Tsatsi leo mane Calvary (60-0925)

1-1 Kea leboha, Moena Neville. Molimo Ao hlohonolofatse, Moena Neville. Kea leboha, haholo.

Khotsong, metsoalle. Ke moneetla o moholo hoba mona Tabernakeleng hoseng hona, hotla sebeletsa Morena, nakong ea tsela ea thero ea Lentsoe leho rapella bakulang. ‘Me ke thabetse letsatsi lena.

‘Me ken eke maketse, hake kena mona. Moena o ile a kena are, “Hake batle ho ts‘oana le molepere ea hlokileng teboho.” Ke Moena Wright. Kei le ka moprapella, a lla, hoka ama letsoho laka, ‘me are-are o batla ho leboha Morena hobane-hobane a ile a fola. O nea batla ho khutla ho leboha. Seo seneng se mots‘oenea se ile. O phethahetse joale. Re lebohela bopaki boo.

1-3 Le Charlie le eena, le Moena Jefferies, haeba o batla hotla, mona letlo lula mona. ‘Me le amohetsoe, hore le seke la ema ka maoto moo. Moena e mong moo, le Moena Woods, tlohong koano mona. Le amohetsoe … mona ho nale, libakaneana, eea hona mona, le am ohelehile hore lekatla la nka litulo tsena.

Re thabile, le rona. Ke lumela hahone ho boletsoe joalo, ka nako e‘ngoe, “Ka thaba ha baitse ho ‘na … ” Molimo Ao hlohonolofatse Moena. Kea leboha. Kea leboha, kea leboha. “Kei le ka thaba haba itse ho nna, hare eeng ka tlung ea Morena.” Oo ke moneetla oa Mokreste le thabo, hoea ka tlung ea Morena.

1-5 Ho lebella ho pota, ho bona metsoalle eaka e mengata, hoseng hona, ke thabisoa ke sena. Ke thabisoa ke ho bona Moena le Khaitseli Dauch mona, hotsoa, Ohio. O ea bona Moena le Khaitseli Armstrong morao mane, kaofela hotsoa koana Ohio. Molimo A le hloholofatse bohle, kaofela ha lona. ‘Me, oho, ho lebella feela ho pota, hoka bona bongata, kene nka thabela hoka fumana mabitso a lona. Khaitseli Hoover, re thabela hoka o bona, hoseng hona, hotsoa mane Kentucky. Le Charlie le Neville, Moena Jefferis le lapa la hae, le bongata mona, hotsoa ntle ho motse.

Re lebelletse nako e ntle hotsoa ho Morena, hoseng hona, re lebeletse hore Molimo A re etele ka tsela e makatsang le hore hloholofatsa ka tseo reli hlokang.

Hake ntse ke lebella ho potoloha sebaka sena, ha nka khona ho bitsa metsoalle eaka eohle mona, nka nka hoseng hona hohle, ke bolela mabitso a fapaneng. Hoo ho nketsa hore ke ikutloele ha monate ha kele ka hare ho kereke, hoka bona batho bohle bateng leho, kopana le bona.

1-7 Hotla etsahalang hare fihla Leholimong, ‘me re kopana moo, hobane hotlaba le nako e kholo ea thabo e safeleng, kopanelo e safeleng, ho ptloha Terone ea Molimo, leli tlhohonolofatso tsohle tseo reli fumaneng? Rona, Moo, retla ts‘oana le Eena, le Sebopehong sa Hae, leka Moea oa Hae holima rona, ho Mororisa leho Mosebeletsa Kaho Safeleng, resa hlole re khathala.

Nahana feela, haho letho leo o ka nahanang ka lona, seo o ka ratang hose etsa, empa kamora nakoana ose ose etsa, Charlie, ke nahana hore retla ea tsoma masamane haholo nna le oena, ka tsela eo, o ea tseba, o ea khatala ho etsa seo.

‘Me ke-ke rata ho-ho palama lithaba leho hloella lithaba haholo. Empa kea khathala, ka nako tse ling, o rata se seng hape.

‘Me ke rata ho khanna. Ka nako tse ling kea khathala leho tenoa, le monahano o khathale. Ke ee ke kene koloing eaka ke ikele, ke itshoarelle lebiling la ho khanna., ke kene tseleng ke bina, “Ke thabile ke emong oa bona.” Kapa se seng feela. Ho ts‘oara feela lebili leo, ke bina, ke hatakela ka maoto aka, ke hoeletsa. ‘Me, joale, ke khathale, ebe ke khutlela hae ebe ke qala se seng hape.

Empa hahotla tabeng ea ho sebeletsa Molimo ‘Musong oo o mocha, re keke ra hlola re khathala, empa feela-empa feela e lula ele thabo feela, retla tsoella joalo feela. Empa, hobane, re tlebe re fetohile ka nako eo. Re kasebe joalo kaha rele motsotsong oa joale. Re tlilo ba ka tsela e‘ngoe, mifuta o mong ho n ale joale. Joale, re thabile.

2-2 Kene ke nahana. Hake tsebe kapa ke hatisitse sena kap che. Moena Charlie, nako e fetileng, koana, kene kele mane Kentucky le eena, ‘me are, “Moena Branham, o nahana Bosafeleng, ‘na le oena retla ‘ne re tsome masamane?”

Kare, “Hake nahane joalo Charlie.”

Kare, “Joale, re rata seo haholo nna le oena.”kare, “o nahana hore retla etsa seo hare fihla Bosafeleng?”

Kare, “Che, hoka sebe lese bolaoang Bosafeleng.”
Eaba ore, “Joale, re rata ho etsa seo.”

Kare, “Charlie, o kareng ha nka o bolella hore ka nako e‘ngoe o ne ole moneane, oa holisoa hore obe motho ea moholo? Na o ka thabela hore o khutlele boneaneng hape?”

Are, “Che.”

Kare, “Oea bona, o tlabe o holile ho feta boneane, joale, o se ole moholo, ha ono batla hoba moneane hape.” Kare, “Joale, atisa seo ka likete tse leshome, ke seo o tlang hoba sona mona hao fetoha. O kase batle hore o khutlele bothong hape.”

Hantle feela. E tlabe ele ho hong ho fapaneng. Ke thabetse hoba feela le mohopolo oa seo, ho nahana feela hore motho o fetela pele o neolosetsa holimo.

2-4 Joale, hona joale, ha Morena A ratile, Sontaha se tlang, e tlaba ka … Joale ke tlilo tsamaea, keee mane Wyoming, le motsoalle oa sebele; mohlomong mane Idaho, le motsoalle oaka oa sebele, Moena Miner Argenbright, Moena clayt Sonmore, Kopanong ea Ba‘na ba Kgebo Bakreste.

Bekeng e tlang, beke e latelang eo, ke, ka la supa, ke lokela hoba-hoba mane Dallas, Texas, Kopanong ea Lentsoe la Pholiso. Phirimane eaka eaho bua ke la supa. Ebe kea khutla, hoea mane Idaho le Moena Argenbright mane Kopanong ea Banna Bakhoebo ba Bakreste. Mohlomong bosiu bole bong mane Minneapolis, pele re tloha moo. Ebe rea mane lijong tsa hoseng tsa Kopanong ea Banna ba Khoebo ba Bakreste.

Ha Molimo A ratile, Sontaha se tlang hoseng ke batla hore ke khutlele mona tabernakeleng hape, haeba seo se lumeleha hape ele thato ea Molimo. Ke rata ho bua ka Sefefo ka Hare ho Moea, ha Molimo A rata. Seo se utloaha pelong eaka, mohlomong ho lula, beke kaofela.

3-3 Ebe hoseng ho hong, hoseng haholo, kabo hora ea bone hoseng, ebe kea tsoha ka mohopolo, “Tsatsi leo mane Calvary.

Joale bakeng sa ho bala, hare phetleng joale Bibele tsa rona bakeng sa Lengolo, Evangeling ya Mohalaleli Mattheu, ka khaolo ea 27. ‘Me retla qala temana ea 27 re bale karolo ea Lengolo, hoka fumana moko taba, ebe retla qala hang feela . Ebe kamora ts‘ebeletso ea thero, retla kena ts‘ebeletsong ea ho rapella bakulang.

3-5 Ebe, oho, ho tloha ka tsatsi lela laho qetela mona, seo se tlisa, mohopolo oat s‘ebeletso ea mabanta ha khatiso mona. Ke bile le bopaki bo bongata ka ts‘ebeletso eo ho feta ts‘ebeletso eo kamora nako e telele.

Ho nale se seng ka taba eo, o lokela ho ikopanea le motho eo, bakeng sa hore ke Matla a fetang a Mang a bonahetseng. Empa, o ea bona, pholiso e lokela ho tloha tumelong ea motho ka bo‘ngoe. Joale, haeba motho ka bo‘ngoe a nale tumelo …

‘Me ebe b a bona, ka tsela e tjena, Moea o Halalelang O kena hara lets‘oele ebe O re, “Hantle feela- hantle feela ntho lia etsahala. ‘Me, seo, o ea bona, mang –le-mang ka lebitso. O tsoa bakeng se itseng. Le ntho e itseng eo o e entseng. Ebe e tlaba ka tsela ena.” Ebe sohle se etsahala ka eona tsela eo!

Leha hole joalo, bakeng sa seo, motho eo are, “ Seo e lokela hoba ele Molimo. Ke amohela pholiso.”

3-7 Empa, bakeng sa seo, motho are, “Mpehe matsoho o nthapelle, kettle kef ole.” Ke tsela eo re e rutuoeng mona Amerika, joalo joalo, ka tsela e joalo, ho lumela seo. Seo hantle feela ke Lengolo.

Empa re fumana, Afrika le libakeng tse ling, ha se seng sekang seo se etsahale, lets‘oele lohle lea phahama letla kapele, ba amola pholiso ea bona, hobane haba ea rutoa letho. O ea bona? Haba ea rutoa pholiso. ‘Me haba bona seo, batseba hantle hore ho nale Molimo maphelong ao. “Haeba A phela, O-O matla haholo, ebile O ea folisa.” Ke sona phetho seo, hobane moralo o se o beiloe, motheo, hore Ke Mofolisi, e bile O folisa batho. Ebe haba bona Boteng ba Hae bo Sebetsa ka hare ho Kereke ea Hae, ebe bare, “Ho lekane. Ho phethehile ke sona seo rese batlang.”

Empa re rutiloe, “Beha mats‘oho holima bakulang, “Ntho tse kang tseo. Ke lona lebaka leo o fumana hore seo hase sebetse han tle mona Amerika.

Joale, hoopla, Sontaha se tlang hoseng, Morena ha A ratile, Moena Neville o tla etsa litsebiso, hantle feela. Ke Sefefo Ka Hare Ho Moea.

4-2 Joale, kene ke lefa nako ea hore le phetle Lengolo, ho Mattheu 27. Hare qaleng ho bala ho tloha temaneng ea 27, Evangeli ea Mohalaleli Mattheu. Joale hare mamele hantle feela haho baloa.

Eaba bahlabane oa ‘musisi ba nka Jesu ba Moisa khotla, ba‘Mokellela sehlopha sohle sa bona sa masole.

Ba Mohlobolisa liaparo tsa Hae, ba Moapesa seaparo sa scareleta.

Haba qetile ho Moroesa mofaphahloho oa meutloa, hlohong ea Hae, ba bina … bakhumama kapela Hae, ba Mosoma bare, Morena oa Bajuda!

Ba Mots‘oela ka mathe, ban ka lehlaka ba Mos‘apa ka lona hlohong.

… Kamora hore ba Mosome, ba Mohlobolisa liaparo, eaba ba leba moo bailong ho Mothakhisa.

Eare haba tsoa, ba kopana le mo‘na emong oa Serene, Simone ka lebitso, ba mojarisa sefapano.

Eare hoba baneolehe, ho leba sebakeng se bitsoang Golgotha, ke hore haho fetoleloa, sebaka sa lehata,

Ba Monoesa asene e kopaneng le neoko … ha a latsoitse seo, A seke A noa.

Eaba baea Mothakhisa, ba arolelana liaparo tsa Hae, ka lotho:hore hotle ho phethahale se boletsoeng ke baporofeta habare, Ba laotse liaparo tsaka mahareng a bona, ho seo sohle balilaotse ka lotho.

… Balula fats‘e ba Molebella;

Ba lokisa … bangola ka holima hloho ea Hae lengolo la qoso, ENOA KE MORENA OA BAJUDA.

Ho ne hole masholu a mabeli aneng a thakhisitsoe le Eena, le leng ka tsohong le letona le leng kaho le lets‘eali.

‘Me baneng ba-bafeta ka tsela eo, bane sisinea lihloho tsa bona.

‘Me bare, Oena ea heletsang tempele, leho e aha ka matsatsi a mararo, Ipholose. Haeba O le Mora oa Molimo, theoha sefapanong moo.

Joalo ka baprista ba baholo bane ba Mosoma le bona, le baholo le bangoli, bare,

O pholositse ba bangata, Ha A khone ho Ipholosa. Haeba ele Morena oa Iseraele, ha a theohe moo sefapanong, ‘me retla Mokholoa.

O ile A ts‘epa Molimo: Ha A Mothuse ha joale, haeba aka mopholosa:hobane Oitse ke Mora oa Molimo.

Ho ne nole masholu, a neng a thakhisitsoe le Eena, a ne a bolela seo le ona, ba bolela seo kaho neefola.

Joale hotloha ka hora ea bots‘elela hoisa hoea borobong eaeba lefifi le leholo.

Eare ka hora ea borobong Jesu A hoeletsa ka lentsoe le phahameng, Are, Eleo, Eloi, lamasabakatane,? Ke hore haho fetoleloa, Molimo oaka Molimo oaka O ntlohelet6seng na?

Ba bang baneng balutse moo bare, utloang O bitsa Elia.

Hang feela emong … a matha a nka seponche, a sekenea ka hare ho asene, a se kenea lehlakeng, a moneha hore a noe.

Ba bang kaofela bare, Hare boning, hore na Elia otla Mothusa na.

Jesu, ha A hoelelitse ka ntsoe le phahamileng a nehela moea.

‘Me, bonang, lesela la tempele la taboha ka lehare ho tloha fats‘e hoea holimo, lefats‘e la sisineeha le mafika a petsoha.

… mabitla a buleha; ‘Me bahalaleli ba bangata baneng ba robetse mabitleng ba tsoha,

Batsoa mabitleng kamora ho tsoha ea hae, ba kena motseng o halalelang, ba bonahala ho ba bangata.

Joale emong oa balebeli, le ba bang baneng ba Molebeletse, Jesu, ba bona ha ts‘isineeho ea lefats‘e, le lintho tseo tse ling lietsahala, ba ba lets‘abo e kholo, bare, Ruri eo ene ele Mora oa Molimo.

6-1 Hare inamiseng lihloho tsa rona motsotsoana bakeng sa thapelo.

Morena, rea tseba hore O Molimo. Le hore … Kamora ho bala Lentsoe la Hao le Halalelang, reka hlokomela hore tlhaho ea Hao haesoka e fetoha. O lutse ole Molimo. Hone ho bonahala eka Jesu ha A no fumana thuso, ho bonahala eka o nkuoe ke matsoho a khopo le hore o khabetsoe likotoana, ‘me ho felile, A songoa, A leketla sefapanong, a qhitsa, A es‘oa. Ho bonahala eka haho thuso bakeng sa Hae, kae kapa kae, ho fihlela A hoa, ka Boeena, “Molimo Oaka, Molimo Oaka, O Ntlo0heletseng na?”

Empa, O ile Oa sebetsa nakong honeng ho bonahala eka haho letho leka thusang. Re neiloe hore re tsebe, Morena, haeba hole noka tseo resa khoneng ho lits‘ela, haeba hole teng thaba tseo resa khoneng holiphuneeletsa, Molimo O sebetsa ka ntho tseo lisa khonahaleng ho batho ba bang.

O Molimo O etsang ntho tse ikhethileng, mosebetsing, hobane O ne O tseba lebaka la letsatsi leo mane Calvary. Oena, joalo ka Molimo, ea sa lekeneeng, O tsebile hore hora ena e lokela hoba e fihle. Empa haese e phethiloe, eaba O bonts‘a hore O Molimo eo eleng Monga tsohle.

6-3 O ile oa sisinea lefats‘e, ‘me bahalaleli baneng ba robetse mabitleng batsoa. Oa fifatsa letsatsi, ho bonts‘a hore O Molimo. Empa O ne O bonahala e ka O thotse nako e telele.

Hare, ho tloha joale, re koaleng, hore, ha feela re ntse re tsamaea ka Moea, re etelloa ke letsoho la Molimo, hase lebaka leha eng e bonahala esa loka, leha hole joalo re shebane le Calvary, Molimo O tla bua ka hora e nepahetseng, nakong e nepahetseng.

Joale, Ntate Molimo, re kopa ts‘oarelo ea libe tsa rona le makhopo. Re kopa hore Moea oa Hao ore etelle pele. Re etelle pele, joalo kaha Leeba le ile la etella pele Koneana. Hake re ikokobetse ho ntho tsohle, re ntse re tseba sena, hore Molimo O sebetsa ntho tsena hantle feela, re tsebe hore hotla loka.

Eba le ron a ts‘ebeletsong ena. Re ts‘epa hore O tla pholosa bao ba lokelang ho pholosoa, ba bile ba batla ho pholosoa. Tlatsa bao ka Bophelo Bosafeleng, ba batlang seo. Re rapella hore O folise bao ba hlokang pholiso le tokollo.‘Me retla O boka bakeng sa seo. Re kopa sena Lebitsong la Mora oa Hao, Mopholosi oa rona, Jesu Kreste. Amen.

7-1 Joale, hare ntse re buoa hoseng hona, ke rata hore re tibise maikutlo a rona tabeng eo re tlilong ho buoa ka eona hoseng hona: Ka tsatsi leo mane Calvary.

Ho bonahala eka retsoa selemong joale, e lokelaa hore ebe ele Labohlano le Molemo haufeneana. Calvary e lokela hore e hopoloe kamehla eohle letsatsi le letsatsi. Re utloile tse ngata ka eona., ra bala tse ngata ka eona. Baruti ba rerille ka eona, ho tloha ho qaleng ha nako. Libini li rerile ka eona, ka mengoaha ena e mengata. Baporofeta ba buile ka eona pele e etsahala, lemo tse ka bang kete tse ‘ne pele ho etsahala seo. Baporofeta ba kajeno ba supile morao koana ha seo se etsahala. Ke tsatsi le bohlokoa haholo leo! E fela ele letsatsi le leng la a bohlokoa haholo leo Molimo A kileng a le etsa lefats‘eng.

Haeba le lebohlokoa molokong oa motho, Calvary, ke bona hole bohlokoa hore reke re khutlele morao hoea e lekola hore hobaneng ele bohlokoa ha kana, leho lekola hore hobaneng. Hobane, ken ale bo‘nete bah ore, horeng ena ea kamora nako eo re phelang ho eona, re tloka Molimo ho feta kamoo reka nahanang ka teng. ‘Me seo reka se fumanang feela, re mona hoka ithuta ka seo, leho bona hore seo se bolela eng maphelong a rona, le hore na Molimo O re etselitse eng, leho bona hore O re ts‘epitse eng. E leng lona lebaka le etsang hore retle kerekeng. Ke lona lebaka le etsang hore bareri barere, ke lona lebaka le etsang a bale leho mamella Lengolong, leho batla tsoseletso, ke hobane ke mosebeletsi oa Molimo oa pooaneng ho batho. O leka hoka fumana se seng setla … seo Molimo A tlang hose bolela ho batho, se seng setlang ho bathusa. Mohlomong, e ka‘na eaba, hoba khalemela libeng tsa bona, empa ebe setlang hoba tsosa, hore ba tlohele libe tsa bona hore batsosa hoka sebeletsa Morena. Basebeletsi ba lokela hoka batla sena.

7-3 ‘Me ka tsatsi lena, ele le bohlokoa ha kana, le leng la a maholo ha kana a bohlokoa, ha re lebelle ntho tse tharo tse fapaneng tse boleloang ke tsatsi leo ho rona. Reka nka tse makholo. Empa, hoseng hona, ke khethile tse tharo feela, lintho tseo eleng tse bohlokoa tseo re lokelang holi sheba, ka metsotso ena e ‘maloa feela, ea seo Calvary e sebolelang ho rona. ‘Me ke nale ts‘epo ea hore litla khalema moetsali emong le emong ea leng teng kamona; litla etsa hore mohalaleli e mong le emong a ee mangoeleng; leho etsa mokuli e mong le emong ea leng teng kamona hore a fole tumelo ea hae e phahame ho Molimo, ‘me a tsamaee a folile, mopetsalibe emong le emong, a phlosoe, mokoenehi a khutlele ho Molimo, a soabele liketso tsa hae, mohalaleli a thabe, abe le ts‘epo e ncha.

7-5 Ntho ea pele e kholo, ea b ohlokoa ka Calvary e bolela lefats‘e ho rona, ho joalo feela, e felisa sebe, hohang feela. Motho o ile a fumanoa ale molato oa sebe. Sebe ene ele kotlo eo hoseng leea mong ea neng a ka e lefa leka mohla. Kotlo ene ele kholo hoo hone hoseng lee among ea neng a ka e lefa. Ke lumela ha Molimo A ile A tlotsa tsatsi leo ka eona tsela eo, hore kotlop ebe ekholo hoo motho a ne a seke a khona ho e lefella, hore Eena ka boEena A tle A le lefelle. Joale, kotlo ea sebe ene ele lefu. Bohle re tsoaletsoe sebeng, le bokhopong, re tlile lefats‘eng lena re buoa leshano. Ka tsela e joalo hone hose le a mong oa rona ea neng a lokile, kapa, hone hose le a mong lefats‘eng ea lokileng.

8-2 ‘Me sebe hase ea qala lefats‘eng. Sebe se qalile Leholimong. Lusufera ha ane…Lusufera, Diabolose, ene ele sebupuoa se rohakiloeng, ka baka la hose ts‘epahale, pele a ka tla lefats‘eng. Sebe se qalile Leholimong, moo Molimo A ileng a beha Mangeloi, joalo joalo, maemong ao A beileng motho teng; sefate sa tsebo, sefate sa Bophelo le sa tsebo ea bottle le bobe, moo monna a neng a ka inkela khetho. Ha Lusufera a ne a neoa moneetla oa, hoka khetha, o ile a batla sefetang seo Molimo A neng A nale sona. Ke sona se ileng sa qala mathata.

8-3 Eaba ke sona se hlola sebe. Se neng se hlokahala ene ele lefu. Kahlolo ea sebe ke lefu. ‘Me seo ke, reka leba tabeng tse ngata ka taba eo. Hobane hake lumele hore ho lefu le le leng feela. Ho teng Bophelo bole bong feela. Ke lumela hore motho ea nang le Bophelo Bosa feeling aka shoa. Ke lumela hore ho nale kahlolo bakeng sa moea o etsang sebe, hobane Bibele ere, “Moea o sitoang, otla feela o s‘oe.” Eseng motho; “Moea o etsang sebe.” Ka tsela e joalo Satane o lokela ke hos‘oa, ho fela hohang. Ke lona lebaka le etsang hore ke hanane le ba bang babalumeli bareng Satane o tla pholoso‘a! O entse sebe, ene ele moea. Moea oo otla timetsoa, hose sale letho bakeng sa ona.

8-4 Ha sebe ene sene se qala morao koana lefats‘eng, morao ho qaleng, joalo kqa lesela le lets‘o le theoha Leholimong, le ile la holofatsa lefats‘e. Le ile la lahlela sebupuoa se seng le se seng, lefats‘eng, ‘me mopo ohle oa Molimo, oat s‘oaseha. Mo‘na o ile a ts‘oaseha lefung, ho kuleng, mathateng, le mahlomoleng. Tlhaho kaofela ha oona ea ts‘oaseha. Sebe ke eona ntho e ileng ea senea lefats‘e. Joale eaba rona re moo, re sena ts‘epo, hobane tlhaho holima lefats‘e e its‘etlehile holima sona. Bohle re tsoaletsoe ho seo.

Joale, seo sene setsoa bakeng se seng moo ho neng hose sebe. Seo sene seke ke satsoa lefatseng. Mahareng a rona hone hose eaka pholosang e mong.

Ka tsela e joalo, ha motho a hlokomela hore o arohane le Molimo, a fetoha moleleri. Eaba o ea lla. Ba phaqola hohle mona. Ba tsekela, hara lithaba ba batla motse oo mothei le moetsi oa oona eleng Molimo. Hobane, o ne a tseba hore ha feela a ka fihla Boteng ba Molimo, o ne a tla khona hore A buisane le Molimo. Empa hone hose tsela ea ho khutlela morao. Eaba o ea lahleha. O ne a sa tsebe tsela ea ho khutla, eaba o qala a phaila, a qala ho batla Sebaka seo. Se seng ka hare ho eena sene se mobolella hore o tsoa sebakeng se seng se lokileng.

9-1 Haho motho mona ka hare ho lets‘oele lena, hoseng hona, ts‘oeleng lena kapa ka hare ho lebanta lena, kapa hohle mona, leha ele nqenngoe, ea sa batleng ho loka hoo.

O fumana tefello ea melato ea hao, “Ho fetile.” Ha melato ea hao e lefuoa, ebe ho nale ea kulang lelokong la hao. Ha ea kulang a loka, ebe oba le molato o mong oo o lokelang ho o lefa. Ntho ea pele eo o e tseba, moriri oa hao o ea fetoha o ba mosoeu, ebe o lakatsa hoba mocha hape. Ho lula ho nale se seng kamehla, hantle feela kaho latelana, ka baka la sebe. Empa ka hare ho pelo ea hao, hobane o batla seo, seo se boints‘a hore tokafalo e teng kae kae. Kae, kae, ho nale se seng.

9-2 Ke lona lebaka leo, ka nako e ngata, kajeno, moetsalibe a ntse a ipotsa ka seo. Ngoanana ea moneane ea motle oee a ikuti, hoka tsebahala, a penete sefahleho sa hae, hoka ba motle; a leka hoka apara liaparo hoka ba motle. Hobane, ele eona feela ntho eo a e tholang, hoka leka nqenngoe hoka fumana se seng moo, seka etsang hore banna ba letse mololi haba mobona, hoka tsoka letsoho ha ba mobona, leho motalima. Bashemane le bona batla etsa sona seo bakeng sa basali, a leka hoka khahleha bakeng sa bona. Moahisane a ka aha ntlo, a e lokisa ka tsela e itseng, hobane etla shebahala betere ho nale ea moahisane. Ho joalo kamehla, re lula rentse re batla se seng se itseng, se seng seka holimo ho se seng.

9-3 Ngoanana o tla fumana ngoanana e mong a tsebahala ho feta eena. Moahisane o tla lula a batla se seng se betere ho feta e mong. Mosali o tla fumana mosali ea aparang betere ho nale eena.

Ke seng seka hare ho rona, se bang se batla se seng, seo se bonts‘a hore re lahlehile. Re leka hoka fumana seo seka re khotsofatsang, se tlang hoka khotsofatsa sekheo seo, empa ho bonahala eka hare se fumane. Batho ba lekile seo ka lilemo. Balletse seo. Bahoaka ka seo. Ba entse sohle seo ba tsebang ka seo, leha hole joalo baile bahloleha, banna baphailaka hohle mona lefats‘eng.

10-1 Qetellong, ka tsatsi le leng, tsatsi leo la Calvary, ho bile le e mong hotsoa Khalalelong. Emong ka, Lebitso la Jesu Kreste, Mora oa Molimo, Ea neng A etsoa Khalalelong, eaba Calvary ea botjoa. Ke nako eo theko e neng e lefuoa, le sebe se lefelloa hohang. Eaba ho buleha tsela bakeng sa ntho tsena tsohle tseo lilapeloa leho neoreloa. Seo sa tlisa nako ea khotsofalo. Hho motho ea killing a etela Calvary, a bona tsela eo e leng ka teng, a ka boelang a ba ka mokhoa oo a nnileng ka oona pele. Sohle seo a neng a se lakatsa leho sehloka pele, sea fuimaneha, ha a fihla sebakeng seo.

E bile letsatsi le bohlokoa haholo leo, le ntho e bohlokoa haholo, e ileng ea sisinea lefats‘e. E ile ea sisinea lefats‘e joalo kaha le soka le sisineeha pele. Ha Jesu A es‘oa mane Calvary A lefella molato oa sebe, lefats‘e la sebe le ile la fifala.

10-3 Letsatsi le ile la likela hara mpa ea motys‘eare, la eba le hose kopane hohang ho lahleheloa ke mohopolo. Thaba tsa sisineeha, mafika a petsoha, le bafu batsoa mabitleng.

Seo se ile s aetsa eng? Molimo O ne A le sebakeng, mane Calvary. O ne A kobesitse phoofolo eo, Satane, ka hosafeleng. Joale o kotsi kaho fetisisa, hobane seo se tlisitsoe Khaneeng. ‘Me, mang le mango a ea tseba hore phoofolo e kobesitsoeng e kotsi haholo, e hohoba fats‘e ka mokotlo o robehileng. Joale, Satane oile a thuloa mane, Calary. Lefats‘e le ile la tiisa taba eo hore ke nnete.

Theko e kholo eo e ileng ea lefuoa, ‘me Ea le Mong Ea neng A ka lefa theko eo, o ile A tla A lefa theko eo, mane Calvary. Ke hona moo theko e kholo e ileng ea lefuoa. Ke enngoe ea lintho tseo.

10-6 Molimo A ile A se hloka. Hone hose motho ea neng a ka etsa seo. Hone hose le ea mong a neng a ka etsa seo. Hose le a mong ea nang le tokelo. Molimo A theoha, ka Boeena, A etsoa Motho, A phela joalo ka motho, ka tlasa litokelo tsa botho, A thakhisoa mane Calvary. Mooha A … Satane o ne a nahana A ka seke A khona ho etsa seo, O ne A tla ts‘aba ho qhobeha ka seo. O ile A tsamaea Gethesemane A kena melekong A emela joalo ka motho, empa A lefa theko.

Ke sona seo se ileng s fifatsa lefats‘e. Seo sene se ts‘oana le lefifi, la haho rokoa motho. Ha Ngaka e mofa hore a robale boroko, hore a khalehe, pele a ka mosebetsa. Ha Molimo A etsa oporeshene bakeng sa Kereke, lefats1e lea robala, tlhaho ea ferekana. Haho makatse! Molimo, naming, A eshoa. Ke hora eo lefats‘e le neng le e lebeletse, leha hole joalo bongata bone bosa tsebe hore ho etsahlang.

Ho joalo le kajeno, bongata bo ile ba lebella ntho tseo, leha hole joalo haba hlokomele letho se etsahalang. Haba hlokomele tsela ea hotsoa. Ba leka hoka fumana thabo le meneaka ea fats‘e lena, ba leka hoka fumana tsela ea hotsoa.

11-1 Ho bile, le lintho tse ngata tse lekileng hoka bonts‘a tsatsi leo, lintho tse ngata tse bileng tsa sira ntho tseo. Liile tsa siroa ke koneana, ke lipholo, maebakhoroane, leli ntho tse ling tse ngata, leha hole joalo halia khona hoka hlakisa seo. Haliaka tsa khona hoka thibela lefu, moo Satane a its‘oareletseng teng lefats‘eng.

Ona mafika ao a ileng a tsamaea lefats‘eng, a ea holimo lefats‘e, libabole! Lusufera ene ele mora oa mafube, o ne a tsamaea holima lefats‘e nakong eo ho neng hole lithaba tse tsoang mollo. O na mafika ao a neng a se a satsoe malakabe, ha Jesu A eshoa sefapanong, ale hohle lefats‘eng.

Theko eo e neng e lefiloe, lelitlamo tsa Satane liile tsa robakeloa.

11-2 Molimo A khutlisetsa ho motho, tsela ea topollo eo e saleng a e batla ho tloha khale. O ne a se a sa lokele ho lla hape. Ha A ne, A robokela mokokotlo oa Satane, mane Calvary, mokotlo oa sebe, leho kula! Seo sa tlisa se seng le se seng se phelang, lefats‘eng, Boteng ba Molimo, ka sebe se ts‘oaretsoeng. Haleluja! Libe tsa rona lits‘oaretsoe.Haho sana tsela eo Satane A kare tlosang ho Molimo.

62 Ho tsela eo e entsoeng e phahameng. Ho nale marang rang a mohala moo. Ho nale lerang rang le lebisang Khalalelong, hoka tlisa mang le mang lerang rang leo. Ha motho a tletse sebe, le moisa moo ho lokelang teng. O ts‘oareloa sebeng seo. Eseng seo feela, empa molato oa sebe se o lefiloe. Oho! Ha osa lokela ho bolela seo ore, “Hakea lokela.” Hantle feela, ha o ea lokela, o ne o sa lokela. Empa Ea nang le tokelo o nkile sebaka sa hao. O lokolohile joale. Ha o sa loketse ho phaila o batlaka mona. Ha o sa loketse hoba motho ea ntseng a batla menate moo ntle ea lefats‘e.

Hobane ho teng phula e tletseng mali,

Ephuntsoeng hotsoa mothapong oa Immanuele,

Moo baetsalibe bakenang teng phuleng eo,

Ho lahleheloa ke matheba a bona a melato.

Hao ea lokela ho lahleha. Ho teng tsela e phahameng, le Tsela, e bitsoang Tsela ea Khalalelo. Basa hloekang haba fete ho Eona. Hobane, o tla ka phula eo, pele, ebe o kena ka hare ho Tsela eo.

11-6 O roba matla a Satane. O bula meeako ea lihele, bakeng sa monna emon g le emong hore a kene ea neng a koaletsoe ntle, lefats‘eng, ka hare ho teronko, a ts‘aba hoshoa, hore lefu letla moetsang. Mane Calvary, O ile A bula mamati ao, ho lokolla bohle bats‘oaruoa. Ha osa loketse hoka ts‘oaroa hape hobane o lokolotsoe. Ha osa lokela hore o ranthaneoe ke sebe hape. Hao sa lokela hore o be leloko la seba hape, ho taoa, ho tsuba, ho bapatsa, ho buoa leshano. O lokela hoba le ‘nete, ho tloha ho qaleng. Haho seo Satane aka se etsang ka seo, hobane o ts‘oere tsela ea ‘nete, leraharaha la Bophelo le leng ho Lefika la Mengoaha. Haho letho leka o sisineang ho lona. Haho meea e ka o tlosang ho Lona. Haho letho, leha e kaba ke lefu ka bo lona, lekase khone ho o arohanea le lerato la Molimo leho Kreste Jesu.

12-2 Ke seo Calvary e se bolelang. Ba‘nab a neng batlamiloe baile ba lokolloa. Ba‘na ban eng bats‘oasehile tlasa ts‘abo ea lefu haba sa ts‘aba lefu. Monna ea neng a hlolohela Motse, oo moetsi le mothei oa oona, Molimo, a ka kena tseleng feela ena e phahamileng, a talima Leholimong, hobane o lokolohile. Haleluja! O lokolohile. Ha a sa lokela hoka phaila hape, hobane ho teng tsela ea ho tseba hore na o nepile kapa o fositse. Molimo O refa Bophelo. Libe tsa rona liile. Tsatsi leo mane Calvary molato o ile oa lefuoa. Hare bona tseo tsohle, haho makatse ha moqapi a itse:

Mahareng a tlhaloso ea mafika le bots‘ong ba leholimo

Mopholosi oaka O ile A inamisa hloho A s‘oa.

Lesira le bulang le ile la etsa Tsela

Thabong ea Leholimo le letsatsing la bosafele.

12-3 Abarahama ha a sa lokela ho phaila hape, ho potoloha naha, a batla motse. Moetsa libe ha asa lokela ho phaila hape, hore na a ka lokoloha kapa che. Mokuli ha a lokela hore a ka ipotsa hape hore na otla fola kapa che. Lesira la buleha ka tsatsi leo mane Calvary, le ile la bula Tsela ea sebele ea tokoloho ea tl‘olo. Molimo O re neha matla a Moea oa Hae, hoka phela ka tl‘olo nthong tsena tsohle, O re kopa feela hore re lumele ntho tsena. Sena se ile sa etsahala mane tsatsing leo mane Calvary. Haho eaka haeba le letsatsi le leng le ts‘oanang le lona. Haho satla hlola hoba le leng le ts‘oanang le lona. Hale sa hlokahala hape. Molato o lefiloe, ‘me re lokolotsoe. Rea leboha ho Molimo. Re lopolotsoe. Haho seo o lokelang ho ts‘oeneeha ka sona hape. Hao sa lokela ho nahana hore hotla etsahalang, ka seo. Se tlositsoe kaofela. Lesira le tlositse seo kaofela le kharetene, ‘me re tseleng e phahamileng , hare sa lokela hore re nne re ts‘oeneehe hape, empa re lokela feela ho lumela ebe re tsoella pele feela. Re tsamaea hantle feela Boteng ba Molimo.

12-6 Abrahama o tsebile seo, le ba bang, joalo kaha bantse ba batla Motse. Ba ile ba tseba hore batsoa kae kae. Ho nale se seng se etsahetseng. Bane ba phela lefats‘eng le neng le q‘oalile. Ts‘isineeho ea lefatshe e ile ea fihla. Likhohola tsa fihla .. . Lintoa leli polaeano! Likoneana leli bere tsa jana, kapa phokojoe tsa ja likoneana, litau tsa eja lipoho. Seo hase bonahale se lokile. Ho nale se seng se phoso moo. O ne atseba hore ho nale se seng se phoso moo. Ba‘na moena a bolaea moena; ntate a bolaea mora, le mora a bolaea ntate. Ho nale se seng se phoso. O ea tsofala. O ea s‘oa. O ea sosobana sefahlehong. Lefu le teng ho eena. O tlamehile. Lifate lia hola. Empa hali hlole kaho sa feleng. Lia bajoa lias‘oa. Lithaba lia fetoha. Maoatle a cha. Metsi aea fela. Ho nale se seng sephoso. Eaba o batla motse o mong, Motse oo tseo likase hloleng lietsahala teng. O tsebile, hore ha aka ba Boteng ba Moetsi Eaka lokisang tseo, aka leka ho bua le Eena.

13-1 Oho, ke moneetla o mokakang oo, mopetsalibe, hoseng hona, hoka tseb a hore ho nale Tsela hoseng hona. Tsatsi leo mane Calvary le ile la bula Tsela. Eo bahalaleli bana bohle ba‘nileng baebatla, Calvary e ile ea fana ka eona ntle le tefo ea letho. O ka latlola sena”? Na oka latola sena joang bakeng sa hoba leloko la mokhatlo?O ka latola seo ha joang, hoka beha se seng bakeng sa seo, menate ea lefats‘e? Hobaneng o sa amohele seo? Pulo ea lesira e tlisa motho hantle feela pela Boteng ba Molimo, ntle le sebe pela hae, leha ele sa mofuta o feng feela. Leho beha tsela e nepahetseng kapele ho eena, bakeng sa lintho tseo a libatlang: Leholimo, thabo, khotso, Bophelo Bosafeleng, ntho en‘goe le e‘ngoe kapela mahlo a hae.

13-4 Tsatsi leo ene ele hoshoa hoa Satane le matla a hae. Seo se ile sa felisa ntho e‘ngoe le ‘ngoe.

Ekare kea ‘Mona moo; Ene ele Koneana ea Edene, ho tloha seriting seo.

Ha Abele, ka tumelo, a tlisa ho Molimo sehlabelo se nepahetseng ho nale sa Kaine. Ho lokela hore o ile a tlama sefate sa morara molaleng oa Eona, a Moisa Lefikeng. A ts‘oere Lefika ka lets‘ohong la hae, bakeng sa thipa, a isa hloho ea Eona morao, a e khaola ho fihlela e shoa. Boea ba eona botletse mali a eona. Mali A Eona a phalla. Ene ele seriti.

Empa tsatsing leo mane Calvary, hone hose koneana ea fats‘e lena, ene ele Koneana ea Molimo, eneng e shoa moo, mali a Eona a phalla. Ene e hlajuoe, e otluoe, e ts‘oetsoe ka mathe, e beile e hlokofalitsoe, le ntho tsohle tsa lefats‘e lena, mali a phalla hotsoa hop Eena.

13-7 Ha koneana ea Abele e eshoa, e ile ea shoa, e bua puo eo Abele a neng a sa e utloe. Ene e phutsa mali.

Ha Koneana ea Molimo e shoa tsatsing leo mane Calvary, E ile ea bua puo eo ho neng hose motho ea E utloang. “Molimo oaka, Molimo oaka, O Ntahletseng na?” Ene ele Koneana ea Molimo, e neng e khajeloa likarolo karolo, e khajeloa.

Ene Ele Eona Koneana eo e neng ele mohopolong oa Abele, ha a ne a bona Peo ea ts‘episo ea mosali. Ene ele Koneana eo Daniele a e boneg, e le thabeng, e sena matsoho. Ene Ele Lebili hara mabili, bakeng sa Moporofeta. Kaofela tseo baileng bali bona, line lip‘etheha tsatsing leo mane Calvary. Seo se ile sa tlisa ntho e kholo. Seo se ile sa roba mokotlo oa Satane.

14-2 Pele, re batla hore na tsatsi leo lene le bolelang. Labobeli re batla hore re bone hore tsatsi leo lene le re etsetsa eng maphelong a rona, joale, le hore le re etselitse eng. Joale , laboraro, re lokela hore re le etsetse eng tsatsi leo. Re lokela ho etsa eng bakeng sa tsatsi leo?

Pele, re lokela re shebe ka hare ho lona, hobane ke letsatsi le leholo, le leholo ho feta matsatsi ohle. Molato oa sebe o ne o lefuoa. Matla a Satane a ne rokeloa.

Joale re lokela ho bona hore na rene re lokela ho etsa eng ka tsatsi leo, bakeng sa lona. Ha Jesu A eshoa mane Calvary, Calvary ka tsatsi leo, O ne A sa lefe feela molato oa sebe, O ile A lefa molato leho etsa tsela ea ho Molatela; Eena hobane re, joalo ka Adama ea oeleng re ile ra lopolloa. Joalo kaha Moea O ne O etella Adama pele (Adama oa pele), ho tl‘aho eohle, joale rona (Adama oa bobeli), kapa batho ba lefats‘e lena ba lopolotsoe ke Kreste, ho tloha ka tsatsi la Calvary, reka molatela.

14-5 Joale, ha A ne A es‘oa mane Calvary, O ile A etsa tsela. O ile A fana ka Moea, Moea O Halalelang, O ileng oa khutlela lefats‘eng, bakeng saka le oena hoka phela ka Oona. Ke seo Calvary e se bolelang ho rona, ho Molatela.

Pele, s‘eba ka hare ho lona, lebella hore le re etselitse eng. Joale re lokela ho etsa eng bakeng sa lona? Re lokela re etseng ‘na le oena?

Joale, re re, “Joale, ke-ke thabela taba eo. Ho lokile.” Empa re lokela ho e amohela. ‘Me hole amohela, keho amohela Botho ba Hae, Kreste ka ho rona pelong tsa rona.

Ebe, re lokolohile sebeng, joale ebe haho sale litlamo tsa sebe tse ho rona, hohang. Molimo, joalo kaha eka hare soka re etsa sebe, Sehlabelo sa sebele sere etsa basebele. Hobane, Jesu O itse, “Phethahalang, obane le Ntata lona ea Leholimong o phethahetse” Ebe, haho sale setlang ho etsuoa, empa re etsoa baphethahetseng Boteng ba Molimo.

14-8 Joale, ke moo he re lahleheloang ke maemo a rona. Hare hlokomele, re ntse re sheba morao seo re neng rele sona. Joale ha feela re ntse re lebella morao seo re neng rele sona, Sehlabelo hase bolele letho ho rona. Oho, na hale bone seo, kereke? Ha keno … Ha keno leka mosebetsi. Ha keno khona ha joalo le oena haho lebaka laho ka leka. Nkase khone leoena joalo feela. Haho lebaka laho ka leka. O lahlehile haesale ho tloha ho qaleng, ha feela o ntse o lebella seo o se entseng. Empa se lebelle seo ose entseng.

Sheba seo letsatsi leo le ileng la se etsa Calvary ho oena. Le ile la efa molato oa hao. Le ile la felisa taba. “Libe tsa hao lile khubelu joalo ka skareleta, lits‘oeu joalo ka lehloa. Khubelu joalo ka krimsone, ts‘oeu joalo ka boea.” Joale hao sana sebe. Hantle feela hao na sebe. Hase lebaka hore o entse eng, kapa o etsang, o ntse o sena sebe. Ha feela o amohetse Jesu Krestste joalo ka Mopholosi oa hao, libe tsa hao lits‘oaretsoe. Tsohle lits‘oaretsoe li, “lebetsoe le ho hlakoloa.”

Joale ebe seo se etsang? Se o neha, kamora maemo ao, Moea oa Hae, o o neha hore o molatele leho etsa kamoo areng o etse. Ene ele Monna A le mong feela, Monna ea lokileng. O fane ka Bophelo ba Hae, ‘me A etsa mohlala bakeng sa hao. Joale re lokela ho etsa eng?

15-3 Joale, ntho ea pele eo ke batlang ho e bolela, ke ena, Jesu ha A kaba A Iphelela. Bophelo ba Hae O ile A botella batho ba bang. Hantle, feela, Bophelo Bosafeleng. Ha ore, keea kerekeng, e bile o entsa ntho tse lokileng, ho hotle hoo. Empa hao phela bophelo ba hao bakeng sa hao, hao na Bophelo Bosafeleng. Bophelo Bosafeleng keho phelela batho ba bang. O bonts‘itse seo ha A ne A tla Koneaneng ea Molimo. O ile A phela, A nale Bophelo Bosafeleng, hobane O ne A sa phelele Eena. O ne A phelela ba bang. ‘Me o fumana Bophelo Bosafeleng ha o amohela tsatsi leo, phelela ba bang hao sa iphelela. O phelela ba bang.

15-6 Emong o itse, “Oka ema joang, motho emong a o bitse ka mabitso bitso?”Hao iphelel o phelela ba bang, hore o khone ho lopolla motho eo. Le fetoha bara. ‘Me karolo e‘ngoe ke hore kereke e nale bothata bah ore e lebetse hore ke bara. O mora. O nka sebaka sa Kreste, ka tsela e joalo o mora, se iphelele. Phelela ba bang.

Joale, Moena Branham, nka phelela moena enoa, hobane ele motho ea lokileng.”Haho joalo.

O phelele motho eloa ea o hloileng. O phelele motho eloa eaka o bolaeang haho khoneha. Ke seo base entseng ho Eena. Baile ba Mobolaea, eaba oea s‘oa, hore a khone hoba pholosa. Ke sona seo Bophelo Bosafeleng boleng sona. Re fumana … seo seho oena, o llebile leholimo ha joale. Empa O nehela ka tsohle tsa hao, fana ka tsona, joalo ka nku ha e fana ka boea ba eona. O lebella pele, mane Calvary.

15-8 Ke ts‘epa hore sena setla le thusa ho fumana sebaka. Ke seo Tabernakele, ke seo batho bohle, ba lokelang hose etsa, keho fumana seo oleng sona, le hore lebaka le etsang hore o be mona ke lefeng. Kereke, hase hoea kerekeng hoea bapala ‘mino, ho bina lipina. Kereke ke sebaka Sali tukiso. “Kahlolo e qala ntlong ya Molimo.”

“Re lokela hore re ikuke re s‘oele, re phela ho Kreste.” Ebe, O etsa sebaka sa hore re etse sehlabelo hoea ho Eena ho Molatela. Ha re molatela, re latela tsela ea Hae ea ho phela. Hantle feela seo se setle.

16-1 Jesu o boletse, ka seo. Ere ke o fe mangolo a ‘maloa ka seo. Mamela hantle feela. O seke oa fetoa ke seo. Jesu O itse, ka Tsatsi leo O tla arohanea batho, joalo ka linku le lipoli. Ebe O re ho lipoli, “Emang kaho lelets‘ehali.” Ho linku Are, “Emang kaho le letona.”

Are, ho lipoli, “Tlohang ho ‘Na. Hobane, Kene Ke lapile, ‘me halea Mp‘epa. Ke bile teronkong, hale ea Nketela. Kene Ke hlobotse, hale ea Nkapesa. Kene Ke neoriloe hale ea Mpha metsi ho noa. Joale tlohang ho ‘Na.”

‘Me ho linku, Are, “Ke nebe Ke lapile, le ile la Mpha lijo. Kene Ke, hlobotse le ile la Nkapesa. Kene Ke kula le ile la Nketela.”

‘Me hlokomela. O seke oa haelloa ho fumana sena, kereke. Boloka sena pelong ea hao, kaho safeleng. Sena se entsoe ntle le letsoalo! Batho haba etse sena mosebetsing. Motho ea fang e mong bakeng sa se seng, hobane a lokela ho etsa seo, motho ea o fepang hobane a lokela ho etsa seo, o nale mohopolo oa boikhohomoso. O lokela hore a etse seo hobane ele bophelo ba hao, ketso tsa hao.

16-2 Ene ele ntho e makatsang ho linku tsena, hoo liileng tsare, “Morena ken eng moo O neng O lapile? ‘Me resaka ra O fa lijo…Ke neng moo O neng O lapile, re ileng ra Ofa lijo hoja? Ken eng moo O neng O hlobotse re ileng ra Ofa liaparo ho apara? Kene neng moo O neng O neoriloe, ra Ofa metsi ho noa? Ke neneng moo O neng O kula, ‘me ra O etela?”

Seo se bile haholo ntle le khatello bakeng sa Lerato, ho loka ha Lona ho bile Bophelong hotsoa ho bona. Molimo O etsa hore batho ba bone seo Calvary e se bolelang bakeng sa rona, ho iketsahalla feela.

“Ke neneng moo Oena, Morena? Hare eaka ra tseba seo.”

Sheba seo. Jesu A reteleha are, “Seo le se entseng ho bana le se entse ho ‘Na.”

“Bophelo boo e seng ba boikhohomoso; e seng mohopolo oa bobeli. Eseng ho nahana ka seo; empa o s‘oele hoo bakeng sa ntho tsa lefatshe len a, hoo o phelang hop Kreste, hoo o tsamaeang tseleng e phahamileng, hoo ntho tsena liiketsahallang feela. O lietsa ntle leho joetsoa.

16-5 Eseng hore o bolelleloe, “Rea tseba, joale, Morena? Morena O batla ke etse sena?” Hao joalo. O karolo ea Hae. Moea oa Hae O ka ho oena, ‘me O etsa hore O etse ntho tseo. Oho! Na le fumana seo na.

“Ho nale tsela eo e bonahalang ekare e lokile ho mo‘na, empa pheletsong ea eona ke lefu.”

“Hase bohle bareng, ‘Morena, Morena,‘ batlang ho kena, empa baetsang thato ea Ntate, ”bakeng sa lipelo tsa bona, ntle le khatello kapa mahala.

1Joale, tsatsi leo mane Calvary le ile la lefa theko, hore retle rebe ka tsela eo.

Eseng ore, “Oea tseba, mohlolohali Jones ka tsatsi le leng one a … O ne a sena mashala, ke ile ka morekela mashala. Ke bua ‘net eke ile ka bona moena ka tsatsi le leng ke ile ka morekela sutu bakeng sa liaparo. Ho bokoe Morena! Ke Mokreste.’ Oho, hle! Motho tooe ea boikhohomoso ea seneehileng, ea futsanehileng. O moikaketse.

“O seke oa batla hore letsoho la hao le letona le tsebe hore le lets‘eali le etsang, le lets‘eali le tsebe hore le letona le etsang.” O s‘oele hohang feela ho Kreste, ho fihlela o etsa seo, leha hole joalo. Seo ke Bophelo boka ho oena boetsang seo ho oena.

17-2 Oho, o utloa tl‘ohonolofalo ea Moea ka ho oena, Bophelo boo! “Eseng ‘na ea phelang, “ Paulose o boletse seo, “empa Kresete ea phelang ka ho ‘na.” Seo se iketsahalla feela.

“Ka tsela e joalo kea o bolella Moena Branham, re Bakreste mona. Re thusa batho bana. Re fela re thusa batho bana.” Oho, hle, ke sono ka lona. Seno hase Bokreste.

Bokreste boetsa seo hore seiketsahalle feela. Seo se lokela ho etsahala. Ebe o lebala ka seo, kaofela, “Haho tsela e‘ngoe.” Tsamaea, etsa seo.

Kreste O ile A nehela Bophelo ba Hae ho Molimo. O bile mosebeletsi oa sechaba, ho batho. O ile A fana ka seo ntle ho tebello ea letho, O ne A sa lokele ho fana ka seo. O ile A inehella bakeng sa seo. Ha A kaba Are, “Joale, baena, le lokela kaofela hore le nahane ka ‘Na, hobane Ke tlile ho le s‘oela.” Ha A kaba A bua letho kka seo. O ile A s‘oa, leha hole joalo, hobane ene ele Molimo ka ho Eena.

17-5 Ke Molimo ka ho oena, ke Molimo kaho ‘na, Ea etsang hore re lebellane leho hlokomela ba bang. Nku, ka hlakoreng le leng.

Emong oa bona otlare, “Ka tsela e joalo Morena, ke entse sena. Morena ka etsa sane.”

Are, “Tlohang ho ‘Na, lona basebelitseng b okhopo. Hake ea le tseba.”

Hoja kereke ene eka khona ho fehlela mabaka a kanga o, hore hase ntho eo o lekang ho e etsa, o lokela hore ebe ntho e tsoang ka hare. Ke ntho eo o tsoaloang le eona.

17-8 Nts‘oarele, motsoalle oaka oa Pentakonta. Ke mopentakonta. Empa motsoalle oaka oa Pentakonta o e ts‘oere teng, moo e lokelang hore ebe ‘mino o lerata o potlakileng, o letsa bente, ho opa liatla, le litamborini, hore ho khone ho hoeletsa. Seo ke maemo feela. Ba bapala benteng pele ho uoa ntoeng. Ba lokisetsa mabotho feela hoea ntoeng. Ke lumela ho ‘mino. Ke lumela ho openg liatla. Empa ke lumela ho lintho tsena. Seo ke ‘nete hantle feela. Re lokela hoba le seo.

Empa o lesitse ntho tse kholo lisa lokisoa, ke boinehelo boo Molimo A bokentseng kaho oena, ho etsahatsa feela se lokileng hobane se lokile. Ho tsoella joalo feela, o seke oa nahana ka letho. Phela seo feela. Ebe o ea lebella ho bona hore na ho etsahalang. O lokela feela … O tseleng e phahamileng. Ke seo Calvary e se bolelang ho oena, tseleng ena e phahamileng, e ile ea bula tsatsi leo bakeng sa hao.

18-1 Joale, hopola, o ka sebe halofo ea poli le nku. Likase kopane.

Joale, batho ba bangata bare, “Eea, o ea tseba keng? Re nale mokhatlo hlopheng sa rona. Re, re thusa bafutsana. Re etsa sena.” Seo se setle haholo, empa o letsa phala ka seo. Hao lokele ho etsa seo.

“O etsa seo sephiring,” Jesu O boletse seo. Seo se iketsahalla feela, ke se lokelang ho etsuoa, e seng feela hoea, ho fumana metsi a honoa. O neoriloe. Haeba motho e mong a neoriloe, nahana ka eena, le eena. Ha mo‘na emong a hloka, nahana ka eena joalo kaha oka nahana ka oena. O seke oa beha mohopolo oa hao ho seo o se entseng. Tsoella pele o phele.

18-3 O ka sebe halofo ea poli le halofo ea nku.

Ka tsela e joalo ha ore, “Kereke ea rona e nale mokhatlo. Re hlokomela bafutsana, re etsa sane le sane, leho etsa tse ling lintho.”

Haeba o nale seo ntle le tse ling, ntle le Bophelo ba Kreste ka ho oena, o senea nako feela. Jesu … Paulose oitse, 1 Bakorinthe 13, “Leha nka nehelana ka tsohle ho fepa bafutsana, ka fana ka ‘mele oaka hoka chesoa joalo ka sehlabelo, seo has enthuse ka letho.

18-5 Joale, sena se thata haholo, empa ke ‘Nete. O lokela hoba le lebaka, o hlokomele seo Calvary e se entseng ho oena. Re lebella seo, rere, “Oho, ho joalo, ho lokile.” Hase seo. Haeba Mora eo oa Molimo O ne A lokela hoea Calvary. O ne A lokela hoba le Calvary. O lokela hoba le tsatsi leo mane Calvary. Ke lokela hoba le tsatsi la Clvary. Seo se felisa taba ea sebe. E seng ho ts‘oarana le moreri, e seng ho ts‘oaroa ka letsoho ka hare ho kereke, e seng hotla ka letere, e seng hotla ka porofeshene. Empa hotla ka Tsoalo. Ha A kaba A fana ka letere. Ha A kaba A fana ka porofeshene. O ile A fana ka Tsoalo. Ke eona tsela eo retlang ka eona. Ebe he, ho tloha moo, rese re phela Bokreste ntle le ts‘usumetso ea mang kapa mang.

18-7 Joale, e‘ngoe ea lintho. Halofo ea poli, halofo ea nku, haho ntho e joalo. Hao halofo ea poli le halofo ea nku. O poli kapa nku ho fella joalo feela.

Joale, haeba o etsa ntho tse ntle, o nahana hore o ka kena ka tsona, kaho etsa seo, seo e kasebe tsatsi leo mane Calvary. Molao o fana ka seo. Empa, hoba tsatsi leo mane Calvary, ene ele ho tlisa seo, hore re sebe karolo feela ea kereke, empa hopba bara le barali ba Molimo. Ke seo tsatsi leo la Calvary le neng le le sona. Ke seo le neng le le sona ho oena, hore o tle o se etse, le ho latela, etsa joalo ka Jesu.

Joale, noka hae ee holimo le fats‘e, ka nako ele ‘ngoe. Noka e phallela nqa ele ‘ngoe feela. Le Moea oa Molimo O phallela nqa ele ‘ngoe. Ha o kopanee lintho hohang. O ea nqqa ele ‘ngoe feela.

19-3 Hlokomela Jesu, hare koala, Jesu o itse, “Mesebetsi eo ke e etsang letla e etsa le lona, esita le e fetang ena, hobane Keea ho Ntate.”

Hake bolele sena ho kereke eena feela mona. Lea utloisisa. Empa molaetsa ona o hatisitsoe. Likete tse baloang ka mashome lia utloa, ho potoloha lefats‘e lena.

Ke tlilo araba potso eo kaho otloloha, ha joale. Ke bile hangata … mohlomong ke buile. Bare, “Hobaneng, o lumela Bibele? Jesu O itse, “Mesebetsi ena eo Ke E etsang letla e etsa le lona, le e fetang ena, hobane Kea ho Ntate.”

19-4 Na o ka khohlahala ha kae, monghali? O ka tsamaela thoko ha kae le liponahatso, ka theoloji ea hao, ka mohopolo oa hao? Motsoalle oaka ea lahlehileng, na hao hlokomele hore Bibele ena e tolokoa ka Moea?

Jesu O lebohile Ntate ka hobane A ile A pata taba tsena bakeng sa barutehi, le batsebang haholo, leba bohlale, le bahlalefi, leho lisenolela bana bao batlang hotla Calvary.

19-5 Joale hlokomela. Jesu O itse. Hlokomela tsela eo A e behileng ka teng, “Mesebetsi eo Ke E etsang.”O E etsa hona joale. Mesebetsi eo Ke E etsang hona joale, ho folisa bakulang, ho tsosa bafu, ho bula mahlo a lifofu, mesebetsi ena letla e etsa le lona. Letla etsa sena ha feela le lumela ho ‘Na. Letla etsa mesebetsi ena. Letla etsa le e fetang ena., hobane Ke ea ho Ntate.

“Sebakaneana, lefats‘e leka se Mpone, empa lona letla Mpona. Ke tlaba le lona, esita leka ho lona, ho fihlela pheletsong tsa lefatshe. Nkase le siee le lefeela. Ketla rapela Ntate’ O tla le romela Moemeli, eo eleng Moea O Halalelang, eo lefats‘e lekase Moamohele; leha hole joalo, letla Moamohela.”

19-6 Joale hlokomela. E “meholo” mesebetsi, ene ele hore hobe le Matla ka hare ho Kereke, e seng feela ho rapella bakulang, ho leleka malimona ka thapelo, empa ho tlisa Bophelo Bosafeleng ho balumeli. Moea o Halalelang O ne otla, O tlisoa matsohong A Kereke, ho tlisa Bophelo. Oho! Ke seo Calvary e se bolelang. E ile ea nka mothinea, ho its‘unea hara ba‘na le basali, hoba phahamisetsa sebakeng, hoba bara le barali ba Molimo, hoka folisa bakulang leho amohela Moea o Halalelang ho balumeli baikokobelitseng, ba‘na bao eneng ese balumeli pele, ba etsoa balumeli, ka karolo ea semoea, Bophelo Bosafeleng. Seo se seholo ha kakang, hose bolela…

20-1 Mosali enoa ea kulang ea robrtseng mona, nka rapela thapelo ea tumelo a ka fola. Ke ntho e kholo eo. Ke seo A neng A se etsa nakong eo.

“Empa,”kere, “le tse fetang tsena letla lietsa. Ke tla le neha Matla, eseng ho motsosa feela, leho mofa Bophelo Bosafeleng, boo e tlabang Bosafeleng, hoea ka Hosafeleng .” Mofutsana, sefofu, batho ba malimabe, hale hlokomele seo ha joang? Na hale bone “tse fetang mona” lintho? Ke ntho e kholo e kileng ea etsahala, keho fana ka Bophelo Bosafeleng bathing. Bophelo Bosafeleng ke eng? Ke Bophelo boo A neng A bophela, Bophelo boning bole ka ho Eena, o fana ka seo ho batho ba bang.

20-3 Na motho A ka etsa seo? Mora oa Molimo A ka etsa seo.

Jesu O itse, “Bao leba ts‘oarelang libe, bafela bats‘oaretsoe libe, bao lesa bats‘oareleng, haba ts‘oareloe.”

Joale ke mona moo Makatoliki le ba bang ba etsang phoso e kholo. Batsamaea bare, “Ke o ts‘oarela libe.” Seo ene ese sona.

Bane bats‘oareloa joang libe, ka hare ho Bibele? Peterose a araba potso, ka Tsatsi la Pentakonte. Baile bare, “Ba‘na baheso retla etsa joang hoka bolokeha? Na reka thola joang sena le nang le sona?” O ile a beha fats‘e tsela eaho etsa seo. O ba boleletse seo baka se etsang.

O itse, “ Bakang, emong le emong oa lona, hoea ho Molimo, ‘me le kolobetsoe ka Lebitso la Jesu Kreste.” Bakeng sa eng? Ts‘oarelong ea libe tsa lona. Ho nale e “meholo.” Mesebetsi.

20-6 Ke ba bakae, bareri hoseng hona, ke ba bakae, ba mametseng lebanta lena la khatiso la Lentsoe, ba ikemiselitseng hoea mane Calvary hoseng hona? Bona seo Molimo A se entseng moo bakeng sa hao. Lesa mekhoa ea hao ea mekhatlo, o rere Evangeli. Haleluja! Seo se sallane le oena joale. O tlilo etsang ka sona?

“Hobane ts‘oarelo le pako lilokela hoka reroa ka Lebitso la Hae, bakeng sa lefats‘e lohle, ho tloha Jerusalema.” Haleluja! Ha A bokoe! Ke eo moo eleng teng.

Calvary e bolelang ho oena? Tsatsi leo le entse eng ho oena? Na le o nts‘itse, ka theoloji ea hao? Na le o entse ka liaparo? Kapa le O entse Mokreste, o rekieitsoe? Haleluja!

Seba, lits‘oaretsoe! “Mesebetsi e fetang ena letla e etsa.” O khona hoka bona “Eea” haho joalo? “Mesebetsi e fetang ena.” Ho ts‘oarela libe, ka Lebitso la Jesu Kreste.

Ka mekhoa leli tloaelo, joalo joalo, eo tlamella sebakeng, o ntse o sebeletsa lefats‘e.

20-7 Mpolelle ka mo‘na o feng kapa o feng, mpolelle ka mosali ofeng kapa o feng, ea tlileng Calvary eo ea ratang hore ebe se seng hobane e mong a etse tjena ka eena. Mpolelle moo o ka shebang sefahlehong sa Calvary, khaneeng ea teng ea ‘nete, tsatsing leo mane Calvary. O kaba joang le letsatsi leo mane Calvary, o tla ka hempe tse tsoetseng kan tle? O katla joang sefaleng ka mokhatlo, leho ruta thuto tsa batho? Keng seo sesa o kokobetse bakeng sa Lentsoe la Molimo? Haeba o kaea moo, o tla khutla o ikokobelitse. O ka rata joang hoba ntho e kholo mokhatlong oa hao, ka lesiba katibeng ea hao, ha Jesu Mora oa Molimo A ile A ikokobetsa ho fihlela fats‘e koana ka ‘mele oa hae, ho ts‘oeloa ka mathe, ho fihlela masoabi le lihlong? Baile ba Mohlobolisa liaparo tsa Hae, ba Mothakhisa, kapela lefats‘e hore le bone. “Hoka neefoloa ke lihlong ?

“Oho,” ore, “Batla nteleka.” Haba o tebele.

Eba le tsatsi la hao Calvary joale, Molimo O tlaba le tsela ea Hae ka oena. Ere ke khoute seo hape. Eba le tsatsi la Calvary, Molimo O tlaba le tsela ea Hae ka oena.

Hare rapele.

21-3 Morena, Re ise Calvary hona joale kaofela. Reke re tlohe ho rona, Morena, ts‘abo ea batho, ts‘abo ea hore motho emong otla reng. Hobaneng, lefats‘e lohle le ile la Mots‘eha, la ts‘ehisa ka Eena. Empa O ne A ikokobewlitse, ho fihlela lefung. O ne a Ikokobelitse, bakeng sa lihlong. O ne A Ikokobelitse, le tlasa ‘muso oa mafederale.

Re hlokomela hore ha Satane a otla lefats‘e, o ile a fetoha moetapele le ‘musi oa lona. O ile a hlokomela sona seo ka pela Morena oa rona, le hore, “‘Muso ona ke oaka. Ketla etsa seo ke se ratang ka bona.” ‘Me re hlokomela hore, ho tloha ka tsatsi leo ho fihlela hona joale, lefats‘e lena, le tlasa thohako, le busoa ke ea le rohakileng.

Empa, Molimo, re sebeletsa ‘Muso osa rohakuoang.

Ntate, Molimo, seo se setle ha ka kang, hore O entse ntho tse ntle bakeng – bakeng sa sets‘oantsho sa sets‘oantsho sa matsatsing ana. Ho tlohella sets1oantsho se seholo, joalo ka Melao e Leshome, joalo joalo, ho hlahella, hore ba‘na le basali ba bone seo, seo sekase fifatse le moneako oa kereke, empa hore ba bone na seo ke eng. Tsela ea Molimo ke tsela e latotsoeng, ke lefatshe. Hobane re joalo ka … Rea Russia tlasa makomonise.

Re mona lefats‘eng lena, empa hare ba lefatshe lena. Re ile Calvary. Re ithakhisitse, bakeng sa ‘Muso oa Molimo, hoba ba bang ba Hae. Hase lebaka lefats‘e lereng, re nka tsela ea Molimo hosa khathatsehe lebaka la ba ‘maloa. Re ile tsohong, ‘me re lumela ha seo se se sele haufe haholo. Morena, ho fihlela re tsoha bakeng sa ‘Muso o tlang ho busa lefatshe lena. Joalo kaha Daniele a bonetse sena hole, eaba o roba lefatshe ka lehare, hoba ‘moko, joalo ka moea oa lehlabula o o fefolela mobuung. Empa thaba eo Lefika leo letlatla. Oho Molimop, re lakatsa hoba karolo ea lona. Re rute ho itatola, leho nka sefapano sa rona tsatsi le letsatsi, re phelele Kreste, re phelele ba bang. Fana ka seo, Morena.

22-1 Haho nale ba bang hoseng hona mona, basa Motsebeng joalo ka Mopholosi, baka ratang hore ba hopoloe thapelong e latelang e koalang, leho rata hore ba be le tsatsi leo Calvary, leka phahamisa matsoho a lona, ebe lere, “Nthapelle, Moena Branham. Ke rata ho Motseba joalo ka Mopholosi oaka.” Molimo A o hlohonolofatse, thaka tooe le leneane. Emong hape? Molimo A o hlohonolofatse, oena moena oaka morao moo.

Na hokaba le emong hape? Ea reng, ke rata ho Motseba. Ke rata hore ebe tsatsi leo Calvary, bakeng saka. Ke ea kula e bile ke khathetse. Hotla nthusa ka eng ho lula ke potoloha mona ka ntho eo ke tsoetsoeng ka eona ho e etsa? Ke tsoaletsoe, ke tsoaletsoe hoba mora oa Molimo, empa ke ‘na enoa ke its‘oareletse ka ntho tsa efats‘e lena. Molimo, ha nke ke thakhisoe kajeno lena. Ha nke ke thakhisoe, kajeno, ‘na le mehopolo eaka, hore ketle ke phele le Kreste, leho phelela ba bang. Hase lebaka hore ba etsa eng ho ‘na, nketse hore ke tsamae ka boikokobetso ho bona, joalo ka Koneana, joalo kaha A ile a etsa. ‘Me ka tsatsi le leng, O nts‘episitse ho ntsosa bafung, ka Tsatsi laho qetela. Ke lebeletse Tsatsi leo ka tshepo.” Na ho kaba le matsoho a mang? Molimo A o hlohonolofatse morao moo, le oena. Ho lokile. Ba bang hape … Molimo Ao hlohonolofatse. Ba bang hape, pele ke rapela.

22-3 Ntate oa rona Ea Leholimong, ho boletsoe, ha Peterose ane a rera ka Tsati la Pentakonta, “Joale ba bangata ba ileng balumela baile ba keneeletsoa Kerekeng.” Bane ba fela ba lumela ka pelo tsa bona. Batho bana ba phahamisitseng matsoho a bona, ke lumela hore balumetse ka pelo tsa bona. Haeba bafela ba entse seo, ho nale metsi a mangata ao a ba emetseng ka mona. Barata ha libe tseo lika ts‘oareloa. Bakeng sa ho kolobetsoa ka Lebitso, ‘me Lebitsong feela lebang le le teng tlase ho Leholimo le neiloeng batho, leo re lokelang ho bolokeha ka lona.

Bakeng, joalo kaha ke ile ka khouta Lengolo nakong e fetileng, hore, “Bako le tloso ea libe e lokeloa ho reroa ka nako tsohle lefatshe ho pota, ho qala Jerusalema.” Jerusalema, ha pako le ts‘oarelo ea libe e ne e reroa, baapostola ba ile ba ba bolella ka Mangolo, le hore, “Ba lokela ho baka, pele, ‘me ebe bakolobetsoa Lebitsong la Morena Jesu Kreste.”Oo ene ele mosebetsi oa moreri seo.Hore ba bake, taba ea hae ele hore a ba kolobetse ts‘oarelong ea libe. “Leha e kaba mang eo le mots‘oarelang libe, litla fela lits‘oareloe” Bao lesa bats‘oareleng, likase ts‘oareloe.”

23-1 Ntate, ho tlile joang lefats‘e le kene mathateng ana ao le leng ho oona? Hobaneng basa lumele feela Evangeli e bonolo? Ba bile ba tlisa, seo, bakeng sa hoka emela: mabitso a fosahetseng, kolobetso e fosahetseng, kolobetso e fosahetseng ea Moea o Halalelang, hoka ts‘oarana ka matsoho le liminisetara, ba sebelisa maemeli bakeng sa Ntate, Mora, le Moea o Halalelang, seo seleng siko ka hare ho Mangolo eleng se sebelisitsoeng ke ba‘nab a Roma, eseng thuto ea Bokreste eleng thuto e sa fumaneheng ka hare ho Bibele. Ts‘oarelo ea libe hae tlosoe ka maemeli, empa ka Lebitso la Jesu Kreste.

Joale, Ntate, rea tseba hore sena hase a tloaeleha. Tsela tsa Hao libile joalo ka mehla. Empa ha ba‘na le basali, hoseng hona, batle tsatsing leo, tsatsi leo mane Calvary. Moo, Jesu ho neatsuoa, lihlong, ho hlobolisoa, ho khabeloa likotoana, hoka ts‘oela ka mathe, lehoka etsoa se ts‘eisa, ke lefats‘e lohle, leke batho bao eneng e lokela hore ba Morate. Leha hole joalo, ho tsohle, Ha A kaba A bula molo oa Hae, O ile A tsamaea hoea s‘oela batho bao baneng bats‘eisa ka Eena.

23-3 Molimo, re ise Calvary, hoseng hona. Etle ere ha bare, rea hlanea, bare re fosa Mangolo, leha baka bua eng feela, Molimo, baseke ba khona ho ema boteng ba Molimo leho paka hore re fositse. Ba kase khone ho pata libe tsa bona ka Bibele. Bibele e senola libe tsa bona, hose lumele hoa bona; hoka tsebahala, ho etsa joalo ka bohle. Ha bake batle Calvary, hoseng hona.

“‘Me ho tloha Jerusalema, bako le ts‘oarelo ea libe e lokela hoka reroa ka Lebitso la Hae, ho lichaba tsohle, ho qala Jerusalema.” Ha bake ba nke ona maemo ao a hlokolotse bohato ba thakhiso, hoka rathoa, ho ts‘oeloa, hoka songoa, hoka bitsoa tsohle tseo baka bitsoang ka tsona, tseleng ea bolumeli, ho tloha likerekeng. Tsohle tseo ba batlang ho bitsoa ka tsona, hareke re, Morena, hoseng hona, re nke tsela ea rona le Morena, hosa khathatsehe maemo leha rele ‘maloa. Reke re tsamaee joalo ka baapostola, ba sakang bathineetsa kaho le letona kapa le lets‘ehali. Leho, hotsoa ho lokeng hoa lipelo tsa rona, re sebeletsa Molimo. Fana ka seo, Ntate.

Joale folisa bakulang leba ts‘oasehileng ba kenang moleng oa thapelo. Haeke ere bana baphahamisitseng matsoho a bona, ka pelong tsa bona, ba bake ha joale. Haeke ere bana bailing ba boela morao, ka nako e telele, ba phakise hoea metsing, libe tsa bona lits‘oareloe Lebitsong la Jesu Kreste, Mora oa Molimo. Amen.