Ditiiso 02 of 10 - Borokgo mahareng a Dikereke tse Supileng tsa Mongwaha le Ditiiso tse Supileng (63-0317E)

67-1 / 1 Ke ya le dumedisa phirimaneng ena, metswalle. Ke tlotla e kgolo ho kgutlela mona ntlong ya Morena mantsibueng ana, ka hare ho tshebeletso ya Hae, mme ke ntse ke phela - ka Manna hotswa hoseng hona bakeng sa meya ya rona ke tlhohonolofatso e kgolo bakeng sa Boteng ba Hae.

Mme mantsibueng ana, re nale - ho qala ho "Borokgo Mahareng a Kereke tse Supileng tsa Mongwaha le Ditiiso tse Supileng." Mme kene ke sa bua le motswalle letsheareng lena. Mme mohlomong, Morena a rata, ka nako e nngwe lehlabula tjena, ha a ke ke a nkuka, kapa a kgutla (ke saye mose ho mawatle kapa ho hong), Ke tla rata ho boela ke phetha Diterompeta tse Supileng tsa ho qetela (O ya bona?), le ho etsa sebaka mahareng mmoho. Mme - mme ebe dikotlo tse supileng tse ho qetela, le - mme dikopana mmoho jwalo kaha diya mmoho

67-3 / 3 Jwale phirimaneng ena ha re ntse re kopana mmoho, nkare mohlomong hanyane mantsiboeng ana, empa leha ... Hang feela ha re kgutla ... Jwale, kaofela dithero tse ke dientseng mane Phoenix, Le ka mohla ha ke eso ka ke utlwa lentswe laka leka letjhele (O ya bona? Ho jwalo feela), mme oho, hle, ke ile ka rera ka thata. Mme bakeng sa, ke dumela, ene ele ditshebeletso tse mashome a mabedi le metso e supileng ntle le hore lentswe laka letjhe, empa ke maemo a wedare a moo. O ya bona? E bobebe feela - ho feela hole hobe jwalo ka bodibeng. Ho - empa ele maemo morao moo, le - ya bophelo - o ya tseba seo ke se bolelang; ke - ho hobe. Mme moreri o nale - ya buang kgokgotho ya hae eba le bothata.

Motswalle waka wa Ngaka o ile a sheba kgokgotho yaka are o ya bona, are, "Haho letho." Are, "O mpa o nale callouses lentsweng le leholo." O re, "Ho tswa ho moreri." Jwale, Ke rata seo, o ya tseba. Seo se nketsa hore ke phele ha monate therong. O ya bona? Se tlabe se loketse Mmuso wa Mahodimo.

Jwale, re ka nna ra sebe le hona ho mamella letshwao mmeleng wa rona la - la Jesu Kreste jwalo ka Paulose a entse ho tloha qalong, empa re kaba le letshwao la ho rera le ho fana ka lentswe kgahlano le tse mpe. Jwale re thaba haele mona re se re sa otlwe hape, haholo nakong ena.

68-1 / 6 Jwale .... re ... Ke ba ba kae mona ba badileng seo "Ke Nako efeng ena, Benghadi?" kapa ba ileng ba utlwa ka yona, o ya tseba, "Ke eng, Benghadi?" Hono ho ntshwenya haholo. Ha o esoka o fumana seo,ke lakatsa ka tsela e nngwe, ha o ka fumana seo - ho se utlwaka tsela e nngwe ... E ya ntshwenya ka tsela e nngwe, ke rata ho lahlela sena pele ho tshebeletso. Ka - beke kapa matsatsi a leshome a fetileng ke ile ka tshwenywa, ke rata ... ke ha ke ya rata ... nkabe ke sa nke letho kapa se seng, hobane ke ya tseba - ha ke tsebe. Ho bonahala jwalo ka se seng se sebe, mme ha keya ka ka tseba hore ke eng. Jwale ke ...

Hoseng ho hong, ka ema ho ya Sabino Canyon, eleng mohlomong metsotso a mashome a mararo ka ho kganna - kapa mashome a mane ho kgannela Sabino Canyon; ebe ho nale tsela e tsamayang mashome a mararo a dimaele ho ya thabeng: naha e makatsang hodimo moo. Nkaba mona lehwatateng mashome a robedi le mashome a robong, hona jwale, mme metsotsong e mashome a mararo ebe maoto a robedi a lehlwa (O ya bona?), hodima thaba.

68-3 / 8 Re ne re le Phoenix haufInyana mona ene ele mashome a mabedi anang le metso, mashome a mabedi a metso e robedi ntlheng ya kgwamo (Ba nale letamo la ho se setsa le futhumaditsweng, batho baya sesa) mme metsotso e ka bang mashome a mane ha o kganna ho tloha moo, ene ele mashome a mane tlasa lefela Flagstaff. O ya bona? Ke phapang ho tloha moo lehwatateng ... Mme tse phetseng hantle bakeng sa tseo tsohle. Empa ...

68-4 / 9 Jwale, ke ile kaya mola ho canyon, mme ka pal O hodimo kamoo nka kgonang, mme ke ile ka kopa Morena, nakong eo ke dutseng moo, sena se bolelang na. Ke ne ke tshwenyehile ke sa tsebe seo nkase etsang.

Mme ka tsela e jwalo, ha ke ntse ke rapela, mme ntho e makatsang ya etsahala. Ke rata ho tshepeha tabeng ena. Jwale, ke lokela ebe ke ile ka robala. E lokela ebe e bile mohlala, kapa elokela ebe e bile - pono. Ha ke dumele hanyane hore e bile pono ... ke phahamisitse matsoho a ka ka tsela ena, "Morena, ho thuthupa hona ke eng, mme Mangeloi a na a Supileng a kopaneng - a pyramid, a mphahamisa hotswa fatshe mme a ya botjhabela: hona ho bolelang?"

68-6 / 11 Ke ne ke eme moo ke rapela, mme saetsahala. Mme jwale, se sengt sa wela letsohong laka. Jwale, ke ya tseba hao sa dumele nthong tsa moya, ho ka bonahala ele ntho e makatsang. Empa se seng se ile sa etsahala seo; mme ha ke sheba, ene ele sabole. Mme botshwaro ba yona bone boentswe ka di dperela, diperela tse ntle ho nale tseo nkileng ka di bona. Mme - boseho ba teng( o ya tseba, moo ke nahanang, ke ho hlokomela moo o tshwarang, o ya tseba, ha o ntse - ole - o le motho ya tsamayang feela) ene ele kgauda. Mme lehare la teng le ne lese le lelele, empa le ne le le bohale jwalo ka lehare, mme lene le le jwalo ka silivera. Mme ene ele ntho e ntle ka tsela e makatsang eo nkileng ka e bona. E ne e lekana le letsohong laka hantle, mme ke ne ke e tshwere. Ka re, "Na hoo ha ho hotle na?" Ka sheba hape, mme ka nahana hape, "Empa o ya tseba, ke ne ke le motho ya ntseng a tshaba disabole haholo." Ke thabile haholo hobane ke phela matsatsing ana, hobane ke - ke tshaba thipa. Mme ke nahana, "Ke tla etsang ka seo?"

Mme nakong eo ke e tshwereng, lentswe hotswa nqenngwe lare, "Ke Sabole ya Morena." Mme la e lesela le nna.

69-1 / 13 Jwale, ke - ka ipotsa hore seo se bolela eng, "Ke Sabole ya Morena." Mme ka nahana, "Ha le ne le itse, 'Sabole ya morena,' ene e kaba ke ya utlwisisa seo, empa le itse, 'Ke Sabole ya Morena.'" Hore ke sebe le sena, empa ke nahana, "Ho nale Morena A le mong feela; eleng Modimo. Mme Sabole ya Hae ke Lentswe la Hae, le bohale ho feta Sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi. O ya bona? Mme ... "Ha le lala le Nna le Mantswe A ka ..." O ya bona?

Mme ... ke nahana ho tsamaya hara lona ... O ya bona, mme ka mokgwa oo ke nahanang - ha ke kgone ho ka utlwisisa letho la seo, empa - kapa ka mokgwa ole mong feela, empa kutlwiseso yaka hantle feela, thipa e kenellang sefapanong, mme qetellong, di - disabole, ha dikwala - sera le disabole dikopana ka mokgwa ona, ebe dinka matla a motho a tsamayang ka hare ho motho, hobane (O ya bona?) sabole ya Hae e tlabe e supile pelong ya ka; empa ekwetswe, jwlo kaha pelo tsa rona dikwetswe, mme dishata, mme disabole dikopana. Mme e nngwe e sututsa e nngwe, sabole hantle feela ho ya hare. Jwale ho nka, leha Sabole ele Lentswe, e hloka letsoho le matla la tumelo ho letshwara ho le isa pelong eo eleng sera.

69-3 / 15 Jwale, o sa tsebe ntho tsena, empa seo ke se fumaneng hotswa ho Yena nka se bolela, ke leboleletse sona. Hore ... Lese tsebe, Ke dumela ha ene ele - na ene ese Morena wa rona ya boletseng hore O bolela seo A se fumaneng hotswa ho Ntate, le hore o boletse asa pate letho? Mme re rata ho etsa seo sohle jwalo feela kaha dietla.

Jwale, ha o ka ba bohlale mme wa rapela, Ke nale bo nnete bahore o tla utlwisisa sena haufinyana feela - Jwale, se seng seo ke nahang hore se tla hlahella kapa ho senoha.

69-4 / 16 Jwale, Bukeng ena - ha re phetleng bohle bukeng ya - kgaolong ya 5 ya Buka e bitswang Tshenolo ya Jesu Kreste. Jwale, hosane mantsiboya ke Tiiso ya Pele, eleng ya tse nne tsa Diiso tse bulwang ke bakalli ba dipere, e mong ho e nngwe ya Ditiiso tse tlang lefatsheng. Mme ebe, mohlomong e ka sebe seo ho fihlela seo se etsahala, Mantaha, Labobedi, Laboraro - ho isa Labone; ebe, ke nahana ho ya Botshelela le ya Bohlano, Botshelela, le Tiiso ya Botshelela e tlaba e tshopodi haholo. Jwale mohlomong ke tla lefa nako ya ho ka nahana ka sena.

70-1 / 18 Re ikemiseditse ho tshwarela tshebeletso mona, ke dumela, ka hora ya bosupa ka bosiu ka bonngwe hara beke, mme ke lokela hoba platfomong hoya ho hora ya bosupa ha e fetile ka mashome a mararo a metsotso. Mme ebe e lokela hotswa hara mpa ya bosiu, Jwale ... ke ka hora hoseng hona. Ke ne ke sa bolele seo; ke ne ke mpa ke ... ha ke tsebe neng feela, hobane ke batlaho tseba mokalli wa ya pele ke mang. ha ke tsebe wa Bobedi, Boraro, Bone, Bohlano, Botshelela, kapa Tiiso ya Bosupa. Ke ... Ho fihlela motsotsong ona, ha ke tsebe. O ya bona? Ke mpa ke tshepile Yena.

70-2 /19 Jwale ke lona lebaka - ke lekang sena ka mohau wa Modimo O tla re thusa, o dumela ho ka utlwisisa ... O ya tseba, diponong o ka se hlalose dintho ho fihlela o dumellwa ho etsa jwalo. Ke ka makgetlo a makae le nkutlwa kere kena ntlong ela; mohlomong katiba e dutse moo, mohlomong ngwana eo kapa a tla ho fodiswa ho fihlela a bewa matsoho. Nkase kgone ho ba jwetsa, kapa hona ho tsamaisa moo. E lokelwa ke ho tloha ha ho tsela e nngwe. E mong o lokela ke ho e tlosa ho ka e beha moo e lokelang - ebe e ka senolwa. Jwale, eba thabeng.

70-3 / 21 Jwale, pele re kena Bukeng, ha re bueng le Yena re inamise dihlooho tsa rona. Morena Jesu, kaofela ha re ya loka. Haho mokgwa wa hore re ka tla Bukeng ena ka tsela ena e Halalelang, ha meya e itshetlehile nakong ya tahleho, ntle ho hokopa, Morena, hore A le Mong feela ya ka manollang Buka ena, hore atle A tle, bofokoding ba mosebeletsi wa Hao.

Hlohonolofatsa Lentswe la Hao le sa tlotswa. Ha le ke letswe ka matla a Moya. Mme mohlomong wa semoya fatshe - bao ba lapileng le ho nyorwa ba nyoretswe ho loka le tsebo ya Modimo; ha leke le tswe moo. Fana ka seo Ntate, Morena. Dithoriso ha ke ebe tsa Hao. Ha bas lapileng le ba nyorilweng ba fumane dijo lemetsi mantsiboeng ana hotswa Lentsweng la Hao.Re kopa sena Lebitsong la Jesu eo tshenolo eleng ya Hae. Amen.

70-5 / 23 Jwale, jwale, re ilo bula kgaolo ya 5. Jwale, sena hase Ditiiso tse Supileng. Ke "Borokgo Mahareng a Kereke ya Mongwaha le Ditiiso tse Supileng." Jwale, ho nale kgaolo ya 6 ... mme ho nale kgaolo ya 4, ho nale, Tshenolo, mme tshenolong ya mofuta wa ntho e nngwe e tlang ho etsahala kamora hore Kereke e nyolohe: hore Kereke e nyolohe ho kgaolo ya 3 ya Tshenolo mme e sa kgutle ho fihlela kgaolong ya 19 ya Tshenolo. O ya bona? Jwale, ke reke e foswa ke matshwenyeho. Ke ya tseba seo ke pherekano - hoka lokisa moruti e mong le emong seo a buileng ka sona, empa ke - ha ke batle ho iketsa - ya phehisang. Ke rata feela hoba moena wa hao, empake - ke lokela ho ruta kamoo ke bonang ka teng. Ha ke sa etse seo, nkase kgone ho bokella seo. O ya bona? Mme jwale, leha ekaba e ya nyoloha pele ho matshwenyeho kapa kamora ona, ke rata ho ya le yona. Ke sona sa bohlokwa.

71-1 / 25 Jwale ntho tseo - re tswella pele, hobane, ntle ho thuto, ke rata seo. Ke ya hlokomela kapa ho bile teng Selekaneng sa Kgale, se leng mokgwa kapa seriti sa se Setjha, jwale ebe ke nale kgopolo ya hore se Setjha ke eng. O ya bona? Jwalo kaha Noe a ile a kena arekeng pele ho matshwenyeho e beilwe - mofuta wa ... Empa pele ho Noe (O ya bona?) a kena arekeng, Enoch o ile a nyoloha (O ya bona?) pele ho eng kapa eng e etsahala. Mme Lota o ile a ntshuwa Sodom pele qowa ya letshwenyeho le le leng le wela naha eo, kapa phediso. Empa Abrahama o ne a le teng ka nako tsohle ho yona taba eo (O ya bona?): mofuta.

71-2 / 26 Empa jwale, re bala mona ho temana ya 1. Ke tla bala ya pele le ya bobedi ho isa ho ya boraro temana ya yona.

Mme ka bona letsohong le letona la Hae ya dutseng teroneng buka e ngotsweng ka hare mme kantle e kwahetswe ka ditiiso tse supileng.

Mme ka bona lengeloi le matla le hoa ka lentswe le phahamileng, Ke mang ya nang le tokelo ya ho bula buka, mme la lokolla ditiiso?

Mme ho ne hose motho lehodimong, leha ele lefatsheng, leha ele ka tlase ho - leha ele ka tlase ho lefatshe, ya neng a nale tokelo ya ho etsa seo, leha hole ho e sheba. (Ke buka e makatsang ha ka kang.)

Yaba ke ya lla, hobane ho ne hose motho ya ka bang le hona ho bula buka, ho se le ya ka shebang ka hara yona. (Jwale, o bua ka ho se tshepahale, a sena le tokelo ya ho e sheba feela: ho se motho, kae kapa kae.)

Mme e mong wa baholo are ho nna, O se lle: bona,Tau ya leloko la Juda E teng, Lehlomela la Davida, E tla e bula, le bula ditiiso tseo tse supileng.

Mme bonang, mme, Jwale, mahareng a terone mme le dibupuwa tse nne, ... mahareng a baholo, ho eme Konyana jwalo kaha ene e hlajuwe, e nale dinaka tse supileng le mahlo a supileng, tseo eleng Meya e Supileng ya Modimo a e rometseng ka teng lefatsheng.

Mme ya tla ya nka buka letsohong le letona la ya dutseng teroneng.

Re tla emisa moo ha nyane ho bala buka ya Tshenolo 5 ho ya fatshe - ho kenyelletsa temana ya 7.

72-1 / 29 Buka ena ya ditiiso tse - te supileng e hlaha nakong ya Diaduma tse Supileng tsaTshenolo 10. Ha o tshwaile moo ... Ha re yeng hape ho Tshenolo 10 motsotswana feela, jwale o tla utlwisisa sena. Jwale, ena ke nako ya ho qetela, hobane mamela.

... Ka bona lengeloi le leng le matla le theoha lehodimong, leapere leru: le mookodi ... hloohong ya lona, ...

Ho ka hlokomela ke Kreste (O ya bona?), Hobane Yena Selekaneng sa Kgale ene ele Lengeloi la Selekane, mme A etla hantle ho Bajuda jwale, hobane Kereke jwale e se efedile. O ya bona? Ho jwalo feela.

... mm,e sefahleho sa Hae ... jwalo ka letsatsi, mme maoto a Hae a le jwalo ka pilara ya mollo:

O hopola Lengeloi la Tshenolo 1? Ntho yona eo. Lengeloi ke Lenqosa, mme ke Lenqosa la Israele. O ya bona? Kereke e se e hlwibitswe. O ya bona? Jwale, kapa ho lokisetsa tlhwibilo. A tla bakeng sa Kereke ya Hae.

72-4 / 32 Jwale, hlokomela.

O ne a tshwere buka e nyane letsohong la Hae: ...

Jwale, mona ene e kwetswe, mme e kwetswe, mme ke ena e kwetswe; e butswe. Ke nakong ya ditiiso tsena dine dikenella mantsiboeng ana, jwale Buka e butswe. Buka e nyane letsohong la Hae - ho la Hae ... Ene e butswe. Oho, ha jwang ... Letsatsi jwalo ka pilara ... Ema motsotswana feela, ha nke ke qale ho bala mona.

Mme o ne A tshwere buka e nyane: mme la bea leoto la lona le letona lewatleng, mme le letshehadi lefatsheng,

Mme la hweletsa ka Lentswe le phahameng, jwalo kaha tau e rura: ... (Re ya tseba hobane ke Tau ya leloko la Juda. Mona ke Konyana, empa mona ke Tau. O ya bona?) ... mme ha A hoa ka Lentswe le phahamileng, diaduma tse supileng tsa hweletsa.

Jwale, Johanne o ne a laetswe ho ngola, jwale moapostola le moporofeta a nka pene ya hae ho ngola.

Mme ha diaduma tse supileng diqeta ho lla, ke ne ke ikemisetsa ho ngola: mme ka utlwa lentswe hotswa lehodimong lare ho nna, Kwahela seo diaduma di se bolelang, mme o seke wa dingola. (Jwale, ke seo re sa se tsebeng. Ke hona setla etsahala; ha seyo Lengolong le Halalelang, seo dise bolelang.)

Mme lengeloi le neng le beile leoto la lona lewatleng le le leng lefatsheng la phahamisetsa letsoho la lona lehodimong, (Jwale mamela.)

Mme la ikana ka ya entseng lehodimo, le tsohle tse ho lona, le lefatshe, le tsohle tse ho lona, mme ... nako ha e sa tlaba teng: (Hlokomela, ke ena temana eo ke batlang hore ke kene ho yona.)

Empa ka nako ya lentswe la lengeloi la bosupa, ha le tla qala ho utlwahala, sephiri sohle sa Modimo setlabe se fedile, jwalo kaha a boletse ho bahlanka ba Hae baporofeta.

73-1 / 37 Jwale, o ya bona, sephiri sa Buka ya Ditiiso tse Supileng se tla senoha nakong ya lentswe la lengeloi la bosupa la kereke ya bosupa. O ya bona? Lengeloi la bosupa ha le qala lentswe la lona, mme ho nale melaetsa eo e ngotsweng moo, mme re nale yona dibukeng le diteiping.

Jwale, ho qaleng ha lentswe la lengeloi la kereke ya bosupa, diphiri tsa Modimo ditlabe difedile (O ya bona?) nakong eo. Jwale, re tla hlokomela, Buka ya diphiri tsa Modimo ho fihlela lengeloi la kereke ya bosupa le utlwahatsa lentswe la lona.

Jwale, dintlha tsena etlaba tsa bohlokwa ho Ditiiso; ke nale bo nnete boo, hobane ho lokela hoba le kopano ya seo se seng le se seng. Jwale, e ngotse ka ho makatsa, hobane haho ya tseba kae kapa kae ka taba ena: Modimo A le mong, Jesu Kreste. O ya bona?

74-1 / 39 Jwale, empa ke Buka, e makatsang Buka. Ke Buka ya Tokoloho. (Re tla kena ho seo ha morao.) Mme jwale, re tseba hobane Buka ya Tokoloho e ka se utlwahale: e bonahaditswe ho kereke tse supileng, empa qetellong, mme ha lengeloila bosupa le bolela, o tla kopanya dikarolo tse lokolohileng, mme tshenolo ya diphiri tsena ho tswa ho Modimo jwalo kaha Lentswe la Modimo le senola tshenolo yohle ya Modimo. Eba Bomodimo bohle jwale bo ya senoha. Tsohle diphiri: peo ya serpent' le tse ding di ya senoha.

74-2/ 40 Jwale, o ya bona, ke mpa ke sa etse seo feela. Ke eng ... ke HOTJHO MORENA. Ke tla o balla seo hotswa Bukeng: ho utlwahala ha lengeloi la lengeloi la bosupa, diphiri tsa Modimo ditlabe disenotswe ho ya kamoo A ileng a bolella bahlanka ba Hae baporofeta. Ke moporofeta eo Modimo a ileng A Mokgetha. Pheletsong ya mongwaha wa kereke ya bosupa, kerekeng ya ho qetela, tsohle ntlha tseo dineng disa kopaneng ho ya ka mengwaha yohle ya dikereke tse ding mengwaheng e fetileng, ditla kopanywa mmoho. Mme ha Ditiiso di se dibutswe diphiri ditlabe disenotswe, lengeloi la theoha, Lenqosa, Kreste, A beha leoto la Hae lewatlengle lefatsheng ka mmokodi hodima hlooho ya Hae. Jwale hopola, lengeloi la bosupa le lefatsheng nakong ya Hae.

74-3 / 42 Hang jwalo ka ha Johanne a ne a fana ka molaetsa, ka yona nako eo Messia a ne atla matsatsing ao ... Johanne o tla Mmona, hobane otla Mohlaisa. Mme re hlokomela mane Lengolong la Malakia 4, ho tlaba le ya jwalo ka Johanne, jwale - Elia, eo Lentswe la Modimo letlatla ho yena, mme se tla senolwa ka Moya o Halalelang ho diphiri tsa Modimo le ho busetsa tumelo ho kgutlela tumelong ya bontate baapostola: ho busetsa tsohle tseo e saleng dilahleha mengwaheng ena yohle ya mekgahlo. Jwale, mme ke seo Lentswe le se bolelang. Ke nale tokelo ho seo le se bolelang. O ya bona? Ho - se ngotswe ke nnete. Ke seo le leng sona.

74-4 / 44 Jwale, re bona jwale hore Buka e na jwale ya Ditiiso tse Supilng, ke sephiri sa tokoloho. Ke Buka ya Tokoloho hotswa ho Modimo. Jwale, diphiri tsohle nakong ena dilokela hoba dise difedile nakong ya lenqosa lena. Jwale, lengeloi ke lena, le le leng Lengeloi, lengeloi le leholo leetla. O ya bona, lengeloi lena le ile laeba lefatsheng, lenqosa. Empa hotla le Leng hotswa lehodimong: selekane sa mookodi. O ya bona? Kreste feela, hoka ba jwalo; hantle feela kamoo Tshenolo 1 e hlalosang, A eme hantle feela hara dikandelara tse supileng tsa kgauda ka mookodi o shebahala jwalo ka lejwe la jaspere le sardiuse.

75-1 / 47 Mmme ke Eo a kgutla kgaolong ya 10 kamora ho hotla ha Hae, hore diphiri tsohle ditlabe difedile, mme Ditiiso ditlabe dibutswe, mme ho bolela hore nako ha e saleyo. Mme are, "Ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, ebe jwale ho tla lokela hore ebe diphiri difedile hotleng ha Lengeloi leo Ha lehlaha. Re atametse moo, nqe nngwe. Ho jwalo feela.

75-2 / 48 Jwale, hlokomela, Ditiiso tse Supileng ditshwerwe ke Buka eo. Ho fihlela nakong ya ho bulwa ha Ditiiso tse Supileng tseo dikwalletsweng hara tsona, re atamela nthong tseo. Hobane jwalo kaha ke o boleletse mona, hodima molaetsa nyana o monyane hoseng hona kaho "Modimo ho tse sa bonahaleng," ... O ya bona, re fela retla lahlehelwa ke tsena ke tsona tsohle, e hlahisitsweng ka ho otloloha ka Moya o Halalelang le ho hlahisa ka tsela yona eo. O ya bona? Ha moporofeta a hlaha a o bolela hore seo empa ele ntho feela, mme Modimo Ha A hlahise mme A e lebale hape. O ya bona? Empa Modimo kae kapa kae, nthong e nngwe le e nngwe O e hlahisa hore e loke. O ya bona, o ya bona? Hore bana ba Hae batle ba hlokomele ntho tsena (O ya bona?), mme badule bale malala laotswe .

75-3 / 49 Hlokomela, Ditiiso tse Supileng ka hare ho Buka dinale ... Ditiiso tse Supileng dinale Buka e kwahetsweng. O ya bona? Buka e kwahetswe. Na o ya hlokomela o ya bona seo? Buka ena ke Buka e kwahetsweng ho fihlela Ditiiso tse Supileng dikwahollwa. E kwahetswe le Ditiiso tse Supileng.

Jwale, ke e fapaneng ho nale Diaduma tse Supileng. O ya bona? Sena ke Ditiiso tse Supileng ka hare ho Buka, mme Buka e kase - Ditiiso di kase kwahollwe ntle ho lenqosa la kereke ya bosupa. O ya bona? Jwale re - re ya tswella, empa ya nnete tshenolo ya Modimo ho itlhahiseng ha lenqosa. Jwale, ke hantle feela seo Lengolo le se bolelang. Diphiri tsohle ditlabe difedile ka nako eo . Mme Buka ena ya ditiiso tsena tse - supileng,tse kwetsweng o hopole, dine dikwahetswe mona o hopole ho Tshenolo 5, mme ho Tshenolo 10 dibutswe.

75-5 / 51 Mme jwale, re tlilo bona jwale hore Buka ereng hore e tla bulwa jwang. Mme sena ha se tsebahale ho fihlela Konyana e nka Buka, mme e bula Ditiiso, mme E bula Buka. O ya bona? Konyana e lokela ho nka Buka; ke ya Hae.

Jwale hopola, ha ho motho lehodimong, haho moitho lefatsheng: poupo, mobishopo, lecardinale, mmuso wa presbyter, kapa leha e kaba mang feela ya ka bulang Ditiiso kapa ho senola Buka empa Konyana feela. Mme re boletse sena, mme ra tswella, le ho kgopjwa, mme ra ipotsa, mme - mme ke lona lebaka le tlisang pherekano: empa ka tshepiso e Bonahatswang ke Modimo hore Buka ya Tokoloho e tla bulwa hantle feela ke Konyana, mme Ditiiso ditla kwahollwa ke Konyana letsatsing la ho qetela leo re phelang ho lona. Mme haeso tsebahatswe ho fihlela Konyana e nka Buka le kwaholla Ditiiso, hobane o hopole, Buka ene e tshwerwe ke Ya dutseng teroneng. Mme Konyana Ya tla ho Yena Ya dutseng teroneng Ya nka Buka hotswa letsohong le letona: Ya nka Buka.

76-1 / 54 Oho, seo se tibile haholo. Re tla leka ho rarolla seo haho kgoneha ka thuso ya Moya o Halalelang. Jwale, re tshepile Yena. Mme re tla bona ha nako entse eya hore ke nakong ya bofeelo ha nako e se e fedile. Haho mokgatlo o nang le matla a sena kapa ho hlalosa Buka. Haho na motho ya nang le tokelo. Ke Konyana E ka hlalosang Buka ena, mme ke Konyana feela E kgonang ho E bala, mme Konyana E etsa Lentswe le tsebahale ka ho hlahisa le ho etsa hore Lentswe le phele. O ya bona? Hantle feela.

76-2 / 54 Hlokomela, mme ha se ya senola seo - Buka ena e senotswe ha mengwaha ya kereke tsena le mengwaha ya mekgatlo e fedile, mme hose hose nako. O ya e bona taba eo? Sena sentse se senolwa ho ya ka mengwaha mme mengwaha ya mekgatlo. Ke lona lebaka leo dintho dileng ka ona mantsiboeng ana. O ya bona? Baikuketse thuto-nyana e nyane, mme bamathela thoko mme bare, "Sena ke sona." Emong a nke thuto, a mathele kathoko ka yona, "Sena ke sona." Mme emong le emong o aha mokgatlo tlasa yona, ho fihlela re eba le mekgatlo e lekgolo. Empa hona hodima tseo tsohle entse ele pherekano; batho baya ipotsa, "Nnete ke efeng?" Ha seo ese pherekano kajeno ...

76-3 / 57 Empa O tshepisa hore ha nako e se efedile, hotlaba le ho utlwahala lentswe la lengeloi la bosupa, mme ebe Buka e tla senolwa (O ya bona?) nakong eo. Jwale, o sere, "Haho motho ... batho baka se hlole bapholoswa." Empa diphiri tseo baka sekeng badiutlwisisa: ha jwang Modimo A kaba hararo empa A le Mong; ha jwang Lengolo lekare kolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, mme ha morao la thinya lare Lebitso la Jesu. O ya bona? Oho, ntho tse ngata ... Ha jwang Eva a kaja apole mme a - hlola tshenyeho e kana lefatsheng? O ya bona? Ha jwang dintho dika ba tjena? Empa diphiri ditshepisistswe hore ditla senolwa nakong ya ho feela. Ke ntho nyana tse nyane tse sa kopanang dise dile sefaleng, jwalo ka Irenaeus, le Martin (Mohalaledi Martin), le Polycarp, mme ba fapaneng; le Luther, le Wesley, mme tsohle tsena (O ya bona?), jwalo ka - ha bane ba ka phela nako e lekaneng - ho ka tlisa kganya sebakeng, empa ba lisitse ntho tse ngata - lefifing.

Hang hantle mongwaha wa Pentecostal, jwalo ka mongwaha wa Maluther, mme bafellwa ke nako. Empa hoba ho ya loka; o seke ware bane basa loka. Bane ba lokile, ho nale dintho tse ding basakang ba kgona ho dilokisa. Empa ho ... Hobaneng? Ditiiso hadiso bulwe hantle ntho tsena ke eng. O ya bona?

77-1 / 61 Empa qetellong ya mongwaha wa ho qetela, diphiri tsohle ditla senolwa le ho bewa pepeneng, mme Ditiiso ditla senolwa ke Konyana ho Kereke, mme nako haesale yo. O ya bona? Ho hotle jwang feela. Jwale Buka eo ke Buka ya Tokafatso ... Jwale e tswella pele, mme re boetse re tlisa hamorao lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete ka hare. Ho lokile. Bao ke baJuda.

77-2 / 63 Jwale, jwale, Paulose ... Ha re bale hanyane. Ke fumana a mang a Mangolo, mme ke nahana hore - re a bale. Jwale, ha re thinyeng kaofela ... Paulose ho Baefese 1 ... Ba bangata bao ke ba boneng ba ya ngola mme bafumane dibuka tsa bona le ho Ngola, ho a tshwaya ka hare ho Bibele bakeng sa phetoho. Jwale seo - ho lokile; ke rata hao ka etsa seo, mme bakgutlela hae ho ya bala. O ya bona? Mme - mme hao ipalla, jwale otla - o tla utlwisesa sena betere. O ya bona? Bala feela wena, mme o kope Modimo hoo thusa ho utlwisisa seo.

Jwale, ha re bale Lengolo mona ho: Baefese 1:13 and 14. Jwale.

Eo lemo tshepileng, kamora ho utlwa nnete, le evangedi ya pholoho: ho yena ... kamora hore le dumele, le ile la tiisetswa ka Moya o Halalelang,

O baletsweng batho, eleng oona tebeletso ya lefa la rona ho tle ho lopollwe bao Modimo o ithuetseng bona, e ebe thoriso ya kganya ya Hae. (O ya bona?)

77-3 / 66 Jwale, ha re ntse re emetse ho bulwa ha Lentswe, hare ... O ya bona, Moya o Halalelang ke oona Oo eleng Tiiso. Moya o Halalelang ke Tiiso. Mme Tiiso ke ponahatso ya eng? Mosebetsi o O tlolohile. Moya o Halalelang ele letshwao ka bonngwe ... Mme ho bonngwe boo, ha a fumana Moya o Halalelang, ebe nakong ena ya ho lokisa e se e fetile (O ya bona?), hobane ke Moya o lokisang.

77-4 / 67 Jwale kaha kene ke ile ka sebetsa seporong femeng e nngwe, re ne re laela mabokoso a dikoloi lemakane le tse ding tse tswang difemeng le ... Empa ebe, pele koloi eoe e ka tiisetswa, mohlahlobi o tla tla a fihle a hlahlobe koloi eo hore e lokile na. Ha esa loka, nakong eo e hlokomelwang, ka dintho tse robehileng, le feme ya railroad ebe e jara maikarabelo. Mme mohlahlobi o hlahloba ntho e nngwe le e nngwe hore na e sebakeng se lokelang. Haeba ese tulong e lokileng, ebe o e behella kathoko koloi eo. Re ne re lokela ho etsa seo ka makgetlo ho fihlela mohlahlobi a ba a kgotsofala. Mme ha mohlahlobi a se a kgotsofetse, a kwale lemati. Mohlahlobi o kwala lemati. Mme mohlahlobi o beha letshwao la tiiso ho yona, mme ebe haho ya ka robang tiiso eo ho fihlela e fihla moo e yang teng .

78-1 / 68 Ke seo Moya o Halalelang o se etsang. O ya bona? O ya ya, mme A hlahlobe ... Ke lona lebaka le etsang hore o sebe le kamano ho sena ... O re, "Ke bua ka diteme, mme ke ya hweletsa, mme keya tjeka moyeng." Seo hase bolele letho. O ya bona? Moya o Halalelang o ya hlahloba o kgotsofale ebe o ya tseba hore ke ... Batiiseditsweng ka ho sayeng kae. Haho seo se ka robang tiiso eo.

Bibele (o beha Lengolo la hao fatshe), Baefese 4:30 ere ...

... leseke la swabisa Moya wa Modimo, oo letshwaetsweng ka oona ho fihlela letsatsi la topollo.

Tshwara lentswe leo "tokollo" (O ya bona?), ho fihlela ha Buka ya Topollo e se e senotswe, mme Molopolli a etla ho tlo nka bao eleng ba Hae haho se tlang ho etsahala. O ya bona? O seke wa O swabisa. O re; ho etsa tse thabisang Modimo, hobane Buka e kwetswe ha jwale le wena o kwetswe. Moya o Halalelang ka boona ke Tiiso.

78-4 / 70 Tiiso e hlalosa ... (Jwale, ana ke mantswe ao ke ileng kaa fumana dictionareng.) Tiiso e bolela ntho e phethehileng. Mme ha Tiiso ya Bosupa e se e robilwe, diphiri tsa Modimo tse tiiseditsweng ditlabe difedile; ho fihlela tsatsing leo e robehang, e tlabe e hlahisa se kwahetsweng ka hare.

Ha motho a batla ho fumana hore ho nale eng ka lebokoseng la koloi; o re, "E lokela hoba sena-le-sane. Ho lokela ..." O hatella. Empa ha tiiso ese e rojilwe mme lemati le butswe, mme re sheba ka hare ho fumana hore ka hare ke eng ntho e teng kamoo. O ya bona? Mme sena setla etswa ka ho otloloha.

78-6 / 72 Se seng se bolelwang ke tiiso ke ho bontsha hore sena ke sa monga sona feela. O ya bona? Tiiso e nale letshwao hodima yona, e bontsha hore ke ya monga yona.Ha feela o tlisitswe Mading a Jesu Kreste mme A tiisetswa ka Moya o Halalelang, ha o sa le wa lefatshe lena kapa se seng se lefatsheng. O ruilwe ke Modimo.

Mme se seng ke hore: tiiso ke molebedi. Tiiso e bolela hore o lebetswe. Jwale, lona ba sa dumele ho tebelo e sa feleng, ha ke tsebe, empa jwale ... Empa tiiso ke tebelo ya sena. Ho madimabe motho ya tlang hop batla ho roba tiiso eo. Mme Moya o Halalelang eleng Tiiso o ka se robehe. Le ile la nkutlwa ha ngata kere batho bare, "Diabolose o ile a nketsa ke etse tjena." Tjhe, tjhe, diabolose ha akaba a etsa seo. O ne o sa tiisetswa, jwale (O ya bona?), hobane ha o tiiseditswe, o kwalletswe kantle. O ya bona?

79-2 / 74 Jwale, o yatswa o ye kantle ho yena. O ne a ka se kgone ho kena ho wena, hobane tsela e nngwe feela ya hotla ho wena ke ka mokgwa oo wena o keneng ka oona. O lokela ho pholoswa pele, a lokafatswe, mme a tlatswe ka Moya o Halalelang; ebe jwale o tla fetoha moena wa hao. Jwale, o ya bona, jwale o - ha a kgone ho etsa seo, tjhe, tjhe. O ile feela moeding wa kgutla ka baka la ditakatso hobane ntho tsa lefatshe lena. O ile A ya tsela yohle ho ya Canaan (O ya bona?), ho potoloha Jordane, lefu la nna. O ya bona?

79-3 / 75 Jwale, hlokomela. Jwale, Buka ena e tiiseditswe, le - mme o tiiseditswe le Buka ena ho fihlela letsatsi la topoloho. Hape hotloha ho Baroma 8:22 le 23 ... Ha re fumane seo, mme re tla fana ka tsena morao, ebe ke nahana hore re tla utlwisisa ha nyane ha motho a bala. Mme a fana ka Mangolo a mmalwa, jwale reka etsa sena - re ka a lebella, mme ha jwale ha hora e sale ntjha. jwale, 8, Baroma 8:22 ho qala feela ...

Hobane re ya tseba hobane tse bopilweng tsohle dintse difehelwa, dibile ditsietsing ho fihlela hona jwale.

Mme eseng tsona feela, empa le riona, banang le tholwana tsa pele tsa Moya, e sita rona re feelwang ka hare ho rona, re lebeletse ho bewa bana, eleng topollo ya mmele wa rona.

79-4 / 77 Oho, hle, oho, hle. O se re rona metsofe re ikutlwe re le ba lokileng? E re etsa hore rebe ba lokileng, re emetse hora eo. Re utlwisisa seo e tlanka sebaka tsohong ya pele. O ya bona, tlhaho ya timela; re a timela; ntho e nngwe le enngwe e ya timela hobane re ya hlokomela hore ho jwalo. Mme tsela ele nngwe ya ho etsa seo ke ho timela, hobane ho bile le bophelo bo botjha boo ho buang ka bona ba lefatshe le letjha.

80-1 / 78 Jwalo ka mosadi, mona eseng kgale haholo super market, mme kare, "Re fumana ntho e makatsang: mosadi one a nale se seng moseng wa hae," mme ho ne ho makatsa. O ya bona? Ba ... Bongata ba bona haba tene mese. O ya bona? Mme kae kae baya lebala; bayatswa ntle ho yona. Jwale re ... Ba lebala ka baka la boithatelo.

Jwale ebe Meda o re ho nna; o re, "Bill, hobaneng ha seo se etsahala?" A re ...

"Oho," Ke itse, "ke moya feela wa setjhaba." Mme kare, "Ha o ya Germany, ba nale moya o itseng. Ha o ya Finland, ba nale moya wa botjhaba. O tla America, re nale moya wa botjhaba." Moya wa rona wa botjhaba o ya re thetsa (O ya bona?), metlae. O ya tseba hobaneng? Re ne re beilwe hodima thuto ya baapostola. Re ile ra fumanwa hodima baetapele ba baholo bakang Washington, Lincoln, empa re nale ho tloha ho motheo, mme re ya hopola hobane re nale seo.Re tseba ho atomic bomb re nale moo re ngolang seo. Re tseba hore bokgoba ke ntho e teng, ha ho hlokahale hore o ithetse.

80-3 / 82 Ho nkgopotsa - jwalo ka monna e mong ya bapalang karolo ya metlae, le - le ho bolela metlae, mme a tswella jwalo, mme basadi batswella baetsa jwalo mmoho le banna. Ho nkgopotsa feela moshemane e monyane a ya mabitleng, a letsa phala, a etsa eka ha aya tshoha hohang. Ka nnete, o tshohile. O ya bona? aha e a thetse motho; ke lona lebaka le etsang hore a letse phala. O ya bona? O leka hore ha aya tshoha, empa o tshohile .

Ke se etsahalang kajeno. Empa, oho, ke tlhohonolofatso e ka kang bakeng sa badumedi ha baphahamisa matsoho, hobane tokoloho e haufe haholo tsena ditla hlaha. Ke nako e kgolo ho badumedi.

80-5 / 84 Jwale, ntho tsena, diholela mmeleng ya rona ... Na o kile wa hlokomela sefate se sokola jwang ho fumana bophelo? Se rata ho phela. Mme o hlokomela diphoofolo, ha jwang - lefung, e sokola jwang. O hlokomela motho. Se seng le se seng, tlhaho e ya timela. Le rona kaborona re ya timela. O ya bona? Re ya tseba hore se teng se phoso. Re ya bona mona hotswa temaneng tsena hore re feela re lahlehile, batho le dimela re ya timela. Dibupuwa tsohle tsa mefuta yohle, hobane re bona ho hong hotswa Lentsweng lena le Susumeditsweng hore le ya hola bakeng sa mabaka a mang. Hao - Ha o timele ntle ho lebaka. Jwalo kaha ke buile ka inke disa bewa, ke lebaka.

80-6 / 85 Ke lona lebaka thapelong ya ho rapella ba kulang; ho fihlela o ka fumana sesosa ... ke tseba pheko, empa ke lokela ho fumana sesosa pele. Ke lona lebaka la dipono dihlokahalang ha kana le tshenolo ya tsona. Dihlahisa seo dipelong tsa rona, di re bolella moo re entseng diphoso teng. O ya bona? Ha se lebaka hopre o nka meriana ha kae, kapa o tshela oli e kae hodima dihlooho tsa bona, kapa o tseba ho hweletsa ha kae, haeba ho na le sesa lokang se loke. Kere, "Yena"; ke Satane.

O ya bona, kajeno, jwalo kaha re eleditswe re mo merianeng, re ntse re sa tsebe letho ka tsena. O bolela jwalo, "O nale kankere." Jwale seo hase letho; ke mabitso feela ao. Se bitswa ka lebitso la meriana: kankere. Seo ha sena letho le se seng se ka etsang seo. Ke lebitso leo re a neileng ona. Re mpa re bitsa mabitso feela, kamkere. Empa hantle ntle ke eng, roba seo, ke Satane. O ya bona?

81-2 / 87 Jwale re re "sebe"; re bitsa seo sebe: roba seo. Sebe ke eng? Batho ba bangata bare, "Botawa, ho feba." Tjhe, tjhe, seo ke tholwana tsa sebe. O ya bona? Seo ke se hlolwang ke sebe (O ya bona?), sebe sa sebele ke ho se dumele. Ke moo se bitswang ho ka tswa moo. Hao le modumedi, ha o etse seo ntho tseo kaofela. Empa haho kgathatsehe hore o ka leka ho iketsa ya halalelang ka tsela e jwang le ho leka bona modumedi, ha o etsa ntho tseo, o mose dumele. Ke seo eleng Mangolo.

81-3 / 88 Jwale se seng se lahlehile, ho nale se seng se lahlehileng, mme se ya timela. Selokela ho kgutlela morao. O ka nahana motho a wa hotloha morao a wela tlase tlase bodibeng, mme a sokola ho nyoloha, a palama, a hula ... Balokela, ka mokgwa o mong, etswa lemeneng lena. Ha ba sale maemong a bona a pele, mme bantse ba hweletsa ka baka la ho lahlehelwa; ba itshwarella leboteng, baetsa lerata kapa baetsa ka tsela e nngwe. Ba - baya timela hobane ba batla ho kgutlela morao maemong a bona a pele.

81-4 / 90 Jwalo kaha motho a fumana lefu le leng, a opelwa, le mahloko, pele bane ba se jwalo; empa ba ya timela. Hobaneng? Ha baya loka; ho nale se seng sesa lokang, mme baya timela, mme ba leka ho kgutlela morao moo baneng bale teng ba ho phela. Ha tlhaho le batho, jwalo kaha Bibele e bolela, ba ya shwa, e bonthsa hore ho nale se seng se lokelang ho lokiswa. Ba wele hotswa nqe nngwe.

81-5 / 91 Jwale, ha re hloke ho ka bolellwa ke motho. O ya bona? Hobane hantle, re ya tseba hobane ene ele Bophelo Bosafeleng ba weleng ho tlojha ho bona, mme ba lahlehelwa ke maemo ao ho Bophelo Bosafeleng ka ho wa hwa Adama le Eva, ba ileng bawa ho tloha Bophelong Bosafeleng ho ya lefung mane Tshimong ya Edene mme batlisa tlhaho yohle lefung.

Sefate sene se sa shwe hohang pele ho Adama.Phoofolo ene e sa shwe pele ho Adam. Mme ho nale se le seng sesa shweng, mme ke Modimo hobane O Hlola ka Hosafeleng. Mme ke ka hona feela re ka kgonang ho qoba ho shwa; relokela hoba le Bophelo Bosafeleng hore retle rebe bara le baradi ba Modimo. Empa ha re e shwa (jwalo kaha re boletse molaetseng wa hoseng) ha re etsa sebe re rekisa ka ditokelo tsa rona tsa bora le borad. Jwale, jwale re ba hole leho fihlela Modimo ka hlakoreng lela.

82-3 / 93 Jwale, ho fela hole jwalo, ha Adama a wela lefung, o ile atlisa lefu hodima tlhaho yohle. Jwale, o ne a neuwe tokelo ya ho kgetha. E ne e neilwe bona pele re sa - jwale ho etsa kgetho.

Jwale, Adama le Eva, ho qaleng ho ne hole sefate sa tsebo ya botle le bobe ho bona, mme sefate seo sene sele ka pele ho e mong le emong wa bona - mme e mong le emong wa rona. O ya bona, Modimo ha A saka etsetsa Adama kapa Eve ... O re, "Jwale, ke phoso ya bona." Tjhe, eseng jwale. Ke phoso ya hao. O ka se behe molato hodima Adama jwale. O lokela ho ipehela wena, hobane toka le phoso di beuwe ka pele ho wena. Re maemong a tshwanang hantle le a Adama le Eva.

82-4 / 95 Empa o ya bona, o ya bona, ha re lopollwa, ha re sa batla kgetho ya rona, empa re batla kgetho ya Hae. O ya bona, o ya bona? Jwale, Adama le Eva bane ba batla kgetho ya bona. Bane ba batla ho - bane ba batla ho ka fumana hore se nale bohlale. Jwale ba kena ka ho yona, mme seno se ile sa hlolwa ke seo.

82-5 / 97 Jwale, ha motho a lopolotswe, ha a sa kgathalla letho scholarship. Ha asa kgathalla letho tsa lefatshe lena, bohlale ba lefatshe lena. Ha ha a rate kgetho e nngwe. Kreste e bile kgetho ya hae, mme ho lekane; o lopolotswe. Ha asa rata ho iketella pele. Ha asa hloka motho e mong ho mmolella hore a ye kae kapa a etseng. O ema le ho lebella hore na kgetho ya Moetsi wa hae ke efe. O ya bona? Ebe jwale o ya ka Lebitso la Moetsi wa hae, ha moetsi a mmolella hore a etse hona le hwane.

Empa motho ya batlang bohlale ... Jwale, "Timelo e na e ntle haholo, empa ba ya ntefa hantle ho feta mola, jwale ketla ya mola." O ya bona, o ya boa, bohlale ...

82-6 / 99 Jwale, ha Adama a etsa sebe ka ho mamela mosadi wa hae, ho nale ho mamela Lentswe la Modimo, ke seo se entseng hore Adama a etse sebe. Mosadi - mosadi wa hae oile a beha mabaka le Satane, mme a hlahisa seo ho Adama, mme Adama a lesa Lentswe mme a rekisa ka seo. A lahlehelwa hape ke lefa la hae ha a ne a lahlehelwa ke kopano ya hae hantle feela Bophelong. Hopola, "Letsatsi leo o jang sena, tsatsing leo otla shwa."

Mme ha a lahlehelwa ke Bophelo, oile alahlehelwa le ke lefa la hae ho bophelo, hobane o ne a nale tokelo e ntle haholo taolong ya lefatshe. E ne ele modimo wa lefatshe. Modimo ke Modimo wa tsohle tse lefatsheng, hohle. Empa mora wa Hae a le tlasa taolo ya Hae. O ne a kgona ho bua; le ho fana ka mabitso; o ne a tseba ho kare; o ne a tseba ho ka emisa tlhaho; o ne a ka etsa se seng le se seng seo a neng a rata ho se etsa. Oya bona? Empa ha ane a ka etsa seo, O ne a lahlehelwa ke lefa la hae.

Jwale, Adama o ne a kare, "Ha thaba ena mona e tlohe," mme ene eka kgona ho etsa seo. Adama o ne aka re, "Ha sefate sena mona, setswe se ilo itjala mola"; se ne se ka etsa jwalo (O ya bona?), hobane o ne a nale kabotlalo, taolo yohle, jwalo ka Modimo o monyane tlasa Modimo Ntate, hobane ene ele mora wa Modimo.

83-3 / 102 Jwale, re ka se eme mona hwa nakwana ka tshebeletso ena. O ya bona? Oho, jwale ha Madi a hlatswitse seo, ke eng jwale? O ya bona? Sheba hore Mora wa Modimo, Adama wa bobedi o entse seo (O ya bona?), mme a re, "Mesebetsi eo ke e etsang, le tla e etsa le lona."

See, Adama o ile a lahlehelwa ke lefa la hae: lefatshe. Jwale, e tloha letsohong le leng ho ya ho le leng ka thekiso eo: Satane. O ile a rekisa tokelo ya hae ho Satane ka mabaka. Jwale he, Bophelo ba hae bosafeleng, tokelo e kgolo ya Bophelo Bosafeleng, tokelo ya lefatshe la hae leo a neng a le neilwe, mme a bonahatsa matsoho a hae ho Satane. O ile a fetisa letsoho la hae ho ya ho Satane.

Jwale he, jwale ho bile le ... e kgutlile mme e hlapolotswe, mme peo ya Adama e nale ho lahlehelwa ke lefa ka baka la Adama ha ile a etsa; ka lefatshe. Ho fela hole jwalo. O ya bona? Peo ya Adama ...

83-5 / 104 Ke ile ka ema - tlase mane Tucson moo ke dulang teng. Mme ke ne ke bua le motho e mong hodimo mola thabeng, ke shebile fatshe. Kare, "O nahanang hore lemo tse makgolo a mararo tse fetileng, Papago ya kgale ya theoha mola ho travoiska squaw le bana ba hae ka ho dula kamorao, ho palama jwalo polekeng tse ding, mme badula ka kgotso. Ho ne hose bohlola hara bona, hose whiskey, hose ho gembla, ho ne hose letho mahareng a bona; bane ba hlwekile. Mme tonki tlase mola - ho ne hole teng hara Tucson moo, ho theoha, mme mesquite le cactus ho bonahala, mme Jehova o ile A sheba mme a tsheha. Empa motho e mosweu a tla ka tsela eo, mme o ile a etsang? Mme a epoa cactus; o ile a senya lefatshe ka makane a beer le dibotlolo tsa whiskey; o ile a asenya maemo a setjhaba. A nahana hore tsela e nngwe feela ya ho tlosa MaIndia ene ele ho a bolaya ka dijong tsa bona, pudumo.

84-1 / 105 Ha ke ne ke bala Lebitla ka tsatsi le leng - museum le ho bona setshwantsho sa Geronimo ... Bongata ba lona ha botsebe Geronimo e ne ele renegade. Ho nna ene ele motho feela wa American. O ne a lwana feela bakeng seo eneng ele e lokileng ya Modimo o ne a moneile naha, le setjhaba, le sebaka seo baleng ho sona. Ha ke mobehe phoso. Mme ha masole ao a masweu a etla le ka matla banka sebaka seo ka matla le ka ho bolaya batho bao le ka sehlopha sa dintsintsi ... Mme ho ne hole teng setshwantsho sa ntlokgolo ya meriana ya Geronimo kapa sepetlele sa hae. E ne ele nngwe tse pedi leha ele tse tharo kobonyana hodimo. Mme ya etsa maqeba, ya nnete, ka ho o tloloha America MaIndia a lwanela ditokelo tseo a dineileng Modimo ... Mme moo, Geronimo ka ngwana wa theka la hae, a eme moo jwalo ka mohlabane a lebeletse hodimo, mme a qhitsa madi, a eshwa a sena letho, ha ho tsela ya ho bathusa: ka kotloloho, Modimo- a fane ka America. Yaba bae bitsa seo? Ke tla mmitsa hore ene ele mohlomphehi eo.

84-2 / 106 Cochise a kabe a saka ba inehela. E ne ele monna-moholo. Empa sesole sa America (bohle bao ba apereng), mme batswa moo ho bolaya pudumo. Batswile hantle (mme kopano ya Sharpe ya ho etsa sethunya sa pudumo), mme batswa moo bare, "Oho, ke nale letsatsi le letle moo," ho thunya lehlakore la seo - eleng ka lebokose la koloi kapa ka molaetsa, bare, "ke bolaile mashome a mane kajeno." Mashome a mane a dipudumo, e neng etlaba ntho e tla batima dijo lemo tse pedi kapa ho feta moo. Baile ba etsang ka bona? Ba lese hore baeme moo lefelleng. Koloi ya kgale e nyamela hape. Pokola e teba.

84-3 / 107 Ha MaIndia a bolaya pudumo, ho ne ho le teng mokete wa sedumedi. O ne a nka ditlhako tsa yona, a diboloka ho etsa dipane. Nama ya yona bane baeja, esita le nama baeja. Bane ba nka nama ya yona yohle mme bae haka hore e ome. Letlalo la yona le omme le lona baetsa diaparo le ditente; ho ne hose letho ... Empa ha motho ya mosweu a etla ... Tlhokofatso ya motho ya mosweu. Ke sekebekwa. A tla mme a bolaya dipudumo tseo hore maIndia atle a shwe ke tlala. Monna emong le emong ya phethahetseng one a ka lwanela tokelo tsa hae tseo a difuweng ke Modimo. Ke se leng teng flageng ya America seo baileng ba se etsa America ho MaIndia. Kamora seo, ke seo eleng sa hae.

O nahana hore ho ka etsahalang ha Japane kapa - e nngwe feela - Russia e katla mme yare, "Etswang mona. Kgutlelang morao." Mme baka etsang ka bana ba rona ka seo re se entseng ho MaIndia? Empa hopola, re kotula seo, mme jwale re ya kotulo. Ke molao wa Modimo, o ya tseba. Ho nale nako ya ho jala le nako ya kotulo. Ke nahana hore hotlaba jwalo; eya, monghadi.

85-1 / 111 Jwale, ho etsahalang? Peo e ikokobeditseng ya Adama e ikokobeditseng e ile ya bolaya nnete. O tseba Bibele e bolela seo? Mme hobaneng ha a ile a etsa seo (peo ya Adama), Modimo otla fedisa seo sohle. O rata ho bala seo? Ha re bone, ke se ngotse seo sohle. Phetla ho Tshenolo 11, mme re tla fumana seo. Fetela ho Tshenolo 11, mme re tla bona hore Modimo o reng ka bona bao ba timetsang lefatshe. Kgaolo ya 11, mme re nke temana ya 18, Ke dumela hore ke ho: 11:18, ke mona moo re bolelang.

Mme setjhaba sene se halefile, mme bomadimabe botla ba wela, ... (Jwale, hlokomela bohale ba Modimo. O ya bona?) ... mme nako ya lefu, mme batla ahlolwa, mme o tla putsa bahlanka ba hae baporofeta, mme ho bahalaledi, mme ho bona ho bohle ka lebitso la hae, ba baholo le ba banyane; mme o tla fedisa - balahle ho senya lefatshe.

85-2 / 112 Batla etsa eng? Kotula seo o se jetseng, hantle. Ha o bona sebe se matha seterateng ... Ke ba ba kae Sontaheng sena bosiu, ke bohlola bo bokae bo leng teng motseng ona bosiung bona? Ke basadi ba bakae senyang manyalo ho lesobanyana lena mokoting mona Jeffersonville? Ke dinyeo tse kae tsa hontsha dimpa tse kenang mona Chicago ka matsatsi a mashome a mane? Ke - mahareng a mashome a mabedi a metso e mehlano ho isa mashomeng amane a dikete ka kgwedi, ntleleha hole seo. Ke e kae whiskey e nowang motseng wa Chicago? O nahana hore ho etsahalang Los Angeles ka bosiu bole bong? Ke ka makgetlo a makae ao Lebitso la Modimo letlositsweng motseng wa Jeffersonville kajeno? Na ho betere hona jwale, kapa ho ne hole betere nakong ya George Rogers Clark ha a ne a tla ho tloha fatshe kwana?

O ya bona, re fela re sentse lefatshe ka matshila, mme Modimo o tla fedisa bao ba senyang lefatshe. Modimo o boletse jwalo. Ka mehla o nahana hore ho nale se seng jwalo kaha ke tsoha ke sheba dithaba mme ke sheba tsela eo Modimo a di beileng ka manane.

85-4 / 114 Ke hloile Florida moo ba nang le difate tsa maiketsetso tsa dipalema le ... Oho, hle. Nka mpa ka bona kwena e nka mohatla wa yona lehwatatateng ho nale ho bona tseo tsohle hore ho nale-tseo tsohle ka ya rona Hollywood mme moo le tse ngata tsa mokgupi wa matawa ... Oho, hle. Ke mpa ke nahana hore feela, "Ka tsatsi le leng, tsatsi le leng ..." Eya.

86-1 / 115 Empa hopola hle, Bibele e re boleletse ho Mattheu 5 hore ba ikoko-beditseng batla rua lefatshe. Ho feela jwalo. Ho lehlohonolo ba bonolo hobane batla ja lefa la lefatshe. Jesu o itse, "Ho lehloohonolo ba bonolo (ba bonolo feela haba leke hoba se seng se seholo); ba tla rua lefatshe." Jesu o boletse jwalo. E ya.

Jwalo, basa ikokobetseng, mme modimo o tla ba fedisa, empa ba bonolo batla rua lefatshe.

86-2 / 116 Jwale, oho, hle. Jwale, monyetla o beilweng matsohong a Moetsi, Modimo o Matla ohle. Monyetla wa Bophelo Bosafeleng , ha Adama a ne a nale seo, ekabe matsoho a ditshila a Satan a ne a kake a kgona hose ama; mme seile satswella jwalo ka ho kgutlela morao ho Mmopi wa lona, Modimo ka Boyena. Re ilo fumana hore ho etsahalang ho fumana seo metsotswana feela; Ke Eo O dutse teroneng ka yona letsohong la Hae le letona: mokgwa wa maemedi. Oho, seo se nketsa hore ke ikutlwe kele modumedi, metswalle. Mekgwa ya Bophelo bo Safeleng, tsela ya mokgwa wa Bophelo bo Safeleng, ha Adama a lesa seo bakeng sa bohlale ba tumelo, seo se ile sa kgutlela ho Monga sona: Modimo o Matla Ohle. Ke ntho ekgolo ha ka kang.

Ho lokile, o lebelletse ... Se etsang eng seo? Matsohong a Modimo, se emetse tsatsi la tokoloho ho batla seo. Oile A etsa tsela bakeng sa Tokoloho. O ile a etsa tsela bakeng sa seo, mme ka nako e nngwe Molopolli O tla kgutlisetsa seo. Na o ya bona moo re lebileng teng na hona jwale? Re tla Molebella A dutse teroneng ya Hae. Holokile.

86-4 / 117 A emetse ho batla Tokollo ... Ke tokollo ... Buka ena ya Topollo, tlwaelo tsena tsa, maemedi? O re, "Sesita?" Se bolelang"sesita" hantle? Se bolela "Se batlilwe ho tloha ho qaleng." Jwalo ha nyane - jwalo kaha phophi ela ya inke ene e kena ho seng hola, ha ene e fihla e ama bleach, se ile sa kgutlela morao. Mme ha sebe se boletswe se wela kahara bleach ya Madi a Jesu Kreste, oho, hle, e fana ka tshitiso hantle feela ho kgutlela ho Mmopi hape, mme o fetoha mora wa Modimo. Tshitiso ya maemedi e beuwe ho Mmopi. Oho, hle.

86-5 / 119 Tokoloho ke tsela ya molao ya ho kgutlela ho Yena moo Adama le Eva baileng ba lahlehelwa ke seo ... Oho, hle, seo se lokela hop etswa hape ke Kreste. Ke tsela e lokileng ya molao ya hotla, e emetseng ho ya Bophelong bo sa feleng se bolela hore Adama le Eva balahlehetswe. Jo. Bakeng sa eng, baena? Ho ya tlwaelong eo ...

Adama o ne a sa kgone ho fumana seo kamora hore se molahlehele. O ile a etsa sebe mme a ikarohanya le Modimo o ne a le lehlakoreng le leng, ha a kaba a kgona ho lokolla seo. Ha akaba a kgona mona, hobane one a le - o ne a hloka tokoloho yena; o ne a sa batle.

87-1 / 121 Empa molao o ne o hloka Tokoloho ya Kinsman. Molao wa Modimo o hloka Tokoloho ya Kinsman. Ha o batla ho ngola seo fatshe, tokoloho ya kinsman, fumana seo ho Levitike 25. Ha rena nako bakeng sa ho bala seo, hobane o tseba ka bonngwe - lengolo le le leng - ka bosiu. O ya bona?

Empa molao wa Modimo wa arola. Jwale, ha Modimo a ne a saka a beha seo ka ho tlosa? Empa lerato la Mohatella ho etsa seo, monna eo o ne a sena boikgethelo, mme haho tsela ya ho kgutlela morao; o ne a saye. Empa mohau wa Modimo o kopana le Tokoloho ya Kinsman ka Motho Jesu Kreste. Molao o hloka seo; mohau o kopana le tse hlokahalang. Oho, "Mohau o makatsang! Se utlwahala ha monate jwang ..."

87-3 / 123 Modimo O hloka boemedi bo hlwekileng, mme ke mang ya neng a sena molato? Monna ka mong o ne a tswetswe ka thobalano, kamora thobalano: e mong le emong. Mme ale mong eo e neng ese yena, o ile a fana ka tokelo eo ya Bophelo Bosafeleng le hoba morena wa lefatshe. Oho, ha ke nahana ka Lengolo leo, "Hobane o re lopolotse ho tsohle, mme re tla busa haholo rele marena le bapriesta hodima lefatshe." Oho, hle, ke eng ... Tokoloho ya Kinsman ... Oho, ke pale e monate ha ka kang.

Hlokomela, molao o hloka Tokoloho ya Kinsman ho ka lopolla dintho tse tshwasehileng. Mohau o kopana le Botho ba Jesu Kreste. Kinsman e lokela ho tswalwa hotswa ho motho.

87-5 / 127 Jwale, ha jwang re ka etsa seo? Ha motho ka mong ha a tswetswe kapa a lokela ho etsa seo ... mme mang kapa mang yaneng a lebellaa bona ketso ya thobalano, hobaneng, o foufetse ho foufala (O ya bona?), hobane motho ka mong ya neng a tswetswe ke mosadi. Mme Modimo a hloka Tokoloho ya Kinsman, mme O lokela hoba motho. Oho, hle, o tla etsa eng jwale? Molao o hloka Tokoloho ya Kinsman.

Jwale, O ne a kase kgone ho nka Lengeloi; O ne A lokela ho nka monna, hobane ha rena kamano le Mangeloi; hobane re amana le motho. Lengeloi ha le esoka le ewa. Ke mofuta o mong wa motho, le nale mmele o mong. Ha le yaka la etsa sebe hohang; le-le fapane le rona. Empa molao o hloka Tokoloho ya Kinsman, mme motho ka mong lefatsheng lena o tswetswe ka thobalano.

Jwale, ha o bone seo, ke seo moo se hlahang teng. Ke moo sebe se qadileng teng. Jwale o ya bona moo re leng teng jwale? Ke eo peo ya serpent e kena. O ya bona?

88-1 / 130 Jwale, hlokomela: e hloka Tokoloho ya Kinsman, le Molopolli, Topollo ya Kinsman, o lokelwa ho tswalwa ke nmosadi. Sena mona se re lesa rele ba kgathetseng, empa ere ke letse phala bakeng sa hao. Tswalo ya morwetsana - tlhahiso. Amen. Tlhaho ya morwetsana e hlahisa Tokoloho ya Kinsman, haho e mong haese Modimo ya Matla O hle A eba Emmanuele, e mong hara rona, Emmanuel. Tokoloho ya Kinsman e ile ya kopana.Empa mohau wa kena sebakeng wa apesa sohle hore ebe molao, mme wa hlahisa tlhahiso. Amen.

88-2 / 132 Oho, ha o fihla hae, "Ha ke fumana moaho nyana o monyane," jwalo ka Moena Neville a bina ka seo. Ha kaofela le utlwa seo mola hoseng ho hong re bina, "Mohau o makatsang! oho se utlwahala ha monate ha ka kang, o ileng wa wa boloka lerantha le jwalo ka nna!" ore, "Ho bokwe Morena, Moena Branham wa kgale o ile a etsa seo hona mona; ke enwa moo a leng teng." O ya bona?

Eya, oho, "Ke mohau oo o ileng wa etsa hore pelo yaka ebe le kutlwelo bohloko; ke mohau oo o ileng wa ntokolla matswalong; oile wa hlaha ole motle jwang mohau oo, horeng eo ke neng ke dumela ka yona." Ema hanyane ho fihlela keba ke kena ho seo kamora nakwana. Oho, hle.

88-3 / 134 Jwale, re sheba. Buka ya Ruth e fana ka setshwantsho se setle bakeng sa sena: ha jwang Boasele Naomi baile ba lahlehelwa ke dibaka tsa bona. (O ya tseba o ile wa utlwa ke rera ka seo, haho jwalo? Phahamisang matsoho a lona bao ba kileng ba utlwas ke rera ka seo, jwale kaofela le utlwile seo ke ya utlwisesa. O ya bona?) Boase o ne a lokela hoba molopolli, mme ene ele yena feelaya ka etsang seo ... o ne a lokela hoba kinsman, a atametse ho kinsman, mme a lopolla Naomi mme a fumana Ruth. Ene ele Jesu, Boase a emetse Kreste; mme ha a lopolla Israel, O ile A fumana Monyaduwa wa Moditjhaba. Jwale he, o ya bona ... Ho hotle ha ka kang ... Re se hatisitse diteiping, Ke tiisitse ka seo, mona nqenngwe, ha o ka rata ho e fumana.

88-4 / 135 Jwale hlokomela. Jwale, o ne a lokela hoba kinsman. Jwale, o ya bona, Lengeloi lene le kase kgone ho etsa seo; motho o ne a sa kgone seo; e lokela hoba motho, hobane ha le ya tswalwa ke mosadi: ketso ya thobalano. Jwale tswalo ya morwetsana, Moya o Halalelang wa kwahela Maria; ka baka leo, Jesu o ne O ne a se Mojuda. Jesu ene ese Moditjhaba. Jesu ene ele Modimo. Ke hantle feela. Madi A Hae ha a kaba a tswa ho motho. Ene ele Mohalaledi wa Modimo. Mme ha re ya bolokwa ke Mojuda ka madi; kapa ha re ya bolokwa ka madi a Moditjhaba. Re bolokwa ka Madi a Modimo. Ke ho ya ka Bibele. E boela jwalo. Re bolokwa ka ...

89-1 / 136 Jwale, o ya bona, Jesu ene ele Modimo. Ene ese Motho wa boraro Bomodimong, wa bone, wa bobedi; Ene ele Motho. Ene ele Modimo. O ya bona? E ne ele Modimo Emmanuel. Modimo O ne a tlohile kganyeng ya Hae, A itshenola ka Boyena ...

Ke rata pale ya Booth-Clibborn, e moholo, botle ba thoko eo.

A theoha haholo ka seo, E phelang ka ho sa feleng,

Modimo le Mopholosi A tla,

Mme Jesu ene ele Lebitso la Hae,

A tswaletswe sejelong,

Ka Boyena moeti,

Monna wa Mahlomola, meokgo le mahloko.

Oho, ke eng tshenyeho,

Ho re tlisetsa tokoloho;

Ha hara mpa ya lefu,

Haho le ya mong a ileng a lahleha mahlomoleng,

Modimo, tokafatso, kotloloho,

Dibehilwe lehlakoreng la Hae,

A lokisa seo, mme a boloka moya waka.

Oho, ke morata jwang! Ke mohlompha ha ka kang!

Mphefomoloho waka, kganya yaka ya letsatsi, tsohle tsaka!

Molopolli e moholo, A eba Mopholosi waka - Mmopi, A fetoha Moloki waka,

Mme botlalo bople ba Bomodimo bole ka ho Yena.

Ke Yena Ya ileng a re fa tsohle.

89-3 / 137 Mohau o ile A ba Botho ba Jesu Kreste. Mme re fumana Buka ena jwale ... Modimo O ile Aeketsa tente ya Hae, A tla A fetoha motho. O ile a fetola seemo sa Hae ho tloha ho ya Matla Ohle ho nka karolo ya motho boemong ba motho, hore a ka kgona ho lopolla motho. Ema o lebelle ho fihlelare Mmona, hahose hose motho ya lokelwang ke seo. O ya bona?

89-4 / 138 Ho lokile, ho Bibele, ka Bukeng ya Ruthe jwalo kaha o ile wa bala fumana ka motho ya neng a bitswa ka goel, G-o-e-l, o ne a bitswa ka goel, kapa motho ya kgonang ho fihlela ditlhoko tsa batho; mme goel e lokela ho etsa seo, e lokela ho etsa seo, mme ebe kinsman, haufile hoba kinsman ho etsa seo. Mme Modimo, Mmupi wa moya, e eba kinfolks ho rona ha a fumana motho bakeng sa ho Nka dibe tsa rona, mme A lefa ka Bophelo ba Hae, mme A re lokollela ho ya ho Modimo.Ke seo he. Ke eoe he Molopolli. Kreste O re lopolotse jwale. Re lopolotswe jwale, ha a soka a batla seo hona jwale. Jwale, o ka nna wa fapana le seo, empa ema motsotswana feela(O ya bona?); re tla bona. O ya bona?

90-1 / 140 Ha A soka A batla seo ha jwale. O ya bona? Ha A ka nka Buka ya Tokoloho, se seng le se seng seo Adama a ne a nale sona le ntho e nngwe le e nngwe a lahlahelwa ke yona, Kreste O ya lokolla; mme O se a re lokolotse, empa Ha A soka a nka sebaka sa Hae hona jwale. Ha A no etsa seo ho fihlela nako eo e badilweng, mme O tlatla ka tsatsi la tsoho, mme lefatshe le tla loka hape, mme ebe O tla nka sebaka, maemo A Hae Ha A ne A re pholosa empa O tla etsa seo kamora nako e kgethuweng. Oho, hle.

Ena ke tlhaloso ya Ditiiso tse - supileng tse Bukeng eo re buang ka yona hona jwale. Ho lokile. Buka ya Tokoloho, e hlaloswa hantle mona. Sohle seo Kreste A tlang ho se etsa qetellong ho senola sena hara Beke Ditiiso tse Supileng ha Modimo A ka etsa jwalo. O ya bona? Bosiu bohle; e tla senolwa.

90-3 / 141 Mme di senolwe Ditiiso ditla rojwa mme re disenolelwe, ebe re ka bona hore sena se seholo sa tokoloho ke neng kapa kae. Tsohle di ka hare ho Buka ya diphiri. Dikwahetswe ka hara Ditiiso tse Supileng ... Mme jwale Konyana ore A le mong A ka bula seo.

Jwale (ntshwarele), re hlokomele ... jwale, ha leka rata ho sheba Mangolo; re ka sheba ho Jeremia ra fumana ha - ha a - o ne a tswa naheng ya habo, oya tseba, o tlisa malomae ... Mora malomae - tse ding dintho, ha a qeta kapa a kena hara tiiso eo, mme ha re ka nka sohle seo ... Re nale seo le sona, ho Kereke tse Supileng tsa Mengwaha, tsona ditiiso jwalo.

90-4 / 144 O ya bona, tiiso ho Testamente ya Kgale e ne e tshwana le roll, tjena. Mme sephiri sene sele teng, mme sephiri sena. Ho lokile, ene e kwahetswe le ho beha sena: toka ya ho lokisa seo-le -seo.

Sephiri sa bobedi se kwahetswe ke lefa e kene lehlakoreng lena: "Ke ho etsa sena sena-le-sena," mme ho ya fatshe mane mangolong, hobane batho bane ba sa batle dibuka jwale ka sena. Sene se beilwe (Ke ba bakae ba tsebang seo?) a bitsa lengolo. Jwale mangolo angotsweng mona a kwetswe (sephiri sa taba ena ke eng) mme a e lokolla, mme o ne oka e bona. Mme tsa robeha, mme o ya bona dine di bolelang.

90-6 / 145 Mme ntho tsohle tse kgolo, Ditiiso tse Supileng di nale diphiri tsa Modimo tse teng tseo e sale lefatshe le thewa dikwahetswe, mme tsa kwahollwa Ditiisong tse fapaneng tse Supileng; hore ha Modimo a rata - ha a - ha re kgutlele morao mane Ditiisong mme re shebe hara Buka mme re fumane hore di bolelang. O ya bona? Oho, ke nahana hore re nale seo.

Ke moo sephiri sa topollo se kwahetsweng teng ... Buka ena ene e kase sebullwe pele ho molaetsa wa lengeloi la ho qetela. Mangolo hotswa mola, re tsebile moo. Re ya tseba hore ene ele topollo. Re dumetseha e ne ele topollo.

91-2 / 146 Jeremia o itse, "Mangolo a na a lokelwa ke ho bewa ..." (jwalo kaha o ntse o bala moo) o tlare, "E lokela hore e bolokwe ditshelong tse hlwekileng." O ya bona? Oho, ke ntho e ntle ha ka kang eo re ka bolelang ka yona. Lengolo lena lene le beuwe ditshelong tsa lefatshe, setshelo seo e bileng kgalalelo ka tsatsi le leng (Kgalalelo), ya shwa, ya tsoha hape, mme ya bolokwa ka setshelong seo ho fihlela nakong e badilweng. Oho, hle, ho hotle ha ka kang.

Ho lokile. Jwale, melaetsa ena e kwahelletswe ho fihlela ditshelo tsa lefatshe lena, ho fihlela nako eo e kgethuweng ke Modimo ya molaetsa wa ho qetela, mme bana bohle batho batho bana baile bare, "Ke ya tseba ho jwalo; ke ya dumela horehona moo"; mme ba ile ba lwanela seo, mme ho e tlisa, le ho hlahisa seo; ka tumela ba ile ba kgona ho etsa seo. Empa e tla tliswa ho rona ka ditshenolo hotswa letsohong la Modimo ka tlhahiso. Modimo o boletse seo; O ile a tshepisa seo.

91-4 / 148 Jwale, jwale, ha re shebe - re ne rele kae? Ha re ye ho temana ya 2 jwale. Ke nakong ya kgale ho temana ya 1, empa ha re nkeng temana ya 2. Jwale, re ke ke ra dula haholo ho yena temana.

Mme ka bona lengeloi le matla le hoa ka lentswe le leholo, ke mang ya nang le tokelo ya ho bula buka ena ... buka, le ho kwaholla ditiiso?

Jwale, hopola, ha re bale temana ya 1 hore retle re khone ho bona seo.

... ka bona letsohong le letona la Ya dutseng teroneng ...

Modimo: Ke mang eo? Motshwari hantle wa Buka ya Bophelo. O e tshwere; Modimo o ya etsa seo. Adama a ne a lahlehelwa ke seo, e kgutletse hantle feela ho Monga yona. Ke ya Hae. Mme Johanne, mme ponong ka rona ra bona

... mme ka bona ka letsohong le letona la ya dutseng teroneng - buka e ngotsweng ka hare le ka morao, e kwetswe ka ditiiso. (O ya bona, ka hare ...)

91-6 / 151 Jwale, ha re tsamaya re ilo roba tiiso ena, o tla bona, e kgutletse morao Lengolong, tsela yohle ho kgutlela morao. Ho e nngwe le enngwe Tiiso, ntho tsohle mmoho, diphiri tsohle mmoho. O ya bona? Sephiri se seng le seseng se Bibeleng se teng ka hara Ditiiso tsena, mme Ditiiso dikase rojwe ho fihlela nakong eo. Ke tla tiisa seo mona hona jwale.

92-1 / 152 Hlokomela, jwale Buka, hopola, e kwahetswe. Ke ena e nngwe; ke ena tiiso, e nngwe e tiisitswe mme e beuwe: tiiso. E nngwe e kwetswe: tiiso ke Buka ya Tokollo. Mme ntho tsena mmoho di etsa Buka, mme e tiisitswe ka Ditiiso tse Supileng. Mme ka hoba ka lehlakoreng le ka morao ke hobane e beuwe ka thoko; diphiri tsa hoba ka hare, mme dibolela ka mokalli wa pere e tshweu, kapa wa entsho, mme le eng kantle, empa sephiri sa Buka e Ditiiso. Ho tswaho Genese ho ya ho Tshenolo, leano le tletseng la tshenolo ho ena Ditiiso tse Supileng. Oho, ke nako ya bohlokwa haholo. Modimo a re thuse ho fumana seo. O ya bona?

92-2 / 153 Jwale, mme Lengeloi le matla.. Jwale, temana ya 2, lengeloi le matla ka Lentswe le phahameng, "Ke mang ya nang letokelo?" Tokelo ya eng? "Ke mang ya nang le tokelo ya ho nka Buka?" Jwale, re fumana ... E kae Buka nako eo? Ho monga yona, hobane e boletswe ke Morena, mora wa pele wa Modimo ka nama leloko. Mme ha a lahlehelwake tokelo eo ho Satane, oile a lahlehelwa ke sona ... Oile a etsang? O ile a amohela bohlale ba Satane hona le Lentswe la Modimo.

92-3 / 154 Jwale, na re ka se eme mona nakwana? Bara ba Modimo batla nka mohopolo wa seminary ho nale Lentswe la Modimo. O ya bona, o ya bona? Yona ntho eileng ya etsahala ho Adama: a lahlehelwa ke tokeloya hae. Mme ha sena se etsahala, e ile ya kgutlela hantle morao ho Moga yona. Na ha o bona hore mengwaha yohle eo ebile kae? O ya bona? E kgutletse hantle morao. Mme Johanne, ha ale Moyeng, a eme hantle mona lehodimong ... One a qeta ho nkelwa lehodimong ho ngolla Dikereke tse Supileng tsa Mongwaha kgolo (O ya bona?), a bona Kereke tsa Mongwaha-kgolo, oile a nkuwa ho kgaolo ye 4. A re, "E tla hodimo mona; ke ilo o dintho tse tlang ho etsahala."

92-4 / 156 Mme a bona A le Mong ya dutseng teroneng ka Buka letsohong la Hae le letona. Nahana ka seo. Jwale, mme ho ena Buka ene ele taba ya topollo. Mme ene e le ka hare ho Ditiiso tse Supileng. Mme Lengeloi la etla, Lengeloi le matla lahoa ka lentswe le phahamileng, "Ke mang ya nang letokelo ya ho nka Buka, ho nka Buka; Ke mang ya neng a nale tokelo ya ho bula Ditiiso; Ke mang ya neng a nale tokelo ya ho bula Buka?" O ya bona? Lengeloileile la e botsa taba eo; Johanne oile a bona seo, mme are, "Jwale, Ke mang ya nang le tokelo? Ha A ..." Oho, hle, mohlomong ke mpa feela ke ikutlwa kele. "Empa, ha a," ho bolela Lengeloi, "ha a Ke.." Ke ena Buka ya Topollo. Ke lena leano la topollo. Ke ena tsela feela eo motho a ka lopollwang ka yona, hobaneke ena tsela ya ho ya lehodimong lelefatsheng. "Ha a tle kapele, ha ebe O tlaetsa seo." Oho, hle. "Jwale abue kapa a bolele. Ha A ke A tlo nka Buka ya Hae. Ke mang ya nang le tokelo?" Mme Johanne oitse ho ne hose motho lehodimong le lefatsheng ya neng a ka kgona ho etsa seo; hose motho ka tlase ho lefatshe ya kileng a shwa a sena molato; ho ne hose motho ya kgonang ho etsa seo.

93-1 / 159 Pitso ya lengeloi ene ele Topollo ya Kinsman etlang ho hlaha. Modimo o itse, "Ke nale molao, Topollo ya Kinsman e ka emelwa." E ho kae Topollo eo Kinsman? Ke mang ya nang le tokelo ya ho e nka?

Mme e tswa ho Adama ho tla jwalo ho ya feta ho baapostola, le baporofeta, mme le se seng hape, mme ho ne ho se ya fumanehang. Jwale, ho jwang ka seo? Ho ne hose motho lehodimong, hose motho lefatsheng, ho ne hose motho ya phelang moo ... Elia o ne a eme moo. Moshe o ne a eme moo. Kaofela baapostola bane ba emetse seo - ho bohle bao ba ileng, bohle banna ba halalelang, Jobo, monna ya bohlale. Emong le emong o ne a emetse seo, mme ho ne ho semotho ya nangletokelo ya seo eleng Buka, Yena A le mong ha A e nke.

Jwale, o ho kae mopapa le bohle bao? O ho kae mobishopo wa Hao? Bo ho kae ho loka ha rona? Moo ho seng lotho. Ho jwalo.

93-3 / 162 O ile A kopa Topollo ya Kinsman hoka tlakapele, ha A ne A kgona. Empa Johanne o itse haho motho ya neng a fumaneha, ho saboleleng horeho ne hose batho ba senang tokelo moo. Jwale, jwaloka Lengeloi, jwalo ka mohlala rere Gabariele kapa Michaele, empa hopola, ene elokela hoba kinsman. Hopola, Johanne oitse mona, "Mme ho ne hose m-o-t-h-o," hose Lengeloi, hose Serafime; ha di ya senya, empaa ne a le mekgweng e fapaneng. Ha a kaba a wa. Empa sena selokelahoba topollo ya kinsman. Hose motho, hobane ho ne hose le ya mong ya fumanehileng ho ka lopolla. Ho ne hose motho ya neng a kgona ho ka etsa seo. Oho, tjhe, hle, hle.

93-4 / 164 Ka tsela eo hone ho hlokahala kinsman; mme o ne a kopile seo, mme ha ane a sa fumanwe. Haho motho. Eseng mobishopo, e seng archbishopo, eseng mopriesta, eseng hierarchy; haho letho - eneng e nale bohalaledi ho lekane ho ka sheba Buka eo. Oho, hle, hle. Sena se matla haholo, empa ke seo Bibele e se bolelang motswalle, ke mpa ke bolela seo Johanne ase boletseng.

93-5 / 165 Bibele ere Johanne a lla, eseng jwalo kaha batho ba bolela seo. Ke ne ke mametse ha monna e mong a ruta ka sena ka nako e nngwe; are, "Johanne o llile hobane yena a ne a sa tshwanelwe ke seo kapa a sa lokela ho etsa seo" Oho, mang kapa mang tlasa Moya o Halalelang o tla tseba ho feta ho seo (O ya bona?), tlasa tshusumetso ya Modimo o tla tseba ka tsela e nngwe ho feta moo.

94-1 / 166 Empa Johanne a lla. Ke sena seo ke nahanang hore o ne a se llela: hobane ha ho ne hose motho ya nang le tokelo ya ho etsa seo mme a sena ho bala ena Buka ya Topollo, moloko ohle o ne o lahlehile. Ke ena Buka; ke ena qaleho ya taba; mme sena setla nehwa Topollo ya Kinsman e ka kopanang le Yena ka tokelo. Ke molao wa Modimo a le mong, mme a ka se latole Molao oo - A ka se latole Molao wa Hae, empa. O ya bona, Modimo o hloka tokollo ya kinsman ene e lokela ho ka etsa seo, ya neng a nale tokelo ya seo, ya nang le se ka etsang hore A etse seo. Mme Lengeloi lare, "Jwale Topollo ya Kinsman e tswella pele."

Mme Johanne a sheba, mme a sheba lefatsheng lohle; a sheba tlasa lefatshe, mme ho ne hose motho. Tlhaho le - se seng le se seng sene se lahlehile. Ho fela hole jwalo, Johanne a lla; se seng le se seng sene se lahlehile.

Leha ho lla ha hae ho saka ha nka nako e telele. Yaba ke moo e mong wa baholo ore, "Se lle, Johanne." Oho, hle. Sello sahae ha se yaka sa nka nako e telele.

Johanne a nahana, "Oho, hle, o kae monna eo? Ke eo aeme moporofeta; ba ne ba tswetswe jwalo ka nna. Ke moo haho monna eo ya lokileng; ke moo ho eme ... Oho, haho motho ya ka etsang seo?"

94-4 / 172 "Ke batla motho ya ka kgonang ho etsa sena. Ke rata motho ya ka etsang sena ho lopolla," mme o ne a sa fumanehe. Jwale Johanne a lla; oho, sohle sene se lahlehile, mme a lla. Mme a - a - o ne a hlomohile, hobane se seng le se seng, mmopo ohle, sohle hone hose le ya mong ya fumanehang. Kgalalelo eye ho Modimo. Haho ne ho sa fumanehe motho ya ka fumanehang, o ne a - motho e mong le emong, lefatshe lohle lemmupuwa ohle o ne o fedile. Kaofela, tsohle dine di wele. Di ditokelo tsa topollo, ditokelo tsa Bophelo Bosafeleng, Kganya, kapa - tokelo tsena tsohle dine di beilwe, mme ho ne hose ya ka fumanehang.

94-5 / 173 Mme Johanne oile aqala a lla, hobane ho ne ho se ya neng a fumaneha, mme ho ne ho se le ya mong ya ka shebang Buka ke ena. Oho, ho nka motho. Johanne a lla, hobane ho ne ho se ya ka kgonang ho etsa seo, mme sohle sene se lahlehile.

Ke moo ho tswang lentswe ho e mong wa baholo Ya neng a eme mahareng a dibopuwa tse nne, mme bongata boleng lehodimong bare, "O se lle, Johanne." (Oho, hle, mohau wa Modimo.) "O se utlwe pelo bohloko, Johanne. O selle, hobane Tau ya leloko la Juda, Lehlomela la Davida, Ya hlotseng." "Tlholo" e hlalosa "ho lwana le ho hlola." Oho, hle.

Mane Serapeng sa Gethsemane ha Madi a Hae ane a tsholoha, O ne a hlola ..... Tau ya - mme Lehlomela la Davida le hlotse, O hlotse.

95-2 / 179 Jwaloka Jakobo, jwalo ka moemedi, mme ha a kopana le Lengeloi, oile a itshwarella. Mme Lengeloi la leka ho ithutlolla. Mme are, "Ke - ha ke o lese." O ile aitshwarella ho fihlela a fumana seo a se batlang, mme lebitso la hae le ile la fetolelwa ho "moemedi," se bolelang hore "mothetsi" ho eng? Ho "kgosanana ya Modimo, Israee." O ile ahlola.

95-3 / 180 Mme Tau ena ya leloko la Juda E hlotse. O itse, "O se lle, Johanne, hobane Tau ya leloko la Juda, Lehlomela la Davida le hlotse; O se A hlotse. O entse seo; ho phethehile, Johanne." Oho, hle. O entse bleach bo romelang morao kwana dibe matsohong a ditshila - ka bohlale ba hae a hlola seo: motho. E ya.

95-4 / 181 Empa ha Johanne a fetoha ho ka sheba, yaba o bona Konyana. Ke phapang e ka kang ho nale Tau. O itse, "Tau e hlotse." O ya bona, hape nka sebedisa seo "Modimo A Ipatile ho tse sa bonahaleng." Are, "Ke tau." Ke Morena wa dibata. Tau e hlotse. Ntho e matla moo ke Tau.

Ke ne kele kwana nahana thote Africa mme ka utlwa - dithuhlo dilla - mme le ditlou tse kgolo ka mekadi ya tsona moyeng, "Whee, whee, whee," mme le ho utlwa - e - badisa ba lehwatateng bahweletsa haholo, mme - dinone ho fihlela ... Mme Billy Paul lenna re robala ho ipata ka dithupa ho utlwa hole mane ho rora ha tau, mme se seng le se seng se thole sere tu ha e rora. Esita le dinone di thola dire tu. Morena o ya bua. Oho, hle.

Oho, ke ya o bolella, ke ha ho ne ho sena pelaelo le e nngwe lefatsheng. Se seng le seng se thola sere tu ha Morena a bua. Mme sena ke Morena. Sena ke Lentswe la Hae.

95-6 / 184 Oho, oitse, "Johanne, se tshwenyehe; se lle; o se o utlwe bohloko, Johanne. Ke nale pono mona; Ke o bontsha se seng mona. Mme ke ya tseba o kgaohane ka lehare, hobane, o ya tseba, ke ... ha ho seo seka lopollwang; sohle se ile. Haho le ya mong ya nang le sehlokahalang ho etsa seo, empa Tau ya leloko la Juda ..." O tseba Juda ... Re nale seo - leboteng ka morao ka kwana, o ya tseba, leloko la Juda le hlalosa tau.

Hopola, tau, the - lepoho, mme jwalo jwalo, hlooho ya monna, mme le ho hlokomela Serafime - Lentswe leo - ho Mareka, Mattheu, Luka, le Johanne tsohle dieme ho potoloha Buka ya Diketso.

96-2 / 187 Mme ka utlwa motho are, minista e moholo wa kereke are, "Buka ya Diketso ke mosebetsi o saphethalang." E ne ele motheo wa pele wa Moya o Halalelang wa kereke. Eya, monghadi. Mme leha a ka tlisa ele nngwe, e tlaba ka mofuta oo wa yona eo. E ya, monghadi. O na le sefate se seseng moo se behang di swere lamonu ho nale dilamunu tsa sebele, empa ke ha sefate seo - sefate seo se ntsha makala a sona, se tla tshwana hantlele sa sebele.

Mme Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne, Evangedi tseo dieme moo hore: bohlale ba motho, matla a tau, mosebetsi wa poho, le matjato a lengau, kapa ntsu, ho nale seseng. E ya , Evangedi e emeng moo ... Hopola ha re ne re nale yona? E mola ka hare ho Kereke tse Supileng tsa Mongwaha-kgolo.

96-4 / 190 Jwale O itse, "Tau ya leloko la Juda." Hobaneng? Hotswa ho Judah ... "Oho, Judah mofani wa molao kapa mahareng a mangole ho fihlela Silo e etla"; empa O tla hare hotswa ho Judah. Mme Tau (setshwantsho se emelang leloko la Juda) E hlotswe; O hlotse.

Ha a sheba ho bona hore Tau ena ke eng, a bona Konyana ho ya makatsa: ho ya makatsa, o sheba Tau mme o be o bona Konyana. Moholo o Mmoletse ele Tau, empa ha Johanne a sheba, a bona Konyana - Konyana e hlajuweng pele lefatshe le thewa: Konyana, e hlajuwe ... Ene ele eng? Ene ele eng Konyana? Ene le Konyana, e hlajuweng, Konyana e hlajuweng, empa ene e phela hape; mme ene ele madi. Oho, hle. Oka sheba jwang seo, mathaka, mme obe o ntse o dula ole moetsadibe?

96-6 / 193 Konyana yatla kapele; moholo are, "Tau e hlotse, Tau ya leloko la Judah. Mme Johanne a tadima a batla ho bona Tau, mme Konyana ke ela moo e tlang, e tsitsinya, madi hodima Hae, ka maqeba; O hlotse. O ka bona hore Ene ele E tswang ntweng. E hlajuwe, empa Ene E phela hape.

96-7 / 194 Johanne o ne a so hlokomele Konyana ena pele, o ya tseba mona. Ha a so hlaloswe pele. Haho moo A kileng A bitswa jwalo teng. Johanne ha akaba a bona seo hohle lehodimong, empa ke Ena E tla. Hlokomela, moo e tlang kapele ... Etla E hlaha kae? Etswa teroneng ya Ntate moo esale e dula teng E hlajuwe mme ya tsoha hape. E tsohile hape E dutse letsohong le letona la Modimo, moo e phelang ho etsa kopano. Amen. E tsositswe ho etsa kopano le Madi a Hae ho etsa kopano ho iphapanyeng ha batho. Jwale, oho, ke Yena eo ke beileng tshepo yaka ho Yena. O ne ntse A le bleach, bleach ba tshwarelo ya dibe.

97-1 / 196 Johanne a sheba Konyana, mme Konyana e shebahala eka e hlajuwe. Mme a hlokomela hore e nale maqeba, mehwabadi, le ho ruruwa, le ho qhitsa madi: Konyana e tletseng madi. Ke Yona E ileng ya nka sebaka sa rona.

Ha se mohlolo oo Konyana e nyatsehang ya nka sebaka sa rona? Mme a bona Konyana. A tswella; Johanne ha a kaba a Mmona, hobane O ne A le teng morao kwana bosafeleng, le ho etsa kopano ho bao ba ba tlang hotla ho Modimo tlasa mahlabelo a dipoho, dipodi, sehlabelo sa boemedi, Hape ... hobane bao ba dumelang o ya bolela. Mme Madi ha aso tsholohe, jwale O ne A le moo ho lokisa seo. O ne A le moo ho lopolla nna le wena. Mme oho, Modimo, ke nahana hore O hona moo kajeno. Bakeng sa moetsadibe ka mong, Konyana e hlajuweng.

97-3 / 198 Ha jwang Jehova a ka bona Konyana E madi e eme moo? Mme Konyana Ya tswella ponong, jwalo kaha Ene E hlajuwe. Hlokomela: etswa ho terone ya Ntate ... Oho, nahana, O ne A etswa ho kae, ponong ena? O ne A tswa kgalalelong moo A neng A dutse letsohong le letona la Modimo. O ne A tla ho Johanne hotswa teroneng.

Oho, na ho kase thabise mantsiboeng ana ha mehopolo ya rona e tletseng dibe eka behellwa ka thoko hore retle re Moamohele, O tlatla ho tloha teroneng ya Hae mantsiboeng ana ho itsebahatsa ho emong le emong: Konyana E etla ho etsa kopano (Hantle feela.) ho etsa Topollo jwale ...

97-5 / 201 Hopola, O ne A le mosebetsing wa Hae morao kwana. Empa hopola, Ditiiso se ditla bulwa, mme Konyana e tswa ho boteng ba Modimo, e etla pele ... Ema ho fihlela re fihla moo ka mora hora - nka eo halofo ya-halofo ya hora e thotseng; mosi wa sehlabelo; haho sana kopano; Sehlabelo ha se sa leyo; ke setulo sa kahlolo. Haho sana Madi, hobane Konyana E nang le Madi E tlohile. O seke wa emela nako eo.

98-1 / 202 Hopola Testamenteng ya Kgale? Ha feela madi ane a le siko setulong sa mohau, e ne ele kahlolo, empa ha feela madi a ntse a le teng, ho ne hole mohau. Empa ha Konyana e etla, ba entse seo.

O bile eng? O bile Mokopanyi. E seng motho e mong ... Njwetse moo Maria a ne a ka etsa kopano he. Maria o ne a fana ka eng? Na Mohalaledi Francis, Mohalaledi Assisi, kapa e mong wa bao ... Mohalaledi Cecilia, kapa, kapa emong feela wa batho? Johanne ha a kaba a bona dikete tsa bahalaledi dietswa setulong sa mohau; o bone Konyana, Konyana e hlajilweng: e Madi.

Ha ke kgathale ke ba ba kae bahalaledi ba hlajuweng; ba ne baloketswe ke seo, e mong le emong wa bona. Jwalo ka leshodu le ile la bolela sefapanong, "Re entse sebe, mme re lokelwa ke sena, empa Monna enwa ha a etsa letho."

98-4 / 203 E ne ele Yena feela motho ya neng A nale tokelo ya seo. Ke enwa moo A tlang teng hotswa lekaseng la kopano. O tletse jwang? Mohlokomele. Oho, hle.

Johanne o ne a lla. Dikae tsohle tseo? Ho tla etsahalang?

O itse, "Selle, Johanne," ho bolela moholo, "Ke ena Tau ya leloko la Juda. E ne ele Yena A le Mong ya hlotseng."

Mme ha A sheba, ke Ena Konyana E tla, Ele Madi, e hlajuweng. Eng kapa eng e bolayang madi, o ya tseba, E bolauwe; hloho ya Yona e kgaotswe e bulwe kapa se seng; madi a tletse ho yona. Konyana e etla, e hlajuweng. Mme etla pele. Oho, hle. Eng? Ho batla seo eleng sa Hae tollo. Amen. Oho, ke ... Na ha o ikutlwe eka o ka ya hukung e nngwe o dule fatshe mme o lle?

98-8 / 208 Konyana ke ena etla, e ntse e tletse madi. Johanne ... Ho ne hose letho moo, ho ithabisa hohle ho ne hole moo, empa ho ne hose le enngwe eka kgonang ho etsa seo. Jwale Konyana ke Eo Etla. Matsatsi A Hae a hoba kopanyo a se a fedile, matsatsi a ho kopanya. Ke nako eo Lengeloi le ilong ho ema mola (Re tla ema hanyane ho fihlela re kena Ditiisong) mme nako etlabe ese ele siko. Ho feela hole jwalo.

Halofo eo ya hora e bileng teng ya ho kgutsa; hlokomela se etsahalang halofong eo ya hora ya ho kgutsa ho Tiiso ya Bosupa Sontaha se latelang mantsibua, Modimo ha A ratile.

99-1 / 210 O tlile (eng?) ho tlo Nka sa Hae (Oho, hle), A tla A tlo batla sa sa Hae. Jwale, O entse mosebetsi wa kinsman. O tla theoha, A fetohe motho, A shwe; O ne a tlilo etsa mosebetsi wa kinsman wa tokoloho, empa ha jwale ha A soka A etsa seo. Jwale O tla sebakeng ho tla batla tokelo tsa Hae (Hlokomela hore ho etsahalang. Oho, hle.) e ileng Ya hlajwa. Ka ho fetoha monna wa Kinsman ho ka shwa bakeng sa hae le ho lopolla, empa moholo o ne a le teng moo a mmontsha Tau. O ya bona? Moholo a mmitsa, a re, "Tau," hobane O bile Konyana, Mokopanyi, Konyana e Madi, empa Jwale O tla jwalo ka Tau. hle.

Matsatsi a Hae a hoba Kinsman a fedile. "Ya ditshila ha a tswelle hoba ditshila. Ya lokileng ha a tswelle ka ho loka. Ya phelang ka kgalalelo a tswelle ho phela ka kgalalelo." Ntho ena e kwetswe. Oho, moena, jwale ke eng? Jwale ke eng? Mme hopola, sena se tlile Kerekeng ya Bosupa, ha diphiri tsa Modimo dise di fedile.

99-3 / 212 Jwale, shebisissa hantle. Sena ke se seng seo o lokelang ho se tseba. Jwale, O entse mosebetsi wa Hae wa hoba mmuelli A etsa kopano ho badumedi. Hobane lemong tse dikete tse pedi tse fetioleng o bile moo, Konyana. Jwale, Otla kapele honka Buka, leho roba Ditiiso, le ho utulla diphiri. Ho tloha ho seo? Nakong eo ya ho qetela. Na o fumana seo? Ho lokeng, re tla tswella.

Jwale, ho roba ditiiso le ho utulla diphiri ho bona - ho lengeloi la bosupa molaetseng wa teng ho senola diphiri tsa Modimo. Diphiri tsa Modimo di ka ho Ditiiso tse Supileng. O ya bona? Ke seo a ase bolelang mona. Diphiri tsohle dika ho Ditiiso tse Supileng.

99-5 / 215 Mme Konyana e tla kapele hotswa mane moo Eneng ele Mmuelli mahareng a motho le Modimo; O fetoha Tau. Mme ha A fetoha Tau, O nkile Buka; ke tokelo ya Hae. Modimo o tshwere seo, sephiri, empa jwale Konyana. Ho ne hose motho ya ka nkang Buka eo. E sale matsohong a Modimo. Eseng pope, mopriesta, leha ekaba eng, ha ba kgone ho etsa seo - ka Buka. Ditiiso tse Supileng ha di so senolwe. O ya bona? Empa ha Mmuelli, ha mosebetsi wa Hae wa Kopanyo, O tla kapele, mme Johanne ... Moholo ke eo, "Ke Tau," mme A tla kapele. Moshebe. Oho, hle. O ya bona?

O tla kapele ho nka Buka (Jwale, hlokomela.) hoka senola diphiri tsa Modimo tse ding di nale sena jwalo ka mengwaha yohle ena ya mekgatlo. O ya bona jwale, lengeloi la bosiu ... Ha Buka ena, diphiri, sena ke Lentswe la Modimo, lengeloi la bosupa le lokela hoba moporofeta waLentswe la Modimo la hotla. Haho mopriesta, bopope, kapa se seng le se seng. Lentswe ha letle jwalo. Lentswe la Modimo letla ka moporofeta: kamehla. Malakia 4 o tshepisa seo. Mme ha A etla kapele, O tla nka sephiri sa Modimo, ke kae moo kereke e fumane sena ka mokgatlo, le ho busetsa seo ka tumelo ya bana ho ya ho bontate; mme kotlo ya kahlolo ya Modimo lefatsheng, mme lefatshe letla tjheswa; mme balokileng batla tswa moo moloreng ho bongata. O utlwisissa seo jwale? Ho lokile.

100-1 / 220 Ba bang bane ba nahana ka nako ya mekgatlo, empa o ya bona,o lokela hoba monna enwa, Lengeloi la bosupa la Tshenolo 10:1-4 ke ... Lengeloi la Bosupa le nale diphiri tsa Modimo tse beilweng ho yena ho diqetella diphiri tseo disa bolellwang mengwaha ya mekgatlo.

Jwale, o ya bona jwale ke hobaneng ha ke sa hlasele bana ba heso ba mekgatlong. Ke mokgwa wa mekgatlo. E seng bona ... Ha ho hlokahale hore baka batla ho tseba seo, hobane ha baya lokisetswa seo. Ke hantle feela ho ya Lentswe. Ba lebella kapa ho topallela teng, le - mme ke dumela hoba moo, mme ka tumelo baile baya moo, empa jwale ke ho lokisa seo. Amen. Oho, hle, ke eng - Lengolo le le ka kang.

100-3 / 222 Jwale, hlokomela. Ke Yena eo, Konyana, ho nka sebaka seo leboemo boo bahalaledi ba Hae ho tla Mmea Morena wa marena le Kgosi tsa dikgosi. O ya bona? O ya bona, nako e fedile. Tshenolo 10:6; nako ha e saleyo.

100-4 / 224 Hlokomela, ho nale naka tse supileng hloohong ya Konyana. Na o hlokometse seo? "Hoba le dinaka tse supileng ..." Re rutuwe seo. "Dinaka" dibolela "matla" ho diphoofolo. Mme hlokomelang, E ne ese phoofolo, hobane Yena ke ho nka Buka hotswa letsohong le letona la Hae ya dutseng teroneng. O ya bona?

Hlokomela. Oho, hle, ke dumela hore ke ngotse seo polekeng e nngwe. Oho ... Ho roba Ditiiso le ho lahlehelwa ke boemedi, mokgwa wa boemedi, le - lenqosa lengeloi la ho qetela, mme O tla nka sebaka sa Hae sa Borena; ke seo hantle a se tletseng ho se etsa.

Jwale hlokomela, ha A tla, manaka a supileng ... Jwale, ha a bona Konyana (Johanne a e shebileng) E ne E bonahala e hlajuwe: e tletse Madi. Mme o tla ka ho sa feleng, mme A tswella hoba Mmuelli. Jwale ho rapela Maria jwalo ka ha o rata.

Ho ne hose motho, lefatsheng, e seng motho, ho ne ho se ya ka kgonang ho etsa seo; Johanne a lla ka seo. Oho, motswalle wa moCatholic, na hao bone seo na? O seke wa rapela motho ya shweleng. Konyana ke Yona feela Mmuelli. O ya bona? E ne Ele Yena feela Ya tlileng pele.

101-2 / 228 Mme O ile A etsang jwale? O ne A le morao kwana a etsa seo ho fihlela Madi a Hae a anela batho bohle, mme Konyana jwale, e tseba se ngotsweng ka hare ho Buka. Jwale o Ya tseba hotswa esale lefatshe le thewa mabitso a ngotswe kamoo, jwaleo dutse morao moo - le - mme o entse mosebetsi wa hoba mmuelli ho fihlela - mosebetsi wa bobuelli o beilwe Bukeng ebe e lokisitswe le ho qeta, mme jwale O ya tswa.

101-3 / 228 O ya bona, O entse mosebetsi wa Hae wa kinsman. Ke tsohle ... O ya tseba - o tseba mosebetsi wa kinsman ene ele bopaki ba moholo. O hopola Boase a ntsha dieta tsa hae le ho tswella jwalo? O entse tsena tsohle. Jwale, O tla ho nka monyaduwa wa Hae. Amen. O tla jwalo ka Morena; O sheba Kgosana. Amen. Ka hare ho Buka ena ke sephiri sohle se kwaheletsweng ho Ditiiso tse Supileng (Oho, moena), Ditiiso tse Supileng, di moemetse.

Hlokomela, Ha re thole symbols tsena. ke hora ya borobong; re nale hora tse supileng kapa ho feta moo ho tswella. R e nale ... Ha re ... Satane a ntse a tswella ho thetsa batho bakgathala, ke nahana hore batla etsa seo, empa ha re - ha re nke sena ka tsela enngwe.

101-4 / 231 Dinaka tse Supileng (O ya bona?), Kereke tse Supileng tsa Mongwaha, hobane seo ke tsela ya tshireletso ya Konyana. Ke ha jwang A tshireletsa ditokelo tsa Hae tsa hae ka lefatsheng la sehlopha se rometsweng ke Modimo se tshireletsehileng. O ya bona, lenaka hodima Konyana ...

Mahlo a supileng a ke manqosa a supileng a Kereke tse Supileng tsa Mongwaha-kgolo: mahloasupileng, baporofeta ba supileng.

101-5 / 233 O lakatsa ho ngola a mang a Mangolo? Ha re phetleng. O reng? Re nale nako eo e lekaneng? Ho lokile, ha reyeng Zakaria, Buka ya Zakaria, nako nyana, mme re tla bala a mang. Ha ke rate ho le emisa nako e telele ka ntho tsena, mme ke ... Empa leha, ha ke rate hore olahlehelwe ke sena. Ke eng se fetang mona? Molato ke eng? Ke eng? Haho se bohlokwa ho feta Bophelo Bosafeleng ho motho, mme re lokela - relokela ho fumana sena pele - mme rebe le bonete ho ka fumana seo. Ho lokile.

102-1 / 235 Ho lokile, monghadi. Mme jwale, re rata ho bala Zakaria 3. Ke nahana hore ke yona: Zakaria 3. Re tlilo fumana symbols tsena mona, ha o fumane lengolo ngola fatshe Lengolo leo. Ke ne ke hweletsa sena letsheareng lena ha ke ne ke bolela sena, jwalo ke - ha ke tsebe hore ke nepile kapa jwang; ke nahana hore ke nepile. Zakaria 3, ha re shebe haeba ... ke nale 89 mona, empa elokela hoba 8 ho isa ho 9. Ho lokile. Ho lokile, ke ya tseba hore e kasebe 89. Zechariah 3:8 le 9:

Utlwa jwale, Oho Joshua mopriesta e moholo, wena, le bohle ba o potileng: hobane ke batho bao: hobane, bona, hobane Ke tla romela Mohlanka waka Lehlomela. (Kreste)

Hobane lejwe leo ke le beileng ka pela hao Joshua; hodima ... lejwe - lejwe le tlabang le mahlo a supileng - mahlo a supileng: bona, ke tla ngola hodima lona, hore ho Morena wa marena, ... ke tla tlosa bokgopo fatsheng la heno.

102-2 / 236 Jwale, ha re yeng hape ho Zakaria4:10 - 4:10. Mamela.

... ke mang ya ka nyerdisang taba tsa letsatsi tse nyane? ... (Modimo ho tse nyatsehang. O ya bona?) ... hobane batla thaba, mme ... ha a bona loto e matsohong a Serobabele ka - mahlo ao a supileng; a na ke mahlo A Modimo, a ntsheng a qamaka lefatshe lohle.

Mahlo a supileng - mahlo a bolela ho bona. Ho bona ho bolela baporofeta, baporofeta. Konyana ena e nale manaka a supileng, mme lenaka ka nngwe lenale: mahlo a supileng.

Ke eng seo? Kreste le Monyaduwa wa Hae. Kereke tse Supileng tsa Mongwaha, kantle ho moo ene ele baporofeta ba supileng ba tlileng, baporofeta bana ba supileng, mahlo. Jwale wa ho qetela e lokela hoba moporofeta. Ho lokile.

102-4 / 238 Hlokomela, Hase phoofolo. O nkile Buka ho tswa letsohong le letona la Hae ya dutseng teroneng. Ene ele mang? Ke - Monga sebaka, Monga sebaka ka sebele ya nang le Buka yaTopollo letsohong le letona, mme haho Lengeloi, haho se kang lengeloi, ha ho se seng seka nkang sebaka. Mme Konyana ena E Madi etswa e fihla e nka Buka hotswa Letsohong la Hae. Ene ele Yena? Moena, ke yona e leng ntho e Lengolong, mme ke diketso, hase Lengeloi, ho se letho le ka etsahalang, mme Konyana Ya tla ya e nka ho tloha letsohong le letona la Ya dutseng teroneng. Ke eng? Jwale ke ya Konyana. Amen.

103-1 / 239 Molao wa Modimo o batla ... Ke Yena ya tshwereng Buka eo. Molao wa Modimo o hloka Kinsman, mme Konyana ya tswa ka sebete. "Ke Nna Kinsman wa bona. Ke Nna Mopholosi wa bona. Ke entse jwale kopano le bona, mme jwale Ke tlilo batla tokelo tsa bona." Amen. Amen. "Ke tlilo batla ditokelo tsa bona. ho seo ba nale sohle sa seo ba ileng ba lahlehelwa ke sona ha bawa, mme ke lefile theko." Oho, moena. Whew. Na seo ha seo etse hore oikutlwele ole modumedi?

Ha se ka mesebetsi e metle eo re e entseng, empa ka mohau wa Hae. Oho, ema motsotswana. Mme baholo bohle ba lahla meqhaka ya bona, mme baqala hore batle fatshe. O ya bona?

103-3 / 241 Hahole ya mong, ho ne ho se ya ka etsang seo. Mme A tsamaya hantle feela letsohong le letona la Modimo le ho nka Buka letsohong la Hae leho batla ditokelo tsa Hae, "Ke bashwetse. Ke Nna Molopolli wa Kinsman. Ke nale - Ke Mmuelli. Madi a Ka A ile a tsholoha. Ke ile ka fetoha motho, mme Ke entse sena hore ke kgutlise kereke hape, eo ke neng ke nale yona pele lefatshe le thewa. Ke nale lebaka ka seo; ke buile hore ebe moo, mme ho ne hose e mong ya ka etsang seo, empa Ke ile fatshe Ka etsa seo Bonna. Ke Nna Kinsman wa bona .. ... ke ile ka fetoha kinfolks ya bona." Mme A nka Buka. Amen.

Oho, Ke mang ya nkemetseng phirimaneng ena? Ke mang Eo, kereke, e emeng moo? Ke eng se seng seka emang moo empa Molopolli wa Kinsman? Oho, hle. A jwale ke taba e makatsang kapa ketso.

103-4 / 244 Jwale, O nale Bopholosi ba Selekane se ngotsweng sa boemedi. O nale seo Letsohong la Hae; puello e ya etswa hona jwale. O nale seo letsohong la Hae. Hopola, e bile letsohong la Modimo ka nako tsohle, empa jwale e letsohong la Konyana.

Jwale hlokomela, hlokomela, Tumello e ngotsweng ya Maemedi a Topollo kahlolo e letsohong la Hae, mme O tlile ho batla seo - hobane moloko wa botho, o sa kgone ho batla seo ho mangeloi; e kgutlisetsa ho motho hore ebe bara le baradi ba Modimo hape, hoba kgutlisetsa morao kwana Tshimong ya Edene, se seng le se seng se ileng sa lahleha: mmopo ohle, difate, maphelo a diphoofolo, sohle. Oho, hle. Na seo ha se etse hore o ikutlwele o phela hantle? Whew.

103-6 / 245 Ke ne ke nahana hore ke kgathetse mme ke phela hantle jwale. O ya bona? Ka nako e nngwe ke nahana hore - ke se ke tsofala bakeng sa ho rera, mme ke tswelle ho ya bona seo; mme ke nahana hore ke motho ya motjha. Yena. Se etsa se seng ho wena. O ya bona? Hobane ke tseba sena, hore ho nale se seng se nkemetseng pele kwana. Ho E mong ya ileng a lefa theko eo ke neng ke sa kgone ho e lefa; Ho jwalo feela; O entse seo bakeng sa ka, Charlie. O entse seo bakeng sa hao; O entse seo bakeng sa mmopo ohle wa botho, mme jwale O tlile ho bolela le ho batla sa Hae. O batla seo bakeng sa mang? E seng bakeng sa Hae, bakeng sa rona. Ke Yena wa rona; Ke e mong wa rona. Oho, hle. Ke Moena waka; Ke Mopholosi waka; Ke Modimo waka; Ke Molopolli wa Kinsman; Ke tsohle, hobaneng ke ne ke sena Yena kapa nkabe kele eng kantle ho Yena?

Jwale, o ya bona, Ke tsohle tsaka, O eme moo jwalo ka mmuelli. Mme jwale, Ebile Mokopanyi wa rona ho fihlela nakong ena, mme jwale O tlile ho nka Buka ya Topollo hobatla Tokelo tsa Hae bakeng sa tseo A re etseditseng sona.

104-2 / 247 Baile bashwa ... Jesu o itse, "Ya dumelang ho Nna, leha a ne a shwele, o tla phela. Mang le mang ya dumelang leha a ka shwa. Ya jang nama Yaka le honwa Madi aka o tlaba le Bophelo Bosafeleng, mme nna ke tla motsosa ka tsatsi la bofelo."

Ha hona lebaka leha ele hore baya robala kgetlong la pele la tebello, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, ya botshelela, kapa ya bosupa, hohle moo a robalang teng ... Ho etsahalang? Ha terompeta ya Modimo e lla, eo ya ho qetela yona eo karete ya tlholo lengeloi leo la ho qetela ka molaetsa ka molaetsa wa ho qetela ha Ditiiso dibulwa, terompeta ya ho qetela e tla lla, mme Molopolli a etla ka topollo ya Hae le ya kenella: Kereke ya Hae, e hlatsuweng mading a Hae.

104-4 / 249 Jwale, oho, mmopo ohle o matsohong a Hae motsotsong ona, oo leano lohle la topollo le leng ka ho Tiiso tse makatsang tse Supileng ka hare ho Buka eo a E nkile ... Jwale hlokomela. Mme Yena A le mong o tla senolela eo ya moratang. O nale seo letsohong la Hae. O ya bona? Jwale, O tshepisitse hore o tla etsa seo ka nako eo, jwale, hobane e tiisitswe ka Ditiiso tse Supileng, Buka ya Topollo. Jwale, hlokomela. Jwale kaha jwale ... Metswalle, ke le bolelletse hore ke tlilo lentsha ka mashome a mararo kamora hora ya borobedi, empa ke lahlile maqhepe a mararo ho fumana sena. Jwale ke rata ... Ke se ke bile kele kamora hora ya borobong, jwale le ka kgutla hosane.

104-5 / 251 Empa, ho Buka ena ya Ditiiso tse Supileng tsa Topollo ka Konyana ka Yena - ene ele Yena feela ya neng A ka etsa seo. Mme A e nka ho tloha letsohong le letona la Ya dutseng teroneng; jwale, ho ka batla seo eleng topollo, ho ka batla tokelo tsa Hae, ho se batlela nna le ho batla seo bakeng sa tokollo, bakeng sa (O ya bona?), morao moo Adama a lahlehetswe ke tsohle tshimong ya Edene; O re lopollotse ho kgutlela morao.

105-1 / 252 Jwale, ka Konyana, le Buka letsohong la Hae, re se re kopile mohau wa Hae hodima rona ho buleng Ditiiso - tse supileng-ditiiso Bukeng le ho rona ka nako e fetileng nakwana feela. Oho, hle.

Hlokomela, ha A nka Buka, Tumellano e ngotsweng ya Maemedi, e tiiso (fumana seo ka hare ho mohopolo wa hao, jwale.) mme A roba Ditiiso tse makatsang ho bona, ho ba tlisa ... O ya bona? Tsohle tsa ditopollo tsa Hae ...

Jwale, ha re fihla re etsa sena re otla ho Ditiiso, re tlo kgutlela morao kwana ho bona meya tlasa altare e llang, "Morena, ho fihlela neng, ho fihlela neng."

105-3 / 254 Mme Yena ke eo jwalo ka Mmuelli altareng, "Jwale ha teletsana ho fihlela ho nale nako." Mme ke enwa o ya hlaha tiisong e supileng. Ha e sale Mmuelli; Ke Morena hona jwale. Mme O etsa eng? Ha ele Morena, O lokela hoba le se seng, mme ho bao A ba lopolotseng; mme ba ka setle ntle ho Yena ka tokelo ya Topollo. Mme jwale, O tloha hobeng Mmuelli, moo lefu le re arohanyang le Yena, O yatla ka tokelo tsa Hae. Amen.

Mme le bao batla beng ba phela mme ho fihlela nakong ya Hae bao ba robetseng, hobane terompeta ya Modimo etla lla la ho qetella, ha Tiiso ya ho qetela e lla, mme ha lengeloi la bosupa le fana ka molaetsa wa lona; terompeta ya ho qetela e tla lla mme bashwetseng ho Kreste batla tsoha, mme rona ba phelang re tla nkelwa sebakeng le bona ho Mokgahlanyetsa. O re ... O tlile ho batla - BA Hae.

Hlokomela, sheba sena. Hle, O roba Ditiiso, dimanolla diphiri ... Disenolwa? Ho kereke ya ho qetela, ntho ele nngwe e ntseng e phela. Bohle ba robetse.

105-5 / 258 O itse, "Ha a tlile barobetseng pele, tjhadimo ya pele, ya boraro, ho ya fatshe mola ho ya bosupa ..." Ho ya bosupa ke moo - taelo kapa pitso, "Bona Monyadi A etla." Mme ha baetsa seo, barobetse,kereke e kgethuweng, "Oho, o ya tseba. Ke - Ke dumela ke rata Moya oo o Halalelang." Na o hlokometse seo baPresbyterian le baEpiscopalian? Na o ile wa utlwa molaetsa waka Phoenix ho bona banna bao ba emeng moo "Lentswe" moo bare, "Ho lokile, molato ke eng moqapi, a re, Ntate ya Halalelang tjena-le tjena,'" ha Bibele e sa bitse motho e mong, "ntate." O ya bona? Barobetse ha mmoho ; ke lona lebaka. Empa ha batla mme bare, "Yeah, re ya dumela ..."

106-1 / 260 Mosadi o ile are ho mosadi e mong, "O ya tseba, ke moEpiscopalian (mobishopo wa mmuso)," are, "ke bua ka diteme kajeno; ke dumela ke amohetse Moya o Halalelang, empa sh, o se jwete motho ka sena." Ke nale pelaelo haholo. O ka nna yaba o buile ka diteme; empa o kenye monna mollong, o tla ema tswe jwang? Eya, monghadi. Ba ka se etsew seo.

O ka nahana ka Peterose, le Jakobo, le Johanne, lebona ka ntlong e ka hodimo bare, "Oho, re nale Moya o Halalelang, empa ekaba molemo ha re ka thola feela." Moena, hara difensetere, mamati le tsohle ba tswela diterateng, baetsa jwalo ka ba tauweng. Ke Moya O Halalelang.

106-3 / 262 Empa o ya bona, morwertsana eo ya robetseng ka tsela e nngwe. Ho jwalo feela. Mme hopola, nakong eo ha ba tswile ho leka ho reka oli ... O ya hopola hore Lengolo ha le bolele hore ba ile ba e fumana. Empa nakong ela ba lekang ho e reka, ha hlaha modumo. Ha etsahalang? Barwetsana bohle, mme batshela dilampi tsa bona, mme ba kena dijong tsa mantsiboya (Na ho lokile?), mme bohle ba ile ba lesellwa nako ya matshwenyeho (Ho jwalo), iphumula dikgapa, dillo le ditsikitlano tsa meno. Ke kereke eo, eseng Moyaduwa, kereke. Monyaduwa o ya kena. Ho nale phapang e kgolo mahareng a Monyaduwa le kereke. E, monghadi. Ba kena Moketeng wa Lenyalo wa mantsiboya ... Oho, hlokomela, bashemane.

106-4 / 266 Ditiiso dine di robilwe. Hobaneng? Mongwaheng wa Kereke ya ho qetela nnete tsena di ya senolwa. Hobaneng? Konyana ya bula Ditiiso e disenola ho kereke ya Hae tho ka nka tshebeletso ya Hae kapa Mmuso wa Hae, Monyaduwa wa He. O ya bona? Oho, hle. O rata ho tlisa tshebeletso ya Hae ho bona.

Ke eng seo? Hotswa leroleng, hotswa botebong ba lewatle, hotswa sekoting, hotswa hohle bakeng sefe kapa sefe; hotswa lefifing, hotswa paradeising, hohle moo baka bang teng, O tla bitsa mme batla Moaraba. Amen. Amen. O tla bitsa, mme batla araba.

O tla nka puso ya Hae. O hlahisa sephiri seo, mme ba ile ba bona seo; nako ese efedile ka nako eo. Nako e fedile; ho fedile. Ho lokile.

107-2 / 269 O lesa terone ya Hae ya mohau - hoba jwalo ka mokopanyi Konyana e hlabilweng A eba Tau, Morena, ho tlisa lefatshe kahlolong ba latotseng molaetsa wa Hae. Hase Mmuelli.

Hopola thuto ya Testamente Kgale jwale, jwalo kaha re potlakela. Ha madi a tswa setulong sa mohau, e ne el eng? Setulo sa kahlolo. Mme ha Konyana e hlajilweng e etla pele hotswa teroneng ya Ntate leho nka seo eleng tokelo ya Yona, ene ele setulo sa kahlolo. Ase Konyana, empa Tau, Morena. Mme A bitsa bahalaledi ho tla ema hlakoreng la Hae. "Na ha le tsebe hore bahalaledi batla ahlola lefatshe?"

107-3 / 272 Daniele o itse kahlolo e lokisitswe, mme dibuka diile tsa phetlwa, mme makgetlo a dikete tse leshome dikete tsa Mosebeletsi: Morena le Kgosatsana. Mme e nngwe Buka ya bulwa, eleng Buka ya Bophelo. Seo ke sa kereke. Mme Kgosatsana le Morena baeme moo.

107-4 / 273 Jwalo ka mmuelli wa badisa ba makgomo are ...

Phirimaneng e fetileng ha ke dutse hara hlathe,

Ka lebella dinaledi;

Mme ka ipotsa hore na modisa wa makgomo,

A ka fetela mane hanyane nyane.

Ho nale tsela ya seo tulo e hlwekileng e monate;

Empa holefifi moo, mohlala, ba bolela jwalo,

Empa e bulehileng e eisang timelong,

E batsi kamehla yohle.

Ba bua ka Monga sona Ya Moholo ...

O bua ka hlakoreng la makgomo a hae. Ha o ne o le kopanong eo, oka bona seo.

Ba bua ka e Mong ya Moholo Monga sona,

Mme ha ho le ka mohla moo a kileng a re ho tletse, ba bolela jwalo.

O dula A nale sebaka bakeng sa baetsa dibe,

Batlang ho thellela mola sebakeng seo tseleng e patisaneng.

Ba re A keke A o lahla,

O tseba motsamao ohle mme O ya lebella,

Bakeng - Bakeng sa polokeho o tiisa seo,

O beile mabitso a rona Bukeng eo e kgolo .

Hobane bare kamehla ba dula bale teng,

Ha badisa ba makgomo ba rata dogies batla ema,

Ho tshwauwa bakalli kahlolong (Bona baporofeta le baporofeta),

Batsebang tsohle le matshwao.

108-1 / 275 Ha eba o kile wa eba teng moo fantiseng, o bona monga seo a eme hantle moo, mme bakalli moo hara mohlape wa makgomo. O tla bona matshwao a hae ha a feta, mme o tla tsamaya ka hara tsona; mme monga tsona ke ho hlokomela seo, mme a moneha seo. Pere ya hae e matha ho potoloha, ho pota lelwala lena le kgaolang naka tse ngata le ho kgetha mohlape wa hae. O ya bona?

Bare ho tlaba le ho potoloha,

Mme badisa ba makgomo ba rata dogies baeme,

Batlang ho tshwauwa ke bakalli ba kahlolo,

Ba ho romellwa mme batseba letshwao.

O ya bona? O bolela jwalo:

Ke nahana hore ketla thaba haholo,

Monna feela ya ahloletsweng lefu; (Tse sa tshwauwang; o - baetsa sopo hotswa ho yena.)

Batlang ho kgaolwa bakeng sa tsena tsohle,

Ha monga bakalli bana a hlaha.

O ya bona ke Mang? Monga bakalli. Ke Konyana ya lenqosa la bosupa ba rometsweng le ho tseba letshwaola hae. O ya bona? Yena.

108-2 / 278 Hlokomela, Ke enwa moo A tlang teng, A siya terone ya Hae le hoba mokopanyi, jwalo ka Konyanae hlajilweng hoba Tau, Morena, ho tlisa lefatshe lohle kahlolong baileng ba Molato. Molopolli wa rona wa Kinsman jwale ke Morena wa tsohle. Hobaneng? Boemedi bongotsweng ba Topollo. E dula kamehla ele letsohong la Hae. Ke thabile hobane ke ya Motseba ....

Ebe O batla lefa la Hae; ke Kereke eo, Monyaduwa; O batla seo. O etsa eng jwale? Ho hlahisa ho hlasela ha Hae, Satane. A dilahlela hara sebupi samollo le bohle bao ba susumeditsweng ke Satane ho latola Lentswe la Hae latopollo.

108-4 / 281 Ke Morena ha jwale. Mohau o santsane o le teng teroneng. O seke wa latola nehelo ya Hae. O ya bona? Bakalli baya tseba hore o mang. Mme jwale, Tshususmetso ya Hae, Ya Monehile hore A hlokomele seo, ho batla, "Nka etsa seo le bona seo ba batlang ho se etsa. Ke santsane ke nale seo; ke baka. Ke ... Balahlile boemedi morao mola"; empa ke Topollo ya Kinsman.

O itse ... O kgutlile ho etsa kopano, empa ka le leng la matsatsi ... O re, "Ke tla dikenya lebitleng."

Empa o bolelletse Kereke, "Ke tla o ntsha (O ya bona?), empa pele ke Mokopanyi ."

109-2 / 285 Jwale, Otla kapele, bohatong morao mola, hotswa teroneng Ntate moo A lengteng hona jwalo. Jwale O tla jwalo ka Morena, oho, ho busa ditjhaba tsohle ka lere la tshepe. Kahlolo e beuwe. Oho, moena, Molopolli wa rona wa Kinsman o ditshwere tsohle. Ho lokile; e ya, monghadi.

O etsa eng? O bitsa mothetsi eo, Satane. "Ke baka ha jwale; Ke batsositse hotswa lebitleng." Mme A nka bohle bareri, le basothi ba Lentswe la Hae, le bohle ba ratang seo ka Satane mme A ba fedise hara sebopi sa mollo. O hohle ha jwale. A dilahlela hara sebupi sa mollo ... Oho, hle.

109-4 / 287 Na o ya tseba? ke rata - Ke batla ho hlahisa se seng mona pele re kwala. Mme jwale potlaka. Hlokomela, re ye fatshe jwale ho temana ya 7, empa ho tswa ho 8ho isa ho14, ke rata hoo bontsha se etsahalang mona. Kaofela ba neng bale lehodimong le tsohle tse lefatsheng ... Mamela sena; ere feela ke se bale. Ke dumela hore ho ne ho kaba bobebeI ho bala ho tswa ho Buka. Re ho teman ya 7. O ya bona? ... Mme ... Hlokomela temana ya 6.

Mme ke - Mme ka bona - bona, mme, bona, hara terone hole E mong le dibata tse nne ho e potoloha, mme mahareng a baholo, ho eme Konyana e ileng ya hlajwa, e nale dihlooho tse supileng - naka tse supileng, ... (Ke bolela) le mahlo a supileng ... (Re sa tswa hlalosa seo.) ... eleng Meya e supileng ya Modimo a e rometseng lefatsheng. (O ya bona, Kereke tse Supileng tsa Mengwaha, manqosa aoa a supileng a etsa hore mollo o nne o tuke. O ya bona? Ho lokile.)

Mme A tla ... (Konyana) ... mme Ya fihla ya nka Buka letsohong le letona la Ya dutseng teroneng - (Ya dutseng teroneng).

109-5 / 290 Jwale hlokomela, Mme o entse seo, hlokomela ho nkileng sebaka. O bua ka thabo. Jwale, sena ke hantle feela ho robeha ha Ditiiso. Re tla fumana hore halofong ya hora ya kgutso, hantle kamora seo. Hlokomela seo. Mme re qadile moo, mme re qetela seo Sontaha mantsiboya, hantle moo. Mme o mamele hantle jwale. Na o itukisitse? O re "Amen." Mamela hantle feela mona.

110-1 / 290 Mme ha A se A entse sena - ha mmopo ohle o se o timela, ho ne ho se le ya mong ya tsebang hore a etseng, mme Johanne o ne a lla. Hatla Konyana, E tsamaya; mme Buka ene ele matsohong - a Monga yona, hobane motho owele mme o lahlehile, mme ho ne ho se motho ya neng a kgona ho ka e nka ho ka lopolla motho: haho mopriesta, pope, eseng e mong, jwalo kaha ke boletse; empa Konyana yatla, eseng Maria, kapa mohalaledi kapa mohalaledi eo; Konyana yatla, E tletseng madi, E hlajuweng, mme Ya nka Buka hotswa letsohong le letona la Hae ya dutseng teroneng. Mme ha ba bone hore Molopolli ke Enwa ... Mme bohle - meya tlasa aletare, ha Lengeloi, ha baholo, ha ... bohle ba bone seo, ha sena se entswe ... e ...

110-2 / 291 Ke ena moo eleng teng bokamosong. Mantsiboeng ana ke Mmuelli, empa o tlile ho etsa sena; hlokomela.

Mme ha A se A nkile Buka, dibupuwa tse nne le baholo ba mashome a mabedi ba wela fatshe ka difahleho ka pela Konyana, e etsang hore bohle ba thothomele, mme botlolo eo ya Kgauda e tletse setlolo se monko o monate, eleng dithapelo tsa bahalaledi.

Ele hore bohle baka hara aletare ba ileng ba rapela kgale (O ya bona?), ba rapelletse topollo, barapelletse tsoho, mme mona sena - baholo bana batsholla merapelo ya bahalaledi , 'hobane "Jwale, renale boemedi. Re nale Kinsman lehodimong ho batla seo eleng sa Hae."

Mme ba bina pina e ntjha, bare, Olokelwa ke ho nka Buka, le ho bula Ditiiso: hobane O ile wa hlajwa, mme O re lopolletse Modimo ... (Hlokomela) ... ka Madi A Hao hotswa ho moloko ka mong, ... dipuong, le bothong, le setjhabeng;

Mme Wa re etsa ho Modimo marena le baprista: mme re tla busa lefatshe.

110-4 / 293 Bane ba batla ho kgutlela, mme ke bao bakgutla ho yaba marena le baprista. Kganya ebe ho Modimo. Ke ikutlwa ke loketse ho ka bua ka diteme. Sheba. Hlokomela. Mona,ho bonahala eka nka se fumane maleme a lekaneng ho ka Motlotlisa. Ke hloka e mong eo ke sa motsebeng, hlokomela.

Mme ka bona ... (Mamela sena.) ... Mme ka bona, mme ka utlwa mantswe a mangeloi a mangata ...

110-5 / 296 Utlwa thabo e nkang sebaka. Ha ba bona Konyana eo e tla ho nka Buka ya Topollo, meya ena ene e hweletsa. Re tla sefumana seo. Tsohle, se seng le se seng, baholo ba wa ka difahleho; batsholla dithapelo tsa bahalaledi. Eng? Ho ne hole ya emetseng Kinsman bakeng sa rona. Ba wela ka difahleho tsa bona, mme ba bina pina mme bare, "O loketswe, hobane O ile wa hlajwa." Hlokomela seo ... Mme hlokomela Mangeloi.

Mme ka bona, mme ... ka utlwa mantswe a mangeloi a potileng terone le dibopuwa le baholo: mme palo ya ona ene ele dikete tse leshome haho balwa ha sekete ka leshome la dikete, ... ba dikete; (Whew. Hlokomela.)

A re ka Lentswe le phahamileng, O tshwanelwa ke seo Wena Konyana e hlajuweng ho fumana matla, le ka borui, le bohlale, le matla, le tlhompho, lekgalalelo, le tlhonolofatso.

111-1 / 297 Ke thabo e kae e nkang sebaka lehodimong - Konyana e etella pele - E lesa lebokoso leo la kopanyo a tlile ho batla seo eleng Tokelo ya Hae. O ya tseba se pele Johanna. O lokela ebe o ile a bona Lebitso la Hae. Ha Ditiiso dibulwa, o lokela hoba o ile a thaba haholo. Mamela seo a se bolelang:

Mme sebopuwa se seng le se seng seneng sele lehodimong, le lefatsheng, le tlasa lefatshe, ... jwalo leka tlasa lewatle, le tsohle tseo ... ho bona, ke - ha a utlwa bare (nna) ke re, Tlhohonolofatso, ... tlotla, ... kgalalelo, ... matla, dibe ho Yena Ya dutseng teroneng, le Konyana ka ho sa feleng ...

Amen, le amen, le amen. Oho.

Mme dibopuwa tse nne, Amen. Mme baholo ba mashome a mabedi bawa ka difahleho mme bamotlotlisa ya phelang ka ho sa feleng.

111-2 / 299 Re bua ka thabo, re bua ka Konyana E ileng ya tla kapele ... O ya bona, Buka ena e tiisitswe lehodimong, diphiri. O re, "Na lebitso laka le ne le le teng?" Ha ke tsebe; ke nahana seo. Empa ha A tswella, e ile ya tswa Bukeng pele lefatshe le thewa. Empa ntho ya pele ke pholoho, ha tla Konyana E hlajuweng pele lefatshe le thewa. Mme A Nka Buka (Kganya.) A e bula Buka, mme A bula Tiiso, mme A e romella lefatsheng ho lengeloi la Hae la bosupa ho senola seo ho batho ba Hae. Ke moo he. Oho, hle, ho etsahalang? Mohoo, marata, dihalleluja, dihosanna, di - dikgalalelo, ditlhahiso ...

Mme Johanne, a neng a eme moo, a lla are; "Hobaneng," a re, "se seng le seseng lehodimong, se seng le seseng lefatsheng, le se seng le se seng lewatleng se nkutlwile ke hoa, Amen, ditlhohonolofatso, tlhompho, lematla a maholo ke tsa Hae kaofela Yena ya hlolang ka ho sa feleng."

112-2 /303 A bua ka nako ya thabo ha Ditiiso dimanollwa ... Johanne o lokela hoba o ile a hlodisa mme a bona lesira la nako le fetile mme a re, "Ke eo Johanne." Oho, o ne a thabile haholo. A re, "Sohle lehodimong." O lkokela hoba o ile a lla haho jwalo, ha akaba a etsa jwalo? "Sohle lehodimong, sohle lefatsheng, sohle tlasa lefatshe, dibupuwa tsohle, mme se seng se ikgethang, sa nkutlwa kere, 'Amen, tlhohonolofatso le kgalalelo le bohlale, mme matla, le boholo, le borui ke ba Hae. Amen.'"

112-3 / 305 Hobaneng? Ha tshenolo e tla ho Konyana, Molopolli, wa Kinsman Ya tlileng sehopotsong jwalo mme A tswa moo ho nka sebaka sa Hae.

Oho, haufinyana O tla nka monyaduwa wa Hae

Hoba kamehla yohle hlakoreng la Hae,

Lebotho lohle la lehodimo; letla kopana mmoho;

Oho, etlaba sebaka se setle haholo,

Kaofela bahalaledi bohle bahlwekile haholo;

Mme ka Jesu re tla busa ka ho sa feleng.

Oho, "Tloho o tlo ja le Nna ," Mohlomphehi o ya bitsa (jwale Lentsweng), "Tloho re tlo ja." (Oho, ke - ke fellwake mantswe. O ya bona?)

Tloho o tloja; tloho otlo ja,

O ka ja le Jesu tafoleng nako e nngwe le enngwe. (Jwale! empa ha A siya lehodimo moo, tjhe.)

Yena ya ileng a fepa bongata;

A fetola metsi veini ...

112-4 / 307 Eo ya reng o dumela ho Nna, mesebetsi eo ke e etsang o tla etsa le yena ..." Oho, hle. Eo ya tshepisitseng ntho tsena tsatsing la ho qetela. Yena ya boletseng ntho tsena, Yena ya leng jwale nakong ya tshenolo ya dintho tsena a tsebahaditswe, "Tloho o tlo ja." Oho, seke wa fetwa ke seo, moena. Jwale, ha re inamiseng dihlooho tsa rona motsotso feela.

Hosane mantsiboya ha Modimo A ratile ho manolla Tiiso ya Pele, ha Modimo A ka re manollela yona A re bontsha hore na tshenolo ena ene ele eng, e patilweng ho tloha lefatshe le eso ho thewe.

113-1 / 309 Pele re etsa seo, motswalle waka wa moetsadibe kapa wena o fofo mokereki, ya nang le boloko ka hare ho kereke kapa ya senang le boloko? Mme ha o nale feela boloko, o tlaba motle ntle ho seo. O hloka tswalo. O lokela hotla ka hare ho Modi. O lokela hotla ho se seng se senang matheba kapa dibe ho fihlela hose na kgopolo ya seo.

Ha o soka oitukisetsa ho kopana le Konyana sebakeng, mme ka matla a Hae a ka ho nna ke a neuwe ke Modimo ya matla ohle A ntshebeletsa ka mangeloi, ka Topallo ya Kganya, ke ya o laela ka Lebitso la Jesu Kreste: O se leke ho kopana le Yena ka boloko feela ba kopano feela, Kereke ya lefatshe lena.

E tlo nakong ya Mmmuelli, jwalokaha ke tseba, Ontse A le teroneng ya kopanyo, Hobane ho tlatla letsatsi leo otla Mobatla, mme hotlabe hose ho le siko Mmuelli. Hobane ha re bona eo re phelang ho yona, ho Kereke ya Bosupa ya Mongwaha, mme diphiri tsa Modimo dieka ka tsela eo dihlahiswa ka Moya wa Modimo ho bontsha sohle seo A se boletseng Lentsweng la Hae, ke nako e kae e setseng? Motswalle waka wa moetsadibe, tloho.

113-4 / 312 Morena Jesu, dihora di ya ditsofala. E ka nna yaeba morao nyana ho feta mona ho nale kamoo re nahanang ka teng. Mme re thabetse seo ha hora e ntse e atamela. Ke hora e thabisang ka hofitisa eo lefatshe le kileng la e bona modumedi, empa ho molatodi, nako ya mahlomolae fihlile ... Haho mantswe a fumanehang ka ka dialfabete, se ka etsang mantswe, sena seka hlahisa pherekano lemahlomola a ka pele. Mme hape haho mantswe aka etsang dialfabet ho hlahisa tlhohonolofatso eleng teng kapele ho motho.

Ntate, ho ka nna yaeba ho teng ba bang phirimaneng ena ba sernang tshepo, mme ke batho feela. Mme jwale, ha Modimo antse ale setulong sa mohau, ha Konyanea eke e tlohe teroneng ho tla dipelong mantsibueng ana le ho senola ho tsona hore dilahlehile, mme ka matsoho a nang le madi Are, "Tlohong esale nako.

Ke lebisitse molaetsa ona, Morena, ka dithapelo tsaka ho Wena. Etsa seo O ratang ho se etsa, Ntate, ka Lebitso la Jesu.

113-6 / 314 Ka dihlooho tsa rona tse inameng, haeba o e soka o kopana le kopo ena le tlhoko ena; haeba feela o ne o tshepile kereke ya hao, ho ne ho se letho le ka o pholosa. Ha o ne o tshepile tokoloho ka ba bang ba bahalaledi, o netse o lahlehile. Ha o ne o tshepile mesebetsi ya matsoho a hao, se seng seo o neng o se entse, mesebetsi e metle, o lahlehile. Ha o ne o tshepile - mohlomong thapelong ya mme wa hao kapa holokeng ha mme wa hao, kapa ntate wa hao, ha o ne o tshepile seo, o lahlehile. Haeba o ne o tshepile se seng se itseng, maikutlo a mang a makatsang, mokgwa o mong o itseng kapa ho bua ka diteme kapa ho qhoma qhoma moyeng; haeba ke tseo o neng o ditshepile ha ke tsebe tshepa botho ba Konyana, ha o Motsebe, mme ke ya o kgotla pela Modimo: lokisa seo le Modimo ho na jwale. Hare pelong ya hao rapela mme o be bobebe, hobane Modimo o ipata ho tse sa bonahaleng.

114-1 / 316 O ya hopola, Bibele ere, "Ho baileng ba dumela hoile ha kenywa." Mme ha re ntse re le rapella, ke dumela hore o, tla - o tla nka qeto ya ho qetela: "Morena, Ke tla re eya."

Mme qeto ke lejwe, molemo wa lejwe ke ofeng haho se mmetli wa majwe ya ka le etsang hore lebe motsu ho lokela ho aha, holekana ho aheng? Jwale Moya o Halalelang o ya o betla hore o be seo olokelang hoba sona. Hao le tawa ole setho kapa leloko la kereke feela, ha ole moetsadibe, eng kapa eng, ha o sena Kreste, o sena Moya o Halalelang, Modimo O otshepisa seo kajeno.

114-2 / 318 Jwale Morena, jwalo ka modimo kelellong ke tseba, mme jwalo ka - ebe jwalo kaha ke tseba Lengolo, K e O neha tsena tsohle ka Lentswe. Ke tshepa, Morena, hore ebe Lentswe le fumane sebaka pelong tsa bona batho bana bosiung bona. Haho nale ba jwalo mantsiboeng ana ba sena seo kapabasenang tiiso e jwalo Moya o Halalelang o be Lesebaka maphelong a bona; ho tshwenyeha hoo, kapa diphapang tseo, kapa boikgohomoso, kapa seseng tlosa seo sohle hle Morena mme o retlose ho tsona tsohle, kapa ditlwaelo, kapa ditakatso tse ding ho tsa monateng wa kopano ya Modimo, ebe jwale etla lokollwa. Le hore hape Konyana, Kinsman eo ya nang le madi A tloha setulong sa terone ya Hae ka kganya ya Hae e potang terone eo, A tloha moo A batla tokelo ya Hae ... Modimo fana mantsiboeng ana, hore batle ba Moamohele. Ha qeto ka nngwe ebe elokileng, mme bainehele ho Yena A le Mong, Ya ka kgonang ho ba seha ho ba betla ho ba etsa bara le baradi ba Modimo.

114-4 / 321 Jwale, ka thapelo ena ... ke etsa sena hobane ke utlwa hore ke sona se hlokahalang hore ke seetse. Kapele ho Modimo O itlhahisitse ka pela hao, mme o ne ose Mokreste kapa o ne ose seo o leng sona seo o ipitsang sona - eseng - hoba leloko la mokgatlo o itseng, empa ke bolela Mokreste ya tswetsweng la bobedi, empa o dumela ha molaetsa ona ele nnete, mme o dumela ha a ka o pholosa ho o pholosa ka mohau wa Modimo; mme o dumela ha A buile le pelo ya hao jwale, mme ha o rata ho Moamohela o loketse Lentswe la Hae - ho o betla a oetse seo A batlang ho o etsa sona, o tla bona sona seo ha o eme ka maoto a hao. Ha motho eo ale teng mona mme a rata ho o botsa seo - bohle ba lokileng, emang ka maoto ...

115-1 / 322 Ntate ya Halalelang, ke tseba ho feta kamoo nka etsang ho ka bolela Lentswe la Hao. Ke bana batho ba eme ka maoto a bona ba sakang ba eba moo ba lokelang hoba teng - ba letile tlhwibilo; hobane ho ka etsahala e nke sebaka pele ho Tiiso ya Pele e bulwa bakeng sa rona.

Mme, Ntate, ke ya barapella. Ke - jwalo ka mohlanka wa Hao ke etsa thapelo ena ho Mokopanyi, Kreste; jwalo kaha re rapela, ke tlisa dithapelo tsaka pela terone ya Modimo moo Sehlabelo se madi Se dutseng mantsiboeng ana jwalo kaha nako tsohle A ka nna A theoha teroneng ho tla batla tokelo tsa Hae. Ebe haho sana mohau ose o fedile; mme ebe ese ele kahlolo.

Fana ka seo, Morena, hore batho bana ba dutseng mona, pelong tsa bona ba fane ka maipolelo mme badumelle Moya wa Modimo ho ba bopa, le ho ba betla, ho ba lokisa ho majwe a phelang a Morena Modimo ...

Fana ka seo, Ntate. Ke ba nehela ho wena. Mme ore, "Ya tla mpolela kapele ho batho, yena ke tla mmolela kapele ho Ntate le kapele ho Mangeloi." Mme jwale, O dutse moo boteng bosiu bona bohle, mme a eme moo, a O bolela, mme, Morena, ha seo setswa botebong ba pelong tsa bona, jwalokaha Modimo O lokile, Oetsa motsotsong wa jwale kopano ya bona ho seo - mohau le kutlwelo bohloko ke ho hlatswa Madi A Konyana, mme batlaba ba Hao ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

115-5 / 326 Jwale, Wena O bonang batho bana ba eme ka maoto ... Ho nale batho ba banyane mona, ba bang ba eme mona: lwena ya utlwang hore sebe kgalemelo ya sona, ke rata hore feela o phahame (ba bang bale haufi lemoo), ba dumediseng ka matsoho batshwareng le hore, "Moena, Ke ya o rapella." "Kgaitsedi, Ke ya o rapella." Batshwareng ka matsoho mme lere, "Morena ao hlohonolofatse. Mme jwale, mme tsohle di matsohong A Modimo." O re, "Ketla rapela, mme ketla etsa tsohle ho o kenya Mmusong wa Modimo."

... Oho, O bitsa kajeno!

Oho, Jesu O ya bitsa,

O bitsa ka boikokobetso.

116-1 / 327 O ya Morata? Na ha a motle? Oho, re ka etsang ntle ho Yena? "Motho ha a phele ka bohobe feela, empa ka Lentswe le leng le le leng letswang molomong wa Modimo." Oho, Mfepe hle, Morena, hodima Lentswe. "Ose lese ho kopanela mmoho ka mokgwa wa badumedi le ka bongata jwaklo kaha re etla."

Modimo Ha A ratile, hosane mantsibua, ka mohau wa Modimo, ke tla leka ka bojohle ho ka Mokopa kopanelo ho diphiri tsa Ditiiso, jwalo kaha di manollwa, re tla batla Lentswe la Modimo ho batho.

116-3 / 329 Ho fihlela re kopana, Modimo A bele wena. Mme jwale, ke kgutlisetsa tshebeletso ho ngwanabo rona, Moena Neville, moetapele. Ke ba ba kae ba ratang Moena Neville? Jwale bohle re ya morata. Tloho kapele, Moena. Moena Neville, Modimo A o hlohonolofatse.