Nako tse Lekilweng tse Sehopotso sa Molimo (57-0818)

E-1 Hare lebelleng ha nyane ho potoloha, ka hare ho Bibele, tsela eo re Buka ya Tshenolo, le Buka ya Exoda le Genese. Jwale ke kgutletse hae hoya tsoma masamane. Ke nnete feela eo. Ke sona feela seo ke se buang. Ke lokela ho bua nnete, le hoba le nnete. Mme, Moena Roy, ha oeya moo? Hosane. Ho lokile. Re rata feela hotla hae ka nako ena ya selemo, jwale, o ya ho phomola.

Ke theohile ka pondo tse mashome a mabedi haesale ke kopana le wena. Kei le kaya sekaleng, hake tswa kopanong tsena, kene ke bekga lekgolo le mashome a tsheletseng le bohlano, mme hake kgutla, keha ese ele lekgolo le mashome a mane le mehlano metso. Jwale, ke ikutlwa eka aparo tsaka diya theoha. Ka tsela e jwalo ke lahlehetswe ke boima.

Mme mosadi e long mona, kajeno, atswa, kgaitsedi ya motle, o ile are, “Moena Branham, nthapelle hore ke kgone ho theoha mmeleng, le nna.”

Mme ale ka hlakoreng le matla, ka mmolella, “Tloho, tsamaya mmoho, rera haholo.” Ke phetho, seo kese tsebang, efela seo setla theola mmele wa hao. Empa hose, hose ho kae, mathata le matshwenyeho a tla feela.

E-2 Kene ke nahana ka ho tsofala. O ya tseba, lemo tse pedi tse tlang, ke tlabe kele lemo tse mashome a mahlano. Whewu! Ke hoopla ha Frankie Weber a ne a bewa. O ntshiya ka lemo tse pedi feela. O ile a beha kotara bekeng sa monehelo wa tsatsi la hae la tswalo, mona. Mme ke ile ka koba leihlo, mme ka nahana kare, “Banna Frankie Weber, lemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano a beilwe, kotara ya lekgolo!” Ke halofo jwale. Em pa seo hase nke nako e telele, haho jwalo?

E-3 Seo se tswella pele jwalo feela.

Rekase nke nako e telele. Hoseng hona, ha moena wa rona ya ratehang ha ane a tlisa thero eo e matla, ken ale tshepo ya hore re ile ra hlohonolofalo ke ona bohle. Kene ile ka nahana ka se seng mona ha antse a rera, morao moo, ka nahana hore, “Hore mohlomong Modimo A ka kgona ho mpha Lengolo bakeng sa ntho eo.”Ke lokela ho bala amang mantsibueng ana bakeng sa seo bakeng sa Lentswe le hlohonolofaditsweng la Modimo. Mme jwale ke ... ken ale metsotswana e mmalwa bakeng sa ho bua, mme ebe re rapella bakulang, jwalo kamehla.

Ka Laboraro mantsibua, Laboraro lena letlang mantsibua, ha Morena A re dumella, ketla rata hoka qala Bukeng ya Baheberu, haeba ho lokile ho etsa jwalo. Mme Buka ya Baheberu, bakeng sa thuto. Mme mohlomong, ebehe, Sontaha mantsibua, re tswelle pele ka lona. Ebe ka Laboraro le latelang mantsibua, mohlomong rele nke hape, re ntse re potoloha jwalo ka lona Lengolo leo.

Mme ho nale dintho tse ding tseo ke dibonang ka hare ho kereke, jwalo kaha re ntse re bona seo, tseo ke nahanang hore dilokelwa ho rutoa ha’nyane, o ya tseba, ntho tseo ke nahanang hore dibatla dilebalehile hanyane. Mme ke nahana hore reka kgona ho qala m ona ho Baheberu. Ke Kgaolo e ntle haholo, sebaka se setle haholo hoka bala.

E-4 Jwale, Moena Neville ... o ne atlilo ... Setlang mohopolong waka, hotla jwalo.

Mme ke satswa bula Selekaneng se Setjha mona, mm eke bala hotswa ho Collins Bible, mongolo o moholo ho feta tsena tse ding. Ke ... Kamora ho batla ke fihlela lemo tse mashome a mahlano, ke lokela ho e behella thokonyana le nna, hoka bala mengolo eo e mesesane; ke kganya eseng ntle hohang. Mme ke tswela kantle letsatsing mme ke tswelle hoka bala. Mme ha kganya e fokola, ke lokela ho e suthisetsa holenyana le nna hanyane hore kettle ke kgone ho bona hantle. Ngaka e ile ya mpolella hore haufenyana ketla lokela ho rwala dikgalase tsa ho bala.

Mme ka mobotsa kare, “Na mahlo a ka a senyehile haholo?”

Mme a lekola mahlo aka. Mme are, “The, ke leshome leshome a matle haholo. Mashome a mabedi mashome a mabedi keha a lokile haholo, leshome lemetso e mehlano leshome le metso e mehlano a betere ha ale jwalo. Mme leshome leshome ke, ke yona feela tsela eo a nenga aka bala ka yona. Ha ane a atamela kene ke fokollwa ke ho bala. Mme ke n eke fihla ke emisa ha ale hakana. O ile are ho nna, “Oho, eya, o se o fetile mashome a mange a dilemo.”

Mme kare, “Ho jwalo.”

Mme are, “Jwale, ka tlhaho, mahlo a hao a ya kgathala.” Mme are, “Jwale, hao phela bophelo bolokileng, otla fumana pono ya bobedi, keya tshepa. Mme etlaba hona mohlang o fumanang hoka bala hape.”

E-5 Empa, o ya tseba, kene ke mpa ke nahana feela hore, hase hole haholo, ho seo. Ho setse nakoana feela. Moena Tony, seo hase ya loka, haho jwalo? Tjhe, haho jwalo. Ke ntho eo eleng e hlonolofaditseng. Keya tsofala jwale, ka tsela enngwe kapa enngwe, hake be motjha, keya bosa shweng, mmele o hlonolofaditseng, kae, moena, hoka sebe lese phoso moo reyang teng Moo. Mme ke phelela nako eo. Seo setlaba setle haholo.

Jwale, pele re bala lengolo la ho qetela, lentswe feela hotswa ho Yena hare inamisitse dihloho.

E-6 Re dumela, Modimo o Matla, O rata ha bana ba Hao bathabile. Hare ya lokela hoba maswabi leho hlomoha, hobane ho ngodilwe hothwe, “Pelo e thabileng e etsa ho lokileng jwalo ka moriana.” Mme re thabela tlhonolofatso tsa Hao leho kopanela mmoho. Mme jwalo kaha ...

Jwalo ka badumedi ba Lentswe la Hao, re kopanela Lentseng. Ke sona seo rese tletseng mona, hase feela hotlatla utlwa Molaetsa, empa hotlatla sebeletsa leho kopanela le Wena, ho baling leho rereng Lentswe. Jwale, Morena, O kase re phoqe. Ke nale bonnete bah ore O tla re hlonolofatsa horeng tsena.

Hlonolofatsa ya tshepehang moena wa rona le modisa wa rona, Morena. Re rapela hore O tlaba le yena. Jwalo kaha ke mohlokometse hoseng hona, therong ya hae, mme re hlokometse a bososela hare bina pina ela, “Ketla feta matshwenyeho ana le meleko.” Mme bokgaitsedi bao, bailing ba bina dikopanong tseka ntle. Mme seo setla etsahala, le leng la matsatsi ana, mme reye Phomolong e kgethehileng.
Jwale, Ntate, re hlonolofatse hantse re bala Lentse la Hao, mme rele badile, leho ntjhafatsa mehopolo le dipelo tsa rona. Mme le bue le rona phirimaneng ena. Mme ha tshebeletso e fedile, mme re leba mahae, reke rere jwalo, “Na pelo tsa rona hadiyaka tsa tjheseha ka hare ho rona Ha A bua le rona?” Hobane sena rese kopa ka Lebitso la Jesu. Amen.

E-7 Jwale ka molaetsa o jwalo wa boevangedi oo re bileng le ona hoseng hona, mme ken eke nahana, hore, o ya tseba, Moena Neville kaho fepa bana ho feta tekano. Eleng seo leka se etsang. Empa jwale, mantsibueng ana, ke puo feela ya kereke. Ke puo feela ya kereke. Mme ke lakatsa ho balaho ... karolo enngwe ya Lengolo, ho Selekane se Setjha, Mattheu kgaolo ya 24, temana ya 35, Jesu A bua.

Mahodimo le lefatshe ditla feta, empa mantswe A ka a ka sefete.

E-8 Mohlodithero waka phirimaneng ena ke, Nako tse lekilweng ta boteng ba Modimo.

Mme ken ale ditsebiso tse mmalwa mona. Ke dumela hake ile ka etsa seo, bakeng ... mme mona babang ... bakeng sa kopano ho qala ka Baheberu, Kgaolo ya 1, Laboraro mantsibua, ha Morena A ratile. Lebaka le etsang hore ke etse tsebiso eo, ke hore, hore ke, kopanong tsaka, nkaba bakeng se seng, mme A mpiletse ho se seng, ke lokela hoya kamoo A mpitsang ka teng, leya tseba.

Ke lona lebaka le etsang hore nkasebe jwalo ka Moena Oral Roberts le bana ba bang ba kgonanag hore balokisetse kopano tsa bona lemo tse tharo pelo ho tsona, mme, “Retlaba moo,”banna bao ba baholo ba tumelo. Ba nale molaetsa wa bona.
Empa waka molaetsa ke hore feela moo Modimo A ntaelang hoya, leha ele mona, mane, leha ekaba ke kae feela. Ke lokela hoya ha feela a laela. Ke mesebetsi e mmedi e fapaneng, fela, Modimo O le mong, Modimo Yena elwa A le mong.

E-9 Kene ke nahana, maobane, puong yaka le moahisane waka wa moshemane. Mme o ile are, “O ya tseba, modisa e monyane,” are, “Ke mothaka ya lokileng.” Are, “Nna le mosadi rene re dutse ka dipijama jwalo,”mme are, “ene e kaba ka hora ya leshome le motso ole mong , hara mpa ya bosiu a kokota are ke tlilo nwa kofi le lona.” O ya bona? Mme are, “A kenella seterata ka lehare, hoya ho moahisane e mong, bane baitukisetsa ho kena dikobong, mme a ja kuku moo. Mme A ... ” Mme are, “ O nale sekolo sa Bibele bakeng sa bana ba banyane, mme o ne a nale bana ba bangata moo, yena le mosadi wa hae, hoo bailing ba ba baqella ba hlomile ditente kantle, bakeng sa bodulo ba bana bao.”

Mme ka kgutlela morao, ka nahana, “Ke hantle seo, o ya tseba. Ke seo, ke thaka le lokileng leo.” Mme ke dumela hore, Moena Fleeman mona, ke nahana hore moshemane wa hae o ya ... ho Kereke ya Faith Luthern hodimo moo, monna ya lokileng yena le mosadi wa hae, baetsa mosebetsi o lokileng bakeng sa Modimo.

E-10 Mme ka nahana. Ke lokela hoya hlatswa koloi yaka, mme-mme keya nyahama, ka nahana, “Hobaneng ke sa kgone ho etsa seo, o ya bona, ka potoloha, ke fumane bana, ba ntatele kamora? Ke rata bana. Hobaneng kesa kene ntlo le ntlo, ho tloha mane hoya mane, ka tsela e jwalo?”

Mme Seseng Sare ka ho nna, “Ha o ya biletswa seo. O etsa mosebetsi o motle bakeng sa Modimo hoya kamoo A molaetseng ka teng.”

Empa re lokela hoba le emong ya emeng moo ntle, jwalo ka Oral Roberts le ba bang, Joshua ka sabole, ka Molaetsa wa Tumelo le topollo, Mme o ya bona, re lokela hoba le bao ba ... mofuta o itseng, emong akaba le sena, emong a ba le sane empa bohle re kopana mmoho ho etsa ntho ele nngwe. Kereke ya Modimo.

E-11 Metsotswaneng e mmalwa e fetileng mosadi e monyane ken eke bua le yena, a nyahame ale pelo bohloko. Ke lekile ho mmontsha ka tsela eo monna le mosadi basa arohananng haholo ka teng, entse ele motho ale mong feela. Monne o entse ... ModimoO entse monna, e motona le e motsheadi, ene ele monna. Hantle feela. Mme a ba arola naming hore bafapene, A bakopanya hape hore bahodise bana mmoho, jwalo ka motho ale mong. Ka tsela e jwalo monna, ya matla le seqhobane, mosadi – karolo e ratehang ya monna. Ka tsela e jwalo ba mmoho. Seo ke ... Modimo waba arola. Empa ene ele motho ale mong, mo-nna. Mme mosadi o ne a bitswa mo-sadi, hantle feela, hobane o ne a nkuwe hotswa ho monna. Empa bophelong mona, naming, bane ba arohantswe. Moyeng, ba bang feela.

E-12 O ne a bua ka banna ba lebalang ka basadi ba bona, base basa barate jwalo kapele basa babitsa baratuwa. Hale swabe. O lokela ho etsa seo nako le nako. O lokela hore a dule ele moratuwa wa hao. Hantle feela. Ke karolo eo a lokelang hoba yona. Mme o lokela ho motshwara ka yona tsela eo. Oho, le kamohla se dumelle nako eo ya lona kamora lenyalo e fete, hobane ekase fete Lehodimong. E iloba e lokileng haholo, Moo. Hantle feela. Ka tsela e jwalo ...

Ka tsela e jwalo, ho bonahala eka basadi ba bang bare, “amen” ho seo. Ke seke ka utlwa le kamohla hore, “O sokodisa mosadi, o bua ka tsela e jwalo. Kgaitsedi Hickerson, keng o saka wa bua hohong? Emong morao moo,o boletse seo. Na o buile jwalo ... Keya leboha, Kgaitsedi Cox. Ke hantle feela. Moena Cox, ke wena eo, leha eba o hokae. Ho jwalo, monghadi.

Re seke ra kgaotsa ho tlotlana. Kamehla eba moratuwa. O seke wa kgaotsa.

E-13 Moshemane wa Katoliki o ile atla ho nna nakong e fetileng. Are ho nna, “Billy, ke hloile hotla ho wena; ke Mokatoliki, mme wena o Moprotostanta.” “Moprista o ntelekile haka, nakong e fetileng.”

Mme kare, “Molato ke eng, Kama?”

O ile are, “Jwale, o njwetsitse.” Are, “Ke nwa jwala hanyane,” mme are, “ka bosiu, mm eke sebetsa haholo.”Are, “Mosadi waka o batla hore phirimana enngwe le enngwe ke fihle ke moake, mm eke moatametse ho nna, ke etse jwalo kaha eka ke hona retlilo nyalana.” Are, “Re nyalane re nale sehlopha sa bana.” Mme are, “Re lokile ka tsela eo releng ka yona.”

Kare, “Ema hona moo, moshemane. O fositse. Ho lokela feela hoba jwalo kaha lene le qala ho nyalana. O ya bona? O lokela ho hoopla seo kamehla.” Kare, “ O lemo dimashome a mane ha jwale, ke nako eo a o hlokang haholo ka yona ena.”

Jwale, ba nale lekgotla la tlhalo. Mme are, “Hake tsebe hore ke etseng jwale.”

Kare, “Tsamaya o ilo mmitsa. Haebe ketlaya moo jwalo ka Moprotostanta, a kase nkamohele. Empa ke ... O ya bona?”
Are, “Oho, o orata haholo”

Mme kare, "Empa ele, tsamaya o ilo mmitsa, o mmolelle hore o fetotse mohopolo.”

E-14 Ka tsela e jwalo tsatsi lehlahlamang, ke ile ka b itsa moahlodi hoka bua le yena. Mme ka bolella moshemane eo, kare, “Ke tlabe ke dutse hantle feela moo ha moahlodi a fana ka qeto ya hae bakeng sa taba eo ya lona. Ketla o rapella. O seke wa mmolella ka seo ke qetang ho o bolella sona.”

“Ho lokile.”

Ka tsela e jwalo, kene kele moo tlase, ke rapela. Kamora nakwana ka diqi tsa motho, mme ke bana moo batlang teng, mme batshwarane, ka bososelo e kgolo, o ya tseba. Mme are ... kare, “Helang, dumelang moo!”

Mme are, “Moena Branham, e se ele nako e telele jwale ke o qetetse!” Eya, metsotso e mashome a mararo kaofela, o ya bona. “ Ke nako eo ke o qetetseng ka yona!”

Mme are, “Hobaneng Moruti Branham, hake soka ke o bona kamora nako e telele! Ke thabela ho o bona hape.”

Kare, “Keya leboha. Hobaneng.”kare, “le bonahala eka le baratuwa.”

“Oho”bare, “re ntse reya hantle. Re baratuwa

Are, “Re baratuwa,”Mme re ...

Are, “Etlo ka nako enngwe o tlo re bona, Moruti.”

Mme kare, “Keya leboha, haholo.”Kare, “tsamayang hantle le lona.”

Bafeta, thaka lena la hetla morao mme la salisa ka letsoho, ka tsela e tjena. Seo sohle seile sa etsahala. Hantle feela.

E-15 Lerato le hlola tsohle. Hatle feela, lerato feela. O kaba le mehlolo le bopaki, empa o mphe feela lerato. Seo setlabe se ntekane. Oho, hle!

Konyana eRatehang e shwang, Madi A Hao A ratehang

Akase lahlehelwe ke matla,

Ho apesa Kereke yohle ya Modimo

E bolokeha, ho fihlela esa etse sebe. (Oya bona?)

Haesale ka tumelo ke ile ka bona mohloli oo

Maqeba A Hao a fana ka Oona,

Lerato le pholosang ebile puo yaka,

Ketlaba jwalo ho fihlela ke eshwa.

Seo ke nnete. Oho, ho hotle ha kakang.

E-16 Jwale, nako tse lekiloeng! Ke fumane kae mopolo ona hoseng hona, hotswa molaetseng wa rona wa sekolo sa Sontaha, molaetsa oa boevangeli, moo moena a neng a bua ka Elia. Moo a neng a batla ho ... Moshemane enwa, sekolo sa boporofeta, hoya ka tsela eo baneng ba batla ho aha sekolo se seholo. Mme sena satla mohopolog waka, ka nahana ka mohopolo oo wa “sehopotso.”

Sehopotso ke ntho ekgolo. Re thabela seo eleng sehopotso. Le banna ba bangata, bophelong bona, ba lekile ho siea lihopotso. Han tle bongata borate ho etsa seo. Mane mabitleng, letshwao le leholo. Hantle feela. Hantle feela. Ke amohela seo. Mme ba bangata ba rata ho aha liemahale.

E-17 Seemahale se seng seo nka buang ka sona, ke se mane Ohio, hone ho nale mosedumele emong. Ke lebetse lebitso la hae. Ke nale setshoantsho sa hae polokelong eaka hae mane dinthong tsaka. Moo, o ne ale khahlano le Bokreste, hoo a neng a bile a rata hore ho etsoe sehopotso sa hae kamora hore a shoe, a beile leoto la hae hodima Bib ele, a supile ka tsela e kang ena, mme are, “Ho tlosoe bodumedi ba monahano feela, mme ho phahamisoe mahlale.” Mme ha a shoa, o ile are, “haeba ken eke fositse noha ditla tswa ho nna lebitleng laka.” Mme ha a eshoa, bane bantse baepa lebitla la hae keha hotswa bomarabe ba babedi lebitleng la hae. Mme kajeno, mabitleng ao, moreri e mong o ile a nka senepe moo o tlile a mpotsha sona, mme a sireelelitsoe ka diketane hop ... Serapa seo sa mabitla ke sebaka se setle haholo, empa hase letho haese sebaka sa linoha. Mme hase lebaka, leha ele mariha, linoha lintse ditsamaya hotswa lebitleng la hae. Sehopotso! Molimo A nthuse ke seke kaba le sehopotso se joalo, kapa leha ele emong wa lona.

Leha ele hore ho nale lihopotso, tse nepahetseng, tse kholo tse lokileng.

E-18 Nahana ka Joshua, senatla sa lesole. Ene ele monna ya lokileng eo, ea ileng a nka lihlomo tsa Moshe, joalo ka moetapele wa milione tse tsa Bajuda. Moshe joalo ka mokhethoa, ea bitsitsoeng, a khethiloe bakeng sa tshebetso. Mme Joshua a nka sebaka sa monna eo, ele ntho entle ka ‘nete, hoka kena lieteng tsa moporofeta. Mohlabane wa sebele, ea khethuoeng kaho tsejoa pele ho nako a tlotsua ke Molimo. Lemo tse ka bang makgolo a mane pele ho hotla hoa hae, Molimo O ne A tshepisitse mme a fela A phethisa seo. Moshe ene ele seqhobane sa mohlabane!

Hone hose motho yaka roalang lieta tsa Moshe, hoka liroala hone hole thata haholo, ho fihlela Jesu A fihla A liroala. Mme Are, ka Bo‘ena, “Morena Molimo oa lona, O tla romela Moporofeta, ea tshoanang le ‘na. Mme seo setla etsahala, haeba le satlo mamela Moporofeta, leha ele mang ya tlang hose mamele Moporofeta eo o tla khaolwa.” Ho lokile.

E-19 Joale sehopotso sena se seholo.

‘Me Joshua one a tlile nokeng. Kamora hore Moshe a shoe, Joshua a nka sebaka sa hae. ‘Me Molimo O ne A nale Joshua. ‘Me Are, “Itise, hlapa liaparo tsa hao, ‘me o ka thoko, ‘me o seke oaba le basali ba hao. ‘Me ka tsatsi laboraro, Molimo o tlilo etsa hohong.”Oho, ke ...

Le leng la masiu ana, tshebeletsong ya Sontaha, ke rata ho rera ka taba eo “Letsatsi la boraro,” ke o bonts‘e matla a ho oona, boraro boo. Ke ile ka bua ka seo hoseng hona, thapelong, mang le mang o nale ntho tse tharo, ‘me ts‘oaro ta moya ya Bibele.

“Joale, letsatsing laboraro o tla khalalelo ea Molimo.” Joale seo sea ... se tlilo bonts‘a hantle hore o ne a bua ka eng, hobane o buile ka nako e nepahetse eo setlang ho etsahala ka eona. Nka ipotsa hore ebe Joshua one a ikutloa joang, ha a eme moo pela lets‘oele leo la BaIserael. Joale, lentsoe la hae le lokela hoba ‘nete. ‘Me Jordane e bifileng ke eo kapele le eona.

E-20 Oea bona, monna o b onahala ka mesebetsi ea hae. Seo oleng sona, mesebetsi ea hao e bolela seo oleng sona. Hase lebaka hore o paka ha kae, kapa seo o se bolelang, eng kapa eng, seo hase bolele letho. Mesebetsi ea ya hao e bolela seo oleng sona, e bolela seo oleng sona ka hare. Mosebetsi o mong le o mong oo etsang, o hlahisa seo oleng sona.

‘Me lona banna bakhoebo, hale etsa mosebetsi o sa fellang, o ya bona ke bolela sena, mosebetsi o sa fellang, o seke wao etsa hohang. Ho lokile.

Ha otla ho Kreste, haosa khone ho inehela hohang, seseng le seseng, leha ele barele, ebe otla ho Kreste, ho molemo hore o seke watla hohang feela. Empa hao batla hoba Mokreste wa sebele, ema ka maoto. ‘Me o etse seo. Ke seo Molimo A ratng hore ose etse. ‘Me seo setla-setla paka seo oleng sona, mesebetsi ya hao etla paka seo oleng sona. Seo oleng sona se pakoa ke mesebetsi ya hao eo o e etsang.

E-21 ‘Me Joshua, jwale, lentsoe la hae lene lele tekong, eea, monghali, joalo ka-ka Nohe oak hale. Empa Joshua o ne a lokela ho tshela noka. Mme hone ho bonahala eka o khethile nako e fosahetseng bakeng sa seo ho feta kamoo a neng a ka nahanang. Ene ele ka nako ya ‘Mesa. ‘Me ke nako eo lehloa le theohang mane naheng ea Judea, le theoha joalo ka lithaba, ‘me Jordane ea khale e tletse seretse, ‘me e tsholohela masimong a Jordane. ‘Me ho bonahala eka, haeba hone hoka uoa ka mahlale a dipalo, kapa thuto, kappa mahlale, one-one a khethile nako e fosahetseng ho feta ea selemo hoka ts‘ela Jordane. Empa Molimo O rata ho nka sebaka nakong tse kang tseo hoka bontsha hore Eena ke Modimo.

‘Me banna ba Molimo, ba lumelang Molimo ba tseba hore O ts‘episitse, haba ts‘abe ho etsa seo, hobane Molimo O tla lula Lentsoeng a Hae, joalo kaha A tiile ele Molimo.

E-22 ‘Me ha Aitse, “Pele, nka areka mme o ee pele.” ‘Me ha maoto a baprista a ama Jordane, hose lebaka hore e bifile ha kae, le hore e tletse ha kae, e fana ka tsela ho Lentsoe le Safetoheng la Molimo, ka hobane Lentsoe lene lele ka hare ho Areka, Jesu O boletse, “Leholimo le lefatshe litla feta, empa Lentsoe laka le keke la feta.” Ka tsela e joalo Joshua, ka ho tseba hore Lentsoe la hae le lokela ho its‘etleha holima Lentsoe la Molimo, o ile a beha Lentsoe la Molimo pele.

Ke lakatsa eka batho bakulang bane baka etsa seo le bona mantsibueng ana, beha Lentsoe la Molimo kapele ho tsohle bopaking ba hao. Beha bopaki ba hao, seo o se dumelang ‘me o eme moo, ‘me o bitse ntho tseo, tse siko, jwalo kaha lile teng. Ebe re tsoela pele ka leeto. Etsa ka tsela eo. Lentsoe la Molimo letla nka sebaka.

E-23 ‘Me joalo kaha baprista maoto a bona a athetsa Jordane, ya thetheha ka eona nako eo, hoea ka lehlakore le lehlakore. ‘Me metsi a hlola moo.

Na o hlokomela seo? Ho dlumaela ha hoo hoa eona hone hoka liea mabopo aeona moo, ka nako ea metsotso e mashome a mabeli, e ne elokela hoba kholo joalo-joalo ka a mang a matamo aleng teng mona naheng ea rona, joalo ka Letamo la Colorado ntle mane. Tsela eo Jordane eneng e etsa ka teng e hohola moo, hotsoa dithabeng, ka matla a maholo, ‘me e fiela le madiba.

‘Me ha banna bamilione tse peli ba tsamaeang ka maoto, le basali le bana, maemo a mono, ba nkile hanyane lihora tse hlano kapa ho feta. ‘Me le nahana joang? Noka eo e ne elokela hoba ene etletse. Empa, Molimo O ne A ntse a le kapele. Amen. Oho, rata seo. A le kapele maqhueeng! ‘Me e ile ea ema moo ho fihlela bafeta.

Eaba Molimo Ore ho Joshua, “Re batla ho etsa sehopotso ka seo. Leba kamoo hore o romele MoIseraele ka bonngoe, emong ka morabe o mong le o mong, le nke majoe a leshome le metso e mmeli le etse sehopotso. Sehopotso seo setlaba molemo ho lona hore bana ba lona batlare kamehla ha bafeta moo batla botsa, “Keng se hlotseng hore majoe ao a be teng moo?” ‘Me letla ba bolella kamoo Molimo A ileng A p‘etla Jordane ka teng.” Ke sehopotso se setle seo. Ke ts‘epa hor eka tsatsi le leng letla lebella majoe ao, nakong etlang, a mooo a leng teng joalo ka sehopotso. Ebe joale ke nahana se seng sehopotso ... Ebile sehopotso se seholo seo.

E-24 Ebe ke nahana ka seseng sehopotso, ka tsatsi le leng, ha mosali ane a entse khetho e fosahetseng. O ile a nka qeto ya hose lule ... hose lule sedibeng ... hose tlohe selibeng sa Soloma le Gomora, ho lula leho etsa tsohle tseo basil ba mono baneng base etsa matsatsing ao.

Ha akaba a etsa khetho e nepahetseng, joalo kaha Sara a ile a lula naheng e nepahetseng. Eena o ile a boloka Lentsoe la Molimo ka pelong ea hae. Mm eoile a ts‘epahala ho monna oa hae, hoo a ileng a mobitsa “morena oaka.” Eaba ke moo Molimo A ileng A theohela ho Eena le Mangeloi A mabeli ho ba etela ka tenteng.

E-25 Empa, Mofumahali Lota, one a tletse lefats‘e hoo a ileng a phela joalo ka lona le ntho tsa teng. Ke t‘uto e ka kang ho rona eo, kajeno, hoo reka bang joalo ka lefats‘e ka mehopolo. ‘Me kenale bonnete, kajeno, kereke eo, ka botlalo, e qalela ho ts‘oana le lefats‘e ka mohopolo joalo ka Mofumahali Lota ha a ne a etsa, ha a ne a t‘eosetsa tlase mola. O ile a nahana, “Ketla kopana feela le bona,” empa nkese nke karolo nthong tsa bona.” Empa kajeno ke sehopotsa sa hae.

Hao o leba teng, leba joalo ka Shadraka le Meshaka, le Abedniko le Daniele. Baile banka qeto ea hore baka se its‘ilafatse ka nt‘o tsa moo, leha hoka etsahalang. Hase lebaka hore batho bareng, leha kereke eohle leha e ka khutlela morao, leha ho etsahalang, bankile qeto pelong tsa bona. ‘Me ke lihopotso kajeno.

E-26 ‘Me, Mofumahali Lota o eme le sehopotso le kajeno. ‘Me ha Molimo A ne a moneha molaetsa oa ho qetela oa mohau, ha A be A rometse Mangeloi ao a mabeli moo Soloma le Gomora ka molaetsa oa hore horeng tse ‘maloa tse tlang litlabe liet‘ja. Leha hole joalo, o ne a sa ikutloe ho khaohana le bophelo bo monate ba moo, hotla mona lefelleng, ho phela joalo ka Sara a ne a phela, a lokela ho apara feela joalo ka mot‘oana, apara tse tloaelehileng tsa basali liaparo. O ne a batla hoba maemong a holimo. Monna oa hae o ne a tsebahala motseng. O ne a lula mane hekeng ea motse. O ne a lula hekeng, joalo ka meieara kapa jwalo ka moahloli oa motse. ‘Me o ne a batla manofonofo ao. ‘Me o ne a keke a emela monahano oa hore a ka se hlole a ba lentho tseo.

E-27 O ile a tsamaea le monna oa hae, ho tsoela kantle ho motse, a lula a ntse a lebelletse morao, a llela tseo alisiileng morao koana, leho arohana le lefu leo.

Jesu Oitse, “Ea behang letsoho mohomeng, ebe o sheba kamorao, ha a tshoanela ho lema.” Na re tlaba ba mofuta o feng baetsang seo? Ea behan g letsoho la hae mohomeng, e sita leha o sa khalle, ho sheba feela morao, ha a ea ts‘oaneloa keho lema. Oho, re lokela ho boloka mehopolo ya rona le kelello tsa rona lihlaphohetsoe. Hase lebaka hore batho ba bang baetsang, hore kereke e etsang, baahisane baetsang, emong o etsang, beha pelo ya hao mahareng a Calvari. O seke oa lebella morao. Ha rena ea ho lebella morao.

‘Me mosali enoa, o ile a etsa seo, Molimo O fana ka sehopotso sa batho bohle bailing ba hetla, kamora hore ba amohele Kreste joalo ka Mopholosi oa bona. O ile a fetoha pilara ya letsoai. ‘Me o ntse a eme moo le kajeno, e ntse e bonahala masimong, hore mosali ea emeng moo a hetlile, a shebile morao. O hetlile hotsoa lehetleng la hae, ho talima masimo. Pelo ea hae ene ele morao moo a tsoang teng. Leha hole joalo, o ne a ile a hatelloa hotsoa, joalo kaha hone hole kateng, ho etsa seo.

Batho ba bangata ban ka Kreste ka eona tsela eo, kajeno, hobane batsoa lefats‘eng, baikutloela eka baile bahatelloa ho etsa seo. Batsoella ho hlolohela le ho lakatsa, hase khale o fumana base bakhutletse morao. ‘Me ke sehopotso se – sets‘osang sa mohau oa Molimo, sa Lerato la Molimo leo A ileng A le bonts‘a ho bona. Sehopotso!

E-28 Joale, matsatsing a Jesu, mona lefats‘eng. Bajula baile baaha tempele joalo ka sehopotso. ‘Me baile ba bonts‘a Jesu tsela eo tempele eo eneng e ahiloe ka teng. ‘Me Are ... Ho nkile lemo tse mashome a mane hoka aha tempele eo; lemo tse ka bang mashome a robeli, kaofela. Ka lemo tse mashome a mane bane ba betla majoe hoea ka lefats‘e lena, mme tse mashome a mane hoka aha, hose lerata la saga kappa hamore.

Empa, lea tseba, esita le Jesu oile are, “Le seke la lebella seo, hobane Kere ho lona, hotla nako eo ho kaseng hoba le lejoe holima le leng, lejoe holima le leng.”

Pele ho moo, O boletse Mantsoe ana a maholo a sehopotso, “Leholimo le lefatshe litla feta, litempele litla feta, lihopotso litla feta, empa Mantsoe A tla lula ele lihopotso.”

E-29 Areka e ile ea bola, lemong tse ngata tse fetileng. Majoe a mabitla a baporofeta a ile a oela ka hare. ‘Me lihopotso tse ngata feta, le hofeta ha linako, lihloatsoitse le majoe ao. Empa Lentsoe la Molimo lona le hlola kaho sa feleng. Lentse lele letjha leka kajeno, ho balumeli ba kajeno, joalo kaha lene le boleloa pele.

Haho makatse, Elia, hoseng hona, ka hare ho ... molaetsa oo ngoanabo rona mona afanneng ka ona. Ha bane ba batla ho aha sekolo se seholo bakeng sa ba baporofeta, joalo ka sehopotso, Elia o ile a khetha ntho e betere ho feta seo, mohlolo oa Molimo O hlahe ts‘epe e sese ka holima metsi. Ene ele Lentsoe la Morena.

‘Me ho molemo ho eena, matsibueng ana, ea tlang ho amohela Lentsoe la Morena, pelong ea hae, joalo ka sehopotso, ho nale bao batlang ho holisa lihopotso tse kholo tse ling.

E-30 Eseng khale, hake utloa, ha kene kele mane Italy, ke ile ka utla Mussoloni, seemahale seo sa maoto a ka bang mashome a mane le metso e itseng ea maoto hoea holimo, seo se ileng sa hauoa ke bakeng sabo ramabelo, hobane ene ele ralebelo. ‘Me ke rata ho fumana sehopotso se joalo. ‘Me, lea tseba hore, se ile sa fefoloa ke seheletsi se seholo sa meaho.

Ka ema, tse peli, kapa tse tharo lemo tse fetileng, moo bofaro ba Egepeta bailing ba etsa liemahale leli ts‘oantsho tse kholo tsa bona. ‘Me ka ... Ba mpolella hore o tla lokela ho tjheka mitara tse ka bang tse mashome a mabeli hoea fatshe, hoka fumana moo liemahale tseo, motheo wa tsona ho tloha fatshe.

Ke ile ka ema moo Sesare Augosto, le bo Heroda ba Roma. ‘Me ke ile ka tsoela seterateng, moo a neng a tsamaea teng ha ane a tsoa paleising, ‘me e kaba maoto a mashome a mabeli hoea tlase ka tlase ho lefats‘e. Lihopotso liile.

Empa Lentsoe leo la Molimo le ntse le le teng lenale boleng. Seo kese hopotso.

E-31 Joale kare, kajeno, moena, mantsoe ao o a buang, lintho tseo o lietsang, tsela eo o ts‘oaring moaheloane, ‘me o etsang ka Kreste, etlaba seemahale sesa feleng. Ekanna eaba o sebeletsa ho iphelisa. E kanna eaba o nale lelapa le letle bakeng sa bana ba hao. Nka mpa ka bafa Lentsoe la Molimo ho feta eng kapa eng. Matlo ao atla feta. Ke sona seo hantle feela, a matle ke nnete. Hake khahlano le seo. Empa o seke oa shebana le ntho tseo tse nyane oa lesa Ntho e Kgolo, o ya bona. Hobane, Lentsoe letla ... Ntlo e tla fela, batho batla fela le bona. Empa Lentsoe la Molimo letla batsosa mohla ka tsatsi la bofelo, leho ba neha Bophelo bosa feleng hape. ‘Me, joale, ho etsa ntho e kang ena, Lentsoe la Molimo le Safeleng!

Ke hoopla pina ea khale eo re neng re e bina mona khale, lemong tse fetileng.

E-32 Nako e tletse liphetolelo tse fapaneng

Haho le nngoe ya lintho tsa lefatshe lena tse sa sisinyeheng tse ka e emelang,

Aha ts‘epo ea hao ho ntho tse Safeleng,

Its‘oarelle ho Letsoho la Molimo lesa fetoheng!

Ha leeto la rona mona le felile,

Haeba re bile le nnete ho Molimo,

Le hloekile le ho khanya lehae la rona Khalalelong,

Meea ea rona e hloebitsoeng e tla le bona.

Ke ha kae re lokelang ho falimeha, ha letsatsi le leba malikelong, ha methapo ea hao e le futhumetse, ha bana ba hao ba potapotile bethe, hoka tseba hore o nale sehopotso seahiloeng, seo, “Moratuoa ka leleng la matsatsi ntate o tla kopana le oena mose ola.” Nka mpa kaba le seo.

Ha ngaka ere, “Billy, haho sana letho leo reka o etsetsang lona.”

Mme ke bona bana baka, ‘me ke basuna kere salang hantle, kere, “Empa ntate hase hore o ya shoa. O ea ho phomola, Sebakeng se seng. Hobane ha t5abernakele ena ea lefatshe e fela, ke nale enngoe e nkemetseng.” Ke sehopotso se setle ha kakang seo hoka bua ka sona! Nka mpa ka etsa seo, lifahlehong sa bana baka, ho nale hore, “Moratuoa, ke nale lilolara banking ena, le millione mane, bakeng sa hao.” Nka mpa ka siea bopaki boo.

Kaho phaphathoa, ho sala kamorao

Mehlala lehlabatheng la nako;

Mehlala, mohlomong e meng,

E feta liketsong tsa bophelo,

Bakeng sa moena wa sebele le sekepe sesenyehileng moena,

Ka ho bona hore retlaba le pelo tse ling hape.

Hantle feela! Lilesele bakeng sa lihopotso, bopaki ba hao.

E-33 Ke nahana joang, mantsibueng ana, ka mo‘namoholo ya paqameng moo, horeng tsa hae tsa ho qetela tsa bophelo, a mpitsa are o batla ke ilo rera lepatong la hae; Tabernakeleng ya Paul Rader. Ke motsoalle oaka, F.F.Bosworth, mohlanka oa Molimo ea lokileng a ilo kopana le Mmopi oa hae. ‘Me are, “Ena ke nako ea thabo haholo bophelong baka, Moena Branham.” Are, “Ke thabile haholo ka baka la hobane kea tseba hore ke ilo kopana le Eena, ke sitoa leho robala bosiu.”

Ke ile ka utloa leka Mof. McPherson, ntle leho mosenea, ke mosali ea hlomphehang haholo. Ke bona mats‘oao ho sena le sane. Ke bona mats‘oao ka Smith Wigglesworth le Ngaka Price, le ba bang ba banna bao ba baholo, empa haho ea neng a ka ts‘oana le F.F. Bosworth. Molimo, Ako etse bofelo baka bobe ka tsela e joalo ka ea monna eo, sehopotso sa mohau oa Morena Jesu Kreste!

E-34 Ke nahana ka E. Howard Cadle holimo mane, eseng khale, ha ane a robetse fatshe, a tahiloe haholo, ‘me lintsintsi - ltsoa likena ka hanong la hae. ‘Me mme oa hae moo a rapela, leho lumela, a its‘oarella ka Molimo, bakeng sa mora oa hae oa letahoa. Moo, ha a siea lefats‘e lena, o ile a siea sehopotso sa hore Mohau oa Molimo o Moholo o lekane. Ha Lentsoe la Molimo le beuoa ho Eena, ka thapelo, Molimo O ne A nale karabo bakeng sa seo.

E-35 Molimo O aha Kereke joalo ka sehopotso, sehopotso sa Sehlabelo sa Hae, Kresete ha A kaba A tlela lefela lefats‘eng. “Molimo A ka tsosetsa Abrahama bana ka majoe ana.” Haeba batho basa khone ho phela ka seo, haeba basa batle hose nka, hose nkela hlohong, leho hlokomela Mpho ena e Kholo eo Molimo A ba neileng Eona, Molimo O nale hona hoka tsosetsa Abrahama bana ka majoe ana. Ka nnete O tla etsa seo! ‘Me hake nahana ka seo, leka theko e phahameng eo A ileng A lokela ho e lefa! Joale ke ...

Mang kapa mang o rata ntho tsa mahala, se seng lese ... Ke tsela ea bophelo ea Amerika kajeno. Fumana seo ose batlang ntle le letho. Moena, ha o fumane letho ntle le theko. Hobane o lokela ho lefa seo o se batlang. Ho joalo. O lokela ho se lefella ka theko e holimo.

Le pholoso ea hao etla ka theko e holimo, hotsoa ho Molimo. Seo se ile sa Moqosa Mora oa Hae ea tsoetsoeng a inots‘e, hoka fana ka Bophelo Bosa feleng mang kapa mang hore a thabe, mantsibueng ana, leho ka phelela ntho tseo eleng tsa bohlokoa. Eseng mohlomong hoka phelela bana ba rona, haho sefetang lefa leo eleng, hoka feta Pholoso eo eleng Morena oa rona Jesu. Hantle feela, haho joalo.

E-36 Joale, theko e holimo e lefiloe. Nako tse lekiloeng lilokela hotla. Ke nako tse lekiloeng tsa sehopotso. ‘Me sehopotso feela se kileng saeba teng se lekiloeng ha joale, e bile Lentsoe la Molimo. Oho, botho bo lekile ho felisa seo ha joale. Ba lekile ho etsa seo ba nahanang, empa seo seka se fete. Hase hlolehe hohang.

Abrahama, ha ane a fumana sehopotso sa Molimo, “O tlaba le ngoana ka mosali eo, Sara.”Lemo tse mashome a mabeli lebo hlano o ile a leta a ntse a lumela, a latola se seng sekhahlano le seo, hobane o ile a tseba hore Molimo O tla phethisa ts‘episo ea Lentsoe la Hae.

Bomoselumele, kajeno, bahlaha kamona leka mane bba leka hoka senea Bibele. Pele oka thibela Bibele, o lokela ho emisa nako pele o ka etsa seo. Lefats‘e le leng le leng la mahlale, le motho o feng kapa oa lefats‘e lena, leha ele motho o feng kapa o feng oa lekomonisi, leha ekaba ke eng, Budda o feng kapa o feng, leha ele Jain, leha ele Mahomede, o lokela ho lebella bopaki ba tsoalo ea Jesu Kresete, letsatsi le leng le leng. Joale, nako le nako hao saena lengolo, amen, nako le nako ha o saena letsatsi, o bona hore Molimo O rometse Mora oa Hae, lemong tse sekete le makholo a robong a nang le mashome a mahlano le metso e supileng. Moena, o kase etse seo. Hoka sebe joalo. “Leholimo le lefats‘e lika feta, empa Lentsoe laKa le kase fete.”

E-37 Nako e fetileng, kene kele mane New York, ke ile sehlehlekeng se seng moo, ho Seemahale sa Tokollo seo se neng se neoe ke ... mmuso oa For a, ho Naha tse Kopaneng, lemo tse ngata tse fetileng. ‘Me ka letsohong ke serumula. Re ile ra ea moo sephakeng sat eng. Ho nale fensetere moo. Moo khanea ena e kholo e khaneang, hake lebella ka fumana hore tlase moo ho nale lirobele tse ngata tse oetseng moo lishoele, lile lehlakoreng. Ka botsa motsamaise oa tsela, “Bothata keng ka lirobele tseo? Na lifumane ho otloa ke motlakase na?”

Are, “Tjhe, monghali. Hare soka relitlosa hoseng hona.” Are, “Maobane hone ho nale sekhohola, sekhohola se seholo se tlile koano mona.”

Kare, “Ke ea tseba seo, monghali, ke ea setseba seo.”

Are, “Mathaka ana aile a ts‘oareha hara sefefo.” ‘Me are, “Ha a fihla mona khaneeng ena, a lekile hotla khahlano le khanea ena. O ea bona? Eaba a otla khalase ena.” Are, “Ho nale ho batla moo a ka its‘ereletsang a leka ho hlola khanea ena.”

E-38 Eaba kese ke fumana matla hona moo. Ho lokile. Banna le basali ba lekang hoba khahlano le Khanea ya Molimo, ba mpa ba ikopisa book feela. ‘Me, Khanea, hobaneng basa leke ho e sebedisa joalo ka seits‘ireletso, ho nale ho its‘enea boko feela? Leka ho hana sena, le hore, “Nako ea mehlolo e fetile. Haho ntho e kang pholiso e Halalelang haeeo, haho pelo bakeng sa Pholoso, le ntho tse kang tseo. Bampa ba senea nako ea bona feela. H feela bantse baetsa taba eo, Kereke e kholo ea Molimo eneola ea holimo, ka thata joalo kaha ho etsahala. Batho baea hlaha ba bolele hore bona ke mang, le sane, mme bahlolehe, joalo joalo. Empa kereke ea Molimo e tsoela pele, le Lentsoe la Molimo le tsoela pele. E entsoe ka ntho ea nnete.

E-39 Eseng khale, mane hola Australia, Australia e kholo eleng tlasa Brithane, e joalo ka Afrka Boroa, tseleng feela e lebang Australia. Mane Sydney, ho nale mtse o moholo o potolohang kou mono, Moena Beeler o tseba haholo ka eona ho mpheta. Leha hole joalo, bane ba batla ho haha borokho bo boholo bo arolang hotsoa Bophirima ba Sydney le Botjhabela ba Sydney. Ba ile ba bitsa naha eohle, hoka batla boramahlale ba baralang litsela, borokho-borokho baahi ba bona, batla ho aha borokho b ona. Hone hose le among ea neng a batla ho nka boikarabelo holima taba ena. Hose lea mong ea batlang ho nka boikarabelo. Hang haba fihla moo, bafumana hore botebo ba leoatle leo ke mobu ona oa santa e suthang. Ene ele santa e suthang kapele hose seka emelang maemo ajoalo. ‘Me baile ba leka santa eo bafumana hore baka tsoella pele. Bare, “Tjhe re kase leke ho aha moo borokho bo joalo. Seo seka se etsuwe.”

E-40 Kamora nako, ramahlale oa litsela ea tsebahalang oa Engelane, monna ea tummeng haholo, ea nang le seriti.

Oho, ke rata seo! Ke rata motho ea nang leseriti. Oho, hase ha kalo hore o lokela hoba monna ea moholo. O ka nna oaba monna oa mokopakopa ea lulang koana mahaeng, oaba le seriti se fetisang batho ba bang. Hantle feela. Hase ha kalo hore o lokela hoba morui. O ka nna oaba feela leseriti. Seo se bontsha ho hong, seriti sa hao le seo oleng sona. Seo se o neha seriti. ‘Me o tsejoa ka seriti.

E-41 Monna enoa o ile moo ka seriti. O ile a lebella maemo moo. O ile a tsamaea mabopong matsatsineana. A ntse a lekola seo. A leka seo. A mamela molumo oa seo. A lekola ho pota. Kamora nakoneana, a leba ho meieara, are, “Ketla o etsa mosebetsi ona.”

“Hobaneng,.”are, “monghali, na o tseba seo o se nkang?”

Are, “ Ke utloisisa hantle feela.”

Are, “Ho lokile, monna enwa oa ramahlale e moholo oa morale oa litsela, are ... boralitsela ba Amerika le boralitsela ba lefatshe lohle, baahi ba marokho, ba tlile mona, ba ts‘aba ho nka mosebetsi ona.”

Are, “Empa, monghali, hake ts‘abe mosebetsi ona. Ketla o nka.” Are, “Ke hlokometse hore ke nale seriti lefatshe lena lohle ho pota, joalo ka moaho oa marokho, empa ketla beha seriti saka mosing, hobane kea tseba hore ketla aha borokho bona.” Oho, o ne a nale pono! Pele motho aka eba le seriti, o lokela hoba le ponelopele ea ho etsa lintho.

E-42 Oho, ho bokoe Morena! Ke lona lebaka le etsang hore le Leholimo moo ho uoang teng. Ke lona lebaka le etsang hore rebe le seriti joalo ka Bakresete, re tseba ntho tse ahileng mooaho ona. Hantle feela. Ke Madi A Jesu Kreste A ahileng moaho ona. Hantle feela. Madi A Hae a senang sekoli ke Oona a hlatsoitseng libe. O nts‘itse koting sa lihele a nkenea tseleng ea ho loka ho nketsa mosebeletsi oa Hae. Eaba, ke lumela ho Eena. Joale, ke tsoile lefung ke kene Bophelong. ‘Me molumeli e mong le emong o entse seo, ka baka la seo ba nang le sona eleng bonnete mme ba lumela ho Sahi sena se Seholo, le Ramahlale enoa.

E-43 Joale, ha motho a etsa seo, sa pele seo a ileng a se etsa, o ile a etsa bonnete bah ore o nepile, ‘me a theohela moo tlase. Mme are, “Joale, pele re aha borokho bona, re lokela ho aha motheo oa makhonthe. Re lokela ho etsa seo.” O ile a tseba hore tlase moo ka tlasa santa eo, ho nale mobu o tiileng wa lefatshe, oo eneng ele lefika le tiileng. Seo a ileng a se etsa e bile ho fumana pompo tse kholo. O ile a theosetsa tlase moo a beha lipompo tseo hantle, tsa butsoela santa eo, ka lipompo, ho fihlela a fihla lefikeng la motheo. Ha a fihla lefikeng, o ile a tlama ka liboutu tse kholo moo, eaba o lokisa. ‘Me a butsoela ka bonngoe ba tsona.

E-44 Eaba o ea ikela, ho potoloha, hoka fumana rameralo ea lokileng ho feta bohle, boramahlale ba lokileng ho feta, leli sebelisoa tsa sebele. Eaba o roma hoea batla lits‘hepe bakeng sa borokho ba hae. Ha a se a entse seo, ha a kaba a kenea karolo leha e feng ea ts‘epe, leha ele k boutu, ntle leho fumana hantle hotsoa hoba lekoli hore e nepahetse na; hoka bona hore na e nepahetse, leho lekola hore hahona lesoba leka keneang moya na, moo ba e kopantseng na, leho lekola hore ebe e lokile na. Oho, na seo ke sehopotso se bohlokoa ha ka kang, haeba ... bakeng sa seriti sa hae joalo ka moahi oa borokho.

E-45 Ha a ile a kena boikhathatsong bo bokalo, hoka bona hore borokho bo bolokehile, o ka nahana hore Molimo O ile A Ikhathatsa ha kae, hoba le bonnete bah ore Kereke ena e bolokehile? Eea, monghali. Ho nale sehopotso, sa lefu la Kreste, ke Kereke ea Hae. Batho ba bang haba batle ho phela seo, ba bang baea batla. Empa, ke nako ea ho lekwa. Molimo O leka batho, kajeno, bakeng sa Sehopotso sa Hae.

Ka nako tse ngata, batho bare, “Oho, ke lekiloe haholo!”

Ho bokoe Lebitso la Morena, bakeng sa meleko! “Hake fokola, ke matla,” O bolela seo Paulose. “ Mora emong le emong ea tlang ho Molimo, o lokeloa ke ho lekoa.” ‘Me meleko ena e latsoeha, leho ba metle haufe le oena, ho feta khauta. Ke nako ea meleko ena.

E-46 Lemong tse ngata tse fetileng, pele hoba le liqhebehise, bane ban ka khauta ... ‘Me bane ba tseba hore na e lokile kapa tjhe, hone ho nts‘uoa matlakala ohle, le ts‘epe eohle (eo ke khauta ea lithoto), lithoto kaofela line litsoile ho yona ke ntho eo senang boleng ... Batei ba etsa mosebetsi oo, ‘me baetea bantse baefetola, ho fihlela a ba a bona hore e hlakile ho hlaile khauta.

Ke tsela eo Molimo A Lokisang Kereke ea Hae ka teng. O o neha mats‘oeneeo kamora mats‘oeneeo, teko kamora teko, teko kamora teko, ho fihlela Bophelo ba Kreste ebe bophelong ba hao, ho fihlela o ba le khotso, o hlaphoheloa, ikokobetsa, ho amohela, o batla, o furalla ntho tsa lefatshe, hloho ea hao etsoa mehopolong ea Kalvare, ho Eo Ea teang. Ka nako tse ngata o nahana hore ke mohlolo ha sena se etsahala mats‘oenyeho, ho kula, le liteko. Seo se mpa se etsahaa ho o leka feela, ho ntsha lits‘ila ho oena, ho o lokisetsa nako e tlang, ho nts‘a lesisitheho ho oena, ho o tsosa hore o fihlele moo o tlang ho tsoha, hoka bona ponahalo ea Kreste ka ho oena, “Kreste ka ho oena, ts‘epo ea Khalalelo.”

E-47 O leka karolo ka nngoe. Qetellong, ebe ... Pele A kenea boutu, O leka pele hoka e lekola. O lekile se seng le se seng.

Ha a qetile sohle, joale, basomi ebe bare, “Seo sekase ts‘oarelle. Hokase khonahale.

Ke seo base bolelang kajeno. “Tumelo ena ea Moea o Halalelang eo le buang ka eona, e kase ntho ea khale, sefate seo setla tjha .” Empa hasetjhe hohang.

Oho, mollo o mpa o nosetsa feela. Lirefa ts‘epo feela. Seo sefa moleko o mong le mong, le liteko tsohle, lilekiloe. Nako le nako ha moea o phutla sefate hose isa pele le morao, o lokolla motso hore sefate se hole ka bolokolohi le hore se khone ho its‘oarella. Nako le nako ha ho kula ho fihla, nako le nako ha baahisane ba bua ka oena, seo sempa feela seo o sisinea feela, seo lokolla feela, hore o ka theoha ho its‘oarella ka Lefika le Safeleng la Molimo la Lentsoe lesa sisinyeheng. Ke tsela eo Molimo A sebetsang ka teng. O romella mats‘oenyeho ao hore o lekoe leho tiisa, ho o sisinya leho etsa hore o its‘oarelle.

E-48 Ebe re fumana hore, ha a qetile ka seo, lineefolo lia hlaha ebe lire, “Seo sekse khonahale.”Empa ke eng seo? Empa seahi sea tseba ntho eo se e etsang ka borokho ba hae. O ea tseba hore botla ts‘oarella, hobanne bo lekiloe.

Ke lona lebaka leo Molimo A itse, “Ke tlaba le Kereke e senang sekoli.” Amen. E kene litekong. ‘Me ngwana e mong le emong oa Molimo o kena molekong pele.

E-49 Ka letsatsi le leholo leo la sehopotso, habane bailo, ha mahlakore ka bobeli a ne a qala ho sebetsa, ha a kopana mahareng a sehlekehleke. Monna ea neng a ahile mahlakore ao, are, “Ha keno kopa motho leha ele mang ... ”

Boramahlale baliahi baeme moo ho potoloha, bare, “Hang feela ts‘isinyeho e fihla ho borokhong, boo botla oa. Botlaba kotsi haholo.”Hone hose tiisetso eo eneng e batla ho mofa tiiso ea bona.

O ne a sa hloke tiisetsa. O itse. Haeba, “Borokho baka botla ema.” O ne a nale bonnete. Joale, o ne a lokela ho boleka, hobane seriti sa hae se mathuleng. Hantle feela, se tekong. Haeba bone boka emella liteko, ene etlaba sehopotso.

Ke lona lebaka le etsang hore ke tsebe taba eo ea khale, Molimo, O ile A etsa boloko ka pelo Ea Hae ka lerato: seriti sa Kreste se pepeneng mona. O ne Ane a kase refe se seng ho aha Kereke hotsoa, eseng theoloji ea batho, eseng ka tsebo ea sekolong, kapa ho aha liseminare joalo kaha ba rata, hoseng hona, ho ruta bareri. Bareri ba sebele batsoa seminareng ea Mohau oa Molimo, pitsong ea ea Molimo, ‘me e lekiloe. Hantle feela. Etla ts‘oarella. Molimo O nale ts‘epo ho oena. Re nale ts‘epo ho Eena. Borokho botla ... Seroki sa khale se itse:

Ankere eaka e ka hare ho lesira.

Hare ho bophamo ba sefefo se seholo,

Ankere eaka e its‘oareletse ka hare ho lesira.

Hare tsebe se ts‘oereng, empa ho nale Sets‘oereng. Hantle feela. O its‘oarelletse holimo koana. Ho n ale ropo ea pholoso e ts‘oereng pelo ea motho, e leng hore motho ea tsoetsoeng labobeli o tsoile lefung o kene Bophelong. Bodiabolose bohle batsoang liheleng bane bakase etse seo letho hore a belaele. Ho nale se seng se ts‘oereng moo. Ha lefika la hae! Hale sisenyehe! Amen. O tla ts‘oarella, nako le nako, lebaka ke hore leho Kreste Jesu.

E-50 Joale, ebe ele hore monna enoa ore, “ Nkase kope leha a le mong, empa,” are, “ketla ea ka bonna.”

‘Me meieara oa motse a tsoa are, “Monghali, ken ale tiiso borokhong ba hao.”

Are, “Haeba o nale ts‘epo borokhong baka, ntatele. Ho lokile, hare boleke.”

Meieara are, “Koloi eaka etlabe e eme moo hosane hoseng. Ke tla ea le oena.”

Ba liporo tsa terene batla bare, “Mongahli, re nale tshepo borokhong ba hao. Retla ... ”

Are, “Haeba le nale ts‘epo borokhong baka, tlisang terene tse nne tse tletseng koano. Leli behe holima borokho bona. Haeba le nale ts‘epo, ntateleng. Haeba le lumela hore bolekuoe balekoloa, le lumela seo, tlohong, tsamaeang le nna.”

E-51 ‘Me batho ba bangata baile ba mongolla mangolo, hoka bona boitshepo ba hae. Ke seo batho base batlang ke monna ea nang le boitshepo, eseng motho ea senang boitshepo ea sa tsebebng moo a emeng.

Haeba o nahana hore o ka feta moo, ka hoea kerekeng ‘me ore, “amen” kamora nako, kaho hoeletsa hanyane kamora nako, kaho kenea lebitsa la hao bukeng, mme o khutlele morao ho phela joalo ka Diabolose, mesebetsi ea hao e hlalosa seo oleng sona. Seemo sa hao se hlalosa seo o leng sona. Empa Molimo ...

Lentsoe le batla banna ba nang le seemo, monna ea nang le boitshepo, ea emelang ntho ea hae, sehopotso sa Jesu Kreste. Hantle feela.

E-52 Nako eo borokho bone bo qala ho sebetsa, banna bohle baile ba khutla, bare, “Itukisetseng. Lokisang likhamera tsa lona,” kaofela ha bona, le bora lipampiri bare, “Hobane borokho boo botlilo oa.

Eaba thaka leo lehlaha le tsamaea holima bona, a emisa koloi ea hae tlase moo, a lebella fatshe, a fumana literene lifotse tlase moo, a bona le meieara a mohoehla ka letsoho. Ha a lebella a bona hole likete tsa batho ba maoto baeme ntle mola, baikemiselitse ho tsamaea le eena. Are, “Letsa bente.” Moena, ha bente entse e bapala, phala ha entse e lla joalo, manaka a nna a tsoella ho bapala, ke bolela hore haeba le sisinyeho e kholo eneng e nkile sebaka. Empa a feta hantle feela borokhong ba hae, mme ha bokaba ba sisinyeha lehaneane. Hobaneng? O ne a nkile ketello pele, hobane, haeba ha ane bone booele, ha a tsamaee le bona.

E-53 ‘Me Jesu Kreste O tsoile Leholimong, Khalalelo, Khalalelong, ho theohela tlase mona, hoka aha Kereke ea Hae. ‘Me lisebelisoa tseo A lisebelisitseng, ke lisebelisoa tsa nako e lekiloeng. O ka nna oatla aletareng le hotla etsa mainyatso, empa ha a fumana masoba le tsohle, o ea bona, lefatshe-lefatshe le kentse liboko ka ho oena, joalo joalo, tseo oa kase khoneng holiemela. Liophunya ka hlakoreng le leng. Molimo O batla Kereke ea nako tse lekiloeng; bao eseng Bakreste kajeno hosane hase bona, a kena aetsoa, tlase le leholimo. Haho moo A ka o isang teng.

Empa O nale Kereke ea nako tse lekiloeng, e keneng litekong, etsoa ho lahleheloeng, ho kuleng, mahlomoleng, lefung, empa entse e eme le liteko ele bopaki. Ke eena monna eo A mobatlang. Hake khathale leha o le mohloki, o mokopi. Hase lebaka hore o mokopi oa eng. Leha ekaba o eng, Molimo O beha liteko ka pela hao. O hloka lintho tsa nako tse lekiloeng.

E-54 Kea lumela, ka leleng la matsatsi ana ha Kereke e kholo ...

Ha, mahlale are, “Hotla joang hore o lahleheloe? Moea o o hulela fatshe.”

Joale ke ikutloa ken ale tumelo. Ere ke o bolelle. Kereke ea nako tse lekiloeng etla hlaha ka tsatsi le leng. E kanna eaba ho nale ba bang ba bona ba robetseng leroleng la lefatshe hona joale. Hake tsebe moo baling teng ha joale, empa Molimo O nale lisebelisoa ts hae tseo a lilekileng kae kae. Ka le leng la matsatsi O tlatla ho nka ketelo-pele. Hang feela, sebakeng le sebakeng, maemong le maemong, Boteng ba Molimo ea Matla Ohle, O tla tsamaea le Kereke ea nako tse lekiloeng ka mohau. Seo ke sehopotso seo Molimo A neng A fana ka sona.

E-55 “Haho motho ea ka tlang ho nna, haese Ntate ea moromelang.” Motho e mong le emong ea tlang ho Jesu o lekiloe ke Molimo pele, mme Kreste O ea moleka. ‘Me haeba a emela nako tseo tse lekiloeng, ebe O mobeha borokhong, A motlamella tlase moo, A monehe sebaka, A mobehe moo, o tla itshoarelle ho fihlela qetellong ea tsela. Amen. Lintho tsa nako tse lekiloeng!

“Holima lejoe lena.”e seng holimo lejoe la boiketsetso, e seng holima maikutlo a itseng, eseng holima theoloji enngoe e itseng, e seng holima ntho e itseng ea mokhatlo. Empa, “Holima lefika lena la nnete.” Lentsoe la Kreste, “Ketla aha Kereke Eaka, mme likhoro tsa lihele likeke tsa e hlola.” E tlaba teng moo.

E tlaba sehopotso sa Mohau oa Hae, boteng ba Mangeloi.

E-56 Ha Mangeloi A Mobotsa, ka tsatsi le leng, “Hobaneng ha O ea lefatsheng?” O tla khutla ho emela Kereke eo e seng le sekoli, ntle le liphoso, kapa sekoli. Lisebelisoa ke tseo. Ke eo ntho. Seriti sa Hae. O lokela ho etsa seo. Moahi eo oa borokho o ne a lokela ho aha borokho, o lokela ho etsa seo, kapa o tla lahleheloa ke seriti sa Hae. Kreste O tlaba le Kereke, mme O lokela ho etsa seo. Hobane, O tlile lefatsheng mme A fetoha nama, A atsamaea hara rona, A fetoha sebe, hore rebe ba lokileng. O ile A fetoha rona, hore rona, ka mohau oa Hae, re fetohe Eena. O tlile ho nka baka sa rona, joalo ka baetsalibe, hore rona re fetohe ho nka sebaka sa Hae, joalo ka bara le barali ba Molimo, boteng ba Mohlomphei. Ke Mohau o mokakang oa Molimo!

Reka bolelang, “Mantsoe feela ha a lekana”? Leholimo le lefatshe litla feta, empa Mantsoe a kase fete.

Moshemane e mongo a sefofo oa MoIndia, masiu a mmaloa a fetileng, a tsoetsoe ele sefofu ho tloha ale libeke tse tharo- kapa tse nne, a fumana pono ea hae mona sefaleng, a felletse hantle, mme a tsamaea mona sefaleng. Seo ene ele eng? Ene ele nako tse lekiloeng tsa Matla le mohau oa Jesu Kreste. Ho bokoe Lebitso la Hae le Halalelang.

Nako tse lekiloeng! Liteko, mathata, ts‘isineeo, kgulo, ke ho fumana feela masoba ho oena, haeba hole teng masoba moo. Ke Molimo A o sisinea leho o leka.

E-57 Nako e fetileng, Sesare Augosto e moholo, kamora ntoa e kholo e ileng ea tuma, mme a ile a hlola. O ile ... O ne a lokela ho fumana kamohelo ea mokete mane Roma. ‘Me o ile are ho bona, “Ke hloka banna ho palama, banna ba sebele ho palama, ka thoko ho nna ka lipere tsa bona hake etsa sena.”Are, “Ke rata banna basebele ho arolelana le nna sena.” ‘Me kaofela ... Seo se ile sa kena ka hare ho kampo ea bona. Baofisiri bohle ba lokisa lisale tsa bona, leho hloekisa sabole tsa bona, bahloekisa lithebe tsa bona hore likhanye, le ntho e nngoe le enngoe, mme ba leka hoka ema ba otlolohile, hotla lumelisa morena, joalo joalo.

‘Me emong le emong a neoloha, ka thebe ea hae e kholo kapele, ha a leba teroneng, a lebeletse pele. Atla moo ofisire e kholo, ka sesireletso sa hae se seholo, kapele feela hanyane, mme a etsa moemo oa masole. Sesare Augostose a sisinea hloho, a tsamaea. Em ong a tla le eena, a ema maemo. Sesare Augostose a sisinea hloho, eaba o ea tsamaea. Nako le nako, lesole kamora lesole.

E-58 Qetellong, ha bantse baetla joalo, hoatla monna ea tsamaeang ka maoto. O ne a sena thebe hoka e polesha kapa ho e hloekisa, leha ele lebanta la thekeng la ntoa hoka itlama ka lona. Empa atla kapele ho Sesare. O ne a sa tsebe leho ema maemo, empa a inamisa hloho ea hae mme a ikela.

Sesare are, “Ema haneane. O mang oena? Khutlela koano.” A khutlela morao. O ile a motalima. O ne a le metopa sefahlehong sa hae, a senyehile, mme ele sehlotsa. Are, “O e fumane kae metopa eo?”

Are, Mane ntoeng, ke loanela morena oaka, Sesare.”

Are, “Palama mona otlo dula hlakoreng laka. O ea ileng a lekoa leho tiisoa.”

E-59 Moena, hase nako ea hoka itukisa ena, hase matsatsi a thuto ena. Ke nako tse lekiloeng tsena. Ke nako eo Molimo A lekang Kereke ea hae hoka fumana metopa ea meleko le matshoeneeho, lintoa, le ntoeng. Ke eena eo eatlang ho palama hlakoreng la Hae.

Le tsela eo Elisha a ileng a lekoa ka eona le ho tiisoa, pele a ka apara kobo ea moporofeta! Elisha o ile a akhela kobo ea moporofeta lehetleng! Tsela eo a neng a lokela hoba motho ya nepahetseng! Elisha o ile a molebella mane masimung, ha ane a lema. Molimo O itse, “Ke eena monna eo Ke Mohlokang eo. Ke eena monna eaka aparang kobo ena. Ke eena monna eaka e aparang ntle le tikatiko. A ka nka sebaka sa hao.”

Ho bokoe Lebitso la Morena!

E-60 Tsela eo leihlo la Hae le tsamaeang ka teng lefatsheng, hoka fumana banna baka aparang kobo eo A buileng ka Eona. “Na o ka noa senoelo seo ke senoang? Na o ka kolobetsoa ka kolobetso eo ke kolobelitsoeng ka eona? O ka khona ho etsa seo.” O boletse seo.

Joale, re, kajeno, joalo ka Kereke, o lokela ho apara kobo ea Kreste, lihlomo tsohle tsa Kreste, thebe eohle le mabanta a letheka a ntoa, lihlomo, hore retle re hloke sekoli ka Tsatsi leo. O lebeletse nako tse lekiloeng tsa sehopotso, joalo kaha a kare, “Ke eo mosebeletsi oaka. Ke molekile o lokile. Ke ile ka mokenea, joalo ka Jobo. O ntse a nbonahetse a lokile lipersente tse lekholo.” Molimo a re hauhele, hore re khone ho nka Molimo Lentsoeng la Hae, rebe nakong tse lekiloeng tsa sehopotso.

Hare rapeleng.

E-61 Ntate ea Hlohonolofeng, rea O leboha, Mookameli ea Halalelang Molimo, hotsoa botebong ba pelo tsa rona, ka nako tse lekiloeng, le liteko tsohle. Hare ikutloele bomalimabe ka tseo, Morena, re mpa re lebohela Mohau oa Hao o re ratileng le nakong ea joale leho re loanela litekong tseo.

Joalo ka motho, mantsibueng ana, hoo ho thabisa lets‘oele, haho binoa “Mohau o makatsang,” mme hare fihla khaolong e itseng.

Hara likotsi, meutloa le maraba,

Tseo keli hlotseng;

Ke mohau o mpolokileng ho fihla mona,

Ke mohau o tlang ho nts‘ilisa.

Oho, seo se ile sa thabisa batho pelong tsa bona! Re lumela hore seo sene se tsamaelana le molaetsa oa kajeno mantsibua, hore ene nako tse lekiloeng, hara likotsi, liteko le maraba. Ene ele ho thusa Bakreste, le hore balekiloeng babe le ho emela tumelo, ka mohau oa Molimo. Ene ele ho tlisa lihlong hoba oeleng, fats‘e le holimo, basa khathale, leho phela ka bophelo bosa reng letho. Re ea rapela mantsibueng ana, Morena, hore otle o hloekise Kereke, ka Mali a Hao, leho hloekisa maqeba ao, le bofokoli, leho bafolisa, le lits‘oso tsa lefela. Hore ba oele temeng hape, leho, leho tsoseletseha, Morena, leho baetsa lisebedisoa tsa sebele. Ntate ea hlohonolofatsang Rabosafeleng, utloa thapelo ea mosebeletsi oa Hao.

Hare ntse re inamisitse lihloho.

E-62 Haeba ho nale motho ea joalo thapameng ena, eatlang ho ikutloela hore Molimo, nakong e na ea teko, hore ha A ea o fumana o ts‘epahetse mosebetsing oa hao. Ha phihisano e tla, kapa o oela hantle phehisanong eo? Ha ngangisano etla, ha ts‘oaetso etla, hali karohano litla ka hare ho Kereke, o nka lehlakore litumelo, le ntho tse kang tseo, ka tsela e joalo? Na o mamela lits‘ebo literateng le libakeng tse itseng? Haeba o nale molato ka seo, o otluoe ke metoba ea Diabolose, hare khutleleng ho motehi, mantsibueng ana, re khone ho qhibilihisoa botjha hape, retsoe re sena ntho tseo. Hake Molimo are lokisetse hoba Borokho botlang ho emela matla a tl‘oebilo. Haeba motho ea kang eo a le teng mona, ‘me a rata ho hopoloa!

E-63 Ore, “Moena Branham, na nkaba le bonnete ba taba ena ea hoseboleng e teng, sehopotso sesa Feleng setla lula sele teng”?

Ketla o qotsetsa Lentsoe la Hae, hoea ka Johanne 5:24. “Ea utloang Lentsoe la Ka.” (Eseng “ea eang sekolong.”) “Ea utloang Mantsoe Aka, ‘me a lumola Ea Nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng, mme a kase tle kahlolong, mme o twile lefung o kene Bophelong Bosafeleng.”

Na o utloa Lentsoe la Hae, ha le o bitsa phirimaneng ena? Haeba o ka khona, eba o batla ho hopoloa lithapelong, na o ka phahmisa letsoho la hao. Ore, “Moena Branham, nthapelle. Ke rata hoba se sebelisoa se lokileng, hore ha Kreste a tlilo lata Kereke ea Hae, hore kebe emongoa ... ”Molimo Ao hlohonolofatse, monghali. “Ketla thothomela ka seo, O tla nkenya hantle feela ka hare ho Kereke.” Molimo Ao hlohonolofatse, mohlankana, morao moo. Molimo Ao hlonolofatse, moena ea ratehang. “Ke rata ho fumanoa kele se sebelisoa sa nnete. Ke rata hore ke fane ka bopaki base kaho nna; ts‘epo!” Molimo Ao hlohonolofatse, khaitseli. Hantle feela. Hantle feela. Seo se lokile haholo.

E-64 “Seo se etsang, Moena Branham, kaho phahamisa matsoho a lona?”

O tsoile lefung o kene Bophelong. Ke seo ose etsang. O robakanea matla kaofela a khatello, hantle mona. O ea bona, ha one ole motho feela ea lutseng, o ne o keke oa phahmisa letsoho la hao. O ne o ka se khone. Hono hone hotla bonts‘a hore o nale moea kaho oerna, moea, mme moea oo o utloile Moea oa Molimo o bua le oena. ‘Me moea o oo o ka ho oena o entse hore o nke qeto, mme o hanana le mahlale. O hanana le matla a khulo. O neolohela holimo, ho bontsha hore ho nale moea kaho oena, hoka phahamisa letsoho. Haeba o ne o shoele, o ne o ka se khone ho etsa seo, empa o tlile Bophelong. Ho nale se seng se etsahetseng.

Haeba o shoele sebeng le menahanong, Molimo ha Asa khona ho bua le oena, letsoho la hao letla lula le lefatshe, mme o fumana Bophelo, o tla phahamisa letsoho la hao. O ea bona, hoo keho bontsha hore Bophelo bonkile karolo, mme o amohetse Kreste. “O trsoile lefung o kene Bophelong.” Haeba o tile ka taba eo.

E-65 Tiea ka taba eo, joalo kaha o phahamisa letsoho. Ore, “Molimo Eba le mohau ho nna, nketse seo ke lokelang hoba sona. ‘Me ketla O sebeletsa bophelo baka bohle. Ke batla ho fumanoa ke lokile ka tsatsi leo.” O hlohonolofale, moena ea ratehang morao moo. Molimo Ao hlohonolofatse, moshemane. Molimo Ao hloholofatse moena ... Molimo Ao hlohonolofatse. Molimo Ao hlohonolofatse, moratuoa, Molimo Ao hlohonolofatse, emong moo. Molimo Ao hlohonolofatse, Moena Roy, mme Molimo Abe le oena. Eea. Molimo, Mphumane kele ea loketsoeng ke Oena. Mphumane ke lokile.” Molimo Ao hlohonolofatse, moena morao moo. Hantle feela, Molimo O ea o bona. Thaba. Emong o batla ho hopoloa mo lithapelong ha joale? “Nketse ... ” Ho lokile. Hare ...