Ditiiso 03 of 10 - Tiiso ya Pele (63-0318)

117-1 / 1 Ha re inamiseng dihlooho tsa rona thapelong. Ntate wa rona ya mahodimong, re ya O leboha ka motsotso ona o sa ntsane O re a dimile oona ho kopanela ho O rorisa. Re leboha ha o ntse ore a dimile bophelo le hoba le tshenolo ya Bophelo Bosafeleng ho tsamaya hara rona. Mme re tlile mantsibueng ana, Ntate, ho tla ithuta Lentswe la Hao: sephiri sena se seholo se saleng se patwa kgale pele lefatshe le thewa; mme Konyana ke Yona feela E ka re senolelang seo. Ke rapela hore A katla hara rona mantsibueng ana, mme o tla nka Lentswe la Hae, leho le senola ho rona, hore re kgone ho ka tseba hoba bahalaledi ba sebele ba Hae nakong e na ya ho qetela. Oho Modimo, jwalo kaha re bona hore re phela nakong ya ho qetela, re thuse ho tseba sebaka sa rona, Morena, mme mohopolong wa rona re le lebeletse haufinyana Morena. Re kopa sena Lebitsong la Jesu. Amen. Ke dumela ele Davida ya itseng, "Ke ile ka thaba ha baitse ho nna, ha re yeng ka tlung ya Morena." Ke monyetla o moholo oo; mme ho baleng Lentswe la Hao mmoho ho re fa tshepo e kgolo.

117-3 / 3 Jwale ho nale ba bangata ba emeng mona, mme ke tla potlaka haholo. Empa ke tshepa hore oile wa thabela Boteng ba Moya o Halalelang jwalo kaha ke boletse nakwaneng e fetileng. Mme kajeno ke bile le ho hong ho etsahetseng ho nna ho qetetseng ho etsahala kgale kwana. Ke ne ke bala ka sena - tshenolong ena mona, pulong ya Ditiiso. Lemong tse fetileng, lemong tse ka bang mashome a mabedi tse fedileng, kapa se seng setshwanang le seo, empa nqenngwe ke ne ke sa kgotsofala. Ho tshwana le hore ho nale se seng mona ka hare ho Ditiiso mona, hobane Ditiiso tseo Buka kaofela. O ya bona? Ke yona Buka. Kaofela Buka ke Buka ele nngwe e tiisitsweng. E qala ...

117-5 / 6 Mohlala ha se seng se etsahala - Ke tla o bontsha seo ke se bolelang. Ke ena tiiso ele nngwe. Ke yona eo ... Mme o e rola jwalo tjena - tsela eo e neng erotswe ka yona. Mme o e rola ka mokgwa o tjena, mme qetellong ke karolwana e nyane e tswetseng kantle. Ke tiiso ya pele. Ho lokile. Jwale ke eo karolo ya ho qala ya Buka. Ebe tiiso e latelang e phuthwa ka mokgwa o tjena, hantle feela ka lehlakore la yona, mme e menwa ka mokgwa o tjena qetellong, hantle mona, ho nale e nngwe e hlahellang, e bolela hore ke tiiso. Mme ke tsela eo Bibele e ileng ya ngolwa ka yona, Ho bangodi bana. Ho jwalo feela le ho manolleng Ditiiso, dibula diphiri tsa Buka.

118-1 / 8 Nao ile wa bala buka ya Jeremiah, ka mokgwa oo a ileng a ngola seo, bongata ba lona baile ba fumana seo maobane? Ha jwang Ditiiso dine dingotswe ka teng mme tsa bewa ho fihlela ho kgutleng ha ba mashome a supileng a dilemo batshwerweng. O ne a lokelwa ke ho kgutla le ho batla maemo a Hae. Mme hantle o rata ho bala. O ka seke ... Haho tsela e nngwe, hobane ke Lentswe le sa felng. Buka e sa feleng. Mme he, re lokela ho dietsa mohatla kgwiti. Mme kajeno ho baleng, ke ngotse fatshe mona Mangolo a mangata hore otle o kgone ho bala. Mme le diteipi ditla senola tse ngata hotswa ho tsona ha o ntse o bala. Mme ...

118-3 / 9 Ho nale ntho tse ngata. Ha feela nka kgona ho ema mona platformong le ho senola sena ho nna ka kamoreng, hle, ho tla makatsa. Empa ha o fihla moo, o hatelehile, mme o ka tlola hantle ho fumana ka sena ho batho ba ka bona seo.

118-4 / 11 Ke rata haholo pina ela ya Moena Ungren a bina: "Tlase ho tloha kwana Kgalalelong." Ha ane a sa atamela Kgalalelo ya Hae, re kabe rele kae kajeno mantsibueng ana? Jwale re ya leboha lehono ha Aile A tla ho rona.

118-5 / 12 Jwale, ka ba bangata ba emeng mona, re tla potlaka haholo ho ka fumana kapele seo re se batlang. Ha kere, re tlilo potlaka haholo, empake bolela hore re ilo fumana moo re tla ema teng ka potlako. Mme jwale, ha re phetleng, kamora ... Re qadile ho kgaolong tsena 1, 2, 3, le 4, le 5 bosiung bofetileng, mme kajeno re tla qala ho kgaolo ya 6 ya Tshenolo. Jwale, jwalokaha re tlo qala ho kgaolo eo re tlilo batla seo ho ya Kgale le e Ntjha Testamente ka ho tshwana, hobane Buka kaofela ke tshenolo ya Jesu Kreste. O ya bona? Kaofela ha seo ke tshenolo - ya Morena Jesu: tshenolo ya Jesu Kreste. Ke tshenolo ya eo Modimo A Itshenola ka hare ho Buka, ho Iponahatsa ha Kreste ka hare ho Buka ena. Mme Kreste A Itshenola. O tlilo senola Modimo, hobane Yena LE Modimo ba bang feela. Modimo o ne A le ka ho Kreste ha a busetsa motho ho Yena. Ho seng jwalo, o ne o ka se tsebe hore Modimo ke mang ho fihlela A Itshenola kaho Kreste; jwale o ka bona. Ke ne ke ye ke nahane lemong tse fetileng hore Modimo O Nkgalefetse, empa Kreste O nthatile. Tlo ho fumana seo, ke Motho A le Mong. Oya bona? Mme Kreste ke Yona Pelo ya Modimo.

119-2 / 16 Mme jwale ha re ntse re bala; o lekanye seo ... Dibuka tse tharo tsa pele tsa Bibele tsa Tshenolo (tse lokisitsweng hantle) ke kereke ya mengwaha, ke - ke Kereke tse Supileng tsa Mongwaha. Jwale, ho nale Kereke tse Supileng tsa Mengwaha, Ditiiso tse Supileng, Terompeta tse Supileng, Ditshelo, le - mme tse seng tsa meya ya dihohwane, mme tsena tsohle ditsamaya mmoho. Hle, ha jwang nka rata hoba le - mmapa o moholo le ho o ngola ka ho potoloha tsela ena yohle, o ya tseba; hore ha jwang ba inkela seo. Ke ile ka etsa mmapa oo pampitshaneng e nngwe, empa - O ya tseba ... Mme se seng le se seng se tsamaya hantle ho fihlela mona. Mme ka nako ya mongwaha jwalo kaha baile batla mme batloha le ho kopaneng hantle ka ho otloloha. Jwale hammoho ho tseo tsohle, empa ke ya bohlokwa. Mme ... Ke ya tseba - ha ke etsa seo ke se batlang, mme ka etsa phoso ka ho leka ho etsa kamoo nka kgonang, mme sa bohlokwa seo ke se batlang, Modimo O tla nneha mme A ntshwarele ho seo ke se etysang - lehe nkabe ke entse eng e phoso. Empa ...

119-3 / 18 Jwale, buka tseo tse tharo tsa pele ke kereke ya pele ya mongwaha kgolo, mme re ya fumana hore ho kgaolo ya 4 ua Tshenolo Johanne e nkuweng. O ya bona? Re bona dikereke ... Haho se se ngata se boletsweng ka seo ho kereke ya mongwaha. Ke hona moo ke hopolang hore re tla makala. Ba etsa seo ho kereke ka tsela ya kereke ya mongwaha ho matshwenyeho ntho tse-tse etsahetseng. Mme jwalo kaha ke boletse ka Sontaha (maobane), "Ntho ya pele eoe ke yeng ke e nahane ho matshwenyeo ao, mme o tla ipotsa hore hobaneng ha - hotla ha Hae ele tlhwibilo. Mme ho tlaba jwalo kapele; e ile ya feta mme ba yaka ba tseba." O ya bona? Jwale, haho tse ngata tse tshepisitswe kereke eo, hore Kereke ya Baditjhaba, Monyadi.

119-4 / 19 Jwale, ke batla hore o hopole seo, ho nale kereke le Monyaduwa. O ya bona? O lokelwa ke hore kamehla o dimathise ka boraro. Ka bone ha se tsona: boraro: boraro, bosupa, boshome, leshome le metso e mmedi, mashome a mabedi a metso e mene, le mashome a mane, le mashome a mahlano, ho palo tseo tse robehileng dipalo. Bibele ke ... Mme Modimo - ho num - ho num - numerals tsa Bibele palong tseo. Mme o fumana se seng se fofang hotswa ho ennngwe ya tseo, oloketse. Ha e tle ho tse latelang. Olokela hoditlisa morao mona moo e tswang teng.

120-1 / 21 Moena Vayle, Moena Lee Vayle, yena ... ke nahana hore o teng mona. Rene re bua ka tsatsi le leng ka batho bana, batswang taolong. Ho tshwana le ho thunya se seng. Ha thunya seo se nepahetse hantle, okwetlisistswe hantle, e lokela ho otla seo o batlang ho se otla, kapa o sotha seo, kapa ntho tse etsang moya di dilahlela kwana moo moya o - kapa moya o isang teng. Moo e qalang teng, ho nale tsela ele nngwe feela, e kgutletse morao moo e qadileng teng hape, ha e lokela ho otla targete. Ha e sa, hobaneng, ha esa otle target.

120-2 /22 Ke tsela ya ho bala Mangolo, ke ya dumela. Ha re fumana ho qala ho hong mona, mme ha setle hantle, o ya bona hase - re entse diphoso nqenngwe; o lokela ho kgutla. Okase kgone ho etsa seo. Ha se ... Re satswa fumana hore ka Lengolo haho motho lehopdimong kapa lefatsheng, kapa tlasa lefatshe, kapa hohle, ya neng a ka etsa seo. Konyana feela ene E ka etsa seo. Jwale baseminare bahlalositse, leha ekaba eng, se fosahetse. O ya bona? Ho nka Konyana ho ka senola seo. Ho jwalo. Jwale re dumelaseo.

120-3 / 24 Johanne a nkwa kgaolong ya 4 ho ka bona seo, eleng, mme e tlang. Empa kereke ho qala kgaolo ya 4, mme Kreste o nka Kereke, ba nkelwa sebakeng ho kopana le Yena, mme Ha e hlahe ho fihlela ho kgaolo ya 19 ha A kgutla - jwalo ka Morena wa Marena Kgosi ya dikgosi ka Kereke. Mme jwale ... Oho, Ke nahana ka tsatsi le leng re ka ithuta ka seo, mohlomong pele ho moo. Ha re sa, re tla bona seo; haho kgathatsehe.

120-4 /25 Jwale, ho kgaolo ya 5, ho manollwa ha Ditiiso ... Mme jwale, Buka e tiisitsweng ka ditiiso tse supileng ... Pele re batla ho bala ka Tiiso ya Pele. Bosiu bo fetileng (hoka tiisa sena) re fumana hore ha Johanne a sheba mme a bona Buka eo entse ele matsohong a Monga yona, Modimo ... Oya hopola hore ene ele jwang?Ka Adama. O ile a fana Buka ya Bophelo ka tsebo ya Satane mme a lahlehelwa ke lefa leo, a lahlehelwa ka ho sa feleng, mme haho tsela e nngwe ya topollo. Ebe Modimo O shebile seo, mme a Iketsa jwalo ka motho, A theoha ho tloba Molopolli ho re lopolla. Mme jwale, re fumana hore ha matsatsi a ntse a ya, ntho tsena tse makatsang re tla dibulelwa matsatsing a ho qetela.

121-2 / 28 Jwale, re fumana ssena, hore hang ha Johanne a utlwa sena sehlaloswa ka - Topollo ya Kinsman ho ka tlakapele ho batla seo eleng tokelo ya Hae, ho ne hose motho ya ka etsang seo. Hose motho lehodimong, hose motho lefatsheng , hose motho ka tlasa lefatshe, mme ho ne ho se le yalokelang ho ka e sheba feela Buka ena. Nahana ka seo feela: ho ne ho se motho ya neng a e sheba. Mme Johanne a lla. O ne a tseba tseo tsohle ... Ho ne ho se hose nako ya topollo moo. Sohle sene se hlolehile, mme hang re bona sello sa hae se kgalemelwa, hobane ho ne ho boletswe kese seng sa dibupuwa - kapa moholo, ho nale. E mong wa - wa baholo are, "O se lle, Johanne, hobane Tau ya leloko la Juda e se e hlotse," ka mantswe a mang, "O hapile O hlotse."

121-4 / 31 Johanne a thinya, a bona Konyana e etla. E ne ele madi ele maqeba a bulehileng. Ene e hlabilwe, a re - ke Konyana e hlajilweng, mme hobane E ne e tletse madi. Ha o ne o ka e bona - mme E bolailwe jwalo ka Konyana, ene e beilwe mane sefapanong, lerumo lehlakoreng, mme dipekere maotong le matsohong, mme meutlwa hloohong. O ne a le maemong a mabe. Mme Konyana e na E tla kapele E ya ho Yena ya dutseng Teroneng ya tshwereng Boemedi bo ngodilweng ba Topollo; mme Konyana Ya ya Ya nka Buka hotswa letsohong la Hae ya dutseng Teroneng - Ya e nka mme A bula Ditiiso tse Bukeng. Mme ebe ho etsahalang, re bona hore e bile - se seng se ile sa etsahala lehodimong, bakeng sa dibupuwa tse nne le baholo ba mashome a mabedi, le dibupuwa, le - mme se seng le se seng lehodimong sa lla, "O ya lokelwa." Mme ke moo Mangeloi a etla a tsholla dithapelo tsa bahalaledi. Bahalaledi ba hweletsa ka mantswe, "O lokelwa ke seo, Oho Konyana, hobane o re lopollotse, mme jwale O re entse marena le baprista, mme re tla busa lefatshe." Oho, hle. Mme Moya oo ... O ne ... o ne a bula Buka ...

122-1 / 33 O ya bona hantle ntle Buka e ne e ngotswe ka leano pele lefatshe le thewa. Buka ena, Bibele e ne e hlile e ngotswe pele lefatshe le thewa. Mme Kreste, Jwalo ka Konyana, One A le teng lefatshe le e so thewe. Mme - maloko ao eleng Monyaduwa wa Hae, mabitso a ne a le ka hare ho Buka ya Bophelo pele lefatshe le thewa, empa ene ese ele teng. Mme jwale mabitso a ne a senotswe ka moo, tsohle ka tseo. Ke ntho e kgolo ha ka kang. Mme Johanne, ha a e bona, o itse, "Se seng le se seng lehodimo, se seng le se seng ka tlase ho lefatshe, se seng le se seng seneng se utlwa, 'Amen, mme tlhohonolofatso le tlotla.'" Sena ene ele ntho e kgolo nako e kgolo, mme - hobane Konyana ene e lokelwa ke seo .

122-2 / 35 Mme jwale, Konyana E eme mona ka phirimana ena jwalo kaha re kena ho kgaolo ya 6; O nale Buka letsohong la Hae mme A qala ho e senola. Mme, oho, ke ne ke tshwanetswe ke seo kajeno ... Mme ke hopola hore batho semoyeng. Ke ne ke tla etsa diphoso tse makatsang ha ene se hora ya leshome le metso e mmedi kajeno ha Moya o Halalelang ha o ne o satla ka hara kamore ena ho tlo lokisa diphoso tsaka tse neng ke dingola. Ke ne ke dinka ho tloha bukeng ya kgale. E ne e sena letho. Ha ke tsebe hore na Tiiso ya Bobedi ke eng ha se letholeo ke letsebang, empa ke nale mangolo a kgale ka se seng seo ke ileng ka bua ka sona lemong tse fetileng mme ka se ngola fatshe, mme ka ngola mangolo a na mmoho - mangolo ... Mme Ngaka. Smith, moruti e moholo ke-Ke ne ke kopanela, mme kaofela ha bona ba dumela seo, jwalene ke ye ke ngole fatshe. Mme ke ne ke qetella hore, "Jwale, jwale ke tla ithuta hotswa ntlheng eo." Mme ho tloha moo ka tsatsi leo Moya o Halalelang wa tsholohela ka hare ho ntlo eo, mme sohle sa buleha bakeng sa Tiiso ya pele e tlo manollwa.

122-4 / 38 Ke tiisehile hore ha ke eme mona sena ke Evangedi ya Nnete e ketlo o jwetsa yona. Ke tseba hantle hore seo ke nnete. Hobane ha ditshenolo dile kgahlanole Lentswe, jwale hase tsona ditshenolo. Mme o ya tseba, hore ho na le tse ding dintho tse bonahalang ele nnete, leha ese nnete. O ya bona? Re tshwana le yona, empa hase yona.

122-5 / 40 Jwale, re fumana Konyana ka Buka jwale. Mme jwale, ho kgaolo ya 6 re bala.

Mme jwale ka bona Konyana e manolla ditiiso, mme ka utlwa, eka ho nale lerata la seaduma, mme e mong wa dibupuwa tse nne are, Tloho o tlo bona. Mme ka bona, mme ka bona pere e tshweu: mme ya palemeng a nale seqha; mme moqhaka oile wa neuwa yena: mme a tswella ho hapa, le ho hapa.

123-1 / 41 Jwale, ke Tiiso ya Pele, eo re tlong ho leka ho e bula ka mohau wa Modimo ho re hlalosetsa yona ... Mme ke ya hlokomela hore ha motho a ka tsamayang tseleng e kotsi, ha a sa tsebe seo a se etsang. O ya bona? Jwale ha seetla ho nna ka tshenolo, Ke o bolella seo. Ha feela ke batla ho e nkela kelellong yaka, ebe ke o bolella seo pele ke bua ka sona. Empa ke tiisitse jwalo kaha ke eme mona mantsiboeng ana, e tla ho nna kajeno hotswa ho ya Matla ohle. Ha ke dihlong ho bolela sena ha hotla karolong ya Lengolo.Ke hopola hore o ya tseba ke bua ka eng hona jwale. O ya bona? Jwale, oya tseba, o ka se bolele ntho tseo ho nale se seng se neng se tshwanetse ho etsahala moo. O - kase bolele seo ha se seng se etsahala moo. O ya bona? Empa o bala; na o mametse se seng? O ya bona?

123-4 / 43 Jwale, tiiso tse supileng, e kwetsweng Buka e ya manollwa jwale ke Konyana. Re atamela baka seo mantsibueng ana. Modimo re thuse. Jwalo kaha Ditiiso dirojwa le ho manollwa, diphiri tsa Buka e tiisitsweng ka Ditiiso tse Supileng; eleng, tse kamorao ho Buka, Buka e manehuwe ka Ditiiso tse Supileng.

123-5 / 45 Ha re ne re bua ka mofuta ona wa buka, e tlaba ho bea setlamo ho pota, ditlamo tse supileng. Empa ke buka ya mofuta wa yona; ke maqhephe. Mme ebe ha leqhephe lena le manollwa, ke yona eo; ebe haufi le leqhepe leo ke palo ya bobedi, mme hantle feela mona e hlalosa hantle seo eleng sona, empa ke sephiri. Empa re santsane re lokela ho hlalosa seo; empa hopola, Buka ena e sa manehuwe, mme Buka ke Buka ya diphiri tsa tshenolo. Ke tshenolo ya Jesu Kreste (O ya bona?), Buka ya tshenolo. Mme jwale, o ya tseba ho ya ka mengwaha ena, motho oile a leka ho etsa sena ka hohle a leka ho e senola. Bohle re lekile.

124-1 / 47 Mme hape, ka nako e nngwe ke lekile ... ha Mong. Bohanon a ne ale teng, kapa batho ba bang ba batho, hake - ha ke bolele sena ka lenyatso. Mong. Bohanon ke motswalle wa sebele, mme ene ele moetapele wa Tshebeletso ya Lebatowa ha ke ne ke sebetsa moo. Ha ke ne ke qala ho bolekeha, ke ne ke mmolella ka ho bala Buka ya Tshenolo, mme are, "ke lekile ho bala ka makgetlo ntho eo," oitse. Mme Mong. Bohanon ene ele monna e mong ya lokileng, mme o - ene ele leloko la kereke. Mme ha le tsebe hore ke leloko la kereke efeng jwale, empa o itse, "Ke nahana Johanne o ne a lokela ebe o ne a jele dijo tsa mantsiboya tse nang le pepere e kgubedu ka mantsibua ao mme a robala ka mpa e tletseng."

124-2 / 48 Ka re ho yena (leha seo sene se ka etsa hore ke lahlehelwe ke mosebetsi waka), kare, "Ha o hlajwe ke dihlong ho ka bua seo?" Mme ke ne kele moshemane e monyane ka nako eo, empa kare, "Ha o hlajwe ke dihlong ka ho bua ka tsela e jwalo ka Lentswe la Modimo?" O ya bona? Leha, Ke ne kele monyane ka nako eo ya botjha, mohlomong mashome a mabedi a motso ale mong, mashome a mabedi a metso e mmedi a dilemo, mme mosebetsi ole siko, mme kgatello hodima seo, empa ho ne hole teng tshabo e kgolo - ke nale sena ka seo. Ke Nnete, Nnete yohle. Jwale ene ele toro kapa ho phofa; ene ese seo Johanne a se jeleng. O ne ale sehlekehlekeng sa Patmos hobane o ne a leka ho hlalosa Lentswe la Modimo ka hara buka o ne a ile a kwallwa moo ke mmuso wa Roma, mme o ne a le sehlekehlekeng ka tsatsi la Morena, mme a utlwa haufe le yena Lentswe le kang metsi a mangata a fetoha ho ka bona lentswe leo le buang le yena, mme a bona dikandelara tse supileng tsa kgauda. Mme moo ho eme Mora wa Modimo mahareng a tsona.

124-4 / 50 Jwale, mme ebe Buka ke tshenolo. Jwale "tshenolo" ke"se seng se etsang seo - se seng se beuweng moo." Mme jwale, hlokomela, jwale o ka se e lebale: Esa ntsane e manehuwe ho fihlela nako e itseng. O ya bona? Diphiri tsa tsona dikopantswe ho fihlela nako e tlang; re fumana Lengolo leo.

124-5 / 51 Jwale, sephiri sa Buka ke tshenolo ha Ditiiso dimanollwa. Mme ha Ditiiso dimanollwa, nako ya topollo, hobane ke ya Konyana ha e lesa sebaka sa kopano ho tsamaya ho batla seo eleng tokelo ya Hae. E ne ele Mmuelli ka tsela eo, empa ha tshenolo ya sebele ya Ditiiso di qala ho manollwa, Konyana E ya tla ho ka etsa selekane. Ke hoya ka Lentswe. Re badile seo bosiu bofetileng. O etswa hotswa mahareng a Buka. Jwale ha esa le Mmmuelli, hobane leha ba ile ba Mmitsa Tau, mme ke Morena, mme hase Mmmuelli jwale.

125-1 / 52 Leha ba bapadi ba karolo ena ya Ditiiso ba qala ho kereke ya pele ya mongwaha ... Jwale, hopola, jwale o tla tseba - o tla - re tla fumana tse morao hara tsona tsohle, kapa hantle feela hara tseo tsohle. Dibapadi ... ke tla e beha jwalo, hobane ke - sebapadi sena ke motho o fetola tsela ya hoikgakanya. O ya bona? Mme papadi ena mantsibueng ana, reilo bona kamoo Satane a fetolang mokgwa wa ho ikgakanya. Mme ka nako tsohle ... Kreste, a bapala karolo ya hoba Moya ho motho, O kenya feela seaparo sa karolo eo A e bapalang, nama ya motho, mme A tla fatshe ho etsa motho thore ebe Molopolli wa Kinsman.

125-3 / 55 Jwale, jwale, o ya bona, ke mobapala karolo feela. Ke lona lebaka leo kaofela dile ka ditshwantsho - mme ka tsela eo eneng ele dibopuwa, mme diphoofolo, jwalo jwalo; ke karolo eo a e bapalang. Mme ba bapala karolo ena ya kereke ya pele ya mongwaha, hobane ene ele Kreste A Itshenola ho kereke ya bosupa ya mongwaha. Jwale, o ya utlwisisa? Ka tsohle. O ya bona? Kreste A Itshenola ka Boyena ho kereke tse supileng tsa mongwaha, ebe hara kereke tse supileng tsa mongwaha, ho nale tshenyeho e kgolo e tlang. Ebe qetellong ya mongwaha wa kereke, molaetsa wa lengeloi la bosupa ke ho bokella diphiri le ho fana ka tsona ho Kereke. O ya bona? Jwale re tla hlokomela seo.

125-4 / 57 Empa - eseng ho di hlahisa kamoo a hopolang ka teng. Jwale, ho Bibele ka makgetlo a mangata, diphiri di teng moo, mme ba bona tseo dietsahala ka tsela ya Johanne a e bonang moo. Jwale, oitse, "Ho nale mokalli wa pere e tshweu." Empa sephiri sa yona, ho nale sephiri se tsamayang le seo. Jwale, ene ele eng, ba ne ba sa tsebe letho; empa tshenolo ya seo. Empa se lokelwa ke ho senolwa kamorao hore Konyana e lese terone ya Bontate ya hoba Molopolli wa Kinsman.

125-5 / 58 Ke tlilo kenya ho hong mona. Jwale, ha e mong a fumana sena diteipe ... Motho mang kapa mang a ka bua kamoo a ratang. O nale tokelo ya seo - ho seoka se seng le se seng. Empa ha, o ya tseba, ha mosebeletsi a ba kgahlano le batho, ba bolelle hore ba se nke seo. Empa ke ... Sena se hara batho a ile a romelwa ho bua; moo, ke lokela ho senola Nnete. O ya bona?

125-6 / 59 Jwale, Konyana ka nako ya kopano morao mola, O ne A tseba mabitso a ileng a ngolwa pele lefatshe le thewa, mme ha feela mabitso a le teng moo pele lefatshe le thewa, O lokelwa ho senola seo sohle. Na o ya sefumana? Toka ya sena ... O ya bona? Ho lokile, Olokela ho ema moo, hobane o tlile ho shwela seo Modimo O entse seo ka Bophelo Bosafeleng. O ya bona, o ya bona? Ka tsebo ya hoka bona seo, eseng ka thato ya Hae. Thato ya Hae ene e le hore ho sebe le ya mong ya timelang, empa ka tsebo ya tla etsang seo. Ha hone hole teng seo lebitso le sa hlakiswang - hlakiswang lefatsheng, Kreste o lokela ho ema moo jwalo ka mokopanyi bakeng sa ho nka Lebitso leo. Empa hang feela ha lebitso leo le beuwe moo ho Clorox kapa ho bleach, ebe hang matsatsi a fedile. "Ya ditshila a tswelle ka hoitshilafatsa. Ya halalelang a tswelle ka ho halalela." Oya bona? Mme o lesa sehalalelo, mme se fetoha setulo sa kahlolo. Ho madimabe bao baleng kantle ho Kreste.

126-3 / 61 Jwale, hlokomela: Empa setla senolwa ha Konyana E lesa sebaka sa Yona sa kopano ho tloha bakeng sa Ntate. (Jwale, ke Tshenolo 5.) Jwale, O nka Buka ya Ditiiso, Buka ya Ditiiso kapa Buka e kwetswe ka Ditiiso, diroba le ho dibontsha (sheba) qellong ya mongwaha, kamora ho ho konya; kere ya mengwaha e se e fedile. O tlile mongwaheng wa pele, Mongwaha wa Efese, e senotswe, o romela pele lenqosa. Hlokomela ha re ntse re eya pele. Ke lona leano leo: Ntho ya pelee etsahalang, ho nale - le - ntho ya pele tlhahiso. Ho etsahalang? Tiiso e ya manollwa. Ke ng seo? Sephiri se manollotswe. O ya bona? Mme ha sephiri se se se senotswe, ebe terompeta e ya lla. Se bolela ntswa. Kapa dikotlo ditla wela, mme mongwaha wa kereke o butswe. O ya bona? Karolo ya ntwa ke eng? Lengolo la kereke ya mongwaha o fumana seo kereke eo, se sa senolo, empa ha a etsa seo, ho ka fumana seo sephiri sa Modimo, mme A ya ho batho (kamora sephiri seo se a se neilweng), ho ya ho batho. O etsa eng kantle moo? O ne a bolela molaetsa oo, mme se qala kae? Ntwa, ntwa ya semoya.

126-5 / 65 Mme ebe Modimo o nka lenqosa la Hae ho ya ka mongwaha oo A o kgethileng, mme A le behe le le balokileng, mme O ile ho diela dikotlo ho bao ba latotseng seo e eba kahlolo ya nakwana. Mme ebe, kamora seo se etsahale, ebe O ntse a tswella, mme le ho hlahisa, mme ho tlisa mekgatlo, mme ba qale ka seo eleng mosebetsi wa motho a tshwanang le-ya Wesley le bohle ba bang, mme ebe difumana tseo tsohle hape; mme ebe sephiri se seng se ya hlaha. Ebe jwale ho etsahalang? Lenqosa le leng la fihla lefatsheng bakeng sa kereke ya mongwaha. O ya bona? Ebe ha a fihla, o - di - terompeta e lla. O batla ntwa. O ya bona? Mme ebe ho etsahalang? Qetellong ebe o ya nkuwa. Mme haeba a nkuwa, ebe dikotlo di ya qala. Lefu la Semoya le wela kereke mme o ile, sehlopha seo. Ebe o ya nqenngwe. Oho, ke leano le leholo ho fihlela A etla ho lengeloi leo la ho qetela. Jwale, ha ana diphiri tse itseng, ebe o kopanya mmoho tsohle tse ileng tsa lahleha ka mengwaha ena, nnete tsohle tseo dineng disa senolwa (O ya bona?), jwalo kaha tshenolo e etla. Ebe o senola tseo tsohle matsastsing a hae. Ha o batla ho bala seo, ke sena moo seleng teng: Tshenolo 10:1 ho ya - 1 ho ya ho 4. O tla fumana seo. Ho lokile. O ya bona?

127-3 / 68 A nka Buka le ... ya Ditiiso di manollwa ho bona ho bontshwa ka lengeloi la bosupa, bakeng sa sena, sephiri sa Modimo, ke sephiri sa Modimo setla ho lengeloi la bosupa. Jwale, re tlile hantle ho tloha ka histori e tiisa seo. O ya bona? Ke - molaetsa wa lengeloi la kereke ya bosupa. Ho lokile, ho senola diphiri tse fetileng, tsohle tse fetileng: Tshenolo 10:1-7. E lokela hoba jwalo.

127-4 / 68 Jwale, hopola, nakong ya lengeloi la bosupa, ha le ho tswella pele, a letsa Terompeta ya Evangedi, o lokela ho senolwa diphiri tsohle tsa Modimo. Jwalo kamona kerekeng ya pele (Re tla tla pele kamora mona), thuto, ebe e fetoha se boletsweng maqalong, ebe thuto, mme ebe, ebe e fetoha kereke, mme hara mengwaha eo e lefifi, mme hotswa mengwaheng eo e lefifi ha hlaha ho Qala ha - Luther. Mme a tlisa ho yena kaofela diphiri tsa tse ileng tsa etsahala hara mengwaha ena ya kereke, kaofela morao mola, ebe ... Empa ha akaba a qeta. Ebe mmoho Wesley ka tokafatso, fumana se seng hotswa moo, empa ha akaba a qeta, a lesa tse ding disa fella hohle, jwalo kaho fafatsa ka metsi bakeng sa kolobetso, mme Luthere a nka seo "Ntate, Mora, Moya o Halalelang" bakeng sa "Morena Jesu Kreste," tsohle ntho tsena.

127-6 / 72 Ebe mmoho le mongwaha wa Pentecostal ka kolobetso ya Moya o Halalelang, mme ba lahlehelwa ke seo. Jwale, haho phethe ho eba le mongwaha oo. Ke sona seo kaofela; ke Filadelfia, kapa - eseng - Mongwaha wa Laodisea. Empa ebe ... Re fumana ha re bala Lengolo leo lenqosa la mongwaha hantle qetellong ya mongwaha ka nngwe. Paulose a tla qetellong ya mongwaha. Re fumana hore Irenaeus o tla qetellong ya mongwaha. Martin, qetellong ya mongwaha. Luther, qetellong ya mongwaha wa Catholic; mme eng? - Wesley, qetellong ya mongwaha wa Lutheran; le Pentecosta, qetellong ya mongwaha wa tokafatso ho ya ka kolobetso ya Moya o Halalelang. Mme qetellong ya mongwah wa Pentecostal re lokela ho fumana sena, ho ya ka Lentswe, jwalo kaha Modimo a ka re thusa phirimaneng ena hara sena, hore re ne re lokela ho etsa seo - ho amohela molaetsa o tla lokisa ntho tseo le ho senola sohle seo Modimo bakeng sa tlhwibilo ya Kereke.

128-2 / 75 Mme hotla sephiri sa diaduma tse supileng tse sa ngolwang kahohle. Ho lokile. Mme ke dumela hara diaduma tseo tse supileng e tla senolwa matsatsing a ho qetela ho ka fumana Monyaduwa mmoho bakeng sa tlhwibilo ka tumelo; hobane re fumane seo hantle feela, re kase kgone ho etsa seo. Ho nale se seng seo re lokelang ho tswella pele ka sona; re kasebe le seo Phodiso ya Modimo. Re lokela hoba le tumelo bakeng sa ho fetolwa ka motsotso le ho tlosa seo ka motsotso hotswa lefatsheng, re tla fumana seo, ha Modimo a ratile, re fumana seo moo ho ngotsweng.

128-3 / 76 Ebe kahlolo ho bohle bao ba etsang ho hobe ... Jwale, o ya bona, tlase ho ya ka mengwaha jwalo kaha Ditiiso dimanollwa, ho fihlela Tiisong ya ho qetela e manollwa. Mme jwale, haba ntse - haba ntse bashebile Ditiiso tsena le ho tswella ka tsona - ho hlokomela seo ba se etsang, jwale qetellong ya mongwaha, wa kereke ya mengwaha, bohle bana baetsang bokgopo - batla nka sebaka sa matshwenyeho. Bohle baetsang bokgopo ho Ditiiso tse Supileng disebeditse ka sephiri sa kereke, mme re tla fumana seo kamora motsotso, ba bile ba sebetsa ka lebitso la kereke. Ba ipitsa ka kereke. O shebe feela hore haho jwalo na. Haho makatse ha kele kgahlano le mokgatlo ha kana, ke sa tsebe hore hobaneng. O ya bona, O ya bona? Bafella ... Jwale, sena se qadile sele mahareng, sa tswella hoba sebe le ho feta, tlase ho fihlela moo ... Mme batho ba kena hantle ho seo, bare, "Oho, eya, sena se lokile." Empa matsatsing ana a ho qetela se tsebahaditswe. Mme bafela ba tswella ka bobe boo ho fihlela nako ya matshwenyeho.

129-1 / 79 Jwale motho akare jwang Monyaduwa wa Kreste o tlaya matshwenyehong? Ha ke utlwisese seo. O ya bona? O tlositswe ho matshwenyeho . Ha Kereke e se e ahlotswe, mme baahlotswe ka bobona, mme e amohetse seo ka Madi, Modimo a ka ahlola jwang motho ya lokileng, hantle feela? O re, "Haho motho ya jwalo." Modumedi e mong le emong ya tswetsweng labobedi, modumedi wa sebele, o lokile, hantle feela a sena sebe kapele ho Modimo. Ha a tshepe mesebetsi ya Hae. E mading a Jesu ha boipolelo ba Hae ... Bibele e bolela jwalo. O ya bona? "Ya tswetsweng ke Modimo ha a etse sebe, hobane ha a kgone ho etsa sebe." Ha jwang o ka etsa motho moetsadibe ha bleach ba Madi a Jesu Kreste a le mahareng a hae le Modimo, e tla sehlatswa ho fihlela ho sena letho. O ya bona? Ha jwang Madi ao a hlwekileng a Kreste a etsa hore sebe se fete moo? A kase kgone ho etsa jwalo. Jesu o itse, "Le halalele, jwalo kaha Ntata lona ya Mahodimong A Halalela." Mme re ka qala jwang hore re hlwekile, empa Jesu o hloka seo. Mme ha re hloka seo Jesu A se hlokang, O lokela ke ho etsa tsela bakeng sa seo; mme O entse seo: Madi a Hae.

129-4 / 82 Jwale, tsohle - phiri tsohle disenotswe. Jwale, mohopolo oo qetellong diphiri tse qadileng kgale kwana ho ya ka mengwaha dihlahella ho manollweng ha Ditiiso mongwaheng wa ho qetela, kamora hore dise ditla etsahala ka nako ya ho qetela. Ebe kahlolo e emetse bao basa mamelang. Baya kamora seo. Ke kamora Monyaduwa a tloswe sebakeng sena.

129-5 / 84 Oho, ha re baleng Lengolo. O tla rata ho ngola a mang a Mangolo? Ha re nkeng II Bathesalonike motsotswana feela - mme re shebe mona motsotswana feela. Ke setshwantsho se setle. Ke ya serata. Mme ha re bone seo. Eya, II Bathesalonike, mme ke batla kgaolo ya 2 ya II Bathesalonike mme - temana ya 7. Ha re bone. II Bathessalonike 2:7. Ke hopola hore ke nepile. Jwale, Ke ne ke ngola fatshe, kaho tshoha le ka ho thothomela.

... diphiri tsa ona dise disebetsa: yena ya ka ... hantle, ho fihlela aba a tloswa sebakeng.

Mang? Yena ya etsang seo. O ya bona? O ya bona, sephiri ... Sephiri sa morao kwana kerekeng ya mongwaha, Paulose o ngola are, ho bolela hore seo eleng kgohlang ... Kgohlang ke eng? Ke seo o lokelang hore o se tseba hore ha o ya lokela ho se etsa empa o se etsa, empa o ntse o se etsa. Mme Paulose ore ho etsahala seo lefatsheng kajeno, basebetsi ba bokgopo.

130-1 / 86 Oho, ha o ka ... Re tla fumana seo ... Ha reke re bale karolwana feela eo - re tswella pele ha nyane - temana ya boraro.

Leseke la thetswa ke motho ka hore: hobane letsatsi leo le kase tle ka hore, ho lokela hobe le ho kweneha pele, mme seo ...

(m-o-n-n-a) ... monna eo wa sebe a senolwe, mora wa thetso; (Ho feela hole jwalo.)

Ya hanyetsang le ho itlhahisa kahodimo ho Modimo, kapa se rapelwang; hore yena jwalo ka Modimo a dutse tempeleng ya Modimo, a bontsha hore yena ke Modimo. (a fokotsa dibe)

Lentse le hopola hore, ha, ha ke ne ka nale lona, ke le bolelletse ntho tsena? ... (ke tla rata hore ke dule ho tse ding tsa dithuto tsa hae. Na lona ha le ratena?) ... Mme le ya tseba hore tshenolo eo e kgolohadi nakong ya hae.

Eseng hoo feela (O ya bona?), e seng hoo feela, empa nakong ya hae ... o ya bona, ho manolleng ha Tiiso re tseba hantle feela hore ene ele eng. Ke mang monna enwa wa tahleho? Kwe mang monna enwa wa sebe, monna enwa ya sebetsang tahleho, o tla senolwa nakong ena na?

130-1 / 87 Hobane sephiri sa tahleho se se seetsahala: ... (bathetsi, o ya bona, ho thetsa batho ho ya seo eleng sa bona. O ya bona?) ... yena feela ... (Modimo) ... hore ... le bone hore, ho fihlela yena ... (Kereke ya - Kreste, Monyaduwa) ... a tloswa tseleng. Mme Raleshano o tla senoha ... (ho manollweng ha Tiiso, nakong ya hae. Paulose o itse, "Eseng nakong yaka, empa nakong eo a senolwang. O ya bona?) ... eo Morena o tla motjhesa ka moya wa molomo wa hae ... (Re tla kena moo ha nako e ntse eya.) ... Moya wa molomo wa Hae ... (Hlokomela seo hore ke eng.) ... mme o tla fedisa seo ka hotla ha Hae: Esita le Yena, eo hotla ha Hae hoba ka mora tshebetso ya Satane ... (yena, yena, monna) ... eo mosebetsi wa Hae oleng kamora wa Satane ka matla ohle le matshwao ohle le mehlolo e thetsang. (O ya bona?) Ka thetso yohle le ho sa loke ... (ho thetsa batho ka ho sa loke) ... ho bona bao ba timelang; ... (eseng Monyaduwa wa Hae, ho bao ba shebileng tseo) ... hobane ha ba thole lerato la nnete ... (Mme Kreste ke Nnete, mme Kreste ke Lentswe, empa baka mpa ba ba le tlwaelo.), ... hore baka bolokeha. Mme ka baka leo Modimo o ba rometse pherekano e kgolo, hore batle ba dumele leshano - leshano: ... (letle le tolokwe moo, jwalo kaha ke sheba ho Lexicon, "leshano" eseng "leshano"; "leshano," lona leo a ileng a le bolella Eva.) Hore batle ba ... hore batle ba se dumele nnete, empa bane le ho thabela bokgopo.

131-1 / 93 O ho ke mantswe a matla ha ka kang. Oho hle. Kamora hore Monyaduwa a tloswe, ebe monna enwa wa sebe a hlahe. Yena, Monyaduwa wa sebele wa Kreste o kgethilwe hotswa kerekeng ya mongwaha. Jwale, ka tsatsi le leng ke ile ka bolela taba: Monyaduwa e ka nna yaba o se a tsamaile a ile hae mme ha le tsebe letho ka seo. Ke nnete. Motho e mong o itse, "Jwale, Moena Branham, e tlaba sehlopha se senyane ka ho fetisa." Jesu o itse, "Jwalo ka ha ho bile mehleng ya Noe (Jwale, o buile ka seo Yena. O ya bona?) moo meya e supileng feela e ileng ya pholoha metsing, ho tlaba jwalo hotleng ha Mora Motho."

131-3 / 97 Haho kaba le makgolo a supileng a kenang tlhwibilong kajeno, o ka se utlwe letho ka seo hosane, kapa tsatsi le latelang, kapa nakong e nngwe. Ba tlabe ba ile mme o ka se utlwe letho ka bona. O ya bona? E tlaba ntho yona ela. Seo ke lekang ho sehlalosa ke hore? Ha ke leke ho letshosa, kapa ho etsa hore letshwenyehe. Ke mpa - ke rata feela hore le dule le fadimehile. Itukise, o dule o hlokometse, motsotso ka mong. Lesa matlakala ao o a etsang. Kena tshebetsong le Modimo, hobane ke ka mora nako ho feta kamoo o nahanang.

131-5 / 98 Jwaleo ya hopola, Monyaduwa wa sebele ... Jwale, ho nale monyaduwa wa thetso. Re fumana seo ho Tshenolo 17. O itse, "Ke mohlolohadi mme ha ke hloke letho," (O ya bona?), o ne a apere pura pera le sekareleta, jwalo jwalo (sebata, ho nale). Jwale, empa Monyaduwa o tlabe a entswe ka dikete atisa ka dikete tsa batho, empa o tlabe a kgethuwe hotswa ho kereke ka nngwe. Nako le nako ha molaetsa o tswa mme batho bao dumela le ho o amohela jwalo ka Kganya yohle jwalo kaha ene ele ka teng, ha bane batshwauwe ho fihlela ka tsatsi la pholoho ... Na Jesu Ha A bue ntho yona eo - modumo wa kena - mohlokomedi wa bosupa? Ke kereke ya bosupa ya mongwaha. O ya bona? Mme are, "Bona, Monyadi a tswa; ho kopana le Yena." Mme barwetsana ba robetseng ba tsoha, baiphumula mahlong, mme are, "Mohlomong ha ba batla oli; ka tsela e jwalo re lokela hoba le yona kamehla." Mme Monyaduwa wa sebele a ema moo are, "Re nale e re lekaneng feela. Re nale e re lekaneng feela bakeng sa rona. Re ka se lefe letho. Ha le e batla, tsamayang le yo rapela."

132-3 / 104 Mmme nakong eo baneng ba ile, Monyadi atla (O ya bona?), mme Monyaduwas a kena. Mme bao ba sala hona moo, bona bao eneng ele hantle ba balokileng, kereke ene e setse kantle. Mme are, "Ho tlaba le dillo le ditsekitlane tsa meno." O ya bona? Jwale, ke bakgethuweng. Mme ha modumo o utlwahala, "Monyadi A etla," ebe bohle ba neng ba robetse ka mengwaha yohle eo baya tsoha , e mong le emong.

132-4 / 105 O ya bona, hase Modimo, jwalo kaha re nahana,re tswa re ilo Mmatla jwalo ka dikete tsa batho ba mongwaha ona. Ke ba kgethuweng ba mongwaha ona o mong le omong. Mme ke lona lebaka le etsang hore Kreste A dule moo setulong sa muelli jwalo ka Mokopanyi ho fihlela oo wa ho qetela mongwaha. Mme ebe tshenolo ena jwale e qala e hlahela batho, mme ba bona se etsahalang. O ya bona? O ya sefumana jwale?

132-5 / 106 Ho lokile. Hlokomela, bohle ba shweleng, maloko a kereke, ha ba phele hape ho fihlela dilemo tse sekete. Maloko a kereke, ba - Bakreste, kereke ha e phele hape ho fihlela lemo tse sekete difela, mme batla ba ema kapele ho Monyaduwa (Ho fela hole jwalo.), baeme kapela Morena Le Mofumahadi. Ho bokwe Morena. Kereke e nngwe kajeno e ipitsa "Mofumahadi wa Lehodimo." Mofumahadi wa lehodimo ke Monyaduwa wa Kreste ya kgethuweng, mme o tla le Yena.

Daniele o bone seo mme are: "Dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome tsa Mosebeletsa." Jwale, ha o ka sheba Lengolo la Daniele. Kahlolo ene e beuwe, mme dibuka tsa bulwa.

133-1 / 107 Jwale, hopola, ha A tla, o tla le Monyaduwa wa Hae. Mosadi o sebeletsa monna wa hae. Mme dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome tsa mosebeletsa. Kahlolo ene e beuwe, mme dibuka tsa phetlwa, mme le buka e nngwe ya bula eleng Buka ya Bophelo. Eseng Monyaduwa jwalo, o tsamaile ho fedile jwale mme a kgutla a eme moo kahlolong ya matjhaba ao a sakang a mamela molaetsa wa Evangedi. Na Jesu ha A re mofumahadi wa botjhabela o tla tla maloko ka tsatsi la kahlolo mme otla kgalema moloko ona, hobane o tswa karolong tse ngata tsa lefatshe ho utlwa bohlale ba Solomone; mme ya moholo ho Solomone o mona.

133-3 / 108 Ke moo a eme - kahlolo, mofumahadi wa Sheba hotswa Botjhabela a eme moo kahlolong, mme bopaki ba hae ... Ese leha ele MoJuda ya tlang le moloko oo eneng ele BaJuda, ba ne bafoufetse mme haba yaka ba Mmona, hobane ba ne ba mmatla; empa kgetha hotla ka tsela e nyatsehang hoo ba sakang ba Motseba, jwalo feela. Mme ke moo mofumahadi eo ya ikokobeditseng, mme atle le ho amohela molaetsa. "Mme a eme kahlolong," Are, "mme a kgalema moloko."

133-4 / 111 Jwale, o ya bona kamehla mekga e meraro? Buka, bashweleng ba ile baahlolwa; buka e nngwe, Buka ya Bophelo: bao ba nang le mabitso a bona ho Buka ya Bophelo ...O re, "Ha lebitso la hao le le teng Bukeng ya Bophelo, ho lokile, huh?" Tjhe, mong. Sheba, Judas Iscariot o ne a nale lebitso la hae Bukeng ya Bophelo. Jwale, o re hoo ho fosahetse. Jesu ho Mattheu 10 o ba neile matla ho ka le leka madimona mme aba romela ho ya fodisa batho ba kulang, mme ho hlwekisa lepera, le ho tsosa bashweleng. Mme baile ba ya mme ba kgutla ha morao, Judas o ne a nale bona; mme batebela madimona ba etsa le mehlolo, mme bakgutla, mme bare, "Esita le diabolose o ne a re mamela." Jesu Are, "Lese thabele ha diabolose a ne a le mamela, empa le thabele ha mabitso a, lona a ngodilwe lehodimong," mme Judas o ne a nale bona. Empa hwa etsahalang? Ha hotla ho kgethwa sehlopha se yang ho Pentecosta mme le ho fumana Moya o Halalelang, Judas o ile a bontsha mmala wa hae. O tlaba moo setulong sa kahlolo. Jwale dibuka diile tsa bulwa mme le Buka ya Bophelo e ile ya bulwa, mme motho oile a ahlolwa. Jwale, Monyaduwa a eme le Kreste ho ahlola lefatshe.

134-1 / 115 Na hase ... Paulose ya reng, "Le ka bua (ho bua le Monyaduwa )a nale - eng kapa eng kapa dikgohlang ho ya ka molao. Na ha le tsebe hore bahalaledi batla ahlola lefatshe?" Ke moo he. Bahalaledi batla ahlola lefatshe le ho tswella. Ke hantle feela. O re, "Ha jwang sehlotshwana se sekalo ..." Ha ke tsebe se tla etswa ha jwang, empa o itse setla etsahala; se fela sele jwalo ho ya kamoo ke tsebang. Jwale, sheba.

134-2 / 117 Jwale, hlokomela bohle bashweleng (maloko a kereke, maloko a shweleng a kereke) ha a phele ho fihlela lemo tse sekete, mme lemong tse sekete, bane ba kopane ... Tsoho ya bobedi e ya qala, e leng tsoho ya bafu ya e seng kereke, Monyaduwa) Kreste le Mofumahadi (e seng kereke) ... Kere ... Kreste le Monyaduwa baeme moo. Mme bane ba arohantswe jwaloka dinku ho dipodi. Ho jwalo feela. Ke moo he maloko a kereke. Mme ha ba utlwa Nnete mme ba latola Nnete, ebe hotla thweng ha ntho e kgolo e tlala hohle fatshe monahano wa hao moo, o nahana ka eng. O tla phonyoha jwang, mme ehantle moo fatshe le sebakeng; mme television ya Modimo mme ke moo monahano wa hao o lwantshanang ... Monahano wa hao o tla lwantshana le wena ka hora eo. Jwale ha o bua ntho e nngwe mme o nahana e nngwe, ho mol;emo hore o thole. Beha mohopolo wa hao ho Modimo. O dule o hlwekile kamehla, mme o dule hantle le oona, mme o bue ntho ele nngwe ka nako tsohle. O ya bona? O sere, "Jwale, ke tlare ke dumela seo; empa ketla ya ke ilo sheba." O dumelaseo ho fella moo. Amen.

134-4 / 120 Hlokomela, mofuta ona, lebaka le etsang hore bashwe, baya tekong ya matshwenyeho a maholo; hobane hantle feela haba ka tlasa Madi. Bare ke, empa ese seo. Ha jwang ba kaya matshwenyehong - ha bleach ba Madi A Jesu Kreste a tlosa dibe tsohle ho wena. Mme o se ntse o shwele, mme bophelo ba hao bo patuwe ka ho Yena ka Modimo ka ho tiiswa ka Moya o Halalelang; o tla etsang eng ka kahlolo?Ke kae moo o fumanang tlhwekiso? Ke ho eng seo o lokelwang keho hlwekiswa ho sona haetlaba o lokile ho Kreste, sebeng? Ha jwang ... Kahlolo ke ya eng? Ke bana ba sehlopha ba robetseng.

135-1 / 121 Jwale, haba ka baetsa seo ka mengwaha (O ya bona?), empa hora ya tshenolo e se e fihlile (O ya bona, o ya bona?) ka ho senolwa, hantle feela nakong ya hotla ha Monyaduwa ... Tsamao ya ho qetela, ntho tsa ho qetela ... ho tla nakong ya ho qetela, motswalle, ke dumela. Neng? ha ke tsebe. Ke - nka se o bolelle, empa eng kapa eng ... ke rata ho phela jwalo kaha eka ke kajeno, ke tlabe ke se ke lokile. Oya bona? Ho ka etsahala A tle mantsibueng ona ana, ho ka etsahala A seke A tla lemong tse mashome a mabedi. Ha ke tsebe o tla tla neng, empa eng kapa eng, ke.. Bophelo baka bo ka feta hona jwale, mme ebe eng kapa eng e ke e etsang e fedile ka hora eo; ke - ebe ke tla kopana le yena ka tsela eo ke sebeditseng ka yona lefatsheng mona. Tsela eo tsena tse tharo di tsamayang ka teng; ke yona tsela eo.

135-2 /122 Hopola, ha bane ba batla ho reka oli, ba ... "Oho," ore, "now, ema motsotswana, Moena Branham. Ha ke tsebe taba eo." Ha bane ba ilo reka oli, ha ba kgutla, Monyaduwa o se a ile, mme mamati a kwetswe; mme ba kokota bare , "Re bulele; re bulele," empa bane ba kwalletswe kantle. Jwale, ha o batla mofuta oo, jwale sheba: "Nakong ya Noe ..." Jesu o itse - e qala ho etsa seo. Jwale, nakong ya Noe, baile ba kena ka arekeng, empa ba ne ba nkuwe ke - nakong ya kahlolo. Empa - seo sene se sa lekanye Monyaduwa wa Kreste; Enoke o ne a lekanya Monyaduwa. Enoke ... Noe oile a kena ... Monyaduwa ... O ile a kena hara matshwenyeho, mme a sotleha, mme a tawa, mme a shwa. Empa Enoke o tsamaile kapele ho Modimo ka lemo tse makgolo a mahlano mme a bile le bopaki bo ileng ba thabisa Modimo ka tlhwibilo ya tumelo, mme a qala ka ho tsamaya hantle, mme a nkelwa sebakeng, mme a nkelwa lehodimong ntle le ho latswa lefu, ha a kaba a shwa ho hang.

135-5 / 125 Ke selekanyang rona batlabeng ba phela ka nako eo, kapa ho tshwenywa, o na mofuta oo wa batho ba robetseng, barobetseng ka nako ya mengwaha ya botho le - le maemo a mengwaha ya botho. Bashwele morao kwana, empa haba ya shwa. Barobetse. Amen. Barobetse, haba ya shwa. Mme ntho ele nngwe e hlokahalang ke Monyadi ho batsosa feela. Mme rona baphelang re ka se kgathatsane le bona ba seng ba robetse, hobane terompeta ya Modimo e tla lla mme bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele; mme rona bantseng baphela retla nkelwa sebakeng mmoho le bona ho kgahlanyetsa Morena. Mme bohle bashweleng eseng lemo tse sekete. Ba kena matshwenyehong. Ene ele eng? Jwalo ka Enoke.

136-1 / 127 O ya tseba, Noe o ile a shebella Enoke ha Enoke a nyoloha a lahleha ho bona, oile a tseba hore kahlolo e haufi. O ile a itshwarella ka areka, empa Noe ha a kaba aya le yeng. O ile a bokella tse mmalwa tse setseng mme a tswella pele matshwenyehong. Oile a kena matshwenyehong hore yena atle a shwe. O ya bona? Empa Noe oile a tswella pele; Enoke oile a nkuwa ntle ho lefu: mofuta wa Kereke e nkuwa le bao ba robetseng ho kopana le Morena sebakeng, mme kereke yohle e tswella hara matshwenyeho a maholo. Haho seo a ka se etsang mmoho le nna. Enoke o ile a hlwibilwa, e seng lefu ...

136-2/ 130 Jwale, ha re qale ho bala, re kene thutong ya rona. Ketla tswella pele re sa fumana sena - Tiiso ena. Jwale, hlokomela. Ha re nkeng jwale, hobane re tlilo nka nako (mohlomong hosane mantsiboya kapa mantsiboya a hlaha mang seo) letsa terompeta, hobane terompeta e lla ka nako ya Ditiiso. Entse ele yona ntho ela, mongwaha wa dikereke o ya qala, ke ntho ele nngwe.

136-3 / 131 Jwale, terompeta kamehla e bontsha ntwa kapa eseng jwalo ke ho tshwenywa ha dipolotiki: terompeta e etsa seo, kgohlang ya dipolotiki, mme seo se hlola ntwa. Ha o ya kopanong tsa dipolotiki, o fumana bohle baferekane, jwalo kaha re fumana seo hona jwale, hlokomela seo, ntwa e haufinyana. Empa bona seo, bona, mmuso ke wa Satane. O ntse a nale karolo ya hae letsohong hobaneng? O lopolotswe ke Kreste, empa O etsa karolo ya Molopolli wa Kinsman karolo e jwalo, ho fihlela lebitso la ho qetela le kentswe Bukeng, e se ele fumane mme ya ba ya manehwa ka tiiso. Jwale, o nale seo? Ebe o tloha teroneng ya Hae, teroneng ya Ntate, a tla kapele, ho nka Buka hotswa letsohong la Modimo teroneng ho batla tokelo tsa Hae. Ntho ya pele eo a e etsang ke ho batla Monyaduwa wa Hae. Amen. Ebe O nka eng? O nkana le Satane, mme a motlame, mme a moakgele sebuping sa mollo le bohle ba neng ba molatela. Jwale, hopola, ene ese Russia. Tjhe, antikreste ke thaka le lokileng. Sheba kamoo a lokileng ka teng. O motle. Eya, mong. Nka feela Moya o Halaleng, ke yona feela ntho e ka mohlolang.

136-6 / 135 Hlokomela, diterompeta e hlalosa pherekano ya dipolotiki: ntwa. Mattheu 24, Jesu o buile ka seo. O itse, "Le tla utlwa medumo ya dintwa ..." O ya bona, hohle ho tloha fatshe. O hopola - Jesu ha A bua ka seo. Dintwa, medumo, le dintwa, medumo le dintwa, mme le ho fihlela qetellong. Jwale, seo ke terompeta ha e lla. Jwale, ha re kena terompeteng, re tla kgutlela moo ho nka ele nngwe le enngwe ya tsona dintwa le hoo baneng ba latela dikereke, bontsha e mong Ditiiso tsena. Dintwa le Modumo wa dintwa ... Empa terompeta e bolela pherekano ya dipolotiki, moo ha ditiiso dihlalosa pherekano ya bodumedi. O ya bona? Tiiso e butswe; molaetsa o se o le teng. Mme kereke kamehla e nkile tsela ya dipolotiki, mme e ng kapa eng, mme ka tlhompho; mme ha molaetsa wa nnete o etla, lenqosa leo le hlaha, mme a ba phampholla. Ho jwalo feela. Ke pherekano ya bodumedi Tiiso eya bulwa. Ke se etsahalang. O ya bona? Eya.

137-3 / 138 Bafumana sohle ho Zion. Kereke e fumana sohle se kgutsitse mme ... "Re fumana tsohle dientswe." Jwalo feela ka kereke ya England, dine di dutse feeela hantle; kereke ya Catholic, kaofela dikgutsitse, mme hatla mmoho Luther. Hone hole teng pherekano ya bodumedi. Eya, mong, ho ne hole feela jwalo. Ho lokile, kereke e ile ka Zwingli, mme ho tloha ho Zwingli ho theoha jwalo ho fihla ka bafapaneng jwalo, mme ho fihla ho Calvin; mme ka mora nakonyana kereke ya Anglican ya qala, mme ene ele kgutsonyana; mme hatla Wesley. Ho ne hole teng pherekano ya bodumedi. Ho feela hole jwalo. O ya bona, e hlahisa kamehla ke pherekano ya bodumedi.

137-4 / 139 Jwale, Tiiso. Ha re bale ha nyane feela. Ke - ke batla - ho fumana sena ... Hang re tla bala seo. Ke tswella ho fumana seo. Ke

... Mme ka bona ha Konyana e manolla e nngwe ya Ditiiso ... (Ha etsahalang?)

... mme ka utlwa, jwalo kaha ene le lerata la diaduma ...

Oho, ke ne ke rata ho tsamaya hodima seo. Ke lakatsa eka batho ba tsebang tsena mme balebeletse ho kgothatswa ke Modimo jwale re tla bala haufe haholo, mme mona diteipe hape kamoo o nahanang ka teng. Ntho ya pele ... Ha Konyana e manolla Tiiso ya pele, seaduma sa lla. Jwale, sena ke pontsho; e nale - ke sebolela se seng. Se bolela. Haho letho se etsahalang ntle ho seo ntle le lebaaka. Ho lokile, seaduma, seaduma sa lla. O ya ipotsa hore na seaduma seo ene ele eng?

138-1 / 142 Jwale, ha re bale ha nyane. Ha re phetle ho Mattheu ... Tjhe, ha re shebe Mohalaledi. Johanne wa pele, Mohal. Johanne, kgaolo ya12 mme jwale motsotswana: Mohal. Johanne 12, mme ha re qale ka temana ya 23 Mohal. Johanne 12. Jwale, mamela sena ka hloko; ebe ha o sa lokela ho tshwenyeha he.

Mme Jesu aba araba A re, Hora e se e fihlile, eo Mora Motho a tlang ho tlotliswa.

O ya bona, re se rele nakong ya ho qetela. Mosebetsi wa Hae o ne O se o fela o ya bona. O ya bona? "

... Hora e fihlile, Mora O lokela ho tla tlotliswa.

Ho lokile ke hora ya Hae ese e tlile hore Monyaduwa wa Hae a ka nkuwa? Ke eng, hora eo e se e tlile nako e tlabe ese ele siyo? Lengeloi lese letla beha leoto le leng lewatleng le leng lefatsheng ka mmokodi hodima hlooho ya lona, ka maoto, mme lere, "Nako e se e fedile." Mme ntle le moo, La phahamisa letsoho la Lona nako ha e saleyo ha sena se etsahala. Ha jwang - ho lokile ha ka kang, ho ikana ho kereke. ...

Hora ese e tlile eo Mora mothoA tlang ho tlotliswa ka yona. Ka nnete, nnete, kere ho lona, Kantle hore tlhaku ya lebele e wele fatshe mme e bole, e tla dula ele nngwe: empa ha e eshwa, e hlahisa tse ngata ditholwana. Ya ratang bophelo ba hae o tla lahlehelwa ke bona; mme ya hloileng bophelo ba Hae lefatsheng lena o tla bo boloka kaho sa feleng. Ha monna a Ntshebeletsa, ha a ntatele; mme moo keleng teng ... le basebeletsi baka batlaba teng: ha motho a Ntatela, yena o tla hlomphuwa ke Ntate. Jwale, moya waka o nale matshwenyeho; ...

138-3 / 145 O re, "Jwale, Yena a tla mafelong a leeto o fumana mathata? Ke eng se etsang hore o nahane hore se seng sa semoya se etsahala ka mathata? Oho, hle. Jwale, moya waka o tshwenyehile; mme ke tla reng? Ntate, mpholose horeng ena: empa ka baka lena re tla ho lona - ka hora ena.

Ntate, Lebitso bobedi ba tsona, kgalaletso, le ho halaletswa. Batho bare ... e emeng moo, bautlwileng seo, bare ... Ledumme: ...

139-1 / 146 Ebe Konyana e nka Buka ya Ditiiso e manolla Tiiso ya Pele, Modimo a bua hotswa teroneng ya Hae A re Tiiiso ene e tla manollwa le ho senolwa. Empa ha e beilwe kapela Johanne, ene ele leemedi. Ha Johanne a bona seo, e ne entse ele sephiri. Hobaneng? Ene e sa senoha.E ka se senohe hofihlela nako eo a e beileng eleng ya ho qetela. Empa e tla ka maemedi. Ha seaduma ... Hopola, lerata le leholo ke Lentswe la Modimo. Ke seo Bibele e se boletseng (O ya bona?), ho otlana ha seaduma. Ba nahana hore ke seaduma, empa ene ele Modimo. O ne a utlwisisa seo, hobane sene se senotswe ho yena. O ya bona? Ene ele seaduma. Mme hlokomela, Tiiso ya Pele - Tiiso ya Pele ha e manollwa jwalo ka leemedi la seaduma. Jwale, ho etsahalang ha e manollwa kannete?

139-3 / 148 Se ile sa otlana ha hone ho etsahala Tiiso kwana. Se ne se senola eng na? Eseng tsohle tsena. Pele ke ka Modimo; selatelang ke leemedi; ebe ke tshenolo: ntho tse tharo. O ya bona? E tloha hantle feela teroneng. Pele ha e bonwe, ho utluwa, kapa letho. E tiisitswe. Madi a Konyana a lefile theko. Se otlile ha A ne a bua. Mme ha a entse seo, mokalli wa pere e tshweu ahlaha. Le sona seo ene ele leemedi.

139-4 / 150 Jwale, hlokomela, O itse setla tsebahala matsatsing a ho qetela, yaba setla jwale ka leemedi. Na o utlwisisa seo, kereke? Setla ka - leemedi la kereke ba tseba hore ke Tiiso, empa ke sena, ha ba tsebe, hobane ke mokalli wa pere e tshweu. Mme setla senolwa matsatsing a ho qetela ha sena eleng Tiiso e manollotswe. E manollotswe ho? Eseng ho Kreste, empa ho Kereke. Hlokomela, jwale. Oho, hle, seo se nketsa hore ke thothomele. Ke hopola hore Kereke e tla utlwisisa sena (O ya bona seo ke se bolelang?), lona batho.Ke tlo lebitsa Monyaduwa. (O ya bona?) Hore otla utlwisisa sena.

139-6 / 152 Lentswe ke seyaduma. Lentswe letswa ho kae? Hotswa teroneng moo Konyana e satswa ho lesa bokopanyi. Jwale, O eme mona ho nka seo eleng tokelo ya Hae. Empa seaduma sene setswa hantle feela teroneng eo, saduma sa duma. Mme Konyana ya ema. Seaduma, moo Konyanae tlohileng teng, E siile terone ya Ntate ho ya nka Terone ya Yona ... Ha a bokwe. Jwale, jwale, o seke wa fetwa ke seo, motswalle. Re ya tseba jwalo ka kereke hore Modimo O ile a tshepisa Davida hore otla hlahisa Kreste teroneng le ho moneha Bophelo Bosafeleng lefatsheng. O entse seo. Mme Jesu O re, "Yena ya ileng a hlola antikreste lentho tsa lefatshe o tla dula le Nna teroneng ya Ka jwalo kaha ke hlotse mme ke dutse le Ntate teroneng ya Hae." O ya bona?

140-2 / 155 Jwale, ka tsatsi le leng oile A tloha teroneng ya Ntate, mme A tloha ho ya nka terone ya Hae. Jwale o ya tla ho tlo batla seo. O tla ba batla ka tsela efeng? O se A ntse a nale Buka ya Topollo letsohong la Hae. Ha A bokwe. Oho, ke utlwa eka nka bina sefela.

Haufinyana Konyana e tla batla Monyaduwa wa yona

Hoba kahohle ho Yena,

Kaofela mabotho a lehodimo a mmoho; (Ho hlokomela seo.)

Oho, etlaba hlakore la bohlokwa haholo,

Bahalaledi bohle ba sena letheba;

Mme mmoho le Jesu letlaba moketeng le Yena.

Oho, hle. Babua ka hodula dibakeng tse phahamileng lehodimong, hotlaba jwang? Ha reka ikutlwa ka tsela ena rele mona fatshe mona pele ho tlhwibilo etla, maemong ana releng ho ona jwale, mme reka thabela ho ema mona, mme re eme mona maemong ana ho utlwa sena, ho tlaba jwang ha re eme mona? Oho, hle. Oho, e tlaba nako e monate ha ka kang.

140-4 / 158 A siya terone ya Ntate, mme A etla ho ya Mora hoba ... Ke Mora wa Davida. Ke seo - Israele a se nahanang hore Otla se etsa. Hopola hore mosadi wa Syrophenician o itse, "Mora Davida"? Hopola Bartimea wa sefofu, "Oho Mora wa Davida"? O ya bona? Mme Jesu O ne a tseba lebaka, empa ba ne ba sa tsebe seo; ba hatella hore A nke terone, mme e sita le Pilato a Mmotsa. Empa Are, "Ha mmuso waka ene ele wa Lefatshe lena, ke ne Ketla lwana. Mmuso waka hase wa lefatshe lena ke wa hodimo." Empa are, "Ha le rapela, rapelang, 'Mmuso wa Hao o tle, Thato ya Hao e etsehe lefatsheng, jwalo kaha e etswa lehodimong.'" Amen. Sena se thabisa ha ka kang.

141-1 / 160 Holesa terone ya Hae ya Bontate ... O lokela hotla jwale hotswa mosebetsing wa Hae wa Mokopanyi ho batla ya Hae terone, Tseleng ya Hae ya topollo. Ke seo a tlileng hotswa ho sona teroneng. Ke moo he Sebupuwa se seng sekang Tau sere ho Johanne, "Tloho o bone." Hlokomela. Jwale, o bala seo?

... e nngwe ya ditiiso, mme e ..., ene eka seaduma, mme se seng sa dibopuwa tse nne ...

O ya tseba hore dibupuwa ene ele eng. Re dinkile ele; e nngwe e tshwanang le tau, e nngwe etshwanang le namane, mme se seng eka monna hlooho ya hae, mme se seng e ka ntsu. Jwale, sebopuwa sa pele ... Hlokomela; ka nako le nako ke dibupuwa tse fapaneng ho fihlela bakalli badipere bafella kaofela. Ho nale dibopuwa tse nne, mme ho nale bakalli batsona. Hlokomela, ka bonngwe dine di hlaloswa: Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne. Re tla kgutlela morao ho bona hore Mattheu; Mareka; ke se feng seo Mareka - Mareka; ke sefeng seo Johanne, ka bonngwe ha dintse ditswella.

141-4 / 162 Tjhe .... Se seng sa dibupuwa sare, "Tloho, o tlo bona." O ile a utlwa modumo wa seaduma, mme se seng sa dibupuwa sare, "Jwale, tloho o bone." Ka mantswe a mang, Konyana ke ena moo e emeng teng, mme Johanne a eme moo a tadimile ha sena se etsahala. Mme Konyana E eme moo E hlajuweng pele lefatshe le thewa, madi a tletse ho Yena. Ke Yena ya neng A nale tokelo eo, mme ha A atamela le ho nka Buka, yaba hoba le mohoo, le lerata, le ho tswella jwalo (O ya bona?), hobane ba ya tseba hobaneng ha topollo e ile ya lefua.

141-5 / 165 Jwale, O tlile ho batla seo eleng sa Hae. Jwale a nka Buka, A eme kapela Johanne, mme A nka seo, le ho manolla Ditiiso, A manolla Tiiso ka nngwe; mme ha A manolla Tiiso, seaduma sa otla sebakeng seo. Mme ha seaduma se otla, haho pelaelo Johanne o lokela ebe o ile a tlolela hodimo, ha seaduma se lla; mme se seng sa dibupuwa, "Jwale, tloho otlo bona, hlokomela se senolwang mona. (Oho, hle.) Johanne, o ngola seo a se bonang." Jwale Johanne o ya a ilo sheba se etsahalang, bona hore ene ele eng. Johanne o ya ho hlwela hore na seaduma se bolelang. Ke hona mona sebupuwa sereng ho Johanne tloho o tlo bona sephirir ke sefeng tlasa Tiiso ya Pele. Seaduma, Lentswe la Sebupuwa. Jwale, O lokela ho ke eng se ka moo. Amen. Oho, hle.

142-1 / 166 Empa ke nahana, jwale o ngotse sena, empa ha a qala ho ngola Diaduma tseo tse Supileng, a re, "Se ngole seo." O lokela ho ngola se seng le se seng seo a se bonang. Empa ha diaduma tsena dise di fetile ho Tshenolo 10 diqeta ho otla, a re, "O seke wa dingola." Diamakatsa. Ha re tsebe hore ke eng jwale; empa tlhahiso e senotswe hantle. Mme se etsahetse neng, e tla fana ka tumelo ya tlhwibilo ya tumelo ya Kereke ho ka tsamaya. Re mpa re tsamaya le ho tseba se seng le se seng seo re se tsebang; hara tsohle tsena hlokomela se seng le se seng. Re bone diphiri tsa Miodimo. Re bone ho hlaha hoholo - ha kopano ya Monyaduwa matsatsing a ho qetela, empa ho nale se seng kamoo re sa kgone ho etsa lotho ho ka sebona rona. Ho nale se seng. Empa nahana ha sena se hlaha ho qaleng ... Modimo o itse, "E tshware hona moo. Ema motsotswana. Ke tla senola seo ka tsatsi leo. O seke wa sengola seo, Johanne, hobane setla bakgopa. Lesa seo. (O ya bona?) Empa Ke tla se senola ka tsatsi leo ha sena le se etsahalang" Ha di yaka tsa dumela lefela. O ya hopola, jwalo ka phophi ya inke, se seng le se seng senale lebaka. Se seng le se seng ka leano. Empa hlokomela, Mmopi o ya hoa, mme O nale - o utlwa Lentswe lena, o ya ho yo hlwela hore ho etsahalang.

142-3 / 171 Empa Konyana e bontsha Johanne ka leemedi lee - la kereke ka se tshwanang le Lengolo, bakeng sa Kereke(o ya tseba) O ngola eng. O ile a mmontsha feela, Are, "Jwale, ose - o se bolele sena, ke eng sena. O seke wa ya fatshe, Johanne, mme are, 'Jwale, sena ke seo eleng sona.' Jwale, ke eng se tlasa Tiiso ya Bosupa, o se - o se bolele sena, hobane ke jwetsa Johanne seo, tsohle fatshe hara mengwaha leano lohle ditla manollwa: ke sephiri." O ya bona? O mp a rata sena ...Hotla ha Hae ... O re, "Ke ... Haho motho ya tsebang hotla ha Ka; Ke mpa Ke etla." O ya bona, o ya bona? Ke sona seo. Ha se lebaka laka hore Otla neng, ke tla mpa ke dula ke lokile. O ya bona? Jwale ...

142-4 / 171 Ebe ore, "Jwale, Johanne, a tswella pele ..." o nahana, "Ke tlilo e bona hona jwale," mme o ile a etsang? Ha Johanne a tswela pele; o, jwale ho etsahalang? Jwale, o lokela ho ngolla kereke ya mongwaha sena. Ke seo a lokelang ho se etsa: ngolla kereke ya mongwaha. "Ngola ka seo o se bonang ka dikandelara tsena tse supileng ho qaleng, ngolla Kereke ena mme o ba bolelle."

143-1 / 173 Ho lokile, mme seaduma sa otla. Johanne o ne a tseba hore ke Lentswe la Modimo. Mme - tau-jwalo kaha sebupuwa se boletse, "Tloho, bona seo eleng sona," mme Johanne a tswa ka pene ya hae ho ngola seo a neng a tla se bona. Jwale, ha a kaba a bona hore ke eng. Ha a kgona ho utlwisisa seo, empa seo a se bonang ene ele Modimo a moroma ho Kereke ya Hae ya nako ena. Jwale, o nale ... O tla; O etsa jwalo kamehla yohle; O se etsa hantle haho hlokahala hore hobe jwalo. Empa Ha A kaba A etsa hore se bonahale. Hobaneng? Hobane O ne a sepatile ele sephiri ho fihlela matsatsing a ho qetela, mme modumo wa lengeloi la ho qetela ene ele ho bokella diphiri tsohle (O ya bona?); ha sea hlaka hantle.

143-3 / 175 Empa Johanne o bone feela Mokalli wa pere e tshweu a etswa a le hodima pere ya hae; ke sona feela seo a se ngotseng. O ya bona? ha a etsa jwalo ... Ke seo a se entseng, "Tla o bone, o ya bona." Jwale Johanne o ile a ya bona hore a ka bonang ho ngolla Kereke, mme ha a entse seo, o bone pere e tshweu, mme ya neng a e kalletse a tshwere seqha, mme a hapa hohle. Mme o ile a newa moqhaka. Mme jwale, ke seo feela Johanne a se boneng, o ngotse feela - o ngotse tsohle fatshe. Jwale, o ya bona, seo ke leemedi. Ke tsela eo Kereke e se fumaneng, empa ka tshepiso ya tsatsi la ho qetela O tla senola sohle, ho bontsha hore na ke eng sena. Modimo re thuse ho utlwisisa sena.

143-5 / 177 Kereke ya Mongwaha ... Empa ha e ya tsebiswa lenqosa la bosupa la kereke ya mongwaha o na wa ho qetela. Hlokomela, o qala - lenqosa lena la kereke ya bosupa ya mongwaha, ha o ka hlokomela seo, ha a qale mokgatlo jwalo ka ba bang. Hopola ha a sa qale ... Tjhe. holokile. Ha o fumana seo, o kgahlano le seo. Na Elia - Elia o ne a se kgahlano le seo? O ne a fela ale kgahlano le seo. Na Johanne o ne a se kgahlano le seo ka moya wa Elia? Elia o ne a nale moya ofeng ka ho yena ... Haho motho ya neng a tseba haholi ka yena. E ne ele motho feela, empa o ne ele Moporofeta. O ne a hloya hetse. Oho hle. Mme oile a tsoha ka nako efeng? Hantle ka nako ya ho rata ha Israele ha bohle ba ne ba lokelwa ke seo, mme re fumana hore ene ele ya hloileng basadi .... Ho ne hole jwalo feela. Mme o ne a rata lefelleng. Seno e ne le tlhaho ya hae.

144-1 / 180 Batho bane ba lokela ho tseba ha motho eo a etla ka ona Moya oo o ho yena, etswa moo, Johanne enwa, a sa apara hantle, jwalo kaha ke boletse bosiu bo fitileng. Ba suna bana, mme banyala, mme bapata bafu, jwalo jwalo, empa monna enwa o tswa jwalo motho wa lehwatata. Ene ele eng? O ne a rata lehwatata. Se seng, O ne a hloile mekgatlo. O itse, "Jwale, le seke la leka hore, 'Re ba sena kapa ba sane,' hobane ke ya le bolella hore Modimo a ka tsosetsa Abrahama." O ne a sa nahane jwalo. Bane ba ka se etse seo ... O itse, "Le ne le ilo bonang slehlaka le tsokotswang ke Moya?" Eseng Johanne. Tjhe, monghadi.

144-2 / 182 O ile a etsang hape? Jwalo ka Elia ha a jwetsa Jesebele, o ile a jwetsa Herodiase. A tsamaya hantle ho ya ho Heroda are ho yena , "ha se molao hore o ka mofumana." O ile a kgaola hlooho ya hae bakeng sa seo. O ya bona? O ile a leka ho fumana Elia. O na moya oo o ne ole ka ho Jesebele o neng ole ka ho mosadi eo. Mme yona ntho eo e ka ho Jesebele wa kereke kajeno (O ya bona?), yona ntho eo. Jwale, hlokomela seo. Ke thuto e kgolo ha ka kang eo re e fumanang mona. Mme jwale, E kare batho bao bane ba batla seo. Johanne o ne a ba tebella batho; mme a eme moo, bashebile eka kgale baemetse seo eneng ele moya wa Elia. Bane ba lokela ho utlwisisa seo. Hore ene ele eng.

144-3 / 185 Jwale, mme re fumana hore hoya jwalo ka kereke ya mongwaha, ho ya ka Lengolo, hore re tshepisitswe seo ho fihlela nakong ya ho qetela. Na ho jwalo na? Jwale, mme hlokomela, otla hl;okomela tlhaho. Jwale, o entse jwalo a ka se qale kereke e nngwe ya mongwaha jwalo ka Luther, le Wesley, le jwalo ka bohle. A ka se qale kereke e nngwe, hobane haho sale kereke e nngwe ya mongwaha e tlang ho qala. O ya bona? Ho ka se le e nngwe, mme o lokela hoba kgahlano le seo, hobane moya wa hae o tlaba hantle feela jwalo ka morao kwana: moya o na ola. Jwalo kaha ke boletse bosiung bofitileng, "Ho thabisa Modimo ho etsa seo ka makgetlo a mararo a fapaneng." Ke palo ya Hae tharo, tharo, eseng pedi, tharo. O se Ao sebedisitse ha raro; jwale o tla o sebedisa hape. O boletse jwalo. O tshepisitse jwalo.

144-4 / 188 Jwale, hlokomela, O ... Hlokomela jwale ha A entse seo. H a a ye ho etsa mokgatlo hobane Mongwaha wa kereke ya Laodisea ke ya mongwaha wa ho qetela, mme molaetsa wa lenqosa la bosupa, eleng lenqosa la kereke ya bosupa ya mongwaha, e tlaba motho ya tlang senola tsohle, ka Moya o Halalelang, ntho tsena tsohle tse makatsang ... Ke ba ba kae ba neng bale teng mantsibueng a fetileng? Ha reke re boneng matsoho a lona.Ke nahana hore ke lokela ho bala seo hape. Le ya tseba moo eleng teng, ho kgaolo ya 10 ya ... ho lokile. Holokile.

145-1 / 189 Balokise batlilo lokisa kereke ya ho qetela. Mme kamora balokisi le ho lokisa - kereke ya mongwaha ho tloha moo e neng ele teng ho tswa lefatsheng, mme ba qala kereke ya mongwaha e ntjha: kamehla baentse jwalo, kamehla.Jwale, re fitile ho seo. O ya bona?Ka mantswe a mang, ho bile teng mongwaha wa kereke ya Catholic, wa kereke ya Roman Catholic. Mmoho hatla wa Luther, molokisi. O bitswa molokisi. Mme o entse eng? O qadile hantle moo-a otla ho ya pele, mme ha a etsa seo, a ba kgahlano le kereke, mme ntho ya pele eo o e tsebang, o entse eng? A etsa eng a aha yona ntho eo aneng a e kgalemela: enngwe kereke. Yaba baeba le kereke e nngwe ya mongwaha. Yaba ntho ya pele eo baetsebang, ke mona hotla ... Mongwaha wa kereke ke pherekano feela, hwatla John Wesley, e mong molokisi (O ya bona?), a etsa e nngwe kereke. O ya fumana seo ke se bolelang? Mongwaha o mong wa kereke wa qaleha. Kaofela ke balokisi.

145-4 / 192 Hlokomela. Molaetsa ona wa kereke ya ho qetela wa tokiso; ke moporofeta, eseng molokisi. Mpontshe feela sebaka sele seng moo moporofeta a kileng a etsa kapa ho hloma kereke. Ha se mohlomi; ke moporofeta. Ba bang ene ele bahlomi empa eseng baporofeta. Ha feela bane ba ile ba, Lentswe la Modimo le tlile ho moporofeta; ke lona lebaka bantse batswella ka kolobetso ya Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, mme ntho tsena tse ding, hobane ene ele bahlomi eseng moporofeta. Empa ene ele mnoporofeta wa Modimo le ho hlokomela tlhoko ya tsatsi leo baphelang ho lona, mme Modimo a etsa sena, mme a tswa a fihla a ranthanya tseo. Empa Lentswe le tletseng la Modimo ha le ya tla ho bona, hobane ene ese baporofeta. Ene ele bathei.

145-5 / 194 Empa matsatsing a ho qetela re tla fumana hore ke moporofeta ho ka nka ditaba hotswa ho Modimo, kgutlisa seo, hobane diphiri dine di senolwa ke Moporofeta. Jwale e lokela hoba monna enwa ya tlang.Na o ya hlokomela seo ke se bolelang ha jwale? A ka sebe mothei; o lokela hoba moporofeta, hobane o lokela ho sebedisa neo eo le ho tswa ho Lentswweng la Hae. Jwale, bona bathei ba ne ba tseba hore se teng se phoso. Luther o ne a tseba seo - hore bohobe ene ese mmele wa Kreste, mme a rera are, "Balokileng batla phela ka tumelo," mme seo ene ele molaetsa wa hae. Mme ha John Wesley a etla a bona hore ho hlokeha tokafatso, ka tsela eo a rera tokafatso. Seo ene ele molaetsa wa hae. O ya bona? Pentecostals ba tlisa molaetsa wa Moya o Halalelang jwalo jwalo. Empa matsatsing a ho qetela mongwaheng wa ho qetela wa lenqosa o seke wa fihla kaho aha, empa ele ho nka seo bathei ba se siileng, le ho se bokella mmoho, le ho qhaqholla mmoho.

146-3 / 196 Ha nke ke bale hape. E utlwahala ha monate ha ka kang; Ke rata ho bala sena.

... ka bona lengeloi le leng le matla, le apere leru: ... mmokodi ... hloohong, mme sefahleho sa Hae seka ... sekganya jwalo ka letsatsi, mme maoto a Hae e ka pilara ya mollo:

Jwale, re bone ntho e kang yona ela, e neng ele Kreste. Mme re tseba hore kamehla Kreste ke Lenqosa ho Kereke. Ho lokile. O bitsa Topallo ya Mollo, Lengeloi la selekane.

Mme a tshwere letsohong la Hae buka e nyane a e bula: ... (Jwale, Ditiiso dimanollotswe. Re ya dimanolla jwale; empa sena, ntho tsena di ya buleha.)

... mme a beha leoto la Hae le letona lewatleng, mme le letshehadi ... lefatsheng, Mme la hweletsa ... ka lentswe le phahameng, ha tau e rura: mme ha ... hweletsa, diaduma tse supileng ha dihlahisa mantswe a tsona ... (Ho, hofedile) ... ha diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona, Nna.. (Johanne) ... ka re ke ya ngola: ... (Ngola eng? Seo di se bolelang.) ... mme ka utlwa Lentswe hotswa lehodimong ... (Modimo) ... lare ho nna, Kwahela seo Diaduma disebolelang, mme o seke wa dingola. (O seke wa dingola. O ya bona?) Mme Lengeloi le neng le eme lewatleng ... lephahamisa letsoho la lona le lephahamisetsa lehodimong, Mme le ikana Ka ya phelang kamehla, ya entseng mahodimo le lefatshe, lentho tsohle ... moo lehodimong, le lefatsheng, mme ntho tse leng teng moo ..., mme lewatle le tsohle tse ho lona, hore ho ka se hlole hoba le nako hape:

147-1 / 199 Hlokomela. O se lebale sena, jwalo kaha re ntse reeya. Empa matsatsing ao ... (matsatsing) ... a lentswe la lengeloi la bosupa, ... (Lengeloi la ho qetela, lengeloi la lefatsheng.) Lengeloi lena leetswa lehodimong. Na haho jwalo. Leetswa lehodimong, Empa le bua mona ka lentswe la lengeloi la bosupa. Eleng "lengeloi" lebolela "lenqosa." Mang kapa mang o ya tseba. Mme lenqosa ho kereke ya bosupa ya mongwaha ya ho qetela ... ... matsatsing a lentswe la lengeloi la bosupa, ha le qala ho utlwahala, sephiri ... (Ditiiso tse Supileng, kaofela - kaofela diphiri) ... tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha a diboleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

147-2 / 201 Diphiri tsohle di senotswe. Ke mosebetsi wa Lengeloi leo. O ya bona? A nyatseha hoo batho ba ka se monkele hloohong. Empa leha hole jwalo e bonahatswa-hohle, loka feela kaho lekana. O ya bona? Emong le emong - ya ratang ho bona seo. O ya bona? Ho jwalo feela. Empa bao ... Jesu O itse, jwalo kaha A itse O ya tla, A re, "Le nale mahlo empa ha le bone, Isaia o boletse jwalo. (O ya bona?) Mme le nale ditsebe empa ha le utlwe." Jwale ... Jwale fumana seo ...Seo se ya ntshosa . Ke sheba morao ke shebe nako, mme ke nahane kere ene ele hora ya leshome. Empa ke keba ... ha e soka e eba le ya borong jwale. O ya bona? Ho lokile. Oho, hle. Ha re fumane seo jwale.

147-3 / 203 Hlokomela. Ke rata sena. Ba bang bathei, empa banna ba baholo ba Modimo, ba bona tlhoko ya matsatsing ana, mme ba tlisa bothei ... Empa Tshenolo 10 ene ele ho senola eseng ho theha,ho senola diphiri, senola diphiri. Ke Lentswe ka ho monna. Baheberu 4 ere Lentswe la Modimo le bohale ho feta sabole e leoditsweng kantlheng tse pedi, le seha ho kernella manonyollong, le ho Senola diphiri tsa dipelo. O ya bona? Monna enwa ha se mothei; ke mosenodi, mosenole wa eng? Diphiri tsa Modimo moo kereke e ditlamileng hohle, otlile ka Lentswe la Modimo ho senola seo, hobane o lokela ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontata bona. Ka sebele sa yona Bibele ka tumelo e lokela ho senolwa ka yona. Jwale, oho, ke rata sena ha ka kang. Tsohle diphiri tsa Ditiiso tsa le tseo bathei ba sakang ba se tseba ... O ya bona?

148-1 / 206 Jwale, sheba ho Malakia 4 motsotso feela. Jwale, Jwale, o tshwae seo feela. Ke moporofeta o busetsa bana tumelong ya bontata bona. Jwale, re shebelletse motho eo ho hlahella. O tlabe a ikokobeditse haholo, makgetlo a dimillione tse leshome le dimillione tse leshome ditla ... Jwale, ho tlaba le sehlotshwana. Ha ... O hopola ka tsatsi le leng ha Johanne a ne a loketse hotla, a porofetilwe hore o tlatla kapele ho Kreste, lentswe la ya hoang felleng; Malakia o mmone. Sheba, kgaolo ya 3 ya Malakia ke hotla Elia ya neng a tla kapele ho hotla ha Kreste. O re, "Oho, tjhe, tjhe, Moena Branham. Ke kgaolo ya 4." A ko ntshwarele. Jesu o itse ke kgaolo ya 3.

148-3 / 209 Jwale, nka Mohalaledi - o nke Mohalaledi. Mattheu - wa 11 le temana ya 6. O tlare sena (kgaolo ya11, ke dumela ke temana ya 6; 4, 5, kapa 6, hantle feela moo). O itse, "Ha o ka fumana seo (Ha a bua le Johanne) ke yena eo ho neng ho buuwa ka yena, 'Ke tla romela Lenqosa pele ho Nna.'" Jwale, bala Malakia 3. Ba bang baleka ho tshwantsha le Malakia 4. Tjhe, mong. Ha se sona seo. Hlokomela, Malakia 4, hang ha lenqosa leo le hlahella, lefatshe le ya tjheswa hang, mme balokileng batla tsamaya le bongata hodima molora wa bona. O ya bona, ha o busetsa seo ele yena morao moo, ebe Bibele e bolela seo eseng sona hae. re nale dilemo tse kete tse pedi, mme lefatshe ha le eso tjhe ha jwale, mme balokileng ba phelang ho sena. Jwale sena ase lokela hoba teng. Oho, hle. Ha leka fihla mona ho Ditshenolo le ho sheba hore manqosa qetellong qetellong ya mongwaha ona, ebe o tla bona hore sena ke eng. Olokela hoba moporofeta. O lokela ho tshwara sena seo baahi bana ba saka ba se bona le ho se beha mona.

148-6 / 212 Ha jwang Mattheu 28:19 kopanya le Diketso 2:38 ntle hotshenolo ya semoya ya Modimo? Ha jwang batho ba ka re nako ya mehlolo e fetile jwalo feela, mme - ntle ho tshenolo ya Modimo? Hobaneng, ke tsela feela yatlang ho tsejwa ka yona, kapa se nepahetse kapa se fosahetse. O ya bona? Empa batlile jwalo hara diseminare ... ke tshepa hore re nale seo. Ke batla ho potlaka, hobane hake batle ho o tshwarella bekeng ena (o ya tseba seo ke se bolelang) ho sena - ho manolla tiiso ena. Ke nale letsatsi le le leng, mme ke tla batla hoba ke rapelle bakulang ka tsatsi leo ha nka kgona.

149-1 / 214 Jwale, sheba, Malakia 4. Ke moporofeta ka tlhaho tumelo ya bontata bona. Nakong ya ho qetela, nako ya matshwenyeho e ya tla ... Jwale, ke ena ntho e nyane; re kgutlela morao nakwana feela, moo lemo tse tharo dibeke tse mashome a supileng tsa Daniele (halofo ya dibeke tse mashome a supileng tsa Daniele eleng lemo tse tharo le lemo se halofo.) ... Jwale, re ... Ke maloko a makae a etsang kereke ya mongwaha? Hantle feela, o ya bona? Ho nale beke tse mashome a supileng tsa tiiso: sheba hore ene e nepahetse jwang; are, "Messia o tlatla, mme O tla etsa Sehlabelo mahareng a beke, mme molao ona otla phetheha."

149-2 / 215 Ebe ho sa nale lemo tse tharo tse setseng thuto ya Messiahic ya ba-Juda, mme Modimo ha o sebetse ka ba-Juda le Baditjhaba ka nako yona eo. O sebetsana le Israele jwalo ka leloko, Baditjhaba ka bonngwe. Ha A kaba A tloha A nkile Baditjhaba bakeng sa Monyaduwa, Onkile motho ka mong ho Baditjhaba ho etsa Monyaduwa. O ya bona? Jwale, O sebetsana le Israel jwalo ka setjhaba. Mme jwale, jwale ke eo moo A emeng teng. Ke tshwere lengolo letswang ho Paul kajeno, Paul Boyd, mme o ne a njwetsa, are, "Moena Branham, ho nepahetse ha kae; BaJuda bantse ba nale maikutlo a fosahetse ho Baditjhaba, haho kgathatsehe hore ha jwang." Batla feela baetse jwalo, mme ba lokela ho etsa jwalo.

149-4 / 218 Ha Martin Luther ane a bolela hore Bajuda bohle balelekwe mme meaho ya bona e tjheswe hobane ke boantikreste ... O ya bona? Martin Luther o ile a bua mantswe ao ka ho a ngola yena ka boyena. Jwale, Hitler a phethisa se Martin Luther a se boletseng, Hobaneng ha Martin Luther a ile a bolela seo? Hobane ene ele mothei, e seng moporofeta. Modimo ya ... Moporofeta waka o hlohonolofatsa Israele. O boletse jwalo, "Mang kapa mang ya o hlohonolofatsang o tla hlohonolofatswa le yena, mme ya o rohakang otla rohakuwa le yena." Ke o fe moporofeta ya ka hanang seo moporofeta e mong ya seboletseng? Ha a kgone ho etsa seo. Se lokela hoba ka tsela eo. O ya bona? Empa ...

149-6 / 220 Ke yona tsela eo ... O ya bona, Germany elokela ebe ke setjhaba sa Bokreste, mme ba - tsela eo ba ileng ba tshwara Israele ka yona, bantse ba nale se seng mahetleng a bona; mme o ka se ba behe phoso. Empa o hopole feela, haho enale Mojuda ya teng moo, setshwenyehe; letsatsi le yatla. Modimo a ka se molebale. Baile bafoufatswa bakeng sa rona.Le ya hopola hore O itse ho baporofeta ba Hae, Yena ... Moporofeta a hweletsa a re, "Na o tla lebala Israele?" A re, "Nka lere leo la ho lekanya, sebaka sa ho tloha fatshe ho ya sebakeng se se kae? Lewatle le tibile ha kae?"Jwale yena are, "Ha ke kgone ho ka le lekanya." A re, "O se lebale Israele." Ke setjhaba sa Hae, basebeletsi ba Hae. Mme Baditjhaba ba nkuwe feela bammalwa bakeng sa Monyaduwa. Ho fela hole jwalo. Ke Monyaduwa.

150-2 / 225 Jwale, beke feela tse mashome a supileng dine di lokile, hantle feela, jwalo kaha Daniele a boletse hore Messia o tla tla mme hara beke. Mme Jesu o serbeditse lemo tse tharo le halofo. Jwale, jwale mahareng a lemo tsena tse tharo le halofo tsa Daniele, mahareng a tsona hantle ha etsahala seo Daniele a ileng a se bolela ka Yena. Mme karolo ya ho qetela ke matshwenyeho a kereke ya Baditjhaba ... Oho, sena se seholo. Jwale, o se ..... Monyaduwa o tsamaya le Monyadi, bongata boo, botsamaya hodima molora wa bakgopo.

150-3 / 226 Ha nke ke o bontshe se seng mona, ha nyane feela, ha re santsane re nale seo mohopolong was rona, ere re o bontshe se seng mona, ke Bibele ereng. Mme re ka se hanele sena jwalo ka Lentswe la Modimo. Ha re etsa seo, mme re ya lahleha. O ya bona, re lokela ho dumela seo. O re, "Ha ke utlwisise." Le nna ha ke utlwisise, empa ke shebile hore a senole. Sheba.

Hobane, bona, letsatsi le ya tla, letjhesang jwalo ka paola; mme bohle bakgopo ... (jwalo ka maAmerica jwalo jwalo) ... e ya, ... bohle bakgopo, batlang ho kgopjwa: ... (batla tjha.) ... mme letsatsi leo ha leetla letla batjhesa, Ho bolela Morena wa Makgotla, ... le ka se lese lekala kapa kutu.

150-4 / 227 O fumana dihele tse sa feleng kae moo? O ya bona ke matsatsing a ho qetela ha tsena disenolwa, ke matsatsi a ho qetela ha sena se senolwa. Haho sebaka Bibeleng sereng dihele ha difele. Ho - hoba ... Hoba diheleng tse sa feleng, olokela ke hoba le Bophelo Bosafeleng hore o dule moo. Ho tsela ele nngwe feela ya Bophelo Bosafeleng, mme ke seo re sebatlang. Ntho e nngwe le enngwe e nang le qalo e nale qetelo. Dihele dietseditswe Diabolose le mangeloi a hae, mme ho tla qhobeha ka seo. Ho lokile. O ya bona? Empa ha sena se etsahala, ha se siye lekala kapa kutu.

Empa hoba tshabang Lebitso laka Letsatsi la ho loka letla tjhaba ka dipheo tsa phodiso; ... le tlatswa, jwalo ka - le hole jwalo ka manamane. Mme letla bajwalo; hobane batlaba jwalo ka molora tlasa maoto a lona seo ketla se etsa ho bolelat JEHOVA wa Makgotla.

Bakgopo batlaba ho kae kamora matshwenyeho? Batlaba molora.

Hopola ... molao wa Moshe ..., oo ke laelang ... O na Horebe ho Israele, ka maemo a kahlolo. Bona, ke tla romela Elia moporofeta pele ho letsatsi leo le tshabehang la Morena:

151-1 / 229 Amen. Ke ena Testamente ya Kgale e kwala jwalo, mme ke ena Testamente ya Kgale e kwalale yona ka tsela yona eo. O tla boloka sena ha jwang? Ebe, sheba, "Ke tla romela Elia moporofeta pele tsatsi leo:"

Mme o tla fetola dipelo tsa bontate ho bana, le dipelo tsa bana ho bontata bona, ke se tshohe ke etla ke fedisa lefatshe.

Ke moo he. Ke Lentswe la Modimo. O tshepisitse. Le lokela hotla.

151-2 / 230 Mme jwale, ha o ka hlokomela sena se etsahetse jwang, ho ya kgahlisa ka tsela eo Modimo a sebeditseng ka teng. Monyaduwa a tsamaya le Monyadi; le - mme kamora hore hobe jwalo ke mollo. Mme kamora hore lefatshe le lokiswe, leitlhahise hape ... Se seng le se seng se lokela hoba jwalo, se lokela ho ya hlwekiswa pele. Volcano e tla otla nakong ya ho qetela, mme lefatshe letla senyeha, le jwalo jwalo; mme tsohle tsena dibe hodima lefatshe le tla botjwa hoba ntho e nngwe. Le tla tjha jwalo ka ntho e nngwe le hlwekiswe ka bleach bo romelang mmala wa  inke moo o lokelang hoba teng; jwalo feela le mollo wa Modimo, hoo etlang ho kgutlisetsa ntho e nngwe le e nngwe maemong a yona hape, ha Satane ledibe tsohle ha dietjha. Mme o tla tswa ale motle jwalo kaha a ne ale ka hare ho tshimo ya Edene. Ho jwalo feela. Oho, hora eo e molemo e kapele feeela ho rona.

152-1 / 232 Nakong ya matshwenyeho ... Ke sena seo ke batlang hore o se hlokomele jwale, se seng seo ke se lesitseng mona. Nakong ya matshwenyeho, kamora hore Monyaduwa a nkuwe, mme kereke e tswe hara matshwenyeho, lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete tse pakilweng ke paki tse pedi Tshenolo 11. Jwale hlokomela,hlokomela, batla porofeta sekete le makgolo a mabedi ha raro a matsatsi ba apere mekotla.

152-2 / 233 Jwale, re tseba hantle hore almanaka ena ya Roma e nale ... Re nale matsatsi a mashome a mabedi a nang le metso e robedi mme ka nako e nngwe mashome a mararo le motso ole mong, empa hantle almanaka e bala kamokgwa o tjena: mashome a mararo kgwedi le kgwedi. Ho fela hole jwalo. Mme nka lekgolo le sekete, nka makgolo a mabedi ha raro le ho kopanya mme o behe mashome a mararo ho ona, mme o shebe hore ha o fumane: lemo tse tharo na hantle feela. Ke nako ya - ke nako yohle ya molaetsa wa Messia o tlang ho rerelwa Israele jwalokamorao mola. Ha A kgutla ho Iponahatsa hape, ho tjhong hore ha atla ...

152-3 / 234 Ha Josefa a ne a nkelwa naheng mme a latolwa ke bana babo hobane ene ele monna wa semoya ... O ne a bona dipono mme a qhaqholla ditoro tsa bona, mme ha a entse seo, o ile a nkelwa thoteng mme a rekiswa ka mashome a mararo a silivera. O ne a pontsha se tlang ho etsahala ka Kreste, hobane ene ele Moya wa Kreste o neng ole ka ho yena. Hlokomela se etsahalang moo. Mme hlokomela ha a etsa sena, oile a kenywa teronkong, mme monna ale mong a pholoswa ha e mong a lahleha: hantle feela Jesu ha a le teronkong ya sefapanong. Leshodu le leng la pholoha le leng la ya timela. Hantle feela. Lalahlelwa lebitleng, ho bolelang ho shwa, mmwe a nkuwa a iswa ho ya dula letsohong la Faro, hore ho sebe le yang ho bona Faro kantle ho bona Josefa pele. Jesu a dutse letsohong la Modimo le letona, haho ya ka tlang ho Ntate ha ese ka Mora. Ho jwalo feela.

152-5 / 237 Mme hlokomela, nako le nako Josefa ha a tsamaya, ha Josefa a tloha letsohong leo le letona la terone eo ... Sheba? Ha A bokwe. Ke eo Josefa ka letsohong la Faro le letona. Mme ha Josefa a phahama ho tloha teroneng, terompeta e ya lla. "Kgumamang, e mong le emong. Josefa o ya tla." Ha Konyana e lesa Terone hodimo kwana ka matsatsi a Yona a Bobuelli, mme Ha A lesa terone hodimo kwana ho nka Buka ya Topollo mme A etla kapele, mangole ohle a kgumama, maleme ohle a ..... Ke EO.

153-1 / 239 Hlokomela, mme ha Josefa, alatolwa ke bana bahabo, o ile a newa mosadi wa Moditjhaba. Potifaro a newa yena ... Kapa Faro a moneha mosadi wa Moditjhaba, mme a motswalla bana babedi ba Baditjhaba: eleng halofo ya Moditjhaba le Mojuda. Ba fana ka leemedi le letle leo la Jakobo mme ene ele tlhonolofatso, Efraime ka hlakoreng le leng, Manasse ka ho le leng, o ile a fapanya matsoho a fa ya monyane tlhohonolofatso; mmwe bana ba na babedi ba ile bakenyeletswa melokong e leshome le metso e mmedi e neng ele leshome feela nakong eo, mme a ba hlohonolofatsa Jakobo ka boyena; mme Josefa, moporofeta wa mora wa hae, a eme moo, "Ntate, o entse phoso." A re, "O beile letsoho le leng ho hlohonolofatsa e monyane, moo e lokelang ho kgutlela morao kwana." O itse, "Ke tseba hore matsoho aka a ile a fapana, empa Modimo o ile A fapanya." Hobaneng? Israele, a lokela hoba Monyaduwa, ka tatolole ka ho fana ka ditokelo, mme - a tswa ho mora wa kgale wa Israele, Israele, ho e ntjha, Moditjhaba, mme ditlhohonolofatso ho tloha moo ho Monyaduwa.

153-3 / 241 Empa hlokomela, kamora seo (O ya bona?), hara seo ... Kaofela ... O tla nka seo. Empa ha bashemane baetla ho reka dijo ... Oho, ke setshwantsho se setle. Ke tswile hanyane Tiisong, empa ke lokela ho bolela sena (O ya bona?), hobane o tla fumana setshwantsho sena hantle, ke ya dumela. Hlokomela. Jwale, haba tla batlilo reka dijo, o ya tseba, Josefa a batseba hang feela. Mme Josefa ene ele mora wa nnete; ho ne ho sa kgathatsehe hore o ho kae o ne a hapa. O tla ema - O tla lefatsheng hape; ema olebelle ha Josefa wa rona a etla. Lehwatata letla palesa jwalo ka rosa, mme Mora ya lokileng a hlaha ka diphio tsa PHODISO. Oho, hle. Kaofela cactus ho pota Arizona etlaba palesa tse ntle ... Ho tlaba hotle ha ka kang.

153-5 / 245 Hlokomela, ke enwa a etla, mme a bapala ha nyane moo. Mme a ema aba are, "Na ntate o ntse a phela?" O ya bona? O ne a rata ho tseba ho bashemane hore na ntata bona o sa phela na. Are, "E ya." (O ne a tseba hobane ke ngwanabo.) Empa o hlokometse. Ha a itokisetsa ho, itlhahisa ho bana babo, mme a fumana Benjamin e monyane, ya tswetsweng kamora hore a tsamae. Mme seo sa emela Bajuda, ha lekgolo lena le nang le mashome a mane a metso e mene bakopane mmoho jwale, ha e sale a tsamaile. Mme ha a kgutla, a re ... A sheba Benjamin; pelo ya hae ene e utlwile bohloko. Mme a hopola, hore - bane ba sa tsebe hore o tseba ho bua Seheberu. O ile a nkwa jwalo ka toloko; o ne a etsa eka ke Moegepeta. O ya bona?

154-1 / 247 Mme ha sena se tsebahatswa, mme a rata ho itsebahatsa, a nna a tswella pele ka ho sheba Benjamine ya monyane. Mme hopola, a tlosa mosadi wa hae ho yena. o nea le tseleng ya hae ya ho ka iponahatsa ho bana ba habo. Mme Monyaduwa wa Moditjhaba, mosadi, kamorao hore a latolwe Jesu ke batho ba Habo, O tla nka Monyaduwa wa Moditjhaba ho Moisa ntlong ya Ntatae bakeng sa mokete wa lenyalo mme O tla itsibisa ho bana ba Habo, lekgolo le mashome a mane le metso e mene ya dikete ... O ya bona? Ke moo A eme. Mme hopola, sheba disymbols, hantle feela.

154-2 / 249 Mme Ha kgutlela mane moo A neng a le teng, a ba sheba mme a re ho bona - a re - a qala ho sheba ... Mme ba qala ho bua. Bare, "Jwale, Reubene, o ya tseba hore re ho kae jwale. O ya bona? Hobane, o ya tseba seo re se entseng? Re kentse moshanyana enwa hara sena. Jwale, re ile ra rekisa ngwanabo rona." E ne ele ngwanabo bona ya emeng moo, kgosana eo e kgolo, mme haba yaka ba tseba seo. Ke lona lebaka leo Israel a sa Moutlwisise le kajeno. Ha se hora eo na ya ho tsena. Ebe o - bane ba nahana hore ha a tsebe Seheberu, empa o ne a ba mametse. Bare, "Jwale, ha re yo ho seo."

154-4 / 251 Mme Josefa, ha a ba sheba, ha a ka a kgona ho mamella ho feta moo. Jwale, hopola, mosadi wa hae, bana ba hae nakong ya ho iponahatsa ba ne ba le ka paleising: bahalaledi ba tswile moo - ka ntle ho bona. Mme are, "Ke nna Josefa, ngwanabo lona." Mme a matha a fihla a aka Benjamine, a itiilela molaleng wa hae, mme a lla. Mme a itsehatsa ho bona. Mme are, "Jwale, re ya tseba o na le sena, hobane re ile ra molatola. Ke rona ba ileng ba morekisa. Ke rona ba ileng ba leka ho mmolaya, jwale re ya tseba hore o tla re bolaya." A re, "Tjhe, le seke la ikgalefela; le mpa le entse sena ho pholosa maphelo. Ke lona lebaka le entseng hore Modimo A le romele tlase mona." Mme a itlhahisa ho bona, Bibele ere (ha re tla ho seo), ha a itsebahatsa ho lekgolo le mashome a mane le metso e mene ya dikete, Benjamine ya monyane wa kajeno ke e mong wa karolo ya bajuda ba setseng moo; ha a tsebahatswa, batla re, "O fumane metopa eo ho kae? E etsang matsohong a Hao?" O tlare, "Oho, ke A fumane ntlong ya bana beso." O ya bona?

155-1 / 257 Oho, etlaba nako eo ba hlokomelang hore ba bolaile Messia. Empa otla reng? Josefa o ile a etsa seo le yena: "Le entse seo ho pholosa maphelo, le seke - le pholositse maphelo. Le seke la ikgalefela." Hobane Baditjhaba ba kabe ba saka ba kena, ha Bajuda ho ja ba seke baetsa seo. Jwale o ile a pholosa maphelo kereke ka seo e se entseng. Jwale ke moo mo oleng teng. Ke lebaka leo kajeno ha ba utlwisise seo; ha se hora ena. Ha re satla kgona ho utlwisisa sena ho fihlela nako e fihla ya hore re utlwisise. Oho, hle.

155-2 / 259 Diaduma tse supileng tsa tshenolo ... Ha ake a bontshe monyaduwa a ka itukisa jwang. (Jwale, ha re potlakeng hobane re nale feela metsotso e leshome le metso e mehlano kapa mashome a mabedi e setseng.) Jwale, pere e na e tshweu e bolelang? E re nke ke bale ka sena. Ke bile hole ha kana. Ntshwarele hanyane ka hotswa tabeng ena, empa ke tla bala temana hape, tsena tse pedi hape.

Mme ka bona ha Konyana e manolla Tiiso, mme ka utlwa, se kang modumo wa seaduma, mme se seng sa dibupuwa tse nne sare, Tloho ... o ya bona.Mme ka bona, mme ka bona pere e tshweu: ... (Jwale, re ya ho temana) ... pere e tshweu: mme ya kalletseng o ne a tshwere seqha ; mme a newa moqhaka ... yena: ... (O ne a sena seo.) ... ho yena: amme a tswella ho hapa, le ho hapa. (Ke sona seo. Ke tiiso eo.)

155-4 / 262 Jwale,ha re fumane disymbols. Re fumana hore seaduma se bolela. Ke se lokileng; re tseba seo. O ya bona? Seaduma ke Lentswe la Modimo ha Tiiso e bulwa. Jwale, pere e tshweu e bolelang? Jwale, ke mona moo tshenolo e hlahang teng. Ke nnete ke tseba hoba sena ke Lentswe. Ke badile buka e nngwe le e nngwe ka taba ena eo nka e fumanag. Mme ka ... ke ... Nakong ya ho qetela ha nka - ke leka ho kena, ka ho ruta seo, lemong tse ka bang mashome a mararo tse fetileng, ke nkile buka ... E mong o ile a mpolella horeMaAdventists a nale kganya haholo ka ho fitisa ka hotla labobedi ha Kreste ho na le motho mang kapa mang eo ba motsebang, jwale ka fumana tse ding tsa sdibuka tsa bona tse lokileng ka dibala. Ke nale buka ya Smith ka "Pono ya Daniele." Mme a bolela hore pere ena e tshweru e neng e etswa ene ele tshweu, mme ene e bolela ho hapa, mme ho hapeng hona ... Bongata ba lona baena ba MaAdventist le tseba buka ena eo ke buang ka yona, mme bongata ba lona ba bang le e tseba ka ho e bala. Mme ba bang, ke badile tse pedi kapa tse tharo tsa ... ke badile ha ... nkase e bitse ... Ho nale buka tse pedi tse ke di badileng, mme banna bana bobedi ba dumela hore. E ne ele baruti ba lokileng, e ne ekaba ba bang ba nang le kganya e kgolo ho feta. Jwale ka nahana, "Jwale, ha ke sa tsebe, ke tlare baitse feela, ba leka ho e ruta ka yona tsela eo." Mme ba fana ka tlhaloso e ntle haholo ka seo, e bolelang hantle.

156-1 / 266 Mme bare, "Jwale, ke ena pere e tshweu, mme pere e tshweu ke matla, ho tsoseletsa." Mme are, "Monna ya neng a dutse hodima yona - pere e tshweu ene ele Moya o Halalelang o tlang mongwaheng wa pele wa ho qala le ho hapa mongwaha oo bakeng sa Mmuso wa Modimo. O ne a nale seqha letsohong la Hae jwalo ka Cupid. O thunya seqha sena sa lerato pelong tsa batho, lerato la Modimo, mme A hape." Jwale, seo se utlwahala sele setle, empa hase nnete. Tjhe, mongh. Seo ... hase sona. "Pere e tshweu" e hlalosa "ho loka." Re hlokomela seo, hore "bosweu" bohlalosa"ho loka." Baruti ba rutile seo, seo ene ele Moya o Halalelang o hapang mongwaheng wa pele. Empa tshenolo yaka ka Moya o Halalelang ha e boelela jwalo. Tshenolo yaka ka Moya o Halalelang: Kreste le Moya o Halalelang ke motho a le Mong (O ya bona?), ka ponahatso tse fapaneng. Jwale Kreste ke enwa moo a emeng teng, Konyana. Re ya tseba hore ene ele Konyana. O eme mona ka Buka letsohong la Hae, mme ke eo a etswa mokalli wa pere e tshweu. O ya bona? Jwale ene ese Moya o Halalelang.

156-4 / 269 Jwale, seo ke sephiri sa matsatsi a ho qetela, ha jwang ho kaba le ba bararo ho A le Mong. Ha ase batho ba bararo: Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, hoba medimo e meraro jwalo kaha matrintase a bolela. Ke ponahatso tse tharo - ke ponahatso tse tharo tsa motho a le Mong, kapa o ka bolela hore ke ofisi tse tharo. Ha o bolela le baetapele, o ka se sebedise ofisis tse tharo, hobane ke .... jwale ka ho nahana hore ke mona teiping. Jwale ketla o jwetsa ... Hobane Kreste o ne A ka sere, "Ke tla rapela ofisi, mme O tla romela e nngwe ofisi." Re tseba seo. Empa hao batla ho etsa seo: ke tlhahiso feela tse tharo tsa Modimo ole Mong, mme eseng medimo e meraro; tlhahiso tse tharo tsa Modimo ole Mong. O ya bona? Mme ha jwang Kreste A kaba moo ka perer etshweu ho ka hapa empa A eme mona ka Buka letsohong la Hae? Na haho jwalo na; hase Kreste.

157-1 / 271 Hlokomela. Jwale, Moya o Halalelang le tsheno ya Kreeste ke ... Moya o Halalelang ke Kreste. Ho jwalo feela. Hlokomela, ke Konyana e bulang Buka, mme Konyana ke Kreste; mme Kreste ho tloha moo Ha A sa bonahala, empa O bonwa hape ho Buka Tshenolo 19, A etla ka pere e tshweu. Ha o ka rata ho ebala, ha re yeng ho Tshenolo19:11 ho tloha ho 6. Ha re baleng kapele ha re ntse re -ha re ntse re - ha re nale nako e lekaneng, ke nahana, jwale se tla etsa hantle ho rona: 19, 19:11, qala ho 11o bale o theoha jwalo ho ya fihla ho 16.

Mme ka bona lehodimo le phetleha, ... bona pere e tshweu; ... (eseng lefatsheng; lehodimong. O ya bona?) ... mme Ya neng A e kalletse O ne A bitswa Motshepehi le ... Wa Nnete, le ... Wa holoka ... O lwana kaho loka. Mahlo a Hae eka ... malakabe A mollo, mme hloohong ya Hae A rwetse meqhaka e mengata; ... (Hlokomela seo) ... mme O ne A nale Lebitso le ngotsweng, leo ho se motho ya le tsebang, empa ha e se Yena feela ... Ka Boyena.

157-2 / 274 Ke lakatsa eka nka ema motsotso. Oho, hle. ke nale mohopolo mohlong ha ke bona hore o ... O ya bona, haho ya tsebang sena. Na o tseba hore Lebitso la Jehova ha le ya loka? Mang kapa mang o ya tseba. Ngaka. Vayle, o ya tseba hore seo ke nnete. Bafetoledi bane ba sa kgone ho le hlakisa. Leka mokgwa o na J-u-h-v - J-v-h-u, ke bolela seo. Ha se Jehova. Ba ne ba sa kgone ho fumana seo. Ha ba tsebe hore ke eng. Balebitsa Jehova, empa ene ese Lebitso la Hae. Sheba. Nako le nako ha tlholo e phetheha, lebitso le ya fetoha.

157-3 / 277 Sheba matsatsing a Abrahama. O ne a bitswa Abrame, mme o ne a kasebe le ngwana ntle le hore lebitso la hae le fetolwe hoya ho Abrahama. Mme Sarai, S-a-r-a-i o ne a sena lotho ntle ho popelo e shweleng ntle le hore a fetolelwe ho S-a-r-a. "Jakobo" e bolela "moqhekanyetsi, mothetsi," mme ke seo a ileng a se etsa. O ile a nka letlalo la nku a ithatela ka lona a thetsa ntatae wa moporofeta bakeng sa ho ka fumana ditokelo tsa tswalo. Mme A kenya sefate sa Popoliri metsing, a tshwaya dikgomo, nakong eo dineng diimme - ka makonyana, ho etsa matshwao a dinku. Lotho le leng ntle ho le hoba raleshano, empa ka bosiu bo bong a kopana le se seng sa nnete. Mme o ile a tseba hore ke sa nnete, mme a dula ho sona ho fihlela aba a hapa seo, mme lebitso la hae le ile la fetoha "Israel" le bolelang "kgosana ka matla pela Modimo." Ho jwalo na? Mohlodi e mong le emong ...Simone e ne ele motshwasi wa dihlapi; empa ha tumelo e motshwasa mme a a tseba hore ke Jesu, ha a mmolella hore ke Messia mme a mmolella hore ntatae ke mang, o ile a hlola mme a fetoha ho Simone ho ya ho Peterose. Saule, lebitso le monate, Saule e ne le morena wa Israel, empa Saule o ne a keke a bitswa moapostola. Le ne le lokile bakeng sa morena, empa eseng bakeng sa moapostola. Jwale Jesu A fetola lebitso la hae ho eng? Ho tloha ho Saule ho ya ho Paulose. Sheba bara seaduma le fatshe.

158-3 / 283 Mme Jesu, Lebitso la Hae mona lefatsheng ene ele Mopholosi, Jesu. Ha A ne A le lefatsheng, E ne ele Mopholosi; ke nnete eo. Empa ha a qeta ho hlola lefu le dihele, mme A dihapa, mme A nyolohelaa hodimo, O ile A fetola Lebitso. Ke lona lebaka le etsang hore baetse jwalo mme ba se fumane karabo; se tla senolwa ho diaduma. O ya bona?

158-4 / 284 Hlokomela, diphiri. O yatla, A kalletse ... Ho lokela hoba le se seng se fetolang Kereke, o tseba seo. Ho lokela hoba le se seng. Hlokomela. Haho motho ya tsebang empa Yena feela. Jwale, hlokomela, haho motho ya tsebang empa Yena feela.

Mme O ne A apere kobo e kentsweng ka mading: mme Lebitso la Hae o ne A bitswa Lentswe la Modimo. (Oho, hlokomela.) Mme mabotho a lehodimo a Molatela ka dipere tse tshweu, A apere lene, e tshweu e hlwekileng. Mme hotswa hanong la Hae hotswa Sabole e leoditsweng, hore A otle ditjhaba tsohle ka Yona: mme O tla dibusa ka lerela tshepe: mme ke yena ya tlang ho hatisa sehatelong sa veine ya bohale le ya kgalefo ya Modimo O Matla ohle. Mme O nale Lebitso le ngodilweng seaparong sa Hae le seropeng sa Hae, MMUSI WA BABUSI, LE MORENA WA MARENA.

159-1 / 285 Ke Eo Messia. Ke Eo, e seng thaka lena le palameng pere. Hlokomela phapang. Ke Enwa moo A emeng ka Buka letsohong la Hae. Mosebetsi wa topollo ... Ha A esoka A nka sebaka sa Hae hona jwale. Jwale ene ese Kreste ya neng A etswa, Moya o Halalelang. Ha ke hanyetsane le batho ba phahameng, tjhe monghadi, ha ke etse seo. ha ke no rata ho etsa seo, empa ke seo tshenolo yaka e bolelang ka teng. O ya bona, ha o nale se seng se fapaneng, jwale, ho lokile, empa ha se ya loka ho nna.O ya bona, ke - ke dumela ka tsela ena; o ya tseba ke eng. O ya bona?

159-3 / 287 Mme hlokomela, Kreste ha A sa bonahala (O ya bona?) ho tloha nakong mona. Empa O hodima pere e tshweu; haeba thaka lena le palameng pere empa ele feela ya tshwantshang yena Kreste. O ya bona? Fumana seo? Hlokomela, lethaka le palameng pere mona ha lena lebitso. A ka sebedisa maemedi a mabedi kapa a mararo, empa ha ana lebitso. Empa Kreste o nale Lebitso. Ke lefeng? Lentswe la Modimo. Ke seo le leng sona. "Tshimolohong Lentswe, mme Lentswe le nale Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo." Mme Lentswe la fetoha nama. O ya bona

159-4 / 289 Mokalli ha ana lebitso, empa Kreste o bitswa Lentswe la Modimo. Ke seo a leng sona. O bitswa ka tsela eo. Jwale, O na le Lebitso leo hose motho ya letsebang, empa o bitswa Lentswe la Modimo. Monna enwa ha a bitswe letho (O ya bona?), empa hodima pere e tshweu. Thaka lena la mokalli ha lena marongwana bakeng sa seqha sa hae. Na o hlokometse seo? O nale seqha, empa haho bolelwe letho ka marungwana a sona; jwale o lokela hoba se seng feela. Ke hantle feela. Mohlomong o nale diaduma tse ngata empa haho lehadima ho tsona, empa o fumana hore Kreste O nale diaduma le mahadima; hobane hotswa molomong wa Hae e ka Sabole e leoditsweng ka ntlheng tse pedi, mme otla ditjhaba. Mme thaka lena ha le kgone ho otla (O ya bona?), empa o bapala karolo ya moikaketsi. O tswella pele a kalletse pere e tshweu, a tswa ho hapa.

159-6 / 291 Kreste o nale Sabole e bohale, mme hlokomela. Etswa molomong wa Hae - Lentswe le phelang. Ke Lentswe la Modimo le Senotsweng ho bahlaka ba Hae, jwalo kaha a boletse ho Moshe: "Eya, o phahamise lere leo, o bitse ditshintshi," mme ho ile haeba le ditshintshi. Hantle feela. Eng kapa eng eo a neng a e bolela, O ne a se etsa, mme se phetheha. Lentswe la Hae le phelang ... Modimo le Lentswe la Hae ke Motho a le Mong. Modimo ke Lentswe. Ke mokalli o feng enwa ya makatsang wa kereke ya mongwaha wa pele? Ke mang? Ha re nahane ka seo. Ke mang mokalli enwa ya makatsang ya tlang pele kerekeng ya mongwaha wa pele mme a hlaha feela, a ya qetellong.

160-1 / 293 Tiiso ya Bobedi ya hlaha ya ya hantle ho ya qetellong. Ya Boraro Tiiso ya hlaha ya ya qetellong. ya Bone, ya Bohlano, ya Botshelela, ya Bosupa; e nngwe le e nngwe ho ya tellong. Mme nakong ya ho qetela, Buka tsena dine dibeilwe ka diphiri tsena ka ho tsona, dimanollotswe. Ka ho tsona ha hlaha diphiri ho ka bona hore ke eng. Empa hantle tsa hlaha jwalo ka kereke ya pele, hobane kereke ya pele e ile ya fumana molaetsa, tjena. Mokalli wa pere e tshweu o ile atswa. O ya bona? Ke mang? Ke monna ya matla ho hapeng, ke monna ya matla ho hapeng. O batla ke o bolelle hore ke mang? Ke antikreste. Ke hantle feel;a seo aleng sona. Jwale, hobane, o ya bona, ha antikreste ... Jesu O itse meya ena e mmedi e tla tsamaya mmoho hoo eka thetsang le bona bakgethwa ha ho etsahala, Monyaduwa, haho etsahala. Antikreste, ke moya wa antikreste.

160-4 / 295 Hopola ho kereke ya mongwaha kgolo ha re bula kereke ya pele, re hopola hore Moya o Halalelang one ole kgahlano le ntho tse ding tse itseng, mme ene ele seo "mokgwa wa Banikola." O hopola seo? "Nico" e bolela "ho hapa." "Laity" e bolela "kereke, laity." "Banikola" "ho hapa kereke":ho ntsha Moya o Halalelang ka kerekeng ho ofa monna ya halalelang, lebe morena wa tsohle. O ile hara tseo (O ya bona?), Banikola. Hlokomela, Nicolaitia e nele - se itseng ka hare ho kereke; sa fetoha thuto ho kereke e hlahlamang. Mme kerekeng ya mongwaha wa boraro ya bonahala hape; mme banale Nicaea Council. Mme e ile ya etswa thuto le kereke.

160-5 / 295 Mme ke eng sa pele seileng sa etsahala? Mme mokgatlo ho tloha ho yona. Jwale, selokiile seo? Njwetse pele moo sena setswang teng: Kereke ya Roman Catholic. O njwetse ha Tshenolo e sare, mo Bukeng ya Tshenolo 17, ere ene ele sehlola, mme baradi ba hae ene ele diotswa. Ke yona ntho eo a ileng a ipokella ka lona: diotswa. A nkile bonyefodi, ditshila tsa bohlola ba hae, ho ruta dithuto tsa batho le melao ya batho.

160-6 / 297 Hlokomela. Sheba, o qala ho hapa. Hlokomela, ha ana moqhaka. Mokalli wa pere e tshweu; ke bua mona ka seo. O ya bona? Seqha le moqhaka O ile A dinewa ha morao. O ya bona? Ha ana moqhaka oo a qalang ka oona, empa moqhaka a o newa ha morao. Hlokomela, hamorao a newa moqhaka: hoo, boraro ba tseo, boraro ho A le mong. Ke lemong tse makgolo a mararo kamora moo Nicaea Council ha ane a qala thuto ya Banikola ho etsa mokgatlo wa batho, me ya tswella jwalo, ho tswella jwalo; ho fihlela e eba, ho fihlela e eba thuto.

161-1 / 298 O hopola ha Kreste a ne a bua le kereke, are, "O hloile thutu ya Banikola eo le Nna ke e hloileng," a leka ho hapa, Nka Moya o Halalelang: ho monna a le Mong ya Halalelang; a ka tsghwarela dibe le tsohle. Re se re badile seo moo, Paulose o buile ka seo: seo se tla etsahala matsatsing a ho qetela, mme a kase senohe hofihlela matsatsing a ho qetela? Mme O tla nka Moya wa Modimo moo, mme o tla itshenola. Kajeno otla a kalletse pere e tshweu. Hlokomela ha a fetoha ho tloha ho mokalli wa pere e tshweu ka motsotswana. O fetoha feela pere e tshweu; o fetoha sebupuwa se hlooho tse ngata se nang le dinaka. O ya bona, o ya bona? Pere e tshweu, ke mothetsi jwale, mme ke lona le baka le etsang hore batho ba sehlokomele seo. Bane ba hana seo, empa ke seo he; sena setla senoha ka Lengolo.

161-3 / 301 Hlokomela, ha Banikola (O ya bona?), antikreste a hlaha ... O hlahella ho motho; ebe o se a newa moqhaka. Ha a qala jwalo ka moya wa Banikola ka hare ho kereke, ke moya. O ka se kgone hore o rwese moya moqhaka. Empa lemo tse kabang makgolo a mararo kamora moo a fetoha mopapa. Mme ba morwesa moqhaka. Ha ana moqhaka ho tloha hoqaleng, empa a fumana moqhaka ha nako e ntse e eya (O ya bona?), ha moya ooo o itlhahisa. O ya bona? Wa fetoha monna. thuto ya Banikola ya fetoha motho; yaba ba o rwesa moqhaka. Bane ba sa kgone hobane ene ele feela thuto. Ha A bokwe. Hlokomela, mme ha Moya o na o Halalelang, o kena kaho rona, O na o leng ka hare ho rona ka mokgwa wa Moya o Halalelang, o kena ka hare ho rona Botho ba Jesu Kreste, re tla Morwesa moqhaka jwalo ka Morena ... Ho jwalo feela. O ya bona?

161-5 / 303 Jwale, hopola, nakong eo Kreste a tlang teroneng ya Hae, antikreste le yena a tla teroneng ya hae: Judase. Nakong eo Kreste A tlang lefatsheng, Judase a tloha lefatsheng. Ka yona nako eo Moya o Halalelang o etsang seo, antikreste a tla le yena. O ya tseba, Johanne o itse mona: "Bana ba banyane, ha ke rate ha lesa tsebe, le ya tseba, ka antikreste, ya seng a tlile mme a sebetsa ka bana baho se dumele." Antikreste yena, ke moo a neng a le teng, a leka ho etsahala ka moya wa Banikola ho etsa mokgatlo. Haho makatse ha ke hloile ntho eo. O ya bona, o ya bona? Ke moo oleng teng. E ne ese nna; e ne ele se seng ka mona. Ke ena ntho ena; e tswile. O ya e bona? Kene ke le lehlakoreng la yona; ke ne ke sa e hlokomele ho fihlela hona jwale; Ke ya se tseba seo jwale. Ke seo, ke moya wa Banikola oo Modimo A o hloileng, mme jwale moya oo o fetoha ho iponahatsa, mme bao rwesa moqhaka. Mme ke ona mona seo Bibele e itseng batla se etsa: hantle feela. Oho, hle.

162-3 / 306 Ho iponahatsa ... Ele motho mme bao rwesa moqhaka. Bala, hlokomela, kapa bala, ho nale, ha jwang Daniele o tlang mmuso wa kereke. Na o ka rata ho bala seo? Ha ... Re nale nako ho ka etsa seo, ha re ya etsa seo? Ho lokile. Mamela. Ha re kgutlele ho Daniele motsotso feela. Phetla Buka ya Daniele, mme re tla bala motsotswana feela; mme re ka se, mohlomong metsotso e leshome le metso e mehlano, e mashome a mabedi kapa a mararo, kapa ho feta. Ho lokile, ha re fumane Daniele 11, mme ha re nke temana 21. Ke enwa Daniele. Daniele o bua jwale ka thaka lena atlang ho busa.

Mme ho tla tsoha e mong bakeng sa Hae ... (Roma, a bua) ... mme o tla itlhahisa ka kgotso a ikgapele borena ka mano: ... (Jwale, hlokomela.) ... empa o tla itlhahisa ka kgotso - ka kgotso, mme a ikgapele borena ka mano.

162-4 / 309 Ke hantle feela se etsahetseng, seo Daniele a se boletseng hore otla se etsa. O tla nka sebaka ho batho. E ya, e tla tlatsa seo - sa bona ka tsatsi lena bakeng sa dikereke. Hobane kerekeng ena ke se etsahalang, Kreste; empa a rata hore kereke. Ntho ya pele, haba o botse hore o Mokreste kapa jwang. "O leloko la kereke efeng?" "Wa kereke efeng?" Ha ba batle Kreste, Lentswe. O ya tswa o ilo ba bolella ka Lentswe hore ba otlolohe jwang; ha ba rate seo. Ba batla se seng, baphele feela kamoo ba ratang ba ntse ele maloko a kereke le hoba le bopaki. O ya bona, o ya bona? Jwale, o amana hantle le seo. Mme o hopola, "Yena" o ne a bitswa "Yena" ka hare ho Bibele. E ne ele diotswa tsa baradi. A kena hantle ka hare ho seo ka tsatsi leo, seo batho ba se batlang. Ke seo.

163-1 / 310 Modimo o tshepisitse seo; ha Lentswe le latolwa bafetohela ditakatsong tsa bona. Ha re bale Bathesalonika hape. Ha re ... Ke rata hore o hlokomele sena motsotswana. Wa re, "Jwale, re badile seo nakong e fetileng." II Bathesalonika 2:9-11, ere batla, latola, latola Nnete, batla newa moya wa thetso hore badumele leshano. Jwale, ke seo - ke seo Moya o Halalelaang o se bolelang. Jwale, na hase seo eleng takatso ya kereke kajeno? O leka ho bolella batho hore ba etse sena, sane, kapa se seng; batla o bolela hang hore ke MaMethodists, Presbyterian, kapa seseng; ha bana lesokwana la sekepe. O ya bona? Hantle feela. Ba batla seo. Mme Modimo o boletse seo, "Ha ba batla seo, Ke tla ba lesa ba se fumane. Mme ke tla etsa hore badumele seo hore ke nnete, hobane ke tla bafa mohopolo o fosahetseng ho nale nnete."

163-3 / 312 Jwale, sheba mona hore Bibele ereng le yona. "Jwalo ka Jannes le Jambres ba bileng kgahlano le Moshe ..." ho tlaba jwalo ka batho bana nakong ya ho qetela kgahlano le nnete, mme batla fetolela mohau wa Modimo lefeela, balatola Modimo. Jwale, o ya bona seo moo seleng teng. Eseng feela Catholic, empa Protestant, ntho eo yohle, ke mokgatlo ohle wa lefatshe. Ke seo mokalli wa pere etshweu a leng tseleng e tshweu, kererke ya toka(O ya bona?), empa antikreste. E lokela ho tshwana - hodima pere, jwalo ka Kreste ha A tla ka pere etshweu. Tsohle anti - di atamelane hoo dika thetsang ba kgethuweng haho etsahala ...Ke enwa hape. Ke antikreste. O qadile kerekeng ya mongwaha wa pele. Jwale, o kalla jwalo, ho theoha ka mongwaha ka nngwe. Jwale, mohlokomele.

163-5 / 314 O re, "Morao kwana nakong ya baapostola?" O ne a bitswa Nicolaitia moo. Yaba mongwaheng o qalang, a fetoha thuto ka hare ho kereke. Pele o ne a re feela, mme jwale a fetoha thuto. Swell, boithabiso, ho apara hantle, ka thuto e phahameng, ka ho lokiswa hantle a se rate seo ha se ntse se tswella ka hare ho kereke. Tjhe, bane ba sa batle Moya o Halalelang le seo sohle. E lokela hoba kereke ... "Mme bohle re ile Nicaea Council ho ya jwalo ho Roma." Ebe moo ba tlang moo, banka kereke, mme ba nka paganism, Roman Catholi - kapa paganism - pagan Roma le tse ding tse ngata jwalo - Astarte Mofumahadi wa lehodimo, mme ba mofetolela hoba Maria, mme; ho moetsa mmuelli wa batho, le jwalo jwalo, mme banka bohobe ba ditomoso le ho bobitsa Mmele wa Kreste, hobane e emetse mme wa lehodimo ... Ha moCatholic a feta, o fapana le seo hobane ho nale kganya e tukang moo e lokelang hoba kosher e lokelang hoba Modimo ho ya ka matla a mopriesta, sena le ha ese letho e mpa ele paganism feela ya batho. Ho feela hole jwalo.

164-1 / 316 Ha ke utlwisise seo. Jwale, e ya ke etsa seo. (Ntshwarele.) E ya, mongh.ke utlwisisa ka mohau wa Modimo. Hantle feela. Jwale hlokomela. Oho, hle, ba ka etsa seo jwang. O ya bona? Mme A bafa tsa takatso tsa bona. Tjhe, ke nnete. Ha o lokele ho etsa seo. Tjhe, mongahadi. Ha o sa rate ho etsa seo, ha o hatellwe ho etsa seo. H ao sa rate ho tsamaya tseleng ya Modimo ya bophelo le ntho tsa ho rapela, ha o lokele ho etsa seo. Modimo ha A hatelle motho ho ka etsa seo. Empa ere ke o bolelle se seng. Ha lebitso la hao le ngodilwe Bukeng ya Bophelo ya Konyana pele lefatshe le thewa, o tla thabela seo, o ka se eme feela motsotswana feela ho etsa seo. Sheba mona. Ha ore, "Ke tla o neha kutlwisiso; ke modumedi ..." Jwale, seo e kaba nnete. Sheba seo ... Ke mang yaneng a kare baprista hase badumedi matsatsing a Morena Jesu? Ke mang ya neng a kare Israele ene ese badumedi mane lefelleng?

164-3 / 320 Haba ne ba re ... "Hobaneng, Modimo o ntlhohonolofaditse ka makgetlo ..." E ya, O entse seo. Ba ne ba sa lokelwe hape hore ba sebeletse hoja. O ne a bafepa ka dijo tsa lehodimo, mme Jesu are, "Bashwele bohle e bile baatimetse." Bontata rona," bare, "bajele manna ka lemo tse mashome a mane." Jesu o itse, "Mme bashwele bohle," ka karohano. O ya bona? O itse, "Empa ke Bohobe ba Bophelo botswang ho Modimo lehodimong. Ha motho a eja Bohobe bona, a ka se shwe." O ya bona?Ke Sefate sa Bophelo.

164-5 / 323 Hlokomela jwale ... Mme ha Jesu a tla, bapriesta bao,ba tlile mona hodimo, ka bodumedi bo boholo. Moshemane, ho ne hose motho ya kareng hase batho bashebahalang. Hle, ba ne ba tsamaya molaong. Se seng le se seng seo kereke ereng ba se etse, ba ne ba se etsa. Ha ba ne ba sa etse seo, ba ne ba tlepetswa ka majwe. Mme ba ne baetswa, na o tseba hore Jesuo ne a ba bitsa eng? Johanne o ba bitsitse, "Dinoha ka hara jwang. Ha o nahane hobane o wa mokgatlo ola ha o batle ho utlwa letho ka Modimo." Mme Jesu are, "Le ba ntata lona satane." O itse, "Nako le nako ha Modimo a romela moporofeta, ho etsahalang? Le motlepetsa ka majwe, mme le molahlele lebitleng, mme le ye moo le hlwekise lebitla la hae."

165-1 / 325 Ha se hantle se entsweng ke kereke ya Catholic? Sheba Joan wa Arc, le Mohalaledi Patrick, le bona bohle. Ke bona ba ileng ba ba kenya, mme yaba ba epa setopo sa Joan wa Arc, mme ba selahlela nokeng kamora lemo tse lekgolo tse latelang, mme ba motjhesa ka hore o ya loya. "Le bana ba ntata lona diabolose, le mesebetsi ya hae." Ke hantle feela. Eyang ka lefatshe lohle ... O ya bona? Hantle feela. Ke seo Jesu A se boletseng; mme le nahana hore le lokile. Se bonahala sele setle, pere eo e tshweu; empa sheba hore o fumaneng. Hantle feela se e kalletseng.

165-3 / 327 Jwale, Empa o itse ke seo ba se batlang, jwale O tla bafa pherekano. Hopola, sehlola sa Tshenolo17, ke sephiri, Sephiri Babylon, mme wa diotswa. Mme Johanne o mmone jwalo ka monna enwa ... (Sheba, ema ho fihlela re fihla ho pere eo mona.) O ya bona, empa o hlokomele ... Se etsahetseng ke sena:ka seo ka kamohelo a se amohele seo, empa sephiri ke hore a nwa madi a balatedi ba Kreste. Kereke e ntle, a dutse ka seaparoro sa hae, mme letsohong la hae a tshwere petsa e tletseng bohlola ba hae.

165-3 / 329 Ke eng "bohlola?" ke "hosa phele bophelo bohlwekileng." Ke thuto eo a e neuweng, ho nka Lentswe la Modimo le ho se lekgathalle, "Oho, Marea," ale ntho tsena tsohle, mme marena a lefatshe a febile le yena. Jwale, ore, "Ke kereke ya Catholic." Empa ene ele mma diotswa, yona ntho ela ya neng a le yona. Ke moo he. Ho etsahetseng? Ha mothei a e shwa le bona ba ya shwa, o ya bokellana, le ho etsa sehlopha sa "Rickys" moo, mme baqala se seng hang feela moo ka tsela eo baebatlang. Ha le ya rata ho dula le Lentswe. Ho nale ho tsamaya hantle le Lentswe, badula hantle feela moo, mme, "Sena ke sona." Ha o etse seo. Yena.. Ke sona seo, Yena hodimo mola.

166-1 / 332 Hlokomela. (Ke ntho ele nngwe. Re batla ho etsa kapa ho hatella se seng mona pele re kwala.) Ke kgosana e tlang ho fedisa batho ba Daniele. O dumela seo? Re tlilo etsa sena ha feela le ka ba le nna metsotswana feela, Ke tla potlaka kapele kamoo nka kgonang, empa ke rata ho totobatsa sena (o ya bona?); hobane ke - Moya o Halalelang o nnea sena. O ya bona, o ya bona?

166-2 / 334 Jwale, sheba, ha re nkeng - ha re bueleng ho Daniele hape mtsotso feela. Ke rata ho bala se seng moo ... Leha le kese la kgutlela morao, ho lokile. Ke batla ho bala Daniele 9 - Daniele 9, mme ke rata ho bala 26 le 27 tsa Daniele 9. Mme o shebe seo ha ese nnete na, haeba ha se yena ya tlang ho fedisa motse wa batho ba Daniele - o tlo etsang.

Mme kamora beke tse mashome a tsheletseng le metso e mmedi Messiao tla tloswa ... (O ya bona, Ke beke tse mashome a tsheletseng a metso e mmedi, O tla tloswa ho beke tse mashome a supileng.) ... e seng bakeng sa Hae: empa bakeng sa kgosana le batho ba yona ... (Ke moferefere moo.) ... o tlang hotla - o tlang ho fedisa motse. hantle feela; le pheletso moo hobang le morwallo, mme pheletsong ya ntwa le moferefere.

166-3 / 336 Ke rata ho le botsa se seng mona. Kamora ho hotloswa ha Kreste lefatsheng kamora lemo tse tharo tsa tshebetso ya Hae mona lefatsheng, mme ke eng e ileng ya fedisa tempele? Ke mang ya ileng a e fedisa? Roma. Ke nnete. Constantine (Kapa, tjhe, ke kopa tshwarelo.) Tite, mogenerale wa Roma. O ile a fedisa kgosana. Jwale, hlokomela. Hlokomela thaka lena ho ya fatshe kwana.

166-4 / 337 Ha Jesu A ne a tswalwa, tarakone e kgubedu e ile ya ema lehodimong ho ka metsa ngwana ya tswalwang. Na seo ke nnete? E ne ele leka ho metsa ngwana o feng ha a tswalwa? [Phutheho yare, "Roma." - Ed.] O ya bona? Ke eo tarakone e kgubedu. Ke ena kgosana ya hao. Ke sena sebata sa hao. O ya bona? Ke bana moo baleng teng, e mong le emong wa bona, ka ho tshwana. O ya bona? Ho metsa ngwana ... Modimo A Monkela lehodimong ho ya dula teroneng ya Hae. Ke hona moo Kreste A leng ho fihlela nako e badilweng. O ya bona? Jwale, hlokomela seo A tlang ho se etsa.

166-5 / 338 Jwale, oho ... Jwale, ke dumela ha kene ke bua le motho e mong. E kaba Moena Roberson hona kajeno, kapa e mong feela (eseng ka sena empa ka yona ntho e tshwanang le yona ena) ke dumela ha nkile ka rera ka sena, ho tla etsahalang ka United States ka taba ena ya ditjhelete. O ya bona? Jwale, re lefa melato ya rona ho lekgetho le tlang ho lefuwa lemong tse mashome a mane a tlang. Ke ka mokgwa oo releng morao ka oona. Na o kile wa bona "KAIR" hodimo mola kapa"Lifeline" wa e mamela (makasine tsa Amerika) (O ya bona?) hotswa ... Washington? Hobaneng, re tswile hohang. Ke sona kaofela. Ho etsahalang? Kgauda yohle ntlong, mme Bajuda batshwere kgwebo. E tlaba Roma. Jwale, hlokomela. Re tseba hore ba nale mabenkele a maholo, empa Roma e nale karolo e kgolo ya moruo wa lefatshe lena. Tse ding ke tsa Bajuda dikgwebo. Jwale, hlokomela sena. Jwale, mamela sena Moya o Halalelang o ile wa tlosa sena ho nna.

167-3 / 340 O tla lokisa sena ho ba bangata ka beke feela: ... (Jwale, sheba.) ... mme mahareng a beke o tla etsa hore sehlabelo se seloke, ... hobane ho ngatafala hwa ho senyeha ho tla fokotswa, e sita le ho qaleng, mme seo setla tshollelwa hodima tseo.

Hlokomela. Oho, ke ntho e jwang eo. Ke enwa moo a leng teng. Jwale, re nale setshwantsho sa rona mme re ya fumana hore ke Roma. Re ya tseba hore ke yena mokalli wa pere e tshweu. Re ya tseba hore o tlile jwalo ka thuto. Mme pagane Roma ke eng? E fetohetseng ho papal Roma mme ya rweswa moqhaka.

167-4 / 341 Jwale, hlokomela. Nakong ya ho qetela, e seng matsatsing a fetileng ha Kreste A ne A rera, empa nakong ya ho qetela, beke ya ho qetela, moo re nkang beke tse mashome a supileng tsa Daniele; mme Kreste O ile A rera lemo tse tharo le halofo, mme lemo tseo tse tharo le halofo. Ha kere ho jwalo? Mme sena kgosana ka nako eo o etsa selekane le setjhaba sa Daniele, bao eleng Bajuda. Ke ha Monyaduwa a nkuwa. A ka se bone sena.

167-5 / 342 Hlokomela. Halofong ena ya ho qetela ya beke ya Daniele, setjhaba se etsa selekane - kgosana ena e etsa selekane le Roma; o etsa selekane haho ka tsela e nngwe haese ka moruo, hobane Catholic le Bajuda ba lefatshe lena.Ke ne kele ho Vatican. Ke bone moqhaka e meraro. Ke ne ke lokela hoba le moqoqo le Mopapa. Baron Von Blomberg o ile a nketsetsa seo - bakeng sa Laboraro ka hora ya boraro. Mme ha ba nkisa ho morena, baile ba ntsha karolo ya borikgwe baka. Ke nnete. Bampolella hore ke se shebe morao, ke tlohe ho yena. Ho fela hole jwalo. Empa kare ho yena, "Ke lokela ho etsang kapela monna enwa?" Bare, "Ho lokile, tsamaya o kgumame kapela hae mme o sune monwana wa hae." Kare, "Seo seka thoko. Seka thoko seo. Tjhe, monghadi." Kare, "Ketla - ke tla bitsa moena e mong feela ya ratang hoba moena. Ke tla mmitsa moruti, ha a batla hoba le maemo ao, empa ho rapela motho, seo sohle ke sa Jesu Kreste." Tjhe, monghadi. Ho suna letsoho la monna e mong jwalo. Haho hlokahale, ke nnete.

168-2 / 346 Jwale ha nkaba ka etsa seo, empa ke lokela ho etsa seo Vatican. Hobane, o kase reke seo ka bilione tse bilione tsa didolara. Hobaneng, ha ... Mme o nahane, "Moruo wa lefatshe," Bibele ere, "o ne o fumanwa ho yena." Kaofela ... Nahana ka seo feela, dibilione tse ngata ... Hobaneng ha Bokomonisi bo bile teng mona Russia? Ho ya nkudisa ho utlwa bareri ba bolela ka Bokomonisi, mme haba tsebe hore ho etsahalang ha ba tsebe le hore ho etsahalang. Ho jwalo. Bokomonisi hase letho. Ke se sebediswa feela diatleng tsa Modimo ho ka tlisa boiphetetso lefatsheng ka baka la madi a bahalaledi bao ... Ho jwalo.

168-4  / 349 Mme kamora hore kereke e tsamaye, Roma le - mme Bajude batla etsa selekane le ba bang. Bibele ere batla etsa seo, le batho ba halalelang. Mme jwale hlokomela, batla etsa seo, hobane? Setjhaba sena setla taboha, mme kaofela lefatshe boemong ba kgauda se senyehile. O tseba seo. Ha re phela ka lekgetho, ho ya ka molato wa mashome a mane a dilemo ho tloha jwale, re ho kae? Ho sele seng setla etsahala. Ke ho bitsa seo le ho lokisa sohle; mme reka se kgone. Wall Street e ya bakolota, mme Wall Street e laolwang ke Bajuda; kaofela ha yona e ho Vatican, mme Bajuda ba phomola ho Wall Street ka kopano ya lefatshe.

168-5 / 350 Re ka se bitse seo. Mme ha re ka etsa seo, na o tseba ha banna bana ba whiskey mme bohle bana ba kwae ka dibillione ka dibillione tsa didollara ka selemo ho ka lefa lekgetho ka ditshwantsho tsa vulgar le dintho tse jwalo - e yang Arizona mane mme le reke dimillione tsa diacres tsa naha - kapa dikete - mme o epe mokoti o moholo ka sekete sa didolara mme o e patale ka lekgetho? Mme ba o kwalla ha o sa lefe seo sa hao. Empa ba romela ho epa mekoti baromela DIbulldozara. Mme baetsang? Baetsa sebaka seo sa ho etsa ntlo, mme se latelang ho pota seo ka tjhelete (ba lokela ho beha seo sa bona) bakeng sa ntlo, leano moo le ho direkisa ka dimillione tsa didollara. Na o nahana hore mathaka ana aka mamella seo kapa ho se fetola?

169-2 / 352 Jwalo ka thaka lena mona - ho (Lebitso la Hae ke mang hana?) Castro a entse. O ile a etsa ntho e ntle haholo e kilerng ya etswa, ha ane a lahla kaofela dibonds: a dilefa ha a qetile a difedisa. Hlokomela, empa re ka se etse seo. Mathaka ana a ka se dumelle seo. Barui ba tshwere morui, mme ho nale ntho tse ding tse re dietsang: Kereke ya Catholic e ka lefa seo. Ke yona feela e nang le tjhelete; ba ka etsa sena, mme batla etsa sena. Mme ho etsa sena kaho hapa, o tla nahana ka ho rata ka Bajuda le ho etsa selekane, mme ha a etsa selekane le BaJuda ... Jwale, hopola, ke nka sena hotswa Lengolong. Mme jwale, ha a etsa seo le ho etsa selekane sena, re hlokomela ho Daniele 8:23 le 25 o tla hlola pherekano (Mme bonono ho qala ha bona), letsohong la hae.

169-5 / 354 Mme a etsa selekane le Bajude, mme mahareng a lemo tsena tse tharo le halofo, a fedisa selekane hang kamora ho qeta leano la hae le ho fumana tjhelete hotswa ho Bajude. Mme ha a entse seo, oho, hle, oho, hle, o bitsa antikreste ho fihlela mongwaheng wa ho qetela wa kereke, hobane ke - hobane yena le bana ba hae ba kgahlano le Kreste le Lentswe. Monna enwa o bitswa antikreste. Jwale, o tla tshwara tjhelete. Mme ke moo ke nahanang hore o tla tla. Motsotswana feela, ha ke sa ntsane ke bolela sena, ebe ke rata ho kena ho sena motsotswana feela. O bitswa antikreste mme o tla bitswa antikreste pela Modimo ho fihlela qetellong. Jwale, empa ebe o tla bitswa se seng.

169-6 / 359 Jwale, ha a se a kgona ho laola ditjhelete, ebe o tla roba selekane sena le Bajuda, jwalo kaha Daniele mona a bolela hore o tla etsa, mahareng a halofo ya ho qetela ya beke tse mashome a supileng tsa Daniele. Mme ebe, moena, o tla etsa eng jwale? O tlabe a tshwere kgwebo tsohle tsa lefatshe, a tletse ka lefatshe, ho qeta lefatsheng lohle. Mme hara nako eo, ebe ho tla hlaha baporofeta ba babedi sebakeng mme ba bitse bao ba lekgolo le mashome a mane a dikete. Ebe ke eng se tla nka sebaka? Ebe letshwao la sebata sa Tshenolo 13 se tla bonahala, hobane o tshwere moruo, kgwebo le tsohle tsa lefatshe. Mme ho tla etsahalang jwale? Jwale letshwao la sebata le tla hlaha hore ho sebe mang kapa mang ya rekang kapa ho rekisa ha a sena letshwao la sebata. Ke leboha Modimo, Kereke e tlabe e thabela lemo tseo tse tharo kgalalelong. Ha re lokele ho kena hara seo.

170-1 / 361 Jwale, hlokomela, nakong ya ho qetela - qetellong ya mongwaha wa kereke, jwale, o bitswa - yena le metswalle ya hae ba bitswa ka antikreste, hobane ba kgahlano le Kreste mme ba bitswa antikreste. Mme se seng le se seng se kgahlano le Lentswe se kgahlano le Kreste, hobane Kreste ke Lentswe. Jwale, ke antikreste. Ho Tshenolo 12:7-9, ha Satane o lelekelwa ka ntle, moqosi ... O batla ho ngola seo, hobane ke rata ho bala seo; ha rena nako jwale, hobane ke mashome a mabedi - leshome le metso e mehlano le leshome ho isa ho leshome. O ya bona? Empa ho Tshenolo 12:7-9, tsa moya Satane, diabolose, oleng teng mane hodimo mane ha jwale, moqosi wa baena, ho feela hole jwalo; Kereke eya nkuwa, mme Satane o ya lelekwa. Ha kereke e nyoloha, Satane o theohela fatshe. Ebe Satane a iponahatsa ho antikreste mme sebata.

170-2 / 363 Ebe ho Tshenolo 13, ebe o beha letshwao. O ya bona, ha etsa seo - ha jwale Bokreste bo setse moo ho lokafala ho Yena. O ya hopola moo ho Bathesalonika? A dutse hodima tempele ya Modimo, a ipitsa Modimo; o tshwarela dibe lefatsheng, mme seo setla etsahala, mme bokgopo botla tswella, hobane e ka se etse hore e tsebahale ho fihlela nakong eo. Mme ebe Kereke a tshwarane. Mme ha e nkuwa, ebe e fetolwa. Oho, hle, kereke, kereke e kgolo ... Jwale, o fetoha sebata. Yena. Ke lakatsa hore ho ja nka kgona ho bontsha batho.

170-3 / 367 Jwale, hopola, antikreste le sebata ke moya ole mong feela. Ke boo botrintase. E ya, monghadi. Ke tsela tse tharo tsa Moya wa satane. Hopola, Bonikola (O ya bona?), o lokela ho itlhahisa pele ho hore a newe moqhaka. O ya bona? Jwale, hlokomela sena. Tsela tse tharo: tsela ya pele e bitswa antikreste; tsela ya bobedi, o bitswa moporofeta wa bohata; mokga wa boraro, o bitswa sebata.

170-4 / 368 Hlokomela, Bonikola, antikreste ke moo dithuto tsena diqalang matsatsing a Paulose kgahlano le Lentswe la Modimo: antikreste ... O bitswa hape moporofeta wa bohata, eo ha nako ya dithuto e qalang a fetohang motho, e ne ele moporofeta wa bohata ho ka ruta pherekano - leshano la Kereke ya Catholic. Mopapa e ne ele moporofeta wa lentswe le fosahetseng, mme seo se moetsa moporofeta wa bohata. Boemo ba boraro ke sebata, monna ya rweswang moqhaka matsatsing a ho qetela ka matla ohle a pagane Roma a kileng a etsahala, hobane sebata se hlooho tse supileng sebata, drakone, se ile sa lelekwa lehodimong mme a tla ka moporofeta wa bohata. Ke sena he; o nale meqhaka e supileng, mme se ile sa lelekwa sa lahlelwa lefatsheng le lewatleng. Ho lokile. Re bolelang? Mokalli, mokalli wa pere ena e tshweu? Na o ya tseba hore seo ke eng? Ke monna ya matla wa Satane.

171-2 / 372 Ke ile ka bosiu bo bong ... baena ba babedi ba dutseng ka hare ho tshebeletso ena jwale (Moena Norman, morao mola, mme, ke dumela, le Moena Fred); re ne re ile ho ya utlwa ha monna e mong a ruta ka antikreste, monna ya tsebahalang, monna e mong eo Assemblies of God e nang le yena. Mme tlhaloso ya hae ya antikreste a leng sona, a re batla nka vitamin ya se seng - peo ya monna batla e nka ho isa ho sebupuwa se seng se tlang ho kena motseng ka nako ena. Mme setla etsahala ... O ka nahana ka seo Moya o Halalelang tlsa monna ya jwalo ka tlhaloso e jwalo, kapa a bolela hore o nale ona? Ha ele mona Bibele e re bolella hore ke mang antikreste a leng sona. hase se seng ke ... ke monna.

171-3 / 373 Hlokomela, mokalli enwa ke monna ya matla wa Satane, diabolosi a iphapantse. Ke monna ya ikgakantseng. Jwale, ke hopola hore o butse ditsebe tsa hao jwale. Ba ne ba leka emong wa bana ba hae ho kgaso ya television ho ka bona hore ha a motle ho feta ho ka kenela bopresidente; empa leha hole jwalo, o na le bohlale bo boholo; ho jwalo ka Satane. O leka ho rekisa. O ile a rekisa seo ho Eva; o re rekiseditse seo. Re ne re batla monna ya matla; re fumane seo. Ho lokile. Lefatshe lohle le batla monna ya matla; batla fumana seo. Lebella feela ho fihlela Kereke e nkuwa, mme Satane a lelekwa. O tla itlhahisa. Ho jwalo feela. Ba batla e mong ya ka etsa mosebetsi oo; o tla etsa seo.

171-4 / 374 Ya rutehileng ... Enwa ke monna ya matla wa Satane ka thuto, ka bohlale, ka theology ya kereke ya lentswe la hae, ya boiqapelo ba hae, mme o palame pere e tshweu kereke ya mekgatlo ho ka thetsa batho. Mme o tla hapa bodumedi bohle ba lefatshe, hobane ba nale sohle seo - sa dikereke le dikopano. Mme ba se ba nale moaho wa bona mme se seng le se seng se maemong a lokileng. Haho noba le letho le setseng. Mokgatlo o mong le o mong o ho seo, mokgatlo wa dikereke. Mme ke eng se sekenang seo? Roma. Mme mopapa jwale o ya lla, "Re ntho ele nngwe bohle. E tlong re tlo tsamaya mmoho."

172-1 / 375 Mme batho bana, e sita le ba bang ba batho ba Full Gospel, hana - ba tla hana mokgwa evangedi ho ka nka seo. O entse eng? Ba kwalehile ba sa kgone ho ka latola seo basa batle Nnete. Mme Nnete ene e beilwe kapele ho bona, mme ba - baile batloha ho yona le ho ikela, mme ka baka leo balisitswe leshanong le matla l;e ho dumela leshano leo. Ke seo eleng sona, mme antikreste a dinka tsohle. Mme Bibele e itse o tla thetsa, ho menahane, hohle lefatsheng mabitso a ile a ngolwa tlasa Ditiiso pele lefatshe le thewa. Jwale, ha Bibele e boletse hore o entse seo, o feela a se entse. Bare, "Jwale, ke wa ..." Ke moo ba leng teng. O ya bona? Ke sona seo hantle feela. Entse ele mokgwa ona ola wa sehlola. ke yona ntho ela e qadileng kgale eleng antikreste jwalo feela. Ke tla utlwa ho yona, empa ke Nnete. Ke lebeletse ho. Amen.

172-3 / 379 Jwale, hlokomela, o tla hapa o sentse a etsa hona jwale, ha a sa ntsane ele antikreste pele eba sebata. O bua ka kahlolo e bohale. O eme feela o bone. Sheba hore ho sala eng mona lefatsheng e tlohela ho qaleng. Ho tlaba le dillo le ditsikitlano tsa meno. Hobane drakone, Roma, e tshwela metsi hotswa ka hanong la yona ho etsa ntwa le peo ya mosadi bao ba setseng lefatsheng kamora hore Monyaduwa a kgethwe le ho tsamaya. Mme drakone ya lwana le bao basakang ba batla ho kena, ya lwana haholo. Mme Kereke ya sebele e tla feta haho etsahala, empa o ya bona, baphethehile tlasa Madi a na ka mohau wa Kreste, mme ha e tswelle .... haho matshwenyeho. Ntho e latelang bakeng sa kereke ke tlhwibilo. Amen le amen. Modimo o bokwe.

172-4 / 381 Oho, ke rata sena haholo. Ere ke o bolelle sena. Re bolela hore ho tla etsahalang ho hapa, mme o tla fela a hape; o se a entse seo. E ntse e kotulwa taba ena. Ke seo kaofela. E tla kotulwa ka tjhelete, mokgwa o ditshila. Ke hantle feela. Barata tjhelete ho feta Modimo. Seo ba se nahanang ke hore feela ba nale tjhelete e kae. Ke eng seo? O ya tseba hore ho boletswe ka makgetlo: "Fa kereke tjhelete, mme o tla potoloha lefatshe. Efa kereke tjhelete, mme o tla romela baevangedi lefatsheng lohle. Mme o tla etsang? O tla hapa lefatshe ho tloha ho Kreste." Ere ke o bolelle se seng, motswalle waka wa sefofu. Lefatshe ha le soka le hapuwa ka tjhelete, empa ka Madi a Jesu Kreste. Efa Modimo batho ba lokileng batlang ho emela Lentswe, baphela kapa ho shwa batlang ho hapa, batlang ho hapa. Ho tlaba le ntho ele nngwe feela: bao feela ba ngotsweng Bukeng ya Bophelo ya Konyana e sale lefatshe le thewa. Ke sona feela seo retlang ho se utlwa. Tjhelete e kase etse letho ka seo: e tla ba lahlela ho lahleheng ka ho fetisisa.

173-2 / 384 Ha re bone. E ya, ka maemo a thuto, o tlaba. O tlaba motle. O ho, oho, oho, mme le bana bahae bohle ba tlaba batle ka: Ph.D., LL.D., ho menahane L.D., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. fatshe jwalo ho ya ho Z. Ba tlaba le seo sohle. Ba batle. Hobaneng? E tlaba kamora Satane.Hoba kgahlano le Bibele seoke sa Satane. Ke hantle feela seo a ileng a nka Eva ka sona. Eva o itse, "Oho, ho ngotswe. Modimo o itse bakeng sa rona." O itse, "Empa ema. Hantle feela Modimo o itse, empa Ketla bula mahlo a lona le ho lefa bohlale." O nale seo. Re nnile ra mmatla; re fumane seo, molokong ona.

173-3 / 387 Hlokomela, o tla hapa lefatshe lohle la bodumedi. O tla hapa - a etse selekane le tjhaba sa Daniel. Ke sena moo se hlahellang teng sena, bobedi ho Baditjhaba ho batho ba Daniel, ho Bajuda ho, mme ke mona moo re leng teng, le ho sita ho ka ngola mona, mme o se bona hantle feela, ke sena moo seleng. Ke leboha Modimo. Ke eo moo ale teng. Mokgwa oo wa mokgatlo. Mme seo hase ho hula mantswe. (O ya bona?) ke hantle feela.Ke motso wa diabolose; ke ... Mme jwale, e seng batho, e seng batho moo, bona ke batho ba Modimo, bongata ba bona. Empa o ya tseba ke eng, ha re qeta mona ho fihla ha terompeta e lla; mme nako e latelang ha e tla, ha terompeta e lla. O ya hopola lengeloi la ho qetela, lengeloi leo la boraro, "Tswang hara bona tjhaba saka." ... Ha lengeloi le tsamaya ka yona nako eo molaetsa o ya theoha bakeng sa ya ho qetela terompeta, molaetsa wa lengeloi la ho qetela, Tiiso ya pele e buleha. Tsena tsohle dietsahala ka nako ele nngwe. E ya, monghadi. Kaofela ditiisitswe.

174-1 / 389 Jwale, hlokomela, ka yona nako ena ha thaka lena le-hapa (Ebe ke tla kwala.), Modimo Otla etsa se seng he. Ha ke refe Satane sohle mona. O ya bona? Ha re seke ra bua ka yena mona. O ya bona? Ha sena se seholo se etsahala ntle mola, mokgwa ona wa mekgatlo ka kopano hoo bakopanang mmoho ba eme kgahlano le Bokomonisi, mme Modimo a o hodisa le Bokomonisi ho ka hapa bao. Hantle. Ke eng se entseng hore Bokomonisi bohlahe Russia? Ke baka la ho sa loka ha kereke ya Roman le bao bohle. Baile ba nka tjhelete yohle eneng ele mane Russia mme ba bolaya batho ka tlala mme ba baneha letho jwalo ka bohle lefatsheng.

174-2 / 391 Ke ne kele mane Mexicoe seng kgale haholo le bona bana ba banyane. Nahana efeng kapa efeng e nang le Catholic ha e kgone ho ka itlhokomela; haho le enngwe ya tsona. Mpotse hore kae ... Mpontshe moo baleng teng. Naha efe kapa efeng e laolwang ke Catholic ha e kgone ho itlhokomela boyona. France, Italy, kaofela ha tsona tseo, Mexico, hohle moo o yang teng, ha ba kgone ho itlhokomela. Hobaneng? Kereke e nkile sohle. Ke lona lebaka le entseng hore Russia e lelekwe.

174-3 / 391 Sheba se etsahetseng. Ke tseba sena ka bonna. Ke ile ka ema moo le ho nahana ka thabo ya kgauda eo o e utlwang ha tshepe e lla. Mme mosadi e monyane ya futsanehileng a tla jwalo ka seterata, a hulanya maoto, mme ntate a nkile ngwana, mme babedi kapa babararo ba lla. O ne a dutse pela mosadi e mong ya shweleng mona, ba ne ba motshwere, o nahana hore otla ya lehodimong ka seo. Oho, ke dihlong tse ka kang. Ka bona tlase mola ... Ke eo a etla ... Moruo wa bona o fokola hoo o sa tsitsang; kereke e nka sohle seo ba nang le sona. Mona Pancho e monyane, mohlomong Pancho Frank, a tla fatshe, mme ke setene sa mason, mme mohlomong mashome a mabedi a dipeso ka beke, empa setla nka kaofela mashome a dipesos ho ka reka dieta. Ke moruo wa bona. Empa jwale mona, ho etsahalang ka mason le moahi ho etsa mashome a dipesos ka beke (hantle ka hore, ha ke tsebe seo a se etsang, empa ka mokgwa oo wa moruo - ka tsela eo e leng maemong).

174-5 / 393 Hlokomela, jwale, ha a etsa mashome a mabedi a dipesos ka beke, ke enwa moo a tlang teng Chico (O ya bona?), se bolelang "ba banyane," mme basebetsa moo bakeng sa tse hlano dipesos ka beke, mme o nale bana hoba hlokomela; empa ho tlaba e mong ya kokotang monyakong wa hae ho tlo nka tseo tse hlano dipesos kapa tse nne tsa tsona ho ka lefa dikerese tse khrisis ho ka tjhesa ho millione dollara ya kgauta aletara bakeng sa dibe tsa hae. Ke moo he. Ke botsitso ba moruo. Ke tsela eo naha tsa bona dileng ka teng. Ntho ena e ka sohle. Kereke e nka sohle.

175-1 / 395 O nale seo ka ho yena. Ke seo kaofela. Mme o, ka tjhelete ya Bajuda selekaneng seo; Bibele e re batla nka sohle, mme a fetohe sebata; o roba selekane, o ferekanya; o qaqha peo ya mosadi ka tsela e jwalo, mme a tshwela metsi hotswa hanong la hae, a etsa ntwa; o tla lla le ditsikitlano tsa meno. Mme Monyaduwa ha nyalana ka thabo kwana (O ya bona?) ka nako yona eo. O se fetwe ke seo, motswalle. Modimo a nthuse; mme ke batla hoba moo. Ha ke kgathale hore eja seo. Ke rata hoba moo.

175-2 / 398 Jwale hlokomela, hlokomela, ka yona nako eo sena se tswella, pele sena se nka sebaka, ho nale, sena mona lefatsheng, Modimo O tshepisitse, kaofela mohlang oo re lebetse ka mathata a rona, Modimo o tshepisistse seo hore o tla re romella moporofeta wa sebele wa Lentswe ka molaetsa ho kgutlela ho Lentswe la sebele la Modimo le ho bontate ka tumelo ho theola matla a Moya o Halalelang hara batho, O tla phahama ho feta bana ba bang ka yona nako eo. Eya, monghadi.

175-3 / 398 Mantswe ona ao a hlahisa Jesu Kreste hore ke Yena maobane, le kajeno, le ka hosa feleng. "Bonang, ke nale lona ka ho sa feleng, e sita le dipheletsong tsa lefatshe. Mme mesebetsi eo Ke e Etsang le tla e etsa le lona. Ke tla ba hantle feela le lona. Sebakanyana ha ba no Mpona, hobane batla iketsetsa mekgatlo mme baqhalane, empa lona le tla Mpona, hobane Ke tlaba le lona. E sita le ka ho lona ho fihlela pheletsong ya lefatshe." Ha are ... kgalefo ya Hae e tuka ho fihla pheletsong ya lefatshe. Ke moo he. Oho, Modimo. Ke mang mokalli wa pere ena e tshweu? Ha o ya foufala. O ya bona hore ke mang. Ke yena elwa antikreste le moya oo o thetsang o nyenyepelletse ka hare, mme wa etsa le ho thets ...

175-4 / 399 O ya bona, Modimo O tswella ka ho phetha taba ena. O bontsha hore ho nale monna ya tswang hodima pere e tshweu ka seqha ntle ho motsu wa sona. Ke mothetsi. Ha ana matla. O re, "Matla a kereke ..." A ho kae jwale? Baetsang jwale? Bare, "Re kereke ya sebele." Kereke ya sebele e leleka ya diabolose, ho fodisa ba kulang, le ho tsosa bafu, le ho etsa mehlolo. E ho kae hona jwale? O ya bona? Ke mothetsi: seqha se senang metsu. Ho jwalo feela ke nnete.

176-1 / 400 Empa o ya bona, ha Kreste A etla, Sabole ya tswa molomong jwalo ka lehadima. Ya tswa mme yaba jwalo kaha e hlola e qhalanya dira tsa Hae. E seha sohle le hotla,Kobo ya Hae e innwe ka hara Madi mme seropeng sa Hae ho ne ho ngotswe"Lentswe la Modimo." Amen. Ke enwa moo A tlang teng , a tswa lehodimong.

176-2 / 401 Mokalli eo wa pere e tshweu e sale a ntse ale teng mona lefatseng. O tla fetoha ho tloha ho antikreste. O etsa seo hoba moporofeta wa bohata. O ya bona, o qadile ele antikreste, moya oo; yaba o fetoha moporofeta wa bohata. Ha morao, ha diabolose a lelekuwe, a kenella ho yena. Tsela tse tharo: ho qaleng ke diabolosi,moya wa diabolose; ebe o fetoha moporofeta wa bohata, moruti wa thuto tse fosahetseng; ntho e latelang o ya itlhahisa. O ya bona? Ke eo. Mme ka nako eo diabolose o lelekwa lehodimong mme a iponahatsa jwalo ka motho, Moya o Halalelang o theoha jwalo ka Motho. Amen. Oho, hle. Ke nako e jwang.

176-3 / 402 Hosane mantsiboya, Modimo ha a ratile, Tiiso ya Bobedi. O ya Morata? (Ho lokile, Moena Fred ..... diteipi, moena, boloka ...) Jwale, o dumela seo? ke tima feela seo.) Jwale, ke tlilo utlwa seo; o tseba seo. O ya bona? Empa ke lebeletse ho. Ere ke o bolelle se seng, moena. Ke tseba jwale ho feta bophelong hobaneng ha Moya o nnile wa nhlokomedisa ka nako tsohle, ka mokgatlo.

176-4 / 403 Ke leboha Modimo ka ho mpontsha ntho tsena. Ke tseba hore sena ke Nnete. Ke seo he, e senohile hantle feela moo. Ke enwa o kalla hantle ho ya ka mengwaha le ho hlaha moo le ho itlhahisa a lokile kamoo a ka kgonang. O ya bona? Ke yena. Jwale, ha re thetswe ke seo. Jwale, o bulehile mahlo. Sutha nthong tseo. Rata Modimo ka peleo yohle ya hao, mme o dula ka ho tshepahala ho Yena. Eya, monghadi. Etswa Babylon.