Tshenolo Buka ya Matshwao (56-0617)

1 Dumelang hoseng hona, metswalle. Ke dietsa moya tsena tse ntshwereng. Ka tsela e jwalo na re thabetse hoba mona hosing hona nakonyana ena, ho—hoka bua le lona. Hake hopole ha Moena Neville a nale sebaka ka hare ho Lengolo seo a tlileng ho bua ka sona Sekolong sa Sontaha, ho bolelang hore re kanna, kappa re dumelle Moya o Halalelang, jwalo ka-jwalo kaha O rata hore qale moo Oona o ratang, kapa kgaolo e feng e re lokelang ho qala ka yona. Ke ye ke rate haholo ka tsela eo, ebe haho sana tsela e itseng he, haho se rerilweng hohang ka tsela eo, re amohela jwalo feela setswang ho Morena feela, ebe reya hantle feela jwalo.

Mme ken eke tshwarehile haholo. Re bile le kopano e monate mane Cadle Tabernacle. Mme karolo e monate ya teng, ntle le phodiso, hoya ka maikutlo a ka, e ne le maobane mantsibua, pitso ya ba inehelang, moo makgolo a ileng a theohela ho inehela, mme a kwahela sebaka sa ho inehela, mahlakore ohle, mme hodimo-hodimo le fatshe, ene ele batho feela batlang ho Morena Jesu Kreste. Mme seo ke sa bohlokwa, hantle ntle, ke ho bona batho ba tswalwa labobedi, mme batla boteng ba Modimo.

Mme ho bona sehlotshwana mona, ha rena mokgatlo, kapa dipampri tsa boloko. Re mpa re kopanela mmoho feela. Seteng feela, re rera Evangedi bakeng sa bona.

4 Kene ke rata feela ho hopla hosing hona, baena morao mola keba hopola hantle, ke metswalle yaka e meholo. Moena Sothmann, hotswa Canada, yena le motswalle wa hae. Batswa hodimo kwana, ke nahana … Ho monna yane wa dipompong, hana ke sefe sebaka seo le dulang ho sona, moena? Hake sa … Le moena pela hao moo, Iowa, hantle feela. Hoja dipompong tsa hae, ketla ka tsela; ke lokela ebe ke ya tseba moo a dulang, na haho jwalo? Re thabile haholo hoba le lona kajeno, jwalo ka metswalle ere etetseng., baitukisetsa , ho kgutlela Canada jwale.

Ebe batla tla kopanong e latelang etlang, maqalong a beke, karolo e pejana kwana ya beke, ha kgwedi e hlola matsatsi a mashome a mabedi a nang le metso e meraro, hola Minniapolis, kopano ya Banna ba Kgwebo ba Bakreste.

Labone mantsibua, e tlabe ele Chicago, sebakeng sa Chicago Gospel Tab … ke dumela haele Philladelphian Church, eya, hobane ka Labone, Labone lena letlang mantsibua mane Chicago.

Motsheare wa mantsibua, re ne re lokela hoba mane Junior Cash ka hora ya bobedi, mme ke nahana, ha ntho enngwe le enngwe e ka ya ka theko, bakeng sa ho teboho ya tabernakele. Mme-mme ke nahana hore o itse o nale dimumu. Seo, ho ile ha tlala hore honale dimumu tse ileng tsa kgona ho bua difodile mane Indianapolis, baneng batswetswe basa bue, baneng ba nale lemo tse kabang mashome a mabedi a nang le metso e robedi basa bue, ba soka ba utlwa leho bua. Mme batlisa dimumu moo letsheareng lena. Ha nka kgona hore ke barapelle hona jwale. Mme seo etlabe ele sa kgale … mona 3, 3 old State Road, kahodimo feela ho Charlestown. Ha nka kgona feela ho fihla moo.

8 Ke nale mosebetsi o mongata ke lokela ho etsa hantle ka potlako. Mme ebe hosane, tlase, mane Kentucky ka leeto. Mme ketla tshwareha haholo. Ke nale nakonyana, ke nale nako ya ho kgefutsa. Mme ketla kgutla kamora beke tse tsheletseng. Mme ke tlilo ya Canada mme keye West Coast. Ka tsela e jwalo ke kopa le nthapelle, ke nale diqeto tse ngata tseo ke lokelang ho dinka, diqeto tsa bohlokwa haholo, ka tsela e jwalo ke kopa hore le nthapelle. Mme ketla be ke itshetlehile hodima thapelo tsa lona.

9 Jwale, tshebeletso ya mantsibueng a na, jwalo kaha modisa wa rona ya ratehang, Moena Neville, ya bileng tshwaetso e kgolo ho rona. Ho tsoha hoseng, kene ke nahana hotla hoseng, ke ile ka nahana feela ha ke tsoha hore ketle, ketle ketlo ha a bua. Hobane ke monna emong ya nang le ditaba, hoo a batlang hore emong … O “kgetha hore.” Ke nahana hore seo ke Lengolo, “ho kgathallana,”o ya bona.Ke-ke rata seo. Kenale bonnete hore kaofela re rata Moena Neville, modisa wa rona, motho eo a leng yena. Ke monna ya jwang eo. Ke monna ya lokileng, ka pelong ya hae. O ya bona? Ke, mme o itlhahisa ka mokgwa o jwalo, seo se bontsha seo a leng sona.

10 Jwale kentse … Jwale matsatsing ana, ke ye ke tsohe metsotso e mashome a mararo le metso e mehlano, mme ke sa tsielehile hore na ke qale ho kae. Ke nale dibaka tse tharo mona hotswa Lengolong. La pele ke Peterose wa pele, le leng le Bukeng ya Juda, mme le leng leho Tshenolo. Retlo qala kae nakong ena? Ha Modimo a ka re thusa jwale, mme a re hlohonolofatse, hare ya re labile ho Yena.

11 Jwale, ke tshepa hase etsa moya seka seke sa tlisa moya o monga ho lona? Kapa, ke nahana hore se etseditswe bakeng sa sefale. Haho jwalo.Moena Cox mona, haho jwalo? Eya, jwale, mme ke thabile. Ke-seo hase nkgathatse, ntle lehaeba kene ke rwetse hloohong, empa haho letho. Mohlo … Basadi balokela ho rwala, empa eseng, banna. Seo se lokile bakeng sa, masobeng a mofufutso a ke keng a kwaleha, morao moo, moo moriti otswang teng, ebe o ya bopeha, mme ebe kese ke bua hampe kamora sebakanyana. Jwale, ke lopkela ho hlokomela seo. Ho tsofala le hona ho etsa se seng ho wena, haho jwalo?

12 Oho, empa, hare lekeng Buka … keya tshaba ketla teba haholo hanka lokela ho kena Bukeng ena Juda mona, “hobane e bua ka Kore.” “A matha diphosong tsa Balame, mme a timela ketsong tsa Kore.”Eleng setla re nkela nako e ngata. Re rata ho rapella bakulang baleng teng mona hoseng hona.

13 Hare phetleng Tshenolo, mme re qale ho kgaolo kapa ya bobedi, hoka fumana hore ho etsahalang re kgone ho ruta ka yona, ho fihlela bana ba fihla, mme retla kwala re rapelle bakulang hang feela. Jwale, mme Buka ke ya ho qetela ka hare ho Bibele. Mme haho le ya mong mona … Buka yona ena e bolela jwalo:

Hose monna lehodimong, kapa lefatsheng, kapa ka tlase ho lefatshe, ya nang le tokelo yaho nka Buka, hoka e bula, kapa ho manolla ditiisa, kapa se seng.

Hose monna, mobishopo, leha e kaba mang, “ha ana tokelo,” ha ana tsela ya ho etsa seo.

Mme Konyana yatla, e neng e hlajuweng pele lefatshe le thewa,mme ya nka buka letsohong le letona la Ya dutseng teroneng, hobane E ne enale tokelo, mme Ya e bula leho manolla ditiiso.

Jwale hare Mokopeng hore A ka re manollela yona hoseng hona, leho re bulela yoa, hare ntse re inamisitse dihlooho motsotswana.

15 Ntate ya Mahodimong, kajeno reya leboha ka monyetla wa hore retle mona ho Wena ka thapelo, re dumela hore O tla kgona hore O arabela seo re se kopang. Hobane, e seng hobane re kopa, empa ele ho phethisa seo O se boletseng Ha ore, “Kopang, mme letla fuwa. Ha leso fumane, hobane hale so kope. Hale kope, hobane hale dumele.” Mme, Ntate, reya O rata, hobane re dumela hore seo re se kopang retla se fumana.

Ntho ya pele, Ntate, dibe tsaka le tsa phutheho ena, hoseng hona, mme ka boikokobetso ke kopa tshwarwelo ya dibe tsaka le tsa bona, tsa hose mamele, hose phethise kamoo Ore bolellang, leha e kaba eng feela. Re ya rapela, Modimo, hore O tla hlwekisa dipelo tsa rona le meya ya rona, hona jwale, bokgopong, dibe tsohle, melato. Mme O dumelle Moya o Halalelang hore fa dipelo tse ntjha hona jwale le mehopolo e metjha, ho O sebeletsa. Fana ka seo Ntate.

Mme re rapela hore O fodise bohle le ba amehileng, ka Lentswe. “Tumelo e tla kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.” Mme ha Moya o Halalelang O tle jwale-ho ka tshwara Lentswe, ho tswelella jwalo hoya, pelong tseo, tse hlwekisitsweng, leho fihla o jala botjha ka tumelo etlang hodi nyolosetsa hodimo, hoya ka tsela, ho fihlela difihla Boteng ba Morena Jesu bafihle ba amohele phodiso ya bona, ledi tlhohonolofatso tseo badi kopileng. Hobane, ke seo rese tletseng, keho O rapela, leho hlwekiswa – ho kgutlela hang ka hara tshebeletso hape, Morena, ho O sebeletsa sekgutlwaneng se senyane seo O re neileng sona. Re kopa sena Lebitsong la Morena Jesu, Mora wa Modimo. Amen.

16 Buka ya Tshenolo ene ele Tiiso ya ho qetela ya Morena Jesu. Mme ene eneilwe … Kgaolo ya pele, retla qala teng. Mme kene ke nahana hore reka qala ka amang a matshwao. Jwale, Buka yohle e ngodilwe ka matshwao. Mme a re lebisa hantle feela Lentsweng, moo o fihlang o le beha hantle feela, le lebaka bakeng sa seo … Keka matshwao. Mme Modimo O nale tsela yahoo etsa seo, le lebaka la ho etsa seo. Modimo Ha a etsa letho ntle ho lebaka. Na ho nale emong … Sena ke sebaka sa thutojwale. Na honale ya nang le kgopolo e nngwe, hobaneng A etsa seo? Ke lena lebaka, hore A kgone ho “Dipatela ba bohlale, leho di senolela masea a tlang ho ithuta ditaba tsena.” Na hase molemo, bakeng sa rona ka tsela eo?

17 Jwale, ha barutehi ba baholo, jwalo jwalo, ba nale-nale Evangedi jwalo kaha ba bolela, re lokela feela ho ikokobetsa bakeng sa seo, mme batle ba tsamaye baetse meetlo ena yohle, mme rebe le nako e mahlonoko. Mme ba nale yona ka tsela ya bona ya sekolong, ho fihlela neng, seo setla nne se fete ho rona ho fihlela resa tsebe lethoka Yona.

Mme re thabela hore mofuta wa rona, Ntate wa rona ya Mahodimong o nale mohau ho bafumanehi le bas a rutehang, ba jwalo ka nna, jwalo ka nna, ho ntshepisa, le wena, hore hare ka dula fatshe ra kopa feela, mme O tla Itshenola ho rona. Na seo hase setle?

Mekgwa yohle le maikutlo, le tsohle tseo re nang le tsona, di tla kopanyetswa mmoho.

18 Ho ntho ele nngwe eo re lokelang ho e etsetsa Kreste, “Dumela Morena Jesu ka pelo yohle ya hao, mme o tla bolokeha.”

Mme jwale re nale mekgwa e fapaneng ya dikolobetso, le dintho tseo re dietsang, le dintho tse nyane tseo redi etsang, le tse nyane tse hlahellang. Empa tsohle tseo ke dintho tse entsweng ke batho. Moo re nkileng tsena hanyane mona le mane re etsa lebaka hodima tsona, le mona hape ho etsa lebaka, MaPresbaterian, MaEvangelical, MaFundamental, jwalo jwalo. MaPentacostal, le MaHoliness, le MaCalvanist, mme kaofela banale mokgwa wa bona, baentse thuto hodima seo.

Ka nnete, ntho e teng feela, “Dumela ho Morena Jesu.” “Batlisisa Mangolo. Ke ona a Mpakang.”O tjho jwalo Jesu.

19 Jwale, seo se bonolo ha kae, jwale, hase lebaka ho –ho badile ha kae (seo, “Ke thuto.”) mang le mang a kanna a ruteha, baka halalela jwalo ka arekabishopo. O ya bona? Seo se setle? Hase le baka hore o nyatseha ha kae, leha eba-leha e kaba o motsamai wa diterateng, Modimo o ya o rata le wena, o shwetse le sona sehlola seo se rekisang ka mmele wa sona jwalo kaha a shwele bakeng saya tsebahalang yaka sehlohong. O ya bona? Eya. O tsamaya o nahane ntho tseo, mme-mme difetola maemo ohle. Na haho jwalo? Difetola monahano wa hao ho Modimo.

20 Ka nako tse ding, mona, re lebile dikgethong. Ke lona le leng la mabaka a entseng hore phetle hoseng hona ho Peterose, ke neke itahletse haholo dikgethong nakong e fetileng, mm eke ile ka ipolella hore hanke ke suthe hanyane tabeng eo, hobane keya nahana … hake batle ho ya utulla se siko. Empa, ntho eo ke neng ke e nahana mona, e mong ore, “Moena Branham, ha Modimo, kgetho ya Hae, eya, ha A bitsetse ho kgetha, jwale, ketla kgona ho etsa seo ke se lakatsang.” Jwale, seo se bontsha hore ha oya kgethwa. Eyabo. Hantle feela o ya bona?

Hobane, o tla Morata haholo, hoka nahana seo-hobane A o ratile o soka o rateha, o re letho ka sena, O ile A o kgetha. Hobaneng, ho bonahala ho nna jwalo kaha eka seka se etsahale, ho bonahala eka kgetho e ka sehlohong-ho feta molao. Etlaba, kapa etla tlisa mohopolo molao ore. Hobaneng, seo setla ya ho feta eng kapa eng, ho nahana ka seo, O ile a nkgetha yaba O ya mpoloka, ka Mohau wa Hae. Ka nnete keya lokela ho Motlotlisa leho Morata. O ya bona? Ke tsela eo re nahanang ka yona ha re bala ditlhohonofatso.

22 Mme ke nahana, hoka etsahalang ha Modimo A kare, “Jwale, bao ba nang le-le Dipoloma tsa sekolo se phahameng, kapa Degree tse pedi hotswa dikholejeng, bakaba barutuwa ba Ka.?” Jwale, hoka etsahalang ka rona, basa rutehang ba thuto e fatshe? Kapa, ke, ke bua ka nna ha kere, “Rona.” Ke bolela, “nna,” le leloko laka, o ya bona? Reka etsa jwang?, Na basadinyana ba futsanehileng, ba sebetsang malapeng baka etsa jwang? Hoka etsahalang ha A kare, “Ke baruti feela batlang ho pholoswa, basebeletsi ba Lentswe feela, ke bona feela? Re tlabe re lahlehile. Hone hotla etsahalang ha ane A kare, “Ke mofuta o mosweu feela o tlang ho pholoswa, bona feela; mofuta o mosootho, o braone, o mosehla, haho le ya mong wa lona a neng a tla lokela, lene letlabe le lahlehile kaofela?” Na seo ene e keke yaeba ntho e tshosang?

23 Ke thabile hobane O itse, “Moikutlwa pelo, ha a tle le yena.” Seo, hase lebaka, o monyane, o motjha, o tsofetse, o motsho, o mosweu, o mosootho, eng kapa eng feela, etlo feela, tlonwe molapong wa Morena, ntle ho tefo. Ha o lokele ho lefa letho, leha ele letho. Mme, hopola, ha memo e se e tswile, leha hole jwalo o ka setle ntle leha A o bitsite A o kgetha. Seo se jwalo feela. “Haho monna.”Mona Ore, “Molapo o ntle ho tefello, bakeng sa emong le emong, mme haho monna yaka tlang ntle leha a bitsitswe ke Ntate pele.” Mme ebe O ya kokota, mme Ore, “Ke o memela hore otle, o tlo ja le Nna. Bana tlohong!”

O ka hana seo jwang? Seo setla bonahala eka, ho nna, keho lahlehelwa ke kelello, ho-ho hana memo e jwalo, ya mofuta o jwalo, mofuta o jwalo, Ntate wa rona ya Mahodimong … E seng feela ho kopanela mona, empa ho bolokeha kaho sa feleng, ho hlola le Yena boteng ba Hae, boteng ba mohau wa Hae, le kgalalelong ya Hae. Mme ho fetola kobo ena ya kgale, mohopolo o nao ditshila bakeng sa o motjha o hlwekileng, o halalelang, o halaleditsweng! Mme ho fetola mmele o na o tsofetseng, o ntseng oba manephe, mme ke o fetola bakeng sa o sa boleng! Ho fumana moqhaka o sa tsofaleng! Ho fetola dihele bakeng sa Lehodimo! Ho fetola maswabi bakeng thabo, oho, bathong, mme ke o bitsa kere, “tloho”! O ka hana seo jwang? O ya bona? O ka hana seo jwang? Mme hoya-hoya tshosa ho nahana ho hana seo. Haho jwalo?

25 Mme, oho, hle, ke rata ho bona ha Modimo A fodisa bana ba Hae, hantle feela. O seke wa nkutlwella. Empa lebaka leo keileng ka lehlokomela, ha o ka hlokomela morao tjena, ke ntse ke leka, hohle moo ke yang teng, hake fumana memo, yahoo rera hanyane. Ke itahlela ka setsotswana therong, mme seo se hatella nako ya tlotsuo leho sebetseng ha—Karolo e sa feleng … Bomatlahadi, ho nale, ho, hake, bona dipono. Mme eba ntho e ntle, mme ke leboha Modimo ka seo, leha hole jwalo thero ya Lentswe e fetisisa makgetlo a dimilione tseo, hake bona diritsa ditsamaya, le difofu dibona.

26 Bosiung bo bong, mosadi elwa ha ane a dutse mona, a holofetse ke atheraitisi, mme a eshwa moo a neng a dutse teng. Mme Morena Jesu, ka mohau wa Hae, A bonahatsa pono ka yena, mme A montsha setulong seo sa hae. Mme ngaka ya hae ya kena phapusing yaka, mme are, “Moruti Branham, ke batla ho o botsa ho hong, o ile wa etsang.

Kare, “Letho. E nee le tumelo ya hae ho Morena Jesu, e entseng seo.”

28 Mme jwale kaofela re rata seo! Mme re rata seo, ho bona ditholo le dimumu, batswetsweng bale ditholo le dimumu, ho lefatshe haba soka babua kapa ho utlwa, badutse mola jwalo ka ditompo feela, mme ho utlwa motho eo a ema a bua mme a utlwa hape le ditsebeng. Seo se setle haholo! Empa, oho, haho se thabisang ho freta ho bona moya o neng o lahlehile o kgutla, e lla etla aletareng, ere, “Morena Eba le mohau ho nna moetsadibe!” Semumu setla shwa hape, baqhwadileng batla shwa hape, mme bohle bakulang batla shwa hape. Empa moya oo o bolokehileng, o bolokehile kaho Safeleng, ka hosa feleng, o ka se timele. “Ya utlwang Mantswe A ka, a dumela hoya Nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng, mme a ka setle Kahlolong, mme o se a fitile lefung mme o kene Bophelong,”Hobane ba dumela ho Morena Jesu Kreste. Amen. Hoya makatsa?

Oho, seo se bakwa ke lerato le tlang ho phatlalla lefatsheng. Ke seo Jesu A ikemiseditseng hose etsa, Evangedi lefatsheng lohle, e lokela ho tlamellwa pelong tsa banna ho fihlela base kgone ho robala bosiu le motsheare, ho fihlela batho ba bolokeha.

30 Sheba Paulose, “Motshwarua,”o boletse jwalo, “wa Morena Jesu.” Mojuda bakeng sa Baditjhaba. Bahabo baile ba mofuralla hang feela ha atla ho Baditjhaba. O ya bona? Empa a fetoha lekgoba la Morena Jesu.

Jwalo kaha hotlaba jwalo Afrika. Banna ba basweu-bahatelletse banna ba mmala moo, hoo e kareng hao tholwa o kopanetse le yena, “Oho, Morena ka, seya tshabeha!” Baba bitsa ka ntho tsena tsohle mabitso, haba dumele hore banale meya, bongata ba bona. Mme ho nahana feela hore monna ya mosweu, a bitswang jwalo ka Paulose, mme a bileditswe ho tlisa pholoho ho motho ya kang eo. Ke leboha Modimo hobane seo hase mona Amerika le naheng tse ding, empa ke ile bakeng seo. Mohlomong ho monna ya mosehla, “E ya ho bohle!” Mme Paulose o itse, “Ke motshwarua wa Morena Jesu, empa a re” Are, “ Ke tlotlisa mosebetsi waka ho Morena.” Ka tsela eo lerato la Modimo le ileng la moisa hara Baditjhaba, baneng ba bitswa, “dintja.” Empa Paulose ore, “Ke tlotlisa mosebetsi waka ho Morena, hobane A ile A monyetla wa ho sebetsa hara “dintja,” kas tsela e jwalo.

32 Jesu, ka Boyena, O boleletse mosadi wa Moditjhaba, ya jwalo ka rona, batho ba kamona, mosadi wa Serapone, mme A re, “Ha Keya lokela hofa bohobe ba bana dintja.”

Are, “Ke nnete, Morena, empa dintja le tsona dija makumane a wang tafoleng ya monga tsona.”

Seo sa Mofihlela. Sa tsosa Moya O Halalelang, ho tseba hore haufinyana Bajuda batla foufatswa, mme O ne A tla reteleha ho Baditjhaba.

35 Ke rata feela ho o neha sephirinyana sena. Modimo O ntlhonolofatse haholo, Eo ke isang tlotliso ho Yena, ho rapella ba kulang. Mme ke nnile ka labalabella sena ka nako e telele ka dilemo, mme ke fumane hore sena ke nnete. Hake kgone, hake kgone hoka fumana thapelo hantle ho fihlela keba kopanong le motho eo ke lokelang ho morapella. O lokela hore o theohe ho fihlella motho maemong a motho eo.

36 Mona e seng kgale haholo, tlase mane, Mexico. Mofutsana, wa monnamoholo wa Momexico, ya motsho, moriri o moputswa, ditedu tse putswa, ya sokang, a fumana, dijo tse nepahetseng bophelong ba hae. Ke eo a etla sefaleng; MoCatholic, ka tumelo; a potoloha, ka kobonyana ya sholo mahetleng a hae, a sa rwala, dieta, ka maoto a sosobaneng. O ne a mpatla. Mme ha a fihla a kgumama kapelaka, ka mophahamisa ka letsoho. Mme a phopholetsa lesela la thapelo la hae, lesela la thapelo, le tsofetseng, o ne a ntse a lephopholetsa ka nako tsohle, ha a ntse a rapela. Mme kare, “Seo hase hlokahale, ntate. Haho hlokahale hore o etse seo. Beha ntho eo kwana, motsotswana feela.” Toloko ya mmolella. Yaba o ya mphopholetsa. Kare “ Tloho kwano feela, ntate. Ke rata hore o dumele ho Morena Jesu.” Yaba o phahamisa matsoho a hae a tsofetseng, a itshwarella ka mahetla a ka, mme a leketlisa hlooho ya hae mahetleng a ka, mme ka lebella maoto a maputswa a sosobaneng, a nang le lerole, a silafetseng. Yaba ke ntsha seta se seng sa dieta tsaka, sheba hore na setla molekana. Nka mpa ka tsamaya ke sa rwala dieta honale ho mobona ale jwalo. O ya bona, pelo yaka yaya ho yena. O ne a foufetse.

37 Jwale, ke hona moo o ka keng tabeng ena. Meetlo ya rona kaofela e tla hloleha. Matshwao ohle a rona atla hloleha. Dineo tsohle ditla hloleha. “Empa lerato lekese hlolehe.”Ke sona se fihlang se emise dintho, ho itshwarella.

Mme ka nahana, “Mofutsana, wa monnamoholo, lemong tsa ntate waka ha ane a sa phela.” Mme ka nahana, “Mohlomong o nale ngwana, kae kae.” Mme o ne a bua se seng, mme toloko hae yaka ya fetisetsa seo ho nna. Mme ka lebella monnamoholo enwa. Mme kene kesa … Mahlong a ka, empa ka pelong yaka, ke neke … dikeledi ka pelong yaka. “Ntho, ena ya mofutsana!” Ka nahana, “Mohlomong ha a soka a fumana dijo tse phethehileng bophelong ba hae; tlala.” Mme ka kena kaho yena, ka kena matshwenyehong a hae. Ka nahana, “Ntle le bofuma, ntle ho maemo a hae, tseo tsohle, empa a phela lefatsheng le lefifi, a sa bone, a foufetse, ele sefofu.”Ka nahana, “Oho Modimo, hone hotla etsahalang haene ele ntate waka ya emeng mona?” Yaba ke utlwa maikutlo- a hae. Kare, “Ntate ya Mahodimong, eba le mohau ho monna enwa ya tsofetseng wa sefofu.”Seo sene se satswe hloohong ho nna. Seo sene setswa pelong, ke rapella seo. O ya bona lerato!

39 Ka moutlwa abua, Mme mona MaMexoco, ka dikete tse mashome, ba hweletsa. Ke maketse hore jwale ho etsahalang. O ne a hweletsa, “Keya bona! Keya bona!” A fetoha mme a kgumama ka lengole, mme a qalella ho phumula dieta tsaka, a leka ho mphaphatha leotong. Mme ka mophahamisa. Mme a matha a ya hodimo le fatshe, monnamoholo a tlolaka, a hweletsa, Keya bona! Keya bona!

E nee le eng seo? Ho kena le yena tshebeletsong. Lerato, ke seo le se etsang. Ha lena kgatello, le hlwekile, lerato le sa tswakwang. Letla hlola ho bea matsoho hohle. Letla hlola ho bua leho toloka dipuo. Letla hlola … ketla re, ho bina hamonate. Letla hlola sohle, ha o ka kena feela leratong la Modimo le motho eo o batlang ho motlisa ho Morena Jesu.

41 “Oho,” ore, “Moena Branham, hake rapelle bakulang. Ke nale motho …”

Ho lokile, haeba a sa bolokeha! O seke wa tlameletsa. Moya o Halalelang O tseba betere ho feta moo.O seke waba moikaketsi. Bua seo eleng nnete. Mme o badile ka motswalle eo wa hao ya lahlehileng, ho fihlela o kase hlole o emela sena, bosiu le motsheare. O lokela o ye ho bona ka lerato. Hlokomela seo Moya O Halalelang O tlang hose etsa. O tla motlisa hantle ho wena, nako le nako. “Lerato la Modimo le ya re bokella.”

43 Ore, Hake soka ke kena Lengolo empa ke mona moo ke seng kele teng, e se e bile e le nako ya ho kwala, bana baya kena jwale. Hare baleng temana ele nngwe leha hole jwalo.

Tshenolo ya Jesu Kreste, eo Modimo A moneileng yona …

Ke rata seo. Na wena ha o se rate? “Tshenolo.” Tshenolo ke eng? Ke ntho e senotsweng. “Tshenolo ya Jesu Kreste.” Ke seo Bibele ena eleng sona. Bibele ena e senola Jesu Kreste. Genese e senola Kreste. Exoda e senola Kreste. Oho, hlena!Ke kgutlela morao mola, ke tlilo kena bodumeding hona jwale, kapa ke ikutlwa ka mokgwa oo. Genese, Exoda, Levetike, Numere, Deutorinoma, Joshua, kaofela ha oona Mangolo, e sita le Naomi, Ruthe, Jobo, kaofela ha ona ke tshenolo ya Jesu Kreste, hore ka ho Yena botlalo bohle botlang ho kwala sebaka ka nako tsohle. Mme Bosafeleng boka ho Jesu Kreste. Mme dintho tsena tsohle ke karolwana t ya peo bakeng sa Kopano e kgolo ya Letsatsi leo mohla batho batla beng ba bonahatswa, tsohong, ho Morena Jesu. “Tshenolo” Modimo A senoha.

45 Sefate se senola Jesu Kreste. Dipalesa di senola Jesu Kreste. Bophelo bo lokisitsweng bo senola Jesu Kreste. Hantle feela. O re, “Na dipalesa dika senola Jesu Kreste?” Diya shwa mariha dihlahe ka nako ya selemo. Amen. Dietsa mosebetsi wa tsona lefatsheng, leho le ntlafatsa. Dibula pelo tsa tsona ka tsela e jwalo, mme dire .. Mofeta ka tsela lebella, “Oho, na seo hase setle!” Monko o monate! Monko a nkgang ha monate ha ka kang, ho nkga dipalesa!” Dinotsi ebe diatla, dire, “Ketla nka karolo yaka.” Ebe molebedi o nka karolo ya hae. Mme a tsamaya bosiu le motsheare, ho diboloka dile ntle, ho ka difa e mong. Haho makatse ha Jesu Aitse, “Bonang dipalesa tsa naha, ka moo diaparang ka teng, hadi fellwe. Mme kere ho lona, Solomone, kgalalelong ya hae, haho kamoo a kileng a apara jwalo ka tsona.”

Ebe, Mohaladitwe ene ele tshenola ya Kreste. O ne A bitswa, “Mohaladitwe wa Madiba, Rosa ya Sherone.” O ya bona?

47 Tsela eo monghadi mohaladitwe, moruti mohaladitwe, ke sekolo se setle, moruti e motle wa Bibele, monghadi mohaladitwe ke seo a leng sona, o kena hara lefifi, tulong e ntsho haholo, a itshututse hara lefifi la lefatshe. Jwale, a etseng, ho itlotlisa yena? Ho tlotlisa ntho enngwe le enngwe eikatametsang ho yena. O lokela ho sehlela bosiu le motsheare hore a kgone ho boloka botle ba hae, ho boloka monko oo o monate wa hae. O ya tswela, bosiu le motsheare, hotswa lefatsheng, ho fana.

Ke seo Mokreste wa sebele a se etsang. O ya rapela ebe o ya ikokobetsa pela Modimo, bosiu le motsheare, hore o tle o inehele ho e mong. E seng seo o ipolokelang sona, ke seo o fanang ka sona, seo eleng sa bohlokwa. O lokela hore o inehele ho ba bang. Ke seo Jesu A se entseng. O ile A inehela ho ba bang.

49 Mme tshenolo ena ya Hae mona, Tshenolo ya ho qetela e ngotsweng!

Tshenolo ya Jesu Kreste, eo Modimo A moneileng yona, ho bontsha bahlanka ba Hae dintho tseo ditlilong ho etsahala, …

Ke Buka ya ho qetela, mme O rometse mangeloi a Hae ho e tiisa.

… ho e tiisa ka mangeloi a Hae ho mohlanka wa Hae Johanne:

Oho hle, na re ka … letsatsi bekeng. Hlokomela, ke Tshenolo, ke seo Buka ena eleng sona, ho, “basebeletsi” ba Modimo kgetlo la ho qetela, “Ha nako e se e atametse,” ha Buka ena e senolwa. Jwale, ka hare ho Buka, re fumana hore Buka e ne entse e kwetswe, mme e kwetswe, mme e manehuwe tiiso, ho fihlela nakong ya ho qetela. Ho ya ka mengwaha ena ba lekile ho e bula. Hopola, Bibele e ileng ya nkuwa letsohong le letona la Modimo A dutse Teroneng ya Hae, e ne e kwetswe, mme e manehuwe ditiiso tse supileng, ka thoko, mme hose monna lehodimonh le lefatsheng, kae kapa kae, ya neng a nale tokelo ya ho e nka, kapa ho manolla ditiiso tseo. Empa Konyana Yatla ya e bula.

Hopola Daniele? Daniele, nakong ya ho qetela, o bone, ponong ya hae yahoo qetela, pheletsong ya mosebetsi wa hae, mmonelapele.

Mme hlokomela mona, “A romela lengeloi la Hae,” lemo tse kabang mashome a tsheletsng tse nang le metso kamora Pentakonta, ke Enwa moo A leng teng, “A romela lengeloi la Hae hoka tiisa tse tlang ho etsahala haufe.”

54 Jwale, na Buka ya Tshenolo e ngotswe neng? Taba ya pele, e ile ya ngolwa pele lefatshe le thewa. Mme Johanne, feela ka pelo e tletseng Moya o Halalelang! Na o hlokomela seo?

Mangeloi a kopana mmoho. Oho, ke tshepa hore o fumana seo, seo se theoha hantle feela, ntle ho tefo. Hlokomela! Hao nale Moya O Halalelang ka ho wena, mme o ba karolo ya dintho tse sa Bonweng tsa fatshe lesa Bonweng. Haho makatse ha batho basa kgolwe ntho tse kang tseo, haba soka ba kopana le tsona. Habana letho ka hare mona hore bakgolwe ka sona. Empa ha Moya o Halalelng o kena ka pelong, kapele pele o fetoha-motho a habedi: karolo e nngwe key a lefatshe, e tlang hoshwa; mme enngwe eba ya Lehodimo, e tlang ho phela. Amen. Ka mmeleng wa hae, o nale ntho ya lefatshe e tlang ho moisa lefung; empa moya wa hae, o fetile lefung hoya Bophelong. Ka hare ho mmele wa hae, o nale karolo tse hlano tsa lefatshe, moyeng wa hae, o nale kopano le Modimo ka Moya o Halalelang. Mme mangeloi a Modimo a ya baetela, a bua le bona, mme ke Manqosa A Modimo a rometsweng hotswa ho Yena ho senola, leho tlisa melaetsa hotswa ho Modimo ho motho ka bonngwe. O tswa hoka fumana ntho ya pele. O ka se behe marulelo pele o tshela motheo. O ya bona? Jwale re lokela ho hopla seo, beha dintho pele! “Batlang mmuso wa Mahodimo pele, mme tsohle ditla latela.”

… mangeloi a rometswe ho tiisa taba tsena.

56 Daniele, ha a ne a kwala tshebletso ya hae, moporofeta e moholo, hone ho nale Lengeloi le molatelang. Lengeloi le ile la jwetsa Daniele, lare, “O ya ratehang kapele ho Modimo. ”Mme, jwale, Daniele o ne a sa kgone ho bua, mohlomong, sefahleho le sefahleho le Modimo, empa Modimo a romela Lengeloi jwaloka … mokopanyi mahareng a hae le Modimo, hore ho kgone hoba le puisano mahareng a bona, leho tlisa … Lengeloi, lentswe lengeloi, le bolela “morumuwa.”

57 Ha moshanyana a ne a le monyako, mme a kokota monyako moo a bolella molebedi wa monyako, “Ke nale telekeramo mona bakeng sa Mofumahadi, Mang- mang le Mong. Mang-mang.” E ne etlaba lenqosa, kapa lengeloi la lefatsheng.

Moruti wa hao, ha a eme mona sefaleng, a rera Lentswe la Modimo, ke Lengeloi la Modimo bakeng sa kereke, lenqosa bakeng sa kereke. Ka tsela e jwalo moruti a seke a tlohela Lentswe, empa a topalle Lentsweng, hobane oa fepa, sebaka sa modisa. Hobane, leentswe moruti le bolela, “modisa.” Tsamaya o ilo sheba o bone hore haho jwalo na. Moruti ke modisa, mme Moya o Halalelang o moentse mohlokomedi wa mohlape o itseng, hoka o fepa (ka eng?) Lentswe la Modimo. Amen.

59 Hlokomela mabitso ao, a bolela se seng, lebitso le leng le leng ka hare ho Bibele. Hao bona lebitso le leng ka hare ho Bibele, le bolela ho hong. Na o ne o tseba, basadi ba Iseraele, haba ba pepa ba halaledi ba leshome le metso e mmedi … Emong le emong wa bomme bao, habane ba eba le masea, mme masea a tswalwa, mme batsetsela hore batswe, mme ba barea mabitso bashemane bao. Mme ho tsetsela hoo, baneng baho etsa hone ho bonahatsa tlhaho ya ngwana le sebaka sa hae saho phomola. Ho tsetsela ho hong le ho hong, amen, ka tlasa matla a Moya o Halalelang!

Ke lona lebaka leo re lokelang ho tsetsela Moyeng. Jwale, mme seo hase bolele letho, haese ho tshwenyeha bakeng sa Kereke. Ebe jwale Moya o Halalelang … Ebe jwale ke hona o ka fumana ho bua kadipuo ka sebele leho ditoloka. “Moya o Halalelang o fana ka seo, ka tlasa ho tsetsela le thapelo,” eba nnete, le sona. Etlaba se seng hona jwale, seo otlang hose bona se nka sebaka.

61 Yaba Daniele, a kwala, laho qetela, o bone, “Lengeloi le theohela fatshe, le beha leoto le leng lefatsheng le leng lewatleng, mookodi ho potoloha hlooho ya Hae. A phahamisa letsoho la Hae, mme A ikana ka Yena phelang kaho safeleng, hore, “Nako haesa leo,” ka nako eo ya ho qetela, eo a neng a mobolella ka yona. Ka mantswe a mang, sena, mmele ona wa nako oo re phelang ka oona ha jwale. Ho tloha nakong yaho fihlela hotleng ha Morena, ho fhlela ha jwale. Mme, are, “Nakong eo, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe disenotswe.”

Mme lefatshe leya tsetsela, le emetse kajeno. Batho haba tsebe sepiri sa Modimo. Hobaneng? Ha baya rutwa sephiri sa Modimo. Ntho feela eo baerutuweng, “Eba leloko la kereke, Kenya lebitso la hao bukeng, eba motho ya lokileng, tshwara baahisane ba hao hantle.” Ke pheto, empa o lokela ho tseba sephiri sa Modimo! Haho motho yaka senolang seo ho wena haese Ya tshwereng Buka. Mme Bibele ere, “Haho motho yaka bitsang Jesu ‘Kreste,’haese ka Moya o Halalelang.” Ena e lokileng Kereke ya Moya o Halalelang etla hlahella matsatsing ana e kganye ka tsela eo o song ho e bone!

63 Mme pampiri ena yabo evangedi moo boarekabishopo le sohle se ngodilweng ka hare, ke bangodi, mongodi e moholo, Mackay, emong waba baholo lefatsheng lena lohle, a tsejwa. Taba e kgolo karolong ya hae kgweding ena, o itse, “Haeba Kereke ya Katoliki kapa ya Maprotostanta baka fumana Modimo, e tlabe ele ho dula maotong a mabentakonta hore baithute teng.”Amen. Modimo ha a tsejwe ka thuto ya Bibele! O tsejwa ka Tswalo ya Bobedi, ho tswalwa labobedi. Mme Kereke ya Mapentakonta e amohetse seo mme e se dumetse, mme e bile basa kgathalle letho hore mang ore ka seo. Ba amohetse seo. Mme jwale diabolose o kentse ntho tse tshwanang le seo moo, ho Kenya se seng ka hlakoreng lela. Mme Kereke ya Baevangedi e supa seo, mme e supa kahodimo ho ntho ya sebele, tswalo ya sebele, ya bobedi, kereke ya pentakonte ka mehlolo le dimaka. Ba moo, empa Diabolosi o moo ka ntho e tshwanang le yona, e leng seo Bibele e se bolelang ereng setla etsahala.

64 Empa, hopla, Daniele o ne a bolelletswe ke Lengeloi. Daniele o ile a utlwa diaduma tse supileng. Diile tsa utlwahatsa mantswe a tsona. Daniele a nka pene a qala ho ngola, mme Lengeloi lare, “ Seke wa ngola seo.”Amen.

Na o se o lokile? Ha re kene ho seo ka metsotso feela e mehlano e latelang. Na o tla etsa seo? Mamela.

“Seke wa ngola seo.”Johanne o bone ntho e kang yona eo, mme keha e sentse e ngotswe kantle ho Bibele; mme e nale Ditiiso tsa Supileng kantle ho yona Buka ena, hoo ho neng hose motho ya neng a ka manolla Ditiiso tseo, tseo e neng ele mantswe. Bibele ke ena, e ngotswe, e leng sephiri, ka Boyona. Empa bokantleng ba Bibele, tshenolo jwalo kaha e bontshitswe Daniele, ere ho lokela hore hobe le mantswe a supileng a lokelang ho utlwahala, ao hose motho yaka wa bulang, hose motho ya neng a tseba hore ke eng. Empa Bibele ere e jwetsitse Daniele le Johanne, hore, “Matsatsing a ho qetela Mantswe ao a Supileng a tla tsebahala, ho Kereke ya sebele.” Na o fumana seo na? Na o ya fumana hore ntho ya maiketsiso e leka kamatla hoka boloka banna ba baholo dibakeng tse kang tseo?

67 Tsatsi le leng pele ho maobane, motsheare wa mantsibuya, e mong wa baevangedi ba baholo lefatsheng mona, a dutse ka phapusing yaka, a lla a fumana kolobetso ya Moya o Halalelang; mme a etsa ditlhopiso tsa hore Billy Graham ha a fihla Louiseville a tlo mpona, ke nale lebitso le dintho tse ding tsa hae mona ho nna, a tle ho nna atlo batlisisa ka taba ya kolobetso ya Moya o Halalelang, le matla a Oona. Jwale, kesa khoute Bibele. Billy a re, hose seng sa dibaka, “Mosadi a eme moo, a lla, ka lebodu le leholo, ”a re. Se seng sa mootla, mme a mathela kapele ho morapella. Mme a re, “Ho etsahala ka nna.”Oho, hle!

68 Modimo matsatsing a na a ho qetela, o tlilo tlisa pelo tse lokileng hotswa hohle. Hase lebaka Diabolose o tlisa ntho e tshwanang le eo kapa mofoka ka tsela e feng, Modimo o tla phahamisa Kereke ya Hae hotswa hara ntho eo. Etlaba tiiso, hantle feela seka hake eme sefaleng mona. Mme hora e se e fihlile. Serame le tse tlwaelehileng dise difetile. Baevangdi le Evangedi ya menate, le dintho tseo tse ding, diile. Ntho e ntle ke hore sena setla nne seye jwalo ho fihllela ledifofu di e bona taba ena. Empa Modimo O ntsha Kereke ya Hae.

69 Jwalo ka mohaladitwe waa madiba. Peonyana eo e nyane, e tswaletswe tlase kwana seretseng, ditshileng, letsopeng. Mme e nyoloha hantle feela hotla kahodimo hotswa seretseng moo, le ditshileng. E fetoha ntho e ntle eo o sokang o e bona hohang, e tshwanag hantle feela ha letsatsi le e tjhabela.

Ho jwalo feela leka Kereke ya Modimo o phelang, e tswaletsweng meferefereng. E phunyeletsa ho hlahella kahodima dintho, e phatlalatsa mapheo a yona hoka fofa. “Bongata botla ya hodimo le fatshe, empa batho batsebang Modimo wa bona batla hlahella ka tsatsi leo.” Tshenolo ya Modimo ho Kereke ya Hae! Dula o lebelle, Mohlatswana, lebellang hantle lele moo le leng teng. Jwalo kaha Kgaitsedi Gertie le Kgaitsedi Angie ba tlwaetse ho bina mona, “Tswella o itshwareletse!” Se kgathatsehe. Modimo O lebeletse, leho leka, leho hatella ho kena Ditshenolong tsa Modimo tseo A disenoletseng Kereke ya Hae. Ke sona seo se tshwarelleteng hotla ha Kreste jwale, mme Mongwahakgolo o moholo, ke boholo bona boo e leng bonamelo ba Kereke.

71 Banna ba bangata ba emeng sefaleng hosing hona, barera Evangedi ya menate, empa botebong ba pelo ya hae o ya dumela. Mme, moena, o nale matla a ho ka e rera. O batla ho boneng, hoka Kenya matla a yona, botleng ba yona. A ka thabela ho bona seo se etsahala! A thabela hoka bona seo se phethahala, tshenolo ya Jesu Kreste!

“Jesu,” Bibele ere, “Ke Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng.” Modimo, mohaung wa bosafeleng. Ka Lentswe la Hae, e seng ka dintho tse ding tsa mehlolo kappa tlwaelo tse ding. Empa ka thero ya Lentswe, O Itlhahisitse, A tsohile, Morena Jesu ya phelang. A etsa dintho tsona tsela a neng A dintho tsona tsela A neng A dietsa ha a sale lefatsheng, O dietsa hang hape ka matla le phethahatso. “Mme haeba nka phahmiswa ho tloha lefatsheng, mme ketla hulela batho ho nna,”

73 Kopano e kgolo ya lekgotla, e seng kgale mona ka, 1958 … bane ba ile bankopa hore ke bonahatse matla a maholohadi a Modimo kapele ho batho ba makgolo a tsheletseng hotswa lefatsheng lena lohle, ha Modimo A tsamaile ho fihla ka 1958, hoba mane Boston, Massasuchetts, E mong wa basebeletsi bao, monna ya moholo wa Evangdi e akaretsang David DuPlessis, a re, “Moena Branham, ha baemedi bana bohle ba lefatshe bakopane mmoho, mme setjhaba sa Bakreste ba kopane mane kopanong ya makanselara ya lefatshe,”a re, “Ho bua feela Lentswe, le matla a ho senola hoba teng ha Moya o Halalelang,” are, “Boevangedi hotswa kgutlong tsohle e tla feela.” Mme haba ka latswa tatso ya yona, mme Evangdi ya sebele, e tla kwala pheletso ya Mongwahakgolo wa Baditjhaba mme e hlahise hotla ha Morena Jesu labobedi. Modimo O tlabe A sena nnete ha A ka tlohela batho ba pelo dilokileng hoya diheleng bakeng sa seo. O lokela hore ebe o nale nnete, o lokela hore bafumane sena, ka tsela enngwe e itseng. Re letsatsing la ho qetela .

Tshenolo ya Jesu Kreste … A e neilweng ke Modimo,ho bontsha basebetsi ba hae dintho … tse tlang ho etsahala; mme o dirometse leho ditiisa ka lengeloi …

74 Lengeloi! O tla tiisa ka tsela e feng? Modimo O file Tshenoloya Jesu Kreste mosebeletsi wa Hae, moporofeta, sehlekehlekeng sa Patmose. “A tiisa taba ena ka Lengeloi.”Amen. Ke tshepa hore o ya e bona taba ena. Na hase Wa bohlokwa?

Hlokomela seo Johanne a neng a le sona. Hare bale temana e nngwe, mme reya kwala.

Ya tshwereng rekoto ya Lentswe la Modimo …

O ne a se wa marata ana, o ne a sa dula mane ka Evangedi ya monate. O ile a hlola hantle feela le Lentswe. O ne a jere rekoto! Hotla jwang … o tshwere rekoto kantle leha Lentswe le ne lebonahatswa ho seo a se rerang, haeba Lentswe ele peo? Mme peo e tla hlahisa! Nka bolela jwang hore ho nale tshimo ya poone mona, ntle leha peo e hlahisa poone? Ho jwalo feela? Modimo O ne A jere rekoto ka Johanne, ka hobane a ne a rera Lentswe la Modimo.

Ke ba bakae ba batlang tlhohonolofatso? Jwale bala seo! Na seo hase makatse?

78 Ho lehlohonolo ya bading, leba utlwang mantswe a boporofeta bona, ba bolokang ditaba tse ngodilweng ka hare; hobane nako ya teng e se ele haufe.

Oho, ha ne reka kena tabeng eo hona jwale! Hlokomela! Ken eng moo nako e seng e fihlile? Ka nako eo Tshenolo ya Jesu Kreste e se e senotswe ho Mmele wa Kreste. Mme Kreste a senohile, e seng A shwele empa a phela ka hare ho Kereke ya Hae, A etsa ntho tsane A neng A dietsa, tshebeletso yona eo, Evangedi yona yane, ka ponahatso yona yane, Kreste ya tsohileng. Ha A Senolwa ke lengeloi la Hae, Kerekeng, mme etlabe e se ele hore nako e fihlile. Haho soka, hoba le nako e tswanang le eo ho fihlela ha jwale, eo sephiri sa Jesu Kreste se ileng sa senoha ho fihlela lemong tsena. Jwale, nako e fihlile!

79 Hlokomela lefatshe hlahong. Diatomiki, dihaetrogene, dikhobalete, dibomo tsohle tseo ba nang le tsona; lefatshe kaofela le ya thothomela. Ntho e nngwe le e nngwe, e ya thothomela leho tsitsinyeha. Tlhaho yohle e mahlokong. O tseba seo kese bolelang.Ke tseba seo.Dipentakgone ditseba seo. Russia e tseba seo. England e tseba seo. Lefatshe le tseba seo. Nako e se e fihlile! Ke eng e etsang hore lefatshe le ikutlwe ka tsela eo? Ke hobane nako e se e fihlile!

Kereke ena, mathuleng a ho lokollwa, hantle feela jwalo ka Iseraele ha ene elokollwa, ha Iseraele e nka baka sa yona se hlwekileng, se halalelang, sesa tswakwang Lentswe la Modimo. Ene etla ema mme e qalelle ho tsamaya. Moshe oile a baetella pele; ka bohojana feela, ka bohobe boentsweng dihloohong tsa bona, Koshere, le ba bang baya Lewatleng le Lefubedu. Tsela ya Modimo ya baisa hantle Lewatleng le Lefubedu. “Jwale,” mme are, “Retla tshela jwang?”

81 Mme e mong a sheba morao, mme a re, “Sheba, lerole lela letlang mola. Ke kete kete tsa makoloi a Faro a tlang kamora rona!” Dikete kete tseo tse neng ditsamaile le bona, tsa qala ho tshoha leho thothomela, se ileng sa latela, mme qetellong batimela ka baka la Kore. Haho belaetse leha tlhaho dithaba disisinyeha, o tlilo bona sehlooho sa batho haba eshwa ka sehlooho kamoo ho sokang ho bonwa. Sehlotswana, sa bafumanehi, se senang kamoo seka ithusang ka teng se eme pela Lewatle. Bana ba banyane ba otlana mekokotlong yabo mma bona, mmae a tshwere mose, maqheku a itshetlehile ka bara ba bona, balla, bare, “Mora, ke phetse matsatsi a ka, empa ke hloile ho o bona o ikela. Lebella, mola hotlang! Tlhaho yohle e tshohile lefu, ledi palesa, difate, le ntho e nngwe le nngwe, e tsaba lefu. Tlhaho, ya thothomela ke tshabo, ya thothomela tlasa maoto a bona, haba hlokomela polao eo e sehlooho hae tla.

82 Modimo O ne A etsa eng? Empa, oho, ke tekanyo e ka kang! Bahloleha ho hlokomela Matla a maholo kahodimo ho bona, Topallo ya Modimo, Topallo ya Mollo e leketla kahodima bona, e neng e tla ema mahareng a bona le sera ka nako ya mahlonoko.

Tlhaho e thothomela, lewatle le batla le ferekana, kgwedi e lebelletse fatshe, nonyana dibaleha bakeng seo, diphoofolo dikgutlela morao. “Oho, ke polao e sehlooho ha kakang! Mme dimilione tseo tsa batho ditla shwa hoseng ha kae.” Mme bohle bakgathatsehile.

Empa bane baetsang? Bane ba latela tsela ya Modimo. Ene e bonahala eka ke bowatla, e ne e bonahala eka ke bohlanya, empa bane ba tsamaya Kganyeng. Amen. Oho! Tsamaya Kganyeng! O ya hopola harene re bina pina eo?

Re tsamaya Leseding, Seding le letle leo,

Tloho moo marothodi a phoka ya mohau a kganyang;

Kganya hore potoloha bosiu le motsheare,

Jesu, ke Kganya ya lefatshe.

85 O tsohile bafung. O mona kapele ho rona. O bontshitse meka le mehlolo, disakgolahaleng, e seng ntho tse ding tse itseng; empa dimaka le mehlolo ya Bibele, hore bontsha hore O nale rona. Mme retla sebakeng.

Ke tseo moo dileketlang teng dibomo, ke tseo moo diletlang dicobalt bomo.Oho, hle!

Mme tsebo jwale e ya phahama ho ema kgahlano le kopano, hore hosebe, le e kgolo, kereke ya Boevangedi ya Maporostanta, leho kopana ha bona le Katoliki, ho kopana le makomonisi. Ke mesebetsi ya diabolosi. Eya, monghadi! Modimo ha A soka A kopanya Kereke le mmuso-le Kereke mmoho. Modimo O etella Kereke ya Hae pele, mme ha a hloke hore baetapele ba dipolotiki bae etelle pele, leha ekaba ke dipolotiki tsa kereke. Motho e mong le emong ya tswetsweng ke Moya wa Modimo o lokolohile. Amen.

87 Ke enwa mona, hantle mona pheletsong. Batho baqala ho sheba ho potoloha. “Jwale, reka etsang? Reka etsang? Oho, ke bowatla bo bokakang hore, “Na reka etsang?” Sheba feela yare etellang pele. Amen

M me retlilo etsang? Moena, eo a fetileng tse lemong tse mashome a mararo. Kgaitsedi, wena o moputswa hloohong, mme ntate a dutse pela hao. Wena ya kulang a tshwarehile. O ka labella letsoho la hao. Kamehla ha le lebellana, o tseba ntho ele nngwe ya bonnete, ke hore o tlilo shwa. Nako le nako ha o utlwa koloi ya bakudi e feta ka tsela, seo seya bua, “Lefu leka pele ho wena.” Nako le nako ha o feta mabitleng, seo sere, “Lefu leka pele.” Nako le nako hao bona maswebe sefahlehong, kapa moriri o moputswa, kappa mahetla a wa, seo se bolela, “Lefu kapele.”Oho, kamoo Mokreste a ka emang, hantle pela Lewatle le Lefubedu!

89 Moshe a reteleha ho Modimo a rapela! Topallo eo ya Mollo ya theohela fatshe, ya ema mahareng a bona le kotsi. Lefifi ho bona; haebe o latola Kganya, hotla dula hoba lefifi kamehla. Mme e nee le lefifi ho bona; empa ene ele taelo ya ho tsamaya ho bana. Mme haba fihla lewatleng, lewatle la buleha. Mme moya o moholo wa botjhabela o hlaha kaho lona lehlakore leo baneng batswa ho lona, o foka ho feta hloohong ya Faro, otla jwalo o fihla o fefolla lewatle le buleha. Mme lewatle la tshaba hobane Modimo O ne A laetse tsela ho lona. Modimo O ne A bontsha lerato ho bana ba Hae. O rata ho o Kenya mathateng ka nako e nngwe, hore A tle A Iponahatse.

Jwalo kaha modisa a ile are ka tsatsi le leng, are, “roba leoto la nku.”

Are, “ Hobaneng o ile wa etsa seo.”

Are, “Hore ke kgone ho e fepa, ke e rate, ho hlokomedisa hore key a e rata.” Ke leo lebaka he. Are, “Mme etla ntatela jwale.”

91 … ntho tse lokelang hore dietsahale, le … A tiisa ka … letsoho.

Johanne ho Kereke tse Supileng tse Asia: Le newe Mohau, le kgotso e menahaneng (Oho, hle) hotswa ho yatla … a le teng, Ya tlang, …

91 Jesu! Hlokomela, ntho tse tharo. “ Ya neng A le teng, Ya leng teng, Ya tlang; Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng.”Ha morao, Lengolong, kgaolo e latelang, O re…Hotswa ho yona kgaolo eo, O re:

Ke Yena ya … A shwele; … mm eke phela kamehla … mm eke tshwere dinotlolo …

E seng kereke e itseng, Peterose kapa emong mane Roma, kapa Moepiskota, leha e kaba eng feela, o nale senotlolo. Ke senotlolo sa tshebeletso.

…empa ke nale senotlolo sa lefu le dihele. Amen.

92 Oho, na hao Morate hoseng hona? O nale senotlolo sa thabo ya hao, O nale senotlolo sa topollo ya hao hotswa lebitleng. “Ke nale dinotlolo tsa lefu le dihele, Hadese. Nka kgona ho bula Matla a maholo; Nka kgona ho bula tlhaho. Ke nale dinotlolo tsa lefu le dihele mona ho Nna letsohong.”Oho! “Ho nale sediba se butsweng. Tloho, nka metsi a Bophelo, ntle le tefello.”

Ho teng sediba sa Madi

Se phunyehileng mothapang wa Emanuele

Ha baetsadibe ba kena tlasa ho phalla hona

Ba lahlehelwa ke matheba a melato.

93 Ha otswa Moo, moena, ha o lokele hotla le rabi, moprista, kapa moreri wa lentswe. Ka hare ho pelo ya hao honale se seng se o tlisang tshebeletsong, ho nale se seng se etsang hore dintho tsohle tsa kgale difete, mme tsohle dibe ntjha. Ho nale se seng se ileng sa o rata moo, se seng seka pelong ya hao. Paulose o itse, “Haho se teng ha jwale, se seng nako e tlang, leha ele ho kula, kapa tshotleho, haho seka re arohanyang le Lerato la Modimo leho Kreste Jesu. Leha e kaba ho sebana, kapa hoya hodimo, kapa fatshe, haho se seng, haho seka re arohanyang le Lerato la Modimo leho Kreste Jesu. Ho kula, mahlomola, tlala, mahlomola, diphapang tse kahare ho kereke, mehopolo e fapaneng, haho kgathalehe hore na ekaba eng, haho seka o arohanyang le Lerato la Modimo.

94 Na hao battle ho inehela kajeno, hare ntse re rapela? Kgaitsedi, na o ka atamela kwano mona hare ntse re rapela. Pele re rapela, hore na emong kahare ho kereke, sehlotshwaneng sena mona, a kare, “Moena Branham nkgopole. A phahamisa matsoho a hae.”

Ntshwareleng ke lokela ho kgaola Molaetsa ona, hosing hona, ka tsela e na. Empa ke san ale metsotswana e seng mekae, ke lokela hoba bakeng se seng hosing hona ka nako e kgutshwane. Mme ho nale tshebeletso e nngwe ha etswa ke lokela ho mathela sebakeng se seng hape. Mme ke lakatsa ho rapella bakulang pele ke tsamaya.

96 Empa ha o santse ole mona, na o nale bonnete? Na o fela o tswile lefung hoya Bophelong? Na lebitso la hao, ke bolela ka nnete, le fela le hopotswe? Na le Bukeng ya Modimo kajeno? Mme, oho, na o nale kgotso le Modimo? Mme lefatshe le tsohle difetile, mme tsohle dintjhafetse? Na e fela, borena, borui, boena, bomodimo se seng pelong ya hao, seo o tsebang hore lefatshe leka se o nehe sona?

Na o rata baetsadibe hoo hao bua lebona o fetoha e mong wa bona? Paulose o itse leha aka fana ka bophelo ba hae, o tla lahluwa, ha Modimo a ka fodisa e mong wa metswalle ya hae ya baetsa dibe; ka mantswe a mang, batho ba habo, Bajude ban eng bale kgahlano le yena. Na ke mofuta wa tumelo eo o nang le yona ha jwale hosing hona, motswalle?

Haeba haho jwalo, ho nale Sediba. Se tlatsuwe ka Madi, mothapong o moholo wa Emanuele. Ka tumelo, ke yona feela tsela eo o ka etsang seo ka yona, moo baetsadibe bakenyang meya ya bona teng ho phalleng ha Oona. Ke mosebetsi wa Modimo. Ho etsahalang? O lahlehelwa ke matheba a molato. E salla morao, jwalo ka masole a Faro a ileng a sala kamora BaIseraele.

97 Latela taelo feela wena, e seng maikutlo; taelo.Hoja Moshe a latela maikutlo a setjhaba, e kabe baile ba mathela dithabeng, ba hweletsa, mme mabotho a Faro a kabe a ile a bathola. Empa baile balatela taelo. Modimo, O ile Are, “Emang, le kgutse letle le bone kgalalelo ya Modimo. Emang le kgutse. Ha le lokele ho nka bohato ka seo. Emang le kgutse letle le bone kgalalelo ya Modimo. Hobane, tsatsing lena Modimo O tla o lwanela, mme wena sa hao ke ho ema feela.” Baile batsamaya feela hodima lewatle. Mme maqai, baikaketsi, ba leka ho etsisa, banwela lewatleng.

98 Ntate, Modimo,mohlatswana, mohlatswana ona hosing hona, empa ho nale banna basebele le basadi ba dutseng mona bao eleng bana ba Hao, ba O dumelang leho O rata. Keya rapela, Modimo, bakeng sa bona. Mohlomong ba bang ba bona haba soka ba O amohela maphelong a bona, habana le monyetla wa hore ntho tsa kgale difete dishwe ho bona, bane bantse baphela feela maipolelong a kereke, ba bolella batho mme babolelle ba bang. Mohlomong ba kolobeditswe kapa se seng, ka-ka tsebo ya Bokreste, mme basoka ba fumana nnete ya sona ya ho bolokeha. Mme haba tsebe hantle feela hore seo ke eng. Mohlomong banale maikutlo feela a mohopolo, e le feela Bakreste feela, ba nahana hore ba nepile; ka baka la diseminare, moo, “Seo se bonahala se lokile ho motho,” se bonahala e ka se lokile mme o tshwere sona, “empa pheletsong ya sona ke lefu.”

99 Modimo, ha mosadi emong le emong le monna emong le emong, moshemane kap ngwanana, a ipatle pelong ya hae ka nako ena; e seng bona, eseng bona empa ha Moya o Halalelang o lekole. Mme haeba baka kgona ho baka seo pelong tsa bona bare, “Eya, keya dumela hore ke bile phoso. Hake soka ke fihla bakeng seo le jwale, moo dintho tseo tsohle difetileng. Ebe ke … Mme ke, Ntate, keya O amohela jwale, hoba thuso yaka, ha o ntse o kokota pelong yaka. O ntse O nkgweletsa le jwale, hobane O ne O keke wa bua le nna ka tsela e tjena.”

Mme baphahmise matsoho a bona, e seng bakeng saka, empa ho Wena. Mme kaho etsa jwalo, bare, “Ho tloha tsatsing lena, Morena, ke tloha nokeng ya ho latola. Ke tloha nokeng ya lefu. Mme ke inela bonna ka tlasa, ho hlakola matheba a sa lokang; ditlwaelo kaofela, hose hlweke, menahano, diphapang, dikgang, ho phihisana, maikutlo, le-le dintho tsohle. Ke diinela tsohle tlasa phula, eo, hake tswa, ke batla ho ikutlwa jwalo kaha Evangedi e boletse: ke hlwekile, ke loketse, ka pelo e hlwekileng, ka lerato la sebele bakeng sa batho ba haeso.Hosa kgathatsehe hore na bakgopo ha kae .. Ke rata ho kopanela le Wena, ho fihlela ke ikutlwaa jwaloka Wena ho dira tsa Hao; ke rate ho tseba taba ena, Morena.”

Hobane, hare sa loketse ho mbapala ka seo ha jwale, nako e se e ile haholo. Re ka nna ra tsamaya kajeno. Re ka nna ra tsamaya kamora metsotso e mehlano ho tloha jwale, reka sebe le monyetla o mong hape. Mme Modimo, ha banna le basadi ba nahane ka sena ka botebo, badutse ka tshebeletsong ena e nyane kajeno, hobane re kopa sena ka Lebitso Kreste.

100 Mme ha hlooho tsa lona diiname, haebe hotlaba le ya phahamisang letsoho la hae, mme are, “Modimo, Nkgopole, ke emong ya batlang seo ka hare ho nna hotswa ho Wena. Ke phahamisa letsoho laka.” Jwale, haeba o soka oba le boitsebelo boo kappa bonnete, phahamisa letsoho la hao.Modimo A o hlohonolofatshe, le wena mosadi. Jwale mang le mang ya nang le bonnete o nale seo. Modimo A o hlohonolofatse, kgaitsedi. Jwale se seng … Modimo A o hlohonolofatse, moena. Modimo A o hlohonolofatse, kgaitsedi. Ha o na bonnete bo bokalo … O ya bona-o yabona moo e kabang o teng, moena, tlhaho, sohle seo0 o leng sona se fetohile.

“Oho, eya, ke ya dumela, Moena Branham.”

Haeba ke kopano feela, o ya dumela hobane o nale mohopolo feela wa ho dumela. Hase seo ke buang ka sona jwale. Ke bolela hore, o lokela hore o bolokehe ka nnete, o tiiswe ka Lerato la Modimo lesa Feleng, hoo oka ratang batho ba baneng basa ratehe ho wena, ka tsela eo o ka emang kapele ho bona, o tshware matshoho a bona, e seng-e seng ka boiketsiso, kapa boikgantsho, empa ka lerato la sebele le pelo, hoo a ka utlwang seo. O ya tseba hore oya iketsisa kapa thje. Tshwara letsoho la hae, mme ore, “Moena ya ratehang ke-ke-kene ke fositse. Ke-keya o kopa na o ka ntshwarela, ke –ke ya o rata.” Mme ka mokgwa o jwalo, na o ka etsa seo hotswa botebong ba pelo ya hao? Na o ka etsa seo?

Na o ka behella ka thoko ntho tsohle tsa lefatshe lena, hore feela o Mosebeletse?Na O nka sebaka sa pele bophelong ba hao? Haeba ho jwalo, A hlohonolofatse, mme ditlhonolofatso tsa Hae ditlaba hodima hao. Haho se jwalo, Moamohele ha jwale mme O tla o hlohonolofatsa. Na haono thabela ha A bososela le wena, mme batho bohle lefatsheng ba ntlhoile. Hobane, keya dumela, ha A bososela le nna mme A nthata, mme batho batla nthata, le bona; bana ba Hae kaofela le bona jwalo feela. Mme O tla ntukisa ka tsela eon ka ratang basa rateheng, jwalo kaha A entse, hobane Moya wa Hae o tlabe ole ka ho nna.

102 Hang hape, pele re rapela. Haeba ho nale ya sakang a phahamisa letsoho, mme a rata ho hopolwa dithapelong, na o ka phahamisa letsoho. Modimo A o hlohonolofatse, moena. Modimo A o hlohonolofatse, moena. Modimo A o hlohonolofatse, kgaitsedi. Modimo A o hlohonolofatse, moena ... Hantle feela. Ho lokile. Modimo A o hlohonolofatse, moshemane. Jwale, O ya o bona. Ho nale rekoto e nkuwang hantle feela hosing hona.

103 Tshwaya mantswe aka. Haeba o ne o nahanela, mme, haeba, ka tlhompho o ne o nahana seo, mme ka lerato, jwalo ka mmonelapele wa Modimo. Hopola, sena se Bukeng tsa Lehodimo. O teng mona. Na o kase phele ka letswalo la hore Matla a fatshe lesa bonweng a phela le wena ka nako ya jwale? Ho hlokomela, ha otswa mona o kena koloing ya hao, mme Mangeloi A nka lehlakore la hao. Mme haoya ho monna elwa, ya sa ratweng ho wena, hore Moya o Halalelang O eme hantle kahodimo ho wena, mme Mangeloi A o potile.

“Na ho jwalo, Moena Branham?”

104 Bibele e boletse jwalo. “Mangeloi a Modimo a kopane, le ho tshireletsa bao.”Ha kgutlele Lehodimong; a phomola moo. A rometswe mona ho etsa mosebetsi ho o hlokomela leetong lena la bophelo. Oho, na seo hase setle?

105 Jwale, Ntate ya Lehodimong, nako e kase re dumelle. Re ikutlwela Moya wa Hao o tsamaya hara rona. Mme reya O rata, hobane Moya o Halalelang O rata Lentswe. O kena ka hara Lentswe, mme A nke Lentswe ho le Senola, mme A Lebule. Ka tsela e jwalo, O Senola Jesu ka Lentswe la Hae. Hobane, “Tshimolohong Lentswe lene le le teng, mme Lentswe lene le le ho Modimo, mme Lentswe le ile la fetolwa nama, eo eleng Kreste.” Mme Lentswe le kgutlile ho Senoha hape, leho bonahatsa ho tsoha ha Kreste, e seng wa pale feela kapa histori.

Oho Modimo, Kereke haeke e hlokomele seo, hoseng hona. Empa ke Tshenolo, Lentswe le e neha Bophelo, Lentswe ka bolona, le senola Morena Jesu ya phelang. Mme o hara rona, A emetse nako hore re kopane, mme A re etellepele hoya Lemong tse sekete, mme rele bahlodi le bahlotseng.

107 Oho Modimo, hlohonolofatsa bao ba phahamisitseng matsoho a bona. Ba lakatsa bophelo boo boratehang, bo tletseng, bo lokisitsweng, bo tletseng ka Moya o Halalelang, bolokisetswa Modimo, bahlatsitswe ka Madi. Ba lakatsa seo. Ba lebelletse hajwale. Mme ha Oke, e seng ka mokgwa o mong, empa ha Moya wa Hao o Halalelang o thehele ho bona. Mme ha baetswa mona, ba fumane hore tsohle tseo baneng baitshwareletse ka tsona mona hadi sa leyo, mme disetse morao, dishwele. Ha ba ke batswe, hoseng hona, ka boikokobetso, ho loka, lerato la Bokreste leka tumelo, badumela. Habeke ba phele ka tshepo ho Wena; pheletsong ya bophelo bona, batle ho Wena; banale bonnete, batswile lefung ho kena Bophelong, mme batseba Kreste tsohong ya Hae. Hobane, e seng feela hore ke letere feela, kapa lentswe feela, kapa sedikadikwe, kapa nako, empa ele hore Ke ya phelang Jesu Kreste maphelong a bona. Fana ka seo, Morena. Re kopa sena Lebitsong la Hae, le Kgalalelong ya Hae. Amen.

108 Leshodu le shwang le ile la thaba ho bona

Sediba se … (“Ho etsahalang ka nna?”… ) … tsatsi

(“Na o ile wa thabela seo?)

Moo nka nnang, ka bobe jwalo ka yena,

Ho hlatswa dibe tsohle tsaka.

Hlatswa dibe tsohle tsaka … (O entse seo neng? Mohlomong hona jwale.)

O hlatswitse tsohle … (“Eya, ke paka Yena. Ke Mmolelletse hore ke hloka seo.”

Mme A dihlatswa) … kaofela;

Moo nka nnang, ka bobe jwalo ka yena,

A hlatswa dibe tsohle tsaka.

Na ha A Motle? Na o ikutlwa o hlwekile moyeng wa hao, o utlwa matlakala ohle … Ke ba bakae ba ikutlwelang ka tsela eo, o batla ho phahamisa letsoho la hao bakeng sa bopaki bakeng sa motho ya dutseng haufe le wena. “Dibe tsohle diile. Dika tlasa Madi jwale. Ke ikutlwa hantle jwale. Ke dumela ho Jesu Kreste.”

Haesale ka tumelo ke bona sediba seo … (Ha jwang.)

Ka tumelo ke bone sediba seo

Maqeba a Hao a fana ka ona,

Lerato le lopollang e bile ntho yaka,

Hotla nne hobe jwalo ho fihlela ke eshwa.

Ho lokile, mmoho jwale.

Haesale ke bona sediba seo ka tumelo

Maqeba a Hao a fanang ka oona,

Poloko … (eseng mabitso, e seng ntho tse ding) … ka tsela e nngwe,

Mme hotla nne hobe jwalo ho fihlela ke e shwa …

Hanyane, haoka kgona, kgaitsedi.

109 Na wena taba ya hao etla e feng? Moo holeng dipuo, ditla hloleha; moo holing boporofeta, botla hloleha, moo holing tsebo, etla nyamela. Reya tseba karolo, re bona karolo. Empa hare bona, sefahleho le sefahleho, mme ebe o tla tseba jwalo kaha le rona re tsejwa. Ha seo se phethahetseng se etla, e be seo e leng karolo ya mona sele siko; o phethahetse, bolokehile, Lerato le sa tswakwang la Moya o Halalelang, ka hare ho moya wa motho o tswileng lefung ho kena Bophelong.”

Oho, ke ikutlwa ha monate haholo. Na wena ha o ikutlwele jwalo? Ke ba bakae ba batlang ho bina le nna pina yak gale? Na leka rata ho etsa seo? Eo re neng re rata ho bina lemong tse ngata tse fetileng hahone hose letho ele feela lerole la mapolanka ka hare ho kereke. E mong le e mong a kena, a dula fatshe, a sa bue, e mong le emong a kgutsitse jwalo feela, a dutse, a leka ho kopana le Modimo. Moletsi wa piano a nyoloha. Mme kele ka hare ho phapusi yaho rapella, ke bala. E tla ka tsela e tjena.

Tlase sefapanong moo Mopholosi waka a ileng a shwa,

Tlase moo tlhatsuong ya dibe ka lla;

Moo pelong yaka Madi a ile a tlotsuwa;

Ho bokwe Lebitso la Hae!

111 Na o hoopla Matsatsi ao? Moya o Halalelang o tlatla ka yona tsela eo ka boikokobetso leka lerato, o tiisetsa baetsadibe, mme ebe batlatla sefapanong. Ha reke re e bine jwale, e mong le emong wa rona. Ke ba bakae baetsebang? Hare e bine jwale, ka tsela yak gale. Ho lokile.

… sefapanong moo Mopholosi waka a ileng a shwa teng,

Tlase moohlatsuong ya dibe tsaka ka lla;

Moo Madi a tlotswa pelong yaka;

Ho bokwe Bitsong la Hae!

Ho bokwe Bitsong la Hae, le letle …

Ho bokwe Bitsong la Hae!

Moo Madi pelong yaka a tlotswa;

Ho bokwe Bitsong la Hae!

Keya ipotsa hore leka kgona ho inamisa dihlooho motsotswana.

Ke pholositswe ka semaka dibeng, (Na ho jwalo?)

Jesu ka lerato O hlola ka hare,

Sefapanong moo A neng A nkamohela;

(Oho, hle!)

Ho bokwe ho …

112 Jwale inamisang dihlooho tsa lona le rapele.

Ebe, ho bokwe Yena …

Nahana ka tsela eo A ileng A loka ho wena, mathata ao A ileng ao tshidisa ho oona. Ha bana ba banyane bane ba kula, Modimo O ile A bafodisa. Ha o ne o robetse mane sepetlele, A ntse ao emetse, ho ile ha etsahalang? Ke mang a ileng ao jara? “Ke Morena yao fodisang?” Hopola seo o ileng wase bolela hao qala ho kena ka phapusing ena? Hopola ha one o nale … bohloko ba pelo?Oho Modimo! O ile A etsang?

Ho bokwe Lebitso le letle la Hae!

Ho bokwe Lebitso le letle la Hae!

Mola sefapanong moo A ileng a nkamohela,

(O o nka mantsweng a hao)

Jwale hare ke re hameng.

113 Atamela motho ya dutseng pela hao, motshware ka letsoho, ore, “Modimo A o hlohonolofatse, moena. Modimo A o hloholofatse, kgaitsedi, ke thabile haholo hoba Mokreste. Na le wena jwalo?” Tshwaranang ka matsoho le motho ya dutseng pela hao.

Moo sefapanong moo A ileng a nkamohela;

Ho bokwe Lebitso la Hae!

114 Ke-Ke rata ho ikutlwa ka tselaeo. Ke rata ho sebeletsa Modimo ka tsela eo ke bina ke hama. Se seng se etsang hore hobe le se seng ho sona. Ho utlwa feela eka ho nale se Seng se haufenyana! Ho etsahalang? Mo ho altacalo, ha baetsadibe bao ba amohela Kreste, Mangeloi A ya phahama ho tloha ditulong tsa oona, ke sona se etsang hore o ikutlwe ka tsela ena. Na o dumela seo, Moena Hickerson?

Oho ho bokwe …

Ena ke tshebeletso, ha moya o sebeletsa Modimo. Lentswe le tswile, o ya bona. Moya o Halalelang o ya le kolobisa jwale.

… Bitso le letle!

Moo pelong yaka Madi a tlotswa;

Ho bokwe Bitso la Hae!

115 Ntate wa rona ya Mahodimong, jwalo kaha botle, Boteng ba Moya o Halalelang bole mona hoka hlohonolofatsa bana ba Hao, ka nako tse ngata Boye bo lokise diphoso tsa bona, “Hobane mora emong le emong ya tlang ho Modimo, o lokela ho lekwa le ho lokiswa, leho fumana thupello ya bongwana, kgalemelo,”e seng ka maikemisetso; e mong le emong. Empa hhare mamella kgalemelo ya Ntata rona, mme re beha ditholwana. Keya rapela, Modimo, O tla ruta ngwana emong le emong hoka tseba seo. E seng ho tsamaya, ka tsela ya monahano, haba mpe ba tsebe Modimo hore sena ke tlhonolofatso ho bona. Lebese le phethahetseng la Evangedi, le tsholohela meyeng ya bona, lebese le manotsi a tswang lefatsheng la Kanana, veine e ntjha hoka batsoseletsa tumelong; ho sebeletsa, pelo diiname kapele ho Wena, matsoho a phahame, dikeledi dileketla marameng, ka kgutso, tshebeletsong.

116 Oho Modimo, ke thabile haholo! Ke ya O rata haholo, Morena! Ke rata ho hlaisa maikutlo aka ho Wena, ha nka kgona, ka teboho feela, ke hlahisa mabinabina a pelo yaka, hore ke ya O hlompha, Wena yasa lekanyweng. Keya O rata. Ka nako tse ngata, mathateng, re bona difofane moyeng, dhloleha, dipotoloha; dishebile lefatsheng ka tlase ho nna, dipotoloha, thapelonyana feela, mme se boele se tsamaye hantle feela; ke tseba hantle feela hore kamora motsotswana ke tlabe ke shwele. Ke eme kapela baloyi le diabolose, bahlasela batla pele, thapelonyana feela, e etsa hore satalle, tsi.

Ka tsela eo madimona a hweletsang atswa baneng ba Hao, ka thapelo. Oho, lerato la Hao, Morena! O ya bona bana ba banyane, bakula, batla, bare, “Ntate, na o ka nthapella?” Ke bona hore O ntse O le teng mona, O thudisa ngwana, jwalo kaha mme a etsa feela. Kamoo re O lebohang! Mohlomong mathata a tlang. Mohlomong mathata a etla. Rea tseba hore, hare labella pele, sefefo sa lefu mane. Jwalo ka Davida wa kgale a itse, “Hake tshoha bobe, hobane O nale nna.” Rea O leboha. Rea O hlompha. Hare bona meya etla ho Wena; dihlotsa, batshwarehileng, difofu, ditholo, dimumu difola, kaho bonahatswa ha boteng ba Hao.

117 Hlohonolofatsa mohlatswana oona hare ntse re eme. Rea O leboha ka moya o mong le omong otlang ho Wena. Mme re rapela hore otla bahlohonolofatsa, haholo kajeno. Haeke ere, ho tloha ka tsatsi lena hoya pele, mathata ohle le matshwenyeho a bona a fele; ha ntwa ya bona le Modimo e feele kajeno, mme ba boelane le Modimo ka Madi a Mora wa Hae, kaho tseba hore O ile A fana ka Mora wa Hae hore A kgone ho kgaole ntwa mahareng a Modimo lemotho, ho kgutlisetsa motho ho Modimo, eo e neng ele sera le Modimo, mme jwale ba atameditswe, mme Modimo O baamohetse jwalo ka bara le baradi. Mme jwale haesale baditjhaba le dira, empa ke bana baratehang. Mme reya rapela hore bake bahlokomele seo. Se dumelle sera ho tlosa seo pelong tsa bona. Empa, etsa hore bahlokomele hore O nnile wa kokota pelong tsa bona mme ba o amohela, baphahamisa matsoho a bona. Seo e nee le sona, Morena. Mme reya rapela hore bahlokomele seo mme ba O rate kamehla le baahisane. Hobane re kopa sena ka Lebitso la Kreste. Amen.

Tjhaba hore potoloha bosiu le motsheare,

Jesu, ke kganya ya lefatshe.

118 Retla tsamaya Kganyeng ena, ke Kganya e ntle

Etswa moo marothodi a mohau a kganyang;

Tjhaba hore potoloha bosiu le motsheare,

Oho Jesu, ke Kganya ya lefatshe;

Tloho, bahalaledi batumelo, bolelang,

Jesu, ke Kganya ya lefatshe;

Ebe tshepe tsa Lehodimo ditla lla,

Jesu, Kganya ya …

Na o ya Morata?

Hare bine jwale, na retla etsa seo?

Retla tsamaya Kganyeng ena, Ke Kganya e ntle

Etswa moo marothodi a mohau a kganayang

Tshaba hore potoloha bosiu le motsheare,

Jesu ke kganya ya lefatshe.

Ke nahana hore ke tletse ke tsoseletso. Oho, hare ke re bineng hape. Na retla etsa seo? Hare kwaleng mahlo a rona re phahamisitse matsoho a rona. Canada, leha ekaba o tswa kae feela, sehlotshwana sena se mona setswa naheng tse fapaneng. Ha re bine jwale, kwala feela mahlo a hao, o phahamise matsoho.

Retla tsamaya Kganyeng, ke Kganya e ntle

Etswa moo marothoding a mohau a kganyang

Tjhaba hore potoloha bosiu le motsheare

Jesu ke Kganya ya lefatshe

E bine ka khoto motsotswana, kgaitsedi.

119 Selekaneng sa kgale ene ele Pilara ya Mollo e neng e etella BaIseraele pele. E nee le Kreste, Lengeloi la selekane. Bohle ba tsebang seo bare, “Amen.

Selekaneng se setjha, O ile A itlhahisa naming, hoka tlosa dibe, hoka re etsa bara le baradi ba Modimo.

Ka tsatsi le leng, tseleng, hwatla, MoJuda ya sa hlompheng, are o ilo tshwara bao bantseng bal la, leho rorisa Modimo, leba porofetang. Mme a kopana le eng? Kganya e ntle. Kreste o ka mmele o feng ha jwale? Kganya, yona Pilara ela ya Mollo eo A neng A le yona ho tloha ho qaleng. A kopana le Saule wa Tarasheshe, mme Kganya ya Atamela haholo ho yena, mahlong a hae, ho fihlela e mofoufatsa, mme Yare, “O Ntlhorisetsang?”

Are, “O mang, Morena?” Yare, “Ke Nna Jesu.”

122 Kajeno, Ke Enwa, O nale rona. Re bile re nale setshwantsho sa Hae hare ho rona. Na O ya rateha? Ke yena maobane, kajeno, leka hosa feleng. Jwale ke eng?

Retla tsamaya Kganyeng, (O tiisitse Lentswe la Hae. O ya phela.), Kganyeng e ntle,

Tloho moo marothodi …

Jwale bakulang ha battle sefaleng ho potoloha aletare jwale, baratang ho rapellwa.

Tjhaba hore potoloha bosiu le motsheare,

Jesu ke …

Ke rata hore o bapale, Mofodise e Moholo.

123 Honale setlang mohopolong waka. Kea hoopla ka nako enngwe tshebeletsong, ken eke rapella bakulang. Ho ne ho nale mosadi ya ileng a tliswa sefaleng ya qhwadileng ngwanana ya monyane. Mme Moya o Halalelang ole teng. Mme ba..Jwale, retla qeta metsotsong e leshome e latelang. Mme batlisa ngwanana ya monyane ya qhwadileng, mme o ne a-a nale polio, bare e bitswa paralase, e isang ho qhwaleng hohang. Mme maotonyana a hae a manyane a ne a leketla, mme a sa kgone ho tsamaya. O ya tseba hore ke kae moo ke neng ke tshwere tshebeletso eo ya phodiso? Leha o ka makala kamoo eleng ka teng, e ne e le mane Dunkard. Dunkard, e seng Pentacostal; Dunkard. Hone hose motho ya neng a ntseba, hore ke teng moo, hose motho wa kereke. Bane basa tsebe letho ka kolobetso ya Moya. Modimo O ile A nkgannela moo. Ho bua feela ka Lehodimo lefatsheng, lerato leho phomola jwaloka hona jwale. Kare jwale, “Jwale reka qala mola waho rapella.” Kare, “Bohle ba lona ba nang le dikarete tsa ho rapella.”

Ho qala nomorong e itseng, “Emang ka letsohong laka le letona.” Bane bapalama. Mothong yaka bang wa bobedi, hone ho nale mosa ya tshwereng ngwana ya qhwadileng, ngwananyana e monyane. Moya o Halalelang wa qala ho bua ka seo. Mme mosadi ya neng a dutse pianong, o ne a bapala:

Ngaka e kgolo e haufi,

Jesu ya mohau,

O bua le pelo tse bohloko hore dithabe,

Haho Bitso le leng empa Jesu!

124 Ha a ne a letsa dinoto tseo tsa ivori, kene ke nale botlolo e nyane ya oli ka mokotlaneng waka, eo ken eng ke entse. Ene ele oli ya mohlware e neng etswa sefateng sa mohlwareng. Ke ile kaya rapella bakulang bosiung boo, mme kaba Moyeng yaba keya lla, dikeledi tsa theoha sefahlehong saka. Kene ke nale oli ena, ka fumana hore oli ena e … dikeledi dine diwela ka hare ho oli ena. Ka tswa kaya lata karolo tse ding tse tharo tse itseng, mahloko … karolo tse itseng, mme ka tlotsuo ka hare ho tsona. Ka dinka ka tlotsa ngwanana ka yona.

Ka beha matsoho hodima hae. Mme kare, “Ntate ya Lehodimong, O Ngaka e kgolo, mm eke mona o teng ha jwale?” Mme ngwananyana ya monyane a ntebella, a raharaha, a qhoma ka hare ho matsoho aka, mme a wela fatshe, mme a matha a tlala ntlo. Mmae a idibana; Dunkard. Mosadi ya neng a letsa piano a lebella a ba mosweu sefahlehong mme a idibana. Mme piano ya tswella ho bapala:

Ngaka e kgolo e haufi,

Jesu ya mohau,

O bua le pelo tse bohloko hore dithabe,

Haho bitso le leng empa Jesu!

125 Ngwananyana e monyane wa Dunkard a dutse fatshe mola, ka fumana a hulela moya ha boima. O ne a soka a utlwa ka pentakonta. Ngwana ya motle ya monyane, ka moriri o mosweu, o blonto, o lokisitsweng. O ya tseba hore ba apara ka tsela e feng, ka katiba tsenyane tse tshweu. Eile yawa hlohong ya hae. A phahamisa letsoho a qalella ho bina. O ne a sa tsebe hore o binang, o ne a le Moyeng haholo.

Mme kere kaofela ha yona, ka mokgwa o le mong, yatla, e lla aletareng leho amohela Morena Jesu. Mme Moya o Halalelang waba kolobetsa hang feela, e mong le emong, ka lerato. Ka tsela eo baneng bal la ka yona, ba lokisa ditaba, batshwarana ka matsoho, jwalo jwalo. Pentakonte.

Jesu Yena eo o teng mona ha jwale. Jwale o seke wa leka ho …O ya bona, o leka ho nahana, “Jwale,”o behile mohopolo wa hao ho se seng moo, mohlomong sena, kapa , “Ketla nka monyetla.”O ka mpa wa kgutlela setulong sa hao, ho fihlela o feditse ka mohopolo wa hao, “Sena ke sona.”Ha o fumana seo, ho fedile. Ho fihlela ka nako eo, se ntse sele teng.

128 Jwale haeba letla, ha leka atamela hoya kamoo leka kgonang aletareng, mme le tlatse dibaka tseo. Ke tlilo kopa Moena Neville ho nthusa mona. Ke ena oli; ke rata Moena Neville hoka tlotsa e mona hake ntse ke ba beha matsoho. Jwale hale fela le dumela, ke sona sena. O dumela ka pelo yohle ya hao. Jwale hare bineng hanyane, kaofela mmoho, jwalo kaha re bina jwale, Ngaka e kgolo e haufe.

Ngaka e kgolo e haufe

Jesu ya mohau,

O bua le pelo e bohloko ho e thabisa

Oho, utlwa Lentswe la Jesu.

Monate wa pina ya mangeloi

Monate wa Lebitso malemeng a batho,

Monate wa pina ya thabo,

Jesu, ya hlohonolofetseng Jesu.

Jwale dihloho diiname.

Tsamaya ka tsela ya hao hoya Lehodimong,

Mme o nkile Lebitso la…

129 Ntate wa rona ya Mahodimong, “ Thapelo ya modumedi e tla fodisa bakulang,” ho bolela Lentswe. “Mme Ellia e nee le monna ya nang le seo re nang le sona.” Mme, Modimo, hare seke, re seke raba molato ka hore re entse Evangedi hore e be thata ho batho jwalo kaha e entswe ke monna ho nale Modimo. Jwale re mpa re tlilo latela molao feela. Ka dipina tsena le difela, re kene kopanong e hlohonolofaditswe hammoho. Ka tsela e jwalo, re nale Moprista e Moholo ya tlang le rona, O ile A kena hammoho le rona, mme O kgona ho ameha feela ka tumelo. Mme ke romela mosebeletsi ya tshepehang wa Hao, Moena Neville, monna ya tshepahalang, ya lokileng, jwalo ka Ellia, ya nale lerato jwalo ka Ellia, kaofela ha rona. Mme keya moromela.

130 O itse, “ Bake batlotsuwe ka oli, leba rapelle,”bona, Mmeleng, “thapelo ya modumedi e fodisa mobabi.” Mme ke rapela ka pelo yohle yaka, Morena bakeng sa motho ka mong. O tseba ditlhoko tsa bona. Mme ke rapela hore O tla bafodisa.

Jwale, Jakobo o ngolletse kere seo, tlasa tshususmetso ya Moya o Halalelang oo a o neilweng ke Modimo, e bopilweng ke Modimo pele lefatshe le thewa.

Jesu, Ha a tsamaya, O itse, “Ba behe matsoho hodima bakulang, mme batla fola.”

Jwalo kaha ke romela moena mona ho etsa mosebetsi oo Moya o Halalelang O ile wa laela Jakobo, hoba tlotsa ka oli; mme re boetse re yatla ka taelo ya Morena Jesu le Moya o Halalelang, hoka babeha matsoho. Mme batla fola.

Jwale, Morena, ka pelo yaka yohle, ho nale batho ba bangata hoseng hona ba nang le nna mona, ka matla a ka ohle, ka sohle seo ke nang le sona, ke rapela thapelo ya tumelo bakeng sa bohle ba emeng mona, ke kopa hore basebe le pelaelo mehopolong ya bona, bakgutlele ditulong tsa bona ka tumelo ya hore Modimo O kgonne ho fihlela seo baneng ba se kopile, le hore Lentswe la Hae letlilo phethahatsa phodiso ho bona. Ke rapella tlhohonolofatso ho bona, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

134 Jwale e mong le emong a …

Hake neke rapella ngwanana e monyane ke bile ke porofeta, ka ntho e kgolo e hlahileng hlohong le le sefahlehong sa hae, le tsela eo e tlang ho nyamela ka yona leho fola. Ngwanana eo ke enwa, o fodile ntho e nngwe le e nngwe, sefahlehong le hohle. Mme mme o motlisitse, bakeng sa tlotliso ya Modimo, leho bontsha hore e omme, haho letho haese letheba feela. Kgaitsedi, Jesu o itse ka nako enngwe, “Na hone hose ba robong bailing bafodiswa?” E mong o ile atla a tlilo leboha, o ya bona. A tlilo leboha Modimo ka seo. Jwale, moratuwa, moriri o tla mela hodima seo. O ya hoopla hore Moena Branham o ile a reng ho wena tsatsing lela, o tla fola o itekanele feela.

Are inamiseng dihloho re lebohe Modimo.

136 Jwale, Ntate, rea O leboha ka phodiso ya Hao. Rea O leboha ka mme eo ya tshepahalang le ngwanana wa hae, ya ileng a tla hore bontsha seo Jesu A se entseng bophelong ba hae. Ho bona ntho ela e tshabehang e mpe, e neng e tshwana le mofetshe, e hlahile hlohong ya hae le lehlakore, o ile wa fodisa seo mme wa e tlosa ntho eo. Re ya O leboha ka seo. Mme re kopa hore o hlohonofatse mme eo, ya thabileng pelong ya hae. Ha ngwanana eo ya monyane e se ele mosadi, ha ake a pake thorisa ya Hao.

Mme jwale kentse ke tswella ho O neha bakulang, jwalo kaha Moena Neville a ntse a ba tloysa ka oli. Mme bake bafumane tlhohonolofatso jwalo ka ngwanana enwa e monyane. Ha bane baka dumela feela jwalo ka tumelo ya bana, jwalo kaha ngwana enwa a ile a etsa, ho lokela hore hobe jwalo.

138 Hantle feela. Ke thabile haholo hoseng hona, rene rele nakong yahoo sebeletsa le nakong yahoo kopana mmoho, e mong le emong, ha Madi A Morena Jesu a ntse a re hlatswa dibe. Mme re …

Ho bao eseng maloko a tshebeletso bat eng mona, re batla ho leamohela hape. Tlohong mantsibueng ana, tshebeletsong ya mantsibua. Haeba le le teng motseng mona le lakatsa hoka hlaha mantsibua, nka thaba haholo. Mabati a dula kamehla a butswe. Harena mokgatlo, le mekgwa e meng e itseng … Kreste, e seng melao empa lerato, haho buka empa ele Bibele. Mme re batla lona, reya le mema, le menngwe le lona.

140 Mme ke boetse kea kopa, hale tsamaya le kena maetong a lona le tloha motseng mona leha letswa ka hare ho naha ena, hore le nkgopole dithapelong, jwalo ka mosebeletsi wa lona ho Kresete, leho- le leratong le kopanong ya Moya o Halalelang. Ke lokela ho tsamaya haufinyane, hoya-hoya Canada, le California. Hantle ntle, ke fallela California. Jwale ke-ke kopa le nthapelle, haholo thapelong, jwale ke fumane se seng bakeng saka ke lokela ho nka qeto kapele, leya bona, mme seo se sebedisa kelello yaka haholo, mme ke-ke ke rapela hore letla-letla nkgopola pelong tsa lona le nthapelle. Hobane, keya tseba hore thapelo e fetola dintho. Thapelo ke yona e re etsetsang dintho.

141 Jwale, kajeno, ke-ke maswabi kajo letshwarella, le ho tshwarella moena ya ratehang, moruti mona, hose tle sefaleng. Ke maswabi, empa mohlomong hake tsebe…ke lokela hore ke etse kapele. Ha keya ka kahlokomela e nngwe ya mehlodi ena ya ditaba, e beilweng tafoleng. Empa ha moruti a ntse a shebana le seo…moena o tswa kwana England, o itse, o batla mpona metsotswana e mmalwa. Mme ke rata ho bona moena. Mme ke lakatsa eka ekabe ho nale nako ke letshware ka matsoho kaofela, empa nako haeyo. Jwale, bakeng sa ho-sa mohlodi oo hoseng hona mona, o ka letsetso mongodi waka, Moena Cox ya dutseng mona, mme ke yena ya fanang ka nako. Ke lona lebaka le etsang hore re etse nako-ke lona lebaka le etsang hore re etse nako ya rona, hore re kgone ho dumella ntho tse ding. Empa moena enwa, a sa tsebe seo, mme a tswa England. Ke lokela kebe ke tlohile sebakeng sena pele ho metsotso e leshome le metso e mmedi, hore ke-ke, eya, hora ya leshome le metso e mmedi, hore-hore ke potlake ke tlohe. Bohle letla ntshwarela, ketla ya phapusing le moena bakeng sa dipotso, metsotso e mmalwa feela. Mme ketla boela kele bona hake kgutla. Nthapelleng.

142 Tshebeletso jwale e tlaba- mane Kerekeng ya Philadelphia. Labone mantsibua. Re tlabe rele Holong ya Kopano, bekeng ena e tlang, ka Laboraro mantsibua. (Keya leboha, monghadi.) Re tlabe rele-mola-mola Full Gospel Men’s Fellowship, Mose. Mme ke lokela hoya bua mantsibueng a…hoseng ha mashome a mabedi le boraro, mane Leamo-Hotelen ya-ya Minneapolis, Minisota. Mme ebe Holong ya Kopano, ke dumela hore ke, bolatelang, bosiu, e leng Moqebelo. Mme ka-ka Sontaha, ke mane Hearts Harbor Taberenacle le Moruti Gordon Peterson, mme ke tshebeletso ya thero. Mme Mantaha mantsibua, le Mantaha letsheare, kopanong matsatsi a mahlano.

143 Mme ebe ke nale HOITSWE KE MORENA ho e isa ho mosadi e mong mane bophirima ba Canada. Mme keya hodimo moo, mosadi waka o ya le nna, le bana, bakeng sa nakwana.Mme ke tlilo kgutla tlase-ho, theoha, ho ya bona motswalle, Ern Baxter. Ke nale se seng se ke lokelang hose bua le yena mane Vancouver. Mme hang kamora seo, key a mane Washington, ho Monghadi Rasmussen, bakeng sa tsatsi le le leng ho moetela.

Ebe ke theohela tlase mane La Crescenta, California, ho lokisa dintho tse ding diboele maemong, eleng, tente yaka e se e lokile e lokela ho kena tshimong jwale. Mme, jwale, ketla qala mane hlakore le Bophirima la California, ke fetele jwalo California le Arizona, mariheng a na a tlang, Morena ha a ratile, ka tshepo yah ore nako e tla buleha hore keye Afrika hape. David DuPlessis le banna ba bang ba bangata bat eng mona hotswa Kopanong ya Afrika, bane ban ale nna kopanong ena. Ho kopana mane hodimo, moo ke ilong ho kopana le Moena Arganbright le hoba le thapelo, leho bona hore na kopano e latelang e ho kae.

145 Na le ya Morata? Ho lokile. Hahole jwalo le lokela ho nthata le nna, haeba le Morata, hobane ke ho Yena. Mme reya ratana. Morena A o hlohonolofatse.

Moena wa rona ya ratehang Neville, Morena A o hlohonolofatse, re ya leboha ka nako, Moena Neville.