Dipotso le Dikarabo (61-0112)

511-1 ... Tse ngata ke nale tsona mona, empa ke nale ... ke tlile le concordance yaka. Nka nna ka neha Leo seo mona, kapa e mong ya dutseng mona pela ka ho nthusa ha le rata seo, ha re ka kena ho seo ha jwale ... Jwale, haeba mosadi eo ya dutseng hodimo moo, haho nale ... Haeba aka ... O kae ... Monna wa hae o kae na? Eya. Jwale, ha o batla hore mosadi wa hao a tlo dula le wena, bona -- ba kaba ... Haho letho seo se ileng sa bolelwa mahareng a baena ka bo kgaitsedi le bona. Re mpa feela ... Le ya tseba. Hore ... Ho lokile? Jwale, le amohelehile ho ka ... Na hoya -- na ho ya tjhesa ntle moo, Ngaka? Jwale, ho lokile jwale, empa o mpa a bolawa ke bodutu.

Mme haho letho -- haho letho mona ... Ka nako enngwe mabaka ao ke a behang ka ho batho, hobane ho nale nako e nngwe moo banna bayeng ba botse dipotso hara basadi tseo disa arabeheng ha basadi ba le teng. Empa haho phoso moo haele hore ho arabuwa ka toka hara kereke e tshepehang, hobane ha ngata seo ke se shebaneng le basebeletsi ba Modimo, jwalo jwalo, mme lebaka la teng -- ke boemo ba teng.

511-4 Ke dumela ha sena se ntse se hatiswa. Haeba ... Ha ke na le bonnete. Moena Goad, seo se kae, na seo seho tape rekoda? Ho lokile. Lebaka le etsang sena ke hore, baena, mekgwa ke efeng, karolo -- karolo ya teng, ke ... Ke eng se mohopolong wa monna? Ke eng -- ke eng dintho tsa rona ...Re -- re lokela ho buwa ntho ele nngwe. Jwale, mohlala, emong a kene mme are ... Mohlomong mona batla ya kerekeng ya moena mona (Lebitso la hao la pele ke mang, moena? Willard. Moena ... Jwale, ho nale babedi mona bo Willard; ke tla lokela ho le neha se seng mona. Ha ke ... Lebitso la hao la ho qetela ke mang jwale? Crase.), Kerekeng ya moena Crase, mme Moena Crase o tla buwa ntho e nngwe mona. Jwale batswa hola Sellersburg pela moo Moena Ruddell, Moena Ruddell o tla fapana le seo. Baye ho Moena Junie, ba boele ba fapane hang hape. Batle mona Tabernakeleng, mme ba nne ba fapane. Le ya bona? Seo se ferekanya batho.

511-6 Jwale, kaha emong a kare, "Oho, hake dumele ha nka -- o feela olakatsa ho ka fumana Moya o Halalelang. Hake bone ele hwa bohlokwa." Ere, mohlomong, Moena Crase a kare. Mme hotle Moena Ruddell, mme ebe otlare, "Eya, ke nnete." Baile ha Junie, mme are, "Ho lokile, haho etse phjapang ha kalo le ya bona." Le ya bona? Haeba reka ... Ke lakatsa ha bohle re ka bang basebeletsi ba mona Jeffersonville (setjhabeng sena) ho ka kopana re bolele ntho ele nngwe.

512-7 Mme ka nako tse ngata madikone le batshwaramatlotlo ... Ba lokelwa ke ho fumana hore na mosebetsi wa bona ke ofeng. Mme ke ya bona hore mona kahare ho kereke re nale motshwara matlotlo janitor mona mantsibueng ana, jwale re tlilo fumana hore na mosebetsi wa bona ke eng na. Empa mona re batla rele kaofela mona, empa ele potso tse ka botswang hohle mona. Ke dipotso tse bobebe haholo tseo,jwalo kaha elel mosebetsi wa batshwaramatlotlo, mosebitsi wa bora ... Jwale, eo eleng mesebetsi e tlwaelehileng, ke dumela ha seo se nka boto hantle feela mona, mesebetsi ya batshwaramatlotlo eo ba lokelang ho e etsa. Empa ke nahana hore ...

512-8 Mme e nngwe e ile ya tla mona, mme ke nahana hore e lokile; ke tla e araba hamorao,ha Morena a ratile, ke hore ...

Maqakabetsing a mang, ledikone le lokela ho etsang? Ke eng ... Le lokela ho etsang ha le le maqakabetsing? Le lokela ho etsang? Le ya bona? Kapa ramatlotlo o lokela ho etsang, kapa modisa o lokela ho etsang, ke eng se etsasahalang, haho nale moferefere?

Re tseba hantle maemo, empa ho etsahalang ha se seng se etsahala ka hare ho nako (Le ya bona?), jwalo re tla etsang? re tseba hantle hore re wela hlakoreng lefeng. Ho tshwana feela le ho kwetlisa sesole, mme kaofela re tseba maemo a rona.

Jwale, jwalo ka sehlopha se kang sena, re ka nna ra dula mona bosiu kaofela; re tseba sena, empa ke ... ha ke tsebe hore seo ke sa bohlokwa. Re tla diaraba. Jwale, ke batla enngwe le enngwe ...

512-10 Jwale, haho mabitso, tse ding tsa teng di nale mabitso ho tsona, empa ke -- nka se se bolele mabitso a batho. Hobane eka -- leha e kaba potso ke efeng, ke tla bala feela potso. Ho nale tse pedi tsa tsona mona tse nang le mabitso ho tsona. Mme emang hanyane, e ka nna yaba ke fumane enngwe hape. Ke ya tseba; ke Ngaka Ingleman wa kgale; ke ne ke moletseditse mohala hola -- hola south wing, mola 4-426 south wing. Ke hona moo re mmoneng a le teng le kajeno,tlase mola hola Georgetown, o ile a fodiswa, kapa a hlaphohelwa kamora hore a akgehe nako e telele, jwalo -- jwalo. Jwale, ke nahana hore sena se nale seo. Jwale, re tla kena pele potso e qalang hore re ithute ho ya pele.

Jwale, ha re emeng ka maoto motsotswana feela, ka kopo hle.

513-11 Ntate wa rona ya mahodimong, re kopane mona jwalo ka sehlopha sa batho, sehlopha sa Bakreste ba O ratang, badumelang ho Wena, ba behileng tshebetso ya rona Mosebetsing wa Hao. Ho nale basebeletsi kamona, banna ba batjha, banna ba -mahareng feela; ba nang le dikereke tsa bona; ba nale seo ba lokelang ho se etsa kapele ho Modimo. Ho teng madikone mona a etsang mesebetsi e fapaneng dikerekeng tsa bona. Ho teng boramatlotlo, ba nale mesebetsi ya bona. Badisa, baevangedi, leha e kaba ke eng, Morena, re nale seo re lokelang ho O etsatsa sona mona. Mme ke lona lebaka le etsang hore re kopanele, hore retle re buwe ntho yona eo re e -- re lokela ho e etsa ho ya ka Lengolo. Re lokela ho buwa kaho tshwana.

Mme, Ntate, re nahana, sehlopheng sena, hoo re ka fumanang hore ba bang ba baena mona kapa ba bang ba rona re fapana ka ho hong ho itseng mona, mme ba bang ba batla ho fumana nnete feela. Mme re nale maikemisetso, emong le e mong wa rona. Haho ka etsahala hore ke bitse emong wa baena bana mona ka enngwe ya dipotso tsena, mohlomong ba kaba le hona ho utlwisisa sena kapa hona hore ke arabe ka neopo. Wmpa mmoho re itshetlehile ho tshenolo ya Hao, hore O senole ka Lentswe la Hao -- ka Moya wa Hao, hore re -- hore rebe le hona ho ka araba dipotso tsena. Hore pelo tsa rona ... Re tle re tlohe mona re ikutlwa hore rene re loketse tshebeletso ya Hao -- ho feta mona moo re leng teng ha jwale. Hore hobeng teng mona, Ntate. Fana ka seo Ntate.

Mme araba dipotso tsena, Ntate, hare sa O lebeletse. Haho sebe le pelaelo mehopolong ya rona, re ke re qale ka dipotse ho fihlela re kgotsofetse haholo ka baka la Moya wa Hao, ka ho dumella Boteng ba Hae. Re kopa sena ka Lebitso la Jesu. Amen.

513-14 Ke rata ho khouta Lengolo pele re qala.Jwalo kaha Isaia a bolela, moporofeta o boletse are, Oho tlohong ... re lokiseng ditaba, ho bolela Morena: ... Ke nahana hore ke lona lebaka le entseng hore rebe mona ka letsatsi ke lena mantsibueng ana,ke ho leka ho lokisa ditaba, ho lokisa ditaba. Mme jwale, ke rata ho qala ... Mme ntho tse ding tse ngodilweng mona ho ya ka dinomoro jwalo jwalo, mme ke nale Moena enwa Wood ... Batshwara -- ba nale dienfelopo tse nang le dikarabo ka hare ho tsona. Mme jwale, ke batla emong le emong wa lona, baena baka ba ratehang, hore le tsebe hore -- dikarabo tsena di -- ditswile tsebong yaka e phahameng,haholo kamoo ke utlwisisang ka teng.

513-16 Mme karabo tsena hase tse sa hlokomeleheng (Le ya bona?), hobane Lengolo ke la bohlokwa; mme hoya kamoo ke tsebang ka teng dihantle feela le Lengolo. Ke tshepa hore seo setla hlalosa seo hantle kaho otloloha. Mme theipi e lokela hoka bolokwa ha jwale, mme mang kapa mang yae batlang, hobaneng, baka nna baefumana. Empa jwale, ke tseba hoba Lengolo le ya tshepeha, empa karabo tsaka dika sebe jwalo kaho otloloha. Jwale keya tshepa hore lohle le utlwisisa seo. Mme haeba hose jwalo -- haeba dikase tshepahale, ebe he o nale tokelo ya hoka mpotsa hamorao ...Haeba ho nale potso ya motho e mong mona ... Ha kalo haho lokele hore ebe ke potso ya hao, empa haeba ele potso ya motho e mong, mohlomong hao yaka wa nahana ka yona, empa ele se seng mona seo re ka thusang ka sona mona. Re mona ho ka -- ho kopanela, hobane re matsatsing a ho qetela. Mme -- matsatsi a diabolosi, mme -- mme re batla hoka kwetliswa,ho rutwa.

514-18 Moena Stricker, lesole, Moena Goad morao mola, lesole, mohlomong Moena Ruddell mona, e ne ele lesole; Moena Beeler, ke ya fapaneng le bona -- boo ke bophelo ba bosole, le kopane mmoho, le -- le mmuelli mmoho, lona -- le tseba ntwa pele le kena ho yona moo, le mano a sera sa lona pele, hore letle le kopane le sona lepatlelong. Ha kene ke sa bapala ditebele. Bane ba fumana eo ketlang ho lwana le yena, o ne a tlaba eng, o lwana ka tsela e jwang, o lwana a nyolla makotofa kapa jwang, kapa mokgitla o motshehadi, kapa o ratha ka leletona, kapa o lahlela le letsheadi, mme o boetse o matla ha kae, le tsela eo a leng ka yona ka maotong, le tsela eo a sebedisang mahlo a hae ka yona, le hore o hlaha hlakoreng lefeng, le tsela tsohle tsa hae tsa ho lwana. Mme ebe ba ya fumana ... Ba -- bakwetlisi ba ileng ba bona thaka lena pele. Jwale ba kenye thaka le leng le lwanang hantle jwalo ka thaka leo ho ka ikwetlisa le nna, ho -- hoka tseba seo a se etsang. Mme seo re leng ka baka la sona mona mantsibuyeng ana. Re tseba tsela ya ho lwana ha sera sa rona. Re tseba mano a sona. Mme re mona mantsibuyeng ana ka Lengolo ho mokwahela hore re kghone ho feta re tsamaye, hobane sera se letsohong le feng kapa le feng.

514-21 Moena Roberson, ke ne ke nahana morao kwana, ke mmona, o lokela hantle feela hoka tseba hore lesole le jwang. O nale nako hantle feela ya oona. Ke masole a ma kae a teng ka mona (Ha reke re bone), bao ba kileng baeba masole? Lebella feela (Le ya bona?), sehlotshwana sa lona: masole. Ho lokile. Jwale, le tseba seo eleng sona jwale. Mme ke seo le ithutang sona, haho jwalo na, Moena Roy, Moena Beeler, le lona ba bang, jwalo jwalo? Ke ho ithuta sera sa hao, "Hore setla etsa eng? Motsamao wa sona ke ofeng?" mme le tsebe hore letla kopana jwang le sona. Mme ke seo re se tletseng mona: ho ithuta motsamao wa sera sa rona -- le ho tseba hore re kopana jwang le sona, le hore ke eng setlang ho etsa hore re sehlole.

515-23 Mme hopola, e re ke bolele sena, baena, kereke enyane e qadile mona ka dimpho. Le ya bona? Dimpho di ya kena ka hare ho kereke ena. Empa ho nale dimpho kapa tjhe, ho le siko dimpho, ke tla le bolella, dimpho di kase lwane le sera, empa Lentswe le ka etsa seo. Lentswe le tla kopana le yena hohle.Mme Jesu, ha a ne a le lefatsheng, o tiisitse seo. La Hae ... E ne ele Modimo A itlhahisitse ka nama ho batho. Ha a kaba a hlahisa dimpho tsa Hae ho ka lwantsha sera. Re fumana ho Mattheu -- ke dumela haele kgaolo ya 2 le 3 ya Mattheu, Are ... Tjhe, kgaolo ya 2 ya Mattheu, ha A ne A kopana le sera, O ile A kopana le yena Lentsweng, "Ho ngodilwe."

Mme sera sa kgutla, "Ho ngodilwe."

Mme Are, "Ho boetse ho ngodilwe," ka tsela e jwalo feela, ho fihlela A hlola sera. Mme seo ke se re leng mona ka sona, ke ho kopana le sera ka seo Modimo A re fileng sona -- ho kopana le yena.

515-Q-107 Jwale, ke nale potso tse nne mona tseo ke ... diho ele nngwe; diho pampiri ele nngwe, mme ke ditshwaile: nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, tshelela, robedi, leshome, mme ho theoha jwalo. Mme hang feela ha ke qeta ka tsena, ebe ke hang feela ketla kena ho sena. Dire:

107. Moena Branham, haeba dipotso tsena disena moeleleo o seke wa diaraba , mme nkase utlwe bohloko ka seo, hobane ke tla tseba hore ene ele letsoho la Modimo. Potso ya pele: Moena Branham, ke utlwile ore ... hore e lokela -- re lokela ho kgutlela morao ho ... Ke utlwile ore ke lokela ho kgutlela mosebetsing waka wa Modimo, mme le nna ke nahanne ka seo, empa ke emetse Lentswe letswang ho Yena ka sebele ka seo. Ho fihlela ha jwale ha ke soka ke utlwa letho hotswa ho Yena. Jwale, seka ha ase A le haufe le hotla, na ke lokela ho nna ke emetse Morena Jesu ho-ho buwa le nna? Kapa,Otla thabela ho bolella wena hore o mpolelle, jwalo kaha ke tseba hore o mohlanka wa Hae?

Jwale, moena, nka ... ke ngotse dikarabo mona. Modimo O bitsa moena enwa, pitso ya bophelong ... Jwale, ho ntho dingata tseo dika kgonang ho etsa seo jwalo ka lengolo kleo nkileng ka lenka matsatsing a fetileng (Le ya bona?), hore ntho e nngwe mona, "pitso." "Etsa pitso ya hao kgetho hantle feela." Le ya bona? Ha re batle hore re nne re ipotse hore na ho etsahalang. O lokela ho kaba le pitso kapa o tla hlolwa; re lwana ntwa. Le ya bona? Mme ha o nale bonne ba taba e jwalo, moena, hore pitso ya hao ke e tswang ho Modimo, mme o fela o bitsitswe ke Modimo ...

Jwale, ho nale leano moo sera seka le sebedisang moo. Se nale hore seka etsa eka hao ya bitswa empa o fela o bitsitswe, o ya thinya mme a etse eka ha o ya bitswa; kapa a etse eka haho jwalo -- o bitsitswe o sa bitswa, jwalo jwalo, ka tsela enngwe jwalo feela. Mme o lokela ho hlokomela.

516-29 Jwale, ke ena tsela ya ho etsa seo. Fumana pele ... Jwale, keletso ke ena; keletso eo ke tla o nehela ke ena. O ya bona? Empa etsa bonnete ba hore o fela o biditswe ke Modimo, mme o hlokomele tsela eo o sebetsang ka yona. O ya bona? Jwale, le ya tseba seo ke bolelang. Lebaka le etsang hore o rere? Ene ele feela ... O nahana hore ene ele mosebetsi o bobebe ho feta oo o nang le oona ha jwale? Haho le jwalo lebala ka seo; e ne ele pitso. Pitso ya Modimo e tjhesa pelo ya hao bosiu le motsheare. Ha o kgone ho e baleha; e dula eo kgathatsa haholo.

516-31 Mme -- mme ha o lokela ho rera ... O re, jwale, ntho enngwe, "Ke dumela ho mosebetsi oo keleng ho oona, ha feela nkaba moefangedi ya atlehileng kapa modisa, kebe le mokgolo o lokileng, kebe le lelapa hotswella jwalo feela, mme ke phele, ebe he ke -- ke dumela hore etlaba ntho e lokileng haholo, ebe e bobebe haholo ka tsela e jwalo. Mme hantle feela ke nahan hore ke e kaba ..." Jwale, o ya bona, kgang ya hao e tlohile e fosahetse disa bewa. O ya bona, seo ha seya loka hohang. O ya bona? Wena -- o fositse hodima seo sohle. Ebe otla re, "Ho lokile, mohlomong hobane -- ke nahana hore ketla tsebahala haholo hara batho ba bag." O ya bona, o tla fumana hore o entse phoso e kgolo ka seo o se entseng (O ya bona?), ke nnete eo. O ya bona?

Empa jwale, haebe kganyetso ya hao e se seo "Hake kgathalle hore na nka ja disoda crackers le dibranch -- honwa metsi a dibranch, Ke tla nne ke rere Evangedi leha hole jwalo." Se seng feela seo nkgollang, "Nka mpa ka rera Evangedi kapa ka shwa." O ya bona? Ebe otla -- kae kae mohlomong, hobane ke Modimo Ya sebetsang le wena. Modimo o ya itsebahatsa ho wena, hobane ke Modimo ya sa o dumelleng ha o phomola. Mme ha ngata, motho ya bitsitsweng ke Modimo ha a batle ho etsa seo. Na o kile wa nahana ka seo na? Motho mang kapa mang ...

517-34 Eseng kgale mona e mong wa baena baka ba ratehang o ile a botsa are, "Jwale, kaha re tlile tseleng, Moena Branham, jwale kaha re se re fumane Morena le Moya O Halalelang, na re tla lopkela ho batla dineo tsa tshebeletso ya rona na?"

Kere , "Le seke la etsa seo." Le ya bona? O seke wa eletsa batho ho etsa seo, hobane hangata motho ya batlang ho etsa seo ke -- ha a kgone hangata.

Ke motho yas lekang ho baleha seo ke yena eo Modimo A mosebedisang. Le ya bona? Ha a leka ho baleha seo, "Oho, moena, ke ya o bolella, ke ... Pitso e ka ho nna empa ... Whew. Monna, ke hloile ho etsa seo." Jwale, ke seo he moo seleng teng. O ya bona? Seo ke ho leka -- ke ho leka ho baleha seo.

Haeba a leka -- haeba a batla ho etsa seo ka matla, o i phumana a tshwasehile. Jwalo kaha o se o boletse hore, "Modimo, O nneile matla ho ka ho ka suthisa dithaba; ke ya o bolella; ke tla O etsetsa se seng ha O ka ndumella ho ka suthisa dithaba." Tjhe, a ka se etse seo; ha a tsebe le ho ipeha sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng (O ya bona?), jwale aka seke a kgona ho tlosa dithaba bakeng sa Modimo.

517-38 Nka feela ,mohlala, jwalo ka Paulose. O nahana hore Paulose o ne a ka balehela pitso ya hae? Oho, moena. O ne a ka se kgone ho etsa seo. Sena se ne seka molelekisa ho fihlela atswa ka hare ho ena kereke, o ile a lesa sohle mme a -- mme a kenella ho ya pele ... Ke dumela haene ele Asia, na haho jwaloit? Mme a dula moo lemo tse tharo, a ithuta Mangolo, ho fumana hore a ne a nepahetse kapa jwang (Le ya bona?) ho fumana hore na e fela Modimo a mmitsitse na. Jwale haeba Modimo A o bitsitse, moena, mme sena se tswella hoja pelo ya hao, ebe ke tlare, "Behella morwalo ka thoko, mme sebe se tswella ho o kgathatsa." O ya bona? Ha ... Empa haeba sena sesa o je hohang, mme ebe -- ke -- nkase nahane haholo ka seo. Ha feela seo setle maemong a teng.

517-Q Jwale potso, o itse, moena enwa o mona:

Moena Branham, na re ... Na o nahana hore Modimo O ka le nna ... (hore nna ke mmolelle). Ke dumela hore Modimo a ka buwa le yena. Hobane, o ya tseba, Modimo ... Hare baholo empa O kgona ho buwa le rona. Mme Aka -- Aka -- O tla buwa le rona, ho lokile. O ya bona, A ka ... A ka buwa le rona. Mme keya o bolella, Ha a mpolelletse, ebe moena otla re, "Jwale, O bolelletse Moena Branham jwale; ho bokwe Modimo." Empa o ya bona, eka sebe Moena Branham ya tlang ho o bitsa; Ke Morena Jesu ya bitsang. O ya bona? Mme haele Morena Jesu ya bitsang, O tla boela a bua hape. O ya bona? Nka buela ditsebeng tsa hao, empa Kreste O bitsa tshebeletso e ka hare ho pelo ya hao. O ya bona? Ke hona moo ntho e lokelang hotswa teng mme haho tsela ya hore oka kgona ho baleha seo.

Jwale, ke dumela ha potso ya bobedi ... Jwale, haebe ho nale potso ho seo, potso ho seo (O ya bona?), pitso ya motho e lokela hotswa ka hare ho pelo, etswa ho Modimo. Mme -- mme se seng hape moena ... Oho, ke ya tseba hore ke mang ya ngotseng sena. O ya bona, ke ya tseba hore ke mang ya ngotseng taba tsena, ya lokileng,ya ratehang, eo ke dumelang hantle o nale pitso hotswa ho Modimo. Empa ke ... Ha ke rate ha a ka etsa seo hodima ka (Ke lona lebaka le entseng hore ke arabe ka tsela eo ke arabileng ka teng. O ya bona?), ha nna ke bolela jwalo kere; "Jwale, eya, Moena Mang-mang-le mang o lokela ho ya etsa tshebeletso ya kantle." O ya bona?

518-44 Jwale, ore, "Moena Branham o mpolelletse hore ke lokela ho etsa seo." O ya bona, mme ho etsahalang ha mohlomong Moena Branham, a bolawa, kapa a shwa, kapa -- kapa a tsamaya? Ebe, o ya bona, ebe pitso ya hao e fedile. Empa haeba Jesu Ao bitsa, moena, ha feela ho ntse ho nale bosafelng seo se dula sele teng ka ho sa feleng. O ya bona? Jwale o ya tseba moo o leng teng.

Jwale, ho ya bobedi, kapa se seng se tshwanang le seo, "Ka ho tseba hore hantle feela ke tsatsi la ho qetela ..." Ke feela ke thabela seo moena. Ke thabela ha moena a tseba le yena hore re matsatsing a ho qetela le ho hlokomela seo, mme hotswa botebong ba pelo ya hae, a rata ho sebeletsa Kreste ka ho etsa se seng.

518-Q-108 E latelang ke ena:

108. Jwale, ha Morena wa rona ya ratehang A ka ntumella ho Moetsetsa se seng, na ke lokela hoya setjhabeng seo ke neng ke sebetsa ho sona nakong ya tshenyeho -- tshenyeho (eo ke leng maswabi ka yona) (o nale seo botswading ba hae.) le ho leka ho ya bolela nnete ha jwale? Ba bile ka -- ba bile haholo pelong yaka. Tjhe, moena, ha ke dumele haele sa bohlokwa ho wena ho kgutlela morao setjhaba seo. Mme ke dumela, moena ya ratehang, ha Morena ao bitsa, A ka se O lese ka hobane o ne o le setjhabeng seo o neng o le ho sona, mme mohlomong o ne o nahanag hore le ho ruta seo se fosahetseng hore se lokile hathe -- ha jwale o hlokomela hore seo e ne ele phoso e kgolo (O ya bona?), ha jwale o hlokomela diphoso. Jwale, mme Morena, ha A o bitsa, A ka nna ... Ha feela Yena A tiisa seo ho wena, A ka o romella hohle. O ya bona? O ka se lokele ho ya bakeng se itseng kapa se seng. Hao ne o le moo o ile wa tshepahala. Ke tseba moena enwa, jwalo kaha ke bolela, wa dipotso tsena. Botebong ba ba botshepehi, Mokreste wa sebele, o entse ka hohle kamoo o ka kgonang ka teng, mme ke sona seo Modimo a se hlokang. O ya bona? Jwale, ha Modimo a ka o kgutlisetsa morao setjhabeng seo, o ka kgutlela morao moo. Empa ha A sa etse seo, ke -- ke dumela hore o ka ya hohle moo A o romellang teng. Na ho nale potso e nngwe?

519-Q-109 Potso ya boraro:

109. Motho a ka tseba jwang hore ke karolo e feng ya Kreste?

Ena ke e ntle potso, e lokileng haholo. "Ha jwang ..." Eo ke potso e botswang hohle le hara rona mona ka bosiu bona: "O ka tseba jwang?" Jwale, Ke nahana hore moena o lakatsa ho tseba "Boemo boo o ba ho bona, ho Kreste, hore na ke bapala karolo efeng ya Kreste?" Jwale, mohlala, nka bolela ka tsela e tjena, moena, ho o neha karabo e otlolohileng eo ke e tsebang. Boemo ba hao -- ho Kreste o senoha ka Moya o Halalelang. Mme ha o batla ho ka tseba hore na ke Moya o Halalelang kapa jwang, fumana hore na o ya o hlohonolofatsa ho seo o se etsang na, kapa tjhe. Mme ha Modimo A hlohonolofatsa seo, ebe he ke Yena ya etsang seo. Ha A sa hloonolofatse seo ...

519-50 Jwalo kaha motho e mong a ile a re ho nna eseng kgale, a re, "Modimo O mpileditse ho rera." Kare, "Jwale, rera he." O ya bona? Mme a -- a ... ke feela ke nahana hore ho jwalo ... Satane, ha feela a ka fumana hore motho a ka etsa seo ebe o se a mothetsitse, ke seo feela yena a ratang ho se etsa. Ebe lefatshe lohle le supa ka monwana seo. Ba bang ba nahana hore ba nale neo ya ho buwa ka diteme; ba bang ba nale neo ya Phodiso e Halalelang; ba bang ba nale se tshwanang le seo ... Ka nako tse ding ba ya lahlehelwa ke taba tsena. O ya bona? Mme ka nako tse ding ba bang ba nale seo mme ba sa tsebe kapa ho hlokomela. Seo se tshiretse haholo.

519-52 Jwale ka tsela e jwalo, moena, leha o ikutlwa ho etsa se seng, fumana pele hore na seo Lengolo le ya o dumella ho se etsa seo na, haebe Mangolo a dumella hore o ka etsa seo, e seng feela ho ngola sebakeng sele seng feela, empa Lengolo kaofela ha lona Bibele e o dumella, boemo ba hao, ere mohlomong o rata hoba Moevangedi, modisa, moruti, moporofeta, leha e kaba se fengseo Modimo A o biletsang sona. O ya bona? Kapa o nale neo ya dipuo, kapa ho ditoloka, kapa neo efeng kapa efeng -- kapa neo e feng kapa efeng ya Semoya ka hare ho kereke, le diofisi tse nne tsa Semoya ka hare ho tshebeletso, boemo bofeng kapa bofeng, pele sheba hore na Modimo O dumella seo. Ebe, hangata, ka tsela eo ke hlokomelang ka yona ka bonna, feela ... Enwa ke nna. Ke lebella tlhaho ya motho ebe ke bona seo eleng talente ya hae. O ya bona, Modimo O sebetsa ka motho wa Hae ka tsela eo A mmopileng ka yona. O ya bona? O tla bopa ...

520-54 Hao hlile o mmona a le mahlahahlaha, ore -- mme are, "Morena o mpileditse sena le sane hore kebe -- kebe modisa." Jwale, modisa e kasebe motho ya sa dudiseheng. Modisa ke motho ya tsitsitseng, hantle feela le ya bona. Le ya bona? "Modimo o nthomme hoba moruti." Mme mohlokomele ka tsela eo a hlalosang Lentswe ka teng. O ya bona? O kopanya ntho tsohle, ebe o ka kgona ho hlalosa ntho tse ngata. O ya bona?

Empa ebe, ntho eo o ka e etsang, maemo a hao a ya hlalosa hore na o ka kgona kapa tjhe.

520-57 Jwale, ha Modimo A kgetha Moevangedi, ke ne ke rata hoba modisa. Mme ho dula mona e kaba ntho e monate haholo kapa ho hotle. Mme Modimo O mpitsitse. Qetellong batho ba kopana mmoho. Haho le ya mong wa bona mona bosiung bona mona, ba ileng baya mane holla hola 1717 Spring Street. Mme mosadi, Mof. Hawkins mona, a kopana le nna are (a lla, ka nako ya kgatello, ha e mong hara phutheho a ne a ka pheha dinawa mme re kopane hoja mmoho nawa tseo), mme are, "Ke tla nehela ka bana baka ha feela o ka aha tabernakele." O ya bona? Mme pitso yaka ene ele Boevangedi. Hoseng ... Ke beha hantle feela lejwe la mantlha, ha re ka kena moo ka bosiu bona, o tla bona leqephe la Bibele moo a neng A mpolella Moevangedi. O ya bona? Mme ke ne ke se modisa ya atlehileng, ho kasebe ka tsela e jwalo, hobane ha kena mamello le se etsang modisa. O ya bona? Ka tsela e jwalo, ha nka leka hoba modisa, ke tlabe ke tshwana hantle feela le modisa ya lekang hoba moevangedi.

O ya bona seo ke se bolelang? O ka kgona ho bona tsela eo Modimo ao bitsang ka yona, maemo a hao a kae Mmeleng wa Kreste. Na ho nale potso e nngwe?

520-Q-110

110. Na batho bohle batlatsitsweng-ka-Moya o Halaleng ba buwa ka diteme?

Eo ke potso ya pele, "Na bohle batlatsitsweng ka Moya o Halalelang ..." Ebe tsohle diwela ho karabo ele nngwe; ke nale tse kabang nne kam kopanelo. Empa ke -- ke tla bolela sena pele. O ya bona? Na batho ba tlatsitsweng ka Moya o Halalelang bohle ba kgona ho bua ka dipuo? Ke fumana moo Paulose areng o buwa ka dipio ho feta bohle. Ho lokile, Potso ya bone: Na bohle ba bua ka dipuo haba fumana ... kapa, tjhe, e re mona, "Na bohle ba bua ka dipuo ..." Tjhe. "Na bohle ba nang le Moya o-Halalelang - ba kgona ho bua ka dipuo ha nako e ntse e tswella kapa ha morao?"

Jwale, moena, ke ... Ena ke potso e tebileng haholo. Jwale, mona, hantle feela ... Ke tlaba le -- le dikarabo ka mora dipotso tsena.

Moya o Halalelang, karolo enngwe ya Moya o Halalelang ke tokafatso. Ke nako eo pele ... Modimo O batla karohano, kapa o kase bitswe hohang. O ya bona, haho seo wena o ka iketsetsang sona hohang. "Haho motho ya ka tlang ho Nna ntle leha Ntate a mmitsa." Na ho jwalo? Jwale karolo ya Tokafatso ke Moya o Halalelang.

521-63 Le ile la nkutlwa ha kene ke bua le moholo elwa wa Luthere ka nako ela ka tshimo ya koro? O ya bona? Koro, monna o ile atswa mme a jala tse pedi ... o ile a jala masimo a koro. Hoseng ho hlahlamang o ile a tswa hape mme hone hose letho. Kamora nako a fumana ho hlahile ditlhaku tse pedi, are, "Ho bokwe Morena ka tshimu yaka ya koro." Kare, "O ne a nale tshimo ya koro na?"

Mme moholo wa MoLuthere are, "Hantle feela."

Kare, "Seo ke nnete feela, hantle ntle o ne a nale yona." Empa kare, "Ka ..." Kare, "E ne ele lona MaLuthere."

Hanyane nyane tsena tse pedi tsa hola mmoho. Bao ene ele MaMethodist. Koro e nngwe, ke lehola. (Ke nahana hore seo ke nnete hantle feela, lona baena ba hlahang polasing.) Yaba lehlaka le lebella fatshe lere ho lehlaku

lare, "Huh. Ke lehlaka, o lehlaku feela. O ya bona, ha ke o hloke lehanyane." Mme lehlaka ... La qala ho hlohloreha, ho kgutlela lehlakung hape; la lokewla hoba le lehlaku hang hape." Mme ho tloha moo la kgutlela morao hang hape. Bao ene ele Pentecosta, pusetso ya dineo, ba leka ho kgutlela morao hape, qalong. Ha le qala le hlahisa ditsebe hape, lare, "Ha ke o hloke, lehlaka. Ha ke o hloke hohang, lehlaku."

522-67 Empa kamora tsohle, bophelo bona boo -- boneng bole ho lehlakunyana la lehlaka la koro. Se neng sele ho karolo eo feela lehlaka se ile sa fetoha seqo. Jwale Moya o Halalelang o buwa jwang ka diteme? Ke tokafatso e phethahalang ka yona nako eo. O ya bona? Kereke ya Pentecostal ke eng? Ke e ntlafetseng ya Luthere. Le ya bona? Empa jwale, ha ntlafatso e etla, potso etlaba ena, "Na ebe ke tla dula feela kele jwalo na?" Tjhe. Tjhe, pone kapa koro e ntlafetse. Le ya bona? O qala ke lehlaka pele. O qala pele ka Lentswe -- ka Lentswe, Peo, Le tla hlahisa tokafatso. Mme o dule ho tokafatso ho fihlela o hlahisa tlhwekiso. Dula tlhwekong ho fihlela o fumana Moya o Halalelang.

522-Q-111 Jwale, ha o fumana Moya o Halalelang, o tla etsang? Ke eng ... O sa ntsane o nale potso, na haeya? Ho lokile:

111. Ke eng ho buwa ka dipuo?

Ho buwa ka diteme ke kolobetso ya Moya o Halalelang ho o lokisetsa tlhwekiso. O tletse hoo ... Jwale, ke ratile ... Ke ratile potso ena. Modimo ke paki hake ya tseba hore monna enwa otla botsa potso e kang ena, ke e arabe -- kapa ho e botsa. Jwale, na ke ... haeba ho tjhesa haholo mona, bula lemati leo haebe le ikutlwa eka le ya robala hanyane. Ke rata hore le fumane sena hantle feela. Hobane ke -- ho feela ho tjhesa haholo ka mona, hoo o qalang ho tshwarwa ke boroko.

522-72 Jwale, hlokomela, hlokomelasena: tokafatso, tlhwekiso, kolobetso ya Moya o Halalelang. Jwale, sheba mona; ke sena. Ha ke etse mohlala mona. Jwale, ke tlase mona; ke moetsadibe; ke tsamaya tsela ena. Hangfeela ... Kamora nakwana se seng se buwa le nna. Mme haho seka nfetolang ntle le Modimo. Na seo ke nnete na? Ke fetolelwa ka tsela-e la. Jwale, ha ke thinyetsa kapa ho hetla, ke tokafatso yaka eo. Na seo ke nnete? Jwale, setshwantsho seo ke tsela yaka ya ho ya (O ya bona?), setshwantsho sa Kreste. Jwale, ke batla sebaka seo ke ikutlwelang ke bolokehile. O ya bona, ke lokisitswe. Jwale, ke fihla sebakeng seo ke buisanang le yena, hobane ... ke sa ntsane ke itshwabela bonna. Ke sa ntsane ke tsuba; ke qala leshano, le ho etsa tse nyane tseo ke sa lokelang ho dietsa, mme ka nako tsohle hoya hodimo lefatshe haka, hodimo le fatshe, empa ke batla hore a ntlhwekise dinthong tseo tsohle hore ke kgone ho tsamaya le Yena ho buwa le Yena. O ya bona? Ho lokile. Ke sena seo moo seleng teng. Ke tlhwek ... Ke sebaka sa hore o hlwekiswe. Jwale, seo se entse eng? Se nkotlollotse. O ya bona?

523-75 Jwale, ke leba ho Moya o Halalelang. O ya bona? Mme hake kena mona ke se ke le kolobetsong ya Moya o Halalelang. Na seo ke nnete? Moya o Halalelang o etsang? O nneha matla, matla a hoba moreri, matla a hoba sebine, matla a ho ka buwa ka dipuo, matla a ho hlalosa dipuo. Ke matla ohle, hobane Moya o Halalelang ke matla Modimo. E bile matla ao a ileng a fetola bophelo baka. E bile matla a Modimo a ileng a ntlhwekisa. Jwale, ke matla a Modimo A ileng a ntokafatsa.

523-76 Jwale, ka nako enngwe, ke eme mona ke leka hoka hlalosa se seng mona, mme matla a Modimo a tla ho nna hoo ke sa kgoneng ho buwa hantle hohang feela. O ya bona? Mme ebe ke ya hweleketsa. Jwalo kaha eka ke tlilo re, "Baena," ho utlwahala ka tsela e jwalo. Ke sena mona. Ke tlilo hlalosa sena mona ka tsela ena. Ke tlilo buwa le lona baena hore le qetelle le utlwisise hantle feela. "Ha jwang -- jwang -- o etsa jwang, moena?" O ya bona, ke sa nale molato. "Uh, ke nale bonnete hore -- hore ke sa le emong wa lona. Ke thabile haholo." Mme bona? Ho lokile. Jwale, kamora nakwana, ho etsahalang? O hantle feela ho nna ke santsane ke ertsa seo le jwale, re sa ntsane re etsa ditshila tsa lefatshe lena le jwale.

Kamora nakwana seo se santsane se tswella le jwale. Jwale, ho teng se etsahalang; ke lokafaditswe ha jwale. Ke nale hona ho ka o sheba mahlong; ke emong wa lona. O ya bona? Ho lokile, "Moena, ho bokwe Modimo. Ke thabela hoba hara batho bana ba nang le Moya o Halalelang. Ke thabela hoba hara lona baena." Hobaneng? Le ka se kgone ho ntshupa ka monwana; ke hlwekisitswe. Empa ha jwale, Modimo O tla ntshebedisa ha jwale. Jwale, eya, monghadi.

"Moena Branham, na o ne o lokafaditswe?"

"Eya. Ke hopola kene ke sa kgone le ho le tadima feela. Moena, nka le lebella mahlong ha jwale."

523-81 O ya bona, ke rona bana. Jwale, sena se seng ke eng? Jwale, ke ile ... Sena se hlwekisitswe mme se loketse hoka sebediswa, mme sena se tlile ho sebetsa. Jwale, re tseba bohle taba eo "sanctification" ke lentswe le hlahang lentsweng la SeGreeke, lentswe le kopaneng la SeGreeke le bolela hore "hlwekisa, le ho behellwa ka thoko bakeng sa ho sebediswa." Sena se hlwekisitswe -- ka altareng, le ho hlwekiswa ka altare, mme ya behellwa ka thoko bakeng sa ho sebediswa. Empa hoba tshebeletsong o lokela ho ka tlatswa le ho behellwa ka thoko bakeng sa ho sebediswa.

Jwale, ke nale mona, mme jwale, ke kena ho tshebeletso. Jwale, e ne ele Modimo ya ileng a nfetolela, hore kere, "Nkutlweng? Nkutlweng? Nkutlweng!" Are ... Na le fumana seo kese bolelang? Le ya bona? Mme mona, [Moena Branham o hlalosa ho buwa ka dipuo -- Mong.] Le ya bona, mona, o tletse hona, wena ... Ke seo he. Ke wena eo; ke ho buwa ka dipuo.

524-84 Mme ke dumela seo jwale: Ha ke dumele hore ho buwa ka dipuo ke bopaki ba Moya o Halalelang. Haho jwalo. Hobane lke bone baloi, boramaselamose, batshwari ba dinoha, diabolosi, se seng le se seng se buwa ka dipuo, seom hase bopaki ba hore Modimo o nale wena hao buwa ka dipuo, tiiso ya hore o nale Moya o Halalelang. Empa hopola, Moya O Halalelang o ya buwa ka dipuo, mme diabolosi o etsisa seo. Bo -- bopaki ba hore o nale Moya o Halalelang ke bophelo booo o bophelang. O ya bona? "Ka ditholwana tsa bona le tla ba tseba." Mme ditholwana tsa Moya hase, haho moo difumanehang teng ntle le ka hare ho Lentswe la Modimo, hase ho buwa ka dipuo. Tholwana tsa Moya ke lerato, thabo, tumelo, mame-llo, ho loka, le boitshwaro, botshepehi, kgauho. O ya bona, jwale, tseo ke ditholwana. Ke seo o se fumanang sefateng hore na sefate ke sa mofuta o feng. O ya bona? Ke seo ... Batho ba leshebile bosiu le motsheare badisa, le lona madikone, le lona boramatlotlo, le lona baevabgedi. Le ka buwa ka dipuo mona seterateng motsheare ona ohle; baka se o dumele. Empa o phela seo o se bolelang; o bontshwa botle feela, mme metso yohle ya bokgopo e tswile ho wena hohang, ebe batho batla qala ho fumana seo.

524-87 Ho buwa ka dipuo ... Jwale, ke dumela sena, hoo ka nako e nngwe, motho ya tlatsitsweng ka Moya o Halalelang ka nako enngwe o ye a buwe ka dipuo. Empa ke se ke bone batho ba bangata basa tsebaneng le Modimo ba buwa ka dipuo. O ya bona? Haba tsebe letho ka Yena, mme bantse ba buwa ka dipuo. Mme bongata ba ditholwana tseo diya kgonwa ho ka kopitswa. O ya bona?

Empa tholwana e hlalosa seo Moya o ka hare o leng sona; o ba le bopaki ba Bophelo ba Jesu Kreste ka ho wena. Hobane haho nale karolo ya perekise ho sefate sa apole, setla beha hantle feela diperekisi jwalo ka lefatshe. Hantle feela. O ya bona, hobane ke bophelo bo ka hare bohlahang moo.

524-89 Jwale, ntho yona eop e teng mona. Empa jwale, hore ketle ke kgone hore ke etse hore o utlwisise, hore bohle re ka kgona ho utlwisise ntho tsena, ke dumela ha motho ya tlatsuwenmg ka Moya ... Jwale, o tla ho Jesu ka kolebetso, mme feela ... Hase ... Ho buwa ka dipuo hase bopaki ba kolobetso ya Moya o Halalelang. O ya bona? Kolobetso, o ka nna wa kolobetswa ka matla a Diabolose waba matleng a hae mme wa buwa ka dipuo ka kolobetso ya moya wa thetso wa diabolose. Ke ka makgetlo a makae ke bona seo nna le wena? Ka makgetlo a makae re bona seo? Ke bile ke tseba le ba bang ba nwang madi hotswa ka hare ho mahata a batho ba buwang ka dipuo.

Ke bone batho baithatetse ka dinoha bantse ba buwa ka dipuo. Baloi batla ka yona tsela eo, mme ba buwa ka dipuo le ho ditoloka.

Ke bile moo dikampongh tsa bona moo ba behang pene ka mokgwa o tjena, le buka ka mokgwa o tjena fatshe, mme pene e tsamaye ka tsela e tjena ka hare ho peipe, mme e bapale, "e kuta e bile e beola, ha bedi," mme e ngola ka dipuo, mme moloi a toloka se ngodilweng moo, mme a hlalosa se ngodilweng ho buka eo. Ke -- ke tseba seo nna. O ya bona? Jwale ke ... O ya bona, o ka seke wa kgona ...

525-94 Paulose ore, "Moo holeng teng dipuo, ditla atleha. Moo holeng teng boporofeta, ditla hloleha hoka atleha. Moo dineo tsena tsohle dikopaneng, ditla feela difete." (Re nale potso eo ha nako e ntse e tswella pele.) "Empa seo se nepahetseng ha se tla, ha karolo ya seo e fihlile sohle seya tloha." O ya bona? Jwale re batla seo eleng sa nnete, baena. Le ya bona? Re bone ntho tse ngata tse sa etsweng hoya ka nepo mme re ile ra dimamella. Mme ha ke soka ke bona difeila -- mme ho dumela hore ba nale Moya o Halalela ha ba buwa ka dipuo. O ya bona? Empa rfe dumela hore ba nale Moya o Halalelang haba beha tholwana tsa Moya o Halalelang, hobane Jesu o itse, "Le tla batseba ka ditholwana." O ya bona? Hantle feela, "Ka ditholwana letla batseba ..."

525-96 Jwale, empa jwale, ere ke tlohela taba eo, hobane hake batle ho hlompholla mosebetsi o moholo oo Modimo a o entseng. O ya bona? Mme ke dumela ha motho ya nang le Moya wa Modimo, kapa mosadi, kapa ngwana, ya phelang tlasa aletare ya Modimo, baka se dule moo feela ntle le hore babe ba fumane se seng. O ya bona? Ke dumela ha Modimo a tla feela aetse seo bakeng sa monna, kapa mosadi. Jwale, o ka fumana Moya o Halalelang, mme mohlomong o ka se bone ho buwa ka dipuo. O ya bona? Empa haeba kamehla o dutse tla Modimo, ha kolobetse e dula entse e otla nako le nako, se seng se teng setlang ho etsahala. O ya bona? O tla tlala haholo ka nako e nngwe hoo tlang ho fumana hore o ya tsholoha. O ya bona, wena -- wena -- ha o leka hoka etsa se seng; o ka se kgone ho bolela se seng; mme o kase kgone hohang. Mme ka nako tse ding ha batho ba fumana hore ke Moya o Halaklelang ebe ba bula pelo tsa bona feela ba lese hore Modimo a buwe le maphelo a bona.

526-98 Bibele ere, "Ka melomo a kokotletsang ke tla buwa le setjhaba sena." Isaia 28 (O ya bona?), 28:18, "Jwale, ka melomo e kokotletsang." Ke eng "ho kokotletsa"? Motho ya sa tsebeng ho buwa hantle, a etsa tjena [Moena Branham o etsisa motho ya lehweleya -- Mong.]. O ka se ... O kokotletsa, ho leka feela. O ya bona, o tletse feela ka Moya, O leka hore ... Jwalo kaha kene ke ilo re, "MoenaJackson." O ya bona, ke ntho e kang eo, o leka hore, o ka se bolele seo. O ya bona, seo ke, o tletse hona ka Moya o Halalelang. Hoo ...

526-100 Ke batla ho le botsa baena, na le kile la utlwa ha Moya o Halalelang o o tshwara hoo o sa kgoneng hoka etsa letho, o dule moo feela nakwana o sa kgone ho etsa letho, o dule moo feela o nne o lle? Na oile wa hlahelwa ke seo? Jwale, seo ke Moya o Halalelang. Haeba ... Lebaka le etsang hore batho ba seke ba buwa ka diteme ke hobane; haba tsebe ho ikokobeletsa Moya; ba batla se seng se hole ho nale hore ba fumane seleng teng ho bona ka yona nako eo mahlong a bona. O ya bona? Ke lona lebaka le etsang hore ba lahle ... Mme batho ba ya qala hore ba seke ba fumana seo ba se batlang, mme ba seke ba ba le Moya o Halalelang, mme ba leka hore ba buile ka diteme. "Ka ditholwana tsa bona le tla ba tseba." O ya bona?

526-102 Jwale, na ho nale dipotso? [Moena Junior Jackson ore, "Moena Branham?" -- Mong.] Buwa, moena. ["Ke ya leboha hobane potso eo e botsitswe, haho na pelaelo ho nale ya ileng a fana ka thuto e fosahetseng. Empa ke dumela hole ka tsela eo o ileng wa ruta ka yona." -- Mong.] Ke ya leboha, Moena Jackson. ["Hase lebaka hore o buile ka diteme ha kae, kapa se seng, ha bophelo baka bosa tshwane le kamoo Bibele e bolelang, hake ya fapana le ntja e ntseng e tsamaya seterateng." -- Mong.] Hantle feela. ["Mme ha ke yaka ka buwa ka diteme ho fihlela kamora kgwedi tse tsheletseng kamora hore ke kolobetswe ka Moya o Halalelang." -- Mong.] Ke tsela eo ke ileng ka sebetsa ka yona, Moena Jackson.

526-103 Ke ile ka fumana kolobetso ya Moya o Halalelang mokhukhung waka o kamorao. O ya bona? Mme kamora selemo, kapa se seng se tshwanang le seo, ke ne ke -- kele -- ho buwa ka diteme.Mme selemo kamora moo, ke ne ke rera ka hare ho kereke, mme kene ke -- kene ke eme sefaleng jwalo kaha ke eme tjena, mme ka ... Kene ke le motjha haholo dilemong ho feta ha jwale, ke ne ke feta mona, mme kene ke rera ka moya. Ke ne ke rera hona ka tsela e tjena, mme ka tlolela hodimo. Mme ene ele Kolobetsong ya kereke, kerekeng ya Milltown Baptist, mme ka theohela hantle haholo ka ya ka hare ho phatjhisi, ke rera ka thata ka tsela ena ka tlolela hodimo. Mme hakene ke lokela ho rera, Se seng sa nkuka sa etsa hore ke buwe se seng, mantswe a mane kapa a mahlano, kapa a tsheletseng ka dipuo. Mme pele ke iphumana hantle, ka ikutlwa kese kere "Lefika hara naha, Setshabelo hara nako ya difefo." O ya bona?

527-105 Mme ka tsatsi le leng ke tsamaya hara seporo, ke tsamaya seporong mane hola Scottsburg, ke tsamaya ka seporo moo, ke hlokomela. Moya o foka haholo, oho, hle, mme lehlwa le tletse hohle moo ke tsamayang teng, mme ka tshela ke batla ho feta dikete tse mashome a mararo a metso e meraro; mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ho feta, ka tsela e batlang e sekame. Mme kene ke tsamaya mohlaleng, mme hang feela ... ke ne ke tsamaya moo; mme kene ke ntse ke bina. Ke dula ke ntse ke bina. Ke nale dibaka tse fapaneng moo ke rapelang teng. Ke ne ke ya moo, ke bina, mme hang feela ka fumana hore ke ntse ke buwa ka dipuo (O ya bona?), ke sa tsebe hore na ho etsahalang.

Ho buwa ka dipuo ke ntho eo o ka sekeng wa e utlwa. Kapa, haba tsebe seo ba se buwang. Tlhaloso e ka mokgwa o jwalo le yona. Haba tsebe seo ba ilong hose bolela. Habana mohopolo wa hore ba ilo reng, hobane ke ntho e sa tlwaqelehang. O ya bona, ha feela o ntse o tlwaela seo, ebe hao etse seo o ba mahareng feela. O ya bona? Empa ha se seng seo tshwara, o etsa seo ... O ya bona?

527-107 [Moena Neville ore, "Moena Branham, na mka buwa se seng mona?" -- Mong.] Hantle feela, o ka nna wa etsa seo, Moena Neville ["Jwale, o buwa seo ka tsela e jwalo, ha o ikemisetse ho buwa seo, leha, ele hore -- leha ke dumela hore diteme ditaolong ya monga tsona? Hobane ke ... Motho ya nang le neo eo o lokela ho e laola." -- Mong.] O ya itaola. Eya. Jwalo feela ... ["Mohlomong ka baka la hore o kgathalla ha kalo diteme," -- Mong.] eya, hantle feela ["kapa o tswile taolong hang feela ka seo." -- Mong.] Hantle feela, o utlwa seo. O ya bona? Jwale, kaha Bibele e bolela, "Ha -- haeba ho nale ya buwang ka diteme ho lokela hoba le e mong ya ditolokang, hahose jwalo kgutsa ore tu." Jwale, hantle feela ...

528-108 Ere, mohlala, ke eme mona, mang kapa mang, ha o lokela ho hweletsa, le teng ke ntho e kang yona eo. Na o kile wa utlwa matla a Modimo A theohela ho wena nakong eo o hweletsang ka yona? Ke ba ba kae ba kileng ba utlwa seo na? Jwale, kaofela ha rona. O ya bona? O dula feela moo; o utlwa ha seo se tla etsahala ho wena. Jwale, ho nale nako eo o ka kgonang ho fedisa seo. O ya bona? O ka itshwara (O ya bona?); seo hase ya loka.

Ho etsahalang haeba o ne o eme, o buwa le -- le Mopresidente wa United States, kapa o eme moo o buwa le ratoropo, mme o buwa ka se seng, hantle feela seterateng, o buwa le sehlopha sa batho, mme hang feela o ikutlwele e ka o ka tlolela hodimo le fatshe-le-hodimo, mme o hweletsa kaho thetheha "Glory, hallelujah." mme o tlolaka o ya hodimo le fatshe ka tsela e jwalo feela. Batho batla re o ya hlanya kapa o fapane kelello. O ya bona? Batla re, "Monna elwa o fapane kelello." O ya bona?

528-110 Jwale, o ya bona, o tseba betere ho feta moo. Itshware, leha seo se o ja ka hare; tshwara seo feela. O re, "Eya, monghadi. Eya, monghadi. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, Eya, monghadi. Uh-huh." Moshemane, seo se o kgaola dikoto empa o ya tseba ho itshwara, o ya tseba ho itshwara. O ya bona? Jwalo ka ntlong ya lekgotla mona eseng kgale, ba nale diPentecostals tseo -- ho etsa se seng se itseng, ba hweletsa haholo moo, seo eneng ele ... Bane baetsa hantle feela (O ya bona?); seo se lokile. Empa nako le nako moo moahlodi a buwang le bona kapa ho buwa se seng se itseng, bane ba buwa ka diteme. O ya bona? Moahlodi o ne a ye a re, "Tlosang mahlanya ana mona." O ya bona?

528-112 Jwale, haho ne ho nale toloko e neng e bolella moahlodi hore "HO ITSWE KE MORENA," hantle feela-hantle feela dintho dine ditla tsamaya ka tsela e nepahetseng, "HO ITSWE KE MORENA, Moahlodi, wena o nkahlolang o dutse moo maobane o ne o robetse le sehlola? Lebitso la hae ene e le Sally Jones; o dula 44 Sebakeng-sebakeng-sebakeng se itseng, jwalo feela. Hobaneng ha o nkahlola? Seo ke HO ITSWE KE MORENA. Jwale, hana seo mme o tla bona ha o shwa hona jwale." Jwale, oho, moena, ho nale se seng se phosos moo. Empa ha o ema feela o buwa, mme ore, "O ntho e sele." O ya bona? Jwale, o ya tseba hore o lokela ho kgutsa ne neng. O ya bona? Jwale, seo ... O ya bona, ke ... O hlakise seo jwale; o utlwisisa seo ke se bolelang. O ya bona? Seo ke seo. Hantle feela ...

529-114 Re nale dipotso mona. Lebaka le etsang hore ke nna ke tshwarelle lebakeng leo, ke hore re nale taba e nngwe mona, "Na ba lokela ho kgutsa feela na?" O ya bona? Ke lona lebaka le entseng hore hohang ke seke ka araba ka nako eo. Empa ene ele ka nako eo; ke araba hona jwale (O ya bona?) ha jwale. Mme re tla fumana seo ha jwale mona, mme ke tla kgutlela morao ha jwale. Na bohle re utlwisisa seo ha jwale?

[Moena Fred o ya botsa, "Moena Branham?" -- Mong.] Yeah. Eya, Moena Fred. ["Na ho -- na motho ya buwang ka Moya, o ya hlalosa (ere mohlomong ke monna wa Lenyesemane mme a kgona ho buwa Senyesemane?" -- Mong.]

Hantle feela, Eya, monghadi. O ya bona, hobane Moya o Halalelang o buwa ka dipuo, O ya bona? Ka tsatsi la Pentakosta maleme ohle a ne a le ka tlasa lehodimo a ne a kopantswe mmoho. O ya bona? Ho buwa ka Senyesemane ... Jwale, ke tseba sena ka nako tsohle, Moena Freddie, le nna, hore ke ... Haeba ke rera molaetsa o nang le tlotsuo ho oona, o fana ka tlhaloso ya Semoya. O ya bona? Ke ... O ya bona? Jwale seo etlaba le leleme le sa tsebahaleng ho motho ya sa tsebeng Senyesemane. Empa ele ...

529-116 Mme jwale ka puo e sa tsebahaleng, ke ... Ho nale e mong moo ... Jwalo ka mohla tsatsi la Pentakosta, ba ile bare, kaofela baetsadibe, bare, "Ha jwang ba buwa ka maleme a rona? Ha jwang re utlwa Bagalelea ba buwa maleme a rona?" Hone hose tse sa tsejweng hohang. Hone hose dipuo tse sa tsejweng hohang ka tsatsi la Pentakosta. Jwale, o ya bona, seo haseo Mangolong hohang. O ya bona? Hone hose dipuo tse sa tsejweng ... Ene e se maleme a sa tsejweng; e ne ele maleme. "Ha jwang re ba utlwa ba buwa ka maleme a rona?" Ene ese puo tse sa tsejweng moo. O ya bona? Seo ... Potso efeng kapa efgeng ka seo, pele re sutha tabeng eo? "Hotla jwang re ba utlwe ba buwa ka maleme a habo rona?" O ya bona?

529-117 [Moena e mong ore, "Ke hona moo ho nang le pherekano ka baka la batho, mme ke moo batho hobang thata ho amohela, ebe bare, 'Hake no amohela seo hohang, hoya feela ka Diketso 2: 4.'" -- Mong.] Jwale, haeba hoya ka Diketso 2:4 baka se buwe ka dipuo tse sa tsejweng. ["Tjhe, ka dipuo." -- Mong.] Uh-huh. Bane batla buwa ka -- ka dipuo tseo batho ba neng ba diutlwa (O ya bona?), hobane bohle bane ba bautlwa motho ka mong a buwa ka puo ya habo.

Jwale, haeba ke fumana Moya o Halalelang hona jwale, hoya ka ... kere ... ho nale Moena mona ya hlokang Moya o Halalelang, eo eleng -- ke -- ke Moena Wood. Na haho jwalo, Moena Wood? Ha ke bitse wena, empa kaofela ... Re baena mona re batla hore seo se utlwahala. Mme o hloka kolobetso ya Moya o Halalelang. Jwale, haeba Moena Banks a amohela Moya o Halalelang, ka tsela e nepahetseng, haeba ele hoya ka Bibele, o ne a tla ema jwalo, a buwe, o ne a tla buwa ka Senyesemane, mme a re, "Jesu Kreste Mora wa Modimo o tsohile bafung." O ne a buwa seo ka seporofeto. "Ke ya tseba hore ho fela hole jwalo, hobane O kene pelong yaka. Ke Mora wa Modimo. Dibe tsaka ditlositswe. Ho nale se seng se etsahetseng bophelong baka." O ya bona? Ke wena eo he. Hoo ke ho buwa ka ... "Ha jwang re ba utlwa ba buwa ka maleme a rona na?"

530-119 Are, hoka etsahalang batho ba Indiana ba buwa maleme a fapaneng le batho ba Kentucky, Moena Banks ke MoKentucky? Ebe ba buwa puo e fapaneng, mme kemoo re tseba hore ha a tsebe puo ya Indiana. Mme a eme moo a buwe -- ka puo ya Indiana, mme a tseba hore ha a tsebe. O ya bona? Mme re moutlwa a buwa puo ya Indiana; mme a nahana hore o buwa ka puo ya Kentucky. O mpa a paka feela, "Ho bokwe Modimo. Jesu O tsohile bafung. Hallelujah." Empa re moutlwa ka leleme la Indiana. Ke tsela eo honeng hole ka teng ka tsatsi la Pentekosta. O ya bona? "Ha jwang re utlwa ba buwa ka leleme la rona (O ya bona?) ... Kapa bonang, na bana hase bona BaGalelea," (O ya bona?), MaKentucky? "Empa ha jwang MaIndiana, Ohio, le Illinois, le Maine, le Massachusetts, le Californians, re mkoutlwa a buwa ka maleme a rona?" Fumana mohopolo oo? O ya bona, ke tsoseletso. O ya bona, seo ke tsoseletso eo; ke tsoseletso e ntjha ho bona.

530-121 O ya bona, molaetsa ... Ntho enngwe ho Oona ke ena, ke bopaki ba tsoho ya Jesu Kreste. O ya bona, seo ke nnete. Jwale, ha Modimo Asa phele seo bophelong ba hao, hase lebaka ke bopaki bo bokae, ontse o soka o fumana seo. O ya bona? Seo ke nnete. Ha jwang ...Na ho nale potso? [Moena Roy Roberson ore, "Jwale, Moena Branham, ke kgolwwa hore re bone seo hase etsahala moleng wa thapelo, ngwanana wa Spanish." -- Mong.] Eya. Hantle feela, Moena Roy. Ene ele -- hantle feela moo ke neng ke lebile teng ha jwale, mane Beaumont -- Beaumont. Na ene ele Beaumont? Eya, monghadi.

Jwale, mola wa thapelo o ile wa emiswa. Hone hole teng ngwanana e mong wa Spanish ya neng a nyolohela sefaleng. Jwale, hantle feela, ke nahana hore kene ke etswa, na hone hose jwalo? Howard o ne a ntsha monyako, mme -- mme sena ... Ke ka utlwa e mong a lla; ene ele morwetsana e monyane wa Spanish moo, oho, mohlomong lemo tse ka bang leshome le metso e mehlano, tse leshome le metso e tsheletseng, hantle feela -- ngwan feela. Mme -- mme ka sheba, mme o ne a lokelwa ke ho fumana karete ya ho rapellwa hojane ka seke ka sheba. Ke ne ke nale tse ngata moo; o ne a lokela ho fumana karate e latelang ya ho rapellwa. Kare, "Motliseng kwano." Jwale ba ile ba motlisa. Ke ne ke lokela ho ya kopanong enngwe, mme kare, "Motliseng kwano."

Jwale kene ke tlo batlisisa; kare ho yena ke bolela sekang sena, "Jwale, na o ka dumela? Haeba Jesu A ka mpolella hore na ho etsahalang ka wena, na o ka dumela seo na -- hore A ka o fodisa?" Mme a nna a leketlisa hlooho ya hae. Mme ka nahana hore mohlong ke setholo kapa semumu. O ya bona?

531-125 Jwale ha ke boetse ke tadima hape, kare, "Tjhe, ompa feela a sa kgone ho buwa Senyesemane." Jwale toloko ya nyolohela kwano, mme kare , "Na o tla dumela seo?" A kgutlela morao ... Yaba o qala ho utlwa ka toloko, hantle feela. O ya bona?

Jwale, ebe, kere ... Mme ka tadima ka bona pono. Kare, "Ke bona o dutse ifong la kgale ho nale ketlele e ntseng e ya kwana le kwana, e nang le ditsebe tsa koro." Lona ba kgale ... Le hopola seo, Moena Roy? Kare, "O jele pone eo haholo. Mme wa, o ikutlwa o sa phele hantle, mme mme wa hao a o beha betheng yaba o qalella ho akgeha." Mme kare, "E sale o ntse o nale lefu lena la howa ho tloha ka nako eo." Mme a fetohela ho toloko ka leleme la hae a re, "Ke ne ke nahana hore ha a atsebe Senyesemane -- kapa ho buwa Spanish."

Mme a reteleha ho nna mme a re, "O ne o sa Spanish, na haho jwalo?"

Mme kare, "Tjhe." Jwale ka tadima sehatisi, ka emisa sehatise; ene ele Senyesemane hantle feela se qaqileng.

531-130 Empa yaba toloko e bolela ka mokgwa o tjena, "O mpolelle seo a neng a se nahana." O ya bona, o ne a lokela ho fumana toloko. Kare, "O mpolelle seo a se buileng." Mme a bole mantswe o na a le a neng a wa bolela, mme a wa phetha hape. Jwale, o ne a nkutlwa ka leleme leo a neng a le buwa; kene ke buwa ka Senyesemane. O ne a utlwa ka Spanish. "Ha jwang re ba utlwa ka puo ya habo rona haba buwa?" Mme ngwana o ne a fodile. O ya bona, seo ke nnete, ke mesebetsi e metle ya Modimo.

[Moena o ya botsa, "Jwale setshelo se tshetseng Moya o Halalelang seka se -- e tlaba feela setshelo, ka tsela eo Ya batlang hose tshela a ratang ka teng?" -- Mong.] Kamoo A batlang ... Hantle feela. Hantle feela. Mme hlokomela hore se tlatsuwe ka eng, ebe o ya tseba hore se tlatsuwe ka Moya o Halalelang kapa tjhe, ebe o hlokomela seo he. O ya bona? Hlokomela feela hore se tlatsitswe ka eng. Haeba -- haeba se tlatsuwe ka ntho feela ya nnete, jwale seo ke setshelo sa Modimo. Empa se tlatsuwe ka ho loka, ebe ke setshelo sa Modimo hape. O ya bona seo ke se bolelang? [Moena o bolela ka mokgwa o tjena, "Mme sethselo, hotlaba le nako eo setlang ho sebediswa ka yona, haho tsebahale neng -- ka nako eo setlang ho sebediswa?" -- Mongodi.] Oho, hantle feela. [Moena o fana ka bopaki. -- Mongodi.] Uh-huh. Uh-huh. Hantle feela, ke nnete seo. Oho, kaofela re; re bona seo. Ke bone seo ka makgetlo. Eya, monghadi. Eya, monghadi. Kaofela ha rona ... Re tlwaetse ntho tseo hantle feela.

532-133 Ke dumela ha eo ene ele ya bone:

Na kaofela -- na batho bohle ba tlatsuweng ka Moya o Halalelang ba buwa ka diteme hamorao? Ke fumana moo Paulose areng, "Ke buwa ka dipuo -- hoba feta bohle." Jwale, seo ke se nahanang ha jwale, ho qetella potso ya moena: Paulose, ho buwa ka diteme ho feta bohle. Paulose ene ele motho ya bohlale; o ne a tseba maleme a mangata ka boyena. O ya bona, o ne a ka buwa ka ... yena ... Hopola ha a ne a ya qoswa, o ne a buwa ka leleme lena, kapale leng, leha e kaba le feng. Ao ke maleme a sa tsejweng ke batho, empa ao a ne a sa tlotsuwa. Ao ene ele maleme a ho buwa ao. O ya bona? Empa ... mme ...

532-134 Empa ke dumela hore ha motho ale ka tlase ho tlotsuo ya A letara ya Modimo, haho makatse, ha nako entse e tswella pele, o tlaba le tsebo ya hore na diteme dibuuwa jwang, eo ke ntho e tlase haholo hoya kamoo Paulose a buwang ka teng. Haeba le ka rata ho tseba ka seo, ke ntho ya ho qetela eo eo ho buuwang ka yona (O ya bona?), ke ho buwa ka diteme.

Empa jwale, pele, o yan kolobetswa ... Mona, kaofela ha lona le nale dineo. Ke kantle ho seo. Jwale, "Ka Monyako ole Mong feela, Moya o le Mong," monyako ole mong feela o kena ka phapusing. Na ho jwalo? Nkase kgone ho kena, hake sa tla,ka tsela, ke kgutlele morao hape. O ya bona? Ke kena jwang mona? Ka Moena Roberson? Tjhe, mnghadi. Ka, jwale, ore, Moena Leo, o tlaba le neo ya ho buwa ka diteme (O ya bona?), Na ke kena ka Leo? Tjhe, monghadi. Huh-uh. Jwale, ke kena ka mokgwa o jwang na? "Ka Monyako ole Mong, ka Moya ole Mong." Moya hase dipuo tsohle. Oho, tjhe. Huh-uh. O ya bona? O ya bona, "Ke kolobetswa ka Moya o le Mong Mmeleng ole Mong."

533-136 Jwale, sena ke Moya, lona le dineo kaofela ha lona. Lere, "Jwale, ho bokwe Modimo," Ke tlaya moo, kere, mo he -- ho teng Moena Wood, yena ke mohlolo. O ya bona? "Oho, ke nale mohlolo o seng o etsahetse. Ke ye tseba hore ke nale Moya o Halalelang ka hobvane ke etsa mohlolo." Eseng ka mohlolo ole mong "mohlolo" kaofela re mmeleng ole mong.

Eya ho Moena Junie, tsebo ya hae, "Jwale, jwale, ke nale tsebo ya Bible. Moshemane, ke ya o bolella, ke ya tseba hore ke nale Moya o Halalelang, ka baka leo." Tjhe, eo entse e se yona tsela ya ho kena eo.

Ho lokole. Eseng Moena Leo, kapa Moena Wood, e seng -- e seng Moena Junie. O ya bona? Tjhe. Empa ka eng? [Phutheho ere, "Moya." -- Mong.] Ho lokile. Ke kolobeditswe Mmeleng, jwale keka ho oona. Jwale Ntate O tla ntshebedisa hokae? O ya bona? Empa e bile feela Leo ya dutseng monyako; haho makatse hore seo etlaba ntho ya pele eo etlang ho etsahala, empa e ka nna yaba haho etsahale ka tsela eo. Nka nna kaba morui ya makatsang Semoyeng, Modimo A kanna a sebedisa Moena Wood, a feta bohle. Mme o ka se mpolelle hore ha kena Moya o Halalelang, hobane re kolobeditswe Mmmeleng o le Mong. Empa Modimo ha a ya ntlisa mona hore kere, "Jwale, Modimo A bokwe, ke nahana hore jwale ketla dula fatshe, ke phomole; ke ya lehodimong." Huh. O ya hlokomela seo ke se bolelang?

Empa nka kgona ho ya kwana, le ho kgutla. O ya bona seo ke se bolelang? Nka tloha mona hoya bakeng se seng, kapa nka ya sebakeng se seng, kapa hophle mona. Empa ho nale setlang ho etsahala, honale se tlang ho etsahala. Mme seo ke eng? Ka kolobetso ya Semoya ke nale bonnete ba hore ke Mmeleng, "Ka Moya o le Mong feela." O fumana seo Moena, moena, mona? Ho lokile. Ke sona seo? Ho lokile.

533-Q-112

112. Ka mokgwa o jwang dipuo le boporofeta dika sebediswa ka tshebeletsong ... (Ha diseke tsa sebediswa tshebeletso e kene. O ya bona?) ... ho tlotlisa Modimo ... (hohang) ... ho tlotlisa kereke? Ke ya tseba hore batho bare moya wa moporofeta o taolong ya ... ke tseba hore ... ke ya -- ke tseba hore ... ( ... ke nahana hore ... tjhe, o ntshwarele, e bile " Bibele," B-i-b-e-l-e. Ke qadile hoba l-e-h-o-l-e-a kapa se seng se jwalo. Tjhe) ... E -- Bibele e re, "Moya wa baporofeta o taolong ya baporofeta." Hantle haholo.Ka Semoya ho buwa ka diteme le ho porofeta ke ho tlotlisa kereke, empa tseo di nale tshebeletso ya tsona tseo kaofela. O ya bona? Hase moena ha feela moporofeta wa kereke a -- kopano e ntse ele maemong a lokileng. O ya bona? Hase ho ferekanya kopano o ya bona. Jwale, o ya bona, "meya ya baporofeta." Re -- re nale potso e nngwe hape mona, ha re tloheleng seo se fete motsotso feela. O ya bona, tsela enngwe feela ya ho araba sena ... tshebetso ya dineo ... Sena se araba dineo tse ngata. O ya bona? Hang ha re fihla mona re tla bona hore re arabile di[potso kaofela. O ya bona. Potso ya bohlano: Diteme le boporofeta bo sebedisetswa ho tlotliusa Modimo?

O ya bona, jwale, mosebeletsi ... Ha mosebeletsi ele motlotsuwa wa Modimo, mme kereke ele maemong a nepahetseng, jwale, tsela e nepahetseng ... Ba bangata ba lona batseba seo hore ke -- ke buile le lona ka "na seo se maemong a nepahetseng." Dineo tsena dilokela hoba ... Jwale, ke sena seo re se etsang ka hare ho Tabernakele, ha Morena a ratile. Jwale, ke tadimile; ke bona se seng mona, ho siya Moena Neville le moena mona bamaemong a lokileng. Jwale, wena ... Ba bangata ba baena bana basa le banyane.

534-143 Jwale, ke -- ke motho wa kgale ho -- ho lona kaofela Tseleng ena. Ke nale lemo tse mashome a mararo ho Yona. Ene e kaba lemo tse mashome a mararo ha ke ne ke beha lejwe mona. Ke ne ke lokela ho etsa se seng le se seng ho ka lokisa sohle, o lokela ho ka tseba seo o buwang ka sona, ha o tla ka taba eo. Ha o lokele ho ka tseba seo feela, ho molemo hoba le Modimo morao kwana hore o tle o mofumane mona -- hao qetile ka seo.

Jwale, tsela e atlehileng -- ya sena ... Jwale, o lokela ho etsa seo ka nepo. Ke dumela haele seo baileng ba se etsa Lenglong la I Bakorinthe 14 mola, "Se seng se senolwa ka hare ka moo, haho ke hobe le kgutso moo." Ke dumela ha ke bile le tshebeletso ka seo eleng dineo, seo etlabang se nepahetseng. Haba kaba le kopano ya beke moo ba nang le dineo batlang ho kopana teng, bona ka dineo tseo tsa bona, mme ebe ba kena ka hare ho kereke, seo etlaba se nepahetse. Haba be le kopano, haho sebe -- le thero hohang, ke tshebeletso ya dineo.

534-145 Seo se seke saeba sa badumedi ba ka ntle. Batla kena, ba dule fatshe, harere ... E mong a eme mme a tsamaye, "Aw-aw," a buwe ka diteme; e meong are, "wha-ah." "Ke lefatshe le jwang leo?" Batla kena mona, "Moo holeng teng mmino? Moo holeng sohle?" O ya bona? Empa jwale, seo ke ho buwa ka diteme, bongata ba tseo, le ho hlalosa seo, jwalo jwalo, ba bang ke bana mona Evangeding. O ya bona? O seke -- o seke wa banyatsa; habake -- haba hole ho fihlela dineo ... Tse ding tsa tsona, o ka kgona ho bona tsela eo Satane a lekang ho kena ho tse ding tsa tsona. 'Hobane, baholo, re bona seo. O ya bona, re ka fumana seo, Mme re lebelle.

535-147 Mona eseng kgale haholo, ho dutswe hantle feela mona, emong atla ho nna rele hantle ha hae, moena ya lokileng. Ha ke bolele seo hobane a dutse mona, empa kaofela ha lona le baena ba lokileng. Ha kene ke sa nahane ka seo, ke ne ke tla le bolella, "Ha nna le lona re buwe nnete ho sena mahareng a rona, pele." O ya bona? Ho lokile. O ya bona? Ke lerata kaofela ha lona, ke rata ho utlwa seo semoyeng hoya ka Bibele (Le ya bona?) ho -- ho ka thusa. O ya bona? Moena enwa o ile a nkisa tlung ya hae ... mosadi ya itseng, mme mosadi eo o ne a fositse haholo. Mme sena ... ha ke soka ke bona mosadi eo ke mpa ke moutlwile feela ka hare ho ditheipi, ho fana ka tlhaloso tsa diteme, mme a bolela se seng se itseng. O ka nka seo hantle feela moo.

535-150 Ka tsatsi le leng, moteri e mong, le nna -- kapa motho eo hantle, ho tsoma diskwarele. Mme basebeletsi ba bangata ba Modimo, ha jwale, hore na seo se kene ka tsela e jwang. O ya bona, feela, o hlokomele.

Hore ha lona bareri le hlalosetsa batho ka dineo tsa Moya, ha le ba lokisa moo baentseng diphoso, le ba laya hoya ka Mangolo, mme eba baya hlabeha, holang, hore seo ene ese Moya wa Modimo; hobane Moya wa Modimo o ka se utlwiswe bohloko ke Lentswe la Modimo. O tlile Lentsweng la Hae. O ya bona, o ikemiseditse seo kamehla. Mohlanka wa Modimo kamehla o mamela seo. Eya, monghadi. Ke rata ho lawa le ho kgalengwa. Ke rata ha Moya o Halalelang o nkgalema nthong tseo ke sa dietseng ka nepo. Hake batle letho se seng. Ke -- ke batla ntho ya sebele ntle le letho, ah feela, le seke -- le seke la ndumella hore kebe le se seng ka tsela e fosahetseng. O ya bona? Nka mpa ka etsa seo ho nale hore ke tlise maswabi ho Kreste.

535-153 Mme nkase rute eng kapa eng; e kantle ho Lengolo ...

Mme haeba moena emong, moena emong wa Mokreste a utlwa hore ke rera se seng seo e seng sona, nka thabela ha a katla ho nna kamora tshebeletso, mme a re, "Moena Branham, kene ke rata ho buwa le wena; ho na le se seng se phoso moo." O ya bona? Nka -- nka amohela seo, moena, hobane ke rata ho loka. Ke batla seo. Jwale, kaofela ha rona re batla ho loka; ke ka hoo re batlang hore -- re batla ho buwa ntho tsena. Mme ba lokela hotla ka tsela ya Lengolo (O ya bona?) ho kopanya Lengolo mmoho.

536-156 Jwale, ho buwa ka diteme ... Jwale, hamorao ... Jwale, ha seo se tsamaye ka tsela e nepahetseng. O ya bona, nka rata ho eletsa feela ka tsela e jwalo. Ho lona basebeletsi ba Modimo, badisa, ha re tloheleng seo ho fihlela masea a ba a hola hanyane. Jwale, mohlomong hamorao, haeba ke sera se lekang ho thetsa motho eo, setla bonahala. Ha rena bonnete ba taba eo. Jwale, kamora sena, pele o qala sena, fumana Moya wa bohlale hona moo, tekolo ya meya (O ya bona?) ho fumana seo. Ntho ya pele, o ya tseba, o qala ho hlokomela hore ho nale se seng se phoso moo; seo ke tekolo. Ebe, mme ngwana kamora seo oi ya hlokomela. O ya bona? Ebe hao bona tlhokomelo eo kapa tekolo, ebe o lokisa seo. Mme haeba ntho eo ... Haeba ele Modimo,o tla ema hantle feela le Lentswe la Hae. O ya bona?

536-158 Ha kere, mohlala, ketla re re ne re buwa ka diteme, emong, re ... Sena -- banna ba sehlopha ba dineo. Mme Leo ebe leo mona o ya ema ho buwa ka diteme, mme -- mme moena mona, Willard, o fana ka tlhaloso ya seo. Kaofela hantle feela. Jwale, Ke batla hore Moena Neville le Moena Junie le Moena Willard Collins ke balekodi. O ya bona? Jwale, ka hobane Leo a buile ... Jwale, re jwalo ka kopano feela ya bahalaledi, kopano feela ya dineo, mme Leo a buwe mme Willard a fane ka tlhaloso, mme a re, "HO ITSWE KE MORENA, Laboraro mantsibuya hotla tla mosadi, mme o tla -- o tlaba bohale a sa tshwarehe. Bolella Moena Branham hore a seke a mokgalema, hobane o ya hlanya. Empa mobelelle hore a moise hukung, hobane ke hukung moo a neng a etse ntho empe eitseng." O ya bona? Seo se utlwahala hantle, na haho jwalo? O ya bona? Ho lokile.

536-159 Jwale, empa ntho ya pele, o ya tseba, Mangolong a Kgale, hosa kgathatsehe hore na moporofeta o itseng kapa mang o itseng, seo sene se lekwa ho Urim Thummim pele. Seo, sene seya Lengolong. Mme ha mabone a teng a ne a sa kganye, bane ba lesa seo ele feela. O ya bona?

Mme ntho ya pele mona, ha re nkeng seo re se iseng ho Lentswe. Jwale, monna enwa o buile ka diteme, seo se utlwahala ele nnete. Ho nale a le mong ya qolokang, seo se utlwahala se lokile. Empa Lentswe lere, "Ha seo lekolwe ke dipaki tse pedi." Isang seo ho Urim Thummim.

Jwale, ntho ya pele, Willard Collins o itse, "Seo ene ele sa Morena." Junie are, "Seo ke sa Morena -- Morena." Bao ke ba babedi hotswa borarong. Ho lokile, seo se beuwa ka hare ho pampiri; seo se builwe hantle feela ka hare ho kereke ena. Ebe batho ba bonang seo se balwa, mme ba bone seo se etsahala, bare, "Moena, ke Modimo eo. O ya bona, Eo ke Modimo."

Empa ho etsahalang ha seo sesa etsahale, ebe ho etsahalang? O ya bona? (Jwale, re ho se seng seo re tlang ho buwa ka sona mona, "Ke bohle boporofeta ka botlalo -- bohle boporofeta le tlhaloso ya diteme?") Jwalo, motsotso feela. Jwale, ebe ho etsahalang ha seo sesa phethahale? Ebe Leo o buile ka moya o seng oona; o fane ka botoloki boo e seng bona; mme o fane ka botloki boseng bona. Ebe ntsha seo se ka hare ho wena. Hao batle seo. Seo se fosahetse. Lesa seo se le seng. Eo ke diabolose. O ya bona? [Karolo e sa sebetseng.karolo.ho.theipe -- Mongodi.] "Nkase be moreri, empa kebe -- kebe motoloki wa diteme. O ya bona, ke motoloki feela, Morena, ke -- hake moreri. Ke ..." Moena Leo ore, "Morena, hake moreri, empa ke -- ke nale dineo tsa moya, mme Diabolosi o nkgalefisa ka seo. Modimo, tlosa seo ho nna." O re, "Morena, O mphile moya wa tekolo; ke O bone O etsa dimaka, seo se etsahetse jwang? Ntate, ntlhwekise. Ho etsahetseng?" O ya bona, ke wena eo he; ebe jwale o nale seo sa sebele.

537-163 O ya bona, seo ke kopano ya bahalaledi ba nang le dineo. Ke dumela hore ke ka tsela eo ho neng hole ka teng ka hare ho Bibele, hobane Paulose o itse, "Ha emong a porofeta se seng setlang ho etsahala, se seng setlang ho -- mme se seng se senolwa ka tsela e jwalo; ha a ke a itholele, ebe ke hona a ka buwa ka diteme. Mme le ka porofeta bohle ka bonngwe bonngwe." Jwale, seo e kasebe kopano ya kamehla, le tseba seo, ka bonngwe re ... dineo ...Jwale, hoba le bonnete ba hore seo ke sa Modimo (O ya bona?), haeba ke bosawana seo e kasebe sa Modimo. Haeba seo sesa phethale, seo hase sa Modimo. O ya bona? Seo se lokela hoba sa nnete. Mme -- mme ka tsela e jwalo dikereke (O ya bona?), moena, re nale kereke ele nngwe (O ya bona?), moo hoseng ya kare sohle se entswe mme se fedile ...

537-165 Sheba seo se tlisa eng kapele ho nna, ha kele moo kapele ho setjhaba. Sheba seo. Ho etsahalang ka pherekano e jwalo? O ya bona? Hobane ke ya Motshepa. O ya bona? Ke ya Motshepa. Emong a kare, "O tshaba diphoso, Moena Branham." Tjhe, tjhe, huh-uh, ha ke tshabe diphoso. Ke ya Modumela. Ke Motshireletsi waka. Ke tlotseditswe ho ka etsa sena, jwale ke tla dula hona moo. Ha Modimo A tlotsa se seng, ebe he ke Motshireletsi wa hao. O ya bona, O tla o sireletsa. Ha a o romella, O tla sekena lentswe la hao. O lenqosa la Hae. O lenqosa ka mpho ya diteme; o lenqosa ka neo ya tlhaloso ya diteme; o lenqosa ka neo ya tekolo, boraro ba lona. O ya bona seo ke se bolelang? Ebe he o nale eng? O nale kereke e emeng. O ka se tshohe ho ema jwalo ka maobane.

538-167 Ke ne ke le kopanong tlase mola. Moshemane e motjha wa Lenyesemane la kghale wa England o tlile mona, a leka ho ipolaya. Moena Banks a tla mona, "O bile tlase moo matsatsi a mahlano." Ke ne ke nale ntho tse ngata tseo ke neng ke lokela ho dietsa, empa a re, "Empa moshemane enwa o ile a bolela hore moshemane o ile ipolaya."Mane tlase Waterview Hotel o ne a mpolella ka maemo a moshemane eo. Mme ka kena ka phapusing ho morapella. Katswa, mme kare, "Jwale, Moena Banks, ha ke soka ke bona thaka leo kapa ho utlwela ka yena, empa ketla le bolella ke eng sephoso ka yena pele ke fihla moo." Na seo ke nnete, Moena Banks? Mme hare fihla moo, Moya o Halalelang wa theoha ho hlalosa seo a se entseng, le ka yena, le moo a bileng teng, le ka bophelo ba hae bohle. O ile feela a wela fatshe, a batlile a etsa seo.

538-169 "Na o tshaba ho etsa diphoso, Moena Branham, o bolella motho ntho e kang eo?" Ha jwang ha o buwa seo sefaleng, ho bolella motho hore ha a phele ka botshepehi ho mosadi wa hae, o nale ngwana le mosadi e mong? O tla o tshwarisa. Ho molemo empe ebe o nepile. O ya bona? O ya bona? O seke wa tshaba, haeba ele Modimo. Empa ha o sa tshabe ... Haeba -- ha o sa tsebe hore na ke Modimo, kgutsa ho fihlela o tseba hore na ke Modimo. Na ho feela hole jwalo na? Eba le bonnete ba hore ke Modimo.

Jwale, ena ke thuto e thata, moena, empa lona le baena. Le basebeletsi ba batjha ba sa ntsane ba nyoloha, mme ke fela kele leqheku, le tlang ho tsamaya ho le leng la matsatsi. O ya bona? O lokela hoba le bonnete -- ho fela ho nepahetse.

538-171 Hotswa ka hara phapusi ... Mohlomong ketla kopana le sena ha nako e ntse eya. Moshemane ... Jwale, ketla bolela karolo ha jwale. Maobane, Moena Banks le nna, re tshwarahane haholo, o bile (oho, hle) ka thata ho ya kamoo nka kgonang, mme ke -- nka se o bolelle seo keneng ke tlilo ho se etsa mona kopanong ena. Leo le Gene mme sehlopha sa rona re ya moo, mme baena, mme re ilo tsoma dikolobe, ho tsoma dithakadi. Ba nale matsatsi a mahlano a ho tsoma thakadi tsa javelina mane Arizona, kamora hore tshebeletso e tswe. Kopano ya rona e ya kwalwa; re ya hola Phoenix bakeng sa letsatsi, mme re emele matsatsi a mahlano pele ho moo, matsatsi a mane pele baka ba le kopano enngwe. Ra fihla hantle feela moo Arizona. Jwale, hwa etsahala horer ebe ke nako eo ya ho bulwa ha dithakadi tsa javelina.

Jwale kene ke batla ho ya thunya le nna, ho bona hore na ho lokile ho etsa seo. Banks o ne a tsamaya le nna. Ra kena ka heke, ra kena hekeng. Monna emong a tla a tsamaya hantle hodima letshwao (O ya bona?), a re, "Ka kopo hle o seke wa kopa Moena Branham."

539-173 O ya bona, lebaka le etsahore baetse seo ... Hase lebaka la batho bakulang. Laka, ke hore ..... Botsa Moena Banks, o dula haufe le nna ke moahisane. Batho batla ho nna bosiu le motsheare le tsena tsohle ntyho tsa bona, ka bana bakulang, le tsohle. Hare kebe re kgutlisetse batho ba kang bao morao. Empa ... Mme baya mpitsa, Leo le ba bang, hotswa ntle mola treilareng, le Jim le bona, "Ho nale motho ya nang le ngwana ya kulang mona. Ho nale motho mona ka mofetshe." Re behella tsohle ka thoko mme re shebane le bona.

539-175 Maobane bosiu ke ile ka sepetlele moo honeng ho nale motho emong ya neng a kula a mpitsitse, mme motho enwa o ne a sa batle ha ke kena le ho kena (O ya bona?), emong o ne a se a ile a fihla. Empa seo se lokile, leha hole jwalo. O ya bona? Hobane seo ke mosebetsi waka hoya moo (O ya bona?), ho leka ho thusa motho. Jwale, seo hase seo letshwao le se bolelang. Empa monna enwa, hang feela ha reya re lebile koloing, mme Moena Banks o tseba seo ... Ke ile ka leta ka tlung eo. Moo emong a tla ho Moena Banks a motshwere. Mme hose ho kae a fihla, ke ne ke tshwarehile. Hang feela hare nanabela dithunya tsa rona -- re itukisetsa ho kena ka koloing, monna emong a tla hantle a kena. A leba moo.

Mme kene ke ikemisetsa hore ke mmolelle hore bitsa nomoro eo (mane BUtler 2-1519) hodimo hodima letshwao. Kare, "Re fela re potlakile."

Are, "O bonahala o potlakile, monghadi."

Kare, "Lebitso laka ..."

Ntho ya pele ke ile ka nyoloha, are, "O phela jwang?" Mme ka bona hore ha a ntsebe hore ke nna mang.

Mme kare, "Lebitso laka ke Branham."

Are, "Na o Moena Branham?"

Mme kare, "Ke nna eo."

Mme a re, "Ke -- ke batla ... ke ne ke batla ho kopana le wena, Moena Branham." Are, "Ke ya bona hore o itukisetsa ho tsamaya."

Kare, "Eya, monghadi, ke etsa seo."

Are, "Ke ya tseba hore o potlakile."

Mme kare, "Hona ha jwale, monghadi."

Mme a re, "Jwale he, ke batla ho buwa le wena motsotso feela."

Mme kene kere feela ke ilo buwa; mme Moya o Halalelang ware, "Moise ka phapusing; o ka kgona ho mothusa." Jwale, kemoo, seo se fetola tsohle. Sethunya sa beuwa ka thoko, le sohle ka tsela ejwalo. Mosebetsi wa Modimo pele. O ya bona? Mme a re ...

Kare, "Tloho mona, hare tsamaye." Kare, "Ke tla kgutla hona jwale, Moena Banks."

Are, "Ke ka moya waka, Moena Branham."

Kare, "Ho lokile, kena."

Ra kena ka tlung, Meda are, "Na hao soka o tsamaya le jwale?"

Kare, "Tjhe, tjhe, tjhe; ke emong kantle kamane." Kare, "Boloka bana ka phapusing enngwe." Ka mokenya ka phapusing enngwe, ra dula fatshe. Eseng kgale ra dula fatshe ...

Monna eo one a le ka hare ho tshebeletso maobane mantsibuya. Kapa o tlile, Banks? Na o tlile ... Eya, jwale, o ne a lokela hotla maobane mantsibua. One a lokela ...

540-185 Ntho ya pele, Moya o Halalelang wa qala ho mmolella hore na lebitso la hae ke mang, le seo a se entseng, ho etsahetseng bophelong ba hae, se seng le se seng ka tsohle jwalo feela (O ya bona?), hantle feela jwalo, wa mmolella sohle. Banks ke paki. Ha a kaba a bula molomo a buwa mantswe a mabedi feela; mme ha seo se etsahala ka tsela e jwalo, are, "O bile ka mokgwa o tjena; o dula mane hola Madison. O satswa hola Evansville; Indiana. O bile moo ho Bible school, tshenyeho, a kopanya tsohle. O satswa fihla hotswa Louisville metsotswana e mmalwa e fetileng. Ho ne ho nale monna, monna eo ke ileng ka buwa le lona ka yena (le ile la dula le yena la ja le yena), ke itse otle ho nna mona ho tla mpona, le ho lokisa mathata a hao." Kare, "Seo ke HOITSWE KE MORENA." Monna ya dutseng moo, a pikitla mahlo a hae, a ntjhebile, kare, "Eya, monghadi."

Kare, "Seo seya o makatsa, haho jwalo?"

Are, "Ho etsahetse jwalo."

Kare, "Na o dumela Moya o Halalelang?"

Are, "Ke batla ho etsa jwalo, monghadi."

Mme kare, "O batla ke o bolelle hore na o nahana eng na?"

Are, "Eya, monghadi." Mme ka mmolella. Are, "Mme moena waka, seo ke nnete."

Mme kare, "Fetola mohopolo wa hao."

Are, "Ho lokile, ke etsa seo."

Ka re, "Ke sena seo o se nahanang."

Are, "Seo ke nnete. Ke nnete seo."

Kare, "Jwale, ha o hloko pono; otloloha feela." Ke ile ka mmolella se seng moo seo ke dumelang hore o ka se rate ho se utlwa. Haeba sene sele ho wena, o ka sebe moo. Ene ele ntho empe haholo,jwale o ka se rate hore ke buwe seo hara batho. Mme ha ke bolelle batho seo Modimo a mpontshang sona. Jwale keye kere feela, "Ho lokile, o tla etsa seo?"

Are, "Ke tla etsa seo."

Kare, "Eba tseleng ya hao."

541-190 Re ne re le kamoo ka tlase ho metsotso e leshome, haho jwalo, Moena Banks? Ntho e ka etsang metsotso e supileng. Ra kgutla re tswa, ra kgutla, mme ra kena tseleng, yena le nna le Banks le moshemane waka e monyane, Joe, ke nahana hore ene le yena, re palame mmoho, re theohela tlase moo. A reteleha ho nna; are, "Monghadi, ke rata ho o botsa potso ke ena."

Kare, "Ho lokile."

Are, "Ke ferekane." Are, "O tsebile jwang tse ka ho nna?" O ya bona? Banks o dutse moo.

Mme kare, "Monghadi, na o kile wa utlwa ka dipono tsaka le tshebeletso yaka?"

Are, "Ha ke ya tseba ho fihlela horeng e fetileng. Emong a mpolella se seng, mane Louisville, a mpolella hore ketle mona, mme ka tshela borokgo feela." Na ho jwalo, Banks? A re, "Ke ne ke sa tsebe le lebitso la hao, ke sa o tsebe."

Kare, "Tshebeletsong yaka, ke neo ya Modimo ya nthumileng."

Are, "Ebe haebe -- ke tsela eo holeng ka teng," are, "Jwale ke ..." Are, "Ke feela ka tsela e jwalo ... Ke lokile jwale." Are, "Sohle se ile." O ya bona? Are, "Ke eng seo, eo ene ele Modimo ya neng a bua."

Kare, "Hantle feela."

Are, "Jwale, ke utlwisisa hore ka hare ho Bibele ... Ka tsatsi le leng ke ile ka bala ka hare ho Bibele," mme a re, "Jesu a buwa le barutuwa ba hae." Seo a neng a se bolelang ene ele "batho," o ya bona? Are, "One a buwa le barutuwa ba hae seo ba neng ba se nahana." O ya bona? Ho senola mehopolo

ya bona ene ele ntho eo a neng a e etsa. Are, "O ile a fre ke Ntate wa hae ya neng A sebetsa ka Yena."

Kare, "Seo ke nnete."

Are, "Jwale, jwale, Ntate o ne a buwa ka wena, hore o kgone ho mpolella ntho tsena tseo e leng nnete."

Kare, "Na seo ene ele nnete?"

A re, "Eya." Are, "Jwale e lokela ebe ene ele Modimo."

542-198 Mme kare, "Moena, o tseba haholonyana ka seo ha jwale (nne le Banks re ne re buwa) ho nale ba babng ba bileng mona molaetseng ka lemo tse leshome." Ke hore feela -- ho nale monna ... Jwale, ke seo eleng sona. O ya bona? Mme Moya (ka taolo) diteme ke boporofeta ba ka hare ho tshebeletso?

Tjhe. Dilokela ho sebediswa ka tsela ena, mme ho bolelwe ka hare ho tshebeletso. Empa ka nako ena, ka nako ena, ha ba buwe. Jwale, haditswa taolong, ebe haho jwalo, o lokela ho hlokomela seo. Jwale, ka nako enngwe eka nna yaba ke Modimo. Mme mathakanyana ao a manyane, jwalo ka ngwana ya lekang ho tsamaya; Jwale, ha awela fatshe ka makgetlo a mane kapa a mahlano ... Jwsale, ke bone sena esale kele ka hare ho kerke, mme -- mme, jwale, ketla -- ketla lesa seo sele jwalo. O ya bona? Mme empa ... O ya bona? Empa ho etsahala ka seo, o kare jwale, "Moena Branham, ke hoabneng o saka wa lokisa sena?" Tjhe, tjhe. Ha Billy Paul morao kwana a leka ho tsamaya, o ne a tsamaya aya hodimo le tlase, le ho feta kamoo a lokelang ka teng. Empa o ne a sa tsebe ho tsamaya. Empa kene ke dumela hore o nale neo ya ho tsamaya. O ya bona? Ke ile ka modumella ho tsamaya hanyane. Mme ha ane a theselaka ka maoto a hae a maholo, ke mmolella seo ha jwale. O ya hlokomela seo ke se bolelang? O ya bona? E ya o lebelle se seng ha jwale, kere, "Phahamisa leoto la hao, moshemane. O hokae?" O ya bona? Jwale, seo ke -- ke yona phapang. O ya bona?

543-201 Jwale, balese -- balese ba nne ba thule jwalo le ho theselaka. Jwale, o lokela hoba lokisa diphosong tsa bona, haba hana seo, ebe he o tla tseba hore ene ese Modimo. Hobane Moya wa Modimo o ikokobeditse. Hanyane mona, "Moya wa baporofeta o taolong ya baporofeta." O ya bona? Ke nnete seo. [Moena Stricker ore, "Moena Branham, nka rata ditokiso." -- Mongodi.] Ho lokile, moena. [Ka nako tse ngata ke ile ka dula kahare ho tshebeletso ka utlwa haho buuwa ka diteme le botoloki, mme ka nako tse ngata ke ile ka utlwa ke sa kgotsofalle seo. Mme ebe ke ya hae, mme ke ye ke utlwe eka ke bakile. Ebe ene ele tsa Modimo kapa jwang, kapa ene ele tse tswileng taolong feela?" -- Mongodi.]

Ene e lokela hore, moena, ene eka difeng kapa difeng. O ya bona? Ke ne ke tlare ... Jwale, sena ke -- enwake William Branham (O ya bona?), ho fihlela ke kena ka hare ho Mangolo, hobaneng, entse ele nna. O ya bona? Jwale, sena kere, Moena Stricker, e kanan yaba difeng kapa difeng. E ka nna yaba dine ditswile taolong; e kanna yaba hone ho nale se seng se phoso ka wena; e kanna yaba ho ne ho nale se seng se phoso ka motho, se seng se phoso ka molaetsa, kapa se seng se etsa hore o ikutlwe o se monate.

543-203 Jwale, jwale, ere ke o thuse hanyane feela moo, Moena Stricker, mona. O ya bona? Kamehla ...O seke wa ahlola dintho feela kaho tadima. O ya bona? Ahlola ho ya ka maemo(O ya bona?), eng kapa eng e behang ditholwana. O ya bona? Hobane ka nako tse ding ...Hobane ho nale dintho tseo o utlwang eka ha o lokolohe. Ke fumana sena ka bonna, mme, moshemane, ke qala ho tsamaya -- ha bobebe, o ya tseba. Empa hake buwe letho. Jwale lesa seo, hobane hake tsebe hore ke eng seo (O ya bona?) ho fihlela ke tseba seo.

Jwale, jwalo kaha batho baye bare, "Whew. Moena, ke ya tseba hore ke nale Moya o Halalelang. Hallelujah. Ho bokwe Modimo." Mme e ka nna yaba haba na Moya o Halalelang. Ba ka kgona ho buwa ka Moya o Halalelang, le ka sohle, mme bahweletsa le ho hweletsa Moyeng, mme ebe habana Moya o Halalelang. Hobane pula enela ba lokileng le ba sa lokang. Hase ka maikutlo; ke ka ditholwana.

O re ho nale ... Hopola ka pono yaka? Hobane ... Baheberu 6 (O ya bona?) "Pula e theohela lefatsheng hoka le kolobetsa, e leng ka tsela eo le apereng ka teng, empa meutlwa le lehola ditla tjheswa."

543-207 Ntshwareleng, ke tla bulela moya hanyane. Ke ya tseba hore le ..... le ho kgathala. Jwale ka tsela e jwalo, ketla lokela hore ke potlake ka tsena. Sena se lokela ... Re se re tla -- tlala letsoho mona. Empa ke ... O ya bona, ke ...Ke ena -- tshimo e tletseng koro. Mme tshimong yona eo ho jetswe lehola, moroborobo, leha e kaba lehola lefeng, feela. Jwale, komello ya fihla. Jwale, na lehola le moroborobo hadi omelle mmoho le koro? Mme ke feng pula e nelang lehola le koro le moroborobo? Na ho fela hole jwalo? Tjhe, Pula yona eo e nela lehola. Na ho feela hole jwalo? Pula yona eo e nela baetsadibe le bakreste, ntho yona eo. Empa ka ditholwana ... Na seo se kenelletse, moena?

544-209 Bopaki ba Moya o Halalelang ke ditholwana, tholwana tsa Moya. Jwale, ke ... Jwale, jwale, are, "Ke kutu; ke moroborobo. Kutu yona eo jwalo ka kore." Empa ke bophelo bofeng boka hare ho wena? Empa bophelo bo kahare ho yona ke bofeng na, bodula bosa hlweka hohang, mme ho kutwa, me ke hwa sebele, mme ho kula, le tsohle. O ya bona seo ke se bolelang? Tshenyeho (O ya bona?), seo hase tholwana tsa Moya. Tholwana tsa moya ke boikokobetso, mamello, boitshwaro (O ya bona?), tseo kaofela. O ya bona? A kare, "Jwale, jwale, nka nna ka hweletsa jwalo kaha wena o hweletsa. Ho bokwe Modimo, Moya o Halalelang o wela hodima ka." Seo e kanna yaba nnete, empa bophelo ba hae bone bosa pake seo a neng a se bolela. O ya bona? E ne ele lehola; e ne ele lehola ho tloha ho qaleng. Jwale, re kena motsong jwale (O ya bona?) dikgethong. O ya bona? Hore -- ke ... O lokela hoba seo. O utlwisisa seo.

Ene ele lehola ho tloha ho qaleng; e ne ele kore. Jwale komello e ile ya fihla; pula e nela balokileng le ba sa lokang. Ho lokile, o fumana seo?

544-212 [Moena o ya botsa, "Ho jwang ka ditholwana tsa moreri, na seo e tlaba ... ho rera Lentswe?" -- Mongodi.]

Eo, ke moreri? Leha a kaba a ema a rera jwalo ka Arekangeloi (O ya bona?), a utlwisisa diphiri tsa Bibele, mme a etsa modisa ya lokileng, a etela batho, le dintho tse jwalo, e kanna yaba o lahlehile. O ya bona? Ke ditholwana tse bolelang tsohle,moena. O ya bona? Yena, hase lebaka hore o lokile ha kae, o lokela hoba le Moya o Halalelang. O ya bona? Jwale, na Jesu ha A ka are, "Ba bangta batla tla ho Nna ka letsatsi leo, 'Morena, na ha ke yaka ka porofeta ka Lebitso la hao (ho rera) ka Lebitso la Hao, mme ka etsa mehlolo ka Lebitso la Hao?'" O tla buwa ka diteme; o tla etsa mehlolo, ho fana ka botoloki, diphiri tsa Modimo, le dintho tsohle moo; A re, "Tlohang ho nna, lona le sebetsang bokgopo; ha ke yaka ka letseba." Le ya bona seo ke se bolelang? [Moena Taylor o ya botsa, "Ho etsahalang ka motho ya tlisang -- molaetsa o seng oona? Ke bolela, o -- o nahana hore o nepile empa o fositse." -- Mongodi.] Jwale, ke dumela hore monna enwa o ikemiseditse, jwalo ka moena mona a dutse a lebeletse ho etsa seo -- ho batlisisa ntho tse kang tseo. Motho eo haeba ele mokgethwa wa Modimo, mme a tliswa kapela Nnete, o tla hlokomela seo -- o tla sehlokomela. O ya bona, "Nku tsaka diutlwa Lentswe laka." O tlasa ... O ya bona ke bolelang, Moena Taylor? Na ke seo o se bolelang? O ya bona?

545-216 Jwale, mohlala, hake re Moena Crase -- Crase -- Crase, e re ene ele Moreri wa Baptist, mme a sa tsebe letho ka kolobetso ya Moya o Halalelang, a sa tsebe letho ka ntho tsena, dineo tsa Moya, mme a lokile, moreri ya tshepahalang wa Baptist. O ya bona? Empa ntho ya pele eo a etsebang, e tlang kapele ho yena. Mme ke dumela ha ngwana emong le emong wa Modimo o tlaba ... Mongwaha ka mong o tla hlalosa seo. Mmuso o ka setle pele thato ya Modimo e phetheha. Seo ke nnete. Mme haho le ye nngwe etlang ho timela. O ya bona? Jwale, o ya bona, ke yona tsela. Mme Mmuso wa mahodimo o tshwana hantle feela le monna ya lahlelang letlowa ka lewatleng. Ha a se, a tshwasitse tsohle. O boloka dihlapi, mme dihahabi tse ding dikgutlela ka hare ho lewatle. O ya lahlela hang hape, a tshwase hang hape, mohlomong hlapi ele nngwe. Empa o tswella ho lahlela ho fihlela a tshwasitse hape. O ya bona hore ke bolelang jwale? Empa hlapi eo e ne ele hlapi ho tloha ho qaleng. E ne ele e lokelwang ho sebediswa ke Morena; ke phetho eo, di bewe moo ho hlwekileng, dihlakile. Empa o ntse a tshwasa le tsona dinqanqane. O ya bona seo ke se bolelang? Na o fumana seo ke se bolelang, Moena Taylor. O tla lokela hore o kgone ho itsebela hodimo kwana.

545-Q-113 Ho lokile, jwale:

113. Na eo ... Na o nale taolo ho Moya wa hae ka nako tsohle na?

Eya, eya. Eya, monghadi, Moya o Halalelang o taolong. Eya, monghadi. O nale taolo ho wena le o nale taolo hodima oona, mme o ka se o etsise se leng kgahlano le Mangolong. O tla ... "Moya ha o lahlehelwe ke taolo ya oona." Seo ke nnete. Ho lokile. "Ho tloha ho eo o moratang ..." Yeah, seo ke ...? ... Ho lokile, re tla tlolela ho enngwe mona re bone hore na ho etsahalang.

Ke nahana hore ke seo eleng sona. Jwale -- jwale, ha ke bitsa sena, haeba ho nale potso enngwe ... Na ho nale potso enngwe ka taba ena? Kaofela re utlwisisa sena? Re ya utlwisisa sena?

546-222 [Moena ore, "Ke nale potso e le nngwe feela." -- Mongodi.] Tswella pele feela. Ho potso ena? Ho lokile. ["Eya, ho taba eo mona. Ke batla ke nale pelaelo, empa ..." -- Mongodi.] O seke wa belaela, sena ke -- sena ke ... ["O ne o buwa ka motho ya rerang, mme haeba a sa rera molaetsa wa Kreste, mme ho sa kgathatsehe hore na ho etsahala mehlolo e feng tshebeletsong ya hae. Ha a kopana le Nnete mme a e Amohele, ebe ho etsahalang?" -- Mongodi.] O lahlehile. Ntshwarele motsotswana feela ... ["Ho lokisetswa pele lefatshe le thewa kapa ho kgethwa?"] Seo ke nnete. Hantle feela. O ya bona? ["Ebe, jwalo kaha ho bile, ho ne hosa lokela hoba ka tsela e jwalo?" -- Mongodi.] Ho ne hosa lokela hoba ka tsela e jwalo. O ya bona? "Batswile ho rona hobane ene ese ba rona."

546-223 Mohlala, ka tsela e tjena, Ke ntho yona eo ho Baheberu 6. O ya bona? Batho haba utlwisise Lengolo leo hohang; ba nahana hore haho kgonahale. Are, "Ho thata hore ba kileng ba bonesetswa, haba ka wa."O ya bona, haba fumane seo feela. O re feela, "Ho boima ho bao bakileng ba fumana Moya o Halalelang, habaka wa, ho ka bolela ba bonesetswa hang hape, hobane base bathakgisitse Kreste botjha; o ballwa le Madi a selekane hobane op se aentse seo, ha a sa etsa hoya ka ketso ya mohau." Jwale, ho nna, seo ke tshenolo. Hantle feela. Ho jwalo ka Diketso 2:38, le Diketso -- le Matheu 28:19. O lokela ho fumana seo feela. O ya bona?

Jwale, sheba, ke ena moo eleng teng, ntho yona eo. Jwale, jwale, o buwa le Baheberu. O ya bona? Jwale, bala hantle feela ho theowa jwalo le ka mela eo, ho tswella jwalo ka hore, "Hobane ho ya tshosa ho wela -- matsohong a Modimo o phelang." Jwale, monna emong ke enwa ya jwalo ka Mokreste ya ka nqane. Mona, ho nale ... Mona, ntho yona eo mona, mohlala o motle oo ke o bonang mona.

547-226 Modimo O ile a bitsa Baiseraele hotswa Egepeta. Batho bana bohle baile batswa kaofela; emong le emong o ile a lopollwa, batshela Lewatle le Lefubedu le ho fihla felleng. Na ho jwalo? Lewatle le Lefubedu ... Ha base ba lokile, ba mamela molaetsa wa Moshe, ba qala ho tsamaya (tokafatso), bafetoha, baqala mona. Ba fihla Lewatleng le Lefubedu (Mading), mme bafeta, mme pela bona moetapele wa mosebetsi a robala. Matsatsi a mararo feela pele bafihla lefatsheng la pallo. O ya bona? Ke phetho seo ba neng ba le sona: ka tlase ho maele tse mashome a mane. O ya bona? Jwale ke bana moo baleng teng ha jwale, matsatsi a mabedi feela a ne a kase be ntho e thata. Ke seo ke lakatsang ho se etsa mane hola Phoenix matsatsing a mmalwa a tlang, Kopanong ya Banna ba Kgwebo, "Ho sala Thabeng ena." Empa o ba bolokile moo ka lemo tse mashome a mane, hobane bane ba ... Uh-huh! O ya bona?

547-229 Jwale bafihlile sebakeng sena bafumana seo (tlhweko), "Oho, hallelujah. Ho bokwe Modimo. Ho bokwe Modimo. Hallelujah. Ke eo ntho ya kgale eo ke neng ke phela ka yona e se e shwele. Sikarete tsa kgale. Jwala boo keneng ke bonwa boshwetse ka hare ho Lewatle le Lefubedu Madi a Jesu Kreste. Oho ho bokwe Modimo. Hallelujah."Bohle batla mona ho hapa Kanana jwale, ho tshela Jordane. Jwale, a nka moemedi molokong ka bonngwe. Na ho jwalo? Mme a ba romella. Jwale, ba bang ba bona, "Ah, ah, ah, re ka se kgone ho etsa seo. Tjhe, ke -- ke ... Hobaneng, re jwalo ka marutle ka hodimo." O ya bona?

547-231 "Jwale, ke tla rera kerekeng efeng haele mona ke rera ka Moya o Halalelang le ka ntho tse jwalo? Hobaneng, ke tlaba le ditulo tse senang le batho. Batho baka Ba-Methodist batla tsamaya, Ba-Baptist, le Ba-Presbyterian." Ha batsamaye. Ene ele dipodi ho semolleng. O ya bona? O ya bona? Ha o dise dipodi. Disa dinku. Ho thusa eng ho ka disa dipodi haele hore .... ho nale dinku tseo o lokelang hodi disa? O ya bona? Mme mona -- ke mona moo oleng teng. O ya bona? Ke ye kere kamehla ke tla rera ha nne empa ke rera nnete bakeng sa batho ba bane feela. Eya, monghadi, etla kwano mona.

Empa o ya bona jwale, o, entse eng? Baya kgutla, mme Joshua le Kalebe, persente tse pedi, kapa ke karolo yona eo ya persente feela ... bobnedi hotswa ... bobedi hotswa leshomeng le metso e mmedi, bobedi leshomeng le metso e mmedi. Jwale, hobile le ba leshome le metso e mmedi, ka tsela e jwalo e tlaba bobedi hotswa leshomeng le metso e mmedi, bobedi hotswa leshomeng le metso e mmedi. Ba kene hantle feela lefatsheng la tshepiso, are, "Moshemane, sena ke sebaka se setle sena." Monnamoholo Joshua le Kalebe, moshemane, bane ba tshepa Lentswe; Modimo o ba neile seo, are "seo ke sa lona." Baya moo, ba ile batshwara morara o moholo, ke bana moo batlang teng ba jere seo mekokotlong ya bona. "Tlohong, mathaka. Sena ke sebaka se setle haholo. Lomang," (O ya bona?), merara e boholo bo bokana.

548-233 Mme oho, monna, ba bone seo, are, "Aha, re ka se etse seo." Ha ba kgutla, bare, "Tjhe, moena, Moshe enwa o re tlisitse lefelleng," Moyeng ona o Halalelang (O ya bona?) a neng a emetse, "ka ho etsa seo bare tlisa tabeng ena. Mme ke rona bana moo re leng teng, tshebeletso ya rona e senyehile, mme ho ne hose tsela ya ho tswella ka seo," ho kgutlela morao. O ya bona? Ba ile bakgantshetswa, ba lokafatswa ka tumelo, bahlwekiswa ... O ya bona, ba ile ba fihla aletareng ya bobedi ba sheba lefatshe la tsghepiso. "Rona ba seng ba ile ba bonesetswa -- re latswitse monate wa lehodimo ..." O ya bona, re latswitse seo. Batlisitse seo: "Re bona hore seo se fela se lokiloe haholo. Re bona seo hantle feela mona." "Ba latsitswe monate wa lehodimo, baentswe banka karolo nthong tsa teng (O ya bona?), Moya ona o Halalelang, ba nkile karolo ho seo." "Seo ke nnete, moshemane, sheba seo -- monna. Hobaneng, ke ya tseba hore o ne a foufetse; jwale o ya bona. Sheba eo wa kgale ... Moshemane, ho etsahetseng ka thaka leo? Leha ekaba mang ya nahanang hore ngwana eo moo kantle ho thuto, a ka emela mollo o kantle moo." O ya bona? O ya bona, o ya bona?

548-236 "Mme ba ya wa (O ya bona?), mme ho ka inthjafatsa, ho kgutlela hang hape ho tshokoloho, ho kgutlela morao ho ya rera bako le tshokoloho morao kwana ... O ya tseba, ho ka beha hang hape tholwana, jwalo jwalo. Retla, Modimo ha a ratile." O ya bona? "O ya bona, re tla etsa seo. Jwale rretla kgutlela morao motheong hang hape, empa hp kgutlela morao hant hape, ho bako e bileng teng ho qaleng. Ke maswabio hobane ke ile moo,' kaho nka madi a sehalalelo jwalo ka ntho e senang molemo hohang, mme kaho etsa seo ntle ho mohau." O ile, moena. Ke phetho seo. O fedile. O ya bona?

Jwale (O ya bona?), haho kgonahale ho mokgethwa ho ka etsa seo. A ka se kgome ho ka etsa seo. "Nku tsaka diutlwa Lentswe laka." Haho bitswa Kanana kapa hokae feela, diyaya. O ya bona? "Nku tsaka ditseba Lentswe laka."

[Moena oya botsa, "Mme ba lokela ho dumela Lengolo la Diketso 2:38, haho jwalo na?" -- Mongodi.] Seo setla nka seo, karolo ka nngwe ya Lengolo, e nka seo kaofela. Hantle feela jwalo, moena.

548-Q-114

114. Na honale dipuo, di -- na ho nale dipuo tse pedi ka hare ho Bibele? Na ho nale phapang mahareng hga dipuo tseo ho rapelwang ka tsona le tse hlokang ho ka hlaloswa ka hare ho kereke? Ka tsatsi la Pentakonta ditjhaba tsohle diile tsa tsa utlwa seo; empa ho I Bakorinthe 14:2, dipuo tse sa tsejweng tsa bnolelwa hoya ka Modimo, tse sa tsejweng ke motho. I Bakorinthe 13:1 se bonahatswa ho batho ba jwalo ... (B-a-k, ke nahana hore ke Bakorinthe 13, ke ... ) ... ho batho ba kang bao le Mangeloi.

Oho, eya. O ya bona? Jwale, yona ... Jwale, moena, leha ekaba o mang, o -- o ikarabile moo. O ya bona, o ya bona? Na ho nale karolo tse pedi tsa diteme? (Ho karolo tse ngata tsa dipuo. O ya bona?) Na ho teng karolo tse pedi tsa dipuo ka hare ho Bibele, karolo tse pedi tsa dipuo?

Ka tsatsi la Pentakosta ditjhaba tsohle tlasa lehodimo dine diutlwa diteme. O ya bona? Ho lokile.

Mme ho nale phapang mahareng a dipuo tsa ho rapela le ho buwa ka dipuo ka hare ho kereke? Eya.

549-241 Paulose o ne a buwa hantle mona ho Bakorinthe hone ho nale potso tse tshwanang le ya hao, mme a re, "Ho teng dipuo tsa mangeloi le dipuo tsa batho." Jwale, dipuo tsa mangeloi ke ha ho rapela motho -- ho Modimo yena feela. Empa ha yena a bua -- puo, dilokela ho hlalosa ka hare ho kereke. "Ya buwang ka dipuo tse sa tsejweng oya itlotlisa; empa ya buwang -- ya porofetang o tlotlisa kereke." Jwale o itse, "Ho molemo hore ke buwe mantswe a mahlano a utlwahalang ho nale ho buwa mantswe a dikete a sa utlwahaleng, Ntle leha, ho nale tlhaloso." Ebe he ke -- ho buuwa jwale ka dipuo. O ya bona hore ke hlalosa eng?

549-242 Jwale, ke ...Jwale, ho teng karolo tse pedi tse fapaneng: batho le mangeloi. O ya bona? Mme Paulose ore, "Leha nka buwa dipuo tsa batho le mangeloi," (O ya bona?), batho le mangeloi, bobedi dipuo, enngwe eo e ka seng ...Jwale, ke moo bat6ho ba Pentakosta, dipuo-bopaki boo batho bareng -- ba mpolella, bare, "Jwale, Moena Branham, le kopane dihlooho kaofela."

Bare, kare, "Jwale, haeba hoya ka Diketso 2:4, ebe emong le emong o utlwa o rapela ka leleme leo a tswetsweng ka lona."

Oho, a re. Mme "Tjhe, tjhe." are.

Ke itse, "Hantle feela. Eya, monghadi."

Are, "Jwale, Moena Branham, kaofela le kopane dihlooho." Are, "Le buwa ka ..." Are, "Ho teng dipuo tsa mangeloi. Ke Mangeloi a Moya o Halalelang a theoha a buwa le batho." Jwale, seo se utlwahala hantle feela. O ya bona? Seo se utlwahala hore ke nnete, empa seo e kasebe nnete kaofela ha yona. Ha Satane a bolella Eva, "Hantle ntle o ka seshwe ..." seo ene ele ... O mmolelletse nnete kaofela, empa seo ene ese nnete. O ya bona?

Jwale, are, "Batho le mangeloi, mme mangeloi ao a neng a buwa ka oona ..."

550-248 Jwale, ha re shebe ka tsela eo seo seka se dumellane le Mangolo. O ya bona? Jwale, a kase dumellane le seo, ke batla hore o ya bona jwale. Ntshwarele, kene ke sa batle hore ho tsamaelane le Mangolo. Ke bolela hore ho dumellana, kapa ho latelana, ho dumellana le Mangolo ho molemo.

"Jwale, motho ya buwang ka dipuo tsa mangeloi," ore, "seo ke puo tsa Moya o Halalaleng," are -- are, "Jwale, ha wena, rona, ba amohetse Moya o Halalelang ..."

Kare, "Na ... Ha, na o fumane seo hokae?"

Jwale, o ile a mpolella sebaka hantle feela, motsotso le hora. Hake belaele empa seo a se boletseng feela hantle. O ya bona? Hake na ... Ha ke moahlodi wa hae. O ya bona? O ile are, "Ke hona moo keneng ke bolela seo teng." O ne a tseba hantle sebaka. A re, "Se seng se etsahetse ho nna."

Ka re, "Ke dumela seo. O ya bona? Empa seo le sona ene ese bopaki, mora."

"Oho, eya." A re, "Seo -- seo ene ele sona seo." Mme "Tjhe." ile are, "Jwale, sheba, ke rata ho o bolella se seng, moena."

Ka re, "Batho ba neng ba le hara matshwele, ka kerekeng mane hola Indianapolis moo o ileng ware o fumane seo, na batho ba ile bautlwa ha o buwa ka Senyesemane o ba bolella ka tsoha ya bafu?"

O ile a re, "Hobaneng, tjhe. Ke ile -- ka dipuo tse sa tsejweng."

Ka re, "Ha o yaka wa fumana seo hoya ka Diketso 2:4, hobane bohle -- e ne e se lentswe le le leng feela. Re utlwa bohle ho ya ka dipuo tsa rona.'"

551-254 "Oho," o ile a re, "Moena Branham, ke ya bona moo o ferekaneng teng jwale." O ile are, "O ya bona," o ile are, "ke moo holeng teng moo dipuo tsa mangeloi. Ha o ne o fumana Moya o Halalelang," a re, "ebe he o buwa ka dipuo mme haho ya tolokang; seo ke -- ke Moya o Halalelang o buwang. O ya bona? Empa o na le neo ya dipuo, seo e lokela hoba botoloki."

Ka re, "O se o nale karete kapele ho pere jwale. Ka letsatsi la Pentakoste. Pele ba fumana Moya o Halalelang, dipuo tse sa tsejweng, bane ba buwa ka dipuo tse utlwahalang." O ya bona? Jwale otla bala seo ...

551-256 Ho teng dipuo tse pedi tse fapaneng. Dipuo tsa mangeloi, ke moo motho a buwang le Modimo thapelong, ho buwa le Modimo ka puo tsa mangeloi. Nka bitsa taba ya hao hantle feela ha jwale, empa ha kena nako ha jwale. Le hopola mosadi emong mane oditoriamong na, mane moo Ngaka Alexander Dowie a tswang teng, Sione. Le ya nkgopola moo? Mme Billy o ile atla ho nna kamora kopano; kare, "Billy, kgutlela mora." Ke ...

A re, "O lla ka eng? Ho bile le motho mona?"

Ka re, "Tjhe, monghadi. Kgutlela morao; bolella Moena Baxter ho rera mantsibuyeng ana." Mme ka theosetsa tlase mane, "Morena, ho etsahalang ka nna?" Mme hang feela Emong monyako, a buwa ka dipuo. Ka nahana ... E ne ele Mojeremane; Ka nahana jwalo, "Jwale, thaka leo latla ho yena ..." Ka ema, o ya tseba, a rapela; ka momamela. Mme ka nahana, "Jwale, motho eo o tla utlwa jwang?" Hobane ke tseba motho wa mothele oo, maele tse hlano hotswa motseng, o ya tseba. Kene ke lokela hotswa moo, jwale batho ba bangata kathoko, motse o monyane. Kare, "Jwale, seo seya makatsa. Huh." Mme kare, "Moo ... Jwale, moshemane, na o kile wa utlwa ... eng ... Thaka leo lene le sa heme, ka thata (O ya bnona, ke ne ke nahana.), o ne a buwa." Jwale, kare, "Jwale, seo ... hobaneng, e ne ele nna." Ke ile ka ema tlekelele; ha a kaba a buwa letho, ka ema feela. Kamora sebakana a buwa, mme ha seo se etsahala, ka utlwa eka nka matha ka hlodisa.

552-260 Mme katswa le Billy le yena a thetheha ka mokgwa o jwalo, "Ema motsotswana feela." A kgutla; o ne a nwa soda pop. Mme are, "Ntate, ho etsahalang?"

Ka re, "Ema hanyane, hanyane feela, ke tsamaya le wena." Ka hlatswa sefahleho saka. A re, "Ho etsahalang?" O new a tseba ho buwa le nna, raya kopanong. A re, "Ho etsahalang?"

Ka re, "Haho letho, letho, letho, hohang. Eya kopanong." Ra ya kopanong, Moena Baxter o ne a dutse moo a bapala, "Hose letho maharenga aka le Modimo." A kena, a re, "Whew! Ker ne kere hao tle."

Kare, "Sh ..." Tsamaya o fihle o rere.

552-266 Ha ke qetile, ka nako ya ho rera, jwale, moshemane, emong o ne a tata ho nka moaho wa kereke, morao kwana oditoriamong. Ho matha jwalo feela, ho ne hole mosadi morao mane ya neng a mathela hodimo le fatshe, a hweletsa haholo hoya kamoo a ratang. Ka fumana, hore o nale TB, mme batloha Twin Cities, St. Paul; ambulense ene e hloleha ho motlisa ka taba ya ho tshaba hore otla kwaleha matshwafo. Ngaka yare, "Seseng, matshwafo a hae a tsghwana le ntlo ya manotsi," habaka moama o robehile. Ho fedile." Bahalaledi ba monka ka koloi ya kgale ya '38 Chevrolet, mme balokisa ka koloing setulo, ba mobeha moo, mme bakena tseleng. Mme bafihla ho se seng moo sa kgale, mme a qala ho kgwehlela, mme a qala ho hlatsa madi hona moo, mme a ... ane a tswa le ka dinkong ka tsela e tjena. A nna a fokola, mme qetellong ... O ne a sa batle ho shwela ka koloing; a re ke emise ke mmehe hodima jwang. Ba monka. Mme bane ba eme bohle hodima hae, barapela, mme hang feela se seng sa etsahala ho yena. Mme a ema atsamaya a hweletsa, a theosa ka tsela ke elwa, haholo hoya kamoo a ka kgonang. Ke enwa o ne a le ka hare ho kereke, a theos ahantle feela.

Kare, "Kgaitsedi, e ne ele nako mang?" Ka nako yona eo Moya o Halalelang o neng o buwa le nna. E ne ele eng? Dineo.

553-270 Ke eng seo -- oposomo eo ya kgale e paqame moo hekeng e hloka thapelo? Phoofolo feela, e senga le botho, e sa tsebe botle le bobebe (O ya bona?), haena bophelo, e nale moya feela, haena bophelo ... Seo ene ele eng? Kopano ya Moya o Halalelang. Modimo o rometse dineo lefatsheng; Moya o Halalelang o ne o sa kgone hoitshwara, wa qetella o nkile sebaka, ka Booona, ho kopana. Mme ha re ntse re lebella nako, ka ona motsotso oo -- ba mmeha hodima lehlaka ka tsela e tjena, bane ba batla ho bona hobane bane batseba hore o ya shwa; ba ne ba batla ho bona hore o shwa ka nako mang. Ene ele ka nako eo Moya o Halalelang o nkang sebaka ka yona, ho kokotla, mantswe, hare kgone ho a utlwisisa (O ya bona?), ka tsela e jwalo feela, ho utlwahatsa. Ke Moya o Halalelang o buwang. Ke ne ke sa lokele hoka tseba seo. O ya bona, kene ke sa kgone. E ne ele yena, mohlomong lengeloi. Re tla kena ho seo kamora motsotso (O ya bona?), seo seyatla se fane ka molaetsa. O ya bona? Jwale -- jwale, seo -- seo ke nnete. Ho mekga e mmedi ya dipuo, e nngwe ke ...

553-274 Na ho nale potso? Ho lokile, ho leka ho tseba hore na Modimo oreng. O ya bona? Jwale, ke nale ... nkare, Moena Stricker, moo, ho sona seo, o se leke se seng. O ya bona? Lesa Moya o Halalelang o etse mosebetsi. Se leke ho utlwisisa (O ya bona?), ikokobetse feela. O ya bona? Hobane ho leka -- ho -- hore, "Hey, oreng?" O ya bona? "Hey, o buwa le nna na? Huhu?" O ya bona,ke ... O ya bona, o leka ...

553-Q-115

115. Na ho ya lokela, hore motho a buwe ka diteme a ntse a rapella batho sefaleng? Ere ke bone hore ke etsang fatshe mona; ke nale .... [Karolo.e sa sebetseng.ho.thipe -- Mongodi.] hahose toloko, bakgutse. Ho I Bakorinthe kgaolo ya 1 -- temana 14 le 28. Ke mang ya nang le Bibele? [Moena o bala Lengolo le latelang: Hahose toloko, haba kgutse ka hare ho kereke -- Mongodi.]

Ho lokile. Jwale, hahose toloko, hohle ka hare ho kereke, thola hobane haho toloko. [Karolo. e sa sebetse.ho.theipe -- Mongodi.]

554-277 Aletareng, ntho feela, e ka etswang ... Ka nako tse ngata o utlwa feela batho baya aletareng. Ke utlwa moena aletareng, a theoha a tshwara e mong ka letsoho, mme ba buwa ka dipuo, ba buwa eka ba batla ho itlhahisa hore bona ke bomamng. O ya bona? Ke tsela ya ho itheolela Moya o Halalelang, ho leka, ho etsa seo ho batho. O seke wa etsa seo. O ya bona? Seo o ka se etsang ke hore feela o lese motho eo. Ha ba phahamise matsoho a bona ho fihlela Moya o Halalelang o etla. O ya bona? O ya bona? Ka tsela e jwalo -- ke -- ke phoso ... Tjhe, haba kgutse ka hare ho kereke. O ya bona?

554-278 [Moena o ya botsa, "Moena Branham?" -- Mongodi.] Eya, moena. ["Hotjho motho ka hare ho tshebeletso -- ya atametseng haholo ka hare ho tshebeletso, hangata hole moo molaetsa o hlahang, motho eo o nale neo, batlaba le hona ho bolela, kapa ho hlalosa phapang mahareng a -- mangeloi -- dipuo tsa mangeloi?" -- Mongodi.] Jwale, ha re bone. Jwale ... [Karolo.e sa sebetseng.ho.lebanta -- Mongodi.] ... Haba etla feela bangola seo, ba se beha tafoleng. O ya bona? Mme ketla bala seo hantle feela ka tsela e tjena. Empa ha ke kena ka phapusing eo, moena, ho ne ho lekane. O ya bona?

554-280 Mme pele bakena, batla dula bakgutsitse kamoo. Mme kgaitsedi moo, Kgaitsedi Irene, moo -- sefaleng, a bapala -- kapa moo, a bapala "Tlase sefapanong." Re ka se ... Diashare diya hodimo le fatshe. Ha ba bona emong a buwa, batla re, "Sh, sh, sh." O ya bona? Mme ha bana ... Batla dula fatshe mme batla re, "Ke ntlo ya Modimo, moratuwa. O seke. O lokela ho itshwara hantle." Mme banna le basadi, kaofela ha bona, batla haka dijase tsa bona ka tsela e jwalo. Hobe le emong mona monyako ho ka hlokomela ha lemati le buleha. Ebe ... Mme sohle se loketse mosebetsi, o ya tseba, ho beha kereke maemong a yona. Bohle ba nehwa ditulo.

555-282 Mme kene kele ka phapusing, ke rapela, ke bile moo ho fihla ka hora ya boraro. Ho ne hose ya nkgathatsang. Ke ile moo ka molaetsa.

Mme ka nako yona eo, moetapele wa pina a etella pina pele, "Ha re phetleng sefela se-itseng-jwale," Jwalo ka, "Tlase mane Sefapanong moo Mopholosi a shweleng teng," jwalo feela, o ya tseba, mme seo se tswelle pele. Ebe haba buwa ka tsela e jwalo ... Ha re qete nako ho buisaneng le ka tsela e jwalo; seo ke Lentswe. Ha ba nale sefela ho ka se - bina, ke sona seo ba nang le sona-se binwe. Re ... Lentswe eleng seo batho base tletseng moo; ke ntlo ya ditukiso.

555-284 Mme mohlomong kopano, jwalo ka Moena George, Moena George DeArk, a eme mme a fane ka thapelo. Mme retlaba le karolo, ya ho bina ole mong jwalo. Mme ebe ke nako, e mong a mpolelle hore ke nako. Haeba hole jwalo, ho lokile, ketla tla ka taba eo ketla tla. O ya bona? Jwale, mohlomong ho nale kopano kae kae ka kerekeng, kopano ya bona feela. Mohlomong pele ho kopano ka bosiu boo, bane ba nale kopano pele ho moo. Mme ke moo he ... Ke nale seo mona, mme kere, "Ho ngotswe mona pampiring monas hore hotlaba le sekgohola bekeng e tlang," kapa se seng, ntho -- eo o e tsebang, se seng sekang seo setla etsahala. "Ho ne ho ngodilwe, ho buwa ka diteme, mme seo sa tolokwa ke bahalaledi mona, Moena Mang-le-mang le Moena Mang-le-mang. Dipaki tse pedi difana ka seo; bangole mabitso a bona pampiring. Mme seo hasene se ngotswe fatshe, 'Etlaba seo setswa ho Modimo, ho jwalo-le-jwale le jwalo-le-jwalo.'" Eo ke karolo ya pele.

555-286 Ebe ketlare, "Ho lokile, re tla lokisa sena; bohle thapelong. O ya bona? Jwale, na ho nale kopo e ikgethileng, bohle?" Le ya tseba. "Ha re rapeleng." Ho dula le ho rapela. Hantle feela hotsw aLentsweng, hantle feela hotswa Lentsweng. Hang feela kamora seo, ho etswa althakolo. O ya bona? Althakoholo ke ntho e etswang, althakolo: ke ho bitsetsa batho aletareng. Mme kamora seo, mohlong kamora seo ho tla rapellwa bakulang. O ya bona, ka tsela e jwalo feela. Tshebeletso etlatswa, hobane moya wa moporofeta o taolong ya hae.

556-289 Ke seo keneng ke se nahana ... Le ya hopola pono ela eo keneng ke bona Lengeloi la Morena letla ho nna? Ke ne ke dutse moo ka phapusing, ke nahana, ka seo, oho, hantle ka seo, ka hore, "Moya wa baporofeta ... seo sekaba jwalo jwang?" Ke ha ke bona kganya e phatsimang, mme ke leo letla hantle feela ho nna. O ya bona? Ke hona moo le neng le ntaela hantle feela (O ya bona?) kopanong tsena. Jwale, tjhe, seo ke -- motho ya fanang ka molaetsa ... Seo ene ele potso ya hao, ke dumela, "Motho ya fanang ka molaetsa, na otla ... Ke -- na motho ya fanang ka molaetsa, o tla tseba hore ke Lengeloim kapa tjhe?" [Moena ore, "Tjhe, potso ene ele, ore ho nale dipuo tsa mangeloi ..." Karolo.esa sebetseng.ho.theipe -- Mongodi.] Hake nahane ha a tla etsa seo. Jwale, ke tsela eo re fumanang seo ka teng. Empa o ya bona,o ya bona, hare fumana tsela ya ho etsa seo, moo o nang le tokelo ya ho etsa soe, hare ke re ...

556-292 O ya bona, mosebeletsi emong le emong wa Modimo. O re, o buwa ka diteme; o ya hlalosa; le ho buwa ka diteme; ho porofeta; o mosebeletsi feela ka hare ho tshebeletso; empa o thola se seng moo. O leka ho thusa Mmuso wa Lehodimo, etsa se seng (O ya bona?), mme jwale lona baena. Ke lona lebaka leo badisa, ka tsela ena, re kopanang mmoho; re ntho ele nngwe. Lona baena le mmoho, balang Mangolo, buwang ka dipuo le hodi hlalosa, le ho fana ka molaetsa. O ya bona?

556-293 Empa jwale, monna enwa, ebe, ha a hlokomela ... O bile dikopanong; o nale neo ya diteme. Ebe, o tla dikopanong; o buwa ka diteme mme haho toloko, toloko hae fumane seo. [Moena o ya botsa, "Na o tlare ho nna batho bao ba hodisa Mmele, empa baetapele ba kang badisa, baruti, jwalo jwalo, hantle Mmeleng?" -- Mongodi.] Eya, ho lokela hoba jwalo feela, tokafatso. Oya bona? Sena se neilwe hoka lokafatsa. O ya bona? Ke dumela, ha Moya o nehetswe hoka lokafatsa, tokafatso ya kereke.

556-295 Jwale, ba -- batho bana ba buwang, ba tlatsitswe -ka Moya, haho pelaelo ka seo. Jwale, motho ke enwa, mohlomong o buwa mona kopanong, mme a fana ka ... Jwale, o lokile pele ho botoloki (O ya bona?), leha hole jwalo haho ya tolokang; ho nale se seng sephoso moo. Toloko hae kgone ho etsa letho. O ya bona? Yena -- yena o lokela ho hlalosa puo eo. Mme e kanna yaba o nale neo ya ho toloka diteme, empa ha ana neo ya diteme, puo. O ya bona, yena ... Mme seo a ka se etsang, ha a sebedisa diteme, ebe o ya bona ... Jwale, seo -- a ka se leke seo ... Ha a leka ho tswella ka boyena, o hateleha ho etsa seo. A ka se ... Yena -- o fositse ho tloha ho qaleng (O ya bona?); haho moo atlang hoya teng. O ya bona, o nahana, "Jwale, Modimo a le hlohonolofatse, thaka leo ha le batle ho hlalosa diteme tsaka. Ke phetho seo." Jwale, o ya bona, o fositse ho tloha ho qaleng. Hona moo -- o nale mokgwa o fosahetseng, tsela e fosahetseng. O ya bona?

557-297 Empa ha a ikokobeditse, ere, "Jwale, mohlomong Modimo o ne a sa batle tshebetso ya hae. Empa leha hole jwalo ... O hlohonolofatsa moya waka. O batla ho ntlotlisa, ka ho tseba hore ke pela hae ha ke buwa ka diteme. Jwale ketla tsamaya pela tshimo ya diapole, 'Oho Modimo.' Mme matla theohela ho nna, mme ka qala ho buwa ka diteme. Katla kele ya ntjhafetseng. O ya bona?" "Oho, o ya bona, O buwa le nna, Mmusi; O mpolokam hore ke buwe kaditeme." O ya bona? "Mme, Mmusi, kajeno kene ke lokela ho buwa le motho eo. Ntshwarele bakeng sa tseo, Mmusi. Ke -- ke -- ke fetile seo kenebng ke sa tshwanela hose feta. Ntate, ntshwarele kakopo hle." Mme kaho otloloha feela, seo se ile le diteme. "Aha, whew, ke ikutlwela kele betere ha jwale."

O ya bona, ho lokile jwale. O ya bona, neo -- neo ya hao ha e batlehe hore o e sebedise ka hare ho kereke, empa keho itlotlisa. "Ya buwang ka dipuo tse sa tsejweng -- o itlotlisa yena." O ya bona? Jwale, haho se toloko, ebe ... O ya bona seo ke se bolelang? O ya bona, ke sona seo. Ka tsela e jwalo a ka se tsebe yena ka boyena. O tla ... Empa o tla tseba ha a etsa phoso. Jwale, jwale o tl dumela hore seo se etsahale (O ya bona?); ke ntho yona eo feela o ka e etsang. Ke lona lebaka le etsang hore ke nahane ...

557-Q-116

116. Hlalosa I Bakorinthe 14:5.

Ke mang ya nepang seo ka potlako? Emong wa bona ke ka tsela e jwalo feela?

[Karolo.e sa sebetseng.ho.theipe. Mona ho I Bakorinthe 14:5:

... kaofela ba buwa ka diteme, empa ho molemo hoka porofeta: hobane boporofeta bofeta ho ka buwa ka diteme, ntle leha a toloka, a ka fumana tlotliso -- Mong.] Ho lokile. "Nka mpa ka ... Ke ne nka rata ha kaofela ha lona leka buwa ka diteme." Paulose o leka hore ... Jwalo ka kereke, wena -- o be kereke yaka. Tse ding tsa dikereke tsa Paulose dine dise kgolo. Hantle feela, ka nako enngwe leshome le metso e mmedi. O ya bona, o ya bona? Jwale, o ile are, "Ke ne ke rata ha leka buwa ka dipuo kaofela ha lona." seo seya makatsa? O ya bona, ha -- ha -- ha kere -- ho Diketso 19, ke dumela hore ene ele tasene feela (O ya bona?), karolwana feela. O ya bona? Haesale ele methwaela feela. O ya bona? Mme ke nahana hore ene le bammalwa feela, tasene feela ya banna le basadi (O ya bona?) ho yona.

558-302 Jwale, ha -- o ya bona mona, are, "Ne nka rata ha kaofela ha lona lene le ka buwa ka diteme. Nka mpa -- kene ke lakatsa eka leka buwa ka diteme kaofela ha lona, kaofela ha leka buwa ka diteme, le tletse Moya o Halalelang." Empa a re, "Nka mpa ka porofeta; ntle le hore hobe le botoloki, hahobe le botolokile." Seo se baleha jwang? Mang ... Na o nale seo moo, hantle feela. Ha re baleng hape. Jwale, mamela.[Moena o qala ho bala 1 Bakorinthe 14:5, "Ne nka rata ha kaofela le ka buwa ka dipuo ..." -- Mongodi.] Jwale, ema hanyane, "Ne nka rata ha kaofela ha lona leka buwa ka diteme." [" ... empa leka mpa la porofeta: ..." -- Mongodi.] "Ho molemo hore le porofeta." [" ... ho molemo ho porofeta ho nale ho, ..."] Jwale, ema hanyane. Jwale, ke eng se seholo ho nale ya porofetang? Ke hona moo o neng o batla hore ke emise teng? [Moena ore , "Seo ene ele phapang ...? ..." -- Mongodi.]

Eya. O ya bona? Eya. O ya bona? Jwale, ke mona ...Jwale, mohlala, jwale, re nale batho ba babedi hara rona mona basa rutehang. Haba tsebe letho ka sena, mme ke ya kena ... Re qala mona kopanong, mme -- mme re qala ho buwa ka dipuo, emong le emong a buwa ka diteme, re buwa ka diteme, mme re buwa ka diteme, mme re buwa ka diteme. Mme jwale ho lokile, ke eng? O ya bona, monna ya sa rutehang o tla re, "Huh, bahlanya kaofela." O ya bona? Empa ha o borofeta (O ya bona?), ebe ke ntho, eo a ka e utlwisisang.

558-307 Jwale, tswella o ilo phomola. [Moena o ya tswella, " ... haho se toloko, ..." -- Mongodi.] Ke wena moo he. Jwale, "Ha hose," o ya bona? Ke -- ketla ... Bao ele -- ba porofetang ba matla ho feta ba buwang ka diteme le batolokang. Jwale, tswella. O ya bona? [" ... ho ntlafatsa." -- Mongodi.] Ke eo taba he. O ya bona, ho itukisa. Jwale, ka mantswe a mang, hobaneng, kereke ... Thaka lena mona ... Mona, ba sa rutehang; le dutse hara rona mona; re nale kopano mona. Re dutse mona -- re rata ho tseba ka Modimo, kaofela re buwa ka diteme. Haho ya reng letho, re qala ho buwa feela. "Ke batla ... ke ... Ho tla loka" Paulose are, "Kaofela ha le buwa ka diteme, hotla loka." Empa ha ba bang ba lona baporofeta, emang mme lere, "HOITSWE KE MORENA, Ho nale monna mona ya dutseng, ke moditjhaba. Lebitso la haer ke John Doe. O tswa sebakeng se itseng, sebakeng se itse. O siile mosadi wa hae le bana ba bane. O teng mona hoka batla thuso. O ne a nale ngaka mane Memphis, Tennessee. Mme a re ... Ngaka e itse o nale mofetshe wa matshwafo. O ya shwa.'"

559-309 A re, "Ha bohle re ka buwa ka diteme, o ne a tlare ... Ebe batla re, 'Na ha le hlanye'? Empa ha le porofeta, ebe batla wa ka difahleho, bare, 'Ka nnete Modimo o nale lona.'" O ya bona, seo ...

Jwale, jwale, mona. Jwale, o buwa ka diteme, empa emong o fana ka botoloki, a re, "HO ITSWE KE MORENA," tlasa botoloki, Ho nale monna ya dutseng hara rona, o siile mosadi wa hae, o ne a le Nashville kajeno,'" kapa Memphis, kapa leha ele eng feela, "'mme o nale mofetshe. Kena, mme lebitso la hae John Doe,'" ke - mang-ka tsela e jwalo. O ya bona?

559-311 "Ntle leha ho nale botoloki." O ya bona, ebe he o fana ka boitokiso. O ya bona? Ebe o tlare ... Ebe otla tswa, ore, "Ere ke o bolelle se seng: o seke wa bolella Modimo hore ha ana le batho bana ba kamona. Hantle feela. Batho bana ba tseba sohle." O ya bona?

JHwale re batla neo tsa boporofeta le tsa ho buuwa ka dipuo. Empa ho buwa ka diteme (O ya bona?) o lokela hoba le botoloki. Mme ebe he, ebe ha se ho tolokilwe, ke boporofeta. O ya bona? Ke boporofeta. Jwale, ke nale potso mona, jwale -- ketla kena ho yona ka potlako. [Karolo.e sa sebetseng.ho.theipe -- Mongodi.]

559-Q-117

117 .... Mattheu 18:10.

[Moena o bala Mattheu 18:10:

... le seke la hlokofatsa bana ba banyane; hobane kere ho lona, hore lehodimong mangeloi -- mangeloi a dula a tadimele sefahleho sa Modimo -- Mong.]

Ho lokile. Jwale, moena, leha ekaba o mang, hobane haho lebitso, ke tekete e nyane feela (O ya bona?) leha e kaba o mang. Ke nale bonnete ke ...

Jwale, o ka nka tsela tse pedi. O ya bona? Empa ke dumela botoloki, ha o ka ntshwarela feela, "Hlalosa sena," tsela eo botoloki boleng ka teng.

Jwale, phetla ho II Bakorinthe, emong, 5:1, e bolela kamokgwa o tjena, "Ha motlotlwane o na o lefatsheng owa ..." O ya tseba hore na ke eng. O ya bona? "Ha motlotlwane ona owa, re nale o mong (O ya tseba.)." Ho lokile.

560-316 Jwale, O tla ... Ha o hlokomela, ho Mattheu 18:10, O ne a buwa ka bana. Ene ele bana, babanyane, ba lemo tse tharo ho isa boneng, a ba nka. "Ba tlisa bana ho yena, ngwana." Bana batswa "ngwana." Ngwana e monyane -- ngwane emonyane, e seng e moholo-e monyane. O ya bona? Ha se lebaka leo. Jwale, Are, "Le hlokomele bana." Ha o batla botoloki ba seo "hose batshware hantle." O ya bona, "Hose batshware hantle." Hose batshware hantle, o seke wa etsa seo. Ke bana; haba tsebe letho. O ya bona?

Mme jwale hlokomela, a re, "Hobane ba -- hobane mangeloi a bona a ho Ntate mahodimong." O ya bona? Ka mantswe a mang, "Mangeloi, a bona -- manqosa a bona, mmele ya bona, mmele ya bona ya mangeloi haba eshwa, e nale Ntate lehodimong." O ya bona?

560-319 Jwale, "Ha tabernakele ena e wa, re nale e re emetseng." Na seo ke nnete? Seo ke mmele. Sheba mona. Ha nka kgona ho kena ho sena ... Hobane, ke ya tseba -- nka se fumane seo. Empa mona, e re ke o nehe seo hobane seo se theiping, mme otla fumana seo. Sheba, ka bosiu bo bong Peterose tjhankaneng. Ba ne ba nale thapelo ntlong ya Johanne Mareka. O ya bona? Mme jwale Lengeloi la Morena latla, hore Topallo ya Mollo, Kganya e theohe, mme Peterose one a lora a robetse a bona seo. Ene ... Bibele ere ene ele Kganya. O ya bona? Mme ke dumela ha enngwe enale rona ha jwale. O ya bona? E theohile. Mme re kena hang hape ho mathata ona ao, mohlomong ntho yona eo e etsahale. O ya bona? Mme e kene mona, mme Are, "Tloho, tsamaya le Nna." Jwale Peterose a nahana, "Ke ya lora, jwale ketla ema ho lebella hore ho etsahalang." Jwale o ile a tsamaya hantle feela tlhokomedisong, le monahano, "Uh-huh. Jwale, re feta moo, lemati la ipula." Atswa monyako, la ipula. A kena ka hare ho motse, mme la ipula. Mme o ne a ntse a nahana hore o ya lora. Jwale a ema ntle moo, mme a re, "Jwale, ke lokolohile, jwale ketla ya ntlong ya Johanne Mareka re kopanele."

561-323 Bane bale mo, "Oho Morena, romela Lengeloi la hao, ho lokolla Peterose." Ka nako enngwe ha seo se etsahala [Moena Branham o ya kokota -- Mongodi.]. Lekgabunyana la leba monyako, "Ke mang ya leng moo?" La leba monyako, lare, "Hobaneng, ke Peterose." La kgutlela morao, are, "Hey, lona -- le ka emisa ho rapela, Peterose o se a le teng."

Bare, "Oho, hle. Tswellang pele," are, "le..." O ya bona?

[Moena Branham o ya kokota hang hape -- Mongodi.] Are, "Bula. Ke ya kena. O ya bona?" Mme a re ...Jwale a kgutlela morao, are, "Tjhe, ke Peterose monyako." "Oho," bare, "base bakgaotse hlooho ya hae; ke lengeloi la hae le monyako (O ya bona?), tabernakele ya lehodimo, o amohetse seo, ha motlotlwane ona owa, hobane one o moemetse lehodimong." Seo ke se boneng ponong, o ya tseba, ho tshela. "Ha motlotlwane ona owa, re nale o mong."

Mme mathaka a manyane a entseng sebe ... O ya bona? ... O ya bona?

561-329 Ha ngwana a -- a etswa popelong ya mmae, hang feela ha a le moo ... O ya bona, o ya bona? Empa pele ke moya. Jwalo kaha Moya oo o qala ho nka boemo ba nama, kokwana eo e nka karolo nameng, mme hang ha e tloha moo ... Jwale, ka popelong, e nyane, e ya tsitsinyeha, e sisinya methapo. O tseba hoo na. Tseo ke disele. Jwalo ka boya ba pere bole hodima metsi, botla phaphamala mme botsamaye,mme otla botshwara mme botlolake. Ke ka tsela eo lesea. Empa ha le qala ho tswalwa lefatsheng lena le qala ho tsamaya, le qala hoba bophelo botsamayang. O ya bona? Hobane hang ha mmele wa lefatshe lena o tswalwa, honale mmele wa lehodimo, kapa mmele wa semoya, hoka o ama. Mme ha mmele ona o wa, ho nale omong wa lehodimo: "Ha mmele ona wa lefatshe o wa, ho nale o mong lehodimong." Hang feela -- jwalo kaha ngwana a fihla lefatsheng, ho nale mmele wa semoya o emetseng yena. Mme hang feela ha mmele wa semoya -- mmele wa nama ha o fela, ho nale wa semoya (O ya bona?), theophani eo bitsa (See?), theophani.

562-330 [Moena oya botsa, "Jwale, jwale, na seo ke ... ke wa nakwana, ke mmele wa ho tsoha bafung?" -- Mongodi.] Yeah. O ya bona? Yeah. Oho, eya. ["Ke tsela eo retlang ho phela ka yona ho fihlela letsatsi la tsoho ya bafu?" -- Mongodi.] Hantle feela. O ya bona, o ya bona?

Ha o soka o senolelwa bara ba batho. Ke dumela ... ke -- ke ya o tseba ke o bone. O ya bona? Empa hake tsebe hore ke mmele o jwang oo, empa kene ke kgona ho e utlwa jwalo kaha nka tshwara letsoho la hao. hobane sena se ho theipe, mme le ka kgona ho bapala sena kamora dilemo ke se ke ile. O ya bona? Empa ... Mme seo, leha e kaba eng (O ya bona?), Kene ke -- kene ke tshwere batho bao ke qoqa le bona, mme ene ele nnete -- jwalo ka nnete, mme leha ene ese jwalo ... Bane ba sa je ba sa nwe. Ho ne hole siko maobane le kajeno. O ya bona, ene ele bosafeleng.

562-332 Mme jwale, ha motlotlwane ona ... Baile batsamaya ka mmele oo, ba kgutlela lefatsheng, mmele oo o lokela hoba ka nama. Le -- lwerole le ye le kopane le theophani ya hokae, mme bafetohe batho hang hape, ba lokela hoja jwalo ka tshimong ya Edene. O ya bona? "Empa ha mmele ona wa nama owa, re nale o mong o re emetseng." Jwale bana bana ba senang sebe (O ya bona?), ha bana sebe, mangeloi a bona, ya bona "mmele" (eo Peterose a kgutlileng ka yona ... ) o ya bona, o ne o eme. "Bona sefahleho sa Ntate, lehodimong," e ho yena kamehla; "batseba seo," ke seo he.

562-334 [Moena ore, "Empa hona le mathata moo Jesu areng, karolong ya ho qala ya tsoho ya bafu, O re, 'Le seke la nkama,' O ne a soka A nyoloha. Mme ha a fihla ka phapusing moo Thomase a leng teng, O re, ' Kenya menwana lehlakoreng laka.'" -- Mongodi.] Hantle feela, O ne a soka a theoha. ["Mme phapang ya tsena tse pesdi, moo A neng a re ho ba bang, mola o laela Thomase."] O ne a soka a nyoloha moo. O ya bona? Yena ... ["'Hobane ha Ke sonyolohele ho Ntate.'" -- Mongodi.] Hantle feela. O ya bona, O ne a soka a angwa ho fihlela -- kamora ho tsoha ha hae. O ne a tswa mobung ka nako eo. O ya bona? O ne a tswa mobung jwalo kamotho, empa o ne a soka a nyoloha. O ile a re ... A bolella Marea; A re, "O seke wa nkama."

O ile a re, "Rabboni."

O ile a re, "Nkama ... O seke wa nkama, hobane ha ke soka ke nyolohela ho Ntate. Empa ke nyolohela ho Modimo, ho Ntate waka le Ntate wa lona."

Mme ka bosiu boo, kamora moo a nyolohela lehodimong,o ne a tswa bafung, a nyolohela ho Modimo, a kgutla, O memme Thomase ho ama lehlakore la hae. O ya bona, O nyolohetse lehodimong. Hantle feela. Ho lokile.

563-Q-118

118. Jwale, ho I Bakorinthe 14, "Latela -- latela bohlale le dineo, empa le lakatse boporofeta." Webster, a re, "boporofeta": "ho ka bolela tse tlang, haholo tsoseletso." Na molaetsa ... Jwale, bao ... Seo -- ke seo Webster a se boletseng -- moena o boletse seo. Na molaets ao ka bitswa boporofeta leha o sa bolele setlang?

Tjhe, monghadi. "Boporofeta" ke "ho bolela setlang." O ya bona? Ho lokile.

563-Q-119

119. Jwale, I Bakorinthe 14:27, Ke dumela ha diteme dilokela ho tolokwa empa ho lokela hoba le melaetsa e meraro ka tshebeletsong ele nngwe. Seo ke Lengolo. Ke ngotse seo mona fatshe. Hantle feela, hare ... Re tlwaetse seo. O ya bona? Seo ... Eya, monghadi, ke -- ho lokela hore hotswe ka boraro feela. Seo ke ho I Bakorinthe 14. O ya bona? Hantle feela, "ka boraro." Jwale, le hlokomele seo dikopanong tsa lona, baena. Jwale, o tla -- o tla fumana seo ha se hlaka hona jwale; o tla fumana hore bathop ba bangata baya makala. Mme o seke ware jwale haba na Moya o Halalelang. Empa, o ya bona, Paulose o ne a ilo lokisa kereke ya Korinthe. Re tseba seo bohle, na haho jwalo? O ne a lokela ho lokisa. Mme a re, "Tsohle dilokiswe ho ya ka molao."

564-339 Jwale, haeba o ka hlokomela, Paulose, ho ya fatshe, o ne a dula a nale mathata ka Bakorinthe. O ne a soka a bathola bale nneteng ... Ha a soka a bolela jwalo ka Baefese; o ne a ka ba ruta tshireletso ya sebele. Haho letho ka tshireletso ya sebele -- ho -- kereke ya Korinthe. Bane ba dula ele bana, ba leka, "Ba bang banale diteme; e mong dipesalema." Na seo hase nnete na? O ya bona? Mme ha tshebeletso e qala ...

Jwalo ka Martin Luther, o ne a tletse ka Moya o Halalelang ho fihlela a buwa ka diteme. O boletse jwalo bukeng ya hae, a re, "Ke buwa ka diteme," are, "empa hake ruta batho ka seo," a re, "batla batla dineo tsa Monei." Seo ene ele nnete. O ya bona? Batla batla dineo ho nale Monei. Mme ke seo batho ba se batlang, mme baqale ho ikgohomosa haba buwa ka diteme. Mme ha -- ha Modimo a sa batlwe, mme haho molemo -- haho thuso. Empa re ...

Jwale, kereke tsa sejwale jwale difetola tseo tsohle, empa rona tjhe. Re ya dumela hore ke dineo tsa Modimo mme dilokela hoba teng. Haho jwalo na, Moena Roy? Hantle feela. Eya, monghadi. Kenya seo ka hare ho kereke. Se lokela hoba ka hare ho kereke. Neo ya ho buwa ka diteme e lokela hoba teng (O ya bona?) ka har eho kereke ya Modimo.

564-343 Jwale, ha re shebe potso ene ereng. Are, seo:

Ke dumela ha melaetsa yohle ... (Ke nnete.) ... e lokela ho tolokwa, lehore ka bopaki badipaki tse tharo. Hantle feela. O ya bona? Hobane haeba o ... Jwale, ha rere, mohlala, jwalokaha re nale kopanop re dutse mona -- le ... Jwale, hotla mothusa ka eng ho buwa ka diteme, yena a buwa ka diteme, yena a buwe ka diteme, yena? Hobaneng, reka ferekana kaofela re ka se tsebe hore na ho etsahalang. O ya bona? Paki tse tharo, ha ... jwalo ka, Hollin, o buwa ka diteme, ha abuwa ka diteme ... Mme ho hlokahala toloko. Jwale, ho ka nna haeba le toloko ele nngwe ntle leha o toloka diteme tsa hao. Jwale, o ... "Ha ya buwang ka diteme a rapele hore a be le botoloki hape." A ka toloka diteme tsa hae -- jwalo kaha a toloka. Empa ho lokela hoba le toloko ele nngwe hodima tsohle ... haho nale ya buwa ka diteme, jwale rapela hore o kgone ho toloka -- hore na o reng.

565-346 Jwale, o seke wa ikgohomosa, hobane oya itlotlisa. O ya bona? O seke wa etsa seo. Empa buwa ka diteme ho itlotlisa, tlotlisa kereke. O ya bona? Ke ka baka la ekgolo, moena. Neo tsena ditlotlisa Modimo, ho tlotlisa kereke, ho tlisa batho ho Modimo, hoba tsebisa hore Modimo o nale rona. Hase Modimo o shweleng; ke Modimo o phelang hara rona.O ya bona?

Re lokela ho hlokomela seo hantle feela, hobane, moshemane, Diabolose o hloile se seng le se seng seo ele nnete (O ya bona?) ho bona nnete tsa sebele. Hobane dineo diya fokola, mme a ka ya nneteng ka dineo tsena. Monna, oho, monna, o kgona ho dikopitsa. Jwale ke lona lebaka leo ...

565-348 Jwale, sheba, phapang mahareng a neo ya boporofeta le boporofeta ka bo bona, difapane haholo. Pele ho boporofeta ... Monna ya nang le neo ya boporofeta ontse a nale ho ka bolellwa pele ho tshebeletso, ba babedi kapa ba bararo ba lokela ho fumana seo kaho dumellana. Ke nnete eo. Empa eseng boporeofeta (O ya bona?), boporofeta ke mosebetsi. Neo ya boporofeta. Moporofeta o tswalwa jwalo, o nale HOITSWE KE MORENA, moena, hantle feela. Haho letho moo. O ya bona? Eo ke moporofeta. Empa neo ya boporofeta, ke neo eo. O ya bona? Enngwe ke karolo ya Modimo; enngwe ke neo ya Modimo. O ya bona? Mme phapang ke eo he.

565-349 Jwale, molaetsa, ore, jwale, mohlala, ke tsela eo ho lokelang hoba ka teng. Jwale, re tla re, jwalo ka Moena Junie, mantsibuya, o ya hlalosa. Re ya tseba hore ke toloko. Moena Neville ke toloko(O ya bona?), ho toloka dipuo. Jwale, re tseba seo. Jwale, ho etsahalang haele mona re kopane mantsibuya, oho, Moya wa Modimo-o be o se o buwa. Hle, wa ho loka. Mme re nale sena -- re nale ... Ema, kereke etla qala kamora motsotso. O ya bona, re kopana pele ho kereke. Ke lokisa jwalo le nna mona.

Jwaale he, ntho ya pele eo ke e tsebang, Moena Ruddell o ya ema ho buwa ka diteme. Ema motsotso feela. O ya bona? Junie a eme, "HOITSWE KE MORENA, ntho e ietseng-ntho e itseng," kapa se seng mona. Bangodi mona (O ya bona?), leha ho ka thuwang. Ha re nkeng seo ka potlako, hobane ... Re fumana seo botjha, hantle seo a se buwang. Ho lokile, ba ... Ha -- ha seo se latola, ebe wena -- ho molemo ho lebala seo (O ya bona?), hahola seo. Empa ha seo sesa dumellane, seo seamohelaha ka paki tse pedi, ebe seo se ngotswe fatshe mona, ba ngotse mabitso a bona. O ya bona? Seo -- ke -- ke sa kereke. Seo ke ... Ke lebolella hantle. O ya bona? Ha ke tseba kapa bane ba etsa seo qalong kapa jwang.

566-351 Mme ntho ya pele eo ke e tsebang, ke ha Hollin a tlola, a buwa ka diteme. Jwale, ebe toloko e tla bolela ntho yona eo. O ya bona? E ka nna yaba ntho yona eo, ho nale se tlang ho etsahala, boporoifeta (O ya bona?), ho nale se seng setlang ho etsahala, kapa se seng seo o lokelang ho se etsa. Ebe Moena Roberson o ya tlola, a buwa ka diteme. Ho lokile. E kanna yaba ke molaetsa ona oo, ho fana ka botoloki bona boo (O ya bona?), e kanna yaba molaetsa ona oo. Jwale, Modimo a ka se fane ka melaetsa e mashome a mahlano. Re tseba seo, hobane o -- o ka se fumane seo. O ya bona? Empa leha ekaba eng eo e hatellang kereke, jwalo ka -- kapa ho nale se seng se etsahalang, ke ho tlotlisa kereke. O ya bona? Ebe -- ke -- hake dumelle seo (O ya bona?), hobane ke itse, "Haeke ebe ka bopaki ba babedi." O ya bona?

566-353 Jwale ka paki tse tharo, ebe -- ebe ke tla re, "Tswella o ngole seo fatshe, ebe le dibeha hodima sefalo." O ya bona? Hosane mantsibuya retla buwa se seng. O ya bona? Mme haeba ho nale se seng se etsahalang kapa setla etsahala hosane, Modimo o tla buwa se seng ka molaetsa wa hae. O ya bona seo ke se bolelang? Ha eke ebe ka paki tse tharo. Mme ke nahana hore, Webster ore, boporofeta boka ... Na potso -- molaetsa wa boporofeta hao bolele tse tlang?

Tjhe. Haeba ele boporofeta, kapa ke boporofeta, ho bolela setlang ho etsahala. Seo ke nnete.

566-Q-120 Ho lokile, mme ke nahana ... Jwale, ena ke ya ho qetela.

120. Moena Branham, nka -- na enngwe feela ... Moena Branham, enngwe ya dipotso tsena ... Sena se ngotswe ka motjhini. Na enngwe ya dipots ... Moena Branham, enngwe ya dipotso tsena ha o ikutlwa hose e -- kapa ho hlokahala (yeah), hoka buwa ka tsona, dibehe ka thoko, ha ke no ikutlwa hampe. Mosebetsi wa madikone ke eng hoya ka Lengolo?

Jwale, ke -- ke dumela hore ke nale seo. Haeba ke ... ke ya tseba hore seo setswa ho emong wa madikone. Jwale ke dumela haba nale boemo ba taba eo. Re lokela hoba le dikhophi tsa melao eo emong le emong wa madikone. Ha ke tsebe hore na reka kgona ho fumana seo na, Gene, e le nngwe -- kapa, wena Moena Leo, kapa e mong feela, hobane ... Fumana tse tsheletsng mme o dife madikone. Seo se fana ka mosebetsi, ho ya ka Mangolo, ledikone le lokela ho etsang.

567-Q-121

121. Haeba re kaba le molaetsa ka diteme otswang taolong re tla lokela ho lokisa seo ka tsela e jwang?

Jwale, eo ke taba e tebileng ya tshohanyetso. O ya bona, o ya bona? Jwale, Morena ao hlohonolofatse, ke ledikone le buwang sena, hobane sena se lokile. O batla ho tshwara sena ka matsoho a bana. Jwale, ha o fana ... Ha emong mona a etla tshebeletsong ya rona mona a fana ka molaetsa o tswileng ka thoko, haho seo leka se etsang ha ale sefaleng. O ya bona? O mpa fela ... Ba tswile taolong -- e tla -- seo seka senya tshebeletso. O ya bona? Empa haeba, ntho e lokileng feela, bakeng sa madikona, ke ho kgutsa feela. O ya bona? Hobane moporofeta ya sefaleng ... O -- o tshireletso ya teng; o lepolesa la hae. O ya bona? O molebedi. O ya bona? Jwale, haho nale se seng hara ... Haeba ke se hara tshebeletso ya rona, motho a sa rutwa. O ya bona? Barutilwe. Ke seo re lekang hose fumana mona (O ya bona?), hore re -- re tseba seo re se etsang. Re tseba ho kwetlisa batho ba habo rona. Empa haele -- haele kantle ho tshebeletso ya rona, jwale, hare tsebe hore motho eo wa batho o kwetlisistswe ka tsela efeng.

567-359 Mohlala, jwalo ka ... Billy hopola sena, Costa Mesa, California. Nako le nako hake tlo bitsa althakholo mosadi e mong otlolela hodimo, a matha aya hodimo le fatshe, a buwa ka diteme, mme seo se senyehe. Mme ke lokelwe ke hotswa feela ka hare ho kopano. O ya bona tshenyo e etsahalang -- ho swabisa hoo. O ya bona? Jwale o ya bona haho seo seka swabisang Moya wa Modimo ha dintho dile maemong a lokileng. O ya bona? [Karolo e sa sebetseng.hohang.ho.theipe -- Mongodi.] ... pele a qala, o ne a itukisa pele, hobane kene ke miolebella. Mohlanka wa Modimio e mong le emong o ne a tla etsa jwalo. Ebe mosadi eo o se a le teng moo, mme a bolella Billy, mme Billy a mpolella seo ha ketla mantsibuya, are, "Ntate, na o tseba mosadi elwa ya -- ya thibelang althakholo, ka masiu a mabedi?"

"Yeah."

Are, "O ne a dutse mola ntle," are, "are, ' Ho bokwe Modimo, Billy, ke nale molaetsa o mong mantsibuyeng ana.'"

Jwale, o ya bona? Ka mosheba hara matshwele. Hone hole teng dikete tsa batho moo; ke nako eo "Reader's Digest" e neng e ngotse ka phodiso ya Donny Morton, o ya tseba, "Mohlolo wa Donny Morton." Jwale ka sheba mosadi eo, mme ka nako ya ho etsa althakholo, a ... Jwale, o ne a sa rutwa: haho ka tsela enngwe, mosadi ya lokileng. Empa a qamaka, a lokisa moriri wa hae. O ne a nale morir o bobilweng. O ya bona? Jwale o ya bona, ene ele leloko la Assemblies kapa kereke tse ding -- seo se ile sa dumella seo. O ne a lokisa moriri wa hae. O ile a inama a lokisa dikauso tsa hae, a itukisa. Mme ka nako yona eo ka etsa althakholo ... Ka re, "Jwale, ke ba bakae mona ... Ke ba bakae mona ba batlang -- ho fana ka pelo tsa bona ho Morena Jesu."

568-362 A phahama. Kare, "Dula fatshe." A qala hape. Kare , "Dula fatshe!" O ya bona? Mme moshanyana, bohle ... ka emisa feela. A etsa eka ha a utlwa, mme ka phetha taba eo. A nkutlwa kgetlong leo, hobane ke ile ka batla ke diha moaho oo ka maekrofouno. Mme a dula fatshe.

Kare, "Jwale, kaha kene ke bolela, ke bomang ba ratang ho fana ka pelo tsa bona ho Morena Jesu?" Mme ka tswella hantle feela ka kopano. O ya bona?

Mme ka bosiu boo ha ke lebile trakeng, kene ke potapotilwe. Mme basadi ba bangata bakang ditsuonyana, o ya tseba, "O phoqile Moya o Halalelang."

Kare, "Ke entse seo?" Kare, "Nka phoqa Moya o Halalelang jwang ha ke latela Mangolo na -- O -- ho bolelwa jwalo Mangolong?" O ya bona?

Mme mosadi enwa are, "Ke nale molaetsa hantle feela hotswa Lentsweng la hae."

Kare, "O o neilwe ka nako e fosahetseng, kgaitsedi." kare, "haho jwalo ..."

"O re na -- e ne ese Modimo?"

Kare, "Nka se o bolelle, mosadi." Kare, "Ke dumela hao ne ole jwalo. O ya bona?" Kare, "Ke tla bolela sena bakeng sa hao, hore, ' Kere ke dumela hao ne otswa ho Yena.' Mme ke dumela hore o mosadi ya lokileng, empa one o tswweile taolong." Mme modisa wa hae o ne a eme moo. Ke ya tseba hore ene ele modisa wa hae. O ya bona? Kare, "Ho nale ntho ele nngwe eo nka e bolelang, nameng o hloka hore o be le modisa ya o rutang." Kare, "O lokela hotla ho rona ho buwa ka Mangolo. Seo ke phoso, o tswile taolong. O lahlile meya e mengata, bosiu bofetileng, le maobane, mme o ne o tla nne o etse ntho yona eo hape mantsibuyeng ana."

Mme monna eo a re, "Moena Branham," a re, "Ntahwarele."

Kare, "O bolela jwang?"

Are, "O ne a lokela ho fana ka molaetsa; o ne o qetile."

Kare, "Ke ne kele sefaleng, mme mopya wa moporofeta o taolong ya hae. Kwe sale sefaleng."

Mme are, "Jwale ..."

Kare, "Ke sa nale molaetsa. Ke ne ke bitsa althakholo, hoka qetela. Ke ne ke lahletse letlowa; Ke ya lehula ha jwale. O seke wa lahlela terata e hlabang ntle moo hobane ho nale seo setlang ho o utlwisa bohloko. O ya bona?" Kare, "Kene ke hula letlowa." Mme ka -- kare, "O ile a nkena hanong -- ho tlisedng meya. Bona ... Ho thusang ho rera leho etsa tsohle ha o sa fumane meya? O ya bona?"

Mme a re, "Jwale, molaetsa wa hae o ne ole kamora wa hao. Wa hae o ne otswa hantle sefaleng ... Wa hae o ne otswa ho Modimo."

Kare, "' Ha motho a lekanya hore ke wa Modimo a ke a tsebe hore seo ke se bolelang ke molao wa Modimo. Empa ha a iphapanya, ha a iphapanye. Ha rena molao o jwalo, leha ele kereke ya Modimo,'" ke khouta Paulose, o ya tseba. Kare, "Tjhe, monghadi, haho se setjha moo. Are ... Jesu o itse, ' Ha mantswe a batho ebe leshano Aka ebe nnete.' Paulose ore, 'Leha hoka theoha lengeloi lehodimong letla ka enngwe evangedi ntle le yena, le neuwe anathema.'" Kare, "Monghadi, o tswile taolong hohang." Kare, "Ke kereke ya mofuta o feng eoe o nang le yona? Ke dumela haele moferefere feela ka hare ho yona. O ya bona? Ha o dumella batho ho etsa seo ka nako ya althakholo? O nale mosebetsi, kaofela ha bona ba nale mosebetsi, empa o nale nako ya mosebetsi oo (O ya bona?) ba o neilweng."

570-376 Hantle feela ka tsela e jwalo. Tjhe, mme haeba ke sona seo se nkang sebaka ka hare ho kereke, jwalo feela, ba bang ba baena le dikgaitsedi ka hare ho kereke ba buwang ka dipuo, jwale, madikone ka hare ho kereke, boto e lokela ho kopana mmoho, mme ere, "Ha re shebeng theipe ena. O ya bona? O ya bona? O mpa ole ... Kapa modisa ..." Kapa ore, "Ke nale bonnete ba hore modisa o batla ho buwa le wena. Na o ka kopana le rona kamora sebakanyan (O ya bona?), moena." Ho kena mooa, mme re kena ho yena le ho buwa hantle feela. O ya bona? Mme rere ... Empa jwale, ha letswa taolong le tshwenya modisa wa lona (O ya bona?) ha -- haba tshwenya modisa wa lona, ebe baholo batla ya ho yena mme bare, "Ema hanyane." Mme ha modisa a le bontsha hore le eme, ebe o tshwere moya moo, seo ke hore ... Ba kgaola moya wa kopano. O ya bona?

570-378 Jwale ha modisa a emisa mme a diya hlooho, o seke ware letho. O ya bona? O seke ware letho; ntle le modisa. Empa o lebella modisa wa hao. Ha maemo ale ka tsela e jwalo, o lokela ho emisa seo, jwale tsamaya ka lerato la boena, ore, "Moena, kgaitsedi," leha ekaba ke mang, "Ke dumela hore o tswile taolong, hobane o sitisa moporofeta. O ya bona? O nale molaetsa hotswa ho Modimo. Ha a tiya molaetseng, ebe re tla bona seo kamora nakwana." O ya bona, hase seo se mositisa. Empa haele emong kantle kwana, mme modisa ka ntlhompho, ebeo -- hang feela o tla emisa seo. O ya bona? Jwale ... Mme ha o ka hlokomela, persente tse mashome a robong, botoloki, kaho khouta feela Mangolo ka tsela e jwalo, eo eleng nama ka mahlakoreng a mabedi. Le ya tseba hore ke bolelang ka seo. O ya bona? Ho lokile.

570-Q-122

122. Na ho dumeleha hore ba fetang bonngwe ba fane ka molaetsa ole mong ka diteme na?

Tjhe. Batla ka bonngwe jwalo. O ya bona? Ho fana ... Emong o ya buwa, mme e mong o ya hlalosa. O ya bona? Mme ha emong a buwa, botoloki; hobane hao sa etse seo, toloko e ka se kgone ho toloka hobane ke batho ba fetang bobedi ba buwang (O ya bona?) seo se fetoha pherekano ho yena. Mme Modimo hase Modimo wa pherekano. O ya bona? Jwale emong ha a buwe emong a toloke. O ya bona? Mme ebe ... Ba bararo haba fanang ka molaetsa, empa hahobe le ditoloko.

571-381 Ebe retlaba ... Jwalo kaha Moena Ruddell a ka buwa mme Moena Neville a toloke, Moena Fred a itholele yena. O ya bona, haho fumanehe toloko. Pele, e lokelwa ho hlahlojwa, hore ke wa Modimo molaetsa kapa, jwang, ntho ya pele. O ya bona? Mme seo se lokile. Jwale, ha Moena Ruddell a bua, Moena Beeler a bua, Moena Neville a bua, toloko hae kgone ho ka kenya sohle sena kelellong; ho -- ho, o tla tseba jwang? O ya bona? Ha yena. Itholele feela; lebella. Tlohela se seng se senolwe ho emong; ha a ithulele feela, dula o kgutsitse. O ya bona? Mme ebe tlhaloso e ya hlaha.

Ebe, ha o etsa seo, ngola seo fatshe, o lebelle hore mohlahlobi o reng. O ya bona? Ha bare, "Jwale, seo ke -- seo ke sa Modimo." Ho lokile, ho nale molaetsa (O ya bona?) ngola seo fatshe. Jwale ema motsotso feela. Mme ntho ya pele eo o etsebang, jwale, ebe Moya o tsamaya hodima hae, o tla buwa. Toloko e eme, ho lebella hore Moya o Halalelang otla reng. Ke eo a tla ka molaetsa. O ya bona? Mme o ngole seo fatshe. O ya bona? Mme haebe ka dipaki tse tharo.

571-Q-123

123. Moena Branham, re ya tseba hore o lenqosa le rometsweng ke Modimo ho kereke ya ho qetela. Matshwao ona a le a neng a latela Jesu re a bona ao latela, mme re -- mme haho makatse ha babangata ba nahana hore o Messia. O ka hlalosa phapang mahareng a hao le Kreste?

Jwale, ke ya tseba, baena, seo ke nnete. O ya bona, empa hare eme pele, ke nale se sengotsweng fatshe mona, motsotswana. O ya bona, ka nako tse ngata ke ho sa utlwisise. O ya bona? Empa jwale, ho motho ka nako e nngwe ... Mme ke batla re shebeng kgaolo ya 3 temana 15. Ha ontse o etsa seo, ke rata ha oi ntse o bolela seo, ke ... Luke 3, ke ... kapa ... ke ho ... Ere feela ... Nkase kwale lemati, hobane haho motho. Leha -- ha nke ke fumane sena ho lona, baena. O utlwile seo; seo se jwalo. Empa ere ke o tsebise (O ya bona?); seo se lokela hoba ka tsela eo. Seo se lokela hoba ka tsela e jwalo. Haeba hone hoka sebe ka tsela eo, kene ketla baka molaetseng waka.

571-384 Moena, mamela, ke le hlahisa pela Modimo -- wena -- o ikgutsetse, empa ha one ole motho wa semoya one otla utlwisisa. O ya bona? Na hao tsebe seo a neng a se bolele? Na ha le sa hopola seo a neng a se bolele? "Jwalo kaha Johanne Mokolobetsi ane a etelle hotla ha Kreste pele, molaetsa wa hao ..." O tla etella pele hotla kgetlo labobedi ha Kreste pele. Ke se boletsweng ke Lengeloi la Morena. Jwale, jwale hlokomela. Jwale, "Jwalo kaha Johanne Mokolobetsi ..." Jwale, kaofela ha lona le utlwile. Le badile seo dibukeng, mme batho baleng moo bautlwa seo, le sohle, ha Lengeloi leo ka bolona le bolela seo, "Jwalo ka Johanne Mokolobetsi ane a etelle pele hotla ha Kreste la pele, wena ka molaetsa ona, otla etella pele kgetlo labobedi." Jwale, "molaetsa."

572-386 Jwale, ha o ka hlokomela, mme ke ... Willie e monyane kantle mola a kenya lebitso laka tlasa naledi, mme ke lona lebajka le entseng hore ke fetise seo (O ya bona?), hobane ke -- ke nahana ... Jwalo kaha, ketla otloloha feela. Ha ke dumele ha ke nale se seng ho molaetsa. O ya bona? Hantle feela. Ke dumela hore ke rometswe feela, ho kereke ena, ke ho thusa ho kgutlisetsa molaetsa ona moo oneng ole teng, hore a tle a kgone hotla.

Empa ke dumela, nna ka bonna, ke ... Ke dumela ha ke nale molaetsa. Ke dumela ha sena ele Kganya tsatsi lena, mme ke dumela ha e supisa nakong yona eo. O ya bona? Ke dumela ha Molaetsa oo a neng a buwa ka ona, "molaetsa oo a nang le ona." Jwale, ha o ka hlokomela Naledi eo moo, e ne ele ...

572-388 Ha re etse seo ... Ke ya tseba -- ke tshwere nako yaka mona, mme ke nale tsena tse ding mona dipotso, tse lokileng. Ha ke batle ... Ke kamora hora ya leshome jwale, jwale -- mme keya tseba hore le batla hoya hae. O ya bona? Empa mamela mona. Ere ke o bontshe se seng mona. O tla fana -- ka metsotso e mmalwa? Ho lokile, ho lokile. Jwale, sheba, ere ke buwe se seng mona. Jwale, ipolokele sena. O ya bona? Jwale, bolokang sena bakeng sa lona. Ke lokela ho bolela sena hobane kele modisa wa lona ... le badisa baka le tse ding (O ya bona?), mme ke lokela ho etsa sena. Mme le baena le sebetsa le nna. O ya bona?

572-390 Jwale, kaha nna ke tseba, jwalo ka, ke ntse ke tshwana le lona. Ke Bongata ba lona letswa malapeng a Bokreste. "Ke moetsadibe ya motsho," jwalo kaha hone ho bolelwa kgale, "hara lona." Ya bophelo botlase haholo, ke nahana, seo seka ba jwalo, jwalo ka moetsadibe ya belaelang, ke ne le jwalo. Empa haesale ho tloha bongwaneng kene ke ntse ke tseba hore ho teng Modimo, mme ke tseba hore ho nale seo etsahalang bophelong baka. Mme ke -- seo se kantle ho dipotso, moena. O ya bona? Empa ere ke bolele sena, seo setla tla -- hotla tla molaetsa, mme hotla tla lenqosa. Ke dumela haele mona, ho -- e kanna yaba motho e mong ntle ho nna. O ya bona? E tlaba ... Empa molaetsa ona oo ke o rerang ke molaetsa wa tsatsi lena, mme ke molaetsa wa ho qetela. Le ya bona seo ke se bolelang, baena? Ke le beha ho sebaka sona seo, hobane le tshwana le nna feela. Le manqosa a ona molaetsa ona.

573-392 Haebe ... Mona, ke nale mohlala mona. Ke -- ke nahana hore ho etsa mohlala ke yona ntho ya bohlokwa haholo. Ere ke kwale monyako ona. Enwa ke Jesu, mme eo ke Jesu; Jwale, ketla beha sena mona, Gethesemane, mme sena mpna. Jwale, o kase eme ... Hake soka ke buwa sena mane kerekeng. Jwale, hopola, ke kganya ya mofuta ofeng (naledi) e etellang pele monna ya batlang bohlale "Ho re isa Kganyeng ya sebele"? Jwale, ke tlilo le bolella se seng mona. Ha re yeng hanyane -- ha Willie a qetile mona, mme are ho lokile jwale. Ha rere ho lokile. Nkase bolele seo, baena. Ke hempe e kopaneng. Nkase ke ... Leha nka dumela seo, nkase bolele seo. O ya bona? Emong akare, ke tsona tseo.

573-394 Empa mona, jwalo kaha kene ke botsitswe, bashemane ba bang, haba ka paka se etsahetseng. Hake rate ho palama sefaleng ke paka ka se etsahetseng. Hahobe le ya pakang seo, emong a etse seo. Hake rate ho etsa seo. [Moena ore, "Baile banna batla ho Johanne bare, 'Na o Kreste?'" -- Mongodi.] Yeah, seo ke nnete, se ke lekang hose fumana moo. ["Na eo ke Moporofeta na?'" -- Mongodi.] A latola seo. ["Ha aka a buwa letho, are, Ke lenswe la ya howang felleng.'" -- Mong.] "Lentswe la ya howang felleng." O ile a itukisa. [Moena emong ore, "Ba mmotsitse hore na ke moporofeta, are, Tjhe.'" -- Mong.] Yeah. Jwale ... Hobane moporofeta ke Eo Moshe a buileng ka Yena. O ya bona, eo ke Moporofeta. O ya bona, o ya bona? Empa one a tseba hore ke mang. O ya bona? Empa ha aka a buwa, jwale, eo ... Ha akaba a ba bolela (O ya bona?) mme ha akaba a buwa, "Ke lentswe la ya ..." E ne ele yena. O -- o ne a ree ke yena. O ya bona? Empa ene ele ...

574-397 Tswella. [Moena are, "Ha Kreste A etla, a latela Johanne, ba tlile ho yena bare ... badumela mme a ba ruta ka Elia ya tlang hotla pele ho Messia.A re, ' Ha le amohela.'" -- Mong.] E ne ele yena. Hantle feela. Hantle feela. Mme Johanne a nna are, "Hake letho. Hake letho. Ha ke lokele ho lokolla leqhwele la seeta sa Hae." Empa Jesu O itseng ka yena? A re, "Le ne le ilo bona eng?" Eya. eya. "Lene le ilo bona lehlaka le tsokotswang ke moya? Kapa lene le ilo bonang, monna ya apereng hantle?" Are, "Batlung tsa Marena. Empa lene le ilo bona moporofeta?" a re, "Kere eya, mme ya fetang moporofeta." O ne a feta moporofeta; e ne ele lenqosa la selekane. Ene ele seo a leng sona. O ne a feta moporofeta. A re, "Haho monna ya tswetsweng ke mosadi ya mofetang." O ya bona? Ke tsela eo honeng hole ka teng (O ya bona?); ene ele lenqosa la selekane. Ene ele yena ya neng a tsebisa, "Enwa ke yena." Ba porofeta bohle ba buile ka yena, empa Johanne o itse, "Ke Yena enwa." O ya bona?

574-400 Jwale, hlokomela. Jwale, hloklomela. Ba bohlale ba botjhabela bane ba latela naledi. Ke tla nkla tsela e kgutshwane. O ya bona? Ba latetse naledi, ho fihlela ba botsa, "OP kae ya tswetsweng Morena wa Juda?" Le tseba pina eo. "Re bone Naledi Botjhabela." Le utlwile seo, bala seo ho Mangolo. Ho lokile.

Bophirima ho etellwa, batswella,

Ho re isa Kganyeng ya sebele.

O ya bona, naledi e baisa Kganyeng ya sebele,hobane naledi e kganya Kganeng feela. Ke seo he. O ya bona? Ke bo mang baneng bakle mona ka Sontaha? O ya bona? Kaho rera feela ka seo. Galalelo ya Shekinah e bonahala naledi, mme naledi e kganya. Lengeloi la Morena le eme hantle sefaleng, hotswa ho Galalela ya Shekinah, ntho yona eo. Ene le teng moo. Re lebeletse hantle feela, E lebeletse mme e kganya moo. O ya bona?

575-402 Jwale, hlokomela sena,jwale, naledi eo e hlahile botjhabela. Na ho jwalo? Ene ekle naledi. Ho lokile. Mme naledi ene ele mang hotleng ha Jesu? Hobaneng, Johonne. O ne a lebisa Kganyeng ya sebele. Ho jwalo? Ene ele Botjhaebela Jesu. Mme jwale, ho teng dinaledi tse supileng sebakeng ka mehla ho ya Botjhabela. Mme naledi e tjhaba bosiu. Naledi ya hoseng e tjhaba hoseng. Mme dilekana kaofela. Jwale, kopanya pedi le pedi. O ya bona? O ya bona, ke seo he. Jwale haho jwalo ... Naledi hase Messia; e supa Messia.

575-404 Jwale, naledi ha e kgantshe kganya ya yona. Naledi e kgantsha letsatsi. Na ho jwalo? [Moena ore, "Tjhe." -- Mong.] Huh? ["Kelellong. Naledi e etsa seo; naledi dinale kganya ya tsona." -- Mong.] Yeah, naledi ... Yeah, hantle feela ... Ke mpa bontsha kganya. Yeah. Jwale, ha -- ha naledi e kganya, mme kganya ya yona e lokela hotla -- hotswa ho Modimo, hobane e ntle haholo. Na haho jwalo? [Moena ore, "Letsatsi." -- Mong.] Huh? Letsatsi ka bolona, ho tloha letsatsing. ["Matsatsi aya tloha." -- Mong.] Yeah. Mme ba ... Re bolelletswe hore matsatsi a tloha ho letsatsi. Letsatsi le betsa kganya ya lona ho letsatsi. Jwale ona hase a sebele. Ho jwalo? Eseng a sebele. ["Amang a ... Bongata ba oona a maholo hofeta la rona." -- Mong.] ke bolela ho rona, ho rona. O ya bona? Re buwa ka rona. Ho lokile.

575-405 Jwale, haeba ele matsatsia rona, kapa ho fana ka kganya, ke karolo ya amang. O ya bona? Tsatsi le leholo le re fa kganya, kganya e lokileng. Amanyane, kapa naledi tse nyane, moo re ka bona kganya, e hole -- letsatsi le kganyang,empa e amohela e nyane. Empa difana ka kganya eo. Na ho jwalo? Ebe ha kganya e kgolo e fihla, a manyane a ya tloha. Ho jwalo na? Hase -- letsatsi ho rona, ke ba bontshe feela. Le ya bona seo ke se bolelang?

Jwale, hoseng ho holo, ha tsatsi le tlo tjhaba, ho dikela ha letsatsi le ho tjhaba ha lona, le dinaledi. Na ho jwalo? Naledi tse pedi tse kgolo, ya botjhabela le ya bophirima.

576-407 Jwale, jwale le ya bona moo releng teng? Elia e ne ele lenqosa, kganyan ya botjhabela, e bontsha -- naledi a bophirima, kapa hotla ha tsatsi le letjha. Jwale, o ya bona hore ke eng?

Botjhabela, "Ho tlaba le kganya ka ..." O ya bona, pele letsatsi le tjhaba, naledi dipaka hotla ha Letsatsi-ha le tjhaba. Na seo ke nnete? O ya bona, seo se tlisa letsatsi. Jwale, naledi ya hoseng le mantsibuya ke ntho ele nngwe, mme ho tletse dinaledim hohle. Na ha le bone seo ke se bolelang? Lenqosa.

576-409 Jwale, ebe, O ne a bonahala jwalo ka Alfa le Omega, Qalo le Qetelo, lejwe la Jasper le Sardius. Le ya bona seo ke se bolelang? Jwale, hotla ha -- ha Kreste ho haufe, molaetsa wa Elia o ne a lokela ho rera ka tsatsi la ho qetela, haeba histori e iphetha ... Jwalo ka naledi ya hoseng feela e tjhaba, hotla tsatsi le letjha, letsatsi le letjha. Sena ke hotla ha letsatsi -- le -- hotla ha letsatsi le leng (O ya bona?) mongwaha o mong, nako e ntjha. Jwale, mamela. Jwale haele Johanne o tlisistse molaetsa wa hotla ha Kreste, le Elia otla ka tsatsi la ho qetela, moporofeta o tseba seo, "Hotlaba le kganya mantsibuya." Ka mantswe a mang, ho tlaba le Kganya ka nako ya Phirimana.

576-411 Kganya ya phirimane, kganya e kgolo, kganya e kgolo. Jwale, ebe, e tlaba kganya eo. Ke ho kgantsha, ho buwa ka letsatsi. Jwale, jwale re nakong ya phirimane, Kganya ya phirimane. Mongwaha ona o diketse. Le ya bona hore ke bolelang? Tsatsi lena le fetile, mme hotla tsatsi le leng. Hobane, o ya bona, hantle feela ... Haeba emong bophirima a sheba naledi eo, e tlaba botjhabela. Mme ebe (O ya bona?) "re e bone bophirima," empa ene ele ... bane -- bane bale botjhabela ba lebeletse bophirima. Na seo ke nnete? Ba bohlale bane bale bophirima -- ba sheba naledi ya bophirima. Le ya bona seo ke se bolelang? Empa naledi ene ele bophirima.

577-414 O ya bona, jwalo kaha nkare ... kere kamehla, "Tlase ke hodimo." O tseba hore na seo ke nnete? Re eme nneteng, jwale palo ya bophirima e borwa. Ha re tsebe. O ya bona, ho ya fatshe. O ya bona? Ke ... Re lesa sena; kamora mona reya bosafeleng. Hose hole jwalo, reya bosafeleng, letsatsi le leng, nako e fapaneng, mme mmoho. Jwale, re nakong ya phirimane. Re dumela seo. Re dumela ha hotla ha Morena hole haufe. Ho lokile. Jwale, hahole jwalo, ho nale Kganya ya jwale. Mme Kganya ya phirimana, hoy ka Malakia 4, hone ho nale "ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho batswadi," qalong. Empa ha a tla kgetlo la pele, o ne a kgutlisetsa dipelo tsa bontate ho bana. Bana ke bona baneng ba lokela ho kgutliswa. O ne a tlisa bana -- pelo tsa bontate (ya kgale, bontate bakgale) hotla kganyeng.

577-417 Jwale, ha a tla hape, o lokela ho thinya (o hlokometse, pele lefatshe lefela, "letsatsi le leholo la Modimo") le ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontata bona, phirimane -- naledi ya phirimane ene ele ya hoseng. Amen. Ke tshepa -- ke tshepa hore ketla e nepa. O ya bona? Naledi ya phirimane jwalo kaha ene ele hoseng, hobane yona naledi eo. Re bophirima, re lebile botjhabela. Bane bale botjhabela, bashebile bophirima. Ke naledi yona eo hantle feela. O ya bona seo ke se bolelang? Ho tloha feela (O ya bona?) naledi ya bophirima kapa ya botjhabela. O ya bona seo ke se bolelang? Ho lokile.

577-419 Jwale, seo se tlisa ... Tumelo ho bontate; ka yona nako eo le bana ho bontate. Le potile, le ho pota. Na ha le bone seo ke se bolelang? O ya bona seo ke se bolelang? Ke naledi yona eo kamehla. Ntho yona eo, molaetsa ona oo, morao kwana. Seo se fetile. Mme o tseba jwang hore o ya hokae? Ke dumela ha nako e tla eo batla hlokomela hore lefatshe ha le mathe. Ke dumela seo ka pelo yohle yaka. Hake dumele -- hobo ramahlale le tsohle. Ba nale ka tsela ekgolo ya hlalosa seo. O ya bona? Modimo o itse lefatshe le eme ... Letsatsi ... Ke bolela hore letsatsi le ile la ema ho nale lefatshe (O ya bona?), letsatsi. Hake dumele ha letsatsi ... Ke -- ke -- ha ke dumele letsatsi l;e etsa seo base bolelang. Ke ya tseba hore letsatsi le, mme ke dumela -- letsatsi le lona leya tsamaya. O ya bona? Empa nba bang bare, "O ile a sheba ho iphapanya ha Joshua (O ya bona?)," mme a re "O ile a ema ..." are, "Ene ele ..." Jwale, are, "O emisitse lefatshe."

Kare, "O mpolelletse, haeba -- lefatshe leka ema, le thunya jwalo ka khomete.' O ya bona?" Kare, "Ebe, ho etsahalang?"

578-423 Ke ne ke buwa le Mong. Thiess tlase mane, moruti wa Bibele sekolong se phahameng; o ya tseba hore na ene ele mang, empa a mpolella. Kare, "Ke dumela seo Bibele e se bolelang, hore lefatshe le eme ..." Kare, "Ke bolela, ' Letsatsi la ema.' Joshua a re ho letsatsi, 'Ema.' mme a ema moo." Are, "Jwale, o ile a emisa lefatshe; O bone boiphapanyo ba Joshuace."

Kare, "O etse sona seo." O ya bona?

[Moena are, "Haeba o nahana hore o hlakisa seo ka diponahatso -- letsatsi le ile la fela laema." -- Mongodi.] Eya, ke seo ... ke utlwile seo le nna. Eya ... Bare ... Ke utlwile boramahlale, Ba ka tiisa seo. Mme ka yona nako eo ... Se seng sa etsahala hara lLewatle le Lefubedu. Ba tiisitse seo. Empa, moshemane, ke ya o bolella, dinaledi hotswa hohle dietsa se kang seo. Leha hole jwalo, seo se tibile haholo.

578-426 Jwale, lebaka la molaetsa ona -- molaetsa ona o lokela ho hlomphuwa, ho ka tiisa sena ... Jwale, re ya tseba, baena, motho ekasebe Modimo. Monna, leha hole jwalo ke modimo, kaofela re medimo. O entswe hoba modimo, empa eseng o sale bophelong bona. O ya bona? Jesu ene ele motho jwalo ka rona, empa Modimo o ne a le ka hare ho yena. Botlalo ba Bomodimo kaofela bone bole kaho yena; re nale Moya ka tekanyo. Empa jwalo kaha Kganya e tlile ho rona, mme haele Kganya ya sebele e tla kganya molaetseng wa Johanne Mokolobetsi, jwalo kaha a entse ... Mme sheba, ho kaba jwalo jwang -- e kasebe se seng? Ntebelle (O ya bona?), a sena le thuto ya bana ba banyane. Ha a bolela ntho tse tlang ho etsahala, haho le enngwe e sakang ya etsahala; haho le ye nngwe e sakang ya etsahala. Sheba seo a ileng a se etsa. Sheba seio hantle ...Ke ile ka bolella baena morao kwana, hake tsebe horfe na etlaba mang ya tsofetseeng haholo ho rona, empa a ba bolella ho tsohle, ho bona Kganya ena le mmala wa yona, le tsohle. Jwale, setshwantsho se bontsha seo. Ntho tsena kaofela dibontsha seo. Na seo ke nnete? Jwale, he, haebe seo ke nnete ... Mme seo ke Kganya ...

579-429 Jwale, qala ka bone ... [Karolo.e sa sebetseng.ho.theipe -- Mongodi.] ... Ke temana ya 3 hoya ho ya 5, kapa ke bolela ... Ha re qaleng ho 14, moena. Ke mang ya buletseng seo? Ho lokile. Ho qala ho temana ya 14 ya Kgaolo ya 3 ya Mohalaledi Luka.[Moena o bala Luka 3:14-16:

Masole le ona a mmotsa, are, Mme retla etsang? Mme a re ho bona, le se hlokofatse motho le ya mong, le seke la etseletsa; le kgolwe ke moputso wa lona. Mme jwalo kaha batho bane ba lebelletse, bohle ba hakanya ka dipelo tsa bona ka hore na Johanne, e ke sebe yena Kreste, kapa jwang; Johanne a araba, ka hore ho bona bohle, ke fweela ke kolobetsa ka metsi; empa ya moholo ho nna o yatla, hakena tokelo ya ho lokolla lerapo la seeta sa hae: O tla kolobetsa ka mollo -- Mongodi.]

Ho lokile. Ene ele eng? Batho bane ba lebelletse Messia hotla, ha bane ba bona molaetsa wa monna enwa, ya neng a tswa lefelleng, batho ba bangata, bao ene ele balatedi ba hae, are, "Ke yena Messia." Bane ba lebeletse seo. O ya bona? Haeba sena ke molaetsa wa sebele o etellang hotla ... wa Johanne Mokolobetsi, ka tsela yona eo -- ntho eo, molaetsa wa Elia, o lokela hoba ka ona mokgwa o jwalo. O ya bona? Seo se araba potso, ke nahana, hantle feela. O ya bona? O lokela ho sebediswa ka mokgwa ona oo. O ya bona?

580-432 [Moena o ya botsa, "Na ho nale se seng seo eleng maikarabelo a rona -- hotla etsahala seo -- kaho kopana jwalo? Kapa reka etsang?" -- Mongodi.] Ho kasebe letho; haho seo o ka se etsang. ["Mohopolo o phethahetseng ... Na mohopolo o phethahetseng na?" -- Mong.] Jwale, seo etlaba sa bohlokwa haholo ka taba eo: ho monna enwa, ke seo ho neng ho buuwa ka sona, ho pakuwa hore ene ele Messia, re ne re tla tseba hore ke kreste wa maiketsetso. O ya bona? O ya bona, ha feela motho a ntse a tswella ka tsela e jwalo ... O ya bona? Jwalo kaha Johanne, Johanne o entse ... Seo hase bolele letho ka yena ho bona. Bane ba -- bane -- batho, ba -- Bakreste ba lokileng ... kapa badumedi ba dumelang ho Johanne.

580-434 Mme bare, "Monna enwa o ne a fela ele moporofeta wa Modimo, Haho pelaelo." Bare, "Na ha o moporofeta?"

Are, "Tjhe."

Are, "Hobaneng, na -- na ha o Messia?" O ya bona, bona -- bane ba nahana hore ke yena. O ya bona?

A re, "Tjhe." O ya bona?

"Na -- na -- na haho jwalo? O -- o mang?"

A re, "Ke Lentswe la ya howang felleng."

Mme Bibele ere, "Batho ka tebello." E ne ele mang? Bautlwe ba hae, ba mamedi ba hae, ba latedi, baena ba hae. O ya bona? Jwale, bane ba sa batle ho moutlwisa bohloko; ba ne ba sa leke ho etsa jwalo. Empa, o ya bona, ba -- bane ba nahana pelong tsa bona hore ke Messia. Jwale, jwale, histori e lokela ho iphetha. Re tseba seo. E lokela ho iphetha.

580-438 Jwalo kaha ho Mattheu 3, ere, "Hore seo se phethehe, moporofeta, Hotswa Egepeta ke bitsitse mora waka.'" Jwale, e ne ese ... Ho ne ho buuwa ka Jesu, Mora; empa tiisetso; e ne ele Jakobo, mora, le yena. O ya bona, o ya bona? Dibolela tsohle. Jwale, ha ... haeba bao ... Ha ntho eo e saka ya sebetsa, nkare ene ele nakong e tlang, hobane ke tseba hore o tswa ho Modimo O etella Kreste pele, mme ke Moya wa Elia ho kgutlisa pelo tsa bana. Ntho tsohle dihlalosa oona, jwale o lokisa batho ba sebele, hore -- ke sona seo sa baena le bahalaledi.

581-440 Jwale, ke ... ke nale ngaka mona toropong. Nka o bolella ka yena ... leha nkase le bolelle lebitso, motswalle waka o ile a potisa matsoho a hae ho nna, are, "Billy, ho kaba bobebe ho nna hore ho wena, o Messia wa ho qetela wa Modimo.'" O ya bona?

Ka re, "Ngaka, o seke wa etsa seo."

Are, "Jwale, hake soka ke bona motho lefatsheng a bolelang ntho tseo o dibolelang, Billy." Ho mothusitse haholo. O ya bona? Are, "Ke utlwile bareri ba dikereke." Are, "O fapane le bona ene ha o ya ruteha. (O ya bona?) Mme hobane hao radikelello, hobane -- dikello dika se kgone ho etsa sena." O ya bona?

Mme kare, "Seo ke nnete, Ngaka."

Haho thuse ho buwa le Yena, hobane ha a tsebe, o ka se fihle pele (O ya bona?), ha a tsebe seo a se buwang. Empa seo ke nnete. O ya bona?

581-443 Ke tseba mosadi wa lekhalathe ya neng a dula pela rona; mme a sebeletsa monna emong eo ke motsebang, mosadi enwa a mmitsa, are, "Monna eo o sebeletsa Modimo ka ho phethahala, hobane o ne a shwa ke mofetshe ..." Mosadi enwa ya neng a mosebeletsa, monna wa hae le ngaka e itseng (e seng ngaka eneng ke buwa ka yona, enngwe) ba bapala kolofo bobedi, mme a motetse. Mme ene ele motswalle wa hae, mme a motetse hore a shwe, mme o ne a fodile hohang. Mme dingaka dine disa kgone ho fumana seo, mofetshe. Mme, o ya bona, o ne a tlare ...

581-444 Jwale, banwe ba sa bue ka kganaya eo ke etsebang. O ya bona? Bane ba bolela -- ba ... Bane ba bolela hore Modimo o nale rona, kaho, o sebetsa ka rona; e seng hore Modimo ka bonngwe. O ya bona? Jwale, bane batseba hore Johanne ene ele motho. Mme Jesu ene ele Motho. Jesu ene ele Motho; O ne a tswetswe ke mosadi, o ne a lokela hoshwa. Na ho jwalo? E ne ele motho, o ne a lokela hoja, a lapa, a lla, a nyorwa, le sohle, jwalo kaha o le motho, jwalo kaha kele motho. Empa Moya wa Modimo o ne ole kaho yena ka botlalo, ntle le tekanyo. O ne a le matla a sa bonahaleng, moo, Elia ene ele karolo ya Moya, mohlomong a tlotsuwe kahodimo hanyane ho baena ba hae; empa ene ele karolo feela ya Moya. Empa batho bane-ba batla Messia. Mme ba bone karolo ena kahodima bona, bare, "Oho, hle, enwa o lokela hoba yena."

Empa ha A qala ho kganya, kganya enyane ya Johanne ya sutha. O ya bona?

Mme kganya tseo tse nyane ditla sutha ha a kena, Kreste eo e moholo hotswa bophirima hoya botjhabe. Mme ... mme ... O ya bona?

582-448 Empa aka sebe lefatsheng ha jwale, Messia a kasebe lefatsheng pele ho mongwaha wa sekete. O ya bona, o ya bona? Hobane kereke, re tshwareha mmoho. Ha akaba a tla lefatshe. O tla tlosa monyaduwa. O fumana setepise, o ya tseba, jwalo ka ... Papadi eoe ene ele eng, Leo, moo monna a ileng a beha lere? Romeo -- Romeo le Juliet. Hantle feela, a ileng a beha lere mme a nka moratuwa wa hae. Jwale, O tla ka lere ya Jakobo, mme are, "Psst, moratuwa, tloho kwano. Psst, psst." O ya bona, re tla kopana le Yena.

582-451 [Moena o ya botsa, "Moena Branham, na sena etlabe se lokile? Batho bana ba tlile ho Johanne Mokolobetsi bane ba batla ho mmitsa Messia. Mme ke ile ka utlwa ka tsatsi le leng ore batho baile ba bitsa Messia Modimo." -- Mong.] O reng? ["Ke re, batho bana batlile ho Johanne Mokolobetsi, bane ba nahana hore ke Messia, Kreste. Ke utlwile ore ka tsatsi le leng Messia e tlaba Modimo, hoba Juda." -- Mongodi.] Eya, mongahdi. Hantle feela, e "rabbi." [Moena are, "Jwale, Johanne a bakgalemela, hore e ne ese yena, hore Kreste o yatla." -- Monghadi.] Hantle feela. ["Empa hase nnete hore barutuwa baile ba bitsa Jesu Morena'? Mme Jesu a dumellana le seo, are, ' O mpitsa "Morena," mme ka tsela ejwalo ke yena.'" -- Mongodi.] Yeah. ["Ho -- ho Johanne 13, moo a nang a hlatswa .. ..." -- Mongodi.] Yeah, O tla amohela seo. ["Jwalo kaha ele Morena, eya, O ile a amohela seo." -- Mongodi.] O amohetse seo. ["O amohetse seo."] Uh-huh, uh-huh. Empa, bona, Jesu ka hobane ele Morena, ha ane a botswa, O ile are, "Eya, monghadi. Ke nna Morena le Mmusi wa hao. O mpitsa seo, mme ore, jwale ke Yena." Empa ... ["Empa haho soka hoba le emong, hore ..." -- Monghadi.] baka buwa seo. Tjhe. Jwalo kaha ... Ha emong a re ke modimo, jwale, ere ke o bolelle Lebitsong la Morena Jesu seo ke tshenyeho. O ya bona? Ke moetsadibe ya pholositsweng ka mohau wa Modimo. O ya bona, o ya bona?

583-Q-124

124. Naq kereke ya sehae e lokela ho itlhokomela -- kapa -- kapa e haufenyana (own) kapa ho hlokomela ditlhoko tsa naha? Leha hole jwalo, kamora -- yona ... Kamora ho hlokomela ditlhoko tsa yona, ke hoya ka Mangolo hore kereke ya selehae e lokela ho hlokomela? Yeah. Hantle feela. Lerato le qala hae. O ya bona? Re -- re -- re hlokomela ditlhoko tsa rona, hobane re retla ... Ena ke kereke ya Modimo, kapa, kereke enyane, kereke ya Modimo. Jwale, hale sa kgone le ho lefa Modisa, ha le kgone leho reka dibuka tsa difela, ha le ya lokela ho romela nqenngwe. O ya bona? Empa kamorao hoba kereke e lefe, sohle, melato ya lona le sohle, le lokile le ikemiseditse ho tsamaya, thusang ba bang ba baena bahlokang. O ya bona? Fumana ... ke dumela, nakong ena ... Haeba le lefella kereke le lokela ho ho beha mokotla o mong ka thoko bakeng sa seo. Hobane batho ba bangata ba ka rata ho nehela bakeng sa kereke. Jswale haeba le sa fane ka se seng, batla boloka seo bakeng sa seo. Jwale re tlaba le lebokoso bakeng sa mishine, eseng ... Ke seo re lekang hose etsa.

583-Q-125

125. Luka 1:17, kakopo hlalosa hotla ha Johanne ka moya wa Elia. Jwale, ke nahana hore re fumane Luka -- Luka 1:17, uh-huh, hotla ka moya wa Elia. [Moena o ya botsa, "Na le bona batho bao bana le thuto ya bona?" -- Mongodi.] Ntshwarele? ["Ke hona moo batho kopanelo ba nang le phoso teng?" -- Mongodi.] Ho lokela. ["O ya bona, badumela ha kgutlile ..." -- Mongodi.] Eya. ["o kgutlile ka mmele o mong." -- Mongodi.] Eya (O ya bona?) ke nnete hore moya ha o shwe. Ke nnete. Modimo o nka motho wa hae ntle le Moya wa Hae. ["Bare, ' Haeba o ne o lokile otla kgutla -- ho thaka le leng.'" -- Mongodi.] Yeah. Yeah. ["Haeba o ne o sa loka o kgutla ole ntja."] Yeah, ba nale ... Yeah. Jwale, jwale, ka mola -- mane -- hola India, e ne ele sehlopheng sa batho bao re neng re kopana le bona, ba -- bane batla hlwekisa fatshe; ba tshaba le ho bolaya kokonyana, e kanna yaba emong feela. O ya bona, ba ka se etse seo. Empa, o ya bona, seo -- seo ke pagane. O ya bona? Ke pagane. Ke nnete.

584-Q-126

126. Paulose o itse ... Paulose o itse ho "selekane mpho ya bohlokwaa haholo, mme leha tiisa selekane." Ka kopo hle hlalosa lerato leo. Lerato ho, I Bakorinthe 13. O ya bona? "Selekane ..." Fumana pele ... Jwale, fumana I Bakorinthe 13 moo, moena. I Bakorinthe 13, mme jwale bala temana tse tharo tsa ho qetela. I Bakorinthe 13, qetelo, temana tse tharo tsa ho qetela -- ka thaka leo ... [Moena o bala I Bakorinthe 13: 11-13: Ha kene kele ngwana, ke ne ke buwa jwalo ka ngwana, ke utlwisisa jwalo ka ngwana, ke nahana jwalo ka yena: empa hake se kele monna, ke tlohetse ntho tsa bongwana. Hobane re bona jwa ka hara kgalase, lefifing; empa sefahleho le sefahleho: jwale keya tseba ho karolo; empa ketla tse ho ... hape keya tsebahala. Mme robala ka mamello, tshepo, lerato, tse tharo tsena diya sala; empa e kgolo ho tsona kaofela ke lerato -- Mongodi.]

Uh-huh, hantle, o ya bona?

584-Q-127

127. Ha jwang moena aka kgalengwa ha bofokodi ba hae ele ho nka sebaka ka hare ho kereke ntle le ho bolellwa? Oho, hle. Jwale, ho tshwenyeha le yena, ke nahana jwalo. O ya bona? Moena a ka kgalemelwa ... A seke a kgalemelwa ... eo -- eo bofokodi ba hae boleng ka hare ho kereke? Hobane mohlala, ha ane a batla -- hoba ledekone (O ya bona?), mme ha a kopuwa ho etsa seo, empa o batla hoba ledekone. O ya bona? Jwale, ha motho ale jwalo, o ya tseba ho nale se seng, o ya tseba, ho nale sde seng sefokolang ho yena, mme ka tsela e jwalo ketla sebetsa le yena ka lerato. Hobane, o ne o sa batle -- ho etsa se seng se jwalo. Behang batho ba lona ba bohlokwa boetapeleng ba kereke (O ya bona?) jwalo feela. Moena, o seke wa kenya se seng moo ... Leka monna eo, pele. Ledekone le nale boikarabelo ho feta modisa. O lokela ho hloka sekodi, ke ledekone. O ya bona?

585-Q-128

128.Tshebeletsong ya selallo, monna o tlile sefalong ho rapela. Moena Branham o ne ale kamora -- ha dintho tsa selallo dine dilokiswa, are a kase balese ba rapela le monna eo. Hlalosa seo. Ke ile ka romela basebetsi mmoho (O ya bona?) Moena Neville. Ke hopola mantsibuyeng ao seo sene se etsahala. Ke ne ke lokekla ho dula tafoleng ya selallo (O ya bona?) esita le ... Sheba mona. Jwale, hakena nako ya ho kena ho sena. Emong hoba dutseng mona o ile a botsa seo, hantle feela. Ke sena seo eleng sona, moena. Ha -- ha o fumana selallo, seo se emela Mmele wa Jesu Kreste. E kaba ... O, lokela hoba tlasa tshireletso nako tsohle.

585-463 Sheba, ha Elia are -- ho Gehazi, "Nka lere laka" (O ne a tla hlohonolofatsa lere leo.), are, "tswella ka tsela ya hao. Mme ha emong a buwa, o seke wa buwa. Ha emong a dumedisa, o seke wa dumedisa. Tswella pele, mme o behe lere lena hodima ngwana." Nas ho jwalo? "Dula le lere." O ya bona? Mme ke seo ke neng ke se etsa. Jwale, haeba hone hose modisa ya ka thoko, a eme moo ... ke ne ketla tswella ke etse seo. Ke hopola haho ne ho se seo. Mme ke ... haba ... ha Moena Neville ha a ne a sa ema moo, kapa emong ho thusa sefaleng ... ke ne ke tla qetella seo, jwale kene ke dutse tafoleng ya selallo. Mme haba ntse ba lokisetsa selallo, mme kene ke se kele -- tseleng ya ho fana ka selallo. Moena Neville o ne a eme moo, ke ne ke fana ka selallo. Jwale, Moena Neville o ne a eme moo.

585-465 Ho ne hotla etsahalang ha ane a le siko Moena Neville a ntse ale tshebeletsong ya hae, mme a ntse a rera? Ke ne ketla ya sefaleng le monna eo, ha ane a ka tswa tshebeletsong ho ntse ho rerwa, a ya sefaleng. Ke bone moena mona -- o na le tlotsuo ya Moya o Halalelang. O ne a sebeletsa. O ne a sebetsa ... O ne a le tseleng ya thapelo, tshebeletso ya thapelo. Mme se badumelle ho buwa ka diteme, ho tshwenya, kapa ka tsela enngwe, hotswa tseleng ya thapelo. Eya, ha Moya o Halalelang o tsamaya sefaleng hoka pholosa , moreri a nne a tswele pele ka mosebetsi; ha modisa, ledekone, bakopane, ha akopane le ba bang kapa se seng, ha ba ye ho motho eo ka potlako. Mme le seke la tshwenya moreri. O ya bona?

586-467 Mme ke ne ke eme moleng wa tshebetso le nna, ke fana ka selallo. Mme mosebetsi mmoho, Moena Neville, o ne a eme pelaka. Mme monna eo a mathela sefaleng, kare, "Eyang, eya ho yena, Moena Neville." Mme Moena Neville o ile a ya ho yena tlase moo. Ke lona lebaka le entseng hore ke seke kaya. Jwale, haho se eo re sebetsang mmoho mona, kapa hone hose ya tlang hoya ho monna eo, nkabe ke ile ka emisa selallo nna ka bonna, mme ka theohela moo -- mme ka bona hore moya oo o ya pholoswa. O ya bonwa? Empa ka hobane hone ho nale eo nka moromang, seo sene setla ntlosa nthong eo ke neng ke etsa (O ya bona?) moo keneng ke fana ka selallo.

586-Q-129

129. Motho aka etsang ... Motho a ka etsang yena ka boyena ha motho a batla Moya o Halalelang, mme a dula Mangolong? Ho lokile. Tswella pele o khota Mangolo bakeng sa hae, ke ntho ya bohlokwa. Lentswe ke Kganya. Ere feela, "Moena, Jesu O tshepisitse. Hopola, ke tshepiso ya hae." O seke wa mosisinya, wa mosuthisa, kapa ho mopotisa kwana, kapa se seng feela. O seke wa leka hobora ... Tjhe, o seke wa leka ho mofa se seng, hobane haho kgonahale. O ya bona,o ya bona? Wena ... Modimo otla mofa seo. O tswelle ho khouta Mangolo feela. O ya bona? Ema feela moo o khouta Mangolo. "Modimo lehodimong, ke rapella moena mona. Tshepiso ya Hao ke ho fana ka Moya o Halalelang." Ha o ka leka ho mokgothatsa ... Ore, "Oho, moena, modisa, moena," leha ekaba o mang, "Ke -- ke batla Moya o Halalelang."

"Moena, seo ke tshepiso. Modimo o entse tshepiso eo. Na o dumela hore o entse tshepiso eo? Jwale, o se belaele. Ha i dumela tshepiso, Moya o Halalelang otla tla nako e feng kapa efeng. Thaba feela. Inehele ka sohle seo o nang le sona, mme ore, ' Morena kew eme tshepisong ya Hao.'"

Jwale, tswella ho khouta. Jwale, etsa -- wena -- wena -- taba ya hao (O ya bona?) etsa hore a thole ... Tswella ho khouto. Ere jwale, "O bolella Modimo. Jwale, o bakile?"

"Eya."

"Jwale, ore, 'Morena, O itse ha nka baka O tla mmamela. O itse ha nka baka ka kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, ke tla fumana Moya o Halalelang. Jwale, Morena, ke entse seo. Ke entse seo, Modimo. Ke entse seo. Ke lebelletse, Morena. O tshepisitse.'" O ya bona, ke yona tsela, tswella ho mokgothatsa. Modudise feela Mangolo. Haeba o ne otla tla o tlatla.

587-Q-130

130. Na ho nale moreri kapa Mokreste ya etsang hanttle ya sa dumeleng ho ... Tjhe ... Na honale moreri kapa Mokreste wa sebele ya sa dumeleng ho tshireletso e sa feleng?

Jwale, hare boneng. Nahana "o etsa ..." Sheba hore na o bala seo jwalo kaha nna ke se bala na. Bala seo. [Moena o bala potso, "Na moreri kapa Mokreste wa sebele ya sa dumeleng ho tshireletso e sa feleng?" -- Mongodi.]

Ke nahana hore seo ke nnete. Jwale, jwale, ke ...

Na moreri o etsa hantle ha a sa dumele ho tshireletso e sa feleng?

Ke ne ke tla dumela ho seo moreri a se etsang ... ha a ne a sa tsebe ka tshireletso e sa feleng. Empa ha a tseba seo mme a tseba hore seo ke nnete, mme a sa rere ka seo, o lokela hoba dihlong yena ka boyena (Hantle feela.), or any Christian. Now, the Christian ... Now, I would say to -- to the Mokreste ya sa utlwisiseng seo hantle feela ...

[Moena o ya botsa, "Seo hase dithuto tsa batho, ho jwalo, Moena Branham, ho rera ho batho ba sakang ...?" -- Mongodi.] Tjhe, tjhe, tjhe. Jwale, ke seo keneng ke ketla ho sona. Yeah. O ya bona, o ya bona?

Jwale, o hopola ka Sontaha se fetileng? Ha o le moreri, iphumanele sefale. Ha o sa etse seo, phela seo o se bolelang. O ya bona, ke tsela e ntle eo ya ho etsa seo; phela thero ya hao. Haeba ole moreri, fumana sefale (O ya bona?) mme tswella o rere. Ha o sa etse jwalo, phela feela thero ya hao; ha bophelo ba hao ebe sefale. O ya bona? Ke nahana hore seo se fedisa tsohle, ha o nahane jwalo? O ya bona, o ya bona? Hobane ka nako tse ngata ... Mme baena ba lona ba etsa seo ka hare ho kereke.

587-480 Hopola, ba bang ba batho ba leka ho hlalosa dintho; ba laeleng hore base etse seo. Mme ha motho a leka ho etsa seo, haba tle ho se seng -- ya ba dumelletseng ho etsa seo. O ya bona?

O re, jwale, jwale, jwalo kaha emong a kare, "Hey, ke ya o bolella ... Ba mpolella, wena eo kereke ya hao e dumelang ho tshireletso e sa feleng."

Jwale, o hlokomele. O tla kena moferefereng o fetang oo o keneng ho oona (O ya bona?) ho senyeha ho feta moo. "Ka hore, ke o bolella hore, ha o katla wa botsa modisa wa rona. O ya bona? O -- o ye o buwe le yena. O ya bona? Rona ... Seo ke nnete; ke ya tseba hore modisa wa rona o dumela seo. ke dumela seo le nna, empa hake sapote ... hake moreri. Ke dumela seo; ke seo ke se tsebang. Ke dumela hobane ke utlwile seo hotswa ho Bibele, ntle ho pelaelo." O ya bona? Empa ho molemo -- ha modisa a buwa ka seo. Mme modisa, eba le bonnete ba seo o se rerang. Jwale bala seo hantle feela, hobane ka nako tse ngata seo seya o tlatsa. O ya bona? Ke eng ...

588-484 [Moena ore, "Moena Branham?" -- Mongodi.] Ntshwarele. ["Jwalo kaho tiisa taba ena .. ... Empa ke -- ke tseba pitso yaka mme ke entse kgetho." -- Mongodi.] Uh-huh. ["O itse haeba ole moreri, o lokela hoba le sefale.'" -- Mongodi.] Eya, monghadi. Hantle feela. ["Hake moreri; ke moevangedi." -- Mongodi.] Eya monghadi. ["Empa sefale sa motho mang kapa mang ke saka." -- Mongodi.] Hantle feela. ["Empa hantle feela, ho pepa ha kantle. Hase mosebetsi o bonolo, empa keya sebetsa, mme ha kena sefale. Mme ke dumela mosebetsi oo keleng ho ona ke thato ya Modimo. O mpolelletse hore ke o etse, ka Lentswe la Hae ka bopaki ba Moya o Halalelang. Mme ke dumela, hamorao, sefale setla buleha." -- Mongodi.] Hantle feela, hantle feela. ["Ho jwalo?" -- Mongodi.] Hantle feela, moena.

588-485 Moena, jwale, ha leka kgutlela morao la fumana motheo wa kgale wa kereke, le tla fumana hore lemong tse leshome le metso e supileng tse fetileng, mme ke rera letsatsi le letsatsi, ke rera letsatsi le letsatsi ke theohela. O ya bona? [Moena ore, "Ha o sebetsa, ke pontsho e ntle ya hore o bitsitswe." -- Mongodi.] Yeah. Paulose o entse seo, na haho jwalo? Paulose o ne a etsa ditente. ["Ke ne ke swaba, jwalo kaha o bolela, moreri emong le emong o lokelahoba le sefale. Ke ... Ke neke tla swaba, empa keya tseba hore Modimo o mpileditse mosebetsi ona, ka lebaka." -- Mongodi.] Hantle feela. Paulose o ne a etsa ditente, na haho jwalo? O ne a sebetsa ka matsoho a hae ... Hantle feela. Hantle feela. ["Ke hona moo keleng teng." -- Mongodi.] O ya bona? Hantle feela. O ya bona? John Wesley o itse, "Lefatshe ke timelo yaka." Jwale sefale se bulehile, moena. Baevangedi batletse lefatshe lena. Haho jwalo? "Eyang ka lefatshe lohle." Sefale sa lona ke lefatshe. Eya, monghasdi.

589-Q-131

131. Na taolo, ta-o-l-o ... Na ke taolo hore ledekone kapa ramatlotlo a a dule le thuto ya kereke? (Eya. Hantle.) Na ke molao hore na ka tlosa kapa ho eketsa ka baka la botho ba bona? (Tjhe, monghadi. Tjhe.)Ledekone kapa ramatlotlo le lokela ho ikokobetsa -- ka thuto ya kereke ya bona. Ba lokela ho dula hantle feela thutong ya Mangolo hoya ka kereke, hobane, ha basa, ba lwana le seo ... Ba -- baikutlwisa bohloko. O ya bona? O lwana ...

Ke, ka mantswe amang, jwalo ka -- ha -- ha kereke rata lapa laka empa ke bafa tjhefu. O ya bona, ntho yona eo. O ya bona, o ka se etse seo, wena ...

Ra -- ramatlotlo kapa ledekone, kapa emong feela wa kereke (O ya bona?) ya emelang kereke ...

Ke lona lebaka le entseng hore ketswe kerekeng ya Baptist (O ya bona?) hobane hang feela. Ke bile moo nakwana -- ba nkupile ho tlotsa badisa. Jwale, kene ke sa dule moo. Kare, "Ke ka hana ho etsa seo." Mme modisa a nkgatella. "Ke eng seo? O moholo." Kare, "Ngaka Davis, ka tlhompho yohle ho tumelo ya Baptist, le sohle seo ke se tlotseditsweng, ke ne ke sa tsebe hore ke thuto ya kereke ya Baptist ho tlotsa basadi. Ene ho neng ho siilwe."

Mme are, "Ke thuto ya kereke."

Kare, "Monghadi, na le ka ntshwareela mantsibuyeng ana, kapa ketla araba tse ding tsa dipotso?" O ya bona?

Are, "Ke tla araba dipotso." Are, "Ke mosebetsi wa hao mona."

Kare, "Eya, monghadi. Hantle feela. Ke lokela ho nka karolo ho sohle seo kereke e se etsang. Ke moleng, moholo e mong." Mme are ... Kere, "O ka ntlhalosetsa hobaneng ho I Bakorinthe 14 kapa 15, moo Paulose are, ' Basadi ba lona bakgutse diphuthehong; ha a dumellwe ho buwa.'"

590-495 Mme a re, "Hobaneng, hantle feela." Are, "Ha ... nka araba seo." Are, "O ya bona, seo eneng," a re, "Paulose o itse ... Kaofela -- basadi kaofela bane badutse hukung, bantse ba etsa jwalo kaha batlwaetse kamehla. Are, ' O seke wa badumella ho etsa seo.' O ya bona?"

Ka re, "Jwale hlalosa II Timothea ho nna, moo Paulose areng, ho bangodi bona bao, babapostola bona bao, are, ' Hake dumelle basadi hoka etella pele kapa ho nka taolo (O ya bona?), empa ho -- hoba ho setjhaba. Hobane Adama o bopilwe pele ho Eva, mme Adama ha a ka a thetswa ke mosadi ... O thetsuwe. Jwale, hakere o ratab ho etsa se seng le se seng sefosahetseng empa o thetsuwe. Ha a lokele ho ruta.'"

Are, "Na ke maikutlo a hao na?"

Ka re, "Ke Mangolo. Ke seo Bibele e se bolelang."

Are, "Monna, o lokela hore o nkelwe mangolo a hao."

Kare, "Ke tla bathusa. Ke tla o neha ona, Ngaka Davis." Kare, "Eseng kaho o nyatsa ..." Mme o ne a sa batle ho etsa seo. O ile a tlohela seo, ha jwalo feela.

Are ho nna otla tshwara phehisano e bulehileng le nna. Mme kare, "Ho lokile, nako enngwe le enngwe." Empa yena -- ha kaba a etsa jwalo.

590-501 Jwale -- hamorao ha Modimo a buwa le nna, ka -- Lengeloi la Morena letla ho nna, yaba -- yaba o etsa seo setsheisa. O ya bona? Mme ka -- ka mmolella; kare, "Jwale, Ngaka Davis, ho molemo hore ke tlose sena ho nna (O ya bona?)," Kare, "hobane etloba morwalo ho nna. Ke tlotsuwe hanyane, leha hole jwalo, ke morwalo ho nna, jwale ke lokela ho tloha ho wena."

Jwale ke, ha ke saka ka dula kerekeng ya Baptist le dithuto tsa Baptist le ho nka tumelo ya Baptist ... Haeba ke -- haeba ke ile ka etsa seo bakeng sa kereke, jwale ke phoso (O ya bona?); Ke pa se seng. Mme haeba -- haeba -- haeba ke nale nnete, ke tla ya ho batho Baptist(ho modisa waka kapa emong ho ntlhalosetsa) mme ke bakope ho -- ka Lentswe la Bophelo; ha a ka mpontsha seo hantle feela hotswa Lengolong, ho kgotsofatsa maikutlo aka, ebe ketla buwa ka tsela eo holeng ka teng (O ya bona?), mme ke tlaba MoBaptist.

591-503 Lebaka le etsang hore ke ikemele. Ke lona lebaka le etsang hore ke ikemele, hobane hake dumele mokgatlong. Mme ke dumela seo se se Mangolong. Ka tswela e jwalo, nka sebe karolo ya mokgatlo kebe ke sebetsa ka bolokolohi. O ya bona? Ka tsela ejwalo, hake nke batho ke baetse maloko, hobane ke dumela re tswaletswe hoba maloko; re tswaletswe kerekeng ya Modimo o phelang. O ya bona?

Ha rfew kenye mabitso bukeng, re a ngole, le ntho tse ding tse kang tseo, hobane ke dumela seo -- mosebetsi wa rona keho etsa seo. Ke dumela ha Modimo e le yena ya kgethang. O ya bona? Empa ke dumela ha kereke, haho kaba le moena ya etsang phoso ...

591-506 Mohlala, haba thola Moena Neville, kapa Moena Junior, kapa Moena, e mong wa Baena, emong wa madekone kapa boramatlotlo, kapa se seng, a etsa se seng se phoso, seo ke se dumelang ke hore kereke e kopane ho rapella moena eo. Ha a ntse a sa otlolohe metsamaong ya hae, ba lokela hoya ho yena, hoya ho yena ho leka ho mokgothatsa. Mme ha a ntse a sa sokolohe, jwale bolelang seo kapele ho kereke. Haeba antse a sa bake, ke nako ya ho tsebisa kereke kaofela (O ya bona?); ke bakeng sa modisa, baholo, mme ho etsswe sohle. Ha ke dumele ha madekone a na le toka ya ho leleka motho, kapa boramatlotlo, kapa modisa leha ekaba ofeng feela.

Ke dumela emong le emong a lokela ho kopanela, etlaba ka tsela e jwalo, kapa se seng sejwalo, hore ene ese motho ya otlolohileng, jwalo ka motho ya tlang feela ka baka la banana -- kapa ho nyefola basadi, ntho tse jwalo, mme a ntse a ipitsa emong wa rona ... O ya bona? Jwale, ha ane antse a etsa seo, hobaneng, re lokela ho etsa se seng ka seo, empa, haho utluwa ho taba ekang eo, ho monna ya senang maitshwaro a lelekisa basadi ba rona mona, kapa -- kapa baradi barona, kapa, o ya tseba, se seng sejwalo, kapa a etsa se seng sesa lokang ho bona, kapa ho bashemane ba banyane, kapa se seng, tseo dilokela ho lokiswa, a seke a dumellwa ho nka karolo selallong le ho tse ding; hobane ha re ya lokela ho etsa seo. Ha re ya lokela ho etsa seo. "Ha reja ka tsela e fosahetseng, o molato wa Madi a Morena," ho motho eo.

592-509 Empa ke dumela jwalo kaha thaka lela le bolela lere, "Jwale, jwale, o,ka seo." Morapelleng. Nka se lebale, mane Stockholm, Sweden, Moena Lewi Pethrus, monna emoholo wa Modimo. O ne a dutse tafoleng, just a few hours before coming back to America. We had great meetings there. Mme are, Gordon Lindsay o itse, "Ya disang mmele ona?" Moshemane, o hlola le ho feta Assemblies of God ka maele tse lekgolo. O ya bona? Are, "Ke mang ya okamelang?"

Mme Lewi Pethrus ke monna ya lokileng-hantle, mme a re, "Jesu."

Are, "Ke bomang maprese mona?"

Are, "Jesu."

Are, "Ke ya tseba hore seo ke nnete." Are, "Re dumela sona seo mona Assemblies of God." Are, "Hantle feela." Empa are, "Are, mohlala, ke -- ke moena otswa taolong," Are, "Ke mang ya nang le tokelo ya ho etsa seo?"

Kare, "Hare motebele."

Jwale, are, "O etsang?"

Kare, "Re ya morapella." Ka nahan hore seo sene se utlwahala hamonate. Seo se utlwahala jwalo ka Bokreste. "Re ya morapella." Haho ya molelekang; baya morapella.

592-513 Are, "Jwale ha ba bang ba baena badumela, ebe, ha baena ba bang badumela,"are, "mme ba bang basa batle ho kopanela le yena hape? Motliseng, jwalo ka modisa (O ya bona?) a qala hoba monna wa basadi ... O tseba seo ke se bolelang, le ntho tse kang tseo, mme badisa ba bang baka se moamohele tshebeletsong tsa bona. Na le etsang kaofela ha lona, molelelkeng mokgatlong?" "Tjhe." Are, "Re ya molesa mmere morapelle." Are, "Ha re soka re lahlehelwa. Badula bantse bakgutla, kae kae."

Are, "Jwale," are, "jwale, haeba ..." Are, "Jwale ha ba bang ba moamohela ba bang basa moamohele? Jwale, ho etsuwang ka seo?"

Are, "Jwale, bao ba mmatlang, ba monke; basa mmatleng bamolese, haho lokele jwalo." Jwale -- jwale ke nahan hore ke tsela e nepahetseng eo, haho jwalo, baena? Mme ka tsela eo re baena.

593-518 Jwale, baena, ke dumela ha sena se lokiswa ka tsela e jwalo, hore kopano ya rona mantsibuyeng ana -- e re tswetse mosola. Ke ikemisetsa ho tsamaya kamora sebaka, ho ya kopanong enngwe bophirima. Ke ikokobeletsa thapelo tsa lona.

Tse ding tsa dipotso tsaka mona, mohlomong bongata ba tsona, mohlomong kaofela ha tsona dine disa loka. Ha ke tsebe. Empa haho no lokela hore ke diarabe ka mohopolo feela (O ya bona?) ho leka ho hlaosa. Mohlomong ya ho qetela, mohlomong, ho kena moo, ha ke yaba le nako ya ho disheba. Mme ha ke ya ... Dine ... Seo ke se bolelang, ho bile le Mangolo ao re ileng rea kena ho oona, letsatsi kamora letsatsi. Ke nahanne hore ke ntho ya bohlokwa hore re kene ho oona, empa a tshwana hantle feele le dipotso tse botswang ka kerekeng.

593-520 Ke thabela ho bona le tswella ka tsela e jwalo. Haho pherekano, kapa tahleho, e seng pherekano, hase dipotso tsa phehisano, "Seo ke phoso. Sena ke phoso; Re ka sebe le seo." E ne ele baena feela ba batlang ho tseba tse ding tsa dintho; ho lokile. Seo ... ho ka tiisa seo, tlama -- dihlomo tsa hao, hula se seng. Ke nahana hore retlaba le nako engwe ekang ena, lokisang dihlomo tsa lona. Mme hopola, moena, moena dilokise. Jwale le nthapelle ho Modimo hore ke tiise tsaka, seo setla -- o seke wa lahleha. Mme bophelo boo ke bophelang le seo ke se etsang, ha nke ke etse seo ka mamello, ka mamello ya ho etsa seo. Mme Modimo a mphe pelo ya ho etsa seo ho feta pele. Ke rapella ntho yona eo. Morena ao hlohonolofatse.

593-522 Ke letshwareletse nako e telele, ke metstso e mehlano pele ho ora ya leshome le motso o mong. Mme jwale, Moena Neville, ke -- mohlomong ... Jwale, ke fumane, ke maele feela tse ka bang lekgolo le itseng moo; ha ke tsamae ho fihlela ka Mantaha hoseng. Empa ke batla hoba mona ka Sontaha bakeng sa Sdekolo sa Sontaha. Ke tla jwalo ka moeti ya tlilong ho mamela (O ya bona?) Sontaha. O ya bona? Empa ... Jwale, moena, eya, moena. Moena Neville, lebaka ke lena, moena. Ke ya o rata, mme o dula o inehela mona sefalong -- jwalo ka moholo ya ka sehlohong, kapa se seng. Empa ha ke soka ke ikutlwa ka mokgwa o jwalo, Moena Neville. Ke ile ka ukutlwa kele emong wa lona.

594-524 Moena Ruddell, le Moena Junie, mme, oho, lona baena le bohle, re -- re baena feela mmoho. O ya bona? Empa ... Lebaka la leo, ke mpa ke kgathetse feela (O ya bona?), mme ke nale beke tse tsheletseng hatle feela. O ya bona? Mme ke -- Ke mpa ke batla ho qala, ke nahana feela, kamora kopano ena, seo se mpha hore Labohlano le Moqebelo ke phomole, pele ke qala tshebeletso. Mme Moena Junie, hang feela hake kgutla, ka nako enngwe, ke lokela hotla hang hape, ke batla hotla. ke fetile kerekeng enngwe e nyane maobane, ke dumela. Mosadi waka o itse, "Ke nahana ..." E haufe le seporo mane Glenellen Park? Ke ne nka rata hoya moo ho buwa le mathaka ao Sellersburg. Ho lokile.

594-527 Moena Ruddell, ho hlohonolofatswe pelo ya hao. Ke rata hotla moo; ho nale batho ba bangata. Le dutse mona mantsibuya ba bang ke baholo bakgale. Moena Beeler mona, ke emong wa baena ba baevangedi. Ke nahana hore ka le leng ketla kopana le lona, baena, a ka etsa tshwaetso, ya se seng setlang ho le tsoseletsa. Ke dula ke nale mantswe a matle kamehla, ho wena Moena Stricker mona, moevangedi. Moena Collins mona, eo ke dumelang ka tsatsi le leng etlaba mosebeletsi wa ka nako tsohle. Banna basebele, ba lokileng, banna batumelo, Modimo abe le lona bohle.

594-531 Mme lona madekone, batshwaramatlotlo, baena ... Ke dumela ... Moena mona, ha ke hopole lebitso la hae. O ... [Moena Caldwell ore, "Moena Caldwell." -- Mongodi.] Caldwell. O ... O emong wa baholo kapa se seng, haho jwalo, kapa ... ["Mosebeletsi."] Mosebeletsi. ["Ke mosebeletsi. Ke wa leloko la Modimo; kene kesa kgone ho rera Evangedi e tletseng ke ntse ke nale bona. Ke ne ke sa kgone ho rera kolobetso ya Lebitso la Morena Jesu ke nale bona. Ke nale Mangolo aphahameng a Evangedi ho nale a bona, ka bakenya feela. Haesale ke utlwa seo, ke ile katswa ho bona. Jwale, ke batla hoba emong wa bona." -- Mongodi.] Ke ya leboha, moena. Re ya o amohela tshebeletsong ya rona. Mme ya -- maemo a rona a ka hodimo. Maphelo a rona a phahame. O ya bona? Seo ke bophahamo. "Ha ke sa sebeletse Ntate, le seke la Ntumela." O ya bona? Hantle feela. Ho jwalo feela. Mme jwalo ka kgale ... Jwalo ka Howard Cadle o ne a re, "Ha rena molao empa lerato, haho buka empa Bibele, mme haho -- haho se seng ntle ho Kreste." Hantle feela. "Haho molao empa lerato, eseng mokgwa empa Kreste, buka empa Bibele."

595-533 Mme re, Moena Caldwell, re thabela hoba le wena. O tswa mokgatlong o moholo. Ho Anderson Church of God, ke nahana jwalo. [Moena Caldwell a re, "Ho Cleveland." -- Mongodi.] Ka kereke ya Cleveland , Pentecostal Church of God. [" Ke ne ke rera moo ka tsatsi le leng .. ..." -- Mongodi.]. Oho, eya. Oho, eya, ke tlile mona. Ke dumela hore kene ke nale Moena Neville, kapa Moena Wood, ka tsatsi le leng, re ne re fuwe ke thaka le leng ntja le kenang kereke ya hao. Mme kene ke eme moo ke buwa, mme ba buwa ka wena. Jwale, ke nale ... ["Kerekeng yaka." -- Mongodi.] Oho? ["Burns." -- Mongodi.] Hantle feela, Moena Burns. Hantle feela [Moena Caldwell o amana le wena -- Mongodi.] Oho? Eya. Oho, Bertha, hantle feela. Oho, seo se setle haholo.

595-534 Moena Rook mola, ke modisa ha jwale, kapa moevangedi, ke dumela. Na seo ke nnete? Kapa bodisa? [Moena Rook ore, "Moevangedi." -- Mongodi.] Moevangedi. Ke batla ho buwa, Moena Rook. Ke utlwile ka mosebetsi o moholo oo o o etsetsang Morena. Wena ... ke utlwile hore o ile Indianapolis kapa oya Indianapolis, mme wa hapela Kreste meya. Modimo abe le wena, Moena Rook. Ke tahbile ho o bona. Ke o bona mona hodima terekere ya kgale, e matha mona, o nontsha sebaka sa hao. Jwale, ke ya o bona o batla ho sebeletsa Morena. Ke ya leboha ha a o rometse mona, moboloke ka ho wena, moena. Morena ao hlohonolofatse. O seke wa iketsisa ka letho; empa etsa seo ka moya o lokileng. Wena -- ka tsela ya Moya o Halalelang.

595-535 Moena ... [Moena ore, "Re hloka thapelo tsa ba bang. Re ntse re batla ho hloma kereke Leboya ...? ..." -- Mongodi.] Oho, ke tshepa hore o tla fumana seo. Re tla o rapela. ["Ho tswella, hakana."] Hantle feela.

Billy, re qala ho rera?

Ngaka Goad le Ngaka Mercier mona, ke tshepa ... Jwalo kaha re ntse re bitsana. Mme Moena Goad o sebakeng sohle seo ... O lokela ke boemo boo; a ka nna a laela seo ha jwale. Yeah. Jwale, o ... Mme -- le Moena Leo, ke dumela hore re lokela ho etsa seo, mme a mmitsa -- ha a tswelle jwalo -- ka Ngaka. Jwale, "Ngaka" Branham, morao mona, o boloke bongaka ba hao hantle feela, mme mollo o ya tuka. Mme -- mme ketla lebolella, leha re nale kopano feela ketla buwa le boto hore ebe kle se ka thoko [Moena Branham o ta tsheha -- Mongodi.], bakeng sa mosebetsi o ka thoko, mme seo setla o etsa hore o thabe.

596-538 Ngaka Wood ... ke mmitsa Ngaka; ke nahana hore hobaneng hahole jwalo. Hake fose lebitso la hae, o kapa patsi ditokana, o ya tseba. Modimo o tla hlahisa sefate se setle haholo, mme o tla sediha ho aha ntlo ya bohlokwa. Ha kesoka ke bona se kang seo, jwale ke lokela ho mmitsa jwalo.

Moena Taylor, o tshepahala kamehla ho fana ka ditulo monyako. Ke nahana ka wena ka tsela ejwalo, "Nka mpa kaba mmate wa monyako wa Modimo honale wa bakgopo." Ho lokile. Hantle feela.

Moena Hickerson, o lokela ho qala hantle feela, mme jwale, o katla hape. Ke ya lehloka ... ke ... O qala ka tsela eo, mme otla hammoho, ke thabela seo le se etsang bakeng sa Morena Jesu. Modimo ao hlohonolofatse, moena, eleng seo ke se dumelang, ntlo ya hao e lokisitswe haesale ho tloha kgaleng.

596-541 Moena Fred, hao soka oba le rona nako e telele, otswa hola Canada. Ha re sa utlwa ole MoCanada; rene re o utlwa ele motho feela -- jwawlo kaha o le ramatlotlo. Wena le Moena Wood, mme o sebetsa le Moena Roberson, le ba bang; Moena Egan, ha ayo mona mantsibuyeng ana. Mme Moena Roberson, o bile -- seo e bile thuso e kgolo ho nna, Moena Roberson le ba bang, ha taba ena ya lekgetho entse e tswella.