Ho beha Madekone (58-0720E)

353-1 Mme seo ke ho behwa ha madikone ka hare ho kereke. Mme kereke e nyane. Ha ena mekgatlo moo e ka romelang madeacone; e kgetha madeacone a yona. E kgetha hape le boramatlotlo a yona ka hare ho kereke. Haho ya nang le tokelo ya ho bolela se seng eo ke kereke.

Mme kereke ke bao ba tlang ho hlokomela kereke, ka boshome le monehelo jwalo jwalo. Mme ke batla ho leboha madeacone a seng a le teng, mme ke buwa sena ka pele ho kereke. Haeba e mong wa baena bana mona e leng Moena Cox, Moena Fleeman, le Moena Higginbotham le Moena Deatsman, ba lokela ho re fa thuso e lokileng, le ho sebeletsa Morena ka hare ho enaTabernacle.

353-3 Mme le ho ya ka molao wa kereke, selemo se seng le se seng ka nako ya bona. Mme ha ba batla ho kgutla, ho lokile. Ha ba sa batle ho kgutlela hapeba ka kgutlela bakeng tsa bona. Mme ka nako e nngwe keile ka bitsa boto ya ditrustee, moo holeng boto e ntjha ya ditrustee. Ho fihlela ke hlokomela seo Moena Luther McDowell mona mantsibuya; re thabela ho bona seo, ya neng a le botong ya ditrustee.

Ke ile moo bekeng ena ba ile bahlokomela seo ka khophi e neng e entswe, e tlang ho bontshwa. Hore ditrustee tsa kereke ke Moena William Morgan, Moena Mike Egan, le Moena Banks Wood, le Moena Roy Roberson. Mme kaofela ke ba motseng, ntle le ka Moena Roberson ba phela mahareng a metse. Morena O hlokometse banna bao, mme ke banna ba hlomphehang, mme ba fumane mosebetsi wa botrustee.

353-5 Mme ha kopano e na e tswella, me baile ba bolellwa ke mothusi wa modisa--ho kgetha madeacone, ba sebeditse ka nako ya bona leho--le ho beha meja fatshe, mme ha kgethwa a mang madeacone. Jwale, kereke... Tsela ya ho kgetha a mang madeacone, banna ba itshwereng hantle.

Offise ya madeacone ke ofisi e kgolo, ke tlotla e kgolo ho Modimo hoba ledeacone ka hare ho kereke. Mme kopanong ka bosiu bo bong, monna e mong a mpitsa. Mme ha re kopana le modisa, Labohlano le fetileng, a halefisitswe ke monna enwa.

354-7 Monna e motjha eo ba neng ba mofumane, o ne a sa lokelwe ke setulo seo (e seng hobane a ne a sa loka), re lokela ho fumana batho ba maemong a lokileng bakeng sa boto ya ditrustee. Empa ha nna le modisa re fihla bakeng seo mmoho, mme ka botsa mengwaha ya thaka lena, o ne a le lemong tsa bo mashome a mabedi: monna ya hlomphehang ka sebele empa a sena mosadi. Bibele e batla ledeacone le nyetseng. O lokela hoba monna wa mosadi a le mong.

Mme monna e mong ya neng a loketse setulo sena jwalo kaha moena a bolela. Ha re hlahloba taba ena ra fumana hore thaka lena le qeta ho pholoswa mme mosadi wa hae ha a dumele. Seo saetsa hore moena enwa a hlolwe ke seo, hobane o lokelwa ke ho tla le lapa la hae kaofela.

354-9 Mme re a ha kereke ha jwale. Mme jwalo ka mookamedi wa kereke, ke lokela ho ka hlokomela hore sohle se ya ka Lengolo. Mme ka tsela e jwalo, yaba se fumaneha se hlokeha ho ya ka boto, mme jwalo ka mookamedi ka lokela ho kgetha batho bana. Re ka batlisa feela jwalo.

Mme ha bakgethuwe ke kereke. Mme mathaka a na a tla sebetsa ka tsela ena, iha ba ikutlwa hore batla amohela ditulo tsena. Ha ba utlwa hore Modimo O ba bitsitse. Mme ha morao, ba nale ho ka itokolla ha ba batla ho etsa jwalo.

354-11 Leha e kaba ho qaleng ha tsoseletso (ha Modimo a rata) eo ke ratang ho e etsa mona ka hare ho Tabernacle ha ke tlo phomola, ebe ke tla ... Re tla laela madeacone a na ho ka bea matsoho, madeacone le boramatlotlo ka hare ho kereke. Empa ba lokelwa pele ke ho kgethwa re bone hore ba sebetsa ha jwang. Ebe ba tswella ka tsela e jwalo. Ke tokelo ya molao wa kereke ya Lentswe la Modimo. Ka tsela eo, hore ba ka se bolele seo feela, "Ke nahana hantle feela ebe motho ya lokileng."

Seo hase sona. "Moena Neville o nahana hore e tlaba monna ya lokil;eng enwa," kapa "boto ya ditrustee e nahana hore monna enwa e tlaba monna ya loketseng mosebetsi ona," ho lokela hore ebe ho ya ka kereke. Haho ya etsang ntho ho ya ka yena. Ke kgetho ya kereke. Molao wa kgale o ile wa ya le morwallo ka 1937. Re boetse ra etsa e meng hape, mme e tla leketla leboteng haufinyana, mosebetsi wa ditrustee, madeacone, boramatlotlo, le jwalo jwalo, badisa jwalo jwalo.

355-14 Ka mohau wa Modimo ho itswe ho nna, dikgetho tse persente tse lekgolo tsa kereke, di fumane hore Moena Hollin Hickerson ke monna ya loketseng ke boemo ba bodeacone ka hare ho Tabernacle. Hape re ile ra fumana hore ka diokgetho tsa boto hore Moena Collins le yena o fumanehile ele monna ya hlomphehang.

E le mosebeletsi ka boyena; ka baka leo re ile ra mokopa ho ba ledeacone la kereke; mme e seng feela seo le ho kopanela le Moena Neville, mohoomong le hop Sekolo sa Sontaha, kapa ho nka sebaka sa Moena Neville, kapa seo o se bitsang, ho kopanela le Moena Neville. Mme ke Moena Collins. Mme kererke le yona e ya una ho Moena Tony Zabel, le ka tlhompho e kgolo mme o ile a kgetheha hara boto ya ditrustee le badisa, ho ka mokopa ho amohela mosebetsi oo wa bodeacone ka hare ho Tabernacle.

355-17 Mme ho ile ha kotjwa, le ho batla monna ya hlomphehang hara rona... (E seng... e seng motho ya hlomphehang jwale, empa ele hore o kgethilwe ke boto.) Moena Taylor hotswa Henryville, kapa Memphis, ke dumela hahole jwalo, Memphis, Indiana. O bile le rona mona nako e telele, a sebetsa jwalo ka ushera. Kereke e fumane a lokelwa, kapa boto ya bodisa, hore o tla amohela mosebetsi oo wa bodeacone ba ena Tabernacle.

Mme ho ile ha kotjwa hape mokgwenyana wa Moena Mike Egan, Moena--Moena Bob Harnard, o kgethilwe ke boto le modisa ho amohela mosebetsi wa hoba ramatlotlo wa Tabernacle, e leng mosebetsi o hlomphehang, o hlokang toka le botshepehi. Kaho etsa jwalo, ke nahana, baena ba bitsitsweng mona, e tlaba tlotla e kgolo.

356-20 Ka nako ena ke tlaba le Moena Neville, ho ka bala ditlhokeho tsa madeacone. Moena Neville, ha o ka bala Lentswe la Modimo.

Ha jwalo feela ha madeacone, ba sebe ntlha tse pedi, e sebe bahlanyetsang veine; ebe batho ba tshepahalang tumelong.

Mmer seo se tiiswe pele; e be basebedisa tsela ya bodeacone, a fumanehe a sena sekodi. Basadi ba bona le bona ba hlomphehe, ebe ba hlomphehang, batshepahalang ho tsohle.

Ha madeacone ebe banna ba basadi ka bonngwe babe le taolo hodima bana ba bona le malapa a bona.

Hobane mosebetsi wa Bodeacone o lokela ho hlweka ka sebete le tumelo ho Kreste Jesu.

356-21 Amen. Ke tla kopa baena bana ba kgethuweng hore batle ka pele mona platformong motsotso feela. Mme ha re inamisa dihlooho thapelong, ke batla... Mme kereke e ya tseba hore sena ke eng, ke kgetho ya boto ya madeacone le boramatlotlo. Morena Jesu, ke ka ho hlaphehelwa, re tla ho Wena ka mohopolo wa Bomodimo. Re tla ka Lentswe le hlomphang; re tla re dumela" Ha mantswe a batho e be leshano, empa a Modimo e be nnete." Mme re thabela Kereke e na ya Morena Jesus e hlahisitse Madi, mme ya refa ho rapela...

Mme ha baokamedi ba mohlape ona, eo Moya o Halalelang O re neileng yona, re leka ho ka kopanya Kereke e na, banna bana ba lokileng ba tlatsuweng ka Moya le ho lokela mosebetsi. Jwalo kaha ho ilwe ha buuwa ka tsatsi le leng ke boto ya madeacone, "E yang le shebe hara lona, banna ba tlatsuweng ka Moya, ba sebetse ho hlokomela bahlolohadi, ho fumana tjhelete, le ho hlokomela letlotlo la kereke."

Hamorao re ile ra ithuta tse kgolo ka ho sususmetswa, ke moapostola Paulose, ho hlokomela ho ya ka Mangolo ka mokgwa o jwalo. Modimo O ile wa hlohonolofatsa batho bao. Mme jwale ke kgetho, Morena, jwalo ka kereke, jwalo ka mmele wa Morena Jesu, hore baetse kgetho. Mme ... le ho etsa ka tsela eo, ka ho loka hoo ka Lebitso la Jesu.

357-25 Jwale ka hlooho tsa rona tse inameng, e seng feela dihlooho tsa rona tse inameng hammoho le dipelo tsa rona, mme ha leloko ka leng la kereke ena, bathusang ka boshome ba lona kamehla, a tsejwang jwalo ka leloko la kereke ena... Ha modisa le nna, re --kopanela bodiseng, Moena Neville, a nne a shebe, ke ne ke batla ho botsa kereke hore na e fumana Moena Taylor e le motho ya lokileng, ho kaba ledeacone hodima sehlopha sena sa batho, le ka phahamisa matsoho. Ho lokile. Jwale haeba ho nale pherekano mona, le ka phahamisa matsoho. Ke ya leboha.

357-26 Na ho nale maloko a kereke ena a nahanang jwalo ka Moena Hollin Hickerson hore ke motho ya lokileng, mme monna ya hlomphehang hlakoreng la hoba ledeacone la kereke ena, le ka phahamisa matsoho? Ha le le kgahlano, jwale le phahamise matsoho. Na phutheho ena e fumana Moena Collins a le jwalo, monna ya lokileng, a loketswe ke mosebetsi wa hoba ledeacone la kereke? Le ka phahamisa matsoho?Ho lokile. Bakgahlano le seo?

357-28 Na phutheho e fumana Moena Tony Zabel e le monna ya lokileng bakeng sa mosebetsi ona, ho kaba ledeacone hodima mohlape ona? Le ka phahamisa matsoho. Bakgahlano? Na phutheho e funa Moena Harnard hore o loketse mosebetsi ona, ya bileng le rona ka nako e telele, ho kaba ramatlotlo wa kereke, wa kereke ena, ho ka sebetsana le matlotlo le melato? Hazho le jwalo phahamisang matsoho. Na ho nale ya kgahlano lem seo.

358-30 Ke rata hore ho baena ba emeng mona ha jwale, maotong a sefapano, hore kereke ena ka persente tse lekgolo (ho se kgohlang), e lefumana le loketse mesebetsi eo. Jwale, le itse, "Ha sena se ke se lekwe ka takatso ya mosebetsi oo." Bekeng tse mmalwa, ha Modimo a rata, ke tla kgutla ke tshepile batho bana hore kereke e matsohong a lokileng--kapa madeacona kereke ena le ramatlotlo. Ha re inamiseng dihlooho tsa rona:

358-32 Morena, re thabela ha rte ntse re phela lefatsheng le kajeno ka tshabo le ho loka pela Hao, hore Tabernacle ena e dule molaong ho ka kgetha maemong a boetapele ntle ho kganyetso. Re ba thabetse rona le badisa. Modimo bahlohonolofatse. Baetse mosebetsi o na ka botshepehi, ka ho tseba hore moputso o teng lehodimong. Ka tsatsi le leng ha Dibuka tsa lehodimo di kwalwa, ha Buka ya vbophelo le yalehodimo e bulwe, mme mabitso a bona ka dipersente tse lekgolo a loke kapele ho Modimo le Mopholo ler makgotla ohle a lehodimo Mmusong. Bahlohonolofatse Morena ha bake basebetse ka botshepehi. Lebitsong la Jesu re ya balebohela. Amen.

358-34 Ke rata ho letshwara ka matsoho: Moena Harnard, le Moena Zabel, le Moena Collins, Moena Hickerson, le Moena Taylor. Ke thabela ho ka tseba hore re nale kopanelo ka nako tsohle le banna batshepehang tjena. Morena a le hlohonolofatse jwale. Mme re tla le bona, hang feela ha ke fumana phomolo ha ke kgutla, ke bona hore le thabetse mosebetsi wa lona jwang. Hantle feela ho ya ka kgetho, ke nahana hore ka persente tse lekgolo, haho kganyetso. Oho, na ha le thabele ho ka kopana le batho ba sebeletsang Modimo le ho Mo phelela lefatsheng? Ke ntho e ntle.

359-36 Ke thabela ho ka tseba seo--ho kaba le banna ba tjena. Ke thabile haholo ha Modimo a nkentse hore ke kopanele le Kereke ya Hae hodima lefatshe. Oho, ba ya nyatseha ho buuwa ka bona, mme jwalo kaha ke boletse hoseng hona molaetseng waka, mohlomong feela seretse, lefatshe le basheba bare sehlopha sa mahlanya, empa Modimo O basheba jwalo ka bana ba Hae. Ke thabela seo.

Ba ka se kgone ho o bolella hore ke dimaele tse kae ho ya kgweding. Ba ka se kgone ho o bolella ka solar systems le hore disebetsa jwang. Empa ho nale ntho e le nngwe eo baetsebang: batseba hora eo baileng batswalwa ka yona labobedi. Ke ya bathabela.

359-37 Mme jwalo ka setshwantsho seo ke ileng ka sebala, mme ke tlilo kopanela le banana ba babedi ba banyane ho ka etsa lehae la rona, hoba nnete ho rona, hore o tle o utlwiswe seo. Hoseng ho hong, ha ke tsoha betheng... ke ne ke nale banana ba babedi. E mong wa bona ke Rebeka e mong ke Sara, mme ke banana ba babedi ba ntate.

Mme ke nale moshemane e monyane, Joseph. Ke ne ketswa Chattanooga, kopanong ka bosiu bo bong, ha ke ne kele moo kopanong. Mme kene ke le ka koloing, ke tsamaileng le mora e moholo, Billy. Mosadi wa hae le Meda ba ne ba le ka koloing, mme banana. Mme ha re ntse re tsamaya ho ne ho se le ya mong a reng letho mablocko a mmalwa. Mme ke sehile haho ho batho kla bosiu boo ka seo ba se etsang. Ho ne hose ya buwang. Mme Joseph e monyane a tla mme a ntshwara lehetleng a re, "Ntate o fela o rerile mantsibueng ana."

359-39 Mme hoseng hona, ha ke ntse ke tsamaya ke ya Eighth leTenth Street, kapa Penn le Tenth, ke sa rwe letho, mosadi le banana ba babedi. Mme Joseph e monyane a ntshwara lehetleng hape a re, "Ntate eo e ne ele thero ya hoseng hona," a re.

Ke itse, "Jwale ke nale molatedi mora waka." Mme ka hore... Hoseng ho hong, Becky e monyane a tla a matha ho nna mme a re, a kena pakeng tsa maoto a ka mme mme ke moradi e monyane wa ntate. O ne a nkaka. Mme Sarah e monyane a tlola hotswa betheng ka pajama mme a re a tle a matha. O mahlo a masotho.

Becky e monyane a re, "Oho, Sarah, haho lebaka la hore o tle, hobane ke iphumanetse ntate kaofela. Ntate ke waka kaofela." Mme Sarah e monyane, pounama tsa hae tse nyane diwe; ka mahlo a sootho. Ke eme ka mokgwa o tjena ke hlabe ka lengole fatshe, mme a tle a itshwareletse.

360-42 Becky' a tshwere leoto le leholo, ba ye fatshe. Sarah e monyane a ntse a bapala, jwale ke potise matsoho ho Sarah. Sarah e monyane a tadime hodima Becky mme a re, "Becky, o ka nna wa nka Ntate kaofela, empa ntate o nale nna." Mme ke nahane hore ke tsela eo ho leng ka teng. Ha re tsebe theology, le mantswe a maholo a Se-Greek, sehlopha sena sa batho o ya tseba. Empa ho nale ntho e le nngwe: ke dumela ha Jesu A re tshwere. Amen.