Diketso tsa Moya o Halalelang (54-1219E)

1 ... ho potoloha kereke. Re bile le tshebeletso ya motsheare wa mantsibua kajeno, re kene hoseng. Ka tsela e jwalo kare "Hare tswe kapele ka kerekeng, hore retle re seke ra fetwa ke tshebeletso."

2 Mme kene kesa tsebe hore Moena Neville one atlare, "Nyolohela kwano otlo buwa hanyane" Empa ke thabela hoka fumana monyetla oo hoka bua ka Lebitso la Morena Jesu, lerato le ho loka hwa Hae, mohau bakeng sa rona bohle; le ho moena wa rona mona, moruti.

3 Lea tseba, Moena Neville o fapane le baruti ba bang. Bafeela ... Ha moruti a, ha atloha sefaleng, ke sona sohe seho yena. Le mpa feela lesa hlokomele seo. Empa Moena Neville kamehla o tlohela sefale bakeng saka. Mme are, "Moena Bill ..." Mme eseng seo, nka kopa hore o nyolohee kwano mona, lea tseba. Mme seo se etsa hore o amohelehe habedi. Mme ke thabela seo haholo. Lea bona? Okase hane seo hohang feela. Seo se setle haholo.

4 Ke utlwile are ngwana wa hae e monyane oya hlatsa. Mme ke ... Moena Junior, ke dumela haee ngwana wa hae eo ke moutlwileng a lla nakwana e fetileng. Na eo ke ngwana wa hao, Junior, tke yena ya ntseng a kgohlela? Mme le sefuba se sengata feela. Retla rapella bakudi, hanyane.

5 Jwale, ketla qala moo ke qetetseng hoseng hona, mane kgaolong ya 4 ya Diketso. Mme ka tsela e jwalo ... Mme ke qala ka, ke dumela, mohlomong temana ya 10 ya kgaolo 4 ya -- Diketso tsa baapostola, kapa diketso tsa Moya o Halalelang ho baapostola. Lea bona? Re dua re nahana seo kamehla yohle, re bitsa jwalo, "Diketso tsa Baapostola." Empa ene ese Diketso tsa baapostola. Ene ele Moya o Halaelang ho baapostola, diketso tsa Ona. Lea bona? Banna bao ka bo bona, bane ba sena diketso. Pele ke leba pele ...

6 Kene ke dutse morao mane le Moena Wood, metsotso e mmalwa e fetileng. Thaka le leng le lenyane, ya bileng teng mona ka nako e telele, one a batla sebaka sa ho dula. Ke dumela ha nka mmolella hore ho lokile. Ke ho bina. Moena Temple, wena -- oka etsa ntho enngwe, empa o sebine se lokileng haholo. Ka tsela e jwalo ke -- mme ke thabela seo. Mme haoka feela wa kena mminong, Modimo Otla o sebedisa haholo. Empa wena -- empa o kgona tsohle. Kena mminong. Ho teng talente moo. Oka sebedisa seo. Hantle feela. Ke rata tsela ya ho bina ya kgale. Lona haho jwao? Hantle feela, monghadi. Ho utwa seo, morao kwana ka tsela e jwalo, jwalo feela, Moena Neville. Hantle feela o rata seo. Emong ...

7 I ... ke thabela thero ya Moena Neville. Mme ke thabela tsela ya ho bina ya kgale ha bokgaitsedi ba bina. Haeba le soka le bautlwa ha ba bina, bongata ba lona, hobaneng, tlohong Moqebelo o mong le o mong letlo mamela, mme letla hlohonolofala. Hobaneng, mosadi waka le bana, le bohle basheba progamo eo, ka tsela eo feela eka ketlaba teng moo, mme kene kee hona tlase moo, emong wa leloko le ratehang haholo. Re lebeletso moo pulpiting, kapa programa eo Moqebelo hoseng, mme re thabile haholo ka seo .

8 Lea tseba, hoseng honaI -- nkase kgone, ene ele ka taba eo. Ke nae ponelopele ka seo. Mme ke ipotsa feela ka seo. Hake tsoha hoseng hona, ke ile ka sheba mosadi waka mme kare, "Moratuwa, ke -- ke bile le toror kapa pono. Mme ke," kare, "Ke -- nkase re ke pono, hobane mohlomong ke ile ka robala." Empa ke ile kare, "ene ele nnete. Mme kene ke dutse phapusing mola hodima haefella ." Kare, "Hake hopole hore ke ile ka tsoha neng -- ka dipono, ha emphihlela."

9 EMpa hake fihla mola, ene -- mme ke bona ntho tseo dileba kwana. Mme ke ile ka bitsa Kgaitsedi Cox mme matsitsing a mmalwa a fetileng mme ka mmolella ka mofuta oo wa lesea. Mme seo se lokela hore ebe ene ele lesea. Mme thakanyana lena le lenyane, mahlo a lona ane a jelwe ke mofetshe. mahlo a lona a manyane ane a tswile, mme a tswetse kante ka tsela e jwalo. Leihlo le leng hodima le leng, mme lesea lena lene le dutse moo le sena bophelo hohang feela. Mme ngaka e tsebahalang y mane Louisville eboleletse mme wa lona hole tlisa ho nna hore ke le rapelle. Ka tsela e jwalo ... Mme hang feela ... ka dumela ha Modimo -- ane a nneha pono bakeng sa ngwana eo. Mme ke nale bonnete jwalo kaha ke eme mona phirimaneng ena, ngwana eo o fodile. Hantle feela, monghadi. Ke mpa ke ... hase hangata, Moena Cox, a kopanya ntho tsa mofuta oo.

10 Jwale, ke ile ka etsa ka nako enngwe; kene kesa kgone ho bolella Moena George Wright, hane ke ... Moena McDowell one a mpitsitse-hoya sebetsa, kapa mme wa Charlie hodimo mane. Mme one ale mane sepetele. Mme Moena Mack one a batla hoya le yena, ka tsela ejwao ka -- ke ile kaya bona lesea. Mme kene kele mane ha Moena George matsatsi a mane.

11 Mme ke ile ka morata haholo. Empa ka pelo yohle yaka ke dumela hore oya leba jwale. Hantle feela. Ke dumela hore oya shwa. Mme dingaka ... Haho nale monyetla bakeng sa hae. Onale mothapo wa pelo o nang le lehwee la madi, ka tsela ejwalo haho xseo baka se etsang.

12 Mof. Wright, ya dutseng mona, kapa kgaitsedi, o ile a mpotsa hore ke nahana eng na. Kamora matsatsi a mane ke morapella, kare, "Ke dumela hore ose a ile."

13 Mme Edith ya monyane op ile a mpotsa ka taba eo. Hone hose tsela ya ho mmolella. Kare, "Oho ..." Empa one a nale tumelo. One a dumela. O ile a itshwarella ka tsela e jwalo. Mme ke ile ka ... Moena Shelby o dutse morao mane, jwalo kaha hoja ebile moena waka wa madi. O ile a mphumana kantle mane; are, "O nahana eng ka ntate waka?"

14 Kare, "Shelby, ke dumela hore oya betseha." Kare, "Ke dumela -- oya re siya." Kare, "Hahole jwalo, o lemo tse mashome a supileng le boraro, mme o phetse le rona ka nako eo. Mme Modimo o tshepisitse tse mashome a supileng." Kare, "Ke nahana hore ose a ile."

15 Mme phirimaneng eo hoba ke tlohe moo, Moena Mack one are feela ke tlohe moo. Mme Charlie o ile a nkgannela, tseleng ... O ile a fihla hodimo mola, ha akaba a kgutlela morao hofihlela eba mantsibuya, kapa hoseng. Mme ke ile ka ya rapella mosadi, ene ele phetho seo nkase etsang.

16 Mme hake kgutla, ke ile ka kena ka phapusing, mme ka hlobola, mme ka itukisetsa ho kena dikobong, mme hake etsa seo, ke ile ka utlwa motho emong a bua. Ke ile ka lebella, mme hone hole mosadi ya hlooho eputswa. Mme one a eme ka hare ho phapusi ya ho phehela, a bua ka mohala. Mme ene ele mme wa moshemane eo. Hantle feela. Mme ka ... Ke ile ka bona -- sefate sa wilo hantle feela pela ntlo ya Moena George, mme ke ile ka bona seretse sewa pela ntlo ya hae, seka letsopa. Mme ene eka ditshila, mme ene ele seretse.

17 Mme o ile are ne ele lebitla la hae "lebitla." Seseng ka lebitla, "Mme ka seo ba bangata baile ba motsheha, na seo etlaba lebitla la hae," kapa seseng sekang seo. Mme kene kesa utlwisise sena. Ka tsela ejwalo kapele feela, ke ile ka batla Kgaitsedi Wright, mme ka moletsetsa ka mmolella se (Kgaitsedi Wright, ke nahana hore ho jwalo) hore ene ese pono na seo keng.

18 Leha hole jwalo, mme enwa wa Charlie o ile a leba hae, mme one ale hae hare bua ka mohala, mme seseng le seseng hantle feela jwalo ka ponong. Ke nahana hore o ile ha jwale. Empa o lebile hae jwalo kaha ke bolela, ha bane ba bolela ha akaba a phela hofihlela hoseng; empa o ile a phela. Jwale, mme seo sene sebontsha hore Modimo O araba dithapelo.

19 Emong o ile a botsa ka tsatsi le leng, kapa -- monna ya ileng a ngola buka, are, "Monna ya nang le mofetshe wa bokapele," mme are, "o ile a fola. Mme selemo kamora moo, are -- o ile a kula hape."

20 Hobaneng, hantle feela. Oka fola hona jwale, mme wa kua hape hosane. Okaba moetsadibe phirimaneng ena, mme o ...

21 Okaba moetsadibe phirimaneng ena, mme hoseng obe ole Mokreste. Okaba Mokreste phirimaneng ena, hoseng obe ole moetsadibe. Hantle feela. Ngaka eka neha monna penicillin bakeng sa sefuba kapa pneumonia, mme a fola hang feela.

22 Mme baka fana ka hlahlobo, hantle feela, hobe hose pneumonia ho yena, kapa mokgohlane; mme hosane abe ashwa ke pneumonia, ntho ekang yona eo. Na ho jwalo? Seo hase lebaka hohang feela.
Lea bona, ke feela, "Gag ho gnat, mme o kwenye kamela," ke puo ya kgale eo.

23 Empa leha hole jwalo, hare kgutlela ho Kgaitsedi Wright, ke ile ka leba ho yena, mme ke bile le pono ke bona Moena George Wright a dutse mane hantle feela, mme nna ke kena monyako. O kene hantle feela moo, mme ho potoloha sehlekehleke sena, mme ho theohela hantle feela tlase mane, mme a ntshwara ka letsoho, a tsamaya.

24 One asa kgone ho tsamaya; le tseba maemo ana. Lehlwele la madi, ngaka eboletse, "Le leba pelong. Otla shwa nako enngwe le enngwe." Lemo tse mashome a supileng a metso e meraro, hone hose monyetla wa hore aka phela lefatsheng lena.

25 Mme ke ile ka kgutlela kerekeng kaba bolella, ka bitsa Kgaitsedi Wright. Eseng seo feela, empa ke ile ka theohela tlase moo. Mme moo ntlong ya hae, batho ... Banna ba babedi bane badutse tlung ya hae, ke dumela jwalo, hoseng hoo. Hone hole phoso moo, Moena George? Hone hole banna ba babedi badutseng fatshe.

26 Thaka le neng le dutse monyako ene ele seqhobane. Mme kare, "Oho, hantle feela ..." [Moena George Wright are, "O lokela hore ebe o buile le bona. Hakesa hopola." -- Mong.] Hantle feela? ["O lokela hore ebe o buile le bona. Hakesa hopola."] Ke dumela ... Hone ho nale phoso moo, Edith? Hnatle feela, mme hone hole ba babedi. Hantle feela, one ale sebopehong.

27 Empa kare, "Seke wa tshwenywa ke letho, 'hobane Moena Wright otla tabernakeleng,a tsamaya hape, hobane HOITSWE KE MORENA." Ke ile ka kopanya dintho. Kare, "Ho nale seseng ka lebitla." Jwale seo ene ele eng hahole jwalo, ha pono eo ehlaka hantle jwale, ene ele bao baneng batsheha moena, baneng basa dumele Phodisong e Halalelang, ene ele taba ya hore batjheka lebitla la bona, mme batseba hore batla tsamaya pele ho yena.

28 Ho setse ba bakae ha jwale, ho tloha ka nako eo ? [Moena George Wright ore, "ba bane ba bahlano base baile haesale ke fola. Mme moreri waka ya ileng a rera hore ketswe, o patilwe bekeng tse pedi tse fetileng." -- Mong.] Na Morena o tiisitse? Hantle feela, monghadi. Hantle feela. Ba bahlano hara ba ... Ba bane, mme seo, etlaba ba bahlano. Ba bahlano baile. Mme haesobe selemo leha hole jwalo, haho jwalo, Moena George? ["Selemo feela."] Ntho eka etsang selemo, ha jwale. Ke sona seo eleng sona. Lea bona? Ha Morena a bua, ho nepahetse hante feela. O dule fatshe o lebelle. Seo A seboletseng hase hlolehe hohang feela. Mme hase lebaka ...

29 Haebe ngaka tse ratehang disebeditse ka lesea, mme tsohle diphethilwe ... Ke nale bonnete, empa ke nahana ntho yona eo, hobane ke bone mosadi eo ka ntho tseo ho yena, lea tseba, dimake-up' le melomong ya hae; mme -- one a eme moo lefung la mosadi waka ho rerwa. Mme lesea e tshwana le ngwana waka, Sarah, morao mane. Lea bona? Mme ke lona lesea, Ke nale bonnete. Haeba hole jwalo, haho letho lefatsheng ... Empa ke bone lesea, hotswa bafung, le phela. ea bona? Mme la phela, hantle feela jwalo kaha Modimo, mme Lentswe la Hae ke nnete. Mme yena ke ... Hante feela, monghadi. Ke dumela seo ka pelo yohle yaka. Ka tgsela e jwalo reta ema leho lebela. Morena oya makatsa. Haho jwalo? [Phutheo ere, "Amen." -- Mong.] O lokile hakae.

30 Jwale, rea bala, hoseng hona, Bukeng ya Diketso, ka Kereke, etla ka mollo wa Modimo, le tsela eo Jesu Kreste, ene ele Mora wa Modimo. Tsela eo baneng ba kopana le Yena ka teng ... Le hoba bolella hore ho thata jwang nameng, hoba ka hi emong le emong, One Akaba mmele ole mong feela. Empa ha A tsamaile, Otla kguta ka Moya, mme Otla fepa ba lapileng. Mme A etse mesebetsi yohle lefatsheng, Otla tswella ho aha Kereke lefatsheng.

31 Na hale thabele seo Kereke phirimaneng ena? Eseng tlasa ... Sane, ena-marulelo a kereke, ke bolela Kereke. Ho Kereke ele nngwe feela. Mme -- mme haobe leloko la yona. Wena -- hao kenye lebitso pampiring.

32 O otswalwa ho Yona; ke phetho. Mme otswalwa ka hare ho Yona, mme keka Mohau o tswalwang ka ho Yona. Okase kene ho Yona; haona takatsa bakeng sa Yona. Otla hloya sohe sa Yona, ntle leha Modimo Aka otlotsetsa ho Yona Kereke eo. Mme haeba ... Haeba ole ka hare ho Yona, Modimo O tsebile pele lefatshe le thewa, hore Otlaba ka hare ho Kereke ena. Mme A etlotsa pele. Na seo hase makatse? " Ha diutlwang Lentswe laKa ditlatla ho Nna." Na ho jwalo? "Mme bohle bao Ntate A nneileng bona batla tla ho Nna, mme ketla batsosa ka tsatsi la ho qetela."

33 Lea bona, jwale, batho bare, "Hake dumele taba tseo." Le seke la banyatsa. Bautlweleng bohloko. Lea bona? Barapelleng. Hobane-ha bana letho, mme haho seka baetsang hore badumele. Badumela moo baemeng tgeng. Bare, "Hahole jwalo, hantle feela, Ke dumela hore ..." Empa ke bolela hore, baka sedumele nte leho utlwa Modimo pelong tsa bona. Lea bona? Mme bakase ...

34 Jesu o boletse, "Ya utlwang Mantswe Aka, mme a dumela ya nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng." Eseng hobane a lokela hokaba leloko la kereke, eseng hobane a kolobeditswa, eseng hobane a entse sena, hobane a ile a hweletsa,hobane a ie a etsa seseng. Ntho tseo kaofela dilokile; hoba leloko la kereke, kolobetso, ho hweletsa. Empa O itse, "Ya nang le Bophelo Bosafeleng, hobane a dumela."

35 Jwale, ho Diketso 2:38 Peterose ore, "Bakang, emong le emong wa lona, mme le kolobetswe Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho." Mme kene ke ipotsa dilemo tsena tsohle, hane ke bona seo mme ke bala seo. Ka nahana, "Morena, banna le basadi ke bana moo batang."Ke ba bone batla aletareng, bakgumama ba lla, eyang le kolobetswe ka Lebitso la Morena Jesu, mme beke e latelang eo, ba lefatsheng hape." Ka nahana, "Ohop Modimo, hantle feela Lentswe la Hao len lele phoso na. Hake utlwisise sena. Empa wena, Morena, ketla tswella pele le Wena, O boletse hore Lentswe la Hao le hlole ka ho nna."

36 Ka tsea ejwalo ketla tswellapele le Lona, hofihlela ke bona hore na hoetsahalng. O entse hore le tsebahale. Lea bona? Kene ke saka tseba seo hofihlela Ale hlakisa ho nna, mme lene le robetse hantle kapele ho nna. Yaba ke qalella ho bona batho ba (Lea bona?), seo, "Haho ya katlang ho Nna, ha Ntate Asa motlise."

37 Hase baka la ya ratang hotla; keka kgetho. Ke taba ya hore hase hore oya batla kapa jwang; hase lebaka la hao. Ke Modimo. Yena, "O thatafatsa pelo ya eo A batlang ho mothatafatsa. O nale mohau ho eo ya batlang ho mohauhela." Hantle feela. Mme hase lebaka hore na o mang, o nale maemo afeng, kapa o dula seterateng, seo hase etse phapang hohang feela. "Modimo O nale mohau ho eo A batlang ho mohauhela."

38 Mme pele lefatshe le thewa, O ile A tlotsa batho, ho theoha jwalo ka dilemo, hore ke bo mang, batlang ho pholoswa. Mme bohle bao Abatla tlotsitseng. Hantle feela. Emong le emong otlata, mme haho lea mong ya lahlehileng. Oba tlotsitse, ho lokela hoba le Kereke moo; esenang sekodi; sele siko.

39 Mme jwale, ha dilemo ditswella jwalo, mme re bona hoseng hona, thiutong ena, baithuti bao ba baholo ba Orthodox, jwalo kaha balokela hoba ka teng, ka bohalaledi boo batsamaya efatsheng ...

40 Mme Bibele ... Mamela. Bibele ere, "Bafumanwe ba sena sekodi." 'Hobane ba boletse, "Oho, nkase ame seo. Nkase etse seo." Lea bona, empa seo ebile mohau; mesebetsi.

41 Mme hare bolokehe ke mesebetsi, eo re e etsang. Ekase re pholose. Ke Kreste ya mpholosang. Lea bona? Eseng ke ... ha kena bohalaledi.

42 Mme hake leka hore, "Ka tsela ejwalo, ke tlohela honwa. Ke tlohela ho tsuba. Ho utswa, leshano, jwalo jwalo." Ke seo kese entseng. Lea bona? Seo etlaba ke seo ke seetsang. Nka qhosha ka seo. Empa hake a tlohela letho. O tlile A fihla A ntsha ho tseo.

33 Lea bona? Ke phetho seo. Etlaba seo hasea etswa. Ke sona se etsahetseng. Mme ebe, Moya o Halalelang o hola ka letsatsi le letsatsi; otswela pele ho hola, o ikgudisa nako le nako; o sututsa dintho jwalo feela, oya kgathalla, meleko. Hao ehlola, Moya o Halalelang O nka sebaka. Na O tseba seo Haeba o nae meleko e meholo; o hlola ntho tse mmalwa, mme o hlokomele bopaki ba hao.

44 Lebella Samsone. Ha a fumana ... Tau ene e mathela ho mmolaya, mme ae bolaya ka matla a tswang ho Modimo, a ebolaya ka matsoho a hae, ekanna yaba o ile a arola mohare wa yona. Ha nyane, ha nyane, ka hlooho ya moriri o sothehileng, bophahamo bo bokalo, hanyane, hanyane, thaka la kgale, asa shebahale seterateng, meriri e sothehileng e supileng hloohong ya hae jwalo ka lekwala, mme one a feta lekwala hofihlela Moya wa Modimo o fihla ho Yena.

45 Jwale, hone hose thata hoka nahana hore natla seo seka bolaya tau. Ke dumea hore aka etsa seo. Empa ntho eneng e makatsa ka taba eo ke ena, thaka lena le lenyane lene le entse seo. Moya wa Modimo One ole ka ho yena, mme a bolaya tau, ae lahlela ka nqane. Mme notsi dine dile teng moo. Mme Samsone ... Manepe ao aneng a soka awa utlwa bophelong ba hae. Na ho jwalo? Hobaneng? O ile a hlola seo ka matla a Modimo.

47 Mme haeba hole seseng ka hare ho dinotsi, poka hlola seo ka Mata a Modimo. Hantle feela. Hlokomela seo se sete ha kakang. Oho, hlena. Sea feta ... Mohomong letawa, leha ele, hore o nkga jwala, kapa seseng feea, o batla honwa seo. Hlola seo ka matla a Modimo; fitisa seo hang mme o bone seo o nang le sona, mme ha tsohle dietsahetse, ho fedile. Oho, hlena, hotswa dinotsi tse monate haholo ...

48 Jwale, batho bana bafeta. Emong wa Pentacosta, bane batletse bohle ka Moya o Halalelang. Moya wa Modimo One ole ka hare ho bona. Bane ba nale dineo tsa dipuo le tsohle. Bane ba nale nako entle haholo, mme Kereke ene e tuka mollo.

49 Jwale, ketla botsa hotswa hlakoreng le leng, ho tloha ho Stefane hofihela nakong ena, hofihlela ke fihla molaetseng waka wa pele, haeba nka kgona.

50 Hlokomela, tho nale monna ya bitswang Stefane. Ene ese emong wa Baapostola. Tjhe, ene ese emong wa bona. Ene ele ledikone. Empa, oho, moena,one anale seseng pelong ya Hae. One a ema a tsitse. Ke seo monna a lokelang hoba le sona pelong ha anale Seo: ha akgone ho ema feela, hlena, o lkela hoka jwetsa emong.

51 Mme ke bana moo baneng bale teng, ntle seterateng, batshwere tsoseletso, mme ba nale nako feela. Hobaneng,hone hole jwalo ka ntlo etjhang. One osa kgone hoka mothiba. Ke phetho seo.

52 Ka tsela ejwalo baile ba monka, ba moisa mane seterateng, ba moisa Lekgotleng la Sanhedrin, are, "Moena, retla bontsha thaka lena. Re tlilo lokisa manyampetla ana ohle." Mme ba mokenya teronkong letsheare lohla. Lekgotleng la Sanhedrin a kopana, mohlong halofo ya millione, bakopane moo. Basututsa Stefane wa kgale ntle moo.

53 Empa ha batswa, moena, atswa, sefahleho sa hae sene sekganya jwalo ka Lengeloi. Moena, hake nahane, ho kganya hokang hoo, a kganya jwalo ka motho tsebang hore o bolelang. Hake nahane ka tsela enngwe, ho kganya jwalo. Empa one a kganya jwalo, empa one a utlwisisa seo a buang ka sona.

54 Bibele ere one ale sebete, a tsamaya ntle moo, ka boitshepo, mme are, "Lona banna ba Israele ..." A eme ka boyena, jwalo ka konyana hara dibata. Are, "Lona banna ba Israele le lona bohla banna ba Judaea, jwalo jwalo, le bontata lona. Hahoke ho tsejwe, Modimo wa Abrahama ... Modimo wa bontate ya hlahileng ho Abrahama, a montsha Kaldea, a moneha lefatshe la tshepiso. Mme -- mme A tlisa Jesu Kreste, Eo lona, ka matsoho a lona a kgopo, le Mmolaileng."

55 Mme ha a qetile ho bolela seo, are, "Oho, lona le melala e thata, ka dipelo le ditsebe tse sa bolang, le hanela Moya o Halalelang. Jwalo ka bontata lona, le lona feela jwalo." Oho, hlena. Kene nka rata ho utlwa thero eo. Moena Beeler, ke lakatsa eka nkabe kele mo. Hantle feela, monghadi. O boletse, "Oho, ka melala ethata, pelo le ditsebe tse sa bollang, le hanela Moya o Halalelang kamehla. Jwalo ka bontata lona, le lona ka tsela ejwalo." Moena, seo ene ese ho pata letho (na ho jwalo?), hane a tsebile hore madi ana atla tsholoha ka tsela ejwao.

56 Bibele ere, "Ene ele monna ya tletseng ..." Eng? A tletse bowata? Tjhe, monghadi. Atletse theology? Tjhe, monghadi. "One a tletse Moya o Halalelang." Ke hona mona ntho tsena dileng teng, maemo a felletseng, hobane ane a tletse ona. Lefatshe lene le ile la mosutuletsa ntle kwana, mme Moya o Halelang one otla etsa seo. "Ene ee monna ya tletseng Ona." Hlena. Moemiseng? Okase etse seo. Hone hose letho leka emisang seo. One a futhumetse haholo, meona. One a lokela hoka rera Evangedi. MMe one a rera Evangedi e mehlolo.

57 Mme kamora sebakanyana, kamora hore ba mokwalle ditsela, ho moisa makgotleng, ho montshetsa ntle moo, le ho mmolaya ... Mme ba mmeha lejwe molaleng, motepetsa ka majwe hofihlela a nehela moya. Ya neng a eme moo ene ee Paulose, a fana ka bopaki, mme ha Paulose a bona Stefane ashwa, Stefane o ile a tadima mme are, "Ke bona mahodimo a buleha. Ke bona Jesu A eme letsohong le letona la Modimo."

58 Paulose o ile a sheba fatshe. Ke nahana hore one a ngwaya hlooho ya hae, mme a nahana, "Ho etsahalang?" O boletse, "Morena, ose ba balle molato ona"

59 Mme a wela matsohong a Modimo, lefika. Hobaneng? Ha akaba a hlola a utlwile lefika le leng hpo tloha ka nako eo. Modimo O ile a monkela diatleng tsa Hae, jwalo feela ka ngwana ha a nyanya ho mmae. Modimo O ie A monkela diatleng tsa Kreste moo a ileng a fumana phomolo, mme a balwa hara bahaaledi, ka moqhaka wa bahalaledi "hosa shweng," a eme hara batho. Ke Stefane eo, a tletse Moya o Halalelang. Hantle feela. Meaparo e felletswe ke matla a yona, majwe a maholo ba mo otla ka yona, Modimo A mosireletsa. Bibele haere o ile a shwa. Bibele ere a ithoballa. Amen. Ke tsela ya mokreste ha ashwa eo. Amen. Ho lokile.

60 Jwale, ba bile le nako entle haholo. Seo ke ho fumana dikarabo; jwalo kaha Moena Neville a boletse, nakong e fetileng. Eseng baapostola feela, jwalo jwalo. Bane balokela hoka etsa seseng. Hante feela batswella, hoya kamoo baka kgonang, barera Evangedil. Peterose le Johanne, banyatsehang, banna basa rutehang, bakena Kgorong ebitswang e Ntle.

61 Hlena, diabolose are, "Ha jwale, jwale, bantle moo hoka rera, ka tsea e jwalo bakeke ba utlwa bohloko." Mme bohle batho bao ba ile badumela thero ya bona, le sohle.

62 Empa ha bakena kgorong ebitswang e Ntle, ho robetse monna moo. Moya o Halalelang ware, "Peterose, monna eo aka fola. O nale tumelo." Ha a nahana hore o nale tumelo ya hoka fola, are, "Ema ka maoto." Mme a mophahamisa, a motshwara hofihlela maqaqailana a hae a tiya. Mme a ikela, a tlolela hodimo, a boka Modimo. Oya tseba keng? Seo se ile sa hlola mathata haholo feela.

63 Moena, o nale seseng hosa boleng, mme hlokomela hotswa diheleng ba hweletswa, madi a tshasitse. Na seo ke nnete? Ke Nnete.

64 Ketla o bolella, Peterose o rerile thero ka tsatsi la Pentakosta, mme meya e sekete ya sokoloha. Diabolosi ha akaba a tloha betheng ya hao. Hantle feela. "Oho, hahole jwalo, lesang seo." Lea bona? Kgorng ebitswang e Ntle tsatsing lehlahlamang, mme a fodisa motho ya holofetseng ho tloha popelong ya mmae, mme dihele tsa dumaduma (Hantle feela), tsa molahela teronkong.

65 Hatle feela, monghadi. Ba molahlela teronkong, ka hare ho tjhankane moo, hobane ka baka la mehopolo. Diabolose are, "Nkase dumelle hore a qale sena hape, Phodiso e Halalelang. Haeba aka etsa seo, otla ntlhola." Ke nnete seo. "Hobane, Nka nna ka thetsa bana ka theology. Empa nkase kgone ho bathetsa ka ntho ya Nnete; Ketla emisa feela ba bang ka se seng."

66 Ha akaba a emisa moo. Akase emisa ha jwale. Hantgle feela. Evangedi ya Modimo etla tswella pele jwalo feela, jwalo, jwalo, jwalo. Mme etlare moo hoseng hose lehodimo le lefatshe, etla nne ebe ntho yona eo feela. "Hobane lehodimo le lefatshe dita feta, empa Mantswe Aka akeke feta." Akase fete hohang feela. HObane Lentswe ka bolona ke Hakeshwe. Le keke la feta. Ke dumela karolo enngwe le enngwe ya lona. Ntho tsohle tseo Jesu aneng ale tsona, Ke tsona ha jwale, Otla dula Ale jwalao. Hantle feela. Ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng.

67 Moya oo Halalelang wa tsatsi la Pentakonta ke Ona kajeno. Nka dumela hore One O tshwasehile, batshehisa ka ona, leho o toloka hampe, leka tsela esa nepahalang, le ka tsela e jwalo; ke yona ntho feela esa nepahalang eo. Empa ho nale ba nnete, kolobetso ya Nnete ya Moya o Halalelang ya tsatsi la Pentakonta kajeno. Hantle feela.

68 Hantle feela, diabolose o itshwarelletse moo. Ke o bolella nnete. Nako le nako ha ao bona oya tshoha, hopola seo, ho nale seseng se etsahalng. Hantle feela. Hantle fela. Okeke wa bona ho metse hohong hodima penapole ... kapa ke bolela hore, diapole ntle moo. O kene hantle feela tlasa fate tse monate, moo o bonang makwala, hobane a batla ho tshoswa. Diabolose o leka hantle feela ho tshosa. Hobane hantle feela tlase moo ho nale Jesu Kreste, Mora ya tsohileng bafung, ka matla ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng. Amen. Seo sebolela "hahobe jwalo." Ho lokile.

69 Jwale, re fumana hore, ba bakentse tjhankaneng. Tsatsing lehlahlamang, baleka hoba kgaema ka matla, mme ba bantsha hape.

70 Jwale, re fumana Peterose,hoseng, a ema hara bona, kgaolong ya 4. Mme are, "Hobaneng, lona banna ba Israele, le lona bohle baahileng Judaea! Ha sena se tsejwe. Jesu wa Nazaretha, tsea eo A bontshitseng ka yona hore ke Monna wa Modimo. Ka meeka le mehlolo, O bontshitse hore ke Monna wa Modimo."

71 Bane batseba hore ke Monna wa Modimo. Mme o ile are, "Lona, bakgopo le thakgusutse Kgosana ya Bophelo; Eo Modimo O Motsositseng, mme re dipaki tsa seo." Are, "Ka tumelo Lebitsong la Hae." Are, "Hare lekola seo A se entseng, ha ntlo yohle ya Israele e tsebe, ka Lebitso la Jesu Kreste monna enwa o fodile."

72 Ha bane ba botsa, "Keng -- hore ke wa bodumedi bofeng? Otlotsuwe kae? Otswa seminareng efeng?"

73 Kapa seseng sejwalo, "Sena setswa hokae? Re fumane sena ka tokelo ya mang? Re bontsheng hore le emetse mokgatlo ofeng. Hantle feela, monghadi. hare batle thuto tse tjena ka hare ho kereke tsa rona mona. Letswa kae banna?"

74 Peterose are, "Ka Lebitso la Jesu Kreste, ka tumelo Lebitsong, monna enwa ota fola." Amen.
Mme hone hose letho eo baka le buang, hobane bane batseba monna eo. Amen. Amen.

75 Hlokomela, sheba seo ase boletseng. Mme lena ke lejwe le lahlueng ke diahi ...
Haho Lebitso le leng ntle ho lena: haho Lebitso le neilweng batho tlasa kgwedi le letsatsi, leo batho baka pholoswang ke lona.

76 Oho, Lejwe le lahlueng ke diahi, Lejwe le lahlueng. Hobaneng? Ha bane baaha tempele ya Solomone ...

77 Ke batla hore le bone setshwantsho sena hantle feela. Ha bane baaha tempele ya Solomone, majwe ane a betlwa, sebakeng se seng ho leba ho seseng, sebakeng ho leba sebakeng. Amang ane a betlwa ka tsela etjena, amang ka ela. Empa Bibele ere ha ane a kopana ... Seo senkile lemo tse mashome a mane, ke dumela jwalo, ho aha tempele. Mme hone hose modumo wa hamore kapa sakga. Majwe ane ale mmoho, lejwe hodima lejwe; seo baneng base etsa feela ene ele ho tlotsa ka seretse mahareng. Mme ane a dula, lejwe hodima lejwe,lejwe hodima lejwe. Nahana ka seo.

78 Jwale, ke sena seo ke nahanang hore sene seetsahlat, baena. Ha ... Tempele eo ene e emetse Tempele ya semoya,Tempele eo releng yona ha jwale.

79 Bane batla Tempeleng hotla hlohonolofatswa. Re kolobetswa ka hare hoTempleeng ya Modimo, ka hare ho Mmele wa Modimo, hara Mmele wa Jesu Kreste. Mme reka hare ho Kreste ka Moya o Halalelang: I Corinthians 12.

80 "Mme hahosale tsuo ho baleng kaho Kreste Jesus (Romans 8:1), basa tsamayeng ka nama, empa ka Moya." Ba lakatsang tsa semoya. Haba kgathalle tsa nama.

81 Nama yaka ere, "Ke kgathetse." Moya ore, "Haho jwalo. Ke nna Molaodi. Ntatele." Amen.
Le bona mpolato ntle moo, mme ngaka ere, "Oya tseba hore okeke wa fola. Ho fedille." Ketla molebella. Kere, "Hantle feela."o

82 Empa Moya o Halalelang, ore, " Otla fola." Ebe kere, "HOITSWE KE MORENA, monna enwa otla phela." Mme ore otla fola. Re tsamaya kamora ntho tsa semoya. Hantle feela.

83 Jwale, ha majwe a kopana ... Aile a betlwa kaho fapana jwalo. DIpatsi le ... hotswa hante feela mane dikaledareng tsa Lebanon, a ile a tliswa hotla Joppa ka koloi ya dipholo, jwalo jwalo, hotla fihla mona tempeleng. Empa ha atla mmoho, tjhe ...

84 Ke batla hore o hlokomele mona. Lejwe le leng le ile la betlwa ka tsela e tjena, mme le leng ka tsela ela. Mohlomong, lene le betlwa ka tsela etjena, aka hanana kae kae, leha ekaba keng feela, jwalo ka sehlopha sa badumedi matsatsing ana, "Ke Methodist. Ke Church of God. Ho bokwe Modimo, ke leloko la Assemblies.

85 Nna ke sena." Letswella jwalo. Empa hopola, ke Modimo Ale mong ya kgaolang. Mme hahose ho betlilwe, mme le leng ka tsela ela, bane bakeke ba utlwisisa hohang feela.

86 Empa haba qeta ho kopanywa, seo sohle sene sele fatshe. Mme ba beile patsi hodima patsi enngwe, mme bane basa hloke hore baboele ba reme hape.

87 Ke dumela, le leng la matsatsi ana,ha kopano ya dikereke enka sebaka, mme mopapa emotjha atswa United States hoya ka seporofeto, mme batla etsa setshwantsho sa sebata. Mme kea o bolella, Kereke ya sebele ya Modimo etla kopana. Ya sebele, badumedi ba nnete hotswa Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, leha ekaba ba hokae feela, batla kopana mmoho, ho popa Mmele wa Morena Jesu Kreste, badumedi bohle. Makwala le ba mehopolo e fokolang ba behellwa ka thoko; batla leba hantle feela kopanong ya dikereke.

88 Mme ke ile ka bala ka tsatsi leleng, esita le Assemblies of God ekene mekgatlong ya dikereke. Oho, hlena. Baatola thuto ya bona ya boevangedi. Hantle feela. Mathswao ohle a Pentecostal meeka le mehlolo, maitshwaro, balatola seo bakeng sa lekgotla la dikereke: balatola seo, oho, moena, hoka latola seo.

89 Nka mpa, jwalo kaha ke buile nakong tse ngata, ke paqama hoka nwa metsi, mme keje mathunthume, hoka tsebahala ho Modimo, le hoba mohanka wa Hae; ho nale hoba le tsohle lefatsheng empa ke lahehelwe ke Morena Jesu Kreste le Bibele ya Hae.Ke dumela ha seo ele Lentswe la Modimo, mme Lentswe le leng le leng ke Nnete. Hantle feela, monghadi.

90 Jwale, reta lebella hore na pheletso ya seo keng. Balatotse ... Batlile, babeha majwe. Mme batlile, ba bafumana lejwe lesa tlwaelehang. Bakase sebedise Lejwe lena, bare, "Lejwe lena ha lea loka hohang feela." Mme ba lelahlela kae kae kwana. Bane bakeke ba le sebedisa. Lea qabola. Mme baleka hoka aha moaho wa bona. Mme bafihla sebakeng, ba beha mafika ohle, ba aha ka tsea etjena.

91 Bafihla sebakeng, mme bafumana hose lejwe la motheo. Banna batswella ho aha. Mme bafihla ha kana, bane bakeke batswella ntle ho ejwe la huku. Bane ba lahlile majwe ohle, ho leka ho fumana lejwe la hukung, empa lene lele siko. Mme ntho elatelang emong a leba bvakeng sa hae, leho lata lona lejwe lela ba lelahlileng.

92 Mme ke sona seo eleng sona kajeno, metswalle. Kereke ya Methodist e lokile. Kereke ya Baptist e lokile. Kereke ya Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, leha ekaba ke efeng feela,
kaofela dilokile. Empa taba ya teng, moena, ba latolotse Lejwe la Motheo. Ke lona lebaka le entseng hore Evangedi e seke ya tsamaya, keka baka la matla a mekgatlo eo, ereng, "Matsatsi a mehlolo a fetile. Haho ntho ekang Phodiso e Halalelang. Haho taba ya ho bua ka dipuo. Haho na ntho etshwanang le ponahatso e kgolo. Seo ke sa matsatsi a fetileng." Mme letla fumana, moena, emong le empong wa bpona, baka tlase hantle ho lelae, mme ese ele mekgatlo ya dilotjhe. Ke sehlopha feela sa bainehedi. Hantle feela. Empa Bibele ere, "Ba nale sebopeho sa borapedi, empa balatotse matla a jona; tlohang ho bakang bao."

93 Empa jwalo ka dikereke, bafumana hore mekgatlo ena. Haho seo baka ahang hodima sona ntle le ho loka ha Jesu Kreste. Mme haeba re amohela Jesu Kreste, mme bare ke bothoto ...
Ere, "Oho, ke amohetse Jesu." Haeba o amohetse Jesu, o amohetse seseng setlang ho bolella Nnete hore Modimo ke Mang; mme ke Ye Jesu eo phirimaneng ena, A etsa mehlolo eo A neng A e etsa," kapa O amohetse Morena Jesu.

94 O fumane karolo ya theology, empa eseng Morena Jesu. Hobane ha Jesu a kena pelong ya hao, hobane ho nale seseng seetsahalang ho bolela Modimo.Eseng feela seo, empa le wena o tseba seo. Bodiabolose bohe mane diheleng batseba seo. Hobaneng, hantle feela, o dumela seo. Modimo O entse seo ho lekane. Hobane HOITSWE KE MORENA, o beile maikuto a hao le tshepo ya hao ho seo.

95 Phela kapa o shwe, o dumea seo leha hole jwalo.O moo hoka tiisa selekane, hobane seo ke nnete. Oya tseba le wena hore seo ke Nnete, hobane Modimo O boletse jwalo. Mme seseng seka hare ho wena sea tseba hore seo ke nnete.

96 Empa jwale, empa haenba otswa feela lehlakoreng la thuto, mme hobaneng, o kanna wa hanana le sena, mme ware, "Haho jwalo, mme haho jwalo. Mme hare dumele sena, mme hare dumele sane." Oya tseba, dikgang. Ore, "Oho, hlena, Hake dumele ka tsela eo."Mohlomong mane New Albany phirimaneng ena; ngangisano malebana le Modimo. Hobaneng seo?

97 Mamela hoya pejana, mme o fumane batho bana ba rapelletsweng.
Ore:
... Hobaneng ha bahedene ba lwana, mme batho ba nahana hosa feleng?
... nnete Morena, Mora wa Hao Jesu ...
... Neha mohlanka wa Hao ...

98 Haba qeta ho rapela mmoho, ore:
... neha mohlanka wa hao, hore ... bua -- bua Lentswe ka sebete, ka ho otlolla letsoho la Mora wa Hao, Jesu, ho fodisa bakudi ...

99 Amen. Modimo O ya thusa kopanong tse kang eo. Mme haba qeta ho rapela, moaho oya sisinyeha moo baneng ba kopane teng. Oho, hlena. Ke sona seo re sehlokang phirimaneng ena, banna le basadi ba pelo dikopaneng. Basa kgathalle ntho tseba tse ding, kapa tsane, empa le lahlehile ka Krste Jesu. Tshepo yaka e itshetlehile ntho ele nngwe feela Modi A Jesu. Hoseng le hosane, leha hoka etsahalang, re tglamilwe ke Jesu, ke hore re latela mehlaleng ya Jesu, hosa kgathaletsehe hore na ho etsahaanhg. Ebe ke hona reka hahamalla pele. Amen. Are: Haho poloko nqenngwe: hobane haho lebitso le leng tlasa letsatsi haese Lebitso la Jesu, leo reka bolokehang ka lona.

100 Mosadi ya itseng ya ileng atla Kerekeng, hase karolo ya mona. Ke wa Methodist, empa oa re rata. Mme atla kerekeng.

101 Mme mosadi emong are, "Na o leba kerekeng?" A mmitsa ... ke utlwile sena. Are, "Hokae, o leba kerekeng hokae?"

102 Are, "Ke leba mane Branham Tabernacle."

103 Are, "Na o leba thutong ejwalo, o dule tlasa ntho ejwalo?"
Are, "Ke Thuto ejwang eo?"

104 "Ka tsela ejwalo, ba bua haholo ka Jesu, ka kolobetso, ba sebedisa Lebitso la Hae hohle mona." Hobane Bibele ebolela, baena baka, "Haho Lebitso le neilweng batho lefatsheng, leo leka bolokehang ka lona." Hantle feela.

105 Ketla le bolella, moena, ke -- hake mokomakomi. Empa ke rata ho bona monna mang kapa mang, hohle, nako tsohle, ka Bibele, hoka tiisa hore hase mantsibua. Hantle feela. Hase lebaka bareng, "O ya hlanya," leha eleng feela;seo hase etse phapang.

106 Ke eme ka hare lebenkele la dibuka, tsatsi le leng, moo ke neng kentse ke sheba dibuka tse ding mona, mme mosadi emong are ho nna, "Ketla dibeha shelfong. Hake direkise." Are, "Mosadi emong o tie a direka kaofela ha tsona." One a nale tse supileng, mme mosadi enwa a direka kaofela ha tsona. Ke nahana hore one a ilo diahla. Mme ho ile haeba le ...

107 Taba ya phodiso e Halalelang. Moo hone ho eme bareri ba babedi ba Methodist, le Presbyterian. Bareri ba Methodist, le moreri wa Presbyterian one a nkemela tabeng eo. Are, "O nepile." Hane ke tlilo tsamaya ... Moena Shire one ale teng ka nako eo. Moena Creech atla ka nako ele nngwe. Yare ha batheohela tlase moo, mme ba sisinyeha hanyane, moreri ena wa Methodist atla a ntshwara lehetleng. Are, "Moena Branham, hane o sale moshemane e monyane, ke ile katla moo o hlwelletse hodima palo ya motlakase." Mme ka botsa, "Ke ile ka tseba ka nako eo hore otla rera Phodiso e Halalelang.

108 Mme waka ya tsofetseng a robetse moo ke diphio. Disa fole. One ashwa. Mme o ile wa kena ka dsebediswa tsa hao, mme wa kgumama wa rapella mme waka. Beke kamora moo, ngaka ya fumana hore o fodile, hantle feela." Are, "Seo se etsahetse lemo tse mashome a mabedi a metso e meraro, mme o hantle kajeno. Hake kgathale hore seo se kerekeng yaka kapa jwang; kea dumela." Hallelujah. Ke seo moo seleng teng.

109 "Hodima Lejwe lena ketla aha Kereke yaKa, mme kgoro tsa dihele dikase ehlole." TiNako diatla mme diboele difete, le ntho tse ding jwalo feela, empa Evangedi ya Jesu e dula ele jwalo ka mehla yohles. "Hodima Lefika lena Ketla aha Kereke yaKa."

110 Kereke ene ele eng? Lefika ene ele eng?

111 O botse Kereke ya Catholic. Bare, "Ke lefika le leholo le robetseng moo.

112 Kereke ya Catholic, edutse hodima seo, phirirmaneng ena, lefikeng leo,' ho fana ka matla, tshwarelo ya dibe." Ke tsela ya Catholic eo.

113 Haoka batlisisa, botsa moProtestanta, ore, "Lefika leo keng?" Bare, "Ene ele Jesu Kreste, ke lona lefika." Oho, moena.

114 Jesu o itseng ka taba eo? Peterose are ... "Lona lere ..." Are, "Lere ke mang Nna?" One nea bua ka Yena. Are, "Lere ke Mang?" "Bang bare, 'O Moshe,'bang bare, 'O Elijah." "Lona lereng?" Peterose Are, "O Kreste, Mora Modimo O phelang."

115 Are, "O lehlohonolo, Simone mora Jona, hobane hase nama le madi. Haoya nka seo ho monna wa theoloje. Hao ya ithuta seo hotswa seminareng. Empa Ntate, ya Lehodimong, o o senoletse seo. Mme hodima lejwe lena ..." Hallelujah. Lefika? Tshenolo ya hore Modimo O iponahaditsel. Hallelujah. "Hodima lefika lena, kgoro tsa dihele dikeke tsa ehlola."

116 Ha monna a tswetswe ke Moya, ho tloha maotong ho isa hloohong, o fetotswe ke mata AJesu Kreste, mme mohopolo wa hae, mme Modimo o nale taolo ho Yona, etla bonahala hohle Lentswe la Jesu Kreste Oya lephethisa.

117 "Hodima Lejwe lena keta theha Kereke yaKa, dikhoro tsa dihele dikeke tsa Ehlola." Amen. Seo setla o etsa horfe o ikutlwe ole modumedi, na seo seka kgonahala? Hantle feela.

118 Leo ke Lejwe leo leneng le lokela hore ebe lona diahi le ... Mme haho pholose ekae kae ntle ho lebitso leo, Lebitso la Morena Jesu ... Mme Bibele ere mona, seo, "Bane basa ruteha mme banyatseha."

119 "Bane batswa sekolong sefeng? Ene ele batho baitlhahelang feela moo. Ka tsela e jwalo, ke sehlotshwana sena sesa rutehang, banyatsehang mme basa ruteha? Ka tsela e jwalo, banna basa tsebeng le ABC's. Jwale, sheba puo eo bae sebedisang, 'Hase, akeke, haho jwalo, le bua, le nka, ho timela.' Ke mofuta ofeng wa motho ona? Hobaneng, batswa seminareng efeng b ona? O Ngaka mang hana?" Lea bona? Empa bane ba lokela hoba le tsebo ka bona, hobane bane ba nale Jesu.

120 Ke yona ntho ya bohlokwa, moena. Haeba osa tsebe kofi hotswa ho nawa ya teng, haeba o tseba Morena Jesu Kreste le Matla a tsoho ya Hae, nka mpa kaba le ... Hantle feela, monghadi. Oho, hena. Modimo, ankora yaka.
Ere ke robale tlasa Sefate,
Moo madiba a phallang teng,
Moo Konyana eleng Kganya ya teng,
Meya ya bapholoswa ekekeng ya eshwa.

121 (Ere ke itshwarelle ankoreng eo. Oho, hlena, hlena. Ere ke dule botaleng boo ha leeto lefela.)
Oho, o seke wa kgahlwa ke leruo la lefatshe lena,
Le bolang,
Batla Lefa la Lehodimo,
Dikeke tsa feta!
Itshwarelle letsohong le safetoheng!
Itshwarelle letsohong lesa fetoheng! (Hantle feela.)
Ha leeto le fedile,
Haeba o ile wa tshepahala ho Modimo,
Lehae le hlakileng la hodimo,
Moya wa hao o tjhaba.

122 Bo bong ba masiu ana, hoseng ho hong, le leng la metsheare ena, moya wa hao otla nkuwa. Oka tsamaya neng kapa neng feela. Empa na kea kgathalla na? O kgathallang? Hobane Otla phahamisa dipheo tsa Hae tse safeleng. Otla motshwara. Ha moya o tloha mona, ho tlabe ho nale emong ya emeng qetellong ya tsea ena (hlena, hlena,) ho wela diatleng tsa Hae tse ratehang, mme A nkuka A nkisa Hae. Ka tsela ejwalo hobaneng ke lokela ho tshwenyeha? Hobaneng ke lokela ho tshwenyeha ka lefatshe, kapa horfe sena keng, sane,kapa seseng? Ha feela rfele ka hare ho letsoho lesa fetoheng, re kgathallang?

123 Ere bathoe, lebohle, banna basadi, le bana, haba tsebe Morena Jesu Kreste, mphe lebaka hobaneng ke lokela hore ke seke ka Mosebeletsa. Mphe lebaka hobaneng Keresemese efete kesa amohela Morena Jesu Kreste. Emisa ho nahana ka ntho tse ding. Emisa ho nahana ka sena le sane?" Kea o kopa hlena: Na o dumetse ho Morena Jesu Kreste?

124 Ha feela l dumela ka nnete, Ketla tiisa ka Bibele hore le nale Bophelo Bosafeleng le keke la timela. "Ya utlwang Mantswe Aka, mme a dumela ya nthumileng, o nale Bophelo Bosafeeng." Ha Jesu Kreste Ane a bua Mantswe ao ... Ha Peterose a buwa, ka tsatsi la Pentecost ... Ha Jesusa bua mane ho Mohalaledi Johanne 5 ... Ha bane ba bua, hohle ka hare ho Bibele, batho ba lekile ho a sotha ka nako tsohle, ho tswakahanya, le ho leka ho etsa sena le sane, le sena, hoka tlisa sena mmoho.

125 Bang baitse, "Ho jwalo, dumela feela hore Yena ke Morena Jesu Kreste, mme o kene. Ke phetho seo." Na le bona leano la diabolose? Emong ore, "Oho, moena, re ile ra thaba hane re tlolaka." Lea boina leano la DIabolose? Emong are, "Re buile ka diteme, mme rea tseba hore re nale seo." Bona Diabolose? Ntho tsohle tgseo dilokile, empa leha hole jwalo hase Kreste. Ke seo.

126 Haebe ka nnete monna, a dumela ka nnete ho Morena Jesu Kreste, o nale Bophelo Bosafeleng hang feela ha a dumela. Seo ke nnete. Hao dumela, bophelo ba hao botla o bolella. Bophelo ba hao boiya fetoha hang feela.

127 Ntho tsena tsohle ditla fetoha, mme le thabe, ho bua ka diteme, ho fodisa bakudi, le dineo tseo tse ding, dikeke tsa eba jwalo hobane o entse seo. Seo setla latela letshwao la sebele la Modimo. Lea bona? Oho, "Batlang pele Mmuso wa Modimo, le holoka ha ona; mme tsohle ditla latela."

128 Ha ke nahana ka lefatshe lena le wang nako le nako, mme ke bona mongolo leboteng, hodima moloko omong le omong, ke bona bomo tsa atomic tse sisisnyang batho, le balaodi ba baholo ba tsena ... O lokela o buwe seo Pentagon buang ka setlang ho etsahala . O lokela hoka bona setjhaba sena ... Moena, ere ke o bolelle seseng mona, re etsa ses seholo, sebete kapele, empa botebong re tshohile. Le tseba seo. Reka mpa ra amohela nnete feela. Mme o lokela hoka tshoha.

129 Ho nale ale mong eo o lokelang ho motshaba; monna kapa mosadi ya tswetsweng ke Moya. Bomo ya atomic ke tekete eo isang lehodimong. Hallelujah. Hantle ho jwalo, monghadi. Lefu hale bolele letho ho wena, empa ... Lefu laka pele ke tekete. Hante feela.

Kobo ena ya nama ketla e lesa,
Mme ke tsohe ke tsamaye,

Mme ke hweletse sebakeng,

"Salang hantge, salang hantle," hora emonate ya thapelo.

130 Ke ile ... Bomo ya atomic etlabe ebolelang ho moriri o moputswa, ho monna ya motjha e mosadi? Bomo ya atomic etlabe e bolelang ho matlo ana, mme kaofela atlabe a ile, mme a setse moo? Kaofela lelapa le ile ... Ho bokwe Modimo, moena. Keng se seholo ho nale seo, ka pelo e loketseng Calvary, haho letho leka foduwang seo, leho o fetola, tshwaranang ka matsoho? Lona le ho Kreste Jesu, le tlamelletswe ho Yena ho fihlela a kgutla.

131 Hase seo le seentseng, "Haeba -- ha feela nka tlojela sena, mme ha nka tlohela sane." Hase hore o entseng. Ke seo A se entseng ho wena. Na o dumela seo ka pelo ya hao, le moya wa hao ohle, le mohopolo wa hao?

132 Ha Peterose ane a nale, ke bolela ... Filipi, ha ane a ilo kolobetsa letona ....O itse, "Metsi ke ana, keng se hanang hore re kolobetswe?" Peterose ...

133 Filipi o boletse, "Ema hanyane. Hao dumela ka pelo ya hao, moya wa hao ohle, mohopolo wa hao ohle, hao dumela seo."

134 O ile are, "Ke dumela, ka pelo yaka yohle, moya, le ka mohopolo waka ohle, hore Jesu Kreste ke Mora wa Modimo."

135 A emisa koloi, tlase mane ke metsi, a mokolobetsa, mme Moya o Halalelang wa nka Filipi wa motlosa mahlong a Hae, O ile wa monka dimaele tse kabang makgolo a mabedi ho leba tsoseletsong enngwe hape. Hantle feela. Hantle feela. Oho, hlena. Modimo Yena eo entse ele Yena le kajeno.

136 Hake nahana ka Paulose sekepeng ka bosiu boo, tshepo ya ho pholoha ele siko. Seketswana se senyane setsokotswa ke metsi, mme sesena hoka lokiswa. Tshepo yohle, bohle bafelletswe ke tshepo. Mme Paulose a dutse moo lehlakoreng, mohlomong a rapela, Lengeloi la Morena latla, lare, "O seke wa tshaba, Paulose. O seke wa tshaba, hobane ketla o tlisa kapela Sesare.

137 O lokel a ho paka moo. Mme ke neile emong le emong ya sesang le wena."

138 Ekare ke bona Pauose a matha ka hare ho sekepe, a tsoka letsoho la hae le lenyane, mme a hweletsa, "Hallelujah," a hweletsa, "Emang motsotswana, baena. Emang motsotswana."

139 Bare, "Uh-oho, monna enwa o lahlehetswe ke kelello." Ke eo moo eleng teng taba jwale. Mme yaba Dingaka kaofela ditswela ntle hoka bona hore keng ho nkang sebaka. Are, "Kgothalang. Lebe le tshepo."

140 Bare, "Thaka lena, ose a hlanya ha jwale. Ke eo taba. O itimme dijo ka nako e telele. O entse tsena tsohle, mme ose a ile ha jwale."

141 Are, "Kgothalang, hobane ho tlile Lengeloi la Modimo, Eo ke mosebeletsang, lare, 'Le seke la tshaba, Paulose, letla tliswa pela Sesare. Bonang, Modimo O neile le bao o sesang le bona.'" Are, "Ke lona lebaka le entseng hore sekepe se swahlamane sehekehlekeng, hobane ke bone ponong. Empa ke dumela Modimo, Ya lokileng ka seo A mpontshitseng sona." Mme seo seetsahetse Lentswe ka Lentswe, hantle feela. Hantle feela.

142 Jwale, ebe ke batla ho lebontsha seseng mona, hore letle le bone hlakoreng le leng, bonang seo. Shebang. Haba dumella sekepe ho leba teng, Paulose are, "Tsela eo ho pholohileng baleng ka seketswaneng." Ho etsahetse hantle feela ka HOITSWE KE MORENA. Modimo O nneile poono ka seo, empa seo se lokela hoka etsahala ka tsela ya Hae.

143 Ha Modimo Ane A fana ka pono ya Kereke ya Moya o Halalelang, moena, le tsela eo bothata bona ... Okaba le dikopo tse kgolo, menahano, le tsohle tseo o dibatang; leka tlotsa kereke, la etsa thuto ya theoloje ka hare ho kereke.

144 Seo sekeke sa etsahala ka tsela ya Modimo, leho fumana kolobetso ya Moya o Halalelang, jwalo jwalo, thero, tshebeletso ya mehlolo. Haho tsela enngwe eka sebediswang nte le seo. Ke leano la Modimo, empa le lokela hotla ka leano la Hae.

145 Oho Modimo, re thuse phirimaneng ena, Moena Neville. Re thuse hoka dumela phirimaneng ena, seo ke thapelo yaka. "HObane haho pholoho lebitsong le leng, lebitsong la Mporena Jesu."

146 Jwale, ha rea re lebile nako ya Keresemese, mme leka tsela eo ya Santa Clause a roriswang ka teng ho nale Morena Jesus ... Habasa bitsa seo leka mohla. "X-m-a-s," habasa bitsa "Kreste"ho Christmas. Baentse feela ... Hobaneng, batho habaka -- haba nahane ka tswalo ya Kreste, seo eneng e lokela hoba sona. Ntho feela eo bae nahanang ke Santa Claus. Ho nale ho thaba Moyeng, batswela ntle hoya tawa. Lea bona? Ke sona se etsang phapang seo.

147 Ka tsela e jwalo, moena, kgaitsedi, nakase emise seo. Okase emise seo.Lentswe la Modimo leba ka tsela e jwalo. "Batho batla dula ba rata menate, ho nae Modimo." Okase fedise seo?

148 "Banale sebopeho sa borapedi," bohle ba leba kerekeng. Hantle feela, monghadi. "Ba nale sebopeho sa borapedi, empa balatotse matla a jona; le bajwao suthang pela bona." Ke thabile haholo phirimaneng ena, motswalle wa Mokreste, ke mona le wena phirimaneng ena.

149 Ke thabile haholo hobane ke bile le monyetla wa ho bua le lona, ka pelo yaka yohle. Pelo yaka yohle etletse ka Molaetsa. Ke bile jwalo ho tloha nakong eo ke neng ke fumana kolobetso ya Moya o Halalelang, hantle mona Jeffersonville, Indiana, hane ke dumela Mora wa Oona, Jesu Kreste, me ke Moamohela jwalo ka Morena le Mopholosi. Mme Morena A theoha ka phirimana eo, A kenya Kganya ka phapuseng, mme ke ile ka Elebella, ke tshohile kesa kgone leho rapela. Ka kgumama mane Ohio Avenue, mme ke ile ka bona Kganya hotswa sefapanong, mme Seseng sa bua le nna hotswa sefapanong. Ho tloha ka phirimana eo, tshepo yaka e Lentsweng eleng Jesu Kreste le holoka ha Hae. Ke hona moo ke dumelang ka pelo yohle yaka. Hokatla eng kapa eng, leha ekaba eng feela; tshepo yaka ke ankoreng ya sefapano.

150 Mme ke thabela hoba kopanong ekang ena, ka ntho yona eo, mme ka tsela eo re ileng ra amohela Morena Jesu Kreste.

Ka dilemo, dikotsing, mathateng ledihlorisong,

ke tlileng ho tsona;

Seo sentsofaditse.

Seo senthobile.

Se nkebotse.

Seo se mphihlisitse mona, Ke mohau oo.

Mme ha re bile moo ka diemo tse sekete,

Kganyang jwalo ka letsatsi;

Re bile le nakonyana hore re kgabe.

151 Ha Daniele a bona pono eo, mme o ile are, "Leha baetsa bokgopo, batla nne baetse bokgopo le nakong ya ho qetela; empa batseba hore Morena wa bona Otla senoha tshiung tsa ho qtela," sa bua ka nako eo. Leatsebat "ponahatso"ke? Ponahatso ke ponahalo ya mehlolo le meeka. "Empa bakgopo batla nne babe kgopo." Are, "Batla mathela pele le morao, tsebo etla nne engatafale." Empa are, "Kwala Buka eo, oho, Daniele. Otla robala hodima Yona, empa otla ema matsatsing a hoqetela. Mme ba bohlale batla leba ho Kreste. Batla kganya jwalo ka dinaledi."

152 Lemo tse mashome a mane dikgaohile ka lehare. Lemo tse mashome a mashome a robedi mohomong. Mohlomong mashome a mararo ho fapana le wena, nakwana ekalo mohlomong.

153 Empa na o kile wa bona ha Mphatlalatsane e tjhaba? Na o kiule wa lebella hodimo, hae howa ka matla, mme e thabetse hoba sebakeng? Haesoka elahlehelwa ke karolo leha ekaba efeng feela ya yona ya botle. Ekganya haholo e leketlile moo, Modimo O ehakile moo ho orbit. Haesoka e lahlehelwa ke botle ba yona. Mme keka dilemo tse dikete kete, mme haesoka e lahlehelwa ke botle ba yona.

154 Mme Bibele ere, "Bona batlang kgelosetsa bakgopo boteng batla tshwana le dinaledi." Hallelujah. Moena, ho lokile hoba moreri. Haho jwalo? Hantle feela, ho jwalo. Ho monate hoba Mokreste.

155 Nako dikaba thata. Modimo ha Akaba A tshepisa boiketlo, empa o tshepisitse ho tshwenngwa haholo. Hantle feela. Hantle feela, mohau o lokile. Eseng ha Ale boiketong, bethe ya dipalesa, empa O tshepisitse mahlomola.

156 Ha sefapano sele boima, Kreste O tshepisitse hoba le rona. Hantle, monghadi. Ka tsatsi leleng, ha tsohle diphethehile, retla kopana ka Kgotso. Modimo, fana ka seo ho emong le emong.

157 Haeba ho nale seo mona, dumea ho Morena Jesu Kreste; mme nakong eo o dumelang ka yona, Modimo etlaba paki ya seo. Otla O tshwaela Mmusong wa Hae ka hosafeleng. Mme haeba ho nale sekokotang pelong ya ho, mme o utlwa seo, mme o hana ho amohela seo, otlaba monna kapa mosadi ya madimabe, "Hantle feela, Morena Jesu."

158 Mme hake wena, hara beke ena, ya Keresemese, ha babang ba thabile mme ba bina mmoho; hake wena, ka diphaka tsa hao ... jwalo ka Simeone wa kgale, ha eo entle nako ya Keresemese, ha o kena ka hare ho tempele, mme ka phaka tse matla, oho, o phahamise Mopholosi ka tsona, mme ore, "Morena, lesa mohlanka wa Hao aye ka kgotso, hoya ka Lentswe la Hao, hobane mahlo aka a bone Poloko ya Hao." Ake ore, ka diphaka tsa tumelo, ka tsela e jwalo, Keresemeseng ena, eseng ho Santa Claus, kapa ho fana ka dimpho; empa ka diphaka tsa hao tsa moya Morena Jesu jwalo ka Simeone wa kgale. Mme Otla ofa Bophelo Bosafeleng. Mme okeke wa timela, hobane o nale Bophelo kaho Wena.

159 O tseba Lentswe seo le sebolelang ... Eseng nthong tsa SeGerike. Tsela eo batho ba buang SeGerike le ntho tsa teng. Hare bue SeGerike le ntho tsa teng mona. Re bua Jesu Kreste kahare ho ena tabernacle. Hare sothe mantswe mona. Retla mona ka ho tseba Matla A tsoho ya Hae. Empa Mantswe a monate haholo, a SeGerike, a bolela "Bophelo Bosafeleng." Ke sona seo ka phetolelo ya ... Ke nale SeHeberu le SeGerike, bobedi, mme ke ile ka ithuta sona. Ha kea leba sekolong sa teng. Ke tseba mantswe a mmalwa, hore seo setle se nthuse. Ha emong a etsa phoso, ke tseba hoka kgaola sohle. Empa hahotla sebakeng sena, hore etle ebe ... Ke lentswe la SeGerike sebua Bophelo Bosafeleng, ho bua ka Bophelo Bosafeleng. Mme, mantswe a SeGerike, jwalo ka Bophelo ba Modimo Bophelo Bosafeleng, bo bitswa Zoe, Z-o-e, Zoe, "Bophelo."

160 "Mme tsohle tse tlang ho Nna, Ke dineha Zoe, Bophelo Baka; Keta dineha Bophelo baka, mme dikeke tsa timela. Mme ketla batsosa mohla tsatsi la ho qetela." Ka mantswe a mang, "Emong le emong ya tlang ho Nna, Ketla moapesa ka Nna." Amen. "Mme etlaba karolo yaKa. Mme Akeke A shwa, hobane haho tsela ya hore hosa boleng hoka shwa; mme moya osa boleng hoka shwa. Mme Ketla motsosa ka tsatsi la ho qetela." Hmm. Oho, hlena.

161 Mme seo sere nehela, ha mathata a ngatafala, say, "Ka ho nna ho nale Moya wa Modimo. Ho nale ntho e lokileng mona. Hase nna; Ke wa Hae. Hake shebe ntho tsa lefatshe. Ke sheba ho Yena, tshepo yaka eho Yena. Ka tsatsi le leng retla Mmona, mme ke sona seo ke nang le sona feela. Seo kese phelelang keho tlisa meya ho Yena." Mme kea o bolella, mahlahlela a kgale a kgaoha, mme o qala ho tsamaya hape.

162 Modimo Ao hlohonolofatse. Ke tshepa hore o dumea ka pelo ya hao yohle, ha rentse re rapela. Ntate ya Lehodimong, rea O leboha ka Madi A hlwekileng A Mora wa Hao, Morena Jesu. Kea O leboha ka Moya O Halalelang, ka ketelo ya Ona moahong ona kajeno, esita le jwale.

163 Moya ona Oo, hoya ka Lentswe la Modimo Osa bonahaleng, Moya ona Oo O ileng wa tsosa Jesu bafung O hara rona mona.

164 Modimo, ha bana ba Hao bateng mona, bao amohele phirimaneng ena, mme badumele Morena Jesu Kreste, mme babe le Bophelo Bosafeleng. Fana ka Seo. Mme babe le Bophelo Bosafeleng, horeng ena.

165 Fodisa ba babi le bakudi. Hopola malapa a thuwehileng, Morena. O Modimo, ho ema makaseng ao a bafu, le ho ema pela banna le basadi basa bolokehang. Oka reng Morena? e hoka tseba hore Evangedi e ile ya rerwa hodima bona, ka makgetlo a makgolo. Oho Ntate, Ke rapella banna le basadi bao phirimaneng ena, leho hlokomela hore emong le emong wa rona o nameng, resa tsebe hore otla re bitsa neng, leho re botsa hore re entseng ka Jesu Kreste. Mme ebe ho fedile; buka eya kwalwa; ebewe e kwetswe, hose letho leka etswang.

166 Re ikahlotse ka borona ka Yena. Ntate, oho, lekola pelo tsa rona phirimaneng ena, Moren a. "Lekola nna," ho bolela Davida, "mme O nteke." Eseng Davida feela, empa ke bolela ntho yona eo. Haeba hole teng bokgopo ho nna, Morena, botlose. Modimo, sebolese ho ntshwenya, Morena. Hake bo batle. Hake bo batle, Morena. Botlose. Eseng ho nna feela, empa ho batho bana bohle, ba nkutlwileng hake rera, Ntate. Ke rapela hore haeba hole teng bokgopo, sebe ka hare ho batho bana, seo Setlose, Morena.

167 Ho seke ha sala letho, baneng ba Hao. Modimo, tlosa seo. Banehe mohau hoka hlola sohle. Fana ka seo, Morena. Ha Peo ya Modimo, hotswa ka sejaneng, seke sehole pelong tsa bona hoisa Bophelong Bosafeleng. Tlhohonolofatso ena hotswa Bitsong la Jesu Kreste. Amen.
Oho, ke batla ho Mobona, ke batla ho tadima sefahleho sa Hae,
Ke Mminele sefela sa Mohau ka hosafeleng;
Diterateng ke bine pina tsa Mohau;
Hare setse re lahletse tsa kgale morao kwana, qetellong rele hae, re thaba ka mehla.
Jwalo kaha ke tsamaya hara naha, ke lebile hae,
Ke supisa meya Calvary, tlhatsuong ya Madi,
Oho, marumo a mangata a hlaba moya waka, ka hare;
Empa Modimo O nketella pele, ka Yena ke lokela hoka hlola.
Oho, ke bata ho Mmona, ke Moshebe mahlong,
Ke bina ka mohau wa Hae ka nako tsohle;
Diterateng tsa mohau ka lentswe le phahameng;
Ke sakgathalle ka tsa kgale, qetellong ke fihlile hae, thabong esafeleng.

168 Oho, ke rata ho bina leleng la matsatsi ana. Ke dumela ha Modimo Atla ntumella hoka bina seo. Hantle feela. Hake fihla nokeng (Hantle feela), hake fihla mose wane, mohlomong hlakoreng lane ... Hake tsebe ho bina. Empa lea tseba seo ke ilo sebina?
Haho letho mahareng a moya waka le Mopholosi waka,
Haho seo lefatshe lena leka selorang;
Ke lesitse menate yohle ya dibe,
Jesu ke waka, haho letho mahareng. (Oho, hlena!)
... mahareng a moya waka le Mopholosi,
Haho letho la toro tsa leshano tsa lefatshe lena;
Menate yohle ya dibe ruri hake e akatse,
Jesu ke waka, haho letho mahareng.

169 Ke ba bakae baka binang pina eo phirimaneng ena, jwao ka bopaki ka matsoho a phahameng?
Haho letho mahareng aka le Mopholosi waka,
Leha ele toro tsa lefatshe lena;
IMenate yohle ya dibe ruru hake e lakatse,
Jesu ke waka, haho letho mahareng.

170 Na seo hase o etse o ikutlwe ka tsela enngwe e monate? "Ya utlwang Mantswe aKa, mme a dumela ya Nthumileng o nale Bophelo Bosafeleng; akeke ata kahlolong, empa o tswile lefung o kene Bophelong."

171 Ke rona bana moo releng teng, ka matsoho a rona a phahameng, bina, "Menate yohle ya dibe ruri hake e lakatse. Jesu ke waka; haho letho mahareng. Mosebetsi waka, metswalle, baratuwa, batho beso, mosadi waka, bana baka, haho letho lefatsheng lena, hase lebaka leha ekaba eng feela, haho letho mahareng aka le Mopholosi waka. Jesu ke waka; haho letho mahareng. Tsohle ke lefeelaa." Na seo hase setle?

172 Le leng la matsatsi ana hoseng otla utlwa emong a bina "Mohau o makatsang, ho monate hakakang," hare tshela Noka, lea tseba ... Re leba hodima mane barwetsana, ba kopana le bahlankana, lea tseba, le baratuwa ba lona, ntato le mmao, reba tshwara ka matsoho, rera, "Oho, mme, hoya thabisa ho o bona hape.

173 Hahole jwalo, sheba hodimo, ke moo Moena John atlang. Ke moo Moena Joe atla. Ka tsela ejwalo, sheba mona, na hase nako ethabisang." Mme re sheba mane mose ho thaba, re utlwa emong a bina, "Mohau o makatsang, ho utlwahala hole monate, o bolokileng letlakala lekang nna."

174 Mathela thabeng, na o bona ntlwana eo e nyane moo, Moena Branham otlabe a eme moo a bina, "Mohau o Makatsang."

175 Ore, "Ka tsela ejwalo, ho bokwe Modimo. O fihile Hae. Ke moo o eme, oya bina, "Mohau o Makatsang." Oho, hlena.
Mohau o Makatsang! ho monate hakakang,

O pholositseng letlakala lekang nna!

Ke nebe ke lahlehile, empa ke fumanwe,

Kele sefofu, empa jwale ke ... [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe -- Mong.]

176 ... ka mohau pele lefatshe le thewa, Modimo A bua le Mangeloi a Hae, are, "K etlaba le monna ya bitswang William Branham a rera Evangedi."
Ke mohau o rutileng pelo yaka hoba le maikutlo,
Ke mohau o ileng wa kokobetsa letswalo laka;
Hohotle jwang haesale mohau ona o hlaha
Horeng ... (Jwale, hoetsahalang?) hake qala ho dumela!
Oho, tsela eo ke ratang Jesu,
Oho, tsela eo ke ratang Jesu ka yona,
Oho, tsela eo ke ratang Jesu ka yona,
Hobane A nthatile pele.
Nkase Molahle,
Nkase Molahle,
Nkase Molahle,
Hobane A nthatile pele.
Ke nale Ntate hodimo moo,
Ke nale Ntate hodimo moo,
Ke nae Ntate hodimo moo,
Mose ola.
Oho, tsatsi le leng lekganyang ketla kopana le Yena,
Tsatsi le leng lekhanyang ketla kopana le Yena,
Tsatsi leleng lekganyang ketla kopana le Yena,
Mose ola.
Oho, na seo sekeke sebe kopano e monate!
Na eo ekeke ebe kopano e monate!
Na eo ekeke yaeba kopano emonate!
Hodimo mola.
Ka tsela ejwalo, tsatsi le letle leo ekaba hosane,
Tsatso le letle leo ekaba hosane,
Tsatsi le letle leo ekaba hosane,
Mose ola.

177 Na hoka sebe monate? [Phutheo ere, "Amen." -- Mong.] Ke rata
"Ntate."
Ntate waka ke Moruti ka naha le matlo,
O tshwere moruo wa lefatshe matsohong a Hae!
Dirubies le ditaemane, silivera le kgauda
Makase a Hae a tletse seo, O nale moruo o kekeng wa bolelwa.
Ke ngwana wa Morena!
Ngwana wa Morena!
Ka Jesu Mopholosi waka,
Ke ngwana wa Morena!
Tent ka hare ho cottage, hobaneng ke lokela hoka kgathalla seo?
Bankakgela paleise hodimo kwana!
Leha kele mophaphathei naheng ena, empa ke lebile Hae:
Oho, ho bokwe Modimo, ke ngwana wa Morena!
Ke ngwana wa Morena!
Ke ngwana wa Morena!
Ka Jesu Kreste Mopholosi,
Ke ngwana wa Morena!

178 Ntate wa rona ya Lehodimong, pelo tsa rona disisinyeha ke dipina tsa Moya o Halalelang, lemong tse ngata tse fetileng ha baena baileng baile batla ka pono. Rea barata, hobane bare neile tiiso ka matshwenyeho a rona. Modimo, fana ka seo Morena. Jwalo kaha re tlilo kena nakong ya Keresemese, tlosa dibe, losa malwetse, Morena. Modimo, hlohonolofatsa emong le emong phirimaneng ena, re kopa sena ka Lebitso la Morena Jesu.

179 Mme haeba hole teng batho ba batlang ho ema aletareng leho rapellwa. Lekata ha resa bina pina ena, "Ke ngwana wa Morena," hape. Lea bona? Haho nale seo le sehlokang ...