Tumelo (57-1229)

E-1 Pina ela hape, Dumela feela. “Tsohle di etsetswa ba dumelang.” Mme hare na mona-sebaka se lokileng bakeng sa kereke e nyane ya rona. E kgona feela ho kenya batho baka bang makgolo a mmalwa, kapa ho feta moo. Mme re maswabi ha batho ba lokela ho ema ka maoto. Empa, ke tla potlaka, hang feela, mme-mme ke nale seo ke lokelang hose bolela. Mme ketla rapela hore Modimo A lefe seo lese tletseng mona lea bona, mantsibueng ana, le hore A tlatse pelo tsa lona ka ho loka ha Hae le ka mohau wa Hae. Mme kannete keya tseba hore ke seo A tlang hose etsa ka thato ya Hae, hore hobe jwalo.

E-2 Ntho ya pele eo ke ratang ho e bua, etlang ho hopolwa ka nako e telele, ke ho tsamaya ha Kgaitsedi ya rona Casey. Leha a tsofetse, ke nahana hore o ne a se a fetile lemo tse mashome a robedi, mohlomong le letsatsi, ka mora dipula le mahlwa, ha a ne a ntse a tsamaya hara tsona hotla Kerekeng ya Modimo O phelang. Ka bosiu bo bong e bile monyetla o moholo ho ema lehlakoreng la bethe ya hae ha a tsamaya. Mme kare, “Na o ya ntseba na?” Mme a … ha ke tsebe kapa o ntsebile kapa jwang. Empa ha kere, “Na o tseba Jesu?” O ile a dumela ka hloho ya hae, are eya, hore o ya Motseba. Mme ke ne ke thabetse ho bitsa bana ba hae, ditloholo, mme, key a dumela, e sita letloholwana, lehlakoreng la bethe ya hae, mme kare, “Ke yona tsela yaho tsamaya ena.”

Ka mora tseo tsohle, re lokela ho tsamaya. “Ho laetswe hore motho a shwe hang, mme ka mora moo ke kahlolo.”

E-3 Mme Kgaitsedi ya rona Hall … Moena William Hall, modisa wa Kereke ya Milltown Baptist, eo e neng ele selekane ho Modimo, kopanong e neng ele teng haufe tjena, lemong tse mmalwa tse fetileng, mme o ile a fodiswa mofetshe. Mme dingaka dine di itse molemo ke hore a tswe ka hare ho naha, ho fumana ngaka tse ka mo thusang mme dingaka mane New Albany tsare, “ O ya shwa.” Mme a nyolosetsa kwano. Yena le mosadi wa hae mona … ba mpitsa, mme are, “Moena Bill, na o ka tla rapella Will na? O ya shwa ke mofetshe.” Mme ra tshelela teng ho ya mmona. Mme mofetshe oo e ne ele wa sebete, o ne o ruruhisitse sebete sa hae, o ne a se a fetohile a le mosehla ka mmala a batla a idibane. Mme ka mmotsa hore na ha hona molato ha ke bitsa motswalle waka wa ngaka mona motseng na, hoka bua le yena. E ne e le Ngaka Sam Adair. Bongata ba lona le ya mo tseba.

Mme Ngaka Sam are, “Billy, ho ntho ele nngwe feela e ka etswang ke ho mo romella Louisville, ho dingakeng tse ikgethileng tsa mofetshe.” Mme ba moromela moo bakeng sa ditekolo. Mme dingaka moo, ha di ya ka tsa mmolella letho, mme a bitsa Ngaka Adair le nna, mme are, “Bill, motswalle wa lona mona o tla shwa ka mora matsatsi a mane.”Kare, “ O sa ntsane a nale matsatsi a mang a mane bakeng sa ho phela,” are, “Hobane mofetshe o se o mo jele sebeteng.”

Kare, “Ngaka, haho letho leo o ka moetsetsang lona na?”

Are, “Billy, ha re no kgona ho ntsha sebete sa hae, mme a phela.” Mme are, “Haeba ke mosebeletsi ha a itokisetse ho tsamaya.”

Kare, “Seo ke ya se dumela, ke yena.”

Mme ene ele ntho e boima ho nna ho bolella mosadi wa hae ya motle taba tseo hore Moena Will Hall o tlabe a shwele matsatsing a mane ho tloha mona. Lelapa la ha Wright, le dutse mona ke dipaki ho seo, le tse ding tse ngata. Mme moo…ka theohela tlase ho bolella Mofumahadi Hall, “Will o tlabe a shwele matsatsing a mane, ngaka e re mofetshe ose o jele sebete sa hae.” Mme ka kgutlela hae.

E-4 Mme hoseng ho hlahlamang … Mme batho ba bangata batla lapeng, o ya tseba, mme ka lokela hotswa nakwana. Ke ne ke tswa leetong le leholo, tlase kwana Kentucky moo ke neng ke ilo tsoma. Mme ke ne ke tsoma masamane hoseng hoo. Ke kgutlile pele ho nako, mme ke hlokomela, mme hone hose motho lapeng. Ka tsela e-e jwalo ka nka sethunya saka sa rafole ele mashome a mabedi le bobedi le katiba ya ka ya kgale, ka qalella ho tsamaya.

Mme ka bona apole e leketile moo, e ne e senyehile ka tsela eo ke neng ke soka ke e bona ntho e jwalo. Ka nahana, “ Ke hobaneng ha Meda a beile apole e kang ena leboteng? “E senyehileng e tswang diboko. Mme ka hlokomela hore ha e leketle leboteng. E leketla sebakeng. Mme ka wa ka mangwele ke rotse katiba ya ka ka sethunya letsohong laka. Mme ka bona apole e nngwe, le enngwe hape, le enngwe hape, ho fihlela diba hlano dile moo. Mme apole e nngwe e kgolo e kgubedu e nang le letswao le leholo, e theoha e fihla e kgabela ditoki tse hlano, mme ya fihlwa ya kgabela diapole ya dikwenya. Mme ka nahana, “Sena ke eng?”

Mme Lengeloi la Modimo, leo setshwantsho sa lona le se boneng mane, la ema ka tlung lare, “Tsamaya o ilo bolella Moena Hall, HOITSWE KE MORENA. A kase shwe. O nale dikgwedi tse hlano jwale a kula, ka matsatsi a mahlano o tla fola.”

Hantle, ka bitsa Ngaka Adair, mme kare, “ O tla phela.”
Are, “Billy, a ka phela jwang sebete sa hae se fedile?”

Kare, “Ha ke tsebe. Empa Modimo O itse o tla fola, ke sona seo ke se tsebang.” Mme o ya phela.

Mosadi wa hae, ke nahana hore mashome a supileng a metso e mehlano kapa mashome a robedi, o ile hoiloba le Morena, matsatsing a mmalwa a fetileng, ha ke ne ke le mane Kentucky. Modimo a phomotse moya wa hae, mme Kgaitsedi Cassey, le yena. Ka bobedi ba bile kerekeng ena le rona.

Monna emong le emong, hosa kgathatsehe hore o moholo kapa o monyane o phetse hantle jwang, ka tsatsi le leng bohle re ilo kopana le Morena. Reka lokisetsa seo.

E-5 Jwale, mantsibueng ana, ke … mantswe a mmalwa hotswa Lentsweng le sa Feleng la Modimo. Ke rata ho bala karolwana feela mona, e fumaneha ka hare ho Buka ya Mohalaledi Mareka, Kgaolong ya 11 ya Mohalaledi Mareka, ke rata ho bua ka Tumelo, ka metsotswana feela, hobane ba bangata ba lona ba emeng mona, mangwele a ka se le jare nako e telele. Ke rata ho qala temaneng ya 20. Ke rata ho e bala hotswa ho Mongolo wa Magerike.

Yare hoseng, haba feta, ba bona sefate sa feige se omeletse ho tloha motsong.

Peterose a elellwa are ho Yena, Rabi, sheba, sefate sela sa feiga seo o se rohakileng se omelletse.

… Jesu A araba A re ho bona, e bang le Tumelo ho Modimo.

Ka nnete nete kere ho lona, emong le emong ya kare ho thaba ena, su … tloha, mme … o ilo itahlela lewatleng, a sa belaele pelong ya hae, empa … empa a dumela hore seo a se bolelang setla phethahala, o tla fumana seo a se kopileng,

E-6 Ke tshepiso e matla eo! “Tumelo ho Modimo!” Ke ntho e thata ho batho ba bangata. Empa leha hole jwalo re lokela ho swaba, hoka paka hore ha re na tumelo ho Modimo.

Pele, ho nale makwala a shwang ka makgetlo a dikete tse leshome, ba ntse bale mona lefatsheng, mme mona le ha a shwele hohang. Mehopolo ya hae e dula ele teng ka baka la bohale ba hae.

Mme hangata, batho ba nang le tumelo ke batho bailing ba bona se seng. Tsebo e tlisa tumelo. Ke nahana hore ke lona lebaka le etsang hore Bibele ere rute …

Jesu O itse, ho Mohalaledi Johanne Kgaolo ya 3, “Ntle le hore motho a tswalwe labobedi, a ka se utlwisise Mmuso wa Mahodimo.” Jwale, ke ho khouta hotswa ho ya sebele. King James, ere “ A kase bone.” Empa lentswe ha le bolele “a kase bone” e seng jwalo ka ha o shebile ka mahlo. Seo se bolela ho utlwisisa. O ka se bone Mmuso wa lehodimo, leha o ka batla. O lokela ho o utlwisisa. Mme Jesu o itse, “Hao sa tswalwe labobedi, pele, otla … o kase utlwisise Mmuso wa Mahodimo.” Jwale, ke …

Sena se bolela hore o lokela ho ka tseba pele o kaba le tumelo pele o kaba le seo. Ka tsela jwalo, batho ba lokela ho bolokeha, pele. Pele, batla ho Modimo pele baba le boitsebelo ba pholoso, pele, ba kopa phodiso ya bona ho Modimo. Ho lokela hoba jwalo. Ho tlaba-ho tla etsahala meka, ha feela o ka dumela seo.

E-7 Jwale hlokomela, ka nako tse ngata, Mangolong. Re nka diketsahalo tse tlwaelehileng tsa Iseraele, habane bale mathateng. Mme ho ne ho nale ntwa e ileng ya qala mahareng a BaIseraele le Bafilisita, mme BaIseraele ba kopana ka nqane ho thaba. Mme ntwa ya qala, mme ho ne hose le ya mong ya neng a batla ho ya lwana, hobane, ka hlakoreng le leng la thaba, badireng bane ba nale senatla se seholo.

Ho jwalo le kajeno, ke seo, ha bana ba Modimo ba lokela ho etsa se seng ka mehla senatla se teng kapele, senatla bakeng sa hao.

Sena se seholo, se ngodilweng, senatla se eme moo se dinoko tse leshome le metso e mene tsa menwana ho yena. Le lerumo letsohong la hae, ka saese ya nale ya weba. O ne a mema mang kapa mang wa BaIseraele ho lwana le yena.

Ke tsela eo sera se etsang ka teng, ha se nahana hore se o phahametse. Seka se etse seo ha feela o nale tumelo. Seka etsa seo feela hase tseba hore seo hatelletse. Ke nakong eo Kereke e kase tsamaye ka yona, ke nako eo a tshwereng nale ena e boima ya weba hodima hao.

E-8 Empa, nakong eo, mabotho a BaIseraele, Saule, mohlabane e moholo … haeba hone ho nale motho ya neng a kaya lwantsha sentla seo, ene ele Saule. Pele ene ele motho ya neng ya kwetlisitswe hantle. O ne a tseba mano ohle a ntwa, one a tseba ho tshwara lerumo, o ne a tseba leho tshwara thebe. Mme ka hodima moo, o ne a phahametse mabotho a hae ka seemo. O ne a loketse ntwa, mme e ne e bile ele yena ya kwetlisang masole.

Empa jwalo kaha hone hole ka Saule, matsatsing ao, re fumana ntho yona eo matsatsing ana, hara batho ba yang kerekeng. Ba bang ba bona ba nang le thuto tse ntle tse phahameng, ba nale tumelo e nyane ho Modimo, ka nako e nngwe. Ba nale dithuto tsa Ph.D, le D.D. mme baleke ho hlalosa seo…Kapa baleke ho baleha taba ya ho shebana le Lentswe la Modimo, ba leka ho lehlalosa ka tsela ya bona, ka tsela enngwe. Mme ke nnete. Batswang dikolong bongata, dikwetliso tsa rona, hape re behe moo re tlang ho betana le sera. Ho nka tumelo ho Modimo, ho ka etsa seo, mme seo sele seng. Empa hlokomela, hase natla sena sentse se etsa mehlolo eo ya sona qhoshaka. Mme ka Bibele eo e mohlolo, jwalo ka ha ekaba kajeno, a eme moo, a rutuwe hoka lwana, empa o ne a soka a kopana le Modimo.

E-9 Bomadimabe, kajeno, ho bona banna le basadi, bailing ba phela ka kerekeng, ba hodiseditsweng ka teng, ba tsebang Bibele hantle, mme ba soka ba kopana le Modimo. Seo rese hlokang hantle feela ke ho tsebana le Modimo, ke hore na tumelo ya hao o e beile ho mang. Ese mongolo feela, empa Modimo wa sebele O phelang jwale.

E-10 Mme moo mahareng a seo, morao kwana, ka mora masimo, Modimo A beile moshemane e monyane, ka lebitso la Davida. O ne a sebeletsa ntatae dinkung-nkung tsa ntatae. Mme ha a ntse a alositse dinku, a ba le boitsebelo. Mme ene ele ntatae ya neng a morometse mabothong ao, ho ka isa dikuku tsa feiga le tsa morara bakeng sa baholwane ba hae. Mme ha a ntse ale moo, a bona natla sena seetla, se ntse se qhosha.

Jwale, Davida e monyane o ne a keke a eba a lwana le sona senatla seo. Pele, e ne e le motho feela ya monyane. Mme ntho ya bobedi, e ne ele motho wa meraka kwana, ho bolelang hore o ne a le “monyane haholo” jwalo kaha reka bolela kajeno. Mme o ne a keke a loka hohang. O ne a soka a tshwara sabole bophelong ba hae, mohlomong o ne a soka a tshwara thebe, bophelong ba hae. O ne a sa tsebe letho.

Empa hone ho nale ntho ele nngwe eo a neng a e tseba. O n e a tseba Modimo. E ne ele ntho ya bohlokwa ho yena ke hore na o dumetse ho Mang.

E-11 Ka tsela e jwalo ha senatla se ntse se etsa lerata la sona leho qhosa. Davida o ne a tseba ho hong. O ne a tseba ho lokileng le ho sa lokang.

Ka nako tse ding, rona bayang kerekeng, ha rena tsebo ya semoya ya ho ka tseba phapang. Leha re tseba, hare etse ka mokgwa wa teng.

Empa o ne a tseba phoso le hoseng phoso. O ne a tseba hore ke phoso ha Mofelisita a nyefola mabotho a Modimo O phelang. Mme a bua mantswe ana, “Na lerata ho njwetsa hore, le tlohella leqai leo la Mofelisita hoka ema moo a rohake mabotho a Modimo O phelang?” Ke kgalemelo e ka kang ho mabotho a kwetlisitsweng!

Ke kgalemelo e ka kang eo, kajeno, bakeng sa mosadinyana feela, mohlomong, ya sa tsebeng le ABC, a ka ema kapele ho monna wa seaparo ho mokgalemela ha are nako ya mehlolo e fedile, mme a kgalema mantswe ao, mme are, “Ke ne ke le sehlotsa ka tsatsi le leng, kapa ke kula, mme jwale ke fodile.” A ka nna a se tsebe dikantle leka hare tsa thuto ya Bibele, empa a tseba Modimo. Haho le jwalo , ke sona se hlokahalang seo.

E-12 Mme Davida e monyane wa modisa ke eo, motjha e monyane ka seaparo sa nku se leketla mahetleng a hae, a tla ka pela mabotho a na a fihla a swabisa. Mme are, “Le eme mona ha qai leo lentse le rohaka mabotho a Modimo O phelang, mme le dumella hore Mofelisita eo a rohake mabotho a Modimo.” Are, “ Ke tla ya molwantsha, ka bonna.”

Oho, ke rata moya oo wa kgothatso wa Davida. Mme Saule a leka ho moruta, a moapesa jase eo ya maiketsetso, empa ene esa molekane. Are, “ Tlosang ntho ena ho nna, hake tsebe hore nka e bea jwang, “hamen,” ka tsela eo le etsang ka yona. Ha ke tsebe le thuto ya lona ya Bibele. Ntumelleng ke ye ka boitsebelo boo ke nang le bona.”

E-13 Oho, thaka le leng le ile lare ho nna nakong e fetileng. Are, “Moena Branham, thero ya hao ke ya mafela, hobane haho ntho e kang eo phodiso ke ya kgalalelo.”

Kare, “Ena ke ntho e nngwe, moena. Ha o soka o tsamaya moo re tsamaileng. Ke phetho. Empa o se ole kamora nako hore jwetsa jwale. Re se re fumane seo mme e bile re se bone hase etsahala re dipaki, ho potoloha lefatshe, tsholoho e kgolo ya Moya o Halalelang, ho tlisa meka le mehlolo, ho ka tiisa Lentswe la Modimo matsatsing ana a ho qetela.”

E-14 Mme thakanyana lena le lenyane la nka mangolo ao a dithuto tseo tse phahameng, a tswa moo, mme are, “Sheba mona, lebaka ke lena le etsang hore ke nyolohe. Ke tseba eo ke dumetseng ho Yena.”

Saule o ne a sa tsebe letho ka seo, le ha a ne a ya kerekeng ka Sabata se seng le se seng. Hone hoka nna ha etsahala hore o ne a etsa tsohle tseo badumedi ba bang ba neng ba se etsa, empa o ne a sena boitsebelo boo.

Mme hwa etsahalang? Davida are, “Hake ntse ke disitse nku tsa ntate, ntle mane ha ke ntse ke tsamaya makgulong a matala, le metsing a kgutsitseng, ke kgonne ho ithuta ka Modimo ya entseng mahodimo le lefatshe. Mme ke ne ke nale boikarabelo dinkung tse mmalwa tsa ntate wa ka. Mme bere e ile yatla ya fihla ya phamola e le nngwe, mme ke ile ka e bolaya. Mme tau yatla ya fihla ya harola kwenyana, ya itsamaela, mme ke ile ka e bolaya ka seqha saka. Mme ha e phahama, ke ile ka e tshwara ka ditedu ka e bolaya. Are, “Modimo ya ileng a tlisa bere le tau, ha ka kang A tla tlisa leqai lena la Mofelisita matsohong aka.” Hantle feela, o ne a tseba seo a buang ka sona. O ne a nale tshepo ho Modimo. O ne a nale boitsebele, ba seo Modimo A ka se e tsang, ka tsela e jwalo o ne a tseba hore Modimo o tla mojara ho ya tlholong.

E-15 Oho, dilemo ka mora moo, ha a eba morena wa Iseraele. Haho pelaelo ya hore e bile morena, mohale ya kang yena. Ha a eba morena, o ne a nale leano, “Ha nke ke etsetse Modimo ntlo.” Mme ha moporofeta Nathane, bosiung boo, a utlwa a bua.

Morena A hlaha ho Nathane. Mme Are, “Tsamaya o ilo bolella mosebeletsi waka, Davida, Ke ya tseba feela hore ene ele modisanyana feela. Ke ya tseba hore o ne a apere letlalo la nku feela. Empa Ke ile ka montsha tlalong leo la nku, mme Ka moetsa moetapele wa setjhaba saka, mme ka moneha lebitso le tshwanang le la batho ba baholo lefatsheng.”Tsela eo Modimo A neng A molebella ka yona ka baka la tumelo ho Yena, ka taba ya boetsebelo ba ho dumela ho Yena Modimo O phelang.

E-16 Ho ne hole ho nyane bakeng sa Abrahama, ka morao ho hore a bone ya sa bonweng. Jwang, ka mora ho kopana le Modimo, le boitsebelo ba hore a buisane le Yena sefahleho le sefahleho, hore a ka kgona ho bitsa ntho tse siko, jwalo ka ha diteng.

Hobane, o ne a nale boitsebelo ho Modimo. O ile a bua le Modimo, sefahleho le sefahleho. Ke seo re se hlokang, ke boitsebelo ho Modimo o phelang.

E-17 Ka tsela eo Moshe, a bile le lemo tse mashome a mane tsa tumelo hotswa ho mmae, le tsela eo lemo tse mashome a mane dibileng ka teng tsa thuto ya ntwa matsohong a hae, le tsela ya ho fedisa setjhaba, le tsela ya ho hapa, mme ho ile hwa nka Modimo dilemo tse mashome a mane ho ntsha seo sohle ho yena. Empa ka tsatsi le leng mane naha thote a le mong, tsatsi le leng, a shebana le Modimo sefahleho le sefahleho, sehlahleng setukang. Mme o ne a se a lokile jwale, ka metsotso e mehlano, ka mora ho bua le Modimo, ho feta lemo tse mashome a robedi tsa thuto e sakang ya moetsetsa letho. E ne ele lekwala, a eshwa makgetlo a sekete. Mme ka mora ho kopana le Modimo, a lakatsa eka akaba le maphelo a sekete bakeng sa hoshwa, bakeng sa Kreste. O ne a se a loketse ho oroha. Hone ho se letho leka mothibelang, leha a ne a sena mabotho, leha thuto ya hae ene e sena thuso bakeng sa hae. O ne a tseba ho lwana, o ne a sena sabole. O ne a sena mabotho hohang, dikoloi tsa ntwa hoka mothusa hahole hobe, jwalo ka ha lefatshe le nahana. Empa o ne a kopane le Modimo sefahleho le sefahleho, ka boitsebelo boo, a nale Mangeloi ohle hoka mothusa a ya Hodimo. Mme Moshe a ya pele, yena le mofumahadi wa hae, a palame moulo wa kgale, ditedu tse telele dileketla ho yena, ke dumela ha dikete tse balwang ka mashome shome dine ditsamaya le yena, tseleng eo e lerole. O ne a nale boitsebelo.

E-18 E ne ele mane Dothane, ka tsatsi le leng, thaka le leng tjena le letjha- moporofeta mosebeletsi, mme a tsamaya le yena hoya Dothane. Mme yare ha moporofeta a robetse, mabotho a maholo a Aseria a hlasela, mme ba palama mabota a maholo a Dothane. Mme ha a tsoha, hoseng ho latelang … O ne a sena boitsebelo. A re, le yena, ha a bona mabotho a na a maholo, a batla Elia, are, “Oho, ntate waka, mabotho ohle a potolohile sebaka sena. A batla wena.”

Seno ha se ya ka sa sisinya moporofeta eo ya tsofetseng, leha nyane. Mohlomong ene e ka nna ya ba ke mofetshe, ene e ka nna yaba ke lefuba, e ne e ka nna yaba ke strouku, empa seo ha se yaka sa tsitsinya moporofeta eo. O ile a molebella, mme are, “Mora, re nale ba bangata ho feta bao o ba bonang.”

Are, “Ke bona feela nna le wena.”

Are, “ Bula mahlo a hae, Modimo, hore a bone. Mofe boitsebelo.” Mme ha mahlo a hae a buleha, a tadima, mme thaba yohle ene etletse dikoloi tsa ntwa, le mollo, le dipere tsa mollo, ho potoloha moporofeta ya tlotsitsweng. O ne a nale boitsebelo. O ne a se a sena pelaelo mohopolong wa hae.

E-19 Ene ele Samsone ka mohlare wa esele, ya ileng a bolaya Bafelisita ba sekete, hobane a ne a nale boitsebelo, ba hore o tswetswe labobedi. O ne a nale boitsebelo, ba hore ke Monazare, le hore Modimo wa Lehodimo o nale yena ka nako eo.

E-20 Ene ele Fillipi ya ileng a bona Jesu, ka boitsebelo ba pele a ya bolella Nathanaele ka mora dithaba. Mme a re, “Tloho, o tlo bona hore re fumane Mang, Ke Jesu wa Nazaretha, mora wa Josefa.”

Mme motho, e le Thuto yena, are, “Na, se lokileng seka hlaha Nazaretha.”

Are, “Tloho o tlo bona.” Hobaneng? O ne a bile le Jesu. O ne a tseba hore ho nale se seng ka Monna enwa, seo hoseng Diabolosi aka emang kgahlano le sona. Oho mamela, hantle.

Mme haba potoloha thaba, Fellipi o qalella ho bua, mme Nathane o bua le yena. Mme are ho yena, “Jwale, ha o fihla moo … ke Mo bone. Ha Peterose a etla, mme ha A kaba a itshwenya (lehanyane) o ne A bone Peterose, bophelong bohle ba Hae. Empa ha a fihla moo, Are, “Lebitso la hao o Simone, mora Jona.” O ne A tseba lebitso la hae, o ne a tseba le ntatae hore ke mang. “Oho, o ne a sa kgolwe seo. Empa Fillipe o ne a kopane le Yena pele, ka tsela e jwalo o ne a tseba tsela ya ho bua le Yena, hokaba jwang, O entse seo jwang.

E-21 Ka tsela e jwalo ha a ba Boteng ba Jesu wa Nazaretha, o ne a lokela ho dumela. Mme ha A motadima, A re ho yena, “ Bonang MoIseraele wa sebele eo hoseng lonya ho yena.”

Mme are, “O ntsebile neng Rabbi?”

Mme A re, “Pele Fillipi a o bitsa, o le tlasa sefate, Ke o bone.”

Jwale seo sa momakatsa. “Ho tlile jwang, O entse seo jwang?

Empa, Fillipi o ne a tseba seo, ho phehella Nathanaele, hore seo sea etsahala, hobane o ne a nale boitsebelo ba hoba le Jesu.

O ya tseba, ho nale se seng ka hoba le Jesu, seo fang boitsebelo. Hoba moo A bileng teng, ho sheba Lentswe la Hae, mme seo se o neha tumelo. Ha o nale boitsebelo, seo se o neha tumelo. Tumelo e tla ka boitsebelo.

Jwale ho hlokomeleng sena, jwale, re ba bona jwale bantse ba buisana haba tsamaya tseleng. A qalella ho mobolella se etsahalang, hore ke mang le hore o ya ho kae, le tsohle tse ding. Mme ka potlako a ba le maitsebelo…Oho, ho bokwe Lebitso la Morena! Ha a qeta ho fumana maitsebelo, hore mohlolo wa Modimo O etrsahetse ho yena, mme a ka nna a wela maotong a Hae, mme are, “Rabbi, Wena O Mora wa Modimo O phelang. Mme O Morena wa Iseraele.”

Empa pele o ne a lokela ho bona hasena se e tsahala. O ne a lokela hoba le tumelo ho Modimo, ha Modimo A qeta ho Itlhahisa ho yena. Ke tsela eo Modimo A e etsang ka teng.

E-22 Mosadi eo Moena Neville a neng a bala ka yena mantsibueng ana, ka hare ho Bibele, o ne a dutse sedibeng, kapa a ekga metsi ka hare ho sediba. Ene ele Mosamaria. O ne a ile a bolellwa hore hotla Messia ya tlang ho etsa meka le mehlolo. O ne a tseba ha nyane ka Yena. Mme bane ba Kenya nkgo ka hare ho sediba, hoka kga metsi, Jesu Are, “Nkgelle metsi.”

Mme are, “Hobaneng, haho seo nka o kgellang ka sona. Hobaneng ha O kopa nna metsi, O le … ho Mosamaria, pele, hare kopane.”

Jwalo jwalo, puisano ya tswella pele. Hanyane hanyane, ke sena se ileng sa etsahala, O ile A fumana hore bothata ba hae bo hokae. Hopola, o ile a leka ho Monyefola pele, jwalo ka Mojuda. Empa A re, “Eya, o tle le monna wa hao.”

Are, “Ho lokile. O nale ba bahlano, le eo o dulang le yena ha jwale hase monna wa hao.”

Mme hang feela, ha seo se etsahala, o ne a maketse mohopolong wa hae. Hopola, one a eya ho e hatsetseng, kereke e tlwaelehileng. O ne a sa tsebe seo a neng a lokela hose etsa. Mme are, “Jwale, ha jwale, monghadi, ke nahana hore O Moporofeta. Eo, re ya tseba hore Messia O yatla, mme O tla re bolella tsohle.”

Are, Ke nna eo ya buang le wena.”Oho ke boitsebelo bo boka kang! “Ke Yena ya buang le wena.”

Mme o ile a reng? O ile a mathela motseng, ka boitsebelo boo a nang le bona o ne a nale bopaki, ba hore Jesu ke Mora wa Modimo o phelang. Hobaneng? O ne a bone matla a sebetsa ka Yena, a etsa mehlolo, mme A ileng a mobolella tsohle hore ke mang, le hore sebe sa ha eke sefeng, le hore mathata a hae a ho kae. Ka tsela e jwalo, o ne a ka mathela motseng mme a re, “Ka nnete, eo ke Mora wa Modimo. Tlohong, letlo bona Monna ya mpoleletseng tsohle tseo ke dientseng. Na hase Messia?”

E-23 Jwale hlokomela mona hape. Metsotsong e mmalwa…Hone ho nale mosadi ya nang le bothata ba phallo ya madi. O ile a lla, mme a leka hoka etsa tsohle, hore a fole, empa hone hose thuso. O ile a kenella hara letshwele hoka ama qowa ya kobo ya hae, hobane o ne a dumela. Jwale ke eng? “Tumelo etla kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.” O ile a ipeteletsa, hobane tumelo etla kaho utlwa. O ile a ama qowa ya kobo ya Hae. Mme are, “Seo se ntekane, ke Moamile.”Mme a kena hara matshwele, a dumela hore se seng setla etsahala. Oho, ha batho name naka fihlelwa ke seo, badumele!

Mme ha seo se nka sebaka, Jesu A reteleha mme Are, “Ke mang a nkamileng?

Mme Petrose are, “Bohle baya O ama, hobaneng Ore, “Ke m ang ya nkamileng?”

Are, “Empa ke Ikutlwile ke kgathala! Matla, matla a tswile ho Nna. Ke Ikutlwa ke fokola.”

Mme are, “O tsebile jwang seo?

Mme A lebella, hara letshwele. O ne a nahana hore o ipatile. O ne a le ntle moo, a ipatile hara setjhaba. Mme ha Jesu A reteleha A molebella, A mmolella mathata a hae, le hore o fodile. Mme yaba, o wela maotong a Hae mme ipolela melato. Ka mora ho boitsebelo ba matla a maholohadi a Hae, a hore o amile qowa ya kobo ya Hae, e seng ha kalo Yena, empa Ya phelang ka ho safeleng, Modimo O moholo. Hantle feela, hone hole jwalo.

E-24 Jwale, e ne ele batho ka Tsatsi la Pentakonta, ba tletseng, bale phaposing eka hodimo. Mamati ohle a ne a kwetswe. Bane ba tshaba Bajude. Empa ha Modimo A fihla, sebopehong sa Moya o Halalelang le Mollo, e ne e le moo bailing ba kena diterateng. Mme monna elwa ya ileng a latola boteng ba Jesu, matsatsi a mmalwa pele, o ile a kgona hore, “ Lona banna Juda, le ba tsamayang Jerusalema, ha sena se tsebahale ho lona, mamelang mantswe ana. Bana haba ya tawa jwalo kaha le lekanya, hobane haele mona e le hora ya boraro hoseng, empa sena ke seileng sa bolelwa ke moporofera Joele.” Hantle feela kamora hore a be le maitsebelo! Pele a eba le maitsebelo, o ne a nale tumelo yaho dumela seo, empa ka mora maitsebelo, maitsebelo a tlisa ditholwana. Hantle feela, a entse seo.

E-25 Jwale, batho bao Jesu A ileng A bua le bona, moo, ka sefate. Jwale hlokomela, hare kwala. Ha A ne A etla … A tswa ka tempeleng tsatsing le eng. O ile A feta sefate, kaho nahana hore baka fumana se seng sa hoja, sefateng seo. Empa hone hose letho sefateng. Hone hose letho moo, hobane nako ya sona ene e soka e fihla. Ha A ka A fumana letho ho sona. Hone hose letho sa ho jewa. Mme Are“Haho motho ya tlang hoja tholwana tsa hao, ho tloha jwale. Haho yatla ja.” Mme letsatsi le hlahlamang …

Ha ba kaba bona phetoho, letsatsing leo. Ha ho ya ka haeba le phetoho ho hang, e

bohanahtseng. Jwale ke moo ke batlang hore o e fumane ntho e ke e bolelang. Ha ho ya ka haeba le phetoho. Empa O ne A itseng? “Haho motho ya satla ja ditholwana ya hao.”

Mme horeng tse mashome a mabedi le metso e mene, thapama ka tsatsi le latelang, baile bafeta ho sona. Mme ke moo, bailing ba elellwa hore se ya omella. Mme Peterose are, “Bona sefate seo o ileng wa se rohaka, se qalella ho oma.”

E-26 Jwale, hlokomela seo Jesu A ileng A se bolela jwale, hare kwala. “ Ebang le tumelo ho Modimo.” Eng? O ile A bontsha matla a Hae, pele. O qadile A wa bontsha ho sefate, seo A ka se etsang. Hobane, Ha A kopa Ntate sohle, hobane O ya dumela hore O se fumane seo A se kopileng. Yaba O ya ba bolella Ore, “ Ebang le tumelo ho Modimo. Hobane Kere ho lona, ha leka re ho thaba ena, ‘sutha, phahama o ilo itehela lewatleng, mme lesa belaele, le sena pelaelo pelong tsa lona; empa le dumela hore seo lese kopileng setla etsahala. Letla neuwa seo lese kopang.” O fumana seo na? Ke sena mona phetolelong ya Segerike, o ya bona. “Dumela hore seo o se bolelang setla etsahala, ka tsela eo o batlang ka yona. Eba le tumelo ho Modimo, Dumela hore seo o se kopang o se fumane, dumela hore se se etsahetse, mme o ka fumana seo o se bolelang.”

Jwale, ka taba ya “thaba”hoka tloha. Mohlomong karolwana feela e ya sutha, mahlong a Modimo, hone ho sentse ho etsahala seo. Ha o dumela, mantsibueng ana, seo, haho lebaka hore se phoso ke sefeng ho wena, ha feela leka dumela ha le kopa Modimo, hore o fumane seo o se batlang, o ka se fumana seo. Dumela ho Modimo.

Empa, pele, Modimo O lokela ho Itlhahisa ho wena, hore Ke-Entse ele Modimo Yena Elwa. Entse ele Yena Jehova ya matla. Jwale, Jesu O itse, “ Ntho tseo ke dietsang, letla dietsa le lona.”

E-27 Jwale, ho lona mona, mantsibueng ana, ka hare ho tabernakele, hare ntse re qala hoba le mola wa thapelo, ke ba bakae ba lona baka ratang ho bolela sena? “Ha nka bona KresteA etsa mehlolo, mme A etsa ntho Yona ela A neng A e etsa pele lefatsheng, nna, pelong ya ka, ke tla amohela Modimo, mme ke dumele hore seo seleng phoso ho nna leha e kaba ke sefeng, setla sutha hang, feela ha ke kopa Modimo.” Na o ka dumela seo na? Na oka phahamisa letsoho la hao, mme ore, “Modimo, ke tla dumela ka …” Hose lebaka hore ke eng.

E-28 Jwale, ha ho ya ka fodisang. Phodiso ke ntho e felletseng ya Modimo. Ha monna o feng kapa o feng yaka reng ho wena a ka o fodisa, leha ele ngaka e bolela ka tsela eo, o phoso. Hobane ho A le mong feela eo eleng Mofodise, ke Modimo. Ngaka e ka o fa moriana. A ka Kenya moriana sesong, hoka bolaya dikokwana hloko. Jwale mahlale a sebetsa ka tsela enngwe bakeng sa tjhefu e kentsweng mmeleng wa hao. Ke seo mahlale a se etsang. Ke seo moriana o leng sona, ke se seng se bolayang kokwana hloko, mme seo sekase o bolae. Diantibaotike dibolaya bobedi, ka tsela e kgolo, ka tsela e jwalo … Ke lona lebaka le etsang hore o fumane hore ho thata hoka dinwa, jwalo ka penseline, ka nako enngwe e bolaya motho.

Jwale, ngaka e ka tlosa feela tshitisa. Eka kopanya masapo, empa e kase kgone ho fodisa. Modimo ke Yena ya fodisang. Modimo O hlahisa kalsiumo. Modimo o hlahisa-disele tse atileng, ho kgutlisetsa mmele maemong a wona, moo bantshitseng lelana, ho aha mmele, mmo bantshitseng lelana kapa ho hong ho itseng. Modimo ke yena feela Mofodise.

E-29 Jwale, Jesu O tshepisitse hore fodisa. “Leha leka kopa eng kapa eng ka Lebitso laka, ketla etsa seo. Hale rapela, dumelang hore le fumane seo lese kopang, letla se fumana.” Ke sa lona. Dumelang hore setla etsahala jwale.

Jwale, Ha A ne A hlahisa matlahadi A Hae A maholo lefatsheng, jwale, Ha Akaba A etsa letho ho fihlela Ntate A Mmolella hore A etseng. Mohalaledi Johanne 5:19 O itse, “Ha leka dumela feela tsohle ditla etswa.” Mme ho Mohalaledi Johanne 5:19 Are, “Ha ke etse letho ntle leho bona se etswang ke Ntate pele. Seo Ntate A Mpontshang sona pele, Mora O etsa seo.” Na le kile la bala moo Bibele e bolela seo? Hantle feela.

E-30 Jwale, ha Ane A etsa seo, leetong la Hae hotla mona lefatsheng. O entse seo motseng O mong o itseng, baile ba Modumela. Baile bafola, dikete kete. A ya motseng o mong, A etsa seo, baile badumela. Ha A fihla motseng wa Habo, lapeng ha Habo, ha A qala ho etsa seo, bare, “Ke mang Motho Enwa? O fumane bohlale kae? O tseba jwang ho etsa ntho tsena? Reya Motseba.”Mme Bibele e boletse jwalo, seo, “Mesebetsi e mengata ha a ka ba a e etsa ka baka la hose dumele ha bona. Mesebetsi e meholo ha A kaba A e etsa.”

Jwale, ke rapela, haeba ho nale moetsadibe mona, mantsibueng ana, hore haeba o bona, hore A ka etsa seo. Sena ke toropo ya heso, sena ke sebaka se thata haholo seo nkileng ka lwana ho sona bophelong baka. Ke bile le Mahotentose mane Afrika. Ke bile mane India ho mahudu jwalo jwalo, mm eke kgohlwa ke ngaka tsa bon a tsa baloi jwalo jwalo. Empa ha ke soka ke fumana hore Moya wa Modimo o sebetse, jwalo ka toropong ena ya heso. Ho jwalo feela. Eseng hobane batho haba nthate, hobane, Bibele ke nnete. Ka nnete nnete kere ho lona, naheng ya habo, naheng ya habo, ha a tlotliswe, ntle le haeba sebakeng se seng.” Ho lokela hoba jwalo.

Jwale hare inamiseng dihloho hare ntse re rapela.

E-31 Oho Morena ya Halalelang, Ya entseng mahodimo le lefatshe, O wa entse ka letsoho la Hao le Halalelang, ke ya O rapela, Morena, hoba le mohau le rona, bosiung bona, le ho re tshwarela melato ya rona. Hore O be le mohau ho bao bakulang le ba hlokang. Fana ka seo, Morena. Haeba ho nale sebe mahareng a rona, Oho, Modimo O sa feleng, tshwarela seo.

Hobane metsotswaneng e mmalwa, Lentswe la Hao le lokela hoba le nepahetse kapa fosahetse. Le lokela hoba ele nnete kapa leshano. Modimo O dutse entse ele Modimo, kapa Lengolo le fosahetse. Mme Ntate ho rera sena, hose dumela, ho se bonahatsa, Morena, mme ho lokela hoba le se etsahalang. Ho lokela hoba jwalo…Kapa, Modimo O lokela ho Iponahatsa ka sebele, kapa batho ba nale tokelo ya hore, “Ke lokela ho bona seo pele.”

Empa, Morena, batho ba tswaletsweng sebeng, baetsetswa bokgopong, jwalo ka ha rona bohle, re tlile fatsheng lena re bua leshano. Ebe re ya tseba, Morena, hore ruri Morena ya mohau O tla re hauhela, mme A re thuse, Morena ya ratehang. Re rapella phirimaneng ena motho ka mong mona, hore Moya wa Hao O dule hodima bona, ho re tshwarela makgopo a rona le tsela tse sa lokang. Le hore re ananele Morena Jesu jwalo ka Mopholosi ya Halalelang jwale. Mme Moya wa Hae ha obe le mohau.

E-32 Jwale, Ntate, ho ngodilwe Lentsweng, ka dipounama tsa Morena wa rona, le Mopholosi, Mora wa Hao, ho boletswe ka mokgwa ke oona, “Ntho tseo Ke dietsang letla dietsa le lona. Ya dumelang ho nna, O tla etsa mesebetsi eo ke e etsang. Sebakanyana, lefatshe leka se Mpone, empa, empa lona, letla Mpona, Mme ke tlaba le lona, lekaho lona, ho fihlela pheletsong tsa lefatshe.”O entse tshepiso ya hore bana ba hose dumele ba Adama ba kase O bone kamora hore O siye lefatshe lena, le hore badumedi batle ba O bone matleng le diponahatsong, molokong o mong le o mong. Re dumela seo, Morena.

Mme re dumela hore re phela mongwaheng wa ho qetela wa baditjhaba, mme le hore o se otla kwalwa. Mme O bonahaditse mesebetsi ena e meholohadi, hore baditjhaba batle ba hloke boitatolo. Mme O ile wa dumella hore setshwantsho sa Hao se nkuwe le rona, jwalo ka Topallo e kgolo ya Mollo e ileng ya etella bana ba Iseraele pele. Leka, ke ntho e makatsang ha kakang, leho ka O bona! Leha e se ele setshwantsho sele seng, hare kare, “Hoja ene ebile sena le sane, leha mahlale a bolela hore seo ke nnete.” Mme hare bona Moya O theoha mme o bonahala, mme O etsa tsona ntho tsela o neng o dietsa, mme re tlameha ho hlokomela hore e lokela hoba Morena ya tsohileng.

E-33 Re thuse, mantsibueng ana, Morena. Re batho batlamilweng bakeng sa bosafeleng. Re nale matsoho a tswang leroleng moo O ileng wa rentsha teng, mme re tseleng e kgutlelang teng, hanyane hanyane. Mme nakwana ena eo re e lokisang ke bakeng sa meya ya rona. Eba le mosa, Morena.

Mme jwalo ka ha mosebeletsi wa Hao o eme, Oho Morena, ka … Ke nale tumelo ya hore Modimo A ka se qale leshano, hore O tla boloka tshepiso ya Hae. O lokela ho etsa jwalo, bakeng sa hore A b e Modimo.

Morena, jwalo ka ha dilemo dintse di nnanarela, mme, ha ke tsebe hore ke nako e kae mona ke lokelang ho dula mona. Ke ya rapela, Modimo, hore O tla nneha boitsebelo bo boholo, le bo fetang kamoo re sebeditseng ka teng, ha ho ka ba bobebe, hore batho batle ba tsebe hore Lentswe la Modimo ke karolo ya Modimo. Ha motho e mong le emong a hloke maetatolo, bosiung bona, ha re tloha mona, haeba baka O furalla. Fana ka seo. Pholosa meya fodisa bakulang. Hobane re kopa ka Lebitso la ngwana wa Hao, Morena Jesu, Mopholosi wa rona ya Halalelang. Amen.

E-34 Ke ya leboha bakeng sa ho fadimehela ka ho rona. Ke ya tseba hore ke-letshwarelletse nakwana e telele. Ke mpa ke rata Lentswe leo le lokileng la kgale. Ke tswaletswe ho lona. Ke batla ho shwela ho Lona. Sebaka seo ke batlang hoya ho sona ke mona hantle ka mora platefomo, ke rata hoya ha eke kopane le Modimo. Ha kene ke nale maphelo a mashome a mabedi, kapa a lekgolo, ke neke tla rata ho a neha Morena Jesu. Leha ebe ho ne ho se Lehodimo moo re ka yang teng, ka mora mona, kene ketla nne ke sebeletse Morena Jesu, bakeng sa tiisetso le bonnete ba hore O ya phela, hape.

E-35 Jwale, hake eme mona mantsibueng ana, ke bolella batho bana hore ke nale matla a ho fodisa motho ya itseng, ke … o ne o tla tseba kapele, kapa batho ba tsebang Bibele, hore kene ke ntse ke thetsa batho. Ha ke na matla a ho fodisa. Ha ho motho le ya mong lefatsheng lena ya tsebang ho fodisa kapa ya nang le matla a ho etsa seo. Ke ka Kreste feela reka kgonang ho etsa seo, le tumelo ya hao mosebetsing o seng o entswe. Moetsadibe e mong le emong a ka fodiswa jwale, ka … Hobaneng, hobane Jesu O ya theoha mme a o fodise hona jwale? Thje. O ile A o pholosa mohla a neng A eshwa Khalfare, hone ho fedile, leano lohle la pholoso, le bakeng sa phodiso ya hao. Ka tumelo ya hao ho Modimo O phelang.

E-36 Jwale, kene ke eme ka Koran ka tsatsi le leng, le Bibele ka letsohong le leng, kapele ho makgolo kgolo a balatedi ba Mahomede, mme kare, “ Enngwe ya tsona e lokela hoba e nepile, mme e nngwe e fositse.”

Ha se lebaka hore monna oreng, ha a sa kgone ho tiisa seo a se bolelang, o bua leshano. Mme haeba Jesu A tshepisitse Kereke e tla lokela ho etsa seo A se boletseng kapa hose etsa, mme esa kgone hose tiisa, ho nale phoso moo, e ne e se Mora wa Modimo. Mme haeba eka kgona ho tiisa seo, mme lefatshe halena maitatolo. Hantle feela. O lokela ho le tiisa Lentswe la Hae.

E-37 Mme o wa Hae. Ha o wa hao. O ile A shwa hoka o lopolla. Mme ke wena eo A o batlang, ho kgutlela ho ya ileng A o lopolla.

Haeba, bosiung bona, ne nka fodisa motho e mong le emong ka mona. Empa ha kena matla a ho etsa seo. Tsela feela eo mosebeletsi a ka etsang seo; rera Lentswe. “Tumelo etla kaho utlwa Lentswe.”

Mme Lentswe hape lere ho tlaba, matsatsing a ho qetela, jwalo ka mengwaha, mengwaha ya Kereke, “Ho tlaba, le postola pele.”Bao e leng batswelang tshimong, “
Ho latele baporofeta, kamora moo baruti, le dineo tse fapaneng,” ditlaba ka hare ho kereke, ho tiisa leho bontsha Boteng ba Hae.

E-38 Jwale, taba ya ka ke ena. Haeba ho nale baeti mona. Hake tsebe hantle hore na maloko a Kereke ke a feng mona. Ke Tabernakele e nyane haholo, lona baeti, moo ke ileng ka … moo ke ileng ka hodiswa, Tabernakeleng yaka ya pele. Ke mona motseng ona moo ke ileng ka hodisetswa teng hara batho bana. Haeba o tswa ka mathoko motseng mona, botsa motho emong hara motse mona, leba mapoleseng, ho meiyara wa motse, mang kapa mang, hore ho kile haeba le e mong wa Bakreste motseng mona ya ileng a bona dipono tseo dihloleha kapa disa phethahale. Hadino hloleha. Ke Modimo. Leya bona? Ke Modimo.

Mme hantle feela mose ho noka, bongata, ngata, ngata, ba dilemo tse fetileng, hare ne re kolobetsa, ho tloha tsoseletsong e nyenyane, mona Lengeloi la Morena la theoha, la fihla la ema ka hodimo ho moo re neng rele teng. Mme Lare, “Molaetsa ona otla potoloha lefatshe, o tsitsinye lefatshe ka tsoseletso, pele ho Hotla ha Morena, kgetlo labobedi.”

E-39 Mme ha Moena Davis, Ngaka Roy Davis, bongata ba lona leya motseba, ya ileng a ntlotsa ka hare ho kereke, ka hare ho Kereke ya Baptist. Ha a ne a re, ke nale ntho e nthlobaetsang. Ho ne ho ka ba jwang ka Grate ya bosupa feela ya thuto, ho ya rerela marena, le mapotentale, baetapele, ho potoloha lefatshe lena? Ha ke tsebe nkase o bolelle. Empa Modimo o boletse jwalo, mme ka dumela seo. Mme O ile A mpoloka ho fihlela ke bona seo, se etsahala. Mme tsoseletso e kgoloha jwale, ya mello e meholo ya tsoseletso, e tuka karolong tsa dithaba ka hohle ho pota lefatshe, e lebeletse Hotla ha Morena ya Halalelang.

Boetapele bo boholo ba ntho tsena! Ho nale ralebelo e moholo lefatsheng lena matsatsing ana, boevangedi, ba jwalo kabo Billy Graham; jwalo kabo John Baptist ya twellang ho jala ntho tsena, mme ba beha selepe motsong wa sefate, ba sa etse mehlolo, leha ele John. Empa bane ba rera Lentswe.

E-40 Empa hang feela ka mora hore a tle, Morena Jesu; e seng ha kalo moreri e moholo, empa ho bonahatsa meka le mehlolo, Are, ha ke sa etse mesebetsi ya Ntate, mme le se Ntumele. Empa Ha ke etsa mesebetsi dumelang mesebetsi.”Mme are, “Ha Ke etse letho ka bo Nna ha kesa bone Ntate A seetsa.” Mme o ile a etsang? O ile A bolella mosadi dibe tsa hae. A bolella Fillipi moo a neng a le teng pele Nathane…Nathane, moo a neng a le teng, pele Fillipi a mofumana tlasa sefate, a rapela. O ile A bolella Peterose hore ke mang. O ile A bolella mosadi ka maemo a hae a madi, ha a ne a ama qowa ya kobo ya Hae, le dintho tse ding.

Mme Are, “Mesebetsi ena eo ke E etsang, letla e etsa le lona. Esita le e fetang ena, hobane Ke ya ho Ntate.” Mosadi a le mong o ile a ama qowa ya kobo ya Hae, mme O ile A fokola. Hone hose e mong ya ileng A moama, hoya kamoo re tsebang. Ke seo feela seo re nang le sona, mme Bibele ke sona feela seo re nang le sona. Empa jwale re kgona ho bona ha seo se etsahala, nako le nako, ha baetsa dibe ba bolokeha ka mohau. Hobaneng? Hobane Lentswe la Hae le boletse, “ Letla etsa le tse fetang tsena.”

E-41 Jwale, O ile A shwa, A tsoha hape, mme O boetse O ya phela bosiung bona.

O itse, “Ke Nna Sefate sa morara, mme le makala.” Sefate hase behe ditholwana. Empa se hlahisa makala, mme ebe makala a beha ditholwana. Ha A na matsoho empa ka ana a ka, le a hao. Ha A na mahlo empa ka ana ka, le a hao, hobane O kgutlile ka Moya.

Topallo ya Mollo eo e neng e etella pele BaIseraele, e ne ele Lengeloi la Selekane, Jesu Kreste. Bibele e boletse jwalo. Mang kapa mang ya balang Bibele o tseba taba ena. Hore O boletse, “ Ke tswa ho Modimo. Mme Ke kgutlela ho Modimo.” Mme O kgutletse ho Modimo.

O re, “O kgutletse ho Topallo ya Mollo? Hantle feela jwalo. Na Bibele e bolela jwalo? Eya, monghadi.

Paulose, nakonyana ka mora tsoho ya Hae, O kopane le Yena tseleng e lebang Damaseka. Ene e ntse ele Yona Topallo ya Mollo E ileng ya foufatsa Paulose. Hone hose motho ya e boneng ntle le Paulose. Ene ele nnete ho ba bang, e seng ho babang.

Ke ya tseba, ka boitsebelo, Morena Jesu Yena elwa hase…maoto a mabedi ho tloha mona ke emeng teng. Ho jwalo feela. Dipono diatla mme le dibone.

E ne e kganya hoo e ileng ya foufatsa mahlo a hae. Are, “Morena! Morena!”

Are, “O ntlhorisetsang na, Paulose?”

Are, “O mang Morena?”

Are, “Ke Jesu,”Kganya.

E-42 Ke enwa moo A leng teng, matsatsing a ho qetela, a etsa ntho yona eo, tholwana tsona tsane. Moya O tla Ipaka, nako le nako. Ha O ka etsa seo, mantsibueng ana, ka hare ho kereke ena e nyenyane, ha le eme mona ka maoto a opang le a hlotsang! Ke ya rapela. O lokela ho etsa seo hang feela. Hang feela e tlabe ho lekane.

Re batho ba tlamelletsweng lefifing. Re lokela ho nahana ka tsela e nngwe, empa hare etse jwalo. Re bona ntho tseo. Jesu O itse ka hare ho Bibele, kapa Bibele e bua jwalo ka Yena, e boletse tjena, “Ba nale mahlo empa haba bone, ba nale ditsebe empa haba utlwe. Leha A entse mehlolo e mengata ha kana, leha hole jwalo bane basa Modumele.” Na le ya bona seo ke se bolelang? Tsoha jwale, kapele.

Ha Morena Jesu A ka etsa ntho tsena, e be jwale ke Kreste, maobane, kajeno, leka ho safeleng. Mme ha a ke A fane ka seo jwale. Haeba A rata, mme nka Moleboha ho menahane. Hare ntse re rapela.

E-43 Morena Modimo, Moetsi wa lehodimo le lefatshe, mme jwale kaofela ha lona le diatleng tsa Hao, Morena. Sena ke se senyane, Molaetsa o robehileng, kabo thata. Batho ba nang le moya kaofela kaho kgathatseha, ka maemo, maoto a opang, batho ba llang ke ho kula, mme ho boima haholo. Empa keya rapela, Morena, hore ka tsela enngwe, ka nako enngwe, O tla fetisetsa Molaetsa ho bona, banna ba nang le tumelo, badumelang hore tsohle diakgonahala.

Jwale, bohle ba amileng qowa ya kobo ya Hae, rea rutwa hotswa Selekaneng sa Kgale, hore, “Entse ele Moprista e Moholo o ka Moamang ka maikutlo a hose bonwe.” O ntse A kgona hoka bua. O ntse a phela. Mme rona re sefate sa Hae sa morara … kapa makala a sona a itshwareletse ho Sona. Yaba hotla, Moya o Halalelang, A bua leho fana ka Kganya. Re nehe phodiso. Re nehe tshwarelo ya dibe tsa rona, mme O re etse batho ba Hao. Bakeng sa sena re kopa ka Lebitso la Jesu, le Kgalalelo ya Hae. Amen.

E-44 Hake tsebe hore batho bakulang baeme jwang. Mme hare kgone ho emisa ba bangata ka nako ele nngwe. Hare ke re bone, Dikarete tsa ho rapella, na le nale tsona kaofela … Mme ho nale bashemane ba babedi batlisang tse ding, Gene le Leo. Haba ya fihla. Mme haba ya fana ka tse ngata. Ke nahana hore Billy o nale…Tse kae? O nale tse mashome a mahlano feela. Ha o lokele hoba le yona hakalo. Hobane, ho mpa feela ho nale ho kopana feela ha dintho, reka fumana tse mmalwa feela mona, hoka –hoka etsa seo. Jwale, keng seo, ho tloha ho ya pele hoisa ho mashome a mahlano? Batla etsa seo jwang? Batla hantle ba theohe le tsona mme bafoduwe dikarete, mahareng a bona.

E-45 … ho bua feela le lona, ho kopana feela … Mona, ho ema ka tsela ena, hobane ke dumela hore lentswe hale utlwahale hantle mona sebueleng hole sena mona. Ha leka …

Ha feela Moya o Halalelang o ka senola feela seo le tlileng ka sona mona, jwalo feela ka mosadi sedibeng, ya ileng a tla ho Morena Jesu. Mme Jesu O itse, “ Ntho tseo ke dietsang le lona letla dietsa.” Ha feela A ka senola hore le batlang ho Yena, leha e kaba ke eng feela, le hore mathata a hao ke a feng, na letla Modumela? Ho jwalo. Bane ba tseba hore seo se lokela hotswa matleng a maholohadi. Jwale haeba mosadi …

Haeba nkare … “ Mosadi, o batla-o batla tjhelete hobane o-o … o nale molato oo lokelang ho o lefa.” Oho! O nale tokelo ya ho belaela seo. Haeba nkare, “O ya kula mme o tla fola.” O tlaba le tokelo ya ho belaela seo. A kase tsebe.

Jwale hotla etsahalang ha Moya o Halalelang o kgutlela morao kwana, mme O bontsha se seng seo a se entseng, se seng feela? O ne o tla tseba hore seo ke nnete kapa tjhe. O ne o tla tseba hore ke nnete kapa tjhe? Ha yena ebe moahlodi wa seo. O ya bona?

“Jwale, ore o etsang, Moena Branham?” Ka morao ho rera ka mokgwa o jwalo, kerekeng yaka ya lehae mona, ke ntse ke emetse tlotsuo eo ho theoha hape, Moya o Halalelang oo hotla tlotsa. Mme ke tshepa hore o tla etsa seo, tlotlisong ya Modimo.

E-46 Jwale ha mosadi … O mona. O inamisitse hloho ya hae. Mahlo a hae a kwetswe. O ya rapela. Ke rata hore o rapelle seo o se batlang. Mme Morena O tla senola seo, mme wena o tlaba moahlodi wa seo.

Mosadi, haebe letshwele le ntse le utlwa lentswe laka, o tshwenywa ke maemo a monahano. Mme ke bona ngaka e etsa se seng moo. Ke bona e kenya se seng-sephakeng sa hae. Mme ore o nale phallo ya madi. Hantle feela. Haho jwalo, mosadi? Se seng …

Na o utlwile lentswe leo? E ne ese nna eo. Ha kena ho etsa letho ka seo. Jwale, hake ntse ke tswella pele ke bua le yena, tse ngata diya etsahala. Hlokomela jwale, retla bua le yena hape. Ha ke tsebe seo A se boletseng hore o jewa ke eng. Haeba ba … Sena se tlaba lebanteng moo, o ya bona. Empa, leha e kaba ke eng, hantle feela.

Jwale hake re molebelle hang hape. Eya, ke mo bona a le maemong a pherekano. Ho nale se etsahalang ka madi a hae. Mme ha a tswe motseng ona. O tswa motseng wa Louisville. Ebile o ne a le sepetlele matsatsing a na a fetileng, mme o ne a ile ka baka la emonia. Mme ngaka ya hae e mmolelletse hore e kgutlile ka matla, mme o lokela ho kgutlela hape sepetlele. Mme seo ke HOITSWE KE MORENA. Ho jwalo feela.

Mme ha o satla boela, mosadi. Tumelo ya hao e o fodisitse. O fodile jwale, Lebitsong la Morena Jesu. Jwale, tsamaya o fodile. Morena A o hlohonolofatse.

Na ke nale ho hong tabeng eo? Le letho.

E-47 Jwale, mona ho eme mosadi eo ke sokang ke mmona bophelong baka. Ke kgolwa re sa tsebane hohang. Na ho jwalo? O ile wa mpona empa nna ha ke soka ke o bona. E ka nna yaba o bile dikopanong tse ding tse itseng. Jwale, ha Morena A ka mpontsha hore o tlisitswe ke eng mona, o tla tseba jwale, nna ke sa o tsebe, hore ho nale tsela enngwe ya hore ke o tsebe.O tla tseba hore seo setswa matleng a maholohadi. Jwale o ka nahana hore keng seo? Ntho yona eo Bibele e e boletseng, ya hore Jesu Kreste ke Yena maobane leka hosa feleng.

Na letla dumela seo phutheho? Letsoho laka ke lena. Ho ya ka moo ke tsebang, ha ke soka ke bona mosadi enwa bophelong baka. O ya bona? Yena ke nahana …

Empa hake tsebe hore o tletseng mona. Ha ke tsebe letho. Ke-ke-ke ha ke tsebe letho, empa Modimo O ya tseba. Jwale, haeba Morena A ka senola seo, amen. Ke sona seo A ka se etsang ha a eme mona. Ha eba ke ka phodiso kapa se seng, O rata hore o dumele feela, ke seo feela. Sena ke ho paka hore Lentswe la Ha eke nnete.

Ho nale se etsahalang hara phutheho jwale. Dumela feela.

Mme jwale ho bonahala hore … Jwale ha leka kgona ho bona mahareng a ka le mosadi. O tshwenywa ke ho fokola. O fela o nale ho fokola ho hoholo o fellwa ke matla. Hantle feela. O fellwa hohang ke matla. Empa hase lona lebaka le entseng hore o be mona. O mona bakeng sa motho e mong, mme ke monna. Ke monna wa hao. Ha a ya kgona hotla ka baka la hore o ya fokola o nale mathata a pelo mme o ya fokola. Mme ha o tswe motseng ona. O tswa motseng o bitswang Colombia. Colombia, Kentuckey. Lebitso la hao o Lottie Goodin. Lebitso la monna wa hao ke, Elmer. Ikele hae o newe kamoo o lakatsang. Mme ha Morena A o fe seo, Lebitsong la Morena Jesu Kreste. Dumela feela. Eba le Tumelo. Se belaele. Dumela jwale.

E-48 Ke nahana hore ha re tsebane, monghadi? Jwale, ke bana banna ba babedi. Jwalo kaha Fillipi a ile a fumana Nathanaele, mme a motlisa ho Morena. Ha ke le tsebe, le lona hale ntsebe. Empa Modimo O re tseba ka bobedi. Na o hlokomela hore ho nale se seng se etsahalang ha jwale. O ya bona? Ho ema ka pela monna e mong ho kase o etse hore o ikutlwe ka tsela e jwalo, boikokobetso boo, maikutlo ao a monate.

Jwale, ha o ka bona feela Kganya eo e tsamayang, e ema mahareng a ka le monna enwa. Mme e tloha ho nna. Mme ha a mona bakeng sa hae. O mona bakeng sa motho e mong, ke wa leloko, motswala. Mme o sesoleng kwana, sesole sa metsing.

Empa ha a hole le mona. O sebakeng seo holing ntho tse ngata tsa sesole. Ke kokelong, mme ke Fort Knox. Mme o foufetse. Sena se hlotswe ke- ho thunyanwa. HOITSWE KE MORENA. Na o dumela seo na? Jwale, ha hobe jwalo ka tumelo ya hao, moena. Mme amohela seo ka Lebitso la Morena Jesu. Amen. Na le dumela seo? Modimo ao hlohonolofatse, moena waka ya ratehang.

E-49 Wena motho ya latelang. O phela jwang?

O rateha ha kakang Mopholosi, o-ke ya Leng teng, ka tsela yona ela Jesu Yena elwa ya ileng A ema Galelia!

Motsotswana feela. Na ke monna elwa, ya neng a le mona, polatefomong hona jwale? Ke monna o feng hara bana? Monna elwa mane? Ho lokile. Leka dula fatshe.

Na mosadi elwa morao mane qetellong, ka katiba e kgubedu. Eya. O rapella motswalle eo eleng letahwa. Ho jwalo feela. Ho lokile. Ha fela leka dumela, letla fumana. Amen.

E-50 Ho lokile. Na letla dumela? Ha ke o tsebe. Ha ke soka ke o bona bophelong baka. Ha re tsebane. Empa ha Morena Modimo wa mahodimo A ka Itshenola, matlenga Hae, mme A senola hore ke Yena maobane, kajeno, le ka hosa feleng, na o tla Modumela?

Ha re bone, na ba bararo … batho kapa … Kapa ba feta moo, na haho jwalo? Ba bararo ba ya dumellana, ho jwalo feela. Empa, leha e kaba ke eng feela ba ya dumellana.

O mona bakeng sa motho e mong. Ke takatso e kgolo ya hao eo. Mme ke monna. Ke mora wa hao monna eo. Mme o ne a nale mathata a pelo. Mme hone ho nale se seng se ileng sa etsahala ho yena. Ke hoshwa lehlakore. Mme seo se moholofaditse. Mme le wena o ya kula. Mme o nale lefu la kholotsi. Ke lefu le hlahisang mathopa. HOITSWE KE MORENA.

Mme ntho enngwe hape, ke bona lenqosa le tloha bakeng se seng hoya ho se seng. Tjhe. Ke e mong ya tlohang mona hoya Tabernakeleng, nakong e fetileng, a tlilo o kopela thapelo, mme Morena A o fodisa. Seo ke HOITSWE KE MORENA. Haeba seo ele nnete, phahamisa letsoho. O dumela hore o tla fumana seo o se batlang? Mme ha hobe jwalo kamoo o kopang, kgaitsedi, jwalo kaha Morena Jesu A ofa. Amen.

E-51 O tsuhile jwang? Na lohle leya dumela? Le dumela ka pelo tsohle tsa lona? Jwale eba le tumelo. Keng seo?

Ke lokela ho nka feela mona metsotswana, haeba leka ntumella, hobane ke nale tse ngata tseo ke lokelang ho kena ho tsona, ke lokela ho phomola hanyane. Ha le hlokomele hore seo seka o etsang. Se thata ho feta ho rapella … Hantle feela. Ke ba bakae ba hopolang, moporofeta e moholo Daniele o ile a bona pono mme a tshwenyeha ka kelellong ya hae ka matsatsi a mangata? Le ya hoopla? Hantle feela. Le ya bona? Ke mohau wa Hae feela.

Jwale lona baka ntle moo, ba seng moleng wa thapelo, qalang ho shebela ka kwano. Ke … O re, “Moena Branham, na seo seka nthusa?” Hantle feela, jwale kopa feela Morena Jesu. O re, “Ntate ya Halalelang, ere kea me feela qowa ya kobo ya Hao. Mme tsela feela ya ho tseba hore o nkamile, kapa o nkutlwile, ke ha feela O ka bua ka molomo wa monna yane mme o mpolella seo ke se batlang, jwalo ka moo polatefomong. Ke ya o dumela Morena.” Lona ba senang dikarete tsa ho rapella, rapela mme le dumele ka tsela eo. Le se belaele. E bang le tumelo.

E-52 Jwale, na enwa ke mokudi, Moena Neville? Enwa ke mokudi?

Kene ke sa ikemisetsa hore le eme moo. Empa ho … Le ka nahana hore ho etsahalang. Na hare tsebane nna le wena? A kere. Ha re qete sena. Mosadi enwa ke moditjhaba ho nna. Ha ke mo tsebe. Ha ke soka ke mmona, bophelong baka. Mme ena ke kopano yaka ya pele le yena. Ho jwalo. Ke kgetlo la pele re bonana. Ke mosadi feela ya itletseng mona sefaleng. Motho e mong o ile a mofa karete ya ho rapellwa, mme yaba o itlela mona sefaleng. Ke pheto seo ke se tsebang ka yena.

Empa Morena Jesu A ka senola seo. Mme haeba a ka senola seo, mme ke Yena maobane, kajeno, le ka hosa feleng. Ke hantle feela seo a se tshepisitseng. Mme ha tshepiso eo e phethilwe, O tla phethisa tshepiso e nngwe le enngwe A ileng A e etsa. Mme O tshepisitse ho o fodisa ha o dumela. Na o ya bona seo kese bolelang? Seo seka se hlolehe. Se lokela hoba ka tsela eo. Oho, ho bokwe Lebitso la Hae! A ka se hlolehe.

Ha Morena Jesu A ka ntshenolela se etsahetseng bophelong ba hao. O fela A tla tseba se tlang ho etsahala bophelong ba hao. O tlaba moahlodi wena.

Ke ba bakae kamona ba kareng, “Ke tla dumela ka pelo yohle yaka, ha mosadi eo a ka phahamisa matsoho la hae, bobedi ba ona, o bolela hore hare soka re kopana hohang, mme Morena Jesu o tla senola seo. Ke tla dumela.”? Ka-Ka pelo yohle ya ka, na letla etsa seo?

Modimo ha a rate hare belaela. O rata ha re nale tumelo. Ke rona bana, kapele ho sefale, Bibele ele mona, mme, bobedi ba rona, re eme mona.

E-53 Mosadi enwa o tshwenywa ke maemo a mohopolo. Ke ona mathata a hao ao. Empa seo o nahana hore ke sona, ke se seng ka hare ho mpa ya hao, se fanang ka moya ka maleng. Ke pherekano ya monahano e etsang jwalo. Hantle feela. Ho nale se phoso ka molala wa hao, le mahetla a hao. Hobane…o ya kerekeng, mme o Mokreste. Mme o bapala piano kerekeng ya hao. Mme ha o bapala piano hoba bohloko. KE SEO MOYA O SE BOLELANG. Ke nnete. Mme ha o tswe motseng mona. [“The.”] Empa o tswa motseng o pela noka. Mme hase Louisville. Ke Cincinnati.. [“Ke nnete.”] Cincinnati, Ohio. Seo ke HOITSWE KE MORENA.

Na le bona mola? Tumelo e otla ka ona mokgwa oo, hobane … Ho nale thakanyana le lenyane le dutseng mane, ka moriri o sothehileng, O kopane le wena. Ho jwalo feela, mohlankana. Tumelo ya hao e amile se seng. O nale mathata a hermia. Hantle, feela. Le wena o tswa kwana Cincinnati. Ho jwalo feela. Na o ya dumela?

E-54 Mosadi ke eo e monyane moo a sisinya mahetla, o dutse hantle feela, ka katiba e mmala o pinki, ka mahetla a weleng. O nale bothata ba mahlo. Hantle feela. Mme o tswa Cincinnati. Hantle fela. Ere ke o jwetse. Na o dumela hore ke moporofeta wa Modimo? O ya dumela? O rapella monna wa hao ya qalellang ho nwa. E ne e le motho ya tsamayang kereke ele Mokreste, empa o kgutletse morao, mme o ya nwa jwale. HOITSWE KE MORENA. Ho jwalo. Jwale, phahamisa letsoho la hao haeba hole jwalo. Jwale ho lokile.

E-55 Mosadi eo e monyane moo haufe le wena, o tshwenywa monahano. Le yena o tswa hona bakeng seo. Empa ele hore o tshwenyeha ho feta jwale … O ya kerekeng, empa ha o soka o eba Mokreste. Ho jwalo feela. Na o ka Moamohela jwale, jwalo ka Mopholosi wa hao, jwalo kaha a le moo? Haeba o dumellana le taba ena, foka letsoho la hao bakeng sa Hae, moamohele jwale. Modimo a o hlohonolofatse. Dibe tsa hao di tshwaretswe. Ikele ka kgotso, leho lahlehelwa ke kelello ho ile. Amen. Leba hae mme o thabile, ka Lebitso la Morena.

E-56 Na le ya dumela? Tsohle di ya kgoneha ho ba dumelang

Jwale ke utlwile ho sisinyeha morao moo … e seng ho sisinyeha ha kalo, empa moya o reng jwale ke bala dikelello tsa bona. Ha ke etse seo. Le hlokomele, se tlatla ho wena.

Mona, monna enwa mona, beha letsoho la hao hodima laka, monghadi. Ha keno o lebella. Ha Morena Jesu A ka ntshenolela hore mathata a hao ke a feng, o tla amohela phodiso ya hao kapa leha e kaba ke eng eo o e kopang? Na o tla etsa seo na? Monna enwa mona, na o tla? Mathata a pelo. Jwale, tsamaya o fole. Morena Jesu O o fodisitse. Ha o dumela ka pelo yohle ya hao, o ka ikela mme o fole. Modimo A o hlohonolofatse.

E-57 Tloho. Jwale, mosadi enwa mona. O nale moya wa lefu ho yena, hobane o nale mofetshe. Na o dumela ha Morena A tla o fodisa, kgaitsedi?

Modimo O ratehang, Ya entseng mahodimo le lefatshe, mosadi enwa wa mohlophehi o tshwasehile ditleneng tsa Diabolose. Seriti se setsho se ya atamela ho yena, empa re kgohla Ledimona leo. Lebitsong la Morena Jesu, etswa ho mosadi eo, mme a ikele a fodile, ka Lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen.

Morena ao hlohonolofatse kgaitsedi. Eya, o se belaele letho.

Ha feela leka dumela! Na le ya dumela? Eba feela le tumelo. Bibele e bolela jwalo, “Ha feela leka dumela, ntho tsohle dietsetswa ba dumelang. Empa ke ka tsela eo feela dika etswang.

E-58 Ha re tsebane, monghadi, empa Modimo O ya re tseba bobedi ba rona. Ha feela A ka senola hore o tlile mona ka baka lefeng, o tla dumela na? O nale mathata a mala a bohloko.

Ntho enngwe hape, o moetsadibe. Ha o soka o amohela Morena jwalo ka Mopholosi wa hao. Na o tla Moamohela jwalo ka Mopholosi? Phahamisetsa matsoho a hao ho Yena, Moamohele jwalo ka Mopholosi, mm eke ya o lokolla, ka Lebitso la Kreste, o fodile mathateng a mala. Tsamaya o se hlole o etsa sebe hape. Amen.

E-59 Eba le mohau, Modimo O phelang!

O dumela hore Modimo O o fodisitse mathateng a pelo? Jwale ikele o fole, Lebitsong la Morena Jesu.

Na mosadi eo ya dutseng e monyane, ka baki e ntsho ka mmala, kadi kgalase, na o nale karete ya ho rapella, mosadi? Ha o na yona? O nale se seng se phoso ka ditsebe tsa hao, o rata ke o rapelle. Mme o nale bothata ba mathopa, hape. Na ho jwalo? Ho lokile. Ho fedile jwale. Tsamaya, dumela. Ha feela leka dumela!

E-60 O kopa thapelo bakeng sa motho e mong, na haho jwalo? Kgaitsedi. o sepetlele.

Oho, Modimo o sa feleng, romela tlhohonolofatso ya hao ho motho, mme bafole. Fana ka seo, Oho Morena, hobane re kopa ka Lebitso la Jesu. Amen.

Fumana seo jwalo kaha o dumetse, moena waka. O seke wa belaela.

Ha feela leka dumela! Na le ya dumela? Oho, ke nako e monate ha ka kang bakeng sa bohle, ha feela leka etsa seo!

E-61 Ho bonahala Kganya ka hodimo ho mosadi eo ya boima, ya ntebelletseng, hantle morao mola. Ke mosadi ya ka hare. E tloha ho yena, hobane mosadi eo o satswa ho fola hona jwale. Empa mosadi ya pela hae o nale se seng, phallo ya madi, madi a fatshe. Na o dumela hore Morena A ka o fodisa, mosadi? Ha feela o ka dumela, ntho tsohle ditla etsuwa. Na o dumela seo, mosadi, ya lebellang hohle moo? Dumela ka … Na o dumela seo, ka pelo ya hao yohle? Eya. O amohela seo? Ho lokile. O ka ikela mme wa fola, Lebitsong la Morena Jesu.

E-62 Monna eo ya dutseng hantle feela le mona, a rapela. O batla ke o bolelle hore na o ntse o reng? “Morena Mphodise disenase.” Ho lokile. O entse seo, ka Lebitso la Morena Jesu, ha feela le ne leka dumela.

Na o dumela ha Modimo A ka tlosa mathata a pelo ho wena, o ka ikela jwale o foile?

Oho, Morena romella mohau wa Hao le matla, mme o hlohonolofatse monna enwa, Morena. Mme o mofodise, ka Lebitso la Jesu Kreste, ke ya kopa. Amen.

E-63 Serame sa masapo hase ntho empe ho Modimo hoka e phekola. Na o dumela hore A ka e phekola?

Oho. Morena, seo, sane, Lebitsong la Jesu, tshela Moya wa Hao hodima mosadi elwa a fole hahang. Mme a ye hae, a thabile mme a fodile. A sa belaele leha nyane, empa a dumela hore se se seetsahetse hona jwale. Mme o tlaba le seo a se dumetseng. Re kopa sena Lebitsong la Jesu. Amen.

Na le dumela ka pelo tsohle tsa lona? Le ka fumana seo le se kopileng, ebe.

E-64 Morao kwana, morao –rao, hukung, ho nale Lengeloi la Morena le emeng moo, Kganya. Ha feela o ka dumela! Wena moo, mela e meraro ka hlakoreng lena ka morao. Ho ya kamoo nka bonang ka teng ho tloha mona, ke motho wa bobedi hare moo, ya rapelang moo, ya nang letswalo. Na o dumela hore Modimo O tla o fodisa? Ho lokile. O ka fumana seo o se kopileng.

Beha letsoho hodima monna eo ya pela hao moo. Hobane, o ya rapela, o nale mathata a ditemetwane. Ha feela o ka dumela ka pelo ya hao yohle, o ka fumana seo o se kopang. Amen.

E-65 Na o dumela seo? Morena Jesu, hantle mona … nakong ena, A ka fodisa emong le emong wa lona mona, ha feela leka dumela, na le dumela seo? Jwale leka behana matsoho, butle motsotswana feela, ketla le bontsha matla a Modimo.

Jwale, ke nahana ke Moena Woods, kappa Billy, emong feela, o nkamile ka morao, e le hore ke tseba hantle feela hore baka se ntumelle ho ema kele mong, hobane matla aka a ile.

E-66 Ke itse, nakwana e fetileng, ha Modimo A ne A ka Itlhahisa, hola feela A ne A ka tiisa sena, ka boiponelo, hore ke Modimo, hore ke Yena maobane, kajeno, leka ho safeleng, mme leka sebe le lebaka la ho belaela, kappa la hoka etsa jwalo, molaetseng wa ka mantsibueng ana, bao ba kileng ba utlwa Boteng ba Modimo. Fillipi o ne a ka belaela jwang? Nathanaele o ne a ka belaela jwang? Ha jwang mosadi ya nang le phallo ya madi a ka belaela? O ne a ka se belaele. O ne a Moamile, O ile a senola hore o Moamile lebaka le neng le etsa seo.

E-67 O se shebe maemo a kereke le hore e nyane ha kae. O se lebelle phutheho hore e nyane ha kae, hobane bohle re batho ba tlwaelehileng. Empa nahana ka Morena Jesu ya hlohonolo-fatsang , Eo boteng ba Hae boleng teng mona, Ya Iponahaditseng hore O ya phela. Le ya Modumela hona jwale, mme leka fumana sohle seo lese kopang, mme dumela hona jwale. Le tsela eo A ka o fodisang ka yona. Boteng ba … O se o fodile. Ho nale ntho ele nngwe e thibelang hore o fumane seo, keho se dumele.Tlosa seo, hona jwale. Lesa hose dumele hoo, tlosa seo, amohela Morena Jesu jwalo ka Mofodisi wa hao. Lebella se nkang sebaka. O tswa ka mona mohaong ona, o thabile, hobane hona jwale o boteng ba Morena Jesu. E seng hore o le ka hare ho Tabernakele ena, ele hore O tlile ho re etela. E seng hobane kele moreri, kapa sane…kapa Moena Neville, kappa e mong wa Bakreste bana, e seng feela hara rona mona, empa boteng ba Hae. Ke ntho e ntle eo. Ke Bibele. Ke Nnete. Ho bokwe Lebitso la Hae.

E-68 Leha A itse, “Naheng ya rona, hara batho ba rona,” mohau o hlotse seo, mantsibueng ana, ka baka la ho atamela ha nako. Pheletso e haufe haholo. O tshepisitse seo hore ha tsena dietsahala, ke hore nako e se e le haufe.

Na le dumela sena ha ke ntse ke rapela. Bibele e bolela seo, “Thapelo e nepahetseng, e hlola tsohle.” Jwale ha re rapele, ha le ntse le rapellana, ha le ntse le beana matsoho.

E-69 Morena, O bile setshabelo sa rona ka mengwaha. O bile setshabelo sa rona. Re nako re O lebeletse. Ke nako e telele jwale kereke ena ya maporosetanta e ntse e lebeletse hore nako ena e fihle e kgone ho ikemela ka maoto. Ha sehlotshwana se senyane se sutuleditswe ka thoko, hobane se saje matshila, mmoho le hose dumele holeng hare ho basa-dumeleng bajereng joko mmoho. Mme baetsa selekane sa hore Mollo oo wa kgale o monyane o seng o fela, lemong tse ngata tse fetileng, o tla fela. Oho, empa re thabile ka ngwaneso mona Mokapotene e moholo, Davida, ya leng mahareng a rona mantsibueng ana, leho kgohla sera.

Oho Morena Modimo, re rapela thapelo ena ya tumelo bakeng sa motho ka mong mona. Haba ke batsebe hore, motsotsong ona, hore Boteng ba Hao bo boholo bo teng mona, hoka fiela kapa hoka fodisa bohle. Oho Moya o Halalelang, ha pelo enngwe le enngwe e thabe motsoptsong ona, ha A kolobetsa bohle ka Boteng ba Moya o Halalelang.

Oho, Satane, o hlotswe. Etswa bakeng sena mme otswe hara batho bana. Ka Lebitso la Jesu Kreste, ha motho e mong le emong a fole.

O Modimo O sa feleng, fana ka ntho tsena Lebitsong la Jesu Kreste.

E-70 Ha motho e mong le emong ya dumelang hore o fodile, e mang ka maoto a lona mme le lebohe Modimo. Key a leboha, mme Morena Modimo A l;e hlohonolofatse! Moena Neville.