Ho Tjhesehella Tumelo (56-0200)

E-1 Key a leboha, Moena Arganbright. Dumelang mantsibueng ana, metswalle. Eo e bile boitsibiso bo bottle haholo, na haho jwalo, “Mopresidente wa United States”? Re thabetse hoba mona mantsibueng ana, ka hare hoo ditoramo ena mona Georgetown, Indiana.

Hake ntse ketla jwalo ka tsela metsotswaneng e mmalwa e fetileng, ke ile ka hoopla ho hong. Tshebeletso yaka ya phodiso ya pele, e bile mona Georgetown, Indiana. Leka moo ke hopolang kopano ya Wofe Grove mane, hake ne kele mane Wolfe Grove? Ho nale ya phahamisitseng letsoho, a mabedi, kapa a mararo eyabo kene kele mane Wolfe Grove. Ke nahana hore hone hole mosadi ya monyane moo, ya neng a dula mane New Albany, o ne a ile a hlotsa dilemo tse mashome a mararo a metso e mehlano, a tsamaya kgetlo la pele. O ne a le seritsa, o ne a soka a tsamaya hohang .

Jwale, ke ntse ke tshwere ona Molaetsa ona oo le kajeno mantsibueng ana. “Jesu O tlile ho pholosa leho fodisa,”mme hake so fetole letho. Ho tloha ka nako eo, ho bile le dintho tse ngata tse etsahetseng. Ke bone dimilione ditla ho Jesu Kreste. Meka le mehlolo ho pota lefatshe lena. Ho rapelletswe Marena le mahosana ho tloha ka nako eo, mme bafola ka mohau wa Modimo wa rona. Mme re thabela seo, mantsibueng ana, hore Modimo e ntse ele Modimo, mme ha A fetohe.

E-2 Ke thabile, mantsibueng ana, ho bona motswalle, Ngaka Cobbles mona. Hake tsebe hore hose ho nale motho ya le tsebisitseng yena kapa tjhe, hotswa mane Kerekeng ya Open Door, hola Louisville. Na oile wa tsebiswa, Moena Cobbles? Na o ka ema motsotswana. Ke-hake rate ho mophoqa. Empa, Ngaka Cobbles, hotswa Kerekeng ya Open Door. Ke motho ya haufe haholo le batho bohle, ke nahana jwalo, hobane o nale tshebeletso yaleqhubu la radio, mme ke tshebeletso e bohlokwa haholo eo.

Mme ke nahana, re nale ditshebeletso tse ntle haholo mane Louisville, Kenturky, mmoho le Ngaka Cobbles. Ke thabo e kgolo ho kopanela le yena haholo ditsheletsong. Ebe, le bana ba bang ba sebeletsi mona, hape, ke nahana hore ba bang ba bona ke ba tshebeletso tsa hae mona. Mme, baena, leha ke sa le tsebe ba bang, empa ke thabile hale le mona, hoka kopanela tshebeletso ena ha mmoho. E bile ntho yaka pelenyana feela. Hake yaka ka tseba ho fihlela maobane, ke dumela hore ho jwalo, hore ketla kwano.

Mme Moena wa rona Arganbright, o ... e mong wa bashemane ba lona mona hotswa hona mona, hobaneng, leya tseba hore o ya sebetsa, sena o se etsa kamora nako. Jwalo kaha Moya o moroma, hobaneng, a qale ho tswela pele.

Haufenyana tjena, kene ... Oho, dikgwedi tse tsheletsng kappa tse robedi tse fetileng, kene ke dutse hae, ka tsatsi le leng. Kene ke itukisetsa hoya Denver, Colorado, kopanong. Mme thakanyana le leng la kena ka tlung, mme lare, “Moena Branham, ke bile le tshenolo e kgolo hotswa ho Morena.”

Kare, “Eya, monghadi.”

Are, “Modimo O beile Zurich, Switzerland, pelong yaka, hoya moo.” Kare, “ O batla hoya le nna na?”

Kare, “Ho lokile, ke nale bosiu bole bong mane Denver. Mme keya kopanong enngwe.” Kare, “Haho bohlokwa hakalo, hobaneng na?” Ha kentse ke nahana ka seo, hobaneng, ho bonahala eka ho nna, hake tseba hore Moena Arkanbright o nale tshenolo ya se seng, ene ele ntho e njtle haholo, mme e tswa ho Modimo.

Mme re ile raya Switzerland, mme Modimo A refa meya e mashome a mahlano. Ra, tloha moo, ra leba Karisruhe, Geremane, mme A re neha hape dikete tse mashome a mahlano. Mme yaeba lekgolo la dikete la meya ka nakonyana e kgutshwane. O ile A re hlohonolofatsa haholo! Mme re ntse re noha hlabuleng lena, kapa ha hwetla le qala, ho kgutlela Afrika, le Switzerland, India, le maeto a mangata ho potoloha le naha.

E-3 Ke leba jwale hola Minnisota. Minnisota, ho nyolohela dibakeng tse latelang bakeng sa tshebeletso. Mme, tlase, Sioux Falls. Hoya kwana Mexico ya kgale, ho theohela motsemoholo Mexico, areneng e moo. Re kgutle, reye ka lane Botjhabela bopela lewatle. Mme ebe, ho tloha moo, ho leba Anchorage, Alaska. Mme retlaba le kopano ya mona Amerika. Re nale ... tente e ntjha e tlang, ho dulang dikete tse mmalwa tsa batho kahare, le makoloi a diphahlo, jwalo jwalo, bakeng sa kopano tse mmalwa tsa Amerika.

Re fela re hloka thapelo tsa lona batho baling teng mona. Mona ke hae bathong, le ya tseba, hoba hae hape, mme re lebohela thapelo tsa lona.

Jwale kaha re tlile ditshebeletsong tsena tsa bo-evangedi tsena tse nyane, hare yatla emela kereke e feng kapa e feng, leha ele mokgatlo o feng kapa o feng, kapa sehlopha sa batho baitseng. Re tlile feela hobane re rata Jesu, mme ke ya tseba hore le ya morata le lona. Mme retla bakeng tse kang tsena bakeng sa ho kopanela, leho kopanela Lentsweng la Hae, le ditshepisong tsa Hae tsa ditlhohonolofatsong tsa Hae. Mme ke ... Ke yona feela kgothatso eo re nang le Yona, ke dikopano tsena.

Mme re thabile mantsibueng ana, bakeng sa Moena Tommy Nickelson ya leng hara rona, mona, eo ke dumelang hore o se a ile a tsebiswa ke Moena Arganbright, eo e leng mongodi wa pampiri ya Lentswe la Banna ba Bakreste, matjhabeng. Banna bao ke thabelang hoba le bona. Ke banna ba Bakreste Bakgwebo ba entseng mokgatlo oo ba ntshehetsang ka ona, mme o fetohile ntho ya mose ho mawatle ho sebetsa le teng. Hangata ke bona batshetsang maeto aka ha ke tsamaisa evangedi ena. Mme yena ke mongodi wa mokgatlo oo Lentswe la Banna ba Bakreste.

Ka tsela e jwalo rene re tswile, kajeno, re ntse re nka bopaki batshebeletso tse fetileng, leho bona hore na Phodiso e Halalelang eya tshwarella kapa tjhe. Re ile ra theohela mane ho Mofumahadi Carter. Ke tshepa hore o teng mona mantsibueng ana. Georgie le Mofumahadi Carter. Mme Georgie ke emong wa baileng bafodiswa. Ke dumela jwalo, lemong tse kabang leshome le metso e mene, kapa tse leshome le metso e mehlano tse fetileng.

Mme emong wa lona banna bahaufe mona, Monghadi Hall, ene ele emong wa karolo ya Kereke ya Milltown Baptist, moo ke neng ke leng moetapele teng. Mme o ne a ile a fodiswa lemonyaneng tse mmalwa tse fetileng, lefung la mofetshe; dingaka dise dimotetse mane Louisville, leho potoloha naha. Mme o hantle ke enwa moo a leng teng, mantsibueng ana, a shahlile a bile a kwenne. Ke monna a dutse mona.

E-4 Re ile sebakeng seo Lengeloi la Modimo le ileng la theoha leho mpolella hore ke etse eng.

Mme jwale, metswalle ya Bakreste, ntlheng ena, retla tabeng ena. Hare bolele hore re ya fodisa, jwalo kaha tshebeletso ya rona e sa itlame hore e nale Phodiso e Halalelang, empa re dumela ho Phodiso e Halalelang hobane ke karolo ya Evangedi. Mme Phodiso hae diatleng tsa monna. Phodiso e Matleng a Modimo. Mme Modimo ke Yena ya fanang ka Matla ao ho monna ya itseng.

Modimo O file Kreste - taelo ya hotla lefatsheng, hore shwela, dibe tsa rona le malwetse. Lengolo le boletse jwalo, “O ipelesitswe malwetse a rona, ka maqeba A Hae refodile.” Re fodile ke lekgathe le fetile, “re fodisitswe.” Mme re dumela tlasa boipolelo batumelo ya rona, hore Jesu, Moporista e moholo wa rona, O shwele A ba A tsoha, hoka tlosa dibe tsa lefatshe, mme O dutse letsohong le letona la Modimo, Ntate, mme moo A buella maipolelo a rona. Mme ha A shwela dibe tsa rona, hone hose tsela yah ore A ka shwela dibe tsa reona ntle leho shwela malwetse a rona.

Malwetse ke ditholwana tsa sebe. Jwale, mohlomong hao ya sitwa, hase lebaka le etsang hore o kule. Empa e bile ka baka la sebe ho bileng le ho kula ho qaleng, seo se ile sa tlisa ho kula lefatsheng. Pele hoba le sebe, rene re sena malwetse. Mme yare ha ho kula ho qala, mme sebe sene se kene.

Mme, jwale, o kase sebetsane le sebe, ka tsela enngwe, ntle leho sebetsana le malwetse, kapa se seng se malebana le sebe. Sebe, se tlisa lefu. Ha lefu le ... Mme ho kula ke tsela ya pele e isang lefung, ha ho kula ho nka karolo mmeleng wa hao.

Bosiung bokang bona, kopanong e kang ena, ho nkile matsatsi a mabedi hore re le kopanye hore letlo kopana mona moahong ona, mantsibueng ana. Ho tlaba thata hore re kene tseleng eo le tlileng ka yona, hobane hangata kopano tse kang ena dire nka dibeke, hoka dihlalosa. “Ho kula ke eng? Hotswa ho kae?” Haho le leng lebaka ntle leho hlalosa seo. Mme haho tsela yaho phekola seo ntle leho tseba sesosa.

Kene kere, mona eseng kgale. Hake ya ngakeng ... Hake kgahlano ledingaka. Boradithipa, babuwang batho, dipetlele, tsohle tseo ke leano la Modimo. Empa haekare keya ngakeng ke fihla ke mmolella hore ken ale hloho e bohloko, mme a fihla a mpha dispiring, mme are, “Jwale, matha mmoho, Billy, sena setla loka.” Jwale, monna eo o ya nteleka ka tsela e jwalo. O ya bona? O lokela, ho ... Mme ngaka ya sebele e lokela ho ntlhahloba leho bona hore na molato ke eng ka nna. Mme a qalelle ho ntshebetsa, a fumane hore molato ke eng, a qale moo ho sebetsa.

Jwale, ke yona tsela eo re lokelang ho sebetsa ka yona eo ho Phodiso e Halalelng, kapa pholosong ya meya. Haeba ho nale motho ya tlang mme a fihla are o kgathatswa ke sena ka-ka baka la pholoso ya hae, ntho ya pele eo a lokelang ho e etsa, lona baetapele, le theoha jwalo ka mola, ho fihlela morao mane, ho fihlela le fumana se sosa sa taba ena. Ho tloha moo le fumana hore taba ena le e sebetsa ka tsela e jwang. Phodiso e Halalelang e ka mokgwa o jwalo.

Eleng hore, Phodiso e Halalelang hase Matla ao Modimo A fang motho e mong ya itseng. Phodiso e itshetlehile feela boteng.

E-5 Ke rata hole botsa se seng mona, hobane ke ya tseba hore ho nale baruti mona hotswa dikerekeng tse ding tse fapaneng. Le rera jwang molaetsa bakeng sa meya? Ntho ele nngwe fela ... O ka sere ... Rere, “Jwale, ke ile ka pholoha, Moena Branham. Ke pholositswe lemong tse leshome tse fetileng. Ke pholositswe lemong tse mashome a mabedi tse fetileng.” Tjhe, seo ke phoso e kgolo. O amohetse seo ka nako eo feela, mohlomong, lemong tse leshome kapa mashome a mabedi tse fetileng. Empa lebaka ke hore lemong tse sekete le makgolo a robong tse fetileng, ha Jesu A eshwa mane Kalvare. O ile A fedisa molato wa sebe, kaho sa feleng, hona moo. Ke hona moo A ileng A lefa molato, A etsa sehlabelo se seholo, ka lefu la Hae mane Calvare, yaba reba le tokelo ya pholoso. Molato o lefilwe.

Jwale, na hase seo o lokelang hose etsa. Ke seo A se entseng. Mme jwale, seo, “O ipelesitse malwetse a rona, ka metopa ya Hae re ya fodile.” O ya bona?

E-6 Ke nnile ka bua ka makgetlo a mangata, hore o kase - leha e kaba ka tsela e feng feela ... sepente, kapa phoofolo e feng hlakoreng laka, e kena hlakoreng laka ho mpolaya, haho hlokahale hore nna ke leke ho itwanela. E bate feela hlohong ya yona. Bolaya hloho ya yona; e bolaya mmele kaofela.

Jwale, ho jwalo feela ka Phodiso e Halelang. Ha Jesu A henahena malwetse kapa sebe, mane Calvare, O ne A nkane le hloho ya sona, sebe. Mme, kaho etsa jwalo, o ne A sebetsana le ho kula ha sona. O ne A kgaole feela mohatla. O ile A bolaya hloho ya sona, mme seo se ile sa fedisa ntho enngwe le enngwe, ho kgutlisa leloko lohle la motho, ntho enngwe le enngwe eo leloko la Adama ... kapa seo sebe se tlileng ka Adama mane tshimong ya Edene. Mme jwale re lokela reje ditholwana, tsa pholoso e sa Feleng, jwalo kaha re amohela Kreste jwalo ka Mopholosi, kapa jwalo ka Mofodisi wa rona. Re nale tseo, tsela ya pholoho bophelo bohle ba rona, ha A etla.

Re ya lekwa. Kaofela ha rona reya lekwa. Kaofela ha rona re etsa dibe. Haho ya senang sebe. Letsatsi le letsatsi re ya sitwa. Paulose o itse “o lokela hoshwa letsatsi le letsatsi” “Mme hare re harena sebe reya ithetsa mme nnete haeyo ho rona.” Bibele ere, “Re etsa Modimo motho ya leshano.” Mme rekase etse jwalo. Jwale, re sitwa ka m ehla yohle. Ke mohau, mohau wa Modimo, o re bolokang.

“Ha re ntse re ipolela melato ya rona, Modimo O ya re tshwarela.” Mme boipoleo ba rona, ha feela bonepahetse, poloko ya hao e lokile. Ho jwalo feela leka Phodiso e Halalelang. Ke tumerlo ya hao ho tsoho ya Morena Jesu.

Ka tsela e jwalo, kene ke nahana hore ketla ... Ha ke nale nako ena e nyane ya ho kopanela le lona, sebakeng sena se dikerekeng tsena, mohlapeng ona o monyane, mona motsaneng ona o monyane wa Georgetown.

E-7 Mme re, re batla ho leboha Moena Arganbright le bao ba entseng hore mosebetsi ona o phethehe. Re leboha le lekgotla la sekolo le ileng la re dumella ho sebedisa phapusi ena ya boikwetliso, mantsibueng ana, bakeng sa tshebeletso ena. Mme ke batla ho leboha moruti e mong le emong ya leng teng mona, le loko le leng le leng la kereke lebang lele teng mona, leha ekaba ke Mopresbaterioan, Mokatoliki, leha ekaba MoOrthodox, Mojuda, leha ekaba eng feela. Re thabile haholo halele mona bakeng sena, re batla hore le tsebe hore hare letlamelle ho eng kapa eng mona tumelong ya rona. Leha e kaba ke eng eo le e dumelang, ha feela le dumela ho Morena Jesu Kreste, mme ke Yena Mopholosi wa lona, o moena kapa kgaitsedi yaka. Mme, jwale, ke yona tsela eo re dumelang ka yona.

Mme jwale re nale Lentswe lena le Hlohonolofa - ditsweng la Hae kapele ho rona. Jwale, haho nale motho e mong yaka kgonang ho-hoka etsa seo ka monwana wa hae, a ka kgona ho etsa sena. Empa hone hose motho ya neng a ka bula Buka, hoka e utlwisisa, haese Kreste ka Boyena. Bibele e ngodilwe ka tshusumetso. Ka tsela e jwalo, reka inamisa dihloho tsa rona motsotswana, hoka bua le Qapi wa yona, pele reka bula Buka ena.

E-8 Ntate ya lokileng ya Mahodimong, re kopane mona ka Lebitso la Mora wa Hao, Morena Jesu, ya ieng A shwa ka thato ya Hae bakeng sa dibe tsa rona le melato ya rona. O shwele hore lopolla bophelong ba sebe, mme O tla re nkela Lehodimong, ka tsatsi le leng O tla kgutla ho re nkela Lehodimong. “O shwele hape hore ka metopa ya Hae retle re fodiswe. O otletswe makgopo a rona. O ile A hlokofatswa hore retle re fumane kgotso. Ka metopa ya Hae re fodile.” Ho boletse moporofeta.

Jwale, reya O rapela, Ntate ya Lehodimong, eba le mohau bakeng sa rona, hobane re nale feela bosiu bona bole bong feela motseng ona. Re rapela hore O hlohonolofatse le bao ba entseng hore mosebetsi ona o phethahale, le bao ba kopanetseng le rona mona, hoka rapela le rona Lentsweng la Hao. Mme reya rapela Ntate, hore hlohonolofatse Boteng ba Ha obo Halalelang, hape. Mme ha phirimane ena e hopolwe ka nako e telele. Haeke ebe phirimane e tshwanang le kopano ya baapostola, ba matsatsing a fetileng, moo batho ban eng ba kopana mmoho, ka sehlotshwana.

Ka bosiu bo bong ha Mohalaledi Paulose a rera, monna e mong, re rutwa hore, o ile a wa ho tloha hodimo moahong mme a shwa. Mme Paulose o ile a robala hodima moshemane, mme Modimo A kgutlisa bophelo ba moshemane.

Re leboha hokaba le yona Evangedi yona eo, mantsibueng ona ana, hoka e rera hara batho, hore Modimo O ntse A phela mme A busa. O ya fodisa, O ya tshwarela dibe. Mme, Ntate, reya rapela, mantsibueng ana, hore O tla hlohonolofatsa rona batho ba Hao.

Mme, jwale, O itse Lentsweng la Hao le ikokobeditseng, sena, “Ha le kopa Ntate eng kapa eng ka Lebitso laka, Ketla etsa seo.” Re dumela hore seo rese kopang, reya se fumana, hobane ke hoya ka Lentswe la Hao.

Mme hare tloha mona, matsibueng ana, ka dihlopha tse fapaneng, malapeng a fapaneng, mme O tla re etela ka tsela e jwalo, hore retle rebe le bopaki pelong tsa rona, le moqoqo wa rona, jwalo kaha re tloha mona, jwalo ka bale bane batswa Emause ka tsatsi lela la tsoho, haba qeta ho kopana le Jesu ya tsohileng bafung kgetlo la pele. Baitse, “Na pelo tsa rona hadi yaka tsa tjhesa, ha A ntse A ntse A bua le rona?” A ke O bue le pelo enngwe le enngwe mantsibueng ana, bakeng sa Lebitso la Mora wa Hao, Morena Jesu. Amen.

E-9 Ho bula Evangedi ya Mohalaledi Juda, ka hare Bibele, eo eleng buka ele nngwe, e nang le kgaolo e le nngwe feela. Mme temaneng ya 3 kgaolong eo, ke lakatsa ho bala temana enngwe, ho tloha hanngwe e nyane hotswa ho yena. Eleng seo ke tlang ho bua ka sona metsotsong e mmalwa. Ebe jwale re se re rapelle bakulang.

Baratuwa, ... ke tjhesehella hole ngolla taba ya poloko, hone ho hlokahala hore ke lengolle,ele hore letle le phehelle tumelo ... e ileng ya tliswa ke bahalaledi.

Ha Morena A hlohonolofatse Lentswe la Hae. Sena ke seileng sa ngolwa lemo tse mashome a mararo kamora Pentakonta, ka mora hore Moya o Halalelang O tsholohele ho bahalaledi ba pele. Juda a ipitsa mosebeletsi, moena wa Jesu Kreste. O ngolletse Kereke Buka ena, a ba bolella hore ba lokela ho tjhesehella tumelo eo ba nang le yona. Sebaka feela, “Tjhesehella.” Hobane, hare lokele hoba le tjheseho maphelong a rona. “Empa, ka baka leo, Tumelo e neng e nale bahalaledi.” Mme seo, hare tjhesehele, mme hare leke ho tjheseha, empa re batla ho shebana le se na.

Haeba o kopa, mantsibueng ana, Ke Mamethodiste a ma kae a leng teng mona hara batho bana? Ke Babaptist ba bakae? Ke Manazarene a makae? MaHolly Pilgrim? Makatoliki a makae? Ba ka tlala letsoho. E sita le sehlotshwana sena sa batho se mona, mantsibueng ana, ho kaba le matsoho a mangata a phahamang. Mme e mong le emong wa rona, mekgatlong e fapaneng, retla re kereke tsa rona dine ditjhesehela Tumelo eo bahalaledi ba bileng le yona pele. Nka lakatsa ho bolela sena ka Kereke ya Baptist, empa emong a ka rata ho bolela ka Methodist, emong ka Katoliki, emong ka ... ho tlaba ka tsela eo sehlotshwaneng se seng sa batho. Jwale, ke batla ke dumela hore re tjhesehella Tumelo. Ke dumela ha emong le emong a nale seo, hoya ka tsebo ya hae, Tumelo.

Empa, ho sena, ka ho bona mekgatlo ena e mengata, ho lokela hore hobe ho nale ho phoso kapa ho nepahetseng. Jwale, ke tsela eo ke lekang hoba ka teng, moena kapa kgaitsedi, mme hoba ...

E-10 Ha o soka o bona motho ya tauweng e bile a hlaphohetswe ka nako ele nngwe. Ha o soka o bona nonyana e ntsho e bile ele tshweu ka nako ele nngwe. Haho ntho e tshwang le eo. Mme haho holoka le ho fosahala ho kopane mmoho. Ke ho loka kapa ho fosahala.

Ke ka yona tsela eo ke dumelang Modimo ka yona. Haebe kene kesa dumele hore ke Yena Modimo wa mehleng ya Moshe, e kabe e se Yena Modimo ola wa ho phethisa ditshepiso tseo A dientseng, mme kene kesa tlo Moamohela. Jwale, ho nale ... Ke seo seleng tshopodi haholo se bileng sele sedi haholo, hoka nahana. Seo setla re tswela molemo jwang mantsibueng ana ...

Hale mona hoka bonwa feela. Lene le seke latla hara pula tsena, ho kopanela sebakeng sen a se senyane, hore feela le bonwe. Le mona ka lebaka, keho fumana se seng se lokileng. Ke dumela ha Modimo A tlilo lefa ntho eo le kekeng la e lebala maphelong a lona. Mme e mong le emong wa lona Bakreste, A phahamise thabo ya lona ho Yena, hore le kgone ho mosebeletsa ka botshepehi ho feta kamoo le neng le Mosebeletsa ka teng bophelopng bohle ba lona.

Jwale, na hotlaba hotle ha ka kang ho sebeletsa Modimo ya neng A sebeletsa Moshe ... Modimo eo Moshe A neng A mosebeletsa., mme haeba e se Yena Modimo oo kajeno lena? Ho tlaba molemong wa eng ho sebeletsa Modimo wa pale feela, haeba a ka se etse tsohle tse ... haeba A sena matla, a ile, mme A shwele kajeno? Ke rate hole otsa potso. Eo ke sa rateng mm eke dumela le lona ka ona mokgwa o jwalo feela. Haeba ke sa rate ho sebeletsa Modimo O teng mona O phelang ya leng teng mona, hoka nthusa ditlhokong tsaka, jwale molemo ke o feng wa hore ke Mosebeletse.

Haeba ene ele Modimo, jwale ese Modimo jwale; haeba ene ele Modimo wa Matla, O lokela hore ebe O lahlehetswe ke matla ha jwale, ho lokela hore ebe ho nale se seng se nkileng matla ao a Hae Modimo. Na haho jwalo?

E-11 Mme jwale re rata ho buisana mmoho. Jwale e lokela hore ebe ho teng se phoso haho jwalo. Haeba ene ele Yena, ebe hase Yena jwale, jwale ho lokela hore ho hobe le se seng seng se phoso ka Modimo. Haeba Modimo ene ele Mohlabane e moholo ntweng, O lokela hore ebe ke Mofodisi e moholo wa malwetse, mme ene ele e ntho e nngwe feela ya matla a Hae, matsatsing a fetileng, e tla O lahlehetswe ke matla A Hae, mme haesale Yena kajeno.

Leha hole jwalo, Lentswe la Hae le bolela hore ke Yena kajeno, O tshepisitse ho etsa tseo A neng A dietsa ka mengwaha ena, ho fihlela A be A kgutla hape. Haho tsela ya ho hlalosa seo, ka hare ho Bibele.

E-12 Baheberu masho ... 8:13, kapa 13:8, mohlomong, ere, “Jesu Kreste Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng.” Seo, ke motheo, matla ona ale, ona ale le tsohong, ka hohle. Entse ele Yena yasa lekanyweng, Ya leng teng, Yena ka hohle. Mme sohle seo A neng A le sona kgale, O ntse A le sona le kajeno. Lengolo le bolela jwalo hore ke nnete seo. Sohle sa Modimo ke ntho ele nngwe. Jwale, haeba hole jwalo ...

Mang le mang o batla ho dumela seo, empa ba batla ho Mofokotsa jwalo ka tlwaelo. Jwale he, bare, “Ke leloko la Kereke ya Baptist.” Kere Baptist hobane ke kereke eo ke ileng ka tlotswa ho yona. Kere, “Ke ... ” Jwale, Baptist ere, “Jwale, tlwaelo ya rona e lokile.” Bamethodist bare tlwaelo ya bona e lokile. Empa hare lekanya Modimo... Seo ke tlwaelo, hake kgahlano le seo. Ho lokile, hake kgahlano le yona. Empa seo hase lekanya Modimo, jwale e se ele ho lekanya Modimo, mme re leka hore ho lekane ho fihla ha kana.

E-13 Mohlomong hare na tumelo ya moo Enoko a tsamaileng teng ha ane a tsamaya le Modimo, motsheare o mong wa mantsibua, mme a ba a ikela Hae le Yena, ntle ho lefu. Mme-mme le Joshua ka yona tsela e jwalo, a potoloha mabota a Jeriko, ka makgetlo a leshome le metso e emeraro, mme a hweletsa haholo ho fihlela mabota a ewa, reka nna ra sebe le tumelo ya ho tsamaya le Modimo hoya Hae, leha hole jwalo ha reseke ra ema tseleng ya motho ya batlang ho etsa seo ka Tumelo e jwalo. Ha feela a sa dumellane le mekgwa ya rona, empa ba nale tumelo, hare tswelleng pele re dumele, rere, “Modimo A o hlohonolofatse moena.” Tswella pele, hose lebaka la hore o kena kereke e feng. Seo hase etse phapang, ha feela ele Mokreste le modumedi. Mme na o ya tseba, motswalle waka wa Mokreste, ke seo lefatshe le batlang hose bona kajeno!

E-14 Ke ile ka fihla mane Bombayi, India, moo ke bileng le batho ba bangata haholo, ba ka bang dikete tse makgolo a mahlano. Batho ba bangata ho feta bao nkileng kaba rerela e sale eba nna ka nako eo, ka nako ele nngwe, bophelong baka, e ne ele Bombayi. Ha ne ke nyolohela moo, keha hotla Bishopo wa kereke ya Methodist, le ba bang ba kereke tse ding tse ngata. Ke moo hotla Moareka Bishopo, le Mohindu, wa kereke ya Hindu moo, le dikereke tse ngata tsa bohlokwa moo. Ba ile ba kopana le nna moo dikete dine dile boema fofaneng ho nkgahlanyetsa. Mme ha batla, mme ba nkenya ho Hoteleng ya Taj Mahal, mme ba kopana phapusing e kang ena, mmoho lebo rea tsejwa ba motse oo, le boraja le ntho tsohle.

E-15 Mme mobishopo wa kereke ya Methodist, are, “ Moena Branham, hare o amohele jwalo ka morongwa.” O ile a bolela jwalo, “hobane hare batle ho utlwa lentswe morumuwa,” A re, “Hobane lona batho ba Bophirima, ka thuto ya lona ya B ophirima, hale utlwisise Lengolo hoya ka kganya ya buka.” Mme seo ke nnete.

Ka thuto yohle ya rona ya Bibele, ha o kaya Jerusalema, kapa naheng tse Leboya, moo Bibele e ngodilweng teng, ke Buka e ntjha ho wena. Tsela tsa rona tsa Bophirima di fapane hole le tsela Leboya. O ka seke, wa utlwisisa tsela ya ditshwantsho, jwalo jwalo, thuto, ho fihlela o ya sebakeng seo mme o fumana sena se ngodilweng se phethahatswa ka matsatsi ana ao re phelang ho ona.

Mme batho ba bangata ba rometse ... hake kgahlano le diseminare, barutuwa, le mahae a baitlami, jwalo jwalo. Empa, kaofela ha tsona ntho tseo, dika se tsebe Modimo. Keho tseba feela katisimane, jwalo jwalo, ka tsela e jwalo.

Ho tseba Modimo, keho tseba motho, Kreste, ka Boyena. “Mme ho Motseba ke Bophelo.” Hase hoka tseba Buka, kaba tlwaelo, kapa hoka tseba katisimane, ke Bophelo. Ke ho tseba Kreste, Motho, ke Bophelo Bosafeleng. Mme ke sona seo re lakatsang hose tseba.

E-16 Jwale, bishopo enwa are ho nna, are, “Moruti Branham, ka thuto ya Bibele,” ere, “re bile le Bibele ka dilemo tse ka bang sekete le makgolo a supileng pele le eba setjhab a lona.” Ho fela hole jwalo.

Mohalaledi Thomase o ile a theohela tlase. Mme ke ile ka ema moo ka hare ho kereke eo Mohalaledi Thomase a neng a rera a le teng, kereke ya maqalo, ya ileng a e qala mane India, ha a ne a tloha Jerusalema, hoya India, a qala kereke.

Mme are, “Haesale re nale Bibele ho tloha mohlang oo, mme haesale re nale Bokreste ho tloha mohlang oo, empa,” are, “e fatshe mona India.” Mme are, “Re utlwile ka ngaka Reedhead, monna ya tlileng ho wena.”

Eo e eneng ele presidente ya meshini wa Sudan, o moholo kaho fetisisa lefatsheng, ya tlileng ho nna. Mme are, “Moena Branham.” Are, “Ke nale digree tse ngata hoo nka tlatsang lebota ha nka dipolaka teng; Ngaka Thuto ya Bibele, Batjhelara ya degree, le mefuta e meng ya digree, mefuta yohle ena ya digree.” Are, “Haesale ke qala ho bala kele lemo dirobedi. Empa.” Are, “Moena Branham, Kreste o kae ho tseo tsohle?” A bolela jwalo, “Na baruti ba bile le phoso.”

E-17 Kare, “Baruti ha baka baba le phoso, monghadi. Empa, seo eleng sona ke sena, o ka se tsebe Kreste ka thuto. O lokela ho Motseba ka ka boiponahatso, tswalong ya bobedi ka Moya, ka tsela e tlang ho tjhentjha bophelo ba hao leho o etsa mmopuwa e motjha ho Kreste Jesu. Ke yona phapang eo.” Ke sona se etsang phapang.

Jwale, ke lona lebaka le etsang hore rebe le mekgatlo e mengata le mehopolo e fapaneng. Kaofela ha yona e lokile.

Empa, ntho ya sebele, Jesu Kreste, Mora wa Modimo, o itse ho Mohalaledi Johanne, evangeding ya Mohalaledi (Johanne kgaolo ya 4; kapa kgaolo ya 3, ntsahwarele), ho Nikodema, “Ha motho a sa tswalwe labobedi, ka metsi leka moya, o sitwa ho bona Mmuso,”hase lebaka hore o tsamaya kereke e feng. Ao ke Mantswe A Jesu Kreste.

Jwale, hoka tswalwa, ho bolela, “ho lopollwa.” Jwale, ntle leha o ka lokollwa ke Moya o Halalelang, bophelong ba hao, hoya Bophelong bo Botjha ho Kreste, eba mehopolo le diketso tsa rona ke lefela. Empa dilokile, diphethehile, ke thuto tse senang molato, jwalo jwalo, tse re thusang. Empa, sebele, ntho ya nnete ya Kreste Jesu!

Ke sona se entseng hore kopano ebe seo eleng sona kajeno, leho pota lefatshe, ke hobane, keka Mohau wa Modimo, tlhahiso, ho sehlotshwana sena sa batho, tsohong ya Morena Jesu jwale, lekgathe le jwale, matleng a Hae ao e saleng A le teng. Hare lokele ho nahana eka ho jwalo.

E-18 O itse, “Moena Branham, re nale Lentswe. Re nale Bibele.” Mobishopo o boletse seo mane India. “Empa,”are, “Seo re selaba-labelang:ke hore Modimo O etetse, Moditjhaba, ka Moya wa neo o etsang hore Bibele ena e phele hape?” Are, “Re tseba Bibele.”

Kare, “ O ya amohela seo, hore re nale seo. Empa, hake tsebe seo hantle, ke tseba Moqapi wa Yona hantle feela.” Mme kare, “Ke sona feela seo re nang le sona.”

Are, “Ke phetho seo re batlang hose utlwa. Na o nale tumelo e lekaneng, ho Modimo, hoka etsa tshepiso tsena tse Halalelang hore diphethahale jwalo kaha A tshepisitse.”are, “na o nale tumelo e lekaneng hore ebe nnete na?”

Kare, “Ka mohau wa Modimo, Modimo A ka etsa seo sebe jwalo.”

Motsheare oo wa mantsibua, ka kopana le mekga e ka bang leshome le metso e supileng e hananang le Bokreste. Ba bang ba bona ba rapela dintsintsi, ba bang dipere, ba bang dikgomo, ba bang Buda le Mahomede, jwalo jwalo. Emong le emong o nale tsela eo a dumelang ka yona. Hantle feela, se seng le se seng ene ele mesebetsi, ntho enngwe eo o lokelang ho e etsa. “Etsa sena. Etsa sane.” Tsohle mesebetsi; haho mohau ho seo; kaofela.

E-19 Na ke utlwahala ke etsa lerata na? Modumo ona o kgutlela ho nna hake bua. Ke nahana hore empe ebe hake etse lerata.

Empa, hlokomela, bosiung boo moleng wa ho rapella, ha Morena Jesu A nka sebaka. Boraja bane ba dutse mesamong ya bona, jwalo jwalo. Mme ene ekaba hora tse pedi difetile, hoka kena moleng, hore re fihlele sebuela hole. Ha Morena Jesu A fihla sebakeng hoka bolella monna, ya foufetseng ka dilemo tse mashome a mabedi le metso, A kgutlisetsa pono ho yena, mme a tseba hore o tlilo bona. Ka kgohla emong le emong wa bona, hore batle batlo fodisa monna eo, mme haho le ya mong ya ileng a ikutlwa ho etsa seo, ho fihlela Morena Jesu A phetha mosebetsi. Ha kene ke bua le bona haho ya ileng a phahama. Empa Morena wa rona Jesu A etsa monna eo a bone. Dikete kete tsa tla ho Morena Jesu Kreste ka bosiu boo. Ke moo ho ileng ha etsahala seo.

Ho ne hose taba yah ore mokgwa wa rona o ya sebetsa na. E tla sebetsa bophelong bona ba rona ba nama. Empa ho hlahisa Morena Jesu tshepisong ya Hae, keho Motseba, e seng mokgwa o itseng.

Jwale, ka potlako reya tabeng, mme ketla leka ho potlaka kapele hoya kamoo ke kgonang, hore ke kgone ho qala mola wa thapelo, hobane ke hara beke, mme le ya sebetsa. Jwale, le mamele hantle feela. Lengolo lere, mantsibueng ana”

Baratuwa, ... ke phella ho lengolla ka poloko e tlwaelehileng, ...

Enwa ke Mohalaledi Juda, jwale, a ngolla kereke, lemo tse ka bang mashome a mararo le metso e meraro kamora ho Pentakonta.

... ke le laela hore le tjhesehele tumelo (e seng tumelofeela; tumelo ya sebele) e neng e neilwe bahalaledi.

E-20 Jwale, emong le emong wa rona, dikerekeng tsa rona, re lokile. Mme ke rata hore lebe kerekeng tsa lona mme le tshehetse dikereke tsa lona, mme ledi thuse bakeng sa Modimo.

Jwale hare kgutleleng morao re bone jwale. Ho lokela hoba se seng mona, haeba re ... O itse, “Le tjhesehelle Tumelo e neng e eneilwe bahalaledi.” Ho lokela hore ka nnete nete ebe ho nale tsela enngwe ya ho tseba, “Tumelo” ke eng.

E-21 Jwale hare kgutleleng ka hare ho Bibele. Ke tshepa hore seo etlabe ele nnete, e tiisang seo rese bolelang, hare ka kgutlela morao ra hlokomela tsela eo bahalaledi baneng ba dumela ka yona ... Bane ba nale Tumelo e jwang. “Mme ebe re tjhesehella Tumelo eo.”re fumane tsela eo ban eng badumela ka yona, ebe he re ttjhesehella Tumelo eo ke yona tsela feela. Ka mantswe a mang, ere, “Sena ke nnete.” Jwale retla fumana hore na sena ke eng.

Pele ba ba babitswa bahalaledi, ka hare ho Bibele, ene ele ... Selekaneng se Setjha, Johanne Mokolobetsi o ne a tlile mahareng Kreste le molao, seo e neng ele sekgeo, kapa senotlolo se neng se notletse tsena tse pedi.

Jwale, re lokela ho qala ka Kreste, haebe retla bua ka Tumelo ya Bokreste, hobane Yena ke qalo ya Tumelo.

Johanne atla, Johanne Mokolobetsi, o ile a rera lefelleng la Judea, mme ha a kaba a etsa mohlolo le o mong, ha a kaba a etsa mohlolo. O ne a nyatsa dikereke feela, mme a nyefola borabi le baprista, jwalo jwalo. A bolela hore ho nale Ya tlang.

Mme nakong ya kolobetso, ha a ne a kolobetsa, a bona Jesu ka Kganya e Molatelang. Mme a re, “Bonang ke konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe.”

Mme Jesu O ile A kolobetswa. Moya o Halalelang o ile wa theoha Lehodimong. Mme Lentswe letswang ten glare, “Enwa ke Mora Waka, eo Ke kgahliswang ke Yena.” Lengolo la sebele lere, “Eo Ke kgahliswang Ke ho tsamaya Ka ho Yena.”

Eo, “Modimo O ne A le kaho Kreste ha A ne A busetsa lefatshe kaho Yena.” Ene ele Modimo nameng.

Jwale, hare hlokomele Bophelo boo A neng A nale bona. Mme ke rata ho le botsa se seng mona, lona batho, hare ntse re bua tjena. Seo A neng A le sona, O lokela hoba sona. Haebe O ne A hlahisa Tumelo, mme ke seo A lokelang hose etsa le hona jwale mantsibueng ana. Na seo se jwalo? Ho lokile. Ho lokela hore hobe jwalo. Ho lokile.

E-22 Jwale, re hlokomela, hore hang feela ha A qala mosebetsi wa Hae. Hlokomela hore na tshebeletso eo A neng A nale Yona ke e feng. Retla qala kgaolong ya 1 ya Mohalaledi Luka, re e bolela feela ka molomo. O ka nna wa e bala ha o rata. Mohalaledi Luka, kgaolo ya 1, e bontsha hore Jesu O ile A tswa, A etsa ho lokileng ho batho. O ne A rapella ba kulang, mme bane bafola. Mme seo ke seo A neng A se etsa, ho rapella bakulang. Mme ka tsatsi le leng ...

Jwale, mamela hantle feela, hobane sena setla ... Haeba o sa mamele, hoka fumana len tswe le leng le leng, seo etlaba kgupiso bophelong ba hao, metsotsong e mashome a mabedi hoisa a mararo a tlang, ha nako ya mola wa thapello o qala. O ya bona? Jwale mamela hantle.

Ntho ya pele eo re fumanang Jesu A etsa, kamora ho kgetha bababedi kappa babararo barutuwa ba Hae.

Mme e mong wa bona ene ele Fillipi. Mme Fillipi ene ele monna ya lokileng, Mohalaledi Fillipi. Mme ha ane a bona leho tseba hore ke Messia, hobane a ile a Mobona A rapella batho ba bile bafola, o ile a potoloha thaba ya Judea, maele tse ka bang mashome a mararo, a ya ho motswalle wa hae Nathanaele. Mme Nathanaele o ne a dutse tlasa sefate a rapela. Mme are, “Tloho o tlo bona re fumane Jesu wa Nazaretha, mora Josefa.”

Mme yena are, “Na se lokileng sekatswa Nazaretha na?” Nathanaele a bolela jwalo.

Are, “Tloho, o tlo bona.”

Jwale, ke nahana hore ke karabo e bohlokwa eo motho a ka arabang e mong ka yona, pele o ka nyefola eng kapa eng, tloho o tlo bona, pele. Hlokomela seo, wena ka bowena. Phela ka mokgwa wa Bibele, mme o bone hore na ke nepile.

Hase lebaka hore seo se bonahala jwang, kapa ba bang bareng, bodumedi ba Jesu Kreste hase bodumedi boiling batsibisahala haholo, baeba hodimo mane. Mme bo keke ba tsebisahala haholo le jwale, hobane lefatshe le tseba ba lona. O ya bona? Mme hale ba lefatshe, ha leeba Bakreste.

Bibele ere, “Haeba o rata lefatshe le tsa lona, lerato la Modimo ha leyo ho wena.” Seo ke Lengolo le bolelang jwalo.

Ka tsela e jwalo, “O ka se rate marena a mabedi.” Jesu o boletse seo. “O kase rate Modimo le mamona.” Lentswe lena mamona le bolela “lefatshe.” Mme O itse, “O tla sebeletsa emong mme o hloye emong.” Kaho fapana feela. Jesu O boletse seo ho Mohalaledi Mattheu, kgaolo ya 5. O ka se sebeletse Modimo le lefatshe, ka nako ele nngwe. O lokela hoba ka hlakoreng le leng.

E-23 Modimo A ke A be le mohau! Ke lona lebaka ka batho ba rona kajeno, baipitsang Bakreste batjha sena. Ba rata ho phela jwalo ka lefatshe, ba boele baipitse Bakreste. Mme ke lona lebaka leo batho basa dumele, kantle, hole thata hore badumele, hobane ba bona batho ba ipitsaang Bakreste, basa fapana le batho ba lefatshe. Seo se thata hose bolela empa re lokela ho bua taba ena. Seo ke nnete.

E-24 Ho nale banna le basadi ba dutseng mona, bao nkase hlole ke ba bona hape ho fihlela kele bona mohla tsatsi la kahlolo. Mme ke lokela hoba le nnete le ho tshepahala, hobane ke lokela ho shebana le kahlolo, leho kopana le mantswe aka hape kahlolong, ka tsela e jwalo ke lokela hoba le nnete ho wena ka seo.

Jwale, re hlokomela hore Fillipi, hang feela kamora ho fumana Nathanaele, o ile are, “Tloho, o tlo bona hore ke fumane Mang.”

Mme Nathanaele, ka hobane ele monna ya lokileng, o ile are, “Na se lokileng sekatswa Nazaretha na?” Nazaretha ene ele sebaka sesa lokang, seba se kgohlahetseng, se kgopo, sa ditsotsi, jwalo jwalo, ditsohile kamehla baneng batswa Nazaretha, motse o neng o sa loka hohang. O ile are, “Na se lokileng sekatswa Nazaretha na?

Are, “Tloho o bone.”

Jwale, reka botsa kajeno, “Na se lokileng seka tswa kerekeng ya Methodist na? Na se lokileng seka tswa kerekeng ya Baptist na, Presbaterian, kapa leha ele kereke efeng kapa efeng feela?” Ntho ya pele ke hore tloho o bone. O tla iponela.

E-25 Jwale hlahloba seo, e seng ka lenyatso, e seng ka tlwaelo, e seng ka eng kappa eng feela ya tse ... Hlahloba seo ka Lentswe la Modimo.

Hobane, Bibele, e itse, “Mang kapa mang ya tlosang, kapa ya eketsang se seng Bukeng ena, Modimo O tla tlosa Lebitso la hae Bukeng ya Bophelo.” Tshenolo, kgaolo ya 21, ere Modimo O tla etsa seo, kapa kgaolo ya 22, mohlomong ho enngwe ya buka tsa ho qetela tsa Bibele. O itse, “Leha ekaba mang ... ” Modimo ka Boyena, a bolella mongodi, Are. “Ha emong kapa mang a eketsa Lentswe Bukeng ena, kapa a tlosa ho yona, Modimo O tla tlosa Lebitso la Hae Bukeng ya Bophelo, mme o tla timela.” Ka tsela e jwalo re lokela ho bolela kamoo Lengolo le bolelang.

Jwale, ha a fumana Nathanaele, mme a re, “Tloho o tlo bona,” a fela a molatela.

Jwale hare lebelle hore Jesu Ene ele Monna wa mofuta o jwang. Jwale, haeba re batla ho fumana Jesu mantysibueng ana, haeba rene reka ... haeba motho e mong o ne a ka re jwetsa hore Jesu o Georgestown, Indiana, hone ho ... mme O nameng jwalo ka nna le wena, mantsibueng ana, rene re tla ya batla hore ke motho ya jwang?

E-26 Jwale, sena seka o tshosa. Empa, na reka batla motho ya sa aparang jwalo ka batho ba bang? Re ne retla batla Jesu rene re keke ra Mofumana, hobane O ne A tlabe A apere jwalo ka mang le mang. Hone hose phapang moaparong wa Hae.

Na rene re tla fumana Monna eo ele sebui se tummeng? Sebui se seholo? Bibele e bua ka mokgwa o mong ka Yena, “Lentswe la Hae le keke la utlwahala le dikoung tsa diterata.”

Na rene retla fumana Monna ya qhoshang ka kereke e kgolo ya Hae jwalo jwalo? Bibele e bua ka tsela e fapaneng ka Yena. Ere, “Ke Monna wa mahlomola, O ne A aparetswe ho hlomoha.” Ene ese Monna wa sebueng, kapa tswella jwalo. Ene ele Monna ya Ikokobeditseng. O ne A fela A le jwalo. Mme A siya ...

Na reka Mofumana hara barui. Baile ba Mofumana kae? Hara bafutsana. O ile A theohela nokeng ho fumana batshwasi ba dihlapi.

Nahana ka Kereke e kgolo ya Orthodox, ka baprisita ba bona le baporisita ba baholo, ka kgalalelo e kgolo ya bona ka nako eo. Eo ho neng hose leka mohla emong wa baapostola kapa monna wa Modimo ya kileng A e etela, kapa ho e amohela. Ha Modimo A romela Mora wa Hae, O ile A Moromela thoko le yona. Mme A ba bolella phatlalatsa hore ke baikaketsi, A babolella kamoo basa lokang ka teng, le dintho tsena tse ding tsohle. Mme bare, sena, “Ke diabolosi, hobane ha a dumele kerekeng ya rona.” Oya bona? Ene ele kereke ya nako eo. Ka tsela e jwalo, o ya bona, o ka seke wa kena ka kereke. O lokela ho kena ka Modimo. Ke sona feela seo ... mme ka Kreste.

E-27 Jwale, ha Nathanaele atla ka tseleng, retla fumana hore na o ile a fumanang. O fumane Monna A eme moo, A etsa se fapaneng le seo kereke e neng e se ruta. Kereke ene e ruta hore nako ya mehlolo e fetile. Empa Jesu ke Enwa moo A emeng teng, A etsa sona seo ...

[Karolo e sa sebetseng lebanteng.-Mong.]

Phahamisa letsoho la hao, hohle moo oleng teng ka hare ho moaho ona. Phahamisa letsoho la hao, ore, “Modimo ka sena, ke rata hore O mphodise, Modimo.” Hantle feela. Ke ka ho akaretsa, hohle. Ke tla le bolella seo le se etsang.

Ke le bolelletse hore Jesu Kreste, Mora wa Modimo, O teng mona ka sebopeho sa Moya wa Modimo. Na ho jwalo? Ke Bakreste ba bakae ba dumelang hore ho jwalo na, hare boning matsoho. Ho lokile. Jwale, haeba Ale teng mona, entse ele Yena Morena Jesu, mme O lokela ho ... O lokela ho etsa ntho tsona tsane A neng A dietsa. Na ho jwalo?

Jwale, O itse A kase fodise. Ntle leha Ntate A ka Mobontsha, mme O ne A etsa seo Ntate A se bolelang. Na ho jwalo?

Jwale, re eme mona moleng, hake tsebe mosadi enwa ya emeng mona. Hake tsebe motho mona hoya ka nna. Ke ile ka bona mosadi eo morao moo, ke kgolwa hore ke wa bobedi kapa boraro morao mola. Ke ile ka mmona. Hake tsebe hore lebitso la hae ke mang, kese ke ile ka mmona. Ke nahana hore ke yena feela eo ke ileng ka mmona. Ke nahana –hore ke yena eo ke ileng ka mmona. Ho lokile.

E-28 Jwale hare inamiseng dihloho tsa rona motsotswana bakeng sa thapelo. Jwale, Ntate ya Mahodimong, ona ke motsotso oo ke buileng ka oona, hoya ka tsebo yaka, ka Wena. Jwale, Morena Jesu ya ratehang, ke kopa hore O nthuse, mme ke Wena ya tsebang hore hake tsebe letho ka batho bana. Ka nako enngwe ke tseba ... hore ke bo mang. Hake tsebe mathata a bona. Empa wena O ya tseba. O ka bua seo O batlang hose bua, mme keya ikokobetsa tlasa Hao, hoo Moya o Halalelang o moholo Otle Onke sebaka mantsibueng ana ho tlosa monna enwa ya futsanehileng, o motlose O kgone ho nka sebaka, kgalalelong ya Modimo, leho motlotsa. Mme seke wa dumela hore ke bue, ka dipuonama tsaka, ha Moya o Halalelang Oo Mora wa Hao Jesu Kreste A itseng O tla sebetsa bathong ba Hae, ka mongwaha ka mongwaha. Ke rapella sena ka tlhonolofatso Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

Jwale, ke tlilo le kopa ntho e le nngwe. Haeba leka kgona ho ema le kgutsitse, le ikokobeditse, lesa belaele, mme le dumela ka pelo tsohle tsa lona, mme haho pelaelo yah ore Morena Modimo O tla phekola leha ele lefu le feng kapa le feng leo le nang le lona.

E-29 Jwale, ke tumelo ya hao. Haho jwalo ... O ya bona? Ke sona seo. Jwale mosadi ke enwa moo a emeng teng, ke-ke dumela hore ke ya tseba hore mosadi enwa ke mang. Mme ke ...

Na seo se jwalo, na hake o tsebe mosadi? Huhu-huhu. Ho lokile, monghadi. Ke dumela hore keya tseba hore o mang. Ho feela hole jwalo. Jwale, haebe o ka kgona tloho kwano motsotswana feela. Jwale, ho tseba lebitso la hao, leho sa o tsebe ... Na lebitso la hao o Seduf, kapa se seng se tshwanang le seo?

[Kgaitsedi ore, “Tjhe, ke lebitso la ause waka leo.” - Mong.]

Oho, eya, ke lebitso la ause wa ha oleo.

[“O ntseba hane kele mane Wilson.”] O ne ole teng, haebe ke hoopla hantle, na hake o tsebele moo ha kene ke sebeletsa Lefapha la tsa Lehae, kapa se seng?

[“Ho jwalo.”] Ho jwalo feela.

Ke ile ka bona sefahleho sa hao tulong enngwe. Sona keya setseba ke nebile ke nahana hore lebitso la hao o Seduf, empa, Seduf kea use wa hao. Na ho jwalo? [“Eya.”] Mme lebitso la ke Wilson. [“Eya, monghadi”]

E-30 Jwale, ke thabela ho o bona hape, kgaitsedi. Jwale Modimo A o hlohonolofatse.

Jwale, ke, jwalo ka moena wa hao ho Kreste, o ya tseba hore hake tsebe seo tlisitseng mona kajeno. Na keya tseba?

[Kgaitsedi ore, “Tjhe.” - Mong.] Hake tsebe. Tjhe, mma rona. Seo ke sephiri ho nna, seo hake se tsebe. Jwale, haeba Morena Jesu A ka senola hore lebaka leo behang mona ke lefeng, le seo ose batlang ho Yena, haeba A ka Ithlahisa ka seo kaho otloloha ebe o hlalosa kaho otloloha mme otla amohela seo jwalo kaha setswa ho Yena?

[“Ho jwalo.”] O tla etsa seo. Ho lokile.

Jwale letshwele le utlwa lentswe la hae. Mme o bona ka tsela eo lebanta le tsamayang ka teng. Ke yona tsela eo. Jwale hlokomela. Jwale, haeba a bua se seng hoka bolella mosadi enwa, lebaka la hore a be mona, na etlabe e se ona Moya ola o nen g o bua le mosadi sedibeng, o neng o tseba moo mathata a hae a leng teng? Na seo setlabe se lokile? O ya bona? Jwale, tumelo ya hae hose seng se entswe, e tla tlisa phodiso ya hae.

Ho lona baka hara letshwele, ba senang dikarete tsa ho rapella, dumelang ka pelo tsohle tsa lona hore Jesu O teng mona hoka lefodisa. Haeba le dumela ka pelo tsohle tsa lona, haho no hlokahala le hore le kene moleng mona. Hantle feela haho no hlokahala seo. Seo letlang hose etsa feela ke hoba le tumelo ho Modimo.

E-31 Jwale ke lakatsa hole botsa, ka hobane ho nale sethwathwa ka mona ... Bohle ba bileng dikopanong, batseba seo sethwathwa se se etsang. Ka nako enngwe se tswella pele. Jwale, ka tsela e jwalo, e bang feela le mamello, dulang le kgutsitse. Hase lebaka hore ke eng se nka sebaka, o dule jwalo feela. O ya bona? Mme o dumele feela ho Morena Jesu mme o rapele. Kopa Ntate ya Lehodimong hore abe le mosa. Empa, jwale, haeba o le motho ya sa dumeleng, nkase dule mona, o ya bona. Ka tsela e jwalo, jwale, sena hase ho bapala kereke. Lena ke lebaka. Re lebane le maemo a sa tlwaelehang. Hoja ke neke nale nakonyana, kapa bosiu bo bong, hoka lehlalosetsa hore ntho tsena ke eng, leho dibona ka Semoya re etellwa pele ke Lengolo, (badi neile mabitso a borameriana) empa seo dileng sona ka hare ho Bibele.

Jwale, kgaitsedi mona a eme kapele ho nna. Jwale, seo hase pale. Tjhe, monghadi. Ke utlwa seo. Wena jwale, o kase pate seo bophelong leha o ne o ka rata. O ya bona. Moya wa Hae o mona.

E-32 Ke ba bakae bailing ba bona setshwantsho sa seo, moo bankileng seo setshwantsho! Mme seo se mane Washington D.C., ntho ya Semoya eo e kileng ya nkuwa ka khemera, seo seka pakwa, lefatsheng lena. (Banale dipale ka banna dithabeng le tseo tse ngata, empa kamehla seo se bonahala ele se phoso ka mehla.) O ya bona? Mme ba nkile senepe mme ba bangata ba lona mona bane bale teng ha seo se bonahala.

Beke tse mmalwa tse fetileng, khemera ya Germany e ile ya nka Seo senepe, ka makgetlo a mararo a fapaneng. Mme ke seo o se bonang setshwantshong seo, Seo se teng mona ha jwale ka hare ho rona mona sefaleng. Hantle feela.

Jwale kgutsang ka mamello. Le seke la tsitsinyeha. Bolokang bana ba lona jaufe le lona. Mme le rapele, mme le bone seo Moya o Halalelang O tlang hose etsa ho lona, mantsibueng ana. Mme haeba ...

Mme ke rapela hore eka Modimo A ka lehlohonolofatsa; ka nako enngwe, lefatsheng, retla kopana hape. Nthapelleng, ka hobane re lokela hoya tshimong kamora tshebeletso ena, re nale kopano e kgolo, ya ho rapella bakulang.

Imameleng, kaofela ha lona, kakopo, hobane re Boteng ba Modimo O sa Lekanyweng, Moya o Halalelang O teng mona o haufe ...

E-33 Mofumahadi, lebitso la hao hana o mang, Wilson?

[Kgaitsedi ore, “Cobb, jwale” - Mong.] Mofumahadi Cobb. Mof. Cob, haeba Moya o Halalelang o le teng mona, O tla mpolella tse ding tsa dintho tse teng bophelong ba hao, e leng setlang ho o atametsa hore o dumele ho Morena Jesu bakeng sa phodiso ya hao. Kapa, hake tsebe lebaka le etsang hore o be ole teng mona bakeng sena. E kanna yaba ke mathata a tjhelete. Kapa a lelapa. Hake tsebe. Empa Yena O ya tseba. Na Ha A tsebe? [“Eya, O ya tseba.”]

Ke bona ntho elenngwe feela eo tlisitseng mona, ke hobane o nale mathata a monahano. O tshwenyehile haholo, o halefile. Ntho enngwe hape, o nale - o nale sefuba sena sesa foleng asma seo kgathatsang. Na haho jwalo? [Kgaitsedi ore, “Ho jwalo.”-Mong.] Ho jwalo feela. Ho jwalo.

Jwale, na o dumela hore sohle se lokile bakeng sa hao ha jwale? Jwale o fodile. O ka leba hae jwale. [“Ho bokwe Morena” - Mong.] Morena Jesu, tumelo ya hao eo fodisitse. Eya, mme o rapele.

Ntate ya Lokileng ya Mahodimong, Lebitsong la Morena Jesu, re hlohonolofatsa, kgaitsedi ya rona, mme re kopa hore O mohlokomele, Lebitsong la Jesu. Amen.

E-34 Tloho, monghadi. O phela jwang, monghadi? Na o dumela ha Morena Jesu ele Mora wa Modimo O Phelang?

[Moena ore, “Eya mongahadi, keya dumela, monghadi.” - Mong.] Na o dumela hore O mona ho o fodisa? [“Eya.”] Oho, oho. O etsa seo?

[“Key a tseba.”] O tseba hore o mona ho o fodisa.

Na mosadi eo o ne a rapella eng? Wena mosadi moo? Oho, oho.

O nale bothata ka lehlakore la hao, a dutse moo, haho jwalo monghadi? Na o ya dumela hore Modimo A ka o fodisa? Ha A ne A feta pela hao o bile le maikutlo a mang, haho jwalo? Ene ele Moya o Halalelang. O nale mathata ka lehlakore. Jwale, seo se ile hao sana le sona jwale, monghadi. Tumelo ya hao eo fodisitse. Na ho jwalo? Phahamisa letsoho la hao. Ho lokile. Ho lokile. Ho lokile, monghadi.

Hake tsebe monna enwa. Hake soka ke mmona bophelong baka, empa Jesu Kreste o mofodisitse. Jwalo feela kaha tumelo ya hae e amile Morena Jesu, matsatsing a fetileng, mosadi ka phallo ya madi, jwalo feela le tumelo ya monna enwa e entse seo ho Jesu. Hase horee o lokela ho ...

O nahana jwang, mosadinyana moo moleng wa thapelo, ka baki mahetleng a hao? [Kgaitsedi ore, “Nnete feela,” - Mong.] Oho-oho. Hantle feela. O itseng o itse,

[“Nnete feela. Ke dumela karolo enngwe le enngwe ya yona.” - Mong.] Modimo Ao hlohonolofatse.

E-35 Mosadi eo pela hao moo, ya phahamisitseng letsoho, tjena. Oho-oho. O rata hotswa ho rokweng, haho jwalo.” O nahana hore ke lebodu, Modimo A ka nka ntho eo hotswa ho wena, kantle le hore o ye hoya rokwa? Na o dumela ha Modimo A ka o fodisa? O nale lebodu haho jwalo? Mme seo ke nnete. O dumela ha Modimo A ka o fodisa ntle leho rokwa? Na o dumela seo? Na o ka amohela Jesu hona jwale, jwalo ka Mofodisi wa hao? Na o tla etsa seo?

Ntate ya Lehodimong ya lokileng, sefahleho sa mosadi enwa sehlahile mona, mme ke bone pono pele ho yena, mme dingaka disuthisa boalo boo baho roka. Ke ya rapela, Ntate ya Lehodimong, hore, Lebitsong la Jesu Kreste, hore O tla fodisa mosadi enwa ntle lehore a ye dithipeng, bakeng sa kgalalelo ya Hao. Amen.

O ka ya dula fatshe jwale. Haho sa hlokahala hore o kene moleng wa ho rapella. Tumelo ya hao e o fodisitse. Modimo Ao hlohonolofatse.

Na o dumela Morena Jesu? [Phutheo ere, “Amen.” - Mong.] “ Ha feela leka dumela, tsohle dika phethahala.”

E-36 Mosadi, ya emeng, o robehile sephaka. O lemetse sephaka haho jwalo, mosadi? Oho-oho. O tswa ole mane Corydon, haho jwalo? O nale motho eo o tsamayang le yena, tloho kwano, haho jwalo?

O tshwenywa ke maikutlo le monahano. Haho jwalo? Hahole jwalo, phahamisa letsoho. Ho lokile. Jwale o ka tswa moleng wa ya dula fatshe, mme o fole, le wena mosadi. Amen.

Ke tumelo ya hao. Ke yona. Jwale, seo, ke seo ke buang ka sona, ke Moya o Halalelang.

Mongahadi? Na o dumela ha mathata a pelo a hao a ile? O ya dumela? [Moena ore, “Eya kea dumela.” Mong.] Ho lokile, monghadi, o ka tsamaya. Amen.

Harere, “Ho bokwe Modimo.” [Phutheo ere, “ Ho bokwe Modimo.” - Mong.]

Kaofela ha rona.

E-37 Mosadi ya tlang le kae? Ke nahana hore hare tsebane. Ho jwalo, mosadi? Hake soka ke o bona bophelong baka. Jwalo ka ... Moetapele wa rona O tla ema sedibeng leho bua le mosadi. Mme Are, are ... O ile Are, “Nkgelle metsi.” O ne A batla ho bua le yena. Jwale, seka haele kgetlo la pele re kopana bophelong le monna enwa le mosadi enwa hape, na ho jwalo? Jwale, haeba Jesu Kreste A tsohile bafung, mme A tshepisitse hore O tlaba le rona, leka ho rona, ho fihlela pheletsong ya lefatshe, mme re lokela ho etsa ntho tseo A neng A dietsa, mme di lokela hoba tsona ntho tseo.

Ebe, haeba Jesu A ne A eme mona A apere yona sutu ena eo Yena a mphileng yona, seo feela A neng A ka se etsang, ha kana ke ... hao kula mme o hloka phodiso, O ne A tla Obolella hore, “O fodile, Ke entse seo mane Calvare, ngwanaka. Na o ne o tla dumela jwale?”

Empa, jwale, A ka o bolella se seng, mohlomong se phoso ka wena, le lebaka le etsang hore o seke wa fola. Empa, nna, jwalo ka moditjhaba ho wena, ke tla lokela hoba ka yona tsela eo. Na ho jwalo?

E-38 Jwale, ka kgutso hle. Hopola, le Boteng ba Morena. Mme Evangdi yona ena eo ke e badileng bakeng sa hao mantsibueng ana, e phela botjha.

Hake soka ke bona mosadi enwa bophelong baka. Hake tsebe letho ka yena, hake soka ke mmona bophelong baka. Modimo O ya motseba, nna tjhe. Empa, jwale, ketla bua le yena, hoka atamela moya wa hae.

Tlotsuo e ho nna jwale ke Lengeloi leo la Modimo, Topollo ya Mollo eo eneng e latela Baiseraele, eo eneng ele Kreste ka sebopeho sa Moya; A theoha, mme A etswa nama, A kgutlela ho Ntate, A kgutla hotla ba le Kereke ya Hae, ntho yona eo. Eseng nna, ke Yena.

E-39 Hake tsebe mosadi enwa, hake tsebe letho ka yena, ke nale feela grada ya bosupa sekolong feela ya thuto. Lebella batho bana, ba ...

Jwale, ho lona moo phutheho, ba nale ... ba bang bafodile. hake tsebe letho ha jwale. Badutse moo hara letshwele, kae kapa kae moo baling teng. Modimo o mona hotla le fodisa, ke sona seo eleng phetho, ha feela leka dumela.

Ke bona ngwana ya nang le seo se motshwenyang, empa hake bone hore o fodile na; hake soka ke tseba hore ho etsahalang tswella, mme o o ntse o dumela o ntse rapela, o dumela ka pelo yohle ya hao.

Jwale, ho wena, kgaitsedi, ho bua le wena. Jwale, ho nale tlala pelong ya hao, ka nako e telele. Tlala eo keya hoba haufe le Modimo. O ile wa leka seo ka matla, o lekile mme o hlolehile. Na haho jwalo?

[Kgaitsedi ore, “Ho jwalo.” - Mong.] Oho-oho. Hodimo le fatshe bophelong ke moo ontseng o ya nako le nako.

Mona e seng kgale haholo, o ne o rapela bakeng se seng, hobane o ne o shebane le se seng se seholo. Ene ele ho ya sehwa kapa seseng. Eya. Ho jwalo. Ke bona seo. Ngaka ya ditshepe, o ile a hlahloba. O nale se seng ... ke leotong la hao. Ke ka letsohong la hao le letona ke hona moo a neng a lokela ho le seha.

[Kgaitsedi ore, “Ho jwalo.” - Mong.] O ile wa etsa tshepiso, hore haeba Modimo a ka o fodisa, o tla mosebeletsa mme o atamele ka bophelo ba hao. Hake bale mohopolo wa hao. Ke nnete seo, haho jwalo na?

[“Key a duimela.”] Hantle feela, monghadi. Haeba ... haeba seo ke nnete, phahamisa letsoho la hao.

E-40 Jwale, ho nale se seng mona seo le lokelang hose tseba. Ke rata hole kopa se seng mona. Moo re ememng teng ha jwale, jwale phutheho e lokela ho ka tseba le yona, o nale maikutlo a mang hona jwale, ao o sokang o ba le ona hohang bophelong ba hao. [Kgaitsedi ore, “Ho jwalo. Mme hake kgone ho ka hlalosetsa motho kamoo ke ikutlwang ka teng.”-Mong.] Ho jwalo feela. Ke hobane Kganya, Moya o Halalelang o mahareng a ka le wena, o kgutlela morao esita le ho ngwanana eo e monyane.

[“Esita le pele ke ema moleng ke ile ka ikutlwa eka ... maikutlo a mang aoa kesa wa tsebeng.”] Le bona ba ikutlwa ka ona mokgwa oo le bona, hantle feela moleng moo. O ya bona? Ke boteng ba Se seng Seo lefatshe lesa kgoneng hose hlalosa kapa Ho setseba.

E-41 Tloho kwano, hore ke kope Modimo hoo hlohonolofatsa, kgitsedi yaka. [Ho lokile.]

Kaofela ha lona, na le dumela ka pelo tsohle tsa lona? Na ho jwalo? Na leya dumela? Haeba hole jwalo ereng, “Amen.” [“ Phutheo ere, “ Amen.” –Mong.]

Ntate ya Mosa ya Lehodimong, kgaitsedi ya rona ke ena moo emeng e hloka. Tsohle di sebetsa mmoho bakeng sa ba O ratang. Mme o eme mona, a hloka. Mme O hloka ho fola. Mme ena ke nako. Keya rapela, hore feela motsotsong ona, Ntate, O tla nka ohle mahloko a hae, leho hlwekisa sohle seo eseng sa Hao ho yena. Mme keya kopa, Modimo O ratehang, hore O ke O tlose dibe tsohle tsa hae le ditshito tsohle, mme O monkele Mmusong wa Hao, mantsibueng ana, jwalo ka ngwana ya tswetsweng wa lesea, mme o fodise mmele wa hae. Ka Lebitso la Jesu Kreste, Mora wa Hao Ya ratehang, ke kopa seo. Amen.

Modimo Ao hlohonolofatse kgaitsedi. Ikele, o thabe, Modimo A be le wena.

E-42 Mosadi, o phela jwang? Ke dumela harele baditjhaba le wena resa tsebane hape. Hare tsebane. Empa haeba - Jesu A tsohile bafung, jwalo kaha ke bolela, mm eke dumela hore o entse seo, mme a lokela hore ebe o eme mona hona jwale le rona, nna le wena; mme nna ke bua le wena, jwalo kaha A ile A etsa ho mosadi sedibeng, mme O lokela ho ... Are, “Ke tlaba le wena, leka ho wena, ho fihlela pheletsong tsa lefatshe.”

Jwale o seke wa tshoha hobane o ikutlwa ka tsela e sa tlwaelehang, empa ho ikutlwela thabo. Ompa feela ole ... Hase moena wa hao eo. Ke Yena, wa hao - Morena, eseng nna. Ke Yena!

Jwale, mosadi hare tsebane. O be le tjheseho, keya kopa. O ya bona? Hake notsebe. Empa Modimo O ya motseba. Hake tsebe batho, empa otla tseba ho nale se seng mona setlang ho etsa mosebetsi wa Modimo, ho yaka tsela eo Bibele. Haeba ... O dumela seo jwale? [Phutheho ere, “Amen.” - Mong.] O ya bona? Jwale, keng seo? Ke Morena Jesu. O ya bona?

Jwale ke mpa ke batla ho bua le yena hape, hobane ke-ke bona ha mosadi enwa a tloha ho nna. Eya, mosadi enwa o utlwile bohloko haholo. Oho, o nale ho lahlehelwa ke maikutlo a ferekane, ka tsela e tshabehang, ebe o ya lla. O ntse o nale sona seo. Seo ke nnete. Haho jwalo? [Kgaitsedi ore, “Ho jwalo.” - Mong.] Haeba ke nnete, phahamisa letsoho la hao.

E-43 O bile le maikutlo a makatsang ka ho wena, ka nako tse ngata. Haholo ka nako ya mantsibua, mme ebe o ba le maikutlo ao. Na ho jwalo? Mme ke o bona o dula hodima setulo, ka nako ya bosiu, hape. O ya kgathala mme hao kgone ho etsa mosebetsi wa hao. Mme ebe - mme haho jwalo? Le maemo a mala a ferekaneng, jwalo jwalo. Ho jwalo. Ke bona o tloha tafoleng moo ho, nang le dintho tse kang eo, jwaloka, esiti le ntho tse ding, hao nwa kofi kapa ntho e kang eo. Ho nyoloha ntho ekang esiti, hotswa ka maleng a hao, jwalo jwalo. Hantle feela. Ke bona o tloha tafoleng nthong tseo, ho leba fensetereng, ho leba fensetereng. Na ho jwalo? Phahamisa letsoho la hao, haele nnete.

E-44 Jwale, Se seng mona seya tseba bophelo ba hao, haho jwalo? Ke o boleletse hoya ka ytsel;a ya Bibele, hore Jesu Kreste O entse ka yona tsela eo, mme A tshepisa hore le rona retla etsa ka yona tsela eo. Na o ya dumela hore ke Yena?[ Kgaitsedi ore, “Eya.” - Mong.] Ke bona leru le letsho le o latelang, hape, seo eleng diabolosi. O se a likile hore o ipolae, ka nako tse ding, a bile ao bolella hore-hore ho fedile ka wena, hao satla pholoha hohang. Na ho fela hole jwalo? [“Eya.”]

Na o ya dumela, hare moo phutheong jwale, ka pelo tsa lona kaofela?

[Phutheo ere, “Amen” - Mong.] Leya bona? Ke hantle feela. Ke nnete seo. Ke Morena Jesu. Hake tsebe feela maikutlo a lona. Keya tseba ba bang ba lona baya ipotsa hore ho etsahalang ka maphelo a lona ha le kgone ho apata. Le ya bona? Le ya tseba hore haho letho leo nka le etsetsang lona. Ke hobane lele Boteng ba Hae.

Jwale, kgaitsedi, haeba, nka kgona, ka mohau wa Modimo, nka etsa hore seo se tlohe ha jwale. Mme haeba ... O ntse o ipotsa hore, ke nako e feng eo etlaba ya ho lokoloha, leha hole jwalo. Jwale, o tla etsa seo, ha feela le dumela ho Yena? Na otla Modumela? [Kgaitsedi ore, “Eya.” - Mong.] Ketla rapela. Na o ya Modumela?

E-45 Jwale, lebella. Hao soka o ba haufi jwalo kaha ole teng ha jwale. Jwale, hore letshwele le tsebe, le metswalle ya hao. Moo o emeng jwale, ka boikokobetso, maikutlo a monate ka hare ho wena. (haho jwalo?) Hokang Hohong ka ho wena ho haufe haholo.

Eseng moena wa hao, Hohong Homatlahadi. Haeba hole jwalo, phahamisa letsoho. O ya bona? Ke Lengeloi la Morena. O ya bona? Ke phela ha jwale sebakeng se seng hona jwale, o ya bona, lefatsheng la semoya. Jwale ke batla hole rapella ha tloitsuo ena e sale hodimaka.

E-46 Jwale, Ntho Yona eo e teng mona, e tsebang tsa bophelo ba hao, ke bona etloha eya ho ngwanana e monyane. O ne a balehela se seng. Ke seng se o lelekisang. Ke ntja. O bonahala eka one o tswa sekolong kapa se seng, kgale kwana. Ya o tshosa. O ile wa ferekana, bophelo ba hao kaofela. Seo ke nnete. Haho jwalo? O ya bona? Baile ba ... hake ntse ke tswella ho bua le wena, pono etla hlaha.

Jwale, bakeng sa bana ba bang, hare rapeleng.

Modimo O ratehang, Mohlodi wa Bophelo, Morena Jesu, Ya tlang ho re ahlola hotleng hwa hae, ya tsebang hore re tlamelehile ka Hosafeleng, re tseba hore ka tsatsi le leng retla kopana le Wena. Re eme mona Boteng ba Hao, mme re tseba seo hona jwale, mona sefaleng, ho nale Moya O la O ileng wa tsosa Jesu bafule leho tiisa Lentswe le leng le leng.

Ntate, O rateha ka mokgwa o makatsang, hoban e Wena O tiisa dintho tseo hore ke nnete. O bua ka nnete. Mme mosadi ya emeng mona, eo moya o mobe o motshwenyang hore a be a ipolaye leho etsa ho phoso. Empa Wena O teng mona hoka tlosa seo, Ntate. Mme keya rapela hoya ka Lentswe la Hao, lereng, “Leka kopa Ntate se seng lese seng, ka Lebitso laka, Ketla etsa seo.” Mme keya tseba hore Lentse la Ho ke nnete.

Jwale, Satane, wena o mobe o tswenyang kgaitsedi eo yaka, key a o leleka leho laela ka Lebitso la Jesu Kreste, Modimo O Phelang, etswa ho mosadi eo.

Jwale lebella ka tsela ena. Jwale ho nale se seng se etsahetseng ho wena hona jwale. O theoha dikgapa. O ikutlwa eka hao ya etsa seo, ho jwalo? O ikutlwa o thabile haholo, ikutlwele hantle. Na seo ke nnete? Phahamisa letsoho la hao, ho batho, jwale ... Mme o tlilo, dumela feela o tla fola, o ye hae o sebeletse Modimo? Ho lokile. Jwale, matha mmoho, o thabile. Seo hase satla hlola setlile ho wena hape.

Hare re, “Rea leboha Modimo,”hare ntse re ... O ya bona?

E-47 Ho lokile, na o ka atamela. Kgaitsedi, jwalo ka moditjhaba ho wena, hore batho baseke ba nahana hore jwale ...

O ya tseba hore “Mohopolo” o jwang mose. Ke seo seleng mohopolong. Hake kgone hoka fumana, mme ha seo se fumaneha, mme ketla o bitsa ho o bolella sohle. Ka tsela eo o moo, seo se kgutlela ka makgetlo mona sefaleng ho nna. Mme ke nahana hore ke moruti, hobane ke bona sefale ka pelaka.

Ke kopa feela hore o behe matsoho hodima aka, kgaitsedi, ka tsela yaho nkama. Hake o tsebe, hake soka ke o bona, mme hake o shebile. Ke lebeletse mola hara letshwele. Haeba Modimo O Matla A ka senola ho nna, ka tshenolo, hake lebella ka nqa ena, hore mathata a hao ke a feng, o tla amohela leho bua nnete, hore ho jwalo kapa the? Haeba hole jwalo, phahamisa letsoho la Hao. Hahole jwalo ha Morena Jesu Ao nehe seo ha kentse ke rapela. Na o ka beha matsoho a hao hodima aka, ka tsela eo, hore re amane. Bibele ere, “Behang matsoho hodima bakulang.”

E-48 Eya, kgaitsedi, o nale mathata a sesadi. Ke mathata a basadi. Haeba hole jwalo phahamisa letsoho la hao. Na o dumela hase sena ele mohopolo feela? Seo se etsahalang. O ne a le ka kamoreng ya ho hapela. Eo, haho hlokahale ha kalo hoka bolella letshwele le kopaneng le bontate taba eo. Mosadi o ya tseba hore seo seja ho yena haholo. Hantle feela. Haho jwalo mosadi? Ho lokile. O ya bona? Seo ke nnete.

E-49 Jwale, ke Modimo feela Ya ka mofodisang. Nkase mofodise. Hantle feela. Hake mofodise. Ke mosebeletsi feela wa Hae, setshedi feela sa moo Moya o Halalelang Otlang.

Jwalo ka mona hantle feela, ka sebuela hole sena. Sena hase sebuela hole ke ntho feela, sefale. Emapa motho e mong o entse sena jwalo ka sebuela hole.. Motho e mong o entse sena jwalo ka sefale. Motho emong o oentse jwalo ka moreri, ba bang ke bolela, Morena. Hake bolele ... Ntshwarele, baena. Kene kesa bolele hore motho e mong o o entse moreri. Kene kesa bolele ka tsela eo e utlwahetseng ka teng. Kene ke bolela hore motho ...

Mme sena, ke mofuta oo-o tsamaya mafatsheng a mabedi. O mona, o boetse o lefatsheng le leng; ha seo setswa, ebe jwale o yatswa mona otla mona sefaleng ho utlwa se bolelwang mona o n tse o eme moo, Mangeloi a Modimo, le ntho tse ding. Le bona ntho tse tshosang dietsahala hona mona sefaleng. Ka nako enngwe o be o makale, ke lona lebaka leo kereng ...

Ha Modimo A ne A o bitsa ho o etsa mosebeletsi, Modimo O ile A mbitsa ho nkatsa sebonela hole, jwalo kaha a tshepisitse ka hare ho Bibele. Bibele ere, “O tla ... ..”Mme Bibele ere, ho Diketso, Kgaolo ya 2, “Matsatsing a ho qetela,”ntho tsena matsatsing ana, “Ketla tshollela Moya waKa hodima nama yohle; mme ba batjha ba lona batla bona dipono.” Na ho jwalo? “Boporofeta.” Na ho jwalo? Baporofeta batla b a teng matsatsing a ho qetela, batla bontsha dipono le meka. Na seo ke seo Bibele e se bolelang? Jwale, ke seo feela A se boletseng.

E-50 Jwale, kgaitsedi, eya, dumela, o nale tumelo. Dumela ka pelo yohle ya hao, mme Modimo Yena O tla o fodisa. Na o ya dumela?

[Kgaitsedi ore, “Eya, monghadi.” - Mong.]

Ntate ya lokileng Ya Lehodimong, ka Lebitso la Mora wa Hao Morena Jesu, kaho tseba hore mosadi enwa o pela Kganya, le hore seriti se pela hae, se bitswang mofetshe. Mme rea rapela, Ntate ya Lehodimong, hore O tla moabela phodiso ya hae man tsibueng ana. Mme ke leleka sera sena, bopaking ba Tumelo, le Lentsweng la Morena Modimo. Ke leleka diabolosi eo ya mokgathatsang, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

Eya, thaba, kgaitsedi. O seke wa kgathatseha. Dumela ka pelo yahao yohle.

E-51 Na o rata ho fola, na o batla seo kgaitsedi? Na o ka ... na o tla ndumela jwalo ka moporofeta wa Hae? Hanka o bolella mathata a hao, le hore keng se phoso ka wena, le hore o lokela ho etsa eng, na o tla dumela? Na o tla etsa seo? O lokela ho tseba se etsahalang. Ke seleng ka mokokotlong, haho jwalo? Eya. Hantle feela. Na o dujmela ha Modimo A tla o fodisa? Kaofela ha lona leaipotsa hore ho etsahalang, le hore, ho nale ntho tse patehileng. Le ntho tse ngata tseo o dumelang hore o nale tsona, ka hobane o nale ho ferekana ka baka la tsona. O ya bona, seo sea etsahala. Ka nako enngwe, ha o paqame fatshe, o ikutlwa eka o nale lefu la pelo. Seo ke alsa ya pelo eleng peptic ulcer ka maleng, e etsang hore kgase e hatellehe pelong ya hao. Seo sekase o utlwise bohloko. O tla fola. O mosadi ya lokileng. Tumelo ya hao e o pholositse. Na o ya ndumela? [Kgaitsedi ore, “Eya.” - Mong.] Jwale ikele, o thabe, o nahana ka Modimo.

Harere, “Rea leboha Modimo.”emong le emong.

E-52 Kgaitsedi, ho fela hole jwalo, o tseba hantle hore ke ntho ele nngwe feela e ka o fodisang, ke Modimo. Modimo Ke Yena feela ya kgonang ho fedisa mofetshe, empa seo se etsahala ha feela wena o dumela. Na o etsa sena ka pelo yohle ya hao?

Ntate ya Lokileng ya Mahodimong, Eo re dumelang ho Yena, keya rapela, Modimo ya ratehang, hore Moya wa Hao o lokileng o ame mosadi enwa leho mofodisa. Jwalo kaha O boletse Lentsweng la Hao, “Mehlolo e tlaba le bona.” Ntho ya ho qetela eo O e boletseng, Jesu, ha O ne O siya Kereke, O itse, “Eyang ka lefatshe lohle le babolelle Evangedi. Mme ya dumelang mme a kolobetswa o tla bolokeha, mme ya sa dumeleng ose a ahlotswe. Mme mehlolo e tlang ho tsamaya le bona ke ena; Ka Lebitso Laka batla leleka madimona, ba behe matsoho hodima bakulang mme batla fola.” Morena, O tshepehile Lentsweng la Hao. Mme hodima taelo ya Hae Morena Jesu, hodima Lentswe la Hae le tshepehang. Ke laela diabolose eo hotswa, ho kgaitsedi,ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

Jwale ikele, o thabe, mme o fole. Amen. Kaofela ha lona, letshwele, le kase ... Ke lakatsa eka leka ... Leka nna la nahana hore hase ka nna, empa haho jwalo. Tjhe, monghadi. Hase ka nna. Empa ke bolela sena ka Lebitso la Morena, Jesu Kreste Mora ya tsohileng bafung wa Modimo, Eo Ya phelang mantsibueng ana, mme A le ka hare ho sebaka sena sa oditoriamo ha jwale, ka ho bontsha dintho tsena tseo Lentse la Hae ledi boletseng. Na hase seponono? Seponono sese kalo. Oho, ho hotle ha ka kang!

E-53 Kene ke shebile mosadi enwa mona, ke dumela ke mosadi eo ya pela hae, ya nang le mathata a nyoko e thata, a dutse morao moo, ya ratang hoka fola. Nao dumela ha Modimo A ka o fodisa, kgaitsedi? O dutse moo, hantle kamora mosadi eo, mosadi eo ya boima o ntebeletse. Jwale, na oya dumela? Hantle feela kamora mosadi eo. O ne o rapela, haho jwalo? Oho? Wena? Tjhe, mosadi ya dutseng hantle mona, ke seo hape ...

Ha one o ka bona, ha feela o ne o ka bona! Ke ba bakae bao ba ileng ba bona setshwantsho sa Lengeloi la Modimo? Ke sena moo se leketlang teng, mona, hodima mosadi enwa.

O nale bothata ba nyoko. Seo seka ... hantle feela lehlakoreng, seo se fana ka mathata. Mme one a dutse mona, a rapela a kopa Modimo Ho mofodisa.

Kgaitsedi, o se hlole o kgathatseha hape. Kreste O o fodisitse. Amen. Re leboha Morena.

E-54 O nahanang, kgaitsedi? Hare tsebane nna le wena. Na ho jwalo?

[Kgaitsedi ore, “Hantle feela.” - Mong] Hare tsebane. Jesu Kreste O ya o tseba, ho fela hole jwalo? Haeba Modimo A ka senol;a ho nna mathata a hao, kapa se seng ka wena seo o se tsebang kesa setsebe, na otla Modumela jwalo ka Mofodisi wa hao? Ke moena wa hao. Hake- ha keno o fodisa. Ke mpa kele monna feela, ya tshwanang le wena, ke itshwanela feela le ntate wa hao, kapa molekane wa hao, moena, jwalo jwalo. Hake fodise batho. Empa, o tseba hore o eme boteng ba Seseng mona pela monna. [“Eya.”] Haho jwalo?

Jwale, ho lona metswalla ntle moo, leho paki ya Morena Jesu, hore batle ba tsebe, le hore letshwele lebe le bonnete. Hobane, ho tloha mantsibueng ana, batlabe ba eme pela setulo sa kahlolo. O ya bona? “Hore batle ba tsebe!”

Ke rata feela ho bolela se seng mona. Jwalo kaha lese le tlile mona, esita le jwale, hore ho nale a ratehang, ikokobeditseng, a lokileng maikutlo mona. Ao ... haeba hole jwalo, phahamisa letsoho la hao, mme hake soka ke o bona bophelong baka. Jwale, ho batho ba motsebang, le kase eme haufe ha kana ntle leho tseba seo, leho hlokomela seo. Mme O mona. Ke Moya o Halalelang. O ya bona? Ke ... seo se o amme bothong ba hao. Seo se lokela hoba se seng se itseng.

Mohlala, haeba, haeba o bona se seng ka leihlo la hao, seo seba le tshusumetso bophelong ba hao. Mme haeba ho nale maikutla a botho ho wena, mme seo se tlisa maikutlo ho wena, o ya bona. O lokela hoba le seo. O ya bona, seo se lokela ho nka bohato, mme o Boteng ba Hae. Jwale, ke ...

E-55 Haeba Modimo Aka mpolella mathata a hao, na o tla Moamohela jwalo ka Mofodise wa hao, ka baka leo? Mathata a hao ke mathata a sesadi, maikutlo a sesadi. Hantle feela. O nale mahloko, tlase kwana, ka lehlakoreng. Haho jwalo?

[Kgaitsedi ore, “Hantle feela.” - Mong.] Ke phaephe. Mme e ... E nale tshwaetso. Ho nale se seng ho yona, mme seo se hlola mathata. Ka matsatsi a mang hoba bohloko haholo. Keya bona, matsatsi, mme hao lokela ho tsamya, hoo o yeng o lokela hore o lomahanye meno hao tsamaya. Seo se ile sa etsahla haufenyana tjena. Na ho jwalo? Ha o dumele hore ke bala mohopolo wa hao, na o ya dumela kgaitsedi? [“Tjhe.”] O modumedi.

E-56 Jwale, Jesu O itse, “Mehlolo ena e tla latela badumelang; haba beha matsoho ho bakulang batla fola.” Jwale, Bibele e boletse hore tsena ditla etsahala. Mme hantle feela hona jwale ...

Sheba. Pele. Lentswe, Lentswe la Modimo le bolela hore tseo ditla etsahala.

Mona, o tlile ho nna, motho eo osa motsebeng, o soka o mpona hohang. Hang feela hao qeta ho atamela mona ho nna ... o tsamaya hara batho kamehla yohle, mosebeletsi, mme hao soka o ikutlwa ka tsela ena leka mohla bophelong ba hao. O ya bona? Jwale ebe ese ele hore hotla Seseng mona, Motho enwa Ya ratehang ya nang le rona hona jwale, A o bolella mathata a hao kaofela, le hore na o etsang. Ebe ele hore o se o tseba hore ke se seng sesa tlwaelehang, haho jwalo?

Ebe, o ya dumela hore ke modumedi? [Kgaitsedi ore, “Amen.” - Mong.] Haeba ke o beha matsoho, mme ke kopa phodiso ya hao, o tla fola? [“Hantle feela.”] Ebe o tla kapele, haeba o ka etsa seo. Ebe ke beha matsoho aka hodima a hao.

Na reka rapela, jwalo kaha re inamisitse dihloho tsa rona.

Ntate ya Ratehang wa rona ya Mahodimong, hoka tseba hore Boteng ba Hao bo nale rona mona, mme O ya tshepahala. Ya leng teng, Ya tlotsitseng. Mme keya rapela, ka Jesu, Mora wa Modimo, hore O tla fodisa kgaitsedi mona. Mme keya O kopa hore O tlose diabolose eo ya leng ho yena mmeleng wa hae. Jwale, rea tseba hore hotla nka bophelo ba hae, leho moisa lebitleng la nakwana, mme Wena O mona hoka tlosa seo.

E-57 Mme, Ntate, rea rapela hore O etse seo. Mme rea tseba hore re nale seo rese kopileng ho Wena, hobane O mona hoka paka seo ka tsoho ya Hao bafung. Mme O tseba mosadi enwa. O motsebile esale hoba a fihle mona lefatsheng. Mme O mona hoka senola dintho tseo a dientseng bophelong ba hae, le hore ke eng se phoso.

Mme jwale, kahodima matla a Lentswe la Modimo, ke tlilo hlasela sera mmeleng wa hae. Wena sera, o bitswang Diabolose! Ke tlile, ke latile neo eo ke ileng ka e newa ke Lengeloi la Modimo. Hore wena, Satane, o tseba hantle ka yona. Ke o laela ka Modimo O phelang. Jesu Kreste Mora wa Modimo, hore o tswe ho yena mosadi eo, le hore o se hlole o motshwenya hape. Amen.

Modimo O hlohonolofatse, kgaitsedi. Ikele, o dumela ka pelo ya hao yohle, mme o tla fola. Ngolle, bopaki ba hao, mpolelleng hore na ho ile hwa etsahalang hao tla mona. [“Kgaitsedi ore, “Ketla etsa seo.” - Mong.]

E-58 Na o ka lakatsa hore lefu leo la pelo le o tlohele, monghadi, o fole? Theoha mona sefaleng, ore, “Keya leboha, Morena Jesu, bakeng sa ho mphodisa,”mme o tla fola. Amen. Dumela ka pelo ya hao yohle.

Ke rata ho o kopa se seng mona. Ha kene kere, “Mathata a pelo,”ho yena, se seng se ile sa etsahala ho wena. Haho jwalo? Hobane, seo o neng o nale sona, le wena.

[Kgaitsedi ore, “Ho jwalo.” - Mong.] Ha o ne o eme mane hara letshwele, metsotswaneng e fetileng, o itse, “Eya, keya dumela.” Ho tloha ka nako yona eo, ho bile le phetoho ka ho wena, haho jwalo? Ho jwalo. Empa, o ya bona ...

[“Ke n eke nahana hore keya dumela ka baka la monna eo.”] Ho jwalo feela. Hantle feela.

[“Ke hona moo lefu la pelo le leng teng. Kene kesa nahane ka nna.”] Keya tseba. Ha o ne o nkutlwa ke bua ka monna elwa, mme seo satla ho wena, wa ikutlwa ha monate, haho jwalo? Jwale, ka pelo ya hao yohle o ya dumela?

[“Eya. Keya dumela, ka pelo yohle yaka. Keya dumela.”] Tloho, kgaitsedi.

Ntate ya Lokileng ya Lehodimong, keya rapela, ka Lebitso la Jesu, hore O tla hlahisa Lerato la Hao ho mosadi enwa. Mme O mofodise mme a fole hohang, jwalo kaha ke beha matsoho a ka hodima hae, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

E-59 Jwale keya tseba hore ntle moo. Ke badumedi ba bangata ba phahamisitseng matsoho a bona? Na leya dumela? Phahamisang matsoho a lona.

Na ho nale motho ka mona, eo eseng Mokreste, pele re rapela hoya pele bakeng sa bakulang, yareng, “Ke amohela Jesu jwalo ka Mopholosi waka. Ke nnele ka tsha ba bophelong baka?”

E-60 Modimo Ao hlohonolofatse, mohlankana wena ya dutseng moo. Modimo O o hlohonolofatse, wena mosadi o emeng le ngwana. Na emong otla phahamisa letsoho la hae, are, “Jwale ke amohela Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi”? Modimo A o hlohonolofatse, kgaitsedi.

Hopola, o kase, hantle feela, ho fihlela o fihla Lehodimong, o kase hlole oba Boteng ba Hae jwalo ka kajeno, o Mobona A tsamya hara batho.

Na emong hape, hare ntse re inamisitse dihloho motsotso feela?

E-61 Ntate ya Lehodimong, O rata ha batho ba O dumela. O rata batho haba O rata. Ba bane kapa ba bahlano ba phahamisitse matsoho a bona, ka baka la ho rata ho O amohela jwalo ka Mopholose wa bona. Keya rapela, Ntate, ke seo O tlo kopana le bona. Etsa hore banna, basadi ba sokang ba kopana le Wena ba o tsebe, kapa bailing ba tloha ho wena le kereke, leho tloheleng ho O sebeletsa, mme ba batla ho kgutlela ho Wena. Mme baya tseba hore o teng mona, mme baya tseba hore ke Wena ya buang le bona ha jwale. Keya kopa hore ka boikokobetso batle ho Wena ha jwale ba phahamisitse matsoho a bona, kaho tseba hore le leng la matsatsi batla kopana le Wena. Mohlomong le pele lemo sena se fela, kapa mohlomong pele beke en a e fela, hoka etsahala hore bayo kopana le Wena. Mme ba batla ho etsa kgotso le Wena hona jwale, kaho tseba hore dibe tsa bona ditshwaretswe.

Mme, Ntate, ke ba nehela ho Wena, hoya ka Lentswe la Hao, ka tshepiso eo O e boletseng, “Ya utlwang Mantswe Aka, mme a dumela Ya Nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng, mme ha a ahlolwe, empa o tswile lefung o kene Bophelong.”

E-62 Jwalo kaha re inamisitse dihloho tsa rona, mme mmino o ntse o bapala. Keya ipotsa, motswalle waka wa Mokreste, kapa wa moetsadibe, na honale ba bang mona? Eseng ho nna, moena wa hao, empa kaho tseba Morena Jesu o haufe, na o ka phahamisa letsoho, ka hloho tse inameng. Hosebe le motho ya shebang, kakopo. Phahamisa-phahamisetsa letsoho la hao ho Modimo, mme ore, “Ka letsoho le phahameng, ke rata ho amohela Morena Jesu jwalo ka Mopholosi wa ka. Nakong ena Aleng haufe le nna, ke rata ho Moamohela jwalo ka Mopholosi waka.” Na o ka phahamisa letsoho la hao?

E-63 Modimo A o hlohonolofatse; wena fatshe moo, mosetsanyana, wena, moshemanyana, wena, mosadi, le wena. Hantle feela. Morena Ao hlohonolofatse. Morena Jesu Ake A be le mohau bakeng sa hao, emong le emong.

Na ho nale ba bang mona baneng ba atisa hoya kerekeng tse ding, mme le ile la tloha kerekeng, hale saya kerekeng hohang? Hake kgathale hore ke kereke efeng eo. Empa o batla ho kgutlela kerekeng ya hao, mme o fihla o nka botho hape mme o kopanele le bana ba bang ba Modimo, mme o rata hore re o hopole dithapelong, hore Modimo A o thuse hore o kgutlele? Phahamisa letsoho la hao. Na o ka etsa seo? Modimo Ao hlohonolofatse. Oho, hle! Ke matsoho a fetang tasene, ke nahana jwalo, a phahameng. Jwale, seo se setle haholo. Etsang seo, na letla etsa seo?

Moena wa rona, moruti, o tla le bitsetsa aletareng, kamora nakwana, moena, Junior Jackson, bakeng sa altakholo, metsotswana feela.

Ke rata hole botsa potso. Na jwale leya dumela hore Morena Jesu O teng mona, mme le lakatsa hoka fodiswa? Na oka phahamisa letsoho la hao, phahamisa feela letsoho la hao, ho bontsha hore o batla ho fodiswa? Morena Ao hlohonolofatse. Jwale ka hloho tse inameng.

Ke bona mosadi ya dutseng hantle feela mona, motsotswana feela. Eya bo, o nale mathata a sesadi. O dutse hantle feela mona, o phahamisitse letsoho hoya hlohong. Modimo Ao hlohonolofatse, kgaitsedi. Letsoho la hao lene le phahame nakonyana e fetileng. Ha osa lokela ho tshwenyeha hape. Modimo O fodisitse, tumelo ya hao.

E-64 Moena, wena o dutseng o ntebeletseng, o sisinyehang, ka hoshwa setho, o nale mathata a mofetshe wa botona. O lokela ho tsoha hara bosiu. Haho jwalo? Hantle feela. Eya, monghadi. Mme jwale, seo, na o ya dumela hore Jesu Kreste A ka o fodisa? Hahole jwalo, ho lokile, o ka nna wa amohela phodiso ya hao. Modimo Ao hlohonolofatse. Ho lokile.

Jwale eba hlokolotse haholo, emong le emong wa lona.

Ka hodimo moo sebakeng seo se phahameng mona, ka letsohong laka le letona, emong moo ore, “Morena Modimo ke O dumela ka pelo yohle yaka. Ka lakatsa hoka hopolwa dithapelong hona jwale.” Na o ka phahamisa letsiho la hao, hosa kgathatsehe hore na o tswa kae. Modimo A o hlohonolofatse. Modimo A o hlohonolofatse.

Ke bona metsi, a tsholoha. Ke mosebeletsi wa Modimo o ya rapela, le yena. Modimo A o hlohonolofatse, kgaitsedi, Ao fe seo eleng takatso ya pelo ya hao. Morena A be le wena.

Ere, “O tseba jwang seo, Moena Branham?”

Ke lokela ho bua sena,. Ke sena, Lengeloi la Morena Leteng mona.

Jwale, wena, ke tlilo o kopa ho etsa se seng mona. Wena o dutseng pela motho e mong, o kulang, na o ka beha letsoho hodima hae motsotswana, bakeng sa thapelo. Behang matsoho hodima ba bang, bakeng sa thapelo. Hantle feela. Modimo O tla utlwa thapelo ya hao, le wena. O ya O rata. O teng mona, mme O rata ho O fodisa.

E-65 Ntate ya Lehodimong, ke rata hore letshwele lena ke le tlise ho Wena jwale, kaho tseba hore O teng mona, ha O soka O hloleha leka mohla. Ha O hlolehe, Morena. O Modimo, mme O ka sekgone ho hloleha. Mme tsela eo O tlang ka yona ho bana baleshome kapa leshome le metso e mehlano ba tlang mona sefaleng, mantsibueng ana, ke tsela eo O tlang ka yona ho emong le emong wa rona mona. Ho nale ba bang mane letshweleng, mohlomong barobedi hoisa leshomeng moo, bao O bontshitseng dipono, O ba boleletse hore mafu a bona ke afeng, le hore ke eng mafu a bona. Mme O ka senola, ho mohlanka wa Hao ya ikokobeditseng, le seo keha ho hlokahala.

E-66 Mme keya rapela, Ntate ya Lehodimong, hona jwale, hore O ba bone ka tsela eo baleng ka yona ... Mme ke rapela hore pelong ya Hao e kgolo, eo ke tsebang hore e feta kamoo mohopolo wa motho oleng ka teng, mme o ya ba lekola mme o bona tlhoko tsa bona, leho fodisa emong le emong wa bona Morena, O tseba maemo a bona. Mme ke rapela, ka Lebitso la Jesu, hore, hona jwale, hore O bafodise.

Mme sera, Diabolose yaba tlammeng, le tumelo e ba tlameletseng ho se seng eleng maemo; keya o laela, wena sera sa Jesu Kreste, hore o tswe bathong bao. Mme o betsehe o ba lese, ka Lebitso la Morena Jesu Kreste.

Jwale, ka hloho tsa lona tse inameng, dumelang ka pelo tsohle tsa lona, hore Jesu Mora Modimo o mona, mme o tla lefodisa, le hore le dutse Boteng ba Hae, mme leya dumela. Mme haeba le dumela ka pelo tsohle tsa lona, mme le dumela hore le amohela phodiso ya lona, ka hloho tsa lona tse inameng, phahamisa letsoho, hao ikutlwa hore o ka amohela phodiso ya hao jwale tseba hore o fodile. Morena A o hlohonolofatse.

Hare ntse re inamisitse dihloho tsa rona jwalo, bakeng sa thapelo re kopa Moena Junior Jackson, ka hloho tsa lona tse inameng. Ho lokile, Moena Junior Jackson, Morena ...