Ditiiso 04 of 10 - Tiiso ya Bobedi (63-0319)

177-1 001 Ke ya ledumedisa mantsibueng ana, metswalle. Ha re emeng motsotswana bakeng sa thapelo. Ntate wa rona ya mahodimong, re boetse re kopane hape mantsibueng ana tshebeletsong ya Morena. Mme O ile Wa tshepisa hore moo re kopaneng teng, moo ho kopaneng ba babedi kapa ba bararo, ka hore O tlaba mahareng a rona. Mme re nale tumelo ya hore O hara rona, hobane re kopane Lebitsong la Hae. Jwale, re rapela, Ntate, ka - ka hoo O tlatla ho rona ho tlo manolla Tiiso ya Bobedi bakeng sa rona. Mme jwalo kaha - thothokiso e bolela, hore o tla rata ho feta seo ka nako. Mme hoo ke takatso ya rona, Morena, empa ele - ele ho sheba ho tse fetileng le ho hahamalla pele. Mme re tshepa hore Konyana e hlajuweng E tlala ho rona le ho manolla Tiiso ena - le ho e senola ho rona, ho re bontsha dintho tseo ho hlokahalang hore re dibone.

177-4 002 Ho lokela hore hobe le seo, Morena, ya esong ho kene kopanelong le Kreste, re ya rapela hore kajeno ba nke qeto, ba tlatswe ka Moya wa Modimo. Haeba ho nale e mong ya kulang, Ntate, re ya rapela hore O bafodise Ntate. Ke tsena dimamina tse ngata tseo ke phahamisitseng matsoho aka hodima tsona ho etsa kamoo - wa Bibeleng Mohalaledi Paulose, moo ho ilweng hwa tliswa ho yena hotswa mmeleng wa hae tsona dimamina le tsona diferesekoto. Meya e ditshila ya tswa le batho ba fola.

Re bona ho tla ha Morena ho atamela. Re ya tseba hore nako eo entse e atamela. Ntho tsena diboetse dikgutlile hape ka hare ho Kereke kamora lemo tse kabang sekete le makgolo a robong. Jwale re ya, re ya rapela, Ntate, hore o tla fana ka tsena tseo re dikopileng. Matlafatsa mohlanka wa Hao le bahlanka ba Hao hohle, Morena, haholo rona ba kopaneng mona phirimaneng ena, hore re ka fumana Lentswe la Hao. Re kopa ka Lebitso la Jesu. Amen.

178-1 003 Ho monate hoba ka hare ho ntlo ya Modimo mantsibueng ana. Mme le ba bangata bao re nang le bona, ke - letla ntshwarela ka seo, empa ho nale se seng ka sohle seo re ka se etsang. Re nale - kereke, ha e e eketsehile hoo re ka fumana a mararo kapa a mane , makgolo a manekapa a mane, empa tsa bohlokwa dikopano ka tsela ena, e nka boimanyana.

178-2 004 Jwale, oho, ke mpa ke nale nako e ngata ya ho bala sena - tsena Ditiiso. Ke nahana hore seo. Ke nale bonnete. Haeba ke tsa bohlokwa jwalo kaha bole ho nna, ke hantle feela - re ba le nako e ntle. Mme ke nale ...

Ke batla ho bitsa motswalle waka wa ngwanana kamora tshebeletso, mme ke letsatsi la hae la matswalo. O nale mengwaha e leshome le metso e mmedi kajeno: Sara, moradi waka. Mme ho latelang, ebe letsatsi le hlahlamang hosane ke bitse e mong hobane ke la Becky.

178-4 005 Mme jwale, mantsibueng ana re bala Tiiso ya Bobedi. Mme ke ... Bakeng sa Ditiiso ho nale bakalli ho tsona. Mme ke o bolella se seng mantsibueng ana setla etsahala hape, mme ke ... Se seng seo ... seo ke nang le sona mona lengolo la kgale leo ke ileng ka bua ka lona kgale. Mme ka dula fatshe moo, mme ke nahana, "Jwale, ke - ke lekile ho etsa kamoo nka kgonang." Mme bongata ba ngotse tsena ... Mme ke nahana, "Jwale, ke tla bala ha nyane, mme ka sheba moo ka bona seo," mme ntho ya pele eo o e tsebang, se seng sa etsahala, mme bobedi difapane. Etla ka tsela tse fapaneng. Mme ka iphumanela pene kapele mme ka qala ho ngola kapotlako kamoo nka kgonang ha a ntse ale teng.

178-5 006 Oho, ke se seng se ileng sa etsahala halofo ya hora e fetileng. Ke ne ke jwetsa Moena Wood, a etla metsotswana e fetileng, se seng se etsang ... Oho, ho nale ntho tse ngata tse etsahalang tseo o ka se kgoneng ho bua ka tsona, o ya tseba, empa se etsahetseng mona. Ke nale motswalle e mong mona ka hare ho moaho. Hobane le metswalle yaka kaofela. Sena - moena enwa ke Moena Lee Vayle. Ke moena ya lokileng - mme ke morutwana wa Mangolo. Ngaka. Vayle ke Mobaptist ka Moya o Halalelang, mme ke ... ha ke bolele sena ka boikgantsho; ke bolela sena hobane ke dumela sena. Ke morutwana ya lokileng haholo hara dikarohano. Mme o ile a nngolla lengolo mona - e behe moo Billy. Mme Billy o ne a ka se etse seo ho nna, mme ke nahana - ha ke ya bala seo - empa ke ilo bolela sena. Mme ke tla se bala mona, Moena Vayle, ha le le mona - ke badile sena matsatsing a tsheletseng.

179-1 007 "Ha ke ya otloloha," o itse, "Moena Bill, ha ke bue nnete, empa ke dumela ha Polycarp e ne ele morutwana wa Mohalaledi Johanne. (Ke hantle; e ne ele.) ke nahana Irenaeus ene ele morutwana wa Polycarp. (Ke hantle feela, hantle feela.) Irenaeus o itse, 'Jesu O tla kgutla mokgethwa wa ho qetela wa karolo ya mmele wa Kreste a kena.'" Eo ene ele Irenaeus lemong tse kabang makgolo a mane a fetileng kamora - kamora lefu la Kerste. O itse, "Ha mongwaha o na wa ho qetela o kena ..." Jwale, ke ho - eleng Pre-Nicaea Council. Lona ba balang se - thuto ya Lengolo, mme le ho bala, ke bolela ho bala pale tsa Bibele, re fumana Pre - ho Pre-Nicaea Council. Mme ke nahana hore ke buka ya pele kapa ya bobedi, o tla - o tla fumana seo.

179-3 008 Jwale, o bone sena se tlang - letheba la ho qetela, mokgethwa wa ho qetela - mokgethwa eo ... Batho ba nahana hore mokgethwa eo o bile - ke feela se tla etsahala matsatsing a ho qetela. Hle, ke thuto e nngwe ya tsa kgale tseo: bakgethwa le ba bang. Mme jwale Irenaeus hantle feela - morutwana wa sebele o dumela bakgethwa ba Lengolo. Mme jwale Irenaeus e ne ele e mong wa - mangeloi a kereke tsa mongwaha, jwale kaha re badile ka sena Lengolong, re dumela. Hobane jwale diphiri. Baile bafodiswa - e patilwe hantle feela ka hare ho Ditiiso (O ya bona?), mme ditla senolwa ka hare ho Ditiiso tsena. Ka moo baqadileng ka teng ho Moapostola Paulose, mme - mme Irenaeus, le Martin, jwalo jwalo ho fihla tlase mona, ho tla fihla tlse mona mongwaheng wa ho qetela.

179-4 009 Mme jwale ... Re nale tshepo ya hore Modimo etlaba e mong wa rona mantsibueng ana. Jwale, re bile ... Tiiso ya Pele, ke ile ka thabela seo. Tiiso ya Pele, tlhohonolofatso e bileng ho yona ke ile kae thabela ... Mme jwale, ke - ha ke rate ho letshwarella nako e telele, empa le ya bona, ke - ke tla tsamaya jwale mantsibueng ana ha sohle se se sefedile, mme re lokela ho fumana sena nakwana.

179-5 010 Ke dumela seo ... Ke bona Moena Junior Jackson a eme moo, mme ke - mme ke nahana hore ke bona Moena Ruddell metsotswana e fetileng, mona nqenngwe. Mme ebe moena, ke kgaitsedi ya riona ya kereke moo; re nale nnete mme ke amohela seo. Mme ke ya bona Moena Hooper, ke ya dumela, baeme moo lebota ho tloha mane Utica, kereke.Mme re amohela seo ho sena.

180-1 011 Jwale, maobane mantsibueng a fetileng - ho Ditiiso, re nale-re ruta ka seo - ho - kereke ya mongwaha. Mme ... Re lokela ho qeta sena kereke ya mongwaha, nakong ya ho qetela ha e fela - hodima pulpit ho boto, ke maloko a makae o hopole se ileng sa nka sebaka? O tlile hantle feela, a kgutlela morao mola Kganya hotswa ho Yena, hantle mola leboteng. Lengeloi la Morena mona kapele ho makgolo a supileng a batho. Mme jwale, Ke - O etsa se seng se matla haholo jwale. Mme jwale re lebeletse se seng. Ha re tsebe ... O rata ho ka emela seo - kopano e kgolo eo, re sa tsebe se re tlileng ho se apara, o ya tseba, jwale - jwale o eme?

180-2 012 Jwale, Modimo O moholo mola ho rona. Mme ke hantle feela, re amohela seo. Jwale, temana ya 1 le 2, ke tla bala seo hotswa morao, ebe banka ya 3 le 4 le hoya ho Tiiso ya Bobedi, mme ebe ya 5 le 6 temana Tiiso ya Boraro. Mme ya 7 le 8 ke - temana tse pedi ho makalli ka mong wa pere.

180-3 013 Mme jwale, ke rata hore o tadime mothaka enwa wa pere e tshehla, mohlomong ke ena moo e tlang, tswela pele o e fetola, mme ebe e kgolo eo Tiisong ya ho qetela e bulwa, ha Modimo a rata, Sontaha setlang, ke ha ho etsahala mola, se etsahalang mona ke kgutso e kgolo lehodimong ntho e kabang halofo ya hora. Modimo A re thuse. Jwale,ketla bala temana ya boraro.

Mme ha A e bula tiiso ya bobedi, ka utlwa sebopuwa se seng sere, Tloho o tlo bona. Mme ke moo hotswa e nngwe pere ... (temana ya 4) ... e ne ele e kgubedu: mme matla a ile a newa yena hore ba leng lefatsheng, hore ba lwantshane ba bolayane - ba bolayane: mme moo a newa sabole e kgolo.

180-4 014 Jwale, ntho e makatsang jwale - sebopuwa sa bolella Johanne, "Etla o tlo bona." Mme ha a ka a bona seo; o ile a bona seo. Mme symbol eo, lebaka le neng le etsa seo ... O itse, "Tloho o bone, o bone." Empa a bona symbol e neng e lokela ho symbolize tsela eo kereke e lokelang ho sheba ho fihlela mongwaheng wa ho qetela, mme ebe Tiiso e tla bulwa. Jwale, mme e mong le emong o tla utlwisisa? O ya bona, Tiiso e ya bulwa.

181-1 015 Mme hao thabela hophela mongwaheng ona? Eo ... O ya bona? Eseng seo feela, metswalle, empa kamehla yohle; Sontaha se fetileng hoseng moo ntho tsohle di, nyatseha (O ya bona?), honyatseha, ho ikokobetsa. E etsahala ka tsela eo batho batla nne batswelle jwalo basa tsebe. Mmme hopola hore, re shebile hotleng ha Hae Morena nako e nngwe le e nngwe. Mme ha ... ke entse seo mohlomong tlhwibilo e tlaba ka tsela eo. E tlabe se e ile, mme haho le ya mong ya tsebang ka seo, mme e etla ka tsela e jwalo. O ya bona? Mme ha ngata ... E ya jwalo morao mane Bibele mme sheba ha sena se etsahala (O ya e bona?), e sita le ntho tse ding jwalo kaha Morena Jesu A etla. Haho ya tsebang ka seo. Banahana, "Sona seo, e mong ..." Kereke ere, "Ke malepa feela ao. Re ... O fela a hlanya." A re, "Ke monna ya hlanyang. Re ya tseba hobane o ya hlanya." "Bohlanya" bo bolela "bohlanya." "Re ya tseba o nale diabolose, mme o ya o hlantsha. Mme o leka ho re ruta moo tswalo ya boamohedi. Hobaneng, o tswalletswe sebeng, o leka ho ruta batho ba tshwanang le rona, moprista eo, le tempele." Hobaneng, hle, e ne ele - lenyatso ho bona.

181-3 016 Ha Johanne a tla, ho builwe ka seo nako ena kaofela ho tloha ho Isaia ho isa ho Malakia - ke makgolo a leshome le metso e mmedi - kapa makgolo a supileng le leshome lemetso e mmedi o ile a bona ha moporofeta a etla. E mong le emong o ne a moshebile hore a tle, a lebeletse seo nako e nngwe le e nngwe. Empa o ne a le tseleng ya hotla, o ne a rera, a etsa mosebetsi wa hae, mme a ya kgalalelong, mme e sita le baapostola ba ne ba sa tsebe seo. Hobane ba ne ba mokopa; bare, "Jwale, Mora motho o ya Jerusalem, ntho tsena ditla newa batho," mme bare, "hobaneng ha Lengolo lere - Elia o tla tla pele?" Jesu o itse, "O se a tlile; empa ha le ya motseba. Mme oile a bolela seo Lengolo le itseng o tla se etsa, mme ba ile etsa hantle seo seneng se ngodilwe." OP ya bona, o ya bona? Mme bane ba sa utlwisise sena. O itse, "E ne ele Johanne."

181-4 017 Mme ebe, "Oho." O ya bona, ba - batsoha ho seo. Ba ... Mme ha ... Esita le qetellong, kamora tsohle - O entse pontsho ele nngwe feela ho ba bontsha, mme e bile ba mmitsa, bare, "Ke o feng ho lona ya ka Nkahlolang (kaho se dumele)? ha Ke entse seo Lengolo lereng ka mosebetsi waka oo Ke O tletseng lefatsheng, ebe le mpontsha moo ke le sitetsweng teng. (O ya bona?) Ebe ketla le - ke tla le bontsha seo le lokelang hoba sona, mme ha re bone hore le dumela sena kapa tjhe." O ya bona? O ne A tla kgutla mme are, "Le ne le loketse hore ebe le dumetse ho Nna Ha ketla." Empa ha le yaka la etsa jwalo. O ya bona? Ba ne ba nale hona ho ka tlamella se kang seo ho Yena.

Empa A re, "Ke mang ho lona ya Nqosang ka ho sa dumele? (O ya bona?) Ha ke ya etsa jwalo feela kaha ho laetswe na?"

182-2 018 Mme esita le baapostola ba ne bale mmoho, bakgotjwa. (Re ya tseba kamoo Lengolo le yang ka teng.) Ebe la ho qetela, lere, "Jwale, re ya dumela. Re dumela hore haho motho ya lokelang ho O bolella, hobane O tseba tsohle." Mme kene ke lakatsa ho bona feela sefahleho sa Hae. O lokela ebe O ile A ba sheba mme are, "Jwale, le ya dumela?" Hang feela hape ebe o ba qetile. Jwale, ene ese ele nako ha jwale. O ya bona? Mme Modimo O sebetsa hantle, o ya tseba. Ke Morata ka baka leo.

182-4 019 Empa jwalo, re nahana ka mongwaha wa rona hona jwale, hobane ke bua ka seo, re ka se kene ho tsona Ditiiso. Mme ... Jwale, hopola, ke kena haholo thapelong ya bakulang, mme ke rapella - ke rapella kamehla lona bohle le ba tlisang masela le dintho tse ding. Mme ha re fumana Tiiso ya ho qetela ka Sontaha hoseng, re - ebe ha Modimo a ratile, re ka rata hoba le tshebeletso ya phodiso ya kgale mona, o ya tseba, re ka nka hoseng hona kaofela re ntse re rapela bakeng sa bakulang. Mme ke - ke nale bonnete ba phodiso. Eya, ke mpa ke nale maikutlo a jwalo. Mme jwale ... Haho makatse, empa e kaba mohlolo ho ba bang. O ya bona, ke eng ...

182-5 020 Jwale, mohau wa Modimo O mokakang hoo A bileng a refa diphiri tsa Hae ka letsatsi lena. Jwale, re dumela bohle hore re phela tshiung tsa ho qetela. Re dumela seo. Mme hopola, sephiri sene se lokela ho senolwa matsatsing a ho qetela. Mme O senola jwang Lentswe la Hae, sephiri sa Hae, Bibele? O ka rata ho bala mona moo A reng seo? Ha re phetle re bone ha A senola sephiri sa Hae. Jwale, Ke rata hore re bale lengolo Amos; phetla ho Buka ya Amose, mme ke rata hore ho kgaolo ya 3 ya Amose mme temaneng ya 7. Ho lokile. Ke tla bala ho qala temaneng ya 6.

Terompeta e tla ... lla motseng, mme batho ba sa tshabe? Ho tlaba jwalo motseng, mme Morena ha A so etse letho? Hantle feela Morena ... A ka se etse letho, ntle le ho senola sephiri sa Hae ho bahlanka ba Hae baporofeta.

183-1 021 Jwale, matsatsing a ho qetela - o behetswe rona hore ho tla hlaha - moporofeta. Jwale, re ya tseba hore ho nale tse ngata ... Jwale, re ya hlokomela ho pota phirimaneng ena, ke - ke bua mona moo barutwana ba beileng, mme ke rata o nkutlwisise. Mme o tla hlokomela hore diteipi di tletse lefatsheng (O ya bona?), jwalo feela ka lefatshe lohle. Mme ke tla rata hore, eseng ka eng, ha ke batle hore o nahane hore ke o kenya se seng - karolo ya kobo ya Elia oho, nthong tsena tsohle re ya tseba. Empa o ya tseba hore ho etella pele ha ntho ya sebele e tlang ho bontsha sena.

183-2 022 Na o ne o tseba hore ho teng bomessia ba bohata pele ho hotla ha Morena Jesu Kreste? Ha A ka - ho etsa - ha akaba - baruti ba matsatsi ao, baruti ba baholo, Gamaliel, ha a - potso yatla ho batho a re, "Ba lese. ha eba ele ba Modimo, hobaneng, o tlabe o lwana kgahlanong le Modimo, empa ha ese ya Modimo ..." O re, "Na hase kgale mona ha motho a ile a tswa a ya lefelleng a nka makgolo a mane jwalo jwalo? Re ne re sa tsebe." Ene ele eng? Ho etella pele sohle pele A etla.

183-3 023 Jwale, o ya bona, Satane o ya tsoha. Bona tshenyeho ya thaka lena leo re buang ka lona, Satane, moo re mosenolang, re mosenola ka Mangolo hore o tle o mmone hore ke mang. Ke seo - se lokela hoba, mme o mohopole, ha a soka a leka ho ya hoba e mong wa Communist; Satane ha a esoka a eba seo. Ke antikreste, "O atametse haholo" Jesu O itse, "hoo a ka thetsang le bona bakgethwa." Mme ke seo A sepatileng ho Ditiiso, bao mabitso a bona aleng teng Bukeng ha e sale lefatshe le thewa.

183-4 024 Ke monna ya ntho dingata eo, mme ha a bona ntho tsena dietla, e etla, a lahlela se seng fatshe moo hore ho etsahale seo. Na o ne o tseba hore ho tlaba lebo kreste ba bohata matsatsing a ho qetela? E tla latela hang feela kamorao ho sena - kamorao ho sena moena hae a bua moo, se se setlatla seo, tlolwa ka moya wa Elia, hang feela. Mme batla etsa phoso; ba bang batla nahana hore ke Messia. Empa ketla re, "Tjhe," hobane ho tlaba jwalo ka Johanne. Nakong ya Johanne Mokolobetsi, ha a ne a tswa ho rera, baitse ho yena, "Na o Messia? Na ha o Yena?" A re, "Ha ke Yena. Ha ke na tokelo ya ho lokolla leqhwele la seeta sa Hae. Empa ke kolobetsa feela ka metsi, empa Yena O tla lekolobetsa ka Moya o Halalelang." Mme Johanne o ne a nale bonnete boo hore O seale lefatsheng, "O teng hona mona hara lona." Empa o ne a sa Motsebe ho fihlela nako ela a hlokomela letshwao hodima Hae. Yare ha a bona kganya ela e theohela hodima Hae, E theoha jwalo ka leeba hodima Hae, o re, "Ke eo he. Ke Yena." Empa Johanne ene ele yena feela ya ileng a bona seo, na o ne o tseba. Johanne ene ele yena feela ya ileng a utlwa Lentswe. Kaofela ha bona moo, ha ho le ya mong ya ileng a utlwa sena.

184-2 025 Empa ha Mohalaledi wa sebele a etla, ka sohle se hlokahalang, ke ho makatsa mehopolo ya batho. Satane o etsa seo. Mme bao ba sa hlokomeleng se setle le se sebe, bakgopjwa ke seo; empa bakgethwa ba ka se etse seo. Bibele ere a ka se kgone ho thetsa bakgethwa. Mme jwale, pele ho hotla ha Kreste, Bibele ere hotlaba teng bokreste ba bohata mme batlare ke bo Kreste, mme batlare, "Bonang," batho bare, "O naha thote." Leseke la dumela. "Bonang, o ka moahong o itsengr." Le se dumele seo. "Hobane jwalo kaha letsatsi le tjhaba botjhabela ho ya bophirima, ho tlaba jwalo le ho tleng ha Mora motho." O ya bona? E ya, O tla hlaha, e tlaba ntho e kopaneng. Mme jwale, e tlaba ...

184-4 026 Jwale, ho fela hole jwalo, ha ba fumana taba eo e se e etsahala (O ya bona?), batla ... Jwale, hopola, setla etsahala hang feela ha Kereke e se e nkilwe(kamora tlhwibilo). Jwale, hotla dula hole jwalo feela, mme ha re bolele hore ba kopane kapa ho kopanywa. Tjhe, monghadi. Mme ke dumela ha motho a etla, eo ya nahang hotla (ke o bontsha feela ka Mangolo), monna eo otla lokela hoba moporofeta. O tla feela a etse seo. Mme tshenolo ya Modimo, hobane Modimo ... Lentswe la Modimo letla ho moporofeta. Ke hantle feela, ke ... Mme Modimo A ka se fetohe. O ya bona? Ha feela A ka etsa seo, O tla etsa seo, empa - O nale-O qala mokgwa o motle bakeng sa ho qala.

184-6 027 Jwalo ka, E kabe A ile A kgetha letsatsi ho ka rera Evangedi. Ekabe Aile - A kgetha kgwedi ho etsa seo. A kabe A ile A kgetha - moya, empa A kgetha motho. Mme Ha A kaba A kgetha sehlopha; ka bonngwe. O ya bona, ke ... Mme eseng ba babedi baporofeta lefatsheng ka nako ele nngwe. O ya bona, motho e mong le e mong o fapane le ba bang. O entswe ka ho fapana. Ha Modimo a ka fumana motho ale mong (Ke seo feela a lokelang hoba le sona) hantle feela, A ka etsa seo. O lokela hoba le emong. Matsatsing a Noe, matsatsinga Elia, matsatsing a Moshe ... Ba bangata ba ile baeba teng nakong ya Moshe. O ya tseba hore ha jwang ke ratang ho bua sena, "Jwale, ha se wena feela o leng hara bongata boo," mme - mme Dathane le - le Kora ... Mme Modimo A re, "Etswa hara bona;Ke tla bula lefatshe le bametse." O ya bona? Mme jwale ... Mme batho ba lwana haholo. O itse, "Ketla nka sohle." Mme Moshe a nka sebaka sa Kreste hare moo are, "O seke wa etsa seo, Morena." O ya bona? Mme hobane, O ... Kamora Ho laela Moshe ho etsa sena, Ha A kaba atla ho Moshe, hobane ane a sebetsa jwalo ka Kreste. E ne ele Kreste kaho Moshe. Hantle feela.

185-4 028 Jwale, re thabile haholo matsatsing ana ha Modimo A Itshenola ho rona. Mme ke dumela ha letsatsi le leholo ha le ya le ntse le atamela, le robeha jwalo; kganya e qala ho tjhaba; dinonyana tsa paradeising diqala ho bina ka bahalaledi dipelong tsa bona, batseba seo - ha e sale ho kae. Se seng se tlilo etsahala. Se lokela ho etsahala. Jwale ha a sa etse seo ... Jwale, Mangolo ohle a buduletswe. Mangolo a lokela hoba Nnete, e seng ka tsela e nngwe. Ke hona moo ke fihlang ke hlolana le metswalle yaka teng ya Kereke ya Catholic. Ke dumela hore ene ese se ngotsweng ka motho; ke dumela hore ane a tsamaiswa ke Moya o Halalelang. Mme ntho tsena tse ding ditla kenyeletswa,leka feela ho kenya sena, na o ile wa hlokomela hore ha ba lokisa bane ba lelekwa bohle. Mme Lengolo lena la nnete a etsa seo - haho moo a hohlanang teng lekgale.

185-6 029 Mpontshe feela le le leng feela - le ka ngolang temana kantle ho ho itwantsha, ele nngwe kapa tse pedi. Mme Bibele ha le itwantshe kae kapa kae. Ke ile ka utlwa hotswa ho e nngwe taba, empa ke nale monyetla hotswa kae kae ho mpontsha moo seleng teng. Ha seo mona.Ke hobane feela mohopolo wa motho o ya ferekanya. Modimo Ha A ferekana. O tsweba seo a se etsang. O ya tseba ... Mme sheba, ha Modimo A tlilo ahlola lefatshe O tla leahlola ka kereke (jwalo kaha kereke ya Catholic e bolela), ho lokile, jwale ke efeng kereke eo? Sheba feela dikereke di nale eng. Re nale ho feta makgolo a a robong kapa ho feta moo a dikereke. Jwale, ha jwang ... E mong a ruta ka tsela ena e mong ka yane. Ke pherekano e ka kang. Jwale e mong le emong o etsa seo a se ratang; o ka nna wa tswella. Modimo o lokela hoba le maemo a mang a itseng,mme ao A lokela hoba Lentswe la Hae.

186-2 030 Ho bua ... Eseng ho lahlela kantle Catholic jwale, hobane-Protestant' e fosahetse jwalo feela. Empa hao bua ka mopriesta, ore, "Mong. Branham," o itse, "Modimo o ka Kerekeng ya Hae." Kare, "Monghadi, Modimo O ka hare ho Lentswe la Hae, mme Ke Lentswe." Eya, mongahadi. A re, "Jwale, O ka hare ... Kereke ke seitseng."

Kare "Ha a bolele seo, empa O itse Lentswe ke seitseng."

Are, "Jwale, re ne re ruta jwalo mane Baptist."

Kare, "Neng?"

Are, "Morao kwana matsatsinga ho feta."

Kare, "Na o dumella seo hore ebe kereke ya Catholic?"

Are, "Eya."

Kare, "Jwale kare ke moCatholic, wa kgale moCatholic. Ke dumela tseleng ya kgale. Lona jwalo le kopantse bongata vba dintho. Ho nale ntho tse ngata tseo le dirutang mona: kopano le basadi, le seke la ja nama, mme ha ke tsebe tsohle." O ya bona? Kare, "O mphumanele seo hotswa Lengolong."

Are, "Ha e hlokahale hore ebe teng moo taba ena. Ha feela kereke e bolela seo, . Ha ho etse phapang seo o se bolelang, ke kereke." kare, "Bibele ere ha o ka eketsa kapa wa tlosa, karolo ya hae etla tlosa Bukeng yare, mmoho le Mangolo a mang a bolelang jwalo, hore haeba ... mme le ya hopola hore sena sene se etsahala se bonahala ka seo. Haeba ... hle, ha ke kena ka ntlong eo - mme tlotsuo e o ha e fihla,ha re ka ngola seo fatshe - se etsahalang seo, ke tlaba mona nako ya kgwedi tse tharo e nngwe ya Ditiiso. Ke otla tulo eo mme ke e lese ke bone hore ho etsahalang batho ba ka se amehe ke seo na, empa eseng ho ba utlwisa bohle, empa ele hore feela hobe le ho dumela - hae sa bonahale. O ya tseba seo ke se bolelang.

187-2 032 Jwale, hlokomela sena. Ore Amose "Modimo ha asa etse letho, ntle le hore A senole seo ho bahlanka ba Hae baporofeta," mme ebe re bona hore O etsang, e lokela hoba O etsa ho hong, seo A se etsang hona jwale. Modimo O itukisetsa ho ya kena nakong ya kahlolo motsotsong wa jwale; ke dumela. O etsa ho etsa se seng. Mme se seng ho lokela hore re bolele seo: jwale re matsatsing a ho qetela; re qetelong ya mongwaha, wa Kereke ya Mongwaha wa Laodisea. Jwale, sena setla senolwa ka tsatsi la ho qetela.

187-3 033 Jwale, ha re nahane ka seo. Ha re lekeng ho ina sena ke dumela hore Moya o Halalelang o ya re tseba. Jwale, hopola,haho seka senolwang , Modimo ha A no etsa letho ntle le ho senola seo ho bahlanka ba Hae baporofeta. Mme pele A etsa eng kapa eng, O senola seo ho bahlanka ba Hae, mme Ha A sa se senole, o ka hopola hore: ho nale se tseleng. O ya bona? Se senotswe.

187-4 034 Mme ntho tsena tseo re buang ka tsona dilokela ebe disenotswe matsatsing a ho qetela, jwale pele ho terompeta ya ho qetela, qetellong ya molaetsa wa kereke ya mongwaha wa ho qetela. Ho jwalo feela. Ha o batla ho bala seo hona jwale, o ka phetla ho ... O ... ke hlahisitse sena ka makgetlo a mararo , Tshenolo 10:1-7 (O ya bona?): "Mme etlareha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, diphirir tsa Modimo ditlabe di phethehile." Mme ho nale ntho ele nngwe feela e setseng ha Buka ena e nang le Ditiiso tse Supileng e manollwa, mme diphiri tssohle tsa Modimo, hobaneng, re ne re nale tsona hara mengwaha ena, mme ho ya ka Lengolo ebe haho kamoo nka utlwisisang ho fihlela nakong ya ho qetela, hobane dine dipatilwe. Re bone leeemedi, le emetseng ka hoo, empa e kasebe e lokile ka tshenoloho fihlela nakong ya ho qetela. O ya bona? Jwale, re tlaba moo nakong ya ho qetela - nakong ya ho qetela.

187-5 035 Jwale, hopola, se - mme jwale o seke wa lebala hore haho seo A se etsang ntle le hore A bolelle bahlanka ba Hae baporofeta; mme o seke wa lebala hape hore, o etsa seo ka tsela e bonolo haholo hoo e nyatsehang hoo ba bohlale le barutehi ba sa e boneng. Jwale, ha o batla ho ngola seo fatshe, eo ke Mattheu 11:25, 26. Mme ...Hopola, Ha A etse letho ntle le ho senola seo, mme O senola seo ka tsela e ntle, batho ba rutehileng. Hopola, ene ele bohlale boo lefatshe leneng le bohloka ka Lentswe ha se ile sa etsa sebe. O seke wa lebala seo. Oho, ha jwang re ka se thabele seo ha re nahana seo ... Jwale, sheba tsebang dietsahala; sheba dintho tseo A re boleletseng tsona; sheba mona ka hare ho Tabernacle, lona batho bao re le hodisitseng ka mona.

188-2 036 Jwale, Ke tlilo kopa hore ditheipi di ... Jwale, tswela pele o nke seo. Empa sheba, ke tlilo bolela sena ho batho ba Tabernacle, lona ba bileng mona: Ke kgohla emong feela ka Lebitso la Morena Jesu hore a - sipe ka monwana ntho tse makgolo tseo nkileng ka di bolela tse sakang tsa etsahala ele nngwe feela. Njwetseng ele nngwe feela ke le mona hodima polatefomo ena, ntle moo eleng teng, kapa eo nkileng kae bolela kantle hore ebe ka tsela yona eo eleng ka teng. Ha jwang ... Motho a ka etsang seo ka mohopolo wa hae? Haho le ya mong.

188-3 037 Ha A ne A hlaha mane nokeng lemong tse kabang mashome a mararo a metso e meraro ka ka Phupjane ka sebopeho sa Kganya, lona batho ba kgale mona hopolang hore ke ile ka le bolella hore ho tloheng bonyaneng baka kele moshemane Lentswe leo le Kganya eo, mme batho ba ne ba nahan hore ke mpa kele moshanyana feela; ho fela hole jwale, ke ne ke tla nahana seo le nna motho a bolela jwalo. Empa jwale, ha o lokele ho tshwenyeha ke seo, mme kereke haesoka e ipotsa ho tloha ka selemo sa 1933. Tlase mane moo ke neng ke kolobetsa makgolo a batho, Ke hopola moshemane wa Mayer a mpolella, are, "O ya tlase mola ho ilo epa batho bale, Billy."Jim Mayer ya monyane moo, ke nahan hore o se a shwele hona jwale. Ke nahana hore o ile a bolawa; basadi ba bang baile ba mothunya ba mmolaya. Empa o ne - a mpotsa, "Na o ilo epa batho tlase mola?" Kare, "Tjhe, monghadi, ke ilo kolobetsa batho bao Lebitsong la Morena Jesu."

188-5 038 Ho ne hole mosadi e mong hara batho bao. A re ho mosadi e mong; a re - a etsa tlhahiso, ka se seng kapa sona seo. Are, "Jwale, ha ke kgathalle ho ka epjwa"; are, "ho lokile ha ke kgathalle seo; ha ke kgathale ..." kare, "Kgutlela morao o ye o ilo sokoloha botjha. Ha o ya lokela ho ka kolobetswa Lebitsong la Morena Jesu Kreste." Sena hase seo o ka bapalang ka sona. Ke Evangedi ya Kreste, e senotsweng ka selallo, Lentswe. Jwale, jwale ... lere, "Matlakala feela," mme "Bothoto," o ne o lokela ho e beha nqenngwe; empa hopola, ho tshepisitswe ka Lentswe hore sena setla bonahala, mme hantle feela setla bonahala, mme ke sena moo seleng teng. O ya bona?

189-2 039 Mme tlase moo hona ka tsatsi leo, mme ha ba eme moo nokeng moo, mme Lengeloi la Morena le keileng ka lebolella lona - naledi kapa se seng hole nyana, mme sa atamela, mme ka le bolella ka Kganya eo, mme ke eo he ke seo moo setlang teng tlase mane nokeng moo ke neng ke kolobetsa, ha borakgwebo tlase mona motseng, "Seo se bolelang?" Kare, "E ne ese saka; ene ele sa lona; Ke ya dumela. Seo e bile ka baka la lona hore Modimo a etse seo ho le kgodisa hore ke bolela Nnete." Ka hoba moshemane feela, moshemane, ya ka bang lemo tse 21, bane ba sa etse seo (O ya bona?), e kgolo haholo bakeng sa bana taba ena.

189-4 040 Mme ebe, ke ne ke nahana ; Moena Roberson mona, mme emong wa ditrustee tsa rona, ke bone mona motsotswaneng o sa tswa feta, o ne a mpolella ka hore ka tsatsi leo o tlaba Houston ha setshwantsho le se bone ? Mme kene kele pheuisanong. Ke neke lokela ho bua ka seo ka mantsibua a mang. Moena Roy ene ele Yena feela - ka motho ale mong, ene ele motho ale mong feela ya neng a nale sehatisa mantswe. Ene ele se seng sa tsa kgale tsa kgwele nyana feela (Ke ya bona Moena Roberson jwale, mme mosadi wa hae) Jwale, mme sena - Mofumahadi. Roberson o ne a kula. Moena Roy e ne ele motho, maoto a hae a kobehile, mme ba molesa hore a shwe. Ene ele moofisiri - Lebothong. Eighty-eight ya German ya otla tanka ya bona kamoo a neng a dutse ka teng mme hang ya bolaya batho, mme ya moetsa maqa; ba molesa moo hore a shwe, mme bare a ka se hlole a tsamaya hobane maoto a hae a senyehile, bothata bokong ba ntho tsena. Hle, empa o kgona ho tsamaya ho feta nna.

Empa ene ele eng? Ho ne hole se seng seo a neng a se bone, mme aya Houston. Mme o ne a mpolella ka mosadi wa hae. O nale kgwele; o tla lokisa sena ho teipi, mme ha tshebeletso e fetile, hobaneng, o tla le bapalla seo kaofela ha lona, ke tshepa hore. Mme ho teipi ela ya kgale ya kgwele - teipi eo, oile a tshwarella tshebeletso yaka mane Houston. Mme yaba mosadi wa hae, a re o nale yena mola, mme ha a kaba a etsa seo. O ne a le teng moo, oho, o ne a hlomohile haholo; o ne a kula, mme o ne a rata ho kena moleng wa ho rapellwa. (Bane ba sa ntsebe, mme ke ne ke soka ke ba bona bophelong baka.) Jwale o ne a dutse - fensetereng e kantle ka tsatsi leo, a shebile a hloname o ya tseba, mme a maketse, mme a lakatsa eka aka fumana karete ya ho rapellwa hore a kgone ho kena moleng wa ho rapellwa; mme ho etsahala mantsibueng ao a kena moleng kapa a le kamora se seng ka phirimane eo; ke dumela hore ka bona bosiu boo. Mme a kena moleng, mme ha a palama hodima platform, Moya o Halalelang wa re ho yena, "Jwale hao wa mona, ha o tswe mona. O tswa motseng o mong o bitswang New Albany." Mme ware, "O ne o shebile kantle mme o maketse fensetereng o tshwenyehile ka ho fumana karete ya ho rapellwa." Mme ke seo seleng teng ho teipe, dilemong tsa kgale.

190-2 041 Mme qalehong ya kopano, ha Moya o Halalelang o ... E ne ele kopano ya pele; re ne re nale batho ba kabang dikete tse tharo, yaba re ya ho dikete tse robedi, ho ya ho dikete tse mashome a mararo. Jwale ho ... yare ha kentse ke bua ho - kopanong yaka ya pele, kare, "Ha ke tsebe hore ke hobaneng ha ke bua sena (Jwale, se teiping sena seo ke se buang.), empa se - re - Sena e tla dula ele ntho e teng ya nako yaka. Ho nale se tlileng ho etsahala mona se seholo ho feta seo motho a kileng a se bona." Mme ene ele masiu a robedi kapa a robong ho isa ho a leshome, kamora hore Lengeloi la Morena le hlahe ka pele ho batho ba kabang mashome a mararo a dikete tsa batho, mme la theoha, mme setshwantsho sa lona se ile sa nkuwa; ke seo moo seleng teng hona jwale, se bolokilweng mane Washington, D. C. jwalo ka se Matla ka ho fetisisa se kileng sa nkuwa senepe lefatsheng lohle.

190-4 042 Yaba ke bua kare, o ya tseba, kere ka nako e nngwe ka tlhahiso kare, "Motho o entswe ka setshwantsho sa lefu. Ho teng seriti se setsho se tsamayang le yena. Ba o lokisetsa hoshwa." Mme ho ya ho East Pines - kapa Southern Pines, ke ya dumela hore ke seo, ha ke ne kele moo kopanong ya rona, mosadi e monyane a dutse moo; mme yaba se seng se ya tla, "Nka setshwantsho seo kapele," ha kene ke bua le mosadi eo, mme ke seo he. Ke nahana hore ke bulletin board, e bileng nakwana. Seriti seo se setsho se leketla kahodimo ho mosadi eo. Yaba o nka setshwantsho se seng hang ha Moya o Halalelang o bolela seo; sene se ile. Ware, "O tla fola. Modimo O o fodisitse. Mofetshe o ile." Ke seo he, mme o ne a fodile. O ya bona? Ke seo he. O ya bona, sena se bontsha hore Modimo O ya tseba haele nako ya letsatsi. Rona ha re tsebe. Re lokela feela ho mamela taelo feela. Jwale, re ka nna ra tswella ho bua, ha re kene mona motsotswana feela ho ama Tiiso hore re kgone ho bona ka yona. Jwale, ho ka lokisa sena motsotswana feela - e nngwe - Tiiso ya pele.

191-2 043 Re ile ra hlokomela hore ha re manolla Tiiso ya Pele, Satane o nale - monna ya nang le bodumedi bomatla. Na o hlokometse mokalli elwa wa pere e tshweu, eo ba - ho ne ho nahanwa hore kereke ya pele e ya pele. Empa, oho, hle, ke se ileng sa rutwa ho ya ka dilemo tse ngata, empa sene se sa kgonahale. Hlokomela ha feela ba etsa jwalo kaofela, mme ha re dikopanya kaofela, ha re shebeng moo eleng teng. O ya bona? Jwale ... Mme ha ke tsebe seo kaofela ha bona e tlaba eng, empa ke ya tseba hore e tlotla hantle feela mona, hobane ke Nnete. Ke Nnete. E ne ele leano la Roma. Hantle feela.

191-3 044 Batho bana bantseng ba nahana hore Bajuda ke boantikreste, ba hole haholo le nnete. O seke wa leka ho nahana hore Bajuda ke boantikreste. Mahlo a bona a ile a foufatswa hore wena o kgone ho kena, ho re fa nako ya ho sokoloha. Empa antikreste ke Moditjhaba. Hantle feela ke sona seo, mokgelosi wa nnete: "Anti," "kgahlano." Jwale, monna enwa ya matla ... Oho, o ile a fetoha jwang monna ya matla, mme - mme hang feela a bewa teroneng. Mme kamora terone, o ile a newa moqhaka. Mme jwale, o ... Kamora seo a rapelwa ho nale Modimo. Jwale, sheba, pele seo se etla ... ke rata ho o botsa se seng mona: Ene ele mang eo? Ke eng seo se neng sele ho Paulose ho II Bathesalenoke 2:3, se reng monna eo otla tla? Ke hobaneng ha monna enwa a ile a sheba sena ho ya ka mengwaha? Ene ele moporofeta wa Modimo. Hantle feela.

191-5 045 Ke eng seo Moya o neng O se bua ka nako e tlang batla tloha tumelong mme batla kgomarela moya wa thetso na otseba ho thetsa "thetso" ke - moya wa thetso ka hare ho kereke? Hoo ke moritaoke, moya wa thetso, mosebetsi wa diabolose, boikaketsi ka hare ho kereke, baikgantshi, mohopolo o hodimo (bohlale. O ya bona? baithati, bohlale), bana le sebopeho sa borapedi (ka ho tswella ka hore, "Jwale re, re Bakreste, re lokela ho ya kerekeng."), hoba le sebopeho sa borapedi empa balatola tshenolo, matla le tshebetso ya Moya, ba jwalo o bafuralle. O ya bona?

192-1 046 Jwale, hlokomela o itse, "Hobane bana ke ba tlang ho ya ka matlo jwalo jwalo ho ikgapela basadi ba sa tsebeng (Jwale, haho bolele basadi ba nang le Moya o Halalelang.) - basadi ba laolwang ke ditakatso." Balaolwang ke ditakatso, ba rata ho kena ho ntho e nngwe le nngwe eo ba ka kgonang, mme mofuta ona ohle wa batho, mme baphela kamoo bona ba ratang, mme bantse ba "Re ya kerekeng. Re okile jwalo ka mang le mang," ditantshe, meketjana, ho kuta meriri, peinte, ho apara ho dihlong jwalo kaha barata, bare, "Re Mapentecostals; re lokile jwalo ka mang le mang." Oho, mesebetsi ya hao e ya o paka.

192-2 047 Hlokomela, empa o itse, "Banna ba mehopolo e phahameng empa ba latola Nnete." Ke eng nnete? Lentswe, eleng Kreste" ... ho ya ka Nnete."

"Oho, o ... O etsa ... O - o mokganni wa mosadi; o hloile basadi; o etsa sena le sane."

Tjhe, monghadi. Haho ya loka. Ke mohopolo o fosahetseng oo. Ha ke ya hloya basadi. Tjhe, monghadi. Ke kgaitsedi tsaka - haele dikgaitsedi tsaka. Empa dintho ... Lerato le ya lokisa. Ha le sa lokise, ha se lerato. Haele, ebe - ebe ke lerato, ke - ke lerato la phileo eseng agapao, ke tla o bolella seo. O ka nna waba le lerato la phileo bakeng sa mosadi ya motle, empa lerato la agapao ke ntho e fapaneng le eo. Ke lerato le lokisang dintho le ho lokisetsa ho kopana le Modimo nqenngwe moo re tlang ho phela kaho sa feleng. O ya bona? Ke ne ke sa bolele seo, mohlomong, ho ya kamoo le utlwahalang ka teng, empa ke.. O ya tseba, ke ... ke hopola hore o ya utlwisisa.Ho lokile. Jwale ...

192-3 048 Empa hopola o itse, "Jwalo ka Jannes le Jambres ba neng ba le kgahlano le Moshe, ba tlaba jwalo le bona. Empa sephirir sa bona se ile sa tsebahatswa." Hobaneng? Ha Moshe a ne a laelwa ho etsa se seng sene se bonahala ele kgethollo, empa a ya ka botshepehi jwalo kaha a kgona, mme Modimo wa mmolella ho nka lere la hae ho le lahlela fatshe, mme le tla fetoha noha. O entse seo ho mmontsha se tlang ho etsahala. Mme kapela Faro a ema jwalo kaha Modimo A ile a laela mme a lahlela seo fatshe, mme ya fetoha noha.

192-4 049 Mme kantle ho pelaelo Faro a re, "Maselamose a fokolang ao." Jwale o tlaya hoba jwalo ka Jannes le Jambres, a re, "O ka etsa ntho tseo, haholo." Mme ba lahlela mare a bona, mme a fetoha dinoha. Jwale, Moshe o ne a ka etsang ? E ne ele eng? E ne ele ho bontsha hore ntho e nngwe le e nngwe ya Modimo, satane o ya e qapa. O eka batho hotswa thatong ya Modimo. O ne a tla etsang Moshe? A re, "Jwale, ke nahana hore ke entse phoso; nka mpa ka kgutlela morao." O ile a ema feela ho fihlela a bolellwa bohato ba bobedi. Jwale ntho ya pele ya Moshe noha ya ja tsena tse ding. O ya bona? Na o kile wa nahana ka serpent? O ile a ya ho kae kapa o felletse kae? Moshe a phahamisa lere la hae mme a tsamaya. O ile a etsa mehlolo ka lere leo. Mme serpent o ne a le ka hare ho lere la Moshe. Ho hotle ha holo, hase seo? E ya, mongahadi.

193-3 050 Jwale, antikreste ha a hlahella. Ke rata hore o hlokomele se seng. Jwale, ha ole mona ... Jwale, ho metswalle yaka ya Catholic, dulang feela metsotswana ... Mme jwale ... Mme re tlilo bona moo maProtestants, re ne rele kae kaofela ha rona. O ya bona? Hlokomela, kereke ya pele ... Ha kereke ya Catholic ha ere ene ele yona kereke ya pele, ba bua nnete; ene ele bona. Baqadile kwana ho Pentecost. Ke moo kereke ya Catholic e qadileng teng. Jwale, leka mohla ha ke yaka ka hanana le ho dumela ha ke badile histori, mme ke fumana hantle feela. Baqadile ho Pentecost, empa baqala ho thella. Mme o ya bona moo vba leng teng hona jwale? Mme ha Pentecost e thella kapele, ba ka se kgone ho ya ka lemo tse kete tse pedi. Ho lemo tse lekgolo tse tlang batlabe bathelletse ho feta moo kereke ya Catholic e leng teng ha jwale. Ho jwalo feela.

193-5 051 Empa hlokomela ... (jwale, re lokisa hanyane ka Tiiso) Jwale, hlokomela mokalli wa pere e tshweu. Ha a tswa - o sebetsa ka mekga e meraro. Diabolose, jwalo ka ha ke o boleletse ka bosiu bo bong hore o kgona ho sebetsa ka mekga e meraro jwalo ka Modimo, empa e ntse ele satane yena elwa empa ka mekga e meraro. Hlokomela mekga eo: mokgeng wa pele o tla ha, Moya o Halalelang o theoha, mme batho ba ne ba nale sohle se tshwanang. Mme MOYA wa Modimo o ne o le hodima bona, mme baapostola ba ne batswa ba kena ntlo ka nngwe mme ba roba mahobe bakeng sa batho, mme ho ne ho etsahala mehlolo . Mme ebe ntho ya pele o e tsebang, Satane a etsa hore ho hlahe thulano. Yare kamora nako makgoba ana le naha ba fumaneng Moya o Halalelang, batswa ka tsela tse ngata ho ya paka. Ba ile ba paka ho beng ba bona.

194-1 052 Mme kamora nako batla bale bangata le bakapotene ba sesole mme ... Mme batho ba bangata ba qala ho thaba ka ho bona mehlolo le matshwao a etswang ke batho bana, jwale baqala ho amohela Bokreste. Jwale (O ya bona?), ha a hlahisa Bokreste mme baya fatshe sebakeng seo ba neng ba kopanela sebakeng se seng sa kgale, sebakeng sa holo ya kgale, mme baopa matsoho le ho bua puo tse dingle ho fumana molaetsa, hobaneng, o ne a ka se kgone ho fumana seo - ba nang le yena kapa le ha kgwebo ele jwang. O ne a dumela ka tsela e jwalo (Eseng jwalo), o ne a lokela ho apara seo.

194-2 053 Jwale baile bakopana mmoho le ho nahana ka ho fapana ka seo, hantle feela ho tloha kerekeng ya pele, O ile a bajwetsa ho kgaolo ya bobedi ya Tshenolo mona, "Ke nale se seng seo ke se nyatsang ho wena, hobane mokgwa o na wa Banikola." "Nico," "ho hapa." ka mantswe a mang, ba rata ho iketsa ... ho nale hore bohle ba be ntho ele nngwe, ba rata ho etsa thaka le leng le halalelang. Bane ba rata ho etsa se seng ... Bane ba batla ho etsa mokgwa wa pagane hotswa moo ba neng batswa teng, mme baqetella ba entse seo. Jwale hlokomela. Pele Nicolaitane. Nicolaitane e ne e bitswa ka hare ho Bibele hore ke, antikreste, hobane ene e le kgahlano le thuto ya sebele ya Kreste le ya baapostola.

194-3 054 Ha ke batle ho bitsa lebitso la thaka lena. Ke monna ya moholo. Empa kene kele kopanong ya hae nakong e fetileng, mme o tsibile hore ke ne kele teng moo, hobane ke ile ka ba ka motshwara ka letsoho. Mme are, "O ya tseba, re nale ba ipitsang Pentecostals kajeno." Mme are, "Ba - baitshetlehile ho Buka ya Diketso." Mme are, "O ya bona, Diketso ene ele feela tsela ya kereke" O ka nahana motho ya badileng Bibele, monna ya hlomphehang, mme a bala Bible ka tsela eo thaka lena lene le etsa ka teng, mme a bolele taba e jwalo ka eo? E utlwahala - e ha e utlwahale e ka Moya o Halalelang o teng tabeng eo, ha e lokele hore ebe hohle; hobane mang le mang ya nang le kelello o tla kgona ho utlwisisa hore Buka ya Diketso tsa Baapostola ene ele diketso tsa bona; ene ele diketso tsa Moya o Halalelang kapa motsamao wa Oona ho baapostola.

195-1 055 Na ha o tsebe tsela eo re boneng ka yona ho kereke tsa mongwaha kgolo, ka - dibupuwa tse moo tse hlokometseng areka: Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne ba eme moo bashebile. Mme se neng se etsahala moo ha ho ntse ho ngola Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne. Ke tsela eo sefate se hlahisang lekala la sona la pele, mme ke seo se etsahalang mona. Mme ha se fate se hlahisa lekala le leng, batla ngola buka e nngwe ya Diketso pela eo. Hobane o ya bona, sona seo Bophelo boleng sona.

195-2 056 Jwale, kajeno ha re sheba mekgatlo ya rona ya dikereke: Methodists, Baptists, Presbyterians, Lutherans, Church of Christ (e bitswang jwalo), le Pentecostals le ntho tse jwalo, re fumana seo kae? Ha o fumane seo. Ke tla amohela seo hore Pentecostals e nale se atametseng haholo, hobane ba moo ho Mongwaha-kgolo wa Kereke ya Laodisea. Ba ne ba nale nnete mme baelatotse. Ba ile ba bafa yona, mme Modimo yaba O ya batshwela molomong wa Hae. Ke hantle feela ho ya ka Lengolo. O ka se fetole Mangolo hore ebe leshano. O ya bona? A tla dula ele nnete. O se leke ... Ntho ele nngwe, o seke wa leka ho kenya taba tsa hao moo - kapa Mangolo ho ya ka mohopolo, empa itokanye hantle feela le Mangolo. Ke ... Eba o matha hantle feela le Modimo. Ha se lebaka hore o ema ha kae kapa o robala ka thato, e tsamaya hantle le seo. O ya bona?

195-3 057 Sheba hore e ile ya etsang ha ene e wa. Jwale, ha Modimo A ne A le jwalo nakong ya pele, O lokela ho etsa jwalo le kgetlong la bobedi. O lokela ho sebetsa jwalo nako le nako, kapa O entse phoso kgetlo la pele. O ya bona, rona jwalo ka batho feela, re etsa diphoso. Empa Modimo ha A etse diphoso. Qeto ya pele e lokile. Mme tsela eo Modimo A kgethileng ka teng, ho ka sebe le tsela e nngwe. A ka se nyolle seo, ho lokile ha re etsa jwalo. Ha ho se jwalo, mme etlaba jwale ha A sebetse ka ho nepahala. Mme haeba A tshepeha, jwale o nepahetse. Mme ha A tseba tsohle. Amen. O lokela hoba Modimo ya jwalo, "O ithuta tse ngata; Ke motheo wa bohlale. O ya bona eseng bohlale ba Satane. Ke ho tloha mane Edene moo re ileng ra tjhentjha seo eleng tumelo bakeng sa bohlale. Eva o entse seo.

195-5 058 Jwale, o ne a bitswa pele hore ke antikreste. La bobedi o bitswa, o ne a bitswa moporofeta wa bohata, hobane moya oo oleng hara batho. O hopola seo mokalli wa pere e tshweu ya ileng a hlaha, empa o ne a neilwe - o ne a neilwe moqhaka. Hobaneng? Ene ele moya wa Banikola o ne a qala ka seo. Mme a fetoha motho, mme o ne a neilwe moqhaka, mme a newa terone, mme o ile a rweswa moqhaka. Mme a qeta nako eo, jwalo kaha Ditiiso dimanollwa, mme eba ho fumanwa seo kamora nako e telele Satane o ne a lelekwe lehodimong. Mme o ya theoha, ho ya ka Mangolo o ile a ithwesa moqhaka. Nahana feela, a ithwesa moqhaka yena ka ho motho eo a fetoha sebata. Mme a na le matla, matla a maholo jwalo ka, a ho ka etsa mehlolo le tse ding - ka dipolao le dintwa le tsohle - seo Roma e ka se hlahisang.

196-2 059 Ho lokile. E ile ya bolaya ka bokgopo ba kahlolo ya Roma. Jwalo ka ... Oho, re ka kena ho amang Mangolo. Hopola, Jesu Kreste O ile A shwa ka kahlolo ya Roma: kahlolo e phahameng. Molaetsa oo ke nang le oona pelong yaka ho molaetsa wa Paseka motsheare wa mantsibua ka hora ya boraro, ntho tse nne. O ya bona? "Ke moo bamothakgisa." Moo, wa bahalaledi, sebaka sa bodumedi ene ele Jerusalema. Ba, yena ya ileng (ho lokela hoba) batho lefatsheng, Bajuda. Ke moo ba Mothakgisa, kotlo e sehloho ya Roma eo ikileng ya e hlahisa. Ba Mothakgisa. Ke eng? Motho ya Moholo ya kileng A phela lefatsheng : Ke moo ba Mothakgisang. Oho, hle. Modimo nthuse ho fihlisa sena ka hare ho pelo tsa banna bale bakgwebo hore ba utlwisise sena ba bone moo baemeng teng. Hantle feela. Jwale, e seng ho fapana, e seng hoba ka tsela e nngwe, empa ho tsitsinya taba ena ho ya ka maikutlo a bontatae ba halalelang ka seo ba se ngolang tabeng ya Banna bana ba e ngotseng ho Business Man's Journal ke matlakala feela. Mokreste ha a lokele ho bitsa motho "Ntate." Ba qala seo ... Ke lekile ka tsela tse ngata ho ba bontsha seo (o ya bona moo teipi e na e yang) ke qetile. Ha ho tsela eo nka sebetsang ka yona. Ho lokile.

196-4 060 Pele, hopola Kreste. Pele jwalo ka Banikola. Mme mongwa wa Banikola o ne o batla eng o ne o kopa eng?O ne o kopa ho tloha ho sehl;opha seo sa batho bahweletsang, le ho opa diatla jwalo kaha bane ba etsa ka nako ya Pentecost, baetsa eka ba tauwe, bahweletsa Moyeng le dintho tse jwalo. Ba ne ba sa kopane le se seng sa dintho tse jwalo. Ba ne ba bitsa hore ba tauwe. Mme ha bane ba thabile ... (Mamela, seke wa fetwa ke sena. Seka utlwahala eka bohlanya, empa ke Nnete.) Ha - boramahlale ha bakena, ba ne ba sa kgone ho mamella seo. Se etsang hore Modimo hobane O moholo hoo a ka tlang fatshe. Ke seo se moetsang hore a be moholo. Haho se seholo ho mofeta, mme A theoha ho feta mang kapa mang kapa motho ofe kapa ofe a kileng a theoha. E ne ele Morena wa lehodimo, mme A kena - lefatshe le fatshe kaho fetisisa Jericho. Mme A ba monyane hoo monna ya mokgutshwane ka ho feta bohle motseng hore a ka Moshebela fatshe. Ho jwalo na? Sakia. Ho jwalo. O ile A bitswa ka lebitso le nyatsehang ho feta a mang: moloi, diabolose, Beelzebube. Ke seo lefatshe le ileng la nahan ka Yena.

197-3 061 A shwa lefu le sehloho ka ho fetisa. O ne a sena moo A ka behang hlooho ya Hae teng, O ne A lelekwa mekgatlong. Empa ha Modimo A phahame ha kalo, hoo A shebelang lehodimo fatshe .... Modimo bothong. O ya bona? Mme A newa Lebitso leo lelapa lohle la lehodimo le ileng la reellwa ka Yena, mme lelapa le leng le le leng la lefatsheng. Kaofela malapa a lefatshe "Jesu." Malapa a lehodimong a reelletswe ka "Jesu." Mme Lebitso leo mangole ohle a tlang ho kgumama mme maleme ohle a tla bolela, mona kapa diheleng. O tla a etsa hore a kgumame. Se seng le se seng setla kgumama. O ya bona, empa pele e ne e nyatseha, yaba e qala hoba kgolo. O ya bona? Dumella Modimo ho nka sebaka. Ya ikokobetsang, Modimo O tla mophahamisa. O ya bona?

197-4 062 Jwale, re hlokomela seo "Nico" moya o batlang bohlale, botle. Ho lokela hore hobe jwalo ka Edene, ho batla ho etsa mabaka kgahlano le Lentswe la Modimo ka baka la bohlale; mme kereke ya wela hodima seo. E ne ele eng? Jwale, ha re re - nka kereke ya mme o nke sehlopha seo sa batho, haeba o ne o sa tlatswa ka Moya. Mme ha re nke seo, ore ... Jwale, ha ke kgahlano le majoro wa motse, ha ke hopole hore ke ya motseba, Monghadi. Bottorff. Na o santsane ele majoro? O ya bona, ha ke ... O ya bona? Monghadi. Bottorff ke motswalle ya lokileng waka. O ya bona? Empa are majoro wa motse le lebotho la mapolesa - mmoho le dimarshale batla mona kaofela. Ntho ya pele eo o e tsebang, ha ba nale se seng feela ka ho bona ha ba qala feela ho qoqa le Lekgotla le batho ho pota seo, mme ware, "Jwale, o ya tseba? Sena se lokela ho fapana ..." Ha o sa tlatswa ka Moya ole kamora pulpit, ntho ya pele eo o sa e utlwiseseng o tla bafa yona . Mohlomong molokong ona; mohlomong molokong o motjha.

198-1 063 Mme ke yona tsela eo e qadileng ka yona. O ya bona? Hobaneng? Ba ne bare, "Sheba mona, ke lebaka le lokileng." O ya - o tla mamela seo. Ere mohlomong motho o ya tla mona ore, "Kere e nyane ena. Ha re etseng kereke e kgolo. Ke tla le ahela e nngwe mola; e tlaba tjhelete ekana - halofo ya millione ya didollara e tla bewa mona. Ke tla beha dintho hantle." Ha ba entse seo, ebe batshwere feela selepe ho ka ratha - makgetlo a robong kapa a leshome. O tseba o mong wa oona. Ntho ya pele eo o e tsebang, haeba a etsa seo, o tsamaisa dintho ho ya kamoo di dumellanang le yena. O ka sere letho ka Moena John Doe morao moo, ke ramatlotlo wa kereke ena. O ya bona? Mme ebe o fumana e monyane Ricky kantle tse ding diseminare jwalo kaha Modimo jwalo kaha Lehottentot le etsa ka Moegepta, mme o tlatla moo, mme o tla fedisa monna eo, hobane o ithekela koloi e ntjha nako le nako, hore a nne a kganne jwalo jwalo, mme a ithekela seo, hore, mme le ba bang. Mme ke hantle feela kamoo e qadileng ka teng taba ena. Hantle jwalo.

198-3 064 Hlokomela, bohlale le botle ... Ba itse, "Jwale, sheba mona. na sena ha se fane ka moelelo ... Jwale, ho - ba rona - ba rona basadi, sena se etsa phapang kae na ho etsa lebaka ha ba kuta moriri wa rona?" Empa Bibele ere ke ke lebaka. Nka ntho eoe ele nngwe, ntle le ba bang ba lekgolo. O ya bona? Hoo ho etsa lebaka kapa phapang. Modimo O itse ke phoso, jwale ke phapang. Empa o ya bona, ha ba fumane seo ka ho qala (mme Trustee Board le madikone le sohle), ntho ya pele eo moetapele a sefumanang kapa ho se tseba. Ke seo feela. O ya bona, ke batho ba kgethang.

198-4 065 Ho lokile, jwale hlokomela, moya oo o qalang ho kena ka kerekeng - hore - e nale tlhompho e kana, ntho tse ngata tse kgolo, le tjhelete e ka qalang ho fihlela re mamela sena, bokgopo ba satane. Mme ke seo a ileng a se etsa ho Eva tshimong ya Edene. Jwale, o utlwa hore; ho lokile. Sheba, mosadi feela, monyaduwa wa Adama, pele a etla ho yena jwalo ka mosadi, o ile a wela lemeneng la Satane kgahlano le Lentswe la Modimo ka ho fana ka mabaka. Pele Adama a phelang le Eva jwalo ka mosadi, Satane o fihlile pele hoyena. Ho jwalo feela. O utlwile "Monyaduwa wa sefate" Ke rerile, ka bua ka seo. (O ya bona?) Ho lokile. Jwale, hlokomela, moo Eva a wela lerabeng. Jwale, yena, Satane o ile a fana ka lebaka. Mme are, "Empa Modimo o itse ..." O itse, "Oho, o ya tseba,empa hantle feela Morena A kase etse seo. O ya bona? O - o lokela hoba bohlale, o rata ho tseba se seng. Hobaneng, ha o letho o ngwana ya thibaneng. O ya bona? O lokela ho tseba se seng." Ha seo ese Satane ... Oho, hle. haeba seo ha se se etsashalang ha jwale ... O ya bona? "Oho, ke sehlopha sa ba thethehang; o seke wa bankela hlohong." O ya bona? O seke waya ..."

199-2 066 Jwale, monyaduwa wa pele wa leloko la motho, pele monna wa hae a etla ho yena, a wa mohaung a wela ho leshano la Satane kamora hore Modimo A monehe Lentswee la Hae. Ho ja a dula Lentsweng, a kabe a saka a wa. Jwale, ke hantle feela. Hlokomela, mosadi ya tlwaelehileng. Mme seo e bile thohako? Thohako hantle feela e tswang Lentsweng la Modimo ... Jwale, hopola, o dumela mashome a robong a metso e robedi a dipersente ya seo, empa o lokela ho tseba seo ntho ele nngwe. O ya bona? O ne a dumela seo. Oho, hantle feela. O ile are, mme Satanea dumela hore seo se lokile. Ha a ka o tshwarella khoneng, ke seo a se batlang. O ya bona? Se o lokelang ho se etsa ke hore o sothehe ka tsela ena, mme setla fosa moo otlang ho seo. O ya bona? Ke sona seo. Jwale, o ne a dumela seo haholo, empa a fosa seo.

199-4 067 Jwale, mme ke - mme tholwana tsa seo, hobane a ile a siya Lentswe bakeng sa lebaka le lenyane leo a ileng a le beha kgahlano le lona ... O reng jwale, "Ho etsahalang ka mosadi? Kapa, Ke hobaneng ha o batla ho bua ka seo kapa ka mokgwa oo? Empa e nngwe ya dintho tsena ... Phapang e ho kae le ka boemedi ba bopaki ..." Ke se seng ho sona. O nale ... Se lokela ho otlollwa. Re fetile ho seo hara kereke tse supileng tsa mongwaha kgolo, empa hora e tlile eo re lokelang ho bua ka yona taba eo. Mme ha a bue taba eo, empa ho etsa seo, mme le ho e bontsha, mme ka ho tiiisa taba ena. Ho lokile. Ha a sa etse seo, ebe ha se sa Modimo; ke sona kaofela. Modimo O buile taba eo. Hlokomela seo. Jwale, mosadi ya tlwaelehileng ho hlola lefu, hobane o ile a mamela ba bohlale ho nale Lentswe la Modimo - a iketsa ya bohlale ho nale ho hlola Lentsweng la Modimo ho ya kamoo le mmolellang ka teng. O ne a rata hoba bohlale le ho hlalefa, mme a mamela lebaka, mme - mme a lahlehelwa ke leloko lohle la botho.O ya bona?

199-6 068 Jwale, nakong ena ya mosadi ya tlwaelehileng, Monya ka kereke ya ho qala ya baapostola, e ile ya lahlehelwa ke Nicaea Council. Lee, o ya tseba hantle hore ke nnete. Ha ele mane Nicaea Council ha a ne a rekisa ka ditokelo tsa hae tsa tswalo ho ka nka kereke e kgolo ya Constantine le ho tlisa tseo a neng a ba neha tsona; mme a rekisa ka ditokelo tsa hae tsa tswalo ho kereke ya Roma mokgweng ya tsona. Jwale, seo se thata ho Catholic, empa Protestant e entse ntho eo. Baemetswe ka hare ho Bibele jwalo ka moradi wa hae - seotswa moradi wa sehlola. Ho etsa jwalo hantle. Emong le emong ... Ntle le boitshwarello, empa ka ntle moo ho bile jwalo kamehla hantle feela moo Monyaduwa a eya. Hlokomela, o lahlehetswe ke ditokelo tsa hae (O ya bona?), pele monna wa hae a fihla ho yena (O ya bona?); pele ho lenyalo la hae a lahlehelwa ke seo.

200-1 069 Mme jwale, o hopola moo, o itse, "ke dutse jwalo ka mofumahadi; ha ke hloke letho," moo Mongwaheng-kgolo w a Laodise mola. "Ke ruile ke atetswe ke tsohle," mme jwalo jwalo, "mme oho, lefatshe lohle le shebile nna. Ke monna ya moholo lefatshe le ya ntseba," jwalo jwalo. "Moo eleng tsela." Mongwaha ohle ... Mme are, "Ha o tsebe hore o feela, o foufetse, o soto, o madimabe, o mofutsana, mme ha o tsebe." Ke maemo. Jwale, ha Moya o Halalelang ore ho tlaba tjena matsatsing a ho qetela, ho ka tsela eo. Haho tsela e nngwe ya ho potoloha seo. Ke tsela eoe holeng ka teng. Jwale, hlokomela. Jwale, ha a rekisa ka tokelo tsa hae tsa tswalo morao mola, tokelo tsa hae tsa Lentswe, o etsang? Ha Eva a etsa seo, o ile a lahlehelwa ke leloko; mmopo ohle wa wela tlasa hae. Jwale hlokomela, hlokomela, mme ha kereke e etsa seo, amohela ditlwaelo tsena ho nale Moya le ka Lentswe, e ile ya rohaka leloko lohle. Mokgwa ka mong wa mekgatlo e kileng yaeba jwalo kapa otla rohakuwa le ho wa, hobane haho tsela e nngwe.

200-3 070 Ha o fumana sehlopha sa batho ba bangata ba bokane ho bua ka se seng, o nale se seng hloohong ya hae, e mong o nale se seng hloho ya hae, e mong o nale se seng ka hloohong ya hae. Bakopanya dintho ha mmoho, mme ba tsitsinya se seng, mme ha sena se etla ho rona. Ke hantle feela se ileng sa etsahala mane ho Nicene Council. Ke hantle feela seo ba se etsang ho Methodists, Presbyterian, Church of Christ le bohle bao. Mme haho motho, hase lebaka hore Modimo Oreng kapa O se senola jwang, o lokela ho ruta ka tsela eo e leng ka sona - mekgwa ya bona - o tla etsa sena kapa re ya o tebela. Mme o seke wa mpolella; ke bile moo (O ya bona?), mme ke tseba seo; mme ke seo se etsahalang hantle feela, jwale ntho eo kaofela ke thohako e rohakilwe.

201-1 071 Ha ho makatse ha Lengeloi le itse, "Tswa ho yena, tjhaba saka, mme le se ame ditshila kotlo ya tloha ya le wela hodimo." Hobane o tlilo - o rohakilwe, mme o tla hlokahala hore a fumane kotlo ya Modimo, hobane o rekisitse ka ditokelo tsa hae. Empa oho, hle. Empa hopola, ho bona maemo ao ohle, empa Modimo O tshepisistse ho buka ya Joele 2:25 (ha o batla ho ngola seo fatshe), matsatsing a ho qetela O itse, "Se siilweng ke bookgolane, se jelwe ke tsie; se siilweng ke tsie se jelwe ke marutle; se siilweng ke marutle seongwane se se jele ..." jwalo feela ho theoha, jwalo feela kereke e jewa ho theoha ho fihlela ho sena lotho e se e le sekoqo feela.

201-2 072 Hlokomela. Seo Maroma a se siileng, Maluthere a sejele; seo Maluthere a se siileng, Mamethodists a se jele; mme seo Mamethodists a se siileng, Mapentecostals a se jele (O ya bona?), ho fihlela e eba sekoqo feela. Mme o ya tseba ke eng? O nka diboko tseo o dikenya ka mona, bookgolane boo le tsie jwalo jwalo, mme o dilelekela - ho - Buka, mme o fumana hore ke seboko sele seng empa se arohane feela ka mekga .

Tshwarella ntlheng eo: Ho jwalo feela ka Ditiiso tsena. Ke sebooko sele seng. O tla se bona ha re se re sehlahisa, jwale ke ya o bolella hona jwale: Ke seboko sele seng ka nako ena yohle. Tse nne tsa diboko tseo, tse nne mona. Mme ke ntho ele nngwe; ke moya o le mong feela. Seo se siilweng ke se seng, se seng se se jele. Ke eng seo sesiilweng ke se seng, se seng se se jele, jwalo feela, ho fihlela ho hlaha sekoqo feela. Empa Joele o itse, "Ke tla busetsa, ho bolela Morena, lemo tsena kaofela bookgolane bo se jele."

201-4 073 Ke eng seo? O ka se etsa jwang seo? Ha ho qadile antikreste ka hoba kgahlano le thuto ya Kreste a amohela mekgwa ya batho ho nale Lentswe la Modimo, mme ho ya ka dilemo jwalo ho ya kamoo Bibele e bolela, "Empa matsatsing a ho qetela haho utlwahala lentswe (Tshenolo 10:1-7 O itse) diphirir tsa Modimo ditlabe difedile matysatsing a ho qetela ho utlwahala lentswe la lengeloi la bosupa." Malakia 4 o itse o tla romela Elia pele ho letsatsi leo le leholo, ha a tjhesa ka sebabole, mme o tla busetsa - dipelo tsa bana ho bo ntata bona - qaleho ya baapostola tumelo ya Pentecostal o tshepisistse ho busetsa seo. Jwale, ke hantle jwalo kaha Lengolo le bolela. Jwale, ho tshepisistswe. Mme ha rele matsatsing a ho qetela, ho nale se lokelang ho etsahala; mme se ya etsahala, mme re bona seo.

202-1 074 Hlokomela Satane ka boraro: motho a le mong a etla, jwalo ka ho latellana. Ke hantle feela boroku ba sefate boetsahetseng ka teng, diboko, se seng ho se seng (Hantle feela), Banikola, antikreste wa semoya, Mopapa, moporofeta wa bohata; sebata, diabolose ka boena. A ka se kgone ho etsa seo ... Jwale, o boloka seo mohopolong wa hao. Ha o latela sena, o tla bona ba kalli bana hantle feela ho seo. O ya bona, Ke o behela setshwantsho mona. Ha kene ke nale sona borotong ya ho ngola o ne o tla e utlwisisa hantle. O ya bona, ke shebile.

202-2 075 Jwale, jwaleo hopole sena: ntho ya pele, ke antikreste moya oo. Johanne o boletse jwale. "Bana ba banyane, moya wa antikreste o sebetsa pele ho bana ba se ho dumele." O ya bona, ntho eo e qadile haholo. Mme ebe e qala e le ya mofuta o itseng ka hore ho kereke e latelang ya mongwaha. Mme kereke e latelang ya mongwaha ene ele thuto. Mme kereke e latelang. Jwale, na seo hase feela ho bala kaho otloloha, hohle oka bala seo? O ya bona? O ya bona, ke eo moo a tlang teng. Jwale, pele o ne a bitswa eng? Moya wa antikreste, hobane o ne a le kgahlano le Lentswe. Ke sona seo se qadileng seo. Ke hantle feela se etsahetseng, ba ne ba tloha Lentsweng la Modimo. Eseng hobane Eva a ile a neha Kaine. Oya bona? Ha se etsahetseng hantle feela. Sa pele se etsahetseng ene ele hore o ile a fetoha ho tloha Lentsweng. O ile a tloha Lentsweng. Mme ntho ya pele bohlola bo ka hare ho kereke ya Lentswe la Modimo, Monyaduwa wa Modimo, o ile a tloha Lentsweng mme a amaohela tlwaelo ya Roma ho nale Lentswe la Modimo. Se etsahetseng ho mokgatlo o mong le o mong.

202-4 076 Jwale ... Empa matsatsing a ho qetela O tla kgutlisetsa hantle tsohle madulong. Lentswe la Modimo letla qala mona hang feela ho busetsa tsohle madulong, mme ka tsela ena o tla kgutlisetsa tsohle madulong? Ke eng se qadileng sena? Kgahlano le Lentswe. Mme thaka lena le lokela ho etsa eng o tlatla ka Moya wa Modimo? O tlisa hantle feela dipelo tsa bara ho bo ntata bona. Ke tsela eo a busetsang ka teng. Mme o fumana sona sena hara Lentswe la Modimo, o tla etsa ntho yona eo. Jesu O itse, "Ha motho mang kapa mang ele Waka ... ha ... Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le yena." Mme ha a kopa se seng, O re, "Nna ke etsa seo Ntate A se etsang. Haho seo ke se etsang ntle le hore Ntate A se etse. Seo ke se bonang Ntate a se etsang, ke ya se etsa le Nna. Ntate o ya sebetsa, mme ke ya sebetsa le Nna." O ya bona? Na ha o bone seo? Hobaneng, ho tshwana feela seo. O ya bona?

203-1 077 Jwale, jwale, pele ... Yaba o fetoha antikreste. Jwale, o ne a ka sebe antikrestet, empa moyeng. Yaba o fetoha antikreste, mme moya oo o ile wa kena ho monna mme wa ruta yona ntho eo e kene ka moya wa antikreste, mme ebe o fetoha mopoorofeta wa bohata wa antikreste. Jwale, ho etsahalang ka moya wa mokgatlo? O ka nna wa etsa kamoo o ratang. Ha ke tsebe hore o nahana jwang. Empa ho lokile. Jwale, qetellong e fetoha sebata. Jwale e ma, re tla kena ho seo - Kamorao ho nakwana. O ya bona? Ho lokile. Jwale, ha Satanka boraro ba hae ... Satane nako ena yohle, Satane, moya wa antikreste moya was antikreste o kena moporofeta wa bohata, ebe o fetoha sebata. O ya bona? Ha - ene ese ledemona le kahare ho yena, empa ha Satane ka boyena a lelekwa, o tlile lefatsheng ho ka inkela moo mademona aleng teng: ebe diabolose. Ebe diabolose o kena kaho motho. E tswella pele kaho iphetha.

203-3 078 Ke seo Judas Iscariote a neng a le sona. Mme ho tla etsahalang - o ile a etsang? Na ene ele e mong wa bao ba neng bale kgahlano le Kreste? Hobaneng, e ne ele ramatlotlo, a tsamaya le yena (Hantle feela), a tsamaya hantle feela le bona, batswa moo, mme ba leleka bademona, mme baetsa hantle seo baneng ba se etsa. Mme Modimo o ne a iponahatsa ka ho Kreste: Modimo o ne a iponahatsa nameng, Emmanuel. Mme Judase ene ele mora tahleho ha Jesu ene ele Mora wa Modimo. A iponahatsa ka ho yena, diabolose a iponahatsa ka ho yena ... Batho ba bang ba ne ba bona feeela difapano tse tharo. Ho ne hole teng tse nne hantle haho uwa nneteng. Ho ne hole tse tharo mane Golgotha tseo re dibonang. E ne ele Jesu mahareng, leshodu ka letsohong le letona le ho le letshehadi. Mme hlokomela. Leshodu lare ho le leng, kapa lare ho Jesu, "Ha (Jwale, o ya tseba hore Ke Lentswe) ..." Empa "Ho le Mora wa Modimo, keng o sa ipholose? Na o ka se etse jwalo na?" Ke yona ntho yona eo le kajeno.

203-5 079 Na ha o soka o utlwa ena diabolose elwa wa kgale a ntse a bolela seo, a re, "Ha o dumela phodisong e halalelang, ho nale emong ya nang le mahlo; na o kase bule mahlo a bona? Nketse hore ke foufale. Nketse hore ke foufale." Yena elwa diabolose wa kgale ... O ya bona? "Theoha moo sefapanong; re ya dumela. Ha o le Mora wa Modimo, fetola majwe ana bohobe": yena elwa diabolose. Tloha feela (O ya bona?) ho tloha ho bona; Ke yona tsela eo Jesu a ileng a A etsa ka teng. Ha A swaswa le oona. A kenya lkesela letsohong la Hae - mahlong a Hae tjena, mme banka molamu ba Mootla hlohong, bare, "Re bolelle, ha o le moporofeta, jwale ke mang ya o otlileng? (Ba nna ba kadimisana ka molamu oo) Jwale, re bolelle hore ke mang ya o otlileng, mme re tla dumela hore o moporofeta." Ha A kaba A bula molomo wa Hae. O ile a ema moo feela. Ha A swaswe. O etsa feela jwalo kaha Ntate A Mmolella. O ya bona? Ha ba tswelle. Nako ya bona e yatla. Se tshwenyehe. Eya, monghadi.

204-2 080 Jwale, ba ile ba ama kobo ya Hae; ha ba yaka bautlwa matla; empa mosadi e mong ya neng a hloka phodiso o ile a ama kobo ya Hae, mme O ile Athinya mme A re, "Ke mang ya Nkamileng?" O ya bona? A re ... Ke kamo e fapaneng le tse ding. Ho tloha hore na o moama jwang (O ya bona, o ya bona?), Seo o se dumelang. Jwale, o ya bona, jwasle kaha Satane a ilo - a nale sena kaho tloha le antikreste moporofeta wa bohata, mme matsatsing a Bajude, antikreste o hara kereke ... lemong tsa mengwaha e lefifi o ne a le moporofeta wa bohata. O mmona ka pitsa ya ditshila. Jwale, ke nakong ya kereke ya mongwaha.

204-4 081 Jwale, empa Mongwaheng wa hore Kereke e ye hae, o fetoha sebata. O fetoha diabolose kaho itlhahisa, tarakone e kgubedu. Oho, hle. Na hao bone seo ke se bolelang? O ya bonahala ho batho ba hae. O tlamile batho ba hae ka matla a hae. Moporofeta wa bohata o baporofetetse seo, o ba neile pherekano e kgolo hore ba dumele leshano, ba latole Lentswe kaho ba le se bopeho sa borapedi. Modimo o sebetsa ka tsela tse tharo: tokafatso, tiiso le ho Itlhahisa ho batho ba Hae ka kolobetso ya Moya o Halalelang. Ntho yona ela. Diabolose o iketsa jwalo ka Kreste. Oho, Satane o itlhahisa jwalo feela.

204-6 082 Jwale, hlokomela. Satane ... Ha Jesu A Itlhahisa kaho batho, bona Bophelo boneng bole kaho Kreste ho motho. Ho tla etsahalang ka bophelo ba sefate sa morara mme a kenya sefate sa mokopu? Se ka se behe ho mokopu; se tla beha morara. O ya bona? Ho etsahalang ha o nka bophelo ba perekise mme o bokenya ho piere? Na etlaba dipiere? Tjhe setla, beha diperekise. Bophelo bo bolela seo eleng sona. O ya bona? Ha o re - o utlwa batho ba bolela hore ba nale Moya o Halalelang empa ba latola Lentswe, ho nale se seng se phoso. Moya o Halalelang oleng Lentsweng. Mme Jesu o boletse sena: "Ha motho a nale Moya waka ka ho yena, o tla etsa mosebetsi Waka." O batla ho bala seo? Ha o batla ho se ngola fatshe, ke Mohalaledi John 14:12. Eya. Ho lokile. "Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le yena, e sita le ye fetang ena o tla e etsa, hobane Ke ya ho Ntate." O ya bona? Ebe o ya mohlwekisa o mmeha ele ya lokileng kapele ho Modimo. Mme phophi eo ya inki e welang moo e ya sefapanong. O ya bona?

205-2 083 Jwale, hlokomelang. Satane, ha a iponahatsa ka tsela ya hae, ha ba etse mesebetsi eo. Na ha o bone seo? O ile a etsang? A tla hantle ho mosadi eo ya senang molato ho mothetsa. Mme ke hantle feela seo a se etsang: theoha hantle feela ho kena sebakeng, mme are, moetapele e monyane moo mme are, "Oho, ha o ka kena ho ena kereke ya rona ..." Oya bona? Diabolose yena elwa. Jwale, ke Nnete. Mme ha Satane a iponahatsa ka hare ho kereke, ha eba hoeba le diabolose, mme eba bona ba bolayang le ho etsa ntho tsena tsohle, hobane Satane ke mmolai ho tloha ho qaleng, ra leshano ... O ya bona? Ho lokile, o etsa eng Satan ha a etsa seo, ha a bonahala ho batho ba bang? JKe mosebetsi wa hae ho itlhahisa. O ya ferekanya. O batlisisa Bibele, mme o mpontsha moo Modimo a kileng a ipelaetsa ho batho. E shebe o tle o bone hore kamehla diabolose ha a rate ho itlhahisa na. Ke lentswe le leholo, empa ke nnete. Ke tya o kgotla hore o etse seo - e latele ho tloha ho Abele ho ya ho Kaine, le yona meloko e leshome le metso e mene, oe batle jwalo, o shebe hore na ke o feng o neng ole motle haholo le hore ke o feng o neng o ikokobeditse.

205-5 084 Hobaneng ha Jesu A kgethile batho ba jwalo? O fumane boraditlhapi banna ba sa tsebeng ho ngola mabitso a bona ho hlooho ya Kereke ya Hae. O ya bona? Ho jwalo feela. Bohlale ha se letho - ha se letho. Bokgahlano le Kreste. Bohlale ba lefatshe lena bokgahlano le Kreste. Jesu ha akaba a re bolella hore re tsamaye re ilo etsa diseminari tse kgolo (Ha A kaba a bolela seo), ho etsa Bible schools. O itse, "Rerang Lentswe; rerang Evangedi." Mme ha A boletse jwalo, "Mehlolo ena e tla balatela ..." O ya bona, o tla lokela hoba ... Ka mantswe a mang, O itse, "E yang, le bonahatse matla A Modimo." Jwale, hlokomela. Mosebetsi wa Satane ke ho sotha Lentswqe la Modimo ho le isa mabakeng a hae a bohlale. Oho, hle. Oho. Ebe jwale o qetella ka ho latola Lentswe la sebele. Jwale, ha re ... (O tla - na o tlaba le nna ha motsotswana feela tabeng ena - sena? Ha ke batle hore o lahlehelwe ke sena kapa o fetwe ke sena.) Ere ke o bontshe mofuta oo hore o tle o kgone ho fumana sena - sohle ho Lentswe. O kase ... O seke wa tloha mona ka ho ferekana.

206-2 085 Ho Sakgale Selekane ha motho a ne a rometswe hoba lekgoba, ho ne ho etla selemo sa thabo kamora lemo tse mashome a mahlano (lemong sa mashome a mane a metso e robong mme eba lemo sa Thabo). Mme ha lekgoba le utlwa sena, mme ha a rata ho itsamaela o ne a lokolohile ho etsa seo, ho nale - ho ne hose letho le ka mohanelang ho ka lokoloha. O ne a ka lahla mohoma wa hae mme are, "Jwale ho lekane," ebe o kgutlela habo. Ha terompeta e lla . Ha ntle feela. Empa ha a sa batle ho ikela, mme ha a kgotsofetse ke taba ya ho dula ho monga hae, ebe o nkelwa ka hare ho tempele, ebe banka lemao (o ya tseba hore lemao ke eng), mme ba phunye tsebe ya hae, mme baetse lesoba tsebeng ya hae. Mme ke letshwao le ke keng la modumella ho kgutlela morao. Na ho jwalo na? O ne a lokela ho sebeletsa monga hae kanako tsohle. Ha ke tsebe feela hore nako ena ya Thabo ene e tla ka makgetlo a makae, ha ho etsahetse eng, o se a rekisitswe - o rekisitse ditokelo tsa hae tsa ho lokoloha.

206-4 086 Mmme ha motho a latola Evangedi ya Nnete, Satane o ya motshwaya. Kae? Tsebeng ya hae. O moetsa setholo hore a seke a utlwa Nnete hohang. Mme o fedile. Oho hle. O dula le sehlopha seo eleng sa hae, ha a keke a utlwa nnete. Lekgale. "Letla tseba Nnete mme Nnete e tla lelokolla." Nnete e ya lelokolla. Modimo O tshwaya ba Hae ha ba kena. Modimo O tshwaya ba Hae ka ho hlahisa ditshepiso Lentsweng bakeng sa bona. Ke hantle feela. Mohalaledi Johanne 14:12, le se seng ha o batla ho se ngola fatshe: Mareka 16. Jesu o itse, "Mehlolo e tla latela badumelang."

206-6 087 Jwale, ha re nkeng motsotso feela. Na O ne A swaswa? [Phutheho ya araba yare "tjhe " - Ed.] Na O ne A bolela feela - na O ne A bolela baapostola feela jwalo kaha ba bang batla re bolella? [Phutheho ya araba "tjhe" - Ed.] Hlokomela, bala ditla morao tsa teng. Kenang (kae?) lefatshe lohle; rerang - Evangedi ho (eng?) sebupuwa ka nngwe." Ha e soka e eba karolo ya boraro hona tjena. "Matshwao a na a tla latela, ho mmupuwa ohle, hohle moo Evangedi ena. "Mehlolo ena etlaba latela," e seng ho letsoho leha ele nyane. Jwalo kaha thaka le leng le ile lare ho nna ka tsatsi le leng: "Modimo O ne A file feela ba leshome le metso e mmedi neho ya fodiso, le ..." Oho. Baena ba bang ba dutseng kamona ba ne ba le teng ha a ne a bua taba eo. O ya bona? O ne a bua ho kabang metsotso feela. Jwale, hlokomela, "Lefatshe lohle, ho dibupuwa tsohle, mehlolo ena e tlaba latela."

207-2 088 O seke wa nka letshwao la Satane la hose dumele. Jwale, o tla le beha ho wena kajeno. O tla o qobella leboteng mme otlatswa mme ore, "Aw, ha ke tsebe letho ka seo." O tlaya hae. Mme o be mosa ho seo, hobane babe - sena se hantle feela Lengolo ka ona motsotso kapa hora, ka hora ena e halalelang. Se etsahetse ho ya ka dilemo, se tiisitswe. Sa nyoloha hantle feela ho fihla horeng ena . Ena ke nako. Mme jwale, o se modumelle ho kenya seo tsebeng ya hao, letshwao la hae la ho se dumele. O ya bona? Hobane e bile mose dumele ho tloha ho qaleng. O dutse a ntse a belaela. Ho lokile. Oho, o seke wa etsa seo - se modumelle ho nka Lengolo ho wena a o fe bohlale - mme ale sothe a hlahise bohlale ba hae ka matla aho fana ka mabaka. O ikokobetse mme ore, "Modimo O boletse seo, mme ke seo sohle ke ho sona." (Jwale, oho, hare - re tlaba kamora nako, jwale re lokela ho ema mona le - le ho qala mona.)

207-4 089 Jwale, ha re yeng ho Tiiso ya Bobedi. Ha e hlajuweng, Konyana E e bula, mme sa bobedi sebopuwa se kang namane sare, "Tloho, o bone diphiri tsa tiiso."Jwale, re fumana seo. Konyana, o ya hopola, e ne e lokela ho bula Ditiiso tsohle. Mme sebupuwa sa bobedi ... Ha o ka hlokomela moo releng teng ha jwale ho ya ka mengwaha - ntho yona ela. Ya bobedi ... Pele ene ele Tau; e latelang ene ele - e tshwana le namane kapa poho kapa se seng. O ya bona? Mme sebupuwa sena sare, "Tloho, o bone." jwale, mme - ha Konyana E bula Tiiso. Mme ebe, e tlo bona. Mme ha e tsamaya, ho etsahalang? Ha re bone hore o fumanang. "Tloho, o bone." Ho nale sephiri mona. Sena se bile mona ka mengwaha e kabang kete tse pedi. Ha re bone hore ke eng. Jwale, re fumana mona hore o ile a fumana eng? Pere e kgubedu e etswa.

207-6 090 Jwale, ho ya ka kutlwisiso yaka (sena ke ho ya ka kutlwisiso yaka), sabole ena Ae tshwereng letsohong la Hae ... (Jwale, re nale ntho tse ka bang tse tharo tseo re tlileng ho disheba ka metsotso e leshome le metso e mehlano, ho ya ho ye mashome a mabedi.) Ha re baleng re utlwe hore O reng.

Mme ke eo a etswa ... (temana ya 4) ... ke moo pere e nngwe e kgubedu e hlaha: ... (ya pele ke e tshweu) ... mme ya dutseng hodima yona a newa matla a ho hapa lefatshe, mme ... hore ba bolaene: mme a newa sabole e kgolo.

208-1 091 Jwale, ho nale leemedi moo, mme a tswa ho ya mmona haufinyana. Empa ona ke monahano wa ka Jesu O ile A bolela sena ho Mattheu 24. O ya bona? O itse, "Jwale, le tla utlwa modumo wa dintwa, mme dintwa le medumo ya dintwa le dintwa, le ..." empa bare, "Tsohle tsena ha di jwalo. (O ya bona?) Nako ha e so fihle." O ya bona, ba botsitse Jesu potso tse tharo (O ya bona?), mme O ile A ba araba ka potso tse tharo. Ke hona moo ba bangata ba baena batshwasehang, ba leka ho beha ... Kapa baena ba Adventists ka tsatsi leo la bosupa morao mola "Ho madimabe ya fanang ka ngwana ya nyanyang hobane heke ditlabe dikwetswe ka tsatsi la sabbatha" le ntho tse kang tseo. Hle. Seo ha se fihle le tabeng eo (O ya bona?), e seng hohle. O ya bona? O ne a ba araba seo ba se botsitseng, empa ha A kaba - A bolela ka matsatsi ohle.

208-3 092 O itse, "Le tla utlwa ... (Jwale, re sebetsa hodima ntho ena. Re tla tla ho tse ding ha nako e ntse e ya pele.) Sheba. O itse, "Le tla utlwa ka dintwa le medumo ya dintwa ka ho tswella. Sena ha e soka ... O ya bona, ebe ba ya kgutla hape bale nehela jwalo jwalo kaofela ... Ha se soka se loka ha jwale." Empa ha A ne A fihla nakong ya seo A tlang ho bua ka sona ka sona seo ba se butsitseng ho Yena ka nako ya bofelo, "Ha ntho tsena tsohle dietsahala, mooo ho keseng haeba le lejwe le sa tlo phahamiswa ... Na pontsho etlaba efeng? Ho fela ha lefatshe etlaba neneng?" O ya bona? Ba ile ba mmotsa ntho tse tharo. Yaba o qetela ka pheletso ya lefatshe, Are, "Ha o bona sefate sa feiga se hlahisa mahlaku a sona (O ya bona?), jwale o ya tseba, ka nnete nete, kere moloko ona o ka se fete tsohle diesophethahale." A tswelletse ka seo a boletse jwalo. O ya bona? Are, "Moloko ona," eseng moloko oo a neng a bua le oona, moloko o tlang ho bona ha sefate sa feiga se hlahisa makala.

209-2 093 Jwale, ke rata ho o kopa se seng. Ha o ke sheba se seng hantle mona. Israele la pele lemong tse makgolo a mashome a mabedi a metso e mehlano e eba setjhaba. Folaga ya pele ya lefatsheng e qala ho phahama jwale hodima Jerusalema ka bosiu bona. Israele o lehaeng la hae. Ho ne hole teng moena e mong ka tsatsi le leng ya neng a batla hoba misinare, o ne a batla hoba mishinare Bajuda. Kare, "O ka fumana se seng." Oho, batho ba nahana setjhaba ... Tjhe, monghadi. Israele ke setjhaba se otlolohileng ha jwale, e seng jwalo ka motho. "Setjhaba setla tswalwa ka tsatsi le leng." Ke Israele eo. Kaofela Israele e tla bolokeha. Hopola seo feela. Paulose o itse jwalo. Kaofela Israele e bolokehile. Jwale, hlokomela. Kaofela Israele ... Ke hantle feela.

209-5 094 Jwale, hlokomela seo. Empa Are, "Ha o bona sefate sa feiga ha se hlahisa makala le difate tsohle dietsa jwalo ..." Jwale, hlokomela. Haho yaka haeba le nako eo Israele e kileng yaeba setjhaba lemong tse makgolo a mashome a mabedi le metsoe mehlano e kileng ya etla lehaeng la yona. Re nale setshwantsho, "Metsotso e Meraro ho ya ho Mpa ya bosiu." Ke eo he, setjhaba, naledi e dintlha ditsheletseng ya Davida e fofa, tsohle tsena. Na ho bile le nako eo mekgatlo e nale tsoseletso ha jwale? Jwale, bala ha jwalo; re hae jwale. Ke neng moo re kileng raba le ho palesa ho nale ministry o jwalo ka wa Billy Graham, Methodists, Baptists, le jwalo jwalo? Ho kile haeba teng neng motho (Batlisisa historing.) Ya kileng a ba le sefane se tshwanang le ka ho kereke ka lebitso le qetelang ka h-a-m ? O ka botsa ..."A-b-r-a-h-a-m." Jwale, sheba, Abraham o nale tlhaku tse supileng, A-b-r-a-h-a-m, empa Moena Billy Graham o nale tse tsheletseng G-r-a-h-a-m, tshelela, e seng tse supileng, lefatshe. Ke moo a sebeletsang teng: kereke ka boyona.

209-7 095 Kereke ka boyona ene ele ho Lota mane Sodom, ha thaka lena le etswa moo ho neng ho rerwa mme la bafoufatsa ka Evangedi, empa ho bile le ya Mong A ileng A sala le Abrahama, mme Abrahama a Mmitsa "Elohim, Morena." Jwale, ha Abrahama a bona bana ba bararo baetla, a re, "Morenaka" Mme Lota o bone ba babedi baetla; a re, "Morena ka." Pharekano ke eo. O ya bona hore boraro bohlaha kae? O ya bona, o ya bona? Jesu O itse, "Jwalo kaha ho bile le mehleng ya Lota ..." O hlokomela seo?

210-1 096 Hlokomela, bala seo. Jwale, ho ne hole ya mong ya tlileng kerekeng ya semoya, Monyaduwa, Abrahama, o neng ole siko - mane Sodoma ho qala ka seo. Mme hlokomela se etsahalang. O ne a esoka a etsa jwalo. O ile a ba ruta, empa A entse letshwao. O entse letshwao la Messiahic. O ne A furalletse tente, mme A re, "Abrahama ..." Jwale, hantle feela ke ho bolela seo seneng sele ho Abram. Empa A re, "Abrahama, mosadi wa hao, S-a-r-a-i o hokae?" Matsatsi pele a bitswa S-a-r-r-a. Abrahama o itse, "O ka hare ho tente ka morao ho Wena."

Mme are, "Abrahama, ke (Ke seo sa hao se hlalosang hape), Ke tlilo o etela ho ya ka tshepiso eo o ileng wa e bolellwa." O ya bona ene ele mang. O ya bona? Monna ka diaparo tse tletseng lerole, a eja nama ya namane, mme A enwa lebese la kgomo, mme A eja bohobe ba koro (Eya, monghadi): Modimo, Elohim, A Itlhahisa nameng: o tshepisistse hotla itlhahisa hape ka nama matsatsing a ho qetela. Hlokomela seo. "Abrahama, mosadi wa hao o kae, Sara?" "O ka tenteng kamora Hao." O itse, "Ke ya ho o etela."

210-3 097 Mme mosadi eo, ka nnete, hoba lemo tse lekgolo, o ile a tsheha; o ile a etsa jwalo: kwana morao tenteng, kamorao kwana ka tenteng. O ile are, "Nna, mosadimoholo ..." Hobaneng, bane ba ile baeba monna le mosadi ka dilemo, o ya tseba, hobane o ne a le lemo tse lekgolo, mme yena o ne a le mashome a robong. Are, "Jwale, seo seka se etsahale." Mme Are, "Hobaneng ha a tsheha?" (Whew), A furalletse tente. "Hobaneng ha aile a tsheha are, 'Ha jwang ntho tsena dikaetsahala?'" O ya bona, O mmontshitse letshwao. Jwale, O re tshepisistse hore sena setla etsahala matsatsing a ho qetela. Mme banna bana ba babedi ba ile ba theohela tlase ho ya rera Lentswe hore batswe moo, sebaka seo sene se tlilo etsahala hore setjhe lore, mme ho ile ha etsahala jwalo. Mme Lota a tswa, kereke ele sebeng, mahareng a sona, empa e ntse e sokola le mokgatlo ... Empa Monyaduwa, monna ale mong ha akaba a tsamaya le bona. O ile mme a bitsa Monyaduwa. Jwale, re matsatsing a ho qetela. O ya bona?

210-5 098 Jwale, hlokomela. O itse, "Moo Modimo A itlhahisa ka nama."

Jesu O itse ka boena, "Leka nkahlola ka lereng eng?" Are, "Na ha seya ngolwa ka hare ho Bibele, melao ya lona, tsatsing leo, moporofeta, eo Lentswe la Modimo le tlileng ho yena ..." Jesu O itse Lentswe le tlile ho moporofeta hobane O ne A eme Lentsweng ho tsohle. O itse, "Jwale, Lentswe la Modimo lere Lentswe le tlile ho moporofeta, mme la ba bitsa medimo, hobane Lentswe la Modimo le tlile ho bona." Are, "Jwale le tla nkahlola ka lefeng ha ke le bolella kere ke Mora wa Modimo?" ka melao ya bona ... Oho, hle. Ke moo he. O ya bona? Jwale, re ho kae na?Re nakong ya ho qetela.

211-1 099 Jwale, mamela hantle. Jwale, re fumana hore ho teng dintwa le medumo ya dintwa.Mme re ya bona hore sefate sa feiga se hlahisa mahlaku, mme difate dihlahisa mahlaku, Methodists, Baptists, Presbyterians, mme kaofela dihlahisa makala a tsona, tsoseletso e kgolo e nka sebaka. Jwale, ke dumela hore Modimo O bokella Monyaduwa bakeng sa hora ya ho qetela, bakgethwa. Oho, hle. Jwale, hlokomela. Jwale ha re nahane seo Johanne a seboneng, tse ding tsa dintho tseo a diboneng: Pere e kgubedu le mokalli wa yona; a newa matla hore a bolaye setjhaba ka sabole e kgolo.

211-3 100 Jwale, ke ena tshenolo yaka: Enwa ke Satane hape. Ke diabolose hape ka boemo boo. Jwale, re ya tseba - hore Tiiso e bolela ... (Jwalo kaha ke boletse bosiung bofetileng) mme terompeta e keneletse ho - ho - ho ntwa ya lefatshe (O ya bona?), hara batho, kapa hara ditjhaba. Empa re fumana hore monna enwa o nale sabole ele ho isa kereke dipolotiking. Jwale, o ka nna wa se nahane seo, empa sheba motsotso feela, metsotso e mmalwa feela. Hlokomela tsena dipere: mokalli wa yona. Phethoho ya dipere feela ... Mme pere ke sebopuwa kapa sebata, mme sebupuwa ka hare ho Bibele e bontsha matla. O na mokgwa o la o kalletse o mong ho tloha hoserbeng le molato ho isa bokgubedung ba madi ... O ya bona? Mohlokomele o ya tla jwale.

211-5 101 Ha a ne a qala, e ne ele ... Ke thutonyana feela e saeng kae - hara - hare moo ya bitswa mokgwa wa Banikola eo a sa e rateng. Ka nnete haho seo se ka etsahalang. (Tshenolo 2:6, ha o batla ho ngola seo.) A ka se hlabe letho. Ke thuo feela, ke moo ya feela hara batho. Jwale, a kase hlabe letho. Oho, o ne a sena molato ka ho kalla pere e tshweu. "Jwale, o ya tseba, re kaba le kereke e kgolo e tlalang lefatsheng. Re ka e bitsa kereke ya kopanelo." Bantse baetsa seo. Ho lokile. O ya bona? Jwale, "Re kaba le ... Oho, ke ho hloka molato. Mme, oho, e bonahala e sena letho. Ke sehlopha se seholo. Jwale tsohle tse ngata tseo." O ya bona, e bonahala e sena molato; e tshweu, pere e tshweu ene ele. O ya bona? Jwale.

212-1 102 Ka tlhompho e kgolo, lemoaparo o motle, mme barutehile ka thuto e hodimo, o ya tseba, ntho e jwalo "nonyana tsa seba leng," o ya tseba, jwale ho ka kopana mmoho. "Mme mofuta o na o futsanehileng, hobaneng, ha ba batla ho kgotjwa mmoho, jwale, ho lokile; empa re tla fumana hantle feela kereke ya rona. Ha ho ka etsahala hantle feela jwalo, jwale - re tlaba sebaka jwalo jwalo. O ya tseba re tla lokisa feela - kapa 'Odd Fellows,' jwalo kaha ba." Mme jwalo ... E seng Odd Fellow Lodge jwale, empa o bolelang. Jwale ho lokela hoba modumedi wa nnete.

212-2 103 Jwale, empa ka tsela e nngwe, ka mantswe a mang, "Re batla sehlotshwana, mokgwanyana wa rona wa rona oo re iketsetsang ona. Empa ele thuto feela - hosena molato. Baena, hobaneng, ha rena letho kgahlano le batho, e seng jwalo. O lokile, empa, o ya tseba, re utlwa seo - hore re nale seo ... Re - re kaba ba bettere ba rona ho seo." O ya bona? Un-huh. E ile ya ya hantle feela sa etsahala. Eya, monghadi. Fumana mmoho ... Empa moya wa thetso (Oho, monna) kopanyo  ya moya, moya wa thuto wa nka sebaka pele ho Kreste, e lokela ho rapelwa - o tla rapelwa.

212-4 104 Ka mantswe a mang, hodima Vatican (Jwale, ke ile ka loka moo) e ngotswe Vicarius Filii Dei, mme e ngotswe ka Seroma. Jwale, o etsa mola hodima palo tsa Seroma, mme se hlalosa "Bakeng sa Mora wa Modimo." ka mantswe a mang, ke vicar. (O ya tseba hore vicar ke. Ho nka sebaka sa hoi hong.) Ke vicar bakeng sa Mora wa Modimo. Mme Bibele ere, "Ya nang le moya wa bohlale a bale palo ena ya sebata, hobane ke palo ya motho, mme palo ya sona ke makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng." Jwale, ha o nka VICARIUS FILII DEI mme o etsa mola (palo tsa Seroma ke V bakeng sa 5, I bakeng sa 1) mme kopanya o bone hore ha o fumane makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng.

212-5 105 Bibele ere o tla dula ka tempeleng ya Modimo, rapelwa jwalo ka Modimo. Ha thuto eo e nyane e kena - e bonahatswa, e fetoha vicar bakeng sa Mora wa Modimo. O ya bona? Oho, hle. Moya oo wa thetso. Ha o batla ho bala seo, bala ho II Bathesalonike 2:3 mme o ka fumana hore se ho kae. Mme hantle feela, o tla hopola hore Satane ke hloho ya matla a dipolotiki setjhabeng ka nngwe. Ke ba bakae ba tsebang seo? O batla ho ngola seo fatshe? Mattheu 4:8 Satane a nka Jesu a Moisa thabeng e kgolo, mme a Mmontsha mebuso ya lefatshe, kapa o tlaba motsotswana wa nako. Ho buuwa ka motho mona, a re, "Ke tla o neha yona yohle ha o ka nthapela." Mme Jesu O ne a tseba hore o tla wela ho seo.

213-2 106 Ke seo ba se bolelang, "Hobaneng, sehlotshwana seo sa bathetehang ..." Hobaneng, re fumana lefatshe. "Baikokobetsang batla ja lefa la lefatshe." Seo Jesu A se boletseng. O ya bona, o ya bona? Hlokomela, Jesu O tsebile ore O tlaba Mookamedi wa tsohle A re, "Tloha ho Nna, Satane. Ho ngodilwe. (Hantle ho ya ka Mangolo. O ya bona?) O tla rapela Modimo Yena feela." O ya bona? Jwale, jwale, ha - yena jwalo ka ledimona le ka sehloohong(jwale kaha Bibele e nahana jwalo), yaba kereke e kopana le dipolotiki, bobedi ka matla a na mmoho. O ya bona? Ha moya wa antikreste o fihla, e ne ele moya. Yaba e fetoha eng? Yaba e fetoha ka nako eo ... Jwale, hlokomela Tiiso ena. Ha moya ona o hlaha ka tsela ya antikreste, kgahlano le thuto ya Kreste.

213-5 107 Ho lokile. Ntho ya bobedi ... Seo Kreste A se entseng, e ne ele kgahlano le sebe. "Ho ne holokela ... Oho, ha ho hlalose seo. Ene - ha ho hlalose seo. Ene ele sa emong. Ke morao ho - ke ho - lemo tse lekgolo tse fetileng. Ke - ene ese sa rona." O ya bona? Ke "anti," "kgahlano." Yaba e eba ... Jwale, mokalli o ne a tswa jwale; o ne a le - o ne a sena moqhaka, empa o ile a fuwa seo. Pere eo e tshweu ... O ne a nale seqha, se sena motsu. O ya bona? Jwale ha a hlaha, kamora ho fuwa moqhaka, hobane o ka se behe moqhaka hodima moya. Empa ha moya o na o itlhahisa kgetlo la bobedi ka - ka ho hlaha jwalo ... Mosebetsi wa bobedi a newa moqhaka wa hoba moporofeta wa bohato sebetsang ka moya wa antikreste. Jwale, re ya bona moo. Jwale, o fetoha seo ka nako yona eo ... Jwale o se a fihlile moo ... Satane o laola lefatshe ka matla a dipolotiki.

213-7 108 Jwale, o kena sebakaeng ho fihlela a naka matla a kereke, a nka matla a bodumedi. Na ha o utlwisise, baena baka, jwalo ka - ha setjhaba sena sa hlaha ho kgaolo ya 13 ya Tshenolo,phoofotswana ena ya hlaha jwalo ka Konyana enang le dinaka tse pedi: ka matla ponahatso. Empa o entse sona seo ka sebata se kapele ho yena. Ho ya makatsa, America ke palo ya leshome le metso e meraro e bile ele mosadi. Mme ho ya makatsa ha e hlaha le hotswa ho Kgaolo ya 13 ya Tshenolo. Re qala ka mela e leshome le metso e meraro, naledi tse leshome le metso e meraro, se seng le se seng ke leshome le metso e meraro - se seng le se seng leshome le metso e meraro, leshome le metso e meraro, leshome le metso e meraro, leshome le metso e meraro ho ya jwalo tlase kwana; se seng le se seng mosadi, mosadi, mosadi hohle ho ya kwana.

214-2 109 Mme ya qetella e felletse, kwe nahan jwalo, mosadi o tla laola. O hopole hore ene ekaba lemo tse mashome a mararo a fetileng, mme ntho tse supileng tseo ke dinahanng, tse ding tsa tsona dise dietsahetse. Mme ba nale monna ya tlang ho motlisa. Mme o tla mokgethela di[polotiki moo. O tla ... Kaofela hantle feela. Tse ngata tseo naka dibolelang, o ka se kgone kapa o ka kena ka thata ho ka fihlela moo o ratang. Hlokomela jwale. Ha keno o tshwarella jwale nakwana, ha ke tla tswella hape hosane mantsibua.

214-3 110 Sheba, hlokomela. Ha Satane ... Jwale, e mong le emong ya hlokomelang seo Satane o laola lefatshe ka matla a dipolotiki ... O itse ho (Mattheu 4 o tla fumana seo, mme temaneng ya 8). Mebuso yohle ke ya hae. Ke lona lebaka le etsang hore ba bolayane, ntwa, polao. Jwale, hopola, haho makatse na? Bane ba fuwe sabole ho ka bolayana. Oho, hle. Hlokomela feela. Jwale, ha ane a etsa seo o ne a sena matla a pono; empa o ile a qala ho etsa thuto tsa antikreste, mme thuto ya fetoha dithuto. Thuto eo e ile ya fetoha - ka ponahalo ka hare ho moporofeta wa bohata, mme aya sebakeng se itseng; ha akaba aya ho Israele jwale, o ile Roma, Nicaea, Roma.

214-5 111 Lekgotla le ile la tshwarwa, mme bakgethelwa bo bishopo. Mme ka tsela eo a kopanya kereke le mmuso. Yaba o dia seqha sa hae; a theoha hodima pere ya hae e tshweu; a kalla pere ya hae e kgubedu jwale, a ka bolaya mang le mang ya sa dumellane le yena. Ke eo Tiiso ya hao. Oho, hle. Lona thaka lela. Hlokomela ha a ya hantle pheletsong. O ya bona? Ho kopanya matla a mabedi, yona ntho eo a lekang ho e etsa ha jwale ntho yona eo.

214-6 112 Mme kajeno ... Ntho e makatsang, mohlomong ha o utlwisise seo, empa kajeno ho sehlopha sa Baptist mona Louisville (Le utlwile seo seya lemoyeng) puo e ile ya utlwahala ... (Ke ba bakae ba ileng ba utlwa seo? O ya bona, o ya bona? Ho lokile ke wena enwa moo oleng teng.) Barata ho botsa kereke ha jwale ha re lokele ho etsa seo, oho, a ka ba leloko la kereke ya Catholic, empa re nale mofuta o mong wa kopano. O ya fumana ... Mme ka yona nako yona eo mona Louisville, ha Modimo a etsa sena ho manolla Tiiso ho setjhaba sa Hae, "O seke wa etsa seo." O ba bona bohle mmoho. Hopola, lekgwaba le leeba ka hare ho areka. Hantle feela. O hopole.

215-1 113 Jwale, re fumana hore o nale matla. Jwale ha a hola ka matla bobedi ka matla a kereke le mmuso, keketso ya seo, jwale o tla etsang? A etsa tumelo ya hae, mme aka etsa eng kapa eng eo a batlang ho e etsa. Jwale o nale o nale tokelo ya ho ka bolaya mang kapa mang ya sa dumellaneng le yena. Ke hantle feela seo a se entseng. Mme o entse seo hantle feela. Mme a - a - o entse seo hantle he ho bahalaledi ba phelelang Modimo ka Lentswe la Hae a ka se dumellane le yena ka mokgwa wa hae, o ya ba bolaya.

215-3 114 Jwale, Moena Lee Vayle le lona baruti ba mongwaha wa Nicaea le wa kereke e ntjha, Ha ke tsebe kapa o tseba sena. Ha o batla ho bala sena, o kena ho Smuckers' "E thabileng Qalo" mme o fumana seo Mohalaledi Augustine wa Hippo a eba mopriesta tlasa kereke ya Roma, ke nale monyetla hang feela Moya o Halalelang ho tla ho yena, mme a latola seo. Ke ba bakae batsebang taba eo, jwalo ka moruti wa kereke? Jwale o ile a latola Moya o Halalelang. Ke hantle feela seo leng mofuta wa kereke ya Protestant eo kajeno e latotseng Moya o Halalelang. A kgutlela morao kwana Hippo, mme ene ele yena ya ka etsang seo - pampiri eo e nang le tshenolo ya Modimo e neng e thabisa Modimo ho ka bolaya motho e mong le emong ya sa dumellaneng le kereke ya Roman Catholic ho ya ka bona.

215-5 115 Jwale, mamela, ke bala hotswa ho Martyrology: "Ho tloha nakong ya Mohalaledi Augustine wa Hippo ho fihlela 1586 ho Roman martyrology, kereke ya Roman Catholic ya bolaya dimillione tse mashome a tsheletseng a metso e robedi ya Maprotestante." Na sabole ya hae e kgubedu? O ne a kalletse pere e kgubedu? Ene ele eng? Matla o na ao, mokalli yena eo. Ke eo Tiiso ya hao he. Baamohela dimillione tse mashome a tsheletseng a metso e robedi ho martyrology ntle ho bao ba ba bolaileng. Oho, mohau. Nakong ya mengwaha e lefifi moo millione tse ileng tsa fepuwa ditau ka tsela eo, hobane ba ne ba sa batle ho kgumamela mekgwa ya Catholic. O tseba seo.

216-1 116 O nale nako e kae? Ho lokile, ere ke bale se seng mona. Phetla le nna; jwale ere ke o balle se seng mona. Ha re shebe sena motsotso feela. Yaba ho tla ho nna, mme re tla tswella ka ho bala seo. Ha re phetleng mmoho ho Tshenolo 17. Re sa nale metsotso e leshome le metso e mehlano. Ho lokile. Jwale, mamela hantle ha ke bala mona. Lona ba nang le Dibibele le ka phetla; ke tlilo le lefa nakwana feela mme o tla fumana seo. Na o fumana seo, Lee? Ho Smuckers ke moo ke yeng ke fihle. Oya bona? "Kopano ya thabo," e nkuweng hantle ho tloha ho martyrology ya Rome ho Vatican. Jwale ...

216-3 117 Seo ene ele kahlolo ya batho ba Mohalaledi Patrick. Mme ba bitsa Mohalaledi Patrick mohalaledi wa bona. Mohalaledi Patrick jwalo ka Catholic jwalo ka nna; mme le ya tseba hore. Yena - yena a etsa thuto ka hare ho kereke. O ile a hana ho ya ho mopapa. Eya, monghadi. Moihalaledi Patrick e sita ... Hobaneng, o lokela ke ho - na o kile wa ya Northern Ireland moo a kileng a ya sekolong teng? O ya tseba hore lebitso la hae ene ese Patrick. Ke ba ba kae ba lona ba tsebang seo? Lebitso la hae ene ele Sucat. Hantle feela. O ile a lahlehelwa ke kgaitsedi ya hae. O ya hopola ha ba santsane ba nale seo ... O ya bona?

216-5 118 Ho lokile. Jwale, hlokomela: Tshenolo 17. Jwale, e mong le e mong o leka ho bula pelo ya hae bakeng sa Moya o Halalelang ha jwale.

... yaba ho tla ho nna le leng la mangeloi a supileng - dijana tse supileng, ...

Jwale, o ya bona dipitsa tse supileng; o ya tseba bosupa bona kamehla. Dietsahala hantle feela ka ona mokgwa o jwalo, ho latela dikotlo, ho ya ka kereke ya mongwaha, hobane tsohle ditiisitswe Bukeng, se seng le se seng, mme se seng le se seng se etsahala nako le nako, mme hang ha re kena ka hare ho taba ena, mme ba bang ba kena ho e nngwe. Ho nale meya e mmedi e sebetsang: Modimo le satane. See?

... e nang le dipitsa tseo tsa ho qetela, mme o ile a bua le nna, a re ..., Tloho mona; mme ke tla o bontsha - ke tla o bontsha kotlo ya seotswa seo se seholo se dutseng hodima metsi a mangata:

217-1 119 Jwale, sheba mona. Metsi ao ... Seotswa seo, ke eng? Ke mosadi. E kasebe monna. Mme mosadi o emetse kereke - ka hare ho Bibele? Kereke. Hobaneng? Monyaduwa wa Kreste (O ya bona?), ke mosadi, kereke. Jwale, "metsi," seo se bolelang? Hlokomela mona. Bala temana 15.

Mme are ho nna, Metsi ao o a boneng, moo seotswa se dutseng teng, ke batho, ... dikete, ... matjhaba, le ba dipuo.

Kereke ena e laola lefatshe lohle (O ya bona?) "se dutse hodima metsi a mangata." Seo marena a lefatshe lena a entseng bohlola le yena, ... (Bohlola ba Semoya ka ho nka dithuto tsa hae - thuto ya Banikola.) ... mme se tauwe ke veini ya bohlola ba hae .... (Moshemane, o bua ka botahwa. Wena ...)

Jwale a nkuka a nkisa lefelleng: mme ka bona mosadi ...

217-3 120 Mme o ne o tseba, Catholic ba dumela hore ena ke kereke ya bona? Ke ba ba kae ba tsebang taba eo? Hantle feela ka mongolo wa bona, ke nale "Mabaka a Tumelo ena ya rona" e bitswa. O ya bona? Ke ya moprista. Ho lokile. Ho lokile.

Mme la nkuka ka moya la nkisa lehwatatateng: mme ka bona mosadi hodima scarleta se aperwe ke sebata, se nale mabitso a mangata a dinyefolo, se nale dihlooho tse supileng le dinaka tse leshome.

Jwale, sheba feela seo, leemedi leo, hlooho tse supileng. Jwale, o ya bona mona, lare, ... "Mme hlooho tseo o diboneng ke dithaba tse supileng tseo mosadi a dutseng hodima tsona." Roma e dutse hodima thaba tse supileng. O ya bona? Jwale, haho phoso ka seo. O ya bona? Dihlooho tse supileng. O ya tseba ke Mebuso e supileng, jwalo jwalo.

Mme mosadi ya apereng seo ... scarleta, ... a dutse hodima majwe a jaspe le kgauda ... diperela, a tshwere pitsa ya kgauda ya dinyefolo - dinyefolo tsa bohlola ba hae:

Moya oo wa antikreste, bohlola (O ya bona?) thuto, ya entseng bohlola le Modimo. O ya bona? Jwale, o lokela hoba Monyaduwa (O ya bona?), mme a etsa bohlola le yena (O ya bona?); o ya bona jwalo ka Eva a ile a etsa feela - jwalo kaha kereke e etsa. O ya bona?

218-1 121 Mme hodima hae ... hloohong ho ngotswe - ho ngotsw e lebitso, SEPHIRI, BABILONA E MOHOLO ... (Mme mang le mang o ya tseba hore Babilona ke Roma.) ... MME WA DIHLOLA BA ENTSENG BOHLOLA LE LEFATSHE. Mme ... (Mamela temana 6.) ... Mme ka bona mosadi ya tauweng ke madi a bahalaledi, le madi a balatedi ba Jesu: mme ha ke mmona, ka makala ka kamohelo.

Ene ele ntho e nngwe ka sefapano le jwale; a kaba le molato jwang ka ho nwa madi a bahalaledi. E ya momakatsa. Jwale, o tla ba jwetsa.

Mme lengeloi lare ho nna, Ke moo he ho etsahalang seo? Ke tla o bolella sephiri, mme ... sebata se tshwereng seo, ... (Jwale, sena ha seka hara Tiiso. Sena ke se seng. O ya bona?) ... Mme are ... dihlooho tse supileng le dinaka tse leshome. Sebata ... seo o se boneng, ha se sale yo; mme setla tswa sekoting se senang bofelo, ... (ha sena qaleho, pope) ... mme setla ya timelong: mme batsamayang lefatsheng batla makala, bao mabitso a bona a seng ka hare ho buka ya Konyana ya Bophelo ... (Ke bao bakgethuweng. O ya bona?) ...bophelo ha e sale lefatshe le thewa, ... (Ha jwang, ke neng ha lebitso la hao le ne le ngotswe ka hare ho Buka ya Bophelo? Ka nako eo o neng o ya tsoseletsong? Tjhe, monghadi. Ho tloha ha lefatshe le thewa.) ... ha bane ba bona sebata seo, ha seyo, mme se teng.

O ya bona, sebata. E mong o tla shwa; e mong o tla nka sebaka sa hae. O ne a le teng; o ne a le siyo; o ne a le teng; o ne a le siyo; o ne a le teng; o ne a le siyo, mme o ile tahlehong. O ya bona? Holokile.

219-1 122 Mme ke enwa - mme ya nang le moya wa bohlale a hlokomele ... (Ke mang ya tsebang hore ho nale dineo tsa Moya tse robong, mme e nngwe ya tsona ke bohlale? Ho lokile.) ... Dihlooho tse supileng tseo ke dithaba tse supileng, tseo mosadi a dutseng ho tsona. (Oho, o lokela hore ebe o foufetse la ho qetela, o se tholo hape o se mumu. Ho lokile.) ... ho nale marena a supileng: ba bahlano ba wele, mme e mong ke ... (Nero) ... mme ... e mong ... ya tlang; mme ha atla, o lokela ho tswella pele.

Le ya hopola seop a ileng a se etsa: a tjhesa naha mme a se beha ho Bakreste, mme a beha mmae ho pere mme a e mathisa diterateng, mme a etsa seo ha Roma e ntse e etjha. Ho lokile.

Mme sebata se bileng teng, mme sele siko, leha e kaba sa borobedi, ...

Pagan Roma a tlisa papal Roma, ha moikgakanyi moya wa antikreste o bonahala o rweswa moqhaka, o ile a etswa jwalo ke Roma, mmuso le kereke. Oho, moena. O ya bona? E tletse ka seo. O ya bona?

... ke ... ya bosupa, mme a ya ... (O tla nka nako e kae? Ha ba fetole mokgwa oo.) ... ho ya timelong. ... dinaka tse leshome tseo o diboneng ke marena a lefatshe, ba amohetseng ba busi - mebuso jwale; mme ba amohela matla jwalo ka marena jwalo ka sebata. (Mme bao eleng, o ya bona, ho fela hole jwalo.) Bana ba nale mohopolo ole mong feela, ... (Jwale, sheba mona. Mme babua ka Bokomonisi.) ... Bana ba nale mohopolo ole mong feela, mme batla fumana matla mme matla aoa a sebata. Bao ke batla etsa ntwa le Konyana , mme Konyana etla bahlola: hobane ke Morena wa Marena, Mobusi wa babusi: mme bao ba nang le yena batla bitswa, bakgethilwe, mme ka botshepehileng. Mme a re ho nna, Metsi ao o a boneng, moo seotswa sena se dutseng ho ona, ke batho, bongata, mefuta yohle, le dipouo.

220-1 123 ... dinaka tse supileng tseo o diboneng, bana ke batla hloya seotswa ... (Ha selekane seo se etsahala, re buile ka sena bosiung bofetileng) ... mme re tla etsa hore a bonahale le ho tsola, mme batla ja nama ya hae, le ho motjhesa ka mollo.

Na hao tsebe hore Bibele ere shipmasters le tse ding, "Alas, alas, motse oo o moholo ... o tla fediswa ka hora feela." O ya bona?

Hobane Modimo o kentse seo ka hare ho mehopolo ya bona ho ka tiisa Lentswe la Hae, mme ho ka bua, le ho fana ka mebuso hodima sebata, ho fihlela lentswe. ... mosadi eo o mmoneng motse oo o moholo, ya busang hodima marena a lefatshe.

220-2 124 Mpolelle a le mong ... Russia ha e buse hodima tseo; ha re buse hodima tsohle. Ho a le mong feela ya etsang seo ... jwalo ka tshepe ya Nebuchadnezzare e matha ka ho e mong le emong, eo ke Roma. Roma ha e etse seo jwalo ka setjhaba; e entse seo jwalo ka kereke. Setjhaba ka seng tlasa Roma. Ha ho makatse ha aile a re, "Ke mang ya ka etsang ntwa le yena?" A kare "kgotso" ho fedile. Mocatholic ka mong a kare "O se lwane." mme o ... Ha ba lwane. Ho lekane. Ya lokelang etsa seo? Haho le ya mong. Ho jwalo feela. Jwale ba makala ha mehlolo e etsahala. A ka emisa ntwa. Ntho ele nngwe eo a lokelang ho e etsa ke ena, "Ema." Ke seo feela. Empa o nahana hore o tla etsa seo? Tjhe eseng jwalo.

220-4 125 Hlokomela. Ho ya bontsha hore ... Balokela ho bolayana; ba bolayane. Seqha se se nang metsu, empa sabole ya hae ene ele teng. O ile a bolaya ha morao a fetoha ho tloha ho pere e tshweu ho ya ho e kgubedu, yena diabolose yena elwa ka sabole. Jesu O itse? Jesu O itse, "Ya bolayang ka lerumo otla bolawa ka lerumo." O seke wa itwanela. O ya bona? Jesu ka bosiu boo O itse Peterose o ile a nka sabole ya hae. O ya bona? Etsa seo - etsa jwalo kaha a entse; tswela pele.

220-6 126 Jwale, jwale, o na le sabole. O ya tswa a tshwere sabole ka letsoho la hae, a kalletse pere e kgubedu, a tsamaya hara madi a bahalaledi ba hananang le yena. Jwale, o ya se utlwisisa seo? Ke ba ba kae ba utlwisisang Tiiso ha jwale? Ho lokile. Jwale, Jesu O itseng? "Ba bolayang ka lerumo ba tla shwa ka lerumo." Haho jwalo na? Ho lokile. Ho lokile. Mokalli enwa le pere ya hae ba emetse baileng ba bolawa kgale ha madi a balatedi le a bahalaledi ba Jesu Kreste a etla. "Ya bolayang ka lerumo le yena o tla bolawa ka lerumo." Ba nkile sabole ya mekgwa le ya antikreste mme bakapa Barapedi ba nnete ba dimilione, mme Kreste o tlatla ka Sabole (Hobane ke Lentswe le tswang molomong wa Hae.), O tla bolaya e mong le emong ka pele ho yena. O dumela seo? "A bolaya dira ..."

221-2 127 Ha re yeng mona ha motsotso feela. Tshenolo ... Re tla bona jwale ha ke bua seo Lentswe le sa se bue: Tshenolo 19:11.

Mme ka bona lehodimo le bulwa, ... (Amen.) ... mme bona pere e tshweu; mme ya neng a dutse hodima yona O ne A bitswa Paki e Tshepehang, mme ka botshepehi o tla etsa seo. Mahlo a Hae A ne ... malakabe a mollo, mme hloohong ya hae ... me qhaka e mengata; ... (Oho, moena. O ya bona, Ho fedile O rwesitswe moqhaka ke bahalaledi. O ya bona?) ... mme O ne A nale lebitso phatleng ya Hae, le sa tsejweng ke motho, empa ke yena. (O ya hopola, re ka se - ha re tsebe seo, o ya bona? ke eng seo.) Mme o ya tseba a apere ... (Ha re bone.) ... Mme o ne A apere kobo e kentsweng mading: mme Lebitso la Hae o ne A bitswa ... (eseng "ke," empa o bitswa) ... Lentswe la Modimo. (Hobane Yena le Lentswe ke ntho ele nngwe. O ya bona?) Jwale, hlokomela, ese mabitso, Lebitso la Hae le bitswa Lentswe la Modimo. O tseba Lebitso le le leng feela, e seng lebitso le mong.

Mme mabotho ... a lehodimo ... a neng a le lehodimong a molatela ka pere tse tshweu, a apere line e lokileng, e hlwekileng e tshweu. (Ke ho loka ha bahalaledi. O ya bona?)

221-2 128 Jwale, hlokomela. Jesu o itseng? "A nka sabole ..." Ho lokile, pere e kgubedu, ke enwa moo a tlang teng. "Ya bolayang ka lerumo ..." O ka nna yaba o bolaile ba mashome a tsheletseng a metso e robedi a dimillione tsa bona hara mengwaha yohle ena, mohlomong ho feta, empa Jesu o itse, "Ya bolayang ka lerumo o tla timela ka lerumo." Hlokomela.

Mme ho tswa molomong wa hae sabole ...

Baheberu 4 ore, "Lentswe la Modimo le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka nqa tse pedi, Le seha ho fihla mokong." Mme Lentswe le boetse le phela? Ke ho senola mehopolo ya dipelo. Ho lokile.

... ho tswa hanong la hae sabole e bohale, ka yona a ratha ditjhaba: mme o tla dibusa ka lere la tshepe: mme a laola setjhaba ka tsela ya bohale ba Modimo. Mme O ne A ngodilwe seropeng sa Hae, MORENA WA MARENA, MMUSI WA BA BUSI.

222-1 129 Bakang ba kgahlano le Lentswe la Modimo, mme hobane batla dumellana ... Le dintho, tseo Satane a dibehileng, ka ho kopanya dipolotiki a ditshwereng le matla se moya mmoho ba etse kereke e fielang ditjhaba; mme o beile dimillione ha dimillione (kamrao ho ho theoha pere ya hae e tshweu), mme a nka sabole; empa Modimo O tse ntho yona eo e tla thetsa bohle, kapa ho leka ho thetsa - ka dithuto tse kgelokileng, Lona Lentswe leo ka matla, le tswile molomong wa Jesu Kreste, mme o tla hlaba eng kapa eng e teng. Amen. Ke eo Tiiso ya Bobedi. Na o ya Morata? Oho, hle. Ke HO TJHO MORENA. Modimo ha A bokwe.

222-2 130 Ha tshenolo tsena tsohle disenotswe le dipono hantle feela ntlheng ... Mme ke ba ba kae batsebang seo, phahamisang matsoho a lona. Makgolo, lohle ka matsoho a phahameng. Ho jwalo. Ho tlaba jwalo. Hopola, ho jwalo. Oho, motswalle etla sedibeng sa Madi se tswang mothapong wa Immanuele; moo baetsadibe ba kenang tlasa ho phalla teng, balahlehelwang ke matheba a bona a molato. Tloho otlo etsa jwalo le wena ... O seke wa nka se seng se itseng. O seke ... Ha ho ena le se seng bophelong ba hao, motswalle, kae mona ... Se seng se etsahalang. Ha ke tsebe hobaneng; ha ke tsebe. Ha ke tsebe se tlang ho etsahala, empa ha ke tsebe se tlang ho etsahala, empa sena se lokela hoba jwalo, hobane o ya se senola hona jwale. Hobane ha A etse letho ntle le hore Yena (Amos 3). Ho etsa sena pele, mme O tshepisitse hore ntho tsena ditlatla matsatsing a ho qetela, mme kereke ya mongwaha wa bosupa, qetellong ya ona, ha lenqosa le etla, ke seo setlang ho etsahala.

223-1 131 Setla senolwa; Ditiiso tsena tse seng dimanollotswe; mme ke tsena. Jwale, seo ke Lebitso la Morena. dumela seo motswalle. Eya, monghadi. Etswa Babylona. ke rata ho bolela se seng mona pele ke kwala, hobane ke nale - ke ya ke ya ho mashome a mararo kamora robong; ke nako e lokileng. Billy le nna, ha re fihlare theoha sefofaneng India, leetong la rona la ho qetela moo, ke ne ke shebile - pampiri eo ke ileng ka e reka eo ba ileng ba e tlisa e ngotswe ka Senyesemane. Mme ere, "Tshisinyeho ya lefatshe e lokela hore ebe e fetile; dinonyana di ya kgutla," ebe e fana ka tsela eo. Ba ... Ho na le se seng se makatsang se etsahalang moo.

223-3 132 India ha e na terata tse telele tse tshwanang le tsa rona tse kwetseng jarete tsa rona; ba nka majwe ba etsa dijarete ka seo, mme ba ahe matlo a bona ka mafika, ba a behe moo hobane ho ya tjhesa, oho, hohle moo India, ntle ho moo ho nang le dithaba. Mme hohle ho ya Calcutta le dintho tse ding, batho ba robala feela diterateng, ba lapa ho isa lefung, jwalo jwalo. Jwale, mme ba aha matlo a bona le ditora tsa matlo a bona. Baetsa hantle feela terata ho pota ntlo ya hae, baertsa tora ho pota matlo, mme le dutora, moo ba fumanang hantle feela, baepa hantle feela bakeng tsa makgomo a bona le ntho tse jwalo, ebe bapotisa jwalo.

223-6 133 Mme hang feela se seng sa e tsahala. Dinonyana, o ya tseba, mme dikena ka hare ho mafika ao, mme dietse dirobe mme dihodise bana ba tsona kamoo; mme se seng sa qala ho etsahala. Ha eng kapa eng e etsahala, kaofela ditlatla mmoho le ho ema tlasa moriti wa mabota, hore diphole. Mme kaofela dinonyana tse nyane bakeng tseo; mme hang feela, kaofela dinonyana tse nyane, bakeng sa mabaka a sa tsejweng ... (Jwale, o ya tseba hore re ile rareng ka tsatsi le leng ka dinonyana tseo tse nyane. O ya bona?) A mang a sa tsejweng mabaka, bohle baile ba tlosa seo; mme di ya tswa mme ha di sa kgutla hohang. Diya tswa ho ya masimong, mme didule meriting, moo dika fihlela, hantle feela hara lefatshe. Dikgomo dipota. Manku a ka se atamele. A dula naheng ho ka hohlana, tsela e lokileng. A tseba hantle hore ho nale se tlileng ho etsahala. Ebe hang feela tshisisnyeho ya lefatshe e ya qala, mme mabota a sisisnyehe a we, diterata tsa jarete diwe, mme se seng le se seng. Nonyana tse nyane dietsa seo. Ha diya kgutla kamora matsatsi a mararo kapa a mane, ebe diqala ho kgutla. Bare, "Jwale, tshisinyeho ya lefatshe e fetile; nonyana di ya kgutla."

224-2 134 Hobaneng? Ha o dumele hore yena Modimo elwa ya dientseng dinonyana makgomo le manku nakong ya Nowe diile tsa kena ka hara areka, Entse ele yena Modimo elwa ya ka dietsang hore dibolokehe? Haho jwalo na? Jwale, ere ke bolele se seng mona, Baena. Ho na le se tlileng ho etsahala, mme kaofela ntho tseo tse kgolo mabota a kgale atlang atlang ho wa kgutlela morao mola ka ho dumellana, hobane ke ya dumela hore ke tla etsa seo ke eme mona. Ho nale setshwantsho sa sebata jwalo kaha ke eme mona, mme setjhaba sena se nka seo ho ka mamela Lentswe la Morena. Mamela, ha o ikutlwela hoo hanyane maikutlo a sa lokang feela, tloha leboteng leo le tla o wela. Baleha; o tla shwa moo. O seke wa etsa seo. Etswa ho seo. Etswa hara ntho tsena. E ya moo ho bolokehileng kapele. Kopa Modimo bakeng sa mohau. O seke wa nka tse ding, "Jwale, mmme waka ene ele moMethodist, jwale le nna ke nahana hore ke tlaba e mong wa bona." "Ntate waka ene ele moBaptist, ke tlaba e mong wa bona." O seke wa etsa seo. Hao - o senke monyetla o tshwanang le oo. Haho kgathatsehe e bonahala e ikokobeditse jwang; ke Lentswe la Modimo. O balehela ho Jesu Kreste kapele kamoo o ka kgonang, mme o dule moo ho fihlela o fumana Moya o Halalelang, hobane hora e yatla eo o tlang ho o tsoma o sa o thole. Jwale etsa bonnete hore o ya e fumana.

224-6 135 Ha re inamiseng dihlooho. Ntate ya Halalelng, oho, ka nako tse ding keye, Morena, ke eme mona, mme ke thothomela. Ke nahana ka hora eo e tshosang e tlang, mme ke ya ... Haho tsela ya ho thibela seo. ho nahanuwe hore etlatla. Jwale, ke ipotsitse hore hobaneng ha batho ba satle - mme mamela, mme hobaneng ha basa tle ho amohela taba ena? Empa ke ya tseba seo - hore wena - O re ha baetse seo, jwale ba ka se etse seo. Empa ho nale bao ba nang le mabitso a ngotsweng Bukeng ya Bophelo ya Konyana, mme ha Ditiiso dimanollwetswe moo, ba bona mabitso a bona moo, mme Moya o Halalelang o bua le bona; batla. O ka se ba leleke. Haho le ya mong ya ka kgonang: haho le ya mong. Bayatla hobane O ba eteletse pele jwalo ka dinonyana tse nyane le dinku le makgomo. Thato ya hao Modimo. Tsebo eo diphoofolo le dinonyana diphelang ka ho baleha ... ha tsebo eoe ele teng ho ka hlokomedisa le ho baleha, Moya o Halalelang o lokela ho etsa seo ho ka re tlatsa? Modimo, eba le mohau ho rona. Re tshwarele, Morena, hotleng ha hae. Ha re rate hore re eme mona pulpiting ena batho bale ka nqane ho mabota, mme mahlakore a bona a hlohlona, mme ba tloha bare, "Jwale, seo se utlwahala se lokile."

225-4 136 Morena, re rata ho etsa se seng. Re rata hore O lekola dipelo tsa rona, mme ha ho ena le se seng se phoso, Morena, ha ke O re dumelle jwale. Kakopo hle se re lesitse kamora nako e o. Ntekole hle; nteke, Morena. Ke nna enwa ke eme ka mohau wa Modimo ho bona Ha Ditiiso dimanollwa le ho tla bolella batho, ha O nahana sene setla etsahala beke tse pedi tse fetileng. Mme jwale, Ntate, ke ena kapele ho rona. Jwale, Morena, nteke. Ntekole. Lekola pelo yaka. Mmusi, ha re rata hore O kene pelong tsa rona, mme ha ho nale ho hong hantle, Se bolele ho rona, Morena. Re rata ho se lokisa, hona jwale, hona jwale haho sa nale sediba sa Madi, ha ho sa nale - Bleach bo ka hlwekisang ditshila tsa dibe tsa rona. Re rata ho kenya dibe tsa rona ka tlasa seo, hose dumele ho lahleha ho rona ...

225-6 137 Modimo, re thuse ho se dumeleng. Tlosa seo ho rona, Mmusi. Re rata ho fumana mohau wa tlhwibilo. Re rata hore rebe re lokile ha seaduma seo se duma hodimo moo, mme Kereke e nkuwa, re rata hoba malala a laotswe ha seo se etsahala, Mmusi. Fana ka seo Mmusi. Re leke, Mmusi, ka Lentswe la Hao. Ha ke O re etse re shebe seo ka hare, mme ha re bona hore ha relokelwe ke seo ... ha ho ena le bao mona, Mmusi, ba kolobeditsweng ka maemedi, ba sa tsebe letho ka ya nnete kolobetso, mohlomong ke tshepehe jwalo ka Paulose ha ane a feta hara naha ya Efese a fumana badumedi ba thabile bantse ba tlola tlola. A re ho bona, "Na le se le fumane Moya o Halalelang e sa le dumela?" Ba ne ba sa tsebe hore o se ole teng. O ile are, "Le kolobeditswe ka efeng kolobetso?" Mme baile ba kolobetswa ke moporofeta eo ya moholo ya halalelang, empa ba ne ba kolobeditswe pakong; ba boela ba kolobetswa Lebitsong la Jesu Kreste ka moo A etseng ka teng.

226-1 138 Mmusi hara Kganya ya Lentswe la Hao, ke laela motho e mong le emong ya sa kolobetswang ka Lebitso la Jesu Kreste a balehele metsing hona jwale ha a sa ntsane a nale nako. Lona ba senang kolobetso ya Moya o Halalelang, Ke lelaela ka Lebitso la Mmusi Jesu Kreste; ewang ka mangole le seke la phahama ho fihlela le Fumane Moya o Halalelang le ho le tlatsa ka lerato la Hae ho fihlela moya wa lona o kgotsofala Boteng ba Modimo eo takatso ya lona kaofela ya ho batla ho Mosebeletsa ho tsamaya le Yena bophelo ba hao bohle. Fana ka seo, ke ya rapela, hore Modimo o tla fana ka sena, Lebitsong la Jesu Kreste.

Ke ya Morata, ke ya Morata

Hobane O nthatile pele (Na o ya Morata? Jwale, phahamisa matsoho a hao.)

Mme A lefella pholoho yaka

Sefateng sa Calvary.

226-2 139 [Moena Branham o qala o ya hama, "Ke ya morata." - Ed.] Ha hole ba batlang horer tlhoko tsa bona ditlatswe kajeno mantsiboeng ana, ba utlwa hore ba hloka kolobetso, kapa kolobetso ya Moya o Halalelang ... O tseba tlhoko ya lona; e senotswe ho lona, mme o rata ho hopolwa thapelong. Haho le ya mong wa rona ya ka o nehang seo, re ka o kolobetsa feela; empa ntho eo eleng yona feela, re ka se ofe Moya o Halalelang. Modimo O etsa seo ale Mong, empa O tlatsa tlhoko ya Hao feela ke Modimo ya bolelang le pelo ya hao, mme o rata feela hore re o hopole dithapelong, o ka ema hore retle - re o tsebe hore o mang? Modimo a o hlohonolofatse. Modimo ao hlohonolofatse. Ke nahanahore ho teng lekgolo le mashome a mahlano, mohlomong, a emeng mona, kapa mohlomong jwalo kaha ke bolela kaofela. Ha ke tsebe se ka hare ho dikamore tsa matsoho ana a phahamileng , jwalo jwalo, empa o nale tlhoko, jwale, ha re rapele.

226-4 140 Jwale, lona le bonang batho bana ba emeng mona ba eme jwalo ka dipaki ka pele ho Kreste, "Ke ya O hloka, Mmusi. Ke ya O hloka. Ke tshepile - ke emong ba o ba ileng ho fumana lebitso la hae ka mora tiiso mantsiboeng ana hodimo mola le ngodilwe pele lefatshe le thewa. Ho na le se seng se otlileng pelo yaka ha ke eme mona, Mmusi, na ebe ke nna? O bitsa nna? Ke rata hore O ntshenolele hore lebitso laka le teng moo na.Ntlatse mme O mpehe ho wena ka Moya o Halalelang." Lona bao ba seng ba tiiseditswe, ke rata hore le phahamise matsoho a lona, thinyang le behe matsoho a lona hodima bona. Jwale, ebang le bonnete.

227-1 141 Ntate ya lehodimong, Lebitsong la Mmusi Jesu ha Moya o Moholo o Halalelang o wele jwalo ka sefefo se phallang o wele ho batho bana ka pelong e nngwe le enngwe ka mona, Mmusi, mme O romelle kolobetso ya Moya o Halalelang hodima batho bana. Mme ho nale metsi a emeng. Nakong eo Peterose o buile mantswe ana, Moya o Halalelang hodima bona ka Lentswe, ba hlile ba tlatswa ka Moya o Halalelang ...

[Maemo a thapelo ya Moena Branham ha a ya hlaka mona - Ed.]