Ditiiso 01 of 10 - Modimo O Ipata ho tse nyatsehangi, A Itlhahise ka yona tsela (63-0317M)

1-1 / 1 Ke ya leboha, Moena Neville. Morena A o hlohonolofatse. Kgotsong hoseng hona, metswalle. Ke tima hanyane feela tsa bophelo baka, hore kebe ka hare ho Tabernacle hape hoseng hona ho ka bona maemo a yona a matle le bana ba Modimo badutse ka ntlong ya Hae. Ke ne ke maketse haholo ha ke fihla mona maobane ha ke sheba moaho ona.Ke no ke eso lore leka mohla hore o kaba ka mokgwa ona. Ha ke hlokomela mongolo, oo bao ngotseng, ke bone phapusing e emeng hlakoreng le leng, empa jwale ke e bona ele sebaka se setle. Mme re motlotlo hoba ho boka ya Matla ohle ka baka sena. Mme re ...

1-3 / 3 Ke letlisetsa madume hotswa ho mofumahadi waka le bana leha bane ba lakaditse hoba teng tshebeletsong ena mme ke - beke e re hlomphang Kreste ka yona; empa bana ba sekolong, mme ho thata ho tloha. Mme.. Ba hlobotse ho hlolohela hae ka maikutlo, empa ha re hlobole motho le kgale. Ha o hlobole seo hohang. Ho nale sekang metswalle, mme ke thabela metswalle, hohle, empa ho nale se seng ka metswalle ya kgale: haho kgathatsehe hore o etsa metswalle ho kae, hase metswalle ya kgale. Haho kgathatsehe hore ke ho kae, sena setla dula sele teng sehalalelo. Hobane lemong tse kabang mashome a mararo tse fetileng ene ele bethe ya seretse feela mona, ke hopola sebaka sena ele sa Jesu Kreste ha ho ne hose letho mona empa e - e bethe ya seretse feela. Sena ene ele bethe. TKe lona lebaka le etsang seterata moo, tse - tsela e tsamaye ka thoko mola.

1-5 /4 Mme hare mona ho ne hole dipalesa tse bitswang dililie, sehlotshwana sa dililie. Mme - lily ke palesa e makatsang. Leha ele hore etswa seretseng, e lokela ho phunyeletsa seretseng le metsing ho hlahisa kutu tsa tsona ho ka bontsha botle ba teng. Mme ke - ke nahana hore ho etsahetse tse ngata mona. Le hore ho tloha ka nako eo, sehlotshwana sa lily e iphunyetsa seretse; mme ha e fihla ka hodima metsi, entsha mahlaku a yona; makala a teng atswa kantle, mme e hlahisa Lily ya Bodiba.

2-1 / 6 Ha eke e eme. Ha eke ebe ntlo ya Modimo. Tabernakele ka boyona e bile teng ho tloha ka 1933, empa ke nahana hore hoseng hona - ntho e lokileng bakeng sa tshebeletsong e nyane e behetswe batho bao ... (ka lerato le ho thapelo ho Kreste), o e ntse sena hoba bobebe.

2-2 / 7 Mme ke rata ho leboha e mong le emong ka monehelo wa lona mme jwalo kaha o hlahisa ha le thusa kereke ya Kreste. Mme ke thabela le ho leboha phutheho ka mantswe ao boemeding ba baena ba kereke ka tshebeletso ena: Moena Banks Wood, moena wa rona ya hlomphehang; Moena Roy Roberson, moena wa rona ya hlomphehang; le ba bang ba bangata, ka ho se ikgantshe bonngwe ba pelo, ho ba nkile nako ka konteraka ho lokisa sebaka sena - badutse mona ho hlokomela hore eya ahuwa hantle. Mme ...

2-3 / 9 Ha ke kena ho bona sefalo, mofuta oo keneng ke o lakatsa kamehla bophelong baka - ke ... Moena Wood otsebile seo ke neng ke se hloka. Ha akaba are o tla seaha, empa o se entse. Mme hlokomela kontraka, ke tsohle ... sesetle.

2-4 / 10 Mme jwale, haho mantswea ka hlalosang maikutlo aka ka teng. Haho kamoo ho ka etswang ka teng (O ya bona?), mme - empa Modimo o ya utlwisisa. Mme ka bonngwe ake le putswe ho nkeng karolo ho sena seo le se entseng hore baka sena sebe tjena ka ho se aha, ntlo ya Modimo. Mme jwale, ke rata ho bua mantswe ana: Jwale, moaho, jwalo kaha ole motle, ka hare le ka ntle ... Moena-ka-molao, Junior Weber, o nale sebaka sa ditene ... ha ke bone hore ha jwang ho kaba le ntho e betere ho feta: mosebetsi o lokileng

2-6 / 12 Moena emong ya teng mona (ha ke so kopane le yena monna enwa), o ile a kenya tsena tsa mmino. Empa ho bona sena, nka re ... Haho hokgutlela morao ho holo; dikamona hara sileng - ka tsela tse fapaneng. Haho kgathatsehe mo ke emeng, ho ya tshwana. O ya bona? Mme kamore ka nngwe - e entseditswe dispeakera ka hare. Mme o ka e etsa ka tsela eo o e ratang. Ke dumela ene ele letsoho la Modimo O matla ohle Ya entseng sena.

3-1 /13 Jwale, ha Modimo A fane ka moaho bakeng sa ho rapela kaho ... Bakeng sa ho loka - ho pota lemo tse mashome a mararo ... Re qadile ka seretse seleng fatshe mona - sawdust, mme ho dutse setofo sa kgale. Mme kontraka, Moena Wood, e mong wa bona, Moena Roberson o ne a njwetsa ka pilastara tse pedi dine dile teng, mme ditofo tseo tsa kgale dine dile marulelong, a ile a tshwara mollo oile wa e tjha mohlomong ka maoto amararo. Hobaneng ha o saka wa etjha ke Modimo a le mong feela ya tsebang, ke Modimo feela a ileng A boloka seo. Mme ebe kamora hotjha hoo Tabernakele e ile ya itshwarella hodima ona, hobaneng ha e saka ya wela kahare - ke letsoho la Modimo feela. Jwale, marulelo ana a entswe ka tshepe ho tloha fatshe o entswe ka thata.

3-2 / 14 Jwale, ke nahana hore ke mosebetsi wa rona ho e lokisa ka hare ka mohau wa Modimo o ileng wa ba le rona ... Sena e kasebe hantle feela moaho feelaoo re tlatlang ho ona, empa ha emong le mang a etlo bona botle ba Jesu Kreste ho motho ka mong ya kenang ka mona. Ha eke ebe sebaka sa Modimo, batho ba kopaneng, hobane haho kgathatsehe leha moahoo kaba motle ha kae (ka hore re a mohele seo), botle ba kereke ke batho ba kahare ho yona. Ke tshepa hore e tla dula ele ntlo ya Modimo kamehla ele botle ba Modimo.

3-4 / 15 Jwale, tshebeletso ya lejwe la motheo le beilweng, pono e kgolo e tlile, mme e ngotswe ho lejwe la motheo ka tsatsi leo.

3-5 / 16 Mme o ka lokela ebe o ne o ntse o ipotsa hore hobaneng ha kene ke rata hotla moo. Mosebetsi waka wa pele ho kena tshebeletsong e ntjha, ke ile ka nyadisa monna e mohlankana le morwetsana ka offiseng. Haebe ka botshepehi ho sebeletsa Kreste ho Monyaduwa alokisetse mokete wa lenyalo.

3-6 / 17 Mme jwale, ha re etseng jwale ka ha rene re etsa qalong. Ha rene re qala ho hlompheng ha rona Modimo, ke ne kele motho - mohlomong lemong tse mashome a mabedi a metso e mmedi ha rene re beha lejwe la mantlha. Ene ele pele ke nyala. Mme kene ke rata ho bona sebaka mme le ho Modimo - hobane Modimo (O ya bona?) le batho ba Hae. Mme re ka etsa seo feela, eseng ka moaho o motle, empa ka bophelo bo botle pela Hae.

3-7 / 18 Mme jwale, pele merapelong e hlwekileng - bala Mangolo a mang le ho behela sena ho kgutleleng ho Modimo, mme ke nale - ke nale molaetsa wa boevangedi hoseng hona ho aha molaetsa o tlang. Mme mantsiboyeng ana, ke rata ho nka kgaolo ya bohlano ya Tshenolo, e tlamilweng ho tloha ho tloha ho Kereke tse Supileng tsa Mongwaha ho ya Ditiisong tse Supileng, hore ke ... Ebe retlaba le ... Mantaha mantsiboya etlaba mokalli wa pere e tshweu; Labobedi mantsiboya, ebe mokalli wa pere e ntsho ho theoha jwalo - bakalli ba pere tsena tse nne. Mme ebe Tiiso ya Botshelela e bulwang, mme ebe Sontaha hoseng, Sontaha se latelang hoseng, ha Morena a ratile (re tla bona ha morao, re tla hlalosa ha morao), mohlomong Sontaha se latelang hoseng rebe le kopano ya thapelo ho aheng. Mme ebe Sontaha mantsiboya re kwale ... Morena Ha a ka re thuse ho bula Tiiso ya Bosupa, moo holeng teng temana e kgutshwane, mme e bolela sena: "Ho bile le ho kgutsa lehodimong ntho eka etsang halofo ya hora," ka ho kgutsa hoo ...

4-2 / 23 Jwale, ha ke tsebe seo ditiiso di sebolelang. Ke batla kele pheletsong ya mosebetsi mohlomong ho ba bang ba lona jwalo ka mohlomong hoseng hona. Re nale mopolo wa kereke e emetsweng ke batho, empa e kase ame sena. Mme haeba otla bona sena, sena se lokela hotla ka tshusumetso. E lokela hoba jwalo; Modimo ale mong ke Yena ya ka kgonang ho etsa seo, Konyana, mme mantsiboeng ana Buka ya Tokoloho.

4-3 / 24 Jwale, ho sena ke ... Lebaka le etsang hore ke se fane ka sebaka sa thapelo bakeng sa bakulang kapa jwalo ke hobane ke dula le ba bang ba metswalle, mme ke fana ka motsotso ka nako ya ho bala le ho rapela. Mme o tseba pono yaka pele ke leba bophirimela - ya Mangeloi a Supileng a neng a tla a fofa, jwale o tla utlwisisa ha nako entse e eya.

4-4 / 25 Jwale, jwale ke nahana hore moahong re lokela hoba le sena, haeba se hopoditswe (kap ho hopotseng metsotswaneng e mmalwa ho Modimo), re lokela ho e boloka ele jwalo taba ena. Ha re lokele ho reka kapa hona ho rekisa ka hare ho moaho ona. Ha re lokele ho etsa kgwebo efe leefe ka hare ka mona; ha se lokele ho etswa seo ka hare mona. Ke, jwalo kaho dumella basebeletsi ho rekisa dibuka le ntho efe kapa efe. Haho kgathatsehe hore ke eng, hona le sebaka se seng ho ka etsa sena ... Re - re ha re tshwanele ho reka le ho rekisa ntlong ya Morena. Se lokela hoba sebaka sa - sa ho rapela, kgalalelo, ho kopana ka sebakeng seo. O ya bona? Jwalo, O re neha sebaka se lokileng; ha reke re hlomphe Modimo ka seo.

5-1 / 26 Mme jwale, seka bonahala sele thata, empa hase sebaka sa ho eta; ke sebaka sa ho rapela. Ha re ya lokela ho belaela dipelong tsa rona, kantle ho sebaka sa ho rapela, ka bonngwe haese haho hlokahala jwalo. O ya bona? Ha re ya lokela ho tsamaya hohle; hare ya lokela ho matha ka hare ho moaho ona kapa reka kgalema bana ho matha kahare ho moaho. Mme ka ho etsa seo, ho se ikutlwe hore hobe ka tsela eo - ka ho etsa sena, rene re sebeditse ka tsela e jwalo mme ho lokela ho hlola jwalo. Jwale, re nale sena ... 'hobane batho ba bangata ha re tsebane. Batho ba Tabernakele ena batseba seo, moaho ona o behetswe tshebeletso ya ya Matla ohle.

5-3 / 26 Ka seo, e behetswe rona, ha re hopole ha re kopane ka seo, kgutsang mme le boloke tshebeletso ya Modimo. Ha re batla ho etelana, ho nale dibaka tsa ho eta ka bonngwe jwalo o tsamae moo hoseng motho ya ka utlwang nahana, mme batho ba bang batla, mme ha batsebe hore baetseng. O ya bona? ho lerata haholo o ya bona, ke botho feela ... Mme ke bone dikerekeng ho etswa hore ebe mpe, hobane ha retle ho kopana ho tlotlisa Modimo; re tla mona ho rapela Modimo, ebe reya mahaeng a rona. Mokgwa ona wa ho rapela. Neng ... Ema kantle; bua se seng le seseng ha feela ele se Halalelang; etelanang; etellanang dibakeng tsa lona; empa ha o kena kgutsa, kgutsa. O tlile mona ho morapela (O ya bona?) mme Modumelle ho bua le wena. Kgathatso ya sona ke, re bua haholo re mamela haholo. Ebe retla mona, re Moemele.

5-6 / 29 Jwale, ho ya kgale Tabernakele, haho lokele hoba motho ale mong ho seng hona ke letsatsi la bohlaho, ha Major Ulrich a bapala mmino, mme ka ema haufi le difapano tse tharo ho momela Yena. Nkase dumelle motho ... Diushera diema monyako ho bona hore haho motho ya buang. Halese le qetile ho bua kantle ka kwana, le kene. Ha le lakatsa sena, ka kgutso e nyane o ka ya sefoleng ho rapela ka kgotso. O kgutlele morao setulong sa hao, bulang diBibele. Seo baahelane, ho ne ho tloha ho yena. Hao na letho leo o lokelang ha seo se etsa. Hao batla ho bua le yena, ere, "Ke tla mmona kantle. Ke mona ho rapela Morena." O bala Lentswe la Hae kapa o kgutse.

6-1 / 30 Mme yaba mmino - Kgaitsedi Gertie, ha ke tsebe hore ebe o teng na mona hoseng hona, Kgaitsedi Gibbs. Piano ya kgale, ke ya dumela, maswabi le mehopolo bakeng sena. Mmme o tla e bapalla fatshe, "Tlase kwana sefapanong moo Mopholosi waka a ileng a shwa teng," mmino o monate ka nnete, mme ho fihlela nako ya tshebeletso, mme moetapele wa pina a eme a bine pina tse mmalwa tsa tshebeletso, mme haebe ho nale a mong ya ka binang, ebe o ya e bina, empa lekgale sehlotshwana se llang. Mme mmino o tswelle ho binwa, mme ha ke utlwa seo, ke se ke tseba jwale hore ke nako yaka ya hotswa. Ha moetapele a hlaha ka pela phutheho e rapelang tlotsuong ya Moya, o tlamelletswe ho tswa lehodimong. Ke seo kaofela. Haho tsela ya ho ka tlohela seo. Empa ho tsamaya pherekanong, ebe o se o ferekane, Moya o ya lla. Mme ... Ha re rate seo, tjhe. Re rata mona ho rapela. Re nale mahae a matle ao ke tlo bua ka ona ka mora motsotso mme jwalo hae, moo re etelang metswalle ya rona. Ena ke ntlo ya Modimo.

6-4 / 32 Jwale, ho nale bana ba banyane, jwale, masea. Jwale, haba tsebe phapang. Ba ... Tsela e nngwe ya ho fumana sena ke ho lla. Mme ka nako e nngwe ka ho nwa metsi, mme ka nako e nngwe bahloka seo. Mme renale sena ka mohau wa Modimo ka ntlong; ene e bitswa mona ka hara list "ntlo ya ho lla," empa e hantle kapele ho rona. Ke, mantswe a mang, moo bomme baka nkang bana ba bona. Jwale, seo hase ntshwenye nna keleng mona sefaleng ; mohlomong nke ke ka sehlokomela le ho sehlokomela, ho tlotsuwa, empa hona le batho ba dutseng mona kapele, mme ho ya ba tshwenya. O ya bona? Mme batlile mona ho mamela molaetsa. Jwale bomme, ha bana balona baqala ho lla, o ka se kgone ho tlosa seo. Hobaneng, ka nnete ho jwalo ke ... O lokela, o lokela ho motlisa. Mme wa sebele o rata ho nka ngwana wa hae ho ya kerekeng, mme seo ke seo olokelang ho se etsa. Mme renale kamore moo eo o kae bonang hukung e nngwe le enngwe ya moaho, kaofela auditorium, mme moo sebui o ka beha sephahamisa modumo jwalo kaha o rata, ka - ka ho toilete e nyane ya ho qetela, le sejana sa metsi, mme hantle feela bomme ka tshepo. Ka ditulo ho nka e moo fatshe, sebaka sa ho tjhentjha lesea la hao honale ntho e nngwe le e nngwe diteng moo. Dilokisitswe kaofela.

7-1 / 35 Mme ebe jwale, nako tse ngata-dilemo tsa bana mme ka nako e nngwe ba baholo ho ka tswella, o ya tseba, batho ba batjha kapa ho kgaola ka nako e nngwe ka kerekeng. Jwale, o hodile ho ka tseba taba ena. O ya bona? O lokela ho tseba sena. O ya bona? O ne o sa lokele hotla mona ... Ha lebeletse hoba monna wa sebele ka tsatsi le leng le hoba le lelapa mmusong wa Modimo, ebe jwale o qala seo jwalo kaho qaleng (O ya bona?), mme o etsa hantle le ho sebetsa hantle. Mme jwale, 'hobane ... Jwale, diushers dieme dihukung tsa kereke jwalo jwalo ditswella, ba - ba lokela jwalo ke mosebetsi wa bona(mme ditrustees didutse kapele) moo tabeng ena ka boitshwaro, ke bo balokela ho bitsa hore bathole.

7-3 / 37 Mme hao sa batle seo, ho kaba betere hao ka itulela ho sena setulong, hobane ho nale motho ya batlang ho utlwa sena. Ho nale motho ya ratang ho utlwa seo mme ke seo releng sona mona, ke ho utlwa Lentswe la Modimo. Mme ka tsela e jwalo mang kapa mang o batla ho utlwa, mme re batla ka thata jwalo feela hobe jwalo - jwalo kaha bakaba jwalo. Ho jwalo feela, eseng sehlopha sa ballang feela. Ho jwalo, motho ya rapelang Modimo; ka moo ho lebeletsweng. Ke kamoo ho lokelang hoba ka teng; ke seo o bileng mona ka sona, ke horapela Morena. Mme jwalo kaha o ikutlwa ho rapela le ho hweletsa, tswella jwalo feela (O ya bona?), 'ke seo o bileng ka sona (O ya bona?), empa - ke ho rapela Morena kaho Morapela. Empa haho se etsahalang hore o rapela Morena o ntse o hweshetsa kapa o fetisa dipampiri, o thusa e mong ho ka tloha pela boteng ba Modimo. O ya bona?

7-5 / 38 Jwale re bona seo e tlabe se fosahetse, mme re rata ho busa ka seo ka kerekeng, hoo ho kopano, ka hare ho moaho ona, kereke ena e tla behelwa Mmmuso wa Modimo le therong ya Lentswe. Rapela; rorisa; ke lona lebaka le etsang hore o tle mona, ho rapela. Ebe ... mme ntho e nngwe, ha tshebeletso e fedile jwalo kamehla dikerekeng batho ... ha ke nahane hore 'hobane kamehla kele teng kapa ke le siyo (O ya bona?), 'hobane kamehla ke ya tsamaya leha ke rera tshebeletso tse ding, tlotsuo eyatla, mme dipono dibonahale, mme ke ya hlolwa, mme ebe ke ya ka kamoreng, mme mohlomong Billy kapa e mong wa banna bana a tle ho nna hae mme a etse hore ke phomole nakwana ho fihlela ke iphumane, 'hobane ho ya monya hona. Mme ebe, ke bone hantle seo, ke moo bana ba dumellwang ho tsamaya ka sena, mme ba baholo hore ka ntlong ho emong. Ke tsela e ntle ya ho tsamaisa mosebetsi wa Modimo, O ya bona?

8-2 / 42 Ha tshebeletso e tswa tloha auditoriumong. O qetile ho rapela jwale. Jwale tswang le yo bua ntho efe kapa efe eo le ratang ho e bua. Hao nale se seng seo batlang ho se bua le emong, ho ba bona mohlomong, hobaneng, o ya le bona kapa maheng a bona kapa eng kapa eng, empa o seke wa etsa seo ka ho auditorium. Ha re etseng sena ka tlotliso ya Modimo. O ya bona? Sena ke sebaka sa ho kopana le Yena. O ya bona? Mme molao o ya jwalo kaho otloloha, ho fela hole jwalo. Mme ke - ke dumela hore seo setla thabisa Ntate ya mahodimong.

8-3 / 43 Mme o ya kena mme o yatla ho fumana seo ho tloha ho qaleng ha Moya o wela hodima lona ... Jwale, kamehla ... ke tla kgolwa hore sekasebe mona. Empa ha batho ba nale kereke e ntjha, ntho ya pele eo o e tseng, phutheho e qala ho ba thata. Hao rate hore seo se etsahale. Kamora tsohle, sena ke sebaka sa ho rapela. Ena ke ntlo ya Modimo. Mme ha dineo tsa moya dire tlela ... ke utlwisisa hore batho bao batlile ho ya ka kgutlo tse ngata ho etsa sena lehae la bona. Ke lebohela seo, ke lebohela seo hotswa ho Modimo le ho dumela hore ha re rorise Modimo ho motheo moo jwalo ka monna ya motjha, ke rapelletse seo ho fihlela Jesu Kreste a fihla. Mmme ha ke entse seo, ke kolota dikete tsa didolara - mme ba ... Oka nka monehelo kopanong ya maemo ho ka fumana mashome a mane le a mararo a disente, mme maikemisetso ele lekgolo le mashome a mahlano, makgolo a mabedi a didolara. Nka etsa seo jwang? Mme kene ke tseba hobane ke ya sebetsa, mme ketla e Iefa ... lemo tse leshome le metso e supileng kele moetapele empa ke sa amohele leha ele sente, empa ke fana ka bojohle baka, kantle ho bophelo baka, mme tsohle tse tlang ka lebokose le lenyane kwana kamorao ho Mmuso wa Lehodimo ... Mme batho baporofeta le ho lekanya hore nakong ya selemo, e tlabe ese ele karatjhe.

9-1 / 46 Satane o ile a leka ho re nkela yona ka tsatsi le leng ka dikgohola, ka qhekanyetso ya mmuso: banna ba bang baile bare baile ba robeha leoto ba santsane ba sebetsa ho yona, mme a e lesa, mme ebe - mme a re suwa a batla ho nka Tabernakele. Mme a seke a atleha, empa hona ho se utlwe seo sa ho loka ka ho nahana ka seo base bolelang, e eme kabotle bo makatsang diauditoriums le ho loka dikerekeng tsebang dile teng mona United States. Ho jwalo.

9-2 / 47 Ho tloha moo e ile ya hasa Lentswe lefatshe lohle (O ya bona?), ho lepota, mme le ho nka mothinya ho potoloha matjhaba tlasa lehodimo ho ya ka moo ke tsebang, hopota lehopota lefatshe. Ha re lebohele seo. Ha re lebohe seo. Mme jwale ka hobane re amohetse seo hara rona, marulelo kahodima dihloho tsa rona, kereke e ntle e hlwekileng; ha reke re inehele ka botjha ho Kreste. Mme ...

9-3 / 49 Moena Neville, moena wa rona ya hlomphehang e bile ele moetapele, mosebeletsi ya tshepehang ho Modimo, jwalo kaha monna eo a tseba molaetsa, o itshwarelletse ka hohle ka moo aka kgonang. Ho jwalo. Ke motho ya lokileng; o atshaba - o a tshaba - kapa ha atshabe, ha ke bolele hore, empa o lokile; o tla etsa - ha a bue. O ya tseba, jwalo ka ho bua ntho tse sehang "ho qhanolla," kapa "ho ema tsi." ke hlokometse le ho mamela ditape tsa taba eo. Empa ha etsahala hore ke etse seo, jwale ke rata hore o hopole. O ya bona? Mme sena sohle sea hatiswa (O ya bona?); ntho e nngwe le enngwe e hatisitswe. Mme ke ya kopa ha ledeacone o eme mosebetsing wa hae mme le ho hopola tlasa ho boella hotswa ho Modimo ho ka thola mosebetsi oo (O ya bona?), le trustee ka nngwe e dule ele jwalo.

9-5 / 50 Moetapele ke ho ... ke mosebetsi wa moetapele ke hore seo; ke ditrustee - kapa ke bolela madeacone, hobane ke mapolesa a tshebeletso. Ke seo, ha banyalane ba banyane baetla mme ba letsa manaka a bona, mme o tseba feela hore kamehla baetsa jwalo, kapa ntho e tshwanang le eo dikopanong kapa a hotswa moo ... Mme mme e mong o tla mona, mme o nka seo ka ngwana ya bolelang le ho matha moo koloing, mme mme wa hae a tla le yena koloing, ledikona le etsa seo. "O tla mona ebe o dula fatshe, kapa ke ilo nka moo ka koloing yaka ebe ke o isa hae jwalo ka mme wa hae." O ya bona? O etse seo.

10-1 / 52 Hopola, lerato ke ho lokisa (O ya bona?), kamehla yohle. Lerato la sebele. Jwale o lokela ho emela ditukiso. Mme bomme batseba seo sebaka sa bana. Bana ba lona ba banyane bafapaneng ka ho matha ka hare ho kereke. O ya bona? Mme lona batho ba baholo le ya tseba ho bua leho tswelletsa pele mesebetsi ka hara auditorium. O ya bona? O seke wa etsa seo; sefosahetse. Ha ho thabise Modimo seo. Jesu o itse, "Ho ngodilwe: Ntlo yaka ke ya thapelo, thapelo, e bitswa ntlo ya thapelo ke ditjhaba tsohle." Mme bane ba reka ebile ba rekisa, mme A jala dikgwele (sephadi) hara bona le ho baleleke ka auditorium. Mme rea tseba o ne a sa batle ha sena se etsahala mona. Jwale ha re nehele maphelo a rona, kereke ya rona, mesebetsi ya rona, le mesebetsi yohle, mme ntho e nngwe le enngwe Mmusong wa Modimo.

10-3 / 54 Jwale, jwale, ke rata ho bala Lengolo lena pele re ya thapelong. Mme ebe, ke ponahatso feela, hobane sena se ile sa etsahala lemong tse mashome a mararo tse fetileng. Jwale ... mme ebe - jwale ha re bala sena Lengolo mme a bua ka sona, ke tshepa hore Modimo otla re hlohonolofatsa. Mme jwale, ho ne hole teng ene ele ntho e nngwe feela. O ya bona. Moo re neng re e hatisa jwalo jwalo, re nale sebaka moo re hatisang teng; ho nale sohle seo hotla hantle hotswa ho mike mola.

10-5 / 56 Ho nale dikamore, dikobo, se seng le seng sa kolobetso. Mme ebe ntho ele nngwe: batho ba bangata bane basa rate ha ke etsa seo (batho ba mona ba sa tsebeng Mangolo) ka ho etsa sehlabelo. ke hopola se seng se etsahalang ka seo. Ke nale difapano tse tharo, mme le moena ba tshoswa 'hobane ke utlwile - mokgatlo o mong ka hore re thakgisitswe ke Catholic. Ke rata barutwana, kapa motho e mong, kapa Bakreste bare MaCatholiki banale menyetla ya Thakgiso. Thakgiso ya Kreste ho emela BoCatholiki; baemetseng Modimo, Mmuso. Jwale, baemetse MaCatholiki. Re dumela ha Mmuelli mahareng a Modimo le motho, le Kreste; empa MaCatholiki a dumela ho ba buelli bohle, dikete tsa batho le ntho tsohle. MoCatholic ofe leofe ya lokileng, mohlomong, ya shwang o fetoha mmuelli. Jwale, thakgiso ya Kreste e hlahisa Jesu Kreste.

11-1 / 58 Na o ne o tseba Bakreste ba kgale, ho ya ka - ho ya ka histori ya kereke ya pele, bane ba jara difapano mahetleng a bona ho ka bontsha seo baleng sona jwalo ka Bakreste. Jwale, makatholiki a bolela hore ene ele bona. Hobane ba bolela ha ene le bona ba pele, empa Catholic church ene e esoka e kopana nakomng eo (O ya bona?), empa Bakreste bane ba kopana sefapanong ... O ile wa utlwa batho bare, "Morao sefapanong." O bolele seo ho Makatholiki? Ke MoCatholic wa sebele, ho kopano ya Holy Ghost Church ya lefatshe, hantle. Re MaCatholic; re a ho qala MaCatholic, ba dumelang ho Bibele MaCatholic. O ya bona? Ke bakereke ba Catholic, mokgatlo. Re lokolotswe ho seo. Re batswellise pele ba thuto ya baapostola. Re ba tswellisi pele ba kolobetso ya Moya o Halalelang le ntho tsohle tseo kereke ya pele eneng e se emetse, mme Catholic church ha ena seo. O yae bona?

11-3 / 60 Jwale bane ba tlisa thakgiso ho kae, eneng e tlisa sefate sa oliva Jesu a rapella, thakgiso e nkileng dilemo mme ene e newa Moena Arganbright, mme ke rata ho isa tlhompho ho kereke eo ... Mme ke ha jwang seo seka tswelapele moo (ha ke tsebe hore ke mang ya neng a hakile seo) ho nna, ka ho le letshehadi, O ile A tshwarela leshodu ka ho le letona la Hae. Ke nna eo. Mme ntho e nngwe e emetse: Ha hloho ya Hae ene e keba mme A tshwarela e mong le emong, mang kapa mang ... ke ho sheba, mme o o emetse ho seo, moetsadibe. O tla o sheba fatshe. Ha morao ona le kganya e nyane a dutse moo altareng mme pitso e le teng, kganya e tla hodima seo, hore ha motho ale teng ...

11-5 / 63 O re, "Ho baneng o batla seo? Ha o lokele hoba lesetshwantsho." Jwale he, yena Modimo elwa ya itseng, "O seke wa iketsetsa setshwantsho se betlilweng," Yena Modimo elwa ya itseng, "Etsa dikerebime tse pedi mme le tlame mapheo a tsona ka bobedi, mme o a bee setulong sa mohau batho batle barapele." O ya bona, ke kantle ho kutlwisiso. O ya bona? Hore etle e kenywe ke hantle feela e leketle moo sebakeng, mme ke ya leboha hoba e mong wa lehlakore le letona. Mme ke dumela hore o ile a ntshwarela, hobane ke - jwalo kaha ho utsuwa ho hong, hoo ke sakang ka ho etsa bophelong bohle baka; empa ke sesebedisitse hampe ho fihlela ke utswa, mme ke ile - ke entse tse ngata tseneng ke sa lokela ho dietsa, mme ke thabela ha Modimo A ntshwaretse hoseng hona dibe tsaka.

12-1 / 66 Mme jwale, ke rata ho bala Buka ya I Dikorenike 17 mme ho bua feela metsotso e mehlano bakeng sa tshebeletso ena, rapela, mme re ye molaetseng. Jwale, ho I Dikorinthe, Kgaolo ya 17 ...

Jwale, eitse ha, Davida ha ase a kene tlung ya hae, Davida are ho moporofeta Nathane, Bona hle, nna ke ahile ntlubg ya dikedare, empa areka ya selekane sa MODIMO E DUTSE TLASA MASELA. Nathane a re ho Davida, Etsa sohle sepelong ya hao; hobane Modimo o na le wena. Bosiung bona boo, Lentswe la Jehova latla ho Nathane, lare, E ya o bolelle Davida ... E ya o bolelle Davida mohlanka wa Ka ... (ho nale) ... O re JEHOVA ore, Hase wena o tla nkgahela ntlo eo Ke tla dula ho yona: Athe Ha ke so dule tlung Ha e sale Ke nyolla Israele Egepeta ho fihlela jwale; ke nnile katswa tenteng e nngwe ho ya ho e nngwe, ka tloha tabernakeleng ho ya ho enngwe. Hohle moo ke tsamaileng hammoho le Ba Israele bohle, na nkile Ka bolela taba leha ele ho emong wa baahlodi ba Israele, bao ke balaetseng ho disa setjhaba saka, kare, Na ha le Nkahele ntlo ya dikedara ke eng ba? Jwale, bolella mohlanka wa Ka Davida ore, Ho itswe ke Jehova wa makgotla, Ke ne Ke o late meraka, Ka mora dinku hore ketle Ke o behe moetapele wa setjhaba sa Ka sa Israele: Ke nnile kaba le wena le hohle moo o neng o tsamaya teng, Ke bile ka fedisa dira tsa hao ka pela mahlo a hao, mme Ka o etsetsa lebitso le leholole lekang mabitso a baholo ba lefatshe.

12-2 / 67 Ke rata hore sebaka sena - seo Davida a boneng ntho eo re e boneng le rona. Davida are, "Haho ya loka hore lona batho le Nkahele ntlo ya dikedare, mme areka ya selekane ya Modimo ele tlasa masela." (Ene ele matlalo a rokilweng mmoho a dinku le diphoofolo.) A re, "ha ho ya loka ha rele hae, mme areka ya selekane ya Modimo ele ka hare ho tente." Jwale Modimo o ahile tabernakele. Empa Davida, jwalo ka motho - wa lerato le hoba pela Modimo, o ne a tshollotse madi a mangata. Jwale oile are ... Davida a bolela sena pela Modimo ka moporofeta wa mongwaha oo, e neng ele Nathane, mme Nathane, a tseba hore Modimo o ratile Davida, a re, "Davida, etsa ka hohle kamoo Modimoa o laetseng." Ke molaetsa o monate ha ka kang. "Etsa sohle sepelong ya hao, hobane Modimo o nale wena."

13-2 /68 Mme ka bona bosiu boo - ho bontsha seo ho Davida ka ho rata Modimo le ho bona seo, le ho tseba hore ba ne bale hara seo, Modimo o ne ale mohau ho ka theoha lehodimong le ho tla bua le Nathane. Mme kamehla a bua mantswe ana: "Tsamaya o ilo bolela Nathane, ..." KAPA "Tsamaya o ilo bolella Davida, Mohlanka waka, ke o latile kamora dinku." Jwalo ka ... E ne ese letho. Ke rata ho etsa sena ka motsotswana feela. "Ke o nkile o se letho, mme Ka a o fa lebitso; o nale lebitso le leholo kahodimo banna bohle lefatsheng." Mme ke rata ho eketsa moo ho - ho botshepehi, leha ele - tsela ya ho etsa ntlha. ke ne ke le mengwaheng e fetileng ha ke ne ke eme motseng, mme hose ya nkgathallang; ho se ya nthatang. Kene ke rata batho, empa ho ne hose ya nthatang kapa lapa laka. Hose ho hlokomela ho mme waka ya ratehang. Ke ne ke lakatsa hore mme waka ane a ka phela hore retle re tsamae hoseng ho holo. Ba bangata bane ba etsa tjhelete ho ka thusa ho aha moo, mohlomong Modimo hoseng hona o ne a tla etsa hore ba bone seo.

13-6 / 73 Empa lapa la Branham lene le sena lebitso le letle mona ho nweng. Ha hona motho eo ya etsang seo. Ke hopola ke jwetsa mofumahadi waka, ha ke hopola ke tla fumana e mong ho ka bua le yena. Haho ya nkgathallang, mme jwale ke lokela ho ya ipata ketle ke phomole. Mme jwale Morena o re neile sebaka se seholo mme ntho tseo A di entseng. Mme A mpha, ntle ho lebitso le lebe, O nneile lebitso le monate ho nale a mangata a tshwanang le a banna ba baholo; mme O fedisitse dira tsaka. Haho yaka ha fetoha letho peleho moo a yang teng - empa - mme ke thabile haholo.

13-8 / 75 Mme ke ne ke tla tseba na, jwalo kangwana ya monyane, hodimo mona tse pedi kapa tse tharo diblocks ho tloha mona ho ya Ingramville School, ha kene kele setsheisa sa sekolong sa skate ho dipondo tsa kgale. Ke ile ka tseba jwang hore tlase mola ho pondo ho nale peo ya lily e ka hlahang ka tsela ena? Mme ke ile ka tseba jwang hore ho nale ya buang le nna, mme leha hole jwalo, A ka mpha - lebitso le tla hlomphuwa ke batho?

14-1 / 76 Mme jwale, Davida o ne a sa dumellwa ho aha tempele. O ne a sa kgone ho etsa seo. Empa O itse, "Ke tla hlahisa peo ya hao, mme otla nkahela tempele, mme tempele eo etlaba e sa feleng tempele. Mme hodima mora, Mora Davida, o tla laola Mmuso o sa feleng." Solomone, mora David namemeng (ho tloha matleng a hae) a ahela Modimo ntlo, tempele. Empa ha Peo ya Davida eetla, Mora Davida, O ile aba bolella hore haho lejwe le ke keng la leswa lesa fetolwa hodima tempele, empa o likile ho ba bontsha e nngwe tempele.

14-2 / 78 Johanne, mosenole, hodima Buka ya Tshenolo, oile a bona tabernakele (Tshenolo 21). O ile abona temple e ntjha e etla, e theoha lehodimong e tshwana le monyaduwa ha a itokiseditse monna wa hae, mme lentswe latswa hara yona tempele lare, "Bona, tabernakele ya Modimo e hara batho, mme Modimo O hara bona, mme ba phumula dikeledi marameng a bona. Mme haho satla hlola hoba le tlala, haho satlahlola ho bile le mahlomola, bohloko le lefu, hobane tsa kgale difetile." Mme Mora wa sebele wa Davida (jwalo kaha re tlo ithuta thuto ya Hae bekeng ena e tlang) ebe o tla kena tempeleng, tempele ya Modimo, tabernakele ya sebele, e ileng ho lokiswa jwale. Hobane o itse ho Johanne 14, "Meaho e mengata ka tlung ya Ntate, mme ke tlaya ..." O ne a bolelang ka seo? E ne ese e kile ya hlaloswa pele taba eo "Mme ketla tsamaya ke ilo le lokisetsa bodulo, mme ketla kgutla ho Lelata." Mme ka nnete, re tseba hantle hore etlaba mongwaha o monate oo. Mme Peo ya Sebele ya Davida e tla dula teroneng, eo eleng Jesu Kreste, mme O tla busa hodima Kereke jwalo ka Monyadi, kahare ho ntlo ya Ntate hodima meloko e leshome le metso e mmedi ya Israele ka ho sayeng kae.

14-4 / 80 Mme dibaka tsena tse nyane ... Jwalo ka Davida a saka a kgona ho ahela Modimo tabernakele ya nnete, hobane o ne a sa lokela ho etsa seo ... Ho ne ho se letho seo aka se etsang. O ne a sa loka mme nale madi matsohong. Ho jwalo feela le kajeno. Ha re ya lokela ho aha Tabernakele ya Modimo. Ho teng Ale Mong feela ya ka etsang seo, mme o ntse a aha hona jwale. Empa tabernakele ena e nyane, mmoho le tempele eo Solomone a e ahileng, mme mmoho le tse ding, ke tsa nakwana eleng dibaka tsa ho rapela ho fihlela nako eo ya sebeleTabernakele e tla theohela lefatsheng, mme kaho loka ho tloha marung ho ya marung, mme haho pheithile hoba le mahlomola. Haho phethile ho rerwa diphupu ka hara Tabernakele eo. Haho phethile ho eba le manyalo, hobane lenyalo letlaba leng feela elengle sa feleng. Etlaba nako e ntle ha kakang eo.

15-2 / 82 Empa ha re lokeng dipelong tsa rona, ha re emeng ka ho loka bakeng sa Tabernakele e tlang, hore retla lokiswa ka Moya o Halalelang retla rapela sebakeng sena jwalo kaha retlaba sebakeng seo, re e metse sebaka seo ha seetla. Jwale, ha re emeng ka maoto, mme ha ke bala Mangolo a Halalelang.

Mme ka bona mahodimo a matjha le lefatshe le letjha: hobane lehodimo le lefatshe la pele le fitile; mme ho ne ho se lewatle. ... nna Johanne ke bona motse oo o halalelang, Jerusalem e motjha, o tswa ho Modimo lehodimong, o itokisitse jwalo ka monyaduwa a itokiseditse monna wa hae. Mme ka utlwa ... lentswe hotswa lehodimong lere, Bona, tabernakele ya Modimo e hara batho, mme o tla tsamaya hara bona, mme batlaba batho ba hae, mme Modimo ka sebele O hara bona, mme abe Modimo wa bona.

15-4 / 83 Ha re inamise dihloho tsa rona. Ntate wa rona ya Mahodimong, re eme ka tebello. Re eme ka tshepole le ka tiiso. Mme re ya O kopa, Morena, ho amohela mpho ya rona eo O re neileng yona ya mohau, tjhelete ho ka etsa sebaka sa ho rapela bakeng sa Hao. Haho letho kapa sebaka seo re ka se etsang lefatsheng se loketseng - Moya wa Modimo ho ka tsamaya,empa re fana ka sena jwalo ka lerato la rona ho Wena, Morena. Mme re ya o leboha ka sena seo O se entseng bakeng sa rona. Mme jwale, moaho le sebaka tse ileng tsa lokisetswa rona, mme re ya leboha bakeng sa mohopolo ... Mme jwale, Morena Modimo, jwalo kaha pono ya dilemo ka ho hlahisa sena, hoo ke boneng tseo batho baneng bale sona, mme diiletsa lokiswa mme tsa etswa botjha, mme ka kgutlisetswa morao.

16-1 / 86 Mme jwale, Morena Modimo, Mmupi wa lehodimo lelefatshe, re eme jwalo ka batho bao eleng mohlape wa Hao. Re eme jwaloka - ka batho ba Mmuso wa Hao, mme le nna, lemoetapele, mme kereke, batho, re behele ho moaho ona tshebeletsong ya ya Matla ohle Modimo ka Lebitso la Jesu Kreste, Mora wa Hae bakeng sa tshebeletso ya Modimo le kemelo le tlhompho ya Modimo. Ha Evangedi e tlohe sebakeng sena ho etsa hore ka kgutlo tse nne tsa lefatshe ba bone matla a kgalalelo ya Modimo. Jwalo kaha O entse pele, ha bokamoso bo bonahale kamehla bole botle.

16-2 / 87 Mme, Ntate, re ipeha ho tshebeletso ena ho Lentswe le ka ho jwalo ka basebetsi, re ipehile ho rera ka Lentswe la Hao, ho ka toba nnete, hotswa mongwaheng, ho aba, ho kgalema-tlhopheho jwalo kaha ho boletswe ho tloha kgale batho bakase mamelle thuto ya pholoho empa ka baka la ho hlohlona ha ditsebe batla kgeloha nneteng ho ya tahlehong.

16-3 /87 Morena, jwalo kaha re lekile ho tshwarella batho ho Lentswe la Hao, ha re ke re tshwaetswe, Morena, jwalo ka karolo tse pedi tsa Moya ha difihla hodima sebaka, Moya o Halalelang jwalo ka letsatsi leo re emetse tempele moo Solomone a rapetseng, Moya o Halalelang ka sebopeho sa Topallo ya Mollo le Leru dietla ka pele monyako, dipalame hodima dikerebume, mme diema sebakeng se halalelang, mme e nka sebaka sa tsona. Oho Modimo, Solomone oitse, "Ha batho ba Hao ba ba mathateng hohle, mme bashebe sebakeng se halalelang barapele, ebe O utlwa O le lehodimong." Morena, ha Moya o Halalelang hoseng hona otle pelong yaka, moya o mong le omong o ka hare ho sebaka sena. Mme Bibele ere kganya ya Modimo ene ele kgolo hoo basebeletsi baneng basa kgone ho sebeletsa Modimo.

17-1 /89 Oho, Morena Modimo, ha seo se etsahale hape hare sa ntsane re O rapela ka hare ho kereke ena. Mme ho ngodilwe: "Kopa mme o tla fuwa," mme re inehela ka monehelo wa kereke ena hoseng hona tshebeletsong ya Hao, letsatsing le tlang Kganya le Kganya ya bosiu, hore re tlise kgothatso le ho lebella ha batho ba lebeletseng ho tla ha Hae eleng Monyadi ho apesa Monyaduwa wa Evangedi ya Kreste bakeng sa Morena Jesu ho moamohela. Sena re se etsa, nna, Moena Neville, lephutheho bakeng sa Modimo Lebitsong la Jesu Kreste. Amen, amen. Leka dula.

17-2 / 91 Davida o itse, "Ke ile ka thaba ha baitse ha re yeng ka tlung ya Jehova.'" Mme ha sebe lerona kahosa feleng, hore ha seo se bolelwa, mme re tla thaba mmoho ka tlung ya Morena. Amen.

17-3 / 92 Jwale, kamora sehopotso saka, ke nale hora. Mme jwale, jwale hopola jwale re hopola seo: ho tshebeletso eo, bohalaledi, ka kgutso pela Morena; tlotlisa Morena mme o tiye feela jwalo kahara ntlo ya Modimo. Mme jwale ... Mme ha tshebeletso e tswile - hang ha tshebeletso e qeta hotswa, hotswa ka moahong (O ya bona?), mme seo sefana ka nako ho kena kamona le ho e hlwekisa nako e tlang re se re lokile. Jwale haho namoferefere ka tlung ya Modimo. Mme haho jwalo ...

17-4 / 93 Ke nahana hore o ya ... Sebaka setlabe se hlekehile metsotsong e leshome le metso e mehlano kamora ho hotswa ha tshebeletso. Eba le bonnete bahore o nalesetswalle; tshwaranang ka matsoholohle, mme o memele bohle hotla hape. Mme - mme re ba lebeletse hotla bekeng e latelang, e nngwe ya ditshebeletso tse kgethehileng ya tseo tse kileng tsa ebateng mona Tabernakeleng. Re lebeletse pele.

17-5 / 94 Jwale, ke - ha ke so behe ntho hodimaka ho fihlela ele kamora nako maobane ha kentse ke rapela; ka qala ho bona se seng. Jwale ke tshepa e tlaba nako e ntle, eo ke dumelang hore etlaba yona ha Morena a re thusa. Jwale, jwale, ha kere "nako e kgolo" ... Jwale, ke tlo bua ka se seng hodima taba ena hoseng hona. O ya tseba ka nako e nngwe seo motho areng se se holo ka nako e nngwe ha ho jwalo, empa seo Modimo a reng se seholo se fela se le seholo, motho a se bitse bothoto; mme seo Modimo a se bitsang bothoto, motho a se bitse se seholo. Jwale ha re beheng seo mohopolong wa rona. Ho lekanya Lentswe ka bonngwe.

18-1 / 95 Jwale, tshebeletso e telele; ba tlatswa hobane ke tshebeletso e thata, thuto e ngata, kopano ebe e ... Sebaka seo ke dulang ho sona, batho ba rata ho njesa se seng le seseng, empa ke ... Kere, "Holokile, olahlehetswe ke boima, Moena Branham," ntho e nngwe le enngwe, empa ke nale tshebeletso e kopanetsweng. Ke lokela ho tsamaya nakong e tlang Sontaha mantsiboya ho ya hlakoreng le letona ka potlako Mexico, jwale ke ntho e thata. Jwale ke mpa ke leka ho lesa hoja haholo - mme ke itokise. Mme ke thabile, hoseng hona, ho bona Moena Junior Jackson, le Moena Ruddell, le diministers tse fapaneng jwalo ho pota; Modimo ao hlohonolofatse.

18-3 / 98 Jwale, ke rata - ho bua le lona ka sena hoo ke nang le dinotes tse ngotsweng mona. Mme ke rata ho bala pele Buka ya Isaia 53. Jwale, ha le ntse le e phetla ke rata ho etsa tsebiso tse pedi, hore mantsibueng ana, ke rata ho bua ka Buka ena, ke elekanya mahareng a kereke ya ho qetela ho ya ho bulweng ha Tiiso. Jwale, ho nale sekgeo moo. Mme ... Pele, ha ke qetela kereke ya ho qetela, ke ile ka bua ka Beke tse Mashome a Supileng tsa Daniele hang feela ya latelwa 'hobane e tlanngwe. Mme kare, "Jwale, hanka nka Ditiiso tse Supileng, Ke lokela ho tlosa Dibeke tse Mashome a Supileng tsa Daniele ho ka tiisa taba ya Ditiiso, le ho lesa ntho tse ding dibulehile." Mme ene ele kgaolo 5 ya Buka ya Ditiiso tse Supileng, mme re tla nka seo mantsibueng ana.

18-5 / 101 Re rata ho qala esa le ka nako mantsiboeng ana. Ka nna ho etsahalang ... O se o boletse seo, qala esa le ka nako? Ho jwang ka ... na ho ka etsahala hore emong le emong abe teng ka hora ya bosupa? Ho lokile. Ha re qale tshebeletso ka metsotso e mashome a mararo kamora hora ya botshelela, tshebeletso ya mmino, mme ketlaba mona ka hora ya bosupa. Mme hara beke ke tla qala ka nako. Mme ke ... Jwale retla ... Haho ya ratang ho bina jwalo ka Mokreste. Re rata ho bina; re rata ntho tseo, empa jwale re rata - re ho se seng. Re - re ho Lentswe (O ya bona?); jwale ha re - ha re dule ka tsela eo. Jwale, re ilo ...

18-6 / 103 Re thutong, mme o ka bona hore re ho kae (O ya bona?), hobane ha ke ruta ho hong hoseng hona, ke lokela ho ya ikarabela. O ya bona? Mme ha ke ya lokela ho nka seo motho a se bolelang; Ke lokela - se lokela ho budulelwa. Mme ke dumela ha Mangeloi a Supileng a tshwereng diaduma tse supileng a ka etsa seo. O ya bona? Mme ke ...

19-1 / 104 Jwale, ho Isaia 53 ya Isaia, temana ya pele le ya bobedi. Ke rata ho botsa potso. Jwale, ha ho lebise ho Ditiiso tse Supileng. Ho na ke molaetsa feela, hobane ke tsebile ke nale tseo; ha ke a lokela ho kena ho sona ka nako ena. Empa ke nahana, tshebeletsong feela ya sena, tshebeletsong ya saehopotso sa kereke ena (kapa tshebeletso dfeela ya sehopotso, ho nale) ebe ba - haho sana nako ebe ke kena feela hoseo ke ratang ho bua ka sona (O ya bona?), ho buleng Buka ena. Jwale ke tla etsa seo mantsibua ana.

19-2 / 105 Mme jwale, ena ke tshebeletso feela e nyane - e nale - e itshwareletse hantle feela ka bothata, jwale mamela Lentswe. Le tshware. Mme ha o nka ditapes kapa hohong, ebe o dula hantle ho seo tapee sebolelang kapa hose ruta. O se bue se seng ntle ho seo tape e se bolelang. Ere hantle seo tape e se bolelang (O ya bona?), jwale hobane ntho tse ding ... Re tla utlwisisa sohle ka sena, hobaneng ke ho sa utlwisise. O ya bona? Mme o nale bonnete ba ho ka bolela seo tape e se bolelang. Se bolele letho se seng (o ya bona?), 'hobane ... ha ke bolele seo hotswa ho nna. Ke yena a bolelang sena. O ya bona? Mme ... nako tse ngata ke pherekano, batho batla ema mme bare, "Ho lokile, jwale-le-ho bolela hore-le-hoba." Ha re e leseng feela ele kamoo eleng ka teng.

19-3  107 O ya bona, ke hoba re batlang Bibele. Ka tsela eo Bibele e bolela sena, ke tsela eo re ebatlang ka teng, hobane - jwalo ka. Se kenye ya hao - ho toloka. E se e tolokiwe. O ya bona? Jwale ...

Ke mang ya dumetseng tseo re se boletseng? mme ke mang eo letsoho la MORENA le senohileng?

Ere ke e bale hape, ka hloko.

Ke mang ya dumetseng seo re se boletseng? ... (Potso) ... mme letsoho la MORENA le senotswe ho mang?

Ka mantswe amang, ha o dumetse polelo ya rona, ebe letsoho la Modimo le senotswe. O ya bona?

Ke mang ya dumetseng polelo ya rona? mme ke mang eo letsoho la MORENA le senotsweng ho yena?

19-5 / 110 Jwale, ke rata hape ho bala Buka ya Evangedi ya Mohalaledi Mattheu 11. Mme jwale, otlisa dipampiri, hobane re kopane ... ha o sena recorder, o tlisa - pampiri ya ho e fumana. Kgaolo ya 11 ya Mohalaledi Matthew, temana ya 25 le 26, 11:26, 27. Ho lokile. Jesu o bua thapelong ... ke rata ho qala mona hore. Ha re etse ho ya ka 25 le 26 temana ke ha ke dumela, hobane ke e tshwaile mona ho Bibele.

Nakong eo Jesu a araba mme are, ke ya o leboha, Oho Ntate, Morena wa lehodimo le lefatshe, hobane o patile tsena bakeng sa ba bohlale le ho disenolela dithoto, mme wa disenolela masea.

Leha hole jwalo, Ntate: ho bonahala ele hantle mahlong a lona.

20-1 / 111 Fumana Mangolo ao a mabedi. "Ke mang ya dumetseng polelo ya rona? mme ke mang eo letsoho la MORENA le senotsweng ho yena?" Leha ... Ebe Jesu O leboha Modimo hobane o patile tsena bakeng sa ba bohlale le barutehileng, mme a disenolela masea hobane ba jwalo batla ithuta, hobane ho bonahala ho lokile ho Modimo. Jwale, ho tloha Lengolong lena, kapa ho baleng Lengolo lena, ke ngotse sena: "Modimo o ipata ho tse sa bonahaleng, Mme A boele A itshenole hape hona moo." Jwale, bakeng sa ditapes ke tswella ho bolela sena, hape jwalo ka ditapes (O ya bona?), 'hobane ba - baya dihatisa. O ya bona? "Modimo o Ipata ho tse sa Bonahaleng, Ebe O Itshenola ho tse sa Bonahaleng."

20-3 / 113 Ho ya makatsa hao fumana hore Modimo o etsa seo. Modimo otla Ipata ho se sa bonahaleng hono hotla ba dimillione tsa dimiles mme o thinyetse ho le letona, tse ding tsa dintho ho tse sa bonahaleng ka tsela ya Hae ya ho sebetsa ho Itshenola hape. Ke nahana hore - lengolo re ka lebala pele re kena ho e kgolo thuto ya Ditiiso tse Supileng. Bongata bo ke se motsebe ho ya ka tsela eo A ka itlhahisa ka yona. Jwale, batho ba nale mehopolo ya bona ho Modimo o tla etsa seo; jwalo kaha re entse polelong ya pele ka tsela tse ngata e dula ele jwalo. Motho o dula kamehla o fa Modimo tsela ya ho Motlotlisa bakeng sa tseo a dibatlang, mme kamehla o sheba pele seo a ka se etsang, mme ho iphapanya seo. O ya bona, o ya bona?

20-5 / 114 Ke ka tsela eo ba ileng ba se mmone kapa ho mohlokomela. Ba sheba morao ba bona tseo Adientseng, empa bahloleha ho hlokomela tse sa bonahaleng tseo a dientseng. O ya bona? Mme balebella pele tse kgolo tse tlang le tse tlang ho etsahala, amme makgetlo a robong ho a leshome, se se seetsahala hona jwale, mme ho bo bebe ho sa e hlokomele taba ena. O ya bona?

21-1 / 115 Ka tsatsi le leng - monna mane Utica ... Mme haeba ba bang ba batho bao bale teng mona, ha ke bolele sena bakeng sa - bakeng sa kgethollo ho motho. E ne ele - lehlatsipa la Ntwa ya Ditjhaba mme ke dumela ha a ne ... ha ke tsebe hore o ne ale lehlakoreng lefeng, empa ke dumela ha ane ale lehlakoreng la marabele. Empa o ne a - o ne a nale tshwaetso, mme a bolela hahose ntho e jwaloka ka Modimo. O ne a dula Utica; lebitso la hae ene ele Jim Dorsey. Bongata ba lona le ka nna la motseba. O ne hlola a mphile mahapu ha ke sale thaka le lenyane. O ne a jala mahapu haholo mane tlase pela noka - fatshe mane. E ne ele motswalle wa ntate. Empa a re ka tsatsi le leng, e nngwe ya dintho tseo ka thoko ke neng ke dibua kgahlano (Jwale, ke ne kele moshemane ya monyane nakong eo.) - empa kgahlano le tumelo ya hae eneng e etsa hore a tlohe a tsamaye, mme a diehe hlooho ya hae, mme a lle. Mme ke ne ke utlwa hantle hore monna enwa o itshwareletse ka thabo ho Kreste lemong tse kabang mashome a robedi a metso e mehlano.

21-3 / 117 O ile a botsa ngwanana e monyane ka tsatsi le leng, ke mang ya tlang Sekolong sa Sontaha, hobaneng ha ane a senya nako ya hae ka ho etsa seo? Are, hobane a dumela hore Modimo oteng. Mme Mong. Dorsey are ... Are, "Ngwanaka o fositse, ka ho dumela nthong e jwalo." Mme ngwanana eo a ema mme a kgumama ho nka - nka palesa e nyane hotswa - hotswa mobung, a entsha le metso ya yona, mme are, "Mong. Dorsey, o ka mpolella hore sena se phela ka mokgwa o jwang?" Ke moo he. Ha a leka ho batlisesa ... O ne a re ho ngwanana enwa, "Hobaneng, e mela mobung." Mme potso e hlahe: "Mobu o na o hlaha kae na? Peo e kene jwang na? Ha jwang?" Jwalo jwalo ho fihlela a bona ... O ya bona? Ha se ntho e kgolo e thabisang e re ka nahanang ka yona, empa ke ntho e bobebe eo Modimo a ka e etsang bonneteng, tse bobebe.

21-5 / 120 Ho thabisa Modimo ho ipata ho tse sa bonahale le ho Itlhahisa, le ho ipata le ho I tshenola ho tsona. Ke - ke tse ka hodima mohopolo hobane ... Hao kare, "Hobaneng ha Modimo wa toka aka etsa seo?" Ke hobane motho ho tloha qalong ho se leke ho itlosa. Motho o ne a behetswe hore a itshetlehe hantle ka Modimo. Ke lona lebaka le entsweng hore re tshwantshwe ka dinku le mohlape.Nku e ka se e tiise; o lokela hoba le modisa; mme Moya o Halalelang o lokelang ho re etela pele. Jwale motho o entswe ka tsela e jwalo, mme Modimo O entse mesebetsi yohle ya Hae ka tsela e nyatsehang hoo tse nyatsehang ho se e utlwisise; mme Modimo o Iponahatsa ho tse sa bonahaleng ho ka utlwisiswa ke banyatsehang.

22-2 / 122 Mme ka tsela e nngwe, O itse ho Isaia 35, ke dumela. O itse, "Hoo sethoto se ka se boneng ..." Ho bobebe haholo. Mme re tseba hantle seo e kgolo, ho fihlela e eba ntho e kgolo, mme re lahlehelwa ke tse nyatsehang. Re kgotjwa ke tse nyatsehang. Ke yona tsela eo re fosang Modimo ka yona, ke ka ho kgotjwa ke tse nyatsehang. Modimo o nyatseha hoo le barutwana ba dikolo matsatsing ana bale dimillione tsa dimaelele; ka baka la bohlale ba bona, ba tseba hore haho ntho e kgolo jwalo ka Yena. Empa Tshenolong ya Hae, O e entse hore e nyatsehe hoo ba kileng baefosa.

22-4 / 124 Jwale, bala seo. Ithute tsohle. Mme lona batho baetang mona, ha le ya dikamoreng tsa motel, nka ntho tsa bona. Ha rena nako ya tseo ho ya ka ho robeha, empa ke rata ha le kaya ka bolona moteleng, kapa hoteleng, kapa moo o dulang teng, kapa hae. Kopanang mmoho.

22-5 / 125 Ba mofosa kamoo A Itlhahisang ka teng, o moholo hoo ka ntho e kgolo, empa o Ipata ho tse sa bonahaleng ho tse sa bonahaleng. O ya bona? Seleke ho iphahamisa, hobane ho ya ka hodimo; empa mamela ho tse sabonahaleng moo Modimo aleng teng, mme o fumana Modimo ho tseo tse sa bonahaleng. Bohlale bo boholo ba lefatshe, ka thuto ena, kamehla baya lahlehelwa. Jwale, ha ke yo moo ... Mme haho mosuwe wa sekolo ya e tsebang, tse pedi kapa tse tharo tse ke ditsebang mona; mme ha keya sekolong le thuto mme ho leka ka tsena; ha ke mona bakeng sena. Empa ke eng seo, batho ba beile tsona tseo ka bongata, ho fihlela tsena ... Esita le diseminari mme balahlehileng ho Modimo a se beil;e ka pele ho bona.

22-7 / 127 Ke lona lebaka le etsang hore ke sebe kgahlano le baena ba mekgatlo, empa kele kgahlano le mekgwa ya mekgatlo; hobane baleka ho itukisa ka bo bona - le ho ruta basebeletsi ba bona ka tsela - sebakeng, ho fihlela ba sena sekolo sephethahetseng le thuto, ba kantle; mme  balokela ho ema le dihlahlobo tsa psychiatrist mme j.j. Ha ke eso ho nahane hore ke thato ya Modimo ho ka ruta tshebeletso ya psychiatry empa ho moleka ka Modimo. O ya bona? Eya. O ya bona, ke Lentswe leo Modimo a batlang ho leka batho hoba le Lentswe - le rerwa Lentswe. Jwale, re ruta philosophy; re ruta mekgwa, le mekgatlo, mme bongata le dintho tseo tse ngata, hobane bare ha ba utlwisise. Ho ka utlwahala. O tshepisitse ho etsa seo. Jwale, re mokopile ho etsa seo.

23-2 / 129 Jwale, re tlo nka mangolo a mmalwa hwa motsotswana. Ha re hlokomeleng matsatsing a Nohe. Matsatsing a Nohe, Modimo o il;ea hlokomela bohlale ba lefatshe ka tlhompho, a romela molaetsa o nyatsehang ho ba bontsha boholo ba Hae. Jwale, re ya tseba hore matsatsing a Nohe, bane ba bolela hore tikoloho e kgolo hoo re sakang ra kgona ho e fihlela sebaka sena ho se tlwaelehileng. Mme ke dumela hore qetellong re fihletse seo, hobane Morena o boletse jwalo, "Jwalo kaha ho bile mehleng ya Nohe, ho tlaba jwalo le matsatsing a Mora Motho." Mme O fane ka mohlala.

23-3 / 132 Mme ba aha pyramid le sphinx mane Egepeta, mme ba aha gigantic ntho tse re senang matla kajeno a ho diaha. Banale moaho embalming ka ho etsa embalm ho etsa hore e bonahale jwalo ho fihlela e re jwalo kajeno. Re kase etse mummy kajeno; hare na se ka etsang seo. Bane ba nale mmala - o itshwarellang lemong tse sekete kapa kete tse hlano tse fetileng, entse ele ona mmala oo lekajeno. O ya bona? Ha re na seo kajeno. Mme ntho tse ngata tse kgolo le tikoloho eya hlalosa ka matla a teng ho ya ka tikoloho.

23-4 / 133 Mme o ka nahana kajeno mokgwa oo mahlale le thuto dileng ka teng matshwao a maholo a saletseng ho bontsha hore tikoloho, ke maemo a tikoloho a maholo aoa re tlamehang ho a boloka, ha jwang mahlale ao - le tikoloho e ntjha le thuto eneng ele ka teng - ene ele - tlameho ka batho. Balokela hoba jwalo. E lokela hoba jwalo. Ho ne hole tse ding, ke nahana jwalo, mongolo o mong hara yona yohle. Mme jwale Modimo, ho batla hara moruo ka tsatsi leo mekgwewng mohlomong eseng jwalo, mohlomong, ho fumana monna ya lokileng ho fihlela A fumana mohlala, mohlomong rapolase ka lebitso la Nohe, modisa. Mme A moneha molaetsa wa Hae ho rerela batho baneng banyatseha ho fihlela - ntho tsa dikolo tsa tsatsi leo, ho fihlela bakgotjwa ke tse nyatsehang tsa molaetsa.

24-1 / 134 Mme leha hole jwalo, molaetsa o ne o le kapela mahlale, kgetho. Hokaba jwang le pula marung haele mona hose pula moo? O ya bona? Mme molaetsa o bobebe wa - wa ho aha areka, hoaha sena hone hose metsi moo seka e kasesang, hobaneng, o ile a fetoha se tshehisac. Mme a fetoha - le - seo re ka sebitsang (hao ka lebala seo) "banyatsua." Mme bongata ba batho ba Modimo ke banyatsuang (See?), they are. Ke thabela hoba e mong wa bona. Jwale ... O ya tseba, bafapane le ba bang - mokgwa wa tikoloho. Jwale banyatseha, senyatsehang. Are batho ba Hae ene le batho ba Hae (ka bonngwe, ho ya makatsa), empa boruti ba semoya, setjhaba sa borena, ho fana ka sehlabelo se halalelang ho Modimo, ditholwana tsa maleme a bona ke ho rorisa Morena. Ke batho. O nale bona.

24-3 / 136 Mme hlokomela seo ntho e makatsang ka tsatsi leo ka mokgwa wa qhekanyetso ka hara kereke, qhekanyetso, ho rera Evangedi e ka ho bonahala ha mola ka tsela ya ho dumela. Mme boramahlale ... Hobaneng, haba - ho ne ho bonahala ho nyatseha. Bane baka hlalosa sena jwamg ka mahlale ho ne hose pula. Empa modisa enwa ya nyatsehang o dumetse hore Modimo o itse pula e tla na, etla na pula. O ya bona? Hore ... lekanya seo le kajeno ha motho a fola, bare, "Ke monahano feela," kapa " Nka bontsha kamahlale hore kankere, kapa karolo e itseng, kapa - kapa ntho eo e sale teng moo." Empa tse nyatsehang, diile (O ya bona?), hobane ha a sheba karolo; o shebile ditshepiso, hantle feela jwalo kaha Nohe a entse.

24-5 / 139 Jwale ha o bone: "Jwale kaha ho bile matsatsing a Nohe, ho tlaba jwalo le ho tleng ha Mora Motho." Kabohlale haho ya ka etsang seo, haho le among ... Ngaka e kare, "Sheba mona, seo sentse sele teng. Kankere e ntse ele teng. Letsoho la hao lentse le le sehole jwalo kapele. O fapane kelello." Mme hopola, hore moya ona ola ho tloha matsatsing a Nohe a itseng, "Haho pula moo, Re ka thunya kgwedi ka disebediswa tsa rona, mme haho pula moo."Empa ha Modimo are hotlaba le pula moo ... Hobane tumelo ke karolo ya tshepo, phethahatso ya seo se sa bonahaleng. Mme tumelo enka sebaka sa ho qetela Lentsweng la Modimo. Ke moo le fumanang sebaka teng. O ya utlwisisa? Sebaka sa yona sa phomolo ke ho Lentswe la Modimo. Ke moo Nohe a neng a dutse teng: "Modimo o boletse jwalo." Ho fedile.

25-2 / 143 Jwale, hao hlokomela jwale ... Mme jwale, Nohe ho dumeleng seo ene ele ntho esenang kelello. Mme batho ba kajeno ba dumelang kolobetsong ya Moya o Halalelang ... Jwale kaha kereke e bolela, "Batho ke badumedi. Hase letho empa sehlopha sa basebetsang-ka, motsamao, batho ba belaelang-ba manganga." Empa ha nyane habaka batseba, Lentswe la Modimo le ruta seo; ke tshepiso.

25-3 / 145 Mme Noe, haho kgathatsehe hore baitse monnamoholo o lahlehetswe ke kelello, bane bare o fositse, mme kelellong o ne a fositse; empa ho Noe ene ele Lentswe la Modimo. Mme Noe a dula le lona, mme ba bohlale bakgotjwa ke tse sa bonahaleng mme bahloleha ka seo. Ke kgalemo e jwang - kgalemo. Jwale, ke hwa moloko. Batho ba bangata bare, "Ha ke ne ke phela morao mola ..." Tjhe, o tla lokela ho sheba seo, hobane kajeno se etsahalang sehlahisa seo hape le kajeno, feela ka sebopeho seo, bakgotjwa ke seo le kajeno.

25-5 / 147 Haho makatse ha matsatsing ana banale bareri ba bangata, empa Noe o ne a tshepisitswe ke Modimo. Mme Noe o ne aka sheba mme a bona se neng se etsahala mme a tseba hore dihlola le moloko o kgopo, hore Modimo a ka se emele seo. Jwale re ka etsang kajeno, empa bona ntho yona ela lekajeno: ya jwale Sodoma le Gomorrah (O ya bona?), bakgopo, setjhaba se bohlola bosa bonahaleng hoo bakgotjwang ke tse sa bonahaleng tsa Modimo ka tsela eo A itlhahisang ka yona le Lentswe la Hae, ho bontsha Lentswe la Hae.

25-6 / 148 Haho motho lefatsheng, Rosella, yaka ... kapa ofe ya kareng ha a bone ha Lentswe la Modimo le bonahatswa. Yona tshepiso ya ho qetela ya matsatsi, yona kganya ya mantsiboya, re batho ba lehlohonolo hore re bone sena. Mme lefatsheng le phahamileng, e ipatile bakeng sa bona ... Jesu O itse ho Modimo Ntate; O itse, "Ho ya O thabisa ho bapatela yona. Leha hole jwalo, Ntate, O e patile." Balese ka bohlale ba bona ... O ya bona, E bile bohlale bo qadileng tsena tsohle qalo ya sebe ho qaleng. Bakeng sa Eva o ne a batla bohlale ha a tla kopana le Satane, mme Satane a moneha seo (O ya bona?), mme bohlale bo kgahlano le Lentswe. Ha re kopuwe ho ka fumana bohlale; re lokela hoba le tumelo o ile a bolela seo. Jwale oya bona? Empa matsatsing ana baithuti bae polishitse hoo e sa bonahaleng, mme baiphapanya seo, mme bakenye botoloki ba bona, kamehla ba nale seo ... Baetsa sona seo le kajeno. Ke ka yona tekanyo eo.

26-3 / 150 Jwale, batho ... Empa batho ba seke ba tseba sena jwalo kaha ba sa tsebe sena le kajeno, yona ela. Baetsa ntho yona ela. Hobane ba - hobane lebaka ha baetsebe, hobane bane bale batle haholo ho kae dumela. O ya bona? Jwale, molaetsa o ne o nyatseha hoo ba batle basakang ba rata ho oo dumela hobane ke molaetsa o nyatsehang. Oho, jo. Modimo o ile a tlisa Nnete hoo ba batle baileng bafosa sena, hobane o ne o nyatseha. Jwale, ke se etsang hore Boholo ba Modimo bole boholo, hobane boholo ba Hae bo etsa hore A nyatsehe.

26-4 / 151 Batho kajeno, babontsha hore hase ba Modimo; ba baholo hoo balekang hoba baholo le ho itlhahisa ka boholo jwalo ka Mobishopo e moholo, Ngaka e Halalelang mopapa, ntho e nngwe le e nngwe - ho iketsa se seng seo baseng sona, mme Modimo ka boholo ba Hae, A theohela fatshe. Ho se bonahale ke ho hlaka. Re ka etsa sefofane sa Jet; re ka thunya rocket ho ya - ho ya - ho kenya misaele ka hare ho orbit, mme re ka etsa sena sohle. Eya. Empa re ka se kgone ho aha jwang. Amen. Ho jwang ka seo? Empa ho lekeng ho kgutla mme o ya bona se medisang jwang ho amohela Modimo yena yane ya entseng jwang, rer leka ho aha missaele o fihlang moo ka pele ho nale e mong ya kaetsang seo.O ya bona?

26-5 / 153 Re batle hona dikerekeng tsa lona hoo re iketsetsang meaho ya million dollar, kapa wa dimillion dollar tse leshome, empa releka ho aha tse ntlenyana dikereke tsa Methodists, kapa Baptists e ntle eo reka e ahang Presbyterian, mme Pentecostals ya ikakgela ka setotswana le yona tlhodisanong. Empa ka - ntho tsa tsena: ha re batle hoo ho ka ema tseleng tsa rona re hloleha ho ikokobetsa ho Modimo ka potelleng. O ya bona? Ho lokile. Jwale, ke ... Re kgopeha ho tse sa bonahaleng. Baile banna baetsa jwalo.

27-1 / 154 Jwale, ba - baile - bane bale batle haholo ho ka dumela seo sesa bonahaleng molaetsa. Sene senyatseha hoo baneng ba sa tlo ka baeba le seo. Ho ne hose jwalo - se ne se se setle, molaetsa o ne o sa lokela thuto ya bona o ne o fokola programe baneng ba nale yona tsatsing leo. O ya bona? Bane batla etsa seo moo holeng teng Modimo; mme baithuta hore o Moholo, mme baleka ho ikahela ditlwaelo ho Yena, ha tsela e yang hodimo kamehla ele boima. Jwale, ke mang ya tsebang North Pole e Leboya kapa South Pole ke e Leboya, kapa North Pole e Borwa, South Pole Leboya? Eleng fatshe? Re leketla sebakeng. Re re, "North Pole e hodimo." O tseba jwang? South Pole e kanna yaeba e Leboya. O ya bona, hao tseba. Jwale ha re hopole ...ka matswe ana, kere, "Jwale kareng hao re, Moena Branham, seo se hodimo le fatshe? Ho beng hwa Mantswe a Jesu Kreste. O re, "Ya ikokobetsang o tla phahamiswa, empa ya iphahamisang o tla kokobetswa," e tliswa fatshe. Jwale, hantle, hodimo ke fatshe mme fatshe ke hodimo.

27-4 / 158 Jwale kaha Bahalaledi ba boletse mane Chicago, hore monna ... Minister ya itseng hotswa mokgatlong o itseng moo ho neng hole ba bang ba Mapentecostals ... O ne a nale ntho tsena tsohle. Mme o ile a tsoha mantswe a Pentecostals ha ba tsebe letho. Mme a tsoha, mme o ile a bona hore ha e tshwane le batho ba Pentecostal. Mme oile atswa a ntshitse dipeta, mme ene ele Ngaka mang le -le-mang, o ya tseba, ho tloha moo, sekolo se itseng se mane Chicago. Mme a sheba ho potoloha, mme bona Pentecostals bane bashebana. Bane basa tsebe hore o bua kang; O ne a rutehile hoo, kabotle, bohlale. Bane basa TSEBE ...

27-5 / 159 Ho ne hole emong ya kang mosenator kapa monna ya mathang bakeng sa boPresident mme wa hloleha. Tuck Coots o mpoleletse hore, ha ke ne ke rera mane lefung la Mme Ford ha ke ne ke rera ka tsoho, tiiso ya tsoho ya bafu ... Jwalo kaha letsatsi le tjhaba, ka tsela e jwalo ketla tsoha le nna. Jwalo kaha jwang ha boeshwa boewa, mme makala a wa hotswa difateng, e ya kgutla hape; ha lefatshe le itokisa ho orbit, le lokela ho tsoha hape.

28-1 / 160 Tuck o itse, "Ke amohela molaetsa oo, Billy." Moena Neville le nna re ne re dutse ka koloing, mme kare, "Tuck ..."

A - are, "Ke amohela molaetsa wa hao."

Kare, "Tuck, ha ke ya ruteha." kare, ...

Are, "Ke karolo e lokileng ya yona." O ya bona? Mme ke ... Are ... O ile a bona ... Jwale, ke tshepa hore motho enwa a ka ntshwarela; ha ke bolele, Adlai Stevenson, o ya tseba. Mme o itse ke utlwile ka yena metsotso e leshome le metso e mehlano, le Mong. Stevenson ke sebui se bohlale haholo, mohlomong hoba, o ya tseba, ho fihlela Tuck are (Ke nahana hore ke nale Thuto ya Koletjheng) o itse moo re seke ra robala. Mme oile a robala ka kgotso ho fihlela metsotso e leshome le metso e mehlano. Mme are, "Ka thuto ya Kholetjheng,  ha ke yaka ka utlwa hantle mantswe a mmalwa ao a neng a a bua. E ne e bonahala hantle." O itse, "Ha le soka le mpona ke robetse tshebeletsong ya lona, na o ile wa etsa seo, Moena Branham?" Jwale, bona, ke tse nyatsehang ka sona, kaho ho nyatsuwa. Ke moo Modimo aleng teng.

28-3 / 163 Jwale, ba - bane bale batle hoo ho bolela hore Modimo tsela ya Hae e bobebe ya ho etsa dintho. E ne e sa loka bakeng sa Hae. E lokela ho lokiswa. E tla ba ya holoka, kapa ba lahlehelwa ke seo. Jwale, empa Jehova ya moholo O ne a Ipatile ka Lentsweng la Hae, mme O entse hore A tsebahale bathong ba dumelang Lentswe la Hae ka ho boloka molaetsa wa Hae, molaetsa o nyatsehang wa Noe, Modimo o itlhahisistse. Jwale, hlokomela.

28-4 / 164 Jwale, hape ho Moshe ka tsatsi la hae, hlokomela ka nako e nngwe tokoloho. Ha Modimo a tlo lokolla batho ba Hae, Modimo o tlisitse molaetsa wa batho, mme ho bobebe, le ho tshwareng ha Pulo ya Ditiiso (E ne ele lebaka laka la ho tlisa sena pele), hoo re fumanang ho bulwa ha Ditiiso ho bobebe, ba batle bae fosa ka dimillion tsa dimile. O ya bona? Ke nahana hore Modimo a ntlosa bakeng sena. O ya bona? E ya pele ka ho tswella. Mme ke lona lebaka le etsang ho nahana ka molaetsa ona hoseng hona ka ho beha motheo o nyatsehang tsa Modimo (O ya bona?), ha jwang Modimo ka Boyena a Ipata ho tse nyatsehang.

28-5 / 166 Nahana feela, baka roba atoms mme baetsa se seng le se seng, empa ha hotla ho ameng bophelo, ba sitwa le ho bolela hore batswa ho kae. Karolwana e sa bonahaleng ya jwang, mme Modimo o ipata teng moo. Baka thunya rockete ho ya kgweding mme bathunye radar hodima hohle baho ratang empa bahloleha ho hlalosa qowana feela ya jwang. Ho jwalo. O ya bona, ke hobane haba kgone ho hlalosa seo; ho bo bebe haholo.

29-1 / 167 Jwale, hlokomela. Moshe, nakong eo Modimo aneng a ilo lokolla bana BaIsrael, ho ya ka Lentswe la Hae ... O ile A etsang? O ile A kgetha le lapa lefokolang; ha rena pale ya bona. O ya bona, ke mora feela wa Levi jwalo kaha re tseba bohle (O ya bona?), mme re ...Mme mosadi wa hae ... Ya tlwaelehileng, hantle feela ka seretse (jwalo kaha lefatshe le ka nahana,) kantle moo ho etsa ditene kantle moo sera. E ne ele feela lekgoba le tlwaelehileng la Israel, empa Modimo wa mokgetha ho tswa lapeng leo: le lapa feela le tlwaelehileng la Mojuda. Ha a kaba a ya ho malapa a marena, le a thabileng, kapa se seng feela, kapa ho fumana se seng; O ile a kgetha lelapa feela le tlwaelehileng(O ya bona?): Ho tse sa bonahaleng.

29-2 / 167 Hlokomela seo a se etsang. O ile a hlahisa ngwana, motho feela ya sa bonahaleng. Haaka ... O ile - O ne a sa kgone ho fetola letsatsi ka tsela eo A ratang ka yona ho ka balopolla. O ne a ka laela moya ho ba lopolla. O ne A ka romela lengeloi ho ba lopolla. Oho, hallelujah. Modimo a ka etsa eng kapa eng eo A ratang ho e etsa. "Jwale, o tseba jwang seo, Moena Branham?" Modimo a kase lese tsela ya Hae. Ke lona lebaka le etsang hore re dumele taba eo le kajeno, ho lokela ho sebonahale. O ya bona? Jwale, O sebetsa hangata nthong tse sa bonahaleng. Empa Modimo ho tloha ho qaleng O ne A kase etse hore letsatsi le rere Evangedi, kapa Moya ho rera Evangedi, kapa Lengeloi ho bolela Evangedi, empa a laela batho ho etsa seo, mme ha a ka a fetola seo. Ha aka a laela ... Ha akaba a laela mekgatlo; Ha A kaba A laela sehlopha sa banna; O ile A laela banna ho rera Evangedi, e seng metjhini, mechanical devices, kapa se seng sekang mangeloi; ene ele monna. Mme ha a tlisa tokoloho ho batho fatshe mona, O ile a romela motho ya sa bonahaleng, ya tswetsweng lelapeng la bokgoba. Oho, ke Modimo ya lokileng ha ka kang, A itlhahisa ho tse sa bonahaleng.

29-5 /171 Jwale hlokomela. Mme A ruta batho eseng ka bohlale boka felang le ho bontsha bohlale botla lokollwa; ke ka tumelo ba lokolotsweng. Mmme a molesa ho ya ithuta ho fihlela a ka ruta Baegepeta bohlale. O ne ale motle haholo. Modimo o ne a nale lelapa leo le fokotseng, bakang, mohlomong, mohlomong eseng lebitso la hae hantle. Mme Moshe o ile a nkelwa sekolong se phahameng ka thuto e kgolo, hoo a bileng a ruta baruti. O ne a ka ruta batsebahalang. E ya, Mme Modimo o ile a motlohela ho etsa seo ho ka Mohlahisa ho ka bontsha bohlale ha bona kamano le seo; mme Moshe a hloleha botumong ba hae. Oile a molesa ka baka leo, hore a tle a hlolehe, mme o ile a hloleha, mme awa.

30-2 / 172 Jwale ho ka bontsha, eseng kamatla, eseng ka bohlale, empa - eseng ka bohlale ba Egepeta, eseng ka bohlale balefatshe, eseng ka bohlale ba maloko a rona, empa - eseng ka tjhelete ya mekgatlo, eseng ka matla a dithuto tsa sekolo; empa "ka Moya waka, ho bolela Morena." Bohlale bahae bone bo sena thuso ho ya qetellong. Ha a kopana le Modimo sehlahleng setjhang, o ile a ntsha meqhathatso ya hae mme a ikokobetsa mme a lebala ka bohlale. Modimo, A tlisa tokoloho, o ne a lokela ho moruta eseng ho ema tsebong ya hao feela kapa tsebo ya motho feela.  Molese ho wa. Na o ya bona seo na? lebaka la Modimo ho dumella seo ene ele ho itlhahisa.

30-4 / 173 Mme A dumella Moshe hoba hodimo le howa - hore etle ebe faro ya latelang. Ene ele moetapele ya moholo. Ho ya ka histori, o ile a hapa (Moshe, ka boyena) dinaha ho pota. Mme ha a lesa mesebetsi bakeng sa Morena ka tsohle, Moodimo O ile a Nka sebaka, ho ka mohlahisa hona mola lehwatateng le ho hlola ntle le Yena, mme A hlahella, mme A moroma ka molamu letsohong la hae ho ka lokolla setjhaba. Ha a ne a sa kgone ho se lokolla ka thuto ya bosoleng, ka thuto, ka thuto ya mahlale, le ka matla a sesole, o ne a sa kgone ho etsa seo, mme A moneha molamu kapa lere le sothehileng mane lehwatateng, mme a kgona ho phetha seo kgetlong lena: Modimo mothong, ho tse sa bonahaleng. Modimo o ne ale ho patsi kapa lereng la Moshe. Ha feela Moshe a ne a ntse a tshwere lere, ebe Modimo O ne a le ho lona, hobane Modimo O ne ale ho lona. Ke nnete.

30-6 / 175 Hlokomela. "E seng ka matla, kapa - ka tsebo, empa ka Moya ..." Empa ka tumelo e nyatsehang, Moshe one a tseba hantle feela hore o ne a lokela hoba mopholosi wa bona hotswa thutong ya mmae. Mme a ithutela seo, empa sa hloleha. O ya bona? O ne a nale kutlwisiso; o ne a nale thuto, empa seo ha se yaka sa sebetsa. Jwale as lokela ho lesela seo ka bobebe a lokela ho nka Modimo hotswa Lentsweng la Hae, mme a lokolla batho. E ya, monghadi.

31-1 / 177 Modimoo lokolla ka? Tumelo Lentsweng la Hae. Kamehla ho bile jwalo ... Re ka sheba nako. (Re sanale metsotso e mashome a mabedi anang le metso. Re nale ...) Re ka nka - reka sheba Kaine le Abele, kamoo - hore Kaine o lekile ho kgotsofatsa Modimo ka botle. Tsela e nngwe, batho ba nahana - hore ka kopano ya batho ba apererng hantle, ka mopriesta, ka basebeletsi ba apereng dikobo, le dikhwaere tse binang ha monate, le tsohle - ho kenya-ho, ke tse thabisang Modimo. Na o ya bona hore ditswa ho kae na? Kaine o lekile sona seo, mme a ikahela aletare. Ha ho pelaelo ya hore o ile a e aha ele ntle, mme batho bane baethabela. O ne a tlotlisa. O ile a nahana, "Ha feela ke tlameha, haho etse phapang."ho etsa phapang. E ka nna yaeba o fositse haholo.

31-3 / 181 Hlokomela, o ile a haha aletara mme a - hape - ka ho etsa dipalesa leho e lokisa hantle, le ho nahana, "Hantle feela, ekgolo, e halalelang, e oe ntse seo ka bohlale ba hae. O entse seo ka mohopolo wa hae, mme ke seo se etsahalang kajeno. O .. Baetsa seo ka bohlale ba bona, ka dithuto tsa sekolong, ka dithuto tsa bona le ka maano a bona baithutile. Empa Abele ka tshenolo, ka tumelo, a etsetsa Modimo sehlabelo se lokelang. Se ne se sa bonahale sele setle ho ya ka tjhadimo, ka puo ya botho, mothonyana e monyane, mme a motshwara ka molala, a se potisitse molaleng jwalo, mme a mohulela aletareng. Ho ne ho se ho hotle moo, a e beha hodima aletare a kgaola qhoqhotho e nyane ya yona - ka letlapa le bohale madi a qala ho phalla sebaka seo kaofela, e qhitsa madi, e eshwa. E ne ele ntho e tshosang oya (Bona?) ho ka shejwa. E ne esa bonahale. O ne a tseba hore ho tse sa bonahaleng ho tloha tswalong ya mmae le ntatae, o ne a tswetswe ho tswa ho mmae ka madi le ho ntatae ka ona madi ao, mme ene ele madi a ileng a hlola howa, jwale ene ele madi a neng a boele a etse hore ho phahama ho nke sebaka. Jwale a neha Modimo sehlabelo se lokelang 'hobane sene se senotswe.

31-6 / 185 Mme ba bang ba baena, kajeno, ba nahanang hore bajele diapole kapa dipeere ... ke ile ka bona ntho e nngwe eneng e makatsa pampiring ka nako e nngwe. Bare ba nale bopaki jwale ba hore seo Eva ase jeleng ene ese diapole; hore ke nahana hore ba ne ba bolela haele apolkose. Jwale ... Oho, bona moo moya oo otswang ten. Mme bare Moshe ha akaba a tshela Lewatle le Lefubedu, hore ene ele - mahla a magata tlase mola, lewatle la mahlaka; mme a ntsha bana ba-Isaeraele a batshedisa lewatle la mahlaka. Hodimo qetellong ya - ya lewatle, ho nale sehlopha sa lehlaka, mme Moshe a tshela lewatle, empa ene ele lewatle la mahlaka leo a ileng a letshela, o ya tseba, jwang, bo bitswang jwalo ka seo feela. Ho makatsa ha kakang"Metsi," Bibele ere, "ho tloha leqeleng ho isa ho le letona,mme Modimo a hlola - moya o moholo wabophirima ..." O ya bona, o ya bona? Ba ne ba leka ho etsa seo ka tsela ya bona, Ke lona lebaka le entseng hore kamehla bahlolehe, mme batswella ho hloleha.

32-3 / 188 O ya tseba, tsohle tseo Kaine a ileng a dietsa - o na mohopolo wa motho ya leng modumedi. O rata ho etsa se seng, empa o ya kerekeng, le ho etsa ntho tse ngata bakeng sa - moaho. Ho nale kereke ele nngwe feela, mme hao be leloko ka ho ngodisa se etse seo. Tsena ke dintho feela. O ya bona? O kena ho mokgatlo wa Methodis, mokgatlo wa Baptist, mokgatlo wa Presbyterian, mokgatlo wa Pentecosta, empa o tlamelletswe kerekeng. O ya bona? Tsohle tsena ke mekgatlo; hase dikereke; ke mekgatlo. Haho ntho e tshwanang le Kereke ya Methodist kapa kereke ya Pentecosta. Tjhe, haho ntho e kang eo. Tjhe, ho fosahetse hohle. O ya bona? Ba ... Ho jwalo. Ke mekgatlo eo batho bae kenelang, empa wena o tswetswe Kerekeng ya Modimo o Phelang, mme seo ke mmele wa Jesu Kreste o etswang ke rona kapa ho bopeha.

32-4 / 193 Jwale, empa ho thabisitse Modimo ho itolla sephiri sa Hae kapa ho senola sephiri ho Abele ka tumelo e sa bonahaleng. Oho, ke lakatsa hore ho ja kene ke nale nako ho ka hlalosa sena ha batsi. O ya bona? E bile Kaine ka bohle bohlale ba hae, monna ya motle ... Oho, ore, "Jwale, Moena Branham, o itse o ile ... O leka ho moetsa monna ya rutehileng haholo." Ho feela hole jwalo. O ne ale motle a rateha ... Latela mohlala wa hae - latela mohlala wa hae. Hlokomela bana ba hae. Emong le emong ene ele ramahlale kapa ngaka kapa monna ya aparang hantle, e mong le emong. Empa o latela leloko la Setha; ene elebatho ba ikokobeditseng ene ele borapolasi jwalo jwalo ho ya fihla fatshe kwana ba sa shebahaleng. Empa bana ba Kaine ene ele batho ba shebahalang, sehlopha feela. Bane ba bile ... Bane baka - bane baetsa le koporo le tshepe e bile ele baahi ene ele batho ba neng ba shebahala; ha batho bana ba bang ba ne ba hlola ditenteng, ba bile badisa manku a bona, le ho ema ditshepisong tsa bona. O ya bona, o ya bona? O ya bona ene ele eng? Jwale, latela feela genealogy o shebe feela hore ha ke bui nnete na. O ya bona? Bane baitshetlehile hodima ditshepiso tsa Modimo. Ke ka moo Noe a ileng a kgethwa hotswa ho batho bao. Ke ka moo Paulose a ileng a tloswa ka teng mohlapeng wa hae ka teng. O ya bona? Ke ka moo John Wesley, Martin Luther, leba bang. Ke kamoo o bileng teng kajeno (O ya bona?), ntho yona ela: ho ikokobetsa ho dumela Lentswe le nyatsehang la Modimo.

33-2 / 199 Jwale, hlokomela. Ho thabisa Modimo - ho hlokomela ... Jwale, Modimo kamehla-o hlahisa hore na seo ke Nnete kapa tjhe. O ya bona? Jwale, batho ba bangata barata ho etsa ke baitseng ebe Modimo o dula dimillione tsa dimaele hotloha ho bona. Ho feela hole jwalo. Empa hao bona Modimo a etla mme o bolela seo, hatella seo, o re, "ho jwalo. Ho jwalo. Ho jwalo." Ebe o ya tseba hore ho jwalo. Jwale, ha sehlabelo sele aletareng, Modimo o ile a latola seo. Empa Ha Abone sa Abele ka tumelo e nyatsehang kaho tseba hore hase diapole kapa tholwana tsa thoteng empa madi, ka tumelo a dumelaseo, ka tshenolo hotswa ho Modimo, Modimo A itlhahisa ka ho Adama ka ho amohela sehlabelo.O ya bona?

33-4 / 201 Ke moo renahang ho rapella bakulang - kapa se seng. Jesu oitse, "Ha le lala le Nna le Mantswwe a Ka, jwalo kaha letla etsa mme ho tla etswa jwalo ho lona." Jwale, kaha re tla hantle feela jwalo, kamatla jwalo, ka metsotso e mashome a mabedi kapa ho feta ...

33-5 / 203 Hlokomela. Elia matsatsing a hae, Modimo o ile a kgetha ho Ipata ho motho ya sa bonahaleng. Jwale, nahana ka seo. Modimo o kgetha.. E ne ele kgetho ya Hae. Hopola, bane ba nale borabbi, bapriesta; ba ne ba nale batho ba baholo matsatsing ao. Esita le Morena Akabe ka boyena ene ele Mojuda. O ne a nale banna ba baholo naheng ya hae nakong eo, empa Modimo wa ipata ho motho ya nyatsehang, eseng ngwana wa sekolo, tjhe, eseng motho ya tsebahalang wa lefatshe lena, masolea maholo, kapa seseng, tjhe, e seng mabitso a maholo. Ha re tsebe hantle hape hore ntatae ene ele mang kapa mmae. Ha re tsebe letho ka genealogy ya hae: moleme feela ya neng ya sa tsebahale letho a holetse hoba moporofeta. Modimo o ne a mohodisitse hole kwana naha thote. Seo re se tsebang feela ke hore, ohlahile feela moo a neng a sa tsejwe, a hlaha feela a kgalema mokgwa oo wa bapriesta. O ho.

33-6 / 204 Mme o ya tseba hore bane ba nahanang ka yena? "O ne a ile sekolong sefe? O ya bona? O ne a le mokgatlong ofeng? O ne ana le Bafarise kapa Basaduse," kapa eng seo baneng ba nale sona? Ene ese e mong wa bona, empa a kgalema seo sohle. O ya bona? Modimo o ile akgetha ho etsa seo. Empa motho ya nyatsehang, ya senang thuto ... Ha rena tulo moo a kileng aya sekolong teng; ha rena letho ka yena, monna feela ya nyatsehang; empa Modimo a thabela ho ipata moo ho motho eo ya nyatsehang. Modimo, morao moo ka monna ya nyatsehang, A ipatile ka ho motho, o ka hlalosa seo? Modimo A ipatile moo bakeng sa lefatshe.. 'Hobane ... O ya tseba, ba - ba moqosa ka tsohle, le ka hore ke moloi. Elia, baporofeta bohle baya qoswa ka seo. O ya bona, jwale ... Jesu o ile a qoswa ka hore ke (O ya bona?): Beelzebube. L e hore ke lehlanya, "Hobaneng, o ya hlanya. Wena ... Re ya tseba hore o nale diabolose. O fapane hlooho." O ya bona? Ke moo a ba boleletseng ho tla nakong ya ho qetela batla - batla nyefola seo. Oile a ba tshwarela, empa baka se leballwe matsatsing ana a ho qetela. Dilokela ho lefuwa ka tsela tse fapaneng, ha ba tshwarelwe lefatsheng lena esita le lefatsheng letlang.

34-2 / 209 Empa Elia o ne a bonahala ele motho ya hlanyang. Na o ka monahana, baeme moo ... Basadi bane ba kuta meriri ya bona jwalo ka matsatsing ana a rona, ke nahana le ho ipenta jwalo ka Jezebele, mosadi wa pele wa naha; le bareri batla feta le ntho tsohle, mme ho nkileng sebaka ke eng? Yaba Elia ya tsofetseng a tswa ho bolela le ho kgalema tsohle tseo kahohle ho tloha ho Jezebele ho ya tlase. Banahana, "Ha re lokele ho o mamela; re nale baetapele." Hantle feela bane ba sa lokele ho etsa seo, empa ene ele moetapele wa bona le yena. E ne ele moetapele wa Jezebele. O ne a sa etse seo ... O ne a fapana le yena, empa Modimo a morometse; e ne ele yena. O ya bona? E ne ele moetapele ya rometsweng ke Modimo bakeng sa hae. O ne a mohloile, empa ene ele moetapele jwalo.

34-4 / 212 Hlokomela. Mme Elia a ikokobetsa a hlola ho seo Modimo a se boletseng le ka tsela eo sena se kgotsofatsang Modimo Moya ona oo o neng ole ho Elia wa tshepisa seo ka makgetlo a mararo ho ya ka tsela eo (O ya bona? Amen), mme o ile aetsa seo. Amen. Kannete o entse seo. Hantle feela. O ile atshepisa hore O tlatla. Mme wa tla hodima Elisha, ya neng a tsamaya le yena, mme le ho Johanne Mokolobetsi, mme ho ya ka Malakia 4, O lokela hoba teng hape. O ya bona? Modimo O ile a rata moya oo o neng oleho monna eo ya sa bonahaleng, ya sa rutehang monna wa hlatheng kwana ya hlahang hlatheng. Mme jwale ... o ne a mamela le ho ikokobetsa bakeng sa Lentswe la Hae seo a neng a se bolela, "Elia, one a etsa sena," mme Elia one a etsa seo. Mme Modimo o ne a rata tsela eo e neng e sa bonahale ho fihlela ka tsela eo esa bonahaleng ho fihlela ... "Monnamoholo eo ya sa bonahaleng. Bane ba sa batle houtlwalethoka yena," jwalo jwalo.

35-1 / 215 Empa ka tsatsi le leng - mme a tsofala mme hlooho ya eba lefahla yaba - mme ditedu tsa hae tsa leketla, tsaba putswa, a nale meriri ele ketlang mahetleng a hae, matsoho a hae a manyane, mme nama e leketla, a tla a tsamaya hotswa Samaria, mme mahlo ahae a shebile hodimo ka lere le sothehileng letsohong la hae. O ne a sa shebahale, empa o ne a nale HOTJHO MORENA wa tsatsi leo.

Ha a ka a thola taba eo. Ha akaba a e tholela. Ha akaba are, "Jwale, Akabe ya moholo ..." O ile a ema mme are, "Ho kasene le yona phoka hodima lefatshet." Oho ... Modimo o ile a hlompha bofokodi ba hae.

35-2 / 216 Jwale o ya bona, o ya bona, ha ena ene ele ka mokgwa o nyatsehang ho bohle - e mong le emong kgahlano le yena, e mong le emong o ne ale kgahlano le yena ... Mekgahlo yohle ya dikereke ene ele kgahlano le yena (Ke nnete), ba leka ho motlosa hohang, e seng ntho enngwe. Empa ho tse sa bonahaleng, leha bane ba sena kopano le ba bang leha ba nale eng, bohle ba ne ba nahana hore o fapane hlooho, Modimo o ne a ipatile. Empa ha nako ya hore peo eo e butswe e neng e jetswe, Modimo A itlhahisa ka mollo hotswa lehodimong ho tjhesa sehlabelo. Modimo a ipatile ho tse nyatsehang A itshenola hape. O ya bona? Ka nnete. Ho thabisa Modimo ho etsa seo. O entse seo ka nako tsohle. Eya, Monghadi.

35-3 / 217 Jwale, re fumana hore - O tshepisitse ntho tsena. Kgathatso kajeno ka rona batho ba bangata, re batla hoba jwalo, o ya tseba, jwale mekgatlo le diseminare, kelello tse rutehileng dithibela seo. Modimo a ka fana ka seo ho e mong Modimo a mofile seo. Ntho ya pele eo re e bonang, o tlaya ho etsa taba tseo badi bolelang. Ntho ya pele eo re e tsebang, o tlabe a kwalletswe ka ntho tsohle, mme Modimo hang a tlose matsoho a Hae a molesa ale mong. O ya bona, o ya bona?

35-4 / 219 Mme O tla iphumanela motho e mong ya tla etsa seo. O ya bona? O tla hlokahala ho bona se seng - setla nka Lentswe la Hae, ya tla nka tshenolo e Halalelang ya kase e tlose, a tla dula ho Lona. Ke tsela eo - A e etsang. O entse seo kamehla. Jwale ha motho a fumana dithuto leho bamotle kapa ho ikgantsha ka ho kenya thuto ya hae ... Jwale, jwalo kaha ba bolela, "Kolobetso ya Moya o Halaleng," bare, "oho, ene ele ya tsatsi le leng." Empa haba sa etse seo ... "Jwale, ene ese hwa tsatsi le leng, empa ketla o jwetsa; ha e tle jwalo ka tsatsing la Pentecosta. Re fumana Moya o Halalelang ha re dumela," mme - mme lentho tse kang tseo. O ya bona?

36-1 / 220 Le ho bua ka kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste, ba - moo Bibele e rutang seo, bare, "Jwale, empa baseminari bare, mme jwale-mme-mme bare." Ke ho nahana feela hoo. O ya bona? Modimo ha a sebedise motho ya jwalo. O ya bona? A ka lesamotho ho potoloha jwale ka hoo, mme batsheha ka hoo, mme batshehisa ka seo, le ntho e nngwe e tshwanang le seo, empa ha ntho ya nnete e hlaha, Modimo A Itlhahise ka boyena ho se bonahaleng.

36-2 / 222 Ema hantle jwalo ka palesa, peo peo e bonahala eka e ya shwa; e ya shwa mme e wele fatshe. Epolla peo, mme e bodile e bonahala e senyehile, empa hlabula e hlahisa palesa le ho fetoha yona hape: Modimo ho tse sa bonahaleng. O etsa ntho e kang yona eo. Tsela ho ya hodimo ke hoya fatshe, kamehla yohle. Ikokobetse. O seke ware, "Jwale, ke nale sena le sane." Hao letho. Jwalo hopola, ha o nale mohau wa Modimo, O mpe o lebohele seo  ... Tswella ho ikokobetsa.

36-4 / 224 Jwale, ke lokela ho potlaka hobane nako ... ha ke rate ho letshwarella, hobane ha ke rate hore lebe kamora nako. O ya bona? Re sanale nako e telele hara beke ena.

36-5 / 225 Jwale ... Mme jwale, re fumana hore batho ba fetoha ba batle le ka dithuto. Jwale, ke rata ho le bontsha ho hong hona mona. Ba bang baya tswella ka hlakoreng le leng, bafetoha dintho disele honale tumelo. Jwale, re ya tseba hobane sehlopha seo se teng. O ya bona? Baya hlakoreng le leng ...Ke moo ke fapanang le bona teng hona mona ho nale kgale mola hotswa - tsela ya Kganya; ba - basitwa ho ka bona phenomena e etsahalang honale ho hlokomela nnete ntle le hoba sehlotshwana, jwale ba kopana Canada mme eba sehlopha sa batho ene e tloba sehlopha se etsang baapostola le baporofeta hotswa nthong tse ding, mme e wele hantle feela. Oya bona? Mme etla dula e etsahala. O ya bona? Baeba ... Bautlwa hobane ele ... Hore - haba ... balatola kapa ho nyefola tse ding tsa dintho - ho fihlela balahleha.

37-1 / 228 O ya bona, ho nale lehlakore le leng, le batang po; balatola ntho enngwe le enngwe moo; mme lehlakore le leng le dumela karolo e itseng, ka hlakoreng le leng le nale kgethollo ka motsamao eseng ka Lentswe. Empa kereke ya nnete e dula hantle mahareng a tsela.

37-2 / 229 Jwale, hao hlokomela, ke le nale tsebo ya Bibele ya seo Modimo a se bolelang, mme ke - ba moyeng hoo ba sa batleng letho, mme ke tsela feela. Isaia o itse, "Ho tlaba le tsela ya nnete."

Le ba hlohonolofaditsweng, halalela, metswalle ya sebele ya Nazarene church, motsamao o moholo o yang ho Modimo. Empa seo ba neng ba se etsa bane ba se fumana? Ha Modimo a qala ho bua ka dipuo ka kerekeng, ene ele badumedi hoo le ho hoba ho tsona hoo baneng ba bitsa seo diabolosel, mme o ya bona se ileng sa etsahala ka bona. O ya bona, o ya bona? Bona ... Mme mohalaledi eo ba ... Mme jwale re fumana tseo ha diya peo le hoshwa hantle. O ya bona? Mme - lehlakore le leng ...

37-4 / 231 Jwale, lehlakore le leng ke baikaketsi; lehlakore le leng le hlaha le bata le lethata. Jwale, Isaia oitse, "Ho tlaba le tsela e phahameng." Mme MaNazarene le ba bang bahalaledi bane ba rata hore, "Tsela e hlohonolofaditsweng ya kgale (Glory to God.); re tsamaya tseleng e phahameng ya Modimo." Empa o hopola, ene ese hantle ntle seo a neng a se bolela. O itse, "Hotlaba le tsela e phahameng mme ('Mme ke ya phapano kapa kopano.) ke tsela ya," mme eka se bitswe tsela e phahameng ya kgalalelo, empa tsela ya ho halalela.

37-5 / 234 Jwale, tsela e phahameng ya ho halalela ... Batho ba leka hoba bahalaledi. Mme hao etsa seo, ho jwalo feela kaha ke boletse; ho jwalo ka ... hotlaba jwalo ka lehodi le batla ho nka masiba a leeba le batla ho iketsa leeba, empa ka tlhaho entse ele lehodi. O ya bona? O ya bona, ke ... ho tlaba jwalo ka pikoko e kenya - masiba a leeba, kapa pikoko, mme ere, "O ya bona, ke nonyana e ntle haholo." O ya bona, ke ntho e entsweng. Empa pikoko ha e tshwenyehe hore etla dula e nale masiba a pikoko kapa tjhe. Leeba ha le tshwenyehe hoba le nale masiba a leeba kapa tjhe. Ha feela tlhaho ya lona ele leeba, le tlaba lemasiba a leeba. Mme o ya bona, batho ba bahalaledi bare, "Basadi ba lokela hoba le moriri o molelele le diaparo tse matsoho a malelele," ntho tsena tsohle, "le mese e melele, le ho se kenye pala monwana ya lenyalo, kapa mofuta ofewa mabenyane." O ya bona, e fetohile boitokiso ba bo bona. O ya bona, O ya bona? Ke bohalaledi bohlahiswang. Empa Kereke ya Nnete ya Modimo - e ...

38-1 / 236 Bona ho etsahalang ho kereke tsas mekgahlo. Jwale, bakutile meriri ya bona jwalo ka Pentecosta - jwalo jwalo, le bohle, hantle feela, ho rwala dipala-menwana jwalo jwalo. Sheba Pentecostals mengwaheng e fetileng. O ya bona? "Mme re, kereke." Kereke ke mmele wa Kreste. kaofela ke ntho ele nngwe hara bonngwe bo tswetsweng Mmusong wa Modimo. Etswang ka hare. E phela hantle.

38-3 / 238 Ha o kope nku ho etsa seo kapaho hlahisa boya ke bolela seo. Nku ha e etse boya. O tlare, "Jwale, Morena waka o hloka boya baka ka selemo. Ke lokela hoba re sebetse." Tjhe, seoo lokelang ho seetsa ke ho dula ole nku. Ho lokile. Boya botla - e tlaba - e tla boetsa hobane ...Mme ha re kopuwe ho hlahisa ditholwana; relokelwa ke ho hlahisa ditholana (O ya bona?), ho beha ditholwana. O ya bona? Re lokelwake ho beha ditholwana. Mme ha feela ole sefate sa ditholwana sa Modimo ka Lentswe la Modimo, Lentswe la Modimo letla itlhahisa. E tla beha ditholwana ha feela Lentswe le le teng. Mme Jesu o itse" Ha le lala le Nna mme Lentswe laka ho lona, kopang seo le se batlang, mme setla etswa." O ya se bona seo? Hao dietse. O ya itshebeletsa; se ntse sele teng moo sena. Mme se tswella jwalo jwalo. Jwale, ha re yeng - jwalo, ho potlakisa sena ka metsotso e setseng, mme jwale re kwale.

38-6 / 241 Jwale, ba bang baya hoo ba lahlehang. Jwale, baya hlakoreng le leng. Mme ba nahana hore hobane batlolela hodimo le fatshe, kapa tse ding tsa dintho tseo kapa metsamao e meng feela, ba bua ka diteme, kapa bafana ka boporofeta mme bophethahala kapantho e tshwana feela le hoo, ba nahana hore ke - ba - banale seo, empa haho jwalo. Jesu o itse, "Ba bangata batla tla ho Nna ka tsatsi leo batlare, 'Morena, ha nkaba ka porofeta ka Lebitso la Hao na; KA Lebitso la hao ha re ya fodisa kapa ho leleka mademona ?'" Ore, "Tlohang ho nna, ha ke ya le tseba." O ya bona? Hase seo. Haho jwalo, metswalle. Ke lona lebaka leo dipuo eleng bopaki ... hake kgahlano le dipuo, ha ke e dumele ele bona feela bopaki ba Moya o Halalelang. Tjhe, monghadi. Ditholwana tsa Moya ke bopaki. O ya bona? Mme jwale ...O ya bona, ke lona lebaka ebe eka ke kgahlano le seo ka baena ba Pentecosta ka mokgwa oo bare, "Ha motho a bua ka dipuo, o nale Moya o Halalelang." Ke ya fapana le bona. Ha se bopaki ba seo. O ya bona? Ke utlwile diabolose a bua ka dipuo kapele jwalo kaha baka kgonang, banwa madi hotswa mahateng a batho, mme ba bitsa diabolose.

39-3 / 245 Ke bone MaIndia a nka dinoha mme badi potisa ho bona - ho tantsha puleng mane Arizona, baphahamisa matsoho ka mokgwa ona, mme bapotoloha hantle feela; ngaka ya moloi e ile ya etsa sena, mme arobatsa potloloto ya hae ka tsela ena, ebe e ngola ka dipuo tse sa tsebahaleng mme bafane ka tlhaloso ena. Jwale, oya bona? Jwale seke wa - se njwetse hore. Tjhe, Ke tsofetse bakeng sa seo. O ya bona? Jwale ...Tholwana ya Moya ... Jesu o itse, "Ka ditholwana (eseng ka dipuo kapa motsamao, empa) ka ditholwana tsa bona letla ba tseba." Jwale ke ditholwana tsa Moya. Ke Modimo o itlhahisa ho tse sa bonahaleng, monate, mme letsatsi le letsatsi. Ke se seng se tsamayang le monna ya dulang Lentsweng la Modimo, nako le nako ha a bona Lentswe, ole hatella ka "Amen," ha ho kgathatsehe hore batho bareng.

Ke ... O ya dumela. O ya bona?

39-6 / 247 Ho lokile. O ya bona? Empa re ya tswella hape le hoya pele ... Mme Satane o kena hara batho. Ke mosebetsi wa Satane, mme ke rakgwebo wa popota. Mme o kena hara batho hore ba nahane hore batshwere yona hobane batlola baya hodimo lefatshe; ebe o hloile moahelwane wa hao? Tjhe, o ya bona? Ho bolela dintho le ho bua ka dipuo ka ntho tse ntle jwalo jwalo ... Mme hopola, o ka bua ka dipuo tsa sebele tsa Moya o Halalelang o ntse o sena Moya o Halalelang. Bibele e boletse jwalo. "Leha nka bua ka dipuo tsa batho le tsa Mangeloi mme o sena lerato, haho bolele letho. Ke jwalo ka tshepe e nang le modimo o moholo, le tshepe ya Simbala": I Bakor 13. O ya bona? Mme ha o kgone - seo ha se etsahale. O ya bona?

39-7 / 249 Mamethodists are, "Ha re hweletsa renale Oona," empa haba etse seo. Manazarene bare ha baphela hantle, empa haba etsa seo. Mapentecostals are, "Re bua ka dipuo; re nale ona," empa haho jwalo. O ya bona, o ya bona? Modimo a iponatsa, eseng ho bonahaleng, tjhe, ke ... Ponahatso. O bona sebaka? O ya ikokobetsa hoo bohle baka bonang, hao sa - ha o sa leke ho - hatella monahano wa hao ho seo (O ya bona?) le mehopolo yaka. Ke Modimo. Jwale ... Ebe ba qala ho fetoha sehlopha sa balahlehi. Ho nale ho bata lehlakoreng le leng; keena tahleho ka hlakoreng le leng, Monyaduwa ke eo a kena hare ho tseo, pitso hotswa ka mahlakoreng a mabedi. Ke Modimo a itlhahisang moo: Lentswe la Hae. Jwale - oho, ke lokela ho feta sena, hobane ke nale tse ngata mona, mme ke nale ... Nako yaka e ya feela. Ke tla potlaka kapele ho ya kamoo nka kgonang.

40-2 / 253 Ho tloha Edene - ho tloha Eden ho tlile jwalo, ka ho porofeta ho ne hotla Messia, tsela tsohle hotswa Edene. Jwale, Ke tlo feta a mang a Mangolo ao ke a ngotseng fatshe mona, ho ka fumana molaetsa ona ka potlako feela. Modimo a ipatile ho tse nyatsehang ... Jwale, Ke tla bua ka potlako, empa leha - le rata ho tshwara sena. O ya bona?

40-3 / 255 Ho tloha Eden, ho ile hwa porofetwa hore Messia o yatla. Hoile hwa bolelwa hore e tlaba Motho ya jwang. Re ka itshwarella nako e telele. O tseba Bibele, O tlaba jwang, e tlaba Motho ya jwang. Moshe o itse, "Morena, Modimo wa hao, ho tla tswa ho wena moporofeta." Bane ba tseba hore Messia o ne a lokela hoba moporofeta, ke mokgwa wa tshebeletso ya Hae o tlaba le le seo. Kaofela boporofeta o tla etsa jwang. Ba bua ka seo ka simbole, ho ne ho etsahala ho tlola ka hodima dihloho tsa rona ho ya ka tlasa sena (O ya bona, o ya bona?), ho ya ka tlasa tsohle ka bonngwe. O ya bona? Ka nako eo A tla fihla, batho bao baneng A rometswe ho bona ba ne ba nale tlhaloso ya bona ya hore o tlaba jwang ka tlhaloso ya bona.

40-5 / 257 Bibele ha e fetohe. Bibele e dula ele ka mokgwa ola wa yona wa kgale. Ke lona lebaka leo lereng, mme ke dula le seo: "Bibele ha e hloke ho ka hlaloswa ka tsela e nngwe." Jwale Mamethodists, Baptists, Pentecostals, le seke la leka ho kenya tlhaloso ya lona ho yona, bare, "ha ho bolele hore; ho bolela sena." E bolela seo ese bolelang, hantle feela. Emong ore, "Ho kaba jwang ... ha ke tsebe jwang." Hahotswe ho nna hore; ke Modimo ya lokelang ho hlokomela seo. Ke Yena ya itseng, e seng nna (O ya bona?), O tla itlhokomela seo.

41-1 / 260 Empa jwale, empa - Messia enwa o porofitilwe. Baporofeta ba boletse kamoo atla bang ka teng, seo A tlang ho se etsa ha ase a fihlile, empa ka botoloki ba bona hara batho ... Ha A ne A etla o ne A sa tsejwe hobane o ne a nyatseha ho bohle ba neng ba le sehlopha sa kereke. Na hoo ke nnete? Banna bao ba rutuweng ... Monna aka sebe, moprista o ne a etsa sena ka tsela e itseng, kamora Levi. Nahana feela, e moholo ntatemoholo mopriesta, a robala hodima Lentswe bosiu le motsheare jwalo ka mopriesta kapa minister wa katoliki, ke ya faneng minister hotswa le lokong le itseng la dikereke jwalo jwalo. "Ntatetatemoholo waka ene ele mobishopo wa Methodist. Mme ntatemoholo waka yena ene ele mobishopo," jwalo jwalo. O ya bona?

41-3 263 Tsohle tseo - ba phela hantle le Lentswe, empa bane ba iketseditse tsela ya bona. Mme bana ba bona baile ba amohela seo bo ntata bona ba ileng ba baruta sona, ba ile bae ruta ho tswa nneteng, mme baetsa sena hotswa mokgatlong, ho fihlela Moya o hlahisa nnete, ba ne ba sa kgone ho etsa sena. Mme ke ntho ele nngwe yona eo lekajeno. Ha ke leke hoba bohale, empa ke nnete. Ke ntho yona ela le kajeno. Bae entse jwalo - ele ntle hoo - ka tsela e nngwe baruta tsa bona ... Jwalo kaha ho boletswe: Modimo ha ana ditloholo. O tseba seo? Modimo o nale bara, mme O nale baradi, empa eseng ditloholwana le ditloholo. Motho ka mong o lokelwa ke ho patala selekanang le sa e mong le ho tla ka tsela ele nngwe feela; jwalo kaha ntata lona a entse, lelokela hoetsa jwalo. Jwale ...

41-5 / 265 O ne a nyatseha, ha Messia enwa ... Lemo tse dikete tse nne moporofeta emong le emong o buile ka Yena. Davida o binne ka Yena, mme hotheosa jwalo. Mme ha atla, batho ba ba le dikgopolo tsa bona ka ha Yena, o ne a ilo etsa jwang, kamoo a ileng a hlalosaka teng, a tsamaya hantle ho dicharts, mme ntho e nngwe le e nngwe ho ya ka Yena etlaka tselaesabonahaleng, empa ele - e senya feela theology ya bona. O ya bona? Ba ne ba sa tsebe seo. O ya bona, O tla ho ya ka Lentswe. Jwale, na o dumela ha Modimo A ne a bua ka baporofeta hoo Messia A neng a tlatla ka tsela e itseng? Ho hobe hobane ha re soka reeba le ho hong hora ho ka hlalosa sena. O ya bona? Re tseba bohle kamoo eneng ele thata ka teng, bongata ba rona. Ha Modimo A ile a bolela hore otla tla "Lewena, Bethlehema motse wa Judaea, ha o monyane hara metse e meholo ..." mme hotswa jwalo moo le hore batla etsa jwalo, mme O tla etsa jwalo. O ya bona?

42-1 / 267 Mme leha hole jwalo o ne a nyatseha hoo batswang dikolong tse kgolo bane basa moelellwe mme ba kopanya dintho, ho fihlela basa motsebe. Empa o tseba Jesu Ha A tla kgahlano le Lentswe; O tla hantle ho ya ka Lentswe, empa dithulano tsa batho. O ya bona? O ne a ruta hantle tse kgahlano le dipolelo tsa bona ho ya ka thuto ya bona ka Yena. Jwale, baitse, jwale mohlala, "Ha Messia A etla, efela A tlatla tempeleng mme are, 'Caiafas (kapa mang ya leng moprista), ke se ke tlile.' O tlatla ka dimillione tsa Mangeloi a eme. E ... Modimo otlare, 'Ho lokile, mathaka ana tlase mola, o kereke ya sebele. Le batho Baka. Ke tlilo fetola mothinya mona mme ke fetole methinya ya lehodimo; Ke le romela Messia hoseng hona. Ke tla tlohela sena ho theohela fatshe mola.' Mme batho bohle ba pota le hore, 'Ngaka mang, wena le Ngaka mang; kaofela ha lona leka ema ka dihlooho ho Modumedisa pele.'" O ya bona?

42-3 / 269 Mohlomong ke seo batho ba se nahanang kajeno. Jwale, ke ya tseba - ho utlwahala "hosa utlwahale," empa ha ke tsebe - ke leka ho etsa ntlha mona. "Mme - mme ho nale - ke tsela eo ho tlaba ka yona. Mme ha e satle jwalo, ha hoya loka. ke antikreste. Ha e satle ka tsela eo, ke antikreste (O ya bona?), ho ka sebe jwalo. Mme etlaba ... Ntho e latelang etlaba ka dimillione tse leshome tsa Mangeloi le mabotho a bona, mme batlabe ba fihle moo Solomone a ahang tempele, mme oho, jwalo feela ho ya hodimo le fatshe, baka sena se Halalelang moo mangeloi a ileng a eshwa ..." jwalo jwalo.

42-4 / 271 "Eya," Jesu oitse, "baikaketsi, bara ba diabolose," ore, "lekgabisa mabitla a baporofeta, mme bontata lona ba a beile moo." Holokile. Ho jwalo. O ya bona? "Ke banna ba bakae ba lokileng baporofeta ba ile baromelwa ho lona, mme le ile la ba bolaya kaofela." O ya bona? Empa otla bitsa toka eng, mme ba bitsa manyofonyofo eng le methinya. E ya. Moo bane ba nahana hore ke yona tsela eo. Empa ha A tla setaleng, A tswetswe ke morwetsana, ha mmetli feela ya sa bonahaleng jwalo ka ntate ya mohodisang feela - ngwanana ya monyane ya sa tsejweng ... O ya bona, eseng moradi wa moprista e moholo kapa eng; O tlile jwalo hotswa ho mosadi ya monyane fatshe moo - ho e monyane ya tswang motseng wa Nazaretha. Mme mosadi feela wa mohlolohadi; mosadi wa hae a hlokahetse. O ne a nale bana: Josefa. Mme o ne a beheleditse. Mme a hlaha ka lebitso le letsho ho tloha ho qaleng. Baile bare o tswalletswe bonyatsing.

43-2 / 273 Oho. Seo se otla ka thata maphelong a bona. O ya bona? Mekgwa ya bona ya thuto ene esakgone ho kwenya seo. Tlhaloso ya Mangolo ba sa tsebe letho ka seo, empa ene ele HOTJHO MORENA. Oh, hle. Ho ya nthothometsa ho nahana seo. Mme ke bona sona seo sehlaha hape ... Modimo ha a fetohe. (Ke leshome le metso e mmedi, empa ... Otla ... Ke tla ema kapa - kapake tswelle? Ke nahana hore le ka dula nakwana. O ya bona? Jwale, jwale, sena ke ... ke ntsha ho hong mona bakeng sa molaetsa o tlang. O ya bona ? Mme ketla potlaka kapele kamokgwa oo nka kgonang, mohlomong metsotso e leshome kapa e leshome le metso e mehlano ha re ka kgona. Modimo ao hlohonolofatse.)

43-3 / 276 Hlokomela. Jwale, e nyatseha hoo - e lahlileng ba bangata bakeng sa bona, empa se otlile hantle moo Modimo A batlang (Oya bona?); eotlile Lentswe. O tla hantle katselaeo A e batlileng, empa haba ya - tlhaloso ya bona hase yona e fosahetse. Tlhaloso ya tokollo ya nako ya Moshe ene e fosahetse; tlhaloso ya nako ya Noe e ne e fosahetse (O ya bona?), empa Modimo O tla hoya ka Lentswe la Hae. Mme yaba Jesu O yatla mme A-mme A ruta dintho tse neng dile kgahlano. "Ha O le Messia, etsa hore le hore." O ya bona? "Haeba ... Theoha sefapanong, mme bontsha jwale." O ya bona? Empa Modimo ha a swaswe le batho; Modimo ha a etse dintho tse thabisang ho se molemo.

43-5 / 278 Banahanne hore badumedise mangeloi, empa o tlile ka sakeng. Ka dintho tsa bona, ho ne ho lokile bakeng sa - motho feela wa Modimo ya Matla ohle, Jehova ya moholo, ya buisang lefatshe le ya entseng tsohle, ha aka a lokisa sebaka bakeng sa ngwana wa Hae moo A tlang ho tswalwa teng, ho feta sebakeng sa dikgomo hodima monontsha. Hokaba jwang ... O ya bona? E ne ele eng? Modimo ho tse nyatsehang. Ke seo se Moentseng e moholo. O ya bona, mokgwa wa thuto ha o kgone ho ka iketsa hoba monyane ka mokgwa oo. O ya bona? Ha o kgone ho ka ema, empa Modimo O moholo hoo A Itheotseng ka tsela e jwalo, e seng le diphahlo ho ka epesa Mora wa Hae. Nahana ka seo. Mme lefatshe ... Ho ne hose sebaka sa Hae tlung ya baeti, mme A ya setaleng sa dikgomo, se se - se senyane sejelo, se jwalo ka lepatso morao mola lefikeng; mme mane hodima bethe ya furu Mora wa Modimo. Oho, ene ele ho fapaneng le seo..

44-1 / 280 Mme mmae o ne a lokela hoba mme; o ne a fumane ha hoba mme, oho, dikgwedi pele hoba ba beheletsane ho nyalana. O ya bona? O ne a tlaba mme, mme batho ba bona seo, mme bane batseba ke tsela eo. Mme Maria, pelong ya hae o ne a tseba setla etsahala. Mme Josefa o ne a sa tsebe kapa ho utlwisisa, empa Lengeloi la Modimo latla ho yena ka bosiu lare, "Josefa, o mora Davida. Se tshabe ho inkela, Maria, mosadi wa hao, hobane haho sephoso seo ase entseng, empa seo ke sa Moya o Halalelang se ho yena." Ho fedile.

44-2 / 281 Monna, Josefa, ka kamano hoo Modimo A buang ho fihlela. Empa kajeno re fumana dibaki tsa rona tsa boboledi ho re potoloha hoo re kgonang ho bua hotswa kantle ho sehlopha sa boboledi. Ha ke rate hoba thata kapa ho kgetholla, jwale ke tla lesa seo moo. Hlokomela ... Empa o utlwisisaseo.

44-3 / 283 Hlokomela. Maemo ane a lokile. A hlwekisitswe.. Ha rena esita le moo ho ngodilweng ka hore O ile A ya sekolong se itseng, mme dilemong tsa leshome le metso e mmedi, moshemane ya nyatsehang o botsa baprista dipotso tempeleng ka dithuto tsa Hae. Oho, hle. E ne ele eng? Modimo A ipatile ka ho yena. Ke ikutlwake lokile jwale.

Modimo a Ipatile ka ho peo, Modimo A ipatile ka ho ngwana ... O ya bona? Hlokomela. E tla hlahisa kamora nakwana. O ya bona? O ne a lokela ... Yena ... Ha A kena diterateng, batswadi, ha ho ka tsela e nngwe batla bua bare, "Leseke la bapala le ngwana eo. Leseke la kopanela lotho le yena. Mme hase lotho haese feela sehlola. (O ya bona?) Mme mme le ntate ... Ngwana o ile a tswalwa kantle ho lenyalo. O ne a lokela hoba mme. Ho se letho leo a ka le etsang."

44-5 / 285 Seo Maria a neng a se nahana ... Empa mmoho, ho sa kgathatsehe hore kantle batho bareng, o ne a sena taba le ntho tsena. Bane ba dipatile pelong tsa bona. Bane batseba hore haho letho leo baka le bolelang - kgahlano le seo. Modimo o ile a bolela le banna ba Hae ka nako e nngwe, Are, "Ebang le kgotso. Leseke lare letho ka yona." Ke bile le batho kopanong tsaka bareng, "Jwale, hao le mosebeletsi wa Kreste, o ya tseba sena seya tswella moo." Ka nnete keya tseba seya tswella, empa o tla reng Ha Are, "Eba le kgotso. O sere letho ka yona."

45-2 / 289 Ka nka banna ba bang ka tsatsi le leng, ka ba bontsha hotswa hara buka, se seng se ile sa bua lemong tse fetileng. Ka re - kare ...

Kare, "Jwale, Ha ke utlwisise."

Kare, "O ya bona moo?" Ke sena seneng sele teng moo, ke setshwailer le nako eo seneng se etsahala ka yona. Oho, ha batho ba bangata ba bone seo, ka re, "Ho tla etsahala sena se etsahale katsela ena le ka tsela yane." Kare, "Jwale, hobaneng o saka wa bolela seseng ka sela?" 'Hobane ho lokela hoba jwalo. O ya bona?

45-3 /292 Mme Josefa o tsebile ka tsela e nngwe. O ne a tseba hore Ngwana eo ke wa mang. Maria o tsebile hore ke wa mang. Jesu O tsebile hore Ntatae ke mang.O itseng? "Ke lokela hoba mosebetsi wa Ntate," e seng ho kapa patsi - le ho etsa mamati, empa ka mosebetsing 18/08/29 wa Ntatae. Amen. O boleletse mmae: "Ha o utlwisise hore - ke nako ya hore Ke etse mosebetsi wa Ntate?"

45-4 / 293 Jwale, ba nahana hore ngwana enwa ya monyane-ya holang - enwa ya sa bonahaleng, a bua ntho tse makatsang, ke seo he. O ya bona? Empa Modimo A Ipatile ... Mamela. Modimo a ipatile ho tse ding tse sa bonahaleng, matlakala feela, tse nyatsehang o ya bona ... Hlokomela, Modimo A ipata ho tse nyatsehang peo e shwang ho hlahisa bophelo. O ya bona? Na o fumana seo kapa motho feela ka sephuthelo sadijo katlase ho lehafi la hae, a aka mosadi washae le bana salang hantle, mme a tswa moo, mohlomong A Ipata moo mohlomong archbishopo a sa tsebe letho. O ya bona? Ha o moutlwe a letsa lenaka la hae. O ... Modimo A thaba; ho lokile. Mme basa bonahaleng ba utlwa sena mme baya se amohela. O ya bona?

45-6 / 296 Jwale, Modimo O ne A ipatile ka ho ngwana, A Ipatile ho tse sa bonahaleng ka - le lapeng le tlwaelehile, Modimo.Mme boboledi ba batho ba phahameng,mohopolo, batsebahalang, mme le - mme le - kaofela ha bona, bo Heroda e sita le kajeno, le bo Nero, mme base fetisa mahlo hodimo: Modimo A IPATILE HO TSE SA BONAHALENG TSE NYATSEHANG. (jwale kapele).

46-1 / 297 Johanne Mokolobetsi, ho Isaia 40 ... Re ka fumana seo ha le batla. Malakia 3, tsohle ... Jwale, e ya, o ka e tshwaya hao batla. Isaia 40, kaofela le ya tseba, ho bua kgotso ... Jwalo kaha hole jwalo, mohlomong ... hokaba hotle hore ke rata ho e bala hantle mona, ha o nale - ha o nale nako ... motsotswana feela. Jwale phetla Bukeng ya Isaia 40 mme re bale moo re shebe ere jwale. Sheba, mona.

Kgothatsanang, kgothatsanang lona batho baka, ...

46-2 / 297 Jwale, hopola hore ke lemo tse makgolo a supileng a metso e leshome le metso e mmedi yadilemo (Sheba sehloohong moo. O ya bona?) - makgolo a supileng a metso e leshome le metso e mmedi ya dilemo pele A tswalwa; ke enwa moporofeta a bua ka Yena.

Kgothatsanang, kgothatsanang lona batho baka, ho bolela Morena. Buang mantswe a kgothatso ho Jerusalem, mme o lle ore, sello sa hao se utlwahetse, ho se sebe sa hae se tshwaretswe: hobane o fumane hotswa ho letshong la MORENA tshwarelo ha bedi ya dibe tsa hae.Lentswe la hae ... ya howang felleng, Hlekang mmila wa MORENA, a hleka mmila o moholo wa Morena. Mme le atse mmila wa Morena nahathote, dithaba kaofela le maralla ohle: dibaka tse ditutudu dibatalatswe, mme hohle moo ... ho tla etswa ... ka ho otloloha: (Oho, hallelujah. Ene ele monna e moholo wa mohlolo. O ya bona?)

46-3 / 298 Jwale, phetla ho Malakia le nna, buka ya ho qetela - moporofeta wa ho qetela wa Testamente ya kgale. Jwale, mme ho Malakia, mamela mona; Malakia o e bolela ha atla qetela, mme hantle feela ha baya lokela ho lebala. Malakia wa 3:

Bona, ke tla romela lenqosa, mme o tla lokisa mmila ka pela Ka: Mme hang Morena, eo le mmatlang, O tla kena tempeleng, eleng lengeloi la sebaka, eo lemolakatsang: bona, o tla tla, ho bolela MORENA wa makgotla.

O ya bona? Re ntse re bua ka Johanne ... "Romela lenqosa laka lelokisang mmila." Jesu o buile ho Mattheu 11:10. O re, "ha o ka se amohela, ke yena eo honeng ho bua ka yena, 'Bona ke romela lenqosa laka ka pela Ka ...'" O ya bona? Ho lokile.

46-5 / 300 Jwale, sena se bua jwang. ha sena se bile lemong tse makgolo a supileng pele ho hotla ha Messia; empa ha ahlaha a HLAHA HO TSE NYATSEHANG, BALEBALA SEO. Baile ba mofosa. Hopola, ene ele mora wa moprista. Jwale, sheba hantle feela moo empa a seke a latela tsela ya ntata lona, e ya mane seminari, empa sena ke sa bohlokwa haholo. Lemong tse robong o ile aya lefelleng, o ile a rera. Baile bafetoha. O ne a sa bonahale, o ne a nyatseha haholo hoo aneng asa kene ho bao ba rutehileng ho dumela ka bonngwe. Bane ba nahana hore otla tla ... "Ha jwang: 'Tsohle dibaka tse phahameng; tsohle dibaka tse fatshe dihole; dibaka tse ditutudi di otlolohe'?" Davida o sebone seo mme a re, "Dithaba ditlolaka jwalo ka dikonyana le mahlaku jwalo ka letsoho la Hae."

47-2 / 303 Ke eng, na se etsahetse? Monna ya ditedu jwalo e seng jwalo ka thuto ya tsohle, ka letlalo la nku, a tla a bua hotswa Judaea are, "Bakang, bakeng sa Mmuso wa Mahodimo o atametse. Mme lona madinyane a marabe, ha le nahane hore le ba mokgatlo o itseng.' Modimo a ka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana." Jo. "Jwale, ha se yena moo. Re ya tseba hobane." Empa e ne e le yena. O ya bona? O ne a hleka mmila. O ya bona? Ke moo holeng moo tsela e dikukuni tsa otlollwa. Ke hona moo dithaba ditliswang fatshe. "Na le nahana hore Abrahama ke ntata lona? Le seke la mpolella taba eo, hobane Modimo o tla tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana ." Sebaka se phahamileng setla tla fatshe. Oho hle. Ke sona seo. E ya. O bona diphapang?

47-4 / 304 O itse ke sona setla etsahala. Mme ha atla, ba nahana, "Oho, hle." Baikemiseditse ho moamohela, ha feela akatla mokgatlong wa bona. Empa hobane otla jwalo, ka tsela e nyatsehang, ho hlaloseng Lengolo, dibaka tse phahameng diile tsa theolelwa fatshe. Ba ne ba sa amohele sena, empa bane ba etsa seo. Moshemane,o ile a ba kuta. O ile atsitsinya hantle feela. A re, "Madinyane a marabe. Dinoha dile hara jwang. Ke o bolella hantle hore selepe se hara difate, mme sefate se sa beheng se ya kgaolwa mme setjheswe mollong. Mme bohle batla le kolobetsa ka metsi, hotla Ya leng moholo ho nna. O tla lekolobetsa ka mollo wa Moya o Halalelang, mme selepe se letsohong la Hae le letona. O tla ba tlisa fatshe, mme ... ka ponahalo, tjhesang mmoko, mme le ise koro modikong." Amen. Ke nakong eo ho neng ho lokiswa tsela tse makukuno (O ya bona?), empa batho bane ba sa bone seo; empa ke hantle feela ho ya ka Lentswe, hantle feela kamoo Lentswe le ileng la bua ka teng, lenyatseha hoo baileng base se hlokomele seo. Baile ba lahlehelwa ke ho bona seo. O seke waba sefofu jwalo. O ya bona? O seke wa foufala jwalo.

48-2 / 308 Jwale mamela. Jwale, haba ya tseba sena. O ne a nyatseha hoo ka tumelo ya bona motho ane a ka lahlehelwa ke yona. Hape, ene ele eng? Modimo, eoeleng Lentswe A ipatile ho tse nyatsehang, eseng moprista ka kholoro a thinya, ka thuto e ntle. Jesu o ile a ba botsa yona ntho e tshwanang le yona eo. O itse, "Le ne le tswile ho ya bonang?" Johanne barutuwa batla. Bare, "Lene le tswile ho ya bonang? Le ne le tswile ho ya bonang monna ya apereng hantle, le ya tseba, le diaparo tse bonolo," O itse, "hore moruti ya jwalo?" O itse, "Le ne le ile ho bonang?" Are, "Tjhe". "Ba ntse ba aka bana, mme, o ya tseba, mme a pata bafu." Ba - ha ba tsebe letho ka sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi kapele ntweng. Bane ba tswile moo, ka moqoqo o monate Kiwanis Club kapa mane, o ya tseba. Balokile hantle, ha e fihla moo ke ntwa, ha ba tsebe letho. O ya bona? 'Hobaneng - bare - ba bakeng sa hae. Bathetsa ka setjhaba." Empa bare, Le ne le ilo bonang? Le ne leilo bona lehlaka le tsokotswang ke moya? Monna ya kareng ... Emong akare, 'O ya tseba, le ba leloko la - le ba Bong, empa ba Kopanelo, ke tla le bolella se itseng: jwale ..."

"Ke dumela hore ke sona seo," lehlaka le tsokotswang ke moya ... Eseng Johanne. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe.

48-5 / 312 "Ha le ka tla laba baSadduse le baPherisea kapa seseng. Ha le ya bona setsokotswang ke moya, eseng Johanne." Tjhe, monghadi, moena. Eseng yena. O itse, "Ebe, le ne le tlile ho etsang? Moporofeta?" Ke tla nka moporofeta ho etsa seo. O ya bona? O itse, "Jwale ..." Ene ele bopaki ba moporofeta. O ya bona? Lentswe la Modimo le bona. Lentswe le tlile ho moporofeta. O ya bona? O itse, "Lene le tswile hotswa Lentsweng, moporofeta?"

O itse, "Eya, holokile."

"Empa kere ho wena, ya fetang moporofeta," hobane ene ele. Hobaneng ha ane a feta moporofeta? Ene ele Lenqosa la Selekane, Ya neng a bula tsela mahareng a molao le mohau. Ene ele yena eo. Oitse, "Ha o ka amohela seo, ke yena eo moporofeta a ileng a bua ka yena. 'Bona (... Malakia 3) Ke tla roma lenqosa kapela Ka(O ya bona?) mme o tlahleka mmila kapela Ka ." O ya bona? Oho, o ne a nyatseha, Modimo A ipatile ho tse sa bonahaleng.

49-3 / 316 Sheba seo a ileng a se etsa. O ile a rera ka hotla ho ho holo ha Kreste; "O ne a tshwere fene (sesebediswa sa ho lokisa) letsohong la Hae . O tla lokisa tsela ya Hae. Ke bolela hore o tla lokisa tsela. O tla nka sohle se sa lokang mme a se tjhesa. Ho jwalo. O tla bokella lehola lohle ho le isa timelong." O ya bona, o ne a lokiseditswe. Empa ha Jesu A etla, bane ba lebeletse.. Mme bohle baapostola, o ya tseba, bane ba lebeletse se seng se seholo. Jo, jo. "Moshemane, O ya tla. Ke ba o ba se bale ho sona bohle. Moshemane, O tla ba matla ka hofetisa. Otla tlosa Moroma sefahlehong sa lefatshe. Oho, O tla etsa Magrieke baye ka tsela ela le Maroma ha a etla." Ha a etla, Mothonyana e monyane a sutuletswa kwana le kwana kamoo baratang. Ene ele eng? Modimo A ipatile ho tse sa bonahaleng. Oho, hle.

49-5 / 319 Mme Aema qetellong ya molaetsa wa hae, "Ke mang ya ka nkahlolang ka hore ke nale sebe? Seo Bible tsohle ditlang ho se bua, ha Ke sa etse mesebetsi ya Ntate, ebe le ka Nkahlola he. Empa seo Lengolo le se boletseng ka Nna le tla bolela seo Ke sa se etsang?" Sebe ke ho sadumele." Ke mang ya ka Nkahlolang? Ha ke leleka mademona ka Monwana wa Modimo, Jwale Mpontsheng seo lona le se etsang." Ho tse nyatsehang: kapa hona ho Inehelaka Boyena lefung, empa, oho, Ka Easter hoseng. Hallelujah. Ke moo A ileng A lokisa foloru fatshe. O ile Afiela matlakala, moena. Eya, ho jwalo. Mme koro e ile ya bokellwa modikong - e robetse moo fatshe ka Bophelo bo Safeleng, bo emetse tsatsi leo le leholo leoretlong ho bua ka lona la hotla ha Morena nakong eo Bophelo bo kenang ka ho yona, mme etla tsoha ka tsatsi la tsoho ya bafu, ba kopane le Yena sebakeng dibokelle modikong. Mme lehola letla tjheswa, tsela eo le lekileng hotswa ka tsela ena le tsela ela, le tla tjheswa ka mollo osa feleng. Amen. Oho, na ha a ratehe. Baile ba Mofosa: Modimo ho tse nyatsehang.

50-1 / 321 Hobaneng? Hobaneng, Ha A kaba a rera le ho baboledi mekgweng ya bona. Lekgale. Ha A kaba a rera jwalo ka bareri. O ya bona? O rerile jwalo ka ... O ile a sebedisa ho nyatseha ha Modimo, mantswe akang "selepe se beilwe"; mantswe a kang "sefate," mantswe akang "noha," eseng moruti e mong, jwalo ka letsatsing la mmoledi, jwalo ka Ngaka ya Bosafeleng, Ngaka mang mang. Ha A kaba a etsa seo. O ile a rera jwalo ka monna emong wa patsing ya neng a hlaha moo hoseng motho ya tsebang. O ile a bua ka selepe difate le serpente ntho tse tshwanang le tseo, le dikoro le modiko, le ntho e nngwe le e nngwe A ka hlokomelwang ka yona kajeno, ke nahana, e "moreri wa lebokoso la sesepa." Ke nahana O ne a bitswa "moreri wa lehweleya" letsatsing leo, a eme tlase moo pela Jordane .... Modimo ho tse sa bonahaleng, A ipatetse bohlale ba lefatshe lena ...

50-2 / 322 Jwale, ha re fumane ... Jesu o itse, "Ke ya o leboha, Ntate, Hobane ntho tsena O dipatetse ba bohlale ba lefatshe lena mme wa disenolela masea a batlang ho ithuta." O ya bona? Modimo a ipatile Ho tse sa bonahaleng tsa lefatshe lena, Modimo a Ipatile ho tse sa bonahaleng ho Johanne ... O ya bona? Feela ... O ya bona, O ne A le ... Nahana ka seo. Modimo ho tse sa bonahaleng, A Ipatile ho tswa bohlaleng ba lefatshe lena. Jwale,ho kwala motsotso kapa e mmedi, hobane ha ke batle ho le tshwarella nako e telele.

50-3 / 324 Sheba, Ha re emeng motsotswana feela: ho nale sa bohlokwa haholo. Nahana feela ka tsela eo re phelang ho yona nako eo (ho kwala sena). Nahana ka tsatsi leo: Modimo a tlang sebakeng se senyane a tsamaya hara sona, A fodisa ba kulang. Mme barui le barutehileng, "Matsatsi a mehlolo a fetile. Haho se tshwanang le Phodiso ya Mohau." ... Ho hopola thero ela ya hore ke rere ka yona hona mona mobung ona, moo ke ileng ka Davida le Goliatha? Kare, "O tlakopana le lefatshe lerutehileng kantle moo, Moena Branham, kaofela tsena?" kare, "Ha ke kgone hore ketla kopana jwang le lona, Modimo are eya." Oya bona? Ke sona seo. O ya bona? Ke Lentswe la Hae; o Tshepisitse. Hora ke yona ena.

51-1 / 328 Ha lengeloi leo, leo ole bonang mola setshwantshong sela, leetla tsatsi le leng le theohela lewatleng, lemo tse mashome a mararo kapa mashome a mararo le metso e meraro tse fetileng, haho, ka June ena e tlang, mme bare, "Jwalo kaha Johanne Mokolobetsi a ne a rumilwe," (mahlong a batho ba dikete tse hlano kapa ho feta) "ora e tlatla eo molaetsa wahao o tlang ho kena lefatsheng." Le hopola tsheollo eo ... ke nahana Roy Slaughter kapaba bang ba bona ba dutsemona mohlomong ba bang le ya hopola, kapa ba bang - Mof. Spencer kapa e mong ya tlang ho hopola e mong - ba bang ba batho ba baholo mona batla hopola seo - batla tseba. O ya bona? George Wright kapa e mongf wa bona (O ya bona?), ke mang ya tsebang seo, hone hole jwang ... Empa haho ya etsahala seo? E ile ya etsa seo. Mme hang hara bona - ba ya fetoha bare, "Ke phodiso feela semoya ." Mme Modimo a fetola hantle mme A romela opossum(phoofolo tse phelang America) tse tsofetseng mme e ile ya fodiswa ke matla a Modimo.

51-4 / 331 Lyle Wood le Banks, ha rene re tseba ho Itlhahisa ha Modimo nnete ke hore ha tlhapi e nyane e shwele, e robetse kahodimo, mme Moya o Halalelang pele ho letsatsi leo, O ne A ilo etsa se seng Ka seo. Mme mona hoseng hona, ke eme mona, Moya o Halallang O theohela sekepeng seo, mme ka ema ka bua le tlhapi eo, mme e robetse moo ntho e ka etsang hora e shwele, digills le dientrails dietswa ka molomong wa yona; ya tsoha mme ya tsoha ya sesa le dihlapi tse ding. Ke eng? Modimo A IPATILE HO TSE SA BONAHALENG.

51-5 / 332 Modimo A ka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana. Modimo O nale hona ho fodisa opossum, kapa tlhapi, kapa se seng. Ha feela A ka tlisa molaetsa le batho bakase dumele seo, Modimo A ka tsosa opossum ho ka dumela seo. Hallelujah. Modimo A ka tsosa hlapi; A ka tsosa opossum e shweleng; A ka etsa se seng le se seng A ka ratang ho se etsa. Ke kgalemelo e ntle ya moloko ona, ha ba kgotjwa ba wa, mme "Ha o ya etsa sane le sane," mme Modimo diphoofolong. O ya bona? Ke kgalemelo e jwang. Ke eng? Modimo ho tse nyatsehang (O ya bona?), A ipontsha hore o moholo. Oho, hle. A kgalema moloko ona o sa dumeleng ka ho se dumele hwa bona.

52-1 / 334 Jwale, ba nahan jwale jwalo kaha ba nnile ba nahana: "Ho lokelwa ho etswa jwalo kaha bona ba batla. Jwale, ha ho nale se seng sekang Phodiso ya phodiso ..." Jwalo ka monna wa Catholic a kile a mpolella, thaka lena, ka bosiu bo bong, a mbolella ka sona. O ya tseba, ka seo ... Are Ayers eo ke ileng ka mobona ka moshemane eo ho Houston. A re, "Jwale, ha - ha seo ene ele mpho ya Modimo, ke ne ke atisa hotla ho Catholic church." O ya bona? E ya. Methodists e lokela hotla ho bona, mme Pentecostals e lokela hotla ka hara kereke eo, empa ha eyaka yatla ka seo. Mme atla ka ho seo ho Jesu Kreste eo ya Itlhahisang ka Boyena. Ho jwalo. O fela atla etsa seo. Eya. O hlokomele seo. Se dumelle hore se o fete. Boloka seo - pelo ya hao; e hlahisa moo. E lokela hotla ka tsela ya bona, hobane ya bona - hobane hotswa mokgatlong wa bona. Mme le hore sebe jwalo, seo ha se Yena. O ya bona? "Empa ele feela psychology, kapa diabolose." Ke hase Modimo, hobane ha ene ele Modimo, O ne A lokela hotla ka tsela ya bona, o ya bona, "Tsela eo ho hlaloswang ka yona ..."

52-3 / 337 Ke tsela eo Jesu a tlileng ho baPharisees ka yona. ho lokela hoba ka tsela eo. O ya bona? Ha ho nale ... Ha Modimo A ne A - ho romela Messia, bohle ba ne bahlalosa ka moo A lokelang hoba ka teng, mme hobane O tlile kamokgwa o fapaneng le oo, ka nnete e lokela hore hase Messia. O ne A le se seng sesa bonahaleng; E ne e le Beelzebube ho bona. Ene ele Modimo a ipatile ho tse sabonahaleng. Ya moetellang pele olokela hoba motho ya rutehileng haholo ... Jwale, e mong aka belaela ka tsatsi leo, ka selemo ha ba - baile ba etsa ya bona tshebeletso ka ho romela bamisinari ho etsa selekane le ... Mang kapa mang o nahana, "Sena etlaba moetapele ya tlang," empa Modimo wa mohlahisa lefelleng moo ho neng hose diseminare (O ya bona?) le ntho tse tshwanang le tseo. O ya bona? Modimo A Ipatile hantle feela ho motho tse sa bonahaleng ...

52-5 / 339 Empa jwale, ema. Ho kwaleng re bolela sena: Empa ho latola molaetsa o nyatsehang wa Modimo ... Ho se latola seo, tsela e nyatsehang ya Modimo, e tla fediswa ho hang. Jwale, ke ka mokgwa oo re bolelang ka teng, mme batho ba nahana, jwale, ba ka tsheha seo mme ba matha hodima sona ka moo baratang, empa ke kgaohano e sa lekanyweng ya Modimo. Bao baileng bashwa nakong ya Noe ha ba ya ka ba mamela molaetsa wa hae, baile ba timela. Mme Jesu O ile A ya barerela ditlamong tsa bona tsa lefifi ho shweng ha hae pele a tsoha, mme A ya diheleng ho ya rerela meya eneng e tshwerwe moo e ileng ya lokoloha moo ditlamong tseo ka ho sokoloha matshwenyehong a kgale ho tloha ka tsatsi la Noe ha molaetsa o nyatsehang wa Modimo o ne o rerwa. Oile a ya. A re, "Noe o rerile hore ke tlaba mona, mme ke fela kele mona." Ho fela hole jwalo. O ya bona?

53-1 / 341 Bao ba ileng ba hloleha ho mamela molaetsa wa moporofeta eo, Moshe mola felleng oo a neng ao fumane hotswa ho Modimo, hantle feela ka ho itlhahisa ka Topallo ya Mollo mme a iswa felleng, mme a leka ho tsoha ka ho ikopanya ka seo, mme ba ile ba timela le ho shwa hona felleng moo, emong le emong wa banna ba babedi, Joshua le Kalebe. Mme ho feta moo, bafarise ene ele ba foufetseng ka hona, jwale basheba moo, "Bontata rona bajele manna lefelleng." Mme Jesu o itse, "Mme bohle baile bashwa."

53-2 / 343 Ba ile ba bona kgalalelo ya Modimo; ba ile batsamaya Kganyeng ya ... Baile ba tsamaya Kganyeng. Batsamaile Kganyeng ya Topallo ya Mollo. Bane ba tsamaya boteng ba Matla a yona. Bane ba tsamaya moo Moya o Halaleng o ne o ba lokiseditse teng ho tsamaya teng. Bane baja manna hotswa lehodimong ao Modimo A neng a alokisitse mme baile banna ba timela baya diheleng mme bohle bashwele. Mme ha o ka nka lentswe leo, ke karohano ya ho sayeng kae Boteng ba Modimo. Bohle bashwele. O ya bona?

53-3 / 344 Mang kapa mang ya latolang Jesu o lahlehile. O ya bona ke eng ho hlalosang? Ho latola ho nyatseha hoo ha Modimo ... ha se fela se seng ... O re, "Ho lokile, ke entse phoso." Ha o etse ka tsela eo. Modimo a ka se amohele ka tsela eo; olahleha ka ho sayeng kae. Re lokela ho ka hopola ka se seng. Re lokela ho etsa seo. Jwale, elokelwa ho ka bonahatswa ke Modimo. O ya bona? Jwale hae, ke Lentswe la Hae. O ya bona? Oho. Jwalo ka bao baileng ba latola Moshe, balatotseng Elia, baileng ba latola Johanne, baileng ba latola Jesu wa matsatsing a bona ...

53-4 / 345 Mona, ere ke o bolelle ho hong mona, mme ke dumela hore ha ke no o utlwisa bohloko haholo. Empa sheba. Ka tsatsi le leng ke ile ka bitswa mane Houston, Texas, ho leka ho fumana tshwarelo ... ke ile ka bokella batho ba mmalwa mmoho ka rera molaetsa hore batho bao ba saene lengolo la tshwarelo ya moshemane e monyane le ngwanana e monyane, o ya tseba, ba neng bale mathateng (ke dumela horeleile la bala ka bona pampiring) e ne ele mokgwenyana wa Mong Ayers. Mong. Ayers ke yena ya ileng a nka setshwantsho sa Lengeloi la Morena leo o le bonang mola: Moroman Catholic, mme mosadi wa hae ene ele Mojuda.

54-1 / 346 Mme o ile a nyala ngwa; they wouldn't speak religion among one another and so forth like that, and Ted nana enwa wa Mojuda Kipperman, eo e bileng bane bale mmoho kgwebong ya Douglas Studio. Ha atla mane moo Mong. Best, Ngaka. Best, wa kereke ya Baptist, a tshwere ditebele tsa hae tlasa nko ya Moena Bosworth, mme a ditsoka are, "Jwale, nka setshwantsho saka ke etsa seo." Are, "Ke tlilo otla monnamoholo mme ke ilo haka setshwantsho seo kamoreng yaka ya ho balla jwalo ka sehopotso sa phodiso yaka." Mmepele ke ya Houston, Texas, Morena Modimo O ile A Mpolella hore ke ye moo, mme ke bile moo Lebitsong la Le badile ka yona dibukeng jwalo jwalo, mme ke eo moo eneng ele teng. Mme bosiu boo, ho leka feela ho ka tsamaya ka boikokobetso, "Hobaneng," bare, "ke sehlopha feela sa batho basa bonahaleng (baiphapanyi)." Ngaka. Best are, "Hase letho empa ke sehlopha sa baiphapanyi." Are, "Ha ho batho ba dumelang phodisong e Halalelang, ntho tse tshwanang le tseo. Ke batho feela bahlatswehileng mehopolo." Bane ba sa tsebe hore ke Modimo ho tse sa bonahaleng kapa tse nyatsehang. "Hobaneng," are "motho ya senang le gramma feelaya thuto." O ne a ile a pakelwa ke bohle bao eleng ba dikolo tsa degrees kamoo aka kgonang ho fihlela a nahana hore aka nyatsa Moena Bosworth a motheola kamoo a batlang ka teng, empa haho utluwa Lentsweng, ene ese ya ka balwang ho ba leshome baka emang kapele ho yena. O ya bona?

54-4 / 350 Moena Bosworth o ne a tseba moo aneng a eme teng. Bongata ba batho ba neng ba le teng badutse mona ka tsatsi ke lena. Mme ke moo mo aneng ale teng, mme oile a rewela kahohle kamoo aneng a ka kgona kateng, jwalo kaha feela rele baipahapanyi ho ya kamoo aneng a bolela ka teng. A re, "Batho ba felletseng hantle monahanong ha ba dumele seo." Moena Bosworth are, "Jwale motsotswana feela." Are, "Ke batho ba ba bakae motseng ona (baka mashome a mararo a dikete ka bosiu boo, badutse kapela rona jwalo) ... Ke batho ba bakae motseng mona bayang moo kerekeng ya Baptist e ntle baka netefatsang sena ho ya ka mangolo a ngaka hore bafodisitswe ke Matla a Modimo haesale Moena Branham a fihla motseng ona, ema," mme makgolo a mararo a ema. Are, "O reng ka seo?"

54-6 / 352 Ke seo he. Modimo o ne a ipatile ho tse sa bonahaleng. Yaba ore, moena ... Are, "Ntlisetsa mofodisi wa mohau. Ha a hypnotaeze motho mona; mme ke moshebe ntho e ka etsang selemo ho tloha hona jwale." Mme Ted Kip - le Ayers mola, yena elwa ya ileng a nka setshwantsho. Are "Mong. Branham hase letho haese hypnotizera. Ke ile ka bona mosadi ya nang le lebodu molaleng wa hae, jwalo feela, mme are o hypnotizitse mosadi eo; tsatsi le hlahlamang ke ile ka bua le yena, mme o ne a sena lona lebodu leo." Are, "Monna enwa o ile a mohypnotiza." Mme, oho, O ile a nkhulakhula, are ke lokelwa ke ho tejelwa motseng oo, mme o lokela hoba yena ya etsang seo (O ya bona?), mme tsohle jwalo feela: mela e meholo kapele ho Houston Chronicle. Ha ke yaka moaraba. Ke ne kele moo ho etsa mosebetsi wa Ntate, ke seo feela seneng ke ile ka sona: Dula le Lentswe leo. O ne A nthumile moo, mme ene ele lebaka la Hae ...

55-3 / 356 Bosiung boo ha ke tsamaya moo, mme kare, "ke Ha ke mofodise wa Mohau.  Hake ... ha e mong are ke seo," Kere, "bafositse." Mme kere, "Ha ke rate ho bitswa mofodise wa Mohau." Kare "Ha Ngaka. Bestmona a rera pholoso, jwale a kase rate ho bitswa mopholosi wa mohau." Mme kare, "Ebe ke rera Phodiso ya Modimo ka mohau, mme ha ke rate ho ka bitswa mofodisi wa Mohau, empa ore hase mopholosi wa Mohau. Efela ese yena; lenna ha ke Mofodisi wa Mohau wa Modimo, empa ka Mehwabadi ya Hae re ile ra fodiswa.' Ke bolela seo." O ya bona?

And so ... "Ke ho hloka kelello." O ya tseba, ho tsamaya o potoloha.

I said, "Empa Boteng kapa neo ya Modimo, Lengeloi la Modimo, ha seo sele teng, seka bonahatswang." Mme ka nako eo, ke enwa moo ayang teng. Are, "Haho thuse ho bua hona jwale; O se a buile le nna." Mme ka tswa.

55-5 / 358 Kaya ... mme Houston, motse o moholo oo, e meng ya metse eo naheng yohle ... Yare ha ke kena moo ka tsatsi le leng, ho ne ho makatsa ha ke kena motseng moo. Diterata di ditshila. Matshwarelo a motse oo, tlase mane Texas Avenue, mme kaya mane Rice Hotel moo dinaledi tsa ditshwantsho, mme a kaya tlase mane ho basement, mane cafeteria, mme ceiling ya wa, plaster ya wela fatshe, mme ditshila, le pherekano jwalo kaha ho bolelwa ha e yaka ya utlwahala ho nna bophelong. Hobaneng? Ho hanela Kganya ke ho tsamaya lefifing. Seo se bolela bana ba bona kahlolo ya lefu. Ho lokile. Modimo o tlile ho qaleng ka tse nyatsehang le tse latolwang, yaba Modimo o itlhahisa ho tse sa bonahaleng. Mme banka setshwantsho sa tlala lefatshe lohle. Esita le boramahlale bare ke ntho feela e tlwaelehileng Sena ho bonahala setshwantshong seo - histori yohle ya lefatshe, se beilwe mane Washington, D. C. ka Holong ya Religious Art. O ya bona? Ke seo, tlhahiso ya ho nyatseha. O ya bona, o ya bona? Modimo o Ipata ho tse sa bonahaleng, ebe o itlhahisa ho tseo. O ya bona?

56-2 / 361 Jwale, O ile a ipata lefung la Kreste, empa tsohong ya Hae, oho, hle, jwalo jwalo. O ka se - re ... Haho pheletso ya seo. A tswella ka hore ... Empa ho nale seo. Ho latola kganya eo keho ya basementeng le ho kwala mahlo a yona. Ho lokile. Mme hopola, tsela feela o ka ba o fositse o latole nnete. Mme ba hana ho bula mahlo a hao, o tla dula lefifing. O ya bona? Ha o ka latola seo, o tla bona seo o ya bona? O ya bona? Hlokomela ntho e nyatsehang. Ke ntho tse nyane tseo re sa diboneng, eseng dintho tse kgolo - dietsa. Oho, hle. Jwale sheba mona.

56-4 / 363 Ere ke o jwetse. Ho Mal ... Ho Mattheu 11:10 O itse, "Ha o ka fumana seo, ke yena (O ya bona?), ke yena ya ileng a tla kapele ho Yena." Ene ele tse nyatsehang. Ho ilwe hwa botswa ka Yena ka tsatsi le leng, are, "Keng ha bangodi bare ..." O itse - O itse, "Mora wa Motho o nyolohela Jerusalema. Ke tla nehelwa matsohong a baetsadibe, mme batla bolaya Mora motho. O tla shwa, mme ka tsatsi la boraro O tla tsoha hape." A re, "O seke wa jwetsa batho ka pono ela yaka."

56-6 / 366 Mme barutuwa ... Jwale, nahana ka seo, barutuwa ba tsamaileng le Johanne, ba buile le Yena, ba jele le Yena felleng, badutse le yena mabopong, baitse, "Hobaneng ha baruti bare Elia o lokela hotla pele? O re o tla thakgiswa mme o tsohe hape; ore o Messia, nka terone. Jwale, hobaneng ha bangodi ... Kaofela Mangolo a rona mona - Mangolo kaofela are o lokela hotla pele Kreste, Elia o tla tla pele." O, ya bona?

Are, "O se a tlile, mme ha le yaka la motseba." Jwale, e ne ele mang eo? Barutuwa.

57-1 / 368 Ke tlilo le utlwisa bohloko mona ha nyane, empa ha ke rate ho etsa seo. O ya bona? metsotswana e mmalwa e setseng (O ya bona?), metsotswana feela; empa ke dumela hore otlatla. (Na le ya nkutlwa?) Sheba: Hobaneng ... Banna baneng ba tsamaya le Kreste, "Hobaneng ha Mangolo are Elia o lokela tla," mme ene ele barutuwa ba Johanne empa bane basa motsebe. Hobaneng ha Lengolo lere, baruti? Na o ya bona seo ke se bolelang? "Hobaneng ha Mangolo are Elia o lokela hotla pele?" Barutuwa ba tsamaileng le yena. "Hobaneng ha Mangolo areo lokela hotla pele ho busetsa tsohle madulong?" O entse seo ho batho ba ditasene, mme tsohle dine dile moo. O ya bona? Ke sohle seo baneng ba lokela hose fumana. Baneng base lokiseditswe ho se bona seo.

57-2 / 370 Jesu o itse, "O se a tlile, mme ha le yaka la motseba. Empa o entse seo Mangolo a se boletseng. O dibuseditse madulong, kaofela, ba Nkamohetseng mme ba Ndumela. O entse hantle seo MANGOLO A SE BOLETSENG. Mme baentse seo Mangolo a boletseng hore batla moetsa sona. O se a tlile, mme ha le ya motseba." Na o se o itukisitse? Ke rata ho otshosa hanyane. Tlhwibilo etlaba ka yona tseola eo. Etla nyatseha; haho tsela enngwe eka bang ka teng, ho fihlela tlhwibilo e etla matsatsing ana mme haho ya tla tseba ka yona.

57-4 / 371 Jwale, o se - o seeme jwale, empa bala metsotswana ya Ke se ke tiiseha ho kwala. O tlatla ha bobebe ka mora kahlolo, mme batla bona Mora motho; batla re, "Na rene re sa lokele ho fumana sena le sane ... Na hone ho sa lokela hoba Elia atle pele na? Na ho ne ho sa lokele hoba tlhwibilo etle na?" Jesuo tlare, "Se se seetsahetse, mme ha le yaka la tseba seo." Modimo ho tse sabonahaleng ... O ya bona?

57-5 / 373 Jwale, bekeng ena re tlilo kena tabeng e tebileng ya Lentswe. Jwale, hlokomela. Tlhwibilo etlaba ... Jwale ba mmalwa batla kena ho Monyaduwa. Ho ka sebe ... Jwale, baruti ba e fumane jwang? Bana le mokgwa wa bona, mme ba lokela ho bontsha dimillione tse leshome tsa batho baetla mona, mme kaofela Methodists, ha moruti wa Methodist; mme ha Pentecostal, kaofela maPentecosta a etla. E ka se ame seo. Etlaba, mohlomong e mong a tlohe Jeffersonville, jwalo kaha motho a lahleha. Batlare, "Jwale, o ka se ..." Kaofela kapa bongata boka se tsebe seo. Ho tlaba le ya le mong ya tlohang Georgia. O ya bona? Ho tlaba le ya le mong ya tlohang Africa. Ha rere ho tlaba le makgolo a mahlano a dulang tlhaloso. Jwale, seo ha seno - e kasebe karolo ya mmele; sena ke Monyaduwa. Seo e kasebe koloi; sena ke Monyaduwa. O ya bona? Ke - kereke etlatla ka dikete, empa ho ehlahlamang tsoho. Ha ba phele hapediolemo tse ka bang sekete. Oya bona? Empa ho monyaduwa batho ba tloha hona jwale lefatsheng, tlefatshe le ka se tsebe letho ka seo.

58-2 / 377 Jesu Otse, "Ho ba babedi batlabe ba robetse bosiu; emong o tla nkuwa, e mong a siuwe." Etlaba nakong ya bosiu. "Ho ba babedi batlabeng bale masimong (ka nqane lehlakoreng le leng); Ke tla nka e mong emong a sale. Mme jwalo kaha ho bile matsatsing a Noe, ho tla ba jwalo le ho tleng ha Mora motho." Nahana. Se seng le se seng setla tsamaya jwalo kaha setsamaya hona jwale. Molaetsa otlanne otswe jwalo, mme ntho ya pele eo o e tsebang, "Sena mosebetsi ona otla ya pele, ha aka a hlola a, kgutlile. One a ilo tsoma; ha akaba a hlaha. Mme motho enwa oilea ya nqe nngwe ..." "Le ya hlokomela hore hoetsahalang? Ke dumela ha ngwanana e monyane eo, otshwanela hoba a ile a nkuwa, oya tseba. Ho naleya ileng a nka ngwanana eo, oileamolahlela nokeng. O ne a lahlehile ... Haho motho ... Halofo ya yona." Mashome a robong a metso e robong ya batho ... Ba kare ale mong hotswa ho lekgolo la dimillione a ka tseba ka seo. O ya bona? Ntle leha hobe ho nale seo ka hore ... Hore, "Ngwanana o lahlehile. Hobaneng, ha ke utlwisise. Ha akaba a tloha a phetse ka mokgwa o jwalo." Tjhe.

58-5 / 379 Mme ha ba bua bare - mabitla atla buleha, mabitla atla buleha ka mokgwa o jwang ... Ke  ha kena nako ya ho kena ho sena, seo keneng ke se batla.Ke tla lokela ho kena ho sena ... Ho ka bontsha tsela eo Modimo a ka bang ho tse nyatsehang ka teng. Mme calcium, potash, le se seng le se seng ... Ha se seng le se seng le tse ding dietsa feela kgabana ... Ho jwalo feela. Mme seo se roba ho ya morao moyeng wa bophelo ... Modimo O bua feela ebe tlhwibilo eya etsahala. E kase ye ntle mola, mme Mangeloi a theohela fatshe mme a epolle bohle bashweleng eleng ditopo. Ke eng seo? Se tswetswe ke sebe ho tloha ho qaleng, empa e tshwanang le yona eo e teng. O ya tseba ... O ya bona? GHa renale sena, re tla shwa hape. O ya bona? Haho ya tlare, "Mabitla atla buleha. Bafu batla tsamaya." Seo ekaba nnete, empa eseng ho buleha kamokgwa oo wena o bolelang ka teng. O ya bona? Ho feela hole jwalo. O ya bona? Ho ka sebe jwalo. Etla sephiri, hobane O Itse O tlatla jwalo ka leshodu hara bosiu.

59-2 / 380 O se A re boleletse seo, tlhwibilo, ebe jwale kahlolo eya latela: sebe, dikahlolo, malwetse, le sohle. Batho batla batla lefu hore le ba nke pele ho kahlolo ... "Morena, hobaneng ha kahlolo ena ele hodima rona O boletse hore pele ho tlaba le tlhwibilo pele?" O tlare, "Ese etlile, mme ha le ya e tseba.": Modimo A Ipatile ho tse nyatsehang. Oho, hle. Ho lokile. "Ke tsohle - se se seetsahetse ha le ya se tseba." Ke hobaneng ha badumedi ba sa dumele ho nyatseha ha Modimo? Balebeletse - se - ntho tsohle tse boletsweng ke Lentswe diya etsahala, le - le kgwedi e tla ya fatshe hara motsheare - letsatsi hara mpa ya motsheare, mme ho tlaba le mefuta ena yohle ya dintho. Oho, ha feela reka ... ke nale seo ke se ngotseng mona (O ya bona?), ho bontsha hore na sena ke eng, mme re tla kena ho sena hare se lrele ho Ditiiso hara beke ena. O ya bona, o ya bona? Ke seo, moo feela eseng ele se fitileng mme ha le yaka la se tseba. O ya bona? Haho le jwalo. Ha Lengeloi la Morena le se le re bulela Ditiiso ... Hopola, dipatilwe le tsona diyaduma tse supileng. O ya bona?

59-5 / 385 Jwale, hobaneng ha batho ba sa dumele ho Modimo ho tse nyatsehang bathong ba ikokobeditseng (O ya bona?) mme - lentswe la letshwao la Modimo? Hobaneng ha basa dumele seo? Jwale kaha ho bile jwalo le mehleng ena yohle. Lentswe la sebele la Modimo le bonahaditsweng, le ... Ba batle haholo bakeng sa lona le ho ruteha haholo bakeng sa ho dumela seo tsela e bonolo ya ho ngwalwa ha Lentswe. Ba batla ho kenya tlhaloso ya bona. "Haho hlalose hore. haho bolelwe seo." O ya bona? Ho hlalosa. Mamela. Ha ke bolele sena ka botlalo? Esita le dipono tseo Modimo a fanang ka tsona mona bakeng sena, ha ho utlwisehe. Ke ka hoo ha ngata le nkutlwa kere ditheiping , "Bolela seo ditheipi di se bolelang. Bolela seo dipono di se bolelang.

60-1 / 386 Jwale, ha o tsohile, o tla bona se seng. O ya bona? Ke nahana ha kena seo letsohong ho ka o bontsha. O ya bona? O ... E mona. Re pheletsong. Eya, monghadi. Smart, thuto e ka se bone seo. Dipono tse nyatsehang, ha dihlaha ka mokgwa o nyatsehang, ho fihlela e feta kahodima dihlooho tsa batho. O ya bona? Hobane ke bile le dipono mme ka le bolella tsona ha ke ilo tsoma, mme, o tseba, ke batho feela basa bonahaleng. Mme Modimo o entse seo ka lebaka, mme a kgutla mme a sehlalosa hantle ka ho otloloha, ho bontsha ho tsamaya ha mme waka le dintho tse jwalo, mme a kgutla a bolela seo pele ho seo, mme sa etsahala hantle feela kamoo A boletseng ka teng ...

60-3 / 388 O ya bona? Leha, Johanne o tlile hantle a paka seo: O itse, "Ha ke Messia, empa ke lentswe la ya hoang felleng." Mme barutuwa bare, "Hobaneng ha - bangodi bare, ke-Mangolo are Elia o lokela hotla pele?" O ya bona? Ho se bonahale ha Modimo ho tswella - jwalo feela kaha le feta ka hodima dihlooho. Ha nke ke ke bolele sena, mme ebe ke ya kwala; Ke tla, ka thuso ya Modimo. Oya bona, sheba. Jwale, ha re shebe sena. Ebe ke - Lentshwarele ka ho dula ke le bolella sena moo. Oya bona, jwale ... Ntshwarele ka ho, empa hora nyana tse itseng, re tla kgutlela morao .

60-4 / 391 Sheba. Ha re nke phophi ya inke. Se seng le se seng ka lebaka. Le kopane mona hoseng hona ka lebaka. Ke jele mahaeng a lona, Charlie. Nellie, leile la mphehela ka lebaka. Jwale, se seng le se seng ka lebaka. Kereke ena e entswe ka lebaka. Haho se etswang ntle ho lebaka.

60-5 / 392 Ha re nke phophi ya inke. (Na le ya nkutlwa?) Ha re nke feela phophi ya inki mme re e shebe. Ke eng? Phophi ya inke. E ne etswa kae? Ho lokile. Ha re nke phopi ya inke. Jwale, ke - ha ere re ke inke e ntsho. Jwale, inke e nale lebaka. E ka ngola tshwarelo yaka - ntle ho seo. E ka ngola tshwarelo yaka ho isa lefung. Holokile?E ka ngola Johanne 3:16 mme ya boloka bophelo baka ka ho dumela. Na seo ke nnete? Kapa e ka ngola kahlolo yaka ya lefu. O ya bona? E ka nkahlola ho isa lefung. E entswe ka lebaka. Na ho jwalo? Jwale, ha re shebe inke e nyane le ho bona hore etswa kae. Jwale, ke inke; e bile teng ho dichemicals mme jwalo jwalo, ho fihlela e eba inke, mme eba ntsho. O e tshela di[phahlong tsa hao; e ya monyela. Empa e ile ya hlahisa bleach. O sebedisa Clorox bleach. Jwale, Ke tla nka phophi ya inke leho e etsa - karolo ya bleach. Jwale, ho etsahalang ka inke? O ya bona? Hobaneng? Bleach e ile ya etswa, e hlahisitswe le tlhahiso ho dichemicale mmoho ho mmala hoo o tlabe o sa bone.

61-2 / 394 Jwale, karolo ya bleach ke metsi. Metsi ke H2O eleng hydrogen le oxygen, mme bobedi hydrogen le oxygen, bobedi ke diqhomane tse kotsi haholo. Mme ebe hydrogen le oxygen hang feela eba molora. Ho fela holejwalo (Ke hantle feela), molora wa dichemical, molora feela wa chemical. Jwale, jwale, dikopanye mmoho o, fumana metsi; empa a fedise, onale hydrogen le oxygen. O tswella pele ho kgutlela morao. Jwale, ho kena ho sena, ha re nke ... Jwale, ha ke kgone ... Jwale, ho kaba le dichemists moo, mme ke rata hore dichemists ho mamela seo. Ha ke tsebe formula, empake rata ho hlalosa hanyane ka tsebo e fokolang, ke tshepile hore Modimo Otla Itlhahisa hona moo.

61-4 / 397 Sheba. ke tshollela phophi ya inke ho - bleach. Ho etsahalang? hang feela botsho bona bo ya feela. O ka se hlole o e fumana enke eo hape; ese eile. Haophetile o e bone hape. Ho etsahetseng moo? Jwale, ha o bone letho hodimo moo. Hao ... Hobaneng? Hobane e fedile. Jwale, mahlale atla re, "E kgutlela morao moo e tswang hodi acids." Diile tsa etsang diacids ditswa kae? O ya bona? Jwale, otjho jwalo, "Etswa ho dintho tse itseng." Holokile. Ore, mohlomong, jwalo ka monko o etsang diacids. Monko o tswa kae ona? Jwale, ho ne hole - re tlare, fumes dientswe ke molecules. Dimolecules ditswa kae? Hotswa ho diatoms. Diatoms ditswa kae? Ho dielectronics. Ditswa kae? Kganya ya Cosmic. O ya bona? O kgutletse morao-morao ho ka fumana chemist jwale. Mme haeba ke karolo ya tlhaho, e lokela hoba e tswa ho Mmopi; jwale hao ya dula mona ntle ho lebaka.

61-6 / 400 Ha ke tshwarelle ho fihla mashome a mararo kamora ya leshome le metso e mmedi ho isa ho ya pele hora ka phoso. Maoto a ya lokileng ke taelo e kgolo ya Morena. O ya bona? Ho nale lebaka ka sena. Ho nale lebaka bakeng sa hao ho ka dumela. Hoboetse ho nale lebaka la ho se dumele, jwalo kaha o ne ole - ka ho inke. Jwale, ha re qhibidihise seo. Jwale, ntho ya pele, ore, kamora hore re kgutlele ho ... Re e kgutlisa jwalo ka molecules. Jwale, re nka molecule, ke rata palo ya makgetlo a molecule ho robong, dinako atisa ka molecule tse leshome le metso e mmedi. Jwale, ha ne e bile leshome le motso ole mong, e tla hlaha ele kgubedu; empa eba - e lokela hoba leshome le metso e mmedi hoba ntsho. Ebe jwale re tla nka seo ho ya ho atom. E ne ele atom robong-tshelela, atisa kopanya ka nne-tharo ho lekanya diatom leshome le metso e tsheletseng-leshome le motso olemong. Haeba esaka yaeba leshome le metso e tsheletseng-leshome le metso e mmedi, e ka nna yaeba perese. O ya bona? O tswellapele ho e qhibidihisa.

62-2 / 403 E bontsha hantle hore ho tloha qalong. Ke se tlwaelehile na mohopolong. Ke mmopo, se lokela hoba le Mmopi, mme se tswile ho Mmopi. Mme jwale - mme sene se qoseha ho ka etsa sena ... Jwale, mahlale ha a kgone ho nka atom B-makgetlo a leshome le metso e tsheletseng makgetlo a leshome le metso e mmedi makgetlo a leshome le metso e mene , leha eka eng feela - jwalo feela, ho etsa. Modimo O lokela ho etsa seo. Mme hobane O tlisitse sena fatshe ho diatoms, jwale mahlale a ka qala ho. Ebe atswa ho molecules, ebe baka bona betere hanyane. Ebe etswa moo ho ya ho ho hong, mme ntho ya pele, ebe etla ho dichemicals mme ebe dikopana mmoho.

62-4 / 405 Jwale, ha motho - pele a etsa sebe ... (ke ya kwala, empa leseke la fetwa ke sena). Ha motho a etsa sebe, o ile a ikarola ho Modimo a tshelela nqa ya sebaka se bulehileng leho ipeha nqeng ya lefu. O ilea tloha; haho tsela e nngwe ya ho kgutla. Hantle feela. Haho tsela e nngwe ya ho kgutla. Empa ha ase a entse seo, Modimo wa a mohela karohano eo ka konyana, kapapodi, kapa nku, kapa se seng madi, ao Adama a buileng ka sona - kapa Abele abuileng ka ona ka hlakoreng le leng la karohano e hole. Ka hlakoreng leo ke mora wa Modimo; ke tlhaho ya Modimo. Ke lefa la lefatshe. A ka laola tlhaho. A ka bua ha etsahala seo A se buang. Hobaneng, hobane ke mmopi ka boyena. Ke tlhaho ya Modimo.

62-6 / 407 Empa ha a tshela, a fedisa karolo ya hae ya hoba mora. Ke moetsadibe ka tlhaho; o tlasa taolo le le letsoho la Satane; mme Modimo a nka sehlabelo, chemical ya madi, empa madi a dipodi le a dikgomo ha akaba a arohanya motho lesebe; a ne a sekopanya feela. Ha ke nale letheba le lefubedu ka bosweu, letheba le lefubedu lesale teng. O ya bona, le ntse lele teng. Empa Modimo o ile a theoha lehodimong Bleach bakeng sa sebe. ene ele madi a Mora wa Hae, hoo ha a ipolela dibe di wela hare ho Bleach ba madi a Modimo, leka ho fumana hape. Mmala wa sebe o kgutlela morao hara mmuelli mme ho ya fatshe nakong ho fihlela mane ho moqusi, Satane, mme o dule ho yena ho fihlela tsatsi la kahlolo.

63-2 / 410 Ho etsahalang ka mora? O fetoha kopano e hlwekileng ya Ntate hape, a eme hlakoreng le leng la karohano e bulehileng ha a sa hopolelwa dibe tsa hae hape. Le ho ka ... Haho sana karolo ya bleach e ka bonwang hape. O lokolohile. Hallelujah. Jwalo feela ka Clorox kapa inke ela ekase hlole e eba inke hape hobane eqhibidihile ya kgutlela morao ... Mme ha dibe di bolelwa dikenywa ka hare ho ... Motho monna kapa mosadi ya innweng Mading a Jesu Kreste, a bolaya disymptoms, mme molecule wa sebe o kgutlela morao ho diabolose mme o dule ho yena ho fihlela tsatsi la kahlolo mmo tsohle tsa hae ditlang ho lahlelwa ka hare ho sebopi sa mollo; mme karohano ke borokgo mme dika se hopolwe hape. Mme motho o eme a lokisitswe jwalo ka mora wa Modimo: ho tse sa bonahaleng.

63-4 / 411 Moshe, tlasa madi a konyana le a diphoofolo, ka hoipolela ho Lentswe la Modimo, mme Modimo a nke motho ya sa bonahaleng A fihle a kenye Lentswew la Hae molomong wa hae. Mme A pake hore yena ke mosebeletsi wa Jehova, hobane a ka tsamaya ... Mme Jehova a bue ka yena ka dipono. O tsamaile a tswa, a otlollela letsoho la hae botjhabela ... Mme jwale hopola, Modimo o buile le yena; ke mohopolo wa Modimo. Modimo o sebedisa motho. Modimo O ile A bua le yena; ho jwalo. O itse, "Tsamaya o otlollele letsoho la hao botjhabela, "Ditshintshi."

63-5 / 413 Mme Moshe, tlasa madi a dipodi, dinku, a tsamaya moo a nkile lere la hae, a supa botjhabela, "HOTJHO MORENA, hahobe le dintsintsi." Ha a so utlwe ka dintsinsti ... A tsamaya ka mokokotlo, ho se ho buuwe. Ke monahano; jwale ho buuwe; e hlahisitswe. Ke Lentswe la Modimo jwale hobane seetsahetse. Le tlile molomong wa motho, motho feela ya nyatsehang tlasa madi a pholo kapa podi. Sa pele seo o se tsebang, ntsintsi e qala e qala ho fofa. Sa bobedi seo o se tsebang, dine dikaba dipondo tse hlano ka hara jarete ele nngwe. Ene ele eng? Na Lentswe la Modimo le bua ka Moshe, mmopi, hobane a eme tlasa Boteng ba Modimo, mme matswe a hae ene ese a hae.

64-2 / 415 "Ha le lala le Nna le mantswe a Ka le lona, jwale leka kopa seo le sebatlang; le tla se newa." Kereke e kae ka nako ena? "Hahobe le dinqanqane," mme ho ne hose senqanqane naheng eo. Nako ya hora feela, dine di kaba maoto a leshome hara sebaka seo. Ene ele eng seo? Ene ele Modimo, Mmopi, aipatile ho monna ya sa bonahaleng. Ke rata ho o botsa ho hong. Ha madi a dipholo le a dipodi ha a fihle ho bleach, a ka patang feela, A ka bua ka ho hlahisa Lentswe la Modimo le ho hlahisa dintsintsi, hobaneng ha e fihlela Bleach ba Madi a Jesu Kreste A ka kgonahalang nonyana kapa ho hong feela ho teng? Na o etsa seo. O seke wa kgopeha. A nahana hore o ntse ale ho Modimo. Oho, hle. Tshwarelo ya dibe ... Oho, ke lakatsa jwang ... Ebe, Mareka 11:22: "Ha le kare ho thaba ena tloha,' mme le sa belaele pelong tsa lona, empa le dumela hore le tla se etsetswa seo (oho), le ka fumana seo le sebolelang."

64-5 / 420 Ke nale maqhephe a mararo mona kapa a mane; relokela ho alesa. Ke ya leboha. Modimo a ip[atile ho tse sa bonahaleng. Ha o bone na? Ho nale se phoso kae kae. Ho nale se phoso. Ha Modimo a bolela se seng, A ka se qale leshano. O ile A etsa tshepiso. O ya bona? O Ipata ho tse nyatsehang. Dinyatseha hoo barutehileng le ba dikolo, "Awo, e - oho, e ya nyatseha," kapa se seng. O ya tseba ke ...

64-6 / 423 Modimo a ka kgutlela hantle feela morao mola ho etsahalang, ho o bolella hantle feela kajeno seo o se etsang, le seo otlaba sona. Entse ele ka Bleach ba Jesu Kreste, Yaka nkang moetsadibe mme a mokenya hantle feela ka hare ho bona bleach bona, mme a ema Boteng ba Modimo, "Mme ha le lala le Nna le mantswe ho lona, le ka kopa eng kapa eng le tla sefumana. Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le yena. Jwale le ka nkahlola ka eng? Oho, na ha lena melao ereng bao ba Lentswe la Modimo le tlileng ho bona, baporofeta, na ha le ya ba bitsa medimo? Mme jwale leka nkahlola jwang ha Kere ke Mora Modimo?" Baile ba hloleha ho bona seo. Bahlolehile ho hlokomela seo.

65-1 /426 Jwale, Kereke, molaetseng o tlang ho tloha mantsibueng ana, le seke la lahlehelwa ke ho hlokomela seo. O ya bona? Letsatsing leo re phelang ho lona. Mme hopola, Madi a Jesu Kreste a nka dibe ho tloha sebeng, ho fihlela hose ho dihopola ha Modimo. A tlosa hohle.

Sebe se siile mabadi a crimsone,

O sehlatswa sebe se sweu jwalo ka lehlwa.

Ebe ka pela terone,

Ke eme hantle ka ho Yena ...

65-2 / 427 Oho, hle. Ha jwang nka qeta sena? Nka fella jwang? Hobane Madi, eseng nna, empa Madi ao a eme mahareng aka le Modimo. Ke amohela seo, mme a kenya seo ... Ke moetsadibe, empa ke Modimo. Empa chemistry e eme mahareng a ka le ho bolaya sebe, jwale Modimo o mpona kele mosweu - metsi a ka ho - a kaho bleach. Sebe se ile. E kase mofihlele hohang Sehlabelo sele moo.

65-3 / 428 Tumelo ya rona e kae e re dumelang ka yona? Hantle feela seo Modimo A se buileng, monke hotswa Lentsweng la Hae. Modimo ha jwale o ipatile ho tse nyatsehang sehlotshwana seo se ikokobeditseng, empa le leng la matsatsi ana, O tla Itlhahisa jwalo kaha A ne ale ka teng pele. Na o ya Morata na?

Ke ya Morata, ke ya Morata

Hobane o nthatile pele

Mme A lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Calvary.

65-4 / 429 Na o ya Morata? E, na seo ha se setle? Ke ya tshepa ke bile ke ya nahana molaetsa wa hlalosa sene se etseditswe hona ; seo setla o isa moo o sa tsebeng hao bo nahale o le jwalo ... Ha o bona Modimo boholong ba Hae, hlokomela boikokobetso, mme o tla bona Modimo. O se Moshebe ...

65-5 / 430 Ha Elisha a ne ale mane lehaheng, mosi wa tswa, madi, diaduma, mahadima, le (O ya bona?), kaofela mefuta ena - madi sefahlehong matsohong, mme boteng ba seo, bane basa kgathalle moporofeta. O ne a dutse feela moo, empa o ne a utlwa Lentswe le lesesane. Ene ele eng? Lentswe. Yaba o pata sefahleho sa hae mme atswa. O ya bona, ene ele seo.

66-1 / 431 Hopola, motswalle, o se shebe se seng se seholo ... O re, "Modimo." O bua ka tse kgolo. Ho tlaba le nako e itseng, hore, kapa tse ding, ntho tse ding tse kgolo ... Ke nahana hore ketla kenella haholo ho sena (O aya bona?), ntho tse kgolo ... O ya bona? Mme oho, ha sena se etsahala, e tlaba se seholo, boholo jwalo ka sena, mme etlaba e ikokobeditseng hoo o tla lahlehelwa ke seo se o fete. O ya bona? Mme o tla re, "Jwale, e sakang ya tla ..." O ya bona? Tsa ho feta ka ho ba ka hodimo, mme o kase sebone hohang, jwalo ... O ya bona? Ha e bonahale. O ya bona? Modimo o Itlhahisa ho tse sa bonahaleng. Ke eng seo se seholo? Hobane aka Iponahatsa ho tse sa bonahaleng. Motho ya phahameng ya moholo akase ke a se bonahale; o lokelwa ke ho hlomphuwa. O ya bona? Empa ha a moholo bo lekaneng. Ha ase ale moholo bo lekaneng, ebe o theohela tlase tjena (o ya bona?), a ikokobetse.

66-3 434 Jwalo kaha mohalaledi emong ya moholo ane a bue mane Chicago, monna eo o ne a ile a tsamaya ka dintho tsa dithuto, a re o tlile a tlosa tseo tsohle, hlooho e shebile fatshe, a tsamaya a hlotswe. Are, "Ha feela a ile a tsamaya ka tsela eo a tlileng ka yona, o ne a tla tla ka tsela eo a ileng a nyoloha ka yona." Jwale, ho lokile. O ya bona? Ikokobetse. Ikokobetse feela . O se leke hoba se seng; eba - rat feela Jesu (O ya bona?), ore, "Morena, ha ho nale se sengf pelong yaka; ha ho nale se seng sefosahetseng, Ntate, ha ke rate hoba se seng. Se tlose. Ha ke rate hoba jwalo." "Oho, ke rata ho balwa le bona tsatsing leo, Morena. Mme ke bona tsatsi leo le etla." O bona ha Ditiiso tsena ... Ha modimo A tlo re bulela tsona. Mme hopola, Yena ale mong A ka etsa seo. Re itshetlehile ka Yena. Modimo A o hlohonolofatse.

66-6 / 437 Jwale, ke nahana hore moetapele o nale lentswe hodima sena ho wena - bakeng sa hae, empa haho, ho wena ho fihlela re kopana hape motsheare wa mantsibuya. Mme ke nahana hore tshebeletso, tshebeletso ya mmino mashome a mararo kamora ya botshelela e lokile, monghadi? Mme ke ... Ho lokile, mashome a mararo kamora ya botshelela, mme ke ... Mamati a bulwa ka ya botshelela a tshebeletso e qale ka mashome a mararo kamora ya botshelela. Mme ... Morena ha a rata, Ke tla bua ka Buka e Tiisitswe ka Ditiiso tse Supileng. Mme Mantaha mantsiboya mokalli wa pere etshweu; Labobedi mantsiboya mokalli wa pere e ntsho; Laboraro mantsiboya e kgunong, pere e tshehla ebe e kgubedu. Ebe keya ho tiiso ya 6 - 4, 5 le 6 mme ebe Sontaha mantsiboya ... Sontaha setlang hoseng mohlomong tshebeletso ya phodiso ha ke tsebe.

66-8 / 439 Jwale hopola, re etsetsa sena tlotlisong ya Modimo - borona le kereke bakeng sa tshebeletso ya Modimo. Modimo ao hlohonolofatse. Ke nale - Ke kamora nako ka hora; na le tla ntshwarela jwale? Ha ke bolele seo. Empa o ya bona, ke - ke batla hoba le lona bekeng ena. Mmme ha ke tsebe moo ketlabeng kele teng; jwalokaha a etella pele. Mme ke rata hoba le Yena, hobane ke rata ho hlola le yena ka ho sa yeng kae. Morena A o hlohonolofatse. Jwale, Moena Neville.