Dipotso le Dikarabo ka Baheberu 3 (57-1006)

299-553 ... hoba mona hape Tabernakeleng ho ka nka karolo tshebetsong ena ya Lentswe la Modimo eo re e fuweng. Mme re -- ke rata hoba karolo ya tlhohonolofatso ena.

Mme ke tshepa feela hore Modimo O rata seo hoseng, ka molaetsa wa hoseng hona. Ke satswa buwa le moahelane waka, Mof. Wood, nako e fetileng, mme re ne re qoqa ka seo, le Mong. Wood. Mme ke dumela haele molaetsa o moholo wa Moena. Hotswa ho bareri ba baholo, ho ho bile molemo ho nna ho ka utlwa seo. Ke ile ka thabela molaetsa oo. Mme o ile wa nneha kgothatso, mme wa ntheolela fatshe. Jwale ke -- ke rata ho bolela seo eleng nnete, le ya tseba. Jwale ka karolo eo ya kgothatso, o ya tseba, ho kaba ka tsela eo, mme ha jwang ...

David o ne a le moo, mme ka tsela eo a ... Ha ke le tabeng eo, ho nale, "Jwale, ke tla ya etsa sena, Morena, O nthuse feela," o ile a ema, a ya kopa Morena hore a. O ile a tlisa ephod, o ya tseba, mme a re, "Jwale, ha re emeng re kope Modimo hore re etseng maemong a?" Oho, seo ene ele borui. Tse nang le divitamine tse ngata ho nale lebenkele la dithethefatse naheng mona. Eya, monghadi, seo se o etsa hantle feela.

299-555 Jwale, mantsibuyeng ana -- ha re ya ikemisetsa ho ho senya nako mona, ha re ka etsa sena, potsong tsena. Jwale re -- re leba ho tsona hang feela. Ke ho lokisa taba tsena. Mme nako le nako ha ke lokela ho qeta ... (Jwale, Kgaitsedi Hattie, ha ke leke ho; o tseba seo. Ke ne ke buwa seo feela. O ya bona? Mme ... Ho lokile.) Empa ke bile le keletso tse lokileng hotswa ho moruti mona, mme dothata ho arajwa. O ya tseba, bona bareri, ba ile bafetolela seo hara Bibele le ho leka ho fumana seo pele ke le botsa. O ya bona? Mme ebe ... Mme sena se ile sa hatiswa ho theipe recorder, ke ya tlase mane Georgia ho ya etsa buwa le motswalle waka wa moruti ya neng a nale dipotso hotswa ka hare ho Bibele.

300-556 Mme jwale, bekeng ena e tlang, le se lebale ho re rapella. Mme mosadi waka o betere ha jwale; o tsohile ha jwale, mme o thusa ho pheha kajeno. Metswalle ya rona hotswa Canada, Moena, Kgaitsedi Sothmann, ba teng mona bare etetse, mme re thabetse ketelo ya bona. Mme mosadi waka, ka ho tseba hobane ba yatla, hobaneng, o ne a lokela hore a tsohe a kgone ho thabisa metswalle ena ya rona. Re thabetse hoba le Moena Freddie mantsibuyeng ana, mme o dutse le rona ... mofumahadi wa hae o ne a lokela hoba mona, empa ke dumela ha a setse le ... Tjhe, ke hantle feela; o nale Meda nakonyana ha re tla tlase; hobane ke ya tsela ke lata. Ke nako ya selallo le hlatsuo ya maoto. Jwale re thabela hoba le bona baeti bao.

300-558 Jwale, pele re qala ho araba dipotso tseo ... Mme mohlomong nkaba ke fositse. O ya bona? Ke -- ke rata sohle se seng le se seng ke tla etsang. Ke -- ke tla leka ho araba, empa mohlong ke -- ke fositse. Mme -- ha ke fositse, jwale le lokela ho ntshwarela; mme ke tshepa hore Modimo o tla ntshwarela, hobane ha ke etse seo. Ha ke leke ho e tsa seo -- kapa ho ya kamoo ke nahanang ka teng; Ke diaraba ho ya kamoo ke nahanang ka teng. O ya bona? Ha ke tla ka mehopolo yaka dipotsong tsa Bibele, ke nahana hore ke seo nka se etsang seo. Re loketse ho mamela Lentswe la Modimo ha le buwa, hobane ke Lentswe la Modimo.

Mme jwale, ke ilo rapella bakulang hape mantsibueng ana, jwalo kamehla. Mme ka nako e nngwe ke ya ipotsa; o nka sehlopha se senyane, hanyane ho feta, oho, Tabernakele e nyane mona, mme ka nako e nngwe o sa bone seo. Empa lebaka, o etsang, o bitsa batho ba ka bang sekete. Mme kopa e nngwe e kgolo, mohlong ho ka biletsa ba ka bang dikete tse leshome (O ya bona?) mme -- mme le ho feta moo. Jwale ke tsela eo o bonang ka yona. Empa mantsibuyeng ana re arabile feela ... Hobane mohala wa rona o lla motsotso le motsotso letsatsi lohle le mantsibuya.

300-560 Na enwa ke Mof. Reisert ya dutseng mona, eo ke moshebileng? Bibele ya hao, kgaitsedi, Kgaitsedi Wood o nale yona mona. Ke e tletse wena hoseng, mme ke -- ha nkaba ka le neha seo. Mme ke -- ha ke ya le bona hoseng hona, mme Mof. Wood o nale seo.

Jwale ho araba mohala le ho fumana -- ntho e kgolo e ileng ya etsahala. Mosadi emong o ntetseditse mme a re, "Moena Branham, ke nale bonnete-kopano tse itseng, mme ke ile ka ameha-ke bile le mathata ana le ana. Mme, o ya tseba, o buile morao kwana, mme feela ..." A re, "Ke ile ka batla ke akgeha ha ke fumana seo setla bophelong." Mme kare, "Mme ha ke soka ke ameha kamora moo."

301-562 Mme mosadi a tla mme a re. Ke dumela hore o teng mona mantsibuyeng a na, kapa o ne a tla kganna ho ya Bedford, ke dumela, kapa kae kae hodimo mola. Mora wa bona o ne a le teng, ke dumela, mathata a pelo, maemong ao. Mme o ne a dutse mona, mme -- mme Morena a moama, a bolella moshemane ka mathata ana, mme o ne a phahamisa letsoho la hae bothateng, mme a hlasetswe ke lefu la pelo, mme letsoho la hae le holofala, mme pelo ya hae ka mokgwa o tjena. Mme hang feela a kena ka koloing a ya hae, ha a kaba a kgathatsa ho tloha ka nako eo. Haho le jwalo mona Bedford? O teng mona? Bona -- ke ena taba eo, morao mola. Eya, o ile a bitswa hotswa moo.

Ho nale mosadi mona tlase hola Evansville. Mme o ne a sa tsebe seo, hobane o hole haholo, re ne re tseba hore re tlaba le kopano ya ho rapella ba kulang. Mme a re, "Moena Branham, ke ne ke dutse kopanong ya Evansville," mme kare, "o sheba letshwele," mme a re, "mpolelle hore ke mang, mme ke entseng, le hore ke sotlehile ka mokgwa o jwang, mme jwalo jwalo." Mme a re, "Ke tshwerwe ke asthma, mme ke satla tjheswa ke Asthmador le sohle ka phapusing e sale ke le ngwanana e monyane." A re, "E bile lemo tse pedi tse fetileng, mme ha ke soka ke e bona hape." O ya bona?

301-564 Mme ho bao ba leng teng mona kajeno, ba neng ba le siko mona hoseng ho utlwa bopaki bo monate; Ke ne kele lebenkeleng la sente tse leshome, ke ilo reka dipopo maobane. Jwale, eo e ne e se yaka. O ya bona? E ne ele ya moradi waka e monyane Rebekah. Mme -- mme Sarah o ne a ltlilo e tsa ho hong mona kajeno. Ba bang ba bao ba kenang le yena sekolong bane ba kopane mmoho, bakeng sa tsatsi la tswalo, kapa se seng, mme a monketse mponyana e nyane; mme ke ne ke reka popo eo ka baka leo. Mme ho ne hole mosadi ya tsamayang moo, a re, "O ya nkgopola?"

Mme kare, "Ha ke dumele."

Mme ka tlo fumana hore, e ne ele leloko la Moena Neville mona, hore ... Ha kene kele tselng e yang Sweden, bane ... O ile a kena mona, a nale moshemane e monyane ya dutseng hodima wheelchair, jwalo,ka Edith mona, mme thaka leo le ne le nale mofetshe, o holela bokong ba hae. Mme hlooho ya hae e nyane e shebile fatshe, mme a ... Mme ngaka di moneile matsatsi a mararo ho phela. Ba ne ba lekile ho mothusa, mme ene ele -- e ne ele e ng seo, mme ba moneha beke tse tharo ho ka phela. Mme ba ne ba lokela ho mosututsa ka wheelchair, mme ba mobehe hodima lempara ho ka hlahlojwa, ebe ba mokgutlisa. Ka ya rapella moshemane eo, mme ka kopa Modimo ho ka mofodisa, mme letsatsi le hlahlamang, ha ba moisa moo, ka re, "ha ke batle wheelchair eo."

Mokenyeng ka koloing mme le motlise mona, mme ngaka ya phutha lempara, yare, "Ha ke batle lempara."

Matha o dule moo, ngaka ya mohlahloba, yare, "Jwale," yare, "ho nale beke tse tharo, ke o fa lemo tse ka bang lekgolo le robedi." Ho ka phela.

Mme maobane mme wa hae ke kopane le yena. Mmer mohlomong a kaba teng mona mantsibuyeng ana. Mme moshemane eo o ne a tswile a bapala bolo, ke motjha ha jwale: malignant(tshwaetso), mofetshe bokong, mme seo se ilo bontsha ...

Oho, diketse tsa dintho ... O ya bona? Modimo ha a hlolehe. O -- Ha a hlolehe.

Moena John, na mahlo a hao a betere, moena? O ile a ameha kotsing, mme o ne a kganna, mme se seng sa mootla ka leihlong. Mme bohle re ya o rapella Moena John O'bannon, moena wa rona hotswa Louisville ya bileng le kotsi eo.

302-572 Jwale, potso tsena -- botebo ba pelo; hore ba tla bala Lengolong ka ntho tsena, mme haba -- mohlomong ba se kgotsofale, jwale ba re neheletsa ho ka fumana seo. Mme o ya bona seo se kenywa ka mokgwa o jwang; hobane seo o ka se etsang, ba tla etsa seo le bona. Jwale o lokela hoba ya lokileng, ke ... Ka bonnete boo o ka bang le bona ... Jwale he, ntho eo o ka bang le bonnete ba yona, ha re kopeng feela Moya o Halalelang ho ka re hlalosetsa seo, ha re inamisitse dihlooho tsa rona.

Jwale, Ntate ya lehodimong, oho, ke monyetla o mokakang "Ntate" ho Mmopi wa lehodimo le lefatshe. Mme re kopa hore O nke mantswe ana ha jwale. Ditlisitswe mona ka maikutlo a tibileng. Mme, Modimo, dumella seo hotswa botebong ba pelo tsa rona, ho ka diaraba ka ho o tloha; fana ka seo Ntate.

Mme ha mohaun wa Hao o be ho emong le emong wa rona. Mme ha se seng seke se bolelwe mantsibueng ana setlang hore thusa. Mme ha re tswa mona, kamora ho rapella bakulang le ho ja selallo, mohlomong re ka lakatsa ho etsa sena hotswa Emmaus, "Na ha re ya utlwa pelo tsa rona ditjheseha ha A buwa le rona tseleng?" Hobane re kopa sena Lebitsong la Jesu. Amen.

303-Q-65 Jwale, jwalo kaha ke buile ka nako tse ngata, hore tsena -- tsena mona -- ke tsebo yaka, ka nako e nngwe. Ntho ya pele, ke bone se seng seo ke ileng ka ase buwa pele, se etsahetse hantle feela. Nka se -- ke batla ho bala seo ha, jwale.

65. Ha Adama le Eva ba ba le bana tshimong ya Edene, na ho ne ho le teng batho ba bang moo? Ho Genese kgaolo ya 5 temana 16, Kaine a ya naheng ya Node mme a tseba mosadi wa hae.

Jwale, ke -- ke potso e ntle haholo eo. Jwale, re ya rutwa ka hare ho Bibele ... Mme ka nako tse ngata ... Ka nako e nngwe re ya ... ke ne ke rata ho beha se seng hodima pampiri mme kere, "Botsa ... Ke tla araba potso e nngwe le e nngwe ya Bibele."

Mme e mong ore, "Jwale, mosadi wa Kaine ene e le mang?"

Oho, ke rata ho buwa ka se seng mona, ke tla re, "Oho, eo ene ele mme wa hae-e le mohwehadi-ngwetsi ya hae," e seng se jwalo, o ya tseba, kapa -- kapa, "E ne ele Mof. Kaine." Empa seo ha se arabe potso. Ho teng ...

Moo Kaine o nale mosadi, hobane Bibele e re o bile le yena. Mme ha Kaine a bile le mosadi, o lokela ho ya kae kae. Mme seo se tlaba hantle feela mona.

Na hone hole teng batho ba bang lefatsheng mona ntle le Adama le Eva le bana ba bona Edene?

303-580 Jwale, ha o hlokomela mona, ka hare ho Bibele ho bolelwa haholo ka tswalo ya banna. Ke ngwana wa monna ya bolelwang ha ngata ka hare ho Bibele, e seng mosadi. Ha se hangata ho boilelwa ka tswalo ya ngwanana ka hare ho Bibele. Kapa, hantle feela, ha ke tsebe hantle feelamohopolong, moo ho ngotsweng teng ka ngwana; Ke re, "Ba nale bara le baradi."

Jwale, Bibele e fana feela ka bana ba bararo feela ba ileng ba tswalwa ke Adama le Eva, mme ene ele Kaine, Abele, le Setha. Jwale, ha batho bana ba bararo ele banna, ha ho ne hose basadi, mme ha mosadi feela ene ele, Eva, a e shwa, moloko wa basadi ene e lokela hoba, hobane haho soka hoeba le taba e jwalo –ho kaba le -- le moloko o mong, hobane ho ka sebe le melokoe setseng. Eva o lokela hore ebe e ne ele yena feela. Empa o ya bona, ha ho ngolwe haholo ka tswalo ya –ya bana ba banana ka hare Bibele; ka tsela e jwalo, ba ne ba lokela hoba banana jwalo kaha ba ne ba nale bashemane.

304-582 Jwale, mongodi wa kgale, ya kileng a ba teng ho rona, Josephus, ba ne ba nale bana ba mashome a supileng, mme Adama le Eva; e mong wa bangodi bakgale: bana ba mashome a supileng, mme ene ene le bara le baradi.

Jwale, ha ... Mme ha Kaine a ya lefatsheng la Nod ... Jwale, ha o hlokomela, mongodi ene ele, ho ngola mona. Na lehlokomela seo?

Mane Edene, ha bane ba nale bana Edene ... Jwale, e seng tshimong ya Edene, mongodi o tsebile seo. Leha e kaba mang ya ngotseng mona, bare: Ha Adama le Eva ba ne ba nale bana Edene, e seng tshimong ya Edene, hobane ba ile ba lelekwa ha bona tshimong ya Edene. Empa bane ba ntse bale Edene, mme tshimo ya Edene e ne le ka botjhabela ho Edene. Empa Edene e ne e tshwana le naha kapa – kapa eng -- kapa mmuso, mme Node ene ele karolo e nngwe ya naha kapa motse.

304-585 Jwale, motho eo feela Kaine a neng a lokela hore, ebe o ile a monyala, e lokela hore ebe e ile yaeba kgaitsedi ya hae. O lokela hore e be o entse seo. Hobane ho ne hole monna a le mong le mosadi a le mong (O ya bona?), o ne a lokela ho nyala kgaitsedi ya hae. Jwale, seo ene ele molao matsatsing ao.

Mme Isaka o ile a nyala madi a hae hantle motswala wa hae, Rebeka, motlotsuwa wa Modimo. Sara e ne ele kgaitsedi ya Abrahama, madi a hae, e seng ka mmae, ka ntate wa hae. O ya bona, kgaitsedi ya hae -- Abrahama o ile a monyala, ka bo mme ba fapaneng, empa ntate a le mong ...

Jwale o ya bona, ho nyalana ka tsela e jwalo, pele ho -- mola oo wa Madi o ile wa fokodisa moloko wa botho, ho ne ho lokile. Jwale, haho jwalo na. Ha o ka nyala kgaitsedi ya hao matsatsing ana, mme laba le bana, e tlaba ... Jwale, e tlaba ka tsela ho fihlela. Ho fihlela ho motswala wa hao wa bobedi ha o lokele ho monyala (O ya bona?), hobane mothapo wa madi o theoha jwalo ka ho fokola.

305-588 Empa ntho e nngwe eo a ileng a e etsa, ke ho nyala kgaitsedi ya hae. Mme ke moo bana ba lenmg teng ... O ile a fumana mosadi, a ya neheng ya Node mme a motseba, mme ho tloha moo -- bana. O ya bona ...

Mme ha o hlokomela, hotswa aho Kaine ho tswile banna ba baithati. Ho tswa lelokong la Setha batho ba badumedi, ke bolela, sefate -- sefate sa ho loka. Hantle moo, bao ba babedi batlisitse sena se etsahalang kajeno.

Ha o ka hlokomela kajeno (Ho qetela feela potso ena), leloko leo la Kaine le ntse le le teng, mme leloko la Setha le ntse le le teng. Bobedi ba tlile fatshe ka tsela ele nngwe. Bana ba Kaine Jeffersonville mantsibuya, mme bana ba Setha mona Jeffersonville mantsibuyeng ana. Jwalo kaha madia ntse a tswella jwalo, empa maloko ao a ntse a tswella.

305-591 Jwale, hlokomela. Bana ba Kaine ba ... Mme pele ho tshenyeho, e ne ele batho ba bohlale, bo ramahlale, barutehi, mme ba nang le sebopeho sa borapedi, empa sehlopha se senyehileng. O ya bona? Jwale, hlokomela. Ba ne ba tshwana le ntata bona Kaine. Kaine, e ne ele modumedi. O ile a aha aletare entle, mme a etsa kereke e ntle, mme a leka ho etsa hore e bohehe ho nale o monyane missione wa Setha. Na o ne o tseba seo? Hantle feela ... O ile a kgabisa aletare ya hae ka dipalesa, mme a e lokisa hantle, mme a e etsa hantle, mme a etsa e ntle, e kgolo, kereke e tletseng, hobane a ne a nahana hore o tla thola mohau ho Modimo ka ho etsa seo.

Mme Abele a nka konyana, mme a e isa aletareng, mme a beha seo hodima letlapa, mme a e bolaya.

305-593 Mme jwale, ha Modimo A lokile, ha A ne a hlokahala hore a roriswe, Kaine o ile a rapela Modimo hantle feela jwalo ka ha Abele. Bobedi e ne ele ka ho loka. Bobedi ba leka ho fumana mohau ho Modimo. Ho ne hose letho ho bona. Bobedi ene ele dipaki ka Jehova. Jwale, moo, seo se re fa ho hong ho ka nahana ka seo.

Ba bang mona mantsibuyeng ana, batho, ha ke soka ke bona se seng. Empa o lokela ho hlokomela se seng mona, mme ba boloka sena kelellong ya yona. O ya bona? Haho kgathatsehe hore o mang, ba nang le se seng. Re ka phela ka hara kereke; ba nang le seo; mme le ntse le lahlehile. O ya bona?

Mme o re, "Jwale," o re, "badisa ba bona ba batle; batswa hara diseminari ho ka fumana thuto ya sebele. Ke bo ratheologi; ba tseba sohle -- kaofela bo ratheology jwalo jwalo. Mme ba batle, barutilwe, bona bao, bakgethuweng ka ho feta kamoo ke tsebang." Mme o ya bona hore o lahlehile. O ya bona?

306-596 Jwale, Kaine tseleng ya hae, e ne le modumedi, batho ba hae ba ne ba tsebahala; mme ene ele boramahlale, le dingaka, baahi, le basebetsi, le banna ba batle. Empa tseo tse nyatsehileng hara batho ba Kaine hotla jwalo.

Mme hlakoreng la Abela e ne ese barutehi, baahi, kapa banna ba lokileng; ba ne ba ikokobeditse, ba hlokomedi feela ba dinku, mme ka ho loka ha Moya.

Jwale, Bibele e re, "Haho sale ho qoswa hoba leng ho Kreste Jesu, e leng ba sa tsamayeng kamora nama empa kamora Moya." Monna wa semoya ka moya o sa shweng. Mme motho wa semoya ka maemo a mopotileng, mme ba rata ho tlotlisa jwalo jwalo, ke botho, e seng badumedi, empa ka bodumedi ba botho; mme ke balatotsweng.

306-599 Jwale, ho tloha moo Kaine o ile a nyala mosadi wa hae naheng ya Node. Jwale, ha e bolele ha Setha a ile a nyala kapa ba bang ba ileng ba nyala. Mme ntho e ntle ka ho tseba seo -- ke lenyalo la Kaine, re tla lokela ho araba seo. Hobane o ne a lokela ho nyala kgaitsedi ya hae, kapa o ile -- a ya ... Ho ne ho se ho sena basadi lefatsheng, empa ka hobane seo sene setswa ho Eva. Ene ele mma ba phelang. Wa bao bohle ba phelang, e ne ele mme wa tseo tsohle. Ke lona lebaka leo ... Lentswe "Eva" le bolela "mme wa baphelang." Jwalew o ile a hlahisa sena. Mme Kaine a nyala kgaitsedi ya hae, ke yona tsela feela eo ho neng ho kaba ka yona. Jwale ho ne ho nale batho ba phelang nakong, ka nnete. O ya bona? Jwale, le ...

Ha Adama le Eva ba nale bana Edene ... Jwale, hlokomela, potso ke eo: Ha ba bile le bana Edene, na ho ne ho na le batho lefatsheng ka nako eo? Tjhe. Ho Genese 5:16 (O ya bona?) Kaine o ile a tsamya naheng ya Node mme a tseba mosadi wa hae. Hantle feela. O ya bona?

306-601 Eo ke Genese 1, moo A ileng a bopa motho, e neng ele theophany( moyeng moyeng ). Mme Genese 2, O ile A etsa motho ka setshwantsho sa bona lefatsheng, eo eneng ele motho eo re nang le yena ha jwale. Mme ho ya 3 ke howa hwa bona ho ntshuwa Edene; mme bana ba bona banyala bana. Mme Kaine a nka mosadi wa hae aya naheng ya Node, kantle, ka ho arohana le Modimo le kopanelo le moena wa hae, hobane lefu -- ka Abele. Mme ke seo se etsahetseng, kgaitsedi ya hae, mme a monyala; ke tsela feelaeo naka hlalosang ka teng, nna, hore ha jwang -- a ileng a nyala ka teng.

307-602 Jwale, ho boletswe ... Mme ke dumela hore motswalle waka wa mmala ka tshwarelo, hobane haho jwalo. Nako ya perle ha kene ke kopana le sena bophelong baka, kamora ho fumana sena ... ke ne ke -- kopane le Moena George DeArk mme tlase mola. Mme kene ke tsamaya, mme Modimo A nkisa sebakeng se seng se senyane. Mme ho ne ho qoqwa ka hore batho ba batsho batswa kae. Mme ba ne ba leka hore, Kaine o ile a nyala tshwene, mme moo hatswa batho ba batsho molokong wa bona. Jwale, seo ke phoso. Hantle feela, seo ke phoso. Mme re ka se sebetse seo.

Hobane ho ne hose motho ya motsho kapa e mosweu, kapa se seng; e ne e bile moloko o le mong ho fihla ka morwallo. Kamora tora ya Babele, ha ba qala ho arohana, ke hona moo ba ileng banka mmala teng. Batswa sefateng sele seng. Hantle feela. Adama le Eva ene ele mme le ntate, ba lefatsheng, ka moloko wa botho lefatsheng. Hantle feela. Motsho, mosweu, putswa, sootho, le bosehla, leha e kaba mmala o feng, hantle feela sebakeng sa teng, mme ka tsela eo -- ka hore ... Jwalo kaha ke nahana ...

Nka nna ka hlahisa sena. Batho bana mona ka melao le dintho tse fetang, ke nahana hore seo ha sena kelello. Ke fela ke nahana jwalo. Mamela. Lesa seo feela; ba tseba seo ba se batlang. Modimo o entse motho e motsho, mme o thabela seo. Hantle feela. Ha Modimo A entse motho ya motsho, nka thabela seo; ha a ka nketsa e motsho, nka thabela seo; ha a nkentse motho e mosweu, ke thabile; ha a nkentse motho e mosehla, ke tla thabela seo. Modimo o re entse ka mmala, mme o re entse ka tsela eo a e batlang, mme re bana ba Hae. Hantle feela. Mme re tswella ka yona tsela eo. Ho phoso ho etsa seo. Ha ba ya tshwanela ho etsa neng. Modimo O re entse ...

307-602 Tsela eo re batlang ka teng ... Mme monna e motsho, ha a batle ho fumana seo ka ho roba seo -- moloko wa hae kapa mmala, mme ka ho etsa seo ... ba basweu le bohle. Ha ke mobone phoso. Ha ke tsebe. Motho e motsho o nale ntho eo e mosweu a senang yona. Hantle feela. Ke sona seo. Mme Modimo o ne A sa batla hore hobe jwalo.

308-605 Jwale, sheba. Monna wa motho motsho ... Ke ... O nale – O nale seo motho ya mosweu a se nang sona. O thabile-o ya ya-o lehlohonolo, "o tshepa Modimo, mme tsohle o disheba e ka ha dietsahale." Leha a nale se seng kapa leha hose jwalo, o thabile le ha hole jwalo. Ke nale tse ngata mantsibuyeng ana; ke fela ke tla etsa seo. Jwale, o nale seo, mme ke maemo ao. Ha a batle ho kopanela le batho ba bang ho ka hlakola seo. Hantle feela.

Ke nahana mosadi elwa tlase mola Shreveport ba entse se seng sa bohlokwa haholo -- puo e monate eo nkileng ka e utlwa. O ile a etsa puo, mme ba ngola seo pampiring. A tsamaya; a re, "Tsela eo ntho tsena dietsahalang mona sebakeng sena, ha ke batle ha bana baka ba ka ya sekolong sane sa batho ba basweu." A re, "Ha ba fumane tlhokomelo e nepahetseng hose mosuwe wa motho motsho." Mosadi eop ke mosadi ya motle. O ne a tseba seo a neng a buwa ka sona; ba nale thuto e ntle haholo. Ke hantle feela seo. Jwale ke nahana hore batho baetsa phoso ka.

Mme bare, "Kaine le Abele ..." jwalo jwalo. Tjhe, monghadi. Mmala ha o na lebaka ka seo. Ke moya o ka hare o etsang seo. Hantle feela.

308-607 Jwale Kaine o tsebile mosadi wa hae, eo eneng e le kgaitsedi ya hae. Mme ba ... O ile a ya le yena naheng ya Node, mme ha hlha meloko ya lefatshe: badumedi le barapedi.

Mme nahana kajeno, motswalle, nahana ka seo motsotso feela, hore ho nale mashome a dikete atisa ka dikete tse leshome tsa batho ba kereke, hantle feela kamoo kereke e bang ka teng kajeno, ke tsela eo Kaine a bileng ka teng. O ya bona? Ke Modimo ya kgethang. Ke Modimo ya kgethang (O ya bona?), Modimo ya fanang ka mohau. Letsopa ha lena molao hodima mmopi; ke mmopi ya nang le taolo hodima letsopa. Hantle feela.

308-610 Jwale, ke ena e ntle taba mona, e latelang mona.

Ho II Peterose 2:4 -- 2:4 ...

Ya nang le Bibele, a phetle Lengolo leo kapele hore re bale, ha o batla ho etsa seo, mme ho ka nthusa mona, ha re ntse re fumana taba ena.

Jwale, ho sena sa Kaine le – jwalo jwalo, ha seo se sa o kgotsofatse, o tla lokela feela hore rebe le seo. Re tla thaba ...

308-Q-66 Jwale, II Peter 2:4. Ho lokile, monghadi, ke rona bana.

66. II Peterose 2:4, Haeba Modimo ... Haebe Modimo A saka a qenehela Mangeloi a neng a sitilwe, empa a wa lahlela diheleng, jwale hobaneng ha Kreste a ile a rerela meya e teronkong I Peterose 3:19?

Jwale, re ya ho 11 Peter 2:4, pele. Hantle feela.

Hobane ha Modimo a saka a qenehela mangeloi a ileng a sitwa, empa a lahlela tlase -- tlase diheleng, le -- a wa tlama ka mahlahlela a lahlela lefifing, ho emela kahlolo;

Jwale, jwale, ha re fumane I Peterose (ke II Peterose), I Peterose 3:19, mamela sena. Ke roana bana. Sena se ya kena, ke nale lebaka leo ke sakang ka ngola seo.

... ao a ileng ... a ya rerela meya e teronkong;

Oho, e ya, ke rona bana. Ha re qale mona ho, temana 18.

Hobane Kreste ka boyena ... o ile a utlwiswa bohloko le yena, ba lokileng le ba kgopo, ho ka re tlisa ho Modimo, ho ka bewa lefung nameng, empa batsoseletswa ka Moya:

Moo a ileng a ya a rerela meya e teronkong;

E leng e sakang ya sokoloha, ... (Motswalle waka, ha feela o ka bala temana e latelang, e hlalositswe ka seo. O ya bona?) ... Bao ka nako e nngwe e sakang ya dumela, e ileng ya sotleha haholo nakong ya matsatsi a Noe, ha areka e ne e lokiswa, moo he, e leng, meya e robedi e ile ya pholoha metsing. O ya bona?

Jwale, ha o ka hlokomela mona, ke nahana hore moruti eo o nale –ka nako e nngwe moo, ditla arabuwa ka nako e nngwe.

309-619 I Peterose 4, kapa 2:4, ha o hlokomela, "hobane ha Modimo a saka a qenehela mangeloi," ho jwang "mangeloi" e fedile? Hanyane "ka." O ya bona? Jwale, hodimo mona, "meya e sakang ya sokoloha ho sotleheng haho nakong ya matsatsi a Noe," o na mangeloi ao. E ne ele banna: manqosa, bareri: "a saka a sokoloha." O ile wa tseba seo -- lentswe "lengeloi" letswa lentsweng "lenqosa"? Ke ba bakae batsebang seo "lengeloi" ke "lenqosa"? Hantle feela, lengeloi ke lenqosa, "mme ha o yaka wa qenehela lengeloi." O ya bona?

Mme mona ho Baheberu, o hopole re ile ra kena ho seo bekeng tse fetileng: "mangeloi"?

Mme ho Yena -- ho Tshenolo, "Ho lengeloi la kereke ya Sarda ngola tsena ore ... Ho lengeloi la Efese ngola tsena o re ... Ho lengeloi la kereke ya ..." Hopola seo? Mme re tsamaya "lengeloi" morao kwana, mme hotswa ho dikshenare, mme re fumane hore ho bolelwa "lenqosa." E tlaba "lenqosa lefatsheng, lenqosa la semoya," lentswe "lengeloi."

310-622 Jwale maemong a na, ha re ka nka Lexicon mme ra e sheba, o tla fumana hore ho qala ka "lenqosa, manqosa a pele." O ya bona? "Ha a –ha a saka a ... Ha Modimo A saka a qenehela mangeloi a sakang (O ya bona?), mme ke dibupuwa tse sa bonahaleng (O ya bona?), kamora ho lebella ..." Jwale, hlokomela, o itse.

...ha ... a saka a qenehela mangeloi a neng a sitilwe, empa a lahlela diheleng, mme a tlama ka mahlaahlela a lahlela lefifing, ho ka emela kahlolo;

Jwale sheba I Peterose 3:19; sheba hore e baleha jwang.

Hoo a ileng a ya rerela meya e teronkong;

Eo ka nako e nngwe e sakang ya sokoloha, ha kgale-ho sotleheng ha Modimo matsatsing a Noe, ... (O ya bona, e ne le lenqosa la matsatsi ao: manqosa.) ... nakong eo areka e ntseng e lokiswa, moo ... e leng hore, meya e robedi e ileng ya bolokeha ka metsi.

310-624 Jwale, ha o ka hlokomela ha seo se etsahala lehodimong ... Jwale, ho Tshenolo 11 -- kapa 7, ke dumela -- kapa tjhe, tjhe, ke kgaolo 12, O fana ka setshwantsho sa mosadi ya emeng, kgwedi hloohong ya hae le letsatsi -- kapa, letsatsi hloohong le kgwedi tlasa maoto a hae. Mme drakone e kgubedu e emetse ho kwenya ngwana ha a hlaha; mme ka mohatla wa yona wa hula karolo ya boraro ta dinaledi tsa lehodimo ya lahlelwa lefatsheng. Na o ile wa hlokomela seo? Jwale, seo ha se bolele hore Satane o nale –o nale mohatla o molelele o potang batho, empa mohatla o bolelang, mme wa hula naledi tseo. Naledi tseo moo peo ya Abrahama.

Abrahama a re, "Oho ..."

Modimo o ile a re Abrahama, "Sheba naledi tsa lehodimo dikae."

A re, "Nkase kgone ho etsa seo."

A re, "Ha jwalo o ka se kgone ho bala peo ya hao," dinaledi.

311-629 Ke Mang Naledi e Kganyang ya Meso? Jesu wa Nazaretha, kganye e kganyang e kileng ya dula hodima motho. Ke Naledi e Kganyang ya Meso. Mme Ke Peo ya Abrahama, e hlahang ho Isaka. Mme re, ho shweng ho Kreste, ke ho nka Peo ya Abrahama le hoba bana ba tshepiso.

Jwale naledi tsa lehodimo diemetse batho mona lefatsheng. Mme ha drakone e kgubedu (Roma, tlasa puso ya yona) e nka karolo ya boraro -- kapa karolo ya boraro ya dinaledi, mme balahlelwa, seo ene le thakgiso ya Morena Jesu ha ba ne ba Molatola –mme ba Molahlela ntle; ene ele moo karolo eo ya boraro ya mangeloi, mangeloi a batho.

311-631 O ya bona, mmeleng wa hao, ka hare ho wena (Re nale potso e nngwe mona, hantle feela, seo se tla araba seo hantle feela.) ... Jwale he ... ka hare ho wena ho nale moya, motho e mong. Bokatle ba hao -- monna e mong; motho wa ka hare. Jwale bokahare ba hao ke moya; bokantle ke nama. O ya bona? Mme motho enwa, ha o etelwa pele ke Moya-wa Modimo, o fetoha lenqosa la Modimo kapa lengeloi. Lenqosa la Modimo, lengeloi la Modimo ke lentswe la lona; o ka se arohanye seo: Lenqosa la Modimo kapa lengeloi.

Mme seo ene ele tlotla e kgolo, lengeloi kapa lengeloi pulpiti? Eo e leng eng? Lengeloi ho pulpit. Paulose o itse, "Ha lengeloi letswang lehodimong le rera e nngwe e sa tshwaneng le ena Evangedi le newe anathema." Jwale lengeloi le tlotsuweng ka Moya o Halalelang ka Lentswe haufi le Modimo (Hantle feela.) lehodimong, matla a hae ...

311-633 "Ke neilwe matla lehodimong le lefatsheng. E yang, mme ke tla ya le lona. Seo le se tlamang lefatsheng, ke tla se tlama lehodimong. Seo le se lokollang lefatsheng, Ke tla selokolla lehodimong."

Oho, ha Kereke e halalelang e ka hlokomela feela matla a ntho tsena. Empa ho pelaelo e ngata le ho tshoha, le hore na ebe seo setla etsahala, "Na setla etsahala?" Ha feela seo se ntse sele teng, Kereke e ka se eme hohang. Mme ha karolo yohle ya letswalo e tlohile jwale Moya o Halalelang o nka taolo, jwale tshabo yohle e ile, mme Kereke eo e nale matla jwale. O ya bona? Hobaneng, ba nale sohle seo lehodimo le ba nehang sona. Ke bahlokomedi ba terone. Hantle feela. Mme manqosa a Kreste a nale matla, mme se seng le se seng seo Kreste a na leng sona ke sa lenqosa. Mme O itse, "E yang ka lefatshe lohle; le dipaki tsa Ka kamora hore Moya o Halalelang o tle ho lona." Mme paki ke eng? Lenqosa ke, e mong ya tlang ho paka ka se seng. Matla ohle a lehodimo a ho lona. Oho, hobaneng ha re etsa seo, mme kereke ke sebaka feela, mme rona re dormante? Hobane ha re hlokomela sena.

312-635 Jwale, meya e teronkong, e ne e se Mangeloi a batho –ba ne batlisitswe mona ka sebopeho sa Mangeloi, empa e ne ele meya ya mangeloi a ileng a wa pele lefatshe le thewa, morao kwana ha ntwa ene e lwana lehodimong. Mme Satane le -- le drakone ba lwana, mme ebe ... Kapa Mikaele le -- le -- drakone e lwana Lusifere. Mme Lusifere a lahlelwa le bana ba hae, kaofela mangeloi a thetsuweng, mme mangeloi ao a ile a fetoha batho. Mme ha a qeta ho etsa seo, ke nakong eo bara ba Modimo ba ileng ba bona hore baradi ba batho ba batle, mme ba inkela basadi ho bona.

Ke bara ba Modimo. Monna e mong le e mong ya tswetsweng lefatsheng mona ke mora wa Modimo. Ho sda kgathatsehe hore ke moetsadibe kapa jwang, ke mora wa Modimo, o entswe ka setshwantsho sa Modimo ho ka tlotlisa Modimo; o entswe ka tsela eo. Empa Modimo tshimolohong O tsebile hore ke mang ya tlang ho Moamohela. Ka tsela eo a ka tswella, kapa ho sa tswelle, empa ka tsebo O ya tseba hore ke mang ya tlang ho pholoswa le hore ke mang ya sa tlong ho pholoswa, hobane io tsebile hore ke mang ya tlang ho fumana moya.

312-637 Mme moya oo o neng o tloha teroneng, mme e eme kapela terone ya Modimo, mme e phela -- dibillione le dibillione le diaeons tsa nako pele lefatshe le eba teng Boteng ba Modimo, o nahana hore ba tseba se seng ka tlotliso? Mme ya tla ya kena ka hare ho batho, mme ya tlotlisa Modimo. Hantle feela, ya tlotlisa Modimo; mme e nale tsebo ya Modimo, mme e metle, mme e lokile, le ho ruteha, kamehla. Empa Modimo o e latotse.

Ka tsela e jwalo, metswalle, maloko a kereke, kapa -- kapa tsebo ya theology kapa se seng, ha e amane letho le seo. Ho lokela hoba Madi a Jesu Kreste le tswalong e o amang jwalo ka motho. Ke seo he.

313-639 Modimo, tshimolohong o tsebile ... Monna le mosadi a le mong, e seng ba babedi, empa a le mong. Ba ne ba arohane, a le mong a le nameng ka theophany. O tsebile seo. Jwale ho ka tiisa sena, ha Modimo A etsa mosadi, Ha a kaba a nka lerole hape; O nkile kgopo ya Adama, mme a tswa lehlakoreng la monna, hobane ke karolo ya hae. O fumana seo ha jwale? O ya bona? Ke wena eo.

Ke ao he mangeloi ... Mme Modimo le meya e meng ke Moya O le Mong. Hantle feela. Jwale, Moya wa Modimo o ka hara Kereke, ke Moya o tswang lehodimong, Modimo O tsebile seo pele lefatshe le thewa, e ileng ya hana leshano la Diabolose. Mme moya oo o lokelaho nka mmele wa nama hoba -- ho nka teko tsa Hae. O ne A lokela ho ba nama hore a tle a kgone ho etsa ntho tsena tse ding, mme kaofela a dietse joko ele nngwe. Mme Modimo, ka ho qala, o tsebile moya o tlang ho etsa seo. Ke eo taba he. Diabolose o bohlale hona -- o thetsa le bona bakgethwa, haho ka etsahala.

313-641 Jwale meya ena, mangeloi ana a ileng a rera, e ne ele teronkong ... Mangeloi, ha o ka hlokomela seo, e nyane "ke" ho bolelang "banna": mangeloi, lenqosa lefatsheng. Baentse dibe, mme tsela ele nngwe feela eo ba neng ba ka etsa sebe ka yona ene le hose dumele. Mme tsela ... Ba nale tumelo ya bona, mme bane ba saka ba dumela molaetsa wa Noe. Ha ba yaka ba dumela molaetsa wa Enoke. Mme ba ile ba latola melaetsa ya banna bao ba babedi; Bibele e re ba ile baetsa seo.

Enoke o ile a baporofetela, a re, "Morena o tla ka dikete tse leshome tsa bahalaledi."

Ba ile baporofeta. Mme Noe o ile a aha areka, mme bare, "Ke mohalaledi ya thethehang. Ke letlakala. Haho taba ya hore pula e yatla." Mme lemo tse lekgolo le mashome a mabedi tsa feta, mme o ne a nale tumelo e lokollang seo sohle; ho ne hole tsela ya ho phonyoha, empa bane ba thabetse seo.

314-644 Ke tsela eo holeng ka teng matsatsing ana, hoo batho ba thabetseng maemo ao. Empa ho teng tsela ya ho phonyoha, mme tsela eo ke Jesu Kreste . Amen. Ke wena eo: o na moloko ola, meya yona ela.

Mme ene ele banna ba badumedi, bodumedi bo boholo, empa ba fetwa ke selekane.

Ho jwalo le kajeno. Batho baya kerekeng, mme eba maloko a kereke, mme ba leke hoba batho ba bohlokwa haholo motseng. Ha ba batla ho kaba maloko a kereke, e ba batho ba baholo haholo motseng, ba rutuweng hantle motseng. Ba lahlehetswe ke seo. Ba fositse seo ha jwang

Tsela e nngwe feela eo o ka tsebang seo ka yona ke ka Jesu Kreste ka tshenolo ya semoya, e seng ka theology le hore o bala Bibele ha kae. Leha e kaba o Ramahlale a Bokreste, Methodist, Paki ya Jehova, leha e kaba o eng; hase lebaka hore o eng, o ka se tsebe seo ka Lentswe; ke Moya wa Modimo O Mosenolang ho wena. Ke tshenolo ya semoya.

314-648 Ha Adama tshimong ya Edene, le Eva ... Ha bana bao ba lahlelwa kantle, Kaine ke eo a etla ka theology. A re, "Modimo O lokela ho tseba seo re se etsang ka -- bojohle ba pelo yaka. Ke tla aha aletare e ntle; ke tla beha dipalesa hodima yona; ditholwana; ke e etse hantle. Hantle feela nka kgahlisa Modimo hore A tsebe hore ke lokile pelong yaka." O ne a etsa hantle ho ya kamoo Lentswe le tswileng; Modimo O ne A batla tlotliso; o ile a ya tlotlisa. O ile a etsa sebaka se setle sa ho tlotlisa, se seholo, se setle jwalo ka matsatsing a kajeno. Mme a lokisa seo; a aha seo hantle; a etsa aletare ho yona; e ne e se motho feela.

Empa Abele, hodima tshenolo ... Ho ne ho se Bibele e ngotsweng ka nako eo, empa Modimo wa mosenolela hore ene e se tholwana e re ntshitseng tshimong ya Edene. E ne e se apole eo Adama le Eva ba ileng ba e ja; e ne e le thobalano e ileng ya ba arohanya, mme batseba moo hore batswa ...... mme mading a Adama, le hore mahareng a serpente ke yona e qadileng tsena ... Abele ka tshenolo e Halalelang a ya nka konyana a nehelana ka yona, mme Modimo A re, "Ke sona seo." Hantle feela.

314-650 Ha batheoha Thabeng ya Mohlware, Jesu a re, "batho ba re Nna ke mang Mora motho?"

"Bang bare o Moshe, mme ba bang bare O Elia, mme bang bare O Jeremia, mme bang bare O moporofeta eo."

A re, "Empa lona lere Ke Mang?"

Peterose a re, "Bare O Kreste, Mora wa Modimo o phelang."

A re, "O lehlohonolo, Simone Mora-jona, hobane ha se nama le madi tse o senoletseng sena. (Hlokomela.) E seng ka mangolo, e seng ka sekolo; ha o ya ithuta seo mane seminary; haho motho ya o boleletseng sona. Nama le Madi ha di ya o senolela seo, empa Ntate ya lehodimong o o senoletse seo. Mme hodima lejwe lena ke tla aha Kereke yaka, mme kgoro tsa dihele di ka se e hlole." Ke wena eo. Ke eo Kereke ya Modimo o phelang. Ke seo he. Hodima kereke eo ... Hodima tshenolo ena, kereke e ahuwe. Ke tshenolo e Halalelang, ta hore Jesu Kreste ke Mora wa Modimo, mme o moamohela jwalo ka Mopholosi, o tswile lefung mme o kene Bophelong.

315-655 Mme Moya o Halalelang-karolo tse tsamayang tsa mmele. Kereke ke eo. Ha se lebaka hore e futsanehile, mme ele missioneng, mme o eme tlasa sefate sa phaene moo, leha e kaba eng, ha e mong a kopanela ntlong e ka thoko, hase lebaka hore o ho kae ... Botle le ntho tse ding ha di kopane le Modimo. Ke ho loka ha Modimo ka tshenolo ya Jesu Kreste e bonahetseng hore ke Mora wa Modimo, Mopholosi a le mong. Amen.

Mohlomong, re ka se fumane sena, re tswella jwalo, na re ka etsa seo?

315-657 Ho nale a le mong moo -- moo A ileng ... Mangeloi, manqosa, bareri, bakgethwa, manqosa a sakang a dumela ha Noe a rera bakleng sa bona a ba bolella ba re, "Hobaneng, re lokela ho kena ka arekeng."

Bare, "Mamela mothethei enwa. Mammela matlakala ao. Hobaneng, haho pula. Ke mang ya kileng a utlwa ntho e jwalo? Hobaneng, hle, na ha rena dikereke tsa rona? Na ha re badumedi na?" Hobaneng, e ne ele badumedi.

Jesu o itse ke moloko o fetileng, e tlaba -- moloko oo o tla iphetha pele ho hotla ha Hae, "Jwalo kaha ho bile mehleng ya Noe, ho tlaba jwalo le hotleng ha Mora motho. Hobane ba new ba ja, ba e ja, ba nyala, ba nyalolla." Ba ne ba nale Reno, Nevada, bakeng se seng se itseng. Bana le matlakala ana kaofela kajeno, ho tloha, le ho matha, le ho bapala, basomi, jwalo jwalo: ba nale sebopeho sa borapedi, empa ba latotse matla a jona: selekane, Lenqosa la mohau. Modimo a etsa tsela bakeng sa batho ba Hae -- Selekane sa Hae, baka phonyoha jwang; e nale pholoso ho yona. Pholoso e ne ele sebaka sa ho balehela teng.

316-660 "Re hloka eng ka pholoso?" Kajeno batho bare, "Na ha re phele tlasa tekano ya mmuso? Re hloka eng?"

Ha ke kgathale hore re phela mmusong wa tekano ha jwale; re hloka Madi a Jesu Kreste. Hantle feela. Re hloka Kreste. Ke dumela ho mmuso wa tekano; seo ha sena lebaka le ho pholoswa moyeng. Hantle feela. Mmuso eo e tla feta, mme leloko lena le tla feta. Mme ke eme moo -- moo Bofaro ba emeng, o lokela ho epa maoto a ka bang mashome a mabedi ho ka fumana terone ya bona. Kaofela bofaro le mebuso ya bona ya lefatshe lena, mme kaofela ditla feta, empa Jehova O tla busa ka ho sa feleng, hobane ke Modimo ya phelang. Hodima lefika lena eleng Kreste Jesu re eme ho lona, hobane tse ding tsohle ditla feta.

Kgathallo ka ... Mebuso e tla feta, empa oho, haho letho ... ha ke kgathale leha e kaba eng. Haho letho ha jwale, haho letho bokamosong, haho letho, tlala, kapa tshotleho kapa se seng se ka re arohanyang le lerato la Modimo le leng ho Kreste. Ha motho ya tswetsweng ke Modimo, ha e sale mmopo wa nako, empa e se ele mmopo o sa feleng. Amen. O tswile lefung o kene Bophelong. O tswile ... O fetile nakong ya ho sa feleng. A ka se timele. Mme Modimo O tshepisitse ho motsosa ka tsatsi la ho qetela.

316-663 Jwale o ka ba le kereke e kgolo, le nako tse monate, le tsohle tseo o dilakatsang, ka meswaso e mebe, le dipapadi tseo tsa hao, le ho ho ja disopo, le sohle seo o se batlang, le hoba le moreri ya rutehikleng a eme moo. Mohlomong a ka etsa mosebetsi o betere ho feta bashemane bana ba emeng mona sa tsebeng le abc's. Empa ke buwa nnete; nka mpa kaba le moshemane ya sa tsebeng abc's ho ntherela, ya tsebang Kreste, ho nale tsohle tseo boratheology ba rutehileng ba senang sona. Hantle feela.

317-664 Tlase mola ho la Kentucky e seng kgale, moshemane e monyane ya neng a tseba hanyane le ho ngola lebitso la hae, a re Modimo O mmitsitse ho ka rera mme a batla ntlo ya sekolo. Hobaneng, maemo a sa modumelle hop ka fumana seo. Moreri e mong ya moholo ka tsohle tsa hae a tla ka lebitso la hae jwalo, ka boholo bo boholo a nale degree tsa bongaka, hobaneng, ba re a ka fumana sekolo seo. Hantle feela. O ile a tshwara tsoseletso ya beke tse pedi, haho yaka haeba le moya o le mong. Mme ntatae a kgutla, a re, "Jwale, ha le ka dumela a se fumane, ke molefi wa lekgetho; ke nale tokelo bakeng sa moshemane waka ho ka fumana seo. Moshemane waka le yena o lokela ho fumana seo le yena."

Jwale a kgutlela morao kwana, mme kamora ... Bare, "Jwale, re tla dumella seo ntho e ka bang masiu a mabedi feela." Mme ba modumela sena masiu a mabedi.

Mme ka bosiu boo moshemane eo a ema a balla Bibele bothateng, na ho nale ya kileng a bala sena. Empa ha a palama ho platformo, o ne a tlotsuwe ka Moya o Halalelang. Mme ha a rera, batho ba ka bang mashome a mabedi batla aletareng; mme moreri elwa ya rutehileng a lla atla Calvary e leng aletareng.

Hantle, moena, haho -- e seng seo o se etsang; ke Eo o motsebang ya etsang seo. Ke mohopolo; ke sona seo se etsahala. Ho nka ho tseba Kreste. Ho Motseba ke Bophelo; ho Molatola ke lefu.

317-Q-67 Ka potlako ha re yeng potsong, dipotso tse latelang diya Georgia ...

67. Ke majwe a feng ana -- a hlahang ho Tshenolo 21:19 le 20?

Ha o ka nka nako ho phetla Bibele, ha re sena nako, empa ke tla leka ho kena ho tsona ka potlako. Tshenolo 20, ke dumela haele 21:19 le 20. Eya.

Ho lokile, o tla fumana hantle hore moo o ne a buwa ka majwe a moaho. Mme majwe ana ene e le a motheo. Ha o ka hlokomela ... ke dumela ha le nale seo moo, Moena Neville. Mme lejwe ka leng e ne e le motheo. E seng lejwe la motheo, mme a mang ... Empa lejwe ka leng ene ele motheo. Lejwe ka leng le emetse motheo. Mme ho ne hole majwe a leshome le metso e mmedi. Mme haeba le hlokomela ke majwe a leshome le metso e mmedi, ka leng ... Ho qala ka jaspere, le sardiuse, jwalo jwalo, a emetse lejwe ka bong.

317-671 Ka hare ho Bibele o tla fumana majwe a itseng. Ba bang ba bona ka ho fapana, ha o yaka wa utlwa sena. Ha o ka sheba morao kwana o tla fumana hore ke ona majwe ona ao, ka mabitso a fapaneng.

Empa seo se qadile ka -- ka jaspere. Jaspere e ne ele lejwe -- la Benjamine -- kapa lejwe, oho, mora wa pele, Reubene. Lejwe la pele Reubene, e ne ele jaspere. Lejwe la ho qetela ke Benjamine, la ho qetela ka hodimo.

Jwale, majwe a na a leshome le metso e mmedi eleng a motheo, o na -- majwe a leshome le metso e mmedi a ne a leketla poleiting sefubeng sa Aaron. Mme ona -- o ne a emetse ... E ne ele moprista e moholo -- wa meloko. Le leng le le leng la majwe ana a ne a le moo, ho sena -- pleiti ena ... Mme ha batho ba bona pleiti ena, bahlokomela hore Aarone e ne ele moprista e moholo wa setjhaba, ha ba bone seo.

318-674 Jwale, ha re toba molaetsa wa Moena Neville. Mme ka nako tse ngata ba tlisa Urim Thummim. O ya bona seo se boletswe ka hare ho Bibele ba ne ba tseba hore na molaetsa oo ke nnete kapa jwang. Majwe ao, a ne a bolele seo motho a leng sona, moporofeta a porofeta, mme majwe ao a ne a kgantsha. A ne a etsa kganya haholo, le jaspere, le carbuncle, mme majwe ao kaofela ane a kganya; a ne a etsa ntho e kang mmokodi.

Jwale, jwale, nakong eo Urim Thummim e neng e tloswa ho moprista, jwale Bibele ena ke Urim Thummim ya Modimo kajeno. Mme ha moreri a rera, e lokela hoba karolo mona, mme a behe tshepo ya hae ho lona; e lokela hoba Bibele e dumellane le yena ka hohle. Ke yona ntho eo. E seng feela sebakeng sele seng, mme a re, "Jwale, Bibele e bolela sena." Oho, hantle feela, e bolela tse ngata. Empa o lokela ho dikopanya kaofela. Mme ha Moya wa Modimo o fihla -- Lentswe, dikopana mmoho mme ebe io etsa Kganya e kgolo, mme Kganya eo ke Jesu Kreste. Amen.

318-676 Jwale, majwe ana a leshome le metso e mmedi ke metheo e ne e qala ka Reuben, Gade, jwalo ho ya ho Benjamine: meloko e leshome le metso e mmedi, majwe a leshome le metso e mmedi. Mme majwe ao ka hare ho tempele, ho e ntjha Jerusalema, motheo ka mong o tla bewa jwalo.

Jwale, hlokomela, o hlokomela lejwe. Jwale, o ilo hlokomela ha seo se kganya hantle feela ka se seng, potso ele nngwe.

318-Q-68

68. Hlalosa -- hlalosa tse nne -- dibata tse nne tsa Tshenolo 5.

Moena Neville, ha o nale tokelo ena, kapa ba bang ba lona, ho Tshenolo 5, re tla bala sena motsotso feela. Ke -- ke setshwantsho se setle haholo ... Mona, ke nale seo ka bo nna, Tshenolo 5.

Mme ka bona letsohong le letona la ya dutseng teroneng -- hodima terone hole buka e ngotsweng ka hare le kantle -- mme -- mme kamorao, e manehuwe Ditiiso tse Supileng.

Mme ka ...

Jwale, hase sebaka. Ke batla ho tswella pele hanyane, dibupuwa tse nne. Ha re bone, temana ya 14. Ho lokile, monghadi. Jwale, ke rona bana; hantle feela. Jwale, ha re qaleng mona -- temaneng ya 12, tjhe, ke nahana ...

Mme dibupuwa tsa re, Amen ...

Jwale, ho nale sebaka kamora moo, Moena Neville.

Bona, ka utlwa lentswe ...

Ha re bone, motsotso, ke ne ke bala seo. Oho, ke rona bana moo releng teng; ha re qaleng temaneng ya 6, 5.

Mme emong wa baholo a re ho nna, o selle: bona, Tau ya leloko la Juda, Lehlomela la Davida, e hlotse, mme e tla manolla ... ditiiso tseo.

Mme bona, mme, ... maharengba terone ... dibupuwa tse nne, mme mahareng a baholo, ho eme Konyana e hlajuweng pele lefatshe le thewa, e nale hlooho tse supileng le mahlo a supileng, e leng Meya e supileng ... e tla ... lefatsheng.

319-681 Ke batla o tshware potso eo, mme ha ke sa fumane seo kamora motsotso fatshe mona, ke batla hore o tle o e tlise hape. Ke batla ho sebetsa ka seo, "Meya e supileng ya mahlo a supileng a neng a le ho Konyana." Oho, ke ntho e ntle. (Jwale, re batla ho fumana potso ya moena mona.) Ho lokile, o seke wa lebala jwale.

Mme ya tla ya nka Buka letsohong la ya dutseng teroneng.

... ha a se a nkile buka, dibupuwa tse nne le baholo ba mashome a mabedi ba kgumama kapela Konyana, ... emong le emong a tshwere harepa, ...

Jwale, ke -- tse nne -- dibupuwa mona, ha o ka hlokomela. Jwale, ha re tsweleng pele.

... harepa tsa kgauda, ... ditletse monko o monayte, ... dithapelo tsa bahalaledi,

Mme ba bina pina e ntjha, ... O lokelwa ke seo ... (mme ba tswella pele bare –kaofela batlotlisa Konyana)

320-683 Jwale, dibupuwa tsa Tshenolo, ha o hlokomela seo, sebakeng sohle ... (Lona babadi ba Bibele, mme monna ya ka buwang seo ho ena theipe recordara ...) Dibupuwa tseo tse nne, di nale difahleho tse nne: se seng se nalesefahleho se kang sa monna; sefahleho sa poho; nne sefahleho se seng seljwalo ka ntsu; se seng e ka tau. Mme diya morao; dika se kgone ho ya morao.

Ke ba bakae ba hopolang buka ya kgale ya Tshenolo ha bane ba rera ka yona kgale, ha kene ke nka lemo tse pedi ka Buka ya Tshenolo? Batho ba kgale ba entse seo.

Sheba, dine dika se kgone ho ya morao, hobane hohle moo dineng diya teng dine di ya pele. Ha dine di ya ka tsela ena, dine di tsamaya jwalo motho; ha di tsamaya ka tsela ena, dine ditshwana le tau; ha ditsamaya ka tsela ena, dine ditshwana le ntsu; ha diya ka tsela ena, dine ditshwana le poho. O ya bona, dine di ka se kgone ho ya morao; dine di ya pele nako le nako.

320-686 Jwale, dibupuwa tseo tse nne ... Jwale, ho fumana sena kapele, hobane ha ke batle ho ema nako e telele. Empa dibupuwa tse nne ... "sebopuwa," ka hare ho Bibele se emetse "matla." Mme o hlokomele dine dise seboping kapa lewatleng empa teroneng ya Modimo, dine ditlotlisa Modimo. Tseo "dibupuwa tse nne" dibolela "matla amane" a tswang lefatsheng, mme matla ao a mane ene ele Evangedi tse nne: Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne; hadi thulane.

Mme e nngwe ya tsona, ke ... Jwalo kaha Evangedi e tswa jwalo ka tau, ya sisinyeha, ka sebete; Evangedi e sebete jwalo ka tau, mme ke morena jwalo ka tau. Ha e tla pele jwalo ka monna, e tshwarana jwalo ka monna. Ha e ya e tshwana le ntsu, e nale mapheo a matla haholo. E ... o ya bona aseo ke se bolelang? Ha e tswa jwalo ka poho, e jwalo ka pere e hulang ka thata, mosebetsi wa poho ho hula -- boi -- boima ba Evangedi. Dibupuwa tse nne matla, e neng ele Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne, Evangedi tse nne ntle ho Boteng ba Modimo. E ne ele ...

321-688 Ha o hlokomela, di nale maahlo ka pele le ka morao. Di ne -- di ... Hohle moo diyang, ho ya kganya. Dibona hohle. Mme ke matla a Evangedi ha e tswa; e kaba ... motho; e nale mokgwa wa ntsu; e nale -- ma -- ma -- matla, matla a ho hula, mojari wa boima poho; e nale -- bothata le sebete sa. O ya bona, ke Evangedi tse nne, tseo eleng matla a Tshenolo 4. Ho lokile, jwale e latelang ...

321-Q-69

69. Ke bo mang baholo bana ba mashome a mabedi a metso e mene? Ho lokile, ke dumela hore ke -- ke ... Ke bo mang baholo bana ba mashome a mabedi a metso e mene?

Jwale, ho bobebe; re ka kena ho seo. Baholo ba mashome a mabedi a metso e mene ba ka pela terone. Ke ho temana ... ke dumela hore ke temana ya 4, ke moo re fumanang. "Mme hatswa se seng ..." Ke lokela ho ya ... Ha re bone, ke nale ... 4:10.

Ho lokile, Tshenolo 4:10. Hantle feela. Re tla kena ho seo.

Mme tse nne le baholo ba mashome a mabedi a metso e mene bawa ka pela hae ya dutsebng kapela terone, mme ya phelang kamehla le mehla, mme ba lahlela meqhaka ya bona ka pela hae,

O lokela ke seo, Oho Morena, O lokelwa ke tlotla: hobane o entse tsohle, mme ke moo O re lokisitseng tsohle.

321-691 Jwale, tse nne le baholo ba mashome a mabedi le metso e mene, moholo ke molebedi. Jwale, hlokomela, e ne ele badisa ba leshome le metso e mmedile baapostola ba leshome le metso e mmedi. Mme bane ba dutse, leshome le metso e mmedi ka lehlakoreng le leng le leshome le metso e mmedi ka lehlakoreng le leng. Ho ne hole baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, e neg ele, badisa ba leshome le metso mmedi, ba Selekane sa Kgale, le baapostola ba leshome le metso e mmedi, ba Selekane Sesetjha. Na Jesu ha A re, "Letla dula teroneg tse leshome le metso e mmedi, le ahlola meloko e leshome le metso e mmedi ya Israele"?

Mme tsela eo motheo o leng ka teng ... Ho bile ho nale sefate moo. Mme sefate se boela se beha ditholwa ka makgetlo a leshome le metso e mmedi ka selemo. Mme se beha tholwana tsa sona ka kgwedi, e leng kgwedi tse leshome le metso e mmedi ka selemo. Dibeha jwalo feela. "Leshome le metso e mmedi," ke hore "palo ya tlotliso." O ya bona? Mme ho nale mashome amabedi a metso e mene le bone, e tlaba mashome a mabedi a metso e mene, baapostola ba leshome le metso e mmedi le baetapele ba leshome le metso e mmedi. Ba dutse hodima terone.

322-Q-70 Ho lokile, jwale temana 4 –kapa potso ya bone.

70. Sekareleta se ho Genese 38 se emetse eng?

Sekareleta seo, ha o ka hlokomela, e ne ele Juda. Mme o ne a nale -- bara, mme mora wa hae a nyala mosadi wa Mokanana. Mme mosadi enwa wa Mokanana o ne a sena bana, mme mora wa hae a shwa. Mme molao o ne o lokela ho ... Mora wa hae ya neng a lokela ho tsosetsa ngwanabo motse. Mme monna emong one a sa dumellane le seo, mme Modimo wa mobolaya. O ne a nale mora e monyane; jwale Juda are, "E ma ho fihlela mora -- a hola ho fihlela a hola ho ka o nyala."

Mme ha a se a hodile hore a ka nyala mosadi wa baholwane ba hae ba babedi, jwale, o ne a lokela ho tsosa peo ya baena ba hae –ba shweleng pele ho yena ... Juda ha a kaba a fa mosadi, mosadi wa Mokanana, mora, moshemane, mme a etsa hore a tswelle pele. Jwale a bonahore o phoso, a tswa a tsamaya a ipata sefahleho, mme a itulela jwalo ka sehlola.

322-696 Juda a tla mme a nka mosadi, mme ene ele sehlola, mme a phela le yena. Mme a re ... A re, "Jwale, o tla mpha eng?" Mme yena are ... A re ...

A re, "Mpho ya petsane -- petsane." A re ...

"Jwale, mphe letshwao la hore o tla etsa seo." Jwale a nka seo a tswella jwalo, mme a boloka seo.

Mme ha a ba le petsane, ba seke ba fumana sehlola, hobane ene ese sehlola.

Kamora nako, a bontsha hore o ne a lokela hoba mme. Mme ha a bontsha mme, ba tla ba bolella Juda, "Makoti wa hae o bapetse karolo ya sehlola." A re, "Hobane ke -- o lokela hoba mme, mme bashemane ba hao ka bobedi ba shwele."

A re, "Jwale, o lokela ho bitswa ho tla bolawa ka ho tjheswa."

Mme a romela ho Juda, mme a re, "Monna ya entseng seo, ke monga molamu ona le sekareleta sena." Ho lokile. E ne ele ntate matsale wa hae.

Mme a re, "O lokile ho mphetha.

323-703 Jwale, ha a ..... ngwana wa hae ha a se a tla hlaha, e ne ele mafahla. Mme ha mafahla a ... Ha la pele le tlo hlaha, moetlo wa kgale wa Bajuda, wa pele o ne a na le tokelo ya tswalo, wa pele ya tswalwang pele. Mme bao, hopola, e ne ele ngwana wa hae wa pele. Ho ne hose ya nang le ngwana wa hae. O ne a soka a ba le ngwana ho fihlela nakong e na.

Mme wa pele ha a hlaha, e ne ele letsoho feela. Mme mosadi wa mobelehisi a motlama ka lesela, hobane lesela le ne le buwa ka poloko hore mora wa pele wa Maria a tlabang le yena -- o nale skareleta se emetse poloko.

Ha a kgutlisa letsoho la hae, e mong a tswa pele. Mme ha a etsa jwalo, a re, "Hobaneng ha le etsa seo? E mong o ne a nale tokelo ya tswalo."

Jwale ke seo eleng Genese 38 hantle feela. O ya bona? Ke ngwana wa pele a ntse a dutse ho fihlela hotla ha Morena Jesu Kreste, wa pele e ne e le molao wa topollo.

323-707 O -- o ya tseba ke itse ... Sefofu se senyane, o ya tseba, seo ke buileng ka sona, seo mahlo a sona a neng a le, tsebe tsa hae tsa robeha, empa haeba a nale tokelo ya tswalo, a sena molato, konyana e lokileng sebakeng. Ke seo he.

Jwale tokelo ya ho tswalwa. Ngwana wa pele a tswa, mme ba bone letsoho leo (mme ba tseba hore a ka nna a kgutla hape). Mme ha a sututsa letsoho la hae, e ne e le wa pele, mosadi wa mobelehisi o ile a motlama ka sekareleta mme a kgutlisetsa letsoho kamorao. O ya bona? Empa hantle, e ne ele wa pele. Seo ene ele sekareleta; ha e sale se ntse se hlaha ka hare ho Bibele, ho bolelang poloko; se neng se lebile ho letsibulo.

323-709 Letsibulo la pere, la kgomo, e sale hole jwalo, sohle seo eleng letsibulo (le tlileng pele) e ne ele tlasa poloko, o ne a lokela ho ba tlasa poloko; sohle sene se lokela ho bolokeha. Hallelujah. Oho, seo se ya nthabisa. Na o fumana seo? Bohle ba bolokuwe ke seo. E ne ele molao. Ho bokwe Lebitso la Morena.

Mme ha Jesu Kreste a tswalwa, O lopolotse lefatshe lohle. Hantle feela, O Entse seo. E ne e le Molopolli wa dibupuwa tsohle tse entsweng lefatsheng. E ne ele Molopolli. Mme ... Topollo yohle e ho Yena, mme haho tsela e nngwe o ka tlang ka mesebetsi, ka ho ba leloko la kereke, kapa leha e kaba eng; o lokela ho katla sekareleta, Molopolli, Molopolli wa Kinsman.

324-Q-71 Ho lokile, jwale e latelang ke ...

71. Dikae dimpho ... Ke eng dimpho tse rometsweng ho lefu la dipaki tse pedi tsa Tshenolo 11?

Oho, Moena Palmer, ha o ka se botse dipotso.

Jwale, poloko, ntho ena, sekarelete sena, re ya bona hore seo se bolela poloko.

Jwale, potso e latelang.

Ke dife dimpho tsa Tshenolo 11?

Ho tla nako ... Jwale, kaha rene re tlilo araba dipotso ka bosiu bo bong, hoo motswalle waka wa moreri a ileng a nngolla ka Bajuda, ho kaba jwang.

Jwale, Bajuda bana ba nale lemo tse tharo le halofo tseo ba ditshepisitsweng. Ke ba ba kae ba tsebang seo? Beke tse mashome a supileng tse tshepisitsweng. A re, "Messia o tlatla mme a kgaolwe." Lemo tse tharo le halofo Kreste a rera, o ile a bolawa -- hantle feela ka lemo tse tharo le halofo, lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng A rerile.

Mme hatla tshenyeho, Mo -- Mosleme wa Omar o ne a –a le lebaleng le halalelang, ha Modimo a re, lemo tse kete tse pedi le makgolo a mahlano pele sena se etsahala, se tlabe se eme moo. Moporofeta o bone seo, mme a se bona, mme a re, "Batla ... Baditjhaba batla kena moo, ho fihlela pheletso ya Baditjhaba."

324-716 Jwale, ho sa nale lemo tse tharo tse badilweng. Ha o ka hlokomela, paki tsena tsa Tshenolo 11 diporiofeta sekete, makgolo a mabedi le tshelela, hantle feela lemo yse tharo lwe halofo. Jwale ... Mme bane ba le ho sackcloth. Jwale, hlokomela ministry wa bona, ke eng. Jwale, paki tsena tse pedi diile tsa bolawa.

Jwale, ke ... Bakgutlela ho Bajuda kamora tlhwibilo ya kereke ya Baditjhaba. Kereke ya Baditjhaba e ya hae bakeng sa mokete wa lenyalo, mme jwalo kaha Rebeka a ile a iswa sebakeng sa Abrahama le Isaka mme ho bile le lenyalo ... Mme Rebeka le Isaka batswa ho nka sohle seo eleng sa Abrahama; sohle sa ya ho Isaka. Hantle feela. Mme sa lokela hotla ho Isaka ho fihlela Isaka a ba a nyala. Oho, hallelujah. Ke wena eo he.

325-718 Mme Kreste a fetoha ... Modimo O tsamaya ka ho loka ...? ... mmele o sa feleng. Ha Konyana le Monyaduwa ba nyalana lehodimong, a tswa ka botlalo. Hantle feela. Isaka le Rebeka batswa ka botlalo ho hapa ka hohle.

Mme ha mokete o ntse o tswella Monyaduwa, Monyaduwa wa Moditjhaba a nyalana le Kgosana, Mora wa Modimo, kgalalelong ... Ha ba ntse ba nyalana, ho nale lemo tse tharo le halofo ha -- Moshe le Elia ...

Seo, Moshe a sakang a ... Tjhe, mmele wa hae o ile wa patwa. Mangeloi a ile a monka; ha a ka a fumanwa; ha a kaba a bola. E bile mofuta o motle wa Kreste. O shwele, mme Mangeloi a motlosa, mme e sita le Diabolose ha a tsebe moo a ileng a epelwa teng, mme a leka ho lwana le Mikaele Arekangeloi ka lefu la hae. Ke seo Bibele e se bolelang. Modimo O ile wa monkela tlhwibilong.

325-721 Mme Elia, ha a ne a tsamaya moo, moporofeta wa Modimo tlase mola hola Jordane, a siya kobo ya hae, mme a otla metsi, mme a tsamaya hantle feela ho lew letona le le letsheadi. A tsamaya thabeng. Elisha a re ... A re, "Hobaneng ha o ntatela?"

A re, "Ke batla karolo ya bobedi ya Moya wa hao."

A re, "O kopile ntho e thata, empa ha o ka mpona ke tsamaya ..." O ile a beha mahlo a hae ho yena.

Mme kamora nakwana, hotswa lehodimong hatla koloi ya mollo, mme Mangeloi a mollo, pere tsa mollo, mme Elia a palama mme a ikela kganyeng. Ha a kaba a latswa lefui; o ile a tsamaya. O ne a lokela ho shwa.

Mme ha o ka sheba baporofeta bana ba babedi ba Tshenolo 11, ba nale ntho yona eo Moshe le Elia ba e entseng. O re, "Moena Branham, o batla ho mpolella hore Elia le Moshe ba sa phela le jwale?" Hantle feela.

325-726 Hobaneng, pele ho Thaba ya Phethoho ... Thabeng ya Phethoho, pele Jesu A ya Calvary, Moshe le Elia ke bao moo ba emeng teng ba buwa le Yena. Hantle feela, ba entse seo; ha ba ya shwa. Mme ha ba ya shwa; ba ya phela; ba lokela ho shwa. Ba kgalalelong ba emetse nako.

Mme ha ba rera lemo tse tharo le halofo tlasa tlotsuo ya Moya o Halalelang, ha tlotsuo e tloswa ho Baditjhaba, mme kereke e nkuwe, mme e batang, kereke ya sebele e tsongwa jwalo ka dintja ke makomonisi le ke maloko a Roma ... Mme ha ba tsongwa jwalo ba bile ba bolawa, Ba ya -- ba ya bolawa ... Jwale baporofeta bana ba rera lemo tse tharo le halofo, mme Bibele e itse baile ba bolawa ke – diterateng ke bao ba bolelang hore ke ba semoya, Sodoma le Egepeta, moo Morena wa rona a thakgisitsweng teng. Ke morao kwana Jerusalema (O ya bona?), morao kwana Jerusalema, o bitswang o halalelang.

326-728 Mme ba robala diterateng matsatsi a mararo le masiu a teng. Mme qetellong ya matsatsi a mararo le halofo, moya wa botho wa bona ba tsoha hape. Ba ile ba lokela ho shwa jwalo ka ba bang; ba ne ba lokela ho etsa seo. Mme ha ba bolaile bareri bana ba babedi ...

Barerile kgahlano le bokgopo, mme batheola mollo lehodimong. Ke bo mang ba entseng seo? O ya bona? Ba theola dikotlo hotswa lehodimong, mme ba otla lefatshe ka potlako -- ka nako eo ba ratang ka yona. Mme ba theotse mollo hotswa lehodimong. Mme ba emisa pula hore e seke ya na, kamoo ba ratang. E ne ele mang? Hantle feela Moshe le Elia. Mme ke tseo dipaki tseo tse pedi.

326-730 Mme ba le kerekeng, kapa lefatsheng, ka ho rera, mme ka ho amohela Bajuda hape, mme a ba tlisetsa pako, ho ba tlisa ho dumeleng ho ... Ha ba bona Jesu A tlilo lata Monyaduwa, batla re, "Bonang, enwa ke Modimo wa rona eo re neng re Molebeletse. Ke yena eo." Empa ha a ya tlela yena; O tletse Monyaduwa wa Hae. Mme Monyaduwa wa Hae ...

Ha Josefa a kena Egepeta, ha a kaba a nka baena ba hae le yena, empa o nale monyaduwa wa hae moo. Hantle feela. Empa a itsebisa ho bana ba habo, ho ne ho se motho ya leng teng. Ke hantle feela. Mme ha a iponahatsa ho Bajuda, ho ka sebe ba bang moo e tlaba Bajuda feela. Ke bona ba ileng ba Mmolaya Josefa, a eme moo; mme a re, "Jwale, ke Josefa, ngwanabo lona." Mme a lla.

Mme bare, "Jwale, re ya tseba, hobane re mmolaile."

326-733 Ntho yona eo, Bajuda bao ba bile le nako e thata pele, ka diqoso ba boela naheng ya bona ... jwalo ka dinku hantle feela Thabeng ya Carmel mola.

Ha Morena Jesu a tla bakeng sa Monyaduwa wa Hae, mme ba Mmona, batla re, "Ke eo e saleng re Molebeletse; ke eo he." O tla tsoha ka pholoso mapheong. Hantle feela.

Mme kereke, karolo ya Bajuda, ha baqetella ba bolaile baporofeta bana ba babedi, mme batlapalla diterateng tsa semoya tse bitswang Sodoma le Egepeta, moo Morena wa rona ya ileng A thakgiswa teng, ba romellana dimpho (lefatshe le etsa seo).

327-736 Jwale, Moena Palmer, ke wena enwa. Sheba morao mane paleng ya Roma, mme o tla fumana hore ke setjhaba feela se lefatsheng se romellanang dimpho kamora ntwa: ke mmuso wa Roma.

Ke lona lebaka leo kereng antikreste o hlaha Roma, Sebata setswa Roma; se ka setswe hola Moscow. Setswa Roma, drakone e kgubedu e eme moo e emetse hore mosadi a belehe, diabolose eo ... O ne a le kae Diabolose eo? E ne ele mang? Sesare Augustus ya ileng a tswa ho bolaya bana bohle ho tloha ho dilemo tse pedi ho ya fatshe. Drakone e kgubedu, drakone, sebata se bolela "matla." Matla a Roma a qosa le ho leka ho fumana Ngwana Kreste.

327-738 Mme ntho yona eo ... Nako le nako Ma-Roma, ya kgale pagane Roma e bileng le tlholo e kgolo, ba ne ba romellana majwe a masweu jwalo ka dimpho, jwalo ka se hopotso. Jwale majwe ao ... E ne ele eng, e ne ele mpho mahareng a kereke ya Roma. Hantle, hantle feela. Ho lokela hoba jwalo.

Ke ne ke eme hantle Motseng wa Vatican ka Bibele yaka. Pope a rwetse meqhaka e meraro, Vicarius Filii Dei, tsohle tseo ke ileng ka diutlwa jwalo jwalo, ke nnete feela. Sehlopha sa badumedi hotswa ditjhabeng tsohle tlasa lehodimo, mme ho fela hole jwalo. Ke seo he; ke seo ...

327-740 Ha ke kgahlano le batho ba Catholic (Tjhe, monghadi.); ba lokile jwalo ka mang le mang, empa tumelo ya bona e fosahetse ho ya ka Bibele. Ha Bibele e na e nepile, ba etsa hampe. Vba re ha ba etse seo ... "Haho kgathatsehe hore na Bibele e reng; ke seo kereke e se bolelang." Re dumela hore Bibele e buwa ka ho otloloha. Hantle feela, ke Lentswe la Modimo.

Jwale o ya bona moo, majwe ana a ne a romellwa, ka Tshenolo, ke -- ke majwe ao eneng ele dimpho tseo ba neng ba diromellana. Ba tlileng ho bontsha ... Bibele e re, Tshenolo mona, e re, "Ya hlalefileng a bale palo ya sebata. Ya nang le bohlale a etse seo-me-jwale. Ha eo ya nang le moya ka dineo tse itseng ka hore-mme-jwale." O ya bonakamoo kereke eleng kgutshwane ka teng?

328-742 Monna emotjha o mpotsitse hoseng hona ka dineo tsa moya, ho buwa ka dipuo, thaka le lenyane, le lokileng. Ke dumela ha e tlaba moruti ka le leng la matsatsi. Mme kereke, ka re, "Ho nale tse ngata haholo ka nama. Ha re batle seo, empa re batla ntho ya sebele. Re lakatsa hoba le seo."

O ka se ye ho rera ka seo; ntho ya pele eo oe tsebang, o fumana, e mong o nale dipuo, e mong o nale ho bina, ebe o tla lwana le seo. Empa ha Modimo a fana ka dimpho, ditla itlhahisa. Ho jwalo. O ya bona, ke mpho ya Modimo; ke seo a se rometseng ho Kereke e hlolang.

328-744 Jwale, antikreste o nale se seng; o nale -- le -- tsela ya thetso ya ho etsa dintho tsa hae. Mme ke mmuso wa Roma o romellanang dimpho, ka dineo tsa tlhaho. Modimo o romela dineo tse Halalelang; Roma e romellna dimpho.

Re dumela hore Moya o Halalelang ke Moya; re amohela seo ka kolobetso hotswa hodimo.

Kereke ya Catholic e ruta, "ka eucharist e halalelang eleng mmele wa Kreste, hore ha o amohela bohobe le kosher, ke Moya o Halalelang, Moya o Halalelang, eucharist e halalelang." O ya bona?

Re dumela hore ke karolo ya bohobe; ha re dumele hore ke Mmele wa Kreste. Re ikemiseditse ho etsa sena ka motsotso. Re dumela hore o emetse mmele wa Kreste. Empa haho jwalo ...

328-748 Ke eo phapang mahareng a thuto ya Catholic le Protestant. O ya bona? Kereke ya Catholic e re, "Mmele ke ... Bohobe ke mmele. Kereke enale matla ho ka etsa sena." Na o kile wa bona mo-Catholic a feta kereke, a inamisa hlooho ya hae, a etsa sefapano? Ke hobane kganya eo e nyane e tukang ka kerekeng tlase mane ho tabernakele; e nale kganya moo; mme bohobe boo ba kosher bobeuweng moo. "Mme ke mmele wa Kreste. Mme ha o nka seo, o nka mmele wa Kreste jwalo ka selallo mme o ipolela jwalo: o nka, ka ho otloloha, mmele wa Kreste."

328-749 Re ye rere bo emetse mmele wa Kreste (O ya bona?), ho lefatshe ha le re letho ka seo le bona ele bohobe feela. Mme ha se lebaka leha e kaba, haebe ene ele eng feela, seo sene se emetse feela, hantle feela -- hantle feela ka tsela eo ...

Jwalo ka batho bana bareng, "nkase kolobetswe ka letangwaneng, ke batla ho kolobetswa nokeng."

Hoo ho etsa phapang efeng, ha feela o kolobeditswe? Leha e kaba ke, mme ... hobaneng, Philipe o ile a kolobetsa ka hare ho poolong ... ha letona le neng le kolobetswa ... Ha Philipi a kolobetswa ka hare ho pool, Moya o Halalelang wa mohlwibila hore a fumane Philipe; mme ha a kaba a bonwa maele tse ka bang makgolo a mabedi, a nkelwa Moyeng, wa moneha -- a palama koloi ya mollo hantle feela hotswa lehodimong maele tse ka bang makgolo a mabedi. Amen. Hantle feela.

Jwale ...

Bahalaledi batlaba ho kae ka lemo tse sekete tsa ho busa? Mme etlaba mmele ofeng oo ba tlang hoba le ona?

Ke tla kena ho seo kamora nako [Moena Branham o araba sena karolong ya 820, jwalo ka potso ya 74 -- Mong.]. Batla ba le Jesu.

329-Q-72 Ho lokiole, potso -- potso ya leshome le metso e supileng.

72. Re tla ahlola jwang mangeloi?

Seo se fumaneha ho ... Re tla ahlola jwang mangeloi? Ka hoba bara le baradi ba Modimo. Mangeloi ke basebeletsi; rona re bara le baradi ba Modimo. Mme Bibele e re re tla ahlola mangeloi. Hantle feela.

329-Q-73 Jwale, jwale, ha le ka ... Potso ya 8 ...

73. Hobaneng moriri bakeng sa mangeloi a I Bakorinthe?

Jwale, e mong a ntholle I Bakorinthe -- kgaolo ya11, mme re tla bona seo, o tla fumana seo -- ke ... Ho I Bakor -- kgaolo ya 11, re fumana hore Paulose o ya buwa. Ha nke ke kene ho seo motsotso feela, mme re tla bala seo kapele, mme ebe –re tlaba le seo hape.

Ke nale seo ke batlang ho se bolela ho temana ena, ke nahana hore Modimo a re nehang ka teng. Ha e mong ha a thole seo ... ke nahana ka kgaolo ya 11. Yeah. Ho lokile. Jwale, mamela hantle, hantle feela, hore o tle o utlwisise seo. Jwale, nka mohopolo o hle wa hao o o kenye ka mokotlaneng ho fihlela re qeta ho bala sena (O ya bona?), ho ka buwa ka seo. Mamela hantle, sena ke HOTJHO MORENA.

Ebang baetsesi ba ka, jwalo kaha le nna ke le ... moetsesi wa Kreste. (Paulose o itse, "Lebe baetsisi baka, jwalo kaha ke le moetsisi wa Kreste.")

Jwale, ke ya le kopa, baena, ho ka nkgopola ho tsohle, le ho boloka tseo, ke le boleletseng tsona ... tsona.

Empa ke tla rata ha le ka tseba, hore hlooho ya monna e mong le e mong ke Kreste; mme hlooho ya mosadi ke monna; mme hlooho ya Kreste ke Modimo.

Bona hore ho jwang? Modimo, Kreste, monna, mosadi. Jwale.

Monna mang kapa mang ya rapelang kapa ho porofeta, a rwetse hloohong ya hae, o tlontlolla Kreste.

Empa mosadi ya rapelang Modimo kapa ho porofeta a sa rwala hloohong o hlompholla hloooho ya hae: ...

Jwale, re fumana seo ka motsotso feela, le ho bontsha ha moriri wa mosadi ele lesira.

... hobane ... ho tshwana leha a kutile moriri. (Ho bolela e ka -- ha a kuta moriri wa hae, jwale a beole.)

Haeba mosadi a sa rwale, a beole: ("Beola" ho bolela "lekorwane." O ya bona?) ... haeba e le dihlong ho mosadi ha a kutile kapa a beotse, ha a kwaele.

330-758 Jwale, re ya hantle feela potsong ka ho botsa. O ya bona? Ho lokile. Jwale, ho phoso bakeng sa -- mosadi ho ka kuta ho ya ka Bibele. Jwale, o mamela hantle mona le ho bona hore ha Bibele e sa fe monna tokelo ya ho hlala mosadi wa hae ntle leha a kuta moriri wa hae: sheba sena haeba ele nnete kapa tjhe.

Ha monna ... hobane haho batlehe ha monna a rwala, ... (Hoba, le moriri o molelele.) ... jwalo kaha e le sebopeho sa Modimo: empa mosadi o halaletswa ho monna wa hae. (Na o kile wa nahana ka seo?)

Ke batla ho emisa mona, hobane ke batla ho teba tabeng ena. O ya bona? Mme jwale hopola, ke bone dikete tse leshome tsa basadi ba ratehang (hantle feela jwale, mme bongata ba bangata ka hare ho kereke ena) ba nang le moriri o mokgutshwane, bao ele Bakreste. Mme hobaneng ke tlisa taba ena, ha se ka baka la lona; ke tsela eo le rutilweng ka yona. O ya bona? Ke sona seo. Baruti ba lona ha baka ba le bolella ka sena. Empa ha emong wa basadi ka hare ho Tabernakele a rata seo, jwale ba molato (O ya bona?), hobane hantle feela re ya le bolella ka seo.

Jwale, hlokomela seo.

... monna ... Hobane ... (temana ya 7) ... Hobane monna ...

330-762 Jwale, ke mang ya buwang mona? Jwale, mosadi e mong o ile a re, "Oho, Paulose e ne ele mohloi e moholo-wa basadi."

Jwale, ha re ntse re le tabeng eo, ha re phetleng ho Bagalate 1:8, mme re bone hore Paulose o reng ka sena (O ya bona?) ho Bagalate 1:8. O tla fumana hore Paulose o itse mona ho Bakgalate 1:8 ...

...leha e kaba rona, kapa lengeloi le tswang lehodimong, le rera e nngwe evangedi e nngwe ho nale ena, a newe anathema.

Jwale, le seke la mpeha phoso, behang Yena phoso. O ya bona?

Hobane monna ha a lokele ho rwala hloohong, ka hobane a entswe ka setshwantsho sa Modmo: empa mosadi o halaletswa ho monna wa hae.

Jwale, hlokomela temana e latelang.

Hobane monna ha a etswa ka mosadi; empa mosadi ka monna.

Le monna ha a etswa ka mosadi; empa mosadi o etseditswe monna.

331-765 Jwale, ke bolela sena ka baka la lerato, Mme ke hopola hore letla utlwisisa sena ka tsela yona eo, ke bolela sena. Empa Amerika ... Jwalo ka motsamaye wa hohle, Amerika e fatshe haholo, ka melao bakeng sa basadi ho feta ditjkhaba tse ding lefatsheng. Paris, France, e phahame haholo hlakoreng leo ho nale Amerika basading ba bona. Ho ya swabisa.

Na o ne o kile wa hlokomela hore modimo wa Amerika ke mosadi? Nka tiisa seo ka Bibele. Hantle feela. O ya hlokomela hore o lokela ho hlaha ka kereke ya Catholic ka thuto ya morwetsana Maria?

Jwale, ha mosadi a sa etsetswa monna, e seng ... ha monna a sa etsetswa mosadi, empa monna o etseditswe mosadi, o tla sebeletsa mosadi? O ya bona? Jwale, ho etsahetse eng, seo se qadile mane Paris sa fihla hola Hollywood. Jwale, Paris se ile sa tla Hollywood ho ka fumana batshwantshi ba diphahlo; ke bomadimabe ba basadi ba America.

331-768 Ke eng seo? Moloko wa rona o tlile ka seo ho ka nka mesebetsi ya rona ho tloha ho banna, le ho neha basadi seo, ho fihlela basadi ba nka seo, hantle feela, dihlola. Mme ho buwa ka banna, hantle feela, ke hobane ba nale basasdi mesebetsing. Mme ba theohile hoo ba bileng ba beha basadi hoba baofisiri diterateng. Ke maswabi ho ditjhaba tse ding. E ya, monghadi. O tla etsa eng ka seo?

"O etsang ka seo, Moena Branham?" ke hlompha seo; ke moahi wa Mo-AmericaKe etsa seo ba baholo ba se boletseng. Ha nka ... ha -- ha lelapa, le lahlehelwa ke tlhompho ya bolapa (bana ba sa hlomphe batswadi), lelapa leo le kgaohile dikoto. Ha -- ha kereke e lahlehelwa ke tlhompho ho moruti, hobaneng seo -- kereke e ile. Mme setjhaba se lahlehelwa ke maemo a Lekgotla le Phahameng le diqeto, setjhaba seo se koto tse pedi. Ke hantle feela seo. Re nale hlompho hodima sena, hobane ke batho ba baholo. O ya bona? Empa ho tloha hantle feela tshimolohong. Hantle feela.

332-770 Na o ne o tseba hore monna ya ka hare ho Bibele ho Genese 1, ha Modimo a etsa mosadi le -- le monna, mme a ba etsa ele e motona le e motshehadi, mme Modimo a bolella Eva hore monna wa hao o tla o busa, o tla o busa? Buwa seo mona America mme o bone o tla tholang. Moshemane, hase seo, basadi ba busa banna; ba lokela ho etsa seo. Dibaka tse ikgethang dibelwe ...

Nka tlisa basadi, ha ke lokela ho etsa seo, ho tloha phapusing ho tla mona, ka di tasene, basadi ba lokileng ... Ha kere basadi bohle ha ba ya lokela hore ka nako e nngwe basebetse; ohlomong ba nale banna ba kulang kapa se seng, ba lokela ho sebetsa. Empa ha ba sa lokela ho etsa seo, ba seke ba etsa seo. Sebaka sa bona ke le hae, dipaleisi tsa bona tse nyane; ke hantle feela moo ba lokelang hoba teng.

332-772 Mme basadi ba rona ba Ma-America ba lokela ho ya ja seo kapa ba ya shwa. Esita le ho diphoofolo jwalo, ha seo se hlaha, seo se nka sebaka se senya moloko oo.

Ho nale nonyana e nyane mane Africa, mme ke nonyana e ntle. Jwale, hangata, e tshehadi ke e mpe ho feta e tona. E tona ke e ntle ka ho fetisisa: tshepe e tona, none e tona, kgwale e tona, e -- mokoko, hangata ke o motle ka ... Hobane sethole ke sa le hae kamehla. Se dula hodima serobe; se hodisa ditsuonyana. E fapane le phakwe, noha, pokola, leha e kaba eng (O ya bona?) di hodisa madinyane.

Empa mojahong -- kapa ka botona kapa botshehadi -- hore -- hore mosadi, kapa e tshehadi e hlahisa botle, ke mofuta oo kamehla. Mane Africa, o ka nonyana ... Ho teng nonyana e nyane moo, mme e nngwe kontinente eo, eo ke e tsebang, mosadi o motle ho feta monna. Mme ha a etsa seo ... Nonyana eo ke sehlola. E tla matha e batle tse tona, mme e behele mahe a mangata ha e qala e kopana le e tona, mme e rate hore e tona e dule hodima mahe ha e ntse e tsamaya e ilo batla e nngwe e tona hape. Hantle feela. O ya bona? O ya bona seo ke se bolelang?

333-776 Ke ... Jwale, sheba, hola America kajeno basadi ba rona ... Monna e mong ya motjha hotswa hola hotswa Kentucky o ile a mpolella matsatsing a ho feta, o ile a mpolella hore ho nale basadi ba makgolo a robedi ba sebetsang planteng tse mmalwa hola Kentucky. Mme a re, "Ke ne nka se ikutlwele ke lokolohile ha ke utlwa hore makgoloa mane a bona ke dihlola tsa seterateng, banyetswe ba bile ba nale bana." Monna e mong o ile a nka mosadi wa hae a ya sebetsa le yena botong, mme a batla ho mmolaya. Mme e mong a tswa ho ya thunya monna e mong, mme e mong a seha mme a lwana. Haho batlehe jwalo. Hase hantle ka tsela eo.

Kgutlisetsa mosadi ka phapusing ya ho apehela, jwale se seng le se seng se tlabe se lokile. Empa motlese pontsheng ya setjhaba, o ile. Hantl ... ha ke bolele hore ...

Basadi ba Ma-America bahlahise nko mme bare, "Haho letho ho seo." Mme, "O ya mpontsha." Hantle feela, o lokela ho etsa seo, hobane Bibele e boletse hore o tla etsa seo. O loketse ho etsa seo.

333-779 Mme mona ha ... ho ne ho lokela hoba nako ya kgale ha kereke ya Methodist, ha mosadi a ne a kuta moriri, o ne a lelekwa ka hare ho kereke. Hantle feela, ba entse seo. E ya, hantle feela. Nazarenes, Pilgrim Holiness, Pentecostals, kaofela dine dietsa ka mokgwa oo. Ho etsahetseng?

O ya tseba hobaneng? Re nale makwala hodima pulpit. Ke hantle feela. E mong o tshaba hore o tla lahlehelwa ke mosebetsi, o tshaba hore batla ngala, batswe kerekeng. Haba na hona ho mamella hodima Lentswe la Modimo leha e hlaba. Ke hantle seo.

333-781 Mamela mona, monna ke molaodi; na ha o nahane hore o ka laola ntlo ya hao. Ha o molaodi wa ntlo ya hao. Hantle feela ... Ha o lekgoba ha jwale, empa o mothusi feela. Mme Adama ... Monna o lokela hoba le taolo hodima mosadi wa hae, mme o nale molato tahlehong ya hae. Modimo o entse hore monna a be le maikarabelo hodima mosadi. Jwale, modimo ha a bolela jwalo na.

Hobane monna ha a lokele ho kwahela hlooho ya hae, ka hobane ele setshwantsho sa kganya ya Modimo: ...

Modimo hase mosadi; Modimo ke monna. O ya tseba ha ba etsa morwetsana Maria le tsohle, le -- kapa ho tswella pele jwalo, mme ba rapela morwetsana Maria, o ya tseba se nkgopotsang? Kgosana Diana, eo Paulose a ileng a kgalema ka hae. Hantle feela. A re, "Hobaneng, Modimo ha se mosadi."

Lefika le wetse masimong, mme ba lahla ditshwantsho tsa bona; ke lona lebakaa leo mosadi hola Korinthe, mme ho ya hodimo mola, hore -- ho sebeletswe Diana, ba ne ba batla hoba bareri. Bare, "Hobaneng, moya o re bolella hore re ka rera."

A re, "Eng? Latla Lentswe la Modimo hotswa ho wena, latla ho wena feela? Ha monna a nahana hore ke wa semoya kapa moporofeta, ha a ke a mamele seo ke se bolelang ka Molao wa Morena: ha mosadi a ke a ithute a kgutsitse ka hare ho kereke, a seke a ruta kapa a ba le taolo." Hantle feela. Ke seo Lengolo le se bolelang. O ya bona? Mme Modimo O tla etsa sehlopha sa bareri hore baikarabele ka tsatsi leo.

Jwale, mamela. O re, "Jwale, ke ya le bolella, ke ile ka rutwa seo." O tseba ho feta jwale. Hantle. Ha e mong kapa o ka nka karolo ya moriana, mme e mong a o bolella hore ke mohopolo feela wa hao, mme wena -- mme o ya tswella le ho nka seo, ke phoso ya hao. O ya bona?

334-787 Jwale, mamela sena.

Hobane monna ha a etswa hotswa ho mosadi; empa mosadi hotswa ho monna. Ka baka lena mosadi o lekela ho rwala hobane ke matla a mangeloi.

Mme ha le bala seo? I Bakorinthe 11 : 10. Ha o hlokomela, "matla, matla a mangeloi," I Bakorinthe, hobane mangeloi ke banna, manqosa. Sheba, ke ha e monyane "a" hape. Moo mangeloi a hlokometse, ka Mangeloi a lehodimo, ke ha e le e moholo "A," e moholo "A." Moo holeng e monyane "a," ke batho, mangeloi.

Jwale haho sale monna ... kapa mosadi, ... kapa mosadi kantle ho monna -- monna, ho Morena.

Jwalo kaha mosadi ele wa monna, ha jwalo feela le monna ele wa mosadi; ... ntho tsohle ke tsa Modimo.

Ahlolang ... e le lona: ho loketse ha mosadi a rapela ... (ka moririr o mokgutshwane) ... a sa rwala? (Nahana ka seo jwale.)

Jwale, hlokomela.

Na tlhaho ka boyona ha e le bolelle, hore, ha monna a nale moriri o mollele, ...

O re, "Ho ne ho bolelwa ka eng moo?" Moriri. Nas ha o bone hore Paulose o ne a buwa ka eng? Moriri, o molelele. Ha ... Mosadi o lokela hoba le moriri o molelele. Temana ya14 jwale.

Na tlhaho ka boyona ha e le bolelle, hore ha monna a nale moriri o moholo, ke dihlong na?

335-791 O fumana seo? Ke dihlong ho monna ho kaba le moriri o molelele, empa mosad ... Ke sebaka sa mosadi. Modimo O entse monna a fapane ho nale mosadi: ka tlhaho le ka ho shebahala, le ka sohle. Ha a lokel ho apara phahlo tsa banna ... Bibele e re ha mosadi a tena borikgwe kapa se seng se etseditsweng monna, ke manyala ke ditshila kapele ho Modimo. Mme Modimo o tla molefisa ka seo. O tla mamela mang? Empa sena ke Bibele.

Mme o ya matha mme o re, "Hobaneng, ke nahana hore ho hotle hore -- ho bona mosadi a tenne marikgwe." Empa Modimo o ba entse ba fapane; O batla baapare ka ho sa tshwane.

Mme Bibele e re, "Ha mosadi a apara ntho tse etseditsweng banna, ke manyala." Na o tseba hore manyala ke eng? Ke ntho e nngwe e nyonyehang pela Modimo." Mme Jehova e Moholo O o sheba ole manyala ... Mme Bibele e re ...

335-794 Mme lona ba reng ... Ba bang ba lona basadi mona, le lona banana ba lemong tse mahareng, leshome robedi, mashome a mabedi, le ba dumella ho apara ka mokgwa o jwalo ... Mme le wena, mme ... O ya bona? Ha le apere marikgwe ka tsela e jwalo, mme ba kena seterateng, le -- mme le apere diaparo tsa kgale ba ne ba tsotse, mme o tshwana le motho ya tsotseng ... O ya bona? Mme o tswela moo seterateng ho ya batla thobalano, o ka bonahala o sena molato kapela monna wa hao, empa ha o tswela seterateng mme monna e mong a o lebella hobane o le thekisong ka tsela eo, o molato, mme o tla ikarabela ka tsatsi le leng ka baka la ho feba ka baka la hobane monna e mong le emong o ile a o sheba ka takatso. E bolela jwalo Bibele.

Bibele e re, "Mang kapa mang ya shebang monna ka ho molakatsa, o se a mofebile pelong ya hae," mme o molato mme o tla ...

336-797 O tla kahlolong mme o re, "Morena, O tseba pelo yaka; ha nkaba ka etsa bohlola; ke phetse ka botshepehi ho monna waka."

Empa ho tlaba le monna; ho tlaba le monna mane, e mong mane, e mong, le emong, leshome le metso e mehlano, mashome a mabedi, a mararo, a mane ba eme moo bare, "O molato wa bofebe." Hobaneng? Banna ba bang bareng ore.

"Jwale, ha kena molato wa seo." Jwale, ke eng o ile wa apara ka tsela eo? Ha Modimo ao laetse ho se etse seo, e ne ele manyala ho etsa seo, mme le mmamele "Ke mang ya ratang Susie?" Kapa eng ...

Na o kile wa wa bona se etsahalang moo "Ke mang ya ratang Susie" banna? Le bone seo hantle mona pampiring. Ha rene rele ka hara Casper, Wyoming, se ile sa tla seo. Mme bitso la hae ke mang? Thaka leo ... ho seo "Re rata Susie," kapa ke eng -- e ne ele eng seo? Oho ... Oho, ke tsela eo feng holeng ka teng hosatle kopanong ka Laboraro mantsibuya ba satle thapelong. Ke eng seo? "Re rata ..." Ke eng lebitso la seo? [Kgaitse emong ore, "Ke rata Lucy." -- Mong.] "Ke rata Lucy," monna wa hae o ya mootla, o ile a tshwarwa mane Reno, Nevada, le ngwanana wa motho motsho, mme ba phetse moo ka dilemo. Mme ke seo o dulang hae ho se bona, ho nale ho ya mamela Lentswe. Mosadi e mong o ile a paka seo. Oho, mohau. Haho se hlwekileng kantle ho Jesu Kreste.

Pelo ya hao e hlohonolofatswe, moena, ke -- ke tla o bolella -- lona mathaka, ba bang ... O re, "Oho, hle, sheba ka tlalaseng." Ba bang -- matlaka a mabe le dirobele ke dinonyana kaofela. O ka se ahlole dinonyana ka baka leo. O ya bona? Jwale hopola seo. Oho, hle.

336-802 Jwale, hlokomela.

Na tlhaho ka bo yona ha e le bolelle seo ... (Eo ke temana ya 14.) ... ha e le ruti, hore -- ke maswabisa dihlong ha monna a hodisa morir? (Seo ke sa mosadi.)

Empa ha mosadi a nale moriri o molelele, ke kganya ho yena: ...

Jwale, re buwa ka eng, katiba eo lona batho ba Catholic le e rwalang ka kerekeng? The e seng jwalo. Ho kwahela hlooho eo, ka semamina? Ho buuwa ka moriri.

Jwale. Mme ha mosadi a kuta moriri, o tlositse kganya ya hae, mme ha se ya dumellwa aletareng ho rapela. O ya bona, ho bolelwang mona, "Ha se ntho e tlwaelehileng ho mosadi ho rapela a rwetse?" A re mona, a re, "Jwale, o lokela ho kuta moriri wa hae." Ha a beolwe. "Mme haeba a ka beolwa," a re, "ke ho swabisa dihlong; ke dihlong ho mosadi." Ebe bare, "O lokela ho rwala." Jwale, ke mpa -- ke bala feela lengolo la Paulose. Kaofela ha lona, ho tloha ho lona. O ya bona?

337-805 Empa ha mosadi a nale moriri o molelele, ke kganya ho yena: hobane moriri wa hae ke lesira.

Na ho itswe a rwale katiba? Lona batho ba Catholic kapa lona Ma-Protestanta, kapa e mong, ya yang kerekeng ha lerata ho rwala katiba, a re, "Jwale, ke ya kerekeng, ke lokela ho rwala katiba." Tjhe, o lokela ho hodisa moriri wa hao. Ke eo phapang. O ya bona?

... Hobane moriri wa hae ke lesira. (Mme ke dihlong hotla kereke a sa rwala, hotla aletareng ho rapela.)

Empa ha monna a -- a le ... (Ha ke dumele nka kgona ho hlalosa seo, c-o-n-t-e ...) ... Ho tswella, ho tswella ... (O tseba ho tswella ke eng.), ... ha rena moetlo o jwalo, leha e kaba Kereke ya Modimo.

Jwale, ha le batla ho phehisana ka seo, le phehisana ka seo. Ho lokile, o batla ho tswella ka seo, "Oho, seo ha se etse phapang hohang feela. Ha ba nne ba tswelle pele. Hobaneng, ke nahana hore ha se letho. Ke ... Hase seo moririr o leng sona ha kalo, ke seo pelo e leng sona." Ke nnete; ha pelo e lokile, moriri o tla loka. Uh-huh.

337-807 Tswella, o batla ho tswella, Paulose o re, "H aerena moetlo o jwalo, leha ele Kereke ya Modimo." Jwale ha o batla hoba lehlakoreng la Kaine, Jwale, tswella. Empa sena ke seo Paulose a neng a se bolela ha a re.

Oho, mme ha ke rate ho le tshehisa, hobane ha se ntho e tshehisang. Empa ke ya le bolella metswalle; ke dihlong ho fumana hore tseo di dumelletswe, ke ...

Mammela. Ho lona, kgaitsedi tsaka, ke batla le shebahale hantle; ke seo o lokelang hoba sona. Ke seo o lokelang hoba sona. Mme o lokela hoba hantle le ho hlaphohelwa ha feela monna wa hao a etla, jwalo kaha ele moratuwa wa hao. Mme o lokela ho kopana le yena monyako -- ka kako jwalo kaha o ne o moaka mane aletareng ha a ne a ba monna wa hao. Hantle feela. Ha ke o tshwaye phoso ha o bonahala hantle. Mme ke rata ha o kaba ka tsela eo. Modimo o ya tseba ke rata seo.

338-810 Mona kgalenyana kwana, ke ne ke buwa le Jack Schuller. Ke mang ya kileng a utlwa ka Jack Schuller? Moreri e moholo wa Methodist. A re, "Mosadi o ile a tla, a re -- moriri o le ditshila, mme a hlafuna setisameno, mme aparo tsa hae a sa apara kaofela, a re, O ya tseba, monna waka ha a sa nkgathalla.'"

A re, "ha ke mmone phoso."

Hantle feela. Jwale, empa ho nale eng, o lokela hoba nneteng. O seke wa ntsha botle ba hao hotswa ho Hollywood; ntsha seo ka hare ho Bibele. Kapele ho Modimo, e ba mosadi; eba jwalo ka mosadi; apara jwalo ka mosadi; hlweka. Sebetsa jwalo ka mosadi; o seke wa apara ...

338-813 Monna e mong le e mong ya dumella mosadi wa hae ho etsa seo kapela banna, mme ka ntho tse jwalo, tswela ntle jwale o kute jwang ba lona, mme ntho tse tshwanang le tseo ... Monghadi, ke ya o bolella, moena, ha ke -- ha ke kgantshe ho etsa seo, ke -- ke ... Modimo o tseba seo; ke pelo yaka eo. Empa ke -- ke ... ke tla lokela ho fetoha haholo hlakoreng laka. Ke tlaba morena thabeng ha feela ke ntse ke tswella? Mme ha kese ke sa kgone hantle feela

Oho, moenar, ke dihlong ho mosadi ho ka etsa seo. Mme ha ke –ha ke bolele seo hoo hlokofatsa, kgaitsedi ... ha -- ha ke o nyatse; ke leka feela hore ... Kereke ya rona e nale maloko; batho ba tlileng mona. Empa ena ke ntlo ya Modimo, mme hangata re bolella batho ho se apare seo, ke feela ... Batla ikarabela ka tsatsi la kahlolo. Jwale, hlokomela seo. Mme ha moriri wa hao o hole (O ya bona?) mme eba mosadi.

338-815 Jwale.

Jwale, ho sena ke ... ke ya le kopa, hobane le tla kopana ... e seng ho lokeng, empa bothateng.

Hobane pele, ha le kopana ka kerekeng, ke utlwile hore ho teng diphapang hara lona; mme ke, ... (Seo se ya ho selallo haholo.)

Jwale, mamela seo. Ke lona lebaka leo lengeloi le ileng ...

Jwale, Moena Palmer, nka se o bolelle sena mona ho theipi: o rere ntho yona ena eo ke e rerang mona. Empa o tseba hantle feela mona, mme hobeng moreri, o ya tseba seo, moena. Ho lokile.

339-818 Jwale mangeloi mona tlase ke banna. Ha o hlokomela seo hantle, Moena Palmer, ho batla hole kamora nako, mangeloi. Mme Bibele e tswella ka hore ... O buwa ka monna wa hae kapa mosadi wa hae (O ya bona?); ke seo e leng sona.

Ke lona lebaka le etsang hore Bibele; bare, "Jwale, Modimo O boletse se seng mona, mme e nngwe ..." Tjhe, o -- o kena tabeng eo. Dula hona ntho yona eo; ke phetho seo. O buwa ka monna le mosadi.

339-Q-74 Jwale, ntho e le nngwe eo ke batlang ho kena ho yona; e tla nka feela metsotso e mmedi.

74. Bahalaledi batlaba kae ka lemo tse sekete tsa ho busa? Mme batlaba le mmele o feng?

Ke nahana hore ke potso e ntle haholo eo; ke rata seo. Jwale, ha re shebeng hantle feela.

Tshimolohong Modimo ... Re tla kgutlela thutong ya rona ya Ba-Heberu metsotso feela e seng mekae. Modimo ene ele sediba se nang le mmala e supileng. Ke ba ba kae ba tsebang taba ena? O ya bona? Mme ke ba ba kae batsebang hore Modimo o nale Meya e supileng? Hantle feela, Meya e supileng. Mme ho ne ho nale mahlo a supileng ho Konyana, mme jwale, kaofela seo setla mmoho. O ya bona? Jwalo, e ne ele Modimo.

Jwale, ha A, Maemo atswa A Modimo, e neng e le Modimo hotswa sedibeng sena se seholo ka mmele -- motho, mme seo sa etsa ntho e bitswang Logos, eo eleng kopano ...

339-824 Jwale, ha o nka kopano ka ho sheba, ke monna. Jwale, hore re ... Jwale, ke hona moo re neng re le teng pele. Jwale, ha o utlwisise seo jwale, empa sene sele teng kwana tshimolohong. Ha a ne a etsa motho ... Ha Modimo A ne a etsa motho ka setshwantsho sa Hae, O ile A etsa Mokopanyi. Mme O ile A iphethola nama ... Ha Modimo A ne a etsa motho, ka setshwantsho sa Hae, ba ne ba le ... Ho Genese 2, ho ne hole ... Kapa Genese 1:28, ke dumela hore ke, "Ho ne ho se motho hohang lefatsheng," mme Modimo wa ba bopa ele monna le mosadi. Hantle feela. "Hose motho ho fihlela mobu ..."

Modimo wa tlisa motho ho tla tlase ho fihlela ho diphoofolo; ke mmele ona, jwalo ka diphoofolo ho ka busa lefatshe, a ka moama. Kopanyo eo ho ka ama seo; ha se bonahale moo, takatso, ho nkgella, ho utlwa, kutlo tsena tseo re nang le tsona. Jwale Modimo O ile A etsa seo -- ho ama le ho utlwa seo.

340-826 Mme -- mme ha a ntse a tsamaya tshimong ya Edene, pele jwalo ka mokopanyi (jwalo kaha Moya o Halalelang o tsamaya mona), o etella bophelo ba phoofolo. O laola sohle, empa ho ne ho ka se etsahale ntle leha mobu o ba teng. O ya bona? Jwale Modimo wa baetella pele ho ka busa lefatshe, a moneha kutlo tsena tse hlano hodima lefatshe le ho lokisa -- sefate sa morara mme -- mme jwalo jwalo, mme motho a baonahala a le mong. Oho, sena ke setshwantsho se setle.

Sheba, hobane ha pele a ne a etswa, o ile a etswa batho ba babedi nqa ele nngwe. O erntswe e motona le e motshehadi; monna e ne ele. Bibele e re jwalo. Modimo wa ba etsa e motona le e motshehadi, "Wa baetsa." Hlokomela. Jwale, ha motho a ne a tloswa ho Modimo ho kenywa nameng, o ne a –o ne a se mmoho moo; karolo e nngwe ya hae ene e entse ele ho Modimo, jwale seno se saloka.

E motona le e motshehadi ke bao baya gho kgomo; ke eo pere; mme ke eo poho; mme ke moo hotswa sohle, ka bobedi. Empa Adama, o ... ho ne hole ... O ya bona, ho ne ho nale se seng se hlokahalang. Seo se bonahala hantle feela hore ba re emetse. O fumana seo? Mme mehopolo eo ya rona e lokela hoshwa mona, ho tlaba le mathata, mme re hlolohela ho fumana Bophelo bo sa feleng, hoo ho bontsha hore bo re emetse. O ya bona?

340-829 Mme Adam o ne a hlora. Mme Modimo, ho ka bontsha hore ba ka se arohane ... (Jwale, ke tlo kena nthong e kang yona eo, motsotswana feela.) Sheba, Ha A kaba a nka lerole ho etsa Eva, empa Yena O ile a etswa ka lerole: Adama. O ile A ntsha lehopo ho moetsetsa mothusi, mme e ne ele Eva. O ile a etsetswa monna. E ne ele karolo ya mmopo wa kopanyo. E ne ele karolo ya mmopo w ahae. O ka se arole karolo ya seo; o ne a lokela ho etsa mmopo ona oo.

Ke hantle feela Kreste Modimo ba ne ba lokela hoba Motho a le Mong; o ne a ka sebe se seng se fapaneng. Ha ene ele monna ya lokileng kapa moporofeta, O ne A ka sebe Mopholosi; O ne A lokela hore ke Mmopi ka Boyena. Empa e ntse ele mokopanyi (Om ya bona?) mme tsela eo a neng a le ka yona.

341-832 Jwale, mme monna a tla mona -- o ne a lokile; mme Modimo wa rata seo; A re, "Ho hotle haholo; ha bake ba be lefatshe. Ke phetho. Hobane -- ka ho sa feleng, jwalo jwalo, ha seo se hole, mme ka ho tlisa seo, mme se seng jwalo ka sohle. Mme ha ba ka baphele, mme sebata sa phela, ka ho sa feleng. Ho lokile." O ya bona?

Mme sebe sa kena. Mme ke batla ho etsa seo. Ho ... Jwale batho ba bangata baetsa phoso e jwalo ho Lengolo lena, mme ho ya 23 Pesalema. Ba e bala ka mokgwa o tjena, "Leha, tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu." Jwale, haho ntho e jwalo mona. Bibele ha e bolele, seo, "Khohlo ya moriti wa kwetsa -- kapa kwetsa e lefifi ya moriti wa lefu."

E re, "Leha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu ..." Jwale, pele e kaba moriti, ho lokela hoba le kganya ho etsa moriti. O ya bona? Davida ka hoba moporofeta tlasa tlotsuo, ha a kaba a etsa phosos; o boletse feela Nnete: "Hantle, feela ke (ha o tsamaye lefifing la kgohlong) empa kgohlong e lefifi ya moriti wa lefu ..."

341-835 Ebe o nale karolo e itseng ya morithi. Mme ke tsela eo holeng ka yona mona. Re ya bonahala hape re nale karolo e sa bonahaleng. Mmele ona o lokela ho shwa, mme o tlile ka baka la mosadi, e seng ka ase seng, e seng ka Modimo, mme o tswa ho karolo ya Adama le Eva. O motsho, o mosweu, leha o kaba jwang, o sehlahiswa, mme o le loko la Adama le Eva. Seo se etsa hore mmele wa hao o tswalle sebeng, o nale bokgopo, o tlile lefatsheng o buwa leshano. O senya bophelo ba hao, e seng ka -- o sena monyetla.

Jwale, hobane moya oo otlile ho wena ka tlhaho, mme ka tlhaho ka thobalano, takatso ya ho etsa bana ya monna le mosadi. Mme ha ngwana eo, mme o sa moruti hantle, o tla etsa diphoso. O sa moruti ho lokileng kapa ho sa lokang, o tla nka ho sa lokang. Hobanwe tlhaho ya hae e jwalo.

342-837 Hlokomela ngwana e monyane, a se molelele ha kana, o hlanya haholo, o tla ... O tla -- o tla sotha matsoho a hae, mme a fetohe a be mofubedu mahlong mona, mme a tshware seo. Hantle feela. Ke eng seo? Ke tlhaho ya hao. O fumane seo ho mme kapa ntate, a le mong; o nale seo, kapa ho ntate. Haba saka ba ba le seo, o se fumane ho ntatemoholo kapa nkgono. O ya bona, letswallwa kapa karolo.

Jwale seo se etsa ... O tswalletswe lefatsheng. O tlile ka tlhaho, mme ka ho fela hoba motsho, o le jwang, mme o tsuong, o rohakilwe mme o ya diheleng. Hantle feela.

Empa ha o tswetswe labobedi, Kganya ya Modimo e kganya moyeng wa hao tlase kwana (Hallelujah); jwale ha e sale kgohlo e lefifi, empa e se ele kgohlo ya moriti wa seo. E ka nna yaba o mona ka tlhaho, le ka dintho tse tsebahalang ka tlhaho, empa ho nale Kganya e lekaneng. Mme ka tsatsi le leng Kganya eo e arohanya lefifi. Mme ha Kganya e hlaha, lefifi le ya sutha. Mme ha re le ho Kreste ka mmele oo, lefifi le lefu di ya sutha, mme re wela hantle Kganyeng ya Bophelo. Ho bokwe Modimo. Ke rona bao: haho sale mafu, haho sale lefu.

342-840 Mme ha jwale re nale thabo le lefu, mme re nale bophelo bo botle le matla, mme re na le ho kena le ho tswa, hodimo le fatshe, thabo le mahlomola, jwalo jwalo. Jwale, ke seriti feela seo. Re nale kganya e lekaneng moo holeng Kganya; mme re ntse re le mmeleng, nameng. Empa ka tsatsi le leng letsatsi leo le tla hlaha. Ke nakong ho tlang hop etsahala seo re robetseng ka teng; ke nakong eo dingaka ditla beng di bolela hore ho fedile; mme hona ho hlahella hona ho bonahala, mme kganya ena e Kganya, mme lefifi le kgutlela lefifing. Hobola hona ho kgutlela ho boleng. Ho senyeha hop kguitlela ho senyeheng. Ke nakong eo ho bola ho kgutlela ho boleng, mme re hlaha ho ho bopuwa ka tsela e jwalo ka ho sa feleng. O ka se ye moo ka lefifi leo; o lokela hoba le kganaya lefifing. Ke wena eo moo o leng teng. Ke mmele oo o tlang ho o fumana.

342-841 Re etsang? Jwale, moena waka wa mokreste, kgaitsedi yaka ya mokreste, pele lefatshe le thewa, ha Modimo a etsa lefatshe, kapa ka mmopo wa hae -- motho setshwantshong sa Hae, mme mosadi ka setshwantsho sa monna ka kganya ya monna, O ile a o etsa jwalo ka Yena, ha A re, "Ha re" ho dibopuwa tseo a dientseng, "Ha re etseng motho ka setshwantsho sa rona, ka setshwantsho sa rona ..." kopanyo. Modimo O ne A soka A fetoha nama; O ne a sale moyeng.

Mme Moshe o ile a Mmona. Moshe, "Morena, ha nke Ke bone."

A re, "Tsamaya O ilo ipata kamora mafika, ledibohong kwana. Mme Moshe a ya mafikeng; mme ha a qeta ho feta, diaduma le mahadima tsa ... Ha Modimo A feta, O ne A furalletse ka tsela e jwalo. Mme Moshe a re ene ele Monna. Hallelujah.

E ne ele mang? Melkisedeke ya tlileng, Morena wa Salema, a sena ntate leha ele mme, a sena qaleho ya matsatsi le pheletso ya matsatsi. Ke Yena eo. Mme a tla; ke Yena ya neng a buwa le Abrahama; ka ho ipokeletsa ka tsela e jwalo le ho bopa nama a kena ka ho Oona, ka ho Yona, mme a theoha a ja namane, a nwa lebese la kgomo, mme a ja bohobe le sereledi. Mme Mangeloi a mabedi ...

Mme a tsamaya moo, le ntho tseo e nyamela hohang.

343-846 Ha ke soka ke nahana ka mokgwa o jwalo. Mona nako e fetileng, ke hlaahlela sethunya saka, ke nale sethunya sa .22; ke feela .220 Swift. Mme lona baena ba ntho tsena. Lehlaahlela le lenyane, ke lehlaahlela la mashome a mane a metso e robedi, le le lelele ha kana, hantle feela lehlahlela la .22. Le nale poere ya .30-06. Jwale, ke ... Difeme di tshela seo ka sekete le makgolo a mane a maoto ka motsotswana. Ho lokile, empa o ka kenya e lekaneng ... E tlatse, mme o ka kgona ho fihlela maoto a dikete tse hlano ka motsotswana. Mme -- mme hoseng jwalo, ha o ne o thunya ... Re ne re thunya ka tsatsi le leng ka dijarete tse makgolo a mabedi, mme le hlaahlela leka otla, mme lerole le tla fofa pele sethumya seka thunya. Ke tsela eo ho leng ka teng.

343-847 Jwale o ka nka toothpick(thupa e hlwekisang meno) (o ya tseba, lehlakore la toothpick) mme o fihlela ho hong ka poere, dithollo tse ka bang hlano tse nyane, mme o dibeha mona, mme o kenya lehlaahlela ka mokgwa ona. Le eme mona, mme o tshwere lehlaahlela ka letsohong motsotswana. Mme o thunytsa fatshe maoto a ka bang makgolo a mabedi ho tloha ho wena, mme mobu ha o tsamaye. Tholwana e kgutlela moo e lokelang hoba teng, e ba moya hape gase. Ke ena tholwana ya koporo le ho kopanywa mmoho, mme hang hape e kgutlile. E kgutlela morao ho ka bang lekgolo la dibillione tsa dilemo, morao ho digase. Digase tseo e lokela ho bopeha le ho kgutlela morao ho koporo ho ya lesobeng, mme jwalo, jwalo feela. Digase diile tsa ema.

344-848 Jwale, ke wena eo. Ke seo re leng sona mona. Re tswa hodimo. Tshimolohong re ne re le ho Modimo. Lesira le ile la re sirela ho ka tseba seo. Empa Jesu o bolletse barutuwa ba Hae hore o bile le bona pele lefatshe le. O ya bona? Re ne re le. O ka se tsebe seo, empa o ne o le teng tshimolohong. Mme ha tabernakele ena ya lefatshe e fela, re nale e nngwe e re emetseng. Hallelujah. Mme tsena tse pedi ditsamaya mmoho, seo re ileng ra se phelela ka tsatsi le leng, jwale re ka kgona ho ja le ho tshwarana ka matsoho. Mme meya e tlasa aletare e lla, "Ho fihlela neng, Morena?"

344-849 Ho mekga e supileng e isang ho Modimo, hobane Meya e supileng jwalo ka –jwalo kaha e theoha. Ho lokile, jwalo kaha o ntse o ya tlasa aletare ya Modimo, e ne e lla e re, "Morena, ho fihlela neng ? Na re ka kgutlela morao?" E fatshe mona.

Modimo o itse, "Nakwana ya selemo, ho fihlela le hlopheha nthong tsohle." O ya bona?

Mme meya e tla kgutla, e be banna le basadi hape, mme e phela ka ho sa feleng lefifi le lefu le ho kula le fedile; haho sale seriti ha jwale; ke kganya ya letsatsi.

344-852 Mamela. Ke sena. Ho ka nna haeba lefifi; ho ka sebe lefifi ho fihlela letsatsi le fihla le le fedisa lefifi. Lefifi le kganya ha di tsamaye mmoho. Hobane ... Ke e feng e matla ho feta? Ke kganya. Mme ha kganya e fihla, lefifi le ya sutha. Amen. Na hao thabele seo? Na ha o thabe hobane o tseba? Haho pelaelo, haho seriti moo. Empa Kganya e na e hloohonolofaditsweng pelong tsa rona ha jwale, se seng se bontsha hantle Mora wa Modimo, matla a Modimo.

Mme re tsamaya mona; hlokomela matla a Moya o Halalelang mme ho ya kopanong, mme o re, "O ne ole Mof. Mang-mang-jwalo, o ile wa etsa ho itseng sebakeng se seng se itseng. O ile wa itshwarella ho tsena haholo, empa HO ITSWE KE MORENA, ema ka maoto, o fodile." Mme sefofu le sehlotsa tsa ema ka maoto. Mme seriti sa monna, se joweeng ke mofetshe, a phela a tsamaya hape a phetse hantle.

344-854 Haho pelaelo, Jesu O itse, "Tsena tseo ke dietsang ntho tseo Ke dietsang le tla dietsa, le tla dietsa le lona." Mme o itse, "Ha ke etse letho ho fihlela Ntate A Mpontsha."

Ke eng seo? Ke Kganya e tlang e kopana le lefifi (O ya bona?) ho ka re lopolla. O fumana seo ke se bolelang?

Jwale, ka tsatsi le leng ho kgutlela morao, mme ha kopano eo e fetoha nama hape jwalo ka ho qaleng, e be Jesu O ya tla, mme Modimo ... Ha KresteA le Mong ... Kreste O dutse teroneng, mme batho bohle e tlaba batho. Kreste O tlaba hodima terone ya Davida, monna, Morena Jesu, a ka se shwe. Re ka se hlole re e shwa; re ka se hlole re e shwa, haho sale mahlomola, mme re tla phela lemo tse sekete.

344-857 Mme ha lemo tse sekete difedile lefatsheng lena, e be Diabolose a tle; mme tsoho ya bobedi e tla, tsoho ya ba sa lokang. Bakopana mmoho e le sesole se seholo bo bo kalo ka lehlabathe la lewatle, mme batla ho hlasela bahalaledi. Mme ha seo se etsahala, Modimo o nesa mollo wa sebabole hotswa lehodimong le ho ba fedisa.

Mme Johanne o itse, "Ka bona lehodimo le letjha le lefatshe le letjha, hobane lehodimo la pele le lefatshe la pele difetile, mme ho ne ho se ho se lewatle. Mme nna, Johanne, ka bona motse o halalelang, e leng Jerusalema e motjha, o theoha hotswa ho Modimo lehodimong, o itukisitse jwalo ka monyaduwa bakeng sa monna wa hae." Ke wena moo o leng teng.

344-859 Ke seo he weso, "Mosadi ... Konyana le Monyaduwa e tlaba moo." Ho tlaba le lefatshe le leng, dimillione le dimillione ha raro tsa dimaele. Oho, hle. Motse, Bibele oo olekanywa ka hore dikete tse leshome le metso e meraro ha raro ya dimaele. O bolelele ba dikete tse leshome le metso e mehlano ya dimaele, dikete tse leshome le metso e mehlano ya dimaele, le dikete tse leshome le metso e mehlano ya dimaele hang feela. Hantle feela ka ho hlalosa ho ya ka Bibele e fana ka tsela ya Motse oo. Haho makatse lewatleng, ho ne ho se sebaka ka tseo.

Oho, ho tlaba le botle bo boholo. Mme moo, ho nale sediba moo pela terone ya Modimo, e phallang ka pela terone ya Modimo. Ho teng sefate ka hlakoreng la terone –pela noka ya Bophelo. Mme ho tsena tse tharo ho jwalo -- mekga e e na se beha ditholwana, mme sebeha ditholwana ka leshome le metso e mmedi.

345-861 Ho nale baholo ba mashome a mabedi a metso e mene. Ke oe hoe Monyaduwa wa hao. Ke bao he ba 144 000, tempele ya balebedi. Oho, moena, re ya sebakeng se seng. Ntho tse ka pele. Bone ... Baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, 144 000, Monyaduwa wa Kreste, hle, o ya buwa ... Lehae la ka, lehae le lokileng ... Amen.

Ho nahana hore ke monyetla oo, mme o fela o nale monyetla. Mme hobaneng o kgetha ho tsamaya lefifing moo o sa boneng Kganya, mme o shwa o kena bothateng mme o sebe letho? Hobane ha Kganya e fihla e ba le matla, haho sebaka bakeng seo. E ya, o fumane moo Kganya eleng teng. Ke tsela eo ha ntho tsohle dikgutlela ho Modimo ... Lefifi le nale qalo; lefifi le nale qetelo. Kganya ha e na qalo kapa qetelo. Modimo ha a na qalo le qetelo. Jwale ka tsatsi le leng lefatshe lohle ka dibe tsa lona le botle ba lona, bo bitswang, le ka ditakatso tsa lona hantle feela, mme ha botle ba lona bo fela e ba lefeela, mme ha bo sa tlaba teng. Haho sa tlaba le letho, leha ele mohopolo. E bolela hore, ho ka se hlole ho bile letho.

346-863 Empa ho bokwe Modimo O tla nne o be ka ho Yena. Jwale ho nale mmele o tshwanang le wa Hae wa kganya, mme o phela le Yena, le ho ja le Yena, le ho dula le Yena, le ho tsamaya le Yena kamehla ka nako tsohle. Mme mengwaha e tswella kamehla, lefatshe le se nang pheletso.

Mme o nale kgetho mantsibuyeng ana. Ha o soka o loka sebakeng seo, haho kgathatsehe o ya ha kae kerekeng, leha o kaba matla ha kae, o lahlehile ho fihlela Kreste ka bophelo boho Kreste ka Bophelo bo botjha hara lefifi leo ka ho tsamaya. O ka nna wa fihla molebedi. Bodumedi ... Jwale, mamela motswalle; ka bodumedi. O ya bona? Kaofela bana ba Kaine ba nale bodumedi. Bajuda bao ba nale bodumedi ka tumelo ya Jesu e tla, empa ba latotse tumelo eo.

346-865 O ka nna waba o modumedi kajeno. O ka nna waba Mo-Presbyterian, Mo-Methodist, Mo-Pentecostal, Mo-Nazarene, Mo-Pilgrim Mo-Holiness. O ka nna waba modumedi feela, e ya kerekeng ya hao mme o pake; o ka nna wa hweletsa wa etsa tsohle. O ka nna wa tlisa boshome; o ka nna wa tshwara moahelane wa hao hantle. Seo ha se amane le bophelo bo sa feleng. Kaine o entse seo sohle. Hantle feela.

Bibele e boletse hore lehola le koro do mmoho. Peo e nyane ya koro ya kgale ... e lapela pula, mme -- le lehola ka tsela e jwalo. Ha pula e etla, lehola le thaba mmoho le koro. "Empa ditholwana tsa tsona, le tla ditseba."

346-867 Jwale, ha re rapele nakong eo re ntseng re lekola tholwana tsena. Jwale, Ntate, Modimo, ho bile le dipotso tse matla matsatsing ana. E ka nna yaeba ha ke ya etsa se lokileleng, empa ka tsebo yaka ... O tseba pelo yaka. Ke ya rapela, Modimo, hore O amohele seo. Mme jwale, mohlomong, ho tse ding tsa dipotso tsena, ha ke saka ka diaraba hantle, ebe O buwa le dipelo tsa batho, mme O dientse kamoo O batlang. Ke utlwa e ka O njwetsitse. Empa haeba ke le phoso, e be o nneha seo.

Mme ke ya rapela, Modimo, ha ntho ka nngwe ya ntho tsena tse ka pelong tsa bona, mme dikenyeletse ka ho dihatella ka hare, "Eya, ke ena kereke; ke tsena dintho tsena. Ke sena seo Bibele e se bolelang."

347-869 Mohlomong basadi, Morena, O ya tseba hore e ne e se maikemisetso a ka ho bolela seo. Empa, Modimo, ke -- ke rata kgaitsedi tsa ka, mme o tseba seo, Ntate. O ya tseba hore na ke ikutlwa jwang ka bona. Empa ho ema ho ba bolella ntho e seng yona, ke tlabe ke le -- ke ba thetsa. Ha ke rate ho ba mothetsi ho kgaitsedi tsaka; ke rata ho bolela feela Nnete. Mme, Ntate, ke nka seo hantle feela hotswa Lentsweng la Hao.

Mme jwale, ha ke nyatse baena baka mona, empa, Morena, ke bolela ha ba bile phoso ka ho dumella ntho tsena. Mme haeba mosadi a tsebile seo mme a tswella ho etsa seo, e be jwale seo se sallane le yena; moruti ha a molato, ka ...

Empa, Ntate, ntho tseo ke Lentswe la Hao, mme ke tsa Hao. Jwale, O buwa le dipelo tsa batho. Ke dineha Wena. Ke tla bona seo O se entseng, Ntate; O ya tseba. Buwa le pelo e nngwe le e nngwe. Re kopa ka Lebitso la Kreste.

347-872 Mme ka dihlooho tsa rona tse inameng, ke ya ipotsa hore o teng ya tlang ho phahamisa letsoho la hae, a re, "Moena Branham, nkgopole, hore nkaba mohlodi, mme ka tsatsi la ho qetela ke apare seaparo saka le hoba le Kreste." Na o ka phahamisa letsoho, wa re, "Nthapelle"?

Bohle le dule le inamisitse dihlooho tsa lona, le diinamise. Modimo A o hlohonolofatse; hantle feela. Moo, Modimo A o hlohonolofatse, dikgaitsedi, le lona baena baka, ba phahamisitseng matsoho a lona. Ke hantle feela.

Jwale, Ntate, O bona matsoho. Ke ya tseba, ka nako tse ding o nahana, "Jwale, thapelo e nyane feela?" Modimo, ke nahana ka mme elwa, ya itseng maobane, "Thapelo e nyane ka hare ho ntlo ka tsatsi lela ha moshemane a neng a e shwa, beke tse tharo a neng a di balletswe ho ka phela, ka bothata ba boko, mme jwale phetoho e tlile."

347-875 Ke nahana hore Hezekia, a inamisitse hlooho ya hae leboteng, mme a lla, "Morena, ke ya O kopa, hore O nkgauhele. Nnahane, hobane ke tsamaile ka pelo e lokileng ka pela Hao." Seo se ile sa fetola bophelo baka ho tloha lefung ho iya bophelong.

Mohooo ole mong hotswa ho Mora wa Modimo, "Lazaru, e tswa moo," mme monna ya shweleng a tsoha.

Oho Modimo, O itse, "Buwa; kopa, mme o tla fuwa. Ha o buwa se seng, dumela hore seo setla etsahala; o tlaba le seo o se batlang."

Jwale, Ntate, ke rapella hore e mong le emong ya phahamisitseng letsoho la hae. And may they be blessed. Mme Modimo, ke rapela hore O thuse dikgaitsedi tsa rona, hore batle ba ... Ha bake ba fumane seo, hore Satane ka televisione le "True Story" magazines, le jwalo jwalo, ka tsela tseo, le mananeo a mang, tsela eo ditshila le manyala ao ho ditelevisione jwalo jwalo, e tlang ho -- e kaba se sebediswa sa ho ka hlola dimillione tse ngata hotla ho Wena, empa ka tsela eo disa lokang ka teng, le ho ntsha ntho tseo tse ditshila ... Oho, ka kutlwelo bohloko eo. Le ho ka tseba hore Moya wa diaboloso o re potapotile le dikgaitsedi tsa rona, mme o leka ho baetsetsa difeshene le mese jwalo jwalo ...

348-879 Mme re fumana hore hara baena -- ka hare ho baena ba rona, Morena, tsela eo ba fumaneng ka yona ho ka tsuba, le ho nwa, le ho tswella ka tsela e jwalo, mme ba nne ba ipetse Bakreste. Ba bolelle hore le Diabolosi o dumela seo le yena. Mme ha a bolokeha; O ya dumela mme o ya thothomela.

Mme jwale, Ntate, re rapela hore o re hauhele, mme o re tshwarele melato ya rona, mme mohlomong ba bang ha baya phahamisa matsoho a bona; Oho Modimo, e ba le mohau. Mohlomong mohau, mohlomong ba phahamisitse matsoho.

Re itokisetsa ho nka selallo, Morena. Re tshwarele melato ya rona bophelong bona bo fetileng. Mme re amohela tlhohonolofatso tsa Hao, hobane re kopa sena ka Lebitso la Kreste. Amen.

348-882 Morena A le hlohonolofatse. Ke kopa tshwarelo ka ho letshwarella ha kana. Ke mpa ke ipotsa feela hore, pele ho selallo, haeba ho nale e mong ya tlileng ho rapellwa, ya ratang ho rapellwa, jwale, re tla thabela ho etsa seo ka nako ena, haeba hop nale ya batlang ho rapellwa.

Ho lokile, moena, monyolle moena; seo se lokile. Mme motsotso feela, mme ebe re ilo –re ilo arohana. Mme ha re arohana, ebe bao ba batlang ho sala bakeng sa selallo, ba ka sala. Empa hantle hona jwale re rapella ba kulang. Bibele e itseng?

Ha moena a sa kgone ho tsoha? Hantle feela. Ha a dule moo; re tla tla ho yena. Ho lokile, ha a dule moo. Mme re tlatla ho morapella. Ho lokile. Ho lokile, monghadi, ha re -- ha a dule hantle feela moo. Ho boima ho yena ho ka ema, hobaneng, re tla thabela hotla ho yena.

349-885 Jwale, ke batla ho bolela sena, metswalle yaka e ratehang. O ya bona, ke -- kem tseba hore Modimo o tiisitse sena ka makgetlo ka tsela tse ngata. O ya bona? Ha ke moruti ha kalo; ha kena thuto. Ke rata Morena Jesu. Modimo O ya tseba hore ke ya Morata. Empa ntho eo ke neng ke e bileditsweng: ke ho rapella ba kulang. Na o dumela seo? ...? ... E sita le pele ke tseba ka neo ena, ke ne ke atisa ho ya sepetlele; mme ke hopola baoki ba ne bare, "Jwale, o tla loka." O ya bona? Mme se seng seo Modimo A ileng a se lokisa ho ka hlompha thapelo tsa batho,

Ke nahana hore mantsibuyeng ana, ha seo se ka bitswa, ho ya ka lefatshe lohle, mme bare, e mong le emong Moena Branham a morapelletseng, e tla mona, ke rata hore o tle mona o fane ka bopaki ho mmuso wa United States ka lengolo. Mme seo setla phatlalatswa ka lefatshe lohle, ke nahana, mohlomong batho ba millione tse nne kapa tse hlano tse ka arabang seo. O ya bona?

349-887 Mme batho, kapa ba bang ba bona ba ne se ba shwele, ho ya ka tlhahlobo ya dingaka, le -- le ba motjhare. Ba bang ba bona ba bolauwe ke dikotsi; ba bang ba bona ke dikotsi feela. Ba bang ba bona ele difofu, dihlotsa, diqhwala, basothehile, ba amehileng, mahlanya, kokelong, ba bang ba sa tsebe le hore re teng dipetlele ho tlo barapella. Ba ba kenya, re lokela aho ba nka. Ba ne ba batla ho fumana seo, e se lebaka hore o ho kae. Metsotsong e mehlano, ba be bafodile, botle, batho ba ratehang, ba lokileng ka matsatsi ohle. O ya bona?

Ke ... Ke eng seo? Hase Moena Branham. Ke Jesu Kreste; O ile a nthomella ho ya rapella ba kulang. Jwale, ke seo moo seleng teng. Seo ha seya atleha haholo hoa Jeffersonville, hobane mona ke sena. Jwale, ke rata ho tseba hore ke nale metswalle yaka e atametseng haholo ho nna motseng ona. Leha motse ka boona, maemo a motse, ha ke a rate. Ha ke rate maemo ao mme ha nkaba ka tlowa ke a ratile; ha ke ne ke le moshemane e monyane, ke dutse, ke bala dibuka, ka re, "Tsatsi le leng ke tla tla mona." O ya bona?

349-889 Ha ke rate Jeffersonville; e silafetse; ke tlase mona. Ke tshenyeho feela, le -- mme seo ha se ya loka. Nyolohela hodimo mane ho Spickert Knobs kapa nqe nngwe feela, mme o shebe tlase mane New Albany le Jeffersonville, ha o batla ho bona seo. Sheba mona, dingaka di bolela seo le tsona ka batho ba mona ka ho fetoha anemia( lefu le itseng) ka baka la maemo.

Mosadi e mong hodimo mona, Mof. Morgan, o ne a ile a fodiswa mofetshe mane Tliliniking, a nahana hore o phonyohile. O ya tseba hore ke eng seo? Boteng ba ntho tsa Colgate leholeng moo ditswellang. Hase sebaka se hlwekileng.

350-891 Thaka le leng le neng le le se soleng, letswa mme le fumana ... Hore o nale asthma. A ya Florida mme mahlo a hae a feela a ba matsho, mme a ya ngakeng, mme a re, "Ngaka ..."

Ngaka ya re, "Jwale, o tswa lwana, haho jwalo?"

A re, "Tjhe, monghadi, haho jwalo."

Ha o batla ho tseba lebitso la hae, ke Herby ... Jwale, ha nka nahana feela ... ke -- o mane Union National Bank hola New Albany; ke tellera moo. E ya feela moo mme o batle "Herby," o mmotse.

Mme a re ... O ile a re; a re, "Ngaka," a re, "Ke nale tshwaetso."

Mme a mohlahloba, a re, "Ke hantle feela." A re, "Ke nahanne hore o tswa lwana ." A re, "Moshemane, o dula kae?"

A re, "O ka se tsebe sebaka seo," a re, "Ke dula motseng o mong o monyane pela Louisville, Kentucky, o bitswang New Albany, Indiana."

A re, "O batla ho mpolella hore o haufi le noka e na e nang le metsi a letswai mona hola Miami, o tswa moo?" A re, "Ha o ka dula Jeffersonville, Indiana, kapa New Albany, Indiana, o ka phela hohle lefatsheng ho la United States moo sesole se o romelang teng." Ke phetho seo. O ya bona?

Ke sebaka se sa hlwekang hohang lefatsheng, seo ke se tsebang, ntle ho moo ke sebaka sa malaria. O ya bona? Mme ke nale metswalle mona.

350-900 Sheba mona, ke hlola ke ilo ba bona. Sheba ho Ngaka Sam Adair, motswalle waka. Ho lokile. Ho nale Mike Egan, ya dutseng mona. Oho, hle, nka tla ka mabitso a mangata, lekgolo la metswalle ya sebele e lokile, ka mokgwa o jwalo, e lokileng ... Ha se lebaka ke metswalle e mekae, haho letho leo le ka nkang sebaka ho motswalle. O tseba seo.

Ho nale mme ya dutseng morao moo, ha a sana matsatsi a mangata lefatsheng; o lemong tsa bo mashome a tsheletseng. Eo ke mme wa mofumahadi waka, mashome a supileng, ke ya ho mashome a supileng a motso o le mong, o dutse kae kae, ke nahana hore, mantsibuya. Mme mona, ke mosiile ... Ntate waka o patilwe hodimo mola; mosadi wa hae mane tlase Walnut Ridge, ngwana waka o tlase mola. O ya bona hore ke eng?

351-902 Ke ha ke rate ... ke ha ke batle ho dula mona, mme ke dumela hore haufinyana, hantle feela, ke tla lokela ho tloha (O ya bona), hobane seo setla ho nna (Ke buwa sena kele pulpiting mme ke nale Bibele.), ka ho tswella.

Ha ke bolella mosadi waka, ha bane ba re neha tjhelete ho aha sebaka seo sa kereke ... Ke reke ena e tshwara batho bao tjhelete; etswa mona ho ya tlase haho jwalo. O ya bona, nka se nke seo bakeng saka.

Jwale, ke ne ke lokela ho ya aha moo, Meda a re, "Ke batla ho dula mona tulong ya mme waka."

Ka re, "Moratuwa, hantle feela kamoo re tswella, re tla itshola ka seo. O ya bona, seo ha se sebetse. Modimo O boletse seo, 'Karohano,' Ke lokela ho etsa seo."

Mme a re, "Jwale, mme waka ..."

Ka re, "Mme waka le yena. Empa a ka se lese wa hae, mme a Ntatele, o lokela ho bitswa Waka.' Mme ke nnete seo."

Ka tsatsi le leng, hamorao, ke ikutlwa ke lokela ho tswella pele; ho ya -- kapa ho tloha. Empa tsela e teng, kopano eo ha e sebetse mona. Haho sebetse ka tsela e jwalo. Mme e mong le emong ya kileng a ba teng mona kopanong o ya tseba, hobane ke hantle feela mona. Ke seo he.

351-909 Jesu o boletse ntho eo ha A tla. Baitse, "Ke mang thaka lena? Ha se mora wa mmetli enwa? O ile sekolong sefeng? O fumane thuto ena ho kae? Jwale, ha nke ke bone sena ... O re o entse mehlolo, o entse ntho yona e kang yona eo. O entse eng mane Capernaum, ha nke ke bone seo moo."

Jesu o boletse jwalo ... "Ba sala moo hose dumeleng ha bona." A thinya a re ho bona, "Ka nnete, nnete, ke re ho lona, moporofeta ha a tlotlwe motseng wa habo." Na ho jwalo?

Mme re ya tseba mona ... Sheba ... Nka Finney, nka Sankey, Moody; nka John Wesley, ba ne ba sa kgone ho lesa seo (O ya bona?) ho fihlela batswa motseng wa habo bona. Sheba -- sheba -- ho -- ho Moody. Ha Moody, motehi wa dieta wa Boston, a satswa hohang, O ile a tla Chicago pele a tsebahala haholo. O ya bona? O ne a lokela ho fumana sena ka boyena. O lokela ho etsa sena kamehla.

352-913 Empa ha jwale, mona, Modimo O tla araba dipotso e seng William Branham (O ya bona?), ha o ka lebala hore ke William Branham ya etsang seo, o eme mme o rapele. Ke feela Jesu Kreste ya seng a arabile seo le se etsang, ha feela le ka dumela. O ya bona? Ha se se seng ... ha ke kene hohang tabeng eo, ho paka feela. Empa kamora ho etsa sena, mme o tseba bofokodi boo ke nang le bona, mme phoso eo ke nang le yona ... Mme o tseba seo Modimo a se entseng, hantle feela motseng mona.

Motse ona, ka tsatsi la kahlolo, o tla ikarabela, hobane ho bile le diphodiso tse makgolo kgolo mona (Ho jwalo feela.), hantle feela mona. Matshwao le mehlolo, le ho hlaha ha Lengeloi tlase mola, mme dipampiri di boletse seo tsohle, mme batho bantse ba ... Hobaneng?

352-915 Jwale, ka tsatsi le leng ke tlilo tloha mona. Ke ya ipotsa, "Pheletso e tla efeng?" Na ho fedile? Empa ele feela? Ke lemo tse mashome a mane le metso e robedi. Ho se ho se ho kae? Ker ipotsa sena, haeba ele seo.

Sheba, hobaneng ha lefatsje le saka la hlokomela seo? Ho baneng ba saka ba bona kapele? Hobaneng ha ba sa bone sena? Hobaneng ha ba sa bone boporofeta bona le ntho tsena? O ya tseba, ba ka se kgone ho etsa sena, empa ka tsatsi le leng ke tla tloha mona lefatsheng, mme ha ke tlohile, jwale batla hlokomela seo. Ba bang ba lona mona batho le tla hlokomela seo ha ke se ke ile. O ya bona? Empa Modimo A ka se dumelle seo ho etsahala ...