Monghadi Na Ebe Lena Ke Letshwao Labofelo? (62-1230E)

1-1 Kea leboha, haholo, Moena Neville. Kgotsong mantsibueng ana, metswalle yaka e ratehang. Ke thabela feela hoba mona hang hape, phirimaneng ena, tshebeletsong ena ya Morena, Modimo wa rona.

[Moena Neville o bua ka sebuelahole, “Ona ke ona o lokileng.” - Mong] Ona ke ona ... Ke ona o lokileng ona. Ho jwalo feela. Hantle feela.

Ke ile ka letshwarella nako e telele haholo, hoseng hona, hoo ke ileng ka ikutlwela hore ke lokela hoka potlaka haholo phirimaneng ena. Oho hle, seo hasea loka hohang feela, leho ema hoo, ho hobe ka tsela eo le hona phirimaneng ena. Ka tsela e jwalo, haho sale ho kae retlabe re nale phapusi yha rona, lea bona, hang feela ha kereke e qeta ho feela. The, empa harea ikemisetsa hoka nka nako e ngata ya lona phirimaneng ena.

Empa, hosane mantsibua, re emetse hoka dula mona nako e telele. Hosane mantsibua, haeba ba bang ba lona bakatla, hosane mantsibua, hobaneng, re ikemiseditse hoba le nako entle haholo le Morena. Hotlabe hole banna ba lokileng haholo mona hosane mantsibua. Ka tsela e jwalo, kaofela ha rona re nale nako e ntle ...

[Moena wa Moena Branham, Edgar Branham, ore, “Oho, moratuwa ema hanyane! Ke nale kopo ho wena. Ke lebetse ho o bolella. Empa, batho ba bangata mona ba bolela hore o dula o tatile, hokatswa ka hare ho tshebeletso. Empa hosane o ka nna wa nka nako eo o e batlang, ho tloha ka hora ya bosupa ho fihlela ka hora ya leshome le metso e mmedi, haeba oka nka seo. Jwale, ke sona seo setjhaba sena se nkopileng hose etsa. Jwale oka bahlalosetsa hore ho etsahalang, haosa nahane ka tsela e jwalo.” - Mong]

Re tlilotla ja selallo hosane hara mpa ya bosiu, hosane mantsibua. Ke nale bonnete ba hore letla rata seo ... hoka etsa seo. Ha bohle bantse bahweletsa leho tlolaka, leho theoletsa, leho tawa, jwalo jwalo, rona retlabe re kgumama re inama kapela Morena [Karolo esa sebetseng lebanteng - Mong] re bile re nka selallo, ebe re qala selemo ka boikokobetso, pelo dile ho Modimo, kaho inehela ho Yena.

Ka tsela e jwalo ho tlabe hole dibui tse lokileng haholo mona hosane mantsibua, hantle feela. Ho nale ... Moena hotswa mane Georgia o teng mona, Moena Palmer, sebui se lokileng haholo. Moena Junior Jackson mona otlaba teng le yena, Moena Beeler, Moena Neville. Oho, hle, hle! Hoya jwalo jwalo, banna balokileng ba Modimo batlaba mona. Moena Wilbur Collins, le baena ba bang baileng barefa molaetsa o monate. Mohlomong ba bang batla kena le bona rebe le tshebeletso e monate haholo hosane mantsibua.

1-4 Jwale, mosadi waka o boletse are, “O seke wa leka wa bolela sena,” empa ke lokela hose bua leha hole jwalo. Ke kopa tshwarelo ho bane ke boletse ka moaho wa marena, hoseng hona, hona le hore kere boholo. [Moena Branham le phutheho baya tsheha. - Mong]

Billy, a dutse moo, o ile are, “Ke moo ose a qadile.”

Kare, “Meaho; o lokela hoba le moaho.” Kene ke bolela hoholo.

Ke tshwana hantle le seo base bolelang ka monna wa Modutch, o ya tseba. “O seke wa nahana hore ke bua seo ke sebuang hobane ke nyatsa kapa jwang, empa ke bolela se seng.”

Ke ile kare, “Ke nahana baya nkutlwisisa, kamora lemo tse ngata ha kana tseo ke bileng le bona ka tsona.” Lea tseba, sena keka ...

Ke nale lemo tse ka bang mashome a mararo ke ntse kele kamora pulpit mona. Lemo tse mashome a mararo kele mona ho ena Tabernakele! Le lokela ebe lese le ntseba ha jwale, haho jwalo? Oho, hle! Thuto yaka e fatshe haholo. Empa kea tseba hore hake tsebe ho bolela, empa ke tseba hantle feela hoka etsetsa Modimo lerata.

2-1 Mme, moena, ke dumela hore e lokela hoba Ngaka Lamsa, wa mokgatlo ea Bibele wa Lamsa, eo a neng a toloka, mme ...

Ka nako enngwe kene ke bua, mme kene kesa tsebe hore o teng moo. Mme o ile a kgutlela ho nna one a bua ka Urim Thummim, mme o ne a bua ka Kganya eo. Mme are, “Ho etsahalang ka batho bana matsatsing ana?” Mme kare ... Are, “Lebaka leo batho, bafetoledi, habaka ba fetolela Bibele ka tsela e nepahetseng, bafetoledi balekile ho fetolela ka tsela e phahamileng. Empa Jesu One A bua le batho bafatshe haholo, jwalo ka batho ba puo ya seterateng.

Mme, lea tseba, ho nale Lengolo Bukeng ya Luka, lereng, “Batho bafatshe baile ba Moutlwa ka thabo.”Hobane O ne A bua le bona ka puo e fatshe haholo. Ke tshepa hore ho tlaba jwalo hape.

2-2 Re feela re thabetse Morena. Jwale, kea tseba, ke bona basadi baeme mona. Mme haho thabise hohang hoka bona banna baeme ka maoto, ha kalo feela le banana le bashemane, baeme leboteng moo, le bana ba banyane. Empa, harena phapusi yaho dula. Ka tsela e jwalo, re rapella seo, hore nakong e latelang hare nale dikopano, kamora beke ena, kamora nako e latelang ...

Lea tseba, ntho e latelang, hoya kamoo re tsebang ka teng, ke Ditiiso tseo tse Supileng. Mme, Morena ha A ratile, re qala ka tsona hang feela ha kereke e qeta hotswa, e ahilwe, hore retle re kene kamoo. Retlatla hoka e lebohela. Mme mohlomong hohle moo ho tloha hoya pele hoisa hoya bobedi beke hoya hoya boraro mohlomong, kaho otloloha, kopano ha jwale, kopano etla bakengsa Ditiiso tse Supileng. Ka tsela e jwalo, re lebelletse nako e monate moo le Morena, ka nako eo. Mme jwale ... Lona batho kaofela ha lona baka ntle ho toropo, retla le romela dikarete tsa memo le dintlha kaofela,leho letsebisa ka nako le tsohle, mohlomong beke, kapa tse pedi, kapele ho nako eo.

Baahi, hoya kamoo ke utlwang Billy a bolela phirimaneng ena, batla qeta ka kgwedi ya Hlakola letsatsing labobedi. Jwale, haeba etla feela ka tsatsi leo la leshome, retla qala hoka kena ka tsatsi la leshome le metso e mehlano. Ka tsela e jwalo, ere hang feela haba qetile, mme re tlabe re qalella kayona nako eo.

2-4 Kgaitsedi Kidd ya tsofetseng o ile a mpitsa, ka nako e fetileng, mme one a sakile dikeledi. O ile a fihla are, “Moena Branham, re lekile ka matla ohlo hoka stata koloi eo ya rona ya kgale, empa ene esa batle ho stata. Ka tsela e jwalo,” are, “o ke o e rapelle hore e state, mme ketlatla hosane,” Mme are, “Ke ipotsa hore na ketla fumana sebaka sa ho dula?”

Kare, “O seke wa kgathatseha, retlaba le sebaka sa hao, Kgaitsedi Kidd, hang feela hao fihla ... ”

Ore, “Pelo ya hao e hlohonolofatswe.” Are, “O ya tseba, haeba o tlaba le tshebeletso ho fihlela ka hora ya leshome le metso e mmedi” kare, “hake batle hotswa ka hora ya leshome le metso e mmedi.”

O ya tseba, yena le Moena Kidd ba lemo tse mashome a robedi a metso e mehlano, ka mong, mme bantse bale tshebeletsong. Na o ya tseba hore na baetsa eng bona? Ba nale motjhini wa mabanta a kgatiso mme batloha sepetlele ho leba sepetle ba bapala molaetsa waka ho bakudi sepetlele, ho tloha ntlong ho leba ntlong, bantse ba bapala mabanta ao. Jwale, haeba hose jwalo, eseng ho kgathala matla! Seo hase ho dula fatshe ka baka la dilemo. Seo ke ho itshwarella ka Tumelo, ho fihlela qetellong, ke hoshwa ka Sabole letsohong. Ke yona feela tsela eo reka e sebedisang. Ke yona tsela eo ke batlang ho etsa dintho ka yona. Uhu-uhu.

3-2 Mme ebe, ore, “O ya tseba, ha nka kgona hotswa, ka tsela e kgolo eleng highway, ka hora ya leshome le metso e mmedi,” are, “kamora hora ya leshome le metso e mmedi hara mpa ya bosiu, ke leka ho leba hae, ho nale bodiabolose bana ba tauweng kaofela” are, “ho kganna” are, “ba matha hohle mona batauwe tseleng,” are, “Ketla tshoha haholo.”

Moena Pat, ke motho emong eo. Ke ba bakae ba tsebang kgaitsedi Kidd? Ke motho ya ... Ke mohalaledi ya lokileng.

Mme, ha, nahana ka seo feela, dilemo pele ke hlaha (kese ke tsofetse le nna) one a dula mane dithabeng, yena le Moena Kidd. One atla hlatswa letsheare lohle, hodima lepolanka laho hlatswetsa, hoka fumana disente tse leshome le metso e mehlano kapa tse mashome a mabedi bakeng saho hlatswa hoo, hoka moromela sebakeng se itseng, bosiung boo, hoya rera. Mashaleng mane Kentucky, moo lona ... ho lokela hore e mong a le dise ka sethunya pele, hore le nyolohele thabeng, moo le lokelang hoya rera teng. Oho, hle! Ebe, ke nahana.

Na ke lokela hoka jarwa hoiswa lehodimong, ka bethe ya dipalesa,

Ha ba bang balwanela hoka fumana moqhaka leho kenella mawatle a madi?

Ke lokela ho lwana hake batla hoka busa; ho nyolla sebete saka!

Ke sona seo feela, mme ke hloka thuso ya Hae, ka Lentswe la Hae. Ke sona seo kese hlokang phirimaneng ena.

3-6 Jwale, ke nahana hore kgatiso entse e tswellapele kamoo ha jwale.

[Moena ore, “O seke wa lebala tlhohonolofatso ya bana.” - Mong] Oho, eya, ke ... Ke maswabi.

Kgaitsedi ya monyane mona, hoseng hona, o batla ho hlohonolofatswa. Mme ke mobolelletse hore ke seo retlang hose etsa phirimaneng ena, re tliloba le tlhohonolofatso ya bana, tshebeletso ya phodiso, tshebeletso enngwe le enngwe eo reka kgonang hoba le yona feela. Retlaba le nako e ngata haholo. Ka tsela e jwalo, kgaitsedi e monyane o mona, mme o nale lesea.

Ke nahana hore ho nale batho bahlahang hole kwana, baneng bale mona hoseng hoka hloma dipotso, le bakeng sa ntho tse ding tse itseng. Bane ba lokela hoka kopana moo hoseng hona, mme Billy o ne a lokela hoba emisa moo ho fihlela mantsibua. Mme ha akaba a bafumana hohang, lea bona, mantsibueng ana. Haeba lele teng mona, kgaitsedi, ke ile ka leemela morao mane sebaka se seteletsana, ke lebeletse hore na kgaitsedi o teng kapa jwang, bane bale babedi, ke nahana jwalo, ene ele bomaditaba bane ba batla hoka botsa dipotso tse itseng batswa ntle ho nahana ena. Ka tsela e jwalo, reatshepa, hore haeba le fetilwe ke nako eo, ketla fihla ho lona ka nako hake qeta mona, kapa mohlomong hosane mantsibua, hake kena feela.

3-6a Jwale, ke dumela, na ke yena mosadi enwa, ya tlang, le lesea le apereng jampa e bolou?

“Jampa”? Meda, kene kesa bolele ka mokgwa o jwalo, moratuwa, leha ekaba ke eng. Etshwana hantle feela le mose ... Ke ba bakae batsebang hore jampa ke eng? Hobaneng, hantle feela. Ke baki ya kgale kwana ya ovarolo, ho nna. Ka tsela e jwalo ...

Hobaneng, ke ngwana e monyane wa Dallas. Eyabo, seo selokile. Moena, na oka nyolosetsa kwano mona. Ntshwarele.

Ka tsela e jwalo, jwale, ke rata lesela leo la ribono moo, eo o e kentseng. Lebitso la yona ke eng?Rebekah Lynn, L-y-n-n. Lebitso laho qetela ke mang hape? Stayton. Rebekah Lynn Stayton. Na ho jwalo? Na nka motshwara?  Keya tseba hore seo se batla sele thata haholo, hoka fana ka motho ya jwalo. Seo se setle haholo? Enwa ke ngwanana e motle haholo. Rebeka Lynn Stayton.

Lelapa lena lefetile nthong tse ngata. Enwa e monyane, mosadi mona, le monna wa hae, basatswa pholoswa leho tseba Morena. Mme jwale, kopanong ya bona, Modimo O bafile enwa e motle, e monyane Rebekah, mme ba motlisa ho Morena.

3-6b Jwale, batho ba bangata, ba bolela haele ntho esafeleng ... kolobetso ya bana, hoya ka kereke ya Methodist le tse ding tse ngata, mme ba bafafatsa ka metsi haba sale masea. Jwale, hantle feela, hoya kamoo ke tsebang. Empa re leka ka tsela tsohle hoka dula ho seo Bibele ese bolelang. Mme ka hare ho Bibele, haho moo ho nang le kolobetso ya bana, haho moo e hlahellang ka hare ho histori, ho fihlela kereke ya Katoliki ya pele, hoya kamoo re tsebang, eleng hore ho fihlela Lekgotleng la Nicaea.

Ke yona feela tsela ya hore “Amen.” Seo, oya bona, o nale ... O ya bona, o lokela hoba le toloko.

Ka tsela e jwalo, empa, ka hare ho Bibele, baile ba tlisa bana ho Jesu, hore A ba hlohonolofatse. O ile A beha matsoho ho bona mme A bahlonolofatsa. Mme, seo, re ntse re tswella ka sona.

3-6c Jwale hare inamiseng dihloho tsa rona.

Ntate wa rona ya mahodimong, ke bana mosadi ya monyane le monna wa hae batlisitse Rebekah e monyane eo O bafileng yena, hore ba mohlokomele, leho mohodisetsa ho Wena Modimo. Mme ba motlisa phirimaneng ena hoka nehelana ka yena ho Wena Morena. Mme ha mmae a nneha yena ka matsoho a hae, mme ke moneha Wena ka matsoho a ka, Rebekah enwa e monyane. Modimo A be le yena leho mohlohonolofatsa. Hlohonolofatsa ntatae le mmae. Ha bake baphele bohle ka botshepehi, baphele nako e telele, mme, haebe ho etsahala, le hore bakgone ho bona hotla hwa Morena Jesu. Ha ngwana enwa a holele tsebong ya Morena. Mme, ha, haeba ho nale hosane, empe ebe paki ya nnete ya Hao. Fana ka seo, Morena. Jwale, haeba O ne O le teng lefatsheng mona, banna bana le basadi bana bane batla tlisa bana bana ho Wena. Empa, rona, bahlanka ba Hao ba rerang Evangedi, re emetse Wena ha jwale. Ka tsela e jwalo, re O nehela lesea lena, bakeng sa poloko ya bophelo ba lona bakeng sa Mmuso wa Hao, Lebitsong la Mora wa Hao, Morena Jesu Kreste. Amen.

Hlohonolofala, Rebekah e monyane! Ke ntho entle ha kakang! Ha Modimo A lehlohonolofatse bobedi ba lona, le lesea lena, A lefe e telele, maphelo a thabileng, bakeng saho sebeletsa Modimo.

3-6d Atamela, dikgato tse mmalwa, hake tsebe hore na ke nale ematla a lekaneng na, kapa jwang. Enwa ke moshemane. Lebitso la hae ke mang? Stanley ... Stanley Victor ... Cleveland. Stanley ya monyane, ke lebitso le monate ha ka kang, mme e bile ke moshemane e monyane e motle haholo! Jwale, ke nahana ka ... Ema moo, Stan. Ke moshemane e motle haholo? Hare etse sena kamehla. Re mpa re etsa sena feela, lea tseba, mme haho se ikgethileng ka sena. Hantle feela. Efela ele thaka le lokileng. Ke lebetse lebitso laho qetela la hae. Hake tshepe hore ke le bitsa hantle. Cleveland. Ho lokile.

3-6e Hare inamiseng dihloho tsa rona ha jwale.

Ntate ya Lehodimong, batswadi bana ba babedi batlisa lesea, Stanley Cleveland e monyane, hoka nehelana ka yena ho Morena Jesu Kreste. Mme jwalo kaha moruti mona, wa kereke ena, le nna, re monehela ho Wena bakeng sa tshebeletso. O monehile mme le ntate ba hae, mme jwale bona ba monehile nna ka diatla tsa bona, mme nna ke O neha yena ka diatla tsaka Modimo, hlohonolofatsa moshemane, mme a holele tsebong ya Modimo, ho Mosebeletsa, ho Morata, matsatsing ohle a ho phela hwa hae. Jwale, batlisistseng bana ho Wena, baile bare O bahlohonolofatse, mme rona, ka matsoho a rona hodima ngwana, mohlohonolofatse ka Lebitso la Morena. Mme a phele bophelo bo botelele, bo monate, bomatla, ka hare ho tshebeletso ya Hao. Lebitsong la Jesu. Amen.

Morena A o hlohonolofatse Stanley ya monyane. Le nale moshemane ya lokileng moo.

3-7 Jwale ke tlilo kopa thuso enyane feela, bakeng sa mathaka ana a manyane le bakeng sa bafetileng lemo tse leshome le metso e meraro. Mme kea tseba hore seo se thata haholo. Lekase eme ka maoto baka se se telele, hobane tlhafu tsa lona diakerempa. Empa ke atamela se seng mona seo ke sokang kese etsa hohang feela. Mme ho nale se seng seo ketlang hose bua, mme hake soka ke nahana hore ketla bua ka ntho ekang eo.

Ke lona lebaka leo, hoseng hona, ke sakang ka rata ho beha nako eo kapele ho Molaetsa, mme hakea qeta ho bua ka botlalo, ebile hake nahane hore ketla tlohela seo. Ke tshepa hore nkase etse seo hohang feela. O ntoketse haholo feela!

Empa, phirmaneng ena, ke tlilo bua ka ntho enngwe eo kesa e tsebeng hohang. Mme jwale, ke ntho enngwe eo, bakeng sa moreri hore o tlilo bua ka ntho ya sa etsebeng. Empa ke ntse ke leka hoka fumana seo, hoya ka tsebo yaka, hape, hore kereke ena ebe le kutlwisiso. Mme nkase, leha ele jwang, hoka lepatela dintho, seo hase thuse letho.

4-2 Mme ebe, lebanta lena, ke nahana hore bashemane bantse ba lehatisa. Haeba ho etsahala hore o fumane lebanta, leha ekaba mang ya mamelang lebanta lena, hopola, haeba ho nale ntho esa o kgotsofatseng moo, bakeng sa hao, o seke wa bolela letho ntle lese lebanteng. O seke wa bua se seng se kgahlano le lebanta lena la kgatiso.

Ka tsela e jwalo bongata boile ba ngola, ka Peo ya Sepente, mme bareng eng e itseng le yane. Ka tsamaya ka ya batla lebanta leo la kgatiso, ka lebapala ka makgetlo, hake yaka ka bolela taba eo ka mokgwa oo baneng ba bolela ka ona. Lea bona, batho baahlola ntho eo basa e tsebeng.

Lea tseba, Jesu, ka tsatsi la tsoho ya Hae, one A tsamaya lebopong, le barutuwa ba Hae, mme Johanne one a beile hlooho sefubeng sa Hae, mme bare, “Na hotla etsahalang ka monna eo?”

Jesu are, “Letlareng ha aka bateng ho fihlela Ke kgutla?”

“Mme keha batlare, “Johanne otla phela ho fihlela Jesu A kgutla.”

Mme Lengolo le bolela hore, “Hoka thweng, O ne A sa bolele ka mokgwa oo ba nahanang ka teng. O boletse feela hore, “Na ke taba ya lona ha aka phela ho fihlela Ke kgutla na?” Ha A kaba Are otla phela nako e kalo. Empa, lea bona, hose Moutlwisise. Hantle ntle ha bakaba ba Moutlwisisa, ho bobebe ho etsa seo.

4-8 Mme, jwale, hase hore ke nyatsa batho ba bang haba etsa seo. Hobane, ke etsa seo, ka bonna. Mme batho bohle baetsa seo le bona, haeba baapostola baentse seo, baneng batsamaya le Morena wa rona, basaka ba Moutlwisisa. Bonneteng haba kaba ba Moutlwisisa hohang feela.

Ho fihlela qetellong, bare, “Bonang, jwale rea utlwisisa. Jwale rea dumela. Jwale rea dumela hore haho motho ya lokelang ho jwetsa emong hape, hobane re tseba tsohle.”

Mme Jesu Are, “ Na jwale lea dumela?” Lea bona? “Kamora nako eo yohle, lea dume ... Na seo se bile sa fihlela ho lona, lea bona, lea bona, hore le dumele.”

Seo ke botho feela. Mme kaofela ha rona re batho, re ntse re keke ra utlwisisa.

Empa ha seo ele feela malepa feela a lona, bapala feela lebanta la kgatiso. O mamele hantle feela. Ke nale tshepo ya hore Moya o Halalelang otla o hlalosetsa kapa hoo senolela seo.

5-1 Ebe, thakanyana lena le lenyane, haeba leka tshwara “amen” tsa lona feela bana bana. Emang ha nyane feela, hobane ke rata feela hore sena se kenelle, hobane ba bangata baka sebe le lebanta lena la kgatiso. Ka tsela e jwalo, ke rata hore lebe le bonnete ka taba ena. Jwale hare keneng ho yona, hobane, ketla bua metsotso e mashome a mararo le metso e mehlano, hoya ho e mashome a mane, feela ka tsela eo re ka nahanang ka yona feela.

Hobane, ena ke nako e hlokolose ho nna. Ke nako eo ho nang le se seng se ileng sa etsahala ho nna, seo kesa tsebeng hore na nka etsa eng. Lea bona? Ke moo maemong a tshosang haholo hoo ke sa tsebeng hore na ketla etsang, nakong ya mosebetsi waka, jwalo kaha ke tseba.

Ka tsela e jwalo, hare inamiseng dihlooho tsa rona, pele rea re lebile Lentswe.

5-2 Ntate ya Lehodimong, ebe, nakong e fetileng, ke ile ka kena tabeng ya Ho Lekanya, “ntle leho tokelo”. Mohlomong, mantsibueng ana, Morena, hobane ke lekile hoka tolokela batho se seng mona, ntle le pono ya seo. Ka tsela e jwalo, Morena, Ntekole, moo ntlha dilokelang hoka lekolwa, kwala molomo waka, Morena. O ile wa kwala molo wa ditau, ka hara lemena le Daniele, hore diseke tsa moharola. Morena, kea rapela, hore, haebe nka leka ho hlalosa se seng ka phoso. O ntse o nale tokelo ya ho kwala seo eleng molomo waka. Empa haeba ele Nnete, ebe, Morena, hlohonolofatsa seo, ebe O dumella hore setswe hanong laka. O tseba seo se loketseng hotswa molomong waka. Mme ke lona lebaka le etsang hore ketle mona pulpiting, e sita le motsotsong ona, mona pulpiting, ho leka hoka hlalosa dintho tsena. Kea rapela hore O nthuse Morena.

5-3 Hlohonolofatsa kereke ena e nyane. Sehlotshwana sena sa batho baka tlasa moaho ona, batsamayang le rona motseng mona, batswang dinaheng kaho fapana. Oho, ha meriti ya phirimane e theha, rea thaba hobane ho nale sebaka seo retlang ho ipata ho sona. Ha lefatshe lesa ferekane kamokgwa ona lesa tsebe hore na baka etsang le hore baeme hokae, rona rea thaba, hobane, “Lebitso la Morena ke tora e matla haholo, mme balokileng ba mathela ho yona, mme baya bolokeha.” Eseng ka Mantswe a mangata, empa ka tshenolo!

Ka tsela e jwalo, rea rapela, Ntate, jwalo kaha Lebone la phirimane le kgantsha, ha tsatsi le dikela. Mme re dumela hore ke nako eo re phelang ho yona, nakong ya ha tsatsi le dikela. Mme re feela re O leboha haholo, Morena, hotswa pelong tsa rona, bakeng sa dintho tseo o re etseditseng tsona. Mme, Morena, ho theosa jwalo ka selemo, ka dipono tseo ore neileng tsona leho ditoloka, enngwe le enngwe hantle feela ka tekanyetso ho fihlela mafelong a yona, leho hlalosa ditoro ka ona mokgwa o jwalo. Ka tsela eo, rea tseba feela hore e lokela hore ebe ele Wena feela Yaka etsang seo feela, hobane rona re nama feela, kaofela re tswalletswe sebeng, haho le ntho e nepahetseng ho rona leha ele nngwe feela. Empa ho nahana feela, hore Wena O kgathalla ntho e jwalo, e tshwanang le motho, le ho bahlatswa ka metsi a Lentswe leka Madi A Kreste, lehoka tlisa letsoho la Hao ka tsela e jwalo, ho fihlela motho a bea hloka mohopolo eleng wa hae, empa a nale mohopolo wa Hao eleng Mohopolo o ne ole kaho Kreste, Ya tsebang tsohle, O o dumella hore o tle O fihle o sebedise Tabernakele. Rea leboha ka seo Ntate.

5-4 Jwale re boka Lebitso la Hao. Re bile re hlohonolofatsa sehlotshwana sena, phirimaneng ena, Lebitsong la Hao. Re hlohonolofatsa modisa, Moena Neville, mosebeletsi ya tshepehang wa Modimo. Re hlohonolofatsa madikone, batshwara matlotlo, le karolo enngwe le enngwe ya Mmele wa Kreste, mona leho potoloha lefatshe, Lebitsong la Morena Jesu.

Oho, jwalo kaha re bona lefifi, le letsho letsho, le wela sefahlehong sa Bokreste, rea tseba hore nako jwale e atametse. Ho tlaba le Tlhwibilo, mme Kereke etla nkelwa hodimo ho Morena, hare tswellengpele ho tsamaya, ho batla Moqadi le Mophethi, Kreste, fana ka seo Morena. Jwalo kaha re ntse re tswellapele jwale, Lebitsong la Morena Jesu,leho utlwisisa ntho ena e beilweng pelong dipelong tsa rona, rea rapela hore O tlaba le rona leho re thusa. Leho ka fumana kgalalelo hotswa ho sona, Morena, hobane re itlama ka Wena, ka Lentswe la Hao, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

6-2 Jwale, haeba o nale pene le pampiri, kene ke rata hore o ngole se seng fatshe, jwalo ka ... kapa se seng feela seo o lakatsang hose ngola feela. Lokisa tseo feela. Mme ebe, leka ho lebanta leo, hape, haebe leka rata ho ngola Mangolo ao fatshe, ka nako efeng kapa efeng, hobane ke dumela haele Lengolo leo eleng la bohlokwa.

Jwale re batla hoka bala Lengolo phirimaneng ena, kapa ke nako yaho bala Lengolo, hotswa Bukeng ya Tshenolo ya Jesu Kreste, jwalo kaha ho ngodilwe Bukeng. Mme tshenolo tse ding tse bang dikle kgahlano le ena Tshenolo, etlabe e fosahetse ruri. Ke dumela hore re lokela hoka fumana dikhoutu ... le hore re khoute hape. Tshenolo efeng kapa efeng e kabang kgahlano le Tshenolo, e tlabe ele phoso, mme esa tlise Tshenolo ena kganyeng, ke tshenolo e phoso. E lokela hokaba Lengolo.

6-4 Jwale, Kgaolong ya 10 ya Buka ya Tshenolo ya Jesu Kreste, ke lakatsa hoka bala temana tse mmalwa, temana tse supileng tsa pele, 1 hoisa ho 7. Mamela hantle feela, mme le nthapelle.

Mme ka bona hape, lengeloi le leholo le theoha lehodimong, le apere leru, mme lene le rwetse mmookodi hlohong ya lona, mme sefahleho sa lona ... sele jwalo ka letsatsi, mme maoto a lona a le jwalo ka mollo:

Lene le tshwere buka e nyane letsohong la lona, mme la beha leoto la lona le letona lewatleng, la boela la beha leoto la lona le letsheadi lefatsheng,

La hweletsa ka lentswe le phahameng, jwalo kaha tau e rora, mme hale se le phahamisitse lentswe la lona, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

Ha diaduma diutlwahatsa mantswe a tsona, kene kere kea ngola; mme ka utlwa lentswe letswa lehodimong lere ho nna; Kwahela taba tseo tse bolelwang ke diaduma tseo tse supileng, mme o seke wa dingola.

Mme lengeloi leo kele boneng le eme hodima lewatle le lefatshe la phahamisa matshoho a lona ho shebisa lehodimong.

Lahlapanya ka ya phelang kamehla, ya entseng mahodimo le ntho tsohle tse ho lona, le lefatshe, le ntho tsohle tse ho lona, le lewatle, le ntho tsohle tse ho lona ... tse ho lona, hore nako hae saleo.

Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe disenotswe, jwalo kaha a boleletse bahlanka ba hae baporofeta.

Mme molaetsa waka, haebe ke lokela ho o bitsa, phirimaneng ena, ke ona Monghadi Na Lena Ke Letshwao Labofelo?

7-2 Bohle re tseba hantgle feela hore re phela nakong e thabisang ya Kereke, empa ele nako e tshosang ya mosadumele. Mme re phela nakong e tshosang haholo eo e kileng yaeba teng, eo esale lefatshe le thewa. Haho moporofeta, haho moapostola, haho letho, nakong, e tshwanang le ena eo re phelang ho yona ha jwale. Ena ke nako ya ho qetela.

Ho ngodilwe sebakeng. Ho ngodilwe sefahlehong sa lefatshe. Ho ngodilwe pampireng enngwe le enngwe. Ena ke nako ya bofelo, haeba oka kgona ho bala mongolo. Moporofeta o phetse nakong eo mongolo oneng o ngodilwe leboteng bakeng sa setjhaba hoka bala, empa re phela nakong eo mongolo o ngotsweng leboteng bakeng sa nako. Ditjhaba kaofela lefatsheng, hohle, nako ese e fedile. Ka tsela e jwalo, re lokela hoka batlisisa Mangolo, hoka fumana hora eo re phelang ho yona.

7-4 Kamehla, moporofeta wa sebele o tlaya Mangolong. Hantle feela ho lokela hoba ka tsela eo. Selekaneng sa kgale, ha moporofeta a ne a bolela se seng, kamehla, kae kae, hone ho nale moporofeta wa Lentswe, ya neng a dula le Lentswe. O ne a lebella Modimo bakeng sa lipono. Mme haeba dipono tsa hae dile kgahlano le Lentswe, ebe dipono tsa hae difosahetse. Ke yona feela tsela ya Modimo yaho tlisa Lentswe la Hae ho batho.

Na lea nkutlwa, morao moo, ho lokile? Ke sokola hoka qala haele hantle ntle.

Jwale, ebile monyetla o moholo ho nna, hoka tseba hore tabernakele ena e bile kereke yaka ya pele. Ke ntho e thabisang haholo eo. Mme nkeke ka lebala seo, leha ... ha Jesu A ntse A tsamaya ketla phela hoba lemo tse makgolo. Ke hopola tsatsi leo ke neng ke beha lejwe la motheo, mane hukung, le pono eo a ileng A mpha yona tsatsing leo hoseng, ka tabernakele. Kaofela ha lona lea hopola. Seo se ngodilwe dibukeng, mme seo se fela se phethahetse, ha morao, haho le sele seng feela se fosahetseng.

7-6 Mme, jwale, hake dumele hore O kile A bua ntho, nakong ya bophelo baka, eo nkileng ka e bolella batho, ebe hase etsahale. Batho ba bangata batlile ka ditoro, mme O nnile A totobisa, ka mohau wa Hae, hore kedi hlalose bakeng sa batho bana. Ba bang batlileng ka ditoro tsa mathata tseo ke sakang ka kgona hore ke dihlalosa hohang feela.

Empa hakeaka ka hlahisa ho lona ntho e nang le dikarabo tsohle. Empa ke lekile hoba le Nnete hoka lehlalosetsa moo ke kganang seo eleng Nnete, mme ke kgona feela ho hlalosa seo A mpolellang sona feela. Leka tsela eo ntho dileng ka teng feela, mme ebe ke kgona ho o bolella seo feela.

Mme ke rata hole hlokomedisa. Nakong ena eo re phelang ho yona, ho nale tse ngata ... Hake kgahlano le batho. Empa hao bona motho ya nang le karabo tsohle, seo ke kgahlano le Lentswe.

8-3 Jesu Ore, “Ho bile le balepera ba bangata nakong ya Elisha, empa kea le mong feela ya ileng a fola.” Lemong tse ngata, tse kabang mashome a robedi kapa a fetang moo, nakong ya ho phela hwa Elisaha, empa ene ele yena feela ya neng a romilwe. Mme re fumana hore ntho tse ngata tseo Modimo A dietsang, tseo A sa disenoleleng bahlanka ba hae. Mme haho mosebeletse ya fetang Morena.

Mme, ebe, Modimo ha A arolelane le motho kgalalelo ya Hae. Yena ke Modimo. Haeba mohlanka a leka ho nka sebaka sa Modimo, mme ebe Modimo O motlosa sebakeng ho moisa ho se seng, kapa se seng. Re lokela ho hopola seo.

8-4 Jwale, diponong tseo le ditlhalosong tsa tsona, hake kgone hoka hlalosa ditoro ho fihlela Aba A mpolella hake kgone hodi hlalosa ka bonna, ntle le dipono, tse mpolellang hore toro e bolelang. Bongata ba lona lea tseba hore le ile la mpolella ditoro tsa lona, ebe hake kgone hodi bolela hohang feela. Empa hake bona toro kgutlela ho nna, ebe kea le bolella hore ho nale karolo enngwe eo le e siileng, mme ebe kele bolella hore ke karolo efeng eo le e siileng ho yona. Lea tseba hore seo ke nnete. Haeba hole jwalo, ereng, “Amen.” Amen. Ntho tseo o sakang wa mpolella tsona. Ka tsela e jwalo, lea bona, haeba ... Jwalo ka Nebukadnesare a boletse, “Haeba o sa mpolelle toro ketla tseba jwang tlhaloso ya yona.”

Empa pohatso tsena tsohle, hare lokele ho dinka lehore, “HOITSWE KE MORENA.” Ha re lokele ho etsa seo. Re lokela hoka etsa hore re fumane lentswe la nnete, le karabo hotswa ho Modimo, pele rekare ke Modimo. Eseng ho iketsisa, eseng maikutlo, hase lebaka hore seo se nka nako e kae.

O ka nna ware, “Ke dumela hore seo se lokela hoba ka tsela ena.”

Empa hao bua, “HOITSWE KE MORENA,” hase wena. Hlokomela mona sefaleng. Na le kile la bona seo sehloleha? HOITSWE KE MORENA ke sona feela se lokileng, seo hase soka se hloleha le kamehla. Ha feela entse ele HOITSWE KE MORENA, seo sekase hlolehe.

8-6 Empa, ho fihla ha kana, O ile A ntshireletsa, hobane ke ile ka Moletela. Hake yaka ka batla botumo, kapa thoriso hotswa ho batho. Ke lekile ka tsela tsohle hokaba fatshe, leho phela bophelo boo ke nahanang hore Mokreste O lokela ho bophela. Mme hakea kgona hoka etsa seo ka bonna, empa o entse seo ho fihlela ka tsatsi lena. Jwalo kaha ke bolela, kere ke Yena ya nketellang pele.

Ntho tse ngata dika bolelwa ka mokgwa ona, empa dinka nako e telele. Empa kaofela ha lona le kgona ho hlokomela sena seo kese bolelang. Lebaka feela leo kele lebellang ho lona ke “Amen” feela, nakong e fetileng, halene letla le mpolella ditoro tsa lona kene kele bolella hore ho nale seo lese siileng ke hobane Molaetsa oo one o hatiswa lebanteng. Batho ka lefatshe lohle bane batla utlwa sena. Mme haba utlwa sena “Amen,” jwale ebe baqala ho utlwa hore ho nale mantswe moo, a dutseng tlasa tshebeletso eo, a tsebang betere ho feta haho nale sephoso moo, kapa hore “Amen,” ho se seseng se phoso. Amen ke hore, “hahobe jwalo.” Ke tumellano.

9-2 Jwale, bophelo bohle baka, ho tloha kele moshemane ya monyane, ho bile le se seng se ntshwenyang. Ke bile le bophelo botshopodi, bothata hoka utlwisiseha. Esita le mosadi waka one a opelwa ke hloho kamehla mme are, “Bill, hake dumele haho kaba le motho ya tlang ho o utlwisisa.”

Mme kare, “Hake kgone ho utlwisisa le nna.” Hobane, ke tlisa, leho itella hoba le Kreste, ka lemo tse ngata. Yena O etella pele kamehla. Hake leke hoka utlwisisa seo. Ke leba feela moo A nkisang teng, hoya ka tsebo yaka.

Ke leboha ka mosadi ya lokileng le bana ba batle, mme bakeng sa mosadi waka le bana baka ba nang le tshepo ho nna kamehla bao kesa kgoneng hoba bolella ntho e phoso kamehla. Seo, base dumela. Nako le nako hao ba bolella, baitshwarella ka seo. Batseba hantle feela hore nkase ba bolelle ntho e phoso.

Haho le kamohla moo nkileng ka bolella bana ba Modimo seo eseng nnete, ebe eng? Eseng ka thato yaka. The, monghadi. Modimo O batla bana ba Hae hoba maemong A lokelang a kwetliso. Mme eba le nnete ho bona, leho tshepahala ho bona, mme O tla hlohonolofatsa seo, ke seo kese dumelang.

9-5 Jwale, nakong ena kaofela, ho theosa jwalo ka leeto, ho bile le dintho tse etsahalang, tseo ke sakang ka kgona ho diutlwisisa, keha kene kele moshemane ya monyane mme pono tsena didula ditla ho nna. Kene ke dibona mme ke bolelle batswadi baka ntho tseo tse tlileng ho etsahala. Bane badula ba nahana hore ke mpa feela ke ferekane. Empa, ntho e makatsang, dine dietsahala ka yona tsela eo kedi boletseng.

Ore, “Na ene ele pele o beuwa tshebeletsong na?” Ho feela hole jwalo.

“Dineo le pitso ke ntho tse sa hlokeng hoka ipolela.” Bibele e boletse jwalo. O tswaletswe lefatsheng lena ka lebaka. Mme hao ... Boipolelo ba hao habo tlise dineo, ke dintho tseo o dineilweng pele lefatshe leka thewa.

Jwale, tseleng, ha kene kele moshemane e monyane, tlholohelo yaka ene ele ... kene kesa kgotsofala naheng eo ke dulang ho yona. Kene ke lakatsa, hoya dula Bophirima.

10-1 Mme ke ile ka rokwa hona teng moo, ke ile ka nka bolwetse bapele, ke ile ka nahana hore kene ke neheletswe, hore kebe fatshe. Kene ke tshwarehile haholo. Ke ile kaya nako ya hora tse robedi, ke nahana jwalo. Bane batshwenyehile haholo ka nna hore ke kgutlele maemong aka hape. Baile baetsa oporeshene e kgolo ho nna, ntle le meriana ya dithethefatsi. Madi, maoto ka bobedi a batlile a kgaoha, ka baka la sethunya. Thaka le leng le lenyane le ile la lokolla sethunya sa lona ho nna.

Kamora kgwedi tse supileng ha morao, ke ile ka fumana tshwaetso enngwe hape. Yare haketswa tlasa tshwaetso eo, ka nahana hore ke eme Bophirima. Ho nale sefapano se seholo sa kgauta sebakeng, mme kgalalelo ya Modimo ele ho sona. Nna ke eme ka tsela e jwalo ka ena.

10-3 Ha Kganya, eo o e bonang moo setshwantshong phirimaneng ena, eo e pakilweng ke boramahlale hore ke Boholo bofetisang boholo, hoya ka patlisiso ya mahlale, ho nna, ke Yona Kganya yane e ileng ya otlanya Mohalaledi Paulose. Ke yona Kganya yane e ileng ya etella bana ba Iseraele pele, bosiu. Na o ile wa hlokomela mona, Lengeloi lena? “Lene le apere Leru.” Lea bona, Ene ele, “Leru motsheare.” Jwale, Kganya yona eo.

Ha batho basa utlwisise, ntho ya pele ene e fosahetse, hore kene ke mpa ke bolela seo feela. Empa Moya o Halalelang o kgonne ho pata disebediswa tsa boramahlale, mme batho moo, hoka bonahatsa, le hore banke ditshwantsho tsa seo, ka makgetlo a mmalwa.

Kare, “Ke bone motho a kwahetswe ke seriti sa lefu,” hole seriti se setsho hodima bona.

10-5 Beke tse mmalwa hane kele mane motseng. Mme hane re rera, hale lokele ho nka dinepe, lea tseba, ha rentse re rera. Mme yare ... Ho ile hwa etsahala ntho yona eo hape, empa hone hole motho ya nkileng kemera. Mme kare ho mosadi ya neng a dutse haufe le moo eo kesa motsebeng ... Kene kele mane Southern Pines. Kare, “Ho nale seriti hodima Mofumahadi Mang mang.”Ho mosadi eo ke sa motsebeng eo ke soka ke mobona bophelong baka kaofela. “O satswa Ngakeng, mme o nale mefetshe e mmedi, o mong le o mong ka letsweleng le le leng, mme o se o inehetse. O latelwa ke seriti sa lefu.

Se Seng sare ho kgaitsedi ya dutseng haufe le eo, ya nang le kamera e mona e nkang dinepe ka tlung, Sare, “Nka senepe.” Mme o ne a sa batle ho etsa seo. Leha hole jwalo, “Nka senepe,” mme a nna a belaela. Mme hape Seo satla, yaba o nka senepe ... a nka senepe. Mme ke seo moo seleng, mahlale. Se mane botong ya buletini, seriti seo se setsho.

Yaba, ha mosadi a dumela mme thapelo e etswa, senepe sa nkuwa hantle kamora hae, keha hose letho ho yena. Kare, “Seriti sese se ile.” Oya bona? Mosadi eo ontse a phela le hona jwale, ka mohau wa Modimo.

10-9 Na lea bona seo ke sebolelang? Haeba leka bua nnete feela, o ka tsheowa nakonyana, e kanna yaba hao utlwisisehe hanyane. Empa, Modimo O tla bonahatsa seo, hore seo ke nnete, o kampa wa dula le nnete. O ya bona? Itshwarelle feela ho seo. Ho kanna hwa etsahala hore seo se nke nakwana dilemo, empa, nka mohlala ka Abrahama le ba bang, empa Otla dula A etsa hore seo ebe nnete.

Nakong ya Lengeloi leo ... Mme ke nahana, ntle ho mosadi waka, ho nale batho mona phirimaneng ena, ho tloha lemong tse mashome a mararo tse fetileng, o ne a eme haufe le moo ha Sena se etla. Na hara lona mona ho nale ya neng ale teng mohlang oo ha Lengeloi la Morena, lene letla pele mane nokeng, kapela batho? Phahamisa letsoho la hao. Ho jwalo feela, ke bao. O ya bona? Jwale, ke bona Mof. Wilson a phahamisa letsoho la hae. O ne a eme hantle feela moo. Mohatsaka hantle feela, moo, o ne ale teng le yena moo. Hake tsebe hantle hore bana ba bang ke bomang, baneng ba eme moo lebopong la noka moo, kapele ho bongata, batho ba bangata, hakene ke kolobetsa ka hora ya bobedi motsheare wa mantsibuya.

Hantle feela marung, moo ho sakang haeba le pula bakeng sa dibeke, ke moo A theohang ka modumo o moholo, mme Are, “Jwalo kaha Johanne Mokpolobetsi a ile a romelwa pele, hoka etella pele hotla hwa Kreste, o rometswe ka Molaetsa, ho etella pele Hotla hwa Kreste pele labobedi.”

11-2 Banna ba bangata, bakgwebo, ba motse, bane ba eme lebopong, mme ba mpotsa hore na ke bolelang. Kare, “Ene ese nna. Seo ke bakeng sa lona, ke dumela jwalo.”Uhu-uhu. Seo sa tswella pele jwalo. Mme ha Lengeloi leo le sutha, haeba le ntse le hopola hantle, Le ile la leba Bopirima.

Ha morao, ke ile ka kopana le molepi wa dinaledi, eo ya bitswang Magi. O ile a mpolella ka dinaledi tse kopaneng ka tsela e itseng.

Neng, banna ba bohlale mane Babilona baile ba bona ho leba Palestina, naledi tsena tse tharo dikopane. Le ile la nkutlwa ke bolela ka sena, ka makgetlo a mangata. Na lea tseba hore seo se tiisitswe, bekeng tsena tse mmalwa tse fetileng, hore ke nnete seo?

11-4 Moena Sothmann, na o nale pampiri eo kajeno, leha ekaba o ho kae feela? Seo se ngodilwe koranteng, karolo ya pampiri ya Sontaha, Tshitwe kala robong. Seo, raditaba o ile a leba moo, baile baya epa dintho tseo tsohle. Haele hantle moo re phelang ha jwale, seo se tiisitswe, hore re ... Lemo sena setlang ke 1970. Re morao ka lemo tse supileng, kaho epa mafika, seo se tiisitswe hore ke phoso. Nako ese e ile ho feta kamoo o ka nahanang ka teng. Hakea bona Moena Fred, kae kae mona.

Moena Sothmann na o teng mona? O nale yona. O nale pampiri eo. Mohlomong hosane ka phirimane ketla le badisa yona. Ha rena nako, phirimaneng ena. Ka tsela e jwalo, letla e bona.

11-6 Mme, hlokomela, hantle feela. Dimagi tseo, Dimagi tsa Bajuda mane Babilone, baithutile ka dinaledi, baile ba bona naledi tseo dikopana. Mme ha seo se etsahala, baile batseba hore Messia O teng lefatsheng. Mme ke bao moo batlang teng, hola Jerusalema, ba bina. Leeto la lemo tse pedi! “O kae Ya tswetsweng Morena wa Bajuda?” Bane batsamaya seterateng bantse ba batla. Mme, hobaneng, ke hore ...

Iseraele e ile ya batsheha, “Sehlopha sena sa mahlanya!” Habaka batseba letho ka seo, empa Messia O ne A le teng lefatsheng. Mme jwale le tseba pale eo kaofela ha yona, bareng ka yona.

Jwale, retla bala ka seo hosane mantsibua.

12-1 Jwale, haretla ho sena, dipono hadike difofe hohang feela, hobane ditswa ho Modimo. Ho tloha feela jwalo le leeto leo, ho nale se seng seng hulang, se nkisa morao hakea pele.

Ebe, ha Magi eo e mpolella ntho tsena, hakene kele moshemane, kele mohlokomedi wa serapa sa diphoofolo, kapa pele ho moo, ke dumela seo, ka baka la tsena. Mme seo se ile sa ntshosa, hobane kene ke tshohile hore na Magi eo ene ele eng. Ha morao ka fumana hore esita leka hare ho Bibele bateng, hobane Modimo O tiisa ntho lehodimong pele A tiisa ntho lefatsheng, hoka lebella mmele eo ya lehodimo.

“Modimo ha A hlomphe motho, kapa ditjhaba,” ho bolela Peterose. Jwale, empa bao ba Motsahabang, le ditjhaba, Modimo O ya ba amohela. [Karolo esa sebetseng lebanteng la kgatiso - Mong]

12-3 Mme re fumana hore, ebe, ke ile ka nahana ka seo. Empa, oho, seo setla nka dihora, ho kena ho sona, hore ho tlile jwang. Empa kene ke tshohile ke tshaba seo.

Magi enwa o ile are ho nna, “O ka seke waba le lehlohonolo Botjhabela.” Are, “O tswetswe tlasa neo e itseng.” Mme are, “Wena, ... Letshwao leo, lebile lele, haesale le leteng, ntle mola, ho tloha ka tsatsi la tswalo ya hao, esale le dilebeletse Bophirima. Mme o lokela ho leba bophirima.

Kare, “Lebala ka seo.”

Hake tsebe letho ka seo. Mme ka nako ena yohle, leha hole jwalo, seo hase yaka sa tloha pelong yaka.

12-5 Yaba, ha kele hodimo mola ka bosiu bola, ka baka la dipono tsena. Kene kesa diutlwisise hohang feela. Baena baka ba Baptist ba mpolella hore seo setswa ho Diabolose. Mme ha Lengeloi leo lehlaha, le ile hantle feela la e kgutlisetsa Lengolong, mme lare, “Jwalo kaha ho bile nakong eo!”

Ha baprista bane ba phehisana ka dintho, bane basa tsebe le hore ba lokela hoka apara diaparo difeng, le dikobo le tsohle, bantse baphehisana ka tse ngata feela diphapang tsa bona, Dimagi dine dilatela naledi hoya ho Kreste.

Ha bareri bane ba bolela ha Kreste ele Moiketsise, Belsabube, Diabolose a phahama mme are, “Rea tseba hore O Mang, Wena ya Halalelang Wa Modimo. Na O tlile hore timetsa esobe nako?”

12-7 Ha Paulose le Silase batheohela, hoya rera Evangedi. Molaodi e monyane one a dutse seterateng ... Mme baruti ba naha eo baile bare, “Banna bana ke baikaketsi. Bqhalakanya diphutheho, jwalo jwalo, leho senya lefatshe, ka tshenyeho ya bona.”

Empa ho ile hwa etsahalang. Magi eo e monyane, molaodi eo e monyane, o ile are, “Bana ke banna ba Modimo, bare bolella tsa bophelo.” Yaba Paulose o kgalemela moya oo oneng ole kaho yena. O ne asa hloke thuso ya hoka pakuwa hore yena ke mang.

Jesu O nnile kamehla aba bolella hore bakgutse. Empa sena se bontsha hore, ka nako tse ding, Diabolose o tseba ho feta bareri ka dintho tsa Modimo, batlamelletswe dinthong tsa bona haholo tsa dithuto. Hone hole jwalo, leka hare ho Bibele, mme Modimo ha A fetohe.

13-2 Ka tsatsi le leng, hake theoha jwalo, lemong tse ka bang hlano tse fetileng, ketswa ho Moena Norman, kene ke kganna tseleng. Kene ke satswaba le kopano moo, yaba Modimo O nketela ka pono. Kene ke dutse hekeng haka ka ntle, ntlong yaka. Mme hone ho bonahala eka maemo a lehodimo a se matle.

Bongata ba lona letla hopola pono eo. Engotswe bukeng yaka ya dipono. Ke dingotse fatshe hore ke seke kadi lebala.

Mme ponong ke ile ka bona, ene ekare ke bona se seng setswa tseleng, mme hone ho tletse majwe jareteng yaka. Hone hole dikreitere le dikreipara tse mona tse loksang ditsela, dintse disebetsa tseleng, mme difate dikgaotswe mme ditsomutswe. Mme ka qalella ho leba hekeng, mme ene e kwetswe ka majwe. Mme ke ile katswa ho bolella monna enwa, “Hobaneng le etsa sena?”

Mme a itshereletsa haholo, a ntshupisa morao, mme a re, “ke tsela eo bareri baka baleng ka yona!”

Kare, “Ke o botsitse feela, 'Hobaneng o etsa sena?' O fetela ka seterateng saka, kamona. Hobaneng o entse sena?” Mme A batla A nkotla ka tlelapa, mme a ntshutuletsa kwana morao.

13-6 Mme ka nahana, “Ketla mmolella feela hore ha a tsebe seo ase bolelang.”

Mme Lentswe lare ho nna, lare, “O seke wa etsa seo. O moreri.”

Kare, “Ho lokile.”

Mme ka fetoha, mme, ka tsohong laka le letona, ya neng a dutse kapele ho heke eo, hone hole sehlekehleke se tletseng jwang. Hole koloi e kwahetsweng, e hulwa ke dipere kapele. Mme ya neng a dutse kapele le mokganni ene ele mofumahadi waka. Mme ke ile ka sheba morao, mme bana baka bane badutse morao mola. Mme ke ile ka palama ka hare ho koloi ena. Mme kare ho mosadi waka, “Moratuwa, ke ile ka emela tseo ke lokelang hodiemela.” Mme ka phahamisa mateikge a dipere mme kadi tsamaisa, mme ka leba bophirima.

Mme Lentswe lare ho nna, “Ha sena seqeta ho phethahala leba bophirima.”

13-9 Moena Woods, radikontraka mona ka hare ho kereke ya rona, le ramatlotlo. Ke ba bakae bahopolang pono eo ha jwale, lea hopola ke lebolella yona? Hantle feela. Seo se ngodilwe pampireng. Mme kare ho Moena Woods ... O tlisitse, hotla kerekeng, ntho tseo tse ngata tse mahareng moo. O ne a tlilo aha ntlo ya majwe moo, mme kare, “O seke wa etsa seo, Moena Woods, hobane ba kase o kgutlisetse tjhelete ya hao hodima seo o se entseng. Haekaba, mohlomong ...” Ene ele lemo tse mmalwa tse fetileng, e kaba lemo tse hlano tse fetileng jwale. Kare, “Batla tlisa, mohlomong borokgo boo kwano mona, mohlomong majwe ao atla etsa motheo waka, le motsao waka le dintho tse ding, hadi robetse mona.” Ho nale hore ebe majwe feela, ene ele konkreite e ngata. “Ho nale hore baeheletse, 'hobane ba boletse pampiring, hore ke seo balekang hose etsa.” Ka tsela e jwalo, ha a kaba a haha ka ona majwe ao. Qetellong bankile qeto, selemo kamora moo, kapa tse pedi, bane batlilo etsa seo, hotla ka tsela ena. Jwale seo se qetile ditaba, mme ka lebala seo, yaba kea se lebala seo.

14-1 Jwale, ntho e makatsang e ile ya etsahala ntho e kabang selemo e fetileng. Kene ke tshwere tshebeletso mane ha Moena Junior Jackson. Ya dutseng hantle feela mona, Moena wa Methodist ya amohetseng Moya o Halalelang, mme a kolobeditswe ka Lebitso la Jesu Kreste, mme ke moruti wa enngwe ya dikereke tseo eleng kgaitsedi tsa ena.

Ho o bontsha feela tsela eo Modimo A sebetsang ka batho, ke bolela sena ka pelo yohle yaka. Hake tsebe leha ele nngwe phutheho lefatshe lena lohle, ebang e kopane hape, eo ke nahanang hore Moya wa Modimo o leng teng, ho feta ena. Ba nale mathata a bona. Haba moo ba lokelang hoba teng, haho le a mong wa rona, empa baatametse ho feta kamoo batho baka nahanang ka teng.

Ketla le bontsha, seo setlang ho etsahala.

14-3 Moena Jackson o ile aba letoro. Mme ha akaba a kgona ho e balehela; mme kene ke lesa kereke ena, mme one a sa kgone ho emela seo.

Ese ele nako e kae, Moena Jackson? [Moena Jackson ore, “Ke bile letoro ka Hlakubele 61, Moena Branham.” - Mong] Hlakola 61, o il a lora toro eo.

Mme o ile atla ho nna, mme are, “Ho nale se seng se pelong yaka. Ke lokela ho o bolella sona, Moena Branham.”

Kare, “Tswella, Moena Jackson.”

Mme are, “Ke lorile toro.” Mme ke eo moo eleng teng! Ke ile ka kgutsa feela, mme ka mamela mme ka lebella. O ile are, “Ke lorile hole thaba e kgolo, eka ke thoteng, ho nale jwang bo botala ba lehodimo, kapa se seng.” Mme are, “Hodima thaba ena, moo metsi a hlatswitseng mobu, hone hole teng lefika, jwalo ka hodima thaba. Hone hole lefika; hose jwang. Mme moo metsi a ileng a hlatswa teng, ane a ile a kgephola karolo ya mongolo o moo majweng. Mme one o eme moo, o hlalosa mongolo o ngodilweng moo majweng ao.” Mme are, “Kaofela ha rona,”ho nale tsela eo a ileng a hlalosa sena ka teng, mme o itse, “baena hotswa Georgia, leho potoloha, rene re eme mmoho, re lebeletse hao hlalosa mongolo o makatsang oo o moo majweng ao, thabeng eo.”

15-1 Mme are, “Yaba o phahamisa se seng, jwalo kaha o nka seo moyeng, jwalo ka tshepe e thuhakanyang, kapa ntho e mona e bitswang crowbar.” Haho jwalo, moena? Ntho ekang eo, tshepe e senyang, e bohale.” Mme are, “Seo, o entse seo jwang, hake tsebe.” Are, “O ile wa otla bokahodimo ba thaba, ho potoloha, mme wa fihla wa phahamisa bokahodimo ba yona. Ene ele maemong a pyramiti. Yaba o tabola bokahodimo ba yona.” Jwale, seo ene ele dikgwedi kgwedi pele ho Molaetsa wa piramiti o rerwa. Mme are, “Tlasa seo hone hole lejwe le lesweu, kranaete. Mme ware, “Letsatsi, kapa Kganya, hale soka le tjhabela Sena pele. Lebella Sena. Hlokomela Sena.”

Mme seo ke nnete, hobane, motheong wa lefatshe, lefatshe le ile la thewa pele hoba le kganya. Mme kaofela ha rona re tseba seo. Modimo O ne A tsamaya kahodima metsi. Yaba, ho qaleng, O bua ka Kganya. Mme, ka tlhaho, tlase moo, moo lemong tseo tsa ho etsuwa, moo kganya e sakang yaeba teng hohang hodima lejwe lena.

15-3 Mme are, “Lebella hodima Sena. Kganya hae yaka yaeba teng pele?” Mme kaofela ha bona haba tsoha, ke ile ka ba bolella hore bahlokomele Seo, kaofela ha bona baile batla lebella seo.

Empa are, nakong eo bantseng bashebile ka yona, o ile a sheba qetellong ya leihla la hae, ke nahana hore ho jwalo, mme a nqebeletse. Ke ile ka fetela lehlakoreng le leng, mme ka leba lehlakoreng le leng hoya bophirima, hoya moo letsatsi le dikelang teng; le hlaha dithabeng, le leba thabeng; letjhaba dithabeng, le ntse le eba lenyane nako le nako, le leba kahohle lehlakoreng.

Mme are, ebe, hake etsa seo, are, “Baena baretoloha, kamora nakwana, bare, 'Na o nyametse? Na o ile hokae?'” Mme are, “Ba bang baile ka yona tsela e jwalo feela, ba bang baya ka tsela enngwe, ba bang baya ka enngwe.” Empa, ba mmalwa baile baema mme balebella seo ke ba boleletseng sona.

Jwale, hlokomela tlhaloso ya toro eo. Eo, ke sakang ka mobolella se seng, kapa haho le sele seng seo ke ileng ka sebolela, leya mong wa bona. Empa, kare, “Ho lokile.” Mme pelo yaka, e thothomela. Kene ke lebeletse. Jwale, mohlololo wa mongolo ... Ema pele, ketla lesa seo nakwana.

15-6 Ke ile ho Moena Beeler ... Moena Beeler ha ngata o nale rona mona. Na o teng mona, Moena Beeler? Eya, morao mona. Billy o itse, “Moena Beeler ose a tsofetse. O nale toro e makatsang.

Ke ile ho Moena Beeler, mme are, mane ntlong ya hae ka tsatsi le leng, hane ke ntse ke lebella mehala. Mme are, “Moena Branham, ke bile le toro e mohlolo.” Are, “Ke lorile kele ka hare ho phula ya metsi, ho leba bophirima. Mme hone hole tsela ka hlakoreng le letshehadi. Mme kene kele ka lehlakoreng le letshehadi, ke lebile bophirima ka tsela eo, jwalo kaha eka, ke tsomana le dikgomo. Mme ka lehlakoreng le letona, ka hlokomela kamora hore ke fihle moo tlase, one ole moo. Mme one o thiba mohlape o moholo wa dikgomo, mme hone hole dijo tsa dikgomo tseo tse ngata moo.” Mme are, “Mme wa kgannela dikgomo tseo nokeng.” Mme, ho bonahala eka, ke itse ho yena a hlokomele mohlape oo wa dikgomo, mme eka ke tseba hore otla tsamaya ka tsela esele. Mme are, “Jwale, hotlaba bobebe bakeng sa dikgomo tseo, ditla tsamaya ka tsela esele. Empa Moena Branham o batla didule lehlakoreng lela la noka eleng le letona, leho diboloka tseleng ketla diboloka hore diseke tsatla hlakoreng lena, ho diboloka hlakoreng lela la tsela.” Ampa a hlokomela hore, ha nkaba ka tloha ke latetse dikgomo, empa ke nnile ka tswellapele, hoya bophirima. Mme are, “O lokela hore ebe oya tsoma o lahlehile.”

16-1 A soka a qeta ho bua ka toro eo, yaba kese ke e bona. Mme yaba, hlokomela, o boletse ho nale seo a se boneng ka nna, mme yaba o kgutlela morao hoya ntsheba moo keleng teng. Are o mpone ke hlaha thabeng, mme hang ka nyamela. Mme a ipotsa hore na ho etsahalang. Mme a kenella tlase. Mme hone hole phula e nyane ka hlakoreng la hae, eneng e hlaha kaho le letshehadi. Ke nahana hore ke sona seo eleng nnete seo, haho jwalo Moena Beeler. Eya ho jwalo feela. Mme a bahlokomela ... Mme ka hlakoreng le leng laka hone ho nale moo ho welang haholo. Mme a nahana hore ke wetse kamoo, mme ka fella kamoo. Yaba o ya hlokomela, mme ore o ile a sheba ho potoloha, a hlokomela moo ho welang teng, a bona kamoo ho etsahalang ka teng holeng kotsi ka teng moo ho nyoloha, empa metsi ane a nyoloha feela asa theohele fatshe hape. A lebella lekala kapa phula, mme a hlokomela diphoofolo tse ditsebe ditjhitja. Mme are, “Ke nahana hore ketla nka enngwe ya tsona.” Mme yaba oya tshela.

16-2 Yaba o qala a nahana ka nna. Yaba o tsoha ka se seng a le kgonono, hanyane, a tshwenyehile, o ya tseba, kene ke lokela hore ebe ke ile ka potoloha. Empa, are, “Hone hose letho moo.”Yaba oya tshwenyeha. Ore, are, “Ho etsahetseng ka moena wa rona? Ke ya ipotsa hore ho etsahetseng ka Moena Branham?” Ha a qala a tshoha, a nkutlwa ke bua. Kene ke eme tlhoweng ya thaba. Mme kene ke neha ngwanabo rona Moena Beeler tlhaloso ya toro eo ke ileng ka e lora eseng kgale mona, hore feela a eme Morena, hore ka tsatsi le leng ketla kopana le yena sehlekehlekeng. Mme ke moo a leng teng.

Jwale, tlhaloso ya toro eo ke ena. Hoya kamoo phula ena ene ele kgolo ka teng, ene ele phula ya bophelo. Kene ke leba bophirima ba yona, mme le yena kamokgwa o jwalo, hobane o ne a le tseleng le yena, mme ene e ntse e eba nyane nako le nako ... tsela ena. Mme ka hlakoreng le leng hone ho nale jwang bo bongata, lehlakoreng le leng ele moru, mehlabuhlabu , le merung; empa hare moo hone hole jwang bo bongata. Ke yona tsela eo re tsomelang Modimo ka yona, mme dijo tsa Modimo, hara mathata jwang. Ho potoloha dikgomo; ene ele kereke ena; ho e boloka ka hlakoreng lena. Dikgomo ditla tsamaya hantle feela tseleng e bonolo, eleng mokgatlo, haeba ho kgoneha, eleng, tsela e emetse mokgatlo. Ke e qadile tseleng moo morao, hoe thibela hore e seke yaya mokgatlong.

Hoo a ileng a bona lepota leo holeng thata hore leka tshelwa, seo sene se nthibela hoya borwa, ene ele taba eo ya lekgetho le mmuso. Haho motho yaka tsebang hore ke tswile jwang hara yona taba eo. Ene ele lona lebota le neng le nthibelang, empa Modimo O ile A ntshidisa ho tseo tsohle. Ketla kopana le wena Moena Beeler, sehlekehlekeng.

17-2 Jwale, ebe, hang feela kamora seo, Moena Roy Roberson. Moena Roy, o teng mona phirimaneng ena? Eya ho jwalo, ke ke dumela jwalo ... Ho etsahalang [Moena ore, “O hlakoreng lela.” - Mong] Hlakoreng lela le leng. O ile a mpitsa, o ne a nale toro le yena. O ile a lora re potolohile dikgomo. (Jwale, eo kea ya boraro.) Re potapotile dikgomo. Mme ho nale jwang, bo bolelele bobile boteteane haholo, le dijo tse ngata. Mme kaofela ha rona baena rele mmoho. Mme ra fihla sebakeng sa hore reje tinara, mme Moena Fred Sothmann a phahama mme are, “Ellia, moporofeta e moholo o tlilo bua mona kajeno, motsheare wa mantsibua.” Mme kaofela ha rona hare qeta hoja, bohle baphahama batsamaya, mme a ipotsa hore hobaneng bane basa emele ho utlwa ha se buuwang.

Jwale, lea bona hore seo se kopana jwang le seo Moena Jackson a seboneng! Lea bona, seo haela hantle feela ke botsekeng, hantle feela, le seo Moena Beeler ase boneng! Tjhe re lokela ho ema, ho utlwa se bolelwang.

17-4 Hang feela kamora seo, Kgaitsedi Collins, na o teng mona? Kgaitsedi Collins o ile a lora ale ka hare ho kereke mona, mme hone ho hlophisetswa mokete wa lenyalo. Mme ha a bolela seo, a bona Monyadi a kena, hantle feela, empa Monyaduwa one a sa loka hantle, empa leha hole jwalo ene ele Monyaduwa, jwale, seo ke Kereke. Mme hone hole sekang selallo, kapa ntho e kang tshebeletso mona, jwalo kaha ele dijo tsa motsheare eleng tinara. Sena se ile sa mokatsa hobane Moena Neville ke yena ya neng a hlophisa kapa ho fana ka dijo tseo mona kerekeng, empa ore ene ele dijo tse monate ho feta tseo a kileng a dija. One a lapile haholo. A nahana hore mohlomong, torong moo a seke a fana ka Tsona, mme yena le Moena Willard bane bailo ja mane Ranch House. Mme haba qeta ho etsa seo. Mme haba entse seo, Lebone leka letsohong le letona latima. Jwale, lea tseba hore ke eng Seo.

Jwale, Dijo. Monyaduwa one a sa loka hantle, empa Monyadi yena o lokile. Monyaduwa ha a soka a loka hantle jwale, empa dijo tseo a neng a dija ene ese dijo feela, empa ene ele dijo tsa Semoya tseo le dijang kamehla, ka nako tsohle.

Hake emise mona ka toro eo ya bone, motsotswana feela.

17-6 Na hake hopole, Moena Fred Sothmann, Moena Banks Woods, hane rele Arizona lemong se fedileng, hane rele mane thoteng re tsomana le dinku tse lahlehileng, mme Morena A bua?Na hale tsebe tseo A dientseng dilokile, tseo ditlang ho etsahala, mme hantse re tsamaya tseleng? Haeba seo ele nnete, lona baena ba babedi bare, “Amen.” Leho fosa leha ele hanyane.

Ka bona ka pono nakong eo re ntseng re kganna ka yona, ka tsatsi le leng, pono ya Morena e ile yatla ho nna, mme kene ke itukisetsa, ka nako eo, hake kgutlela hae, ho leba mose ho mawatle. Mme hake leba mose ho mawatle, jwale, ka bona sekepeng ... kapa hlakoreng la sekepe, moo sekepe se tswileng teng. Mme hone hole e monyane, monna ya mokgutshwane moo, mme are, “Ke o lokiseditse sekepe, Moena Branham.” Ene ele kano e mona e nyane, eka etsang leoto boholo ba yona botelele, empa hone hole bosweu balehlwa. Mme are ho nna, “Sena ke seo seka o tshedisang.”

“Oho,” Kare, “Sena hasea loka hohang.”

O ile are, “Setla tsamaya maele tse mashome a mane ka hora, hodimo le fatshe ka tsela e jwalo.” Hodimo le fatshe lebopong.

“Empa,” kare, “sena se keke sa ntshidisetsa mose ola.” Mme yaba o sheba fatshe, mme are, “Leba jwalo kaha baleba.” Mme ka sheba, mme Moena Fred Sothmann le Moena Banks Woods, bakene ka hare ho kano e mmala o motala, enang diphahlo tsa ho khempa ho yona. Moena Banks a fetoletse katiba kamokgwa o tjena; Moena Fred ya hae a e lebisitse lehlakoreng. Are tsamaya le bona.”

Kare, “Leho leka, nkaseke.”

Mme monna enwa are ho bona. Monna enwa ya mokgutshwane are ho bona, “Na le banna ba sekepe?”

Moena Banks are, “Ho jwalo,”Moena Fred are, “Ho jwalo.”

Empa kare, “Haho jwalo hase bona. Ke nna monna wa sekepe mona, mme kea tseba hore nkese tsamaye feela ka tsela e jwalo bakeng sa seo, mme ke nale bonnete ba hore nkase tsamaye ka tsela e jwalo.”

Are, “Na o kase tsamaye le bona?”

Kare, “Tjhe. Tjhe.”

Jwale, ka retoloha. Mme, hake etsa seo, ke hetla ka fumana hore ke moena waka ya lokileng, Moena Arganbright.

18-5 Mme ka kgutle ponong ena, mme hone hole o monyane, moaho o motelele. Mme Lentswe lare ho nna. (Kaofela ha lona le hopola sena, kapa ba bang ba lona.) Lentswe lare ho nna, “Tlisa Dijo. Diboloke ka hare. Ke yona feela tsela yaho baboloka mona, ke hoba nehela Dijo.” Mme ka tlisa ka hare, ke tlisitse ka hare, setshelo se seholo se tletseng dihwete tse ntle ka tsela e makatsang le meroho e metle ka tsela e makatsang, le dintho tse ding, tseo nkileng kadi bona. Na lea hopola jwale, pono eo?

Jwale, mme kale bolella hamorao hore na tlhaloso ya teng ene e bolela eng. Kene ke lokela ho leba hola Zurich, Switzerland, le Moena Arganbright, bakeng sa kopano ya masiu a mahlano. Ke ile ka bolella baena pele seo se etsahala, “Hore ketla ya le bona.”Kene kele mane tlase le Moena Welch Evans, hake fumana tlhaloso ya seo.

19-2 Ka bosiu bo bong, ke dumela hore Moena Welch one a tlile ho nna, rene re lokela ho kena leetong la hoya tshwasa dihlapi, mme are Moena Arganbright oya mpitsa. Kare, “Ho lokile, ke ena moo eleng teng taba ena. Bailo nkwalla.” Mme hangata ...

Eseng ka Moena Miner, ke emong wa metswalle yaka ya sebele. Empa ka nako enngwe, haeba asa kgone ho ... Haeba ba nahana hore o ilo rera se seng sekgahlano le thuto ya bona, bare feela o tlaba teng moo, hoka etsa hore metswalle ya hao ebe teng moo. Mme bare ...

Moena Arganbright o ile a mpitsa mme are, “Moena Branham,”ka tsela eo feela Moya o bolelang. Are, “O tle, o tlisa mosadi wa hao,” are, “hobane hao no rera hakalo,”are, “ho ke nahana hore o tlilo rera phirimane ele nngwe feela.” Mme are, “Hoka etsahala hore o seke wa rera leka yona.”

Mme kare, “Tjhe.”

“Ka tsela e jwalo,”are, “tloho, wena le mofumahadi wa hao, letle kaofela ha lona, lea bona, ketla le tsamaisa kele nkise leeto. Oho, mofumahadi waka, wa hao, kaofela ha bona, retla leba mane Switzerland, ho phunyeletsa Palestina.”

Kare, “Tjhe.”

Ke nale tlhaloso mona. Ka bolella Moena Welch, kapa Moena Fred le ba bang, “Ketla lebolella hoseng, empa pele mosadi waka o lokela hoka fana ka keletso hodima seo.”Mme hake moletsetsa, mme a hana hoya moo. Kare, “Ke ena moo eleng teng.” Lea bona?

19-5 Jwale, seo se senyane, se sesweu sekepe ene ele kopano eo. Seo setsamaya hantle feela ho fihlela mona, lebopong, ka kopano eo ele nngwe, empa haeya lekana, leha ene ele tshweu ele ntle, ho mpitsetsa mose ho mawatle.

Moena Fred, le moena moo, baneng bahlahile ponong, bane ba bonahatsa, “Ho tsamaya jwalo ka baeti ba bathori, bakeng sa menate.” Empa kene kesa kgathalle hoka etsa seo. Mme ho hanana le bona hore ke boradikepe, ene e bolela hore bane basa rere hobane ese bareri. Empa, kene kele moreri.

Mme dijo kaho oo o monyane, o molelele moaho. Ha nkaba kaya mose ho mawatle, mme ka kgutlela ho ona o monyane moaho, mme re ile ra etsa ditosene tse ngata tsa ditheipi, tsa diphiramiti le tse ding tse ngata feela, hoka bontsha batho nako eo releng ho yona ha jwale.

Jwale kopanya seo le tse ding tsa dintho, ditoro. Sena ene ele pono. Dijo, ke Sona sena. Sena sebaka.

20-1 Hlokomela hore jwale ho ile hwa etsahalang. Hantle feela kamora pono eo ya bone, kapa toro ya bone eo baileng ba mpolella yona, hang feela ho hlahella Moena Parnell. O mona kajeno, kae kae hona mona, hantle feela hona mona. Mme Billy one a le siko mona, monna enwa ene eka oya hlanya. Otswa hola Bloomington, ke dumela jwalo, kapa Bedford? [Moena ore, “Lefayette.”Mong] Lefayette, o tshwara dikopano. Mme o bile le toro le yena, mme o ile atla ho Moena Woods. Mme are, “Nkase kgone o tlohela sena, ke lokela ho bolela sena, ke lokela ho bolella Moena Branham. Sena sea nkgathatsa.”

Mme Modimo O ya tseba, hone hose toro le enngwe mahareng a bona. Ditla jwalo, nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, tshelela.

20-2 Moena Parnell ore, “Ke bile le toro e makatsang. Ke lorile ke iloba le kopano hodimo mola. Ka tsela enngwe ke ilo etsa enngwe hape, ho nale kopano mona kerekeng entjha, ka tsela e jwalo.” Mme are, “Kereke ena entjha,” tsela eo e tlileng ka yona, mme a qala ho ipotsa hore hobaneng disa kopane hole phapang mahareng a tsona, mme se seng ka tsela eo. Mme are one a eme mona, ho fihlela, “Ke bile mona nako e telele haholo, ketla nne ke eme, mme ke emele tshebeletso.” Are, “Monna emong atswa ka moahong, ka sutu e sootho, mme a tshwere buka. Ke nahana hore one a ngola.” Mme a bolella Moena Parnell, are, “Ena ke kopano e kwetsweng. Keya madekone le batshwaramatlotlo feela.” Ka tsela e jwalo, a ikutlwa ale maswabi. Mme a tswela kantle ho kereke eo e ntjha, kereke eo e ekeditsweng, kapa eo e lokisitsweng. Mme ha a tswela kantle, hone hona lehlwa, maemo a lehodimo a mabe haholo, ka nako ya mariha.

Haho le ya mong wa batho bana ya tsebang ka sena.

20-3 Mme ha a tswa monyako, kene ke eme moo, ke lebeletse borwa. Mme kare, “O seke wa kgathatseha, Moena Pernell. Ketla o bontsha hore o etse eng.”

Mme Moena Pernell, le bana ba bang, baya tseba hore hake soka keba bolella tlhaloso ya seo. Ke nako jwale, leha hole jwalo, kene ke e bona haba bua ka seo. Na le ile lahlokomela tsela eo ke ileng katswa kapele ka teng hake bua le lona moo, Moena Pernell? Kesa batle hole bolella seo. Mme ke ile ka nyolohela, ha nkaba kare letho ho Moena Woods kapa emong feela. Ke ile katswa feela, hobane kene ke batla ho bona hore seo ke eng na se bolela eng, le hore se lebisa hokae. Na leile la nkutlwa kere ha morao tjena, “Ke kgathatsehile”? Ke sona seo eneng ele sona.

Mme ebe, Moena Pernell, ore ke ile kare ho yena, “Moena Pernell, qala. Sebaka sa pele seo otlang ho qala ho sona etlaba Zephora.” Zephora, “Zephora,” eleng se bolelang ho ema, kapa ho emisa, kapa se seng feela. Kare, “O seke wa dula hao fihla moo. O tswellepele, selatelang, mme otla fumana mosadimoholo; mme le moo o seke wa emisa.”Nako ena kaofela ha yona rene re, kene ke ntse ke bua, rene re tsamaya hara lehlwa, lehwatateng. Mme kare, “O tsamaye ho fihlela o thola Mosadi waka, mme o fihle o emise moo!” Mme ore o ile a ntebella, mme rene rese re tswile lehlweng, lehwatateng. Mme kene kese ke nyametse. Mme a lebella morao, mme a fumana mosadi wa hae akga metsi hotswa sedibeng, mme baruti ba bang baleka ho mohula ho motlosa pompong. One a molebeletse. Mme yaba oya tsoha.

21-1 Ke ena tlhaloso ya toro ya hao. Mme kene ke lokela hore ebe ke o boleletse, ka phirimane eo, empa ke ile ka furalla feela. Ka tsela e jwalo Zephora, le mosadimoholo eo, le emong, mosadimoholo wa nnete, ke dikereke. Lea bona? Zephora haele hantle ke mosadi wa Moshe, Zephora, mme rea hlokomela hore ke ile kare a seke a emisa ho bona, hose lebaka hore batsofetse ha kae. Ene ele mokgatlo. O seke wa ema ho bona. Baphetse nakong ya bona. Empa ha atla ho Mosadi waka, eo eleng Kereke ya Jesu Kreste eo Ya nthumileng, sena matsatsing a ho qetela, mme ke ena moo eleng teng, “Ema hona moo! Mme kene kese ke ile bophirima.

21-2 Yaba Kgaitsedi Steffy. E kanna yaba ha ayo mona, hobane o bile sepetlele. Hake tsebe hokae feela ... Na kgaitsedi Steffy ... Eya, ke enwa moo a leng teng. Kgaitsedi Steffy o ile atla ntlong yaka bakeng sa thapelo, pele a leba sepetlele bakng sa oporoshene, le hore Modimo O tla mothusa le hore A mohlohonolofatse. Mme O feela A entse seo.

Mme are, “Ke bile le toro e makatsa, Moena Branham.”

Kare, “Na ho jwalo.”

Mme are, “Ke lorile kele Bophirima. Mme ke ... ”Eo kea botshelela. Mme are, “ Ke lorile kele Bophirima, mme kele naheng e fetohang. Mme hake lebella, ya neng a eme hodimo thabeng, hone ho nale monnamoholo emong, ya nang le ditedu tse telele tse tshweu, le moriri o mosweu o wetseng ka sefahlehong sa hae. Mme one a iphuthetse ka, seseng, kobo.” are, “moya one o fefola ntho eo.”Ke nahana hore seo ke nnete. Kgaitsedi Steffy, eka mokgwa o jwalo. Mme are, “Ke nnile ka atamela. O ne a eme, a eme hodima thaba, a lebeletse hola botjhabela.” Mme are, “Yaba kea ipotsa, Monnamoholo enwa ke mang?” Yaba oya atamela, a atamela. Ha a antse a atamela jwalo a hlokomela. Ene ele Elia ya sashweng, moporofeta, a eme moo a lebeletse Botjhabela.

21-4 Are, “Ke lokela ho mobona .” One a nale tlhoko. O ile a mathela thabeng mme awela fatshe moo, hoka bua le yena, mme lebitso la Elia. Mme are, ha ane a bua ... O ile a utlwa Lentswe lere, “O batla eng, Kgaitsedi Steffy?” Mme ene ele nna.

Tore ya hao e ile ya hlaloswa hona moo ka nako eo, Kgaitsedi Steffy. Hobane hang feela, kamora moo ke ile ka leba mane Louisville. Seo aneng a se hloka ene ele thapelo. Lea bona? Mme o ile a tswellapele ka tsela e jwalo, mane sepetlele; mme letshwao laka la hoya bophirima, ke lebeletse bochabela, empa ke lebeletse botjhabela, bakeng sa mohlape waka. Hlokomela. Ha sena ...

Ke ile ka leba Louisville. Mme hake kgutla, mme ke ile ka qala hekeng, hone ho nale batho batsela baileng bahatisa heke yaka. Mong. Goynes, seterateng sa motse moo, one a tsamaya ka tsela. Are, “Billy, tloho kwano.” Are, “O lokela ho suthusa heke ya hao le dintho tsa hao, terata, majwe a heke le diheke.”

Kare, “Jwale, ho lokile, Billy.” Kare, “Ketla etsa seo. Hake?”

22-1 Are, ke ile ka qalella ho kgutlela katlung, mme mosadi waka are, “Ke lokela hoya reka krosare hang feela ka potlako.” Mme ke ile ka wela tseleng hang feela. Mme moshemane; Raymond King, eo eleng moenjenere wa motse. Mme ke nnile ka mobitsa “Tsebe Seretse.” Hobane, rene rele banyane, re tola mmoho, o ile a otla thaka le leng ka seretse tsebeng. Mme re ile ra mobitsa kamehla “Tsebe Seretse.” O dula hantle feela ka seterata saka tlase mola, mohlomong matlo a mabedi ho feta ha Moena Woods.

Mme ka tsela e jwalo ke ile kare, “Seretse, tloho kwano motsotso feela.”

O ile are, “Ho lokile, Billy.” Mme o ile a tla hantle feela ho nna.

Kare, “Ntho eo o e kgannang hoya tlase kwana?”

O ile are, “Billy, seo, se ilo nka sebaka sena kaofela ha sona.” Are, “Difate tsena, terata ena, le sohle, dilokela ho sutha.”

Kare, “Jwale, moenjenere a mpolella hore sebaka saka se hare hantle feela hara seterata.”

Are, “Ho jwalo, empa batlilo hodisa mona. Batlilo nka sebaka seo.” Kare, “Le saka le sona.”

Kare, “Jwale, Moena Woods ke moena ya sebetsang ka majwe,” mme are, “Ketla mmolella hore a kgutlisetse seo morao.”

Are, “Billy, o seke wa ama seo. Lesa borakonteraka ba etse seo. Seo ke seo balokelang hose etsa, haho jwalo?”

Kare, “ Ho jwalo, monghadi.”

Are, “Ha yena a etse seo.” Are, “O ya tseba seo kese bolelang.”

Kare, “Ho feela hole jwalo.”

Mme ke ile ka lebella thoko kwana, mme, kaho panya hwa leihlo, se seng sa otla seo. [Moena Branham o otla menwana ya hae - Mong] Ke ile ka leba hae, ke ile ka kena ka kamoreng yaka ya ho bala, mme ke ile ka nka buka, mme ke ena moo eneng ele teng. Ene ese konkoreiti, ene ele majwe. Kare, “Meda, itukise.”

23-1 Ditoro tse tsheletseng kaho latellana, mme pono e fitla e tiisa seo. “Ha tsena tsohle dietsahala leba bophirima.”

Ke ile ka bitsa Tucson. Moena Norman o nale sebaka. Hake tsebe moo ke lebang teng. Hake tsebe hore ke etse eng. Ke mpa feela kele ... Ke eme tsi. Hake tsebe hore ke etse eng. Ke siya lehae leo kesa lefeng tjhelete ya kgiro teng. Tjhelete yaka ya beke ke didolara tse lekgolo feela. Mme ke lokela ho lefa didolara tse lekgolo bakeng sa kgiro ka kgwedi bakeng sa ntlo. Empa ke mona hara baena baka le dikgaitsedi, moo ke ratwang. Mme ke leba, hake tsebe hokae feela. Hake tsebe feela hore hobaneng. Nkase kgone ho o bolella hore hobaneng. Empa ho nale ntho ele nngwe feela eo ke etsebang, ke ho latela feela seo A reng kese etse. Hake tsebe, hake tsebe hore ke lebe hokae, ke etse eng. Hase taba yaka ...

Ke nahana hore Abrahama o ile a ikutlwa ka yona tsela eo nakong eo A mmolellang, “Leba, nqane ho noka.” O ne a sa tsebe hore aka etsang empa ho kena leetong, ho ikarola. Kene kesa tsebe hore ke lokela ho etsang.

23-4 Moqebelo o fetileng hoseng, beke ho tloha maobane, ene ekaba hora ya boraro hoseng. Kene ke ile ka tsoha hoka nwa metsi, mme ka apesa Joseph, ka phapusing ya hae. Mme ka kgutla, mme ka paqama. Ke ile ka kgaleha. Mme hake robetse ... Ke ile ka lora ditoronyana tse mmalwa jwalo, lea hlokomela hore ke bolelang mona. Kene ke kwahela Joseph, mme ke kgutlele phapusing hape, ke paqame, mme ke kgalehe. Mme ke lore toro.

Ke ile ka lora toro eo ke bonang monna ya neng akaba ntate waka, leha ene ele motho ya moholo ka mmele. Mme ka bona mosadi ya neng a ka lekana le mme waka, empa a sa tshwane le mme waka. O ne a lokela hoba mosadi wa monna enwa. O ne atshwere lere le kgutlo tse tharo, eo a neng a e entseng ka patsi e betlilweng. Mme a etsa ... O ya tseba, patsi e kapilweng, hare feela, lea tseba, seo sene se etsa patsi eo. Nako le nako ha sena se etsahala ha mosadi enwa are o ya ema, one a mootla ka seo hlohong a mohulele fatshe, mme a idibane. Mme one a paqama moo, mme a bokolle, mme a qalelle ho tsoha hape, mme a motshware ka molala, mme a nke molamu ona o kgutlo tharo, mme a mobate ka ona hlohong, mme a molahle fatshe. Mme a kgutlele morao mme a ntshe dipeta ka mokgwa o jwalo, jwalo kaha eka o entse se seng se seholo.

23-5 Mme kene ke eme moo ke lebeletse, ha sena se etsahala. Ka nahana, “Nkase kgone hore ke hlasele monna yane. O moholo haholo. Mme, ebile, o lokela hore ebe ke ntate waka, empa ekasebe ntate waka.” Mme kare, “Ebile ha a lokele hoka tshwara mosadi eo ka tsela e jwalo.” Ke ile ka halefa haholo ke seo a neng a se etsa. Ka tsela e jwalo, hang feela, kaba le sebete, mme ka leba ho yena, ka fihla ka motshwara ka molala wa hempe mme a hetla. Mme kare ho yena, “Ha ona tokelo ya ho mootla ka tsela e jwalo.” Mme hake bolela ka mokgwa o jwalo, mesifa ya hola. Mme ka tshwana feela le senatla. Mme eo a lebella mesifa eo, mme a qalella ho tshoha a ntshaba. A tshaba ho mootla hape. Yaba kea tsoha.

Mme ke ile ka paqama moo motsotsonyana. Ka nahana, “Sena ke eng? Sena sea makatsa hake lora ka mosadi eo.”Hang feela, ke enwa moo A tlang le teng. Ke ile ka fumana tlhaloso hang feela.

24-2 Mosadi o emetse kereke ya lefatshe. Kene ke tswaletswe hantle feela moferefereng oo, mme ke nna enwa moo keleng teng ha jwale. Are o lokela hoba mme wa ... haeba ene ele mme wa diotsa, leha hole jwalo ke tswaletswe hantle feela ka hara seo. Mme ke ... Monna wa hae ke mokgatlo o mobusang. Molamu oo wa kgutlo tse tharo a neng ao tshwere, ke kolobetso eo ya lefeela eseng ya nnete ya metsi ya mabitso. Seo, nako le nako ha a phahama, phutheho ha e lokela ho amohela seo, o e otla hlohong. Mme ebe, yena ka hobane ale moholo haholo, kene ke lebella kwana, kene ke tshaba ho mobolella. Mme ke dula ke thulana le yena nako le nako, leha hole jwalo, mesifa ene ele mesifa ya tumelo. Seo se ile sa etsa hore ke nahane ka seo, “Haeba Modimo A nale nna, mme A ka mpha mesifa, ere ke eme kgahlano le yena. Hang feela!”

24-3 Ene ekaba hora ya leshome ya letsatsi, ha mosadi waka a leka hoka kena ka phapusing, mme seo se ile sa etsahala. Ke ile ka kena ponong ka tsatsi leo hoseng, mme ke ile ka ... Jwale, hopola, ene ese toro.

Ho nale phapang mahareng a toro le pono. Toro keha o fihla o robala. Pono, hao oya robala hohang. Re tswetswe ka tsela e jwalo. Batho ba tlwaelehileng feela, ha re lora re ntse re lora feela jwalo ka mang le mang, ho ntse ho etsahala se etsahalang ho mang le mang. Mehopolo ya hae e hole kwana jwalo kaya batho bohle. O ntse a nale kutlo tse tlwaelehileng jwalo ka, tatso, hoamana, ho nkgela, ho utlwa. Empa hao le maemong ao, o robetse, hao bone, ho latswa, ho nkgella, kapa ho utlwa. Empa ho nale se seng, ha o lora, ha o tsoha o kgutlela ho seseng mona maikutlong a mang. Ho nale mehopolo, ya hore o hopola seo ose lorileng, kadi lemo. Motho ya tlwaelehileng o jwalo feela.

Empa ha Modimo A fihla a etsa ntho ka boitsebelo pele, mme haho tsela ya hore seo sekaba ka mokgwa o mong ntle le moo, ka baka la moporofeta kapa mmonela pele, empa bobedi maikutlo mona aba mmoho. Mme mmonela pele, dipono, hadi roballwe. O netse a le mehopolong ya hae, mme ha a bona seo.

24-6 Kene ke hlalosa seo ho dingaka tse ding mona, ka tsatsi le leng. Mme baile baphahama mme bare, “Semaka. Hare soka re nahana ka mokgwa o jwalo.”Hane ke nka hlahlobo ya maqhubu, mme baile bare ... Haba soka ba bona ntho e kang eo hohang. Lea bona? “Ho lokile.”Are, “ho nale se etsahetseng ho wena.” Mme kare. Ke boletse seo. Mme are, “Ke sona seo hantle feela.”O ya bona?

Maikutlo ana a mabedi a dutse mmoho. Haho seo nka se etsang ha jwale, mme seo hase nketse ya fapaneng le batho ba bang. Lebaka ke hore feela, Modimo O entse seo ka tsela e jwalo. Hao robale ponong. O ntse ole mona moo batho ba bang baleng teng, jwalo ka toro. O eme mona, o ntse o shebile, ka tsela e tjena.

Mme kaofela ha lona lese le ile la bona seo, ho potoloha lefatshe lena. Hao robale. O eme mona sefalong, o bua le batho, le nkutlwa ke kena diponong mme ke boele ke kgutle hape. Hkae ken ka hara koloi le wena ke palame, leha ekaba ke ho kae, mme ke o bolella dintho tse tlang ho etsahla, mme disoka dihloleha ho etsahala, le kamohla. Na ho nale yaka reng yena o ile a bona dintho tseo ke diboletseng dihloleha ho etsahala? the, monghadi. Seo sekeke sa hloleha le kamohla, ha feela entse ele Modimo ya etsang seo. Hlokomela, hantle feela sefaleng mona, dikete, kapela leshome la dikete tsa batho, esita leka dipuo tse ding tseo kesa kgoneng hodi bua, leha hole jwalo seo hase hlolehe. Lea bona? Ke Modimo!

25-3 Jwale, mona ponong ena, kapa jwalo kaha kene ke bua, ke ile ka lebella mme ka bona ntho e makatsang.

Jwale, hone ho bonahala eka mora waka e monyane, Joseph, one a le pelaka. Kene ke bua le yena. Jwale, ha oka hlokomela pono ena hantle feela, otla hlokomela hore hobaneng ha Joseph ane ale pelaka mono.

Mme ke ile ka lebella, mme hone hole teng sekgwa se seholo. Mme sekgweng sena, hone hole sehlopha sa dinonyana, ehlile sehlopha, sekabang bolelele baintjhe ele nngwe feela ka bophahamo. Ene ele nthwana tse nyane haholo. Mapheonyana a tsona a manyane ane a otlana. Mme hone hole tse pedi kapa tse tharo tse haufe le moo tse neng dile sebakeng sele seng, tse tsheletseng kapa tse leshome sebakeng sele seng, tse leshome le metso e mehlano ho isa mashome a mabedi sebakeng se latelang, dine ditheoha jwalo ka phiramiti. Mme mathaka ao a manyane, manqosa ao a manyane, mme dine dibonahala dikgathetse haholo. Mme dine dilebile botjhabela.

Mme kene kele mane Tucson, Arizona, ponong, dine dietsa ka bomo hore ke bone hore dilebile hokae. Mme kene ke hlohlora santa ho nna, hotswa mane lehwatatateng. Mme kare, “Jwale, kea tseba hore sena empa ele pono feela, mme kea tseba hore ke Tucson. Kea tseba hore nonyana tseo tse nyane dibolela se seng mona.” Mme dine dilebeletse botjhabela. Mme hang feela tsa nka qeto yaho fofa, mme tsa ikela, ho leba botjhabela.

25-5 Mme hang feela hadi qeta ho fofa, yaba hotla nonyana tse kgolo. Dine dibonahala jwalo ka maeba, dinale mapheo a motsu, akang a maputswa, dibatla dibonahala ho feta ana a seng a fetile a manyane manqosa. Mme dine ditswa botjhabela, difofa hanyane.

Sebekanyana diqeta ho sutha pelaka, mme ka hetla hola bophirima hape, mme ke seo se etsahala hape. Ho bile leho thuthuwa ho ileng hwa sisinya lefatshe lena lohle.

Jwale, o seke wa fetwa ke sena. Wena, mona lebanteng la kgatiso, o etse bonnete ba hore o nepahanya dintho tsena.

Pele, ho thuthuwa. Ka nahana hore ho utlwahala jwalo ka modumo o moholo, leha ekaba ke eng ntho eo e etswang ke sefofane hase feta, mme modumo wa teng o kgutlela lefatsheng. Ho sisinyeha hoo feela, ka tsela e jwalo, ho etsa lerata le leholo, leka tsohle. Ebe, eka modumo o moholo wa seaduma, ka tsela e tjena, lehadima feela hantle. Ke ile ka utlwa feela modumo oo o moholo, seo sene se utlwahala eka ke borwa, ho tloha ho nna, ho leba ka nqa ya Mexico.

26-2 Empa, seo se ile sa sisinya lefatshe. Mme hase etsa jwalo, kene ke ntse ke lebeletse bophirima. Mme hang feela ho tloha hoisa Bosafeleng, mme ke ile ka bona se seng setla. Mme ene eka matheba a manyane. Mme dine disa fete bohlano, mme eseng hofeta supa. Empa, Dine dile maemong a phiramite, ka tsela ela ya manqosa ale aneng atla ka yona. Mme ha sena se etsahala, mme Matla A Modimo O Moholo A mphahamisetsa hodimo ho kopana le Oona.

Mme kene ke kgona ho bona seo. Seo sene sesaka sa ntlohela. Matsatsi a robedi a fetile, mme hake kgone hoka lebala seo le jwale. Hake soka keba le sentshwenyang jwalo ka sena lekamohla. Lelapa laka letla le bolella.

26-4 Mme kene ke bona Mangeloi ao, mapheo ao a sebopeho se jwalo, a tsamaya ka lebelo le leholo ho feta kamoo modumo o tsamayang ka teng. Ane Atswa Bosafeleng, ka potlako, kaho panya hwa leihlo. Ane ale moo. Kene ke sena nako yaho a bala. Mme kene ke sena nako yaho a lebella. Ao A Maholohadi, A maholo, a mala Mangeloi, a masweu ba lehlwa, ka para ya mapheo, leka dihlooho tsa ona. Mme Ane A, “Wheu, wheu!” Mme ha ane a etsa seo, mme kene ke tshwarehile mahareng a phiramite ena.

Mme ka nahana, “Jwale, ke sona sena.” Kene ke kgathetse hohle. Mme kare, “Oho, hle! Sena se bolela hore ho tlaba leho thuthuwa ho tlang ho mpolaya. Mme ke pheletsong ya leeto laka ha jwale. Hake lokele ho bolella batho ba heso jwale, ha pono ena e feta. Empa, Ntate ya Lehodimong O ntsebisitse hore nako yaka e se e fedile. Mme nkase bolelle lapa laka, hobane batla tshwenyeha haholo ka nna, ' Hobane o se atla tsamya.'Mme mangeloi ana a ne a tlile ho nna, mme ketla shwa haufenyana mane ho thuthuweng.”

Mme seo sa kgutlela ho nna hape, nakong eo ke ntseng ke tshwenyehile, “Tjhe, seo hase ka mokgwa oo. Hoja sene se tlilo mpolaya, sene se lokela ebe se ile sa bolaya Joseph.” Mme ke ile ka utlwa ha Joseph a nkgweletsa.

Jwale, seo setla ho nna hape. Ka nahana, “Morena Modimo, na pono ena e bolelang?” Mme ka ipotsa.

Mme seo satla ho nna (eseng Lentswe) seo setla feela ho nna. “Oho! Seo ene ele Lengeloi la Modimo, ele ho tlisa taelo.” Mme hake nahana seo, ka phahamisa mtsoho aka, mme kare, “Oho Morena Jesu, ke eng seo O batlang hore kese etse?” Yaba pono ea ntesa. Ntho eka etsang hora kaofela, kene kesa iphumane.

27-1 Jwale, le tseba seo eleng tlhohonolofatso ya Morena. Empa, Matla a Modimo A fapane le ntho tse ding, Matla A Modimo A dibakeng tse ding. Ke ile ka wa utlwa, hangata, ka makgetlo a mangata, pele, ponong, empa eseng ka tsela e tshwanang le eo. E tshwana le tsela yaho tshoha. Kene ke tshohile hoo ke ileng ka fellwa ke matla, boteng ba Dipuwa tsa Hae.

Ke bua Nnete. Jwalo ka Paulose a boletse, “Hake bue leshano.” Hale soka le nkutlwa ke bolela se phoso ka ntho e kang eo. Ho nale Se tlilong ho etsahala.

Ebe, kamora nakwana, kare, “Morena Jesu, haeba ke tlilo bolawa, etsa hore ke tsebe ka seo, .” Empa, haho yaka hwaeba le karabo.

Kamora hore Moya O ntese, nako ekabang halofo ya hora, ke nahana jwalo, kapa ho feta moo, kare, “Morena, haeba ke tlile ho bolawa, mme O qetile ka nna lefatsheng mona, ebe ke tlile ho nkelwa Hae jwale, eleng, haeba hole jwalo, ho lokile. Ho lokile ka mokgwa o jwalo. Jwale,” kare, “haeba hole jwalo, hake bolella batho baka kapa mang le mang ka sena, hobane O lokisetsa hotla ntata.” Mme ka ... Mme haho yaka hwa etsahala letho. Mme ka ema nakonyana.

Mme kare, “Morena Jesu, haeba sena sene sesa bolele kamokgwa o jwalo, empa se bolela hore ho nale se seng seo O mpolellang sona, mme seo setla senolwa ho nna hamorao, ka tsela e jwalo romela Matla A Hao.” Mme a ile a batla a ntsha ka hare ho phapuse!

27-4 Ka iphumana, bakeng seseng, kele hukung. Kene ke kgona ho utlwa mohatsaka, kae kae, a leka ho sisinya lemati. Lemati la phapusing ya ho robala lene le notletswe. Mme kene ke butse Bibele, mme ene e ... Kene ke bala, hake tsebe hantle, mme ene ele ho, ke dumela hore, Baroma 9, temana yaho qetela.

... Bona ke beile Sione lejwe la mantlha, lejwe la kgupiso, lejwe le letle, mme ya dumelang ho lona a keke a swaba.

Mme ka nahana, “Seya makatsa seo kese balang.” Moya O ntse O le ho nna, ka hare ho phapusi! Ke ile ka kwala Bibele mme ka ema moo.

Mme ke ile kaya ema fenstereng. Mme ene ele hora ya leshome hoseng, kapa ka tsela enngwe. Mme ka phahamisa matsoho aka, mme kare, “Morena Modimo, hake utlwisise sena. Lena ke letsatsi le mohlolo, ho nna. Mme hake maemo ao kele nna.”

Mme kare, “Morena, seo se bolelang? Ere ke bale seo hape, haeba ke Wena. “Jwale, sena setla utlwahala jwalo ka ntho ya bana kapa kelello ya bongwana. Ke ile ka nka Bibele, mme kae bula. Ke seo moo seleng teng hape, sebakeng sona sane. Paulose a bolella Bajude hore balekile ho ... a bolella Baroma hore Bajude ba lekile ho amohela sena ka mesebetsi, empa keka tumelo re kgonang ho etsa sena.

28-1 Ka tsela e jwalo ho bile nako e tshosang bakeng saka. Jwale lea bona hore hake tsebe se etsahalang. Hake tsebe hore ke reng.

Empa ha jwale ereke, jwale, ho tloha jwale, bakeng sa elatelang, metsotso e leshome le metso e mehlano, hoisa ho e mashome a mabedi, ere ke leke ho bolela se seng mona. Hopola, haho le kamohla dipono tseo disakang tsa phethahala. Ka tsela e jwalo ke tlilo nka Lengolo motsotswana feela, haoka hlokomela, ho Tshenolo 10. Jwale ere ke bolele sena. Haeba pono e hlaha ka hare ho Lengolo, eka kgona feela ho hlaloswa ke Lengolo. Mme ke rata hore o kopanye sena mmoho.

Mme, jwale, boteng ba hao, le wena otlang ho fumana lebanta lena la kgatiso, eba le bonnete ba hore o bolela sena ka tsela eo se bolelwang ka yona, hobane sena seka kgona hose utlwisisehe ha bobebe haholo.

Na le tatile haholo? Ho lokile. Jwale ... Kea leboha hale kgona ho kgutsa ka tsela e jwalo, ho hotle haholo.

28-3 Jwale, “Lengeloi la bosupa ... ”

Jwale, benghadi, (seka hake reile sena) na sena ke letshwao la nako yaho qetela? Re phela hokae? Ke nako efeng ya letsatsi eo re phelang ho tona? Jwalo ka selwane se kgathetseng, hoya le bosiu bona, ho phahamisa leho letsa tloloko, hoka hlokomela hore ke eng se etsahalang, hoka laeta lebone. Thapelo yaka ke hore, “Modimo, hareke re kgantshe Lebone.”

Ke eme sebakeng se sebe haholo, haeba lene le tsebile seo. Hopola, kele bolella sena Lebitsong la Morena, kele bolelletse nnete, mme ho nale se seng se tlilong ho etsahala.

Hake tsebe. Jwale, lebanteng, fumana seo. Hake tsebe. Ketla leka hoka etsa seo. Se tlileng ho nna maobane, hakene kele ka phapusing eo yaka yaho rapella. Hakere sena ke nnete, empa ene ele se seng sesisinyang pelo yaka, mmo keneng ke tsamaya fatshe mona.

Ke lokela ho leba tlase kwana, ke kgone ho kgutla le Charlie, re kgone hoya tsoma ka tsatsi le leng, pele re arohana.

28-5 Ere ke bolele kamokgwa ke ona, hore, ka hobane ke leba bophirima, hase hore ke lesa tabernakele. Ena ke kereke eo Morena Modimo A nneileng yona. Mona ke hona hae sa mannete. Mona ke hona moo ke dulang teng. Ke mpa feela ke latela taelo eo ke eneilweng ka pono. Mora waka, Billy Paul, otla dula ele mongodi waka. Ofisi yaka etla dula entse ele kerekeng ena. Ka thuso ya Modimo, ka nako eo ... ntho tsena hadi phethehile, ho rera ka Ditiiso tse Supileng. Mme lebanta lefeng kapa lefeng leo ke leetsang, kapa se seng feela, setla etswa mona kerekeng ena. Mme hantle feela mona, hoya kamoo ke tsebang ka teng, ke sebaka seo ke rerang ka bolokolohi ho nale kae kapa kae lefatsheng, hobane ho nale batho mona bao eleng badumedi ba sebele, balapetseng seo. Mona ho tshwana leha ele hae, ho nna. Sena ke sebaka. Mme haleka hlokomela, toro e boletse ntho ele nngwe feela, lea bona, moo Dijo dileng teng.

Jwale, empa, hake tsebe setlang ho etsahala nakong etlang, empa ke tseba Ya tshwereng bokamoso. Ke yona ntho ya bohlokwa eo.

29-1 Jwale, Modimo, haeba kele phoso, ntshwarele, mme ebe O kwala molomo waka, Morena, bakeng sa seo eseng thato ya Hao. Ke mpa ke bolela sena hobane ke kgothetse, Morena. Ha batho bake ba utlwisise, bao batlang ho O kgahlisa.

Ke nahana hore tlhaloso hae yatla ka nako yona eo, e tlile ka thato ya Modimo, hobane ke dumela hore seo se ngodilwe mona ka hare ho Bibele bakeng saka. Mme haeba ele Lengolo, ka tsela e jwalo ke Lengolo feela leka hlalosang seo. Haeba ele nnete, moena, kgaitsedi, hake leke hole tshosa, mme re lokela hoba hlokolose haholo jwale. Re haufe leho ... Ho nale se tlilong ho etsahala. Ke bolela sena ka nnete leka letswalo laho tshaba Modimo. Mme o nahana hore nka ema mona feela ka ... Mme lona batho le dumela ho nna jwalo ka moporofeta, hakere ke yena.

Maikutlo aka ene ele ana. Ka ... Lemong sefetileng, ke ile kare, “Ke ... Ntho eo ke e bonang feela, tsoseletso e fedile, hara setjhaba, kapa, setjhaba sena, leha hole jwalo.”Ke ile kaya ka leeto la Boevangedi. Ba bangata le ile laya le nna moo. Oho, seo e nnile selokileng. Re bile le nako e monate haholo moo, kopano tse monate, le setjhaba se nepahetseng se sengata, empa seo hase yaka sa otla botsekeng.

Lemong sena, ke nka leeto laho bolela Evangedi eleng la bomeshenare. Hang feela hake kgona ho etsa seo, ke leba mane hola Afrika, India, leho pota lefatshe ka tsela e jwalo feela, haebe ho kgonahala, ka leeto le leng hape la bomeshenare.

Ha seo sesa sebetse, ebe hake nke metsi kapa dijo, ke ilo palamela thaba tsela tse kgolo, mme ke ilo dula moo ho fihlela Modimo A mpha karabo ka tsela enngwe. Hake kgone ho dula ka tsela ena hohang.

Sena ekanna yaba ke karabo mona.

29-4 Hake tsebe. “Ho fihlela A nfetola,” na lea hopola pono yaka beke tse tharo tse fetileng, “ke eme letsatsing, ke rerela phutheho”? Lene le le mona kaofela ha lona Sontaha se fetileng. Disontaha tse ngata, lona mona le ile la fumana ditheipe, mme ke hona mona moo dietswang teng, le utlwisisa ntho tsena. Hobane, jwale ketla otla dibaka tsena, mme o lebelle feela se boletsweng, mofuta oo hantle feela ka hare ho mona, ka tsela e jwalo e lokela hore tlhaloso ya sena ebe teng mona. Hake tsebe. Ke lona lebaka le etsang hore ke bolele sena, benghadi, ho jwalo feela?

Ke dumela seo “lengeloi la bosupa” la Tshenolo 10 ke lenqosa la kereke ya bosupa la Tshenolo 3:14. Hopola. Jwale ere ke bale seo feela. Lebella moo nka balang tgeng. Jwale, lena ene ele lengeloi la bosupa.

Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, (temana ya 7) hale utlwahala, diphiri tsohle tsa Modimo ditla senoha, jwalo kaha A boleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

30-1 Jwale, hlokomela seo, lena ene ele lengeloi. Ke lengeloi la kereke ya bosupa ya mongwahakgolo. Re fumana hore, haeba o batla ho bona hore ... moo lengeloi le leng teng, Tshenolo 3:14, ke, “Ke Lengeloi bakeng sa Kereke ya Laodisea.”

Jwale, lea hopola hore ha seo sene se bolellwa moo, kereke ya mongwaha le lengeloi. Mme jwale, sene se kopana hantle feela le Ditiiso tse Supileng tseo keneng ke lokela ho rera ka tsona. Le Ditiiso tse Supileng tseo ke lekang ho bua ka tsona nakong ya jwale, ke Ditiiso tse Supileng tse ngodilweng. Mme Ditiiso tsena tse Supileng, jwalo kaha le tseba le lona, hore ke ponahatso ya mangeloi a kereke tse supileng tsa mongwahakgolo, empa, mme ho boetse ho nale Ditiiso tse ding tse Supileng tseo dileng kamora Buka, tseo dikantle ho Bibele. Hlokomela. Retla kena tabeng eo kamora nako esa fediseng pelo.

30-3 Jwale, pele re qala taba ena, na le kgathetse? Na leka rata ho ema ka maoto a lona hoka fetola ho dula? Jwale mamela hantgle feela.

Lengeloi la bosupa la Tshenolo 10:7 ke lenqosa la kereke ya bosupa ya mongwahakgolo. Lea bona? Jwale hlokomelang. “Mme matsatsing ... ”

Hlokomela mona.

Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsa Modimo tsohle ditlabe di senotswe ...

Jwale, ho tswelapele, lenqosa lena, lengeloi lena hale utlwahatsa Molaetsa wa lona ho kereke ya Laodisea. Hlokomela molaetsa ona. Jwale ene ese, wa lengeloi la ho qala, lene lesa nehelwa Seo, lengeloi labobedi lene lesa nehelwa Seo, laboraro le lona, labone le lona, labohlano le lona, labotshelela le lona. Empa ene ele la bosupa le nang le Molaetsa ona. Seo ene ele eng? Hlokomela mofuta ona wa Molaetsa, “Hoka utulla diphiri tsohle tsa Modimo, tse ngodilweng ka hare ho Buka.”Lengeloi la bosupa le kopanya ntho tsohle leho etsa hore tsohle tse neng disa utlwahale diutlwahale ha jwale leho senola diphiri tsohle ho tloha ho mekgatlo ho isa mekgatleng. Lengeloi la bosupa le kopanya tseo tsohle, leho qela diphiri tsohle. Jwale, ke seo Bibele ese bolelang. “Ho qetela diphiri tsa Buka yohle e ngodilweng.”

30-5 Jwale hare shebe tse mmalwa diphiri, haebe oka rata hodi ngola fatshe. Pele, ketla nka seo Scofield ese bolelang mona, ho Mattheu 13. Haebe leka rata ho hatisa seo, haeba le sena Bibele ya Scofield. Leka bala seo a nahanang hore ke se seng sa diphiri mona. Jwale ho temana ya 11.

Mme A araba are ho bona, Hobane seo se neilwe lona (barutuwa), hobane seo se neilwe lona hore le tsebe diphiri tsa mmuso wa lehodimo, empa eseng bona, empa bona habaya neuwa seo.

Diphiri, ke sena “sephiri.” Sephiri ke Lengolo,ke Nnete e patilweng e Halalelang empa jwale e senotswe ka Tshenolo ya Kgalalelo, empa (eo eleng) eleng Matla A Maholohadi a dulang ele sephiri leha a senotswe.

31-1 Ntho ya pele, sephiri sa Mmuso wa Lehodimo. Ke ona oo re buang ka ona honajwale. 13, Mattheu 13:3 hoisa ho 50.

Jwale, sephiri sa bobedi ke sephiri sa bofofu ba Iseraele mongwaheng wa jwale. Baroma 11:25 kaho mongolo.

Sephiri sa, boraro ke sephiri sa phetolelo ya bophelo ba bahalaledi qetellong ya mongwahakgolo ona. 1Bakorinthe 15, le Bathesalonike 4:14 hoisa ho 17.

Sephiri sa bone, sa Kereke ya Selekane e kopantsweng hoba mmele ole mong, Bajuda le Baditjhaba. Befese 3:1 hoisa ho 11, Baroma 16:25, leho Baefese 6:19, Bakolose 4:3.

Sephiri sa bohlano, sa Kereke jwalo ka Monyaduwa wa Kreste Baefese 5: 28 hoisa ho 32.

Sephiri sa botshelela kesa Kreste ya phelang, Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng. Bagalate 2:20 le Baheberu 13 :8 le dibakeng tse ding tse ngata ka tsela e jwalo.

Sephiri sa bosupa, kesa Modimo, esita lesa Kreste eo eleng botlalo kaofela ha Bomodimo, moo Bohlale bo halalelang boleng ho Yena.

Bodimo bobusetswa ho monna.

Sephiri sa borobong, sa bokgopo, bofumanehang ho Bathesalonike babobedi jwalo jwalo.

Sephiri sa leshome ke sephiri sa dinaledi tse supileng tsa Tshenolo 1:20. Re satswa feta seo, “dinaledi tse supileng tsa kereke ya mongwahakgolo, lemanqosa a supileng a teng,”jwalo jwalo.

Sephiri sa leshome le motso ole mong ke sephiri sa Babylona, seotsa seseholo. Tshenolo 17:5 hoisa 7.

31-2 Tsena ke tse ding tsa diphiri tse lokelang hore disenolwe ke lengeloi lena, kaofela “diphiri” tsohle tsa Modimo.

Le tse ding:

Hanke ke bolele sena ka botebo, ke sa ise sena ho nna ke bolela bakeng sa Lengeloi la Modimo.

Peo ya sepente, eo esale e ipatile sephiring, hoya ka dilemo.

Mohau, o otloloha, eseng maswabi, empa nnete, mohau wa sebele.

Haho ntho eo hothweng ke Osafeleng, dihele tsesa feleng. Otla tjha dimilione tsa dilemo. Empa, se seng seo eleng Bosafeleng, ha sena qaleho le qetelo, mme dihele dientswe.

Kaofela diphiri.

Sephiri sa kolobetso ya Moya o Halalelang, ntle le maikutlo, empa Kreste A sebetsa ka yona tsela ela ka hare ho wena.

Sephiri sa kolobetso ya metsi. Hokae, baboraro baileng baetsa hore ebe maemeding, “Ntate, Mora, le Moya o Halalelang.” Le sephiri sa Bomodimo ka botlalo bophetheha ho Kreste ka kolobetso ya Lebitso”Jesu Kreste,” hoya ka Buka ya Tshenolo, eo Kereke e lokelang ho Moamohela.

Ke tseo tse ding tsa diphiri.

Topallo ya Mollo etla kgutla. Amen! [Moena Branham o otlanya matsoho ka makgetlo a mararo - Mong] Ke yona ntho e lokelang ho nka sebaka, mme rea e bona ha jwale.

32-4 Oho, tsela eo re kannang ra tswellapele ka teng, hoka bitsa diphiri tsena!

Hoka bona Topallo ya Mollo eo eneng e etella pele bana ba Iseraele, Yona ela e ileng ya otlanya Saule fatshe tseleng ya hae e lebileng Damaseka! Yona ela e tlang ka Matla, e etsa yona ntho ela, mme e senola lona Lentswe lela, e dula ho Lentswe ka Lentswe le Bibele!

Modumo wa terompeta, o bolela”Evangedi”terompeta. Mme modumo wa wa terompeta, ka hare ho Bibele, o bolela, “Itukisetseng ntwa ya Mangolo.” Na lese le itukisitse? Ntwa ya Mangolo!

Paulose o itse, haebe o ka rata ho ngola sena fatshe, Bakorenthe ba bapele 14:8, Paulose o itse, “Haeba terompeta e letsa modumo osa tlwaelehang, na motho otla tseba jwang hore o itukisetsa eng?” Haeba seo se sena modumo wa Lengolo, ponahatso ya Lentswe la Modimo, retla tseba jwang hore re nakong ya bofelo?

Haeba ere badumela hore Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng, empa balatola Ponahatso ya Hae le mehlolo, tlhaho e Modumela, lefatshe lohle le Modumele, mme Kereke kaofela ha yona ya Modumela ka sena, etla itukisetsa yena?

32-6 Ho nale motho ya tlileng ka koloi mme a hula seo, mme e mong a tlile le Yena, mme le emong atla a hula ka tsela ya hae le yena, kgahlano le sena. Ba bang batlile mme bare Sena ke sona, mme Sekgutla ka tsela ena. Mme ba bang baile bangola dibuka, le dintho tse tshwanang le tseo.

Empa, Modimo O tla ka Matla A tsoho ya Hae! Ke mang ya buang kgahlano le seo? Haeba Jesu Kreste ele Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng. O etsa sona seo A ileng A seetsa maobane, kajeno, le hosane. Ke sona seo Lengeloi lena le lokelang hose etsa, ho nka diphiri, ntho tse bonahalang disa fane ka kelello.

Hlokomela, haeba e fana ka modumo osa tlwaelehang, eseng lengolo, ke mang yaka itukisang? Empa, terompeta, na o ile wa hlokomela, omong le omong wa mengwaha eo, jwalo kaha kele boleletse ka kereke e tswang e kena, hone hole modumo wa terompeta, ho lokolla Tiiso. Mme terompeta e bolela ntwa. Haeba seo sesa fane ka modumo wa Lengolo, ho etsahalang?

Ere ke tlise sena mohopolong wa hao. O seke wa fetwa ke sena.

33-1 Hlokomela, mongwahakgolo wa kereke o mong le o mong one o nale lenqosa. Re tseba seo. Paulose ebile lenqosa la pele. Mme ha terompeta ya pele e lla, mme Tiiso ya pele e manollwa. Paulose e bile yena lenqosa la pele, hoya kamoo re utlwang ka teng. Mme o ile a etsang? O ile a qholotsa ntwa (eng?) kerekeng ya Molao, kahosa dumele ponahatso ya Messia eo Jesu A ileng A e hlahisa bakeng sa bona. Hobaneng, bane ba lokela ebe baile baetseba. Bane balokela hore ebe baile ba Motseba.

Hopola, Paulose o tlile pheletsong ya mongwahakgolo. Kaofela manqosa a tlile pheletspong ya mongwahakgolo. Ke nako ya pheletso ena, ha ntho tsena ditliswa mona.

Paulose kaho tseba Mangolo, lekaho tseba hore Jesu ene ele Messia, mme o ile a thuhakanya masinagoge ao, ho tloha sebakeng ho leba sebakeng, ka Mangolo, mme o ile a lelekwa ke bona kaofela. Ho fihlela, qetellong, a hlohlora lerole maoteng a hae, a leba ho Baditjhaba.

33-5 Seo ene ele eng na? Modumo wa terompeta, le lengeloi, lenqosa, le eme moo ka Lentswe! Oho, hle! Na hale hlolohelwe seo ha jwale na. Lentswe! Mme Paulose, ka tlhaloso esa tswakwang ya Lentswe la Modimo, a thuakanya enngwe le enngwe senakgokge. Seo se ile sa etsa hore a bolawe.

Reka theohela tlase ho Iranease, eo, lenqosa la kereke e latelang ya mongwahakgolo!

Le Mohalaleldi Martin, wa mongwahakgolo o latelang wa kereke, haba qala bafumana thuto ya Banikola, ha eqala e kenella hare jwale. A qala a thakanya mongwahakgolo oo. Mohalaledi Martin o ile a thuakanya mongwahakgolo oo.

Mme yaba hotla Luther, lenqosa la bohlano, mme a fihla a rebinkela kereke eo ya Katoliki, ka Lentswe la Modimo. “Balokileng batla phela ka tumelo,” mme are, “Sena hase mmele wa nama wa Kreste,” mme a lahlela selallo fatshe, mme atswa a tsamaya, mme a buretsa kereke ya Katoloki. Terompeta eo e ile ya lla hantle kaho otloloha. Hantle feela?

33-7 John Wesley a hlahella, nakong ya kereke ya Anglican. “Hobaneng,” bare, “haho sale lebaka la hore rebe le tsoseletso.” mme seo se ile saya peong. Empa John Wesley a ema ka maoto, mme ka molaetsa wa mosebetsi wa bobedi wa mohau, le kgalalelo, mme a thuakanya kereke eo ya Anglican ka Evangedi ya terompeta, e lokiseditsweng ntwa. Hantle feela. O entse seo.

Jwale re mongwahengkgolo wa Laodisea, moo baseng baqadile hoka busa hape, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentakonte. Mme re lebeletse hore moporofeta atle, hoka thuahakanya mongwaha ona, hoba ntsha bokgopong ba bona.

Jwale, haeba seo ke se lokelang ho etsahala, se etsahetse ho tloha morao kwana, na Modimo A ka fetola mohopolo wa Hae mongwaheng kgolo ona? [Phutheho ere, “Tjhe,” - Mong] Akase fetole seo. O tla dula A ntse A tswella ka oona mokgwa oo.

Mme hopola, lenqosa lena ke lengeloi la bosupa, mme le lokela hoka kopanya dipheri leho disenola kaofela ha tsona.

34-2 Hlokomela, lengeloi la bosupa lene le lokela hoka kgalemela kereke ya Laodesia, leruo leo e bolelang ka lona. “Ke morui, ke atetswe ke dintho, hake hloke letho.” O itse, “O soto, o madimabe, o futsanehile, o foufetse, o feela, mme hao tsebe.” Seo ene ele Molaetsa wa lona.

Oho Modimo, re romelle moporofeta ya senang letswalo ka HOITSWE KE MORENA, ya senolang Lentswe la Modimo hoka tsamaya hara lona hoka bontsha hore o rometswe ke Modimo. Mme ha a tlile, otla fihla a kgalema ona mongwaha kgolo. Hantle feela, otla etsa seo. Bannile baetsa jwalo ka mengwaha ena emeng. Entse ele ntho ele nngwe feela.

34-4 Hlokomela, jwale, kereke ya Laodesia. Lenqosa (otla qetela) la Laodesia, lengeloi la bosupa, letla fihla le qetela diphiri tseo e sale diba teng hara dintwa tsena tsa mengwaha kgolo, pele, bakeng sa Nnete.

Luthere o ile a phahama, empa one a sena Nnete yohle. One a nale tokafatso feela. Hantle feela.

Hang feela hwatla lenqosa le leng hape, le neng le bitswa John Wesley, ka kgalalelo. O ne a sena yona. Bibele e bolela ka tsela e jwalo. Kereke ya Philadelphia!

Yaba hotla Mongwaha kgolo wa Laodesia, ka kolobetso ya Moya. Bafihla basenya ntho enngwe le enngwe bakgutlela morao tabeng yane ya bona ya pele.

Hang feela, “A lokela hoka lebella ho Alfa le Omega,”letsoho la Hae le lebile hlakoreng le leng, mme le leng le lebile ho leleng, “Wa ho qala lewaho qetela.”

34-6 Moya wa Hae wa tsholoha ka Tsatsi la Pentakonta o fihla o tlatsa ba bangata sehlopha seo.

Hwa isaisa a kgathala, ho fihlela ho fihla mengwaha e lefifi. Jwale Dikandelare tse Supileng, kereke tse supileng tsa mongwaha kgolo, ya ho qetela ya suthela hole le Yena. Ene ele sekete ... Lemo tse dikete dipedi tsa mongwaha wa lefifi, wa kereke ya Katoliki.

Luthere a tlisa kganya e latelang, haufe haholo le Lentswe.

Kganya e latelang, ya atamela hanyane.

Kganya e latelang, ke ya Laodesia. E kgutlela hantle feela moo e hlokahalang teng, hantle moo eneng ele teng, e kgutletse morao hantle feela moferefereng oo wa pele. Hale bone hore seo kese bolelang?

34-7 Jwale hlokomela. Ho nale Nnete engata moo e lahlehileng moo, (hobaneng) babangata baile baseke baitshwarella Nneteng. Empa lengeloi lena la bosupa hale rekise ka Nnete ho eng kapa eng. O tlilo lokisa dintho tse senyehileng, hodi kopanya mmoho kaofela. Mme hale utlwahatsa lentswe la lona, “Diphiri tsohle tsa Modimo ditla senolwa.” Oho! Modimo, Moromelle hle. Diphiri tsohle diile tsa senoloa neng, haane, diile tsa senolwa ho yena. Ka eng? Haeba tsena ele diphiri tse patilweng, monne enwa o lokela hore ebe ele moporofeta ka tsela e jwalo, eo ya tlang hotla matsatsing a hoqetela, o lokela hoba Elia ya moholo eo re molebeletseng matsatsing ana aho qetela? Hobane, diphiri tsena tse patilweng, ka nako ya theoloji, dilokela hoka senolwa; ho Modimo. Mme Lentswe letla feela ho moporofeta. Mme re tseba seo. O lokela hoba Elia wa bobedi, jwalo kaha ho tshepisitswe. Oho, hle! Molaetsa oo a tlang ho o tlisa etlaba diphiri, kaofela, ntho tsena kaofela ha tsona.

35-1 Re tseba kolobetso ya metsi. Ke moferefere feela ho yona moo. Hantle feela. Emong oya fafatsa, emong oya tshela. Emong o nka, “Ntate, Mora le Moya.” Emong o nka sena. Emong o kolobetsa ka makgetlo a mararo, a shebisitse pele, bakeng sa ele nngwe, bakeng sa Lebitso la Modimo ba bang o bitswang, “Ntate” emong Modimo o bitswang “Mora”, emong Modimo o bitswang, “Moya o Halalelang.” Emong ore, “Le nale phoso. O lokelwa keho kolobetswa morao, ka makgetlo a mararo, ka tsela e jwalo.” Mme, oho, ke mahlatsa feela!

Empa ntho ena yohle ke ntho esa lokang hohang fela, empa ho nale Modimo O le mong feela, mme Lebitso la Hae ke Jesu Kreste. “Mme haho Lebitso le leng tlasa kgwedi le letsatsi leo reka bolokehang ka lona.”Haho Lengolo le leng hohang, ka hare ho Bibele, leo motho emong ya kileng a kolobetsa ka tsela enngwe ntle ka Lebitsa la Jesu Kreste. Haho leha ele ho kae Kerekeng ena e ntjha, kapa Kerekeng ya Kreste, moo ho kilweng hwa fafatsuwa, hwa tshelwa, kapa seseng feela. Haho moo leha ele kamohla ho kileng haeba le mosebetsi o entsweng ka tsela ena, “kea o kolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang.” Ke ditlwaelo le mekgwa eo.

Mme ntweng bakeng sa Nnete, ke tse ding tsa dintho tse ileng tsa lahleha, empa Modimo, O boletse hore ke dintho tse lokelwang keho lokiswa tseo matsatsing a ho qetela. “Ketla kgutlisetsa,”ho bolela Morena. Re ile ra kena ho tseo, eseng kgale mona, Sefate Seo Eleng Monyaduwa.

35-2 Seo setla nka moporofeta. Bibele e bolela hore o tlaba mona. Hantle feela. Malakia 4, e bolela hore o tla lokela hoba mona, mme re dumela ha atla feela a eba teng. Re molebeletse. Mme re lebeletse seo eleng ponahatso ya hae, mme retla bona tshenolo ya Lentswe la Modimo.

Hotlaba le ba mmalwa feela batlang ho utlwisisa Seo. “Jwalo kaha ho bile ka nako ya Nohe, ho tlaba jwalo leho tleng hwa Mora motho.”Ke eng Seo se ileng sa bolokuwa? Meya e mehlano ... Nakong ya Lota, hone ho bile le ba bararo feela baileng ba bolokeha, Mosadi o ile a qala leeto hantle feela, mme a lahleha ha ale hare. “Mme ho tlaba jwalo feela le nakong ya hotla hwa Mora motho.” Hotlaba le ba mmalwa batlang ho bolokeha, seo se hlaloseditswe nakong eo, sephiri se seng hape, kesa Kereke ya tlhwibilo. Jwalo kaha Lota a ile a nkuwa le yena, antshuwa, Noe o ile a ntshuwa, emong o ile a ntshuwa, mme Emong a nkelwa hodimo. Seo ke hantle feela.

36-1 Lentswe leatla. “Buka e ngodilweng ka hare.”e phethahala ha sena, mme diphiri tsena tsohle disenotswe ebe e utlwahatswa. Jwale ere, re bale sena hape, jwale, o kgone hoba le bonnete, Jwale hlokomela.

Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, (lengeloi laho qetela) hale utlwahala, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile ...

Jwale, ke eng “diphiri tsa Modimo,”enngwe ya tsona? Paulose o itse, ho 1Timothea 3, ke dumela haene ele, o boletse seo, “Ruri sephiri sa borapedi se seholo, hobane Modimo O bonahetse nameng, (re Mobone, re ile ra Motshwara), O nketswe kgalalelelong, O bonwe ke Mangeloi, O bonahetse lefatsheng.” Modimo One Ale! Hantle feela, ke sephiri ses seholo, empa sese sesenotswe jwale. Eseng “Ntate, Mora, le Moya o Halalelang,” Medimo e meraro, empa O lemong ka diofisi tse tharo. Bontate, tlasa Moshe, Bomora, tlasa Kreste, Moya o Halalelang, tlasa mongwahakgolo. Mengwahakgolo e meraro tlasa Modimo O le Mong, eseng Medimo e meraro. Sephiri se se se senotswe ha jwale. Bibele e bolela hore ho lokela hoba kamokgwa o jwalo. Hadi ...

36-6 Ke bone, ka tsatsi le leng, moo mahlale a lekileng ho lwantsha sena seo kese bolelang, ka seo baneng base bolela ho nna, habane bare, “Bohle badumelang hore Eva o jele apole!” Jwale mahlalel a bona a bolela hore, o ya bona pampiring ka tsatsi le leng, ho hlahisitswe ka letere tse kgolo, “O jele apolekose,”Matlakala feela. Na seo sene seka mothetsa na? [Phutheho ere, “tjhe” - Mong] Hantle feela the. O ya bona? Baile bakgutlisa yona ntho ela hape ... Ke sona seo Kaine a ileng a se nahana, lea tseba, mme o kgutlisitse yona ntho ela hape, empa Modimo ha A kaba A amohela sehlabelo sa hae. Mme Abele yena, ya lokileng, o ile a senolelwa yena. “Ene ele madi.” Mme o ile a tlisa madi.

Oho Modimo, kereke ena le mongwahakgolo oo re phelang ho oona.

36-7 “Buka eo e ngodilweng ka hare” e phetahetse ha lengeloi lena le fihla, (jwale ka kopo hle utlwisisang sena), ha Molaetsa wa lengeloi la bosupa o phetheha, sephiri sa Bomodimo, sephiri sa sepente, le diphiri tsohle le dintho tsena tse ding.

Bomora bosafeleng, jwalo kaha ba bua ka seo. Ekaba Mora kahosafeleng jwang, ka tsela eo ba buang ka yona. Ekaba Mora kahosafeleng jwang, empa bosafeleng bo sena qalo le qetelo, mme mora ele ntho enngwe e tswetsweng? Sena hase fane ka kelello hohang feela.

Ka tsela e jwalo hokaba le dihele tse sa feleng ha jwang, jwalo kaha dihele dientswe? Ke dumela ho dihele tse tukang. Hantle feela, Bibele e bolela jwalo. Empa, ele ho heletsa. Bibele e boletse, “Ho lehohonolo bao basatloba karolo ya lefu labobedi.” Lea bona? Lea bona, lekase seke la senywa hohang, lefu labobedi. Lefu la pele ke lefu la nama. Lefu labobedi ke lefu la semoya, ha tsohle difedile. “Moya o etsang sebe, ke ona otlang ho timela.” Letla ahlolwa hoya ka dibe tsa lona, mohlomong lemong tse kabang makgolo, kapa dikete. Empa haho tsela ya hore ho nale dihele tsa Hosafeleng, hobane Bibele e boletse hore dihele dientswe. Dikaetswa ebe ele hore hape ke Bosafeleng? Haeba ho bile teng ... Bibele e boletse jwalo, “Dihele dietseditswe Diabolose le mangeloi a hae.” Mme ebe, haeba dine dientswe, ka tsela e jwalo haho tsela ya hore ebe ketsa Bosafeleng. Hobane, Bosafeleng, se seng le se seng Sesafeleng, hasena qalo le qetelo.

Ke lona lebaka letlang ho etsa hore re seke rashwa, hobane re tlabe rele ka tsela eo re bileng ka yona ho qaleng. Re karolo ya Modimo, tholwana ya Modimo, mme ke Yena feela eo elng ntho ya Bosafeleng eleng teng. [Moena Branham o kokota pulpit ka makgetlo a mararo - Mong] Amen. Haho tsela ya hore o ka shwa jwalo kaha Modimo A sa shwe le Yena, hobane ke Bosafeleng, le Yena. Amen! Ha seo setle! Halleluja! Ke ntse kea ke kgathala ke sena, leha hole jwalo.

37-2 Hlokomela, “Buka engotsweng,” ha lengeloi lena le qetella dintho tsena kaofela ha tsona tseo bareri ba lwanneng ka tsona, Luther o ile a lwana, Wesley a lwana, Pentakonta e ile ya lwana. “Empa ho nale ya tlang,” ho bolela Bibele, “eo etlareng mehleng ya lentswe la hae, diphiri kaofela ... ” Ba bonngwe baile ba matha ka Lebitso la Jesu, ba boraro baile ba matha ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, jwalo kaha baile baetsa mane Lekgotleng la Nesea, ntho yona eo, hape, bobedi bane bafositse. Empa, jwale, mahareng a tsela, ka hare ho Mangolo, ho nale Nnete. Lea bona moo releng teng ha jwale? Lengeloi la Modimo!

37-3 Hlokomela Tshenolo 5:1 Mamela jwale.

Me ka bona ka letsohong le letona la ya dutseng teroneng buka engotsweng ka hare (ene e ngotswe ka hare) leka mathoko, e kwetswe ka ditiiso tse supileng.

Jwale, e ngodilwe ka hare ho Buka. Empa, bokantle bo nale Ditiiso tse Supileng, kantle ho yena, tseo dineng disa ngolwa ka hare ho Buka. Jwale, enwa ke mosenodi ya buang, Johanne. Jwale, hopola hore, seo sene sesa ngolwa ka hare ho Buka. “ Mme mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tse ngotsweng ka hare dilokela ebe dise disenotswe.” Dilokela hore ebe dise disenotswe tsohle, mehleng eo. Jwale, lea hlokomela seo kese bolelang na? Na le nale nna? Jwale ebe eba nako ya mantswe a supileng a Tshenolo 10 hoka senolwa. Ha Buka ese e fedile, ho nale ntho ele nngwe feela e setseng, ke sephiri sa diaduma tse supileng tse ngotsweng kantle ho Buka, eo Johanne a sakang a dumellwa hoka dingola. Ere ke bale seo.

Mme ka bona lengeloi, le leholo le theoha lehodimong, le apere leru, mme lene le rwetse mmokodi hlohong ya loha, mme sefahleho sa lona sene se ... sele jwalo ka letsatsi, mme maoto a lona jwalo ka topallo ya mollo:

Mme le tshwere letsohong la lona buka e nyane e butsweng ... (Lea bona, seo jwale) ... mme la beha leoto la lona le letona lewatleng, ... le letsheadi ... lefatsheng,

Mme ha diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona, kene kere kea ngola ...

Yaba ke utlwa se seng sare. Ene ese feela modumo. Seseng se reng. O ne are o ya ngola.

... mme ka utlwa lentswe hotswa lehodimong lere ho nna ...

38-2 Hlokomela moo Lentswe le neng letswa teng, Diaduma. Eseng lehodimong; lefatsheng! Diaduma hadi ya utlwahala hotswa mahodimong. Diutlwahetse hotswa lefatsheng.

... kere kea ngola; hake utlwa lentswe hotswa lehodimong lere ho nna, Kwahela (ka tlhaku e kgolo K-w-a-h-e-l-a), Kwahela tseo diaduma di diboletseng, mme o seke wa dingola.

Tseo dikamahlakoreng, ha Buka e phethilwe. Ha akaba are, “Kapele.” O boletse hore, “Engotswe kantle mahlakoreng,”ha sena sese sephethilwe. Ebe, Diaduma tseo tse Supileng, diutlwahatsa mantswe a tsona, tseo e sale dimanehwa kamahlakoreng a Buka, tseo disa senolwang. Ebile hadia ngolwa leho ngolwa ka hare ho Buka.

Oho, hle! Ke lakatsa eka nka fumana seo, hore batho hantle ntle ... O seke wa hloleha. Ka kopo hle, eseng ka nako ena. Ke lokisetsa hoka tsamaya ha jwale. O seke wa hloleha. Na oye o mamele, mamela!

Ditiiso tsena dikantle ho Buka. “Mme ka nako eo lengeloi la bosupa le utlwahatsang lentswe la lona, mme diphiri tsohle tse kahare ho Buka ditlabe disenotswe.” Mme hang feela Buka, e ile ya bulwa ka tse kahare ho yona, tsa kwalwa, “Diphiri tsa Modimo disenotswe.” Mme tsena ke diphiri tsa Modimo disenotswe.” Mme tsena tsohle ke diphiri tsa Modimo; ho tsamaya hwa Kereke, le dintho tsena tse ding. “Diphiri disenotswe.” Mme ha lengeloi leo la bosupa le phethela diphiri tsohle, ditlabe disenotswe kaofela.

38-5 Ha abe seo a batlang hoba sona, leha ekaba mang feela. Lentswe la Modimo hale fose hohang feela. Mme are:

Mme mehleng ya lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe disenotswe, jwalo kaha a bolelletse bahlanka ba Hae baporofeta.

Ntho tseo kaofela, ka tsela e jwalo, oho, Roma jwalo ka sehlola, le dikereke tsohle tsa Pentakonta, diiketsa mekgatlo kamora yona, mme difetohile dihlola le tsona ka tsela e jwalo. Lea bona? Diphiri tseo kaofela, tseo baporofeta ba diboletseng, ditla senolwa hantle feela ka hora ya ho qetela.

Jwale ha lengeloi lena la bosupa hale utlwahatsa Terompeta ya lona ya sebele, hobane seo setlabe sele kgahlano le seo base dumelang, ho mmeng ba kase dumele seo. Hantle feela bakase dumele seo hobane seo se kgahlano le tumelo ya bona. Empa, seo setlabe se nale tshusumetso ya moporofeta, hobane haeyo tsela yaho manolla seo.

Banna ba lekile ho qhaqholla taba ya boraro, mme badula ba babaputswa hloho ena haba kgone hoka manolla seo leho qetella bafapane hloho. Haho yaka kgonang ho qhaqholla seo. Bantse badumela hore Eva o jele apole lekajeno, le dintho tseo kaofela ha tsona ntho tseo. Hobane, ke moetlo oo batho baileng bao amohela leho itshwarella ka oona, jwalo feela kaha Jesu A ile a fumana kereke.

Empa o lokela hoka etellwa pele ke Kgalalelo moporofeta eo, bakeng sa hore Lentswe la Modimo letle letle ho yena, ka tlhaloso ya sebele ya Jesu Kreste. Ka tsela e jwalo, ebe, seo se lokela hoba ka yona tsela eo. Modimo A re thuse!

39-2 Jwale, “Ha sena se utlwahala,” jwale, seo ke HOITSWE KE MORENA. Na re fumana seo hantle na. Ha le utlwahatsa Molaetsa wa lona, jwalo kaha a boleletse bahlanka ba Oona baporofeta, ho bontsha ntwa, jwalo kaha Paulose a entse ho Orthodox, jwalo ka bona bohle, Luther, Wesley, bale kgahlano le mekgatlo. Ha ane a bontsha ntwa, a ba bolella hore, “Hase Nnete seo base bolelang ke leshano feela! Bantse bathetsa batho feela!”Ha ane a hweletsa Seo, okase fetwe ke seo. Seo sekase hlolehe hohang, hobane o tla bonahatswa ke Lentswe la Modimo. Le tseba hantle feela hore na seo se bolelang. Mme ha seo se utlwahala, ho ntsha batho ho Babilona, “Tswang hara bona, setjhaba saka letle le seke la ama dibe tsa bona.” Modimo, O ile a moromela! Sefetwe ke seo.

39-3 Jwale, “Ha le utlwahala, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile.” Jwale, hlokomela, jwale ke nako ya mantswe a Diaduma tse Supileng, tsa Tshenolo 10, hoka senolwa. Na o utlwisisa seo? Ha tsohle diphiri tsa Buka disenotswe! Mme Bibele ere, mona, otla senola diphiri tsohle.

Ha, banna ka mengwakgolo ba lwanetse hoka fumana Nnete. Balwanetse tokafatso. Baile nakwana. Kgaletso! Ba lwanetse tsena, mme balwanela sane. Balwanetse sena. Baile baetsa eng? Bafetoha baqala hoka etsa mokgatlo hodima seo, ha jwalo feela le Pentakonta, le Baptist, Presbyterian, Luthere, kaofela ha bona bohle, baentse ntho yona ela.

Mme Bibele ere, ho Tshenolo 17, ke seo batlang hose etsa seo, mme wa dihlola le baradi ba hae, “SEPHIRI, BABYLONA.”

39-4 Bibele e boletse, mona, e lokela hoba se seng sa diphiri tse lokelang hoka senolwa. Maporosetanta, dihlola, “baetsa bohlola ba semoya,” baetella batho pele ka mokgatlo, ka “kopi ya bohlola,”ka thuto tse entsweng ke batho, hoba tlosa sedibeng se entsweng ka Madi, moo Matla a Maholo a Modimo o Matlahadi a tsholohang hoka senola Jesu Kreste. Seo ke Nnete. Ebe, Modimo O tla tiisa sena, mme O ile a etsa seo, mme o tla nne a tswelle pele ka seo. Empa ha seo se etsahala, Lentswe lefedile.

Jwale ho nale ntho ele nngwe feela e haellang mona, ke Diaduma tse Supileng, tseo hare ditsebe. Mme dine dikeke tsa utlwahalla lefela.

Modimo ha A etse se seng feela bakeng saho bapala. Rea bapala le ho etsa boswaswi, empa eseng Modimo. Tsohle ho Modimo ke, “Eya” le “Tjhe.” Ha A bapale. Ha A swaswe. O tisitse ka seo a se bolelang kamehla. Mme ha A bolele letho ntle leha ebe, O tiisitse seo A se bolelang.

40-3 Diaduma mona tse Supileng hantle feela tshenolong ya Jesu Kreste, ke Tse ding tsa diphiri tse patilweng. Na Bibele haere jwalo ka Seo. “Tshenolo ya Jesu Kreste?” Hobaneng, ho nale diphiri tse patilweng moo, ebe, ka seo. Hum! Ke eng seo? Diaduma tse Supileng dinale Seo. Hobane, Johanne one a re oya ngola, mme Lentswe le theohang Lehodimong, lare, “O seke wa ngola sebolelwang ke diaduma. Empa, kwahela Seo. Pata seo bokantleng ba Buka.” Seo se lokela hoka senolwa. Ke sephiri le Sona.

Jwale, rese re qhaqhollotse Tsena tse ding, ka Moya o Halalelang, o re boleletse. “Hore ene ese diapole. Ene ele thobalano.” Are bolella ntho tsena. Haho leamong ke bolela hore o feng kapa ofeng yaka emang kapela ntho tsena. Hake soka ke bona moreri, bophelong baka, ya dumellanang le Sena. Empa ke ile ka babotsa.

40-5 Lea tseba hore, mane Chicago, hane re eme kapela bona, ke kgolwa hore bareri bakabang makgolo a mararo le mashome a mahlano. Lona basadi baleng teng mona hotswa hola Chicago, lene le le teng moo, mme le ikutlwetse.

Mme Morena A mpolella, masiu a mararo pele ho moo, are, “Bailo o behela leraba.” Are, “Ema fenstereng mona ketle ke o bontshe.” Are, “Monghadi Carlson le Tommy Hicks batla kopana le wena hosane hoseng, ba batla hore leye dijong tsa hoseng. Mme o bolelle Tommy hore a sale. Empa,” are, taba ena e shebahala ka mokgwa o tjena. Ba bolelle hore bakase tshwarele kopano eo ka tsela eo baenahanang ka teng. Batla ya sebakeng se seng.” Are, “O seke wa tshaba ketlaba le wena.” Seo se ntekane.

Hoseng ho hlahlamang. Monghadi Carlson, mopresidente wa Mokgatlo wa Borakgwebo ba Full Gospel, atla, are, ... a mpiletsa ka thoko, mme are, “Moena Branham, ke rata hoya dijong tsa hoseng le wena.”

Kare, “Ho lokile.” (Kare, “O hlokomele Tommy Hicks abe teng moo le yena.”)

Ka leba mane Town and Country, mme are, “Ka tsela e jwalo, Moena Branham,” are, “tabeng ena ...”

Kare, “Tommy na otla nketsetsa molemo oo?”

“Hantle feela Moena Branham.”

Kare, “Keya ipotsa hore oka kgona ho bua bakeng saka na?”

Are, “Nkase kgone ho etsa seo ka bomadimabe.”

Kare, “Hobaneng? Ke motho feela ya entseng Grate ya bosupa feela, mme ketla ... ketlare empire ho nale umpire. O ya bona? Hake tsebe hore ketla bua kapele moo. Mme ho tliloba le BoMinistara ba baholo ba Kopano ya Greater Chicago. Ketla bua jwang kapele ho bona, ka thuto yaka ya grate ya bosupa, Tommy? O ngaka ka Thuto. Kare, “O tla tseba ho bua mme nna hake no tseba.”

Are, “Moena Branham, nkase kgone ho etsa seo.”

Kare, Hobaneng? “Ke o etseditse melemo e mengata.”Ke ile kaebeha feela ka topallo.

Mme Moena Carlson are, “Oho, Moena Branham, akase kgone ho etsa seo.”

Kare, “Hobaneng?”

Are, “Hobane ke ... ”

41-1 Kare, “Lea tseba, hobaneng? Le tseba lebaka empa le keke la mpolella. Ba mbehetse leraba moo.”

Kare, “Moena Carlson, o nale phapuse eo ya Hotele, na haho jwalo, moo re lokelang hoya kenela teng.

“Eya.”

Kare, “O kase e fumane ke o bolelle.”

Are, “Jwale, Moena Branham, kese ke lefile peeletso bakeng sa yona.”

Kare, “Hake kgathalle hore na o entse eng. O kase e fumane. Ke phapuse e mmala o motala. Re iloba ka hara phapuse e mmala o mosotho. Mme ke tlilo bahukung. Mme Ngaka Mead o tliloba ka hlakoreng le letona. Mme mothaka eo wa motho ya motsho le mosadi wa hae batlilo bahlakoreng lena, ka tsela e jwalo jwalo. Mme ho tlaba le moreri wa Buddha ya dutseng lehlakoreng le letona mane,”mme tsela eo batlabeng ba apere ka yona.

Mme kare, “Na one o tseba, Tommy. Wena ... Kopano eo ya Greater Chicago ya DiMinistara e tlilo nkgotla ka taba ya Kolobetso Bitsong la Jesu Kreste. Batho bao batlilo nkgotla ka taba ya ponahatso ya Moya o Halalelang leka taba ya ho bua ka dipuo. Batlilo nkgohla hape ka taba ya peo ya sepente, leka taba ya thero ya mohau.”

Tommy a sheba ka kwano mme are, “Mohau! Modimo!” Are, “Hake kgolwe le hore ketla ya.”

Kare, “Ho lukile hare ye.”

42-2 Mme tsatsi le hlahlamang, monna ya neng a nkile tjhelete ya peheletso, a mokgutlisetsa tjhelete eo ya hae, mme are, “Re nale mmino wa okhestra bakeng seo. Re e beheleditse, mme re ile ra lebala ho o bolella. Mme re lokela hoka fana ka seo ho batho bao ba okestra, ka tsela e jwalo o kase fumane baka seo.” Mme ra leba mane Town Country.

Ra kena, hoseng hoo, mme bane baeme moo kaofela. Yare hake dula deskeng morao mola, mme ke lebeletse, kamora hore baje dijo tsa hoseng, mme kaba potoloha jwalo ka mahlo ka tsela e tjena. Re bile le dijo tsa hoseng tse monate ka tsela e makatsang ka phapuseng enngwe, mme ke moo Banna BaDiministara ba Kopano ya Great Chicago baetla. Ka balebella. Emong le emong one a itlhalosa jwalo ka Ngaka Ph.D.L.L, Q.U.S.T., mme kaofela ntho tse kang tseo, mme kene ke dutse ke mametse bona, ho fihlela baqeta.

42-3 Mme Moena Carlson a ema. Mme are, “Bahlomphehi ... ”

Mme kaofela ha lona le tseba Hank Carlson. Mme, moo, ke moo a botsa. Le nale seo mabanteng a kgatiso mona. Haeba le batla hoka reka mabanta ao, a teng mona. Bashemane ba nale oona.

Are, “Bahlomphei,” are, “Ke letsebisa, ya latelang, Moena Branham.” Are, “Kaofela ha lona hoka etsahala le hanane le yena, ka Thuto ya hae, empa ere ke le bolelle se seng mona. Matsatsi a mararo a fetileng, rene re dutse sebakeng se itseng, mme monna eo o ile a mpolella ntho enngwe le enngwe e tlilong ho etsahala hoseng hona, hakeya ema mona hoseng hona. O mpolelletse hore lona bohle le ikemiseditse hoka mobotsa ka Thuto ya hae. Mme o mpolelletse hore ke lokela hoka fetola sebaka sela sa pele, le hore rebe mona. Mme a mpolella hantle feela hore Ngaka Mead le batho bana moo batlabeng badutse teng, hantle feela, mme ke bana moo badutseng teng kamokgwa ona oo. Are, “Hoka etsahala le hanane le yena, empa, ketla bolela ntho ele nngwe feela, ha ana letswalo ka seo a sebolelang kapa hose nahana.”

Are, “Jwale, Moena Branham, o ka beha taba ya hao.”

42-4 Kare, “Pele re qala ... ” ke bala seo kese entseng hoseng hona, “ene ese taba yahosa mamele dipono tsa Lehodimo.” Kare, “ Jwale hare qeteng taba ena. Jwale, kaofela ha lona le bolela ka maemo a lona a Bongaka bamaemo a itseng, mme nna ke eme mona ka bonna.” Kare, “Haeba hole ka mokgwa o jwalo, le batla ho mpotsa ka kolobetso Lebitsong la Jesu. Jwale hare qaleng ka seo pele. Mme ke kopa hore emong wa lona atle le Bibele ya hae mme a eme mona pelaka, mme, hodima tsohle tseo ke rutileng ka tsona.” Mme kare, “Tlo eme mona hlakoreng laka, mme, ka Lentswe la Modimo, o latolane le Seo.” Ke ile ka lebella. Empa hone hose motho ya neng a ikutlwa ho etsa seo. Kare, “Ke kopa hore ba bang ba lona banna baheso letlo ema mona pelaka.” Kare, “Ho etsahalang ka lona? Ka tsela jwalo suthang ho nna, haeba le tshaba hotla ema pelaka.”

43-1 Hase nna bamotshabang, ke Lengeloi leo la Modimo O moholo. Seo, bane base tseba, ha A ne A ka mpolella pele hore ketle ... Babile bahlalefile ho mphetha hoya kamoo ke neng ke nahana ka teng. Bane ba bile batseba ho feta ho ema moo. Huhu. Huhu. O ya tseba, o bile nakong tse ngata nakong tseo tsa bona, le wena. Empa, haba kaba bakgona ho etsa seo. Ho etsahalang seo se setle haholo, bane batseba jwale hobane seo ke nnete ?

Ke kentse seo lebanteng la kgatiso, le hohle mona. Mme ke ntse ke ikemiseditse hoka bua ka seo, ka tsela ya Bokreste, le moena ofeng kapa ofeng. Hakeno pheisana le mang kapa mang, empa ke batla lona letle, le hanane le se seng le se seng, ka Lentswe. Eseng ka dibuka tsa lona; sesng hoya kamoo Ngaka Mang mang a bolelang ka teng, kapa Mohalaledi mang mang a bolelang, Mang mang a bolelang. Ke rata ho utlwa hore Modimo O bolelang. Seo ke motheo wa dintho tsena. Ke rata hoka tseba hore Seo se bolelang ke lona lebaka. Haba etse seo hohang.

43-2 Jwale, lebella, hase ele nako ya mantswe a supileng. Jwale ebe ese e dutse ele nako ya mantswe ao a supileng, ha Buka e phethahetse, ya Tshenolo 10 hoka senolwa. Jwale hlokomela. Mamela.

Jwale, hakeno letshwarella nako e telele haholo. Kea tseba hore lese le kgathetse, kapa lea kgathala jwale. Ho setse metsotso e mashome a mabedi pele ho hora ya leshome. Mamela hantle mona jwale. Kea tseba, hake eme mona, le ntse le fetola maemo a lona ka mokgwa o jwalo. Ketla thaba haholo ha mongwahakgolo wa kereke o fetile rekeke ra nna ralokisana le dintho tseo tse ding. Reka nka letsheare lohle re ntse re rera ka taba Ena.

Jwale, hlokomela. Jwale lebella. Mantswe a supileng ene ele diaduma, dihweletsa.

Modimo O re thuse. Haeba kele phoso, a ntshwarele.

Ke lebotsa potso. Eile ya pokolla jwalo ka seaduma, ha lentswe lena le utlwahala kantle. Na le ile la hlokomela seo, hore, Diaduma tse Supileng tseo diileng tsa latela kereke tse supileng tsa mongwahakgolo, ha Tiiso ya pele ka hare ho Buka e manollwa, ho bile seaduma, na Tiiso ena e kantle ho Buka e manollwa hoka sebe jwalo na? Modimo ha A fetole mokgwa wa Hae wa tshebetso.

43-5 Hare phetleng Tshenolo 6.

Mme ka bona ha Konyane e manolla ditiiso, mme ka utlwa, sekang modumo wa seaduma, mme enngwe dibata tse nne yare, tloho o bone.

Jwale, hahoya hlola ho bile le seaduma se seng hape. “Mme Tiiso yaho qetela e ile ya manollwa, mme ho bile le kgutso Lehodimong nako ya halofo ya hora.” Empa, Tiiso ya Pele eile ya manollwa, ho bile le modumo wa seaduma.

Oho, kereke, na sena se bolela eng na? Na re hole haholo? Metswalle, nahana. Mohlomong, ke tshepa hore haho jwalo. Empa hotla etsahalang haeba ho feela hole ka mokgwa oo? Ho thunya hoo ene ele eng? Mme kapele ho Modimo, le Bibele ena e butsweng, hake qale mashano. Ho Thunya hoo, ho ile hwa sisinya lefatshe!

Mme ha Tiiso ya Pele, ya tse supileng dimanollwa ka hare ho Bibele, ya hlahella, ele Nngwe feela, empa ho thuthuwa ho sisinyang ntho ena kaofela ha yona, seaduma. Mme haeba Ditiiso tse kantle ho Buka dika manollwa, na ebe hoka sebe le seaduma na? Hake tsebe nkase hlalose seo.

Ho bile le seaduma, Tiiso ya Pele, mme Tiiso ene ele seaduma. Mme Terompeta e ile ya manollwa ka nako eo. Mme Terompeta e ile ya letsetswa Pentakonte, hantle feela. Hakeno kena tabeng eo hohang feela.

44-3 Jwale, haeba pono ele e Lengolong; pono eo ke bolelang ka yona, eo ke ileng ka ebona ka Moqebelo hoseng. Ke ntho e kabang beke e fetileng, jwale. Haeba, hopola mona, haeba pono eo ene e hlahella Lengolong, e lokela hoka hlaloswa ke Lengolo, kapa e tswellepele ka ona eo. Ke ile ka ema feela, hore sena se kenelle. Haeba ...

Sena seo kese boneng, seo seneng sele sona. Hake tsebe, empa ke tshohile haholo. Na nako ese e fedile na? Na re fihlile pheletsong? Hopola, Lengeloi lena le boletse, ha sena se etsahala, Le ile la ikana, “Nako hae satlaba teng.” Keya ipotsa hore na re fela re fumana sena na.

Lere, “Jwale, lebella ho thuthuwa hwa acro- ... ” Moena, O tla ka nako eo osa e lebellang. O tla utlwa ka seo hamorao.

Na jwale sena se hlakile na? Ha Tiiso ya Pele haene e manollwa, Ditiiso tseneng dile kahare ho Buka, diphiri tsena tse ileng tsa hlahiswa; tokafatso, kgalaletso, Kereke ya Katoliki Roma, Maporosetanta! Ha dintho tsena tsohle le tse nyane dintwa tsa bona le dintho tse ding dileswa, tse ka hare ho Lentswe la Modimo, mme lengeloi la bosupa leatla le fihle le kopanye dintho tsena mmoho leho dimanolla. Lea bona? Mme ebe, lea qetella, Diaduma tse Supileng di utlwahatsa mantswe a tsona.

Johanne o qadile are oya ngola, are, “Seke wa ngola Seo. Empa dipate.”

“Mme Tiiso ya Pele e ile ya manollwa,” ka Tiiso ka hare ho Buka, e ile ya manollwa ka seaduma. Uh!

Haeba sena ele Lengolo, seo se lokela hore ebe ... Haeba Lengolo leha lekaba le ... Eng kapa eng se lokelang hoba ka hare ho Bibele ...

Ho jwalo kaha, o kaseke wa mpolella hore ho nale ntho e bitswang “pikatori” le dintho tse ding tse tshwanang le eo. Haho Lengolo ka hare ho Bibele le pakang seo.

44-5 O kase mpolelle ka dintho, tse jwalo ka buka ya Makabi, tse utlwahalang ele nnete ... “le ka Buka ya bone ya Daniele moo Lengeloi le ileng la motshwara ka moriri mme la mophahamisetsa hodimo, mme lare ... la mokgutlisetsa fatshe hape.” Haho ntho tse kang eo kapa tse ileng tsa etsahala ka mokgwa o jwalo ka hare ho Bibele. “Moo Jesu wa Nazaretha A ileng A bopa nonyana e nyane ya letsopa, mme a kenya maoto ho yona mme Are, “Whe, fofa jwale, nonyana e nyane.” ao ke matlakala. Haho letho ka hare ho Bibele hoka tiisa seo. Ka tsela e jwalo o seke wa thetsa ... Bafetoledi, mme Modimo O bone hore bafetoledi bakaseke bafetolela nnete leho kenya matlakala ao a bona moo. Ekanna yaba ke batho balokileng haholo, baena bao ba Maccabee. Bane bale ka tsela e jwalo. Ha kere ene ele batho basa lokang. Empa seo baneng base bolela sene sele siko Lengolong.

Sena ke tshenolo e feletseng ya Jesu Kreste. “Haho letho le lokelang ho tloswa kapa ho eketswa ho Yona.” Mme haeba reka kenya seo moo, mme seo sesa tsamaelane le Lengolo kaofela. Ho nale Buka tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ka hare ho Bibele, mme haho le Enngwe eo E kase dumellane le Enngwe.

45-1 Mme ebe, haeba sena sentse se tswellapele, ho utlwahaleng hwa terompeta ya ho qetela, kapa Diadumeng tsa ho qetela tse Supileng tse tlang, diphiri, Ditiiso tsa ho qetela. Seo se lokela hoka lokiswa, kapa hoka lekanywa, kapa ho tshwantsha ka Lengolo kaofela. Mme haeba ya pele e manollotswe ka seaduma, le Ya bobedi ka tsela e jwalo le Yona, eo eleng kantle ho Buka. Hlokomela se etsahalang. Haeba pono ene ele hoya ka Lengolo, e lokela hore e manollwe ka Lengolo le yona, kapa tswellahatso ya ka Lengolo.

45-3 Hlokomela, Tshenolo, 3, le 4, “Diaduma tse Supileng.” Diaduma tse Supileng, mme hlokomela, 3 le 4 mme ebe (ke eng) kano hotswa ho Lengeloi leo le Matla, lere, “Nako e fedile.” Ha Diaduma tsena, lea bona, diile tsa tlisa mantswe, mme yaba ke Lengeloi ...

Nahana feela ka seo! “Lengeloi, le apere leru, le selekane sa mookodi hlohong ya Lona.”Hobaneng, na lea tseba hore ke Mang eo. “La beha leoto lefatsheng, le leng lewatleng, leho phahamisa matsoho a Hae leho ikana, hore, 'ha Diaduma tse Supileng diutlwahatsa mantswe a tsona diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile.'”

Mme ha diphiri tsena tsa Modimo dise disenotswe, jwale rekareng haeba ke tsona diphiri tse supileng? Mme e ikokobeditseng, kereke e nyane jwalo ka ena ya rona, eo Ya Matla ohle A tlileng mme A beha batho bafokolang ba Hae ho yona. Ore, “Oho, Seo, hake nahane jwalo.” Hoka nna hwa etsahala hore haho jwalo. Empa otla reng haeba ho jwalo? Nako e tlabe e fedile. Na o kile wa nahana seo na? Ako o ikemisetse ka matla. Ho kanna hwa etsahala hore ke kamora nako ho feta kamoo o ka nahanang.

Naledi tsena diwela thoko kwana morao! Lengeloi leo letla, mme lere, “Jwalo kaha Johanne a ile a tla ho tsoseletsa Selekane sa Kgale leho tsebisa Kreste, ho jwalo feela leka Molaetsa ona otla bonahatsa leho etellapele leho hokopanya ntho tsesa kopaneng ha Messia leho Moetellapele, Molaetsa wa matsatsi a ho qetela.

Hlokomela, Lengeloi le matla la ikana, hore, “Nako haesa leyo.”

Jwale, hake batle hole tshwarella nako e telele. Nahana feela ka sena, motsotso feela.

45-7 Jwale, mamela. Lengeloi lena letheoha Lehodimong. Lea bona? Amang, mangeloi a kereke tse supileng tsa mongwahakgolo, ene ele hantle feela a tswang lefatsheng lena. Empa lena lona Lengeloi ... Molaetsa o fedile kaofela ha oona; Lengeloi la bosupa le foduwa ntho ena kaofela. Mme Lengeloi lena hale hlahe lefatsheng; hase Monna wa lefatshe lena, jwalo ka manqosa a kereke tse supileng tsa mongwahakgolo, ho fedile jwalo feela. Empa, Lengeloi lena le tlisa tsebiso e latelang. Mme Lengeloi le bolela “lenqosa.” Mme letswa Lehodimong, mme le apere Topallo ya Kganya, ka Leru, mmokodi hodima hloho ya Lona. Mmokodi wa selekane. Ene ele Kreste, “Ka leoto le leng lefatsheng, le leng lewatleng, mme la ikana, hore, 'Nako e fedile.'”

46-1 Re hokae ha jwale, benghadi? Sena se bolelang? Kea botsa.

Mangeloi ana a mang, ke banna batswang lefatsheng. Empa lena le leng lona ... Bana, baileng reng, “Lengeloi la Laodisea,” “Ho lengeloi la Efese,” lenqosa la lefatshe, lea bona, banna, baporofeta, jwalo jwalo, ho kereke.

Empa, Lena lene le satswe lefatsheng. Le theohile hantle feela hotswa Lehodimong, hobane diphiri tsohle disenotswe. Mme ha diphiri tsohle disenotswe, mme Lengeloi lare, “Nako haesaleo,” mme Diaduma tse Supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

Jwale retla reng haeba ele se seng sere bolellang hore re kene Tumelong e Hlwibilang? Ho jwalo? Na retla baleha, re wele nqa ela ya mabota? Na ebe ho nale se seng se lokelang ho etsahala, mme ena ya kgale, mmele ena e kgathetseng, etla fetolwa? Na ketla phela ho bona seo, Oho Morena? Na sena se atametse haholo hoo ke bonang sena? Na ona ke ona moloko? Benghadi, baena baka, na ke nako mang? Re hokae ha jwale?

46-4 Hare lebelleng tshupanako tsa rona, hare lebelleng anemanaka, hoka bona letsatsi leo re phelang ho lona. Iseraele o kgutletse Palestina, lehaeng la hae. Ponahatso, naledi e ntlha ditsheletseng ya Davida, (lemo tse dikete tse pedi tse fetileng, ho jwalo, ese e batla ele lemo tse dikete tse pedi le makgolo a mahlano) folaga ya kgale, e fofela hodimo hape. Iseraele o khutletse lapeng hape. “Ha sefate sa veiga se hlahisa mahlaku a sona, moloko ona o ka seke wa eshwa hohang feela, o ka seke wa fela, o ka seke wafeta, ho fihlela dintho tsohle diphethahetse.”

Ditjhaba dia kgaohana, Iseraele oya tsoha

Diponahatso tseo moporofeta a buileng ka tsona

Matsatsi a baditjhaba a badilwe, ka tse tshotlo ya kgatello

“Kgutlang, Oho lona balahlehileng, ka bolona.”

Letsatsi la pholoho lese le lehaufe haholo,

Pelo tsa banna diangongoreha ke tshabo;

Tlatswang ka Moya, mabone a lona a tuke ka ho hlaka,

Lebellang hodimo pholoso ya lona e atametse haholo!

Baporofeta ba bohata baleshano, Nnete ya Modimo baya e latola,

Hore Jesu Kreste ke Modimo.

Letseba Nnete! ...

Empa retla tsamaya moo baapostola batsamaileng.

Hobane letsatsi la pholoso lese le lehaufe haholo,

Pelo tsa banna diangongoreha ke tshabo;

Tlatswang ka Moya, bonesang mabone a lona kaho hlaka.

Lebellang hodimo topollo ya lona ese e atametse haholo!

47-1 Ho kanna hwa etsahala hore e se e atametse ho feta kamoo o ka nahanang. Seo sea ntshosa. Oho, ha kesoka ke etsa ho lekaneng. Jwale re hokae ha jwale?

“Nako haesaleyo.” O tsebisitse hore nako haesa leyo. Ho etsahalang? Ho etsahalang? Na ho fela hole jwalo, baena? Nahanang seo ka botebo. Haeba hole kamokgwa oo, piramite e bolokuwe ke Diaduma tse supileng.

Na le hopola Molaetsa wa piramite? Ke Karolo e Kahodimo. Seo se ile sa etsa eng? Moya o Halalelang o kgetha kabonngwe mme o ya batisetsa, hare fihla re kenya seo tumelong ya rona, ho loka, bomodimo, tumelo, jwalo jwalo, re ntse re eketsa hodima enngwe ho fihlela reba re fihla ho tsona ka bosupa batsona dintho tsena. Mme ya bosupa e bile lerato, leo eleng Modimo. Ke yona tsela eo A entseng motho ka bonngwe, mme A moboloka ka teng, mme A motiisa ka Moya o Halalelang.

Ebe, haeba hole kamokgwa o jwalo, mongwahakgolo ya kereke tse supileng, o bone diphiri tse neng dipatilwe tseileng tsa patwa ke diaduma, mme baile balwanela seo, hoka kgutlisa seo. Jwale Sekgurumetso seatla, hoka kwahela kahodimo hwa Kereke. Na Diaduma dibolela seo, baena baka? Benghadi, ke hona moo releng teng ha jwale?

47-4 Junie, ke batla honka toro ya hao. Lebella. Junior, pele le piramite ho rerwa ka yona, dikgwedi pele ho moo, o ile a bona torong.

Ore, “Oreng jwale ka toro?”

Nebokadenezare o ile a lora toro eo Daniele a ileng a lokela hoka e toloka, mme a mmolella ka pheletso ya Baditjhaba le qaleho ya bona. Mme seo se ile sa etsahala ka tsela e jwalo feela. Haho le moo e ileng ya fosahala teng.

O ya hlokomela? Mongolo oo oneng o ngodilwe ... o ne o ngodilwe matlapeng, kene ke hlalosa seo. Bane bakgethilwe. Seo, “Sephiri sa Modimo seneng sesa utlwahaleng, ka dilemo. Na seo ekaba ke sona seo?

Mme o hlokomele. Ka tsela enngwe e makatsang, re ile rafumana, hotswa feela sebakeng, sesebediswa seo se motsu seo re ileng ra senka ho bula bokahodimo ba lejwe leo. Mme ka hodimo moo keha ho nale lejwe lena le lesweu, empa seo hase yaka hlaloswa. Hone hose mangolo moo. Mme ha nkaba ka hlalosa Seo, Junior. Mme ke ile feela ka lebella Seo, mme kare ho baena, “Hlokomela Sena.” Mme Seo se phethahetse phirimaneng ena.

Yare, basantse ba lebelletse Seo, mme ka leba mane bophirima. Hobaneng? Mohlomong hoya fumana tlhaloso ya sengotsweng hodima Sena. Na sena seka feela ele hore ke nnete?

47-7 Mme Tseo, dithuthupise, hoseng ho hong, tse ileng tsa thunya hoo diileng tsa fihla moyeng, hodimo jwalo ka moaho, hoo eneng ele Mangeloi, Mangeloi a supileng sebopehong sa piramite. Ene ele tsona Diaduma dibonahala na? Hoka etsahala ebe ho jwalo feela?

Tsena kaofela dise dihlalositswe. Hantle hoya ka toro ya hae, dine difedile kaofela ha tsona. Hoya ka Lentswe la Modimo, lenqosa la bosupa letla diqeta, Molaetsa wa bosupa o tlabe o fedile, mme ebe eba Diaduma tse Supileng. Mme hotle Sekgurumetso sekwahollwa.

Seo, eleng batho ba bangata basa setsebeng ke hore ho nale Ditiiso tse Supileng tse lokelwang keho manollwa. Ke badile buka tsa batho ba bangata haholo ka Tshenolo, hake soka ke utlwa ba bua ka Tsona. Batlola seo kamehla haba fihla tabeng eo. Empa seo se boleletswe lona batho baleng moo.

Hake tsebe hore na seo se bolelang. Na seo ekaba se bolela sela? Modimo A re utlwele bohloko! Haeba hole ka mokgwa o jwalo, re horeng ya mathata.

48-2 Jwale, ema hanyane, lebella. Haeba hole ka tsela e jwalo, mme le diphiri disenotswe, tse neng dingodilwe mafikeng.

Ke motlotlo hoka kena kerekeng eo e nang le batho batshang Modimo bao a ba nehang ditoro. Mme ke motlotlo hoka hlalosetsa batho bana leho batsebisa ka se etsahalang kerekeng ya Junior, leho kereke ena, leho ya Moena Neville, leho babang, badutseng mona batho ka hare ho phutheho ena, mme Bibele e bolela ka mokgwa o tjena, “Batla lora ditoro tshiung tsa ho qetela.” Mme sena ke seo moo sehlahellang teng. Mme lebella ke sena moo seleng teng. Mme lebella ke seo, seo se tsamaelana hantle feela le Lentswe.

Basa tsebe letho ka seo, thuthuo e bile teng, mme ke ana mangeloi a supileng a hlaha Bosafeleng. A fihla kare, “Morena, mpolelle ke etse eng?” Hake soka ke bolellwa hore ke lokela keho tsamaya, pele, ke batla ho fumana. Hake tsebe. Hoka nna hwa etsahala hore ebe haho bolelwe seo. Hoka nna yaba haho jwalo. Hake tsebe. Ke mpa feela kere, “Hotlaba jwang haeba seo ke nnete?” Haeba ke seo se ngotsweng ka hare hwa Lentswe, hobane sena se utlwahala sele haufe haholo le lona. Hale nahane ka tsela eo le lona?

48-5 Lebella. Ebe, lebella, sekgurumetso haho ya sehlaloswa. Lea bona? “Leba bophirima, mme o kgutle.” Kapa, na seo seka mokgwa o jwalo, ke ona Mangeloi ana a supileng a mpoleletseng seo ha ane a tlile ho nna?

Mme hake kopana le lona mohla Letsatsi la tsoho, letla bona hore kene kesa iqapele tsaka; Modimo, ke Moahlodi waka.

Kapa, kapa sena ke tlaemeke eo ke neng ke bua ka yona ka tsatsi le leng? Na ebe sena ke seseng sa tse tlang ho etsahala nakong e tlang bakeng sa Kereke? Hake tsebe. Nka nna ka dula ho seo nakwana, empa ketla lokela ho sutha ho seo.

Na hoka nna yaeba ke seo, sedama se matla, kapa Lengeloi la bosupa kopanelong, nako tse badilweng ha supa kopanelong, piramite tsa teng tse entsweng ka (kgutlo tse tharo ka mahlakoreng, mme enngwe ka hodimo), mme atswa Bosafeleng? Na ekaba ho jwalo?

Na sena ke sephiri, sa Diaduma, setlang ho tlisa Sekgurumelo?

48-8 Lea tseba, piramite haeyaka ya kwahelwa kahodimo. Sekwahelo ke hona se lokelang hotla. Se ile sa latolwa. Na ekaba sena ke sona seo, moena, kgaitsedi?

Kapa, sena ke Kgulo ya Boraro eo A neng A mpolella ka yona, lemong tse tharo kapa tse nne tse fetileng?

Kgulo ya Pele, lea hopola hore ho ile hwa etsahalang? Ke ile ka leka ho e hlalosa. O ile are, “ Seke wa etsa seo.”

Kgulo ya Bobedi. Are, “ O seke wa leka.” Mme ka e hula, leha hole jwalo. Lea hopola? Kaofela ha lona le hopola seo. Se lebanteng la kgatiso le tse ding.

Mme yaba O bolela ka mokgwa ke ona, “Ho nale Kgulo ya Boraro etlang, o seke wa leka ho E hlalosa.” Jwale lea hlokomela tsela eo ke atamelang Sena ka yona, phirimaneng ena ka yona? Hale tsebe? Empa, ke ikutlwa ke tlamehile kapa ke lokela, ho kereke yaka, ho bolela se seng. Letla inkela qeto.

49-5 Jwale, na sena etlaba sephiri setlang ho bola, Setlang ho tlisa Kreste, setlise Matla ho Kereke? Lea bona? Rese re qetile ...

Re dumela ho tshokoloho, kolobetso ka Lebitso la Morena Jesu Kreste. Re dumela ho amoheleng Moya o Halalelang. Re nale meeka le mehlolo, ho bua ka diteme, le dintho tse ding tse jwalo tseo Kereke ya pele eneng e nale tsona. Haufe, hose hole tse seng dietsahetse mona, ho feta tse ngodilweng Bukeng ya Diketso, sehlotshwaneng sena se senyane sa batho, tshebeletso ena e nyane ya rona mona. Ho nale se etsahetseng ho potoloha lefatshe? Lea bona? Ho nale tse ngata tse ngodilweng Bukeng ya Diketso, ka yona tsela eo hantle feela! Ho tsosa bashweleng! Hopola, ho bile feela le batho ba bararo baileng batsoswa bafung, ho bafu, ke Jesu Kreste. Mme re nale seo ka hare ho dibuka tsa rona, mangolo a dingaka, a mahlano. Lea bona?

“Mesebetsi eo Ke etsang, letla etsa le e fetang mona.”

49-6 Kea ya tseba hore King James e bolela “emeholo” empa hahona e meholo. Hoka feta eo. Emengata ho feta! Ene ele Motho a le mong ka nako eo, O ka hare ho Kereke yohle ha jwale. Lea bona? “Letla etsa e mengata ho feta mona, hobane Keya ho Ntate.”

Haeba sena ele Kgulo ya Boraro, ho sanale tshebeletso e kgolo e sasetseng kapele. Hake tsebe. Nkase bolele seo. Hake tsebe.

Hlokomela. Kgulo ya Boraro, hare emeng ha nyane. Ponong ene ele manqosa a manyane dinonyana, ke sona seo hane re qala. Eiile ya hola, ho isa ho tshwareng motho ka letsoho.

Mme lea hopola hore O ile A mpolellang? “Haeba o kaba le nnete, hotla etsahala hore o kgone hoka tseba diphiri tsa dipelo tsa bona.” Ke ba bakae ba hopolang tsebiso eo mona, leho potoloha ditjhaba? Na seo se ile sa etsahala, Hantle feela. Yaba Ore, “O seke wa tshaba. Ketlaba le wena.” Lea bona? Mme seo setla tswella jwalo.

49-9 Jwale, Kgulo ya Pele ene ele hanyane, ya dinonyana, difofa. Diile tsaya kopana le nako, hotla ha Morena; Molaetsa wa pele.

Kgetlo Labobedi, diphiri tsa dipelo. Bakeng saho tshwara motho ka letsoho, hoka ema moo feela hoka tseba seo ba nang le sona kapa molato ke enhg ka bona, nakong e latelang, sene se senola diphiri tsa bona lehoba bolella seo balokelang hose etsa. Mme ba ... Na seo se jwalo? Ebe, seo sea etsahala, hantle feela, jwalo kaha Modimo A boleletse. Mme lona le dipaki, ha jwalo feela le lefatshe kaofela, le kereke ka mokgwa o jwalo feela.

Mme hakere, “Ke bone Lengeloi, mme ene ele sebopi sa Mollo, o tukang”, batho baya tsheha bare “Billy, ako iphumane.” Leihlo la boramahlale la khemera le nkile Seo. Seo se paka hore kene kesa qale leshano. Kene ke bolela Nnete. Modimo A senoha.

Ke ile kare, “Lefifi le aparetswe ke seriti, sa lefu, botsho. Mme bosweu bona ke bophelo. Bona ke Bophelo; hlakore lena le leng ke lefu.” Mme seo, ke sena, botshong boo setshwantshong morao moo. Hola ...

Jwalo kaha George J. Lacy a boletse, “Leihlo la mechine ena ya khamera ekase nke saekholoje.” Na lentse le ntse le nale nna? [Phutheho ere, “Amen.” - Mong]

50-2 Hlokomela, ho fofa hoo hwa pele hohonyane, hantle feela. Hwa bobedi hone hole haholo, bosweu, maeba, Moya o Halalelang o senola diphiri tsa dipelo. Ho fofa hwa boraro ene ele Mangeloi (eseng dinonyana), Mangeloi, mme seo ke pheletso ya nako, ke phetho haho se seng. Na sena etlaba ke nako, moena? Na ena ke nako?

Jwale mamela ka hloko, mme le seke la sebala hampe. Ke rata hole botsa se seng mona.

Hare kgutleleng morao nakwana feela. Kereke etseba hantle feela hore sena ke nnete. Mme batho badutseng mona, phirimaneng ena, le babang bantseng baphela, baneng baeme mola pela noka mohla Lentswe lela lene le bua, mme lere, “Jwalo kaha Johanne a ile a romelwa pele ka molaetsa wa hotla, ka tsela e jwalo le wena otla kawa hotla Labobedi.” Lea hopola?

Mme haeba Hofedile, Johanne o entse eng? Johanne ke yena ya ileng are, “Bonang ke Konyana ya Modimo E tlosang dibe tsa lefatshe. Ke Yena Enwa.”

50-6 Ke hora, na ese e fihlile, moena waka? Hakere ho jwalo. Hake tsebe letho. Empa, ke botsa wena. Ke batla hore wena o nahane. Kapa, etlaba nako eo ho tlang hoba ka tsela eo hape, “Bonang ke Konyana ya Modimo”?

Kapa, nako ya Malakia 4, “Ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho Tumelo ya bontate?” Na seo etlaba ho thuthuwa hoo e tlang sona seo ho etsa dintho tse Matlahadi, hoo ditlang ho etsa Kereke, eneng e rella hore e kgone ho utlwisisa diphiri tsa Modimo, hore e kgutle? Haba bona thuthuo eo e Kgolohadi e le sebakeng, na seo setla kgutlisetsa dipelo tsa bona hobo Ntate, jwalo kaha Bibele e boletse hore hotla etsahala? Kapa, sena ene ele Molaetsa, o seng o fetile, o neng o lokela hore ebe o ile wa etsahala? Hake tsebe nna.

Na lena ke letshwao la bofelo, benghadi. Kapa, ena ke ponahatso yaho bontsha hore hose hofedile? Sena se bonahala ele se Lengolong, ho nna. Hake tsebe.

50-7 Hone hole Mangeloi moo. Ho bile leho thuthuwa, ho jwalo ka modumo wa seaduma, o ileng wa sisinya lefatshe lena lohle. Modimo O ya tseba hore ke bua nnete.

Hopola feela hore ho nale se seng se tlilong ho etsahala. Hkae tsebe hore na seo ke eng feela. Mohlomong ekanna yaba ke sena? Lebaka le entseng hore ke bone sena, ke hore o lokela ho itukisa! (rapela leha hole jwalo) re lokela ho nka maemo a rona sesoleng sa Badumedi, leho itokisa, hobane e kanna yaba keka mora nako bakeng saho nahana.

Lea ntseba, hake soka kele bolella leshano le kamohla, leha hole jwalo, hoya kamoo ke tsebang ka teng. Jwalo kaha Samuele a boletse a bajwetsa, “ Na nkile ka lebolella se seng, Lebitsong la Morena, se sakang sa phethahala?” Jwale, kea lebolella jwale. Hake tsebe hore sena ke eng? Nkase le bolelle hore sena ke eng. Hobane hake tsebe hohang feela. Empa, ke tlilo lebolella nnete feela. Kea tshaba. Jwalo ka moena wa lona, haesale ho tloha Molqebelo se fetileng.

51-2 Hoka nna hwa etsahala hore sena ke bofelo. Hoka nna hwa etsahala hore ke nako ya horfe mookodi o bonahale marung, hobe le tsebiso hotswa mahodimong, ereng, “Nako e fedile.” Haeba hole ka mokgwa o jwalo, ha re itukisetseng sena, motswalle. Hare kopane le Morena. Ho nale dijo tse ngata haholo ha jwale. Hare disebediseng. Hare sebediseng seo ha jwale. Le nna kele mona sefaleng sena, ke lla ho Modimo. “Morena Jesu, eba le mohau bakeng saka!” Ke lekile ho phela hantle feela hoya kamoo nka kgonang. Ke lekile hoka tlisa Molaetsa hantle hoya kamoo nka kgonang, hotswa Lentsweng la Modimo. Modimo O tseba pelo yaka.

Empa, ha sehlopha seo sa Mangeloi se fihla fatshe, ke ile ka fellwa ke matla ka kgathala. Kene kesa utlwe letho, nako e telele. Ke laba ka ikutlwa betere kamora nako e telele, ka leka ho tsamaya ka hare ho phapuse, ho tloha mokokotlong kwana ho nyolosa, ho fihlela molaleng waka, kene ke holofetse, jwalo kaha, ke sa ikutlwe letho. Kene kesa utlwe letho, matsohong aka. Kene ke tjapalletse feela, letsheare lohle. Ke ile ka fetela ka phapusing ka dula fatshe.

51-5 Sontaha, ke ile katla mona hotla bua, mme ke lekile hoka tlosa seo ho nna, kaho bua. Mantaha, seo sene sele teng hape. Mme leha jwale sentse sele teng.

Hake tsebe. Hake tsebe, benghadi. Ke mpa ke batla hoba le nnete ho lona, jwalo ka baena baka feela. Hake tsebe. Na sena ke nako? Na basetsi ba tshimo ya Modimo ... baqetile kaofela ha bona? Na modumo o fedile? Na seo e feela ele Diaduma tse Supileng, tse lokisetsang ho utlwahatsa Mantswe a tsona, ele hore sehlotshwana seo se senyane se kopaneng setla fumana Tumelo ya Tlhwibilo, hoya kena Tlhwibilong ha A kgutla? “Hobane bonneteng re tlilo fetolelwa hang feela.” hang feela ha Mangeloi ao a fihla, “motsotsong feela, ho phatsimeng hwa leihlo, mme retla kopana le bao barobetseng, mme re kopane le yena sebakeng.”

Thapelo yaka ke hore:

Modimo, haeba hole ka tsela e jwalo, Morena, kene ke mpa ke bolella kereke feela. Haeba hole ka tsela e jwalo Morena lokisa kereke ya Hao, pelo tsa rona. Re lokise, Morena, bakeng sa hora eo e kgolo. Eo, nako tsohle tsa dipale tsa dinako, tseo baporofeta le ba bang baileng ba lakatsa hore bae bone nako eo. Morena, hake tsebe hore nka reng. Ketla tshaba ho bolela seo, “Seke watla, Morena.” Ke ikutlwa ke itshwabela, hake lebella ke bona maemo ao lefatshe le leng ho oona. Ke entse ho feta kamoo keneng ke lokela hoka etsa. Ke bile ke itshwabela. Haeba ho nale hosane, Morena, tlotsa pelo yaka. Tlotsa nna, Morena, hore ke etse eng kapa eng eo nka e kgonang, hoka tlisa ba bang ho Wena. Ke wa Hao.

52-1 Ke ikutlwa jwalo ka Isaia, ka hare ho tempele ka tsatsi lela, ha a ne a bona Mangeloi a fofa aya pele le morao, ka maphio a patileng difahleo tsa Ona, le maoto a Ona, mme a fofa ka mapheo a mang, “Oya Halalela, Oya Halalela, Oya Halalela!” Oho, tsela eo moporofeta e motjha aileng a qhaqhasela ke letswalo. O ile a tsofala hanyane. Mme ha a bone seo, leha a ne a ile a bona dipono, o ile a hoeletsa, “Ho madimabe nna.”

Ntate, mohlomong ke ile ka ikutlwa ka tsela e jwalo, hakene ke bona Mangeloi ao ka phirimane eo, kapa hoseng ho hong. Ho madimabe nna, hobane ke motho ya molomo o sa hlwekang, mme ke phela hara batho basa hlwekang. Mme, Ntate, ntlhwekise.

Mme ke nna enwa. Nthome, Morena, leha ekaba ke eng feela. Ke eme mona sefaleng moo ke ileng ka ema ka lemo tgse mashome a mararo. Haeba ho nale se seng, Morena, seo O batlang hore ke seetse, ke nna enwa Morena. Empa, ha nke ke fumane mohau sefahlehong sa Hao. Ke rapela ka boikokobetso.

Ke rapella mohlape o monyane oo Moya o Halalelang o mphileng ona hoka o hlokomela, leho o fepa. Mme ke entse sohle seo ke neng ke nahana hore ke lokela hose etsa, Morena, ke o fepile ka Bohobe ba Bophelo. Jwalo ka ponong ela, lemong tse ngata tse fetileng, moo kgaretene eo e kgolo eneng e behilwe Bophirima, mme ho nale thaba ya Bohobe ba Bophelo, ho nale Buka e nyane, “Ha nkaba kase mamele dipono tsa Lehodimo.” Mme seo kaofela ha sona sea phethahala, se senolwa hantle feela kapela mahlo a rona.

52-5 O Modimo, mme haho emong ntle le Wena. Reamohele, Morena. Re tshwarele melato ya rona. Ke bakela hose dumele hohle haka, le bokgopo bohle baka, ke lla aletareng ya Modimo.

Jwalo kaha ketla phirimaneng ena, kapele ho kereke ena e nyane, ka tumelo re sutha ho sena sebaka, re kena ka hare ho tlhwibilo, “jwalo kaha re dutse mmoho tulong tsa Lehodimo, “ho potoloha Terone ya Modimo. Pelo tsa rona dinnile tsa futhumatswa ka makgetlo a mangata, ka baka la dintho tse ngata tseo re diboneng o dietsa, le ho senola diphiri tsa Hao ho rona. Empa, Morena, phirimaneng ena, ke kgathetse. Ho madimabe nna!

Mme Jakobo, ha ane a bona Mangeloi ale a nyoloha a bile a theosa ka leri, o ile are, “Sena ke sebaka se tshabehang, efela Modimo O teng bakeng sena.” Mme moo ke hona moo Bethele e ileng ya tswalwa.

Modimo, batho haba utlwisise seo. Ba nahana hore etlaba thabo e kgolo. Empa, Morena, ke sekgathatsang, le ntho e tshosang bakeng sa motho hoka fihla Boteng, Dibupuwa tsa Lehodimo.

Ke kopa tshwarelo mona bakeng sa kereke yaka e nyane mona, eo o ileng wa nthomela ho yona hore ke e etellepele le ho hlokomela. Bahlohonolofatse, Morena. Ke entse hantle feela hoya kamoo ditoro le dipono le tse ding dintaetseng ka teng, ka tsela e jwalo, hoya ka tsebo yaka. Ke fane ka dijo ka tsela eo ke tsebang ka teng, bakeng sa bona, Morena. Leha ekaba ke eng, Morena, re ba Hao. Re ipeha diatleng tsa Hao, Morena. Eba le mohau bakeng sa rona. Re tshwarele. RE etse hore rebe dipaki ha feela re ntse rele lefatsheng lena. Ebe, ha bophelo bose bofedile, re amohele Mmusong wa Hao. Hobane re kopa tsena ka Lebitso la Jesu. Amen.

53-2 Kaofela ha lona, hlwekisang dipelo tsa lona. Behang ka thoko tsohle, boima bohle, tlosang tseo tseleng ya lona. Sedumelleng letho hoka ema tseleng ya lona. Sedumelle letho hoka ema tseleng ya lona. Le seke la tshoha. Haho letho leo le lokelang ho letshaba. Haeba Jesu A etla, ke ntho e ... ke sona seo lefatshe le ntseng le se llela leho sebatla. Haeba ke se seng se etsahalang ha jwale, bakeng sa hotla ho hotjha, bakeng sa ntho etlang neo mohlomong kapa se seng feela, etlaba ntho entle ka tsela e makatsang. Haeba ke nako eo hotlang ho senolwa Diaduma tse Supileng bakeng sa kereke, le tsela eo hotlang ho tsamauwa ka yona, hake tsebe. Ke boletse feela seo kese boneng. Oho, hle, ke nako mang! Ke monahano o tibileng le o tiileng haholo.

Mme haeba ke nako yaka hore ke tsamaye, ke wa ... Morena, ke wa Hao. Hao qetile tloho Morena Jesu.

Leha ekaba ke ho kae, leha ekaba ke nako mang, ke wa Hae. Ha kere ke lakatsa ho tsamaya; hake batle. Ke nale lelapa leo ke lokelang hole hodisa. Ke nale Evangedi ho rera. Empa, keka thato ya Hae, eseng yaka. Seo ke thato ya Hae. Hake tsebe.

Ke mpa feela ke beha ho lona seo kese tsebang feela. Eleng seo, Modimo atlang hose phethahatsa. Empa ke le bolella seo kese boneng se etsahala. Hore seo sene se bolelang. Hake tsebe letho. Empa, benghadi, na sena ekanna yaba ke nako? Uhu!

53-4 Batho bateng ha jwale, batho batsheletseng ba bileng le toro tseo. Hase semakatsang haho bile le batshelela feela eseng basupileng? Na seo hase makatse? Ho nale batshelelang feela hantle, mme ebe eba pono eo, hang feela. Batho bao bateng mona. Moena Jackson o teng mona, o bile le yona toro, Moena Parnell, Kgaitsedi Collins ke emong, Kgaitsedi Steffy le yena, Moena Roberson o bile le yona, le Moena Beeler o bile le enngwe le yena. Modimo O Lehodimong o ya tseba hore haho yaka haeba le enngwe hape kapa e tshwanang le tsona. Qetellong ha hlaha pono ... ha hlaha Kgaitsedi Steffy, hang feela ha hlaha Pono. Lea bona? Jwale lea bona hobaneng ke lokela ho tsamaya? Ke lokela ho etsa seo.

Mme, metswalle, le seke la lebella nna. Ke moena wa lona feela. Le seke la nkukela hloho, hobane ke motho wa nama feela. Ke lokela hoshwa jwalo ka mang le mang feela. Le seke la mmamela, empa le mamele seo kese bolelang. Seo kese bolelang ke Molaetsa. Le seke la sheba lenqosa haholo, hlokomelang Molaetsa. Bulang mahlo a lona, eseng ho lenqosa, empa Molaetseng. Seo O sebolelang, ke sona seo o lokelang hose sheba.

Mme Modimo A re thuse, ke thapelo yaka eo. Ke hloile ... kene kesa batle hotla, hotla le bolella sena, empa nkase lepatele letho.

54-1 Jwale, hoya kamoo ke tsebang ka teng, ere ke lebolelle. Hoya kamoo ke tsebang ketla tloha matsatsing a mabedi kapa a mararo, Laboraro hoseng ho leba ... mane Tucson. Hake lebe mane Tucson hoya rera teng. Hake lebe moo hoya rera. Ke leba Tucson hoya batlela lapa laka sekolo, mme ho tloha moo ke fetohe moleleri.

Ke leba mane Phoenix, hoya tshwara kopano tse mmalwa, tseo etlabang molaetsa o monyane kaho latela. Mme ebe, mohlomong, hake ...

Ke nahana hore ba batla hore ketlo rera kopanong hanngwe moo phirimaneng enngwe. Habaka ba bolela letho ka nako tse ding, ba boletse feela hore ketlaba moo. Lea bona, seo se utlwahala se lokile, ho nna.

Mme ke nale lentswe, HOITSWE KE MORENA, bakeng sa Moena Shakarian, le yena. Uhu, Uhu. Hake tsebe hore na otla etsang ka sena, empa re nale lentswe leo re lokelang ho mojwetsa lona. Hake tsebe hore na otla etsang. Ho tloha ho yena.

54-2 Na leile la hlokomela Voice ya ho qetela? Seo kannete se lokela hoba mokgatlo, empa bahlahisa tlwaelo ya bona. Mokgatlo, mme ketla kgutlela morao. Ke tswile moo.

Jwale, kaho nahana, Moena Arganbright le Moena Role, modiplomate wa Washington tlasa Dipresidente tse supileng o lokela hoba Afrika. Mme Moena Role, le nna, le Moena Arganbriht, re tlabe re leba Afrika hang feela, bakeng sa kopano mane Afrika Borwa le Tanganyika, le Moena Boze. Mme ho theosa jwalo, mohlomong hoya fihla mane Australia, mohlomong ka tsela e jwalo ho kgutla ka, haeba Morena A seke A etsa se seng se fapaneng le seo rese nahanneng. Empa, pele ke tsamaya, ketla kgutlela mona hape.

Ebe, hake kgutlela moo, haeba Modimo A soka A bua le nna, ka tsela enngwe, ke tlilo nka lelapa laka mme re fallele mane Anchorage, Alaska. Mona ke borwa bophirima; moo etlaba leboya bophirima. Mme badule moo hlabula, nakong eo ho futhumetseng Tucson hoka tjhesa maemo anana ohle ho lona leho a pata. Hake kgolwe hore baka kgona ho emela motjheso oo. Batla hopola hae haholo feela ka pelo tse bohloko! Hare rekise sebaka sena. Sedula se ntse sele kamokgwa o jwalo feela, leka diphahlo tsa ntlo. Hake tsebe hore ba ke lokela ho etsang.

54-5 Ebe, ha nako ya hlabula ese e fedile, ha Modimo A ratile, ke rata hoka tloha Alaska, ho theosetsa Denver, mahareng a bophirima; borwa bophirima, bophirima leboya, bophirima mahareng, ke lla, “Oho Morena, O rata hake etsa eng?”

Nakong eo, Molaetsa ka mong, hoya kamoo ke tsebang, otlang ho rerwa, otlatswa hantle feela ka hare ho Tabernakele ena. Mona ke hona mona moo mabanta a kgatiso a tlang ho hlaha teng. Mona ke hona moo ntlokgolo eleng teng.

Mme hakea ikemisetsa hoka dula, le lapa laka, mane Bophirima. Ketla batla ho fihlela ke fumana hore na Modimo O batla ke etse eng.

Haeba lemo sena sesa bontshe letho, jwale, lemo setlang, ntle le metsi kapa dijo, ketla leba mane lehwatateng, ke emele Modimo ho fihlela A bua. Hakesa kgona ho tswela pele ka tsela e tjena. O lokela hore obe maemong aho hloka haholo pele. O lokela hore obe maemong ao o ikutlwang hore ho nale seo ose hlokang le hore thato ya Modimo ke efeng. Jwale oka etsa thato jwang haosa tsebe hore na yona ke eng?

Kea tswella, ka baka la boitsebelo boo ke nang le bona, “Seo o se entseng.” Lea bona? Ho potoloha jwalo ka mishinare le moevangedi, ho fihlela pitso eo e fihla ho nna. Lea hopola ya pele, hane re beha lejwe la mantlha? “Etsa mosebetsi wa boevangedi,” O boletse jwalo. Ha akaba are, “One ole Moevangedi.” Empa, “Etsa mosebetsi oo.” mohlomong ho fihlela nako e itseng e fihla bakeng sa hohong, mosebetsi o mong o hlaha bakeng sa hao. Hake tsebe.

55-2 Na lea Morata? Le lokela hoba le bonnete. Ebang le bonnete, bao ba ratang Morena.

Bao ba emelang Morena, batla ntjhafatsa matla a bona,

Batla fofa jwalo ka mapheo a ntsu,

Batla matha basa kgathale, batsamae mme baseke ba tenehe;

Oho, nthute, Morena, nthute Morena hoka lebella.

Kea Morata. Kea tseba hore le lona ka mokgwa o jwalo. Jwale hosane mantsibua ...

Ke tshepa hore ke hlakisitse sena ka botlalo. Eba le seo? Jwalo kaha ke tseba feela, ke sona feela seo kese tsebang. Ke sona feela seo kese tsebang hose bolela feela. Ketla le bolella haho nale se seng feela. Ke ya tseba hore le nale tjantjello ya seo, hoka tseba hore na ho etsahalang. Lerata hoka tseba, kea tseba hore ho jwalo. Hake tsebe hore na hotlilo etsahalang. Ke mpa ke ... Ntho feela eo ke etsebang, ke tlilo etseba feela, ka mohau wa Modimo. Ebe, O tla mpolella feela hake fihla moo, mohlomong. Empa, karolo yaka jwale, keho leba moo. Hokanna hwa etsahala hore kebe moo bakeng sa beke tse pedi, ho fihlela kebe keba se seng se itseng, mohlomong ketla kgutlela kwano hape. Hantle feela. Hake tsebe. Empa ke ...

Pono eo ene e nale mosadi waka le bana baka ka hare ho yona. Mme ntho eneng ele teng moo, kene kele ka hare ho koloi eneng e kwaelehile. Motsotsong oo ke kenang moo, ke moo, keleng ka hare ho koloi yaka e kwaelehileng. Ke lona lebaka le etsang hore re tsamaye, matsatsing a mmalwa a tlang, resa tsebe moo re lebang teng, resa tsebe seo re ilong hose etsa hare fihla moo, re mpa re leba feela ka yona tsela e jwalo.

56-1 Modimo O ya makatsa, bakeng sa rona, hobane tsela tsa Hae ha difumanehe hohang feela. O batla mamello.

“O ya hokae?”
“Eo hase taba ya hao. Tswella feela o lebe pele.”

“O batla ke lebe hokae, Morena?”

“Hase taba ya hao eo, Ntatele, Ntatele, Nna.” Uhu, uhu. Uhu, uhu. “Tswellapele feela o tsamaye.”

“Ketla emisa hokae?”

“Seo hase batle wena? Tswella ho tsamaya.”

Ka tsela e jwalo, ke nna enwa keatla, Lebitsong la Jesu Kreste. Uhu, uhu. Amen.

Kea Morata, kea Morata

Hobane A nthatile pele

Mme A lokisetsa pholoho yaka

Sefateng sa Khalvare.

Ke ... (Ke Bophelo baka) Ke ... (Kaofela re pheletse seo!)

Hobane A nthatile pele

A lokisetsa pholoho yaka

Sefateng sa Khalvare.

Benghadi, na ke nako? [Moena Branham le phutheho ba hama ho qetela khorase, mmoho, Ke ya Morata - Mong] Jwale hare e bina hape, hare tshwaraneng ka matsoho, tshwara motho ya haufe le wena mme ore, “Moena, kgaitsedi, nthapelle. Ketla o rapella le nna.” “Ke ... ”

[Moena Branham o fetoha - Mong] Nthapelle Moena Neville, [Moena Neville ore, “ketla etsa seo, moena. O nthapelle le nna Moena. Kea leboha.”] Ka boikokobetso! Modimo Ao hlohonolfatse, Moena ... Nthapelle.

[Moena Branham oya hama - Mong] Mme kabo ...

Nthapelle, ...

... Mane sefateng sa Khalvare.

Hobane ke ...

Hare phahamiseng matsoho a rona jwale ho Yena.

... Ke ya Morata ... (Lerato la sebele!)

Hobane A nthatile pele

Mme A lokisetsa pholoho yaka

Sefateng sa Khalvare.

Eya, keya Morata ... (Ka pelo yaka yohle!)

Na lea latela, Moena Neville, ke kgutlela morao. Hoka tsebisa nako ya kopano. [Moena Neville o tswellapele ho bina le phutheho. Keya Morata, a bile a kwala tshebeletso. - Mong]