Kereke le Boema ba Yona (58-1006)

1191-1 Re satswa kwala kopano, ya masiu a mahlano kwana Tabernacle, moo, ka mohau le ka thuso ya Modimo, ke lekille ka matla, ho lokisa Kereke ya Modimo Morena Jesu Kreste, jwalo kaha re dumela mona ho Branham Tabernacle.

Ntho e nngwe e ke ratang ho e bolela ke hore moruti ka mehla yohle o lokela hoba ka ho Tabernacle ha kele siyo, mme ke sheba pastor ha ke kgutla. Ka tsela e jwalo o nale boikarabelo bohle ho ka etsa eng kapa eng eo a nahanang hore e lokile jwalo ka moetapele ka Moya o Halalelang ha kele siyo.

1191-3 Re dumela ho Kereke ya Baapostola, thuto ya baapostola ka tlhohonolofatso ya matsatsing ana. Re dumela ho Evangedi e tletseng, le ho dumela hore tsohle ke matshwao le mehlolo eneng e etswa ke Morena Jesu Kreste, e ka kopanya tsohle ho kereke ya Hae ho fihlela a kgutla. Re dumela nthong tsena, mme re dumela hore ditla bopela maemong, hore kereke eba le boemo ba yona. Kereke ka nngwe e nale thuto, le boemo, le kgalemo.

Kereke ya rona ha ena maloko a kenang ka boingodiso. Re dumela hore re kopano ya Kereke ya Modimo le hore re baena le dikgaitsedi; le hore baena bohle ba a amoheleha ka mehla, ho sa kgathatsehe hore na keba kopano efe, ho Branham Tabernacle, ho 8th le Penn Street mona Jeffersonville, Indiana.

1191-5 Re dumela ho tokafatso ka tumelo, Baroma 5:1. Re dumela, hore ka mora hore motho a lokafatswe ka tumelo, o nale kgotso ho Morena Jesu Kreste. Empa ho bobebe motho yena eo akaba le ditakatso tsa ho nwa, ho tsuba, hoetsa ntho tseo a sa lokelang ho dietsa, tse mpe tsa nama.

Mme re dumela hore Madi a Jesu Kreste a tiisetsa motho bakeng sa tshebetso ya Morena. Mme ke”... Re dumela ho kgalaletso ho ya ka Baheberu 13:12 le 13, “Jesu le Yena, a tle a Halaletse setjhaba ka Madi a Hae, o kile a shwela kantle ho heke.” Mme re dumela hore kgalaletso e rutuwe ho Selekaneng se setjha, le ho badumedi bohle hotloha ho Mongwaha wa Selekaneng se setjha, eleng seo re phelang ho sona. Mme re boetse re dumela hore kamora hore motho a Halaletswe, ditshila tsohle ditlohile ho motho eo.

Ke modumedi ho Morena Jesu Kreste, le mekgwa ya Hae yohle eya tloha; re dumela hore mme jwale o lokelwa ke ho kolobetswa ka Moya o Halalelang, o tlang jwalo ka tlatsetso ya Hae. Mme jwale modumedi...

Empa ele, jwale kaha ke rutile ka makgetlo, jwalo kaho phahamisa glass kantle ho kampo ya dikgoho. Tokafatso e enka jwalo, e loketse ho—sebedisa, ka lebaka ka pelong. Ke seo Modimo a se etsang ho motho. O ntse a silafetse.

Mme ebe o hlwekiswa ka Madi a Jesu Kreste. Mme Lentswe “kgalaletso” ke ntswe le kopaneng, le bolelang, “hlwekisitsweng, le ho bewa ka thoko bakeng sa tshebetso.” Selekaneng sa Kgale altara ene ehalaletsa setshelo, se behellwe ka thoko bakeng sa mosebetsi.

1192-10 Re dumela hore Moya o Halalelang o beha sona setshelo seo bakeng sa ho sebetsa. Hore Moya o Halalelang ha se bohato bo bong ba mohau, empa hofeta mohau o tlatsang badumedi hore moo matshwao le mehlolo, jwalo ka dineo tsa baapostola ba ne ba bua ho I Bakorinthe 12, o itlhahisa, ha Moya o Halalelang o tla ho nka ho fana ka dimpho.

Ke dumela hore lengolo le ruta hore dimpho le pitso hadisena pako, hore jwalo kaha re tswetswe faseng lena, re rometswe mona ka lebaka, ke hore, la Modimo. Le hore pele re eba batho ba baholo, ha re sale bana, dimpho tseo renang le tsona tsa Modimo, ebe tlatso ya Moya o Halalelang diqala ho sebetsa; empa rebile le tsona ho tloha ho qaleng, jwalo ka matitjhere, le baapostola, le—le baporofeta, le dineo tsa ho bua ka maleme, le tse robong neo tsa moya ho ya ka I Bakorinthe 12. Jwale, re dumela neo tsena disebetsa kajeno, dilokela hoba ho e nngwe le enngwe kereke.

Leha ele hore, ho tseo re fumane hara lefase, hona le tse ngata tseo batho ba reng ke badumedi ba bapostola. Jwalo kaha bale bemong, jwalo jwalo, rena le leshano. Leo sale leeba teng ho tloha kgale; re nale bao hara mengwaha e mengata, Bane ba nale seo ho tloha matsatsing a baapostola; jwalo kaha Paulosi a boletse mola, hore babang ba tlile ka thuto tse balahlehisang, kamora thuto tsa babang, jwalo jwalo. Empa thutong ya bona, are lengeloi ho tswa lehodimong le ruta e nngwe esele ho nale eo aneng a e ruta, a newe anathema.

1192-13 Jwale, jwalo ka Branham Tabernacle, ho 8th le Penn Street mona, e leka ho thuto ya Selekane se setjha. Hobane re dumela hore JesuKreste, hoba Mora wa Modimo... le Paulose moapostola ene ele bakgethehileng le setshelo se kgethehileng ka kgetho ya Modimo, ho romela ho Kereke ya Baditjhaba, ho ka e beha maemong a lokelang.

Jwale, dumela kolobetsong ya metsi ho Branham Tabernacle, ka qwidiso ka Lebitso la Morena Jesu Kreste, eo ele thuto ya baapostola ya Bibele. Le hore maloko ohle a rona, kapa ba tlang ho Branham Tabernacle, ba hlokang seo, ka nako efe kapa efe (kopo ho) ka inwa, ka Lebitso la Morena Jesu. A kopane le moetapele; ha ba bakile, le ho dumela ho Morena Jesu Kreste, moeta pele o tla, kapele jwalo kaha, esita... leha hole, kolobetso ka ho ina. Sena se tlisa kaho kopanelo ya badumedi. Re dumela hore ka kolobetso re tliswa kopanelong.

Empa kolobetso ya Moya o Halalelang, re tliswa kopanelong, hoba maloko a Mmele wa Jesu Kreste, e ka hohle lefaseng.

1193-16 Jwale, ntho e nngwe eo re dumelang ho Yona: hore tlhahiso ya Moya ke e fuweng mang kapa mang. Jwale, re dumela neo tsena tsa moya, jwalo jwalo, disebetsa ka Kerekeng... Eo re e kopang le takatso tsa hore dika se be, hotla le ho kopanela le rona.

Jwale, bakeng tse ngata re fumana dile ho batho, batho ha ba utlwisise le ho sebedisa neo tsena, le ho etsa hore ho amohela; mme re dumela e tla mpe ebe Satane a ka etsa batho ba kantle, ba sa dumeleng jwalo jwalo, batshaba neo tsena tse babatsehang tse Hlohonolofaditsweng tseo Modimo a fileng Kereke matsatsing ana.

Paulose o itse, “Ha hotla moditjhaba hara rona, re bua ka maleme, aka seke are na rene re hlanya na ? Empa ha emong a porofeta, a tsebahatsa diphiri tsa dipelo, o tlawa fase are, ‘Ka nnete, Modimo onale wena.’”

1193-19 Jwale, re dumela hore dineo tsa Moya hara badumedi, ke taelo ya letsatsi. Re ka se dumelemonna a ka rera tlasa taelo ya—ebe olaelwa ke mosuwe, ebe o latola dineo tsa phodiso, kapa neo ya boporofeta, kapa ho bua ka diteme, toloko ya diteme, kapa efe kapa efe ya dineo.

Jwale he, ke ena tumelo yaka ho Lentswe la Modimo, tsela eo Branham Tabernacle, ho 8th le Penn Street mona Jeffersonville, e lokela ho sebetsa. Ke nahana, pele, le ho dumela hore ntho tsena tseo ke di bolelang ka nnete dilokelwa honkuwa ka mokgwa oo Branham Tabernacle, bakeng sa ho tlotlisa Modimo. Leha ekaba ka nako efe ya tsena—sena setla, be se botsitswe, motho eo potso ya ho kopana le nna bakase fumane moetapele, kapa ba kopana le moetapele. Ha kele Hae, ho amang a maeto, Nka thaba ho—thusa laity kapa moetapele ka nako efe kapa efe. Ntho tsena di mangolong, mme ke dumela ke dumela hore ena ke taelo ya Kereke.

1193-21 Ke nahana, pele, thore setho ka nngwe, kapa mororisi ka nngwe, wa Branham Tabernacle, a ke abe ho lerato le kgethehileng ho babang ho fihlela hoba—pelong tsa bona hofihlela hoba ho fihla nako ya ho tsamaya, ho arohana kopanong ya tshebeletso ya bosiu. Ke modumedi wa sebele ho lerato le kopanetsweng. Moapostola Paulose seo ene ele bopaki ba Moya o Halaelang. “Ka mokgwa ona, batho ba tla letseba hore le barutuwa Ka,” hotjho Jesu, “Ha le rata emong wa bana.”

Hape re dumela hore ke lerato la Modimo le ileng la romela Jesus Christ lefaseng ho re shwela bakeng sa bohle. “Modimo o ratile lefatshe hakalo, aba A le neha Mora wa Oona ya inotse, hore e mong le emong ya dumelang ho Yena a seke a timela ampe abe le Bophelo Bosafeeleng.” Mme Bophelo bosa Feeleng ke “Bophelo ba Modimo,” hobane reba bara le baradi ba Modimo ka kolobetso ya Moya o Halalelang; oo eleng Peo ya Abrahama, o refa tumelo eo Abrahama a neng anale yona, ha re dumela ho Modimo pele re ya bolla.

1194-22 Jwale, ntho e latelang, re dumela hore barapedi bana balokela ho kopana, batho bana banang le neo, jwalo ka diteme, le batho ba fumana tshenolo jwalo ka toloko ya diteme, jwalo jwalo. Ditho tsena, kapa badumedi bana, honale, ho kopana le hoba ha nyane mashome a mane a metso e mehlano a metsotso kapa horapele ho tshebeletso e ka qala. Kereke e bulwe hoseng pele ho nako, mme badumedi ba kopane le mantsiboya, le hanyane mashome a mane a metso e mehlano ya metsotso ho tla ho hora pele tshebeletso e qala.

1194-23 Ke dumela ha Branham Tabernacle ka nako tsohle e lokela ho tlatswa -ka Moya o Halalelang ka sebapadi sa piano, se tla tla pele ho nako, e tlatsitswe ka Moya o Halalelang, etla bapalla fase, fase haholo, mmino wa se Moya, jwalo ka, “Tlase sefapanong Mopholosi oile ashwa, tlase mola bakeng sa tlhatsuo ya dibe tsa rona A lla; moo ho ya pelong ene ele Madi aneng a tlotswa, ho Bokwe Lebitso la Hae!” Se seng ho taelo eo, “Haufe, Le Modimo, Le Wena”, “Lefika la mengwaha, Ntshware Hle.” Kapa, “Haufe Le Sefapano” kapa se seng taelong eo; fase, hanyane, jwalo kaho buella nako le nako Moya o Halalelang, yena leha ele yena, ho sa kgathatsehe hore ke mang.

Mme ke dumela hore, ho kena, ho lokela ho kopana, mme ke moo dijase tsa bona di hakuwe le dikatiba, dibontsha sebaka sa teng, ka boikokobetso le ba lokisang bahlokomedi madeacone a tlatsuwe ka Moya o Halalelang seo oka seetsang, le leratong, ho ka bona Kereke e phelang ya Modimo jwalo jwalo.

1194-25 Barapedi haba lokela one ana le emong, ebe sefapano se buang, se etsang lerata ka kerekeng.

Balokela ho mamela. Pele, balokele ho rapella fase, haufe le altara bakeng sanakwana. Ha ho rapelwe ka lwrata, o tshwenya emong ya rapelang; thapelo e kgutsitseng, o thapelong. Sena ha setebe. Ho rapela Moyeng, ebe o kgutlela sebakeng.

Kapa ha o hlokahale hore oye aletareng. Kena o fumane setulo sa hao, dula fase, mamela mmino; kwala mahlo a hao, inamisa hlooho ya hao; le, ho thola, le ho rapela Modimo, ka hohle.

1194-28 Jwale ha ona le Moya o sebole se seng, kapa e mong ya tlatsuweng ka Moya ke sona sebaka seo ba kgonang ho bua ka diteme, ebe jwale motho enwa o lokela ho phahama le ho fana ka molaetsa. Ebe emong le emong o lokela hoba le kgotso ho fihlela toloko e fihla.

Ha toloko e tlang, ho ka bitsa lengolo, kapa—kapa e senang hlaloso. E lokela hoba molaetsa o thwi ho ya ho Kereke, kapa renahana e tlaba o nameng; re bona haholo seo. Ebe jwale, jwalo kaha re dumela, e—e Moya one o lokela ho bua feela bakeng sa Kereke.

1195-30 Jwale, etlaba molaetsa ho ena taelo, kapa. Kapa batho ba kopane ka nako ena, motho e mong ya kulang a kena. Mohlomong motho e mong oya kena ya kulang, ya shweleng dithokapa ho hong. Hao soka o kopana le yena. Empa ha hlaloso e etla, e lokela hoba ho tswa taelong; ha hlaloso, kapa ya buileng, batla re, “Jwale HO BUA MORENA, monna hara rona o tlile hore e itseng-se itseng sebaka,” le ho hlalosa sebaka. Mme etlare, “O holofetse, lemo tse tharo kapa tse nne tse fetileng,” leha ekaba eng, ya eba eng, “o entse bobe bo itseng kapa ho hong,” jwalo ka, “lesa mosadi le bana le ho tloha ho bona. YABA O WELA HO TLOHA TRUKENG,” kapa ho hong ho tswa ho taelo, “yaba o ya lemala, e ile ya moholofatsa. HOTJHO MORENA. Ha aka baka ho seo, a tshgepisa ho kgutlela ho mosadi wa hae, mme otla fola a kgutlele lapeng la hae.”

1195-31 Mme pele mme pele emong akereng, ho lokela hoba ba babedi, kapa ho feta, banna kapa batho ba bopa, bale semoyeng thuto ya Evangedi, ke ka ho loka ho hlahisa moya a eme ebe ore Hotjho Morena.

Ha sena se sa phethahale, ebe leleme hadi lokele hoba ka kerekeng. Ha motho a buwa ka ditime, Paulose ore, “Ha hose toloko,” jwalo jwalo “ha ba bue,” hohle moo ba kabang teng, “hobane ba itlhonolofatsa bo bona, hobane ha se molemong wa kereke.”

1195-33 Mme motho enwa, kamora ho bua, le ho toloka... Le ba baahlodi ba babedi kapa ba bararo, ho ya ka mohalaledi Paulose wa Bibeleng, e lokela ho ahlolwa ke baahlodi ba bararo kapa ba babedi.

Ebe motho eo o ya bitswa, hore a tsamaye. Mohlomong e ka lokisetswa motho e mong ya itseng, modisa kapa motho e mong ya itseng, ho ya ho bea matsoho ho motho ya kulang, ya kulang kapa ya nang le tshwaetso, mme ba tla fola. Ebe jwale moetapele kapa motho e mong, eo ekaba mang kapa mang, ya kgethuweng ke Moya o Halalelang ho rapela thapelo ya tumelo, ha ba ye ba ilo buisana le yena ka ditaba tseo ho ya ka moo Moya o buileng ka teng. Ebe jwale nakong eo, ho ya ka motho enwa... Leha e kaba Moya o Halalelang o itseng, ho tla etsahala ka moo a boletseng, ebe hang jwale, jwalo kaha Moya o Halalelang o boletse.

Ebe setjhaba se ya thaba, le ho leboha, le ho rorisa le ho tlotlisa Modimo, hobane Modimo o rata ho tlotliswa.

1196-36 Ebe ba ya lokela, ebe ba inamisa dihloho ba be thapelong hape, hore na ba bone hore ho nale molaetsa o mong hape na oo Moya o Halalelang o batlang ho tlisa ka neo ena na, jwalo ka pele.

Ha eba ka nako efe kapa efe motho a batla ho bua ka dipuo, le ho toloka, le le—le ho a hlola moromele ho etsa seo, ho etsa ka moo ho lokelwang ho etswa, ho sa phethahale, ebe ba tla nyoloha ka sehlopha ba ye altareng ebe moo ba rapela Modimo ho tlosa moya oo ho bona, hobane haho ya ka ratang moya oo. Re tla tseba hore ha se oona Moya wa nnete, etlabe ele wa sera eseng wa Modimo, hobane Modimo o bua nnete feela. Seo ha sehlake hantle ho kereke, pele o qala sena, molao ona o motjha.

1196-38 Ebe, mohlomong, mohlomong ekaba se kang sena, molaetsa o kare ho moena emong ya itseng, mohlomong hore, hore, ho... “O tsamaye ka tsela ya seporo,” kapa ho hong, “ho montsha, hobane ho tloba lekotsi tseleng,”kapa ho hong, kapa se seng feela ho ya ka taelo.

Ebe jwale baahlodi, kamora ho dumella kereke ho bua, kapa ho lekola molaetsa ona o tswela pele, ha kahlolo ele, “O tswa ho Modimo,” jwale hlokomela ha e phetheha jwalo kaha ho boletswe.

Mme ha ho phetheha jwalo, re leboha Modimo, mme re thabe, rethabe dipelong tsa rona ho ya ho Yena. Le ho moneha tlotliso, le ho ikokobetsa. Hodima tsohle, ikokobetse.

1196-41 O se tsamae o itshunya nthong tse ngata tseo moetapele kapa kereke eo o rapelang ho yona e sa tsebeng. Ha o fihla sebakeng seo, mme nka le eletsa hore le fumane sebaka sa ho rapela kapa baena ba bang ho rapela le bona. Hobane, ke kopa moetapele ho se dumelle se seng se kantle ho Bibele, ho ya ka moo re boneng ka teng mona kerekeng. Mme re batla hore neo tsena disebetse, mme sebakeng, le bahalaledi. Ha e nkuwe e sebediswa ka nepahalo, ho ya ka Lentswe, o tla bona kereke e matla haholo e ntle e sebeletsang Morena Jesu Kreste.

1196-42 Jwale, ntho etla latela, etlaba haho nale batho banang le, ho hong nakong ena, hore modikone kapa emong wa diusher ya tlatsuweng ka Moya o Halalelang anale mohau o mongata pelong ya hae, a ye ho motho enwa, ka botle, jwalo ka ntate, a molokise ka mokgwa ona. Kapa moetapele, leha ekaba mang, ekaba nthoe ntle ha madeacone a ka etsa tjena; bakeng sa moetapele, nakong ena, nakong ena tshebeletso ena ya Semoya e ntse etswelella, babe ka tlung ya thapelo, kapa nqe nngwe, ya -ho rapela.

Melaetsa ena, ha hose molaetsa o kenang, ha ho tshenolo, ebe batho banale tetla, haba lakatsa ho phahamisa bopaki, bopaki bakeng sa tlotliso ya Modimo. Ha baya tlamellwa ho sena, empa bopaki bo lokela hotswa pele ho molaetsa kapa efe kapa efe tshebeletso ya mmino e qala, kapa se seng feela, bopaki tshebeletsong tsena.

Na o ya utlwisisa, kereke, eo, ho etseng sena, onale kereke yohle moyeng wa thoriso, pele Lentswe letswa. Ebe Moya o Halalelang o tiisa Lentswe le ho hotswa ho Modimo, ho ipatahanya le thapelo ya hao.

1197-45 Jwale, kamora sena, nako bakeng sa moetapele. Ha melaetsa entse e tswela pele, ha rere... Moetapele atswe hantle, are, mashome a mararo kamora supa, le, kapa kotara ya borobedi. Ha melaetsa ena entse e tswelella pele, pele moetapele a tla honka sebaka sa hae... ntle ho dithuto tsa hae, kapa kae kapa kae moo akabang teng, ho nka sebaka sa hae ho platform; baena bab bang ba mobolelle hore, hobane ba halaledi ba tseba ha moetapele atla ka pele, ke nako ya hae jwale bakeng sa tshebeletso. Mme sena se fana ka nako e ngata, nako ya ho hlahisa dineo tsena, ho tlisa Moya wa Modimo—ka kopanong.

1197-46 Haeba ofe kapa ofe mosedumele ya leng teng moo, a laoleha; ya pelo e lokileng o tlaya ho bona, jwalo ka ashara kapa ledikone, a babolelle hore babe—babe... ba bakope hore babe le mamello, kapa bakgutse ha tshebeletso ele taolong. Hobane, Moya o ya aha, mme dineo tsa Modimo diya bonahatswa ka hare ho kereke. Mme motho enwa a jwetswe ka lerato, eseng ka ho mokgarapetsa. ntle le hore ebe ke moo baneng ba tawa teng, kapa hose mamele, kapa ho hong ho sa itshunya thapelong ya baena—ya Morena, eo dineo dibonahatswang; ebe motho eo o, tla, kapa a biletswe ka thoko, ka ntlong e nngwe e ka thoko, kapa nqe nngwe feela, mme ho buuwe le yena, mme ho sejetswane le yena, hantle.

1197-47 Jwale, nakong eo moetapele atlang ka pele. Jwale ha moetapele atla platformong, ke tla rata hore, ho Branham Tabernacle mona, moetapele a etelle pele ka pina ele nngwe kapa tse pedi phutheho pele. Hobane re se fumane jwalo, hore ha ba bangata ba sebetsa ka tshebeletsong, e tlisa dikgohlang. Nka laela hore, jwalo kaha ke e ntse boetapele ba kereke; ke etella pele dipina, ka bonna. Mme ke utlwa ele ntho entle ha moetapele a etsa jwalo, kaboena.

1197-48 Mme ho tsohle tshebeletso tsa thapelo, moo ba kopaneng mmoho, dihlopha, tshebeletso ya thapelo, moetapele olokela hoba hoe nngwe le enngwe. Ese lesellwe motho ka nngwe ho etella tshebeletso tse jwalo pele. Hobane re fumane hore, batswa taolong, ho thuto, mme ba ka hlola—bakgutlisa ka hare ho kereke, le, nako e ngata, e tlisa diqabang, jwalo jwalo, tse seng tsa Modimo o phelang kerekeng ya Hae. Mme moetapele o lokela hoba ho tsohle kopano tsa thapelo, jwalo jwalo, moo ho kopanweng—kapa moo ho nang le dikopano.

1198-49 Mme moetapele a senke lehlakore dikopanong, ka hore hobe le sehlopha se seng mona se seng mane. Moetapele o lokelwa ke ho ema mahareng a bona, ho ya ho bona, mme a fihle a bakgothatse, hang feela.Mme ha a sa kgone ho bakgothatsa, ha a nke ledikona le tsamaye le ena. Ha bale—ha ba sa utlwe moetapele kapa ledikone, ebe ho bolellwa kereke, le, jwalo kaha Jesu aitse, “Ha ba nkuwe jwalo ka bahedene pontsheng.” “Mme seo lese tlamang lefatsheng,” hotjho Jesu, “ke tlase tlama lehodimong, mme seo lese lokollang lefatsheng, ke tlase lokolla lehodimong.”

1198-50 Jwale, ha moetapele atla kapele, ha moetapele a etelle pele, mohlomong, hang kapa habedi ka pina, a ye ka kotloloho Lentsweng.

Eseng nakong ya bopaki, ebe emong le emong oya ema, lentswe lere. Seo ha se lokele Branham Tabernacle.

Ha motho mang kapa mang, ha o mametse tape ena, le, wena, ebonahaditswe kerekeng ya hao, jwale, ho lokile. Mme re thabetse seo, ha se sa sebetse kerekeng ya hao

Empa ya rona mona, hase, se hlola pherekano. ke etelletse pele dilemo tse ka bang mashome a mabedi anang le metso, mme ke fumane hore e hlola pherekano feela. Ha onale bopaki, fana ka bona pele, kopanong ya batho, ha Moya o ntse o hlohonolofatsa, jwalo jwalo.

1198-54 Kapa, kapa tsela e nepahetseng ya ho paka, ha se ka kerekeng, ke kantle sebakeng se lefife. Ha lebone la hao le kganye moo holeng lefifi. Eya ho diroadhouse le dibakeng tse fapaneng, moo sebe se busang teng, mme ebe o kgantsha Lebone la Hao he. Ho nale sebaka moo oka etsang sena teng.

Empa, leha, ha Modimo a o hlohonolofaditse a o nehile ditlhonolofatso tse kgolo, kapa hong hoo olokelang ho ho bolella phutheho, se etse ka nako e nngwe ya tshebeletso e nngwe, tshebeletso ya nakwana, qaleho, kapa ha Moya o hlonolofatsa le ho fana ka bopaki le tshenolo, le diteme le tlhaloso, jwalo jwalo, thorisong, ya bahalaledi, pele ho Lentswe la Modimo le etswa.

1198-56 Ebe moetapele, kamora sefela, hang feela a etelle pele ka thapelo, le thapelo ya phutheho, kabo yena jwalo kaha a eme platformong, a ba kopa bohle ho inamisa dihlooho tsa bona ha ho ntse ho rapelwa.

Sena re se fumane ele hlohonolofatso e kgolo, mme e sebetsa hantle haholo ka hare ho kereke.

Ebe, se latelang seo moetapele a se etsang, kamorao ho tseo. Ha banale kopano ya nnete ya se Moya, ka dineo tsa Semoya disenolo diphiri tsa dipelo tsa bana ba batho, le dintho tse etsahalang dikopanong; jwale re ya tseba hore Moya wa Modimo o teng moo kopanong eo, mme ho bobebe ho moetapele ho fumana Moya wa Modimo (oseng ole teng kopanong eo) Lentsweng la Modimo, ha a qala a bala le ho rera. Moetapele a qale ho rera ka Moya o Halalelang o beuweng pelong ya hae, eng kapa eng eo ae lakatsang, a eme moo.

1199-59 Empa phutheho ke yona feela... E ka thaba, ha antse a rera, e ehlile ho jwalo, kapa yare “amen” ha Lentswe le etswa. Empa, jwalo kaha letswa le amohela—e melaetsa ditemeng le hlalosong ya tsona, nakong eo—Moya o Halalelang o sebetsang ka moetapele, lengolo le kgalema seo, lere, “Moya wa moporofeta o laolwa ke moporofeta.”

Moetapele a bitsetse motho eo ka thoko, a bakope ho ka nka dibaka tsa bona. Moetapele o lokela hore ebe motho ya nang le moya wa boikokobetso o moholo, eseng ha kalo empa a tshwane le Morena Jesu Kreste ha a bona diphoso ka hare ho kereke, O ile a nka phafa aba phahla hotswa ka kerekeng. Mme jwale kereke ya Modimo ke e phahamileng haholo ka kahlolo, mme moetapele ke taelo e kgolo ka Kerekeng. Mme moholo kentho e kgolo ho kereke ya baapostola ho bobebe hore Moya o Halalelang oka sebetsa kaho yena, ha tshebeletso ya Semoya e le ntho e ho Kereke ya Baapostola, ntle ho Moya o Halalelang. Moya o Halalelang o tlisa Molaetsa wa Hae ka ho otloha hotla ho moholo, ebe moholo oneha phutheho.

1199-61 Bahalaledi le dineo tsa bona, pele, ho kopana le ho tlotlisa mmoho, ho tlisang (jwalo kaha ke boletse pele) Moya wa Modimo, moahong, bakeng sa moetapele. Ebe o ntshetsa thuto ya hae pele; ebe Moya o Halaelang o kena Lentsweng le ho ntshetsa thuto pele; o bonahaditswe ka dineo.

Ebe altar call e ya etswa, kamorao, mme ba bangata batla bona ka mora moo, ho ya ka mosebetsi wa Moya o Halalelang, le ka Lentswe la Modimo leo Moya ole beileng ho moetapele, hore le Kereke ya Modimo o phelang. Le jwalo kaha Paulose aitse, wa kgale, “O tla wa mme are, ‘Kannete, Modimo onale wena.’” Jwale, ntho tsena, ha dietswe ka hloko e kgolo.

1199-63 Jwale moetapele, ho Moena Neville, nakong ena. Hopola, ke hloho e tletseng ya Kereke. Moena Neville o nale tokelo yaho ka tiisa seo Moya o Halalelang o se bolelang, se seng le se seng seo Moya o Halalelang oka mojwetsang sona, ka mantswe. Ka kerekeng, o nale tokelo ya ho ya moo Modimo a moisang teng. O boetse onale tokelo hodima madikone a hae. A ka nna a fetola madikone a hae, ditrustees, kapa—kapa moletsa pianio, kapa efe kapa efe ya dioffice kahara kereke eo a ratang ho e fetola, a utlwa a etellwa pele ke Moya o Halalelang ho ka etsa jwalo. Eng kapa eng eo a e etsang, ke tlase tjhaela monwana, jwalo kaha (ke dumela) hoba mohlanka wa Modimo.Ke tla se tjhaela monwana hoba wa Morena, mme etla nne ebe yona ele, mme hona ho moneha tetla ho ka sebedisa kereke ka moo aratang ka teng. Jwale, kapa, office efe kapa efe kahare ho kereke, eo a ratang ho fetola dibaka tsa yona, hobane onale tetla ya ho etsa seo. Ke tshepa, ke tshepa hore sena setlaba le thuso e kgolo mme setla bolokeha.

1200-64 Jwale, Modimo ha ale hlohonolofatse lohle. Ke tshepa hore sena setla utlwahala hantle tsebong ya lona le kutlwisisong ya lona. Ha Moya o Halalelang ole hlokomela kaofela lona.

Ha emong le emong ya ka hara office ya kereke a etse mosebetsi wa hae, a ntse a tseba sena, Modimo o tla o botsa ka mosebetsi oo aneng a o neile oona hore o etse ka hare ho kereke ya Hae. Mang kapa mang o lokela ho hlokomela hoo.

Mme ho seo, le bahalaledi ba nang le dineo, bao ba baporofetang, kapa ho bua ka dipuo (diteme), kapa hodi toloka, kapa banale tshenolo, re thabetse hoba le seo ka hare ho tshebeletso. Re tla fana ka tshehetso e kgolo ho seo Moya o Halalelang ose bolelang le ho se tiisa A seboletseng ho wena. Mme re ya lerata. Mme re dumela hore dineo tsena dikaho wena, le, hore ha onale monyetla o motle, le ponahatso ya Mangolo, hore otla etsa mosebetsi o moholo hara rona. Ha Modimo a o hlohonolofatshe, ke thapelo yaka yeo.

1200-67 Bakreste, ha le ntse le mametse teipi ena, ke nale ntho ele nngwe eo ke bonang eka ke e lebetse, mme ke ena; ke hore, nakong eo batho ba buang ka diteme, ho lokela hore ebe bababedi kapa ba bararo, ho ya ka Lengolo. Eleng, hore honale bababedi kapa babararo banang le melaetsa kopanong ka nngwe. Kamora seo ho ya ka Mangolo, ke hore, “Sena se lokela hoba mahareng a ba babedi, kapa ba bararo.” Mme nkang sena, ho ya ka, tsela eo Moya o Halalelang kako—ka kotloloho Bibeleng ya Hae. Mme sena ke, ke tsebo e batsi, ya ho e etsa. Paulose o itse, “Ha hobe ka, bababedi kapa ba bararo, ha ba bua”.

Morena ao hlohonolofatse.