Dipotso le Dikarabo ka Baheberu 1 (57-0925)

209-1 ... .... Ha jwang a ka etsa seo ntle ho Modimo? Seo etlaba sa nnete haho jwalo? Se ka se etsahale seo. Ha ke tlo rera ntle ho seo. Ke dumela hore ho tlaba boima, o ya tseba, jwale ketlabe ke itukisitse. Empa oho, e ne ele, bobebe. Jwale mohlomong ke nako e thata eo ya ho araba seo, ... Jwale ka bobebe. Empa ke thabelaho ka diaraba.

209-2 Mme Kgaitsedi Arganbright o teng mantsibuyeng ana ... Kgaitsedi Ruth, na o teng mona, Kgaitsedi Ruth? Mona. Ke nale ... Oho, e ya, ke nale addrese mona. Tjhe haho jwalo. Jwale, ke tla fumana seo mona. Ke nale pocketbook, mme ke lebetse pocketbook yaka hae. Jwale, ha mapolesa a ntshwara keya hae, Moena Fleeman, o tle o tlo nthuse. Jwetsa Billy -- ke lebetse pocketbook yaka hae; ha kena mangolo a ho kganna ha jwale. Mme ke nahanne hore e ka pocketong yaka; ke tjhentjhile diphahlo. Ke tla kena mona, ke tla potlaka hajeno, ka ho fetola diaparo tlase mona; mme ke tlisitse Lexicon, empa le ka fumana seo.

209-3 O seke wa utlwa bophloko ka lengolo leo. Ha nkeke ka fumana se seng hape. Seo sene se lokile. Seo se setle haholo Ke o bolleltse hore nkasebale seo, ha ke no tswella ka seo. Ke ya ipotsa hore na o itseng. Mme le ne le monate, a ngotse jwalo ka mosuwe. Seo se setle ke ya se amohela. Mme se o fa ...O ya bona, ke rata mangolo a batho -- a tla fapana le a hao. O ya bona, ha motho a fapana le wena ka maikutlo ha o ikutlwele monate. O lokela ho fapana le bona ka maikutlo ho ka utlwisisa sena. Mme -- mme o kena tsietsing ha ngata ha o sa hlokomela; wena -- wena o kena tsietsing. Tswella pele feela.

210-5 Mola Africa ke ile ka fumana ditau tse pedi tse nyane, mme e ne ele nthwana tse ntle tse nyane, tau e nyane le tawana e nyane. Jwale ene eka dikatse; dine dile nyane ... ntho tse ntle tse bapalang. Mme ke ne ke tlilo ditlisa mona America; ke ne ke dikentse ka hokong ya dinonyana. Ke ne ke tlile ho ditlisa mona -- ka ntho e kang toxin. Mme ba se ndumelle ho ditlisa mona United States ntle le tumellano, mme ka se kgone ho ka thola seo Africa. Empa ha o batla ho tseba hore ke tau kapa, e halefise feela. E ne e tla etsa hore o tsebe hore ke tau, mme ke seo se neng se o bontsha hore ke tau. Ke seo o lokelang hoba sona le wena. Empa ha re halefe jwalo ka tau; re rata seo, ho batho ho botsa dipotso. Mme dipotso tse jwalo ka ya Kgaitsedi Ruth, e lokile haholo ho nna. Ke ... ke rata seo. O ya bona?Ke tseo tse hloyahalang hara batho. Empa dilokile.

210-7 Jwale, re nale tse lokileng, dipotso mona. Ho nale moruti morao kwana ka phapusing ya ileng a mpotsa a re, “aporofeta ba babedi ba Tshenolo 11, na batla tlatla pele ho tlhwibilo na, kapa kamora hore Israele a tloswe? Mme ke eng ...” Jwale, ke mofuta wa dipotso -- tse -- tse o tlamang. Empa ele tse nyatsehang. Empa jwale, pele re qala, ha re inamise dihlooho.

210-8 Ntate, ho ngotswe hore ha O ne o le lemo tse 12, O ile wa fumanwa ka hare ho tempele le bangodi le bapriesta, O hlalosa Mangolo. Mme ba ne ba maketse ... Banna ba baholo, barutehileng Mangolong, ha ba bona moshemane ya lemo di 12 A hlalosa Mangolo. O ne o etsa mosebetsi wa Ntate wa Hao. O bolelletse mme wa Hao jwalo, “Ha le tsebe hore Ke lokela ho etsa mosebetsi wa Ntate,” ho hlalosa Mangolo ka semoya? Mme jwale, re ya rapela, Morena, seo -- hore re seke ra etsa diphoso re kopa hore O romele Moya wa Hao ho re etella pele. Mme haeba ka nako e feng feela, re ka leka ho kenya mehopolo ya rona O kwale melomo ya rona, Morena, jwalo kaha O ile wa etsa ka ditau ho Daniele. O ntse O le Modimo yena elwa.

211-10 Mme hobe jwalo ... Jwalo kaha re tshepile Moya o Halalelang, ha O ke o re senolele tsohle. Mme jwalo kaha O buwa le bona, le ho araba seo ba se botsitseng. Mme ha sele kgahlano le seo ke se rutileng, ha nke ke thabe le teng Morena, ho ka tseba horer ke fumane se seng se setjha Morena. Hobane O itse, “Batlisisang Mangolo, hobane a nale Bophelo Bosafeleng, mme a a paka Nna.” Jwale, kamora thuto ena ya Mangolo, setla hlalosa hantle. Mme ke ya rapela, Modimo, jwale potso tsena kaopfela tse botsitsweng, ha Moya o Halalelang o diarabe. Hobane re kopa sena ka Lebitso la Jesu, mme hobane tlotla ya Modimo, le ho aha ha Modimo. Amen.

211-12 Ho tsela tse ngata tseo disa utlwahaleng. Mme jwale dipotso kamorao Mangolo ... Jwale, ha ke buwa mantsibuyeng ana, ke ntshitse leino. Mme ka lekenya hape, mme ha ke kgone ho rera; ke rera hanyane ha ke rera ka baka leo; ke le ntshitse, mme e kare ke ya hweshetsa. Mof. Billy Graham o buile pale ka seo, hore kamoo a kileng a bona seo, o ntshitse leino kapele. Mme la lahleha, mme a nale lenaneo ho television hantle feela, mme a sa kgone ho etsa seo ... lene le le ka hare ho pleite jwalo ka mang. Mme ha a ilo buwa, a hweshetsa “whew, whew”. Mme a kgumama ka mangole, a rapela a fufuletswe, metsotso e leshome pele ho lenaneno la television, mme qetellong a fumana seo hodima borikgwe ba hae ho ya monwaneng wa seeta sa hae. Emong wa bellhops a le thola false tooth. Mme Mof. Graham a mmolella seo, mme hodimo mona. Mme jwale a fumana seo, pampitshana, ke nahana hore ke nale yona mona ka hare ho Bibele yaka. Mme e ne ele ... Ha ke fumana seo. Mme ka.. Ha ke ne ke tswile le Moena Roberson morao mola, ke ne ke etsa seo ele hoseng, mme ke lokela ho fumana ngaka ho lokisa seo. Jwale Modimo a lokisa seo.

212-16 Jwale, reya ... Jwale, ke tlile ho araba e nngwe le enngwe, ha ke kgona. Mme, Moena Tony, ka mohau wa Modimo, ke nale tlhaloso ya toro ya hao, mme e monate haholo. Ke thabetse ho bona seo. Mme ke tlhaloso e ntle haholo, ke rata ho fumana seo, ke tla o nea seo ka thoko -- ha o sa batle seo. O ile a mpolella seo ka mantsibuya a mang monao; o ne a nale toro ke sa kgone ho mmolella yonas ka ya ho Modimo ho kopa thuso. Modimo A ntlhalosetsa hore e bolelang. Ke taba tse monate ho wena, Moena Tony.

212-Q-51 Jwale, potsong ya pele ... Jwale, ha ke tsebe hore ke qale kae, kaofela dintle. Empa jwale, re leka ho nka nako e telele, mme re tle re diqete ka Sontaha. Hlalosa hore ho bolelwang ka kotlo e sa feleng ho Matthew 25:46, “Empa ...” Ke eo potso.

212-Q-52 Potso ya bobedi: “Empa bana ba mmuso batla lahlelwa kantle lefifing,” na seo ke ntho ele nngwe le ho ntshuwa mohopolong wa Modimo? Jwale, fumana potso ya pele, e fumanehang ho Mohal. Mattheu 20 -- 25. Jwale, jwale ... Jwale, ke badile tsena kamorao ka mane, mme ke lekile kamatla ho sheba seo. Mme ha re shebeng Di-Bibele, ha re ntse re bala seo. Jwale, ke batla ho fumana seo ho Greek Lexicon, jwale o fumana seo. Mme ke rata seo. Re tla sheba ka bobedi -- ho Se-Greek le tse ding. Mme jwale, sena etlaba -- ka ho bala, hobane ke fumane Lengolo, mme ka a bea sebakeng se lokileng. Ho lokile.

212-19 Jwale, ke mang ya ratang ho bala Bibele? Ha le rata ho etsa seo phahamisang matshoho. Re ... ke nahana hore re nale tse nne kapa tse tharo. Ha le batla ho bala ka Lengolo, Ho lokile. Moena Cox, na o tlatla o tlo nka Bibele tsena? Mme ke -- ho lokile bakeng seo, ha o ka ... (Ho nale e nngwe, mme ke ... O ditheole feela jwalo ... ...) Mme mang kapa mang ya batlang seo, phahamisa letsoho; moshemane enwa o tla ditlisa ho lona. O ya bona? Mme re batla ho bala mmoho ...Jwale, ho baleng karolo e na ... Kgaolo tse supileng tsa pele tsa Buka ya Baheberu ... Kamora thuto, hobane moshemane ya theotsweng mona, taba tsena, Moena Mercier le Moena Goad, o lokisitse seo ho ka phatlalatswa ka sebopeho sa buka ha jwale. Mme ho jwalo. Jwale, ha re na se kang sona; re lokisa maemo. Mme ke nahana ho ka tlosa seo, jwalo kaha ho ntshwa nuggets ho -- jwalo kaha ho tlotswa nuggets, tse mmalwa nuggets tsa thuto ya Seheberu. Moena Mercier o tlaba le kgatiso eo ha o e batla.

213-21 Jwale sena se tlisa ... O ka se ye feelakerekeng ya boevangedi. O ka se kgone ho kena thutong ntle le hore o tsose mehopolo ya batho. O lokela ho etsa seo. Jwale, ke hole le hoba mosuwe, e seng hoba motsibi haholo wa Bibele. Empa ha ke soka ke leka ho etsa se seng -- ho bolela se seng, kapa ho leka se seng, empa pele ke botsa ke leka ka matla. Seo se butsitswe ke moena; a re, “Moena Branham, Moena Seward o ile a re ka nako e nngwe -- o ka se behe seo hohle (O ya bona?), o nale tsela e nngwe ya ho e tsa sena.”Ka re, “Jwale, lebaka la seo: Ke leka ho nahana seo kamehla pele ho tsohle. O ya bona? Mme ha batho ba mpotsa nka le bolella seo eleng mohopolo wa ka. O ya bona?” Empa ha o nahana hantle, mme pele o etsa emg leka ho nka lehlakore la Modimo, ebe ho tlaba thata.

213-24 O ka se nahane ka seone -- ha Akabe a leka ho hlasela Elia. O ka leka ho etsa seo ho Jesu? O ya bona, O ne a -- O ne a araba ka pele, hobane se seng le se seng A neng a se etsa, O ne a se etsa ka thato ya Modimo, mme a ... Ke tsela eo a ka fumanang seo ka sona. Jwale, ke tsela eo re batlang seo ka yona. Jwale, potso e botsitswe ; re tla boloka seo le potso. Hlalosa hore ho bolelwang ka kotlo e sa feleng ya Mattheu 25:46. Jwale, mamela hantle. Emong le emong jwale, Mattheu 25:46.
Mme bana ke batlang ho ya kahlolong hosa yeng ka: ...
Jwale, potso ke, “Hlalosa ...” Jwale, lentswe “ho sa yeng kae” etswa ho “kamehla le mehla ,” le“ho sa yeng kae” ke “sebaka sa nako.” Seo se bolela “nako e kana,” jwalo kaho sa feleng. Jwale, ha o ka bala feela ... ha ke tsebe ke mang ya ngotseng potso ena, hobane haho ya beyang lebitso la hae ho lona; ha ke batle seo. Le ya bona?
Empa bana ke batlang ho ya kahlolong hosa yeng kae: ... (Jwale, hlokomela; seo ke tshenyeho.)

214-27 Jwale, motho ya ratehang ya botsitseng potso e na, e bale kaofela.
...empa bophelo bo sa feleng ...
Empa bakgopo ba tlaya kotlong ho sa yeng kae, “nako e itseng,” empa ba lokileng ba nale Bophelo Bosafeleng. O ka se fumane kahlolo e sa feleng: ho ka sebe jwalo. O ya bona, haeba ba nale kahlolo e sa feleng, ba nale Bophelo Bosafeleng; ba nale Bophelo Bosafeleng, ba bolokehile. O ya bona, ho ka sebe jwalo. Jwale, ha o ka hlokomela, potso ka boyona -- e ya ikaraba. O ya bona?
Mme bana ... (Jwale, hlokomela, ke tla kena mona pele:) ...mme ba ...
Ho temana 20 -- 44 ...
...mme ba araba, bare ho Yena, Morena, ke neng re ileng ra o bona lapile, o nyoruwe, o hlobotse, ... mme -- mme o le teronkong, mme ra seke ra o etela?
Mme O tlaba araba, a re, kannete nnete ke re ho lona, seo le se entseng ... ho bana, le se ... ntse ho nna.
Mme bana ke ba tlang ho kena ho sa yeng kae ... (hosa yeng kae) ... kahlolo ... (Ke bakgopo.): ... empa ba lokileng batla kena Bophelong Bosafeleng.

214-30 O bona phapang? Bakgopo ba tlaya kotlong e sa yeng kae, empa“bosafeleng” ke “sebakana.” Jwale, ha e kaba ka tsela e jwalo, se ngotsweng, “Sena se tla ya moo, ba bang batla ya Bophelong Bosafeleng.” O ya bona? Kapa, “Batla kena kahlolong e sa yeng kae, mme ba bang Bophelong Bosafeleng.”O ya bona, haho nale kahlolo e sa feleng, ba tla otlwa ka ho sa feleng, ebe ha a fele -- o nale Bophelo Bosafeleng; mme Bophelo Bosafeleng, botlang ka Modimo. Ntho e senang pheletso hae na qalo. O bona seo ke se bolelang? Jwale, Lengolo ka bo lona -- motho ya ratehang le hlalositse ... Jwale, ha o ka nka seo wa se sheba ho Lexicon, “Mme sena se tla ya ho ainion, ho kgaolwa, mme kaho sa ... hara mollo, sebopi sa mollo.” Jwale, lentswe “a-i-n-i-o-n” le bolela“sebakanyana sa kahlolo,” ho Greek Lexicon, hantle mona, “sebaka sa kahlolo,” kapa, “nako ya kahlolo.” O ya bona? Batla kena ka hara nako ya kahlolo. Lentswe le sebediswang, “a-i-n-i-o-n, ainion,” se bolelang “nako, nako, nako e lekaneng.” E kgutlisetse -- phetolelong mona, Senyesemane, “ka ho sa yeng kae” ke “nako e lekantsweng.” O ya bona? Seo setswa ho Segrieke, “nako e lekantsweng.” Lentswe “ainion,” kapa “a-i-n-i-o-n, ainion” e bolela “nako e lekantsweng ya kotlo.”

215-32 Empa bala se seng mona, “Empa bana batla ya (Ke eo phapang. O ya bona?), Bophelo bo sa feleng. Bosafeleng bohlaha ho lentswe ho sa fele, mme bosa fele ha bona qalo le qetelo. Jwale ha re lokela ho araba seo ( ya bona?), hobane ha o ka bala feela Lengolo hantle, o tla bona. ”Mme sena se tla tswella kahlolong e sa yeng kae, empa ba lokileng ...“ Bakgopo ba tla ya kahlolong, ahlolwa nakwana: mohlomong lemo tse billione, ha ke tsebe; empa o tla ahlolelwa dibe tsa hao. Empa jwalo kaha sebe se nale qaleho, se nale pheletso le sona. Kotlo e nale qaleho le pheletso. Mme dihele dine di lokisetswe Diabolose le mangeloi a hae. O ya bona? Ho lokile. Jwale, ke nale e nngwe mona eo ke lokelang ho e araba, metsotso e mmalwa feela, e leng e ntle haholo.

215-Q-52 Jwale, empa tsena: ”Empa bana ba mmuso ba tla lahlelwa lefifing,“ ke sona seo ka ho ntshuwa mohopolong wa Modimo? Tjhe, hase ntho ele nngwe. Jwale, o lekanya le Moketeng wa Lenyalo. Jwale, ”Mme bana ba mmuso,“ jwalo kaha ho ile ha botswa mona ... Bana ba mmuso ke Bajuda, mme ba ile balahlelwa kantle lefifing. Mme baile -- baile ba lahlelwa lefifing, mme ba kena nakong ya dillo le ditsikitlane tsa meno. Baile ba feta lefifing, hobane re ile ra fumana sebaka sa ho baka; empa ha ba yaka batswa mohopolong wa Modimo. A ka se lebale Israele. Mme Israele, jwalo kaha mmadi wa Bibele a tseba, Israele ”bana ba mmuso.“ O ya bona, ke mmuso, tshepiso. Ka mantswe a mang, Modimo o sebetsana le setjhaba, ha a sebetsana le Israele, bao eleng bana ba mmuso ...

216-35 Jwale, o hopole, O itse mona, ”Mme Abrahama, le Isaka, le Jakobo,“ sebakeng se seng, ”O tla tla a fedisa mmuso.“ O ya bona? Mme hore Abrahama, Isaka, le Jakobo o tla mmusong; ba ne bale; bane bahlohonolofaditswe ka mmuso. Empa bana ba mmuso batla lahlelwa ka ntle lefifing. Jwale, ditaba tseo mona ho seo -- ke Monyadi. Ha Monyadi a tla, haba ntse ba ... Ba bahlano ba barwwetsana ba ile batswa ho kopana le Morena, mme -- mme ba ne ba sa nka oli ka hare ho dilampi tsa bona. Mme -- ba bang ba bahlano ba ne ba nale seo. Jwale ha o ka hlokomela, ke setshwantsho se setle, bobedi Bajuda le Baditjhaba jwalo ka kaha ba latotse. Ho dula hole mekga e meraro ya batho ka nako tsohle: Bajuda, Baditjhaba (ka ho lekana); Bajuda, Baditjhaba le Kereke. Mme ha o kopanya tseo, O tla lahleha ha o fihla ho Ditshenolo. Hobane ha o sa etse seo ...

216-37 Jwalo kaha ho boletswe ke Mong. Bohanon a reho nna ka tsatsi le leng, ”Billy, mang kapa mang ya lekang ho bala Tshenolo o tlaba le sitahloohwana. Hobaneng,“ a re, ”Monyaduwa ke enwa tlase mona, mme drakone e tshwela mathe hotswa molomong wa yona le ho lwana le yena.“ Mme a re, ”Ka yona nako eo o eme ele 144 000 (Thuto ya Dipaki tsa Jehova) Thabeng ya Sinai. Mme ka yona nako eo Monyaduwa o lehodimong.“ Tjhe, tjhe, o etsa phoso. Ho teng mekga e meraro ya batho (O ya bona?): ke Bajuda ba latotsweng, mme barwetsana barobetseng ke bao ... hase peo ya mosadi; ke peo ya mosadi eo drakone e e tshwelang ka metsi a tsswang hanong la yona (Tshenolo 11). Mme ebe, hantle feela Bajuda ba 144 000 e ne ese Monyaduwa; ke karolo ya Kereke ya Bajuda. Mme thuto ya Dipaki tsa Jehova e mmeha jwalo ka Monyaduwa, ha ke bone hore o ka etsa seo ha jwang hase Monyaduwa.

217-39 Ha o ka hlokomela mona ho Thsenolo, ere, ”Mme ke barwetsana, mme ke eunuchs.“Jwale, baeunuch ke eng? E ne ele ... Baeunuch e ne ele balebedi ba tempele ba neng ba lebetse mofumahadi, hobane ene ele ... ele ... E ne ele banna ba maqhalaha. Ba nale ... O hlokometse, e re, ”Ba ne ba sa itshilafatsa ka basadi“? E ne ele baeunuchs ba tempele. Mme ene ele palo e itseng eo Modimo A neng a e kgethile. Jwale, ha o ka hlokomela ... ha re ka kena ho seo motsotso feela, sdeo setla phomotsa monahanano wa hao, moo o ka tshepelang ... Ha re yeng ho Tshenolo 7, mme re tla fumana hotswa mona -- hore e reng. Ke ntho e ntle eo.
Mme kamora sena ... ka bona mangeloi a mane a eme kgutlong tse nne tsa lefatshe, ... (Jwale, sena se tshwanstha Ezekiele 9, moo a neng a bona tshenyeho ya Bajuda. Mme mona o bona tshenyeho ya Baditjhaba Tshenolo 7.) ...
Mme ...ka bona mangeloi a mane a eme kgutlong tse nne tsas lefatshe, a tshwere meya e mene ... (”Meya“ e bolela ”ntwa le matshwenyeho.“) ... hore moya o seke wa foka lefatsheng, kapa lewatleng, ...kapa sefateng ... (Jwale, seo ke ntwa, a tshwere seo.).
Oho, ha ne re nale nako ya ho sheba sena. Seo se etsahetse ... Ke hiona moo Russell a fihlileng a kopanya dintho teng. Russell o porofetile; a bona sena se etla, o bone seo ele hotla ha Morena Jesu, a sa tsebe hore ene ele -- tiiswa ha kereke?

217-42 Mme ba ya ipotsa hore ho tlile jwang Ntweng ya Pele ... Sheba, e ile ya fela ka la 11 Pudungwane, ka hora uya leshome le motso o le mong: kgwedi ya 11, tsatsing la 11 horeng ya 11. Mme hang kamora moo, kolobetso Lebitsong la Jesu ya senoha le kolobetso ya Moya o Halalelang ka nako eo. Mme ha o nka seo ka Tshenolo, dikopane jwang, mme mahareng a Mongwaha kgolo wa Filadelfia le wa Laodisea ... Mme Methodists le Mongwahakgolo Filadelfia, le lerato la boena. Mongwaheng wa ho qetela, kerekeng ya mongwaha, e ne ele Mongwahakgolo wa Laodisea, e leng Mongwahakgolo o fofo. Mme o itse moo, ”Ke beile Monyako (monyako o butsweng) ka pela hao,“ monyako o bulehileng. Mme ha o ka kopanya Mangolo ao kaofela, a tla bokella taba tseo mmoho hantle feela ...

218-44 Hlokomela. Se seng le se senge bile Ntate, Mora le Moya o Halalelang kolobetsong (e leng seo se neng se lokela ho lokiswa), e neng ele mokgwa feela wa Catholic e seng mokgwa wa Bakreste. Tjhe, monghadi ke..re lokisa sena hantle feela, ka Lexicon hape (O ya bona? Eya monghadi.), leka history. Haho motho le ya mong ka hare ho Bibele ya kileng a kolobetswa ka tsela eo, kapa kamora lemo tse makgolo a tsheletseng kamora Bibele. Nka supa seo hantle feela hona mona thuto yona ya Catholic, ke bona ba qasdileng seo, mme ba bile ba fafatsa ka metsi. Seo se ile sa kena le ka hare ho kereke ya Wesley, le ho kereke ya Methodist; Methodist ya e isa ho Baptists; Baptists a e tlisa jwalo; mme e ntse ele thuto e fosahetseng. Mme n nna ka kgutlela ho Bibele le ho bontsha hore Bibele e re Le nale lebitso empa le shwele.“ Ke hantle feela seo. Mme ba nale ...

218-46 Nka tiisa seo ka Bibele hore e itse batla kolobetsa ka Lebitso ho fihlela Mongwaheng wa lefifi, ho ya ka mongwaha wa bone -- wa kereke, kereke ya mongwaha wa Pergame. Mme o itse ... nakong ya 1500 ya mongwaha o lefifi, ho mang le mang o re, ”O nale kganya e nyane e setseng, ’hobane ha o latole Lebitso laka.“ Ha seo setla mongwaheng oo, mongwaha wa Catholic, A re, ”O nale lebitso leo o phelang ka lona, empa o shwele. Mme o latotse Lebitso laka.“Ke seo he. O ya bona? Seo se tlama mmoho taba ele nngwe e kgolo, ka Bibele.

218-48 Jwale, hlokomela seo.
... a tshwere meya e mene ...
Mme ka bona lengeloi le leng theohang lehodimong, le tshwere tiiso ya Modimo: ... (Tiiso)
Jwale, tiiso ya Modimo O phelang ke eng? Jwale, lona baena ba Advent ba reng, ”boloka letsatsi la sabbatha.“ Ke batla le mpontshe seo hotswa Lengolong. Ha seyo seo. Haho moo seo se hlahang teng -- ke -- ke tiiso ... Ha o ka bala Baefese 4:30 kapele feela, o tla fumana hore na tiiso ya Modimo o phelang ke eng. Baefese 4:30 e re, ”Le seke la swabisa Moya oo le tiiseditsweng ka oona (tshwauwa) ho isa letsatsing la pholo,“ e seng ho fihlela tsoseletso e tlang, empa ke setshireletso sa nako tsohle. ”Le seke la swabisa Moya wa Modimo Oo le tshwauweng ka oona ho isa letsatsing la pholoho.“ Bona haeba Baefese 4:30 e sa bolele seo; sheba seo hantle feela ka Mangolo. Jwale, ” ... e tiisitswe ho fihlela letsatsi la pholoho.“
Ba nang le letshwao la Modimo: ...

219-51 Jwale, hopola, Moya o Halalelang kolobetso ya Moya o Halalelang ho fihlela kamora Ntwa ya Pele ya Lefatshe. Re thabela seo -- thabo ya rona ka lemo tse 40.
... mme a hweletsa mangeloi a mane, a neng a neuwe ho ka hlokofatsa lefatshe le lewatle, lare, le seke la hlokofatsa lefatshe,leha ele lewatle,kapa difate, ho fihlela re tshwaile bahlank ... (wale, re kena potsong, ”bana.“ O ya bona?) ... bahlanka ba Modimo diphatlen.
Le seke la hlokofatsa; le se senye lefatshe; le seke la dumella atomic bomb e thuthupe; le se etse seo ho fihlela ho tshwauwa bahlanjka ba Modimo.

219-52 Jwale, ha o nka seo o se kgutlisetsa morao, htle feela jwalo ”Seo se bolela Ntwa ya Lefatshe,“ ho volume ya bobedi, ha Mo-General Allenby a lwanne ho fihlela ho la Jerusalema, mme a fihlela Morena wa England, mme a re, ”Ha ke batle ho tjhesa motse, ka baka la dihlabelo.“ A re, ”Ke tla etsa seo?“ A re, ”Rapela.“Mme a fofa hape, mme ha ba etsa seo, bare, ”Allenby‘o ya tla.“ Mme ho ne hole teng Mohammedans moo, ke nahana hore o ile a re, ”Allaho ya tla.“ Mme baphahamisa folaga e tshweu, mme Allenby a kena Jerusalema a thunya feela, ho ya ka boporofeta (Hantle feela.), mme a kgutlela ho Bajuda. Ba phahamisa Hitler ho ka qosa Bajuda, mme hohle ho feta lefatsheng lohle.

219-56 Mme Bibele O tla bakgutlisa. Mme baleka ho kgutla ... ”Life“ magazine mme ya tshwara seo matsatsi a mmalwa, moo e ileng ya rekwa ka dikete Jerusalema, mme ba baelwe hantle feela moo. Bane ba botswa moo. Ke nale seo hale feela. Mme a re ... Ke eo he folaga e nang le kgutlo tse tsheletseng ya Davida e leketla moo, folaga ya kgale ka ho fetisisa, kgetlo la pele e fofa kamora lemo tse dikete. Jesu O itse, ”Ha sefate sa feiga se thunya, moloko ona o ka se fete.“Mme ke bana moo ba tlisang sena teng, mme bare, ”Eng? O kgutlela ho shwa lehaeng la hao?“ A re, ”Tjhe, re tlilo bona Messiah.“ Mme, moena, ya o bolella; re monyako. Ke bao bahalaledi, bao tsela ya bona, e seng sehlopha sena sa Bajuda se tlang ho lethetsa ka meno a seng oona; ha a buwe ka Bajuda bao. Empa ke bao ba bolokang molao mme ba saka batseba hore Messiah o se a le teng.

220-61 Mme Moena ... Mane Stockholm, Moena Pethrus, a romela million Selekaneng se Setjha, mme ha re bala seo. Ba re, ”Jwale, ha enwa ele Messiah, ha re bone a etsa seo se etswang ke baporofeta, mme re tla dumela seo a se bolelang.“ Ke tshebeletso e jwang eo ya ministry. Ke ne ke le hora tse ka bang pedi ho tloha ho kgoro ya Jerusalema, ho ka kena; mme kene kele Cairo, Egypt. Mme kene ke tsamaya moo, mme Moya o Halalelang wa re ho nna, ”O seke wa ya.“ Ka nahana, ”ke ne ke nahana feela. Tekete yaka e rekilwe; ke tseleng. Ho nale monna eo ke lokelang ho kopana le yena, sehlopha sohle, dikolo jwalo.“ I tswelapele, mme Moya o Halalelang wa re, ”O seke wa ya. O seke wa ya.“ Ka kgutlela ho mohlophisi waka ka re, ”Phumula tikete yaka, ke batla ho ya Athens, Greece, le Mars Hill. Mme a re, “Jwale tikete ya hao e re Jerusalema, monghadi.” Ka re, “Ke batla hoya Athens ho nale Jerusalema.” Moya o Halalelang o eme moo; hora eo ha e soka e fihla ha jwale. Haesoka e ba yona.

220-68 0Sheba jwale.
... tshwaya bahlanka ba Modimo diphatleng, Lare, le se hlokofatse difate, ...ho fihlela re ... re tshwaya bahlanka ba Modimo pele. (Mang kapa mang ya tsebang Tiiso ya Moya o Halalelang. Hlokomela.)
Mme ka utlwa palo ya batshwauweng: ... (Jwale, haese Bajuda, hlokomela sena.) ... mme hom ne ho tshwauwe hotswa melokong e leshome le metso e mmedi ya Israele. (Hose Moditjhaba hara bona, ke nakong ya ho fela. Hlokomela) ... lelokong la Juda ... 12000 ... ho Reuben ... 12000, ... (mme jwalo ho ya tlase), ... Gade ... 12000,
... Nepthale, ... (mme -- mme -- ho ya tlase jwalo) ... Asere, ...le Zabulone, ... Mme meloko e 12 ya Israele, mme 12 atisa ka12 ke bokae? Ke 144000. hO NALE bAJUDA BA 144000: E seng Baditjhaba, Bajuda. Haba amanme ka letho le Monyaduwa. Jwale Paki ya Jehova e etsa phoso ka seo. Bibele e hlalosa hantle hore ke Bajuda e seng Baditjhaba. Ke bahlanka ba Modimo; mme Baditjhaba hase bahlanka. Re bara le basadi e seng bahlanka.

221-70 Jwale, bala kaofela seo. Jwalo ka monna ya jang lehapu a re, “Hantle feela, empa ha re fumane bongata ba seo.” Ho lokile. Modimo O nale tse ngata mona. Jwale, hlokomela feela. Jwale, jwale, re temaneng ya 8. Mme ho moloko wa Zabulone ... tshwata 12000. Ho leloko la Josefa 12000. Lelokong la Benjamin 12000.
O ya bona, Johanne, e ntse ele Mojuda, o hlokomedisa tsohle, a bona meloko e leshome le metso e mmedi ya Israel, 12000 ho tswa molokong ka bonngwe, 12 atisa ka 12, e fana ka 14400. Ba ne ba le, e seng Kereke, Bajuda. Bibele e re, bohle ene ele bana ba Israele, moloko ka mong o bitsitswe moo. Jwale, hlokomela temana ya 9.
Kamora tsena ... (Jwale, ke enwa Monyaduwa a tlang teng.) ...Kamora tsena ka bona, ... bona, bongata, bosa baleheng, ...
Ke bao balebedi ba hao ba tempele; ba mpa bale 144000, nthwana e nyane feela, balebedi ba banyane ba tempele ba tlang hoba le Monyaduwa, balebedi ba Hae feela. Ke balebedi ba 144000 ba lebetseng tempele.

221-74 Hlokomela. Hobane, o ya o ya morao ho temana ya 14 mme o re, “Hobaneng ha bana le Monyaduwa moo ba yang teng ...” Hantle fela. Balebedi ba tsamaya le Monyaduwa hohle. Hantle feela. Empa ene ele eng? E ne e se letho hobane e nele e le balebedi, mme ke hantle feela seo Lengolo le se bolelang mona hlokomela.
Mme kamora sena ... mme bona bongata, bosa baleheng, ba meloko yohle, ... baditjhaba tsohle, ...batho le dipuo tsohle, ... (Ke eo Monyaduwa wa hao wa Moditjhaba. Ho lokile) ... sena se eme ...kapela Konyane ... (Ke eo Mopholosi wa bona, Konyana: e seng molao, Konyana, mohau.) ...baapere diaparo tse tshweu, ... (Hlokomela, metsotsong e mmalwa, bona ha diaparo tse tshweu hase ho loka ha bahalaledi na.) ... mme batshwere dipalema matsohong a bona; Mme bahweletsa ka Lentswe le phahameng, ... (Ha bana e se tsoseletso ya Pentecosta, ha ke so utlwe se seng.) ... ba re, Poloko ke ya Modimo ya dutseng teronen, le Konyana. Mme mangeloi a potile teron, le baholo le dibupuwa, ... e wela hodima ... ka pela terons, mme barorisa Modimo, bare, Amen: Tlhohonolofatso ... kgalalelo ... bohlale ... teboho, ... tlhompho, ... matla ke a Modimo ka ho sa felen. Amen.
Seo se utlwahala e ka ke kopanelo, haho jwalo? E tlaba. E ne ele bomang bao? Ba le ba 144000? E seng jwalo. Palo e kgolo eo e sa baleheng ... mofuta ohle, maleme ohle, malokoi ohle ... Na ha o bone seo, motswalle waka ya ratehang?

222-77 Jwale hlokomela bala seo. Mme e mong wa baholo a araba a re, ho nna, Ke eng sena ... ke bo mang bana baaparo tse tshweu? mme batswa ho kae? Moholo a ere ho Johanne, eo eneng ele Mojuda ya ileng a tseba bana ba 144000, mme a re, “Jwale, o ya batseba; kaofela ene ele Bajuda. Empa bana ke bomang? Batswa ho kae?” O ya bona seo se builweng ke moholo, “Emong wa baholo a araba a re (Ke moholo ya kapela terone.)-a nakaraba, a re, ‘Ke bomang bana ba aparo ditshweu? mme batswa kae?’ Jwale, re tseba Bajuda bohle le selekane sa bona jwalo, empa bana batswa ho kae?” Jwale hlokomela. Mme kare ho yena, Monghadi o ya tseba ... (“Ha ke tsebe.” Johanne o boletse jwalo a re, “Ba satswa mphetha feela. Ha ke tsebe.”) ... Mme a re ho nna, bana ke batswang matshwenyehong a maholo, (Matshwenyehong a maholo a kotsi ke se tile moo. O ya bona?) ... bana batswa matshwenyehong a maholo mme bahlatswitse diaparo tsa bona, ... (ka hara kereke? na seo se utlwahala hantle?) ... bahlatswitse aparo tsa bona mading a Konyana. ... ba kapela terone ya Modimo ba Mosebeletsa letsatsi ka matsatsi ohle ... (Ke mang ya ntshebeletsang hae? Mosadi waka haho jwalo?) ... mme ka hare ho tempele ya Hae: ... (Ke yena ya ntshebeletsang hae, ke mosadi waka. Ke yeya dulang le nna, a hlatswa diaparo tsaka, me a ntukisa nako le nako.) ... mme o dutse hodima terone mme o tla tsamaya hara bona. (Oho hle mamela.)
Mme ha ba satla lapa, ... (E ka re ha baya thola dijo.) ... ba ka se nyorwe; letsatsi ha le sa tla tjhaba hape, haho motjheso.Hobane Konyana e mahareng a terone e tla ba fepa, e tlaba le bona ka nako tsohle: mme e tla phumula ... dikeledi mahlong a bona. (Ke eo he Monyaduwa.)

223-79 Ke bao ba 144000; ke bahlanka. Jwale “bana ba mmuso” mona, motho ya ratehang ya botsitseng, ya botsing potso ena ... Ke nahana hore ho nale se seng seo ke se siileng mona, empa “ha ba lelekelwa kantle,” haho bolelwe hore batla ntshwa mohopolong wa Modimo. Bantshwa nthong tsa semoya (O ya bona?), nakwana feela. Hobane ha moporofeta a bona Israele tsatsing lena -- hore o ya tla, a re, “Jwale, ha Israele a fihla Sabbatha setla tloswa, mme ha bane ba rekisa ka tsatsi la Sabbatha jwalo ka tsatsi le leng le leng, le ntho tseo tsohle.” A re, “Jwale, na o ka ... Na Israele e tla lebaleha tu?” A re, “Ho jwang lehodimong? Lefatshe le tebile ha kae? Le lekanye ka thupa eo e moo.” A re, “Ha ke no kgona.” A re, “Nkase lebale Israele.” Ka nnete, Israele a ka se lebalehe.

224-83 Jwale o ya bona ho sayeng kae le bosafele ke ntho tse fapaneng. Israele o ile a lelekwa, empa e seng mohopolong wa Modimo. Mme Paulose a buwa ka seo mona, ha ke nale nako ya ho bala, nka ya ho Lengolo leo ... nka o nea lona (O ya bna?), seo se tlile mohopolong waka. Paulose o buwa mona, hore rona Baditjhaba re amohelwe, tsela eo re tsamayang ka yona le ho buwa ka yona. O ya bona? Hobane ha Modimo O saka wa qenehela moloko wa pele (O ya bona?), mme ho lokiswa hantle ... O ya bona? Mme Israele, ha Modimo a ile a bafoufatsa, a re ... Bakeng sa seo, Israele a foufatswa. Ke hantle feela, empa lesira le tla tloswa mahlong a lona. Mme e tlaba nakong eo Moditjhaba wa ho qetela a tswalwa Mmusong wa Modimo, ebe lesira le ya tloswa ho Israele. Mme batla re, “Ke Messia eo re tlang ho Mmona.” Ke hantle feela, empa Monyako wa Baditjhaba o kwetswe (areka ke -- e kwetswe); haho -- haho mohau o setseng bakeng sa Baditjjhaba ka nako eo. Jwale, ke nka nako kele potsong ena. Mme e mong a re, “Jwale, ha o kene ho yaka.” Jwale, re tla potlaka re bone hore na re ya fihlela na.

224-Q-53 Ho lokile, ke ena e telele. Mme mosadi a botsa seo kapa ntate a botsa seo. Na hase nnete hore Morena Jesu ha a shwela lefatshe lohle, ho bolelang hore e mong le emong lefatsheng, empa ... (Jwale, ke tla hlalosa empa -- yena leha e kaba mang ... E kare ke mongolo wa mosadi.) ... empa ho nale seo -- empa mang kapa mang lefatsheng, eo Ntate a moneileng yena, bao Modimo a ba neileng Yena pele lefatshe le thwewa, Modimo A fana ka Bophelo Bosafeleng ho ya ka boithatelo ba Hae? Hnatle feela, seo ke nnete. Jesu ha a shwela baitseng feela ... Mosebetsi wa Hae ke ...

224-Q-54 Ha re bone, ke dumela ... ke dumela ha ba badile ... potso e yatla ho sena. Lengolo le re bbolella ntle le pelaelo hore ho nale bao e tlabang ba sa bolokehe. Ka tsela eo ... Ke nnete seo. Lengolo le ya re bolella hore batho ba beilweng ke Modimo ho ka kgalemelwa. O ka rata ho bala seo, jwale seo se tla dula sele mohopolong wa rona? Ho lokile, ha re yeng Bukeng ya Juda, Juda o ya buwa mona.
Juda, mohlanka wa Jesu Kreste, moena wa Jakobo, ho bao ba tiiseditsweng ke Modimo Ntate, ka pitso ya Jesu Kreste:
sheba hore o ngolla mang? E seng baetsa dibe, e seng feela basebetsi ba Baevangedi, empa ka pitso ya Kreste (See?), ba seng bale Mmusong.

225-92  Mohau le kgotso le lerato ho lona Baratuwa, ... ke lengolla sena ... pholoso e tlwaelehileng, ho ne ho hlokahala hore ke tsebe sena, ke lekgothaletsa hore le itshwarelle tumelong eo le e neilweng ho tloha ho qaleng ke bahalaledi. Hobane ho nale banna ba keneg moo ba sa elellweng, ba lokelang ho kgalemelwa, ... (Ha jwang?) ... ho ka tlisa mohau wa Modimo, ...
Ka ho lokisetswa ... E seng hore Modimo O tlohile teroneng ya hae, mme a re, “Ke tla pholosa monna enwa ke lese ya ne.” Seo ene e se sona seo. Modimo a shwa ha Jesu a shwa, tlotsuo ya anela lefatshe lohle. mpa Modimo a tseba seo ... E seng hoabne a ne a batla ho ... a a rate ha motho a timela. O ne a btla emong le emong a seke a timela. E ne ele lebaka la Hae leo. Empa kaha e ne ele Modimo, O tsebile bao ba tlang hom pholoswa le bao ba song ho pholoswa. Ha a ne a sa tsebe, ebe e ne e se karolo ya Modimo. Jwale Bibele e ruta seo. Seo re ka se etsang ...

225-93 Ha re nale nako ya ho phetla Baroma 8 o ka bala seo, Baroa 9, bakeng tse ngata ka hare ho Bibele, Baefese1, mme o ka bona kgetho ya Modimo, hore e fela ele teng, ka Selekane sa Modimo. O rometse Jesu ho tla shwela bao a ba kgethileng. O ya bona? Eseng hore feela, “Jwale, ore Modimo ha a tsebe hore o tla pholoswa kapa jwang?” Modimo O tsebile hore o tla pholoswa, kapa o ka se pholoswe, pele lefatshe le soka le thewa, kapa hoseng jwalo ene e se Modimo. Na o ya tseba lentswe lena “bosafeleng” le bolelang? Sheba bukeng ya mantswe ya hao “infinite” e bolelang. Hobaneng e tlaba lefatsheng, ntsintsi ka nngwe, gnat ka ngwe, kokwanahloko ka nngwe. O tsebile seo pele lefatshe le e ba teng, kapa hoseng jwalo ene e se Modimo. Hantle feela, o tsebile seo. Ho jwalo. Jwale kahare moo O tsebile, “ke tla o nka ke o ise diheleng; mme ke tla o nka ke o ise lehodimong.” Modimo O ner a ratile hore bobedi ba lona le ye lehodimong. Empa o tsebile hore e mong o tla latola taba ena, mme e mong o tla a mohela seo mme ebe Mokreste. O ya bona? Yaba ka baka leo o romela Jesu ho shwa, ho ka boloka batho bao a ratang ho baboloka. O fumana seo?

226-Q-55 Jwale, sheba mona. Lengolo ka pelaelo le re bolella hore bana baka se bolokehe. Ka tsela eo ha mohau o kwahela bohle -- leloko lohle la Adama, mme ba lahleha ka baka la ho sa hlokomele tshepiso, kapa ponelopele, e ka se etse ... na re lokela ho ... na o tla ... e tlaba matla a maholo a Modimo o Matlaohle? Na e tlaba.. (Jwaler motho enwa potsong e na ya bobedi, o ya botsa) Na kgetho e lokolohileng ya motho e ka sebe matla haholo le lebaka la Modimo o Matlaohle? Tjhe,moena kapa kgaitsedi, hantle feela. Haho se matla ho feta ... Thato ya motho e lekanywa le kahlolo e sa feleng ya Modimo. E ka sebe jwalo. Jwalo?

226-98 Jwale, potso ya hao ya pele ene e nepahetse. Potso ya hao ya bobedi ha e jwalo motswalle. Hobane sheba ka tsela eo ho ngotsweng ka yona mona. O ya bona? “Na kgetko ya bolokolohi ya motho e ka se lekane le thato ya Modimo o Matlaohle?” Hobaneng, hantle feela. Ha jwang thato ya motho e ka fetang thato ya Modimo o Matlaohle? Mme motho ka boyena a leka ho etsa seo, ka kgatello ho feta pele, toka ya Modimo? Hantle feela e seng jwalo, ho ka sebe jwalo. ya bona mona? Modimo o sa feleng, a lokileng, o ka bolela seo ha jwang -- motho feela fatshe mona, haho kgathatsehe hore ha jwang -- a kaba ka tsela e jwang, e sita le bohlale ba hae ha bolekanywe: lebaka la bosafdeleng ba Modimo ya Matlaohle.

227-99 [Kgaitsedi e mong o ya buwa hotswa phuthehong -- Mong.] Eya. [“Ntshwarele. ke batla ho boptsa feela, mme ha o ya utlwisisa seo ke neng ke se botsa moo.”] Yeah, ho lokile kgaitsedi. [“Ha ke dumele seo hohang; ke neke hlalosa hore thato ya Modimo e feta thato ya motho.”] Ho feela ho le jwalo. Oho, jwale, ha keya bala hantle. O ya bona? Ho lokile. Eya, o nepile kgaitsedi. Ha ke ya tseba hore ene ele wena ya botsitseng potso eo. Ho lokile. Empa o ya bona, ke e fumane kae taba eo ... O ya bona? Jwale, e re ke bone, “Ho kwahela leloko lohle la Adama, mme ba bang balahleha hobane ha baka baitlhahisa -- ka dipono, na thato e kgethehileng ya motho e ka se matla ka leano la Modimo o Matlaohle?” O ya bona, nka se bolele seo ka ho otloloha mola. Eya, leano la Modimo O Matlaohle ke ... Jwale, ho fedile. Ke nahana hore ho fedile. Ha o ka phahamisa letsoho. Ke lebaka le leano la Modimo O Matlaohle le phahame ho feta moo. Jwale ...

227-Q-56 Ha ke utlwisise kganya e teng kolobetsong e kgaolong ya 28 ... temaneng ya 19 ya Mattheu. Sena se bolelang? Jwale, mohlomong seo se ka se nkuke motsotso. Ha e mong a phetle le nna, ha le ka etsa seo, ho Mattheu 28:19. Mme re tla bona hore na ho etsahalang ... mashome a mabedi a metso e mehlano ... Jwale, sena setla o matlafatsa ha o dula ho sona. Se lokile. O ya bona? Hase boevangedi, empa ke ...

227-103 Jwale, moo ... Jwale, ke mona batho ba lekang ho etsa sena kgahlano le Bibele. Jwale, ke batla hore baetse ... Re ho Mattheu 28:19. Kapa, tjhe, ke batla motho e mong mona.. Mattheu 28:19. ke batla e mong a phetle Diketso 2:38. Le nale Bibele mona, Moena Neville? Mmer ke batla wena o e bale jwale. “Mme ke tla o bontsha pherekano e teng mona Bibeleng. Mme ke -- ke ... Seo Bibele ... Batho ba se bolela bare Bibele ha e itwantshe ke batla hore o hlokomele sena hantle.

227-105 Mme sena se etsa hore diprofessa dibe putswa. Empa ke ntho e bobebe haholo eo. Jwale, ke tla bala Mattheu 28:19; o ntatele. Mme ba bang ba lona ho Diketso 2:38. Ke tla qala ho temana ya 18; e na ke kgaolo e kwalang ya Mattheu.

Mme Jesus a tla buwa le barutuwa ba Hae -- a re, Matla ohle A nweuwe Nna lehodiomong le lefatsheng. Matla a Ntate a kae? Ha matla ohle lehodimong le lefatsheng a neilwe Jesu Modimo ha a na matla he? Kapa o ne a buwa pale feela? Kapa o ne A swaswa? O ne a bolela seo. Na ha o dumele hore o ne a bolela seo? Jwale, ha a neuwe matla ohle, a Modimo A kae he? E ne ele Modimo. Ke nnete seo. Ke sona seo eleng sona feela. E ne ele seo kaofela. O ya bona, E ne ele Modimo; kapa ho nale e mong kae kae, ya nang le matla, jwale ha a asana ona. O ya bona? Jwale o ka se ferekanye seo lekgale. Re tla fumana seo hantle feela mona. Ho lokile. Ke neilwe matla ohle lehodimong le lefatsheng ... lehodimong le lefatshengh. Eyang ka, ... le babolelle Evangedi, le ba kolobetse ka Lebitso la Ntate, le Mora le Moya o Halalelang: Le barute ho lebella tseo ke le rutileng tsona: ... Bonang ke nale lona ho isa phel;etsong ya lefatsh.

228-107 Diketso 2:38, e mong ha a e bale. Ema motsotso. Diketso 2: 38, jwale, mamela hantle, mme mamella, mme re tla bona. Jwale, ke ka mora matsatsi aleshome kamora hore Jesu a ba bolelle, Mattheu 28:19, ”Eyang le rute ditjhaba tsohle , mme le bakolobetse ka Lebitso la Ntate, le Mora le Moya o Halalelang.“ Jwale, Peterose, kamora matsatsi a leshome ... Ha bayaka ba rera thero e nngwe. Banyolohela ka phapusing e ka hodimo Jerusalema, mme balebella moo matsatsi a leshome, hore Moya o Halalelang o tle. Ke ba ba kae ba tsebang taba eo? Tabeng ena ... Peterose; Peterose o ne a nale senotlolo sa Mmuso. Ho jwalo, re tla bona hore na o etsang. Mattheu ... kapa ke bolela Diketso 2:36. Jwalo lona ntlo ya Israele le tseba hantle hore Modimo o entse Jesu, eo le ... le mothakgisitseng, Morena le Kreste. (Bobedi Morena le Kreste, haho makatse ha matla ohle lehodimong le lefatsheng A neilwe Yena.) Jwale, ha bautlwa seo, bahlabeha dipelo, mme bare ho Peterose le ... baapostola ba bang, banna ba heso le baena, re tla etsang? Peterose a araba ... Peterose a re ho bona, Bakang, emong le emong wa lona, mme le kolobetswe Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme le tla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

228-109 Jwale, ho teng pherekano. Mattheu ore, kolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelangt, mme Peterose a re ho Diketso 2:38, matsatsi a leshome kamora moo, ”Bakang, me le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste.“ Jwale nako e latelang ha buuwa ka pako -- ho buuwa ka -- kapa kolobetso ya Bibele, ho Diketso 8, ha Filipi a tswa a rerela -- ba -- Ba-Samaria. Mmwe ba buwa ka Moya o Halalelang, mme baile bakolobetswas ka Lebitso la Jesu Kreeste. Kgetlo le latelang ha buuwa ka, ke ha Baditjhaba ba fumana seo, Diketso 10:49.
Mme ha Peterose ... a buwa mantswe ao, bona,Moya o Halalelang wa wela hodima bona ... bona ... . Ba buwa ka dipuo, le hotlotlisa Morena. Yaba Peterose, na o teng ya ka latolang kolobetso ya metsi ... ka ho amohela Moya o Halalelang? Mme A laela ho kolobetswa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste.

229-112 Jwale, e re ke fumane se seng mona, jwale ere ke o bontshe se seng mona: setlang ho o sisinya. Ke tla tiisa seo ... Ke meloko e mekae ya batho ba leng teng lefatsheng? Ho nale meloko e meraro: Kama, Sema, le Jafeta. Ke ba ba kae batsebang taba eo? Re tswa ho bara bao ba bararo ba Noe. Batho ba Kama, Sema ... Jafeta ke Anglo-Saxon; batho ba Sema ... Meloko e meraro, ke Bajuda, Baditjhaba, le ba mahareng a Bajuda kapa Baditjhaba. Jwale hlokomela mona ... Mme enwa ke Kama ... Sema, Kama, le Jafeta.

229-113 Jwale, kolobetso ya pele e ileng yaeba teng ya metsi, e ile ya etswa ke Johanne Mokolobetsi. Ke ba bakae ba tsebang seo? Ho lokile, kem tla teka seo mona, tseleng mona: Johanne Mokolobetsi. Mme Johanne o kolobeditse nokeng ya Jordane, a balaela hore ba bake, mme lokang ho Modimo, mme barekisa ka dintho tsa bona, le ho fepa bafutsana, mme masole a thaba ka tjhelete, mme ba loka pela Modimo. Ke ba bakae batsebang seo? Mme a ba kolobetsa nokeng ya Jordane, e seng ka ho bafafatsa, e seng ho batshela, empa a ba inela. Ha o sa dumele seo, ke ena e teng ka hare ho Lexicon, fumana seo ho ”baptizo,“ eo eleng kolobetso ”kolobetso ka ho inela,ho pata.“ Jwale, kolobetso ya pele eo ho ilweng ha kolobetswa ka yona mona. Kolobetso ya bobedi eo ho builweng ka yona, Jesu O laetse ka yona ho, Mattheu 28:19. Nakong e latelang ke ho Diketso 2:38. Kolobetso e latelang ene ele ho Diketso 8. E latelang yaba ho Diketso 10.

230-115 Mme retswa nakong ya Morena Jesu ha a re mona, ”Eyang, le rute ditjhaba tsohle le ba kolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Jwale, ha re otlolle Lengolo lena. Ke o bolelletse hore haho Lengolo ka hare ho Bibele le lwantshang le leng. Ke batla hore ha o le fumane o le tlise ho nna. Ke kopile seo ka lemo tse 26 mme ha ke soka ke le fumana le kajeno. Haho Lengolo le lwantshang le leng ... Haebe le itwantshwa e tlaba le ngotswe ke motho. Tjhe monghadi, haho twantsho ka harwe ho Bibele. Jwale, sena o se boletse, “Ho etsahalang ka seo?” Ke enwa moo a emeng teng Jesu a re, “Eyang le rute ditjhaba tsohle le bakolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang.” Mme Peterose a re, “Bakang e mong le emong wa lona le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste.” Ke eo he pherekano ya hao: e bonahala jwalo. Jwale, ha o bala ka mohopolo feela mme o sa bule pelo ya hao e tlaba e ka a ya lwantshana Mangolo ao. Empa ha o butse pelo ya le mohopolo, “Moya o Halalelang o p[atile sena bakeng sa ba bihlale le ba mano,” Jesu o boletse jwalo, mme ke leboha Modimo ka seo, “mme a senolela maseya a batlang ho ithuta.” Ha o nale mohopolo o jwalo, mme o sena mohopolo wa boikgantsho, empa o batla ho ithuta, Moya o Halalelang o tla o ruta ntho tsena.

230-125 Jwale, ha seo sesa lekane ... O re, “O tseba jwang hore o nepile?” Jwale, seo se dumella na hantle le Lengolo kaofela. Ho seng jwalo o tla fumana o wele ka mokokotlo o fumana pherekano. Jwale, ke batla ho le botsa potso mona. E na ke kgaolo ya ho qetela ya Mattheu. Ke tla nka karolo ya, jwale e mong le emong hore batho batla kgona na. Mohlala, ha o bala lengolo la lerato, mme morao ore, “Mme Marea le Johanne ba phela ha monate kamora seo.” Jwale, o ya ipotsa hore na Johanne le Marea ba phela ha monate kamora moo. Jwale, ha o batla ho tseba hore Johanne le Marea ke bo mang na, o lokela ho kgutlela morao ho fumana hore ke bo mang bana Johanne le Marea. Kgutla o fumane hore ke mang eo Marea, le hore o tswa ho kae, le hore Johanne ke mang, mme o tswa lelapeng lefeng, le hore lebitso la hae ke mang, le hore o nyetse ha jwang, mme ka hohle seo. Na seo ke nnete? Jwale, ke ntho yona eo mona ka hare ho Bibele. Ha ...
231-128 Sheba, Jesu ha a kaba a re, “Eya, o kolobetse batho ka lebtso la Ntate, lebitsong la Mora, le lebitso la Moya o Halalelang,” tsela eo Matrintase ba kolobetsang ka teng. Haho Lengolo le bolelang jwalo ka hare ho Bibele. Ha a kaba a bolela seo, “Lebitsong la (m-a-b-i-t-s-o), mabitso” a Ntate, Mora le Moya o Halalelang(l-e-b-i-t-s-o),” bonngwe. Sheba ka hare ho Bibele le ho fumana seo ho, Mattheu 28, “Lebitsong ...” ese “ebitso la Ntate, le la Mora le la Moya o Halalelang ...” ke tsela eo matrintase a kolobetsang ka teng. “lebitsong la Ntate, le la Mora le la Moya o Halalelang.” Seo ha seyo ka hare ho Bibele. “Jwale Lebitsong ...” O itse, “Jwale, ebe Lebitsong la Ntate, Mora le Moya o Halalelang.” Ebe ho nale taba e nngwe moo.

231-132 Jwale, na Ntate ke Lebitso? Ke ba ba kae batsebang hore Ntate ha se lebitso. Ntate ke leemedi. Mora hase lebitso. Ke ba bakae batsebang hore ha se lebitso? Ke bontate ba bakae ka mona, phahamisang matsoho. Ke bara ba bakae ka mona, phahamisang matsoho. Jwale, ke bara ba bakae ka mona? Ke ba bakae ba bitswang bontate? Ho lokile, Moya o Halalelang hase lebitso. Moya o Halalelang ke eng. Ke batho ba bakae ka mona, phahamisang matsoho. O ya bona? Ke wena elwa, Moya o Halalelang ke eng ... Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, haho le e le nngwe eo e leng lebitso; haho lebitso ho seo. Jwale he, ha a re, “Kolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang,” re lokela ho kgutla le ho sheba hore na Ntate, Mora le Moya o Halalelang ke mang. Ha re kgutlelng ho kgaolo ya 1 Mattheu, thaka lena ke mang eo re hlokehang ho kolobetsa ka lebitso la Hae. Mme re qala jwale ho bala Mattheu 1:18. Balang hantle jwale.
231-134 Jwale, wena o botsitseng potso, ke batla ho o neha mohlala mona. Jwale, ke tlile ho beha ntho tse tharo tseo o lokelang ho dibala hantle (etsa mohlala): Bibele ena le buka e nngwe. Ho lokile, je batla o shebe hantle, le e mong le emong ya ntatelang. Jwale, enwa ke Modimo Ntate. Enwa ke Modimo Mora. Enwa ke Modimo Moya om Halalelang. Jwale, jwale ke ba ba kae ba utlwisisang sena? Le bolele seo kamora ka. Ke mang enwa? [Phutheho yare, “Moya o Halalelang” -- Mong.] Moya o Halalelang. Ke mang enwa? [Phutheho ya re, “Ntate” -- Mong.] Ke mang enwa mona? [Phutheho ya re, “Mora” -- Mong.] Jwale, ke tsela eo Matrintase a dumelang ka teng. O ya bona seo se re etsa baheteng.

232-136 Mojuda ... Ke lona lebaka o ka se buweng seo ho Mojuda. A re, “ka se arole Modimo karolo tse tharo wa moneha Mojuda.” Hobane le nna o ka se etse seo bakeng saka. O ya bona? monghadi. Ke Modimo A le Mong; hantle feela, e seng medimo e meraro. Jwale, hlokomela tsela eo holeng bobebe ka teng. Jwale re tlo fumana seo. Jwale ke Mang ... Enwa ke mang? Ba bang ba ya buwa ha jwale. Modimo Mora. Ho jwalo? Enwa ke Mora. Jwale he, Ntatae ke Modimo. Na ho jwalo?Ke ba bakae ba utlwisisang seo, phahamisang letsoho. Ke ba bakae ba lona ba dumelang hore Modimo ke Ntate wa Morena Jesu Kreste? Ho lokile.
Jwale, tswalo ya Jesu Kreste e ka tsela ena: ...

232-138 Jwale, re tlile ho sheba hore na Ntate,Mora le Moya o Halalelang ke mang eo Matthe a reng re kolobetswe ka Lebitso la bona. O ya bona? Lebitso, e seng mabitso, ‘hobane ho ka sebe mabitso, hobane haho lebitso moo.
Jwale, tswalo ya Jes Kreste ke ena: Ha ... mme Marea ha a beheleditswe ke Josefa, pele a motseba,a emola ... (Modimo. Na Bibele e bolela seo? E reng ha e buwa Bibele?) ... a fumanwa ka ngwana wa Moya o Halalelang.
Jwale ke mang wa bana eo eleng Ntate wa hae? Jwale, Bibele e re enwa ke Ntate wa Hae, mme Jesu a re Ntate wa Hae. Jwale, ke o feng eo eleng Ntate wa Hae? Jwale, Ha A nale bontate ba babedi, jwale ho etsahalang moo? Ha a nale bontate ba babedi, e tlaba ke ngwana wa nyatsi.

232-140 Jwale, ha re baleng ho ya pele.
Jwale Josefa kaha ele motho ya lokileng, a seke a rata ho mohlala pontsheng, empa mohopolong wa hae. Empa ha a ntse a nahana ntho tseo, bona lengeloi la Modimo la hlaha ho yena ka toro lare, Josefa mora Davida, o seke wa tshaba ho inkela Marea mosadi wa hao: hobane se emotsweng ke yena ke sa ... [Phutheho yare, “Moya o Halalelang” -- Mong.]
Jwale ke eng? Moya o Halalelang? Jwale, ha jwang Ntate ele Ntate wa Hae, mme Moya o Halalelang ele Ntatae ka nako ele nngwe? Jwale, O nale bana, haho be jwale. Tjhe monghadi. Moya o Halalelang ke Modimo. Jwale Modimo le Moya o Halalelang ke motho a le Mong kapa o nale Bontate babedi.

233-142 Ha re shebe hore Johanne le Marea ke bomang. Ho lokile, re tla fumana hore na Peterose ke -- Mattheu baferekane na, re shebe hore na Lengolo le ya itwantsha. Ke ho sa utlwisise feela. Hantle feela.
Yare ha a ntse a nahana seo ...
Ke nale seo, temana ya 20. Jwale, 21 ...
Mme o tla tswala Mora, ... (Motho enwa ke Motho, MODIMO) ... Mme o tla Moreya lebitso ... (Ke eng?) [Phutheho ya araba, “Jesu” -- Mong.] ... hobane o tla pholosa setjhaba sa Hae dibeng tsa sona. ... sena se ebntswe hore -- ho ne ho tla tiisa boporofeta boreng, Bona morwetsana o tla emola a tswale mora, mme o tla bitswa Emmanuele, ... ke hore, Modimo O nale rona.
Jwale ene ele mang Johanne le Marea baphela ka thabo kamora moo? Ke Mang ya ileng A re, “Eyang le rute ditjhaba tsohle mme le dikolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang”? Ntate ene ele Mang, Lebitso la Ntate, Mota, Moya o Halalelang? [E mong a re, “Jesu” -- Mong.] Hantle feela, ho jwalo feela. Hantle feela, haho pherekano, le hanyane. Seo se hlakisa Lengolo. E ne ele Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Modimo ene ele Emmanuel ya tsamayang hara rona, tabernakele e bitswang Jesu.

233-145 Jwale, ba bonngwe ba bolela sena, ha ke dumele seo, ka hore Jesu o jwalo ka monwana wa hao. O lokela hoba le Ntate. Haho se jwalo ha jwang a kaba teng? Mme ha Ntate wa hae ele motho jwalo kaha Matrintase bare, e tlaba o nale Bontate ba babedi. Jwale o ya bona, jwale bobedi le phoso ka ho phehisana. O ya bona? Empa nnete ya seo ke hore, Bobedi Ntate, Mora le Moya o Halalelang ke Motho A le Mong. [Karo e sa sebetseng ho theipi -- Mong.] ... Modimo A tsamaya ka hara tabernakele ya nama ho tlosa dibe ... Hnatle feela, “Modimo hara rona.” Jwale, ha Mattheu 28:19 ... Jwale, o shebe Mangolo, mme o fumane hore ho nale a le mong ka hare hoe Bible (Jwale, nahana ka seo; jwale, ha sena se seke sa o feta.), moo motho ale mong feela ka hare ho Bibele a kile a kolobetswa ka “lebitso la Ntate, le Mora le Moya o Halalelang,” e tla o tlo mpolella hore ke moikaketsi, mme ke tla beha poto kamorao ho nna. Ha seyo seo ka hara Lengolo ho tloha ho Genese ho isa ho Tshenolo. Empa motho e mong le emong ka hara Bibele ya kileng a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste.

234-148 O re, “Ema hanyane, baruti. Ho etsahalang ka Johanne? Ha a kaba a kolobetsa ka lebitso hohang.” Ho lokile, re ya fumana hore ho etsahalang. Ha re phetleng ho Diketso 19. Ke hona moo re fumanang barutuwa ba Johanne. Bohle baile baa kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, ho fihlela hona jwale. Diketso 19 mme re qale, mme re fumana barutuwa ba Johanne.
Mmeha etsahala, ... ha Apollos ... (eo eneng ele mmuelli) ... ha ale Corinthe, Paulose ha a feta ... Efese: a fumana baapotola (E ne ele balatedi ba Jesu.)

234-150 Ha o hlokomela dikgaolo tse ding, ba nale nako e ngata ho fihlela bahweletsa le ho thaba. Ke ba ba kae batsebang seo? Mme Aquila le Priscilla ba ne bale kopanong. Mme Paulose le Silase ba otlwa, le ho hlobodiswa, mme ba kenywa teronkong. Na haho jwalo? Mme ba fihla ho Aquila le Priscilla. Mme ba ne ba nale tsoseletso hodimo mola ka moruti Baptist ka bitso la Apollos, neng a tiisa ka Mangolo hore Jesu ene ele Kreste. Jwale, Paulose a mo fumana.
Paulose a feta lebopong la ... Efese: ... a fumana barutuwa ba bang, A re ho bona, Na le se le fumane Moya o Halalelang? ...

235-151 Jwale, wena motswalle waka wa Baptist, ha seo sesa -- tswe tlasa theology, ha o re o amohetse Moya o Halalelang ha o ne o dumela. Empa Paulose o ne a batla ho botsa Ma-Baptists, “Na le se le fumane Moya o Halalelang ha e sale le dumela?” Jwale, hlokomela seo le se dumelang.
Mme bare ho yena, Re ya tseba ... haeba ho nale Moya o Halalelang.
Mme bare ho yena, Ho eng ... (Jwale, ha le batla ho fumana Greek Lexicon mona, setla le bontsha, “Le ne le kolobetswe jwang?”) ... Ho eng ... le kolobeditswe ka efeng kolobetso? Mme bare, ka Johanne ... (morao mona. “re kolobeditswe ka ya Johanne .”)Jwale, ke batla ho botsa: haebe le kolobeditswe, le tla thabela seo? Monna enwa elwa ya neng a kolobetse Jesu Kreste, monna ena elwa ya ileng a kolobetsa banna bana. Ke kolobetso e ntle eo: e seng ho fafatswa, e seng ho tshelwa, empa ho inelwa ho e nang le seretse Jordane sebakeng sona seo Jesu a kolobeditsweng teng. Nahana ka seo.

235-154 Paulose, “Na le se le amohetse Moya o Halalelang e sale le dumela?” Ba ... yena ... Bare, “Ha re tsebe ... hore na Moya o Halalelang o se o le teng.” A re, “Le kolobeditswe ka efeng?” Bare, “Re kolobeditswe ka ya Johanne.” “Le koplobeditswe jwang. Jwale hlokomela Paulose o itse.
Mme are, ... le kolob ... Kaya Johanne ... Mme ba ... Mme yaba Paulose a re, Johanne o kolobeditse hantle ...kolob ... pakong, a re ho batho, ... ba dumele ho ya tlang kamora hae, eleng Jesu Kreste.

235-156 O ya bona, Johanne o kolobeditse pakong, empa kolobetso ya metsi ka Lebitso la Jesu tshwarelong ya dibe. Selekane sa seke sa etswa; dibe tsa seke tsa kgona ho tloha. Jwale ... E ne ele karabo feela, jwalo ka tlasa Molao. Luka 16:16 e re, “Molao le baporofeta Johanne; e sale Mmuso o rerwa.” Jwale, hlokomela. Mme Paulose a re ... (jwale hlokomela) ... Le se le fumane ...
Temana 5 -- 5 ... Mme ha ba utlwa seo, baile ba kolobetswa ... (hape) ... Lebitsong la ... Jesu Kreste. Hantle feela? Jwale batho bana, hop Diketso 2 baile ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu. Bajuda baile bakolobetswa Lebitsong la Jesu, Baditjhaba baile ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu. Mme moho e mong le emong ka hare ho Bibele o ile a kolobetswa ka Lebitso la Jesu.

236-159 Jwale, fumana tsela kae kapa kae moo ho ileng ha kolobetswa ka tsela e nngwe, mme ke tla kgutlela morao ho o bontsha moo kereke ya Catholic e ileng ya amohela seo, mme bare le kgumamele seo. Mme ba re, “Ho lokela hoba le Ma-Protestante ba ile ba bolokeha hobane ba ne ba nale thuto e mmalwa ya Catholic, jwalo ka kolobetso ya Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang.” O re, “Kereke e halalelang ya Catholic e nale tokelo ya ho fetolela seo Lebitso la Jesu ho Ntate, Mora le Moya o Halalelang,’” mme kereke ya Protestant amohela seo. Sena ha se etsahale. Ke hlola le Bibele. Ke dumela Bibele. O re, “Moena Branham, o dumella batho ho ka kolobetsa?” Hantle feela. Paulose o entse seo mona.

236-161 Jwale, hlokomela, ha Bakgalate 1:8, mme o fumane seo Paulose a se bolelang. ... leha e kaba nna, kapa lengeloi hotswa lehodimong, le rera e nngwe ... lnewe anathema.
Ke eo he taba, “Ha ele rona kapa lengeloi ...” Mme Paulose, monna yena elwa, ya ileng a laela hore batho ba kolobetswe hape ka kolobetso e nngwe, moena; hobane Johanne Mokolobetsi ene ele motswala wa Jesu, motswala wa bobedi; a kolobetsa Motswala wa hae nokeng ya Jordane, mme a fetoha hantle feela ho barutuwa ba Johanne. Mme Jesu o itse, “Seo se ka se sebetse,” kapa Paulose o itse, mme a ba laela ho kolobetswa hape ka Lebitso la Jesu Kreste pele baka fumana Moya o Halalelang; kamora ho hweletsa le ho rorisa Modimo, bile le tsoseletso e kgolo le ka ho tsoswa ka Bibele, ka theology ya bona, eo ene ele Jesu Kreste. Ke ba ba kae ba tsebang Lengolo leo, kgaolo ya 18? Ho feela hole jwalo. Ke wena eo. Jwale hahona potso ho seo.

237-163 Jwale, re ke o nehe mohlala. Jwale, ha a kaba a laela, empa ho Luka -- Mattheu 16, Jesu, ha ba theoha thabeng, A re, “Batho bare ke mang Nna Mora motho?” “Bang bare O Elia; bang bare o moporofeta eo.” A re, “Empa lona lere ke mang?” Peterose a re, “O Kreste, Mora wa Modimo.” Hlokomela. “O lehlohonolo, Simone mora Jona (mora Jonase); ha se nama le madi tse o senoletseng tseo.” Amen. O ya bona, seo se lokela ho hlaha ka tshenolo. Madi le mana Abele seo a neng a se etsa e ne ele phoso -- kapa Kaine, o ne a le phoso ha akaba a jwetsa Abele hore Kaine o ne a le phoso. Empa ene ele tshenolo e tlileng ho Abele. E ne ele madi. Re tla ho potso eo kamora sebakanyana. E ne ele madi, e seng tholwana e ileng ya re tlosa tshimong ya Edene. E ne ele madi. Mme Abele ka tshenolo ya semoya o ile a senolelwa ke Modimo hore ke madi. “Mme yena, ka tumelo,” Baheberu 11:1 e re, “o ile a hlahisa sehlabelo se lokileng ho nale sa Kaine.” Hoo Modimo A ileng a amohela sehlabelo sa hae. Ke wena eo hwe moo oleng teng. O ya bona? O fane ka seo ka tumelo, ka tshenolo.

237-169 Jwale, hlokomela, “Nama le madi ha se tsona tse o senoletseng seo (ho kenya seo ho Morena Jesu), empa Ntate ya lehodimong. Mme hodima lejwe lena (tshenolo ya Jesu Kreste) ... Hodima lefika lena ke tla aha kereke yaka, mme kgoro tsa dihele di ka se e hlole.” Ke seo a ileng a se bolela. Tshenolo ya semoya ... “Mme kere o Peterose, mme ke tla o neha senotlolo sa Mmuso. Mme leha e kaba eng ... Hobane o butse tsela mahareng a lehodimo le lefatshe ... Nama le madi: ha o yaka wa nka seminary; ha o yaka wa ya sekolong; ha o yaka wa nka -- thuto ya theology. Empa wa tshepa Modimo, mme Modimo a senola seo; Mme hantle feela Mangolo a tlamahana. Kere o Peterose. (Hantle feela.) Mme Ke tla o nehela dinotlolo; mme seo o se tlamang lefatsheng, ke tla setlama lehodimong; seo o se lokollang lefatsheng ketla selokolla lehodimong.”

237-170 Mme Peterose ene ele sebuwe ka tsatsi la Pentecosta, ha bohle ba ne ba tshohile ba tshaba ho buwa. A buwa mme a re, “Banna ba Judeya mme lona ba leng Jerusalema, ha sena se tsebahale ho lona. Batho bana ha baya tawa jwalo kaha le lekanya, e sale hora ya boroba mono ole mong ya letsatsi, empa sena ke se neng se buuwa ke moporofeta Joele. ‘Ho tla etsahala hore matsatsing a ho qetela ke tla tshela Moya waka hodima nama yohle ho bolela Morena. Bara le baradi ba lona batla porofeta. Ke tla tshollela Moya waka hodima nama yohle. Mme ke tla bontsha meeka sebakeng, le mmookodi wa musi sebakeng. Ho tla etsahala sena ka nako ya hotla ha Morena, bohle ba tlang ka lebitso la Morena atla bolokeha.‘” Ke wena elwa. Oho, hle. “Ha nke ke bolele ka bolokolohi lona leloko la Davida,” a re, “o shwele o patilwe, o ntse a le moo le kajeno. Ka baka leo, hoba moporofeta, o mmone A dutse letsohong le letona. ’Mme nka se tsitsinyehe. Ka tsela eo nama yaka e tla phomola, hobane a ka se lese nama yaka ho timela, A ka se lese mohlanka wa Hae ho timela.‘” “Mme Davida o shwele,” o itse, “mme o epetswe, mme setopo sa hae se nale rona le kajeno. Empa hoba moporofeta, o bone hotla ha A le Mong, eo Modimo A moentseng Morena le Kreste.” Oho, hle. Lengolo la hao ke leo. Ntho ke eo he. Ke seo he.

238-173 Jwale, re fumana seo mona, ke tsela e nepahetseng, tsela ya sebele, e kileng ya hlahella ... Mme Peterose o ne a nale senotlolo, mme ka tsatsti leo a rera, bare ...Jwale hlokomela kereke ya pele. Lona Ma-Catholic mamelang sena. Lona Ma-Campbellite mamelang sena; Lona Baptists le Methodists, mamelang sena. Lona Pentecostals mamelang sena. Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, mamelang sena. Peterose o ne a nale senotlolo a nale tokelo, kapa Jesu O qadile leshano. Mme haho kgonahale hore A ka qala leshano: “ntho tse pedi ho boima hore Modimo A ka qala leshamo.” O ne a tshwere senotlolo. Jesu o ile a mofa senotlolo. Ha a tsoha hape -- letsatsing la boraro, O ne A tshwere senotlolo sa dihele, empa e seng senotlolo sa lehodimo. Peterose o ne aditshwere. Hantle feela.

238-175 Mme jwale hlokomela, Peterose, o tshwere dinotlolo hlakoreng la hao mme o ya rera. Potso e yatla, selekane sa pele sa kereke, Kereke ya ho qala ... Jwale, Catholic, le Baptist, Methodist, Presbyterian, na o ho thuto ya pele ya kereke? Fumana seo ... Banna beso le baena, re ka etsang? ... ... Peterose a ema a re ...Bakang, ...e mong le emong wa lon ... (Sheba, moshene; tsela eo o beileng dinotlolo ka yona, Kreste o tla hlaha lehodimong.) ... Bakang emong le emong wa lona mme le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste ... (Ke ka moo o kenang ka teng tabeng ena.) ... tshwarelong ya dibe mme le tla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho. Dinotlolo tsa lla ke tseo “click”. Ke lonlebaka leo barutuwa ba Johanne baile ba lokela ho kolobetswa botjha ka Lebitso la Jesu Kreste pele ba ka kena lehodimong, le ho fumana Moya o Halalelang. O ile a boloka seo. Jwale seo ha seo ferekanye? O ya bona? Hantle feela, Mattheu 28:19 e ne ele maemedi, e seng Mabitso.

239-Q-57 Hantle feela, re nale nako e kae? Na re kaba le metsotso e leshomele metso e mehlano ho araba dipotso tse mmalwa kapele? Na re ka etsa seo? Ho lokile potlakang. Ke nale tse mmalwa mona dipotso, tseo ke batlang ho kena ho tsona ka potlako, dikeneletse hantle feela, ha nka kgona. Ebe ke tla lesa seo ho fihlela jka Sontaha hoseng. Na Kaine ene ele peo ya serpent? (Ena ke e lokileng potso.) Haho le jwalo, hobaneng ha Eva saka a ithwala ho fihlela kamora hore Adama a motsebe?

239-Q-58 Ka tsela yona eo ... Potso e latelang ... .... Na ho neng ho tswa ho Eva ene ele tholwana? A bona hore se setle ho ka jeha. Ho lokile, moena, kgaitsedi, leha e kaba o mang, a re kgutlele ho Genese ho ka fumana seo mona. Ha re ye ho Genese 3:8, ha o ka ya le nna. Ho lokile, mme o imamele hantle.

239-179 Jwale, tla tlisa se seng mona. Seo sene sele sa bohlokwa; ho ne ho se sebe kapa bobe ka nako eo. Jwale, ke tla fumana seo -- wena -- potso ya pele. Sefate sa bophelo -- mahareng a tshimo, mahareng a tshimo ... Sefate ene ele mosadi. Jwale, ke tla le bontsha sena ka Mangolo metsotswana feela. Re tla fumana pele -- leha e kaba o imme pele a kopana le Adama kapa jwalo, pele ... Mamela. Mme bautlwa lentswe la MODIMO ha A tsamaya hara tshimo, mme motsheare wa mantsibuya: mme Adama le mosadi wa hae baipatela Morena hara tshimo. Mme MORENA ... A bitsa Adama, mme a re ... O ho kae? Mme a re, utlwile lentswe la Hao ha O tsamaya hara tshimo, mme ke ne ke tshaba, hobane ke feela; ... (Jwale, o ne a sa tsebe hore letsatsi pele; se seng se ile sa etsahala; se seng sa senola bofeela ba hae.) ... mme ke ipatile. Mme A re, ke mang ya o boleletseng se? Nao jele sefate, ... o ja sefate ho ile ha moetsa hore a bone hore o feela? Jwalo kaha ke boletse(Sena hase papadi; ha ke bolele sena jwalo ka moswaso.), “Haeba hoja diapole ho etsa hore o tsole, ho molemo hore re dilese.” O ya bona? E ne e se bofeela ... e ka sebe sefate, ho ja diapole; e ne ele thobalano.

240-182 Hlokiomela. ... na o jele sefate,seo ke o laetseng ho se seje? Mme monna a re, Mosadi o mphile ... sefate, mme ke jele. Mme MORENA ... a re ho mosadi, O entse eng? Mme mosadi a re, Serpent e nthetsitse, ... (Huh?) ... Serpente e nthetsits, mme ke jele. (Pele a ima, o ya bona, ke Adama.)
Adama a motseba, me a emola -- a tlisa Abele.

240-183 Empa ke batla ho botsa, hotswa ntlheng ya kemo. Jwale ho tiisa hore ke sefate: mosadi ka mong ke sefate sa ditholwana. Re tseba seo ha jwang? Na ha o tholwana ya mme wa hao? O fela o le yona. Mme mahareng a tholwana, kapa mahareng a sefate, tholwana eo a neng a sa e ama ... Ha o ka hlokomela, na Jesuene e se Sefate sa Bophelo? Ha Aya tshepisa seo ho Mohal. Mattheu -- kapa Mohal. Johanne 6, “Ke nna Bohobe ba Bophelo botswang ho Modimo”?

240-185 Ha motho a ja mosadi ... Mme ha o sheba, tswalong ya -- ka mosadi, re shwa bohle; hobane re loketse ho shwa (Na ho jwalo?) ka tswalo ya mosadi. Tswalong ya monna, re phela ka ho sa feleng. Mosadi ke sefate sa lefu; monna ke sefate sa bophelo; hobane basadi ha ba fane ka bophelo. Hantle feela. Lero le tswang ho monna (O ya bona?), hantle feela, e kena ka ho mosadi. Mme mosadi ha se letho haese feela mojari; mme ngwana ha a tlamellwa ho yena, ke feela navel cord. Haho karolo ya madi le e nyane yab hae e ho ngwana; o tswaletswe ka mading, empa e seng karolo feela ya madi e ho yena. E ya o fumane seo ... Bala buka ya bongaka, kapa kopa ngaka ya hae, o tla bona. Seo ha seyo moo, tjhe, monghadi, haho karolo le e nyane feela. Ke lehe feela. Mme bophelo botswea ho monna. Ooo ke mohlala o motle haholo ka mosadi, ka tswalo e tlwaelehileng, kaofela re lokela ho shwa, hobane ho tloha ka tlhaho re shwele; mme keka Monna Kreste Jesu re ka phelang. Mme ho difate tse pedi tshimong ya Edene. Na ha o bone seo?

241-187 Mme hlokomela. Mme tsatsing leo ho ne ho nale Cherubim e ileng ya kata sefate, hore ha baka latswa Sefate sa Bophelo, batla phela ka ho sa feleng. Ke ba bakae batsebang seo? Batla phela kaho sa feleng. Mme kgetlo la pele ba ... Lengeloi la re, “Re tla hlokomela seo.” Mme hwa buuwa Di-Cherubim ka sabole tse benyang tse tukang malakabe ka botjhabela ho tshimo. Bae kgutlisetsa Botjhabela, mme tsa hlokomela Sefate ka sabole tse tukang (Sefate sena). Mme ha Jesua tla, A re, “Ke Nna Bohobe ba Bophelo, motho mang kapa mang ya jang Bohobe bona o tla phela a ka se shwe.” Ke seo sefate sa hao. Ke eo mosadi wa hao; ke eo thobalano ya hao e tlisang lefu. Hantle feela jwalo ka takatso ya thobalano,ho teng lefu le siuwang ke yona. Mme jwalo kaha ho le teng tswalo, ho teng Bophelo Bosafeleng lefu letla ka mosadi, mme Bophelo botla ka Monna. Amen. Ke wena eo moo o leng teng.

241-190 Jwale, ha re nkeng Kaine. Na o ka njwetsa hore semoyeng seo se bolelang? Ha Kaine ... Sheba, ha Kaine ene ele mora wa Adama, e neng ele mora wa Modimo, bobe bohlahile ho kae? Ntho ya pele o ile a hloya; e ne ele mmolai o ne a le mona. Mme jwale, nka tlhaho ya ntatae, ho tloha ho qaleng, Lucifere ... Tshimolohong o bile mona bakeng sa Michaele, ya ileng a baka mathata ana. Ke ba bakae ba tsebang taba eo? Mme Kaine o ne a nale tlhaho ya ntatae, ya neng a le mona bakeng sa ngwanabo a mmolaya. antle feela ... Hore tlhaho e tla hlaha hotswa peo ya sebele. E tla ka tsela ya thetso. Mme hlokomela hang ha Kaine a hlaha ...Mme ebe Abele a tswalwa kamora hae, ya ileng a tsejwa ke Adama, mme a tseba hore o fumane mora Abele. Mme Abele o ne a tshwantshisa Kreste; mme ha Abele a bolawa, Setha a nka sebaka sa hae : a shwa, a epelwa, mme tsoho e bontsha Kreste.

242-192 Empa jwale, Kaine o ne a rorisa, mesebetsi e metle, jwalo ka kereke kajeno, ba ya kerekeng; barapela. Kine om ne a tlotlisa Morena; e ne ese motho ya bonahalang a le ditshila; ene ese lecommunist. Kaine ene ele modumedi; o ile ho Modimo; o ile a aha aletare. O ile a aha ntyho tsa bodumedi jwalo ka Abele, empa bothata ba hae o ne a sena tshenolo ya semoya le Modimo. Ho bokwe Lebitso la Morena. Ke wena eo. Na o bona seo? O ne a sena tshenolo ya semoya ke sona seo eleng mathata a kereke kajeno. Mme Jesu O itse O tla aha kerek ya Hae hodima tshenolo ya semoya. O fumana seo? Oho hle mahloma hao ha a bulehe jwale. O ya bona? Tshenolo ya semoya ...Kaine a tla; a aha aletare; o ile a rorisa le yena; a tlisa sehlabelo; a kgumama; a rorisa Modimo o entse sohle se entsweng ke modumedi Abele. Mme Modimo wa se moamohele o ne a sena tshenolo ya semoya.

242-194 Latela tsela eo ya Kaine hantle feela ho ya fihla arekeng, ho tloha arekeng ho ya fihla ho Israele, ho tloha ho Israele ho ya ho Jesu, tloha ho Jesuho fihlela kajeno, mme ha o bona kereke ya boiketsiso, e thata, ka badikolong ... Ke bolela banna ba nang le Mangolo, batsebang thuto le theology; baka hlalosa seo, moshemane, jwalo ka hore kantle ho tshenolo ya semoya. Hantle feela. Thuto ya Kaine. Bibele ere, “Ho madimabe bona hobane ba ya ka thuto ya Kaine, mme ba matha ka tsela ya Balaame, mme batimela ka tsela ya Kora.” Buka yona eo, Juda, ore, “Ba ne ba lokiseditswe timelo.” Hantle feela. O ya bona?

242-195 Balaame ene ele eng? E ne ele mobishopo. O ne a phahametse dikereke tsohle. A ema moo feela. A tshepisa seo ... Moshebe a eme moo a thabile. Mme ene e se molahlehi; e ne ele badumedi. Tjhaba seo sa Moabe setswa ho baradi ba Lota, Lota ya ileng a phela ... baradi ba Lota baileng ba phela le ntata bona, mme ba ile batswala bana, mme ngwane eo -- hatswa leloko la Moabe. Mme e bile mokgatlo o moholo, batho ba dipalesa; mme ba ne ba nale mareena le mahosana mme ele batho ba ratang menate. Bane ba nale bobishopo le di-cardinals le sohle. Mme sehlopha ke sena sa bathethehi seetla, sehlopha se seng, Israele, sehlopha sa kgale seo e seng mokgatlo. Mme baentse sohle se teng mmapeng. Empa ke eng seo, ba nal;e tshenolo ya semoya, mme Modimo A le ho bona ka topallo ya Mollo. Oho, ke tseba ntho tsa tlhaho, mme batho bare, “Sehlopha se hlatsuweng ka tsela eo hase letho ha ba lelekwe.” Empa ba nale tshenolo ya semoya, mme ba nale Lefika le otlilweng; ba nale noha ya koporo; ba nale Topallo ya Molloe tsamayang le bona. Hallelujah. Ke ya o tseba -- le nahana hore ke teng, empa ha ke yo. Ke iukutlwela seo. Hlokomela. Ha ke nahana, “Modimo Yena elwa O phela le rona ha jwale.” Entse ele tshenolo ela ya semoya. Hantle feela, ke seo. Ke bosa feleng. Ho bokwe Lebitso la Hae Morena. Eya monghadi.

243-200 Ke moo a eme ka tsela ya sehlopha sa Ma-Baptists Ma-Presbyterians thabeng, mme a fumana mobishopo moo. Mme ene ele feela badumedi, ka yona tsela eo ya bodumedi; batlotlisa Modimo yena eo. Ba re, “Shebang fatshe mola sehlopha sela. Hobaneng, ha ba na le mokgatlo. Ha se letho haese sehlopha feelasa bathethehi.” Na ho jwalo? Hantle feela, ba ne ba.Ha o sa dumele hore e ne ele bathethehi, ha re ye ho Genese re fumane hore ha batshela ... Ha mohlolo o etsahala, mme Meriame a nka sekupu a ya lebopong se letsa mme a hobela Moyeng, mme Moshe a bina. Haeba bao e se bathethehi ha ke tsebe, batlola baya hodimo le fatshe. Mme ka nako tse ngata ditjhaba tsa nyefola seo, empa Modimio a nale bona. Ba nale tshenolo ya semoya, e neng e latela Topallo ya Mollo.

243-202 Mmeme Moabe a re, “Jwale, sheba mona. Re tla bitsa bohle dicardinals, le babishopo, bohle mona. Re tla lokela ho etsa se seng, hobane re setjhaba sa tumelo. Re ka se dumelle leshano ho kopana le bodumedi ba rona.” Mme baya ho bona ho bantsha moo. Mme baetsa aletare tse 12; hantle feela seo ba neng ba le sona Israele: aletare tse 12. Ba beha dihlabelo tse 12, dipoho; hantle feela seo Israele a neng a a nale sona Modimo A se hloka. Ba beha nku tse 12, tse bontshang hotla ha Morena Jesu Kreste, nku tse 12. Thabo ya qaleha, babishopo baeme moo. Batjhesa dihlabelo. Barapela; ba phahamisa matsoho ho Jehova mme bare, “Jehova re utlwe.” Ba ne ba leka ho etsang? Mme Balaame wa kgale a tswa ka tsela eo, mme Moya wa tla hodima hae, hantle feela empa ene ele motho feela. Moya o ka wela hodima moikaketse; Bibele bolela seo. Le nkutlwile ke rera ka seo. “Pula e nela ba lokileng le basa lokang.” Empa ho sheba Modimo.

244-206 Ha A etsa seo, mme ke ... Ha Modimo A mmolelal nnete ... O ile a leka ho rohaka Israele, mme a hlohonolofatsa Israele. Jwale, ha Modimo a amohela kereke e nyane, mme mobishopo, mme modisa ya lokileng, sehlopha sa batho ba rutehileng, O ne a okela ho etsa sehlabelo seo, hobane ene ele ntho e lokileng ho Israele; empa o ne a sena tshenolo yua semoya ya Lentswe la Modimo. Ke eo phapang ya lona.

244-208 Sheba Jesu. Baitse, “Thaka leo ha le tlohe mona. Re ya tseba hore ke Mo-Samarita. O ya hlanya. Keng ha o ithuta? Jwale, o tswalle tswe bohloleng. O ne o se letho empa ngwana wa bonyatsi. Ntatao ke mang? O re Modimo ke Ntatao, o ya nyefola. Hobaneng, o batla ho re bolella? Re bile baruti; re bile babishopo; bontatata moholo ba rona e bole baruti le babishopo. Re tswaletswe mona ra holela ka hare ho kereke ena. Re bile ho tse kgolo diseminari. Re tseba lentswe le leng le le leng. Mme o leka hore ruta? O ile sekolong sefeng wena? O fumane thuto eo kae?” A re, “Ntata lona ke diabolose,” Jesu o boletse jwalo.

244-210 Ba ne ba sena mehlolo le tse ding. Ba ne ba sena phodiso e halalelang hara bona. Ba ne ba sena ditlhohonolofatso hara bona. Empa Jesu o ne a nale tshenolo ya semoya ya Lentswe. Baitse, “Hobaneng ho ngotswe tjena le tjena.” Mme Jesu A re, “Eya ho ngodilwe hape hotwe.” Empa Modimo wa itlhahisa ka tsela e nngwe le mehlolo. Peterose o boletse ho Diketso 2; o itse, “Banna ba Israele. Jesu wa Nazaretha, Monna ya hlahileng ho lona ka mehlolo ya Modimo, eo le Motsebang kaofela ha lona. (Ke eo he taba.) A tliswa ka tsela e jwalo ... ka e kgolo Sanhedrin Council hodimo mola. Empa ka tsebo ya Modimo, Modimo O mohlokometse ho isa lefung. Le mMolaile ka matsoho a lona a kgopo Morena wa Bophelo, Eo Modimo a Motsositseng. Mme re dipaki tsa seo.” Whew, ke moruti ya jwang enwa. Haho yaka ha.. O ne a sa tsebe le ho ngola lebitso la Hae, empa O ne a tseba Modimo. Bare ba mamela ya bileng ho Jesu. Hantle feela, ke tshenolo ya semoya. Oho, hle. Jwale ke wena eo.

245-215 Kaine o ne a le moo. Kereke eo e ntse ele teng le kajeno. Kereke ya semoya e ntse e nale Topallo ya Mollo, e ntse e nale mehlolo, e ntse e nale yena elwa Kreste; e hlahisang Konyana e hlajuweng -- tshimong ya Edene, ho fihlela hotla la bobedi ha Konyana: hantle feela, yena maobane, kajeno, ka ho sa feleng. Mme thuto ya Kaine e lokisitsweng dikolong, e teng le yona. Baqosi banyefodi, jwalo kaha Kaine a bile ho Abele, ho ntse hole jwalo le kajeno, mme e bile jwalo: dumeleng. Hantle feela.

245-217 Jwale, Genese 3:8, me ke beha hape 20; ke ile ka sheba nako e fetileng. Mme Adama a bitswa ... Mme Adama a bitsa mosadi wa hae ... Eva;hobane ene ele mme wa bautlwang bohle. (O ya bona, kamora ho thetswa.) Kaine ene ele ... Jwale ema. O re, “Ha jwang noha, serpente?”Empa moena, hlokomela, Bibele ha e bolele hore ene ele serpente; Bibele ere, “E ne ele phoofolo e bohlale.” E ne e se sehahabi; e ele phoofelo. E ne ele ... Mme moo ...Mme hare -- jwale, e re feela ke fane ka sena jwalo ka mohlala. Ke moo mahlale a leng teng. Ntho e haufe haholo le chimpanzee. Ke ba bakae batsebang taba eo? Empa ho nale se seng mahareng moo. Baka se etse masapo a chimpanzee a kopane le a motho, e haufe le moo. Baka motlisa hotswa ho polliwog. Baka motlisa ho bokudubete. Baka leka ho motlisa ho phoofolo. Baka motshwantsha le bere. O ka nka bere wa e ebola letlalo; e tshwana hantle mosadi e monyane. Mokgutlisetse morao, ba emise mmoho, mme o hlobodise mosadi jwalo. O tshwana hantle feela le bere. Maoto a ya tshwana, le matsoho jwalo feela, jwalo ka motho feela. Empa chimpanzee e atametse ho feta moo.

246-221 Ke sena sephiri, ha o batla ho tseba seo. O ya tseba se etsahalang? Se patetswe bona. Ba ka epa masapo ohle. Baka epa ... Baepa mahata, mme mahlale, mme chronologist dika bekga kamoo kaho lekanya ka atomic, empa baka se fumane seo. Hobane seo ene ele serpente e ne e ka ntho ya lefatshe, mme Modimo wa morohaka mme wa mobeha ho tsamaya ka mpa; mme a fetoha noha. Jwale, ngwaya hlooho, boramahlale, ha ba nka nako. Empa Bibele ... .... hantle feela, “Ene ele phoofolo e bohlale haholo.” Hantle feela. O ne ale mahareng a motho le api, mme Modimo a morohaka a tsamaya ka mpa. A thetsa mosadi, mme a tswala mora wa hae wa pele wa serpent, peo ya hae; Diabolose a kopanya le serpent.

246-223 Mme a emola a tswala mora. Jwale hlokomela, mosadi o ile a thetswa ... O ne a ... Hobaneng, o entse phoso. Empa a, tswala ngwana wa nyatsi e seng wa monna wa hae, nako tse ngata, matsatsi a mangata kamora moo; you o ka se tsebe seo; ha re tsebe, empa o tlisitse seo ho Adama. Mme e mong o nale potso, o re, “Jwale, mora ... O itse ... Ha a tswala Kaine, o itswe ke itswalle mora ka thato ya Modimo.” Hantle feela, ho jwalo. ne ele molao wa tlhaho. Seo ke hantle ka tsatsi lena. Hao tswalwa, Modimo ha a theohe a tle mona. O peo ya mmao le ntate. Mme o tlaba ... Ho tlaba ... Bana ba hao e tlaba peo ya hao. Ke tlhahiso ya nako, hantle feela, jwalo ka peo ya sefate; empa hantle tlhahong.

247-225 Re sa nale nako e kae? O nale tse kae. Sheba ena hantle feela, Sontaha setlang: “Re kolobeditswe ka Moya o le mong feela.” Re ka rata ho tseba seo. Kreste ka nako eo ... Ke nahana hore ke fumane Mangolo ao, Mangolo a lokileng. [Moena Branham o araba potso ya Part II, paragraph 361, jwalo ka potso 60 -- Mong.]

247-Q-59 Ke ena potso hape, jwalo ka ... O ka ntshwarela motsotso kapa e mmedi? E ka ikaraba ka boyona. Ha o re bakgopo baka setjhe ka ho sa feleng ... (Jwale, ke nale Dipaki tsa Jehova, haho jwalo?) ... Ha o re bakgopo baka se tjhe ka ho sa feleng o bolela diheleng kapa seboping sa mollo? Ke ya tseba hore ho Tshenolo 20.) o tla lahlelwa seboping sa mollo. ba sa tjhe ka ho sa feleng, ho tla etsahalang ka bona? Jwalo kaha ke qeta ho kena ho seo, moena kapa kgaitsedi, leha e kaba o mang; haba satla kgona ho fumaneha. Ba nale qaleho mme ba nale pheletso. Ha jwang ... Batla tjha nako e kae ha ke tsebe. Empa sheba ...

247-228 Ha o ka fumana sena kelellong ya hao (O ya bona?); ho bobebe. Ho nale Bophelo Bosafeleng bole bong feela, mme seo se hlaha ho Yena feela. Mme Modimo a le mong feela ke Bophelo Bosafeleng. Ha o ka sheba feela Lexicon, sheba lentswe leo la Se-Greek “Zoe.” “Zoe” ke “Bophelo Bosafeleng .” Bophelo Bosafeleng ke Modimo. Mme Jesu O itse, “Ke fana ka Bophelo Bosafeleng.” Mme ha o sheba Lexicon, ere, “Zoe.” Ke Bophelo Bosafelng feela. Haho sebaka ka hare ho Bibele se buileng ka dihele tse sa felengl; e re batla tjha “hosaeng kae.” Jwale, fumana seo “bosafeleng.” Mme sheba aeon -- aeon ... Na o ile wa hlokomela hore Bibele ... Ke ba bakae ba ileng bautlwa seo, “Mmme aeons le ae ...”? Ke ba bakae batsebang seo “aeon” ke “sebakanyana”? Hobaneng, hantle feela, mang kapa mang o tseba seo; “aeon” ke “sebakanyana.” “Mme batla tjha aeons,” seo ke sebaka sa nako: ba lahlelwa ka hare ho sebopi sa mollo hotjha aeons. “Aeons” ho bolela “sebaka sa nako.” Baka nna batjha nako ya lekgolo la dimillione tsa dilemo empa qetellong, ba lokela ho fela, hohang mmoho. O ya bona, hobane seo hase hantle thetso; mme seo ke pheletso, jwale seo se lokela hoba jwalo. Empa rona badumelang ho Morena Jesu Kreste ba nale Zoe, “Bophelo ba Modimo” ka ho rona, mme re nale Bophelo Bosafeleng; moetsadibe o phela ka ho sayeng kae.

248-232 Moena Cox, e seng kgale, o ne a dutse haka mane hodima lefika, mme a nka hanyane ya kgale taba a re “Moena Branham, seo se lemo dikae?” “Oho,”kare, “chronologically, o kare se dilemo tse dikete tse leshome. Hanyane, ho ne ho nale sebata sa lewatle se phelang moo, phoofolo ya metsing, se ka nnang se phetse ka dilemong tse fetileng.” A re, “Nahan ka seo hle.” a re, “Oho, empa moena, ntho tseo di nale pheletso,empa Bophelo boo re nang le bona ho Jesu Kreste habona pheletso. Baka phela ka Bophelo Bosafeleng, empa ho fihlela o ba le Bophelo Bosafeleng, hobane Bophelo Bosafeleng botla ka Modimo.”

248-236 Bosafeleng, “Ya utlwang mantswe aka mme a mamela ya nthomileng, o nale Bophelo Bosafeleng mme a kekek a tla kahlolong empa o kene Bophelong Bosafeleng.” Ke seo he. O fumana Bophelo Bosafeleng jka ho dumela. Mme mosadumele o nale bophelo bosa iseng kae. Bosaiseng kae ... Modumedi o nale Bophelo Bosafeleng. Empa modumedi, o tla ... Mosadumedle o tla fela le lefatshe; o tlaba le miseries, woes, seo a se bitsang nako e -phahamileng, “Whoopee,” o nale nako ya thabo: basadi, veine, le nako tse kgolo. O nahana hore o tla shwa; o tla kena seboping sa mollo, moo hotjha ho tswella ka ho sa yeng kaer, mme mohlomong makgolo a dimillione tsa dilemo moya o utlwa bohloko mollong wa sebabole.

248-238 Kere.. O re, “E tlaba sebabole se tlwaelehileng?” Ke dumela hore etlaba dimillione ho feta moo. Ke dumela hore ho tlaba jwalo -- ho hlalosa mollo. Lebaka feela ke ho kena mollong: oo ke mollo o tukang. O fela o tuka ho senya sohle:. Jwale, ebe, setlaba moo, empa o tla ba le moya o hlokofatswang ...Jwale, o lokela ho hlokomela lentswe “mollo,” hobane Moya wa Modimo, “Moya o Halalelang le mollo”; ’hobane Moya o Halalelang o yatla tjhesa sebe(O ya bona?), mme o ya hlwekisa. Empa mollo ona o tswa diheleng, ke“sebopi sa mollo.” Mme haeba, ke kahlolo e sa feleng. Moru a phahamisa mahlo, a le diheleng, “A romele Lazaru ka metsi monwaneng ho ka ama leleme, wa hlaha.” O seke wa nahana ka dihele, mme dihele; e seo he. Haho le teng Diabolose, ho teng dihele. Empa o ya bona, sohle se senyehileng se nale pheletso, hobane se nale qalo. Mme Modimo o sa feleng le Bophelo Bosafeleng, Modimo ka ho rona, mme re ka se tjhe ho Modimo.
249-242 Jwale, lengolo le hlalosa hantle (O ya bona?), mme ho lokisa. Jwale, ha re bone, ke nal;e ... Ha ke tsebe ... E ya. Ho tla etsahalang ka bona? ba ya fela. e ya fela;mmele o ya fela; mehopolo e ya fela. Mme ho ka se hlole hoba le mopolo kapa bokgopo kgalalelong. Hantle. E tlaba ... O ka nahana, batho ba na ba mona e tlaba karolo ya seo ...O seke wa etsa seo Bibele e boletse jwalo, “E sita le monahano o ya feela”? Monahano wa jwale.

249-246 Ho tlaba le motho mona; ke enwa Modimo o Moholo, mme a tseba hantle hotswa sekoting moya o ya tjha? Hobaneng, seo e kaba lehodimo. Monahano le tsohle tse ditshila ditemetse le monahano. Mme sohle se lokiswa ka Zoe, Bophelo ba Modimo; bosafele bontse bo tswella jwalo ka dilemo.

250-247 “Ba kene kahlolong e sa yeng kae, empa balokeleng ba fumana Bophelo.” Na o fumana seo? Kotlo e sa yeng kae, Bophelo bosa feleng, phapang e kae moo. Jwale om ya bona ... jwale ke ya tseba moratuwa waka e monyane, ha ke rate ho itlhahisa e ka ke ya tseba ha ke tsebe seo ... Jwale, ke nale potso tse tharo kapa tse nnemona. Ke tla diaraba ka Sontaha hoseng, Modimo ha a ratile. Jwale, sheba. O ya bona, potso ke eo. Ke moruti wa kgale. Ke lemo tse 26 ke rera. Mme ke thabela seo, nka bolela seo, hle ... ha ke soka ke hlalosa ho itlhahisa ntle le tshemnolo. Mme ke thabela ha Lengeloi la Morena le ... Hake na thuto kapa bohlale. Mme Lengeloi lena ha le tla, mme ebile thuso yaka ho tswa aho Modimo. Mme ha le ya mpolella se seng ntle le Genese ho isa ho Thsenolo ...

250-251 Ke ngotse hale fatshe seo A se boletseng, “wena -- mme o tla nka neo ya Phodiso e Halalelang.” Mme ke beha seo ka tsela eo se leng ka teng. Mme ka lemo tse tharo hamorao, mookamedi a -- ntlhokomedisa seo a re, “Moena Branham, o ile wa hlokomela seo? Ke neo e ntle eo.’” O ya bona ha le yare, “neo.” Mme -- e mong le emong ka hare ho Bibele ...E nngwe le e nngwe ke neo empa Phodiso e halalelng ke neo.”Ke “neo ya phodiso.” O kaba le neo tse fapaneng tsa phodiso, ka tsela tse fapaneng. Empa e mong le emong “Neo”: neo ya boporofeta; neo ya tseo. Empa Phodiso e halalelang e hlakile: neo. Mme ha ke ya hlokomela seo, Moya o Halalelang o lokile. Oho, ha a bokwe. O utlwisisa hore Moya o Halalelang ke ona o ileng wa ngola Bibele ka makgolo a bathole ka makgolo kgolo a dilemo tse fapaneng, ka ho itshwarellla ho Yena ka botlao; mme ba bang ba utlwa ba bang. Mme Paulose a theohela tlase went down, mme a le Arabia, mme ha a ka a etela Jerusalema ka lemo tse 14, empa a ya teng -- a tswa -- ha a kaba a ya Jerusalema, empa ho la Arabia, mme a qala ho rera, ha a kaba a bona Peterose le bohle ba bona ka lemo tse 14. Mme ha batla ho kopana mmoho, ba ne ba rera ntho yona eo: kolobetsong ka Lebitso la Jesu Kreste, le Phodiso e halalelang, ka matla a Modimo.

251-255 Oho.
Ke thabela ho kare ke emong wa bona.
E mong wa bona, e mong wa bona,
Ke thabela hore ke emong wa bona; (Hallelujah.)
Emong wa bona,ke enmong wa bona,
Ke thabela hoba e mong wa bona.
Ho teng bath0o hle,
Pelo tsa bona diya tjhesa,
Ka mollo wa Pentecost,
O hlwekisa dipelo;
Oho,o ya tjhesa ka pelong yaka,
Oho, ho bokwe Lebitso la Hae!
Ke thabela ho ka buwa seo.
Bane ba kopane ka phapusing e ka hodimo,
Bohle barapela Llebitso la Hae,
Bane ba kolobeditswe ka Moya o Halalelang,
Mme matla a mosebetsi wa tla ho bona;
Jwale, seo a se entseng ka tsatsi leo
O tla o etsetsa sona kajeno,
Ke thabela hore ke emong wa bona.
Ke emong wa bona, ke emong wa bona,
Ke thabela hore ke emong wa bona; (Hallelujah.)
Emong wa bona, e mong wa bona,
Ke thabela hore ke emong wa bona.

251-256 Mamela, ke nale molaetsa moo.
Etla, moena, batla tlotlisong ya Hae
Seo setla hlatswa dibe tsa hao,
Seo setla thabisa dipelo
Mme setla beha moya wa hao ho lokeng;
Oho, seo se ya tuka pelong yaka,
Oho, ho bokwe Lebitso la Hae,
Ke thabela hoba emong wa bona.
Na hao e mong wa bona? Ke eng seo? Ke Lengolo le tlang ho senola seo. Ke tshenolo ya Modimo. “Hodima lefika lena ...” H ake kgathale mobishopo ...

252-258 Mopriesta wa Catholic o ile a fihla ntlong yaka ka tsatsi le leng. a re “Mong. Branham, ke tlilo o botsa.”Ka re, “Ho lokile monghadi.” A re, “Ke tshwere lengolo mona le tswang ho bishopo a le ngoletseng wena.” Kare, “ Ho lokile monghadi.” A re, “Taba eo o e boletseng, o ka phahamisa letsoho la hao wa ikana hore o buwa nnete?” Ka re, “Nke kebe.” K are, “Bibele ere, ‘Le seke la ikana ka mahodimo kapa lefatshe. Ha e ya ya lona ebe eya ... ....” Ha mobishopo a batla ho utlwa seo ke se bolelang o tla nka mantswe aka. Ha A sa batle, hake ikane.“ e ne ele mopriesta e monyanbe wa Pelo ka Kerekeng a re, ”Na o kolobeditse Pauline Frazier ka tsatsi le itseng?“ Ka re, ”Ke feela ke entse seo, monghadi, mane Nokeng ya Ohio.“ Are, ”O mokolobeditse jwang?“ Ka re, ”Ke mokolobeditse ka ho moinela tlasa metsi ka Lebitso la Morena Jesu Kreste.“

252-265 A beha seo fatshe a re, ”O ya tseba hore kereke ya Catholic ne e kolobetsa jwalo pele.“ Ka re, ”Neng?“ A re, ”Mengwaheng e metjha ya yona.“ Ka re, ”Mengwaheng e feng?“ A re, ”Jwale, tshimolohong.“ Ka re, ”Tshimolohong e feng?“ Are, ”a hare ho Bibele.“Ka re, ”K are o bolela nakong ya baapostola?“ A re hantle feela, ”Hantle feela.“ Ka re, ”Seo o se bitsa Catholic ... O bolela hore barutuwa ene ele Ma-Catholic.“ A re, ”Hantle feela.“ Ka re, ”Ke nahana hore kereke ya Catholic ha e ya fetoha?“A re, ”haho jwalo.“ kare, ”Jwale hobaneng ha Peterose a re, Bakang, mme le kolobetswe ka Lebitso la Morena Jesu Kreste? Mme o itse ... ne ele mopapa?“ ”Yeah.“ ”Jwale hobaneng ha le kolobetsa ka lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang‘? Mme o inetse, mme lona le ya fafatsa. Jwale ho etsahalang moo?“A re, ”Empa o ya bona,“ a re, ”kereke ya Catholic e nale matla ho sohle.“ (Huh.)Ka re, ”Mmme o bitsa barutuwa Ma-Catholic?“ A re, ”Yeah.“ Ka re, ”Mongahadi, ke nale Josefase; ke nale Foxes‘ ’Book of Martyrs‘; ke nale Pember‘s ’Early Ages‘; ke nale Hislop‘s ’Two Babylons,‘ pale e tletseng e teng lefatsheng mona; mpntshe moo kereke ya Catholic e kileng ya lokiswa ka hare ho mokgatlo -- lemo tsemakgolo a tsheletseng kamora moapostola.“ ”Oho a re, ”Re dumela seo kereke e se bolelang.“ Ka re, ”Ke dumela ha Bibele e re.“ O ya bona?

253-273 ”Hobaneng,“ a re, ”Modimo o ka hare ho kereke.“ Ka re, ”Modimo o ka hare ho Lentswe.“ Ka re, ”Ha ...“ A re ... Ka re, ”Bibele ha e re Modimo o ka hare ho kereke empa Modimo -- Bibele e re Modimo o ka Lentsweng. ‘Tshimolohong Lentswe lene le le teng,mme Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo, mme la tsamaya hara rona.’“ Hantle feela. Ka re, ”Modimo o ka hare ho Lentswe.“ A tswella a re ”Jwale ha ere ngange,“ a re, ”hobaner o dumela ho Bibele; ke dumela ho kereke.“ Ka re, ”ke dumela Bibele e buduletswe ke Moya wa Modimo. Mme ke Lentswe la Modimo, leano la kae lemo tsena kaofela le tse tlang. A re, ’lehodimo le lefatshe dika feta empa mantswe a Ka a ka sefete.“

253-276 A ya ho Mof. Frazier. A re, ”Mof. Frazier, na o ka saena mona hore moradi wa hao e tla setho sa kereke ya Catholic?“ A re, ”Nka mpa ka ya lebitleng ho nale ho etsa seo.“ A re, ”Ha o swabe.“ A re, ”O lokela ho leboha ka ngwanana eo ha a tswa matlakaleng ao a kereke ya Catholic.“ A re, ”O ne o tla reng ha ele ngwanana wa hao ya tlang kerekeng yaka, o ne o tla reng ka seo?“ ”Oho,“a re ”ntho tseo ha duitshwane.“A re, ”Tjhe.“A seba hore o siile mosadi ntle mola. A tseba hore o lokela hoba ntle mola. A re, ”Jwale, mamati ao a buletswe le wena.“

254-282 O ya bona ka yona tsela eo. O seke wa thetswa ha o lokele ho thetswa. Ha o nale Modimo ke mang ya ka bang kgahlano le wena? Hantle feela. Bothata ba kajeno, o naler lesapo feela ho nale lesapo la mokokotlo. Ema bakeng sa Modimo. Moya o Halalelang o ileng wa tla hodima baapostola o teng, O itlhahisa ho ba dumelang Modimo. ”O ka matha empa Modimo o bontsha mohau.“ Ke Modimo ka kgetho o bula mahlo a batho ba Hae. Om ka se bone seo hobane o foufetse ha o bone. Bibele e itse o sefofu ha o bone. Haho thuse ho lekella. Thuto yohle e ka se kgone ho o thusa. Jwale lona Church of Christ mona, le buwa moo Bibele e buwang mme le thole moo e tholang? Le kgutse moo le lokelang. Hantle feela le ya bona. O ya bona, tshenolo ya semoya. Modimo wa theoha wa itlhahisa hantle feela ka nnete. Amen. Na o ya morata? Ho jwalo ka nna. Amen.

254-286 Kaofela, lona Ma-Methodists le lokela ho tshwarana ka matsoho le Baptists? Lona Presbyterians? ”Jwale,“ o re, ”Moena Branham, na o arohanyana Baptists le Presbyterians ...“ Tjhe, monghadi. Ke ba nka jwalo ka baena baka. Hantle feela. Ha ke kgathale hore o kolobeditswe, ha o kolobeditswe ka lebitso la ”Rosa ya Sharon, kapa Lily ya Modiba, kapa Naledi ya Meso,“ seo ha se ... Seo se tshwana hantle feela jwalo ka ”Ntate, Mora le Moya o Halalelang“ ke maemedi feela. E ne ele Rosa ya Sharon (ho jwalo?), Lily ya Bodiba, Naledi ya meso, aofela tseo hantle feela. Ke se seng kamora se seng empa ya sebele ke Lebitso la Morena Jesu Kreste, ha o batla Lengolo ka tsela eo;hantle feela. Ke tsela e nepahetseng.

254-289 Jwale, ha o kolobeditswe lebitsong la Ntate, Mora le Moya o Halalelang o ikutlwela mona, amen. Haebe ele se setle ho lokile, amen. Tswella. O ya bona? Empa ho ya kamoo ke tsebang, ha o mpotsa ore, ”Moena Branham, na ke lokela ho kolobetswa botjha?“ Ke tla re”Hantle feela". Mosadi e monyane mona ka tsatsi le leng a re, ”Modimo O mpitsitse hoba moruti.“ Ha ke yaka ka dumela seo ho ya kamoo ke dumelang ka teng. Mme are ... Ka re, ”Ke hantle feela kgaitsedi.“ Ka re, ”Na o nyetswe?“ ”E ya ke nale bana ba babedi?“ ”Yeah.“ ka re, ”Keng ... Na monna wa hao o bolokehile?“ ”Tjhe.“ Kare, ”O tla etsang ka yena?“ ”Ke tla mosiya a le mong hae.“ Ka re, ”Ka re ke seo Diabolose a se etsang. O mosai e motle ka tlhaho mona tshimong, o tlaba lehlatsipa la Diabolosi. Mme monna wa hao, hae, monna e motjha le bana; o tla matha le basadi bana ba ka sebe le ntate le leng la matsatsi.“ Ka re, ”Seo Modimo A se bileditseng mosadi ke Lentsweng la Hae.“ Ka re, ”Jwale ha o batla ... Ho lokile.“ Kare, ”Ka pono eo Modimo a o neileng yona. O rata ho ya ho platformo o leke?“ A re, ”Eya.“ Mme o ya bona se etsahalang. Seo se kgahlano le Lentswe. Ha seo se le siko ka hare ho Lentswe, jwale seo ha se setle. Ha ke kgathalle maikutlo a Hao. Amen. Seo se utlwahala hantle. Amen.

255-296 Ho lokile.
Re tsamaya kganyeng ya Hae, kganya e ntle,
E theong mohaung wa Hae;
Kganya bosiu le motsheare,
Jesu ke kganya ya lefatshe.
Bahalaledi bohle ba batla kganya eo,
Jesu ke kganya ya efatshe;
Tshepe tsa lehodimo di ya lla,
Jesu ke kganya ya lefatshe.
Re tsamaya kganyeng e ntle,
Tloho moo marothoding a phoka ...
Kganya motsheare le bosiu,
Jesu ke kganya ...
Jwale, ke batla le tshwaraneng ka matsoho, e mong le emong, hantle re bina.
Re ta tsamaya kganyeng e tle, (Amen)
E tlo marothoding a phufudi;
Kganya bosiu le motsheare,
Jesu ke kganya ya ...
Na o rata Methodists? e reng, ”Amen.“ Baptist? Presbyterian? Catholic? Ba ... Oho, o ba rata bohle, e re, ”Amen.“
Re tsamaya kganyeng e ntle ... (Tshwaranang ka matsoho ha ntse re ya)
Oho, e tlong marothoding a mohau;
Kganya bosiu le motsheare,
Jesu ke kganya ya ...

256-299 Pele re bina pina ya ho qhalana ... Jwale nka nna kaba teng mona ka Sontaha hape. Jwale, kamora moo nka sebe teng ho fihlela ka Keresemese (O ya bona?), hobane ke ya Michigan, ho tloha Michigan ho ya Colorado, ho tloha Colorado ho ya Idaho, ho tloha Idaho ho ya California, mme ke tla kgutla. Mme nka nna (ke batla le nthapelle.) ke tlaba Waterloo, Iowa, maqalong a Pherekgong ho fihlela ka di 24 ebe ka di 2 Hlakola (O ya bona?), mane areneng e kgolo. Ke satswa fumana memo, mme ke tla tloha ka Sontaha ho ya rapela. Mane Waterloo, Iowa, e haufi jwale ...

300 Empa jwale, hopola, mamela ha moena a hasa ka hora ya borobong ka Sontaha hoseng. Re tla mmitsa re motsibise. Mme re ba WLRP, sehlopha sa Neville ka hora ya birobong ka Moqebelo hoseng. Re ... ha ke sa mofumane, Moena Neville o tla qetela dipotso. Na o tla etsa seo, Moena Neville, Sontaha hoseng? Sheba, ha o kena mathateng, ke tla matha le wena ... .... O tla sheba. Ho lokile.
Nka Lebitso la Jesu ,
Ngwana wa mahlomola;
Letla o neha thabo,
Oho, eya le lona hohle.
Lebitso leo le letle, Oho le monate!
Tshepo ya lefatshe le lehodimo;
Lebitso le letle, (Lebitso le Letle) Oho le monate! (le monate)
Tshepo ya lefatshe thabo ya lehodimo.
Jwale, ha o rata ho tseba Baptist e dumelang ho hweletseng; ke mofuta oo ke hweletsang ka ona. Mme eo ya tsofetseng ya dutseng mona, mme Moya wa Modimo wa tla ho yena. A qalella ho hweletsa; a sitwa ho itshwara a mathela kwana le kwana ho moradi. Ke tsela eo ke dumelang ka yona. Amen. Ho hotle haholo seo. Oho hle, bahalaledi ba butsuwe jwale ba batla ho ya hae kganyeng, thero tse mmalwa (O ya bona?), ha fre nale nako. o lokile, Moena Neville jwale leha o ka batlang.