Dipotso le Dikarabo ka Baheberu 2 (57-1002)

259-303 Ke rata ha emong le emong wa lona ya nang le molaetsa a rapelle mosadi. O kula haholo. Ha re tsebe hore o tshwerwe ke eng, mme ha ke tsebe hore na ho e tsaha;amh o tswella pele ka ho hlatsa mme a akgeha mme a ba le feva ya lekgolo le hlano, mme a kena ka hare ho kobo ya dihatsetsi. Jwale ... Empa o lokile ha jwale. Fiva e ile. O fokotse hoo a lahlehetsweng ke pondo tse ledhome. Ha a soka a ... O qadile ho ja kajeno haesale a qetela hoja ka Sontaha. Mme o fokola haholo re bile re tshepile Morena ka yena, mme o mofodisitse. Jwale re kopa hore le tswelle ka ho morapella.

 

259-304 Mme jwale, bekeng e na e tlang, ha Morena a ratile ke tla ya Miami. Motswalle waka wa kgale, Moena Bosworth, o ya hae mme o lemo tse batlileng hoba lekgolo ha jwale. Mme a mpitsa a re, “Moena Branham, o tle o tlo mpona hang feela; Ike batla ho o bolella se seng mona pele ke tsamaya.” Mme a re ... Hobaneng, ke nahana hore o tlo nthapella mme a beha letsoho la hae hodima ka a itsamaela o ya tseba. Mme ke -- Ke nahana hore nka qeta matsatsi a ka jwalo ka motswalle waka F. F. Bosworth. Ho banna bohle bao ke kopaneng le bona lefatsheng ha ke soka ke kopana le monna ya kang, F. F. Bosworth, jwalo ka mosebeletsi. Ha ke soka ke bona motho ya jwalo lefatsheng hohle kapa ya buwang ka F. F. Bosworth empa o ne a nale se seng le se seng sa Mokreste le Moena wa sebele. O re sietse bohato mobung. Ke Moena ya lokileng haholo eo mme o tsofetse ha jwale o batla a ba lemo tse lekgolo. Jwale o ya hae ke phetho seo. Mme a mpolella. O tsebile hore o ya tsamaya mme a lebella feela. O bile le nako e ntle haholo, empa o tsebile hore o ya tsamaya.

 

259-307 KareKa re, “Ke lokela ho ya Michigan bekeng ena ho Moena Bosworth.”

Mme a re, “Ha ke etse taba e telele Moena Branham; Ha ke sa lakatsa ho feta mona. Ke fokola nako le nako.” Jwale o bile motswalle waka ka nako e telele. Jwale haeba ke lokela ho fofela teng mohlomong ke tla kgutla ka Sontaha mantsibuya hoseng jwalo ke tla lokela ho kganna ha ke kgutla ke tla nka nako e telele. Mme rapellang Moena Bosworth. Rapelang feela hore ha a nka ya kgale patriarch, hore a tle a romele koloi ya mollo e tlang ho mokuka. O ya bona? Ke ya morata e bile ntate ho nna.

 

260-311 Monna moholo e mong, ke Moena Seward ... Ke rata batho ba baholo. Monnamoholo Moena Seward, O ile a robala ka tsela eo. ‘Hobane Moena Seward o ne a sa tsofala ha kalo, ha ke nahane jwalo ka Moena Bosworth. Mme ke rapella Moena Bosworth. Sohle ha se sebaka sa dirosa ... O hloka dithapelo, empa ka baka la ho sa re letho -- Modimo O tla molesa ho ikela ka kgotso.

 

260-313 Mme jwale ... Mme o rata hape ko kopola hore hosane Modimo ha a ratile, hore mohlomong ha Modimo a ratile, Moena Sol Coates. O bile mona ka makgetlo, sebetsa posong ka dilemo. Mme a shwela mane sepetlele sa Veterans ka bosiu bo bong. Moena Cox le nna re ile ra ya mmona, mme a le fatshe haholo. Mme a tswella jwalo Mokreste. Mme re ya mmoloka mane Coot -- lefu la Coot ka hora ya bobedi hosane mantsibuya, Moena Neville le nna. Neville trio e tlabe e bina moo; mme re tla arola ditshebeletso, Moena Neville le nna. Ke hore, ha re tsebe hore ke neng moo re entseng ditukiso bakeng sa Meda. Mme hosane lefung la hae mane hosane motsheare wa mantsibuya ka hora ya pele lefung la Coot.

 

260-314 Mme ebe, ka hora ya bobedi, Labohlane, ha Mong. Wheeler. Re mmitsa Pod Wheeler; ke ... ke lebetse hore ke ... Mme o ya tseba ke sa tswa bona pampiri o ne a sa tsebe hore ke eng ho fihlela ke fumana seo. E bile moahisasne ka dilemo, o satswa hlokahala. O ne a le teng mona ka tshebeletsong ka bosiu bo bong mona, mme ke ne ke leka ho mokenya ka hare ho kereke. Ka bosiu bo bong, beke tse ka bang tharo tse fetileng a eme hantle mona mme ke leka hore a tle kerekeng. Hobane ke ne ke nahana hore ha a na porofesine kapa ho tla kerekeng, o nale mora eo eleng moreri wa Baptist. Empa o ne a sena porofeshene ho ya kamoo ke tsebang, mme o ile a ilo kopana le Modimo. Jwale seo setla etsahala ka Labohlano ka hora ya bobedi lefung la Coots. Mme hape, Moena Neville mme o tla bina -- lefung leo. Mme jwale, ha e mong wa lona a batla ho ya tshebeletsong eo, seo ke hosane ka hora ya bobedi. Ke nahana hore ho hotle, na haho jwalo? Mme ya bobedi, e mong hape hosane. Na seo ke hantle? Ka hora ya bobedi lefung la Coots.

 

261-316 Mme jwale, Moqebelo hoseng ... Moqebelo hoseng le tla haswa. Mme Moena Neville o tlabe a se a le tsebisitse tsohle, empa feela -- ha re kaba le tshebeletso ya phodiso ka Sontaha mantsibuya ho tla tloha feela hore ke kgutla neng -- ho la Florida ho bona Moena Bosworth. Ha ke tsebe feela hore na ho etsahalang; ke motswalle wa kgale. Mme mohlomong kgetlo la ho qetela ha Modimo A ratile ke sa le lefatsheng lena. Mme ke ...ha ke tsebe hore ke tla kgona na; mme ha ke batle ho tloha ho yena, empa o ya tseba hore ho jwang, o nale ntho tse ding tseo re lokelang ho dietsa.

 

261-317 Jwalewal, ho nale taba eo ke batlang ho e buwa le soka le eba bangata ka tsela ena, le ho batho bao eleng metswalle yaka ... Ke thabela ho ka bona Kgaitsedi Smith mona. Ke kjgetlo la pele kamora nako e telele. O phela jwang Kgaitsedi Smith? Selemo, hle ke dumela ke nako eo ke qetetseng ho mmona ka yona ... Hola Benton Harbor, ke lakatsa ho ya fihla moo ka tsatsi le leng. Ho lokile. Ke dumela ha ke ne ke qetela ho o bona ene ele lefung la Louisville. Mme ke hopola Kgaitsedi Smith hantle le hore re ...Ke ne ke atisa hotla ka traka kerekeng, hole setshelo sa mashala se leketlang ho yona, mme e ya fatshe le hodimo, mme e bata, amme kedutse kantle ... Oho hle. Metsi a mangata a feta moo, Khaitsedi Smith. E ya monghadi. Jwale re leboha Morena ka maemo ao a fetileng mme re sa morata .. ...

 

261-319 Ntho e nngwe, e mong a ka ipotsa, ka bosiu bo bong ... Ke ne ke buwa le Moena Fleeman ntle mane seterateng. Mme ka nako e nngwe e mong a kare, “Hang ha tshebeletso e etswa, se etsang Moena Branham a tsamaye hang feela?” Ke sena seo eleng sona: mosadi waka a le mong. O ya bona? Mme haeba ke buwa, ke tla buwa halofo ya bosiu mme ke enwa moo ka boyena ka nako e ngata. Mme ke leo lebaka le etsang hore ke potlake ho ya ho yena (O ya bona?) ka nako ya bosiu, hobane ke batla ho buwa; ke buile nako e telele.Ke tla buwa halofo ya hora. Nka se tswelle feela, “O phela jwang bosiung bona? O phela jwang?” Ha ke etse seo. Ke mpa ke tswella feela ka ho buwa le emong ka se seng, mme kebe moo bakeng sa hora. O ya bona? Mme ke lona lebaka leo; a ntseng a eme le kajeno. Mme ke lona lebaka leo. Ke ne ke sa batle feela ho etsa seo le nahana hore ke ne ke sa batle ho tshwara metswalle ka letsoho, mme re hlahise seo, mme jwalo jwalo, empa ene ele mofuta oo. Jwale, e mong le emong ya kulang le ho batla ho rapellwa.

 

262-322 0 Mme Mof. Harvey o ... Mathateng a mangata oya tswella. Eya monghadi. me ha ke bone ... ke ... Jwale, ho ka nna haeba jwalo ho ya kamoo ke tsebang e mong ke ngaka. Mme haeba ke phoso mona platform, Modimo a ntshwarele. Empa ke dumela ha Modimo A tshwara le tsona dingaka ka seo ba se entseng ho mosadi. Ke dumela ho mesebetsi ya bona le meriana ya bona. Hantle feela. Ke dumela ha Modimo A ba rometse ho re thusa, hantle feela jwalo ka boramakoloi le batehi. Empa mosadi e monyane, dingaka di laetse hore a phomole, “O ne a tletse ka mofetshe; haho se ka etswang,”mme e monyane a nale ngwana.

 

262-323 Kde ile ka ya ka rapela le yena ... Mme ke mosadi e monyane feela, ya lemo tse ka bang 25. Tsela eo Modimo A ileng a fodisa ngwana eo “ngwana wa mohlolo” o mane sepetle sa meningitis. Mme a le maemong ao a tshosang -- thaka leo Modimo o a mofodisa. Mme ba, ngaka disa utlwe seo. Ke ile ka ya ho Mof. Harvey, mme ka re, “Jwale, Mof. Harvey, ngaka ha dina tshepo ho wena?” “E, monghadi. Ke ...” Mme monna wa hae a re, “Eya, haho se ka etswang; o ne a tletse mofetshe hang feela.”Ka re, “Jwale seo rte lokelang ho se etsa ke ho dumela ho Modimo, Modimo o tla o fodisa.” Ka re, “Seo se etsahalang, mofetshe wa tsamaya hang feela; empa ha re rapela, mofetshe wa tsamaya hang feela. E ka nna yaba o se o le nako o kula,” mme ka re, “o ka fola hang.” Mme ka re, “Empa kamora matsatsi a mmalwa.” Empa ka re, “O lokela ho dumela hore o tla feela.” Ka re, “Ha mofetshe o fela, o ya shwa. Ha mofetshe o fela, o ya phela.” Mme ka re, “Jwale re tla rapela.”

 

263-327 Mme re ya rapela, mme ka bopaki bo bong le bo bong booo re botsebang, Modimo A fodisa mosadi. Mme hang feela a fola; a ya a bona mme waka a etela baahisane (ha ane a senyehile feela) o ne a sena mahloko ao. Mme kamora matsatsi a mararo a kula hape. Mme a fumana ho lefa molato wa dingaka hore a kgone ho sehwa. Mme jwale, haeba ke fositse Modimo A ntshwarele. Empa ba nka mme eo a monyane, ba moetse ntho e sele feela. Ba montsha moo, mme ba ntsha ntho e kang sejane mpeng ya hae. Mme o ne a le tafoleng ya ho sehwa hora tse ka bang robong. Mooki a re, “E kare thipa ya ho seha, bantshitse dikahare tsa hae ho tloha sebakeng ho ya ho se seng ba mokenya popelo ya polasetiki.” Ho feela hole jwalo feela. Mme sejana sa polasetiki le tse ding mme mosadi a robetse moo. Ka re mohopolong waka dingaka ke ba bolai.

 

263-330 A mpolella a re, “Moena Branham nthapelle.” Mme a re, “Re ya dumela hore mofetshe ola o fedile.”Kare, “Ke nale ditaba bakeng sa hao, ‘Mofetshe wa hao o ya phela.‘” O ka bolela seo ha jwang? E ne ele ka hare; haho kamoo x-ray e ka bolelang ka teng. Mofetshe ke ... O ka se o bone ka tsela ya x-ray; ke nama ka boona; o ka se o bone. Ho ntho ele nngwe eo o ka e etsang, ba ile bakgabela mosadi eo ba moetsa dikoto. Ke phetho. Ka re, “Jwale mme eo e monyane, ke tla bona tumelo ya hae e kae ho Modimo.” Jwale ha ke fositse, ha ke nkile taba eo hampe, ke batla Modimo a ntshwarele. O ya bona? Hobane ha ke nahane jwalo bakeng sa ho buuwa kapa ho dumela dingakeng. Ke phetho. Empa o lokela ho tseba seo o se etsang, o seke wa sebedisa mehlala e jwalo. Ho jwalo feela. Mme jwale, hobane a ka se phele. Ke phetho. Ha a ka phela, e tlaba e meng ya mehlolo e meholo e kileng ya etsahala. Ha mosadi a sheba seo setafoleng, mme a bona diphio tsa hae lehlakoreng, o ile a hlokahala ka tsela e jwalo ... Hobaneng, e ne ese letho ... Nthwana ena ene e ile. Mme lemo tse ka bang 22 ho isa ho 25 mme ya hodisang bana ba bane. Ntho e kileng ya utlwisa bohloko ka ho fetisa eo ke ileng ka e bona. Ka re, “Ka tsela yaka ya ho nahana, ngaka di molato ...” Ha ba ne ba ile ba nka mohlala ka mme eo, ho bile phoso.

 

264-333 Jwale, ke ya o bolella moena; haho kgonahale. Mme ho ... mme ho boima haholo. Hobane ke tseba monna ya neng a nale seo mane California a sena letsoho (O bolokile seo ho pampiri ya hao.), a neng a rapela, mme letsoho leo moo, o ne a nale se seng monwaneng ha jwale; setsung, fihla letsohong, ho ya fihla menwaneng. O ya bona? Ke ka hara, ke dumela hore ke “Herald Of Faith” kgwedi le kgwedi. Leha a ntshitse letsoho la hae kamokgwa o tjena, a bontsha letsoho la hae, kgwedi le kgwedi ntho e ka etsang selemo.

 

264-334 Hantle feela. Ke dumela ... Ke ntho e sa tlwaelehang (O ya bona?); ke ntho e sa tlwaelehang. Hang feela ke ile ka utlwa se seng. Jwale, ka Moena Bosworth, o ile a rapella moshemane e mong ka tsatsi le leng. Mme ke bile le emong kopanong yaka. Empa Moena Bosworth‘ a nka seo. O ile a rapella mosadi ... Jwale, ke ile ka bala bopaki ba mosadi eo. O ne a nale mofetshe, ntle ho nko, e jowe ke mofetshe. Mme hoseng ho latelang nkong ya hae. Jwale, ke tseba sena ... Jwale, eo ke Moena Bosworth, bukeng ya hae e bitswang “Christ, The Healer,” ke dumela seo, kapa, “The Joy Bringer,” . Jwale, ke bopaki ba mosadi, ka lebitso le address. Mme a nale dingaka le tsohle.

 

264-336 Jwale, mane Little Rock, Arkansas, ka bosiu bo bong ka phapusing, ke rapetse mane Little Rock, empa Jonesboro. Eo ke morapelletseng ... Ka re, “Ke tla dula ho fihlela ke rapella motho wa ho qetela.” Ke bile matsatsi a robedi le masiu a robwedi platformong. O ya bona? Mmer ebe ... Mme hona moo hatla mosadi, a tshwere sakatuku ka tsela e tjena, mme ka nahana hore o ya lla. ka re ... Oho, ke nahana hore ene ekaba hora ya bobdedi kapa ya boraro hoseng; ka re, “O seke wa lla kgaitsedi Modimo ke Mofodisi.” A re, “ha ke lle Moena Branham.” A tlosa seo o ne a sena nko o ya bona? Ngaka di ne diitse ... Mofetshe o jele karolo e tshweu hone ho bonahala jwalo. Mme ke ile ka morapella, mme ka kopa Modimo ho mofodisa. Beke tse hlano kapa tse nne kamora moo, ke ne kele Texarkana. Mme hone hole monna e mong ya apereng hantle a dutse moo a re, “Na nka buwa ha nyane feela na Moena Branham?” Hang ha a palama platformong, e mong wa diashara a leka ho mothudisa. Ka re, “Jwale ha re bone.” A re, “Na o hopola mosadi enwa?” Kare, “Tjhe.”A re, “Ha o ka sheba setshwantsho sena o tla mohopola.” Mme o ne a le -- mane Texarkana, mme eo ene ele mme wa hae ka nko e ntjha e metseng, hantle feela jwalo ka ya pele. Jwale, seo se bontsha ha Modimo ... Ke bone seo ha se etsahala. Jwale, ha Modimo a ne a ka etsetsa Mof. Harvey e monyane seo.

 

265-344 Moena Tony, na o nale se seng? [Moena Tony o buwa ka bopaki ba phodiso -- Mong.]

Uh-huh. Amen. Amen. Yep, ke hantle feela seo. Eya, O tla etsa seo; ke Mofodise. Eya. Eya. Eya, moena. Amen. Hantle. Yeah. Ke tlaba le nnete ... Mme seo se kgutlisetsa, mora; o ka kgutlisetsa ho mmontsha. Ke hantle feela seo. Ke ka kgalalelo ya hae; rapela hore Modio o tla lokisa seo. Oho, Yena ... Ke Modimo ya Matlaohle, A ka etsa ntho tsohle. Ha a sa kgone ho etsa seo hase Modimo ya Matlaohle.

 

265-346 Ho nale batho baetsang seoa, ka tsela eo ho tla bang ka teng ka hloho e kang ya nonyana kapa ntho e kang kutu ya sefate sa ouku, sefate sa populire, sefate sa dipalema, mme phapang mahareng a bona -- seo ba leng sona. Ha se re etse ... Ka masiba a bonolo, mme tse ding ka matlalo, ao o ka ... O ya bona, ke Seemahale haufe le moo, ka ho busa. Hobane batshwere matsoho. Mme ke ya tseba hore A ka kgona ho etsa seo. Mme re tla rapella seo; re tla rapela. Ke nnete. Re nale ... E ya mme, ho lokile tswela pele. [Kgaitsedi Snyder io fana ka bopaki baphodiso -- Mong.]

Amen. O ya tseba ke lekile ho nahana Kgaitsedi Snyder, ka tsatsi le leng ha kene ke eme mona tlasa tlotsuo, ka nahana ...ka bolella Moena Cox; ka re, “Ha ke no leka ho etsa senola kopanong tlase mane Tabernacleng.” Oho, ha o tsebe tsela eo diabolosi a ntommeng ka teng kgaitsedi. Hjwang ... O ya tseba, ho bolela ka tshenolo tsena ...

 

266-349 Mme monaa, ho etsahala hore Mof. Wood’ kgaitsedi mona ... ha ke soka ke bona batho. Bongata ba bona bo ile ba fola, mme emong le emong ... Hobaneng, o ya tseba, ke bongata ba batho bana. Mme kamora ... Ntho e makatsang jwale ausi wa hae, ke ne ke ja dijo tsa mantsibuya le bona dibelke pele ho moo ... Oho, ke ho theohela thabeng tsa Kentucky, mme ka tseba feela hore lentswe la Mof. Wood, mme ho ne ho sa kganye haholo ka phapusing. Mme ke ne ke sa hlokomele; ka buwa le monna wa hae haholo; ba ne ba arohane. Ra ya dula fatshe re eja mme ra kena, ka buwa le monna wa hae, ka ema katswa. Mme Modimo ke Moahlodi waka (ke eme mona pulpiting) ke ne ke sa hlokomele mosadi eo. Mme kamora hore tshebeletso e fele, ke ile ka etsa altar call bakeng sa baetsadibe ho ka sokoloha. Mme o ile a utlwa seo mme a tla ho Kreste, a phahamisa letsoho la hae mme a inehela ho Kreste a lla. Mme kamora sohle se fete le altar call, jwalo jwalo ... Mme ha etsahala hore ke fetohe, mme pono ya hlaha mme ka bona moena wa hae eo eneng ele kgaitsedi mme bale mmoho.

 

266-351 Mme ka nahana hore ke mosadi wa Charlie, hobane ke tseba ka ha rene re dutse tafoleng ka tsatsi le leng, ka tlung ya Charlie ... Mosadi wa hae e monyane, nthwana e nyane, Morena a mpontsha mathata a hae. Mme ka ona motsotso oo Morena a ama mmele wa Hae, ntse a dutse moo. Tony, o ne a le teng re ilo tsoma disquirrel (nonyana tsa Amerika) ... Mme Morena a ama mmele wa hae ... bophelo ba hae kaofela, a fodile a ntse a dutse moo. Mme mosadi eo e monyane a dula a ja tafoleng, empa kajeno, o tlile kwano, mme a dula setulong, mme a tla jella pelaka. O ne a sa tsebe seo a neng a se etsa. Monna wahae a dutse ka tsela ena, mme Moena Banks ya dutseng mona, le rona a buwang ... Mme a pota mme a dula setulong sa hae a tla hlakoreng laka. Mme ene ele ka lebaka; Morena a mpontsha pono hang feela hona moo. Mme ka bitsa monna wa hae, hobane ene ele bothata ba basadi; ka qala ho mmolella se etsahetseng. A re, “Moena Branham, ke tsela eo ho etsahetseng ka yona hantle feela, ka tsela eo.” Mme a mmolella seo, mme Modimo a Mofodisa. Ho lokile.

 

267-352 Mme ha tshebeletso e tswa bosiung boo, mme kgaitsedi enwa, ke bone Charles enwa e monyane le mosadi enwa mmoho. Ka nahana, “Eo o lokela hoba mosadi wa hae; empa mosadi w ahae o hlooho e tshweu mme enwa o hloho e ntsho. Mme ka bona pono ena e suthela hukung. Mme a dutse moo a lla kamora ho bitsa altar call ... Kamora tshebeletso ya thapelo, phodiso ya bakulang, mme altar call e entswe, mme kamora pitso eo ya Modimo a sokoloha mme a fola. Mme a nale bothata ba ho ruruwa a fola hang feela bo ile ba motshwara ka dilemo. Mme a nna a tswella jwalo, mme sohle, ho fihlela maoto a hae a feta hotswa(tjhefu) ho tswa mmeleng wa hae: a utlwa a fodile. O ya bona? Mme Modimo ka mohau wa hae a etsa seo. Ke nahana ka pale eo, na haho jwalo Kgaitsedi Wood? Mme ha jwang A ka etsa seo ... Kamora tseo ... Ereng? [Kgaitsedi Wood ore, ”O lahlehetswe ke ponto tse supileng bekeng e fetileng“ -- Mong.]

Ponto tse supileng ka beke. Oho, Ke Modimo, haho jwalo?

 

267-353 Jwale, ke tla o bolella, lebaka Moena Neville ... ke nahana hore mohlomong molaetsa wa mantsibuyeng ana. O itse tjhe o seke. Mme ke nale potso tse mmalwa mona. Ka ikutlwa ke fokola mona bakeng sa dipotso. Ebe ke nale tse pedi kapa tse tharo mantsibuyeng ana. Ke batla ho le bontsha tse ding ke satswa dinehwa ke moruti. Moena Neville -- kapa Beeler o satswa ditlisa ho nna.

[Moena Branham o araba potso tsena ho Kgaolo ya III, ho qala karolong ya 668, jwalo kaha nomoro ya dipotso 67 ho ya ho 74 -- Mong.].

Majwe a emetseng ho Tshenolo 21:19 le 20? Hlalosa dibupuwa tse nne tse ho Tshenolo 5. (O bolela 6; hase Tshenolo 5; ke 6, ke nahana jwalo.) Mme ke bo mang baholo ba 24? Tlosuo ya scarlet e hlahellang ho Genese 38 e bolelang? Mpho ditla romelwa kae hoshweng ha paki tse pedi tsa Tshenolo 11? Bahalaledi batlabe bale ho kae pusong ya lemo tse sekete, mme ke mmele o feng oo ba tla bang le ona? Ha jwang re tla ahlola mangeloi? Ke moriri o feng wa mangeloi o hlahang ho I Bakor?

 

268-355 O buwaka tse ntletle, ke tse lokileng. Nka se difumane hantle bosiung bona; empa ha Modimo a ratile, ke tla leka ho lokisa seo. Hore ...Ke nale tse ngata mona; jwale re tla lokisa mona ha Morena a ratile, mme re ya hatle ho e latelang , oho, metsotso e kabang 35 ho isa 40.

 

268-357 Jwale ho bokwe Ntate ya lehodimong, re thabetse hoba ho Wena. Mme, oho, ho ya makatsas ha mohau wa Hao o re fihlela. Ke ya nahana, bosiung bo bong kopanong eo e nyane, oho, jwale bakulang, mme O tle sebakeng. Mokgohlane wa hae wa theoha hang feela. Ke ya leboha. Mme ke rapela feela hore O tlaba le emong le emong wa rona hona jwale dikopong tsa rona mantsibuyeng ana. Mme re tseba hanyane, o fihlela seo se etla ho rona, seo se bolelang ka thapelo. Oho Modimo, hore o tle o bonahale hara rona ha dingaka ditloha mme dire, ”Ha ke tsebe; ha ke soka ke bona seo,“ mme ebe Morena Jesu A tle maemong ao. Oho Modimo, O wa nnete, mme re thabela seo. Re tshepa hore o tla re leballa melato ya rona ya bothoto. Mme, oho, Re hopole, Morena, hobane re batho nameng, lefatshe la lefifi. Mme one a sheba lesireng, jwalo kaha ho ne hole teng ka pela sefahleho sa hao jwalo kaha re tseba ka botho. Empa ka tsatsi le leng lesira le tla tloswa re tla bona Sefahleho sa Hao. Ke lona letsatsi leo re lehlolohetsweng. Re ya rapela, Ntate, jwale, hore o tla re thusa batho ba Hao ka Lentswe la Hao ho ya kopo ya rona. Tlosa malwetse ohle ho rona. Re ya o hloka Morena. Mme re ya rapela fana ka seo. Re femohau wa Hao ka Lebitso la Jesu. Amen.

 

269-Q-60 Jwale, ho arabeng dipotso, ha ke ya fetisang ba bang naheng ena le ya tseba. Empa ke araba kamoo nka kgonang ka teng. Ke tsena tseo ke diqadileng mantsibuyeng a mang, mme ka lokela ho ema. Ka Moya o le Mong re kolobeditswe mmeleng o le mong ho Kreste. (Le hopola hantle ka dipotso tseo ke neng kele ho tsona. Jwale, seo se fumaneha ho I Bakor 12.) Nakong eo re neng re fumana tswalo. Ke sena ... Na ena ke kolobetso ya Moya o Halalelang, kapa ke tlatso? Jwale, ho nale potso moo, mme re ka nka nako e telele ho yona. Setla tshireletseha ...seo se ka tlama Bibele mmoho. Lengolo ka nngwe le lokela ho tlama mmoho Bibele.

 

269-363 Empa ho leka seo ho ya kamoo ke tsebang.. Tjhe, ha o dumela ho Morena Jesu Kreste, o tswalwa labobedi. Ha o dumela ho Morena, o fumana mohopolo o motjha, bophelo bo botjha, empa seo hase kolobetso ya Moya o Halalelang. O ya bona? O tswalwa labobedi ka ho dumela; o nale Bophelo Bosafeleng. Ke mpho e tswang ho Modimo ka mohau wa Modimo. O ya bona? ”Ya utlwang mantswe a Ka a dumela ho Yena ya Nthomileng o nale Bophelo Bosafeleng“ ke tswalo botjha. Ho bolela hore o fetohile. Empa kolobetso ya Moya o Halalelang eo o kenya Mmeleng wa Kreste. Seo hase o etse ha kalo Mokreste e o kenya ka mohau. O ya bona? ”Jwale, ka Moya o le mong (I Bakorenthe 12) re kolobeletswa mmeleng o le mong. Jwale,“ Paulose ore, ”ho nale neo tse robong mmeleng o na.“ Mme mmele ona ... O lokela hoba le e nngwe ya dineo tsena.

270-365 Empa jwale, jwalo kaha o nale Bophelo Bosafeleng o le Mokreste, o Mokreste nakong eo o dumelang. Jwale, bao hase baikaketsi; bao ke badumedi ba sebele badumelang ho Morena Jesu mme o Moamohele jwalo ka Mopholosi, o tswaletswe hantle moo, mme o nale Bophelo Bosafeleng. Modimo O tlile ho wena. Jwale hlokomela. Bophelo Bosafeleng ... Jesu o boletse, ”Ya utlwang mantswe a Ka mme a dumela ya Nthumileng o nale Bophelo Bosafeleng mme ha atle kahlolong o tswile lefung o kene Bophelong.“ O mmopuwa e motjha. Jwale Paulose o ile a kopana le batho ba bang ho Diketso 19. Ba ne ba nale moreri wa mmuelli ka lebitso la Apollos. Mme Apollos e ne ele monna ya matla ho ya ka Mangolo, mme o ne a tiisa ka Mangolo hore Jesu ke Kreste. O ya bona?

 

270-367 Jwale hlokomela. Apollos, ka hara Lentswe, o ne atiiswa ke Lengolo. ”Tumelo etla ka ho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo ya utlwang Lentswe laka mme a dumela Ya Nthumileng o nale Bophelo Bosafeleng.“ Fumana seo? Apollos, a Lentswe, o ne a tiisitswe ... Mme bana ene ele Bakreste; e nelele badumedi. Mme Apollos o ne a tiisa ka Lentswe, hore Jesu ke Kreste. Mme bathaba mme baamohela Lentswe, ba ne ba tseba feela kolobetso ya Johanne. Mme Paulose a feta lebopong la Efese, a fumana barutuwa, mme a re, ”Na le se le fumane Moya o Halalelang e sale le dumela?“ O ya bona? Jwale, ha o dumela, Jesu a re, ”Le nale Bophelo Bosafeleng.“ Ke tswalo e ntjha. Ke bopaki ba rona, ka phetoho. Empa kolobetso ya Moya o Halalelang ke matla a Modimo hore o be le neo tsena tse robong; jwalo ka, thero, boevangedi, baapostola, badisa, baporofeta ... Mme neo tsohle tsa mmele ha le kolobeditswe ho oona. Mme seo ha se o etse Mokreste ya fetang; seo se maemong a lekaneng a sebetsang ka Kerekeng ya Hae.

 

270-370 Jwale, dipotso ke ... Ha re arabeng seo ka bonngwe; ho teng potso tse tharo. Ka Moya o le mong re kolobeditswe Mmeleng wa Kreste. Ke hantle feela, I Bakorinthe 12 e tla araba seo. Ho lokile. Nakong eo re fumana tswalo ya bobedi, na ha sena se etsahala? Ke neng? Ke seo ba batlang ho se tseba. Eya. ”Ka Moya o le Mong ...“ Tjhe. Tjhe. Ka Moya ole Mong re kolobetswa mmeleng o le mong. O ya bona, seo hase nakong eo tswalo e qalang; e qala ha o dumela ho Morena Jesu. Jwale, o ya bona, haho -- haho ntho e jwalo ... Jwale, mamela hantle. O ka etsa eng ntle ho dumela? O ka etsang? O ka etsang ntle le ho dumela? Mpolelle ntho ele nngwe eo o ka e etsang. Haho seo o ka se etsang ntle le ho dumela. Jwale, hase seng setla kantle le ho dumela, hase seo o ka se etsang; ke ketso ya Modimo. Kahoo ...

 

271-373 Jwale, ha re ka re seo -- seo ... Nako tse ngata ke bone, a nako tse ngata, batho baamohela seo ”bopaki ba ho buwa ka dipuo“ jwalo kaha Moya o Halalelang, mme ka nako tse ding o sisinya batho, kapa ka ho baotlanya, bare, ”Bolela seo. Bolela seo. Bolela seo. “ O phetha lentswe hodima lentswe, ”Phetha seo. Phetha seo. Phetha seo.“ O ya bona ke seo o iketsetsang sona. Mme o seke-o seke wa etsa seo ... o seke ... ha se letho. O ka ferekana feela le leme la hao. O ka fumana ntho tse ngata mona. Empa ha o tswa boweneng ka tumelo, seo se lokela hoba mpho e Halalelang ya Modimo. O ya bona? ”Mme ka Moya o le mong re kolobeditswe mmeleng o le Mong.“ Hantle feela. O ya bona? Kolobetso ya Moya o Halalelang ke ketso e fapaneng tswalong ya bobedi. E nngwe ke tswalo; e nngwe ke kolobetso. E nngwe e tlisa Bophelo Bosafeleng ha e nngwe e fana ka matla. E neha matla a Bophelo Bosafeleng (O ya bona?) ho sebetsa. Jwale, o fumana seo? Ho lokile.

 

271-Q-61 Jwale, e nngwe ke ena, e tla labobedi, ya bohlokwa phirimaneng ena. Moya wa Jesu o ne o le kae ka matsatsi a mararo ha Mmele wa Hae o le lebitleng? Moya wa Hae o ne o le kae? Jwale, Moya wa Hae, ha o ka latela Mangolo ... Jwale, re ka tlisa dibaka tse ngata. Empa ke rata ho ... Ke mang ya nag le Bibele? Moena Stricker, o nale Bibele? Ho lokile. Moena Neville, o nale sena? Mphumanele Pesalema 16:10. Mme emong ke mang? Kgaitsedi Wood, o nale Bibele moo? Jwale, Moena Stricker (ho lokile, e feng kapa e feng), o mphumanele Diketso 2:27, Diketso 2:27. Mme jwale, sebaka sa pele, ha Jesu a e shwa ... Ha o shwa mmele wa hao o ya shwa. Lentswe ”lefu“ le bolela ”karohano,“ ke ho arohana le baratuwa. Empa mona ( ya bona?) O itse mona ho Mohal. Johanne 11, ”ya utlwang ...“ Tjhe, ntshwarele; ke ho Mohal. Johanne 5:24, ”Ya utlwang Mantswe a ka o nale Bophelo Bosafeleng.“

 

272-378 Jesu o itse ho Martha, ya tlileng ho Mokgahlanyetsa ... A re, ”Hoja o bile teng e kabe kgaitsedi yaka e sa shwa. Empa leha hole jwalo, eng kapa eng eo oe kopang ho Modimo, Modimo O tla o neha sona.“ O itse, ”Ke nna Tsoho le Bophelo.“ O ya bona? ”Ya dumelang ho Nna, leha a shwele o tla phela, ya dumelang ho Nna a ka se shwe. Mme ha ke ntse ke kena jwalo meleng ya Mangolo ke fumana hore se seng le se seng se nang le qalo se nale pheletso. Ke dintho feela tse senang qalo tse senang pheletso. Ka tsela e jwalo ha re amohela Kreste, Modimo, re fetoha bara le baradi ba Modimo mme Bophelo ba rona ha bona pheletso jwalo kaha Modimo A sena pheletso.

 

272-381 Jwale, lentswe ”kaho sa feleng,“ re rutilwe seo. Lentswe ”ho sa yeng kae“ ke ”sebaka se itseng,“ ka ho sa feleng (kopano). Mme re fumana hore -- ha e na pheletso, jwalo ka tshotleho tsohle, ho kula, mahlomola, mme kotlo tsohle, mme dihele di nale pheletso. Empa Bophelo Bosafeleng ha bona pheletso, hobane ha bona qalo. Ha boshwe, hobane ha bo yaka batswalwa. Ha bona qalo ya matsatsi. Ha bona qetelo ya nako. Jwale, tsela e nngwe feela ya ho ka fumana seo ke ka ho amohela bosafeleng. Mme Modimo O ne A le teng pele ntho tsohle dieba teng. Modimo ha a na qalo kapa qetelo.

 

272-383 Mme Modimo ene ele Moya o Moholo. Re Mothswantsha ka mmala e supileng ya mookodi ... Seqha sene se tla tloha lefatsheng le leng ho ya ho le leng. Ke metsi feela ho ya bakeng se seng, seo se etsa metsi. Empa jwale, jwalo kaha Modimo ele bosafeleng, mme o ne a le seo: lerato la sebele, kgotso ya sebele, thabo ya sebele, kgotsofatso ya sebele ... Meya eo e supileng (jwalo kaha re kena ho Tshenolo), batswa, ba ne ba entswse ke Modimo, e ne ele tokafatso. Sohle ntle ho se sothuweng. Jwale, tokafatso ele nngwe feela, ke hotla tokafatsong, e leng Modimo. Ebe re tla tokafatsong, ebe re ya Bophelong Bosafeleng: ntle ho pheletso, kapa ntle ho -- ntle ho sohle; ke bosafeleng, Bophelo Bosafeleng.

 

273-385 Jwale, o buwa ka Moya. Hobane re beya meya ya rona hodima lebitla la mobu. Mme mmele ... Nthong ya pele, ha Modimo, Logos tse tswileng tsa Modimo ... Kapa, jwalo kaha ke ile hara seo, Catholic e bitsa seo, ”bosafeleng ba bora ba Modimo.“ ... Jwalo kaha ke boletse pele, lentswe leo ha le fane ka moelelo. O ya bona, ho ka sebe le mora, hobane mora o tswetswe. Mme Jesu O le qalo; Modimo ha ana qalo. O ya bona? Empa Mora ke ... E seng bo mora, empa Mora eo eneng ele Ntate tshimolohong ene ele Logos botswileng ho Modimo. Mme ene ele Sebopeho sa Modimo se senang mahlo a tshwanag le a ka le a hao a ne A le betere. Se ne se sena le ditsebe tse jwalo ka tsaka, Empa tse fetang tsaka. O ya bona? E ne ele Theophany, sena sohle ene ele Theophany. Moshe o bone sena se feta hara lefika. O bone karolo tseo, a re, ”Sene se ka Motho.“

 

273-388 Abraham o ile A mmona A thehetse nameng a ja nama ya namane a nwa lebese a ja sereledi. Abraham o Mmone A theoha, mme A nyamela hape. Re fumana hore mmele ya rona e entswe ka karolo tse leshome le metso e tsheletsong ya lefatshe; e kopane mmoho. Mme Modimo O e kopantse mme A beha Mangeloi a mabedi mmeleng eo, Mangeloi A ileng a buwa. Mme Mangeloi e ne ele banna, mme nakong eo. Jwale, hlokomela, re fumana hore, Ke Mang Melkisedeke Modimo ka Boyena. E ne ese e mong haese Yena, hobane ene ele Morena wa Salema(Kgotso) e leng Jerusalema. O ne A sena Mme kapa Ntate; e ne e ka sebe Jesu, hobane o nale mme le Ntate. Ha A na qaleho ya matsatsi, leha ele pheletso ya Bophelo; ke A le Mong ya nang le seo. E ne ele Modimo ka sebopeho sa Theophany. O ya bona? Hlokomela, Morena wa Salem ...

 

273-390 Jwale, Modimo o phetse hara batho ba Hae ka nako tsohle. E ne ele Modimo ya neng a le ka ho Davida, se ileng sa moetsa hore a dule thabeng -- jwalo ka Morena ya latotsweng mme a lla. Moya ona oo O ile wa ba ka ho Jesu Mora wa Davida, Eo eneng ele Morena wa Jerusalema mmeA lla. Josefa, o ile a rekiswa ka tjhelete tse mashome a mararo tsa silifera, a hlouweng ke bana ba habo a ratwa ke ntate wa hae o tle a dula letsohong la Faro le letona mme hose motho ya nahanneng seo -- o tla ka tsela ya Josefa; mme ha terompeta e lla bohle ba kgumama pela hae Josefa: hantle feela mofuta wa Kreste. E ne ele Moya wa Kreste o phelang ka ho banna bao. Jwale mona ha Jesu a e shwa e ne ele Modimo A itlhahisa ka nama. Modimo A fetoha motho. Molaong wa pholoho tseleng ya ho lokolla Israele, O ne A lokela hoba Molopolli. Buka ya Ruthe e hlalosa hantle o ne a lokela hoba Molopolli. Jwale Modimo O ne a lokela hoba ka tsela e jwalo.

 

274-393 O ne a nale seo, monna ha a tsohetse, hobane ke moya. Ke moya wa lefatshe; ke moya oo oleng teng mona. Ke lehlomela la Adama. Sefate se hlahisa ditholwana. Meroho e ya itlhahisa. Diphoofolo di ya itlhahisa. Batho ba ya itlhahisa. Ke tlhahiso ya tsona. Fumana seo? Jwale ha monna a tswala, tswalwa ka moya wa lefatshe o ka ho tena. Ke lona le baka le etsang hore a tswalwe labobedi. Hobane moya o ka mme wa hae le ntatae, e neng ele wa thobalano o ka se phele kaho sa feleng. Jwale a ka lokela ho tswalwa labobedi. Mme pele a ka etsa seo, Modimo O ile a lokela ho theoha ho tla fatshe; hobane o ne a sa kgone ho ipholosa. O ile a ... O ne a sena tshepo a sena Modimo, ntle ho Kreste motho o lahlehile. Ke- ke ... Haho seo a ka se etsang ho ipholosa. Ke ... hohle ... Hase lebaka ke mopriesta, mobishopo, mopapa le ele eng o ntse a le molato.

 

274-396 Ho ne ho lokela hore ebwe A le Mong ya senang molato. Mme ya neng a sena molato e ne ele Modimo. Mme O ne a lokela ho fetoha motho. Mme a lokela hoba Kreste A tshwasehile lefung, A nke lefu, ho ka ipholosa, e se ka mesebetsi empa ka mohau. O ile A fumana seo, mme jwale re bara le baradi ba Modimo, mme re nale Bophelo Bosafeleng ho rona. Re bara le baradi ba Modimo. Ka tsela eo Jesu A phela ... Mme haho monna, hosa kgathatsehe hore o fosahetse jwang, ha a lokela ho ... Ha a siya lefatshe, ha a shwa. O kae kae. Empa O nale bophelo a ka se timele diheleng ka ditakatso. Ho mofuta o le mong wa Bophelo Bosafeleng.

 

275-398 Jwale, re rutilwe seo. Ha motho e kaba mosinye ka ho sa feleng ... A ka se ahlolwe ka ho sa feleng ntle leha ebe o nale Bophelo Bosafeleng. Ha a na le Bophelo Bosafeleng o bolokehile. O ya bona? Jwale ho Bophelo Bosafeleng bole bong feela mme ke Zoe, Bophelo ba Modimo. Mme a ka se timele. Empa bakgopo ba bakeng se seng ka baka la kotlo,ho a hlolwa ka mmele matsatsing a ho qetela. Jwale empa ... Batho ba bang ba molatela. Ha o ipolela dibe, O ya o tshwarela o ka se eme pela kahlolo ya Modimo. Na o fumana seo? Sheba, Baroma 8:1: ”Haho sale tsuo ho baleng ho Kreste Jesu (baleng teng ho Kreste, o fetile lefung o kene Bophelong. O ya bona? Ha rena kahlolo. Mmeo ne a le ho Kreste Jesu), ba sa tsamayeng ka nama, mpa kamora Moya.“ O ya bona? ”Ya utlwang Mantswe A ka, A duela ya Nthomileng, o nale Bophelo Bosafeleng.“

 

275-401 Mme ha re amohela Kreste, mme Kreste o paka seo, mme ke amohela tloso ya dibe tsaka, Modimo A ka nkahlola jwang? O tla tlameha ho ahlola Kreste pele. Ke lokolohile bakeng sa kahlolo. ”Ha ke bona Madi Ke tla o feta. Empa jwale, haho jwalo ka bakgopo. O sebakeng seo. Mme o ya bona ke nnete. Bakgopo ba ya phela. O sebakeng sa kahlolo. Sebakeng seo o sa se tsebeng ... Ke tsela eo tekanyo ya semoya ho batho e leng siko o thole hore baetsa boswasi bosenang kelello, ha o kile wa bona se seng. Ho lokile. Hobaneng? Haba etse seo ...

 

275-403 Sheba Mofumahadi Pepper, pele a tswella ”The Miracle of Donny Morton.“ Ke ba bakae ba balang buka eo? Bongata bo e badile. Mme e fumaneha ho ”Reader‘s Digest.“ O kile wa hlokomela seo, pele feela ho moo Mofumahadi Pepper, motho ya phahameng wa semoya eo lefatshe le kileng laba le yena: maqephe a leshome le metso e mmedi a fana ka bophelo ba hae. Mme ka lemo tse mashome a mane ... Ba nale yena ka lefatshe lohle, mme mahlale a tiisa seo, o buwa haholo ka lefu mme batho ba ya tla. Haho moo a buwang ka Modimo hang feela kapa pholoso, haho phodiso e Halalelang ka seo. O ya bona? Ntho ele nngwe, e ne ele batho, ”Johanne, na ha le ntsebe? Ke nna George bakeng se itseng, mme ke entse seo-jwalo jwalo. O hopola sebaka seo ba entseng seo?“ O ya bona, ke seo ba se etsang. Batswile ho seo ... Haho letho kahlolong.

 

276-405 Tsela eo sefate se emeng ka yona, ke tsela eo sewang ka yona. Mme ong eo o shwang ka yona ... Ke lona lebaka le etsang hore ke hlolane le ba bang bakeng sa ho rapella bafu (O ya bona?), tsela ya dithapelo -- kapa selallo jwalo jwalo. Ho ka seye ka tsela thato ya Modimo. Haho thuse ho rapella ba seng ba ile. Ba se ba ... Ba se batlotse mola wa kahlolo. Baile mohaung kapa batlohile tseleng ya ona. Jesu O boletse jwalo. Ho Mattheu 16 Orutile seo; Mareka 16 ke bnahana jwalo morui le Lazaru. Haho motho ya ka tselang lediboho. Ke wena eo o ya bona.

 

276-406 Jwalele, empa ha Kreste a shwa, sohle ho ka bontsha hore ke Kreste. Jwale ha re yeng potsong ya hao. Ntho ya pele, dinaledi hana ho hlaha; letsatsi le ya dikela; kgwedi e ka se kganye; lefatshe la sisisnyeha. Mme a theohela ho ya rerela meya e teronkong, e sakang ya bolokeha nakong ya Noe. Yena ... Banwe ba lokela ho mohopola ... Sheba seo. Haeba ho kaba ler moetsadibe moo, nahana ka seo motsotswana feela. Ka tsatsi le leng evangedi ena eo re e rerang ha jwale, e tlaba paki. Kae kae o tla kgumama, hosa kgathatsehe hore na o mang. E ka nna yaeba lemo tse kete dileshome ho tloha jwale. Leha eba ho jwalo, o tla kgumama kae kae o tla utlwa seo ha Evangedi ena e rerwa.

 

276-407 Hobane kamora ho rerela meya eo, e sakang ya baka nakong ya Enoch mme le ho rera, le Noe ... Mme ka ho sotleha nako e telele, le jwale, e emetse nako eo hore e tle ... Mme Noe le Enoch le ho e rerela yohle, mme batho bao baileng batsheha le ho etsa metlae ka ntho ena. Mme e ne ele teronkong, mme Jesu A kena a e rerela. O bone seo. Mahodimo A ile a paka seo. Lefatshe le ile la bona seo. Dihele diile tsa bona seo.” Bibele e ile ya bolela seo ... Davida, lemong tse ngata kwana ho Dipesalema ... Ho lokile, Moena, o bala Dipesalema, haeba o kaba moo, Dipesalema 16:10.

[Moena Neville o ya bala, “A ka se lese moya waka diheleng; a ka se lese moya waka diheleng.” -- Mong.]

 

277-409 E jwalo feela, moena -- moo Peterose a rera; ho Diketso 2:27: [Moena Stricker o ya bala, “Hobane a ka se leke lese moya waka diheleng, kapa ho lesa motlotsuwa wa Hae ho timela.” -- Mong.] Bala temana tse pedi, moena, o ka fumana seo. [Moena Stricker o ya bala, “Hobane Davida o buile jwalo ka Yena, ke bone Morena -- kamehla yohle pela sefahleho saka hobane o ka ho le letona kamehla ha ke sisinyehe. Ka tsela e jwalo pelo yaka e ile ya thaba, mme le leme laka le ile la thaba; haholo nama yaka e phomole. Hobane a ka se lese moya waka diheleng, kapa ho lesa Motlotsuwa wa Hao ho timela.” -- Mong.] Bala temana e latelang. [Moena Stricker o ya bala, O tsebisitse tsela tsaka;o tla nthabisa.” -- Mong.]

 

277-412 Jwale hlokomela motswalle waka wa Paki ya Jehova, ke rata ho o bolela seo. O ya bona? Ha dihele ele sebaka ... Hades, Sheol, eng kapa eng eo o ka e bitsang ka teng, haebe seo ele lebitleng, jwale hobang ha ile a bolela seo, “Nkase lese moya Waka diheleng, Nkase lese motlotsuwa waka ho timela”? Ho jwang ka seo? O ya bona? Mmele ke ona lebitleng, mme moya wa Hae o le diheleng a rera, A phela. Ho jwang ka seo? O ne a le Bothong ba Hae hape. Moya wa Hae o ne o le tlase mola ...... theophany le yona, mme o ne a pakela ba sakang ba sokoloha. Yena ... Ka mantswe a mang, O tla kokota monyako. Mme ha lemati le buleha, mme meya yohle e sakang ya baka, A re, “Ke peo ya mosadi. Ke Eo Enoch mona ...” Hodimo mane paradeiseng, sebakeng se seng ... O seke wa lahlehelwa ke baka tseo tse tharo, jwale: sebaka sa bakgopo, sebaka sa ho loka mme dihele ka botsona (O ya bona?), jwalo ka boraro ba lehodimo: jwalo ka Ntate, Mora le Moya Halalelang. Jwalo ka boraro ba sebata: moporofeta wa bohata, sebata, le letshwao la sebata ... Mme le bohle, hopola, kaofela boraro. Boraro boetsa ntho ele nngwe. A le Mong ya lokileng. O lokisitswe borarong: bophelo, mmele, le moya: metsi, madi, le dinerefe. O ya bona, leha e kaba o eng, o lokela ho nka boraro ho ka loka. Nka karolo tse tharo tsa kgalase o dibehe letsatsing, o nale hantle feela mookodi. O ya bona sohle ka bonngwe.

 

278-416 Mme jwale, hopola hore ha a shwa, O ile A ya rerela meya e teronkong, mme A paka hore ke Peo ya mosadi. E ne ele Eo Enoch A Mmeng a tla ka dikete tsa bahalaledi. O ne a nale dipaki tse pedi tse ileng tsa rera ke Noe, le Enoch, mme ka ho loka ene ele Yena. Se seg le se seng se lokela ho mopaka. A theohela diheleng, mme a nka dinotlolo tsa lefu le dihele ho Diabolose, kgutlela hape paradeiseng; mme a tlisa Abrahama, Isaka, le Jakobo, mme ka ho loka, mme a tsoha (Mattheu 27), mme a tswa lebitleng a kena motseng, mme a bonahala ho batho seterateng. Hallelujah. Ke wena eo.

 

278-419 Jwale, empa Mmele wa Hae ... Ha Mmele wa Hae o le moo Moya wa Hae O ne o rerela balahlehileng, o le tlase mola o nka dinotlo ho Diabolose, mme a kgutla a tlisa Abrahama le Isaka; Moya wa Hae o ne O le ... Moya wa Hae o ne O le tlase mola o etsa seo, mme mmele wa Hae o le lebitleng. Ke lebaka leo Jesu A itseng ... Batho bare, “Jwale, hobaneng ha Jesu a itse, ‘Kamora matsatsi a mararo ke tla tsoha. Kamora matsatsi a mararo ke tla tsoha.’? O ya bona, O ile A shwa ka Labohlano motsheare wa mantsibuya, a tsoha ka Sontaha hoseng.” Empa hlokomela, e ne ele “kamora matsatsi a mararo,” ha o ka kena le nna ho Lexicon. Hobane O tsebile hore Davida, tlasa tlotsuo (tlotsuo ya Moya o Halalelang), o itse, “Nkase lese Motlotsuwa waka ho bola.” O tsebile hore ho ne ho bolelwa Yena. E ne ele wa Modimo, mme O tsebile hore tshenyeho e ba teng kamora hora tse mashome a mabedi le metso e mehlano. Kae kae kamota matsatsi a mararo, O ne a tswa hape, hobane Lengolo le ka se hlolehe. Mme tshepiso ka nngwe eneng e lebisitswe ho Yena ke ya rona.

 

279-422 A re, “Le senya mmele ona, mme ke tla o tsosa kamora matsatsi a mararo.” ...... Hobane O itse, “Nkase lese Moya Waka lebitleng, kapa ho lesa Motlotsuwa Waka ho boleng.” O tsebile seo, kamora matsatsi a mararo O tlatswa moo. Ha A kaba a dula matsatsi a mararo a tletseng moo. Tjhe monghadi, Ha a kaba A etsa seo. O ile A dula letsheare la Labohlano ho fihlela ka Sontaha hoseng mme haho sele le e nngwe ya mmele wa hae e ileng ya senyeha. Mme o ne a shwele, mme a robetyse moo -- kapa a thatetswe ka masela, mme a robatswa lebitleng. Naheng eo e tjhesang, e nkang hora tse mmalwa ho ka bola. O ya ho ho bola wena o nkgise naha. Mme mmele wa hao o tla senyeha, hobane ene ele mmele. Empa O tsebile hore pele sele e le nngwe e senyha, ho ya ka moporofeta Davida, “Nkase dumelle Motlotsuwa waka ho ka bola.”

 

279-425 Tsela eo a ileng a tsoha ka yona mme ... Jwale tshepiso tsohle tse neilweng Yena, Modimo O diphethile kaofela. Mme tshepiso ka nngwe ho modi\umedit. Amen. Ka ho tiisa seo hore ke Nnete. Amen. Jwale mmele wa Hae ... O nahana hore ke ... Tjhe o ntshwarele. Moya wa Jesu O ne o le kae ka matsatsi a mararo ha Mmele wa Hae o le lebitleng? Moya wa Hae o ne o le diheleng tlase kwana mme A tsoha. Mme taba e nyane e tlang ho thusa. Ha a tsoha ... Ha A tsoha bafung, O ne a sa qeta poloko. Hantle feela. O ne a lokela ho hlwekisa sohle. Theko e lefuwe, empa tshabeeho ya dihele, tshabeho ya lebitla ... Mme mona ha a shwa, O ile a tswella hantle feela. Ha a kaba a belaela ha A shwa o ile a tswella ho rera. Ha A bokwe ... Ntshwarele. Empa ha kaba a tswafa. O seke qwa tswafa. Mmele wa hao o seke wa tswafa, empa Modimo O tla motsosa; O tshepisitse seo. O ka se timele hobane Modimo ha A timele. Hantle feela. Sheba, Sena ... kamora hore A shwe, ho e ng? O shwele ho barutuwa. O ne A robetse. Ba ile baetsa hore A robale; jwalo kaha a boletse ho Lazaru, “Ke tla motsosa.”

 

280-428 Jwale sheba hantleJ, O ile A theohela ho ya rera. Mme meya e neng ele teronkong. A ya hantle feela diheleng, A nka dinotlolo ho Diabolose. A kgutla hantle feela a rera hape mane paradeiseng, mme a tsoha hape ka letsatsi la boraro. A eta le barutuwa ka matsatsi a mashome a mane, mme ho fihlela ka tsatsi leo a nyolohang ka lona, le tsohle ... A tlosa pelaelo tsohle, ntle ho pelaelo a rapela. A ya dula letsohong le letona la Mmupi, Mohlodi, Mohapi hantle feela. Lefu ha le ya kgona, dihele ha diya kgona le lefatshe ha le ya kgona.

 

280-429 Ha A ne a le teng mona lefatsheng ... A theohela motseng o monyane wa batho ba fatshe mme a newa Lebitso le lenyane. Ke seo batho ba se entseng ka Yena. A ya Jericho, motse o fatshe. Monna e monyane ya ileng a palama sefateng ho ka Moshebela fatshe. Ke moo motho a ileng a mmeha tteng. E ne ele motho feela ya hlatswang maoto, mosebetsi o fatshe ka ho fetisisa. Aba e monyane ka ho fetisa. Mme A bitswa ka lebitso le lenyane kaho fetisa, Beelzebub, “kgosana ya mademona.” Batho ba mofa lebitso le fatshe ka ho fetisa, sebaka se fatshe ka ho fetisa, mme A moromela dihelengl. Modimo A Motsosa ho ya lehodimong A newa Lebitso kahodimo ho Mabitso. Hallelujah. Hobaneng, O ne a ka sheba lehodimong. Terone ya Hao e ka hodimo ho mahodimo lehodimong. Lebitso feela le kileng la bitswa lehodimong le lefatsheng -- le ho Yena. Ke seo Modimo A moentseng sona. Motho a motheola, mme Modimo A mophahamisa. Ke moo A leng teng, ho tloha fatshe ho ya hodimo.

 

280-431 Yaeba ya fatshe ka ho fetisisa, ore A tle A re phahamise. A fetoha rona hore rona rebe Yena, bara ba Modimo. Ke moo A ileng teng. Amen. Ho bokwe Lebitso la Hae. O entse tsela hore re kene ka tsatsi le leng, “Hobane ke ya phela.” Oho, haho makatse ... Ha batho ba bone pono eo, haho soka ho eba le motho ya hlalosang pono eo. Ba lekile mme bahlolehile. Pina ena e kgolohadi “Oho Lerato la Modimo le hlwekile le nonne ha le ahehe.” Temana eo ke ya e dumela, ke: “Ha re ka le tlatsa ka inke re ka tlatsa lewatle, Moo lehodimo le paka seo ...” Na o tseba moo re fumanang seo? Hoo ho ngotswe. Haho monna ya ka hlalosang lerato la Modimo. Oho o ka se kgone, seo a re etseditseng sona. Hle ke dibaka tse kae moo? Ke mohau wa Hae ho tloha ho qaleng ho isa felleng.Ke ne ke lahlehile ke sena thuso ke sa loka ke sa tsebe letho ka seo empa mohau wa Hae wa mpholosa. Oho hle ... Ke Modimo waka eo. Lerato la Hae.

 

281-Q-62 Jwale, re nale metsotso e leshome le metso e supileng ... O nahana hore ho lokile bakeng sa basadi ho ka etsa mosebetsi wa kantle wa kereke?

Eya, ke potso eo, feela ... hase potso e tswang Lengolong, empa ... Hantle feela, ke etsa seo. Eya monghadi. Re sebetsa mmoho. Basadi ba nale sebaka sa bona, mme ba fela baetsa seo. Eya monghadi. Ha ba etse mosebetsi wa kantle, mme Modimo O tla o hlohonolofatsa ka seo. Ho lokile, jwale ha re bone.

 

281-Q-63 Ka kopo hlalosa boraro. Ha jwang Mora A ka dula letsong le letona la Ntate, haeba ese batho ba babedi ba fapaneng? Jwale baratuwa ... Seo ke tshenolo. Ha Jesu a bolela, “Nna le Ntate Re Bang feela,” jwale ha jwang ba kaba babedi? O ya bona? Jwale haba Babedi. Mosadi O kile A re ho nna, mme kene ke hlalosa seo a re, “Wena le mosadi wa hao le babedi empa le bang.”

Kare, “Empa Modimo le Mora ha ba jwalo. O ya bona?” Kare?“”Eya.“

”Na o bona mosadi wa ka?“ ”Tjhe.“Ka re, ”Jwale Ntate; Jesu o itse, ’Ha le Mpona le bone Ntate.’“ O ya bona? Ntate le Mora ... Ntate ke JehovaModimo O moholo O ne A le ka hara Tabernacle e bitswang Jesu Kreste, e neng ele Modimo Mora. Jesu e ne e le Morena; Modimo ke Moya. Haho motho ya kileng a bona Modimo, empa Ntate A le mong feela. O ne A ... le ... ka botho ba Hae. Ene ele Modimo. E ne ele motho. E ne ele motho ntlo eo Modimo A tsamayang ka ho yona.

 

282-440 Jwale, ha le batla Mangolo a mang ... Moena Neville, ha o ka mphumanela Mareka 14:62. Mme Kgaitsedi Wood, o mphumanele Baefese 1:20. Emong ya nang le Bibele? Phahamisa letsoho. Kgaitsedi Arnold, o nale ennngwe morao moo? Ho lokile, fumana Diketso 7:55. Ho lokile. Mareka 14:62, Moena Neville; le Kgaitsedi Wood ke Baefese 1:20; Diketso 7:55, Kgaitsedi Arnold. Ho lokile, o fumane seo, Moena Neville? Ho lokile, bala seo: [Moena Neville o bala seo, ”Mme Jesu o itse, ke: mme le tla bona Mora A dutse matle a letsoho le letona, mme a tla ka maru.“ -- Mong.]

Ho lokile, jwale, hlokomela seo. Jesu o itse, ”Ke Nna.“ ”Ke Nna.“ Ke seo keleng sona. Esita le Lexicons jwalo ha e kgone ho hlalosa ... ke J-v-h-u. Mme Baithuti Baseheberu e bahlalosa. a a kopana le Moshe sehlahleng setjhang, ene J-v-h-u. Bahlalosa seo ”J-o-h, Jehova,“ empa hase ”Jehova.“ J-v-h-u (O ya bona?) haho ya tsebang. Mme ore, ”Jwale, Moshe o ne a sa kgone hotswa.“

A re, ”Nkare ke bo mang?“ O itse, ”O re, ‘Ke rometswe ho lona: Jwale hlokomela. Lekgathe jwale e seng lefitile.“

 

282-448 Jwale, sheba Jesu A eme moo ka mokete. Bare, ”Re ya tseba hore o ya hlanya.“ Mantswe a jwalo, ”O ya hlanya. Re ya tseba hore o ya hlanya. O Mo-Samaria,o nale diabolose.“ (Johanne 6). Mme A re, ”Jwale, lere le bone Abrahama, mme o monna wa lemo tse mashome a mahlano?“ A ka batla a tsofetse, empa o ne a le lemo dimashome a mararo empa mesebetsi ya hae ... Are, ”O bolela hore ha o dilemo tase mashome a mahlano, mme o bone Abrahama? Re ya tseba hore o ya hlanya jwale.“ O ya bona? O itse, ”Pele Abrahama a eba teng Ke ne Ke se kele teng.“ E ne ele Yena e moholo. Mona O ne a jwetsa Bajude hape (O ya bona?), ”Ke Nna. Mme ha le Mpona ketla ka matla ...“ Na ho jwalo? Bala seo hape moena.

[Moena Neville o ya bala, ”Ha le bona Mora A dutse letsohong la Matla mme A tla ka maru hotswa lehodimong.“ -- Mong.]

 

283-451 Bala ya hao, Kgaitsedi Wood. [Kgaitsedi Wood ore, Baefese 1: 20? -- Mong.]

Eya, mme. [Kgaitsedi Wood o ya bala, ”Ya ileng A tsosa Kreste bafung mme A mmeha letsohong le letona mahodimong.“ -- Mong.] Ho lokile, bala ya hao, kgaitsedi. O ya bona, ho jwalo feela. [Kgaitsedi Arnold o ya bala, ”Empa yena, a tletse ka Moya o Halalelang, a sheba lehodimong mme a bona kgalalelao ya Modimo le Jesu a eme letsohong le letona la Modimo.“ -- Mong.]

Jwale, o ya bona, Modimo A ka sebe le letsoho le leholo le letona (O ya bona?) mme Jesu A eme letsohong le letona. Letsoho le letona le bolela matla.“ O ya bona? Mohlala ha kereke kaofela mona, ke ne kele mobishopo, mme Moena Neville a nka sebaka, e tlaba letsoho le letona. O ya bona, seo se bolela hore -- e tlaba letsoho le letona.

 

283-454 Jwale, Jesu ke matla. Jwale, o boletse jwalo, mona ho Baefese, ha a hlalositse seo, ”O letsohong le letona la matla.“ Matla ohle lehodimong le lefatsheng(O boletse seo kamora tsoho.) A neuwe Nna. Ke nale matla ohle lehodimong le lefatsheng. Eyang le rute setjhaba sohle, le ba kolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang, le ntse le baruta tseo ke le rutileng tsona ke tla ba le lona ho isa pheletsong ya lefatshe.” “Ke neilwe matla ohle lehodimong le lefatsheng ...” Where is that ... If there’s a god up there besides Him, he‘s powerless. See, there could be no other God. All the powers of heavens and earth lays in His hand. So, you see, standing on the right hand (as the person asked the question), doesn’t mean ...

 

284-456 Jwale sheba mmele ... Modimo ke Moya. Yeah, ke ba bakae ba utlwisisang seo ereng “Amen.” Modimo ke Moya; Jesu ke Motho; mme Jesu ene ele Modimo A itlhahisa ka nama. Jesu ene ele.. Ha re bone Modimo (O ya bona?); Ke Moya. O ka se bone Moya. “Haho ya kileng A bona Moya.” Haho motho ya kileng A bona Modimo. Mme ere ke bolele sena, “Ha le soka le mpona.” Ha le soka le mpona bophelong ba lona bohle. Hantle feela. O bona mmele ola wa motho elwa. Jwale mmele ona haona Bophelo Bosafeleng, empa moya o nale seo. Moya o na o kgutlela leroleng. Bokreste bo itshetlehile hodima tsoho. Jesu Yena elwa O ile ya fatshe a ba a kgutla. Ha o theoha ka hlooho e kgubedu o kgutla ka hlooho e kgubedu.

 

284-458 Ha o ja o ja ... ke botsitse ngaka, mona. Ka re, “Hobaneng ha ke nekele lemo tse 16 ... Nako le nako ha ke ja, ke ntjhafatsa bophelo?”A re, “Hantle feela.” Dijo dietsa disele tsa madi,mme disele tsa madi dio neha matla. Ke tsela eo o phelang ka yona. Se seng le se seng se lokela hofre seshwe pele. Letsatsi le letsatsi se seng seya shwa hore o je nama, kgomo kapa se seng hape koro hore o fumane bohobe ditapole ... Se seng le se seng sa bophelo, o phela feela ka se itseng. Mme o phela feela hobane se seng se ile sa shwa: Jesu, E seng hobane o ile wa ba leloko la kereke, e seng hobane o kolobeditswe, e seng hobane o le Mokreste wa porofesa; hobane o amohetse Bophelo ba Jesu Kereste -- Madi A ileng a tsholoha wa Moamohela.

 

284-462 Jwale, hlokomela; ke botsa sena. Sheba mona; o hotle. Mohlomong ke rutile ka seo pele (ha ke tsebe.) mona re ruta hohle, o ya lebala se seng -- hantle feela. Empa hobaneng ...Jwale, ke nahana, Kgaitsedi Smith ... ha ke hopole hore ke tseba Moena Fleeman morao kwana. Mme Tryphena, ke hopola e sale ngwananyana e monyane. O ya nkgopola -- ke le mokgutshwane, ke le matla ka moriri o motsho. Ke sebedisa lebokose. Oho, ke ne ke nahana hore lefatsheng. “Oho,” Ke nahanne, “hose motho ya ntjhapang. Tjhe monghadi.” Empa ke ne ke thetsehile. O ya bona? Empa ke ... ke nahana, “Oho, hle.” ke nahana, “Ha o ka kenya sena mokokotlong waka, ke tla tsamaya ka seo seterateng.” Hantle feela ha ke kgathale. Mme ha o ja nako le nako o ba matla. Nako le nako ha o ja khabetjhe,ditapole dinawa le nama jwalo feela. Mme o ntse o ba matla. Mme ha keba lemo tse 25 ...

 

285-464 Ke ja hantle feela ha jwale; o ya ntseba. Ke ja hantle feela jwale. Empa hobaneng Moena Egan, jwale ha ke ja mona, ka divitamine le tsohle ... Mme re ja haholo, ka atleha. Mme jwale, ke tla lehetleng mona, ka hlooho e putswa matsoho a le sosobana, ... Oho hle. Hobaneng? Ha ke tswella ho ba jwalo? Ha ke tshela metsi ka kgalaseng, mme eba halofo, mme e qale ka nako o yatla mme a tshela ho feta. Ke wena eo. Mme o ka se etse seo. Buka ena e tiisa sena; Modimo O kgethile ka tsela eo Modimo o re bone ha retla.

 

285-466 Lona banna ba baholo, le basadi, le ka nna laba le teng mona ka boholo. Seo ha se nkgathatse. Hallelujah. Ba ka nqane feelaa ho lesira, balebeletse: hantle feela. Mme ba lakatsa hoba le lona hape. Hantle feela. Hantle feela ba, e tsa seo. Ba lakatsa hoba le lona hape. Bibele e re ba, meya tlasa aletaere e lla, “Morena ho fihlela neng? Ha ba maemong a lokileng. Modimo ha A kaba a re etsa Mangeloi; O re entse banna le basadi. Re tla dula rele banna le basadi, hobane re karolo ya Modimo. Re ka nna raba banna le basadi.

 

285-468 Empa ho etsahalang? O ya bona, mohlomong o nahana hore ha o tsamaya pela aletare, wena le monna wa hao, re banka ele ka molao ... Ntho ya pele eo o e tsebang o hlokomele bobedi. O ne a otlolohile, moriri o benyang; mme le ngwana ka mahlo a masootho kapa a bolou ... Oho, moshebe. O tswile; o sheba ntate o bona hantle feela hore botsofadi bofihlile. Hlooho e putswa, ho tswella jwalo hobaneng? Ha Modimo A bonwa A eme mona, “Ke tsela eo o e ratang. Ho lokile, lefu, o ya kena, empa o monka ho fihlela neg.”

 

286-470 Oho, ke nahana ka Jobo. Eya Modimo o ne a sheba; Jobo o tsebile hore Mdimo O ya morata. (Mme hlokomela. A ka se o nke.) A re, “O nale yena matsohong a hao.” Mme ntho ya pele mahetla a ya wa, mme hamorao o ile. Ho ile ha etsahalang ka seo? Jwale, tsohong ka maemedi. Ho ka sebe se seng ka maemedi lefatsheng mona, ka eng ... O ya bona, O ne o tla ka thato ya Modimo O nale bophelo. Lefu la kena, la o theola. O ja sohle, o nwa sohle le metsi, le sohle, empa lefu la kena. Empa setshwantsho se tswile. Hallelujah. Tsohong o tla tsoha hape. Mme ho ka sebe le lefu, kapa lefu, kapa lemong tsa kgale, kapa diqhwala, kapa se seng. Hosa bonahale ka ho sa feleng. Hallelujah. Oho, ke ...

 

286-473 Lemo tsaka diile. O fetotse seo feela. O ya bona ... O ya ipotsa, “Ho etsahalang? Ke entseng?” Ke sheba mona; ke nahana, “Hle, ho lokeng; jwale, se ile kae seo, Morena? Ke nna enwa ke lemo di 45. Lemotse ding hape tse pedi ke tlabe ke lebile halofo ya lekgolo. Whew. Ke nale feela ...” Sheba feela meya e mmalwa eo ke e hloletseng ho Morena. Ke batla ho hlola dimillione. Modimo A nthuse. Ke ya itshwabela ha ke lokela ho tloha, “Oho, masimu a lokile, mme basebetsi ha bayo. Dimiillione tse nang le dibe dishwa letsatsi le letsatsi utlwa sello sa bona.” Ke lokela ho ya bethengtsatsi le letsatsi ke utlwa sello sa bona naheng ya bona.Tsela eo batlang ka dikete sefofaneng ho tla utlwa taba ena ya Jesu.

 

287-475 Mme mona re kgona ho ka bitsa, le ho bapatsa dipampiring “Oho, e nahana hore seo se Iokile hase batumelo yaka.” Empa ...... E tlaba nako e kae? Haho ya loka. Mme mona re ntsha makgolo a dibillione tsa ditone tsa dijo tsa dikhabetjhe mme batho ba di amohele ka thabo.

 

287-477 Ho lokile Ntate ke mang? Ntate le Mora ke ntho ele nngwe. Hlokomela Johanne 5:7, Ere, “Ho nale ba bararo bao eleng dipaki lehodimong Ntate Mora le Moya o Halalelang tsena ke ntho ele Nngwe feela.” “Ho tse tharo tseo eleng dipaki lefatsheng metsi, madi le Moya.” o teng ntho tse tharo tse etsang mmele wa Kreste. Baile ba Mohlaba lehlakoreng a tswa, metsi le madi a re; “Matsohong a Hao ke bea Moya waka.” Ke tseo tse tharo tseo. Tsena tse tharo hase ntho ele nngwe empa didumellana ka ntho ele nngwe. Ntate, Mora le Moya o Halalelang I Johanne 5:7, ere, “Tsena tse tharo ke ntho ele Nngwe.” Metsi, madi, le Moya diya dumellana e seng ke ntho ele nngwe. Jwale Ntate ... Mme ntho ele nngwe mmeleng ha Modimo A itlhahisa ka kopano ya batho haho jwalo? Ke ha A bona Madi A eme kgahlano le Yena le kahlolo. Lentswe la Hae ke lena, “Letsatsi leo o jang sena o tla shwa.” Mme ke enwa Jesu a re, “Ke ... Empa ke Nkile baka sa bona. O ya bona.” O hopola ha ka bosiu bo bong ke ne ke bona pono ya mosadi ya sa lokang ya neng a le ka tlung? Mme ke mokgalema kere, “Modimo hobaneng ha o sa fedise sebaka sena wa se etsa dikoto?” Yaba O mpontsha seo. O ya bona? Mme ka ya ho yena ka mmolella se etsahetseng.

 

288-Q-64 Jwale sena potso e latelang Jwale ..... ya ho qetela. O nahana hore ho ya ka Mangolo hore Bajuda batla amohela Kreste pele ho tlhwibilo ya kereke?

IKe nahana hore tlhwibilo ya kereke ... O nale ke mohopolo waka. O ya bona? Mme ha ne re nale nako re ne re tla ya ho yona. Sheba ke nahana batla Moahela ha atla kgetlo la bobedi. Jwale hopola sena: mahlo a rona a ne a le lefifi ... Kapa mahlo a bona a foufala hore re bone. Mang le mang o ya tseba Mangolo a buwa ka seo. Na ho jwalo? Paulose o re boleletse seo -- ba ile bafoufatsw ahore re tle re bone Kreste. Re sefate sa mehlware se keneng feela sefateng.Jwale ke eo tsebo yaka eo ke o fang yona ... Ba mpotsitse bare o tseba seo?” Ke sena seo ke nahanang hore se tla etsahala. Ha ke tsebe. Leha e kaba ke eng, ke ya dumela mohau wa Modimo o teng moo leha ke sa tsebe feela.

 

288-484 Ke nahana hore. Ke nahana hore mongwaha wa baditjhaba o fedile ha jwale re se re tla kwala. Mme jwale, Bajuda ... Ho bile le ntho tse pedi kamehla tse phoso ka Bajuda: Bafoufaduitswe; haba bone; mme horfe Baditjhaba, hob ntho ele nngwe ...Ke ile ka buwa le Bajuda mane Benton Harbor, Kgaitsedi Smith, mme le tseba seo ke se bolelang? (Mane ho se seng sebaka sa Israele ...) ene ele potso ka motho ya ileng a fodiswa. Mme a re, “O ka se kgaole Mojuda ... O ka se kgaole Modimo dikoto tse tharo wa mofa Mojuda: wa Moetsa Ntate, Mora le Moya o Halalelang.” A re, “O ka se etse seo ho Mojuda; ha re ditshwantsho.” A re, “Re dumela ho Modimo a le Mong.” O ya bona? Mme o etsa Modimo karolo tse tharo: Modimo Ntate, Modimo Mora le Modimo Moya o Halalelang, o fela o fooufatsa Mojuda, hobane o tseba ho feta wena ka seo. O tseba ho feta wena. Seo se o etsa morapedi wa ditshwantsho; ka medimo e meraro. O lokela ho etsa Modimo O le mong feela. Hase medimo e meraro ke Modimo O lwe mong ka ofisi tse tharo. O sebetsa jwalo ka Ntate; jwalo ka Mora; le Moya o Halalelang.

 

289-487 Ke lona lebaka leo ho neng ho laelwa hore o kolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora ler Moya o Halalelang hobane lebitsong ... Lebitsong e seng mabitsong kapa Lebitso la Ntate, lebitsong la Mora l e lebitsong la Moya o Halalelang,“ empa Lebitsong la Ntate, Mora le Moya o Halalelang, hlokomela Modimo ole Mong Kreste. O ya bona, ke seo A leng sona. Ho ka sebe ka tsela e nngwe. O ya bona? Mme Lengolo ... Mme ha tshenolo e fosahetse, jwale Peterose le baapostola bohle ba fositse hobane emong le emong ka hare ho Bibele o ile A kolobetswa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste. Haho le ya mong ya ileng a kolobetswa ka ”Ntate, Mora le Moya o Halalelang.“Ke thuto ya Catholic. Nka o tiisetsa seo ka mantswe a bona le ya bona Lexicons. Ke mokgwa feela wa Catholic e seng -- mme thuto ya Bibele ...

 

289-489 Esita le Morena wa England a ile a kolobetswa ka Lebitso la Morena Jesus Kreste. Lemo tse ka bang makgolo a tsheletseng kamora lefu la moapostola wa ho qetela e soka e bitswa le ka England, e bitswa ”Angel Land.“ Ke moo sena setswang teng. O ile a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Ke eng se ileng sa mosutumetsa ho etsa seo, serobele se senyane. Ha ... Ha nka nagana feela ... e seng Mohalaleldi Angelo. Lebitso la hae ene ele mang? Agadabus [Lebitso le sa tsebahaleng hantle -- Mong.], Mohalaledi Agadabus, ke dumela hore ene ele yena. Ha ke sa tseba hantle lebitso. Empa hape, a ya moo, mme re nale seo ...Ba babitsa ka tsela eo eleng Assyrians me jwalo feela, mme Senyesemane, bosweu, meriri e harelaneng, hlooho e tshweu, Anglo-Saxons mahlo a le matala. Mme bare, ”Ba ne ba tshwana le Mangeloi,“ mme ba bitsa seo ”Angel Land.“

 

289-492 Mme mosebeletsi wa Morena a tswa a rerela morena bane ba le sebakeng sa mollo. Re ne re bala pale nakong e fetileng. Mme nonyana ya fofela kganyeng mme ya tswa hape, mme morena a botsa potso, ”Seo setswa ho kae mme se ile ho kae?“ O ya bona? ”O tlile kganyeng, mme ra mmona, mme e kgutletse lefifing hape. Na hase seo se etswang ke batho?“ A re. ”Empa ene ele e nngwe pele a tla mona?“ ho botsa moreri. O ya bona? Seo se nang le Morena; mme hoseng ho latelang a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Hantle, feela. Jwale ke eng hape? Motho wa pele wa ho fafatswa ka lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang ene ele kereke ya Catholic. Batho ba pele ba ho fafatsa ke kereke ya Catholic. Ho fafatsa ho ile ha nka sebaka kerekeng ya Catholic. Kereke ya Protestant e ile ya nna ya kolobetsa ka Bibele, baapostola, ka ho inela ka Lebitso la Jesu Kreste, hohle. Fumana sebaka feela moo ho entsweng jwalo.

290-495 Jwale, ho sena, nako ena e kgolo, Bajuda ba ka se etse seo ... e ile ka botsa rabbi eo; ka re, ”Rabbi, na ho tlaba thata ho lona ho ka dumela baporofeta?“ A re, ”Ke dumela ho baporofeta.“ Ka re, ”Ho Isaia 9:6, ho ne ho belelwang, ’Re tswaletswe Mora‘? O ne a buwa ka eng?“ A re, ”O ne a buwa ka Messia.“ A re, ”E tlaba Messia o ya tswalwa?“ ”Eya, O tla tswalwa.“ Ka re, ”Haebe o tla tswalwa -- O lokela hoba le mme.“ ”E ya o lokela hoba le mme. Mme o lokela hoba le Ntate hape,“ A re. Kare, ”Hantle fela. Na ho kaba thata ho wena hore Jehova ya ileng a bula lewatle le Lefubedu a ka ba le ngwama ka tswalo e sa tlwalehang?“ O ya bona? Ke eo he. A re, ”Empa o ka se Moetse medimo e meraro.“ Kare, ”Hase medimo e meraro.“Kare, ”Ke kamono e feng eo Messiaa nang le yona le Modimo?“ A re, ”E tlaba Modimo.“ Kare, ”Jwale o fumana seo e tlaba Modimo.“ Hantle feela. A leka ho mpolela, are, ”Jwale, monna enwa ene ele leshodu, Jesu enwa wa Nazaretha. ne ele leshodu.“ Ka re, ”Rabbi, ha jwang ene ele leshodu?“ ”Jwale,“ a re, ”Lengolo la hao leo o le balang ka tsatsi la Sabbatha le re O ile A ya tshimong ya koro.“ Kare, ”Jwale, rabbi, o tseba ho mphetha -- ka Lengolo ho nale seo. Lengolo la hao. Ho boima ho mang kapa mang ho ja pone e ngata kamoo re ratang, empa ntsha seo o se kenye ka kgetsing. Molao wa hao wa, rabbi ...“

 

291-512 Mme a dula moo; a dumela seo, hobane o pakile. A re ha morao, are ”Ke eng se ileng saba mahlong a Johanne ...“ A re, ”O ile wa etsa seo ha jwang?“ Ka re, ”Lebitso la Morena Jesu Kreste ...“ O ne a sa tsebe seo a re ”Jwale, o ka se arole Modimo dikoto tse tse tharo.“ Ka re, ”E ne ele Jehova a itlhahisa ka nama, rabbi. Yena ... Ke seo A neng a le sona; E ne ele Jehova nameng. Lebitso la Hae la pholoso, hobane haho lebitso leo re le neuweng tlasa lehodimo leo re ka pholohang ka lona, ka motho eo re tla pholoha, Morena Jesu Kreste. Hantle feela. E ne elew Modimo (Hantle feela.), Morena Jesu Kreste.“

 

291-516 Jwale ke dumela kereke ya Baditjhaba ... Mmele wa Kereke ya Baditjhaba ... Mamati a butswe ... Jesu o boletse seo Mattheu 24 (Ke tla nka Lengolo bakengsa motsotso.); O itse, ”Batla tsamaya ka mabota a Jerusalema ho fihlela pheletso ya Baditjhaba.“ Jwale, hlokomela. Re ile ra newa seo ke Morena Jesu ho Mattheu 24, hore Bajuda batla tloswa. Daniele o itse, morao kwana moporofeta; a re beke tse mashome a supileng tsa Bajuda. Mme Messiah o tlatla(Kgosana) mme o tla porofeta ka beke tse mashome a supileng, e neng ele lemo tse supuleng o tla tloswahara bona. Jesu o rerile lemo tse tharo hantle feela le halofo ya selemo a thakgiswa. Empa ke boo boraro ... Ho hantle feela potsong ena. Ho nale lemo tse tharo tsa Bajuda. Ho lokela hoba jwalo.

 

291-518 Jwale ha Tshenolo 7, Johanne o bone 144 000 tsa Bajuda kaofela batshwauwe hotswa melokong e leshome pedi ya Israele. O ya bona seo ke se bolelang? Dibakeng tse kgethehileng, hotswa teng ...Jwale sheba seio se setle jwang, pele re kwala. Hlokomela hape -- tsela eo holeng ka teng. Jwale Bajuda bana ba fifaditswe. Jwale bana ke Bajuda, bongata ba bona ... O ya tseba hore ba jwang; ba tshwere leruo la lefatshe lena. Mme ba mpa ba -- batho feela aratang tjhelete, mme ke seo feela seo o ka se etsang (O ya bona?), ka ho mamella.

 

292-521 Jwale, Baditjhaba ... Jwale hlokomela. Ho nale lemo tse tharo tse setseng tsa Bajuda. Jqwale, Jesu o itse motse wa Jerusalema e tla hatekelwa ke Baditjhaba ho fihlela pheletsong ya Baditjhaba. Mme ha pheletso ya Baditjhaba e feletse (tako ya Baditjhaba e ya fela), mme motse o tla kgutlela ho Bajuda. Mme Jesu o boletse seo ... A re, ”Ha o tswa o bone sefate sa feiga se thunya, mme ntho tse itseng,“ a re, ”Le ya tseba hore selemo se fihlile.“ re jwalo feela ha tsena dietsahala le tsebe hore nako e fihlile.“

 

292-522 Jwale hlokomela ditjhaba feela, ”seo a neng a buwa ka sona.“ Kaofela mamelang. A re, ”Moloko ona o tla feta.“ Jwale hlokomelang, A re, ”Sefate sa feiga le difate tsohle ....“ Jwale ka mantswe a mang, ho tlaba le tsoseletso e akaretsang ka nako eo. Jwale hlokomela boporofeta boo, mme o bo matahanye mmoho. Jwale sheba. ”Difate tsohle dihlomela, diamohela ...“ Sefate ha se hlomela ke tsoseletso. Jwale ho nale emong ya tsebang moruti wa moporofeta, sefate sa feiga e sale e ntse ele Bajuda. Re tseba hantle hore Bajuda. Jwale ...

 

292-524 Mme jwale sheba Joel, ha are, ”Se siilweng ke bokgolane, se jelwe ke marutle; se siilweng ke marutle se jelwe ke tsie ...“ ha o ka hlokomela hantle ke kokonyana ele nnngwe feela ka mekga e mengta. Jwale lebella seo se siilweng ke ba bang Bajuda ba sejele sefate sa feiga morao kwana, se seilwe ho ya tlase kwana, ”Ke tla busetsa ho bolela Morena, lemo tsohle se jelweng ke tsie. Mme ke tla thabisa batho ba Ka.“ Jwale sefate se jelwe. Baditjhaba ba kenyeditswe feela.

 

293-525 Jwale ha bofelo boatamela jjj (haeba ke bona hantle), Evangedi e lokela ho qala. Na o ne o tseba hore Bajuda ba nale folaga ya kgale ka ho fetisisa? Mme e bile teng ka lemono tse sekete. Folaga eo ya ntlha tse tsheletseng ya Davida, ha e yaka ya fofa ka lemo tse ka bang 2500, ha e sale e tloha Babylona. Mme jwale, hobane Mmuso wa Roma o ba hape, mme Messiah a tle ba latola seo, mme ba hasane hohle lefatsheng. Empa na o ne o tseba hore ka 6 Motshehanong 1946, folaga eo ya kgutlela hape Jerusalema? Na o ne o tseba hore ka di 7 Motshehanong 1946, Lengeloi la Morena le ile la hlaha ho nna (tsatsi le latelang) la nthomela ho isa tsoseletso lefatsheng lohle, hoseng ho latelang? Ha folaga eo e phahama mane Jerusalem, ha tsatsi le ntse le theoha jwalo, Lengeloi la Morenaa hlaha mane United States nako eoe. ”Ha le bona sefate sa feiga se hlomela ...“

 

293-527 Ke ba bakae ba hopolang Naledi ela e neng e leketla Nokeng ya Ohio lemong tse ngata lare ... Ke sena setshwantsho sa yona, ha E tla fatshe. Lare, ”Molaetsa wa hao o tla etella pele hotla ha Kreste pele labobedi, jwalo kaha Johanne e ne ele moetelli pele wa Hae.“ Mme bona tsoseletso e anetseng lefatshe lohle. Dikete tse leshome ha leshome lefatsheng ...Naheng tse fapaneng, mme dikereke dire matsatsi a Billy Sunday a fetile. Empa ha ba bona tsoseletso(batho feela), ba lokela ho hlokomela. Charles Fuller o ne a nka sebaka, empa o ne a se a tsofetse; jwale baya ho Billy Graham. Mme Modimo wa nka Billy Graham, kapa kereke ya Baptist, mme ba mopotoloha. Mme Billy Graham hase moreri ya ka alekanywang le Moena Neville, jwalo ka moreri, e seng, leha nyane. Empa ke eng? Bane ba lokela ho etsa seo, mme e mong le emong, ba mopotile. Billy a bolela sena. Bana le seo. Mme seo se lokela ho etsahgala ho ka phethahatsa Lentswe la Modimo. Ba ne ba sena Moya wa Modimo, jwale ba lokela ho nka Lentswe ba ya hodimo le fatshe ka lona. Mme Billy ke moreri wa Lentswe, mme ha ba monkele hlohong. Mme se seng sesa Bonahaleng, ka phodiso e Halalelang, ka ho etsa mehlolo ... kereke Monyaduwa ya nang le oli lamping ya hae, a etsa tsoseletso. Mme kereke e hatsetseng e etsa tsoseletso ya yona. Mme mona Israel tsoseletseha.

 

294-529 Ke nale filimi lapeng mane, ”Three Minutes Till Midnight.“ Mme re nale setshwantsho sa Bajuda ha ba kena. Ba kena ... O bona seo ho makasine wa”Look“. Mme dikepe tse laetseng ditswa Iran bona Bajuda ba sakang ba tseba Jesu lefatsheng. Ba ya Babylona. Seo ba se tsebang ke ho lema ... O bone seo ho makasine wa ”Look“kapa ”Life“ le bona, moo batlang ho lema ka mohoma wa lepolanka wa kgale. Mme haba bona difofane tseo, ba nahana, ”Ke sona seo,“ hobane Modimo o ba boleletse hore batlaba moo, mme o tlaba kgutlisetsa Jerusalema mapheong a dintsu. Ho fela hole jwalo. Ke bao he. Mme Mojuda ore, ”Ke sona sena.“ Batheoha hantle feela, mme re nale setshwantsho sa lentswe, le moo ba botswang hotswa ka lefatshe lohle morao kwana, mme ba bang ba foufetse mme ke dihlotsa. Mme ba fihla ka dikepe hotswa ka lefatshe lohle ...

 

294-530 Mme baqalella ho thonaka majwe le ho aha mme kajeno ba nale didiba hohle. Lewatle le Shweleng le jere moruo o fetang wa lefatshe lohle. Bajuda ba kgutlela morao; seo se ne se patetswe Baditjhaba; mme ba ya palesa jwalo ka rosa. Bare ho bona Bajuda, ba re, ”Na le tlile ho shwela habo lona.“Bare, ”Re tlilo bona Messiah. Moo A le teng? O ne A lokela hore ebe o mona.“ Moena ha o bona sefate sa feiga se hlomela, are, ”Moloko ona o ka sefete seo se so etsahale.“ Sheba tsoseletso hohle mona lefdatsheng ho lebeletswe Messiah. Kereke e tletseng ka Moya Monyaduwa ... Morwetsana wa moketeng wa lenyalo.

 

295-534 Bajuda batla re, ”Ke sona sena. Ke oe Messia wa rona eo reneng.“ Ke moo 144000 e hlahang teng, kopano eo ya Russellites. Ke bao Bajuda bao baemeng teng batlang ho Moamohela. Bare, ”Ke eo Modimo wa rona eo re neng re Moemetse.“ Batla mmona, bare, ”O ba fumane ho kae? O fumane metopa eo ho kae?“ O tlare, ”Ka tlung ya metswalle Yaka.“ Hantle feela, ”Ntlong ya metswalle Yaka ...“ O tla etsang? Kereke ya Baditjhaba e tla nyalana le Kreste. Josefa o ile a itlhahisa ho setjhaba sa habo? O ile a leleka Baditjhaba. O fela a ile a etsa seo. Ho tla etsahalang ka peo ya mosadi? Drakone e etshwela mathe le ho etsa ntwa; Jesu o itse, ”Batla lahlelwa kantle moo holeng dillo le ditsikitlano tsa meno.“ Nako e kgolo ya kahlolo ya kereke ya Baditjhaba e ya qala.

 

295-538 Ho tla etsahalang? Ha Modimo A se a kgethile Bajuda, Jesu O tla kgutla jwalo ka ha Josefa a entse. Ha ba se bautlwa Josefa, ha a lelekile Baditjhaba a bona Benjamine le bohle ba emeng moo, mme ba swaba ka ho bolaya Josefa ... Ba nahanne hore ba bolaile Josefa, mme ke enwa o eme kapele ho bona; A re, ”Ke nna Josefa. IKe moena wa lona.“ Bathothomela, ”Ke Josefa". O tlare, ”Ke Nna Jesus. Ke Nna Messiah.“ Batla re, ”Oho, hle jwale re tla O amohela.“ Sohle se entswe ka thato ya Modimo. Ho ka sebe jwalo ... Jwale, ba ne ba moutlwa ha a le paleising ya Faro, Josefa a lla bakeng sa bona. Emaho fihlela Jesu A bona Bajuda bao O tla re o tla ka bofofu hore ba kene. O tla nka Bajuda bao. O seke wa tshwenyeha Bajuda batla bolokeha. Eya monghadi, ho lokela hoba jwalo. Mme ke mohopolo waka ka seo; ha ke fumane seo ho Lentswe.

 

295-544 O lokela ho lesa morwetsana ya robetseng. O lokela ho fumana kereke ... Ke Bajuda ba pele, ba neng ba foufetse. O lokela ho kopanya seo morwetsana ya robetseng o tla kgutlela kerekeng e kopaneng. Jwale o lokela ho ya kerekeng ya semoya. Ke eo moo A emeng teng. Batho bao babararo ... Ha baya kopana. Ha ba tshwane. E seng Dipaki tsa Jehova tse freng 144 000 ke monyaduwa hase nnete. Ke Bajuda. O ya bona? Monyaduwa ke eo le m,orwetsana ya robetseng. Mme o kopanya seo, ”Jwale ba bakeng tse pedi tse fapaneng.“ Ke mefuta e meraro ya batho. Hantle feela.

 

296-545 Jwale ha Jesu A kgutla lefung ... Bajuda ke eng? Bahlokomedi ba tempele. Mme ha Jesu A kgutla, O tla le Monyaduwa. Jesu O tle ka makgetlo a mararo: O tlile pele ho pholosa kereke ya Hae; O tlile kgetlo labobedi ho amohela kereke; O tla kgetlo laboraro le Monyaduwa. O ya bona? Hantle feela. Ke hotla hole hong feela hole ha nnete; ke Modimo A le Mong ya phethahetseng; ke Kreste A le Mong feela, Kereke ele nngwe e phethahetseng, poloko ele nngwe feela, sohle. Ke boraro, empa ke ntho ele nngwe. Hase batho ba bararo, ke Motho A le Mong, Kereke ele Nngwe, Mmele ole Mong, Kreste A le Mong, Modimo A le Mong .

 

296-546 Morena A o hlohonolofatse. Ke letshwarelletse haholo. Modimo ha a rata jwale, ha ke tla ka tsatsi le leng, kapa ka Sontaha mantsibuya kapa ka nako e nngwe feela le moruti le nna ke tla araba dipotso. Oho, ho nale bontate mona. Ke ba bakae ba ka thabelang seo? Oho ke ya ba rata. Ere ke kene ho seo hape, ka potlako feela, pele ke nehela marapo ho morutir. Mamelang sena. [Moena Branham o araba potso tsena ho Karolo ya III, a qala ka karolo ya 668, jwalo, ka potso 67 ho ya ho 74 -- Mong.]

A bolelang majwe a ho Tshenolo 21? Ke potso e ntle eo. Hlalosa dibupuwa tse nne ho Tshenolo 5. Ho nale tse lokileng. Ke bomang baholo bana ba 24? E nngwe e lokileng. O ya bona? Sekareleta se ho Genese 38 se bolelang? O ya hopola o ile a nka ngwetsi ya hae a robala le yena jwalo ka sehlola; mme a lokela ho lefa; mme ha ngwana a hlaha, ha tlangwa sekareleta letsohong la hae (A hlaha ha a qeta a kgutlela morao.), e latelang ya kgutla. Oho ke e ntle eo hantle feela. Ke mpho difeng tse tlo romelwa lefung la dipaki tsa Tshenolo 11? Ke nakong eo Moshe le Elia bakgutlang ho tla etsa tsoseletso bao ba 144 000. impho ke eng? Hlokomela seo; ke dandy. Bahalaledi batlabe ba le kae kamora lemo tse sekete (Ho nale e lokileng, moshemane. Jwale ...) hantle feela? Batlaba le mmele o feng? Re tla ahlola jwang mangeloi? Hobaneng ha moriri ele wa mangeloi ho I Bakorinthe? Bukeng ya 1 Bakorinthe. Ke e ntle haholo, hantle feela.

 

297-549 Morena a le hlohonolofatse. Ke dumela ha Morena A dumella seo re tla qoqa ka seo; ke tlotlisong ya Hae. Re ka fapana le batho ba bangata ka seo. Empa ke tla bolele sele seng feela; ha feela o thabela seo, re nale nako e monate haholo mona. Amen. Amen. Morena be le lona. Le seke la lebala tshebeletso. Moena Neville o ya hasa ha jwale ho WLRP, Moqebelo hoseng ka hora ya borobong: le Neville quartet, ke dumela batla etsa mosebetsi o motle haholo le ba mamele. Mme ha nka kgona, ha nka kgutla ka nako ke tla nka mosadi ha Modimo A dumella seo ho ya bona Moena Bosworth. Ke ... Lona kaofela ... Mme ke tla kgutla ka Sontaha mantsibuya. Morena a be le lona. Mme Moena, modisa, a tle kwano motsotso feela; mme a nke tshebeletso. Mme ... Le seke la lebala thapelo ya lelapa,

Jesu O batla ho kopana le lona moo;

O tla le hlokomela,

Oho, le seke la lebala thapelo ya lelapa.

Le rata seo? Ke ba bakae ba rapelang malapeng a lona? Ha re boneng, ho lokile. Oho, ho hotle; dula haufi le Modimo. Loka, bana ba banyane, Modimo O tla lehlohonolofatsa. Ho lokile, Moena Neville.