Lenqosa Laka Phirimana (63-0116)

1 Kea leboha, haholo. Morena A lehlohonolofatse. Leka dula fatshe.

Mora waka ha ane a tsoha hoseng hona o itse, "Ntate, ke lakatsa hore hoja re bile le kereke pele re aha mona; sena ke sebaka sesetle haholo." Mme a tadima ... Are, "Hake soka ke kopana le moruti ya jwalo, ha feela a lokile jwalo ka mosadi wa hae, efeela ele motho ya lokileng." Ka tsela e jwalo ...

Re thabela hoba mona. Mme ke lebeletse seo -- phirimaneng ena kopanong, Modimo tshollele mahlohonolo a Hae hodima rona.

4 Jwale, re feela ... ke satswa kena, mme ke -- utlwile Moena Williams, ke dumela, a bolela seseng ka Ramada. Mme ke nahana hore ditsebiso dise ditsebisitswe -- ka seo. Hangata seo se etsahala pele ke kena ka hare. Mme ke lebeletse ho leba kopanong e kgolo. Mme karolo yaka feela mona ke ho potooloha ke kopana le baena, le ho kopanela le batho jwalo, mme ke rapela hore Modimo Otla re neha -- tshisinyo eo, mme ebe re leba hantle feela mane Ramada kopanong ekgolo. Mme ka tsela e jwalo re leka hoka tjhakela dikereke kapele hoya kamoo reka kgonang, hofihlela ka nako eo. Mme re ba le nako e ngata. Re kopanela le batho -- hara baena.

5 Mme hangata re ... Mang le mang oya tseba hore ke moreri, ke mpa feela kele sparvile. Empa ke ... Tshebeletso yaka keya bakudi. Mme ke ... Re tlala haholo ka nako ya phirimane, hoo re yeng re hloke le sebaka. Mme retla leka -- hare fihla dibakeng tseo re lekang ho kena ho tsona, ka hare moo, ho fana ka dikarete tsa ho rapella. Empa ka baka la kopano tsa bosiu, seo okekeng wa sefumana ka phirimana ena, oka sefumana phirimana e latelang, leho kgutlela morao kwana, ka tsela e jwalo ke nale -- enyane -- pu le batho, ke sona feela seo nkase etsang feela -- ho tlotla feela Jesu Kreste, eo re dumelang ho Yena, le kopanelo ya rona mmoho.

6 Ke satswa utlwa ka kotsi e etsahetseng hukung ya seterata mane ha jwale. Hake tsebe hore ebe na thaka leo le shwele kapa jwang, leha ekaba ene ele mang feela, koloi e kene. Re ile feela ra emisa, ho rapela feela, metsotso e mmalwa e fetileng. Dikgato tse mmalwa feela ho tloha moo motho eo a tjhaisitsweng teng. Mme motho emoholo haholo a kwahetswe moo. Mapolesa ane ale teng moo le ona, empa hake nahane ha koloi ya bakudi ene ele teng moo. Ho lokela ... Haeba ane asa shwa, ene e lokela hore ebe teng ... E ile ya motjahisa ka lehlakoreng, ka tsela e jwalo e lokela hore ebe e mothutse haholo. Lea tseba, empa ele feela ...

7 Re lokela hoka sebeletsa Modimo ka dinako tsohle. Ha re tsebe nako ... Mme hare tsebe nako eo ntho tseo ditlang ho etsahala ka yona. Mohlomong re nahana hore dika se re etsahalle, empa lea tseba, hoka etsahala, lea tseba le lona. Ka tsela e jwalo dumelang ho Jesu ha A boletse, "Itukiseng, hobane hare tsebe nao hora le motsotso." Mohlomong reka kena ka yona tsela eo le rona. Rea leboha hobane ho nale lefatshe la tshepiso.

Oya tseba, monahano wa jwale, wa ho hopola sebaka seo, sena sebontsha hore ho teng moo ho uwang teng. Lea bona? Mme re tseba hantle hore sohle sekgahlano, sohle sebontsha seo, ho lokela hore hobe ho nale seseng seo eleng seriti. Seriti ke ponahatso ya seseng. Ka tsela e jwalo haho nale sejwalo, seo sebontsha hore ke seriti, ebe ho nale bophelo kae kae. Lea bona? O hlokomele sefate, tsela eo seleng setle ka teng. Mme ebe oya tseba hore na seo keng? Seo ke Seriti sa Sefate sa Bophelo Lehodimong

9 Jwale, lea tseba, ha Modimo Ane Atla lefatsheng, ha Ane A tsamaya lefatsheng tshimolohong, mme mohlomong ntho ya pele ya hore e hlahe ene ele-polliwog, jwalo kaha mahlale a leka ho bolela. NMme selatelang e lokela hoba seseng hape ... ke dumela tsosolotsong ya bophelo, empa hake dumele hore sena sehlahile seleng ele nngwe. Ke dumela feela hore ebile ... Modimo O ile wa etsa polliwog, mme yaba O etsa hlapi, mme a etsaseseng hape. Mme hang feela ... ke dumela ho tsoheng, eseng ka yona sele eo, empa ka tsela enngwe ka nako enngwe.

Mme ka tsela enngwe Atla ka hodima dibupuwa tsohle, mme kamopra moo Seseng sa hlaha, seo eneng ele Modimo. Jwale, ho tiisa hore ke bua nnete, ha Modimo Ane A etswa nama Jesu Kreste, monna (Lea bona?), ka tsela e jwalo, eseng Lengeloi, monna. Ka tsela ejwalo Sene sebonahatsa Yena.

11 Mme, oho, Bibele ena etletse batho basa nkelweng hlohong. Ke satswa ... Nka rata feela ho tshwaela (Na wena hao batle seo?), mme ke kenelle feela tabeng eo, mme ke tlose lerole lena, mme ke bone hore Sena keng. Tsela eo mekgabo, lona batho ba mona Arizona, etswng leroleng ka teng. Ke hona moo ehlahang teng kaofela. Le mekgabiso ya Modimo ka tsela e jwalo feela. Mme Yena ... Re thaba haholo ha Are file menyetla e jwalo, ho kaba ka tsela e jwalo.

O tseba kamoo honeng hoba ka teng? Hobane lona mona Arizona batho bateng -- pele ho senyeha, tsela eo baneng bahlwekisa gauda ka teng? Bane banka gauda baetlhwatla. A kgale MaIndia ane a etsa seo, baetlhwatla. Mme baefetole, mme batswelle ho etlhwatla, ho fihlela ditshila ditswa. Mme bane batseba seo hantle feela(kaofela hoka leka ho ehlwekisa, ka tsela e ejwalo), ha bane batseba ka seo, mohlwekisi, one a lokela ho ipona ho yona. Mme ebe oya tseba hore e hlwekile, mme ha a bona setshwantsho sa hae.

13 Mme lea tseba, ke nahana hore Modimo O batla Kereke ebe jwalo, baena, tlhwatlang lefatshe hofihlela lebe le bonahatsa Jesu Kreste A bonahala Maphelong a rona. EBe rese re loketse sena ... O iponahatsa ho rona ka nako tsohle, hare beheng sebe ka thoko -- sere sitisang, hore re mathe ka tokoloho, mohlala, wa Moqadi le Mophethi wa tumelo ya rona, Jesu Kreste. Ke thabetse seo.

14 Jwale, ka tlwaelo bosiung bona ... Ke boleletse Moena Carl Williams; kare, "Moena Carl, batho bana habasa batla ho nkutlwa hape, ho theoha jwalo le metse, ke ba tshwarella matsatsi a mararo jwalo." Are, "Hahole jwalo, hahole jwalo, tloho." Ke lebohela mamello ya lona -- ka ho mmema hape. Mme bosiu bo bong le bo bong ...

Ke buile le mosadi waka nakong e fetileng, tlase mane ... O kwana Tucson ha jwale, mme ke ile kare,

"Maemo a lehodimo a jwang?"

Are, "Ho futhumetse." Mme are, "Na o ntse o tsamaya ka nepo?" Kare, "Hantle feela, ke hora ya eshome hoya hoya leshome le motso o mon."

Kare ho yena, "Ke ilo phomola hake fihla mane Arizona ka kopano enyane. Ke ilo leba ho baena bao ba kereke tse nyane, baena bao. Hake batle hoya otla batho bao, ketla kena feela moo, mme ketla etsa feela ba bine, thabo. Ke ilo itekanya, ke behe dinoutsu tsaka leshome le metso emehlano, hoisa mashomeng a mabedi a metsotso, kere 'Amen' mme ke lebe hae."

Are, "O nale bonnete ka seo?" Kare, "Ho jwalo, moratuwa, ke feela kele jwalo: ke nakong hantle kamoo ke rerileng ka teng, ho fihlela horeng tse tharo." Le batho ba lokileng haholo, ba nang le mamello.

20 Ka tsela e jwalo, hare inamiseng dihlooho re Moatamele. Jwale, ke nale bonnete ba hore batho baka mona ke badumedi, mme haholoholo ... ke bona mealo e mmedi eleng moo, batho bakulang le bahlokang; kea tseba hore ba nale kopo tse ikgethang. Haho pelaelo haele mona bale bangata hakana badikopo. Hahole jwalo, phahamisang matsoho a lona hore le tsebahale. Mme jwale, ke tlilo rapella mealo ena, ha resale mona, ka tsela e jwalo re etse nnete ya hore sena sea etsahala. Ha seseng seetsahala ... Babile le botshepei bo lekaneng; ke rata hore kaofela ha lona le nthapelle.

21 Ntate wa rona ya lehodimong, re behella mehopolo ya rona ka thoko yohle, re hlwekisa mehopolo ya rona, mme retla Boteng ba Hao ka meya ya rona. Mme re tlisa kapele ho rona Madi A Jesu Kreste. Rea ipolela hore hare tshwanelwe ke tlhohonolofatso ya Hao, empa hobane A ile A shwa ka baka la dibe tsa rona, mme are bolelletse hore retle ka sebete kapele ho Yena, hore retle re fumane mahlohonolo a ho Morena Jesu Kreste, Ya tlileng lefatsheng lena, Emmanuele, Anka sebaka sa moetsadibe. O ile A fetoha rona, oho, hore retle re fetohe Yena.

Ke phetoho ekgolo hadi eo, Morena. Moetsadibe, bophelo ba dihele, mme hoka tseba hore O teng ya tling hoka nka bophelo boo, mme A reka sebe ka Madi A Hae. Seo se seholo hofeta kamoo pelo tsa rona dika nahanang ka teng, Morena. Mme ebe, mme ntle ho seo sohle, A etsa tsela ya ho nka makgopo a rona ka metopa ya Hae. Re leboha haholo ka tshepiso eo.

23 Mme jwale, phirimaneng ena Ntate, ho teng dikopo tse ngata -- ka matsoho a bona a phahmeng. Re atseba hore Otla wa nkela hloohong kaofela ha ona, re tseba seo hotswa botebong ba pelo tsa rona. Mme rea kopa, Morena, hore Otla hopola dikopo tsa rona phirimaneng ena, mme re kgone hoka nahana ka karolwana ena ya lengolo, jwalo ka sekolo sa Sontaha; hore retle re tlohe mona phirimaneng ena -- rebe le sena dipelong tsa rona, hore re ikutlwe rele pela hao haholo, hotswa, re seke ra tshwana leha rene re kena.

Eleng lopna lebaka le etsang hore rebe mona, hore seo setle setlise tsoseletso ka hare ho naha ena, resa tsebe feela hore e qadile neng, empa ka maikemisetso a maholo, re lebeletse seo, Morena. Re beha maikitlaetso a monna emong le emong le mosadi emong le emong, moshemane kapa ngwanana, polokong ya Jesu Kreste.

25 Re rata ho O leboha ka kereke ena, le moruti wa yona le lelapa la hae, le madikone ohle, batshehetsi bohle, le sohle seo ese emetseng. Rea O leboha le ka bohle bao baemetseng sena. Mme, Morena, re rata feela ho bakopela tlhohonolofatso. Hlohonolofatsa maiteko ohle. Ha sena ebe seteishene, Morena, moo bohle batlang ho phomola teng. Fana ka seo, Ntate. Ha thapelo tsa moruti diarabelwe bakeng sa bakudi. Ha thapelo tsa pholoso diarabelwe, le tsohle kamoo ho hlokehang ka teng -- maemong a Evangedi. Ha tlhohonollofatso tsa Hao dibe hodima hae. Mme ha kereke eseke ya hloka dineo tsa Moya, ha sena ebe sebaka, mohlala wa kopanelo. Fana ka seo, Morena.

26 Jwale, Ntate, ho beha mealo mona, seo sekeke sa etsa hore kopano ebe ethabileng, ke bao ba senang monyetla oo. Mme e beilwe mona phirmaneng ena. Oho Modimo, eba le mohau. Ke nahana, "Hone ho tlaba jwang hoja ene ele mosadi waka, kapa moena waka, kapa sehlopbo saka kapa emong eo ke motsebang hantle?" Ke emong, mme kea rapela, Ntate, hore mohau wa Modimo, matla a Hae, atla theola Pholoho e Halalelang phirimaneng ena, balokolohe mealong ena.

Mme eseke yaba hofeta phirimaneng ena. Mohlomong, haba tsamaya, mealo ena esale morao. Mohlomong matla, ao a ileng s tsosa Jesu bafung, aba tsose a bafe matla. Fana ka seo, Ntate wa rona. Jwale, rea tseba hore Otla etsa seo. Ka baka leo,ho ngodilwe Mangolong, "Mehlolo etlang hoba latela ke ena. Haba beha matsoho hodima bakulang, batla fola."

Jwale, Ntate, hore ho seke haeba le letho seo basa sefumaneng, haba sefumana, ketla tsamaya hoya ka molao wa Hao. Modimo, ke lebeletse lengolo hotswa ho bona, seo seileng sa etswa, hobane ke tsamaya ka Lebitso la Jesu Kreste.

29 [Moena Branham o leba ho rapella mealo eo. Phutheo e bina "Dumela feela" ka makgetlo amane, mme oya kgutla o bina mmoho -- Mong]
Morena, kea dumela, Oho Morena, kea dumela,
Tsohle dietsetswa badumelang, Morena, kea dumela;
Morena, kea dumela, Morena, kea dumela,
Tsohle dietsetswa badumelang, Morena, kea dumela.
Ka tsela ejwalo, bobedi basadi ba nang le hlahala, mofetshe ho emong ...

30 Mme nka nna kaba le bopaki mona, haeba ke lokela hore ke kgaole puo yaka. Pele ke leba hae, ke nale taba ya ho qetela pele ke betseha ho leba hae, ene ele entseng ele ka thoko, hone hole teng mosadi ya neng a bitswa Dyer; one ale, ke lebetse lebitso la hae ha jwale. Ene ele Ngaka Dyer, atswa mane Louisville, ele James, Ngaka James Dyer, ya hodimo ka tsebo ya hlahala, mane Louisville.

Moradi wa hae o bapala piano ka hare ho Kereke ya Open Door, eo Ngaka Cobbles eleng moruti wa yonar; hanyane feela -- oho, senagoge sa kgale sa Bajuda. Mme ntate yena ke leloko la Church of Christ, ya mekgatlo Church of Christ, mme one a dumela Evangedi e Tletseng, monna ya lokileng. Mme one a bapala hakene kele mane Louisville Memorial Auditorium. Mme one a maketse ha bona seetsahalang mme a leka ho bolella ntatae.

O ile are, "Ke saekholoje feela seo. Bantse bakula seka habane bakula pele." Mme ka tsela e jwalo -- one asa dumele seo.

33 Qetellong o ile atswa kerekeng; o ile a nyalana le moshemane wa seminare ya Baptist, mme o ile atswa tumelong ya hae. Ene ele moruti ya kwetlisitsweng, mme jwalo ka Baptist e etsa. Mme ka tsela eo baile ... Qetellong o ile a tlohela seo, one asa batle ho rera. Mme baile baisa batho Rockford, Illinois.

33 Qetellong yena, Jean, aba le mathata a sesadi. O ile a leba ho ntatae bakeng sa tlhatlhobo, a kgutlela Louisville bakeng sa seo. Mme haba qeta ho etsa seo, baile bafumana sena "chocolate tumor"; e matheng a basadi. Ho tlosa seo, ntatae, ka oporeshene ekgolo, amme o lokela ho ile a -- tlosa hlahala eo ho yena.

Mme qetellong ... Mme bane balokela ho neha etebileng X-ray le therapy. Mme baile ba -- ha a kgutletse hae, mme atswella hoba le mathata ao. Selemo kamora hore seo seetsahale, mme baile baetsa hysterectome efeletseng. Mme haba etsa seo, ntate, le Ngaka Humes, eleng ngaka ekgolo moo borwa, baetsa opereshene, mme ene ele hole haholo; mofetshe one ose o qetile seo colone.

Ka tsela e jwalo baile balesa seo nakwana. Yaba o leka pheko ya X-ray hape, mme bane ba bone hore hae thuse letho, ka tsela e jwalo a kgutlela sepetlele ...

Mme bane base basa kgone ho moneha sesebedisa mala, baile baleka hoka hlatswa enema. Mme seo se ile sa kena ka hare setshelo seo.

37 Ka tsela e jwalo monna wa hae ene ele emong ya neng a nyefola sena seo ke nanag le sona. Mme ka tsatsi le leng o ile a theohela tlase moo a fumana buka a ebala. (Mme mora waka le Moena Sothmann, emong wa batshehetsi, oteng kae kae) Mme ene e robetse feela monyako wa kereke, hobaneng, matsatsi a mmalwa, hofihlela ... ke -- kene kele kopanong. Ke kgutla ka ilo mmona. Mme a mpolella, are, "Jwale, ha a tsebe hore o nale mofetshe." Are, "Leba o bue le yena o rapele."

Mme ke ile ka leba hoya mmona, are, "Moena Branham," are, "monna waka, na otla amohela Phodiso e Halalelang," are, "'hobane hake kgone hore a bale dibuka, jwale o mpalla leqephe ka leqephe letsatsi le letsatsi, enngwe ya dibuka."

39 Mma kare, "Kea utlwisisa, Jean." Kare, "Jwale, Jean, hare bue ke utlwe hore na Morena Otla reng." Hose motho ka hare ho phapusi, baoki baile baitsamaela. Mme re ile ra bua nakwana, mme kamora seo hwa hlaha pono. Ke ... O nale lemo tse kabang mashome a mane ose ale moputswa hlohong, eseng boputswa hakalo, empa oya taba. Kare, "Jean, jwale, o bile kopanong tsaka."
"Ho jwalo, Moena Branham."

Kare, "Bane baopatetse, mme baitse ke seke ka o bolella, empa o nale mofetshe." Mme kare, "Ntatao le ... Kapa monna wa hao o itse ke seke kare letho. Empa o nale mofetshe, Jean. Empa jwale, ke batla ho o bolella, hobane o bile kopanong tsaka. Pono haesoka o hloleha le kamohla. Jwale, ke tlilo o bolella, Jean, sena ke HOITSWE KE MORENA." Lea bona, leabona?

41 Jwale, o batlahoba le bonnete ka sena (Lea bona?), seo ke Morena, eseng ho kgahlisa; lea bona. Lea bona? Mme yaba kere, "Otlilo phela. Ba ... Yena ... "

Are, "Moena Branham, ke ile ka nahana seo kgale kwana." Mme are, "Ho holela lapeng la ntate waka ele ngaka," are, "ke ile ka belaella seo." Are, "Ke ile ka nahana seo ka nako etelele; ke sona seo phetho." Ra rapela.

Tsatsi le hlahlamang, tsatsi la bobedi kamora moo, bane balokela ho moisa colostomy. Seo, lea tseba, bakenya mokotlana hlakoreng la mokudi ... Ho fihlela a eshwa, hofihlela mofetshe o mmolaya, a tsholla mokotlana oo. Mme ha bane baitukisitse, mme bale tafoleng ya oporeshene, o ile a ikutlwa ka tsela e makatsang. Mme ba-- o ile a bitsa mooki hotla mothusa -- ntlwaneng.

Mme ha sena se etsahala, one a fodile hohang feela. Mme yena -- monna wa hae one asa kgolwe seo a sebonang. Mme tsatsi labobedi ... Baile ba moisa. Tsatsi labobedi, abe a fodile, a eja dijo tsa hoseng, hofola haho fola. Ka tsela e jwalo a ... Ngaka ya hae ya mmitsa. Alla, are, "Hake utlwisise; hare fumane leha ele karolo feela ya ona. O ile."

45 Jwale, jwale, kgaitsedi yaka e ratehang,hakena lebaka la ho ema mona kapela Kreste ke bue ntho eseng yona,hobane ketla ahlolwa ka tsatsi leo, mme ke lelekwe, jwalo ka moikaketsi.

Jwale, ka Lentswe la Modimo le butsweng, hakesa rapella Jean ka tsela eo ke rapella lona ha jwale. Lea bona? Ke tshepa hore sena setla kenella pelong tsa lona, hoka tseba thapelo eo re e rapelang ha jwale. Seo sefella hantle mona. Lentswe la Modimo le bolela ka tsela e jwalo. Lea bona? "Matla a thapelo atla fodisa bakulang."

47 Jwale, Modimo Yena eo Ya ileng a fodisa moradi wa Ngaka Dyer, eo eleng Jean ... hake tsebe hantle hore lebitso la hae ke mang. Empa monna eo o amohetse hantle feela Evangedi e tletseng. Thero ya ho qetela ka hare ho kereke, one a dutse hantle feela moo a nahana ka sena, anka selallo le rona, mme a etsa ntho enngwe le enngwe le rona, moithuti wa Baptist a tlile ho Morena hotla kolobetswa ka Moya o Halalelang. Jwale, sena sebontsha feela hantle hore Yena entse ele Modimo.

Mme ngaka, ntate wa hae, monna ya ratehang, empa one a soka a bona ntho ekang eo e etsahala.
Jwale, Modimo O nale nako bakeng sa dintho tsohle.

Mme ho tloha ho sedumeleng, bobedi le badumedi. Ka tsela e jwalo tsena dietsahala ka lebaka le lokileng. Lea tseba, Bibele e boletse, "Disebeletsana mmoho bakeng sa balokileng."

Jwale, hopola Jobo, tsohle tsena ha dietsahala ho yena? Jwale, ene ese Modimo A leka Jobo, empa ene ele Modimo A matlafatsa leho tiisa mohlanka wa hae. Ka tsela e jwalo diile tsa sebeletsa ho lokeng. Lea bona? Mme Buka ya Jobo o ngolletswe meloko kaofela, bakeng sa bopaki.

Jwale, Modimo A sebeletsa botleng. Jwale hopola feela, ke trapetse thapelo tsena tsohle. Na le dumela seo, le hore ho tlaba jwalo; etlaba lona lebaka leo, hore feela -- le lebelle ditholwana.

52 Jwale, ho kena hantle feela -- molaetseng (Bongata boemeng mona), molaetsa o monyane feela bakeng sa phirimana. Mme le hopole ha jwale, mane Ramada, ho tlaba le dibuwi tse ngata mane Ramada conventioneng kgetlong lena, Banna Bakgwebo, jwale lona -- mane tlase Ramada. Ho lokela hore le lebe kopanong eo. Moena Oral Roberts otlaba teng.

Mme jwale, nna ke karolo ya Tucson; ke ilo tshwata ya Tucson. Re nale enngwe mona ka Mantaha, ka tsela e jwalo haho etsahala hore lebe teng moo, ka tsela e jwalo, leka theoha le lona.

Mme le lokela ho -- letla lokela ho sotleha hanyane le nna, ke lokela hoya bua moo ho eo. Ka tsela e jwalo leka theoha ka Labobedi -- Mantaha o latelang mantsibua mane Ramada Motel, Ramada Inn hola Tucson. Mme kaofela re tseba Phoenix epelaTucson. Kaofela re tseba seo (Lea bona?), ka tsela ejwalo -- letle le bone hore batho bathabeng ba phela jwang.

55 Jwale, hare phetleng Bibele ho Zecharia 14, temana 6 kgaolo 7, ke lakatsa ho bala -- ke batla ho hula ho tloha karolong ena.

Mme hotla etsahala, tsatsing leo hotlaba le Lesidi , leha ele lefifi: Empa etlaba tsatsi la Morena, leha le ngene, le bosiu: empa hotla etsahala, hore ka phirimana hotlaba le Kganya.

Jwale, ke lakatsa ho nka karolo mona, "Lenqosa laka Phirimana," bakeng sa -- molaetsa: "Lenqosa Laka Phirimana." Hobane rekaba le manqosa a mangata motsheare, mme ho bile le manqosa a mangata ao ho buuweng ka ona tsatsing lena, empa hotla Molaetsa ole mong feela. Mme re rata ho sheba seo phirimaneng ena jwalo ka sekolo sa Sontaha, ho buwa nakwana.

57 Jwale, reatseba mona hore Zecharia one a bua kang, hobane o boletse mona, "Tsatsi leatla leo eleng la Morena, leo eseng ngene le bosiu; empa ka phirimana ho tlaba le Kganya." Jwale, hane re tseba hore hase bosiu, elokela hoba letsatsi le mahlonoko, letsatsi le tshosang.

Mme reatseba hore hlaboloho eqadile hotswa botjhabela. Naha ya kgale ka tlhaboloho ke China. Mme tlhaboho e qala botjhabela ho leba bophirima, hobane e latela letsatsi. Mme jwale, re nale tsohle ho leba bophirima. Hare leba pele, re kgutletse bophirma. Lea bona? Ka tsela e jwalo re tseba moo reyang.

59 Reaa dumela, jwalo ka Kereke, Evangedi eya maphethelong. Re dumela ha manqosa aka nako tsohle, matsatsing a ho qetela, lemo tse makgolo a mmalwa a fetileng, balwantshitse sena; tokafatso ya sena, Luther; kgalaletso Wesley; kolobetso ya Moya o Halalelang ka Pentecostal. Re dumela ha seo sohle selokisa kapa tokafatso ya mmele, jwalo ka nameng semoyeng jwalo feela.

Ha ngwana a tswalwa hantle, ntho ya pele keng? Ke metsi; selatelang ke madi; ebe bophelo.

61 I Johanne 5:7 ere, "Ho nale ba bararo bao eleng dipaki lehodimong, Ntate, Lentswe, le Moya o Halalelang: mme bana ba bararo ke ntho ele nngwe." Ke ntho ele nngwe feela; oka sebe le Ntate ntle le Mora; okasebe le Mora ntle le Moya o Halalelang. Lea bona, ke ntho ele Nngwe. "Ho teng tse tharo tseo eleng dipaki lefatsheng, metsi, madi, le Moya, mme tsena tse tharo dia dumellana." Hase ntho ele nngwe, empa dia dumellana. Lea bona?

Jwale, oka kgona hoka lokiswa ntle le tlhwekiso; oka kgona ho hlwekiswa ntle le Moya o Halalelang. Lea bona? Moya o Halalelang ke Matla a Kreste ka Moya aka hare ho rona. Jwale, re bona seo tlhahong, ka tsela e jwalo Kereke etseleng ya ho lokiswa la ho qetela: tokafatso, tlhwekiso, kolobetso ya Moya o Halalelang. Re satswatswa Kerekeng tse Supileng tsa Mongwahakgolo mane hae, seo sebonahala hantle feela.

63 Mme,ka tsela e jwalo, na ho nale ya kileng a utlwa ka kereke tseo tsa mengwahakgolo? Kgaenyana kwana ke ile ka ngola seo mono lbotong ya ho ngola, mme Ntate ya Lehodimong O ya tseba hore seo ke nnete, hane ke qetela ka tsela e bobebe kamoo nka kgonang ka teng, tlasa tshusumetso ya Modimo eneng ele ka hare ho nna, Lengeloi la Morena leo le lebonang setshwantshong moo (Bongata botseba seo, haho jwalo, Kganya eo?), E ile ya theohela hantle feela ka hare ho phapusi, kapela batho ba kabang makgolo a mararo kapa a mane, ya leba hantle feela lehlakoreng la lebota, jwalo ka Kganya, ya fihla ya nka qeto ka kereke tseo. Rene re eme moo bohle re lebeletse, hantle feela ha e fihla e taka kereke tseo tse supileng, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, ya botshelela, leya bosupa.

64 Jwale, ho teng batho badutseng mona bao eleng dipaki tsa seo. Phahamisang matsoho a lona. Bibele ere, "Ka melomo ya dipaki tse pedi ntho eba nnete."

Mang kapa mang ya dutseng mona, baile bahweletsa leho etsa marata, kare, "Moo. Jwale, lene le batla hoka bona Seo, mang kapa mang aka sheba seo." Hora ya leshome le motso ole mong motsheare, E eme hantle feela leboteng moo, mme Etaka kereke tseo tsa mongwahakgolo, hantle feela ka semoya, mme lefifing Kganya yaeba teng, ya kgutlela hape mengwaheng ya lefifi, hantle feela ka tsela eo Eneng e taka ka teng. Mme re nale, ditshwantsho tsa teng, mme leka ho teroya hantle feela, eleketlile leboteng. Mme seo sene sele moo seleketlile. Seo selokela hore ebe ene ele Moya wa Morena, hobane O ile A kgutla hoka tiisa sena.

Mme re phela mongwaheng wa kereke ya Laodicea, mongwaha wa borui -- ba nahana hore haba hloke letho, mme haba tsebe hore, ba madimabe, difofu, mme hape haba tsebe. Lea bona? Jwale, kaofela tseo, dia bonahala.

67 Jwale, lona letsatsi leo letjhabang -- ke lona leo le dikelang bophirima. Jwale, hare emeng hanyane re lebelle morao. Re tseba hore letsatsi, leo eleng s-u-n, mokgwa wa mahlasedi. Empa S-o-n wa Mora wa Modimo O hlaha Botjhabela. Mme re nale lemo tse dikete tse pedi ha jwale, hoya ka Modimo, O boletse, "Lekeke laeba ngene, letsatsi le ferekaneng feela; empa ka phirmana ho tlaba le Kganya."

68 Jwale, haeba oka hlokomela, Moya o Halalelang po ile wa wela hodima batho ba bophirima. Nakong eo bane barata hoba maloko a kereke feela, mme baqetelle hoka potlaka ka seo, ka sesenyane seo base fumaneng. Empa ebe hlakoreng la bophirima, hotlaba le Kganya. Mme ha jwale re nale nako eo. Boitukiso boqadile botjhabela, hoka nka sebe ka nako tsohle, ho fihlela bophirma, mme seo seboela morao hape, sebaka se senyehileng ka hofetisisa ke bophirima. Sohle seo oka senahanang, ba nale sona: sebe, matshwepenene, tlhalo, lenyalo, Hollywood, koti sa dihele. Hantle feela.

69 Ke dumela bohalaleding ba Bibele. Mme hake dumele matshwepeneneng a Hollywood. Mme haesale ke ntse kele kgahlano le seo. Mme ke dumela monna ya nang le Moya wa Modimo Aka etsa seo, hobane Moya wa Modimo Otla mmolella hore seo ke phoso.

Jwale, ke nahana hore enngwe ya ... Rene re atisa ho leba mane Paris hoya lata basadi batsotseng; jwale Paris etlile ho re fumana. Lea bona? Hollywood ebusa lefatshe. Mme difeshene tseo re nang le tsona kajeno, hofeta France (Nahana feela ka seo), botawa boo, bohlolwa dibaka tsa boona,
dibaka tse ditshila, leha hole jwalo Hollywood eba hlola ka sohle.

Mme kaofela ditelevisione, tseo dinang le tsona ke manyala feela, meswaso e mebe, ditshila feela, ho kena tsohle ka hare ho yona. Mme batho, Diabolose ... O romela bana ba rona -- ponahatsong tsa ditshwantsho, rona bapele MaPentecostals, empa ha jwale Diabolose o kene ka hare ho matlo a rona. Lea bona? O tlisitse seo ka hare ho matlo a rona.

72 Jwale, mme seo -- ke -- ntho esa lokang hohang feela -- ho nahana ka bokgopo bona, hobane ditshila tsena kaofela (Lea bona?), ditsamaya, tlhalefo.

Empa ka nako tsena tsohle ... ke tlilo rera leleng la matsatsi ana, Morena ha a ratile, matsatsing a mmalwa, ka "Metsotso ya ho qetela." Mme lea tseba, ha -- kea tseba hore le batho ba mamelang, mme ka tsela e jwalo -- re bona feela sebakeng seo. Modimo O nnile a lokisa Kereke ya Hae ka nako tsohle (Lea bona?), ntho hantse dietsahala. Mme jwale ke nako ya hoqetela. Re lokela ho leboha Morena.

74 Mongwaha omong le omong o nale lenqosa la teng. Modimo O entse seo. Lea bona ... Esita le mongwaheng wa dikereke, re fumana hore o mong le omong ho nale lenqosa la ona, leneng le phela nakong eo; mme le leng lene latela, hotswella jwalo; le leng le latele, ho fihlela ho wa bosupa: naldi ka bonngwe, lengeloi le leng le leng la kereke, lenqosa.

Mme re fumana hore mongwaha wa kereke wa hoqetela ho Tshenolo 10, ho lokela hore hobe le terompeta etlang ho lla, mme mantswe a supileng a lokela ho utlwa ... Hone hosa dumeleha hore seo sengolwe. Empa A ile a manehuwa kamorao ho Buka, ditiiso tse supileng dine dile kamorao ho Buka. Kamorao hore Buka engolwe, e ile ya kwalwa ka ditiiso tse supileng.

Jwale, haho motho ya neng a tseba hore seo keng. Emoa hothwe, "Mehleng ya Lengeloi la bosupa hale utlwahatsa lentswe la lona ... " leo ke lengeloi la lefatsheng leo. Hobane Lengelpoi lena le theoha lehodimong; mme mona ene ele lefatsheng. "Lengeloi" ke "lenqosa," lenqosa la mongwahakgolo oo.

77 Mme re hlokomela hore le ile la beha letsoho la lona -- lene le rwetswe mookodi hloohong mme la phahamisa letsoho la lona mme la ikana ka Ya phelang, hore nako haesatlaba teng ha mantswe a supileng a a utlwahala, diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona. Mme aba bolella, "Le seke la ngola sena, empa kwala sena." Mme re fumana hore sena sekantle ho Buka.

Empa ha Lengeloi la bosupa le qetile ka Molaetsa wa lona, boporofeta ba nako eo, ebe diphiri tsa Modimo ditla senolwa(Mang kapa mang ya tsebang Bibele ol bolela seo): diphiri tsa Modimo, hore na Modimo ke Mang, le dikolobetso le tse ding, ka nako eo hotla tsebahala.

79 Lenqosa ka leng le nale Molaetsa wa lona, mme -- lenqosa le molaetsa wa lona. Ke ona otlang ho tsebahatsa lenqosa leo ... Re boetse re fumana hore nakong eo (Mme phirimaneng ena retla kgutlela Selekaneng sa Kgale) hore Modimo O rometse lenqosa: ka nako tsohle pheletsong, eseng ho qaleng, pheletsong.

Jwale, mongwaha wa Luther haofela, yaba Wesley oya kena. Mme kgalaletso ya Wesley haefeela, hwa qala mongwaha wa Pentecostal. Lea bona? Ho bile ka tsela ejwalo kamehla. Ke -- ho jwalo ka nako tsohle. Rea tseba hore seo ke nnete.

81 Sena sephethahala ka nako tsohleka hare ho Bibele. Re fumana ka tsela e jwalo kamehla yohle, hore ha mongwaha o feela, kapa o lebile hofeleng, Modimo O romela lenqosa.

Mme jwalo kamehla -- ka nako tsohel, nako le nako lenqosa, ke pitso ya ho kgutlela Lentsweng kamehla: seo ha sehlolehe lehanyane. Hopola, ena ke tshenolo e feletseng ya Jesu Kreste; haho tsela enngwe hohang feela. Ke tshenolo e felletseng ya Jesu Kreste. Mme tsela enngwe feela ya ho lokisa sena ... Ha emong ale kgahlano le tshenolo ena, ebe o phoso. Lea bona? Ke ho kgutlela feela Lentsweng phetho, kamehla ho bitsetsa Lentsweng.

83 Mme kamehla yohle Lengolong, ka nako tsphle, Modimo O sebedisa baporofeta hoka hwehla batho. Ese ya neng ... Tjhe, haho le kamohla moo seo seileng sa hloleha, kamehla -- O romela moporofeta. Mme jwale, hobaneng ha a etsa seo? Ke hobane Bibele ere, "Lentswe la Modimo letla ho moporofeta," mosenodi wa Lentswe.

Jwale, ke tshepa hore le nkutlwisisa hantle. Lea bona? Hake batle hore le seke la nkutlwisisa, empa ke bua ka pitso e phethehileng. Re batla hoba ka tsela e jwalo.

85 Jwale, kamehla Modimo O sebedisa -- moporofeta, monna. Haeba o sebedisa banna ba bangata, oba le mehopolo e fapaneng (Lea bona?); monna ka mong, ba babedi. Le kamohla haho moo A kileng Aba le baporofeta ba babedi ka nako ele nngwe. Ale mong feela, emong aka sebediswa ka nako e latelang, ka molaetsa omong. Ha A soka Aba le babedi; O nale A lemong ka nako.

Mme Modimo ya lokileng ha A fetole maemo a Hae a ho sebetsa. O lokela ho ema ho seo A seqadileng. Ke lona lebaka re nang le tshepo ho Yena; Ha A fetohe hohang feela. Haeba A pholositse motho hoya ka tuelo ya hae, motho ya latelang hotlaba jwalo leho yena.

87 Ha Modimo Ane A etsa sebeka seo Atlang ho kopanela le sebopuwa sa Hae, Adama o lekile ho iketsetsa tsela ka boyena, mme anka makala a difate le mosadi wa hae, hoka etsa diaparo. Modimo A latola seo. Mme Modimo A etsa leano la ho Morapela, mme ene ele tsela ya madi. Mme ha A soka A fetola seo.

Jwale, ka Methodist ho leba ho Baptist, reka tshwarana ka matsoho. Empa bakeng sa hoba Methodist le Baptist hare kopane hohang feela; o sebeletsa Baptists mme o sebeletsa Methodist, kapa kaho fapana. Empa ho sebaka moo badumedi baka kopanang teng, keka tlasa Madi. Ke hona moo re kopanelang teng. Mme re keke ra kgona ho tloha mokgatlong ho leba ho omang; re kase kgone.

89 Mekgatlo ena e menyane, ke dumela ha Modimo A bile ho yona, ntho ena yohle. Empa batho ... 'Hobane re fapane. Emong le emong o bona ka ho fapana; emong le emong o bona kaho fapana; haho mehopolo e mmedi. Haho batho babedi batshwanang hantle, ba bolela; haho nko tse pedi, haho kgatiso tsa menwana tse pedi. Lea bona, re fgapane; ka tsela ejwalo re lokela hoba le hlopha tse fapaneng.

Empa kamehla Modimo O sebetsa ka motho ka bonngwe. Ha Ao pholosa hobane ole Methodist; Ha Aya o pholosa hobane ole Baptist; Ha Aya o pholosa hobane ole Pentecostal. O pholositse hobane ole wena. Mme o pholositswe ka tlasa mabaka ao, hoo o ileng wa amohela seo. Ka tsela e jwalo Modimo Atle A kgone ho sebetsana le wena. Ha A sebetse le wena hoya ka kereke ya Hae; empa ka bonngwe O sebetsana le wena.

Ka tsela e jwalo, ha Modimo A romela moporofeta wa Hae, Molaetsa wa Hae wa Selkane, O bua le motho ka bonngwe. Ba bang baya tloha ho yena, hohle, batlisa molaetsa ona oo. Empa ho lokela hoba le baka sehlohong. Modimo O dula a nale seo. Ke leboha hobane O nale seo phirimaneng ena; ke Moya o Halalelang, hantle feela, rea tseba kaofela ha rona. Jwale, eseng sehlopha se itseng, empa ntlokgolo ya Moya o Halalelang, ke molaetsa wa Modimo bakeng sa hora eo.

92 Jwale, keho moporofeta Lentswe letlang, haeba ele baporofeta ba sebele ba Lentswe la Modimo, Modimo O bonahatsa Lentswe la Hae ho moporofeta.

Jwale, ho bile le baporofeta ba bangata ba bohata; ho pota ka mengwaha ena yohle. Re leba Selekaneng sa Kgale, oba bone baphahama ba bua ka Lebitso la Morena, mme ene ele -- seo ke nnete. Modimo ha Ana taba le seo. Haho seo Ase bonahatsang ntle ho Lentswe la Hae feela. Otla -- Ha A sebetse ka tsela eo. Lea bona?

O hopole feela hore; Modimo O bonahatsa Lentswe la Hae. Mme ke moporofeta wa sebele feela ... Mme tsela ya ho tiisa seo feela ke ena, ke ka Lentswe feela. Ke yona feela tsela eo.

95 Jwale haeba, jwalo ka matsatsing -- ha Mikia, a eme moo kapela makgolo a mane a baporofeta ba Bajuda ba Akabe le Josafate, mme are, "HOITSWE KE MORENA, eya o hlole." Hantle ntle bane ba nepile. Yaba Mkia o bikletswa sebakeng, eo baneng ba mohloile haholo. Jwale, hone ho bonahala eka ... Makgolo ao a mane (ke -- hake bolele ka baporofeta ba Balame) Baporofeta ba Baheberu baile bare, "Leba Ramothe-Gileade; Morena ao hlohonolofatse mme o hlole." Mme banna bao ene ese baikaketse; bane ba nale tshusumetso. Empa ya ...

96 Leba ... Mme hobaneng thaka lena lesa tsebisahaleng ka lebitso la -- of Mikia, eo eneng ele mora wa Amla, mme atla atlo porofeta ntho esa tshwaneng lea bona? Jwale, seo senka sebete; le maikemisetso. Lea bona? Empa one a tseba jwang hore o nepile? Haeba o eme moo, otla tseba jwang? Tsela enngwe feela ya ho etsa seo, nka taba tsa monna eo dimatahanye le Lentswe. Lea bona? Jwale, Mikia one ale hantle feela Lentsweng, hobane Elia, moporofeta eo e moholo wa Lentswe, one atswa rohaka Akabe le Jezebele le bohle. Lea bona? Mme ha jwang Modimo Aka bitsa thohako lehlohonolo? Lea bona, jwale seo sene sekeke saeba ka tsela eo.

97 Jwale, re fumana hore Modimo O bonahatsa Lentswe la Hae. Lentswe la moporofeta, haeba ele moporofeta, ebe -- o bua hoya ka Lentswe la Modimo. Bibeke e boletse sebakeng seseng, yare, " Haeba ba bua jwalo ka baporofeta, hose Kganya ho bona." Eba bitsang ... Ebe molaetsa o bitsang o teng. O hantle feela le Lentswe la Modimo, seo sebontsha hantle feela hore ke nnete. Hlokomela, hlokomela jwale, re nale batho ba mmalwa ba mamelang seo.

98 Noahe ene ele paki ya Modimo ka nako ya ho qetela. Jwale, hlokomela molaetsa kamoo oneng o amoeleha lefatsheng ka nako eo. Hobaneng, monna ya neng a bitswa hore oya hlanya. Hobaneng, hwa hae ... Empa leha hole jwalo, one a nale Lentswee la Modimo. Jwale, Modimo O buile; One A keke A dumella sebe, ka tsela e jwalo ... Ha batho baqala ho etsa sebe, yaba Modimo O theohela ho Noahe hoka rera molaetsa. Ene ele neng? Pele ho molaetsa wa tshiu tsa ho qetela. Modimo O ile A romela molaetsa wa Hae bakeng sa matsatsi a bofelo. Mme baile ba motsheha, ha anke hantle, yaeba setsheisa, mme ke ba lelapa la hae feela baileng ba pholoha. Ke nnete seo. Hone hose motho ya modumelang. Empa one a nale molaetsa wa tshiu tsa ho qetela. Jwale, bohle baneng bsa dumele bane baahlolwa, mme baneng badumela bane babolokeha. Modimo One A baneha bophelo ba bolokehe, mme baneng basa dumele bane balahleha.

99 Jwale, ke ngola seseng mona. Hlokomela Modimo, tsela eo A entseng sena ka makgetlo a mararo. Mme boraro ke palo e feletseng ya Modimo. Modimo O felletse borarong, jwalo ka, Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, le tokafatso, kgalaletso, kolobetso ya Moya o Halalelang.

O nepahetse, 'hobane Yena ke Nepahalo. Bohlano ke nomoro ya mohau. Supa ke nomoro ya thoriso, leshome le metso emmedi. Mashome a mane ke -- nomoro ya kahlolo. Mashome a mahlano ke nomoro ya thabo, ho rapela. Penteconta e bolela mashome a mahlano. Mme mashome a mane ho Moshe ene ele a ho lekwa; matsatsi a mashome a mane ho Kreste ene ele a ho lekwa. Lea bona? Mme mefuta eo yohle. Jwale, Modimo O nepahetse borarong.

101 Ho nale tshenyeho tse tharo. Enngwe ya tsona, ha Noahe atswa ka areka; ya bobedi, Lota atswa Sodoma. Hlokomela, Jesu O buile ka bona, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe le matsatsing a Lota, ho tlaba jwalo le nakong ya Mora motho ha a bonahatswa." Hlokomela. Emong o kene, emong atswa, mme ya latelang otla nyoloha. Uh -- huh. Lea bona? Uh -- huh. Ho kena, hotswa, ho nyoloha, jwale, eo ke taelo ya Modimo. Lea bona, Jesu O boletse ka bona baporofeta bao ba babedi. "Jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe (Lea bona?), le jwalo kaha ho bile matsatsing a Lota," Abrahama jwalo kaha ebile moporofeya. "Mme ho tlaba jwalo le nakong ya, hotleng ha Mora motho." Lea bona, seo sekgutlela ho bona.

102 Jwale, Moshe, moporofeta emong pheletsong ya mongwaha wa Egepeta. Re fumana ha Modimo Ane A pholosa tjhaba sa Hae, mme Baegepeta bane ba batshwere hampe haholo, mme bane baetsa hore ebe mosebetsi wa bona, hoba busa, mohlomong jwalo. Mme ka tsela ejwalo kahlolo ya, Modimo, jwalo kamehla, O ile A romela moporofeta wa Hae. Hopola, moporofeta one a bonahatsa seo Modimo makgolong a dilemo A seboletseng, makgolo a mane le metso e itseng a dilemo, O ile A tshepisa Abrahama, hore peo ya hae etla aha naheng ya Baditjhaba, empa Otla bantsha ka letsoho la Hae. Lea tseba, sehlahleng seneng setjha Moshe one a ile a koppana le Modimo, mme are ho yena, "Ke utlwile ho dumaduma ha Tshaba saka; mme sello sa bona sefihlile ho Nna; mme Ke hopotse tshepiso yaKa ho Abrahama," hopola Lentswe la Hae.

Hopola, One A hopola Lentswe la Hae. Lea bona? Ha A hlolehe; O lokela ho etsa ntho yona eo nako le nako. Lebaka le etsang hore ke bolele sena, ka tsela e jwalo mehopolong ya rona. Esita le lona batho ba bakulang; lehlokomela sena, "lene le kula."

104 Jwale, hlokomelang jwale, lona batho le lokela hoka fumana sena, Modimo ha A fetohe. Ke Modimo Asa fetohe. Nako eya fetoha; batho baya fetoha. Modimo ha A lekanywe; Aka sefetolwe. Yena ... O lokela hoba Yena, maobane, kajeno, le kaho safeleng; O lokela ho dula. Mme haeba re dumela sena sele jwalo, reka beha tshepo ya rona ho seo. Lea bona?

Jwale, lea bona hoore Molaetsa wa Hae o tsamaya jwang, tsela eo A romelang manqosa a Hae kateng. Aka sefetole seo. Ka nako tsohle O sebeditse jwalo. O lokela hoka dula antse ALe jwalo. Ke yona feela tsela ya ho sebedisa seo. Jwale, hopolang, ha A etsa seo? Pele feela ho tshenyeho, qetellong feela ya mongwaha, mme ke nako eo A romelang manqosa a Hae. O bahlakanya kamehla yohle, mme bayatswa.

106 Jwale, matsatsing a Moshe, badumedi baile ba bolokeha, basadumeleng baile baahlolwa. Bao baneng badumela molaetsa wa Modimo ka Moshe ... Jwale, bakabe ba saka naetsa seo ntle le Moshe hore A bontshe tsela e kgethilweng ya Modimo. Emoentseng moporofeta. O ile Atswela moo are, "Hosane, ka nako ena, lea bona -- mme -- sena setla etsahala." Hosane, hwa etsahala seo.

Ene ele phetho seo. Moporofeta emong le emong ya sebetsang ka tsela ya Modimo otla etsa seo. "Mme hotla etsahala-sena - le sane setla etsahala. Ke leba ho Faro, empa otla thatafatsa pelo ya hae -- pelo ya hae etla thatafala. Otlare otla etsa seo." Mme hotla etsahala. Lea bona? Hobaneng? Yaba batho baya tseba hore monna enwa otswa ho Modimo. Mme bahlokomela hore monna enwa o hlohonolofaditswe ke Modimo, mme baile ba mohlompha, mme haba etsa seo, ntho tse kgolo tsa etsahala.

108 Mme batho baneng batsheha, mme baetsa metlae, mme basa batle ho amohela molaetsa, baile bashwa.

Empa badumedi baile batswa mme ba kena lefatsheng la tshepiso; mme baile bakena tlasa molaetsa wa tlotsuo. Ene ele molaetsa wa hotswa, hore Modimo Otla baisa lefatsheng le kollang lebese le dinotsi. Mme ho ile ha feela haeba jwalo, hobane Modimo O boletse jwalo, mme Moshe o ile a hlahella jwalo kaya bonahaditsweng ka nako eo. Jwale, sena sea hlaka ho rona.

110 Ho lokile, yaba keha Moshe one a bonahatswa ka nnete. Mme ka nako ya phetoho, phapang eteng -- mahareng a molao le mohau. Ho lokela hore hobe le Messia yatlang. Re fumana hore ha nako entse eya batho bakopantse molao le mohau, sena seetsahala ka tlasa sehlopha seseholo, mme re nale mofuta o mong -- monna wa meetlo, bakentse seo. Ha nako efetoha hatla Jesu, Moporofeta emong, Moporofeta wa Modimo.

Jwale ore, ore, "Ene ese moporofeta." Bibile ere ene ele Yena. "Modimo Otla romela Moporofeta ya tshwanang le nna." Ene ele Modimo le Moporofeta ka nako tse fapaneng, eo A ileng hwa buuwa ka Yena ka dilemo. Mme one atla neha Moshe melao, yaba O fetoha le nako, ha A qetile ka seo, A kgutla ka mohau.

Mme A romela Moporofeta hoka porofeta ka nako eo. Jwale, badumedi, bakopane mmoho; le basa dumeleng ba nako eo. Bohle baneng badumela ho Yena bane ba bolokeha; mme baneng basa dumele bane batimela.

113 Jwalo feela le matsatsing a Noahe; le matsatsing a Lota; ke sona se etsahalng matsatsing ana, thmatsatsing a Moshe; ke seo se ileng sa etsahalang nakong ya Jesu Kreste. Hobane ba ile banyatsa molaetsa mme baeshwa, mme bao baileng badumela molaetsa baile batimela -- kapa baile babolokeha.

Jwale, jwale, ebe hotla kereke ya mongwaha. Re ile ra phela mongwaheng wa Noahe, ntho ebitswang antediluvian; retswa mongwaheng wa molao; yaba wa mohau, kereke. Mme jwale mongwaha wa kereke oya feela. Re tseba seo.

Jwale, haeba Modimo A ile A etsa seo ka mongwahakgolo, in those other two dispensations, He has to remain the same and do the same in this dispensation, hobane A boletse hore otla etsa seo. Ketla o tiisetsa seo ka Lentswe ha jwale, hore o boletse hore otla etsa seo. Jwale, Akeke A fetola mokgwa oo A sebetsang ka ona; Yena ke Modimo. Hlokomela soe A seentseng ka mongwahakgolo.

116 Jwale retla qetellon g ya mongwahakgolo. Ke sona seo ke sebadileng phirimaneng ena: "Ka nako ya phirimane ho tlaba le Kganya."

Re bile le nako engata emaswabi, empa Kganya ya hlaha. Mora ena elwa wa Modimo, atla hape. Seo setla etsahala ho tloha lefatsheng ho leba Kgalalelong. Retla kena ho seo. Hang feela ha re qeta ho kena, ka nako enngwe rea kena, mme ka nako ena rea nyoloha. Lea bona? Ho lokile: ka hare, kantle, Hodimo. Re fihlela nako ya ho qetela. Mme hare kene feela; rese re fihlile. Ke pheletso ena.

Modimo O fumanang ka nako ena? Modimo O fumana nako ena hantle feela jwalo ka nako tse ding: ho sedumele. Ho bile jwalo feela ka nako tsohle, hore Yena, ha Atla, A fumane ho sedumele. O fumana hore progama eo A eneileng batho ...

119 Morao kwana ka nako ya Noahe, haeba feela baka phela ka nako eo ya monko, ya mahlabelo ... Batlohile ho yona. Ha Atla, A fumana sena -- esebetsa eseng ka tsela e nepahetseng.

Ntho yona eo A ileng A etsa lefatsheng, O ile A batho le Bafarasi, jwalo jwalo, baya kamora molao. Bane baetsang? Basena mamello hohang feela, baikela ka tsela ya bona ya kgale, ha feela bantse baya kerekeng, mme ene ele sona seo baneng ba sehloka.

Mme ke sona seo A ileng A sefumana. Mme ke sona seo Atlang ho sefumana hape. Ntho yona eo. Ha A fetohe. Ka tsela e jwalo haeba a rometse leano la Hae, ba ledumela, jwale, ho tseo tse pedi, elokela hore ebe ke ntho ele nngwe hape. Ka yona tsela yona eo. Eseng ...

Ka dinako tsohle manqosa a leka ho lokisa molaetsa wa kgale le omotjha. Ka nako tsohle ho dula ele ntwa e jwalo feela -- hoka arola molaetsa wa kgale le omotjha hang feela, leha lenqosa ele la Lentswe, jwale, hobane kamehla le leng ha letla ebe ho boletswe ka lona pele.

123 Jwale, ha re nkeng, mohlala mona ka, Jesu. Hobile thata ha kakang, ho Yena hoka fetolela molaetsa mohaung. Leha hole jwalo Bibeleere ho tlaba ka tsela e jwalo, "Ya tlang ke Messia, mme sehlabelo sa kamehla setla feela." Mme rea tseba hore o nnille A porofetwa ke baporofeta. Ebile ntho ekgolo ho Yena. Empa re fumana hore O nnile A etsa seo. Mme emong ... O entse seo hobane Mangolo a boletse seo, mme badumedi ba nako eo (baipitsang badumedi) bane basa dumellane le Yena hohang feela.

Sheba Bafarasi, Basaduse; ka meetlo ya bona, mme hone hose motho ya ka basisinyang nthong tsa bona. Ke sona seo baneng ba sedumela; mme wa bona one a dumela seo; ntate wa bona one a dumela seo; ntatamoholo wa bona one a dumela seo, le nkgono jwalo, mme Moshe are." Empa Moshe ya fileng Moshe yena eo molao are thaka Lena leatla, mme baile bahloleha hoka bona seo; hobane bane ba kopantse meetlo ya bona le melao. Mme hone ho lokela hoba ka tsela yona eo.

125 Hlokomela, emong le emong one a boletswe pele hore oyatla. Lenqosa ka leng, kamora molaetsa, lene le boletswe hore leatla. Jwale, empa batho banka ntho enngwe le enngwe ha bobebe, baesheba feela. Hare robeng seo ha jwale, re tswelle pejane ho hae, hare shebeng Luther.

Ha Luther a rera tokafatso ka tumelo, ene ele lenqosa, lengeloi la kereke ya mongwaha oo, hantle feela, la kereke ya mongwaha wa Sarda. Jwale, hlokomela, ha ane a rera, one a lokisa MaLuthere. Jwale, ebe, mona atswa Luther a tlala hohle mona. Mme Wesley ha akena, kerekeng ya mongwaha wa Filadelfia ka molaetsa kgalalalelo, hobaneng, hone hole thata bakeng sa Luther hoka bona seo. Ona MaLuthere ane asa dumele seo.

127 Mme ha Wesley a qeta hoba beha Pilgrim Holiness le Free Methodists, jwalo jwalo, kgalaletso, mme hwatla molaetsa wa Pentecostal, hobaneng, hone hole thata ho Methodist hoka dumela seo. Uh-huh, hantle feela, hone hole jwalo. Lea bona, ke ...

Leha ele hore emong o bua ka emong, ho bua ka Mangolo. Enoko o boletse tshenyeho ka tlhwibilo ya hae, Modimo A monkela hae; ene ele paki. Abrahama oba boleletse ka Moshe. Mme Moshea bua ka Messiah. Lea bona, batswella ka ho bolelana, emong le emong. Messiah o boletse ka nako ena, setlang ho etsahala. Ore, "Oho, Moena Branham ... " Oho, hantle feela, O entse seo.

129 Hare ... Ke nale Mangolo a mangata mona; ketla leba feela ho amabedi kapa a mararo. Hare lebe ho Mattheu 24. Jwale, hare nke Mattheu kgaolo ya 24, mme re bale moo Areng, merabe etla tsohelana matla. Empa, hopola, mme a theohe are, "Jwalo kaha ho bile mehleng ya Noahe, le jwalo ka mehleng ya Lota, ho tlaba jwalo le mehleng ya Mora Motho." One A bolela seo; One A bonelapele seo.

O boletse, "Jwale, ha tsena tsohle dietsahala, nako ese efedile,"jwalo jwalo. Empa are, "Ithuteng ka sefate, hase hlahisa mahlaku, le difate tsohle, mme ebe lea tseba hore ke nako ya selemo. Ho jwalo feela, ha le bona sena seetsahla, tsebang hore nako ese ele haufe, ese ele monyako." Jwale, hale bona eng? Sefate sa veiga, le difate tse ding dithunya, seo ke ponahatso. Mme Israele esale ele sefate sa veiga.

131 Joele o ile a porofeta ka seo: Sejeweng ke marutle, se nkilewe ke ditsie. Empa Modimo O tshepisitse, "Hose busetgsa, ho bolela Morena." Mme Otla boela A etsa seo hape. Empa pele A busetsa dintho madulong, kereke ya Baditjhaba yona elokela hotswa pele. Akeke Aba le tse pedi ka nakoi ele nngwe. Jwale, okeke wa etsa hore Mangolo A lwantshane. Lea bona? Ha a soka aba le dipaki tse pedi ka nako ele nngwe, mme ha a soka -- ha Asoka le kamohla ... Ha ana Kereke tse pedi ka nako ele nngwe.

132 Hlokomela, haeba kereke ya Baditjhaba etsamaya pele, bakeng sa Bajuda, jwale eba pheletso ya Veke tse Supileng tsa Daniele. Lemo tse tharo le halofo a porofeta ka Messiah, mme ebe Oya tloswa, Morena, mahareng a Beke tse Mashome A Supileng tsa Daniele. Mme, ebe, hoba le beke tse tharo ts esetseng. Mme re fumana hore baporofeta ba babedi ba Tshenolo (Ha a fetole kobo ya Hae hape), hoya ka Tshenolo 11, mme batheohela ho rerela Bajuda. Jwale, Kereke eya nkuwa ka nako eo.

Mme re bona Israele, makgolo a mmalwa a dilemo, ho banka nako ekang lemo tse makgolo a mabedi; sesole sa hae, tjhelete ya hae. Israele o naheng ya hae; ke setjhaba sa hae, fologa ya hae, ke karolo ya Matjhaba a Kopaneng. Ke setjhaba ha jwale. Hobaneng, lena ke leleng la matshwao: Israele o lefatsheng la hae. Mme Jesu o boletse, "Moloko ona otlang ho bona Israele okeke wa feta." Lea bona, One a bua ka nako ena.

134 Ere ke ofe seseng mona. Ho II Timothy 3, O buile ka nako ya ho qetela ya Kereke, are etlaba baikgantshi, bainahanelang, baratang menate. Ho nka Kereke: barata menate ho nale Modimo, badula hae ho shebella theleveshene ka Laboraro mantsibua ho nale ho leba thapelong. Ore, "Bao ke Baptists."

Bao ke Basemoya. Hantle feela. Hantle feela, monghadi. Oho, baya kwakwaela, baikgantshi, baratang menate; lefatshe tlasa dinko tsa bona, haba batle leho e tadima. Uhu-huhu. Baratang menate ho nale Modimo: ba bolella basadi hore base kuti meriri ka mahlakoreng jwalo ka banna, tbaetsa seo leha hole jwalo. Uhu-huhu. Baratang menate ho nale Modimo, basa batleng nnete, baetseletsi, baqosi ba basenang molato, banyatsang bao ba buang nnete, banang le ... Ore,"bao ke basele." Tjhe, tjhe.

"Banang le sebopeho sa borapedi, empa balatola matla a jona," matla ka ontshang nthong ena, mekgweng ya lefatshe la jwale. " ... matleng a teng; le bajwalo bafuralle." Hase lebaka hore batho bana ba bang barfeng,ke ntho ya motho ka bonngwe ho Modimo; o lokela hoka ikarabela. hase lebaka hore mosadi enwa o etsang kapa yane o etsang, kapa, monna enwa o etsang, kapa, kapa moreri enwa o etsang; ke Modimo wa hao. O nale sebopeho sa norapedi, baka mora meetlo, empa balatola matla ajona, sutha ho bajwalo. Na re phela ho seo ha jwale? Hantle feela.

137 Sheba hape maemo a mongwaha wa kereke. Moya o Halalelang, Jesu ka Boyena, "Nna, Jesu, ke rometse Lengeloi laka hoka paka sena."Ho Tshenolo kgaolo ya 3, o bua ka sena, Jesu a fana ka bopaki tshiung tsa ho qetela, O boletse hore kereke etla rua, Laodisea: efofo, mme e etsa mmino ebe eya tlolaka. Lea bona? Hantle feela. Bakeng sa bopaki le Bophelo, seo sehole le bona haholo.

138 Hake tsebe ... nkase le utlwise bohloko phirmaneng ena, empa ke bile le pono kgale kwana ya hoba Paradeiseng. Haho tsela enngwe ntle le hore ke bue nnete feela. Modimo, are thuse re bue nnete.

Lea bona, " ... ho bata," Bibele eboletse hore ho tlaba ka tsela eo, ho tlaba ka tsela eo. Haeba seo setla hantle jwalo kaho Luther, setla ema hantle feela -- mane Filadelfia mongwaheng wa Wesley, o lokela ho bua hantle ka seo ... ho buuwe ka seo, mme ho tlaba hantle jwalo kaLaodisea.

"Barui, basa hloke letho ... " Baka etsa meaho ya dibilione tsa didolara; reka etsa sohle ... hoya kamoo lefatshe leka bolelang; reka etsa kereke tse ntle. Hantle feela, haho letho, hantle feela.

141 Empa ke leka hore, Molaetsa o qala ho bona, haba batle wena. Oba etsetsa tjhelete. O lehlanya ho bona. O lokela hore ebe o phetse lemong tse mashome a mahlano. Lea bona? Oho, o kanna wa nahana ka seo "Nkasebe le seo moruti a nang le sona." Ke moruti wa rona leha hole jwalo. Jezebele one asa dumele -- hore Ellia ke moruti wa hae, empa leha hole jwalo ene ele yena. Hantle feela. One a rometswe, mohlala, lenqosa setjhabeng sa Israele. Mme kajeno Moya o Halalelang O rometse lenqosa bakeng sa Kereke, hoka lokisa taba tsa Lentswe. Re buile ka seo, empa hao bone motho lea mong ya sisinyehang. Uhu-huh. Lea bona? Re kopantse ntho tseo kaofela.

142 Ke utlwile motho emong, jwalo ka bopaki, are, "Mophahamise, o mophahamisa jwang?" Mme, oho, nthwana tseo ... Emong are, "Fadimehang le rapele, hore etle ere ha le rapela, mme le shebe hlakoreng lane: "Fadimehang mme le rapele." Hobaneng, "hlokomelang" ho bolelang "hlokomelang hotla hwa Morena," mme le rapele haholo ... Lea bona, sena sefetoha haholo.

Ka tsela e jwalo, bakeng sa seo, re etsa eng? Re etsa tlwaelonyana fee;a, mme ebe -- leha ebe ke thato ya Modimo. Mme retswe, ntho ya pele eo o kopanang le yona, re nale sehlotshwana hara rona, setswang hara kereke ya sebele. Hantle feela. Ho nale hore letle le rapedise sena leho lokisa tsena, mme ho tswellwe pele, re etsa tsena ka maikemisetso. Haeba o nale nnete, oka dula le nnete. Hantle feela. Ha sena ebe nnete ya Bibele pele. Hlokomela, ka -- mongwahakgolo wa Laodisea ...

144 Mme baporofeta ba, Moya o Halalelang ka Paulose, eo eneng ele Messia. Na one ese sona seo Paulose; ene ele Kreste. "Modimo, mehleng ya kgale o buile le rona ka baporofeta, mme matsatsing ana o bua le rona ka Jesu Kreste," Baheberu 1,hlokomela seo. Moya o Halalelang, Kreste, Evangedi-ya Kreste, Lentswe la Kreste, mme haeba ho buuwa ka Kreste, mme A bonahatsa-Modimoi -- nneteng.

Mme ke lona lebaka leo lona batho Bamapentakonta le fumanang Moya o Halalelang kapela -- tlhwekiso ya Methodist, hobane hantle ntle lona lene le le Lentswe. Ke lona lebaka leo lona Methodists le ileng la lokafatswa ka baka la Luthere ane a sa dumele, lene lele ka hare ho Lentswe.

Ke lona lebaka leo lona MaLuthere le ileng la bolokeha, tokafatsod, hobane lenqosa lene le rera tokafatso, mme kereke ya Catholic eo eneng ele boko ho tsena tsohle.

Badumela feela ho kereke; kgutlelang ho Bibele, mme le nke nnete ya Bibele le dule ho yona.

Mme hamorao hwatla Wesleyka nnete enngwe baitshwarella ho yona; mme hwatla hape Pentecost ka nnete mme baitshwarella ho yoan; esita leha leka itshwarella ho seo, hobanneg le sa nke ntho tseo tsohle? Le dumele seo.

149 Jwale, ha manqosa ana atla, ebe rea tseba jwale. Re bona Kreste, ho bonahatswa matla a maholo a Modimo matsatsing a hoqetela. Ho etsahalng? Ho tsebahatsa hwetla. Hoka kotulwa, hotla etsahalang matsatsing a hoqetela. Lea bona?

Jwale, tsena tsohle ditlaba matsatsing a hoqetela. Jwale ebe rea tseba hore retla kotula eng. Re batlana le Kereke eo e bileng le Kganya ho qaleng, mme ya tloha ho Yona, ya leba mokgabong wa lefatshe, kaofela ha tsona dintho tseo dilokisitswe (Hantle feela?), ya tloha, ho nka maloko ohle, le tsohle, mme ba bitsa seo MaPentakonta, bakolobetsa sohle. Metsi ha a pholose motho hohang feela. Ho nka Madi a Jesu Kreste hoka etsa seo. Haho Bophelo metsong. Bophelo botswa diseleng tsa Madi; ho nka tokafatso hoka hlwekisa seo, hoka bolaya takatso ya sebe; ebe Moya o Halalelang onka sebaka.

Dijana tsa tokafatso tsa aletare, empa -- hotlala tshebeletso. Seo sene sebeilwe ka thoko; seo selokela hoba tshebeletso. Mme tshebeletso ya Moya o Halalelang. Kene ke rata ho bina pina eo:

Banane bale phapusing ekahodimo,

Bane barapela bohle,

Baile bakolobetswa bohle ka Moya o Halalelang,

Mme Matla a Maholo a fihla; (Hantle feela)

Mme kaofela ere:

Seo a ileng a baetsetsa sona mohlang oo

Aka nna a etsa seo hape ... (Hantle feela)

152 Lehwetla ... Baporofeta; re felletse ho Kreste. Jwale re lokela ho kgutlela morao hape. Isaia, moporofeta, tswela eo a pakileng ka yona, a porofeta nako ya ho qetela.

O boletse, "Mmele ohle otla tlala diso; ditafoleng tsa bona ke mahlatsa." Hobaneng,banna le basadi kajeno, banka selallo, baphela le basadi ba babedi, kapa banna ba bararo (Hantle feela), mefuta ena yohle ... batsuba sakerete, le dintho tseo tsohle: batla kerekeng, hoja selallo.

Jwale,nka nna ka theohela tlase ho feta moo, empa ketla mpe ke eme hanyane, mohlomong hona moo. Kene ke ikutlwa hantle feela hore ke lokela hoka etsa seo. Empa ke ... Oka nna wa bala mahareng a mela. O ka nna wa bolela seo Bibele ese bolelang, hore selallo keng.

155 Ntho tsohle tse neng dietsahala moo, setjhaba ... Mahlale are -- ka lemo tse hlano, "Ke metsotso e meraro pele ho kgitla."

156 Kganya ya phirimana. Oho, kea ipotsa, hahoka etsahala, haeba re kopanya seo? Kapa seo setla feta moedi na? Ha bano tseba hofihlela seo seetsahala.

Lea hopola, tumelo tseo ke tsona tse ileng tsa bolaya baporofeta. Jesu o boletse seo. O itse, "Lona baikaketsi," are, "Lekgabisa mabitla a baporofeta, mme bontata lona bakgabisa mekolokotwane."

158 Sheba kereke ya Roman Catholic, bakgabisa mabitla Mohalaledi Patrick, bakgabisa lebitla la -- Joan wa Arc. Baile ba bolaya mosadi eo, mme ba motjhesa ka hore ke moloi, hobane ene ele motho wa semoya, hobane ane anale dipono.

Baile ba motjhesa, jwalo ka moloi. Lemo tse makgolo a mabedi kamora mo baipolla lebitla la hae ba lahlela setopo sa hae nokeng, batseba hore ene ele Mokreste. Empa ka nako eo ha baka batseba seo, nakong eo kereke ene e feta.

Mme etla feta hantle ka hodimo ho dihlooho tsa batho ntle le ho hlokomela. Jesu, habaka batseba hore ke Mora wa Modimo hofihlela a tsoha bafung. Na Peterose ha akaba a bolela seo ka tsatsi la Pentecosta? "Lona batho bakgopo, le bolaile, Yena le Mmolaile."

161 Oho, lebone le lefubedu le bontshang hotla hwa Hae. Amen. Re pheletsong. Amen. Lebone le lefubedu le bontshang hotla hwa Hae, hohle mona, "Ikabode," hp ngodilwe. Nako efedile. Nako eya feela. Mahlale a fihlile pheletsong. Hantle feela.

Baentse seseng ha jwale seka fedisang lefatshe lena lohle. Emong le emong oya tshaba. Ke nako ya bofelo ena.

Kgatelopele, enale sebaka bakeng sa batho ... Ntho dikgutlela morao. Batho ba bonahala basa hlaboloha. Nahana motho ka tedu tse telele ka tsels e tjena, mme mahlakoreng a hae ho leketla ka tsela etjena, a theoha jwalo ka jarete ya sekolo (bohlale ba lefatshe letlang, haeba leleteng), ho nka ngwanana ya lemo tse leshome le metso e mene, diterateng?

164 Kajeno, ka hare ho motele, ho robetse mme moo ya sa aparang ka botlao diaparo tsa hae mme a enale monna wa dithunya ho yena mahlakoreng, mme monna wa hae ale kwana moyeng o batang. Banahana hore mmele ya bona e metle balokela hoka e bontsha. Na hale hlokomele hore seo ke Diabolose? Hantle feela. Ho tsola diaparo, ke maswabisa dihlong ao. Legione o ile a etsa seo hobane one a hlanya. Hlokomela. Mme re nale seo, empa seo sebitswa setaele; ke sejwale jwale. Rona re biktsa seo Diabolose. Ke tshwere Bibelehoka paka seo hore ke diabolose: o kenwe ke mademona, o nale mademona (eseng kgatello), ho kenwa; a nale wena. Hantle feela. Ba bolelle seo feela? Batla qhomela hodimo. Ha ba batle ho utlwa letho ka seo. Tjhe, monghadi.Ba nale mehopolo ya bona, hobane motjhare wa bona haho ya bakgalemang. Ho kwetliswa thobalano ka hare ho kereke, mme baruti batshaba ho kgalema seo. Ke mohlang oo feela ...

165 Ke ile ka utlwa moruti ka tsatsti le leng, are, "Habane bahlahisa mahlo a botala ba lehodimo, le -- melomo e mefubedu, baie baetsa lefatshe le letle." Moreri wa Evangedi a bolela seo, o lokela ho nka leeto ho leba Golgotha. Hantle feela. Hantle feela, ha Bibele ekgalema seo.

Mme sehlopha sa Pentecostal sebolella kgaitsedi ya neng a ile sebakeng sa bona, a lla, one a lokisitse moriri wa hae ho leba motrao, ka meriri e melelele, are, "Mangetse." Are, "O lokela ho kuta moriri wa hao, hobane Bibele eboletse hore o nale ... ho Isaiah kgaolo ya 5, o nale mangetse." Jwale, ka tsela e jwang Bibele ebolela hore ke ntho esa tlwaelehang, hao ya lokela hoka dula le yena haeba a kutile moriri, mme o bontsha hosa tshepahale, mme moriri o motelel ... Hobaneng o ka etsa hore Bibele ebolele ntho e jwalo? Ka tsela ejwalo, hoetsahalang ka basadi baPentecostal? Le bona haholo seo thelevesheneng. Le bone lefatshe haholo, mme ha lesa kgathalla Lentswe la Modimo. Jwale, Bibele ere. Ke sona seo Bibele ese bolelang. Hase nna: seo ke Bibele.

167 Oho, thobalano ... Mosadi o itse ho nna eseng kgale mona; kene ke bua ka marugo a makgutshwane ao ba wa tenang, are, "ke kenya dileke."

Kare, "Ke mathata hofeta ao." Wena ... Bibele eboletse jwalo. Akase fetohe hohang feela.

Ore, "Bao ke Baptist." Bao ke Pentecostale. Ke bua le wena. Hantle feela.

Seo ke nnete. Empa hoetsahalang? Keng sephoso? Ho teng ya entseng phoso.

Motswalle waka wa kgale wa moreri one are:

Hobaneng re itlohelletse,

Re itlohelletse,

Re tela tsohle ka baka la sebe;

Re itlohelletse, nku etswile,

Empa podi ekene jwang yona?

Ho etsahalang? Hao itlohella, tshireletso ya Lentswe la Modimo. Hopola, ene ele tsela ya Modimo bakeng sa Kereke etlang.

172 Mme ha Eva a beha mabaka mme are, "Ka tsela e jwalo, jwale, na seo hase utlwahale, nka phela feela hantle ... " seo seentse seo. Mme ho jwalo kamehla yohle.

Ke lona lebaka leneng le etsa hore ebe moreri ya sakang a dumellwa. Lea bona, ke ho itebala. Ke hona moo (kereke) motheo wa Pentecost, mme seo ke sona motheo. Ho teng Lengolo bakeng sa seo. Lea bona? Jwale, ebe jwale o etsang? O fumana monahano oo o nkileng mane Edene. Hlokomela, jwale, ebe ha retla Lentsweng, o bolela ka seo ...

Haho yaka emelang seo. Ke kgohla emong le emong ya bolelang seo. Ho rera ka "Peo ya Serpente," ba bangata baile bafetisa seo. Ke bile ka kopa motho hoka shebana le nna. Empa habatle.

175 Mane Chicago eseng kgale mona, le nale ditheipe tsa seo, bane ba nahana hore bantshwere ka seseng. Ba nale seba sebitsang Greater Ministerial Association of Chicago, Moena ... Sena keng ... Tommy Hicks, Moena Carlson one ale moo. Mme masiu a mabedi pele ho moo, Modimo A ntsosa hara mpa ya bosiu said, "Emang fensetereng." Ke ile ka etsa seo, mme hone hole sekgohola. Are, "Jwale, bao tjhehetse leraba." Are, "Dijong tsena tsa hoseng, o seke wa tshoha letho. Leba teng, ke tlaba le wena." Jwale, lena ke Lebitso la Morena. Ba botse otla bona. Sena seteng ho ditheipe, ke ile ka bolela sena pele ho moo. Lare, "Jwale, o seke wa tshaba leba, empa o emele nnete," Lare, "Ke tlaba le wena."

176 Mme letsatsi le hlahlamang ke ile ka kopana le Moena Carlson, hlooho ya moo, le Tommy Hicks. Mme a mpolella hore retla kopana sebakeng sebitswang "Town and Country" bakeng sa dijo tsa hoseng; ke ile ka dula fatshe hantle moo. Kare, "Moena Hicks, o ngaka ya bohlokwa mme re ilo kopanan le banna bao ba baholo, kopanong ya bona mane Chicago, hobaneng osa lebe mme o mpuelle? Ke o etseditse dintho tse ngata." Kene ke moleka feela.

Are, "Oho, nkase kgone hoetsa seo, Moena Branham." Kare, "Ka tsela e jwalo, hobaneng wena osaye?" Kare, "Nka o etsetsa eng kapa eng feela, jwale hobaneng wena osa nketsetse seo?"

Are, "Oho, nka sekgone, Moena Branham. Bakaba kgahlano le seo."

Moena Carlson are, "Tjhe, baka seke."

Kare, "Oya tseba hobaneng." Kare, "Ere ke o bolelle seseng mona, ke hobane, bobedi ba lona, lea tseba hore ke behetswe leraba." Mme kare, "Ho jwalo." Jwale, sena seteng theipeng. Haeba o batla theipe, reka nna raba le yona. Mme lea tseba banna bana bohle. Ka tsela e jwalo kare, "Bosiu boetellang ba maobane pele, ke bone pono ka Tommy hore otla hana taba ena." Kare, "Jwale hlokomela, ofela -- le batlile hotele."

"Ho jwalo."

"Lese le lefile."

"Ke nnete," Moena Carlson.

"Empa hale tlotla le kgona hoka boloka seo. Ho boletswe HOITSWE KE MORENA."

"Hobaneng?"

"Le ilo fumana sebaka seseng. Ke phapuse e tala ka mmala; re ilo kenela ka hare ho bapusi e sootho. Ke iloba, hukung; Ngaka Mead o iloba kaho le letona; mme moruti elwa wa ba mmala kahop le letshehadi," ke hantle feela tsela eo ho tlileng hoba ka yona. Mme kare, "Otle o lebelle jwale, otle mmoho. O bone ha Modimo A fodisa bakudi, otle o lebelle ha A ntwanela." Kare, "O moholo,

Oya makatsa." Kare, "O lebelle feela tsela eo A sebetsang ka yona."

182 Mme yare ha re fihla moo hoseng hoo ... Haebe o batla theipe eo ... Jim, o nale yona, na haoyatla le yona na? Hantle feela hona mona, hona mona, oka e fumana haeba oe batla, kopanaong eo.

Kare, "Keng seo leleng kgahlano le nna ka sona? Ho etsahalang ka lona banna?" Moena Carlson are, "Hahole jwalo, Moena Branham o mpolelletse matsatsi a mabedi pele ho mona hore ... " Mme moaho ha bakaba bao fumna; bane base bao lesetse.

Hobane hone ho nale batho ba neng balefile depositi, mme bane bahlakotse Banna Bakgwebo. MMe ke nahana hore le ile la utlwa molaetsa oo, Moena Williams mopna, le yena hape. Mme bare, "Moena Branham o mpolelletse hore mang otlabe a dutse hokae le mang hape, a mpolella hore hotla etsahalang."

Are, "Ntho ele nngwe," are, "ke ... kaofela ha lona hale dumellane le Moena Branham ka Molaetsa wa hae," empa are, "re lokela ho amohela, ha atshabe ho bolela ka molomo wa hae," hahole jwalo are, "ntle ho letswalo." Are, "Jwale, ke lona bana moo le neng le leteng, Moena Branham."

Kare, "Jwale, pele ke qala, ke batla monna emong, ho seo ke sebuileng, a nke ya hae Bibelea eme pelaka mona." Mme ebile nako e kgutsitseng ka tsela e makatsang. Kare, "Ebe, haeba lesa kgone ho etsa seo, tlohang kamoraka.

Hantle feela. Baena, ke mona hoka le ema nokeng, empa re lokela hoka kgutlela mabakeng a Bibele." Are, "Hobaneng -- osa lese basadi? Oho, seo, lona batho ba batlang hoba baetapele kapa babonela pele -- ba Modimo." Kare, "Hakeaka ka bolela seo hohang feela."

Are, "Empa batho badumela seo." Are, "Hobaneng wena osa -- kgaohane le basadi?" Are, "Kgaotsa hoba bolella kamoo baaparang ka teng, meriri ya bona, le tsela eo dintho dilokelang hoba ka teng. Hobaneng osa balese? Hobaneng osa babolelle ka dineo -- mme o etse seseng bakeng sa Modimo?" Kare, "Nka baruta jwang algebra haba satseber abc tsa bona?" Hantle feela. O lokela hotla motheong. Modimo, abe le mohau ho rona bohle. Hantle feela, monghadi.

189 Ke rona bana moo releng teng, nakong ya ho qetela, lebone le lefubedu tlase, le phatsima, letswa letsohong la Morena. Hantle feela, monghadi. Mamela. Molaetsa wa tshiu tsa ho qetela o lokela hoka emelana le maemo a tshiu tsa ho qetela. Balokela hoka tseba seo, Molaetsa o lokela hoka etsa seo.

Kamehla, Molaetsa wa tshiu tsa ho qetela o emelanag le maemo a tshiu tsa ho qetela. Ho tloha jwalo ka Lengolo hoka pota. O lokela hoka etsa seo le lekgatheng lena, ho hweletsa ho kgutlela Lengolong. Oho, hlena. Jwalo kaha melaetsa emeng entse, Molaetsa ona o lokela hoka etsa seo le ona. Re tshepisitswe seo le rona. Modimo O tshepisitse ka Lentswe la Hae. Malakia 4, o itse ho tlaba jwalo, "Ho busetsa dipelo ho bana." Ke tshepiso eo, mme re phela tsatsing leo. Oho,ho bile jwalo kamehla yohle, nako le nako, sehlopha sa baetapel jwalo feela. Hase hakalo; ke baetapele bakopanya dintho. Jwale, hare ... O bolela, "Oho, Moena Branham."

191 Ho lokile, ema hanyane feela, re nale Lengolo bakeng sa seo. Haeba ese Lengolo, jwale ebe haho jwalo. Ka mantswe a bona a bohlale, ka boetapele ba bona bosa tlotswang, mantswe a bona a bohlale ba lefatshe, bona ... Hobaneng, ho nale seseng seo b oramahlale bao baka seetsang, empa o nahana hore Satane ha ana bohlale? Na hase yena ... ya ileng atla ho Jesu Kreste a mofa mabaka, mme a bile a Mokhoutela Mangolo? O ile a etsa seo. O bohlale haholo. Empa Jesu ha Akaba A pheisana le yna; O ile Are feela, "Ho ngodilwe hothwe. Tloha ho Nna, Satane."

192 Ho jwalo feela, boetapele bo senang tlotsuo ... Sheba Kora nakong eo Modimo A neng A rometse Moshe ka molaetsa, mme Kora le Dathane banahana, batla ho Moshe, mme bare, "Jwale, motsotso feela; o nka nako ya hao e ngata. O nahana hore ke wena feela lewatleng; lekau le leng feela ka hare ho hoko, ke wena feela.

Ho nale batho ba bang bao bahalalelang." Moshe one asaka are haba halalele. Empa one anale taelo; one a lokela hoka etsa seo. Mme ba bokella sehlopha kgahlano le Moshe.

Mme ba mmolella, "Tsamaya o ilo ema monyako." Banna bao ba nale neo le bona, lea tseba hore neo e etswa jwano. Bula lefatshe le bakwenye. Mme ba nale neo ya mollo aletareng. Ka mollo ka hare ho diokgi, jwalo kaha ho bonahala, bane basa hlokomele molaetsa.

Modimo O boletse, "Ke roma, Moshe mohlaka waKa, tlase mola hoka etsa sena. Le tlise seo mona." Lea bona, baile bahloleha hoka hlokomela seo. Moshe one asa batle matlakala. Jwalo ka Elijah ane ale teng sekolong sa baporofeta, one abua a toba taba, a dula le Lentswe.

Ke sona seo batho BaPentecostal balokelang hoba sona, hoikarola ho lefatshe, ka kotloloho ho Lentswe. Jwale, jwalo le seke la kgaohana le seo leleng sona; letla teba. Le seke la kgaola maqhama le Golgotha. Itshwarelleng Lentsweng la Modimo, bakeng sa "Hodima Lefika L ena ketla AHa Kereke Yaka," dula tabeng eo.

197 Jwale, Dathane bane ba nahana hore -- bona ene ekaba banna. Lea bona, ke sona seo eleng sona hoka leka hoka kenya taba tse itseng Lentsweng la Modimo. Seo nke sona se lokileng. Bohale ba motho hoka leka ho etsisa kapa hoka kopa Lentswe la Modimo. Seo sekeke sa sebetsa hohang feela. Se keke sa sebetsa. Ha seso sebetse mme sekeke sa phetha hape.

Sheba Jesu ha A ne a eme moo, Are, "Ke mang hara lona yaja Nqosang ka sebe? Ke ofeng hara lona yaka etsang seo na? Ke le bolella hore ke Messia. Mme haeba kesa etse mesebetsi ya Ntate, le seke la dumela letho laKa. Empa haeba ke etsa mesebetsi le Ntumele, dumelang mesebetsi; hobane e paka Nna." Hantle feela. Mme bane saka badumela seo; bane ba batla tsa bona ditsela.

199 Ekanna yaba bane basa tsebe hore seo ba seetsang ke phoso. Bane basa ... hake dumele hore bane batseba hore ene ele phoso ho etsa seo. Keye ke bone batho ba kereke tse kgolo tsa mekgatlo. Keye ke fumane banna balokileng moo. Empa ho jwalo kaha leqwetha le boletse, theohelang kwano, "Ntho emakatsang, baruti bao bane baba sefaleng kamehla yohle,ba bona sena kamehla yohle, mme ba kopana le ho, loka kamehla, bakeng sa dibe tsa bona."

Mme ha mmuelli a ema are ... "Tsela eo batho baka sebedisang tjhelete ya bona kateng, le dintho tse jwalo, leho thusa mosebetsing wa Modimo, hoisa Evangedi kae kae" Ha bahlanka bao ba Modimo ba lapile, ba sena dieta maotong a bona ... Hallelujah. Haho mokgatlo le omong o ileng wa thusa tabeng eo, hobane bane ba emetse Lentswe la Modimo.

Hose letho le emeng hantle tabeng eo. O bafumane setlang ho emelana le bona tabeng eo, ebe bafumanang jwale? Tlwaelo enngwe ekgolo ya bona. Bonneteng, basebeletsi ba nnete, matshwao a balatela, batshepela ho mosadi emong ya hlatswang diaparo. Hlokomela, ke seo moo seleng teng. Eka nna yaba haba bolele seo ... Empa ho etsahalang ka bona? Difofu. Jesu O boletse. Hopola, hopola, Jesu O boletse. Mme ho bonahala jwalo, kajeno ...

202 Jwale mamela, ke tshepa hore haho hobe hakalo. Hao etsa Nnete, seke -- hake nyefole. Ke leka feela ... Ke rata ... Mme haeba ... ke boulella Kereke. Sena ... Bona ke Kereke ya Assembly of God, kapa leha ekaba keng feela, kapa ke -- hake tsebe hore keng. Keng ... Seo hase etse phapang hohang ho nna.Ke Kereke ya Modimo. Seo keng, Ke dumela, Ke kereke ya Modimo. Hahole jwalo, jwale, bohle re lokela hoba jwalo, eseng Mokgatlo wa Kereke ya Modimo, empa Bakretse dipelong. Kereke ya Modimo ka hare ho mabota, eseng lebitso, jwalo jwalo.

203 Jwale, kajeno ho sena, palo ya batho e bolela seseng. Jwale, hao lebella tsoseletso ya Baptist. Oh, banale enngwe. Baebitsa'44, "Millione ho '44." Moaletsa w Billy Graham jwalo jwalo, hobaneng, hantle feela, ke ntho ekgolo. Methodists, Baptists, Presbyterian, ke ntho ekgolo eo ho bona, ba nale yona?

Jesu O boleletse Bafarisi, "Baetapele badifofu. Le nka moetsadibe, le moetse habedi hofeta pele." Mme ke sona seetsahalang kajeno.

205 Billy Graham, hane ke ile dijong tsa hoseng mane Louisville, Kentucky, atla moo, jwalo ka moevangedi ya tumileng, are, "Kea tsamaya ... Paulose ore ... Mohlala ke ona." Are, "Paulose o kene motseng, mme selemo ha a kgutla ha morao keha a nale mashome a mararo." Are, "Ke kena motseng mme ke kgutla dikete, mme hake kgutla ke fumana mashome a mararo." Are, "Hoe tesahlang?" Mme kare ke utlwisisa seo ose bolelang. Anyanya monwana wa hae, hara banna ba makgolo a mararo badutseng moo, are, "Ke ka baka la lona baruti ba botswa." Are, "Le dutse hara diofisi tsa lona, mme le bua ka mehala, lere motho a theohele moo -- bakeng sa hokaba leloko la kereke. Le lokela ho moetela."

206 Ka dula mooo; ka nahana, "(Oho Modimo) Oya tseba, Moevangedi Billy, o monna ya moholo haholo. Ke mothwana feela. Ere ke o botse seseng mona." Ke lakatsa eka nka botsa sena; empa ke hlompha moena, ke nahana ka mohlanka wa Modimo. Empa ke lakatsa ho bua sena, "Yaba, Billy, hore na Paulose ene ele moevangedi ya jwang eo oka molatelang?" Uh-huh. Hoetsahetseng? Pauose ha a nke diqeto; o monkile ka Moya o Halalelang, ka meya ebatlehang, mme one a nale kgotso.

207 Hoetsahalang kajeno; ke maloko efeela. Hantle feela. [Karolo esa sebetseng ho theipe -- Mong] ... maloko, boloko b o boholo, ditlelase tsa sekolo sa Sontaha, ho lefa motho hore atle kerekng, ke mang ya nang lea mangata. Lea tseba, mokgwa wa Bafarasi. Mme ka makoko a bona, "Re bahlotse Sontaha sefetileng."Haeba o fihlile moo o entseng Kereke ya Modimo mojaho wa ditweba, ebe ke nako ya ho kwala mamati.

Kereke ya Modimo ke Modimo O phelang lefatsheng, ebonahatsang Jesu Kreste. Kea tseba hore haeya tuma haholo; okeke wa lebella hore ebe ka tgsela eo. Re lebeletse hore eloke.

209 Ho ikgohomosa ka yona ... Empa, na one o tseba, marata a maholo ana ha akaba a tshwenya Moporofeta Elia. O nnikle a utlwa mollo le mosi jwalo jwalo, diaduma le marata ao, madi le dioli, le dintho tgse ding, empa dine disa mokgathatse hohang feela. Lea tseba, Amerika haesale ebatla modumo le lerata. Empa Modimo O bua ka Lentswe le lesesane haholo.

210 Lea tseba, ha koloi e kene masimung hang feela, mme e -- nyolosa e dikela, e etsa lerata le leholo. Mme, hae kgutla ha esana lerata lane; ese e laetse ntho tse molemo. Lea bona? Yeah.

Empa re phomoditse meya ya rona hodima moya. Reka etsa seo ha jwang, reka etsa seo ha jwang? Oho, hlena. Menate le botumo ba Hollywood bole teng ka hare, re nale basadi barerang dipulpiting, batantsha semoyeng. Hake tsebe hore ke moya o jwang oo.

Hake batle hoba ka tsela enngwe ha jwale; ke -- kea lerata. Haeba hose jwalo, mme ebe Modimo Otla nkahlola ka seo. Lea bona?

Empa o fumana seo. Lea bona? Ke tsela eo Pentecostal ethelletseng ka teng. "Re nale Moena hukung ela." Oho. "Renale Assemblies tse ngata, hobane re Oneness, kapa Trinitarians, mme re ... " oho, sena, sane, kapa sela, oho, mekga e fapaneng. Lea bona? Oho, moena,sena hase bolele hore ke Modimo. O sebetsa ka motho ka bonngwe. Hantle feela.

214 Hlokomela, lerata le leholo, empa lene lesa kgathatse moporofeta. Moporofeta one asa kgathalle lerata leo. Empa Lentswe le lesesane, o tsebile hore ke Lentswe; apata sefahleho ka lesira.

Lea tseba, letsatsi le hula metsi metsotso emeng le emeng e mehlano, ntle ho lerata hohang feela, hofeta ... Mme re etsa lerata re hula dimilione tsa dikalone. Hantle feela. Re batla kamehla ntho ekgolo "hurrah," mme re potolohe taba eo. Mme haho tluwa Lentsweng, ebe hoba le ntho enngwe. Lea bona? Tlohong, mme bare, "Ka tsela e jwalo, Modimo ha A bokwe, Kea lebolella ... "

216 Ke ile ka kopana le monna emong eseng kgale mona. Hake bue sena hobane ke batla seseng, ntshwareleng haeba -- haeba ke batla matshwao. Kene kele kopanong ya tente, moreri, ele MoPentecostal a tlile le mosadi wa hae a bapala piano.

Mme yare ha a hlahisa mosadi wa hae, bonneteng, ke ile ka batla ke akgeha. Mosadi enwa one anale moriri o mokgutshwane haholo, o ithatetseng, mme a nale e kgolo, masale a maholo, pente ena engata ya sefahleho le ya molomo, kapa leha ekaba e bitswang ntho eo, ka manala a tlotsuweng. A bonahala eka ... Maemo a tshosang haholo; a maholo, manala a matelele, ka tsela e jwalo.

Ka maemo a basadi bana bathobalano; hanyane, mokgwa oo, mese e mekgutshwane,ene esa kwahele le mangolo a hae ha ane a dula. Ka tsela ejwalo, ke ile ka ema moo, mme kare, "Moena, na hake o bolella seseng ketla utlwisa maikutlo a hao bohloko?"

Are, "Hobaneng, lehoka." Monna ya lokileng, mme a bonahala ele mosadi ya lokileng.

Kare, "Na ore mosadi wa hao ke mohalaledi?" Are, "Hantle feela."

Kare, "Ntshwarele, o bonahala jwalo ka szehlola ho nna." Kare, "Oya tseba, kapa ntho enngwe e tshwanang le seo feela."Kare ... Are, "O bolela jwang, Moena Branham?" "Oho," are "omotho wa kgale kwana." Kare, "Sekolong sa Lengolo o bolela nnete. Hantle feela, sekolo sa kgale sa Lengolo." Hake dumele diketsong tseo; Nkase kgone ho etsa seo, ha Bibele ekgalema seo. Lea bona?

221 Ho lokile, ho bonahala eka, nako le nako, ntho enngwe le enngwe e utlwahalang, "Banale qeto tse mashome a mane a nang le metso e mene, qeto tse mashome amane a nang le metso e mene"; "Re nale diqeto tse makgolo a mararo." Hahole jwalo, seo ke moferefere feela. Maipolelo a lejwe. Hantle feela. 'Hobane Peterose, hodima maipolelo ana, o ile a bitswa lejwe, lefika le lenyane: Peterose, ho ipolela. Jwale, majwe, jwalo majwe abolelang hahose letho leka tiisang Lentswe la Modimo? Lea bona? Molemo ke ofeng?

Ke lona lebaka le etsang hore o seke wa fumana hao kgutla dikete tseo tse tharo o fumane mashome a mararo. O tlosa feela lejwe leroleng, mme o tlose seo moo, mme haba soka balokela tempele hohang feela. Balokela hoka kapuwa, hoka lekantshwa le Lentswe la Modimo, ho kopanywa mmoho, hoahuwa hodimo motheo wa bapostola, Lejwe la Motheo Jesu Kreste. Mme o boletse, "Ya dumelang ho nna, mesebetsi eo ke e etsang otla e etsa le yena." Hantle feela.

223 Re kaba Kereke ejwang eseng ditho tsa ba bang? O boletse, "Ka tsela ena batla le tseba hore le barutuwa baKa, ha leratana." Ha sena sekgaoha ka lehare, diphapang tsa mokgatlo ... Hake behe sena hodima batho; empa hodima mokgatlo (Hantle feela), eseng bathong kaofela. Lea bona? Oho, ho hobe haholo, leha hole jwalo ...

O lokela hoba le sesebediswa sebohale haholo, Lentswe la Modimo, hoka leotsa bara ba hoaha. Oho, hlena. Thapelo yaka ke, "Modimo, potlaka ka Malakia 4. Re nehe Molaetsa ona wa hoqetela. Re nehe emong, romela seseng hokapholosa kereke ya Pentecostal."

225 Modimo Otla romela lenqosa lefeng matsatsing ana? Ketla o bolella sena, moena, kgaitsedi, jwalo ka moena wa lona ya lebeletseng nako eo, o tlaba ka yona tsela eo ho lebeletsweng ka yona: mofuta ona oo. Otla kgutlisetsa kereke maemong a Lentswe. Modimo, hake rebeng le maemo a sena. Pele atla, ha re beng lejwe la ntlha, le betlwe, re emetse ho ema ka mahetla ha Modimo Atla, hobane O tshepisitse.

226 Jwale, kea tseba, ke utlwa seo sekgutla. Mme, hopola, ka neo enyane ya semoya. Lea bona? Jwale lere Jesu O boletse are, Haeba le amohela taba Yaka, ke yena Elia eo honeng ho buuwa ka yena. "

Epa lea bona seo a neng a bua ka sona -- ho Mohal. Mattheu 11 temana ya 6, "Haeba le amohela taba yaka, nka sena seo a sebolelang, mme are, 'Ketla romela lenqosa pele hohotla haka.'" Ene ele Malakia 3, eseng Malakia 4.

Hobane ho Malakia 4 O boletse, "Pele ho tsatsi leo letshabehang, lefatshe letla tjha, mme batho batla tjha hodima lona; jwalo ka disu." Hatle feela. One a bua ka lenqosa pele ho hotla ha Hae, leo eneng ele Elisha. Seo ...

229 Hake dumele nthong tsena tse ntseng dietsahala mona tsa kobo ya Elija le dintho tse jwalo. Ke ... Kaofela ditlile, hantle feela, ho sisinya ntho ya nnete. Empa, ere ke o bolelle, hotla nyoloha lenqosa la mongwaha wa Pentecostal ho sisinya dintho. Eoe etlaba monna. Eseng sehlopha, eseng mokgatlo; empa monna. Ho bile jwalo kamehla yohle, mme Modimo ha a fetole tsela eo A sebetsang ka yona, Ke Rabosafeleng.

230 Hopola, haeba lenqosa, Johanne ene ele Malakia 4, Lengola letla fosahala; hobane le boletse hore seo setla etsahala, "Lefatshe letla tjha, mme balokileng batsamaye hodima molora." Ka tsela e jwalo bala, mme o bone hore haho jwalo na. Lea bona? Empa Jesu o boletse seo; One a bolela ka Malakia 3, "Ketla romela Lenqosa laKa pele." Hantle feela.

Jwale, empa hopola, lena keho kgutlisetsa bana ho bontata bona, tumelo ya bana ho bontata bona, hoya ka Bibele.

Ke sona seo Moshe a seentseng. Ke sona seo Jesu A seentseng. Ke sona seo Lenqosa la Bibele le seetsang, nakong ya ho qetela; ho kgutlisetsa molaetseng. Batho, hoya ka mokgatlo ho theosa jwalo, batshwara kwana le kwana matsatsing ana.

233 Bannile baetsa seo ho tloha kgale. Ka tsela e jwalo re batla Lenqosa. Modimo, O morometse. Le nahana hore retla moamohela? Tjhe, monghadi. Etlabamotho ya sa qetisahaleng, hantle feela, empa Modimo Otla tiisa sena. Modumedi wa sebele, bona bakgethilweng ke Modimo ka boitsebelo pele lefatshe le thewa bakeng sa Bophelo Bosafeleng, Jesu O boletse, "Bohle Bao Ntate A nneileng tsona, haho motho ya ka bantshang letsohong laka. Bohle bao Ntate A Nneileng bona(lekgathe lefitile), batlatla." Hantle feela, bane ba ...

Hake dumele tabeng ya thuto ya Baptist ya -- sireletso esafeleng. Ke dumela ka tsela ya, empa ke dumela sireletso ena. Empa watswa -- tlasa Madi A Jesu Kreste, haoya sireletseha. Ke sireletsehile.

Mme hao kolobetswa ka Moya o Halalelang, mme Ore ke nale Moya o Halalelang, mme o latola Lengolo? Ore o dumela Moya O Halalelang, ebe o latola Lentswe la sebele? Ha jwang hobane Moya o Halalelang o ngotse Bibele? Akase latole Lentswe la Hae, ore, "Ke -- kene ke fositse; o nepile"? Tjhe, hase Modimo Eo. Tjhe, monghadi.

236 Sabole e Bohale ... Morena, re romele Lenqosa leo. Ke lona leo re lebatlang. Ebe, hantle, ha atlo lokisa seetsahalang ka hare ho meaho ena, hotla etsahalang? Bongata bokase emele seo. Batla lakatsa hoka emela seo, leha lentswe leo lehlahisa monna. Etlaba moporofeta ya tlang ka Lebitso la Morena, mme o tlaba lefatsheng mona. Ke dumela jwalo.

Oho, kaofela bare, "Etlaba sehlotshwana sa batho." Ke batla motho yaka mpontshang ka hare ho Bibele seo; Modimo etlaba o fositse seo aneng a sebolela Lentsweng la Hae; Akase etse seo hohang feela. Tjhe, monghadi. O tshepisitse sena. Etlaba monna ale mong. Mme ho tlaba le babang hape, hantle feela, dikete, Kereke ya badumedi etla molatela, hohle.

238 LJwalo kaha ho bile le nakong ya Noahe, ho kasebe le batho ba bangata batlang ho molatela, hobane Jesu o boletse seo, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe." Na le tseba seo? "Jwalo kaha ho bile nakong ya Lota (Ba bale), ho tlaba jwalo.

Lehodimo le lefatshe ditla feta, empa Lentswe laka lehoka." Lea bona seo ke sebolelang? Oho, moena, re lokela ho nkela sena hloohong; hoka sebe kgale. Reka tsoha ka tsatsi le leng ra bona sena. Hlokomela. Sheba, rapela, batlisisa, batla; seke wa dumella sena ho ofeta hohang feela. Mme hopola, ha Lentswe la Modimo le rerwa, Modimo O tlameha ho tiisa Lentswe la Hae.

240 Hopola seo A seboletseng, ho etsahetseng mehleng ya Lota? O itse, "Jwalo kaha ho bile mehleng ya Lota." Ho etsahetseng pele ho howa? Hotla etsahalang pele ho howa, ke mofuta ofeng wa molaetsa oo Kereke etlang ho o fumana? Eseng Sodoma jwale, Kereke ekgethuweng. Hoya ka boraro jwalo: Ho teng BaSodoma; ebe Lota le sehlopha sa hae, kereke e tlwaelehileng; hone hole Abrahama, mokgethwa. Boraro bane ba nale molaetsa, hantle feela, ka melaetsa e fapaneng. Hlokomela moo a ileng a leba teng, seo A seentseng ho Abrahama. Jesu O boletse, "Ho tlaba jwalo le mehleng ya Mora motho." Jwale, re keke ra hana seo; ke sona seo Jesu A seboletseng. Ho tlaba ka tsela e jwalo.

241 Jwale, bongata ... Ha Jesu A tlisa teko, "Batlisisang Mangolo, hobane le nahana hore ho ona ho nale Bophelo Bosafeleng, mme a paka Nna," Na baka emela teko eo? Tjhe. Mang le mang oya tseba, kaofela bopaki ba mafika aka emelang sohle, a kgephoha, metsi a phunyeha; akase emele seo.

Oho, monna, a romela sehlopha. Kamehla Modimo O bala ka bonngwe eseng ka sehlopha. Keya lahlehelwa. Lentswarele hoka le emisa nako e kana; hase maikemisetso aka. Ere feela -- metsotso e mmedi, ke etse sena sa ho qetela, mme ketla qetela. Ke tshepa ha -- ke nale seka o thusang(Oya bona?) hoka o phomotsa mohopolo. Lea bona?

243 God has always counted character, not members. And today we do vice versa. We count members, good dress, well payers, instead of character. That's right.

Eliazare o lekile ho iketsa yena. Hantle feela. One atla tholang? Mme o ile a tshepa Modimo. Motho wa eng? Motho bakeng sa Isaka, monyaduwa, ya tshwantshang Kereke. O tseba seo. Seo sene setlwaelehile ho Abrahama;ena ke Peo ya Borena ya Abrahama. Ka tsela e jwalo, haeba Eliazare, lenqosa la monyaduwa, haeba monna eo atla, lenqosa la letsatsi la ho qetela, le leka ho fumana Moyaduwa wa Kreste, ekeke yaeba leloko la mokgatlo. Otla sheba botho ba hae.

Hlokomela. Pele botho, ebe o loketse hoka kopana le Isaka. Kamora botho, ebe o lokela ho ema nako e telele bakeng sa Isaka.

246 Oo ke molaetsa wa tshiu tsa hoqetela, kganya ya ka phirimane, ke ho fumana monyaduwa (Moo batlang ho dumela Molaetsa?), tsoma seo. Na oka bala seo ke buang ka sona? HOka tsoma Kereke eo moo eleng teng, seo sekeke sa kwala lemati. Mme hao etsa seo, ebe o fumana botho. Jwale haeba seo setla emelana le seo ka moaparo ... O lokela hoka apara. Ema.Haeba aka ...

247 Sheba Rebeka emonyane a mametse, pelo kamoo e otlang ka teng. Yena ... One -- a mmolella. Jwale, one a -- ntsha mabinabine a pelo, "Ketla leba hokae, ho fihlela ke fumana botho. Ebe hake fumane botho, ebe rea moemesa." Oho, hlena, ke ntho e otlang ha kakang eo. (Eka ekabe re nale nako) Hoka molokisa;hoka emisa leho mamela. Eliazare one a bua alemong, empa one a bua leya moromileng.

Mme one a nale dimpho hoka tiisa seo hore o romilwe. Amen .... One a batla hoka moapesa sena, hoka molokisa." Hanka mmona sefahleho le sefahleho. Lea bona? Lea tseba, ke batla feela hotswa, ka tsela e jwalo ke lponele yena. Leha hole jwalo, kese ke boletse haholo; lea tseba seo ke sebolelang. Ho lokile. Mamela, ema feela.

249 Hlokomela, molaetsa wa ho qetela, mosebetsi wa hae etlaba hoka lokisa monyaduwa, Monyaduwa bakeng sa Monyadi. Seo etglaba Molaetsa wa hae. Jwale, o lokela hoka ithuta abc' hoka ithuta algebra ha morao? Ha Ditiiso tsena tse ding dibuleha hamorao. Hantle feela. Ithute ABC pele. Keng ABC? "Kamehla Dumela ho Kreste,"eseng mekgweng, Kreste. Lea bona? Dumela seo A sebolelang, eseng seo moytho emong A sebolelang.

Haeba sele kgahlano, haeba monna ao bolella hore kutang moriri, basadi, lea tseba hore o bua leshano. Bibele ere seo ke phoso.Haeba are madikone a lokela hoba lel basadi ba bane kapa ba bahlano, o leshano. Seo sekgahlano le Lentswe seo. Lea bona? Ntho tsena kaofela tseo ke buang ka tsona, ditlisa motho Lentsweng.

251 Ho tlisa kereke Lentsweng. Jwale, molaetsa wa Malakia 4 o etsang? Ho kgutlisetsa tumelo, tumelo ya tsoho. E entseng hore ba bone Jesu kamora ho tsoha bafung, Ale hara bona.

Ene ele banna ba mantswe a mmalwa feela. Bannile batswella ho rera Lentswe. Oho, barerile nako e telele; Paulose o ile a rera bosiu kaofela. Lea bona? Monna wa ashwa moahong, ashwa. Yaba o beha mmele wa hae hodima hae, yaba oya phela hape. Lea bona, lea bona? Lea bona, a tswella ho rera.

253 Hlokomela, ene ele banna bafapaneng le boPh., L.L., Q.U.S.T., leha o batla hoba bitsang feela,ke kajeno. Eng? Arola molaetsa ... Molaetsa, honale, ka lenqosa, oa arohanya. Ba bang baya dumela ha ba bang tjhe. Ba bang ba Lutheran ... Ba bang Catholic malebana le Luther; baentse seo. Ba bang ba maLuthere ba ikamanyana le Methodist; ba bang tjhe. Ba bang le Pentecost, ba bang tjhe. Ba bang le Kganya ya phirimane, ba bang tjhe.

Ke ba bakae batsebang hore ke Kganya ya phirimane kapa tjhe? Eleke ka Lentswe (eseng Lentswe le le leng feela, Lentswe kaofela le kopantswe), lea bona hore seo ke nnete kapa tjhe. Oho, seo keng? Ebe ha Molaetsa o tiisa seo, ebe ke Lentswe, ebe Lentswe lea tiiswa.

255 Hlokomela Molaetsa ... neng ... Hlokomela Molaetsa oo batho bao latolang, mme lenqosa le bonahala eka lea hlolwa, ha a thole lemati le leng, ha a thole sebaka, jwalo ka Morena wa rona.

Hopola, ha ane a etsa seo ... Oho, ha Ane a fodisa bakudi, moporofeta emonyane, "Oho, hlena. Ke thaka le Leholo leo." "Dumela, Rabbi, o phela jwang?" Empa ha A qala a bua Nnete.

A fumana mohau kerekeng, batho. Dikete di Molatela. Bane bale dikete tse tharo, ntle le leshome le metso e mmedi. Empa kamora hore A fetohe bohobe -- kapa A fetola -- makgolo a mahobe, hoka bolela ka taba eo, hobane feela bohobe ka ho bonahatsa seo.

Yeah. Lea bona? O ile A eketsa mahobe. Mme hang feela kamora seo ... Atsamaya hodima metsi, A etsa mehlolo, mme A etsa dintho tseo A neng A dietsa.

Mme yaba, ha A qeta ho etsa seo, yaba O qala A babolella diphir tsa dipelo. Batho batloha ho Yena. Mme mashome a supileng a tloha ho Yena, "Uh. Ke mang yaka utlwang? Eo ke puo e thata. O otla seo ka ho phampholla seo. Jwale, ke bomang bona hoka bua ntho tsena?" Mme ba boel batsamaye hape. Yaba Jesus o kgutlela sehlopheng sela hape, jwalo ka matsatsing a Noahe,jwalo ka matsatsing a Sodoma, o boletse, "Le batla ho leba le lona?" Yaba Peterose o bua mantswe ana a maholo re,"Morena, retla ya kae?" (Modimo, re thuse).

260 Hlokomela Molaetsa ekare oya hlolwa, ke nakong eo Modimo A eba sebakeng, nakong ya Molaetsa ekang oya hlolwa.

Noahe (ho kwaleng jwale), Noahe o rerile monyakong wa areka ka dilemo, ho fihlela, habane ba motsheha kaho mophoqa, Noahe o ile a nahana -hotla loka.Modimo A kwala lemati. Mme batho baile baemela moo hoka bona hore na ho etsahalang. Matsatsi a monate a supileng, mme tsatsing la bosupa pula ya qala ho na. Uh-huh.

Moshe,ene ele eng? One a theohetse le yena, a etellapele setjhaba. Lewatle le lefubedu kapele. one ale maqetelong a tsela. Ebile moo Modimo A theolang moya wa botjhabela, pheletsong ya tsela.

263 Ene ele Daniele, a eme ka molaetsa wa hae, "Nakse itshilafatse ka ntho tsa lefatshe lena." A emetse nnete ho Modimo, one ale hantle feela tseleng, ho bonahala eka nao eya feela, ba molahlela lemeng la ditau. Modimo A ema sebakeng.

Hoseng hohong, tlase mane Babylona ... Amen. Nka sheba Lehodimmong;ke bona -- terone, Mangeloi A epotapotile. A sheba tlase mane Babylona, ke bona -- sebopi setukang botukang. Ke bona bana ba bararo baemeng moo, bareng, "Modimo wa rona otla re pholosa. (Lea bona?) Empa hare kgumamele setshwantsho, hobane seo sekgahlano le Lentswe la Modimo. (Lea bona?) Re eme mona."

265 Ho lokile," ho bolela morena, "A nyoloha ka ditepise; letla tjha." Banna ba dishakgola, pheletsong ya nako ena, ke bana moo banyolosetsang teng, ka ditepisi, rwai rwai.

Ke bona Lengeloi le eme -- hlakoreng la terone, le hula sabole, lere, "Ntate, sheba fatshe mona, ho etsahalang. Ere batsamaye; Ke nna Gabariele, ketla fetola maemo."

"Kenya sabole ya hao ka selateng, Gabariele. Ke lebeletse maemo ohle mona."

Ke moo hotlang le leng hape, lare, "Ntate, ke nna Wormwood; ke ya timetsang ka metsi. Ka nako ya maemo akang ana, monna ya etsang dibe asa tshware bana ba Hao hantle, mme ke -- maemo ohle ekaba metsi feela. Ketla hlatswa Babylona mmapeng hoseng hona. Ere ke lebe teng."

"Kea tseba hore oka etsa seo, Woodworm, o Lengeloi le tshepehang. Lea bona? Empa, nkase dumele hore o lebe teng ha jwale; ona ke mosebetsi Waka. Ketla theoha, ka Bonna." "Mona, hoya ba bona?"

"Haesale ke batadimme. Ke utlwile thapelo tsa bona. Ke bone tsela eo baemetseng Lentswe laKa ka teng. Ketla fihla ka nako."

Oho, hlena. Nkare kea bona ha A lahla kobo ya Borena fatshe a theohela teng, ka tsela e jwalo feela, mme are, "Tloho mona, moya wa botjhabela, bophirma, borwa, leboyat. Kenang tlasa diaduma mona; Ke ilo kalla koloi hoseng hona. Ke theohela mane Babylona, Ke ilo fetola maemo." Oho, moena, One A ile A fihla hantle feela ka nako.

Mahlo A Hae ale ka hare ho sebonela hole mme ka tseba hore O ntadimile. O tadimile phirimaneng ena, o tadimile nna. Le wena. Hohle hore na re eme na, retla etsa taolo ka tsela e jwang, hotsa retla ema hodima Lentswe kapa jwang. Hoka mora nako hofeta kamoo reka nahanang.

272 Jakobo, ha ale tseleng ho leba hae, ka tshusumetso ya ho kgutlela hae, a kopana le moena wa hae. Oho, empa ka tsatsi le leng o ile a lwana le Modimo. One a tshaba moena wa hae, empa hoseng ho latelang one a satshabe moena wa hae, kgosana e hlotsang. "Hake hloke Esau kapa mabotho a hae, leha ele ya mong," Modimo one ale teng sebakeng. Lea bona, O lokile haholo.

273 Jesu, A latotswe, kamora ho bontsha hore ke Mora wa Modimo, are, "Haeba kesa etse mesebetsi ya Ntate, le seke la ntumela." Ene ele Kganya ya nako eo (Entse le Kganya le kajeno), A ema sebakeng. Mme batho, hoya kamoo baka kgonang ... Mahobe le dihlapi, ba molatela. Empa ha A qala ho ba bolella ka Lentswe, baarohana; bane ba nale meetlo ya bona. ENe ele kgahlano le sohle, leha hole jwalo bane batseba hore ke Lentswe. Empa bafofetse basa bone; leho tseba ka seo, ho jwalo le mengwaheng yohle, ke bolela, hohle. Ho etsahalang? Ho bonahala eka o hlotswe.

274 Lea hlokomela, ho tloha ka nako eo, botumo ba Hae batloha. Ha? Ha A qeta ho ba bolella Lentswe. Ha Ane A loketse hoba -- tshebeletsong tsa bona, bohle bane ba mmatla, "O Rabbi, tloho ka kwano." mme, "Rabbi, tloho ka kwano." Empa ha thuto ya Hae e qala; "Oho, thuto ya hao e tshwenya batho." Oho, hlena. "Oho, nkase kgone hoba le wena kerekeng hape, Rabbi, hobane, o ferekanya batho, thuto tsa hao ha re didumele." Haho soka ho fetoha letho.

Lea bona? Hase. Tjhe. "O kasebe le seo, Rabbi." leha yena a ile a bonahatswa, ka Mangolo hore Yena ke Yena, ha baka badumela seo. Qetellong O ile A leba pheletsong, ha Satane ane a nahana "Ke Mofumane jwale," o ile a Mothakgisa sefapanong. Tlase, tlase, tlase, tlase, ho fihlela ba nahana hore re Mofumane jwale, ho Mokenya lebitleng. Empa ke hona moo Modimo A ileng A hlahella sebakeng. A nyoloha ho tsoha bafung. Hobaneng?

276 Ntho yona eo hape, Paulose, o boletse, "Kaofela ... Demase o ntahlile." Bohle baile ba Molahla bakeng sa Lentswe. Hake dumele ha Demase a ile a leba ditlelapeng tsa bosiu jwalo. Empa Demase one a batla ho leba ... Demase ene ele monna wa morui, mme one a batla ho tsamaya le banna batsebahalang; mme ka tsela e jwalo o ile a leba ho bona. Mme yaba Paulose ore, "Batho kaofela ba ntahlile." Hobaneng? Tshebeletso ya hae, one a ebeile hodima lejwe la motheo, ho fihlela qetellong.

Takatso ya hae ene ele hoba mohalaledi jwalo Stefane ya bolailweng; ebile paki ya lefu la hae. One a batla hoshwa jwalo le yena. Ha ... Agabase, moporofeta eo ya kgethilweng, a eme kgahlano le yena hore a seke a leba Jerusalema. O boletse, "Kea tseba hore ha ke lokele ho leba teng. Empa hake batle ho leba teng, hoya tlangwa ka mahlahlela Jerusalema, empa ke leba teng hoya shwela Morena Jesu." Seo ene ele eng? One a tiisa tshebeletso ya hae.

278 Oho Kereke ya Modimo O phelang, reka bua bosiu bona bohle. Tsela eo re ilong ho tiisa Molaetsa? Tsela eo re ilo etsang sena ka teng? Modimo thusa, re thuse hore re nkele Lentswe la Hao hloohong, re eme ka ho tiya ho lona. Ere ke shwele lona; ke phele ka Lentswe, ke shwe ka Lentswe. Ke bonahtse Kganya, hobane ka phirimana ho tlaba le Kganya.

Re horeng eo, metswalle. Ha re dumele seo, hare inamisa dihlooho tsa rona. Pele, ke kopa tshwarelo kaho le tshwarella nako ekana, hora tse pedi; hora le metsotso e mashome mane le bohlano, ke nahana, hantle. Ke tshepa hore haho letho. Ke ... Hareya nyatseha. Seo ... Haeba seo sele ka hare -- ka hare ho pelo tsa lona le meya ya lona, ebe seo ke phos, ho rona, haeba rele tshebeletso etsang seo, baena mona, banna bana batletseng ka Moya o Halalelang. Lea bona?

280 Hane ke pholoswa ka moruti wa Baptist hore ke fumane Moya o Halalelang, le tseo tsohle, tsena -- mme Lengeloi la Morena le mpolella hore re etse sena, le itse, "O lokela hore ebe o nale matshwenyeho a maholo, Billy."Ke ile kare, "Ngaka Davis,ke bone Lengeloi." Are, "Oho, matlakala feela." Are,"Seo -- ke Diabolose."

Lea bona? Oho, hlena, tsela eo sena se nkutlwisang bohloko ka teng. O boletse, "O ilo rerela maprotestanta?"

Kare, "Ke sona seo a mpoleletseng sona."

Are, "Ka thuto ya grate ya bosupa?"

Kare, "Ke sona seo a mpoleltseng sona."

Are, "O nahana hore ke mang ya tlang ho o mamela? O ilo rera ka phodiso e Halalelang matsatsing ana, mme hole meriana e phahameng haholo matsatsing ana?"

Kare, "Ha kena taba hore ho nale BoGoliathe ba bakae ntle moo."

Are, "O nahana hore ke mang ya tlang ho o mamela?"

Kare, "Haeba Modimo A nthoma, ho nale ya tlang mamela ntle moo."

284 Kene ke satsebe ka lona. Mme ha ketla ho lona, ene eka sekwahela letsoho feela seo; ke ile ka lekana hantle feela ho lona. Kea lerata. Kea lerata. Ke rata baena baka ba baruti. Le nahana hore moPresbyterian, Methodist, kapa Lutheran bakeng sa baena ba molaetsa o tjena? Tjhe, monghadi, hohang feela. Bana ke banna ba emelang nnete. Jwale, baitshetlehile ka Lentswe; tloha nthong tsa lefatshe lena. Dikgaitsedi, hodisang meriri ya lona. Kenyang mese, ebang batlet.

Hale swabe. Tlosang pente tseo difahlehong tsa lona. Le nale Mangolo a mangata ho nale hore le tlotse pente difahlehong tsa lona le ho beola meriri. Hantle feela. Le seke la etsa seo. Le seke la etsa seo. Bibele e itse ke maswabisa dihloohng. Moriri ke kgalalelo ya hae. Jwale, lere, "Ke nthwana enyane." Ho lokile; hare tloseng ntho eo enyane mme re lokise ditaba. Hare qaleng hantle.

286 Jwale, baena ... Oho, hlena. ERe ke bue seseng ho monna enwa. Monghadi, moena waka, haeba o dumella mosadi wa hao ho etsa seo, ke dihlong ka wena, mme o dumella hore o nale tlatsitswe ka Moya. Ke dihlong ho wena, o dumella mosadi wa hao ho leba seterateng ...

Mme a apere ka mokgwa o swabisang jwalo sa letekatse, mme o tseba hore Bibele ere, Jesu o boletse, "Mang kapa mang ya shebang mosadi ka ho molakatsa ose a mofebile"?

Ore, "Jwale, ema hanyane, moena, ha kena molato." Ke dumela hore o molato le wena, kgaitsedi; o lokela hore o hloke sekodi.

Empa hao itlhahisa ho baetsadibe ka tsela e jwalo, mme o iponahatsa jwalo, ke mang ya molato? Wena o molato, ho itlhahisa jwalo. Ebe pheletsong ya ditaba o molato, wa ho kenya moetsadibe bofebe, ya entseng bofebe pelong ya hae? Wena. Hobaneng? Hobane o itlhahisitse.

Jwale, seo ke nnete. Haho jwalo, o kase etse seo, kgaitsedi, ka kopo, Lebistong la Jesu, ere ke o botse moena, ka kotloloho feela? Moena, ke dihlong hore o dumelle lelapa la hao ho etsa seo; otloloha. ke nale tshepo ho wena jwalo ka monna. Lea bona?

291 Baruti ke mang ya badumelletseng, nka madikone le ba bang feela, ka basadi ba babedi kapa ba bararo, le ntho tse jwalo, mme ha le swabe, moruti?

Hao swabele ntho tse kang eo? Mme ka maloko a etsang bofebe, a tsubang, ho etsa tseo tsohle, mme baema polatefomong.

Dihlong ka lona. Ke kea le rapela, baena. Modimo A lehlohonolofatse. Kea leboha ka mamello ya lona. Jwale, kea ipotsa ... Kganya ya phirimane etlile. Kganya ya phirimane emona; ckgutlelang Lentsweng.

294 Jwale, le inamisitse dihlooho, ka pelo tse inameng, ipotseng potso ena, "Na ke lokela Lentswe? Na ho jwalo?"

Thapelo yaka ke, ho tloha mona platformong, "Oho Modimo, tlosa sohle hore ke tshwane le Wena. Oho Modimo, tlosa tsohle ho nna." Re tlase mona pheletsong ya tsela.

Ho lokile, leka phahamisa matsoho a lona la bolela seo, "Modimo, tlosa sohle se ho nna seo eseng sa Hao. Nketse, Morena, mpope, leho nketsa"? Modimo A le hlohonolofatse.

Gaeba ho nale eo, mme ele moetsadibe ka hare ka mona, A sokang a amohela Morena Jesu jwalo ka Mopholosi wa hae, kapa ya kgutletseng morao, mme a batla ho kgutla, le memelwa aletareng. Haeba o dumela hore MOdimo O utlwa thapelo tsa bakudi, ke dumela hore Otla nktlwa. Nna le wena, ha rele sebakeng sa Sehlabelo, Jesu Kreste Mora wa Modimo O phelang, re Moneha thapelo, ke dumela ha Modimo Aka re utlwa. Le memelwa mona thapelong.

298 Jwale, Ntate ya Lehodimong, re O neha setjhaba sena, sena se roba lentswe, Morena. Esita le bongata bose bokgathetse, mme bo lebile hae, mohlong baikutlwa hampe, mme, Morena, ke -- nkase bolele hore ke bomang baleng teng mona. Mme ka hohle, Ntate, ke Lentswe la hao leka hare ho pelo tsa rona. Ka tsela eo ... Mme ke ... Ho madimabe nna ha kesa etse seo. Mme ke lokela ho etsa seo, Morena. Ka tsela e jwalo ke rapela hore batho bautlwe Lentswe la Hao hantle, mme ke dumela hao O nale Bophelo, hoka fa Kereke ya Modimo seo.

Ntate, nameng ke lena lebollo, eleng ho tlosa tsohle. Modimo, re thuse bohle. Ke eme hantle le bona, Morena. Ke emong wa bona. Ke lebeletse lemong tse sekete tseo dibe ditlang ho kgaolwa. Mme, Ntate, hantse rele tabeng ena; re taba ya molato; re tswaletswe sebeng; re ntse re tsamaya, leha hole jwalo ha re selakatse. Jwalo kaha Bibele e bolela, "Le seke la hlabeha ha le kgalengwa." Empa kea rapela, Ntate, hore Lentswe ha le re kgalema. Mme kea rapela, Ntate, hore ba utlwisise ka tsela eo.

300 Ke rapela hore o bahlohonolofatse. Mme sena sebe, jwalo kaha rene re rapela pele, Morena, re tseba seo re sekopang, hobane re sa kope hampe, ha re batle ho iketsetsa mantswe, hobane re bua le Wena.

Ke kopa hore O hlohonolofatse moena mona ya ileng a bula monyako. Ke rapela hore Otla hlohonolofatsa Kereke ena le phutheo ya yona, Morena, jwalo ... Mophlomong ntlo ena ya kganya, sebaka sa Modimo hoka tsamaya hantle.

Hlohonolofatsa bohle badutseng mona, kereke tsa bona. Mme hoke hobe le seo, modumo ola oneng ole sefateng sane sa mmapole, Moya wa Modimo oneng ole Phoenix, mme ho tglisa dikereke mmoho -- tsoseletsong ekgolo, hore moruti akase rere, tlotlisong ya Modimo; empa ha bahalaledi bale mmoho, ele sello le thapelo, le bopaki, le molaetsa, ho theoha Moya, motse ohle o kopane, mamela ...

Fana ka seo hona jwale. Fodisa bakudi hara rona, Morena. Fana ka Tokollo e Halalelang, Ntate, Lebitsong la Jesu Kreste.

304 Jwale, re inamisitse dihlooho, haeba hole seo ose batlang ema sefaleng ha jwale, ha re sa inamisitse dihlooho, mme re hama pina eo, e lokileng ya kgale, Sefela sa kgale.

Mme re batla ho hama seo. Mme ha re tsamaya, haeba hole teng ya batlang, tsebo e tebileng, ho amohela Moya o Halalelang, kapa osa kgotsofala ha jwale, leha ele eng feela, reka thabela sefela seo, "Kea Morata." Mme haeba o Morata, hare hlomphe Lentswe la Hae.

Kea Morata, kea Morata

Hobane A nthatile pele

Mme A reka topollo yaka

Sefateng sa Calvare.

Ha lentse letla, ke rata emong le emong a eme sebakeng sa hae. Ho lokile, kgaitsedi.

... Morata, ke ya Morata

Hobane Yena ... (Tlohong jwale, hopotoloha aletare, baratang hotla) ... nna

Areka pholoso yaka

Sefateng sa Calvare ...

306 Hobaneng ba bang ba lona bokgaitsedi ba meriri e mekgutshwane le satle ho Modimo? Le batla hore ke bale Bibele? Ho lokile. Hobaneng le satle, lere, "Morena, ke batla ho lokisa dintho le wena, mme ke batla ho qala botjha. Mme ke rata ho dula moo. Ke tlilo O kopa phirimaneng ena, Morena. Etla hola ho tloha ha jwale."

Bibele ke dihlong ha monna a hodisa moriri, jwalo ka basadi. Modimo O fanne ka selekane tse pedi, le Adama seseng le Eva. O ile Aba apesa ka tsela tse fapaneng. Hobane bafapane, mmoho. Haesale bafapane. Ho nale dilekane tgse pedi ka hare ho Bibele ho theosa jwalo. Nka rata ho rera ka seo phirimaneng enngwe, ho lebontsha tsela eo holeng ka teng. Oho, hlena, seo semonate haholo. Ebile ke taba ya tlhalo, hoja lene le tseba nnete, ho lokisa ditaba. Hantle feela. Ho lokile, hang hape, ha reba le nnete ha jwale. Tloho, na oka se etse seo?

Kea Morata, ... (O hloka Moya o Halalelang? Nyolohela kwano, ema mona)

Hobane A nthatile pele

Mme ... (Na o batla ho atamela ho Yena? Tloho, etsang mola, emang mona. Sekase o thuse haosa eme moleng)

Hodima ... (Oka etsa kano ya hao; Modimo O lokela hoka tlatsa seo. Tshwarella kano ya hao)

308 Jwale, ke tlilo tsamaya hara lona kea theoha, ema hantle onne o rapele, hantle mona, buisanang; bakopa diotlhoko ha jwale.

Emong le emong ka kgutso ekgolo. Jwale, Modimo Otla hlompha kopo ya hao; lebe le kgutso ekgolo. Letle hantle feela mona, ho potoloha, hantle feela kamora batho bana ... baemetse thapelo.

Sefateng sa Calvare.

Jwale, ha rentse re -- baruti hlakoreng lena ...

Kea Morata, ke ... (ke rata ho bona seo, baruti kaho fapana jwalo, mmoho ha jwale; ttlasa Madi)

'Hobane O nthatile pele.

A reka pholoso yaka

Sefateng sa Calvare. (Hlena)

Jwale, nyolohang, baena, hantle moo leleng teng, phahamisang matsoho le bue le batlang ho Yena. Ke nako entle haholo ena? Oya tseba, hake bona sena ... Sheba mona, baruti ba kereke tse fapaneng, baeme mmoho. Bokgaitsedi baeme moo, ntle, baile. Ho bokwe Morena. Ke leboha haholo bakeng sa seo, baeme ka Lebitso la Morena.

312 Jwale, ha letshwele le tsebe ha jwale, bohle inamisang dihlooho. Emong le emong pelong ya hae a rorise Morena; jwalo kaha okare, "Moena Branham, ke ... " Hao entse seseng sephoso, ore, "Ke kopa tshwarelo, Moena Branham. Ke entse sena, retla o tshwarela bakeng sa seo? Ketla o tshepisa, Moena Branham; nkase hlole ke etsa seo hape." Jwale fetoha ho tloha lebitsong, nna, hoya ho Morena Jesu Kreste.

Mme hao hloka phodiso, jwalo kaha okare, "Moena Branham, hake -- hakena tjhelete; hake yaja dija tsa maobane mantsibuya, mme, yeah, kea tseba haeba o nale dolara otla nneha." Jwale, oya bona, okeke ware ho Modimo, "Haeba o nale matla a phodiso." O nale ona. See? O lokela hore hio nna, "Haeba o nale seo." Empa ho Yena hao bolele seo, "Haeba o nale seo." O nale seo. Lea bona? Ore feela, jwalo ka, "Moena Branham, naoka mpha dollara? Ke lokela hoja." Hobaneng, hantle feela o lokela hoetsa seo; lea tseba. Haeba nka ofa seseng. Ketlabe kele mobe ha nkeke ka etsa seo. Mme nna, ka baka la bokgopo, moetsadibe, keba le pelo e lokileng bakeng sa hao, hakakang Modimo?

314 "Haseba o fana ka dimpho, ha kakang Ntate ya Lehodimong, hoka kopa seo." Haeba o kopa hlapi, aofa noha? O kopa bohobe, aofe lejwe? Hohang feela.

Hobaneng, hao Mokopa ka tsela eo, ka tumelo o dumela ho Yena, otla fumana seo ka makgetlo a fetang milione ka potlako. Mme lea tseba hore nka le thusa; nka etsa sohle kamoo nka kgonang. Mang kapa mang wa lona baena aka kgona; reka ntsha ka botebo mekotleng ya rona. Reka kgona ho etsa kamoo nreka kgonang ka teng. Empa sena ke seo re lokelang hose dumela.

Jwale, re dumela hore retla thola seo ha re dumela, mme o rapele, letshwele le rapele, mme ke dumela ha Modimo Aka arabela dithapelo. Mme motsotso omong le olmong oo onang le Seo, Modimo Otla araba thapelo ya hao, mme o etse selekane, "Morena, ke entse phoso; hake satla etsa seo hape. Ketla phahamisa matsoho aka; kea tshepisa hore." Otla nka mantswe a hao. Mme o dumele seo feela. Ebe o phahamisa matsoho a hao ho Yena, "Morena, ke entse selekane le Wena. Mme kea tseba hore ke sa Hao, mme O tshepisitse ho araba seo, mme okase hlolehe."

317 Ntate ya Lehodimong, rona, bahlanka ba Hao,re eme mona sehlopheng sena sehlokang tlhohonolofatso. Ntate, ke meqhaka ya Hao, ya Lenqosa laka phirimana. Bongata ba bona, Morena, baipoletse. Ba bang ba bona baya hloka. Kea rapela, Modimo, hore ka Lebitso la Jesu Okase baleleke, hobane O boloka Lentswe la Hao. Ke tlisa Lentswe la Hao, Morena, jwalo ka Peterose a entse ho Diketso 4, bare, "Morena, hopola Lentswe. Hobaneng ha bahetene babusa?"

318 Jwale, Ntate, re tlisa Lentswe la Hao, "Ya dumelang ho Nna o nale Bophelo bosafeleng. Yatlang ho Nna nkase moleleke.

Ya utlwang Lentswe laKa o nale Bophelo bosafeleng, mme ha atle kahlolong onale Bophelo Bosafeleng."

Oho, etsa kopo ya hao etsebahale ho Modimo, mme Otla re araba. Hantle feela ... "Ya ipolelang otla tshwarelwa. Ya patang sebe sa hae akeke a atleha hohang feela." Mme hare ipolela dibe. Ke ipolela dibe ho batho. Ke ipolela diphoso tsaka. Ke kopa kutlwelo bohloko. Ke kopa phodiso. Ke kopa mohau. Ke kopa tsholohelo ya Moya o Halalelang, Morena, hantle feela ho engwetswe batho, hore maphelo a bona a fetohle tokisong ya Modimo, leho botjwa ka setshwantsho sa Mora, seo se Motsose, seo se re etse bara le baradi ba Modimo. Fana ka seo, Morena. Re dumela boteng boo. Re dumela hore Otla hlompha Lentswe. Re dumela hore Otla hlompho mesebetsi. Jwale, romela dihlohonolofatso tsa Hao mona altareng, Lebitsong la Jesu.

321 Jwale, haeba le dumela, mme le dumela ho amohela, phahamisang matsoho ho Modimo. Haeba le amohela seo ka tumelo, phahamisang matsoho a lona. Mme setjhaba hase eme ka maoto. Emong le emong ha a eme boteng ba Modimo, are, "Ke dumela seo. Ke amohela seo. Kea dumela."

Jwale phahamisang matsoho a lona. Ho bokwe Morena. Kea leboha, Morena Jesu, fka tshwarelo le Mohau wa Hao, ka tsohle tseo Ore etseditseng tsona, Morena. Re nea Jesu Kreste thoriso yohle.