ke bao moo baleng teng (O ya bona?), ntho yona eoe ba nang le yona kajeno. O ya bona? Jwale, empa ha A tla, ho ne ho makatsa. O tlatla, oho, A tla kgahlano le seo ba neng ba se nahana, empa A tla ho ya ka Lentswe, mme ba ne ba sa tsebe Lentswe. Ha ke bolele seo eleng nnete, jwale o tla - se tla teba ka ho wena. Ke rata hore re se fumane: Ke sona seo eleng lebaka kajeno. O ya bona? Ha le tsebe Lentswe. Jesu O itse, "O ka senola sephiri sa lehodimo le lefatshe, empa matshwao a nako a ho senola." Are, "Re nale Moshe ..." Jesu O itse, "Ha lene le tseba Moshe, le kabe le ntseba." Ho jwalo feela. O ya bona? Lene le sa tsebe Moshe, mme ka tsela eo ba ne ba sa tsebe. Bane ba tseba seo.

258-4 / 222 Jwale, ha re nke motshwasi wa dihlapi. Ka dimanki tseo hloohong ya hae, a sututsa tedu tse putswa, ditsamaya, "Ke dumela hore ke tla Mmona." Moena wa hae o itse, "Etla. Ha re yeng fatshe mona. Entse ele monna yena elwa; thaka leo ba buileng ka lona. Ke dutse le Yena bosiu kaofela. O tseba Johanne eo ke neng ke bua kaena?"

"Eya, monna eo ya hlaha mola? Eya, ke utlwile kayena."

Jwalo, ka - monnamoholo Simone, o ya tseba, o re, "Ke utlwile hanyane ka yena. Eya, hoba moo - kgwedi tse tharo kapa tse pedi tse fetileng, e ya."

"Jwale, a re ... Mme ka tsatsi le leng o ne a em, e moo a bolela ntho ele nngwe. A re, 'O ya tseba, ke Enwa moo A tlang teng.' Bare, 'O tseba jwang?' A sheba kahodimo mola, mme ho ne hole Thaka le leng le eme mola. A re, 'Ke bona Moya wa Modimo eka leeba o theohela hodima Hae. Ka utlwa Lentswe lere , "Ke Yena Enwa. Enwa ke Mora waka eo ke Moratang eo Ke kgahliswang ke Yena.' Yaba O kena hantle feela ka hare ho metsi a Mokolobetsa. Jwale moo, a re o ya Motseba." "Oho, Ha ke tsebe," Simone o itse. "Ke utlwile seo ka nako e ngata." Empa ke enwa moo a tlang le teng; empa ka hare ho yena hone hole peo ya thetso. Jesu O boletse jwalo. Ho jwalo feela. O ile A tsamaya ho ya ho yena. A tsamaya are, "Ke tla ya mane kopanong mme ke bone."

259-2 / 227 A tsamaya ho ya moo, Jesu a eme moo, Lethaka feela le tlwaelehileng. Lenyoloha - mme lere, "Hobaneng, lebitso la hao o Simone, mme ntatao ke Jonase." Seo sa momakatsa. Hobaneng? Bophelo boo Bosafeleng bo bonyane moo. Eya, monghadi. Are, "Ema motsotso. Ha jwang hole jwalo? Ha le yaka la mpona, ha le yaka la tseba le ntate hobane o shwele lemong tse ngata, empa ke wena enwa o yatla o tlile ho mpolela hore. Jwale, ke ya tseba hore Bibele ere ..." (Jwale sena se seo baholo ba se bolelang) empa"Bibele e boletse hore Messiah e tlaba Moporofeta. Ke Enwa. Ke Yena."

259-4 / 229 Ka tsatsi le leng O ne A feta Samaria A feta moo sehlopha sa Bajuda. A basiya. Mosadi e monyane ya neng a kula, mohlomong mosadi e motle, o ya tseba; a lahletswe seterateng jwalo ka ngwana, mme o ne a feta moo. Mohlomong o ne a nahana ka se seng. A nyoloha moo, mme a beha emere fatshe, mme a batla ho mamela hantle, o ya tseba, ho ya kga metsi, mme a utlwa Monna e mong A re , "Mphe metsi Ke nwe." A sheba a fumana ho dutse Monna Ya lemo-dimahareng wa Mojuda. Are, "Are, na hao Mojuda? Ha O ya lokela ho bua jwalo. Ha se moyetlo hore O ka bua jwalo ho nna. Ke Mosamaria." Are, "Empa ha o ne o tseba yareng ho wena mphe metsi - o ne o tlare Nna ke O fe metsi."

Are, "Nkgo ya hao e kae? Leqhwele la hao le kae?"

"Jwale," Are, "metsi ao Ke fanang ka ona ke Bophelo."

"Eng? (O ya bona?) Hobaneng," are, "hobaneng,kaofela le batla ho rapela Jerusalema. Mme bontata rona ba rapetse teng ..."

"Oho," Are, "ho lokile," empa are, "Rona Bajuda re tseba eo re Morapelang ," empa Are, "o ya tseba, nako e yatla - eo batho ba sakeng batla rapella Jerusalem kapa thabeng." Are, "Batla rapela Modimo ka Moya, hobane Modimo ke Moya le Nnete."

Jwale, a qala ho bala, o ya tseba.

Are, "Eya, bitsa monna wa hao, o tle le yena."

Are ha kena yena."

Oho, Are, "Ke nnete." Are, "O bile le ba bahlano le yenwa wa botshelela hase wa hao." Mme are, "O bile - o bile le ba bahlano. Mme  o ya tseba, o ya - o buile nnete."

260-2 / 236 Hlokomela. Ene ele eng? Kganya eo ya otla peo e neng e bolelwa ke Modimo. E, monghadi. Peo ene ele lefatsheng. Ha Modimo A ne a tlose metsi mme A hlahisa letsatsi . Ho jwalo feela. O ya bona? Seo seneng se hlokahala ene le letsatsi. Ene e hloka kganya. E, monghadi. Mme ha Moya o Halalelang O Motsamaisa O mmontsha mosadi, Kganya eo ya otla peo eo; a re, "Monghadi, ke nahana hore O Moporofeta." Are, "Ke ka hona ... Re ya tseba - ke tseba seo, ke ha Messiah a etla, O tlaba ka tsela yona eo, mme re ka sebe le Moporofeta ho feta lemo tse lekgolo. Ha re yaka raba le moporofeta wa sebele lemong tse ka bang lekgolo." Mme are, "Ha jwang ... O mpolella ka monna waka e bile O buwa ka ba bang jwalo jwalo ... Re ya tseba hore Messiah O lokela hotla, O tla etsa seo, empa wena o mang?"

Are, "Ke Nna eo." Ke phetho: Sehlola.

260-5 / 239 Mme moprista are ... Jwale, le tla ikarabela ho phutheho tsa lona, are, "Le seke la atamela Thaka leo. O na le mademona." Jwale, ke hona moo phapang eleng teng. TKe ntho yona eo le kajeno (O ya bona?), yona ntho eo le kajeno. E otla jwalo feela. Yup, e, monghadi. O ne A tseba seo hantle feela. Ba ... batshwasi badihlapi, babetli, boramapolasi, banki balekgetho, dihlola, ba Mmona Semoyeng ho ya ka Mangolo A bolela, mme Bafarisi ba ne ba sa bone seo ka baka la moetlo wa bona. Amen. Hobane bane ba sa bone meetlo ya bona; empa dihlola, boramapolasi, le bohle ba bona, ba ile ba bona seo. Tsohle tseo ba neng ba dibolelletswe, ha dipelaelo ditloha, peo ya hola. Ho jwalo.

261-1 / 241 O ile A etsa eng? Are, "Jwale, ke ya leboha hobane ke kopane le Messiah." Oho, tjhe, moena. Hantle feela a kena motseng. A lebala ka metsi. Are, "Tloho, ke bone Monna ya mpolelletseng tsohle. Tsena hase tseo Lengolo le se bolelang ka Messiah a tlang ho se etsa? Na sena ha se sona na?" Mme batho ba bona seo ho Jesu Kreste ho Johanne 14:12, se tla etsahala hape. O boletse jwalo leho Luka ha A ne a bolela, "Jwalo kaha ho bile jwalo le mehleng ya Noe ..." ha jwang Modimo A ka Itlhahisa ho Motho hore O ne A le ho mang, le hore Sara o (tshehang ka tenteng), mme Lengolo lena la Malakia jwalo jwalo matsatsing a ho qetela. Baheberu 4 oitse ha Lentswe le kgutla ... Malakia 4 o itse le tla kgutla ka motho; Ba - Baheberu 4 ere Lentswe le lekola dipelo, mme ba bona sena se etsahala mahlong a bona mme ba iphapanya seo. Meetlo ya bona e tshireletsa sena se seke sa bonahala. Jwale, re mpa rele mona. Ke phetho seo.

261-3 / 244 O ya tseba, Aka etsa ntho yona eo le kajeno. A ka tla A etsa sona sela a neng a se etsa le kajeno ho etsa tsona tsela A neng A dietsa jwalokaha A boletse. O ya bona? O tshepisistse seo. O tshepisistse ho etsa seo. Mme ha A ka etsa sona sela ... Lenqosa la Laodisea le lokela ho etsa sona seo; mme ha Kereke ya Laodisea e bona sena se etsahala, batla etsa hantle feela se entsweng ke kereke ya Baheberu ho qaleng. O ya bona? Haho kgathatsehe hore e bonahala ele jwang, kaofela - batla etsa jwalo. Oho, hle. Jwale, e boletse hore e tla etsa jwalo - re tla kgutlela Lentsweng la tshimolohong le hlahisitsweng jwalo kaha ho tshepisitswe ho busetsa tumelo hape, tumelo ya ho qaleng. Mme Ha A Itlhahisa A tsamaya hara batho ba Hae ... A ne A dumella hore setshwantsho sa Hae se nkuwe, sa hlahiswa ka mahlale, mme bantse ba sa dumele .... A etsa hore leihlo la boramahlale leihlo la kamera le Monke A eme moo, yona Topallo ya Mollo, yena maobane, kajeno le ka ho sa feleng (Baheberu 13:8) ho ka bontsha hore - le ka tsela ya mahlale, mahlale, ka semoya, mme ka tsela e nngwe le enngwe a ka hlaha, e bontshitswe ho bona o ya tseba hore ba tla etsa ntho yona ela. Batla feela batlohe ho yona yona ntho ela baileng bae etsa.

262-1 / 248 Oho, Modimo, re thuse. Oho, hle. Jwale, re tla ema mona. Modimo, re thuse ho ka bona, ke thapelo yaka, jwalo kaha re etla ha jwale, hobane ha ke rate ho le tshwarella hofihlela lata. Modimo re thuse. Ke ya dumela, mohlomong tshollela Moya hona jwale hore re kgone hore re O bone, Bula Tiiso ena. Ha re bale ha re ntse re hlokomela maemo a kereke ha jwale. Re ya bona moo e bileng teng, re bone seo ba ileng ba se tseba, re bona moo eneng e lokela hoba teng, re e bona mola, mme re bona seo ba ileng ba se etsa. Ba entse feela sona sela. Jwale, o ya bona hore ha jwale re ho kae? O etse kahlolo wena o bone kahlolo. Nka se ahlole. Nna tokelo yaka ke ho tlisa Lentswe. Jwalo kaha ke e neuwe, nka fana ka yona. Ho fihlela ho nna, nka se fane ka seo. Haho le ya ka kgonang seo.

Mme ha A se ma butse Tiiso ya Boraro, ka utlwa sebopuwa sa boraro sere, Tloho o bone. Mme ka bona, mme ka bona pere e ntsho; mme ya dutseng hodima yona a nale letsohong la Hae. Mme ka utlwa Lentswe le etswa hara dibupuwa tse nne, Tekanyo ya koro ka penny, mme tekanyo tse tharo tsa bale ka penny; empa o hlokomele o se hlokofatse oli ... veine.

262-3 / 250 Jwale, Konyana e na le Buka letsohong la Yona Ya manolla Tiiso. Ya manolla ya Pele, ya Bobedi, mme jwale, Ya manolla ya Boraro. Mme yare ha E e manolla, Konyana ya e manolla, Tiiso ya Boraro, sebopuwa sa boraro ... Jwale, ke ba bakae ba tsebang hore sebopuwa sena sene sele jwang? Se ne se tshwana le motho. Sa pele sene se tshwana le tau; se seng se tshwana le namane kapa poho, mme sa boraro se tshwana le monna. Mme a utlwa - sebupuwa se phelang - sebupuwa, sebupuwa se phelang sare ho Johanne, "Etla, bona hore ke eng, sephiri sena sene se patilwe." Ho ya ka mengwaha ena ya poloko, ho tloha haesale lefatshe le thewa, ene e patilwe tlasa Ditiiso, ho tla etsahalang. Jwale, tloho, sheba hore ke eng." Mme ka tsela eo a bula Tiiso; seaduma sa utlwahala; mme Konyana ya bula Ditiiso.

263-1 / 253 Jwale, mme Johanne a nyoloha ho bona hore na e kabe ke eng. O ilea bona eng? O ile a bona pere e ntsho, mme ya e kalletseng a tsghwere sekala letsohong la hae. Jwale, ke ntho ya pele eo a ileng a e bona. Ha Konyana e hlalosa seo, Ya manolla Tiiso, mme se seng sebupuwa ... O ya bona, dibupuwa tsa nka karolo, ho hlalosa, "Tloho, o bone." Mme Johanne, moo a neng a eme teng, mohlomong jwalo ka, o tsamaile mona, tsamaela kwano, jwalo ka pele seaduma sa utlwahala jwalo kaha re bone Tiisong ya Pele. Mme A sheba hore ho etsahalang, mme a bona monna a etla a kalletse pere e tshweu; a mosheba a kalletse jwalo a theosa; Johanne a mmona le moo a fellang teng. A mmona ha a theohela, pere ya hae e tshweu, a nale seqha letsohong la hae, mme mok - mokalli a nale; mme o ne a sena metsu ya teng. Mme ntho e neng e makatsa, a newa moqhaka, a kalletse jwalo.

263-3 / 255 Yaba o bona Konyana, E etla hape. Ya bula hore a shebe hape. Jwale, ha hlaha pere e kgubedu. Mme monna enwa a nale Sabole letsohong la hae. A kalla jwalo hara Mangolo (O ya bona?) ka sabole ya hae letsohong o ne a tlo bolaya le ho fedisa kgotso lefatsheng. Jwale, Konyana ya manolla Tiiso e nngwe. Se seng sebupuwa se tshwanang le motho sare, "Tloho o bone." Jwale, a nyoloha ho bona hore na ke eng. Mme ha a entse seo, ha hlaha mokalli wa pere e ntsho.

263-5 / 257 Jwale, bosiu bofetileng re bone yena mokalli eo wa pere e tshweu ene ntse ele yena ya kalletseng e kgubedu pere. Mme Lentswe lare - mahareng a dibupuwa la hoa (O ya bona?) ho katla ho bona seo; o ne a le ka hare ho dibupuwa tsa hae. Mme a bona seo, mme ha lentswe le hoa mahareng a dibupuwa tsena, "Karolo ya koro ka penny, le karolo tse tharo tsa barley ka penny, empa o ya bona le seke la senya - oli le veine." O ya bona?

263-6 / 259 Mokalli enwa, ha re mohlalose. ha o ka hlahloba mokalli enwa, ene ele mang, mme re fumane maobane mantsibuya, ho ya ka Mangolo, hore mokalli wa bobedi yena monna elwa, a mpa ale ho e nngwe pere. Ho etsahalang? O fetotse feela mosebetsi wa hae. O ya bona? Hantle feela. Re fumana hantle feela hore ene ele antikreste, mme o tla fetola mosebetsi feela. Re fumana seo hantle jwalo kaha a ne a le ho pere e tshweu, a fetoha thuto. Jwale, re ne re nka e mong le emong hantle morao kwana Mangolong. O ya bona?

264-1 / 261 Jwale, sheba moo releng teng mantsibueng ana, ka mongwaha o mong wa kereke jwale. O ya bona? Ho tla hantle feela ho ya hantle kerekeng ya boraro ya mongwaha. O ya bona? Hantle feela kerekeng ya mongwaha wa boraro hantle feela ho mokalli wa boraro. O ya bona? Jwale, kereke ya mongwaha wa boraro? Banikola ba nale thuto (O ya bona?) hantle feela ya pele. Hantle feela. Mme ntho ya pele eo re etsebang thuto ya Banikola, e eba e tiiswang ele e lokileng, ho kena ho etseng. Mme barwesa thaka lena moqhaka. Ebe Moya ona, antikreste, o fetoha ho kena ho motho. O ya bona? Mme re fumana ha morao hore e fetoha diabolose. Madimona a ya tloha, mme diabolose a kena.

264-3 / 263 Mme jwalo kaha kereke - ke kereke ya antikreste mokgwa ona ola, jwale Monyaduwa a tla ka tsela tse ngata; ka tokafatso, kgalaletso, kolobetso ya Moya o Halalelang, e tsamaya hantle feela (O ya bona?), jwalo feela. Bankile pele tsoseletso ya bona, mme Kereke e nka seo. Mekgwa e meraro ya pele - mekgwa e meraro ya pele e kena mengwaheng e lefifi, tsela tse tharo tsa pele ditlile Kerekeng ho tloha tokafatsong, kgalalelo, kolobetso ya Moya o Halalelang hape, hara bona Modimo hara rona.

264-5 / 263 Ke enwa moo atlang teng jwalo ka antikreste, jwalo ka moporofeta wa bohata, ebe ese e eba sebata, jwale mengwaheng e lefifi. Mme Kereke ya tswa mengwaheng e lefifi, tokafatso, kgalaletso, kolobetso ya Moya o Halalelang, ho hlahisa Lentswe, tsela ya jwale. Uh-huh. Mme A theoha jwalo. O etsa jwalo ... A ya fatshe; Kereke eya ya. O ya bona? E lokile jwalo ka pele. Oho, ke botle. Ke rata seo. Mokalli enwa ke yena elwa empa ka tshebetso e nngwe. Bohato bapele, pere e tshweu (O ya bona?), ene ele moruti, moruti wa antikreste; o ne a le kgahlano le Lentswe la Modimo. Mme jwale, o kaba antikreste jwang? Mang le mang ya latolang Lentswe - le rutwang ele Nnete, ke antikreste, hobane ba latola - Lentswe, mme ke Lentswe.

264-7 / 265 Jwale, bohato ba pele, pere e tshweu, e ne ele moruti feela, empa moya wa antikreste le thuto ya hae. Dine di sena molato. dine di sa utlwise motho bohloko, ho bonahala, e tswella jwalo ... Ke tsela eo Satane. Oho, ke nonyana feela. O bolelletse Eva, are, "Jwale, o ya tseba, o shebile bohlale. Ha o tsebe se lokileng le se sebe." A re, "Jwale, ha mahlo a hao a ne a bulehile, o ne o tla tseba eng," mme are, "tholwana eya hlaboseha. E lokile. E - e - e kgahlisa mahlo. O lokela ho e nka hona jwale. Jwale, ha o tsebe hore e jwalo kapa jwang, na o ya tseba?"

"Tjhe, ha ke tsebe, empa Modimo O itse ..."

"Empa oho, o tla ... Jwale, ke ya tseba, empa ..."

"Modimo O itse - re tla shwa ..."

O itse, "Feela A ka se etse seo." O ya bona? Hantle ha monate ho ya kamoo. Sheba se entseng seo. Hlokomela moya ona wa antikreste o nyoloha kerekeng ya pele - thuto ya Banikola. "Nico," "ho hapa," ho etsa monna ya halaledi. O ya bona? Oho, empa ele ho ..." Hobaneng, re mpa re batla kopanelo. Hobaneng, le qhalane ntle moo; haho ya tsebang hore o ho kae. Ke nahana hore bohle re lokela hore rebe le tshebeletso tse fapaneng. (O ya bona?) Re lokela - ho ipokella. Re lokela ho etsa se seng ka seo."

265-4 / 270 Ke seo eleng sona. Haho ntho e tshwanang le Kereke ya Bakreste ya Methodists; haho kereke e jwalo; ke tlwaelo. Baptists, hase kereke; ke tlwaelo. Ho teng kereke ele nngwe feela, mme ke Mmele wa Jesu Kreste, mme o ya mme re tlamelletswe ho yona (Ho jwalo feela.) ka ho amohela. Ho jwalo. "Sohle seo Ntate A Nnehang sona setla ho Nna. Haho motho ya ka tlang ho Nna ntle le hore Ntate A Moromele, mme sohle seo A Nnehang sona se yatla," Jwale ke seo. O mpa ... Konyana E etsa kopano ho fihlela wa ho qetela a kena. Tshepe e nyane e lla mme A tloha ho nka sebaka sa Hae (O ya bona?), jwale, A tlisa Kereke ya Hae hae, lebaka la Hae, A lahlela dira tsa Hae sebuping sa mollo le mothetsi wa bona, mme ke sona seo. Ebe o tswa hara bongata.

265-6 / 273 Mokalli enwa elwa ... Bohato ba pele, o ne a sena molato; mme babobedi (Jwale, ha o ka nyoloha hanyane, hanyane ho feta moo, bohatong ba bobedi Bibele e re o tla newa moqhaka, mme a newa moqhaka, monna ya moholo. O ya bona?), morwesa moqhaka. Mme Bibele ha e ya mmitsa mopapa. Bibele e mmitsa moporofeta wa bohata. Hobaneng? E ya. Bonneteng o lokela hoba moporofeta ka ho ruta kgahlanong le Lentswe ka moya wa hae wa antikreste. Hobane ha o ruta kgahlano le Lentswe, e ne ele antikreste, ene - mme Lentswe ke Modimo (O ya bona?), Kreste. Ho lokile.

266-1 / 273 Jwale, kamora seo, re mofumana a rweswa moqhaka. Ha a qeta ho newa moqhaka ... Jwale, ha ana molato, a sena ho thuswa; o mpa ele thakanya feela. Empa mane Nicene Council, o ile a etswa ... Mme Constantine a fana ka sohle ho yena. Mme o ile a etsang? Yaba o ... O ya bona, Satane a mofa terone le tokelo. Bibele e boletse jwalo ha re ntse re e sheba. Jwale, ntho e latelang re fumana hore o laola dipolotiki seo se bile jwalo. Re fumana hore ho Mattheu 4:11. Mme jwale, re fumana hore Satane o se antse a nale dipolotiki, empa o leka ho dikenya ka hare ho kereke. A theoha ho ya e thetsa. A fumana monna wa hae ya matla, mesebetsi ka hare ho yena a moneha vicar (O ya bona?) ya Kreste. Kreste A sebetsa ho nale Modimo. O ya bona thaka lena vicar ho nale Modimo. O ya bona? Yena elwa: bakeng sa Modimo, o lokela hoba eng, vicar tlasa Kreste.

266-3 / 277 Jwale, jwale, ha ane a etsa seo, jwale o ile a etsa eng? Yena ... Satane a nka matla a hae a dipolotiki (a neng a nale ona) mme a nka matla a bodumedi (ao a seng a a rwesitswe) mme a a kopanya, mme a moetsa se seng a morwesa moqhaka hodima dihele. Mme ha ba se bafetile jwalo, ha ba lefa tjhelete, o tla bantsha. O ya bona? Jwale o se ele vicar hodima lehodimo, hodima purgatory, ho ya kamoo a batlang ho e bitsa kateng. Haho na ntho e jwalo ka hare ho Bibele (O ya bona?), empa o lokela ho etsa se seng. Bibele ere o tswa sekoting se senang pheletso mme o kgutlela hona mola, le mona lefatsheng, molaodi ...

266-4 / 279 Jwale, o ne a neuwe eng? Pele o ne a neuwe seqha, empa sene se sena metsu. Empa o nale sabole e kgolohadi letsohong la hae. A ka etsa se seng ka yona. Yaba o theoha hodima pere ya hae; pere ya hae e tshweu a theoha ho yona. Jwale o etsang? Pere e kgubedu, madi, pere e bofubedu ba madi. O fela a e palame. Oho, hantle feela. Jwale, o neuwe matla a maholo a ho lwana; yaba o palama pere ya hae e bofubedu bo madi. Re bona hotswa ho Tiiso ya bobedi e manollotsweng maobane bosiu, a tlosa kgotso lefatsheng mme a etsa hore batho ba bolayane. Mme a hae martyrology a kereke ya Roman Catholic e bontsha bakenya mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione tsa Maprotestants hore ba bolawe ho tloha nakong ya Mohalaledi Hippo wa - kamora Mohalaledi Augustine wa Hippo ho fihlela ka 1580 ho na moo: mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione. ("Kakgo e Kgolo ya Smucker", ha o batla ho bala seo - "Kakgo ya Thabo," ene ele seo. O ya bona?) Jwale, mashome a tsheletsenga a metso e robedi a dimillione dingotswe ho martyrology ...

267-1 / 280 Ha e mong wa bao ba bitsang bahalaledi a ba le tshenolo le emong ya hanang ho tumelo ya kereke ya Roman ba lokela hoshwa ... E ba behang feela ho pota moo. Moshemane, o tla tsholla madi. Yena - o ile a palama pere ya hae e tshweu - ho kalama pere e kgubedu, o ne a palame pere. Oho, jwale, matla a maholo a yatla; o ne a entswe vicar ya lehodimo a rapelwe pele ho Modimo, molaodi wa lefatshe. Ka ho kopanya kereke le mmuso le ho busa lefatshe, a moneha moqhaka. O nale hona ho ka ya ho purgatory. O nale hona ... O ne a tshwana le Modimo lefatsheng: ho nale Modimo.

267-3 / 281 Mmoho ho nale matla a maholo ka taelo. Ke mang ntle ho yena? Kereke e ka sere letho; o tlositswe moo. Mmuso o ka sere letho ka seo; o tlositswe hloohong. Baile bashwa ka dimillione. Tsohle kereke tse nyane, moena, o ne a bolawa, hlokofatsa, le ho bolawa ka sehloho, mme a neuwa ditau le tsohle. O ya bona? Trakone, Roma, a moneha tseo. Bible e boletse jwalo. O ya bona? Jwale o palame mofuta wa pere e kgubedu ho ya ka madi a batho hoba pere e fubedu. Jwale, Johanne a bonwa ale hodima pere e ntsho. O fetotswe ho tloha ho qaleng. Jwale, ke nale - seo ke batlang ho bua ka sona; mme ebe ... Mme ha e tla ho nna e lekanya le Mangolo, ebe Modimo ha a ya fana ka seo. O ya bona, Mangolo a bontshitse seo ho e mong le e mong;ke se seng se seholo - ntho e kgolo, jwalo ka seo. Lengolo le lokela ho dumellana le Lengolo, mme se seng le se seng se kgahlano le Lengolo ... Ha Lengeloi leo la Modimo le mpolella se seng se seng Lengolong, nka se dumele seo Le mpolelle.

267-5 / 284 Ke boletse moo Chicago ka tsatsi le leng ho makgolo a diministers ... Ho ne ho le e mong moo tshebeletsong tseo? Hantle feela. Kopano e neng ele Chicago, ka re, "Jwale, jwale kaofela ha lona le bua ka seo le nang le sona ... O nahanne hore o nkenya ho se seng mona." Jwalo feela leha o le ka ntlung ena. Kare, "Ke eng eo le leng kgahlano le nna ka sona?" Kare, "Moya o Halalelang masiu a mararo a fetileng O ile wa mpontsha moo e mong le e mong wa lona ka mona a tlabeng a le teng, mme re ka se be ho seo ..." Botsa Carl, mona, haeba haho ya loka; mme le Hank o na le teng le ba bang. Ho jwalo feela. Kaofela ha lona lene le le teng ho utlwa seo. Kare, "Jwale, le kgahlano le nna ka thuto yaka. Ke sona seo eleng lebaka. Jwale, ke rata e mong le e mong wa lona a tle mona ho fumana Bibele ya hae a tlo ema pela ka mona ha ke hlalosa sena." Ene ele batho ba kgutsitseng ka mokgwa o mong oo nkileng ka o utlwa. Kare, "Ho etsahalang ka lona?" Kare, "Jwale ha le tseba le ka se eme kgahlano le Lentswe, tlohang ho nna."

268-2 / 286 "Lona Dingaka le buang ... Mme le itlhahisa jwalo ka Dingaka 'Ngaka,' 'Ngaka,' 'Ngaka,' mme ke ..." ha ke tsebe haeba ... Moena Wood le nna rare"cheechaker," kapa "lenaka le letala." "Ha ke na thuto, ha ke ya fihla le sekolong sa seminary, empa o fumana Bibele le tle mona le eme pelaka, ho hlahisa peo serpent, kolobetso Lebitsong la Jesu, kapa enngwe ya thuto tseo ke dirutileng." Haho motho ya boletseng letho. Mme kaofela ha lona le tseba seo. Ene ele batho bakgutsitseng ka mokgwa o mong bao nkileng ka ba bona. O ya bona, ba hola ka tsela eo nkase e tsebeng. Jwale, jwale, ke ena taba eo. Ha ke dumele ho lahleng batho, empa haho fihla moo batlang ho le hulanya ... Mme ke ne nkase kgone ho etsa seo, empa Moya o Halalelang wa re ho nna, "Eya moo; ke tla ema le wena."

268-4 / 288 Ba bolelle matsatsi a mabedi pele ho - pele ho nako. Kaofela ha lona lene le le teng moo le utlwile ha Monghadi. Carlson le bona - le Tommy Hicks - kaofela ha bona ba eme moo. Mme ka ya matsatsi a mararo pele ho moo, mme kare, "Le tla lokela ho lesa baka sena ho batla se seng."Ene ele bosiu bo lerole; Ke ne ke nale nako. Are, "Ema, a eme fesetereng e nyane ya monyako a shebile kantle. Mme ka ya ka ema hantle feela moo. Ka sheba kantle tjena. Are, "Ba o tjhehetse leraba . Batla o kopa hore o bue moo ho Ministerial Association ya Greater Chicago." Are, "Ba o behetse leraba ka ho ruta Lentswe laka." Are, "Jwale, ba tla hlakola sebaka seo. Ba ka se fumane seo, mme batla ya sebakeng se seng sele se sootho." Are, "Se shebahala tjena."

269-1 / 291 Ka ema, mme ka ipona kele hukung, ka sheba morao mola ka bona, ka bona batho bana. Ka bona tsohle diministers dieme moo, ka tsela eo ba neng bale ka yona. Ka basheba bohle, mme A re.. "Jwale," Ke nahana, "Ke nahana hore ke seke ka ya moo, Mmusi, ha batla ya etsa tseo. Ha ke rata ho lematsa maikutlo a bona kapa ho etsa se seng se seng setle ." Are, "Eya; Ke tla ema le wena." O entse seo. Ho jwalo feela. Jwale, kaofela ha lona ... Ke ena paki hantle feela e dutse mona e tseba seo. Ho lokile. Jwale, le nale diteipi mona. Empa ke lona bana moo le leng teng. O ya bona?

269-2 / 294 Jwale, jwale, ke sena sephiri sa tsena. Mme jwale, ke ... Ha seo se senoha ho nna hoseng hona pele letsatsi le tjhaba, kaya hang Lengolong mme ka qalella ho sheba - sheba seo. Ke sena moo seleng teng. Tse tharo tsa tsona diile tsa bonahala hantle feela ka tshenolo. Hantle feela. Jwale, ke sena sephiri sa tseo pere e ntsho ho ya kamoo se ileng sa senoha ho nna. O ya bona? O qadile ho kalla ho tloha mengwaheng ya lefifi. Ke seo pere e ntsho e leng sona: mengwaha e lefifi, hobane ene le nako ya lefifi mo bakreste ba sebele ba ileng bahlaha. Hlokomela jwale kereke ya mongwaha, kereke ya mongwaha e mahareng, mongwaha wa lefifi. Hlokomela o itse, "O na le matlanyana." Ene ele mahareng a mpa ya bosiu ka nako eo bakeng sa badumedi ba sebele.

269-4 / 295 Jwale, hlokomela. Hantle feela tshepo yohle e tlositswe ho kereke ya nnete hobane thaka lena le laola le mmuso. Baetsang? O ya bona? Catholicism e nkile bobedi mmuso le kereke, mme bohle ha basa nke Catholicism ba neba bolawa. Ke lona lebaka le entseng hore a apalame pere e ntsho. Mme hlokomela hore o entse e ng ka ntho eo e ntsho (O ya bona?), ebe o ka bona. Mme o qala feela ... ha o tseba history ya hao, sheba. Mme o tla ... Jwale, ha o lokele esita le ho tseba sena. Jwale, hlokomela. Tshepo yohle ene e fedile;ke yona pere ya hae e ntshose. Jwale, a palama e tshweu, bonono; yaba o newa matla, a nka kgotso, a bolaya dimillione. Ke seo a neng a tla se etsa ha antse a kalletse jwalo; mme o ntse a etsa seo hape. O ya bona? Jwale, o kalletse e ntsho jwale, a etla, mongwaha e lefifi, e ne ele nako eo, ka yona nako eo kereke e neng e fumana le matla, ba fenetha se se seng le se seng mme a ya ka makgolo le makgolo le makgolo le makgolo a a dilemo seo mmadi ka mong a lokelang ho se tseba seo ene ele mengwaha e lefifi. Ke ba ba kae batsebang seo? Hantle feela, mengaha e lefifi. Ke eo pere ya hao e ntsho, e emetse mengwaha e lefifi.

270-1 / 297 Jwale, tshepo yohle e fedile, ho se hose tshepo; se seng le se seng sele lefifi ho badumedi bao ba fokolang. Jwale, ke lona lebaka le etsang hore hobe jwalo - e emetse lefifi. Ka sekala matsohong a hae (O ya bona?), a bitsa "Tekanyo ya koro ka penny, mme tekanyo tse tharo tsa barley ka penny." O ya bona? Hantle feela ke eng sena ... Koro le barly ke karolo tsa bophelo. Ke tsona tse etsang mahobe. Empa o ya bona, o ne a etsa sena. Se bolelang, e ne ele seo a neng a lefisa ka mokgwa oo bakeng sa tshepo eo a neng a e romela kantle ho nale bona ... o qadile ka nako ya ho etsa hore ba lefe bakeng sa thapelo, balefa bakeng sa thapelo. Ba santsane ba etsa seo - novenas. "Hobane, o ne a etsa eng? A hapa lefatshe, sekala se lekanya koro bakeng ka penny le tekanyo tse tharo tsa barley ka penny. Mokalli wa pere e ntso (O ya bona?) O ne a etsa - a bahlobodisa ka ho nka tjelete, ha Bibele e lekanya hore o ne a tshwere moruo wa lefatshe. Jwalo kaha re boletse maobane mantsibua ka Russia le tsohle, banka tjhelete yohle ba siye batho bahlobotse ho sohle seo ba nang le sona, sohle. Jwale ke moo moo oleng teng.

270-5 / 300 Jwale hlokomela. O ya bona hore tjhelete eo e ya ho kae kereke e tswa ho kae? Tloha ho ntho tseo kaofela. Ho ka etsa mokgatlo, ele se seng se seholo - didollara tse dimillione mona ka sena ... O ya hlokomela hore mme wa tsona ke eng? Ke ya lebala, Mmusi. Oho, hle. Ke thabile haholo. E, monghadi. Ho lokile, e bile mohau wa Hae; ke sona kaofela. Hantle feela, ke hara mpa ya bosiu. Na o utlwisissa seo ha jwale? Mme o lefisa bakeng sa tseo bophelo, ke yona barley ya hae. Mme barley ya bohobe le bohobe ba koro ... O ne a lefisa bakeng sa bophelo boo o ne a fana ka seo, a lefisa batho bakeng sa hore ka mopriesta ba seke baya ho purgatory. A lefisa ... (Jwale, ke nka sena hantle hotswa ho history). A lefisa bakeng sa seo, ke nahana, ke novena, ke nahan hore tsena tsohle. Novena, ke nahana hore ke dintho tseo o lokelang ho dietsa, o ya tseba, tse ding ke kahlolo ya dibe. Motho e mong o lokela ho fetoha bakeng seo. Ho tlisa moruo wa lefatshe, ka ho yena, ka hare ho kereke, o tse a le teng. Oho, o ne a fela a le jwale. E, monghadi, a ntse a kalletse.

271-1 / 303 Hlokomela ... Ke ena kopano ha jwalo. Hlokomela, "O ya bona o seke wa senya koro le oli." Hanyane ka ho le letshehadi, moena. "O seke wa ama seo." Jwale, oile e bontsha Moya, Moya o Halalelang. Ke tla o neha temana tse mmalwa ha o batla, Mangolo a mmalwa Levitiki 8:12, moo Aarone, pele a eya o ne a lokela hokatlotswa ka oli, o ya tseba; mme - le Zakaria 4:12, ka oli, e neng e tshelwa ka hare ho dipipe le hore, "O na ke Moya waka," oli. Ntho e nngwe, ha o batla ho bona Mattheu 14:25, ho ne hole teng barwetsana ba dithotho (25:3) barwetsana ba dithoto ba ne ba sena oli, ho se Moya. Mme Mattheu 25:4, barwetsana ba bohlale ba nale oli hara dilampi tsa bona. Moya ... Oli e bolela Moya o Halalelang. Oho, thabo. O fumana seo? Ho lokile.

271-3 / 306 Jwale, oli e hlalosa Moya, mme veini e bontsha tsoseletso kapa tshenolo. Moshemane, ke rata ho tsamaya sebakeng sena. Ke ntho e ntle e sakang ya tsosa baahelane ha Modimo a mmontsha. Tsoseletso ya tshenolo ... O ya bona? O li le veini Bibeleng ditsamaya mmoho. ke nale phetolo, mme ho nale bongata ba bona bajwalo - jwalo feela, moo veini le oli ditsamaya mmoho. O ya bona?

271-4 / 308 Ha nnete eo Lentswe la Modimo lene le senotse seo ho Bahalaledi ba Hae ba tlatsuweng ka oli, tsohle diya tsoseletswa. Veini e ya tsoseletsa. Ha A bokwe, ke utlwa seo hantle, tsoseletswa ka thabo, hweletsa. Mme ha sena se etsahala, e nale ntho e tshwanang le yona eo - veini seo e se etsang ho motho wa nama; hobane tshenolo ya Lentswe la Modimo, mme badumedi ba sele ka oli, mme tshenolo e senotswe, tsoseletso ya eba matla hoo a itshwara tlase. Ho jwalo feela. Ha A bokwe. Mohlomong ke lona lebaka. Holokile. E baetsa hore baikutlwe ba lokolohile.

271-5 / 309 Jwale, ha o batla Lengolo bakeng sa tsena, bala feela Diketso 2. Ba ile baetsang? Bane ba neilwe tshepiso. Ha tsohle tsa ditshepiso tsa Modimo ha Moya o Halalelang o tsholohela ho bona, mme ene ele Lengolo-hlahisa ... Jwale, o ya bona ... Ha bane ba itse, "Jwale, ema. O ile a re bolella mona bakeng sa ministry." Mme kamora matsatsi a robedi, bare, "Jwale, ke ya o bolela, bashemane ..." Mareka o itse ho Mattheu, "Ke - ke dumela hore re ne re nale seo, mathaka. Na ha le nahane seo?" O ya bona, "Re se re nale tseo. Hobane re emetseng ho ona ministry wa rona? Jwale, re lokela feela ho rera feela. O re boleletse hore re nyolohele mona re eme, mme matsatsi a hae a robedi mona." "Jwale, ha re emeleng e mong mona." Matsatsi a robong. Mareka a etla - kapa - kapa mohlomong kaofela ha bona, Johonne, o itse, "Ke dumela hore re ka se eme nako e telele. Ke dumela hore re nale seo sohle, na ha o na seo?"

272-2 / 312 Mme ke bona Simone, o ne a tshwere dinotlolo, o ya tseba. "Jwale, e ma motsotso, bashemane. Lengolo le nale se seng seo le se bolelang mona. Ha a ya re bolella hore re eme nako e kae. O itse, 'O ema mona ho fihlela ... Le eme mona ho fihlela boporofeta ba Joele bophetheha, ho fihlela boporofeta ba Isaia bophetheha. Hobane ka maleme a kokotletsang ketla bolela le setjhaba sena,' mme sena ke tsoseletso. Ena ke veini eo." Veini ke eng ka hare ho Bibele? Phomosetso. Ke phomosetso ena Boteng ba Mmusi. Ke - e lokela ebe Boteng ba Mmusi. O ya bona? Jwale, o ya bona, veini e emetse tsoseletso, mme ha Moya o Halalelang o le teng, mme ba bone boteng ba Modimo bowela hodima bona, hle, e qalang ho bona, mme ntho ya pele eo o e etsang, ba ile batsoseletseha hoo batho ba ileng ba nahana hore ba tauwe, empa ba ne batsoseleditswe ke tshenolo.

272-5 / 314 Ka Modimo ... Ke sona seo. Modimo A itshenolo hantle feela, ba ne bathabile ka seo. Modimo o tshepisitse seo. Mona sene se senolwa ho bona. Amen. Ke mona motho a eme moo, "Ke sona seo; ke sona seo," mme ke sena hoba-bonahatsa ka sena ... Ho nale - ho nale tsoseletso ya tshenolo (O ya bona?), mme jwale, ba nale seo. Ke lebaka leo Peterose a ne a kgona ho bona seo, "Hobaneng, lona banna ba Judaea, le lona batsamayang Jerusalema, mmameleng. Lona dingaka, mamela seo ke leng ho se etsa." Oho, ho hotle ha ka kang. Senotswe, senotswe, ba ile batsoseletseha hoo baileng ba sebe le ho itshwara. ho jwalo kamehla; ho etsahala jwalo kamehla.

273-1 / 317 Ha Modimo a tshepisa ho itseng, ha a tshepisa ho roba seoka Tiiso ka tsatsi lena, mme ha le tsebe thabo, thabo, ha ke mmona a senola taba ena, ke eme moo ke lebeletse, mme ke tseba hore o tla ahlolwa, Ha ke ya ka kare ntho bakeng sa se etsahala ka tsela eo. Mme ho bona thabo ka tshepiso ya Hae matsatsing ana a tshepisitse, mme ke bona tsenolo ena.

273-2 / 317 Jwale, ke mpa kele ... O nkutlwa ka seo, "Ke ikutlwa kele modumedi," ke sona seo eleng lebaka. Tsoseletso e matla, ke - ke mpa - ke batla ke lokile ho ka kgaola seo, o ya tseba, tsoseletso ya tshenolo. Ho lokile. Ba tsoseletseha hoo - tshenolo e bonahala (ho lokile) tshepiso. Oho, hle. Ke moo thabo e hlahang ho batho, "Ba tauwe ke veini e ntjha," ha Modimo A senola tshepiso ya Hae ho bona ; mme ha a e senola feela, empa O ile A e hlahisa. Ke seo ke se boletseng: "Monna aka bolela se seng le se seng (Eya, a ka bolela feela.) empa ha Modimo A etla le ho hlahisa seo ..."

273-4 / 320 Jwale, Bible ere, "Haho nale emong hara lona ya lekanyang hore ke wa semoya kapa ke moporofeta, mme ha a bolela tsena mme disaphetheha, le seke la nka taba ya hae. Le seke la motshoha. Leseke la tshaba motho eo; empa ha a bolela seo mme se phetheha, le tsebe hore ke Nna," O itse, "Ke nna eo. Seo se hlalosa seo Ke leng sona." Jwale mosadi eo e monyane wa Samaria, mme ha Lengolo le boletse hore Messiah o tla etsa tsena, mme ke Enwa moo A emeng A etsa seo Lengolo le seboletseng, o itse, "Ke eo. Tloho, o bone Monna. Na hase hantle seo Lengolo le se boletseng?" O ya bona?

273-6 / 321 A tsoseletsa ke tshenolo. Na ho fela hole jwalo? O ile A tsoseletswake tsenolo ha e phethahala. O ya bona? Ho, jwalo feela. O tsebile ke eo ... "Re ya tseba hore Messiah O yatla ya bitswang Kreste, mme Ha A tla, O tlaetsa tsena." O bone seo. Mme Are, "Ke Nna." Tsoseletso ya qala, mme yaba o ya tsamaya, a hweletsa hara motse. A siya nkgo ya hae ya kgale mme are ho banna, "Tlohong le tlo bona."

274-1 / 324 Jwale, ha feela lene le tseba moetlo wa botjhabela, ho ne ho fosahetse ho bona ho ka etsa seo. E, monghadi. Mosadi wa mofuta oo, ho ne hose motho ya tlang ho momamela. Tjhe, monghadi. O ya bona, o ne a nale letshwao ha ane - ha ane a ka etsa jwalo seterateng, banna seterateng ba ne ba ka se moshebe. Empa, moena, o mne a nale Lentswe la Bophelo. O ne a ile a tsoseletseha. O ya ... ho ne ho tshwana le ho tima mollo ntlong ka tsatsi leo holeng moya. Oho, ho ne hole teng ho hong se etsahalang. O ne ale - o ne a se a lokile. E ya, o ne o ka se kgone ho etsa seo. Ene ele mollo wa Modimo o neng o tuka. E, monghadi.

274-2 / 325 O ile are, "Ha le sa kgolwe seo, e tlong feela le nna moo kopano eleng teng, mme ke tla le bontsha." E, monghadi. Mme ka tsela e jwalo moo. Mme ha a ka a hlola a etsa seo, empa bane ba tseba hantle feela hore ke mosadi. O ne a ile a fetoha, jwale ba modumela. E, monghadi. Baile bakgolwa seo. Hobane "tumelo e tla ka ho utlwa, ho utlwa tshepiso ya Modimo," Lentswe la Modimo, mme hlokomela le etswa nnete. Hobane ke peo, mme ha e jetswe, e tla nka Bophelo. E tla hlahisa jwalo kaha ho buuwa ka yona. Ha e sa etse jwalo, etlabe ha se peo ya Modimo, kapa mojadi ha a kaba a e jala. O ne a sa rongwa ho tswa ho Modimo ho jala peo. E kanna yaba o jala hodima matlapa. (Oya bona?) Jwale ... O ya bona, mojadi o ya jala, Modimo O ya e hlokomela; e wela sebakeng se nepahetseng. Oho, hle.

274-3 / 328 Jwale ereng ho mokalli enwa wa pere e ntsho? "O seke wa hlokofatsa veini ya Ka le oli ya Ka. O seke wa diama, Veini le Oli. Jwale, ke nale e nyane mona karolo, e nyane mane. E, monghadi. Jwale, o ka ya le ka ho lekanya ho tswa mefuteng yohle ya bophelo; ho tloha ho wena. O tla lefella seo; empa ha a se a tlile ho veini eo le koro, o di lesa jwalo feela." Oho, hle. Ha oka - ha o ka ... Ka mantswwe a mang, tjena feela: "Ha o ka ama emong wa mohlatswana wa Ka oli le veini (O ya bona?) veini le oli (O ya bona?) mme o tla ba bolaya, hobane - o etsa seo, ke seo a se etsang, o seke wa hatella hore ba ye ba bue se seng "oho Marea," kapa ho etsa se seng. O seke wa ba ama, ba ya tseba moo ba yang. Hobane ba tlostuwe ka oli ya Ka, mme ka ho tlotswa ka oli yaka, ba na le veini ya thabo, hobane ba tseba Mantswe a Ka a tshepiso, Ke tla ba tsosa hape.' Leseke la hlokofatsa seo. O seke wa leka ho senya seo, jwalo hobane ... o tlohe ho bona." Tjhe.

275-1 / 330 Kaofela ... O hlahisa Lentswe la Hae. Ba tsebile seo ... Ba ya tseba hore batla tsoha hape. Oho, ke rata seo. Whew. O tla tsoha hape. Ke ena pere e ntsho e etla, a kalletse jwale - mengwaha e lefifi. Ke eo pere e tshweu e tla; re bone seo a se etsang, hantle feela. Ke ena pere e fubedu e etla; re bona hantle se etsahalang. Ke ena pere e ntsho; o bona mokalli a le mong ka nako tsohle, seo a se etsang, hantle feela ho ya ka mengwaha. Jwale, re fumana tekanyo e lefuwa. Hantle feela. Koro, ka tlhaho, bophelo bo tlwaelehileng - ba ne ba phela hodima eng - empa e bontsha Moya, oli, le thabo ya veini. Bop[helo boo ba semoya - o seke wa hlokofatsa tseo. Lesa seo. Ho seng jwalo: "Roma, o seke wa ama seo. Ke tsaka tseo. Ke tsaka tseo."

275-3 / 334 Jwale, ke nale se seng mona seo ke batlang hore o se hlokomele. Hlokomela. Ene ese se seng sa dibupuwa, "O seke wa ama oli le veini." O hlokometse seo? Dibupuwa tsena di ne diile tsa bua. Empa hlokomela. Ha re bale sena ha nyane, o ya bona: Jwale, "Tekanyo ka penny bakeng sa koro ka penny le tekanyo tse tharo tsa barley ka penny mme o seke wa hlokofatsa veini le oli." Jwale, sheba mona, "Mme ke - mme ka utlwa Lentswe le tswang mahareng a dibupuwa ..." Ke eng? Konyana. Amen. E ne ese sebupuwa. Konyana e boletse seo. Hobaneng. E tla nka ba Hae; tseo ke tsa Hae. Amen. "O seke wa ama oli." Tjhe, monghadi. Eseng dibupuwa tse nne, empa Konyana e ne ele Yona e buang jwalo. Jwale, oho, hle. Konyana, ha se dibupuwa tse nne tse neng dibolela seo. Konyana ka Boyona: Ha dibupua tse nne dibua, "Tloho o bone," mme tsa tsamaya, mme ba e bone ele jwalo, mme A re, "Tekanyo ya koro ka penny, mme tse nne ... hantle jwalo ka barley ..." Empa Konyana mahareng a tsona, mme A re, "Empa o seke wa hlokofatsa veini le oli." Uh-huh. Ho jwalo feela. Oho, hle. "Mamela seo. O seke wa hlokofatsa seo, moshemane, kapa o tla lefa ka tsatsi le leng." (Oho, hle, mashome a robong a metso-mashome a mararo.)

275-6 / 339 Jwale, ho ya ka kutlwisiso yaka - e bang ele ya bohlokwa, mme ka seo ke se batlang, ke seo hantle seo Tiiso tse tharo dise bolelang. Ke rata ho leboha Modimo. Ke tla bolela sena, ke tshenolo eo A nneileng yona . O ile a fana ka seo ho nna, tshenolo ya seo. Mme ha ke utlwisise hore o etsa seo. Hosane mantsibuya re nka pere eo e putswa. Mme jwale, ha ke tsebe;ha ke tsebe - Modimo o tseba seo hore ke nnete - ha ke tsebe letho ka seo. Tjhe. Ke ile ka ya sheba pampiri yaka ya kgale eneng ke nale yona ka dilemo ... (Ke ya bona Moena Graham Snelling nakong e fetileng. Ke ... O ne A lokela ebe o tswile), empa ke hopola ha ke ne kele moo ke rera pele moo, ke ne ke batla ho etsa seo ... Lemong tse fetileng ka tsatsi le leng hara Buka ya Tshenolo, ka nka pere tsena tse nne ka nako ele nngwe.

276-2 / 342 Kare, "Pere e tshweu - e ne ele kereke ya pele, ntle le tikatiko." Ke ne ke ile ka bala seo hotswa ho buka ya baena ba Adventists le bohle bao. Ke itse, "Ene ele kereke ya pele eo, ho hapa." Mme e ntsho ene ele teng le yona. Kere ... ke lebetse ba ne ba itse pere e ntsho ke eng. Kare - kapa pere e kgubedu, ho nale. Kere, "Pere eo ene e bolela - mathata a tseleng, mme etla bolela ntwa e ngata e etsahalang, kapa se seng se tshwanang le seo." Kare, "Hantle ke ntho e etsang seo." kare, "Ke seo e lojkelang hoba sona."

276-4 / 344 Mme ebe kere, "Pere e putswa ...Kapa - pere e ntsho, ka re, hoo - ho bolela hore - ho tlaba nako ya lefifi le letsho dinaledi ditla - ha disa tla kganya, letsatsi le kgwedi dikase tjhabe hohang." Kare, "Seo ke sona se hlaloswang." Kare, "Pere e putswa, e hlalosa mafu a mangata a tlang." Jwale, ha ke tsebe hore e hlalosang, empa ke - seo ene ele hlaloso yaka, hobane ke nka ke batla ho etsa seo ke eme mona ho pulpit, empa ... Oho, ke batlile ke bua se seng ha ke eme moo ... Oho, o tla - o tla bona. Hlokomela feela. O ya bona? Jwale ..... jwale, mamela. Oho, na hare ya thabela seo bakeng sa hora eo ...? Ha re bona tsena tsohle dietsahala, Ke nahana:

Ditjhaba diya arohana,

Israele o tsohile,

Matshwao ao baporofeta ba a boletseng.

Matsatsi a baditjhaba a badilwe,

Ka mohoo le tshabo e kgolo,

Kgutlang, Oho ho qhalaneng.

Letsatsi la mohau le fihlile.

Pelo tsa banna ba ya thothomela ke tshabo.

Tlatswang ka Moya o Halalelang,

Mabone a lona a ya fifala.

Sheba moo, poloko ya lona e haufi (Oho, hle),

Baporofeta ba bohata ba leshano;

Balatola nnete ya Modimo,

Ke Jesu eo eleng Kreste eleng Modimo, (Ke hantle ...... Na o dumela seo?)

Re tla tsamaya moo A tsamaileng.

Hobane letsatsi la poloko le fihlile,

Pelo tsa banna diya wa ke tshabo.

Tlatswang ka Moya,

Have your lamps trimmed and clear.

Sheba hobane nako ya hao ya tokoloho e haufi.

277-1 / 348 Na seo ha se hantle na? Ke rata seo - topoloho e haufi. Mme ...

Ho tlaba le kganya nakong ya mantsibua.

Tsela ya nnete o tla e fumana.

Ho tsela ya metsi e hlwekile;

E epetswe Lebitsong le letle la Jesu.

Ba batjha, bakang dibeng tsa lona.

Moya o Halalelang O tla kena ho lona.

Kganya ya bosiu e fedile.

Ke hore Yena le Modimo ba Bang feela.

277-2 / 348 Ke Lentswe. Oho, hle. Ho hotle ha ka kang.

Haufinyana Konyana e tla nka Monyaduwa wa Yona

Hore kamehla a dule lehlakoreng la Hae,

Makgotla ohle a lehodimong a kopana;

Oho, e tlaba lehlakore la thabo,

Kaofela bahalaledi ba sena letheba;

Mme le Jesu batla keteka mmoho.

"Tloho oje le wena," Ho bolela Morena,

"Tloho oje le wena";

O ka ja le Jesu tafoleng ka nako tsohle;

Yena ya ileng a fepa matshwele,

A fetolela metsi ho veini,

Ho balapileng ha jwale ore, "Tlohong le tlo ja le lona."

Oho, "Tloho re tlo ja," ho bolela Morena,

"Tloho o tlo ja"; (e ja Lentsweng)

O ka keteka le Jesu tafoleng ka nako tsohle;

Yena ya ileng a fepa matshwele,

A fetolela metsi ho veini,

Ho balapileng ore ha jwale, "Tlohong re je."

278-1 / 349 Oho, hle. O lapile? Ho lehlohonolo bao ... Ho bokwe Modimo. Na o ya Morata? Ha re bineng, "Ke ya Morata." Ha re emeng ka maoto ha jwale re phahamisitse matsoho re itlhahise ho Modimo. "Ke ya Morata, ke ya Morata, hobane O nthatile pele." Ho jwalo. Kaofela mmoho ha jwale.

Ke ya Morata,

Ke ya Morata,

Hobane o nthatile pele,

Mme a lefella tokoloho yaka

Sefateng sa Calvary.

278-2 / 351 [Maleme a ya tswa - Moq.] Tlhaloso ya nete. Re nale toloko mona, Moena Higginbotham. Ha ke tsebe hore ebe o teng mona mantsibueng ana. Tjhe ... Fumana hore O reng ho rona. Ema motsotso. Mona ... [Botoloki bose bo hlahile - Moq.] O ka moutlwa. Ho bokwe Morena. Tumelo yaka e phahamisitswe ho ya ho Modimo. O ya Morata ka pelo ya hao mantsibueng ana? Oho, Ha A bokwe, mme rere, "Re ya O leboha, Mmusi, re ya O leboha. Ha jwang re ka Moboka ka pelo tsa rona, Morena. Ho bokwe Morena. Monehe thoriso eo, kaofelam ha lona, tjhaba sa Modimo.