Dipotso le Dikarabo ka Setshwantsho sa Sebata (54-0515)

149-1a Ho Yena ... Bohle ha re shebeng (Le ya bona?); ngola fatshe. Ke di araba ho ya ka Lentswe la Modimo. O ya bona? Mme ha e sa arajwe ka nepo -- mme e nngwe potso ... Hobaneng, o ... ke tla rata hore o e botse hape platformong kapa se seng, buwa le rona ka seo, kapa se seng re arabe kamoo re ka kgonang. Mme mohlomong Moena Neville le nna mona, re ka bona feela hore -- kapa ho dumellana le wena. Mme jwalo kaha Mong. Baxter, e mong ya haufi haholo le tshebeletso tsa rona ... Mong. Baxter, re bile mmoho ka nako e telele, le mohlalosi wa sebele wa Bibele, empa ha a dumele ho millennium. Mme ke lekile ho ... sebedisa mohopolo wa hao ha o bala Bibele. Ha o leka ho sebedisa tsebo ya hao kapa mohopolo wa hao, hantle feela o tla ...

149-1b Jwale, ke ikutlwa e kare .... Ho na le tse ding mona, tse buuwang feela, mme jwalo jwalo, mme ke tla leka ho araba potso tseo pele, tseo ke lekileng ho disheba. Mme nka nna ka sebedisa sena -- ka sebedisa concordance nakwana ho fumana seo. Mme ebe, ka ho sa nepe e be ke hlalosa ka tsela e nngwe, o ntlhokomedise (O ya bona?), mme o nngolle pampitshana, mme o mpolelle. Jwale, pele re bula sena ...

149-1c Jwale, lebaka le etsang hore ke etse sena, ke ya o bolella; ka lebaka; kaofela ha lona le tseba seo. Kopano ena e bile ka lebaka. Ke dumela hore Modimo O ile a nthibela lehlweng leo ka baka lena. O ya ba? Ho nale se phoso mona kahara Tabernacle ka nako e telele. Ke batla ho fumana hore na ke eng seo. Ha ke fumana seo, e be ke tla bona hore na nka lokisa seo ha jwang. Ho jwalo feela. Mme ke batla ho lokisa seo ho sejetswe ka thabo. Mme ho nale se etsahalang mona, hobane ha le tswelle. Le etsa hore batho ba pholoswe mona; ke nnete. Seo se setle haholo, empa ha le sebetse ho ya kamoo le lokelang ho etsa ka teng. Re lokela ho sebetsa ka tsela ya ho rera. Molaetsa o ka tswella.

149-1d Re nale moena wa rona modisa, mme re tsamaile mmoho, Moena Neville le nna. Mme ke batla ho bona feela ... Jwalo ka e mong wa badisa, ke mosebetsi waka. Mme ntho ya ho qetela ... Feela, ha ke bona se seng, ke ka hare feela hara kereke. Ke lona lebaka leentseng hore ke seke ka phatlalatsa kopano ena; ke hlahile feela. Hobane ... Hobaneng, e mong le emong o amohelehile; jwale re batla hore le tle. Empa ke kereke feela. Mme ke nahana, "Ha nka rera bosiu ba pele, ke eng kereke letsatsi le mengwaha, ho ya ka geographi ka hare ho Bibele, moo re dutseng ka kotloloho, ebe kereke hantle feela o tla tsoha ho seo, mme ebe re buwa ka 'Letshwao la Sebata,' mme re etse hore batho ba bone hore na ke eng seo, mme ebe 'Tiiso ya Modimo.' Seo ke pro le con jwale; seo ke Lefifi le Kganya; ke ho kena kapa hotswa; mme ke ntho ya bohlokwa eo ho ka rerwang ka yona."

149-2 Mme ke ya le bolella, metswalle; ke buwa sena ka pelo yaka kapele ho Modimo ka boikokobetso: Ha ke soka ke utlwa Moya wa Modimo O buwa seo e seng sona. Ke hantle feela. Empa o mphahamisa ho fihlela ke ya hae, ha ke kgone le ho robala ha ke fihla hae, ka tlotsuo e jwalo. Jwale, ke lahlelel sena ka tshepo ya ho fumana se seng (O ya bona?), fumana -- ke fumana maikutlo a lona mona pamiring. Ha ke sa fumane sena ka tsela ena, mme Modimo A sa hlahise seo, ke tla fumana seo ho fihlela ke bona seo. Modimo O tla nneha seo. Ho fela hole jwalo. Mme ha re fumana seo, e kanna yaeba, se seng se patilwe moo. Empa Achan o nale seo le yena. O ya tseba, re leka ho tlosa seo, re tla tsamaya mmoho ho ya Mmusong wa Modimo.

149-4 Jwale, Morena A le hlohonolofatse. Mme jwale, pele re bula Lentswe ... Mme jwale ... Jwale, e mong le emong o nale Sekolo sa Sotaha hoseng. Ho jwalo feela, le ... nkase thabele ha le ka fetwa ke Sekolo sa Sontaha; mosebetsi wa lona ka hare ho kereke. Ho jwalo feela. Empa jwale, ha le sa ye Sekolong sa Sontaha, e tlo o tlo re bona hoseng. Mme ha kereke ya hao e sena tshebeletso ya hosane mantsibuya, ka Sontaha, amohelehile re ka thabela hoba le wena. ka tsela e jwalo Modimo A le hlohonolofatse. Mme le dumedise Bakreste bohle bakeng saka; ha ketle ha ngata mona. Ker ne ke ntseke sheba moo ka hara phapusi; pampitshana e ke e ngotseng sehopotsong sa kereke ena. Mme ka re, "Modimo o ya mpitsa," re ka lla kaofela. Ke hopola bosiu ba pele. Le hopola pitso yaka ya pele, kaofela ha lona mona? Le ile la bokella tjhelete kaofela hore ke kgone ho tsamaya ho ya St. Louis, moo Betty Daugherty ya monyane a neng a fole. Ka dula ...

150-6 Hopola, ke ile ka kadima jase ya motho e mong ho ka apara. Ke ne ke sena jase ya ho apara. Mme ke ile ka tsamaya ka dula setulo sa koloi ya kgale ho ya St. Louis. Le hopola nako eo? Mme ka adima jase ya e mong wa baena; e ne ele kgolo ho nna. Ke ile ka e tshwara letsohong, hobane ho ne ho bata haholo. Mme re ile ra ya, St. Louis, ka kopana le Moena Daugherty moo. Moradi wa hae e monyane, dingaka ho pota moo, dipetlele dimotetse; ne ele masapo feela. DiMinistera motseng moo hohle, ba morapelletse moo. Mme ka kena ka morapella, batho bao bashebahala ba le baputswa. Mme ngwanana e monyane moo, hweletsa mme a lla, a lwana ... Mme -- o ne a se a sa kgone ho etsa lerata jwalo ka motho, a utlwahala jwalo ka phoofolo; o ne a le jwalo, oho, kamora kgwedi tse tharo ... E ne ele spinal meningitis, kapa, no, motantsho wa St. Vitus. Mme dipounama tse nyane tsa hae dine dijehile, diqhitsa madi, mme menwana ya hae e dutla, le ntho tse jwalo, mme a hweletsa a tswella jwalo.

150-9 Mme ka morapella, ka ya kerekeng, ka lebella dihora, ka dula kantle koloing ya kgale. Ne nkeke ka tloha moo ho fihlela ke utlwa se seng hotswa lehodimong. Ha ke ntse ke dutse moo, pono ya hlaha ho nna, ya re, "Tsamaya o ilo bolella ntate le ntate ..." O re, "Sheba ... Bolella mosadi hore ka tsatsi le leng, tlasde toropong, o ile a reka ketlele e tshweu. Ha e soka e tshela metsi." Mme la re, "A lebelle ka lelaeng la boraro o tla fumana semamina ka hara pampiri se sokang se sebediswa. Mmolelle hore a e tshele metsi. Emisa ntate ho le letona le ntatemoholo ho le letshehadimme o phethe ore, 'Ntata rona Ya mahodimong ...' Mme ha o qala seo, a hlakole sefahleho sa ngwana. Hara nako feela a nne a ame matsoho a haele maoto. Ebe o ya ema o re, 'HOTJHO MORENA.'"

150-10 O ya tseba hore ho tla etsahalang, jwalo? O ile a fola hang feela. Mme ra tsamaya mmoho ho ya nwa senomaphodi mmoho. Ho jwalo feela. Seo se ile sa sisinya St. Louis. Kopanong tsaka moo, ts eleshome le metso e mene bosiu ba pele ... Ke nnete seo. Mane Saint ... e bile hobe feela ha ke lokela ho tloha moo, le ho qala ho matha hara bona, se lokileng kamora se seng. E ya feela o dule ho fihlela ho loka o kgutlele hae, ke dumela ho tla ba betere dikopanong.

151-12 Ho lokile, ha re inamise dihlooho ha re buwa le Mmupi ka Lentswe la Hae jwale. Ho lokeng ha Morena Jesu Kreste re O atamela, Ntata rona. Mme Lebitsong la Hae re kopa Mohau o Halalelang, hore O re tshwarele dibe tsa rona le ditshito tsa rona kgahlano le Wena. Mme haebe ho nale sebe ka hare ho kereke e na, re ya rapela, Morena, jwalo ka mohlanka wa hao ha a eme mona, jwalo ka Modisa wa dinku, jwalo kaha Bibele ere, "Hlokomela mohlape oo Moya o Halalelang o o beileng modisa wa ona ..." Mme jwale, Ntate, ke ya kopa Ntate, hore O ba hlokomele le ho ba leballa dibe tsas bona. Fodisa bakulang hara batho bana. Mme Ntate ya mahodimong, ke rapela hore mohau wa Hao. Mona, o le kapele ho rona, ho ngolweng ha pampiri tsena, hotswa malapeng a mangata le bathong ba bangata, ka dikopo, dipotso tse tebileng haholo tsa Bibele ho feta dikolong tsohle. Mme re hloka thuso ya Hao, Morena Jesu. Mme ka ho nka tsena ha jwale, ka ho kena ka phapusing, hoba le thapelo, hotswa, ho diarola mona, le ho beha tse lokelwang ho arajwa ka thoko, le tse lokelang ho ya shejwa Lengolong ... Ke ka moo ke tsebang ha jwale Morena. Mme ke ya rapela hore ho tloha ha jwale, mme tlotsa batho ba Hao mantsibuyeng ana, molomo o tlang ho buwa, ditsebe tsa bautlwe. Mme ha Moya om Halalelang o nke sebaka Lengolong ha jwale le ho le isa dipelong, mme seo ha se amohelwe ka moya, mme se newe ka tsela e nngwe. Mme mohlomong, ha tshebeletso e tswa, re ye mahaeng, re re, "Na dipelo tsa rona ha di yaka tsa tjheseha ha A nale rona?" Morena, re sa tsebe hore na re ka reng, ke inehela ho wena ka Lebitso la Jesu Kreste, bakeng sa dikarabo. Amen.

152-16 Ke ya leboha metswale, ka mamello. Ke rata feela ho le bontsha -- dipotso mona. Moena Bill, kakopo hle tswella hape. Kakopo hle dula beke hape. Moena Bill, dula bekeng e tlang, ha le letsana; meya ya rona e lakatsa mofuta ona wa Dijo. Na kereke e ruta ka ... Sena se wetse moo; e sebaka se fosahetseng. Ke nale bashemane ba babedi, ba lemo tse pedi ... Ke hore ... ke kopana hlooho, nahana, ka seo. O ya bona? Mona, ke lokela ho feta ho sena; seo ke sa bophelo bo ka thoko. Moena Bill, na o ka -- o ka dula beke ele nngwe? -- Re ne re ka thabela ho ruta Evangedi. Kopo yaka ke hore re dule beke. Ke ne ke ka thabela ho dula beke hape; re ka ithuta ka nako tsohle. Jwale, na o ka dula beke e nngwe hape, ka kopo hle? Moena Bill, re rerele hang hape beke e lel nngwe; re hloka seo. Moena Bill, thapelo yaka ke hore Modimo o tla fetola mohopolo wa hao ho hlola beke e nngwe. Potso ya ka ke hore: Dipiring tse fofang ke eng na ditswa ho Modimo jwalo ka letshwao? Mme ke kopa hore o dule beke feela. Dula beke hape.

152-18 Mme seo ene ele kopo hotswa ho ... bakeng sa kereke ... e mong ho ya sepetlele. Jwale, mona ho ne ho nale emong ya reng ... ke tla ... ke thabela ha le kopile seo. Modimo ya matla eo eleng paki yaka, ke eme sebakeng sena ... Pele ke tloha hae, Moya wa Modimo O ile wa mpolella, potso ena e teng mona. Ha ke tsebe letho ka seo, empa ke ya tseba hore sena se tlaba teng mona. Na Dipaki tsa Jehova ke dipaki tse fosahetseng? O ya bona emong, ... Mme Moya o Halalelang, sebakeng sa ... Ke eme ka hara phapusi ya ho hlapela pele ke etla mona, Modimo, eo eleng Moahlodi waka, o mpolelletse hore, "Seo etlaba se teng ho platformo," mme ka re nka se letho ka seo, tswella pele. O ya bona? Jwale ke ... Le ya tseba seo ke se boletseng bosiu bo fetileng, na haho jwalo? Ho lokile, kew seo eneng ele sona.

153-20 Ho lokile, jwale re qala ka seo. Ke mpa ke sa batle ho buwa ka seo, mme motho e mong mona a bolela seo. Ke mpa ke batla ho ruta hore seo se kopane kaofela. Mme le ya utlwisisa, haho jwalo? Ha re ka ema feela, "Jwale, Moena Neville o jwalo mona ..." Ha ke nale ho bolela seo, Re tla ya ka ntlong eo mme re mamele. O ya bona, ke tla bolella Moena Neville.

153-Q-25 Empa, jwale, ke tsena potso tse ding. Jwale, ha ke tsebe moo ke emeng kapa ho qala kae; ke sehlopha feela se robetseng moo. dire: Ke kopano e feng eo Kereke ya Protestant e nang le yona le Kereke ya Catholic ?

153-Q-26 Setshwantsho sa sebata ke eng? Jwale, eo ene ele e nngwe ya dipotso hotswa morao kwana ho batho ... Jwale, ke tla leka ka bojohle, ka thuso ya Modimo, ho araba hantle. Jwale, A mpha tsebo e ntle, hobane Modimo o tseba seo -- ke dinka hotswa mona platformong. Jwale, o ne o bolelang ka hore kereke ya Protestant e nale kopano efeng le kereke ya Catholic? Jwale, ke tla araba eo pele, ka thuso ya Modimo. Ke itse kereke ya Catholic ne ele ... Re fumana hore letshwao la sebata (bosiu ba pele) le lokela hotswa Roma. Na seo ke nnete? Le ka setswe ho se seng sebaka empa Roma. Ke leo moo le leng teng; ke hona moo le leng teng. Mme ka re ha ke kgahlano le batho ba Catholic, ha ke kgahlano le bona; re batho kaopfela ba lekang ho kena lehodimong.

154-25 Mopapa ke yena motho ya rutang, moarchbishopo wa Canterbury ke emong, le emong, le emong, le emong; ke emong wa baruti; ke phetho seo. Baruta se seng sona ka tsela e itseng hore ha ke ruti seo eleng nnete. Mme ke nale tokelo, ha nka kgona ho tiisa seo ka Lengolo ... Kapa ha bona ba ka tiisa hore ke ruta se seng sona ka Lengolo, jwale ebe ke fositse. Empa ha nka kgona ho tiisa seo ke se bolelang ka Lengolo hore ba fositse, bafositse; Lengolo le buwa nnete. Mme se lokela ho ... Haho sebaka le se seng jwale; seo se lokela hotswa Bibeleng, hohle. Jwale, itse kereke ya Catholic ke mme wa dikereke, mme ke nnete seo. Kereke ya Catholic ke mme wa dikereke, haho tla kopanong ya mekgatlo. Kereke ya Catholic ke kereke ya pele eo e bileng mokgatlo, eo histore kileng yaba le yona, nako tsa A.D. 606, kae kae moo bontate, babobedi kapa baboraro ho pota baapostola. Ba qala ho qhalana jwalo. Mme MaRoma, ka ho tiiswa, mmuso wa Roma o busa dinaha, mme kereke le mmuso tsa kopana qala bodumedi bo bitswang "Kopano ta Bodumedi." Mme lentswe "catholic" le bolela "kopano." Ba bokella kereke, eo eneng ele nako ya pele (Bodumedi ba Bokreste) e ileng ya kopanywa historing.

154-27 Bodumedi ba Bajuda ene ele kopano; e ne ele batho ba lokolohileng. Ba nale dikereke, empa bane ba tshwere bodumedi. Modimo O sebetsana le setjhaba, e seng mokgatlo. E ne ele kopano. Mme jwale, mme kereke ya Catholic e ne ele mokgatlo wa pele. Yaba re nka seo ka hara Bibele ho fuma seo ka mokgatlo. Mme hom ya ka Lentswe la Modimo, le ne le lokela ho laolwa ka baka la monna ale mong feela. Mme monna eo ne a lokela hoba ka hara kereke e dutseng motseng o nang le dithaba tse supileng Roma, ho ya ka Bibele. Haho ... Mme o ne a lokela ho ba le matla a ho busa setjhaba lefatsheng, matla a ho busa a bodumedi. Haho o mong lefatshe.

154-29 Mme Bokomonisi, re fumana seo, hase seo antikreste eo Jesu a neng a buwa ka yena. Bokommunisi -- hase setjhaba jwalo ka Russia; Bokomonisi ke moya feela. America e ja ka seo. O ka hare ho dikereke; ke batho; ke ka hare ho kereke; ho sohle (Bokomonisi, moya wa seo). O ka hare ho dikolo; o ka hare ho mahae, hohle. Mme ebe -- ha ba bokella kereke ena ... Mme jwale, re nkile Kereke tse Supileng tsa Mongwahakgolo, mme boporofeta, hantle feela Modimo O entse seo hotswa Bibeleng bakeng sa rona. Mme re fumana seo ho ya ka histori le ka Bibele, hore mongwaha ka mong ho ya ka Bibele, ho ya ka histori; ka mong o tla ka nako, hara lmongwaha wa lefifi. Mme kereke ya Catholic ya ipopa ka Mengwaha e Lefifi.

155-31 Yaba boipopo bo ya qala, e leng Martin Luther. Mme Martin Luther o ne a nale kganya, ba lokileng ba tla phela ka tumelo, tokafatso ka tumelo, ho ipopeng. Mopriesta wa German ya ileng a latola le ho nka Selallo ha a tswa ho bona ... Mme ba ne bare "sena ke mmele wa Kreste," mme a lahlela seo fatshe a re, "Ha se mmele wa Kreste; ke bohobe feela." Mme a latola ha kereke ya Catholic e etsa seo, mme a tla hara ho ipopeng hoo. Martin Luther o ile a etsa seo, mme oo e ne ele mohato o motle. Jwale ... moo Luther a ileng a etsa phosos, Luther o ile a bokella sehlopha se seng jwalo ka kereke ya Catholic e entse, batho ba ipokeletseng.

155-33 Jwahantle feela, kganya ya hlaha. Mme ha kganya e ntjha e hlaha, Modimo O tsamaya le batho ba Hae. Batho bao ba ileng ba ipokella ho kereke ya Luther, ba ne ba lokela ho hlola kerekeng ya bona ho fihlela ... Hantle feela jwalo ka Catholic e lokela hoba jwalo, empa bongata ba Catholic batswa jwalo ka MaLuthere. Jwale, ha Wesley a tla ka molaetsa wa tokafatso, jwale bongata ba MaLuthere ba ne ba sa kgone hotswa kerekeng ya bona; empa bongata ha bo ya ka batseba seo, mme baetsa kereke ya Wesley. Kamora bohlweki le tokafatso, ha mmoho le Pentecost. yaba Pentecost, bongata botswa ho Methodist, le jwalo jwalo, mme ba ba Pentecoste hobane ene ele kganya e kgolo. Jwale, Pentecosta e ile ya bokella hantle e mong le emong.

155-35 Jwale, Bibele e re ... Ana ke mantswe a bohale, empa ke tla a bala hotswa ka hare ho Bibele. Mme o mamela ngaka ya hao, kapa jwalo jwalo, bolela sena, mme ke Moena wa hao ya rutang hotswa Lentsweng. Bibele e bitsa kereke ya Catholic seotswa, sehlola, s-e-h-l-o-l-a. Mme O bitsa kereke ya Protestant e latelang, mma yona kapa dipitswa diotswa tsa mma tsona. Mme ene ele kopano e feng eo, hoo kereke ya Catholic ho kopana le ho etsa batho ba dumele kganya, kapa seo ba se etsang. MaLuthere a ile a etsa feela jwalo. Mme Bibele e ile ya re ke mosadi e moholo wa mofuta wa hae. Jwale, ke mofuta o jwang wa mosadi oo? Ke mosadi ya phelang bohloleng. Mme dikereke difeba semoyeng le yena -- le batho. O ya bona? Ke ba; ba jwalo. Ke mona Bibele e ruta sena, mme baetsa sehlopha sa ntho tseo ka hara Bibele.

156-36 Mme ke ... Lemo tse ka bang mashome a mabedi morao kwana mme o ka botsa mang le mang minister, ka nako e nngwe le enngwe, ho ka nka sena, e seng ya hao textbook, tlwaelo, empa ho tla ka Bibele (Kganyeng ya Bibele) mme ho bontsha hore ke phoso. O ya bona? Ke hantle feela. Mme ka baka la ho thulana, ba re "Dithulano ..." Ke fane ka bonagta ho ya kamoo nka kgonang ka moputso wa ha e mong a ka mpontsha hotswa ka hare ho Bibele. ISeo ha seyo moo. O nahana hore seo se teng, empa ha seyo. Ha Bibele e itwantsha, haho ya loka; o ka se dumele seo. Lentswe le leng le le leng, mme Bibele ha e itwantshe.

156-38 Jwale, kereke ya Protestant mokgatlong, e (ho ya ka Lentswe la Modimo) ho kopanya ha mmoho le kereke ya Catholic. Jwale, ha kena letho kgahlano le batho ba Catholic. Ba bang ba metswalle e ntle moo, e nale ... batho ba Catholic. Mona, bosiu bo fetileng, ha ke fana ka molaetsa o bohale ka Moya o Halalelang kaofela MaProtestanta le MaCatholic, MaCatholic a tsamaya hantle feela hotla aletareng le ho ntshwara ka letsoho. Ke batho jwalo karona. O ka se buwe le mopriesta wa Catholic, hobane ha ba dumele Bibele e le Lentswe la Modimo; bare ke kereke; re re ke Bibele. Catholic e re, "Rona MaCatholics re ya kerekeng ho ya rorisa; lona MaProtestante re dula hae ho bala Bibele." Ke re, "Yeah, le ya kerekeng ho ya rapela, empa bare?" Ke ntho e latelang. O ya bona?

156-43 Jwale, empa Modimoo itse O ne A le Lentsweng la Hae. Sena ke Lentswe la Modimo. Ke morapedi wa Bibele. Ke lona lebaka le etsang hore ke se dumellane le BoProtestantism le -- mme tsela ya -- ya mokgatlo wa kereke, hobane seo ba se rerang hase Lentswe la Modimo. Jwale ke ya hloleha ho ka se dumellane le bona. Ha ke tlohe ho bona; tjhe monghadi, ke baena baka. Mme ha ke tlohe ho bona, empa ha ke dumellane le bona, hobane ke lokela ho nka seo Modimo A se bolelloang. O ya bona?

157-44 Mme jwale, eo ke kopano e leng ... Mme jwale Bibele e re mosadi enwa, kereke ya Catholic, e neng e lokela ho ka bitswa ka hare ho Bibele, Tshenolo 17, "Sehlola, mme ene ele mma dihlola." ... Mme re bona horee Bible e re mosadi o emetse kereke. Jwale ha a nale dihlola, e ka sebe bashemane; e lokela hoba baradi, ka tsela e jwalo e lokela hoba dikereke. Mme Bo-Protestant botswetswe ke Bo- Catholic.

157-45 Mme jwale, sebata se latelang ... Kapa, ntho e latelang mona ke: Setshwantsho sa sebata ke eng? Ke potso ho seo, mme motho ya botsang o nale potso e ntle haholo. Ke eng se etsang ha jwale, ha ... Bibele ka ho hlaka e bolela hore kereke ya Catholic ke sebata. Bibele e itse "sebata" se hlalosa "matla." Na ho jwalo? Sebata, Bibele e re sebata se hlalosa matla. Mme sebata ke Motse wa Vatican, ditshila tsa Catholic. Ho jwalo. Mme jwale, seo ene ele matla a sebata. Jwale kereke ya Protestant e tswa ho kereke ya Catholic, mme baipokeletsa ka seo. Seo ke setshwantsho sa yona.

157-48 Ha se seng ... se entswe ka setshwantsho, se lokela ho tshwana le nna. Ha se seng se entswe ka setshwantsho sa kereke, se lokela ho tshwana le kereke. Se seng se ile sa etswa, sebata -- ho etsa setshwantsho sa sebata sena, neng ele Lutherism, Methodistism, Baptistism, Pentecostalism, Holinessism; aofela diisms dietsa mokgatlo le setshwantsho sa sebata. Ke seo he. Jwale, "O re jwale, Moena Branham, kaofela MaCatholic, kaofela Methodists, kaofela Baptists a ya ya?" Ha ke ya bolela seo. Ho na le dikete kete, le mashome a dikete a Bakreste ba tswetsweng la bobedi ho dikereke tseo. Empa hara mekgatlo eo e leka ho bahulela tahlehong, mme ba ka se emele seo. Kereke ha e ipokeletsa e tla tlasa tlwaelo.

158-52 Mme ha ke na tlwaelo ntle ho Bibele. Ena ke tlwaelo ya ka, mme Moya o Halalelang o hlalosa seo; mme o tlisa seo ka Kganya. Evangedi eo ke e rerang kajeno, haebe ke tla phela ho bona lemo tse ding tse lekgolo, ha re ka, ho tlaba le kganya e nngwe. Ka kopanelo, e dula e tla nako le nako. Le ne le tlwaetse ho palama koloi ya dipholo, bo ntata ntata lona, ha ba ilo bona bonkgonwalona. Ntate o ne a ilo bona mme ka T-model. Empa jwale ho se ho uwa ka sefofane sa jet. O ya bona, re tswella pele: mahlale a ya tswella. Thuto e ya tswella; Evangedi e ya tswella. Mme Bibele e re ho tlaba jwalo, e re, "Batla ya pele le morao, mme tsebo etla nyoloha." Ho jwalo feela ke kopano. Ke lona lebaka ho nang le ...

158-54 Mokgatlo wa dikereke tsa Protestant ke setshwantsho sa sebata, hobane e ipopile jwalo ka Catholicism. Mme Modimo ha a ya dumella Kereke ya Hae ho etsa seo mongwaheng ofeng kapa o feng, empa nako le nako o ne a kgalema seo. Jwale, na o fumana seo? E seng batho, kereke ... Has ba leka ho tlisa batho tlasa kganya ... Mona. Ke eng ha batho ba leka ho kgutlela morao mme ba qala ho matha ho pota ka koloi ya dipholo? O tla emela seo; re phela mengwaheng e meng. Ke lona lebaka le etsang seo morao mola. Ha e mong a leka ho etsa seo, "Oho, ntho e nngwe feela o na le sena, hore." ... Ke phela mongwaheng o mong. Ke ... Seo ke mathata a diministers; kamehla ba sheba morao.

158-56 Mona. Ramahlale wa mofora o boletse lemong tse ka tlase ho tse makgolo a mararo tse fetileng ha motho a ka kgona ho matha ka lebelo la dimaele tse mashome a mararo ka hora, gravitation e ka motlosa lefatsheng: mashome a mararo a dimaele ka hora. Jwale, o nahana hore mahlale a ka kgutlela nakong eo kajeno? Ho ka sebe jwalo. Tjhe monghadi. Ba moisitse ho makgolo a robong kapa leshome la dimaele ka hora. Leha ele hore ... Kapa ho rokete, mme 1600 ka hora, mme a ntse a tswella pele. Mahlale,a isitse monna pele, hape pele, ntho tse kgolo mohopolong (ke ntho feela eo a nang le yona, ke sefate sa tsebo) -- ho feta diministers di ka monkang ka semoya, e leng sesa lekanyweng. Empa seo eleng sona ke sena. Mahlale ha a shebe seo eleng sona; mahlale a nka seo a nang le sona ha jwale e seng se seng.

159-58 Empa o botsa moreri; "Jwale, re tla bona seo Moody a se boletseng ka sena; re tla bona seo Wesley a se boletseng." H ake kgathale hore ba reng ka sena; ke tseba seo Modimo a se boletseng ka sena. Ke sena seo eleng sona, mme ke ntse ke lebeletse se seng. Ke phetho. Ker lona lebaka leo ...Bibele eitse, "Meya e meraro e ditshila e tswang molomong wa sebata." Na o tseba seo e leng sona ka taba ena? E re e ne e ka dihoho. O kile wa bona senqanqane se ka mokgwa o jwang? Senqanqane kamehla se sheba morao; ha se shebe pele lekgale: kamehla morao. Empa dibupuwa tse nne tse hlooho tse fapaneng, ho Ezekiele, dine dishebile pele, mme dine di sa ye morao. Dine di ya pele nako le nako. Hohle moo di yang, Dine di ya pele ka ho otloloha. O bona phapang? Jwale, ke kopanoya eo Protestantism e nang le yona le Catholicism.

159-62 Jwale o lahlela ntle Ma-Catholic, empa pitsa e ka sere ho ketlele o motsho. Ke hantle feela. Ke re, "Na o Mokreste?" "Ke tla o neha ho utlwisisa; ke leloko la kereke ya Baptist." Yeah. Seo ha se lebaka hore o leloko la eng -- polasi kae kae. "Jwale, ke leloko la kereke ya Catholic." Seo se ntse se sa o etse Mokreste. Hoba leloko la Baptist kapa Methodist seo ha se o etse Mokreste. Ho tsela e le nngwe feela ya hoba Mokreste. Lentswe lena "Mokreste" le bolela "Ya tshwanang le Kreste." Mme o ka se etse seo; o ka se iketsetse seo; haho tsela o ka e tsang seo. O lokela ho itebala, o shwe ka bowena o dumelle Kreste ho phela ka ho wena.

159-67 "Ntle le hore motho ..." Ke sena seo Jesu a se boletseng, "Ntle le hore motho a tswalwe ka Moya le metsi a ka se kene Mmusong." Kapa ke Catholic, Methodist, Baptist, kapa ke eng, o lokela ke ho kolobetswa ka metsi tshwarelong ya dibe mme o amohele Moya o Halalelang hoseng jwalo o lahlehile. Leo ke Lentswe la Jesu. Jwale, ha o le Methodist mme o amohetse Moya o Halalelang le ho kolobetswa ka metsi, Jesu o itse o ka se kene. Ha o le Mo-Catholic mme o entse sona seo, o tla kena. Empa ha o tshwere seo eleng kereke ya Catholic, kapa Methodist, kapa kereke ya Baptist, o ntse o lahlehile. Mme ke lona lebaka ka maemo a lefatshe kajeno, hobane batho baetsa hantle feela ... Ba re, "Seo se kgahlano le tumelo." "Na o dumela ho Phodiso e Halalelang?" "Seo se kgahlano le tumelo." Seo se kgahlano le tumelo; mekgwa ya kereke e jwalo (O ya bona?); o lokela ho etsa seo kereke e se etsang. Mme lona bathethehi ba Catholic; ke yona ntho eo ke e fumanang. Mme seo ke setshwantsho sa sebata. Mme Bibele e re, "Ya jwalo a ka se ke a kena Mmusong wa lehodimo, empa o tla leleka dintja, le barohakane, le jwalo jwalo, mme batla tjheswa ka mollo le sebabole pela Mangeloi ho Konyana ka ho sa feleng. Etswang hara seo, motswalle. Loka ho Modimo. Eya, monghadi.

160-Q-27 Mme jwale, e re ke fumane sena hape re ... Jwale, e mong o mpotsitse kajeno; ka makgetlo a mabedi kapa a mararo: Moena Branham, ho buuwa ka letshwao la sebata, na ha o nahane hore batla etsa tattoo phatleng jwalo ka letshwao, kapa tattoo letsohong la hao? Tjhe, monghadi. O seke wa sheba seo. Etlaba boipelaetso, hantle feela. Haho motho ya tlang ho reka kapa ho rekisa ntle le hoba ebe leloko la mokgatlo wa dikereke. Seo ke nnete. Seo se tlatla jwalo ka kopano, kopanyo ya dintho, ho tlisa seo fatshe, kopanyo ya bodumedi. shwaya mantswe a ka; o tle o bone hore na seo se ka se etsahale na. Mme o tla bona seo, ehaufi haholo seo. Lebaka le etsang hore ba seke ba bona sena; hobane o dula ole hae mona. Ntatele ho ya le nna naheng tsena ho sheba Catholicism e nang le sona ka nako le nako, mme o bone se etsahalang. Moena, ba ba bolella seo ba lokelang ho se tseba.

160-74 Mona Bibele e buwa ka hore United States (Re nka sena ka boporofeta.) e tla jwalo ka Konyana, tokoloho ya bodumedi, mme hantle feela ho bokella tseo tsohle, mme a buwa jwalo ka drakone ka ona matla ao a pele. Seo ke U.S.A. Ke hantle feela seo. Minister e mong e seng kgale o ile a re ho nna, motswalle waka a re, "Moena Branham, Modimoa ka seke a lesa United States ho ka wa, ka baka la bontatamolo ba rona, ba ileng ba fumana bodumedi." Ka re, "O ile A lesa Bajuda, nnete feela, ba tloswa, mme ba nale monyetla o fetang wa rona." Ke nnete seo. Modimo ha a hlomphe motho ka baka la moloko o ileng wa feta; o tsamaya ka ho loka kapa o tswile Mmusong; ke phetho seo. Ke nnete seo. Seo se thata haholo ke mantswe a boima. Hantle feela. Seo ke Lengolo. Mme re nale ... re ...

161-77 Bothata kajeno ke hore (Ba bang ba batho ba kgale ba tseba sena le bona.) re bile le evangedi ya Hollywood haholo (ke nnete.): ka ntho tse ngata tseo tsa bona le menate, mme le sohle se jwalo, le manaka a letswang, le hotswa jwalo jwalo, "Ya tlang ho emela Kreste jwalo ka Mopholosi wa hae? Modimo a o hlohonolofatse, moena; o ya lehodimong ha jwale." Seo ke leshano. Ke leshano seo. "Ntle le hore motho a tswalwe la bobedi ..." Mme ha a tswetswe labobedi, tlhonolofatso eo e tla ho yena. Mme re hara seo sohle ho ya ka Lengolo la bona, ha Moya o Halalelang o etsa seo ho Bajuda, seo eneng ele nnete, batho ba botjhabela, oya o Halalelang ka matshwao a maholo a tlhahiso. Bibele e re ho nale -- nako eo o ka sehloleng o bolela seo, leha ho le jwalo ka lefifi. Ene ele nako ya letsatsi le nang le maru, e le teng ho fihlela ka nako ya phirimana. Mme letsatsi le tla tjhaba metsotso ya ho qetela mantsibuya. "Ho tlaba le Kganya bosiu." Na seo ke nnete? Jwale, bao ke batho ba botjhabela, Baditjhaba, ba amohela ona Moya o Halalelang o neng o fumanwa ke Bajuda. Ke sona seo.

161-79 Mme hantle feela, batho, lefatshe le tla o bitsa radithuto tse kgelohileng, ka hloho e senyehileng. Bibele ... Jesu o boletse hore ho tla ba jwalo. O motho ya sa nkeng hantle, mme ke hantle ho jwalo o fapane le bona. Ke ile ka bona seo hae, batho moo, ba ... Esita le bana baka ba banyane, re leka hore ba phele bophelo bo hlwekileng, empa o lebelle baahisane baetsa bana bafapaneng. O ya bona? Ba ya fapana. Mme ke ya tseba; ke nale tsela ya ho tseba seo (mme o tseba seo; o bone seo dikopanong), o tseba hore badisa ba motse bare, "Jwale, Billy' ke moshemane ya lokileng; ha re kgahlano le yena. Empa o ya bona, ke feela ba fapaneng le rona." Ke leboha Modimo. Ke nnete. Ke leboha Modimo. Seo ke letshwao. Ho teng letshwao leo ke buwang ka lona.

162-82 Sheba bosiu bo fetileng, ha Moya o Halalelang o hlaha, lemo tse makgolo a robong pele Bajuda ba amohela Moya o Halalelang, mme re bolellwa hore na seo e tlaba eng, "Monna wa inkhorn ka mongolo wa inkhorn mahareng a Jerusalema ho beha letshwao diphatleng tsa batho." Na seo ke nnete? Ho buwa ka seo pele hore se etsahale. Mme Tite a kenella mabota a Jerusalema ka A.D. 96, mme a tjhesa motse. Mme hao yaka haba le lejwe le leswang hodima le leng, ho ya ka boporofeta. Mme kajeno, ntho ele nngwe basetseng ka yona ke tempele ele hopi ya majwe a setseng moo, mme eba ntho e nngwe ha Bajuda ba lla baeme hona mool, o e setseng feela ke tempele. Mme Ma-Moslem a Omar a eme hona sebakeng seo. Mme Jesu o itse, jwalo kaha ho buuwe ke moporofeta Daniele, "Ha o bona manyala ao a eme sebakeng se halalelang," ebe o hlahisa se seng moo: "balang a ke a utlwisise." O ya bona? Ke nnete seo. Mme ke seo he. Mme o boletse seo ka makgetlo ho Baditjhaba ... pheletso e ya fela. Batsamaya hodima mabota, e be Modimo O kgutlela ho Bajuda. Mme re fela rele nakong. Bajuda ke bana ba kgutla ka dikete. Mme o ya tseba hore re tswile jwang tabeng ena maobane mantsibuya, tsela eo hantle ho ya ka Lengolo e hlakang ka teng, jwalo ka ho bala koranta, ka ho hlaka, hobane o fumana setsahwantsho se hlakileng. Ebe ...

162-84 Empa, leha, letshwao l;e ile la bewa diphatleng tsa bona na ene ele tatoo? E ne ele eng? Kolobetso ya Moya o Halalelang. Mme Letshwao leo ke eng bakeng sa matsatsi ana a ho qetela? Bibele e re Tiiso ya Modimo ene ele kolobetso ya Modimo ho batho matsatsibng a ho qetela. Jwale, haho ... Baefese 4:30, "Le seke la swabisa Moya o Halalelang oo le tshwauweng ka ona ho fihlela tsatsi la topollo." Bibele e buwa jwalo. Mme Baefese 1:13 e buwa ntho yona eo, le dibakeng tse ngata, hore MOYA O Halalelang ke Letshwao la Modimo. Letshwao ke eng? Letshwao o ka lebeha hodima ntho e nngwe e qetilweng. Ma-Luthere a ne a sa tshwao; letsatsi la pheletso le mohau o qetile; barerile tokafatso. Methodists e ne e sa tshwao (Ke ya potsong e nngwe mona; re tla fihla ho seo -- ha morao.), ha bayaka ba tshwaya, hobane ene e sa qeta. Empa kolobetso ya Moya o Halalelang o ne o soka o qeta mosebetsi.

163-86 A re, "Ho nale ba bararo bao eleng dipaki lehodimong: Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, mme tsena tse tharo ke ntho ele Nngwe." Re ka sebe le Ntate ntle ho Mora, le Mora ntle ho Moya o Halalelang; ke ntho ele Nngwe. O re ho tse tharo tseop eleng dipaki lefatsheng: Metsi, Madi, le Moya o Halalelang, mme ha se ntho e le nngwe, empa didumellana ka ntho ele nngwe. Ke moo ho felletse letshwao: Tokafatso tlasa Luther, metsi; kgalaletso. Tokafatso Baroma 5:1, "Ka tsela eo, ka ho lokafatswa ka Morena wa rona -- Jesu Kreste," tokafatso ka tumelo. Kgalaletso ka Madi, Baheberu 13:12 le 13, "Jesu o ile a hlokofatswa hore A kgone ho lokafatsa batho ka Madi a Hae."

163-90 Luka 24:49, "Bona, Ke tlisa tshepiso ya Ntate; empa letang mona Jerusalema ho fihlela le fumana matla. (Diketso 1:8) Mme ka mora Moya o Halalelang, ebe le tlaba dipaki tsaka Jerusalema, Judea, Samaria, le karolong tsa lefatshe." Kolobetso ya Moya o Halalelang ho fihlela Jesua kgutla hape. "Sebakanyanan lefatshe le ka se Mpone, empa lona le tla mpona, hobane ke tlaba le lona, e sita le ho lona, ho fihla pheletsong ya lefatshe, dintho tseo ke neng ke dietsa, le tla dietsa," ka Moya wa Hae, o sebetsang ka hara kereke. Le tla fetoha setshehisa; a re, "Ba Mpitsitse, Monga ntlo, Beelzebube, ba lepi ba dinaledi," bare, "jwale ba tla Mmitsa ka lebitso lefeng?" Bare, "Le tlaba lehohonolo haba le buwa hampe; thabang ke seo, hobane moputso wa lona o lehodimong; hobane ba qositse jwalo baporofeta ba bileng teng pele ho lona." Ke leo Lengolo. O ya bona? Ke seo he. Jwale, o ya bona, o lokela ke ho etsa seo motswalle. Jwale, o lokela ho nka qeto; o lokolohile.

163-92 Empa kopano ya kereke ya Protestant le kereke ya Catholic. Mmoho ho ya ka Bibele ... di itshwareletse ho kereke, e seng ho Jesu, Jwale, ho kereke ... Batho ba ne ba le ho Jesu Kreste le ho rapela Modimo ho ka bula tsela bakeng sa bona ka ho bafa kganya, ke motho ya bolokehileng; ha ke kgathale hore o kerekeng efeng. Ke seo he. Empa ha a itshwareletse ho mokgatlo, o nka letshwao la sebata, ho nkang sebaka sa Moya o Halalelang. Ho ferekana ... Mme Catholic le Protestant bobedi ba ya tshwana, Bibele e re ene ele sehlola; e ne ele dihlola, baradi ba hae. Na seo se hlakile jwale? Ho lokile.

164-Q-28 Jwale ... Na Moya o Halalelang o sa ntsane o fumanwa ka ho behwa matsoho? Baapostola, Peterose, Paulose, jwalo jwalo, na ho ntse ho le bobebe? Paulose o fumane seo ka mokgwa o tjena. E ya, moena ya ratehang, kgaitsedi, ya ngotseng sena -- sena. Moya o Halalelang hantle feela re ka o fumana ka ho beha matsoho. Jwale, batho ba bangata ba mpotsa ... Jwalo kaha ke tshwailwe ka Pentecostal, ka hore ke ne ke le Mo-Pentecostal ... ha nkaba a ka tloha ke bile mokgatlong wa Pentecostal. Ke lokolohile mekgatlong yohle, mme ka thusa ya Modimo ke nale seo, hobane nka kgona ho ema ke lokolohile, "Re baena. Tlohong kwano; ha re tleng ka lebaka mmoho."

164-95 Ha kene ke qala morao kwana, ka Mohau wa Modimo ... Le lona batho mona, le mongodi waka ya dutseng mona; nka kgona ho kopana le dimillione tsa batho, kapa ho feta, lefatsheng kajeno. Ke eng seo mokgatlo o se qalang. O ya bona? Ke hantle feela. Empa ha ke rate mokgatlo; ke kgahlano le Bibele. Ke leka ka matla ho fumana batho bao ba leng mokgatlong. Ke ntho eo. Mme se susumetsang Modimo bakeng sa batho ba Hae, ke tla sebedisa seo ho nale mokgatlo. Ke tla beha seo ho Jesu Kreste moo A leng teng. Haho mokgatlo o ka o bolokang; ho nka Madi a Jesu Kreste.

164-96 Empa jwale, ho ka beha matsoho ... Jwale, ha ke tlo fapano ... Jwale, lona batho ba ratehang ba Pentecostal, jwale le seke la fapana le seo ke se bolelang. Empa ha o tla sebakeng se itseng, "Re tla tsamaya hare le Moya o Halalelang," ke lentswe le sebedisitsweng ke Pentecost ... Mme ke tla bolela sena ka Moya ... e seng ho o utlwisa bohloko ... Thuso tse ngata ke difumana hotswa ho batho ba Pentecostal, hobane ba dumela phodiso e Halalelang le matla a Modimo. Kaofela ha bona bafapanya dinko le seo. Empa a le mong hotswa ka hare ho kereke, ya lokiseditsweng Bophelo bosa Feleng, ba tla tla. Ke phetho. Empa bao e seng, ba ka se kene; mme Modimo O itse, a re, "Balokseditswe kahlolo." Ha a rate ha e mong a timela, empa hoba Modimo, O bone hore batla myefola sena. Jwale ke phetho seo. O lokitse seo. Mme seo ke tsebo ya Modimo, nthong tseo. Mme o boletse moo kereke e tlang ho kena ka tsatsi lena. Mme Modimo O tsebile seo pele kwana. Pele lefatshe le thewa, O tsebile hore kereke e tlaba ka mokgwa oo eleng ka ona, pele lefatshe le thewa hore ke tlabe ke eme mona. Ke Modimo; O tsebile pheletso ho tloha kgale.

165-99 Jwale, batho ba Pentecostal barutile ... Jwale, ke nale bongata bo dumelanang le nna, empa ke lokela ho teba ho sena ha ke tla ho Lentswe. Haho ntho e jwalo ka ho tsamaya ka hara kopano. O bile mathateng. "Lebelle" haho bolele ho "rapela," "lebella" ho bolela "ho lebella." Kamora se itseng, kamora Jesu Kreste, thakgiso, tokafatsong, mme kamora tseo, ho tsoha ... Tsatsi la ho tsoha, ha A ne a e shwa, mme ke matsatsi a mashome a mane ho ho theoha, mme ebe ke Pentecost. Lentswe "pentecost" e bolela "mashome a mahlano." Ho bolela matsatsi a mashome a mahlano kamora seo. Mme kamora seo yaba monehelo, sohle se lokela ho loka, hantle feela, ho ya ka geographi, hantle feela kamora seo. Mme Pentecost, e ne ele nako ya thabo, ha ba tlisa tholwana tsa pele tsa thabo.

165-101 Jwale, tholwana tsa pele -- tsa kereke, Moya o Halalelang wa kereke, kereke e neng e tshwanela ho phela lemo tse dikete tse pedi ho fihlela Jesu A tla, tholwana tsa Pentecost. E ne ele matsatsi a leshome pele ho nako ya Pentecosta; e ne ele matsatsi a mashome a mane kamora tseo, kamora polao ya sehlabelo, ho fihlela nyolohelo ya Jesu Kreste. A re, "Eyang hodimo Jerusalema le lebelle ho fihlela le thola matla hotswa hodimo." Diketso 1 -- Diketso 2, "Mme letsatsi la Pentecost le ne le tla, ba ne ba le sebakeng se nepahetseng. Mme hang ha hlaha hotswa lehodimong modumo o moholo o kang moya o fokang, wa tlala ntlo eo ba neng ba dutse ka ho yona. Mme ba ne ba tlatsuwe ka Moya wa Hae ba buwa ka dipuo ho ya kamoo Moya O ba nehang ka teng."

166-103 Mme lefatshe kantle ho, dikereke tse ikgethang ditla hobatho jwalo kaha ba tahilwe. Mme batla le ho tsheha ka bona bare, "Sheba sehlopha sena sa Bagalelea. Batahuwe kaofela." O ya e bona phapang? Mme metswalle yaka ya Catholic, morwetsana Maria wa bona. Mme ha Modimo A ka se modumelle ho tla mmusong wa mahodimo, ha o nahane letho ka se seng, kgaitsedi? Tjhe. Jwale ha re theoheng pere e phahameng; ha re theoheng.

166-105 Le seke la itshwenya ka hore lefatshe le reng. Sheba seo Modimo A se bolelang. Sena ke lentswe la Modimo. Re lokela ho ya ka mongolo, hobane o itse ho Peterose, "Hodima lejwe lena ke tla aha kereke yaka mme dikgoro tsa dihele dika se dihlole." Seng se nkang sebaka. Ke ho bontsha hore kgoro tsa dihele ditlaba kgahlano le seo, empa di ka se e hlole. Mme batho ba nahanang ho ka etsa seo? O ka emisa seo ka potlako. Ho fela hole jwalo. O ka se emise. Modimo O lokisa seo. Mona, ha ke qala ho fumana sena, leha mme waka a ne a nahana hore ke ya hlanya. Mme matsale wa ka o ile a re, "O lokela ho ya tulong ya mahlanya." Bareri hara motse, "O tla tjhesa haufinyana."Ke tjhesehile ka nako e telele; ke hantle feela ka nako tsohle. Hobaneng? E ka se timele; ke Modimo. Ho nale ho tjha, seo se tletse hohle.

16-107 Ke hantle se ileng sa etsahala ha ke kolobetsa mane Nokeng ya Ohio, bongata ba lona lene le leteng moo, lemong tse kabang mashome a mabedi a metso e mmedi tse fetileng, hantle mane Nokeng ya Ohio Kganya ela, Lengeloi, e theoha hantle ho fihla moo re neng re le teng, mme a re, "Yare ha Johanne Mokolobetsi a ne a etelletse pele hotla ha Jesu Kreste, Molaetsa wa hao o tla etella pele ho tla la bobedi ha Jesu Kreste." Mme ho etsahetse. Ke ... Ha a sotle, empa sheba se etsahalang; o tletse lefatshe lohle. O ya bona? Mme kajeno, ka ho nahana, se tswileng, ho bile le dimillione ...Esita Catholic "Baeti ba Sontaha" ho buuwa ka seo, tsela eo dimillione dietla, hotswa ho seo. Ba bang baile bautlwa, "Seo ke nnete. Ke ikemiseditse ho rekisa sohle ke rere Evangedi." Mme ke lona lebaka leo re ipitsa Evangedi e Tletseng, batsheha ka Evangedi e tletseng. Empa moena, ha ke batle halofo ya lotho; ke ... e lokela hoba ntho tsohle. Ha karolo e itseng ya yona e lokile, boholo ba tsona bo lokile. Evangedi e tletseng ...

167-111 Jwale hlokomela,Moya o Halalelang o tla ho rona. Batho ba Pentecosta baema, "Mme hang hatla modumo o matla hotswa lehodimong jwalo ka moya o fokang, wa tlala kamoo ba neng ba le ka teng." Haho le lebaka le ka etsang hore baeme. Ha Peterose a buwa Mantswe ana ho Baditjhaba, Moya o Halalelang wa wela hodima bona, le pele bakolobetswa. Na ho jwalo? Ha Diketso 10:49:

Empa ha Peterosea buwa mantswe ana, Moya o Halalelang wa wela hodima bona ... bao ba neng ba utlwa seo. Mme ba lebollo ... le ba bangata batla ho Peterose hobane ..ho Baditjhaba ... dineo tsa Moya tsa theoha. Ba bautlwa ba buwa dipuo, mme batlotlisa Modimo, Jwale Peterose a re, na o teng ya ka thibelang metsi, jwalo kaha ho ... ba amohetse Moya o Halalelang jwalo ka rona ho qaleng? Mme a hlola moo le ho kolobetsa -- a ba laela ho ka kolobetsa Lebitsong la Jesu Kreste. (Ke hantle feela; ho se eme, ho lebella.) ...

167-113 Tsela ya baapostola, Modimo ha a soka a laela: Ha dipelo dilapile O tla lefa seo le se lapetseng. Peterose, ha a ilo rera ... Peterose o nale senotlolo sa Mmuso. (Ke nale potso eo ke lokelang ho e botsa ka motsotso feela.) O nale senotlolo sa Mmuso. O ile a bula seo ntlong ya Kornele. O ile a bula seo ho Ba-Samaria; o butse seo mona. Empa hopola hore Filipi o ile tlase moo, mme a ba rerela, mme a ba kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste; mme Peterose a tla a ba beha matsoho. Mme jwale, entse se seng. Ba ne ba nale Simone e mong ya ileng a re, "Ke tla le lefa mme le mphe dineo tseo hore le ha e kaba mang eo ke behang matsoho hodima hae a amohele Moya o Halalelang." Na seo ke nnete? Se seng sa etsahala. (E seng ba bang baarchbishopo ka dikholoro tsa bona ba lefuralla, batla bewa matsoho, a re, "Ke tla o neha tlohonolofatso tsa boapostola.") Se seng sa etsahala mona ha Peterose a ba beha matsoho, mme ha ba etsa seo. Ke ba bone moo, jwalo kaha Moya o Halalelang ka ho bewa matsoho. E ya, ke ha thuto ya baapostola ka ho beha matsoho. Modimo ao hlohonolofatse. Ha o fapane ka se seng, nngolle pampitshana hosane hoseng. Ho feela jwalo.

168-Q-29 Ha karolo ya bobedi borarong ya lefatshe le utlwa ... ba sakang bautlwa evangedi, Lentswe la Evangedi, ke bokae ... (Ntshwarele. ho ngotswe ka inke, mme ke leka ho sheba mona, mme e qhatsehetse teng. Ha re boneng.) Ha bobedi borarong bosakang ba utlwa Evangedi, Morena wa rona a ka tla jwang, kaha ba soka bautlwa Evangedi, bobedi borarong? Jwale, ke hantle feela. Ke tla o jwetsa hore ke nahanang. Mona e seng kgale, ha Ngaka Reedhead, mopresidente wa Sudan Mission, moapostola e moholo (Jwale, ntshwarele.) -- ya nang le tshebeletso e kgolo, Sudan Mission ... Ngaka Reedhead, ka degrees tse ngata ha kana, ho fihlela a sa tsebe hore o nale degrees tse kae, a tla hae haka selemong le kgwedi tse tsheletseng tse fetileng, mme a ema ka tlung yaka, yena le Hyman Appleman, ministara wa Baptist, ya amohetseng Moya o Halalelang a rera evangedi tlase mane Mexico. Mme a tla ntlong; a re, "Moena Branham," a re, "na o sebeletsana le Ma-Pentecosta?" Mme ka re, "Eya monghadi."

168-117 Mme a re, "Ke Ngaka Reedhead." Ka re, "Ke thabela ho ka o tseba. Na nka kena?" A re, "Eya monghadi." A re, "Ke rata ho o botsa se seng mona." Ka re, "Ke utlwa hore o ne o tlotswa kereng ya Baptist." Ka re, "Ho fela hole jwalo." Ka re, "Ke tswa ho yona," Ka re, "hobane ke ne ke sa utlwisise mokgwa wa teng. Ke dumela ho rera seo Bibele e se bolelang, e seng seo kereke ya Baptist e se bolelang. Mm eha kena letho kgahlano le kereke ya Baptist; ba lokile jwalo ka kereke tse ding." Mme ka re, "ke tswa ho yona hore ke tle kebe ke lokolohe." A re, "Jwale, ho fela hole jwalo, o ya tseba hore re Ma-Baptist." Mme ka re, "E monghadi." Mme a re, "Ke batla ho o botsa se seng mona. Ho etsahalang ka kolobetso ya Moya o Halalelang?" A re, "Ke ba bone ba thetheha ba bile baraha ditulo." Ka re, "Ke bone seo le nna." Empa ka re, "Moena, kamora tseo tsohle, ho nale ntho ya sebele e leng kolobetso ya Moya o Halalelangt." Mme a re, "Moena Branham, na nka fumana seo?" A re, "Ke nale tlotla tse ngata." A re, "Ke Ngaka; ke sena; ke nale Ph.D.; le Bachelor Degree; ke na le mefuta e mengata ya degree le degrees tsa tlhompho hotswa matjhabeng," a ere, "mme o kae Jesu Kreste?" Ka re, "Jwale, moena, O hona mona ka hara phapusi ena."

169-123 A re, "Ke ne ke buwa le monna e mong wa Mohammed, a tswa ithuta America, mme ka re, 'Lesa moporofeta wa hao ya shweleng mme o amohele Ya tsohileng Morena Jesu.' A re, 'Monghadi ke eng seo ya tsohilengb Morena Jesu wa hao a ka nketsetsang sona ho nale Mohammed?' A re, 'Bobedi ba ngotse Di-Bibele; re dumela seo.' A re, 'Bobedi ha shwele.' Mme a re, 'Mme bobedi ba tshepisitse tsoho kamora lefu bakeng sa rona.'" Ka re, "Oho, hle, o ya bona," Ka re, "rona Bakreste re nale thabo." A re, "Le rona re nale yona." Ka re, "Nka hlahisa bongata psychology jwalo kaha o kgona." Mme ke nnete. A re, "Jwale, sheba, rona Mohammed ... O bolela hore Morena Jesu wa hao o tsohile bafung." Mme Ngaka Reedhead a re, "Hobaneng, O fela A entse jwalo." A re, "Tiisa seo." A re, "Tiisa seo." A re, "Le bile le lemo tse dikete tse pedi ho ka tiisa seo, mme nngwe borarong e utlwile ka seo." A re, "Ha Mohammed wa rona a tsohe feela bafung lefatshe lohle le ka tseba ka matsatsi a mabedi feela." O feela a nepile. A re, "Wa rona Mohammed ha a re tshepisa letho ntle bophelo kamora lefu." A re, "Morena Jesu wa lona O tshepisitse baruti hore ntho tseo A neng A dietsa le tla dietsa le lona." Mme a re, "Ha re bone ha le dietsa ha jwale ntho tseo ha jwale," mme a re, "re tla dumela hore O tsohile bafung." A re, "Moena Branham, ka hlohlora dieta tsaka lerole kamokgwa o tjena mme ka fetola moqoqo." Ka tsona degrees tseo ... Hobaneng? Modimo O kae hara degrees tseo? Modimo ha a tsejwe ka Ph.D. le D.D. le L.D. jwalo jwalo.

169-129 Modimo o tsejwa ka tumelo feela, ka kolobetso ya Moya o Halalelang. Ke yona tsela eo feela. Modimo ka ho wena, O tlisa wena jwalo ka mora wa Modimo, o fetola tlhaho ya hao. Mme ntho yona eo, Modimo Mmupi ya entseng tsohle mme a buwa lefatshe le e soka le eba teng ka Lentswe la Hae, Moya ona oo o ka hare ho lona, o dumela sohle seo Modimo a se bolelang, mme haho se thata bakeng sa Modimo, ha feela o dumela. O ka se itshwarelle feela ho tlwaelo e itseng, "Ha ke dumele, ha ke amohele seo. Ha ke dumela ha Modimo A ka etsa sena. Ha ke dumele." O lekanya matla a Modimo. Ke sona seo.

170-131 Jwale Ngaka Reedhead a eme moo; a re, "Moena Branham, na motho a ka fumana seo, nnete, Moya o Halalelang?" Ka re, "E monghadi Ngaka Reed, ho jwalo." A re, "Ha Modimo ya utlwang, tsebang pelo yaka, mme ke ya dumela, ka ho tseba hore o tlasa tshusumetso ha jwale, ke batla o ... Na o dumela hore ke buwa nnete?" Ka re, "Ke ya tseba hore ho jwalo."A re, "Nka amohela seo ha jwang?" Ka re, "Kgumama." Mme a kgumama tafoleng ya kgale ya kofi. (Ke nka sena ho tloha mona; monna ya dutseng mona morao moo o ile a fumana sena.) dutse moo a pshatla kgalase ha a re o kgumama hodima yona,. A re, "Modimo, e ba le mohau bakeng sa moya waka o sitilweng." Mme ka mmeha matsoho, mme kolobetso ya Moya o Halalelang wa wela hodima hae. Ke nnete seo. Mme o dutse ho kereke ya Baptist hohle ha jwale. Ditletse mona. Ke seo moo se leng teng. E monghadi. Evangedi e ka se ... Jesu a ka se tle pele ...

170-137 Mamla. Re fisa seo haholo lefatshe lohle. O ka se tswelle ka seo hukung moo ho fetisa mangolo, e mong a tla ka theology. O ka ya mose ho mawatle wa ipitsa missionary, mme o bashebe ha batsheha. Kena India mme ore, "Ke missionary." "Jwale, o tlile ho re ruta eng?" Batseba haholo ka Bibele ... Ba bang ba bana ba bona ba tseba ho feta baruti ba bangata mona America. Kamora sohle, ke Buka ya botjhabela. Mme hopola, ba nale Evangedi ka makgolo kgolo a dilemo pele America e eba teng. Mohalaledi Thomas, kereke e kgolo eo a ileng a rera ho yona, e ntse e me le kajenop mane India. Ha bahloke ho rerelwa; batseba ka sohle. Baitse, "O tla re ruta eng?" "Jwale, re Di-Missionaries tsa Ma-America ."

171-139 "Le tla re ruta eng, hore na re nwe whiskey ka tsela e jwang? Ke sona kaofela ha lona le se etsang dikerekeng tsa lona moo: ho tsuba sikarete? Le tlile hore ruta ho hlala basadi ba rona?" A re, "Ha le tlile ho etsa seo, ha re batle seo." Mme bare, "Le tla mona ka e ntjha theology kapa se seng; le tlile ho re ruta se seng se Lentsweng; re tseba haholo ho feta kamoo lona le tsebang ka rona." Mme ke nnete. A re, "Empa ha le le mona ho hlalosa Lentswe a re, re tla le amohela." Amen. Ke seo he. Ke sona seo ba se lapetseng. Tshwaya mantswe a ka; ngola seo ka hare ho ya hao Bibele, hobane ke HOTJHO MORENA, "Hopola, ha naha ya India, o tla utlwa mashome a dikete atisa ka dikete dibolokehile." Moya o Halalelang wa re; ke ngotse sena ka hare ho Bibele; se ngotswe mashome a dikete a Di-Bibele, jwalo ka tsoso ya moshemane elwa. Ka pono A re, "Ho dikete tsa makgolo a tsona moo." Mme o ya bona ha sena sele jwalo. Ke tsela ya Evangedi ho ya rera bosiu boo. O tla fiela ho tloha sebakeng ho ya sebakeng.

171-141 Africa, ha mashome ao a dikete dile aletareng ya ho bitsetsa batho ho Modimo, ka re, "Phahamisa matsoho a lona ho amohela Moya o Halalelang." Ka re, "O seke wa emela dimissionary tsa Ma-America hotla ho tlo le ruta puo e nngwe." Mme baetsa seo basesa hoya ba di-missionary mose, a palame koloi e ntle, a dula naheng e ntle e nonneng; hantle, ho fetisa maqhetswana a mmalwa. Ha ba batle seo; tiisa seo. Ke bolela hantle mona Sepetleleng sa Bajuda, kopanong e fetileng masiung a mmalwa le di-ministers le dingaka ka phodiso e Halalelang; Ka re, "Le mpitsa mothethei, lere ke nale sitahlowana ha ke le bolella hore Lengeloi la Morena." Mme kare, "Mme kereke ya rona ya romela dikete le ho senyehelwa ke dimillione tsa didollara ho romela dimissionari ho la Africa; mme ha ba fihla moo, bane ba bokella ditshwantsho tse nyane tsa letsopa, ba leka hop fumana thuso ho ditshwantsho, mme baipitse Bakreste." Mme kare, "Mme seo le se bitsang tahleho se bileditse batho ho Kreste ka metsotso e mehlano ho feta dimillione tseo tsa didollara le dikete tsa dimissionari lemong tseo tse makgolo a mahlano." Ba ya thola; e ne ele sona seo. Ke moo seleng teng. re, "Na ho jwalo ..." Ho bona banna bao, ka re, "O seke wa leka ho ruteha; nka feela Evangedi ena mme o ye moo -- naheng ya baahi ba naha eo moo motho ya mosweu a sa kgoneng ho ya ntle le ho kula."

172-143 Mme ke nale moo ho ngotsweng, hantle mane pampiri ya Durban; e re, "Moo leqheku le sa tsebeng letsoho le letona le le letshehadi, ba ileng ba amohela kolobetso ya Moya o Halalelang, me ba ile ba kolobetswa ka dikete ka beke." Ke tsella eo Evangedi e tsamayang ka teng; e hloka feela kgwedi tse tsheletseng ho ka anela lefatshe lohle. Ho jwalo.

172-Q-30 Na o ka hlalosa ka Mahlale a Bokreste? Ho lokile. Ke ... Mona ... nkase buwe ka tumelo ya hao, moena kapa kgaitsedi, ha ke tlisa potso yaka. Mahlale a Bokreste ke psychology. Mme phodiso e Halalelang ke Matla a Modimo. Mahlale a Bokreste a nale mohopolo hodima tsohle; Mahlale a Bokreste a latola Madi a Jesu Kreste. Mahlale a Bokreste ... Tjhe, ke nale dibuka ya Mof. Eddy mme ke dibala kaofela. Le ya bona? Ke hantle feela. Mahlale a Bokreste a latola Bomodimo ba Jesu Kreste, mme a moetsa moporofeta feela. Jesu Kreste ene ese motho feela; E ne ele Modimo. O ne A Halalela. Mme ba beha monahano wa bona hodima seo.

172-145 H ake nale krempe letsohong laka kapa ka maleng, kapa hlooho yaka ele bohloko, ke nale kelello hantle hore ke tsebe hore ho bohloko, mme hase lebaka hore ho bohloko. Empa ke ya tseba hore ke matla a Modimo a ka e tlosang e seng -- monahano waka. O ya bona? Jwale Mahlale a Bokreste (ke tla buwa le batho mona) ke letsatsi la bohlokwa ho nang le isms, le ho kenella lefifing haholo. Ho jwalo feela. Ntle ho utlwisa wena bohloko maikutlo a hao, motswalle, leha ebe o mang ya ngotseng sena, empa ke lokela ho buwa hantle. Hobane o ngotse sena ka letsatsi le leng pela Boteng ba Jesu Kreste, mme ke tla lokela ho arabela seo ke se buileng. Jwale, nka se arabe pele ke eba le nnete. Ho lokile.

172-Q-31 Jwale, ha re le ... Ha re dula hole le mona ... Bare: Re dula hole le mona ho katla mona ho Tabernacle, o ka re kgothaletsa ho ya kae, re kopanela mmoho, ka ho bona hore dikereke dikamora mmatsona kereke kapa Catholicism? Moena waka kapa kgaitsedi, leha e kaba mang ya ngotseng sena, nkase ke ka o jwetsa hore o ye kerekeng e feng. Empa ke tla e tsa eng, sena, moena, kgaitsedi, ke ... ha o sena kolobetso ya Moya o Halalelang (O ya bona?), jwale, o nale kolobetso ya Moya o Halalelang mme o ye kopanela le batho ba bang moo ho nang le batho ba nang le kolobetso ya Moya o Halalelang. O nale ... O ka kopanela le batho ba bang.

173-147 Ke bone monna e mong mona e seng kgale, a ileng a tswalwa a le lemo tse leshome ... kapa, e seng ho tswalwa, ntshwarele, e ne e kaba lemo tse leshome a qetetse ho bona. E ne ele leloko la kereke e kgolo, mme o ne a dula hola Kennett, Missouri. Mme a nale ... E ne ele motei wa dieta-pele e eba sefofu. Mme monna enwa a tla platformong, mme Moya o Halalelang wa mmolella hore ke mang le hore o tswa ho kae le hore o nako e kae a foufetse, le bobe boo a ileng a boetsa. A re, "Ha Modimo A ka mpoloka hore ke fihle moo, ke tla lokisa sohle." Mme ha a buwa seo, mahlo a hae a tutubuloha; Bibele yona e na, a bala temana kamora temana. O ile a kgutlela kerekeng ya habo mme a rorisa Modimo. Mme modisa wa hae a re, "Seo se kabe se ile sa nna sa etsahala. Hobaneng, o sa tswa sebeletsa seo; ho ne hose letho le ka etswang. Haho letho nthong eo; ke ntho ya Diabolose." Ke kgohla mang kapa mang ya ka mpontshang Lengolo le le leng moo Diabolosi a kgonang ho fodisa teng. Ha le ka mpontsha moo Diabolosi a kgonang ho fodisa teng, ke tla tiisa hore Diabolose ke ntata lona (mme seo ke nnete) ha le ka etsa seo. ISeo ha seyo Lengolong. Seo e ka sebe nnete. Mme o ka etsa seo ... O ka leka ho etsa seo; o amoheleile. Empa seo se ile sa kopana le mobishopo le se seng, moena, jwale o seke wa etsa seo. Sheba. Monna eo o ne a nale seo pelong ya hae. Mme kgwedi tse tharo hamorao o ne a le ka tshebeletsong yaka a foufetse jwalo ka pele.

173-151 Jwale tloha ho isms. Kopana le badumedi ba bang, kopanela le bona. Bibele ere, "Le seke la sikara joko ele nngwe le basa dumelang. Arohanang le bona," ho bolela Modimo. Tswang hara bona. The Bibele ere, "tswang hara bona tjhaba saka le seke la ama se ditshila,mme ke tla leamohela. Ke nna Modimo ya emeng hara dikereke." Ho jwalo feela. Etswa. O seke wa kopana le seo. Empa ere ... Kena hara dikereke tse ding, kereke tse dibg tse lokileng, Methodist, Baptist, Presbyterian, Campbellite, leha e kaba eng; haho etse lebaka ... Ho ntse ho nale badumedi ba sebele moo, ha ba kgathalle hore na kereke e reng; baya moo ho ya kopana le baena ba bona le dikgaitsedi tsa bona ho rorisa Modimo mmoho.

174-Q-32 Bosiu bo fetileng o buile ka bongata boo hoseng motho ya ka bo balang hotswa melokong yohle, bao ba hlahang ho kgaolo ya 7 Tshenolo. Na ebe ke utlwisistse hantle e ka o ne o re ke Monyaduwa wa Kreste? Eya, o nkutlwile; ke Monyaduwa. Jwale, ha oka hlokomela, hantle feela Tshenolo 7, o bone 144 000. Jwale, ha ke o qose ka sena, moena, empa lekgolo ... Hangata Dipaki tsa Jehova ke bona ba dumelang hore 144 000 e tlaba Monyaduwa. Mme seo ke pherekano. Johanne o tsebile seo e mong le emong wa bona, mme o ba bitseitse ka mobitso. E ne ele Bajuda. O itse, "ba 12 000 hotswa ho Gade; 12 000 hotswa ho Zabulone; 12 000 hotswa ho Benjamine; 12 000 hotswa ho Juda." Na ho jwalo? Mme ho teng meloko e 12 ya Israele, mme 12 atisa ka 12 000 ke 144 000. Na ho jwalo? A re, "Kaofela bana ba Israel." Johanne o ile a ba hopola.

174-154 Yaba o sheba ka tsela e itseng, mme a re, "Hobaneng, ke mona ho eme bongata boo hoseng motho ya ka kgonang ho bo bala, ba dipuo tsohle,le ditjhaba tsohle baapere diaparo tse tshweu mme batshwere dipalema matsohong a bona, mme batsoka matsoho, le ho hweletsa, le ho bina dihosanna ho -- ho Morena." A re, "Ke bo mang bale?" A re, "Bao ke batswang matshwenyehong a maholo mme bahlatswitse aparo tsa bona Mading a Konyana. Ba kapela Modimo, mme batla sebeletsa Konyana ka hare ho Tempele. Bosiu le motsheare ntle le ho tloha ho yena." Monyaduwa ke eo he (O ya bona?), Mosadi, Monyaduwa wa Konyana. Hopola, Monyaduwa ke Moditjhaba. A re, "O tlatla ho ntsha batho ba Hae Baditjhaba (Ke eng seo?) ka baka la Lebitso la Hae." Jwale, ho nale basadi ba batjha ba bangata lefatsheng. Empa ke nkile mosadi a le mong, mme ene ele Meda Broy; ke Mof. William Branham ha jwale. O nale ... Ha e sale Broy; ha jwale ke Branham. O ya bona? Mme ke tsela eo holeng ka teng, o nka Jesu Kreste o fetoha Monyaduwa, karolo ya Monyaduwa.

175-Q-33 Lentswe lena la se Latin Motse wa Vatican City ke eng? Re rata ho tseba hore na ba kopanya jwang makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng mme ba bolelang. Jwale, haho soka o feta ... Ha Latin -- lentswe la Se-Latin ha le ka hodima Motse wa Vatican; ke ho feta terone ya mopapa moo a dutseng teng hodima terone. Ho ngotswe, VICARIUS FILII DEI. Ha o batla sena ke tla o tlisetsa sena hantle feela, sohle, mme ke o kenyetse seo ho pampiring. Mme ha o batla seo ke tla o tlela sona, hobaneng ke tla o tlela seo hoseng, moo o tlang ho bala seo ka Se-Roma, VICARIUS FILII DEI. Lentswe leo le bolela hore "Bakeng sa Mora wa Modimo"; o eme bakeng sa Mora wa Modimo." Kereke ya Catholic dumela ha Peterose ene ele mopapa wa pele; e ne ele moemedi bakenbg sa Jesu Kreste. E leng se ileng sa hlola moferefere. Ho lokile. ba bolela hore mopapa e mong le emong ya latelang ke moemedi; mme mopapa wa jwale, ha jwale, ke moemedi wa Jesu Kreste. Mme ho ngotswe hodimo moo, "Bakeng sa Jesu Kreste": VICARIUS FILII DEI, ho ngotswe jwalo. Nka palo tsa Se-Roma mme o ngole (X leshome, V hlano, jwalo jwalo), ha o hlalosa VICARIUS FILII DEI, mme o sehe mola, mme o fumana 666. Ngola fatshe o fumane seo.

175-161 Jwale, ke nale "Mabaka a Tumelo," e bitswa jwalo. Kereke ya Catholic ... hobane ba heso ene ele Ma-Irish Catholic. Jwale ke tseba seo ke se bolelang. O ya bona? Mme seo ke nnete feela (Hantle feela.), hore moo ... Mme Bibele e itse o tlaba ka hare ho kereke, kapa -- sebakeng, kapa kereke e dutseng thabeng tse supileng Roma, mme matla a hae a ya lefatsheng lohle. Mme o bitswa antichrist. Mme ho tswa ka hare ho kereke eo hotswa kereke tse nyane tse tswetsweng ke yona mme ke sehlola, mme bona ke diotswa. Hantle feela. Mme ke seo he. Hobane ba kopane nthong ele nngwe feela, mme banale mekgwa le dithuto. Hanyane, a sena matla jwalo kapele, empa se ntse se nale matla. Mme "sebata" sehlalosa "matla." Ke eo he. Jwale ba nale ... Ma-Catholic a nale matla haholo. Methodists, mme ke moo ho nang le Ma-Presbyterian, ebe Ma-Luthere, le Ma-Baptists, ho tswella jwalo. Bona ba ne ba le banyane, matla a mekgatlo, "Kereke yaka. Kereke yaka. Kereke yaka. " Empa badumedi ba sebele ha ba buwe ka seo; ke, "Kreste waka. Kreste waka. Kreste waka." Ke eo phapang. O tseba jwang? Moya o Halalelang o tiisa seo ka mehlolo.

176-Q-34 Ke ena e nyane, papiso. Ke hloile ho bala sena, empa motho e mong mona o botstse. Hobaneng ha Tabernacle e na e saya. Ke hobaneng ha ba bang ba madeacone bahanela dipuo le diphodiso. Re tseba bohle hore seo ke nnete. Ntsebise hore ke mang eo, ha ke ntse kele mona -- kopanong ena, mme seo setla tloswa kapele. O ya bona?

167-Q-35 Kakopo hle hlalosa hore na Mokreste o hlokahala hore a hlatswe maoto, le ho kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste ho nale Lebitso la Ntate le la Mora le Moya o Halalelang." Kakopo. Ho lokile. Ke nale tse tharo tsa tseo babotsa ka ho hlatswa maoto. Jwale, nka qala ka seo. Ho lokile, jwale re ka fapana; ho lokile. Ha nke ke bale sena feela, motsotswana. Kapa ha o batla ho bala seo, fumana Mohalaledi Johanne13, motsotswana. Ke rata ho o botsa se seng mona. Mme o mamele seo Morena Jesu Kreste A sebolelang ka Boyena, mme ebe ke tla tsamaya hara Testament le ho le bontsha ho ka hlokomela seo. Ho qala ho temana 2.

Jwale, haho ntse ho lallwa, diabolose a se a kene ... a kene pelong ya Judas Iscariot, mora Simone, ho moeka; Jesu a tseba seo ... Ntate O monehile tsohle, ... O tswa ho Modimo, mme o kgutlela ho Modimo; (O tswile Moyeng ho kena nameng, mme O kgutlela hape Moyeng. O ya bona?) A ema dijong tsa mantsibuya, ... a beha kobo ya Hae ka thoko; ... a nka lesela le hlapang, ... A itlama letheka. Mme ka mora moo A tshela metsi ka sejaneng, ... A bahlatswa maoto, mme a ba phumula ka lona lesela leo a neng a itlamile letheka ka lona. A fihla ho Simone Peterose: mme Peterose a re, Morena, e seng maoto a ka? Jesu ... A re ho yena, Na ha o tsebe hore ... empa o ya tseba ho tloha ha jwale. Peterose a re ho Yena, Na otla hlatswa maoto a ka. Jesu a moaraba a re, Ha nkeke ka a hlatswa ha o na karolo ho nna. (Oho, o ka nahana seo. Ho lokile.) Simone ... a re ho Yena, ... e seng maoto fdeela, empa ... matsoho le hlooho. Mme Jesu a re ho yena, ya seng a hlatsuw ... a bolokehile ... o lokela ho hlatswa maoto, o hlwekile ka hohle: ... empa e seng kaofela. O ne a tseba ya tlang ho moeka; mme a re, Ha le ya hlweka kaofela. Jwale kamora ho bahlatswa, mme a na le- a nka kobo ya Hae, mme a dula fatshe, a re ho bona, Na le tseba seo ke se entseng? Le Mmipa Morena le Mmusi:mme le nepile; hobane ke fela ke le Yena. Haeba, Mmusi le Morena wa lona, a le hlatswiste maoto; ... le lokela ho hlatswana. Hobane ke le neile mohlala, hore le tle le etse jwalo ho ba bang jwalo kaha ke entse ho lona. Ho lehlohonolo lona batsebang sena.

177-169 Ho II Timothea, Paulose o re, a ngolla kereke, "Mohlolohadi a seke a tla kerekeng pele a hlatswa maoto a bahalaledi." Ke nnete seo. Tlhatsuo ya maoto e bonahala hantle feela matsatsing a Bibele. Mme ka thuso ya Bibele, ha ke hopola mohopolong waka, mme Modimo A ka nthusa, ke tla etsa seo ho fihlela ke e shwa. Ke hantle feela. Ke taelo hantle ya Jesu Kreste.

177-Q-36 Jwale, re ya potsong e hlabang: Hobaneng ha motho a lokela ho kolobetswa ka Lebitso la Jesus Kreste ho nale "Ntate, Mora, le Moya o Halalelang"?

177-Q-37 Ke nale tse pedi kapa tse tharo; ke ena e nngwe: Moena Bill, ke e feng kolobetso e fosahetseng eo o neng o buwa ka yona maobane, ke ya metsi kapa Moya? Haeba ke metsi, mme o itse Lebitso la Jesu Kreste, hobaneng ha Mattheu 28:19 ... nka re "Ntate, Mora, le Moya o Halalelang"? Hlalosa hle. Jwale, e na e ya hlaba, empa ke dumela ha ke nale e nngwe mona, ntho yona eo, oho, ke dibaka tse tharo. Ke tla leka ho fumana sena. Ha re bona. Le tla ntshwarela hanyane? Ho lokile. Jwale, Ha re qale mona ka ho araba dipotso tse mmalwa. Mohlomong re ka qala ka tseo, re difumane (kaofela ha tsona) hosane, mohlomong ho fihlela ka Sekolo sa Sontaha kapa ka nako e nngwe. Empa batho bana, mohlomong, ba botsa sena, mme hosane ke kolobetso. Jwale, leha e baka o kolobgeditswe ka tsela e feng, seo ha se lebaka ho nna. Empa ke batla ho o bolella thuto ya baapostola ba Bibele. O ya bona?

178-171 Jwale, re fumana seo, hore ha kereke ya Catholic e ne e lokisa seo, e qetella ho etsa selallo se sa lokang, ho bolela hore ke Eucharist e halalelang, ho bolela hore ke selallo se halalelang, o amohela Moya o Halalelang. Seo hase Moya o Halalelang; senkgwa seo. Kereke ya Protestant ka ho tshwara matsoho, ka ho kenya mabitso a bona bukeng; seo ba se amohelang. Jwale, empa tsela ya sebele ya ho kolobetswa ka Moya.

178-173 Mme jwale, kereke ya Catholic e tlisitse katisimane. Luther o ne a nale seo; kereke ya Methodist e nale seo; Episcopalians e nale seo; bongata bo nal;e seo: katisimane. Bongata ba meetlo ya kereke ya Catholic e ntse e leng Kerekeng ya Protestant; e leng letsoho le letona la yona ho ya ka Bibele. Empa haho yaka ha hlaha motho le ya mong ka hara Bibele, ya ileng a kolobetswa ka Ntate, Mora, Moya o Halalelang. Haho motho le ya mong ya ileng a kolobetswa ka lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang ho kereke ya pele ya Catholic. Ha eyo ka hare ho Bibele. Mme ha e mong a ka fumana seo, mme o mpontshe moo a le mong a ileng a kolobetswa ka tsela e jwalo, hobane ke phetlile ka lemo tse mashome a mabedi ke batla sena ha ke ya fumana seo. Mme ke moferefere. Ke mokgwa feela wa Catholic e seng taelo ya Bibele.

178-176 Jwale re fumana, re tla fumana seo; re ya potsong ya hao, moena waka ya ratehang. Mohalaledi Johanne ... Ke bolela hore Mattheu 28:19. Ho lokile, ha re kgutlele morao. O phetla Bibele ya hao le nna, o ka bala le nna. Sena ke sebaka seo ho buwang ka sona. Sebaka se le seng ka hare ho Bibele ka ... Na Jesu ha a bolela seo, "Ka molomo wa dipaki tse pedi kapa tse tharo lentswe le ya tiiswa"? Nka kena le wena ka hare ho Bibele moo e reng, "Judase Iscariot o ile a ipolaya," mme, "O ka ya wa etsa ka mokgwa o mong." Nka o isa moo Jesu A reng, "Ha Mora Motho (Yena ka Boyena) ya leng lehodimong a tla," mme a eme hantle lefatsheng moo ... Mme a re, "Mora Motho ya leng lehodimong," mme a eme hantle lefatsheng ... O lokela ho ka tseba Modimo hore o tle o tsebe Lentswe la Hae. O ka se ... Haho makatse ha o bolela hore e ya lwantshana. E ya ferekanya. Hobane Modimo O boletse hore sena se ipatile bakeng sa ba bohlale. Mme sa senolelwa baikokobeditseng ba tlasa aletare, mme Modimo O tla senola seo ho wena.

179-181 Jwale, ke lena Lengolo, Mattheu 28:19: sebaka feela ka hare ho Bibele le hlalosang maemedi a na.

Eyang, ... le rute ditjhaba tsohle,le bakolobetse ka Lebitso la Ntate Mora le la Moya o Halalelang:

Jwale, tsela eo o kolobeditsweng ka yona "lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o Halalelang." Seo ha seyo le ka hare ho Lengolo. Empa se mona, "Ruta ditjhaba tsohle le bakolobetse ka Lebitso." Jwale, sheba hantle feela ka hare Bibele mme o shebe haeba e le hore e re "mabitsong" kapa "Lebitsong." Jwale, re ... Jwale, mona e seng kgale kopanong e nngwe, thaka le leng le itse, "Ho nale pherekano ka hare ho Bibele." Ka re, "ka o ka ntlhalosetsa sena hantle feela. Hobaneng ha Jesu O boleletse batho hore ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o Halalelang, mme Peterose a fetoha a mme a kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste ho Diketso 2:38?" A re, "Ha seo ele pherekano, nna ha ke bone jwalo." Ka re, "Hobane O soka o fumana Modimo hantle feela." A re, "Moena Branham, na seo ke lebaka kolobetso ka tseIa e itseng?" Hantle feela, ke tla tiisa seo ka Bibele. Ho ne hotlaba jwang ha Moshe ... Modimo A bolella Moshe, A le ka hara sehlahla, a re, "Moshe, rola meqhathatso ya hao; hobane tulo eo e meng ho yona e ya Halalela." A re, "Jwale, Morena, ke monna ya lehweleya. Meqhathatso yaka e thata ho ka tswa ke tla rola feela katiba." Ha akaba a re "katiba," O itse, "meqhathatso." Mme seo Bibele e se bolelang ke Nnete. Jwale, ha ...

180-187 Mona, ke matsatysi a leshome; sena ke nnete. Mme ha Jesu A ne a kuwa, O laetse barutuwa ba Hae ho ya ka lefatshe lohle ho ruta ditjhaba tsohle, le ho bakolobetsa ka Lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o Halalelang. Mme matsatsi a leshome kamora moo ... Ba nyolohela Jerusalema; balebella phapusing e ka hodimo ba lebelletse Moya o Halalelang; a ba qala ho rera ... Ba re, "Re ka etsa jwang hore re bolokehe?" Peterose a re, "Bakang, e mong le emong, a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste." Yaba o kena ka tlung ya Kornele; a re, "Bakang, mme le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste." O ile a ya a bolella batho ba ne ba se bakolobeditswe, a re, " O lokela ho kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste." Mme ba ya Samaria mme bare, "Bakolobetse ka Lebitso la Jesu Kreste ... Mme haho le ka mehla moo ho kileng ha kolobetswa ka maemedi. "Jwale, ho nale pherekano moo," o re. Tjhe, haho jwalo. Re kope feela Moya o Halalelang jwale, mme o shebe seo a se etsang. Bul;a pelo ya hao. Jwale o seke wa nahana seo; ha o entse seo, Modimo A ka se buwe le wena. Empa o ka se itshwarelle ka seo, re "Ke lebeletse nnete, Moena Branham." ...

180-194 Ha Jesu a bolella barutuwa ho etsa seo, me baya ba etsa hantle feela seo, mme Modimo a hlohonolofatsa seo, mme hantle feela hara Bibele ... Jwale, na baile baetsa seo Jesu a ba boleletseng sona? Ha baile baetsa seo, ba ya mamela taelo, mme Modimo ha A hlohonolofatse seo. Ha A ka e tsa seo, O lokela ho hlohonolofatsa Eva mme a lokisa sohle ho tloha kwana tshimolohong. Ha Modimo A bolela se seng, O lokela ho boloka Lentswe la Hae; O ya tshepahala. Jwale Peterose ha a kaba a etsa phoso ..."Oho," a re, "bao ke baapostola baitseng," E mong o ile a re, "Ke seo ba ileng ba etsa baapostola a re; Ke tla etsa seo Jesu a se boletseng." Jwale, ha baapostola baentse seo Jesu a sa ba bolellang ho se etsa, jwale eng? Mme ha baapostola ba ileng ba ngola Bibele, Paulose o ngotse sena, mme Paulose o ile a re ba lokela ho kolobetswa botjha. Mme ha Paulose a ngotse sena, karolo e kgolo ya Selekane se Setjha, jwale ke mofuta o feng wa Bibele oo o nang le ona wena oo o o balang?

181-197 Ha re etseng sena, ha re sebetseng hantle feela ka Lentswe ha le re. Jwale, ke ka baka la ho se utlwisise; ha o tseba Lentswe la Modimo. Jwale, ha Peterose a kolobeditse ka Lebitso Jesu Kreste A Mmoleletseng hore a kolobetse ka lebitso la Ntate le la Mora le Moya o Halalelang ka Jesu a boleletse seo. Na seo ke nnete? Jwale, ho lokela hoba le se seng mona. Jwale, ha re fumane seo, mme re kope Moya o Halalelang ho ka re hlalosetsa seo. Jwale, sebaka sa pele, ha re etse seo -- ha re nkeng sebaka sa pele Lengolong, Mattheu 28:19: E yang ka lefatshe lohle, ...le rute ditjhaba tsohle, le ba kolobetse ka Lebitso la Ntate ... Mora ... Moya o Halalelang:

181-199 Sheba hara Bibele ya hao mme re bone rere "mabetseng a Ntate le Mora le Moya o Halalelang." Na ho jwalo feela? Tjhe, monghadi. Na e itse, "Ka l;ebitso la Ntate le la Mora le la Moya op Halalelang"? E re, "Lebitsong la ..." Na ho jwalo? Jwale, "lebitsong" bonngwe. Na ho feela hole jwalo? Jwale, o ne a batla ho kolobetsa, lebitso la Ntate, kapa lebitso la Mora, kapa lebitso la Moya o Halalelang? A re, "Lebitsong." Jwale, hantle, haho le ya mong wa bona. Ke bo ntate ba ba kae ka mona, ha re bone lebitso. Hantle feela. Ke o feng wa lona eo lebitso la hae ele"Ntate"? Ntate ha se lebitso ke leemedi. Ke bara ba ba kae ka mona? Hnatle feela, e mong le e mong monna ke mora. Jwale ke o feng eo lebitso la hae eleng "Mora"? Ha se lebitso; ke leemedi. seo ke nnete? Ha se lebitso; ke leemedi. Jwale, ke ofeng wa lona ya bitswang "Motho"? Ke ba bakae bao eleng batho? Kaofela ha lona. Jwale, ke o feng eo lebitso la hae eleng "Motho"? Haho ntho e jwalo; ke seo o leng sona. Moya o Halalelang ha se lebitsoho tshwana le ha kele motho. Jwale Ntate Mora le Moya o Halalelang ha se mabitso; ke maemedi a mararo a emetseng Lebitso.

181-201 Jwale, mamela hantle. Ke eng ... Sheba mona. Ke tla etsa sena ka mohlala wa ngwana. Ha o re, "Jwale ..." Jwalo kaha o ne o bala -- buka ya dipale, mme ere, "Johanne le Marea ba phela ha monate kamora moo." Mme o ipotse hore, "Ke mang Johanne le Marea?" Jwale, tsela ele nngwe feela ya ho ka tseba ka Johanne le Marea ke ho, kgutlela morao qalong ya pale. Na ho jwalo? Jwale, ha Jesu a re, "Kolobetsang ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang," mme Ntate ha se lebitso, le Mora has e lebitso le Moya o Halalelang ha se lebitso Thaka lena ke mang? Re batla ho tseba hore ke Mang. Jwale ntho ya bohlokwa ke ho fumana seo, ... Ke kgaolo ya ho qetela ya Mattheu, temana ya ho qetela. Ha re kgutlele kgaolo ya 1 Mattheu temaneng ya pele, re fumane hore Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke Mang. Jwale, ke batla ho etsa sena bakeng sa bana.

182-203 Ntho ya pele ke ho otlolla boraro ba hao: Ntate, Mora, Moya o Halalelang. Jwale, sebakeng sa pele, haho tulo le e nngwe ka hare ho Bibele ho kileng ha bolelwa ka boraro. O fumana seo o mpolelle. Haho ntho e kang eo. Ke pherekano ya Catholic, mme lona Ma-Protestanta le kgumamela seo. Hlokomela. Jwale, ke eng seo? Ke re na enwa ke mang? Ntate. Enwa ke mang? Mora. Mme enwa ke mang? [Phutheho ya re, "Moya o Halalelang." -- Mongodi.] Jwale, Ntate ke Ntate wa mang? Mora. Haho jwalo? Jwale, enwa ke Jesu Ntate. O seke wa ferekana, jwale. Enwa ke Ntate; enwa ke Mora, mme enwa ke Moya o Halelang. Na ho jwalo? Jwale, batho ba e beha ka tsela ena, "Batho ba bararo bafapaneng, medimo e meraro, mekga e meraro e fapaneng." Haho makatse ha Bajuda ba sa utlwisise sena. Ho feela hole jwalo.

182-204 Mattheu:1 e qala ka leloko la Jesu Kreste, "Abrahama a tswala Isaka, Isaka a tswala Jakobo," jwalo ho ya fihla ho temana ya 18: Jwale,tswalo ya Jesu Kreste ...

Ke sena moo seleng teng temana ya18:

Jwale, tswalo ya Jesu Kreste ... (ha re shebe ho ya ka Bibele) ... tswalo ya monna enwa Jesu Kreste e bile ka tsela ena: Ha a ... mmae Marea ha a beheleditswe ke Josefa, ... a fumanwa a na le ngwana wa Modimo Ntate. Na (Ke badile seo hantle? E reng? [phutheho ya re, "Moya o Halalelang." -- Mongodi.] A emola ngwana wa Mang? Ke nahana hore e mong o itse Monna enwa ene ele Ntatae? Bibele e re Monna enwa ene ele Ntatae) ... a emola ngwana wa Moya o Halalelang.

Jwale, ke ngwana ya jwang enwa? Jwalo kaha hantle feela Jesu a boletse hantle feela, Modimo ene ele Ntatae (Seo ke hantle feela?), Modimo ke Ntatae ... Jwale, Moya o Halalelang o kena jwang tabeng ena? Ha Bibele e re Moya o Halalelang ele Ntate wa Hae, mme Jesu o boletse hore Ntate wa Hae, mme o re Modimo ke Ntatae, mme jwale Bibele e re mona batho ba babedi kapa ba bararo, Modimo ha A buwe le ka seo; Moya o Halalelang ke Ntate wa Hae.

183-207 Jwale, ha re tswelleng pele re bale:

Josefa monna wa hae ka hobane ele monna ya lokileng a seke a rata ho mophoqa pepeneng, empa pelong ya hae a qeta ka ho motlohela. Empa, bona, ha a ntse a nahana sena, ... Lengeloi la Morena la motlela ka toro, la re, Josefa,mora Davida, o seke wa tshaba ho inkela mosadi wa hao Marea: hobane se emerweng ke yena ke sa Moya o Halalelang. (E seng Modimo Ntate; Modimo,Moya o Halalelang.)

Na o ya bona hore boraro ha bohlaye? Seo se tla etsa Jesu ngwana wa bonyatsi. Hantle feela. Seo ke pherekano: haho Lengolo bakeng sa seo. Jwale, o tla lokela ho dumela hore Modimo Ntate, Modimo Moya o Halalelang ke Motho ale Mong, kapa Jesu o nale bontate ba babedi. Haho jwalo? Hantle feela. Bibele e re, "Moya o Halalelang ene ele Ntatae," mme Bibele e re, "Modimo ene ele Ntatae." Jwale, eo eleng Ntatae ke mang? Moya o Halalelang le Modimo ke Moya o le Mong to; ke ntho ele nngwe.

... sena se ile sa etsahala ho ka tiisa seileng sa buuwa ke baporofeta ba Modimo ha ba re ... morwetsana o tla emola ... mme a tlisa mora ... (Enwa) ... mme batla mmitsa JESU: hobane o tla pholosa tjhaba sa Hae dibeng tsa sona. Mme sena sohle se ile sa etsahala, hore ho tle ho phethahale, ... ... mme Lebitso la Hae e tlaba Emmanuele, eleng ka tlhaloso ho bolelwa hore Modimo O nale rona.

183-209 Jwale, ke Mang Ntate, Mora, le Moya o Halalelang? Na Peterose o entse phoso? O entse seo a se boleletsweng ke Jesu. Ke maemedi a mararo a o. Ke moreri, ke ntate mme hape ke "Moruti," ba bitsa seo maemedi, empa haho le e nngwe eo e leng lebitso. Lebitso laka ke William Branham. E ne ele Ntate; Mora; le Moya o Halalelang. O leka ho etsa Medimo e meraro, metswalle; ke phoso; ke pherekano. Ho nale pheletso tse tharo tse ferekanyang batho. Modimo Ntate ene ele Kganya e la e neng o leketla hodima Israele Topallo ya Mollo. Ke hantle? Modimo o ne a le teng. A etswa nama ya tsamaya hara rona (Ke hantle feela?) ho Mora wa Hae. Jwale, A tla pelong tsa batho ka Moya o Halalelang.

184-213 Modimo O jwalo ka ntho ele Nngwe e kgonang ho ikarola ka mekga e meraro, kapa, maoto a mararo, eya. Diintjhe tse leshome le metso e mmedi ene ele Modimo Ntate; diintjhi tse leshome le metso e mmedi tsa bobedi ene ele Modimo Mora, Modimo Yena eo; diintjhe tse leshome le metso e mmedi tsa boraro ene ele Moya o Halalelang Modimo ona oo. Jesu a re ... O re, "Re nale Moya o Halalelang hara lona." Ke nnete seo. Empa JesuO itse, "Sebakanyana lefatshe ha le no Mpona. Empa lona le tla Mpona, hobane ('ka botho.), Ke tlaba le lona, esita le ka ho lona, ho fihlela pheletsong ya lefatshe." O kae he Moya o Halalelang? "Nka se le siye le le feela; ke tla kgutlela ho lona." Ke seo he.

184-216 O ya bona he, ha o utlwisise feela moo, motswalle. Ke Modimo O le mong feela ka pheletso tse tharo. Pheletso ya Bontate, ya Bora, le Moya o Halalelang, ke Modimo O na ola. Mme ha a re, "E yang le bakolobetse ka Lebitso la Ntate le Mora le Moya o Halalelang," e ne ele Jesu Kreste. Mme ke lona lebaka le etsang hore re kolobetse ka Lebitso la Jesu. Jwale, sheba, ha re fumane kolobetso. Kolobetso ya pele e nkileng sebaka ho Selekane se Setjhae ne ele ya Johanne Mokolobetsi. Na seo ke nnete? (Ke tla beha sena mona.) O ya bona, o lokela ho utlwisisa Bomodimo pele o ka utlwisisa kolobetso. Ke Johanne Mokolobetsi, kolobetso ya pele. Kolobetso ya bobedi e nkile sebaka ho Diketso 2:38, moo ba neng ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste kerekeng e ntjha. Ya bobedi ho ntlo ya Kornele, kapa tjhe ... ntshwarele lona, Masamaria, Diketso 7:48 le 49. Le Diketso 10:49 ke moo kolobetso e leng teng. Mme kolobetso e latelang eo ho buuwang ka yona ke ho bitsa mabitso kapa maemedi, e ne ele ho Diketso 19:5.

184-219 Jwale, ha ba ne ba kolobetsa ka tsatsi la Pentecoste, ba ne ba kolobetsa (Diketso 2:38) Lebitsong la Jesu Kreste. Haho jwalo? Ngola fatshe, sheba mona. E latelang, Filipi a tswa, matsatsi a mabedi a latelang, mme a qala ho rerela Basamaria, mme a ba rerela, le ho fodisa bakulang, mme a ba lekopano e kgolo moo, mme a ba kolobetsa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste. Peterose a beha matsoho hodima bona; baamohela Moya o Halalelang. Peterose a tswela pele hang hape, o ne a lapile; a bona pono. Modimo a moromela ntlong ya Kornele. Mme ha a ntse Peterse a buwa mantswe ana, Moya o Halalelang wa wela hodima bona, mme ba qala ho buwa ka dipuo. Peterose a re, "Bane ba soka ba kolobetswa." wale a ba laela, e mong le emong, ho ka kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste.

185-222 Emong le emong ka hare ho Bibele o ile a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Krte. Paulose ... ke bolela, barutuwa ba Johanne ba ne ba sa kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste; ba ne ba kolobeditswe pakong feela. Ha re phetleng I Bakorinthe ... ke bolela, ha re yeng bukeng ya Diketso19 motsotso feela, mme re fihle motsotso feela, jwal;e le ya bona, metswalle, ha se ... ha re ... Lengolo ha le itswantshe. Sheba mona:

Mme hwa etsahala, hore, ha Apollosa ne a le Korinthe, Paulose ... a feta ... Efese:a fumana barutuwa ba bang, A re ho bona, na le se le fumane Moya o Halalelang e sale le dumela? ...ba re ... Hobaneng ha re tsebe hore O se o le teng. ... a re ... le kolobeditswe jwang? ... (Oho, baitse,re kolobeditswe. Ba re, jwang?) ...ba re,ya Johanne, Johanne ... A re, Johanne o kooobeditse pakong, a re le dumele ya tlang kamora ha ... e leng Morena Jesu Kreste. Mme ha ba utlwa sena, ba kolobetswa hape ka Lebitso la Jesu Kreste. Paulose a ba beha matsoho mme Moya o Halalelang wa wela hodima bona; ba buwa ka dipuo le ho porofeta.

Moapostola e moholo Paulose ...

185-224 Mamela. Haeba o kolobeditswe ka kolobetso ya Johanne Mokolobetsi, monna eo a kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste? Monna ya lokileng, moo Jesu a boletseng, "Ho batswetsweng ke mosadi haho ya kang Johanne Mokolobetsi." O moholo ho baporofeta bana bohle. O ile a ntsha Jesu ka metsing A mokolobetsaJordane. Moena, ha ke ne ke kolobeditswe ke yena, ke ne kle tla ikutlwa hantle. Ho fela ho le jwalo? Empa Paulose a thinya a re, "Seo ha se sebetse." A re, "O lokela ho klolobetswa botjha." "Oho, re inetswe, Paulose. Re inetswwe ke Johanne nokeng ya Jordane." A re, "ASeo ha se sa sebetsa. Le lokela ho kolobetswa hape." "Ha jwang?" A re, "Johanne mokolobetsi ne a kolobetsa. Seo ene ele pako feela, mme haho lebitso leo re le neilweng tlasa lehodimo, e Lebitso la Jesu Kreste." Mme ba lokela ho kolobetswa hape ka Lebitso la Jesu Kreste. Haho sebaka ka hare ho Bibele, kap historing ya lemo tsa pele tse makgolo a tsheletseng kamora lefu la moapostola wa ho qetela, na ba ile ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste.

186-230 Tsamaya o botse mang kapa mang moprista wa Catholic ha o rata; ba botse hore na ke mang ya ileng a fetola seo, mme o tle o bone seo ba se bolelang. Fumana catechism mme o bale seo; e re, "Hantle feela, ba bang ba Ma-Protestante ba tla bolokelwa ke kolobetso." Bafetola seo. Ba rfe ba nale matla haholo ka seo, mme o dumele seo. Ke seo a se bolelang; ke seo ba se bolelang; ke seo kereke ya Protestante e iname. Empa ho ya ka Lengolo haho Lengolo le le leng. Ba lokelwa ke ho kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste.

186-231 Jwale, mamela, kapele, jwale re ya lokisa ... ha ke rate ho letshwarella nako e telele ka dipotso. Sheba, letsatsing le Jesu a neng a theoha Thabeng ya Phetoho le barutuwa ba Hae, O ile a re "Batho bare ke mang lona le re ke mang?" "Bang bare O Johanne Mokolobetsi; ang ba re O Elia, bang ba re O moporofeta eo." A re lona le re ke mang, "Empa lona le re Ke mang?" Mme Peterose a re, "O Kreste, Mora wa Modimo O phelang." A re, "O lehlohonolo, Simone mora-Jona," Are, "hobane ha se nama le madi tse o senoletsebng seo. Has o ya ithuta sena ka hare ho kereke; hase seminar e o rutileng seo. Empa Ntate ya Mahodimong ya o senoletseng seo; Mme hodima lefika lena Ke tla aha Kereke Yaka, mme dikgoro tsa dihele dika se e hlole."

187-235 Jwale, kereke ya Catholic ere, "E ne ele Peterose." Ho ne ho le teng moo lefika moo, mme seo se ntle se le tlasa Motse wa Vatican (mme seo sene sele Jerusalema, hola -- Palestina). Mme bare ene ele lefika moo. Kereke ya Protestant e bolela hore ene ele Peterose eo ho neng ho tla ahuwa kereke ho yena. Haeba hole jwalo, ile ya backslidmatsatsing a mmalwa a fetileng. Seo ene e se sona. Kereke e ne e ahuwe hodima tshenolo e Halalelang ya Modimo. "Hase nama le madi tse o senoletseng sena, Peterose, empa Ntate ya lehodimong ke Yena ya o senoletseng sena. Mme hodima lefika lena ke tla aha (tshenolo ya semoya ya Lentswe la Modimo) Ke tla aha Kereke ya Ka, me dikgoro tsa dihele dioaka se e hlole." Ke hona moo ke reng, ho Luther, Methodist, le ha o kaba eng, Pentecostals, leha o kaba eng, haho phapang hohang moo; ha kereke ya Modimo e tsamaya ka matla a maholo a tshusumetso, e tla tswella jwalo, mme haho mokgatlo le omong o tlang ho e hlola; haho letho lefatsheng le tlang ho hlola seo. "Hodima lefika lena ke tla aha Kereke yaka, mme kgoro tsa dihele di ka se e hlole": tshenolo ya Nnete ya semoya.

187-239 Jwale, hlokomela se lateng, A re, "Mme a re o Simone, mme Ke tla o neha ..." hobane a ne a nale semoyeng, senotse. Seo ke lebaka le etsang hore a tsebe phapang mahareng a Ntate le Mora le Moya o Halalelang mme Lebitso leo ene ele Morena Jesu Kreste. O ne a nale tshenolo ya semoya. Ke seo o se utlwisisang mantsibuyeng ana, moo Moya o Halalelang o bula seo bakeng sa rona. A re, "O Simone, mme ke tla o neha senotlolo sa Mmuso wa lehodimo. Mme seo o se tlamang lefatsheng, Ke tla se tlama lehodimong. Seo o se lokollang lefatsheng, ke tla selokolla lehodimong." Na o boletse seo? Mohal. Mattheu 16, "Seo O se tlamang lefatsheng, ke tla setlama lehodimong. Seo o se lokollang lefatsheng, tla aselokolla lehodimong. Mme ke tla o neha senotlolo (Eng?) Mmuso wa lehodimo." Mme Mmuso wa Mahodimo ke eng? Moya o Halalelang. Bibele e boletse jwalo, "Mmuso wa Mahodimo o ka ho lona ..." Ke bolela hore, "Mmuso wa Lehodimo," ntshwarele. "Mmuso o ka ho lona."

188-241 Jwale, O itse, "Ba bang ho lona mona ba ka se shwe pele ba bona Mmuso wa Lehodimo o tla ka matla." Matsatsi a mmalwa kamora moo Pentecosta. O ya bona? "Ba bang baemeng mona," hantle feela sebakeng, "Ba bang baemeng mona ..." O ile A fetolelwa, A re, "Le ka se shwe pele le bona Mmuso wa Lehodimo O tla kamatla." Bibele e boletse hore Mmuso wa Mahodimo O ka ho lona. Ha Jesu A tsoha bafung, hopola, O ne A tshwere senotlolo sa dihele le lefu, e seng dinotlolo sa Mmuso wa Lehodimo; sero se ne se neilwe kereke. Jwale, Peterose o ne a nale dinotlolo. Na o dumela ha Jesu A ne A ka boloka Mantswe a Hae? Ha a sa etse seo, moena, A ka se be Modimo. Ke phetho seo. Jwale, O itse, "Peterose, ke tla o neha dinotlolo tsa Mmuso wa Lehodimo," ka mantswe a mang, "ho Moya o Halalelang. Seo o se tlamang lefatsheng, ke tla setlama lehodimong."

188-243 Jwale, sheba pherekano e etsahetseng, e ya o tshwarele dibe jwalo jwalo, ke pherekano e ka kang. Ha re boneng. Ba ile ba moneha tsona. Jwale, O ne a shebane le Pente -- kapa hantle feela le Jerusalema. O ile a thakgiswa, a shwa, tsoha ka tsatsi la boraro, a ba hara batho ka matsatsi a leshome, A nyolohela lehodimong, a ba bolella ho ema le ho lebella Mmuso wa Modimo hore O tle ho bona; nakong ena Ntate o tla busetsa Mmuso ka sebopeho sa Semoya. Ba ya motseng wa Jerusalema mme ba lebella teng ka matsatsi a leshome le masiu a teng, mme hang feela, kolobetso ya Moya o Halalelang (Mmuso wa Lehodimo) wa tla ka matla hodima bona. Na seo ke nnete?

188-245 Jwale, hlokomela. Peterose, ya sa rutehang, ya sa tsebeng le ho ngola lebitso la hae (mopapa? Yeah, mopapa) a ema hodima lebokose le lenyane la sesepa kapa se seng a qala ho rera. A re, "Lona banna ba Judea le lona batsamayang Jerusalema, ha sena se tsebahale ho lona utlwang mantswe a ka. Batho bana ha baya tawa jwalo kaha le nahana, hobane ke hora ya boraro hoseng; empa sena ke se neng se bolelwa ke moporofeta Joele. 'Matsatsing a ho qetela ke tla tshollela Moya waka ho ho nama yohle. Bara ba lona le baradi ba lona, mme ke tla tshollela Moya waka ho nama yohle mme batla porofeta. Ke tla bontsha mehlolo sebakeng, le lefatsheng, mollo, topallo tsa mollo, le mosi.'" A tswella jwalo, a buwa ka Davida jwalo jwalo.

189-246 Mme ha matshwele ao a eme moo, a re jwale, "Banna beso le baena re tla etsang ha jwang hore re bolokehe?" Oho, hlokomelang, Peterose; o nale senotlolo se leketlang ho yena. Ho jwalo? Molaetsa wa pele wa Evangedi ... Jesu, matsatsi a mmalwa pele ho moo, pele A thakgiswa, A re, "Peterose, ke tla o neha senotlolo. Seo o se tlamang lefatsheng, ke tla se tlama lehodimong; seo o seo o se lokollang, ke tla se lokolla. Jwale, sefe kapa sefe seo o se etsang, Ke tla se etsa lehodimong." Haeba ele Monna wa Mantswe a Hae, O tla boloka mantswer a Hae. Mme ke enwa moo a emenga teng; Moya o Halalelang o ile wa wela hodima bona, mme Peterose o ne a botswa, "Re ka etsang ho ka bolokeha?" Hlokomela, o nale dinotlolo tsa Mmuso wa Lehodimo kgetlo la pele. Jesu o o boleletse matsatsing a mmalwa a fetileng (ene ele matsatsi a leshome), a re, "Eyang le ba kolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang." O tla etsang? O tla oneha senotlolo sa tshenolo. "Hobane ke tla aha kereke yaka, mme kgoro tsa dihele dika se e hlole."

189-251 Mme o nka mekgwa e mebe ya teng, mme le seo o batlang ho se etsa, empa o ka se kgone (ho bijwalo), empa matla a Modimo a nna a tswella pele. Jwalo ka seo, A tswella (hlokomela.) ntle ho qetelo. Peterose, o nale senotlolo. Eng kapa eng eo o e etsang lefatsheng, Modimo O lokela ho tiisa seo lehodimong. Na ho jwalo? "O reng, Peterose? Re ka etsang hore re bolokehe?" Peterose o itse ... Leseke la re "Ahe Marea." Haho ntho e jwalo, e tsang novena. Le seke la ngola mabitso a lona bukeng kapa ho tshwara moruti ka letsoho. Haeyo ntho e jwalo, matshila a Catholic hore kereke ya Protestante e kgumama.

189-254 Ha aka a re "Kaofela ha lona e yang ... Mmer jwale, Jesu O mpolelletse matsatsi a mmalwa a fetileng, hore kaofela le ilo kolobetswa ka lebitso la Ntate le Mora le Moya o Halalelang." E seng motho ya semoyeng, ya ka bolelang seo. O itse, "Bakang, emong le e mong wa lona, mme le kolobetswe Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme le tla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho. Hobane tshepiso eo e laetswe lona le bana ba lona le ba hole, e sita le bao Modimo a sa tlang ho ba bitsa." Ke seo he. Senotlolo sa sebetsa, mme sa kwala; le lehodimong. Ke lona lebaka leo Paulose a itseng ho barutuwa ba Johanne, "Le lokela ho kolobetswa hape Lebitsong la Jesu Kreste ho ka fumana kolobetso ya Moya o Halalelang."

190-257 Le ne le sa tsebe seo pele; jwale le tseba seo. Huh. Ho lokile. Seo se tloha ho wena. Ke nnete. Empa tritheist, kolobetso ya triune ha e yaka ya sebediswa, Selekane se Setjha, ke kereke ya Catholic feela; mme kereke ya Protestant ya kgumamela seo. Hlokomela. Batho ba bangata ba wa ho seo. Empa, moena, o lokela ho nka kgetho. Jwale, o re, "Moena Branham, ke kolobeditswe lebitsong la Ntate le Mora le Moya o Halalelang. Ke nale kolobetso ya Moya o Halalelang." Ha ke kgahlano le seo. a ke lebaka mantsweng a hao; ke dumela seo. Ke dumela hore Modimo O o nehile Moya o Halalelang pele ho senotlolo ba ile ba kolobetswa hape; empa ha Peterose a ba bolella, ba ile baetsa seo. Ke nnete eo. Jwale, o tseba seo o ka se etsang. Ke nnete. Ha o sa batle hotla Kganyeng, ya lefifing. Hantle feela. Amen. Ho lokile. Ntshwarele. Ha ke batle hore thethehe" ho Lentswe la Modimo. Tjhe, monghadi. Ke tla thetheha "Amen" hape. Hantle feela. E, monghadi. Hobaneng o kolobetsa Lebitsong la Jesu Kreste, Moena Branham? Why do you do that instead of the Father, Son, Holy Ghost? Hobane Bibele e ruta jwalo. Na seo se hlakile? Hobaneng ha o hlatswa maoto, Moena Branham? Hobane, Bibele e ruta seo, ke dumela Evanfgedi e tletseng. Ho lokile, jwale: Kolobetso e fosahetseng eo o neng o buwa ka yona ke efeng? Ke yona eo. Haho moo ... Bala ka hare ho Selekane mme o fumane motho a le mong feela ...

190-260 Jwale, ho lona batho baratehang, ha ke le utlwise bohloko. Ke lakatsa ho le ... Sheba ntho tsena. Sheba sena ka hare ho Bibele, e seng ka kerekeng ya hao, e seng ho motho e mong, empa sheba Lentswe la Modimo. O nahana hore Modimo tshebeletsong ya Hae o ka tsela e jwalo, ka Matla a maholohadi a hlahellang Selekaneng se setjha, mme e re ke tsamaye ka tsela eo? Haho jwalo. Mme moena, ha ketswa mose ho mawatle, Ke beha mehlolo e meholo, empa ke rera Lentswe la Modimo. Hantle feela.

190-Q-38 Jwale, ha re bone: Na kereke e ruta hore o lokela ho buwa ka dipuo ho ka amohela Moya o Halalelang? Tjhe, monghadi. Tjhe, ha re etse seo. Ho buwa ka dipuo ke mpho ya Moya o Halalelang (O ya bona?), e seng Moya o Halalelang. Ke mpho. Tsena tse tharo ditiisa seo. Ho feela hole jwalo? Ha o ka sheba sefate sa apole, se nale diapole, o re ke sefate sa apole. Sheba sefate se nang le dipiere mme o re ke sefate sa dipiere. Hase lebaka leo ha sefate sa sycamore, nale dipiere, bophelo ba sona ke? Bophelo ba sona ke piere. Na seo ke nnete?

191-264 Jwale, Sefate sena sa Modimo se beha tholwana tse robong tsa semoya. Hantle feela? Ho lokile. Ho teng phapang ... Ka re, "E mong a fumana thuto ... tsebo, bohlale, kutlwisiso, le ho buwa ka dipuo, botoloki ba dipuo." Dineo tse robong tse fapaneng Sefateng sa Modimo. Na seo ke nnete? Jwale, ho buwa dipuo feela hase seo feela; ho nale ba bang moo. Jwale, o ka buwa ka dipuo o sena Moya o Halalelang. Jwale, opola seo. Ke lokile ... ke bone baloyi ba buwa ka dipuo, empoa ha bana Moya o Halalelang. O ya tseba, ke ba bona batlolaka baya hodimo le fatshe, mme ha bana Moya o Halalelang. Ke ne ke eme motantshong o mong mona, arolong e nyane hotswas Douglas, Arizona, mona. Ho bona motantsho oo mona, mme baloi bao batantshang, le sohle, mme batswella jwalo. Seo se ne se sa bolele e ka o bolokehile. Monna eo ene ele moloi.

191-266 Ke ne ke eme India -- hola Africa mme re bone dingaka dietla le hotla ho nna, mme le ha banwa madi hotswa mahateng a batho. Ke hantle feela. O lokela ho tiisa seo ha o buwa ka sona. Empa ke bone matla a Modimo O Matlaohle o tlama monna eo ho fihlela a sa kgone ho etsa letho; a eme moo mahlo a tswile, mme ba motlosa moo. E, monghadi. Modimo ke Nnetel. Ke nnete seo. Empa Modimo ke Moya, ha se ka ho buwa feela ka dipuo kapa sena le sane. Ke re motho mang kapa mang ... Ao ke mathata ho kereke mona. O ya bona ... Pentecosta ba ya hlahafala ka seo. Ba nale seo ho batho mona ... Ho nale -- ho ba beha matsoho, le ho fumana Moya o Halalelang, ba nale seo aletareng mme baqalelle ho ba otla mokokotlong bathethehe, "Bare buwa seo. Buwa seo. Buwa seo," mmme o bolele lentswe hodima le leng ho fihlela o ferekana seo hase ho buwa ka dipuo.

192-268 Ha motho ya tswetsweng hantle ke Moya o Halalelang wa Modimo, o tla phela bophelo bohlwekileng. Ba bang ba bona ba ne ba phela bophelo boditshila, mme le tseba seo; mme tholwana tsa bona dipaka seo. Jesu O itse, "Le tla batseba ka ditholwana." Mme tholwana tsa Moya hase ho buwa ka dipuo; ke neo ya Moya eo. Peterose ha a kaba a re, "Bakang, mme le kolobetswe ka Lebitso la Morena Jesu Kreste mme le tla fumana Moya o Halalelang"; o itse, "Le tla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho," ha ba utlwa batho bana ba buwang ka dipuo. Ke e nngwe ya dineo tsa Moya o Halalelang eo bae fumaneng. Amen. Ho jwalo ke lokela ho potlaka jwale.

192-Q-39 Ke nale bashemane ba babedi; (e mong o lemo tse pedi e mong tse hlano), bafafaditswe na ba lokela ho inelwa? Jwale, kgaitsedi kapa moena, leha e kaba o mang, ho tloha ho wena feela. Ke nale.. Moshemane e monyane, Billy Paul, o ne a le lemo tse 16, mme ka mokolobetsa Lebitsong la Morena Jesu hantle feela mona. Moradi waka o ne a le lemo tse 8 ha atla ho nna a re "Ntate ke batla ho dumela ho Morena Jesu Kreste, mme ke batla ho kolobetswa." Mme ka mokolobetsa a le lemo tse 8. Ha bana ba hao ba batla ho kolobetswa, ba kolobetse. Haeba ba soka ba kolobetswa, hobaneng, haba ... Tswella pele; ho tloha ho wena feela, leha e kab ke eng.

192-Q-40 Na ke ba kolobeditsweng ka Moya o Halalelang feela ba tlang ho kena tlhwibilong ya kereke, kapa ke badumedi kaofela? Re ka se ... Ha rena nako ya ho hlalosa sena batsi. Empa moena, ke Monyaduwa wa Moya o Halalelang ya tlang kena tlhwibilong. O ya bona? Bibele ka botlalo -- e bolela hore ba bang ba ka se lahlehe. Sheba ke mang ya tlilong ho ahlola lefatshe? Bahalaledi. Daniele o itse, "Ka bona ho yeng ha nako, mme a tla ka mashome a dikete atisa ka mashome a dikete A bahalaledi ba Hae." Na ho jwalo? Tlhwibilo, kereke e se e ile. Ebe batheohela fatshe, mme kahlolo yatla, mme Dibuka tsa phetlwa. Na ho jwalo? Mme Buka e nngwe ya phetlwa e neng ele Buka ya Bophelo (bahalaledi bahlwekileng empa ba sa ka ba fumana Moya o Halalelang).

193-274 Na Jesu ha a kaba a ruta ka barwetsana ba leshome ba neng ba ilo kgahlanyetsa Monyadi, mme ba bahlano ... Kapa kaofela ha bona ene ele bafrwetsana bahlekileng. Mme ba ... Ba bang barobala ba seke ba fumana Moya o Halalelang; mme ba bang ba o fumana, ba nale Oli ka hara dilampi tsa bona. Mme ha Monyadi a fihla Lentswe la utlwahala mme ba re ha reyeng. Re qhatsetseng Oli ya lona." Ba re, "Tsamayang le ilo ithekela ya lona." Empa ha ba kaba ba kgona. Mme yare ha bantse baile, barwetsana ba nbang ba kena Moketeng wa Lenyalo, mme balahlelwa kantle moo holeng teng dillo le ditsikitlana tsa meno. Na Tshenolo ha e ya buwa jwalo, maobane mantsibuya, kgaolong ya 12, bosiu bo kapele ho bofetileng, hore drakone e kgubedu e tshwela metsi hotswea molomong wa yona le ho etsa le peo ya mosadi e dumetseng ho Modimo le ba bolokileng melao ya Jesu Kreste?

193-276 Ho lona basadi, ha le etsa pattern. Ke karolo e ntle haholo, ntho tsona tseo tse ho yona, empa o tla nka pattern ka tsela eo o tlang ho e seha ka teng. Mme ebe o ya seha. Ho tloha ho wena. Empa o ya seha ho etsa seaparo, mme karolo e kgolo ya lona e ya sebediswa. E ntse e lokile jwalo ka e nngwe, empa ka kgetho o kgethile eo. Na seo ke nnete? Kaofela ha karolo e nngwe e ntse e hlwekile, le hoba theko e lekanang le eo e nngwe, empa eo e bile kgetho ya hao. Mme Modimo O ile a tshepisa tlhwibilo bakeng sa kgetho. Mme Bibele e re, "Mme ba bang bashweleng ba se phele ka lemo tse sekete." Na ho jwalo? Jwale ... O ka se lahlehe, empa Monyaduwa ya tletseng ka Moya o Halalelang o tla kena tlhwibilong. Kaofela ha bona ba tlatla kahlong; ha bona ba sa etse seo.

194-Q-41 Ha o lokela ho ka kolobetswa ka Lebitso la Jesu, hobaneng ha Jesu a re ho Mattheu 28, "Kolobetswang ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang"? Ke eo ke qetang ho e hlalosa.

194-Q-42 Ho lokile, na le ya kgathala? Ke ya tseba. Empa ... Empa na Modimo ha A kgahliswe ke kolobetso ya Ntate, Mora le Moya o Halalelang"? Na haho batho mona ba kolobeditsweng lebitsong, mabitsong ana, na le fumane Moya o Halalelang? Na Jesu O ne A salo tlotlisa Ntate? Na kolobetso ena e tla tsebahala? Eya, Jesu O tlilo tlotlisa Ntate; sheba Mohal. Johanne 14. Ke tlilo ... Ke nale ... Ha le ka ema hanyane feela bakeng tsa tse tharo feela re tla qeta. Sheba, mme re nale tse ding mona bakeng sa hosane. Amen. "'Hobane ke tla fumana tse ding mona, ke ya dumela. Hlokomela, ke ... Kereke ena, leha; sena sene se tswella.

194-281 Sheba, Jesu o ne a tlilo hlahisa Ntate. Sheba. Tshimolohong Modimo O ile a etsa motho ka setshwantsho sa Hae. Na ho jwalo? Jwale, Modimo ke eng? Moya. Mohal. Johanne 4, Jesu a buwa le mosadi sedibeng, A re, "Modimo ke Moya, mme ba Morapelang ba lokela ho Morapela ka Moya le ka Nnete." Na ho jwalo? Ha Modimo A entse motho ka setshwantsho sa Hae, o ne a entse motho ya jwang? Motho moyeng. Ho Genese 2, ho ne ho se motho lefatsheng, mme Modimo wa etsa motho ka lerole la lefatshe, e seng ka setshwantsho sa Ona, empa ka setshwantsho sa bophelo ba phoofolo. Mme A kenya motho moya ka hara motho phoofolo, mme yaba moya o phelang. Jwale, ke phapang mahareng a motho moya le motho phoofolo. Phoofolo ha e etse automobiles, mme ha e etse ntgho tseo ho ka thusa bophelo ba hae jwalo jwalo. Ke phoofolo, semumu feela ha a na moya. Ha a tsebe ho bala le ho ngola; ha a tsebe ho buwa, ke semumu. Empa motho nameng, o nale moya o tswang ho Modimo hore a phele. Mme o ya kgona, sheba feela seo a ka se etsang. O tswella feela ka ho lekana le Modimo, hobane ke mora wa Modimo; leha a wele e ntse ele mora. Moshebe. O ya bona? Ke seo.

194-282 Jwale ha motho a wela nameng ... Mme ha Modimo a hlahisa motho ntle ho Yena, O ne a sa loka. Tsela ya ho lokisa sena Modimo O ne a lokela ho nka sebaka sa motho. Ha jwang ha ke etsa hore Moena Neville a shwele mosadi enwa? Empa ha ke etsa hore mosadi enwa a shwele mosadi enwa, ka tsela e jwalo ene e tla ba ke nale taolo hodima hao? Nkase kgone ho etsa seo. Ha ke hlahisa lefu hore wena om phele, ke lokela ho nka sebaka sa hao. Mme Modimo ya neng a le sebopehong sa Moya ntle ho setshwantsho, ho nale, Bibele e re, "Modimo ntle ho sebopeho" Ho fela hole jwalo. Modimo O ne a lokela ho nka sebopeho, mme A arubetsa morwetsana a Iketsetsa sele ka ho yena ntle le thobalano, a etsa sele eneng ele Mora wa Modimo. Mme Modimo A theoha A tsamaya ka hare ho Mora, Kreste Jesu, A eba Modimo lefatsheng. Ha Mohal. Johanne ... Thomase a re, "Morena, re bontshe Ntate, mme hotlabe ho re lekane." A re, "Ke bile le lona nako e telele empa ha le yaka la Ntseba?" Are, "Hobaneng lere 'Re bontshe Ntate'?" Hobaneng, A re, "Ha le bone nna le bone Ntate. Nna le Ntate re Bang. Ntate O ka ho Nna."

195-287 Mosadi e mong e seng kgale mona, eo ke neng ke buwa le yena, a tlola a re, "Oho, Moena Branham," a re, "Ke ya tseba seo o se bolelang. Ba bang; hantle feela." A re, "Wena le mosadi wa hao le bang le lona. Ke tsela eo ba leng bang ka yona." Ka re, "ntshwarele," Ka re, "hase jwalo." Ka re, "O ya mpona?" A re, "Hantle feela." ka re, "O bona mosadi waka?" A re, "Tjhe." Mme ka re, "Ke eo taba he. Ha ba tshwane le nna le mosadi waka." O ya bona? Ka re, "Hantle feela." Jesu O re, "Ha le bone Nna le bone Ntate." Hantle feela. Ke karolo ya boraro ba taba ena. Ke Modimo. Jesu E ne ele Modimo kapa mothetsi e moholo eo lefatshe le kileng la Mmona.

195-291 Mamela. Mosadi e mong o itse ho nna e seng kgale mona "Ke tla tiisa seo," Mosadi wa Mahlale a Bokreste. Jwale, Mahlale a Bokreste motswalle, mamella feela motsotso feela. O ya bona? Mme a re, "Ke tla tiisa hore ene ele motho feela." A re, "O qhosha haholo ka Jesu." Ka re, "Ha nkase qhoshe ka Yena bosiu le motsheare ke tlabe ke sa tsebe hore o tletseng." Ka re, "Haho makatse ..." Hobaneng, Isaiao ile a leka ho Moreya Lebitso; a re, "Ke Mmuelle ya Makatsang, Morena wa Kgotso, Modimo ya Matla haholo, Ntate ya hlolang kamehla," tsohle tsa tseo. Ke Alpha, Omega, Qalo le Qetelo, Lehlomela la Davida, Naledi e Kganyang ya Meso, Ntate, Mora, Moya o Halalelang. "Ka ho Yena hole Botlalo bohle ba Bomodimo ka mmele," e bolela jwalo Bibele. Botlalo bohle ba Bomodimo bole ka ho Yena.

196-294 A re, "Ke tla o bolella, ha a theosa ho ya rapella Lazaru, ho tsosa Lazaru," a re, "Ke tla o bontsha hore ene ele motho feela."Ka re, "Ha re bone ha o etsa seo." A re, " Bibele e re O ile a lla. Mme seo se bontsha hore ene ele motho feela; O ne A kgona ho lla." Ka re, "Hantle feela, e ne ele Mora ya neng A lla." Ene ele Modimo motho. E ne ele motho wa triune jwalo ka nna, le wena; re moya, mmele, le bophelo. Ene le Ntate, Mora, le Moya o Halalelang Botlalo ba Modimo; ke seo a neng A le sona. E ne ele botlalo ka Boyena. O ne A ka ... Bana ba Hae ba batla madi a Hae? Haho ne hole ka tsela e nngwe ... E ne ele bana ba Hae ba batla Madi a Hae haho makatse ha a ne a lla bakeng sa bona. Ha jwang ... Bana ba Hae ba llela Madi A Hae, O ne A ka etsa eng he? O ne a ka ba isa diheleng ka ho sa feleng, kapa ho fana ka bophelo ba Hae; Ene ele Modimo A fana ka bophelo ba Hae bakeng sa bana ba Hae. Bojohle ba sena kaofela. Ke seo A neng a le sona. Mosadi a re, "Sheba," a re, "Moruti Branham, ke tla tiisa sena. Ha A ne A lla, seo sene se bontsha feela hore ke motho."

196-301 Ka re, "Mosadi, Ene ele Monna feela ha A -- ha A ne A lla. Hantle feela. E ne ele motho ha a ne a lla, empa ha A ne a otlolla mmele wa Hae ho monna ya neng a shwele, 'Lazaru, a tsoha.' Mme monna ya nang le matsatsi a mane a shwele, a bodile, mme diboko dile mmeleng wa hae, tshenyeho ya tseba Morena mme moya wa tseba ya o bopileng; mme monna ya neng a nale matsatsi a mane a shwele a phela hape a tsamaya. Ene e se monna feela." E ne ele monna ha A tla thabeng ka bosiu boo ha A fihla a lapile. E ne ele monna ha a batla dijo sefateng. Empa Aa nka baskeiti tse hlano le hlapi tse pedi a fepa dikete tse hlano tsa batho, e ne ese motho ka nako eo. E ne ele Modimo ka hare ho motho. Mmopi ya neng a kgona ho nka hlapi e pheilweng le bohobe a bokgaola, o ile a lokolla matla a feng? Hallelujah. E ne ele Modimo, matla A Mmopi le ntho tsohle. E ne ese motho feela.

197-302 Ene ele motho ha a ne a le sekepeng a rerela batho, ho fihlela dikete tse leshome tsa mademona a lewatle a hlasela a robetse. Sekepe seo sa kgale sa sisinyeha jwalo ka botlolo feela, maqhubu a qala kwana le kwana A ntse A robetse A kgathetse hoo A sakang A tsoha ... Mademona A hlasela a re, "Re tla mofumana a sa robetse." Ha A ne A tsoha moo, E ne ele motho; O ne A kgathetse. Empa ha A beha leoto la Hae sekepeng mme A laela hore lewatle le kgutse, "Kgutsa." Mme moya le maqhubu a kgutsa. E ne ese motho feela. E ne ele Modimo, Mmopi wa mahodimo. Haho makatse ha moapostola o ile a re, "Ke monna ya jwang eo?"

19-304 E ne ese motho feela. E ne ele Modimo. E ne ele motho ha A ne A thakgiswa sefapanong. E ne ele lenala monwaneng. E ne ele motho ha a nale mofapha wa meutlwa. E ne ele motho ha masole a motshwela ka mathe. E ne ele motho ha A hlobodiswa le hoba maqeba. E ne ele motho. E ne ele motho ha a ne a lla, "Modimo waka O ntahletseng na?" E ne ele motho ha a kopa thuso. Empa ka Easter hoseng ha lefu le tlohile lebitleng, e ne e se monna feela. O ile A bontsha seo.

Ho phela, O nthatile; ho shwa, O mpholositse;

Ho epelwa, A tlosa dibe tsaka;

Ho tsoha, A lokolla feela jwalo:

Ka tsatsi le leng O tlatla, O letsatsi le letle leo!

Oho, ho utlwahalaleng ha mafika le ho dumeng ha maru,

Mopholosi waka a inamisa hlooho a shwa;

Ha buleha tsela

Ya thabo lehodimong kamehla,

Haho makatse ha Eddie Perronett a hweleditse a re:

Matla ohle ka Lebitso la Jesu!

Mangeloi ha a thabele seo;

A tlisa kgalalelo,

Mme a Morwesa moqhaka hoba Morena wa tsohle

198-306 Ke Motho ya Moholo Morena Jesu. E ne ele Jehova, Modimo A itlhahisa ka nama. Bibele e re, "Sohle seo le se etsang se etseng ka Lebitso la Hae." Bibele e re lehae la lehodimo kaofela ke la Jesu, mme lelapa kaofela lefatsheng le bitswa ka Jesu. Ha re rapeleng ka Lebitso la Hae, re pheleng ka Lebitso la Hae, re ruteng ka Lebitso la Hae, re shwe ka Lebitso la Hae, re epelwe ka Lebitso la Hae, re kolobetswe ka lebitso la Hae, re tsohe ka Lebitso la Hae, re ye lehodimong ka Lebitso la Hae. Leo ke Lebitso la Hae, mme Monyaduwa wa Hae o bitswa Mof. Jesu. O tla ntsha batho ho Baditjhaba ka baka la Lebitso la Hae. Ha ke wa bong. Tjhe, monghadi. Lona batho ba boraro ke fumana taba eo ho lona. Ha ke wa bonngwe. Tjhe, monghadi. Ha ke wa bonngwe, leha ele wa boraro. Ke dumela seo Bibele e se bolelang. Hantle feela. Amen. Whew. Ke fumana tse ngata tseo. E ne ele eng seo? Na ke ile ka fumana seo? Kapa, ha re bone, eng seo? Oho, e ya, hantle feela, ho ya ka ... tsela eo Ntate A neng a le ka ho Kreste ka yona . E ne ele motho; E ne ele motho Modimo.

198-Q-43 Na kereke ya Pentecosta hae kolobetse ka Lebitso la Ntate,Mora le Moya o Halalelang? Ba bang ba bona.

198-Q-44 Ha motho a shwa a sa kolobetswa ka Moya o Halalelang na o lahlehile? Tjhe, monghadi. Haeba ele modumedi o tla tsoha, tsohong ya bobedi. Ha ba kolobeditswe, batla ya tsohong ya pele. Jwale, o nke mantswe aka. Ha seo sesa o kgotsofatse, o mpotsee; ke tla o fa Lengolo. Ke leka ho fumana tse pedi, e be re qetile.

198-Q-45 Moena Bill, na Bibele e bolela ho hong ka ho bapatsa? Eya, e fela e etsa seo, empa ha ke tsebe seo. Ke tseba ha masole a ile a bapatsa ka diaparo tsa Hae, empa nka se bolele seo.

198-Q-46 Na o ka hlalosa I Bakorinthe 15:29? Mphumanele seo Moena Neville: I Bakorinthe 15:29. Re tla fumana seo. Jwale, mohlomong hosane nka o fumanela seo. Jwalo ka mangolo ale ao ke buileng ka ona "VICARIUS FILII DEI." Ha o lakatsa seo, ntsebise.

199-Q-47 Na boporofeta ba Ezekiele 38 le 39 botla phethahala pele ho tlhwibilo? Ha ke nahane jwalo. Ke nahan hore ntho eo re lokelang ho e shweba ke tlhwibilo ya kereke. Mme le Gogo le Magogo e tla ka sesole sa Russia ...eba. Mong. Bohanon, eo eneng ele mosuperintendent mona ho Public Service Company, Mokreste ya lokileng ... Mme a buwa le nna ka tsatsi le leng; are, "Billy, ke lekile ho bala, mme ke lekile ho botsa modisa ho ka hlalosa Tshenolo." A re, "Re lekile ho kopanya seo." A re, "Johanne o lokela hoba o ne a jele se seng mona -- se seng ka bosiu boo a ba letoro." Kare, "Mong. Bohanon, ha o swabe." Ka re ... A re, "Jwale, haho ya ka utlwisisang seo." Ka re, "Haho taba e jwalo, empa Moya o Halalelang o ka tisa seo." A re, "Jwale, sheba mona, Billy." A re, "Monyaduwa o ne a eme hodima Thaba ya Sinai. Mme mei ke ana a tswa hanong la drakone e lwana le Monyaduwa. Mme ka yona nako eo Monyaduwa o lehodimong."

199-316 Kare, "Mong. Bohanon, ntho eo o nang le yona feela ke, ntho tse tharo tseo o dikopanyang, o dibitse Monyaduwa. O re 144 000 ba emeng le Konyana Thabeng ya Sinai ke Monyaduwa. Haho jwalo. O bitsa bao ... Ba tshelwang ka metsi eleng peo ya mosadi hase Monyaduwa; ke ba neng ba setse ka morao bao. Monyaduwa o ne ale lehodimong ka nako eo, ha 144 000 e ne ele moo, mme Bakreste ba setseng batla kena kahlolong. Mme seo ke nnete." [Karolo e sa sebetseng ho theipi -- Mong.]

199-317a Bala, moena, ha o e fumane.

Moena Neville o qala ho bala I Bakor 15:29: "Ke eng seo ba ka se etsang ba kolobeditsweng bakeng sa bafu, ha bafu basa tsohe, jwale hobaneng ha ba kolobetswa bakeng sa bafu."

Jwale, moena, ho nale motho a le mong ya dumelang seo. Ba kolobetsa bakeng sa bafu; ke ba Mormons. Jwale, ke bile ditempeleng tsa bona ka makgetlo; ke batho ba lokileng haholo. E kaba o leloko la Mormon. Jwale, ha ke leke ho o utlwisa bohloko. Empa motswalle waka ya ratehang, ka se kolobetswe bakeng sa ntate wa hao. Ke seo a lokelang ho se etsa. Tsela eo sefate se leng ka teng, ke tsela eo holeng ka teng. Paulose mona o ne a buwa ka ba shwetseng ho Jesu Kreste. Ha bafu ba sa tsohe, o kolobetsetswawng ho ka Lebitso la Jesu Kreste, ha bafu ba sa tsohe? O ya bona seo ke se bolelang? Jwale o ya ... A re, "Ha banwe, baje, bathabe, hobane hosane re se re ya shwa." Empa a tswella ho motlotlisa tsoho ya bafu. Mme re kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, lefung la Hae, lebato, le tsoho. Ke lona lebaka leo re kolobetswang bakeng sa bafu.

199-317c Ho lokile. Ke nale sena mona -- e leng kamora mona feela. Moena Bill, ka kopo hle mpolelle -- hore nka fumana kolobetso ya Moya o Halalelang jwang? Haebe ke ka thapelo, nehela bophelo ba hao, o amohele seo ha se ntse se o fpdisa? Ke ya tseba hore hoba jwang hoba le tumelo bakeng sa phodiso. O ya rapela ha o qeta o behe matsoho ba kengsa kolobetso ya Moya o Halalelang? Ke ne ke kolobeditswe ka lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Mpolelle hore ke lokela ho kolobetswa ka Lebitso la Jesu, jwalo kaha o ne o buwa. Jwale, motswalle waka ya ratehang wa Mokreste, ha ke o bolelle seo o lokelang ho se etsa. Ke mpa ke bolela Mangolo. Mme o ya tseba -- tsela ya hore Moya o Halalelang o ka tla re ntse re buwa jwana. Moya o Halalelang ke mpho e tswang ho Modimo. O ya bona? Ke mpho e tswang ho Modimo; o katla rte ntse re buwa tjena. Mme ke tla o bolella, ha ...ha batho ba rutilwe hantle ... Ba bang ba lona batho ba kgale mona, e re ke le botse potso. Lona batho ba kgale ba bileng ka hare ho Tabernacle, le bone ha batho ba kolobetswa ka Moya o Halalelang, mme lona baruti le nkile sena jwalo ka mohlala. Ke ile ka ruta batho bao ho hlweka ho fihlela baya metsing. Le hore batsebe hore Modimo O boloka ditshepiso tsa Hae. Hang feela ha a qeta ho kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, Moya o Halalelang O ne o le teng ho ka etsa mosebetsi, mme haba tswa metsing baamohela Moya o Halalelang. Hantle feela. Ha o ka ... Badisa, rutang dinku; bakenyeng Bibeleng. Tlohang ho textbook tsa kgale le kene ka hare ho Bibele moo Modimo A buwang, mme o ka sebe le mathata ao. Eya, ho beha matsoho ke karolo ya teng, ke batho ba bang ba tlotsitsweng.

200-Q-48-50 Moena Bill, ke ... Na hase ho hloka taolo ho ka ema le ho fana ka molaetsa ka dipuo ha moruti a rera Lentswe?

200-Q-49 Mme motho enwa o nale dipotso tse tharo mona, mme e nngwe ke ena: Hape, na ho fosahetse hape hore ha altar call etswa?

200-Q-50 Ya boraro: Hape, e tswa ho ... Na ke phoso bakeng sa emong ho ka kgalema moruti ka hare ho tshebeletso ka se seng seo a se entseng a ntse a le kamora pulpit? Sena se ile sa etsahala ka hare ho Tabernacle ka makgetlo. Jwale, e re ke kene ho sena ka potlako; sena se ho kereke. Jwale, Ke ... Jwale, ho baeti ka ho rona, ke lokela ho otla kereke hanyane jwale, jwale wena -- o ka tshwara seo motsotso feela (O ya bona?), ha o ka re tshwarela. Mamelang, bana baka. Mpho tseo ke tsa bohlokwa. Haho motho ya tsebang hore ke lerata jwang, mme ke le rata ka lerato la Modimo. Empa ntho tseo dika o lematsa hao sa disebedise hantle. Sheba batho kajeno, ba ya lwana ha ke rapella batho bakulang ke sa batle tjhelete. Ke phoso seo. Ha motho a na le tumelo ya ho fodisa, o lokela hoba motho ya lokileng ho rapella batho ntle ho tjhelete. Ke ya leboha. Moena, ke rata ho bolela sena, e seng bakeng saka, empa tlotlisong ya Modimo. Haho leka mohla moo nkileng ka kopa tjhelete bathong kamorao ho barapella; mme ke latole monehelo ka nako e nngwe ebe millione le dikete tse hlano monehelong o le mong. Mme o tseba seo. Sene sele hantle mona pampiring. O ya bona? Ke nnete. Hase bakeng sa ... Ha o etsa seo o tla lahlehelwa ke tumelo ho Modimo.

201-324 Jwale, lona batho ba buwang ka dipuo, Modimo a le hlohonolofatse. Le ya hlokahala mona ka hara Tabernacle. Ke le batla mona. Empa jwale, ntho dilokela hoba maemong a lokileng, le seke la etsa seo ha moruti a ntse a rera. Ha le etsa seo, le tswile taplong. Oya bna? Le seke la etsa seo. Hobane Bibele ere, "Moya wa moporofeta o taolong ya moporofeta." Mme ha monna a rera, o nale platfomo; o nale letshwele. Moya o Halalelang o tla buwa ka yena. Ha a qetile, e be ke nako ya molaetsa. O ya bona? Jwale le seke latswa taolong; le etsa seo, le ya sitisa mme letla -- swabisa Moya o Halalelang molaetseng o tswang.

201-325 Mona e seng kgale, ke ne kele kopanong e nngwe mane Washington; dikete tsa batho dine di dutse moo. Mme molaodi waka, eo eleng motsebi wa Bibele, o ne a eme a buwa ka phodiso e Halalelang, tlotsuo; Moya o Halalelang. Mosadi e mong a ema a buwa ka diteme, mme a ema motsotsoa qala hape. Moya o Halallelang wa qala ho swaba, o ne o ka kgona ho bona ka phutheho. A qala ho buwa hape mosadi a ema hape a qala a re mosadi dula fatshe ka Lebitso la Morena." A re, "O tswile taolong." Yaba baruti ba montshetsa kantle le ho mohlalosetsa.

201-326 Jwale, ke eng, neo tseo ditletse lefatsheng; dikahare ho kereke ha jwale. Neo tseo dika hare ho kereke ha jwale, empa difumanwe ke bana ha ba tsebe ho dihlokomela. Ha o disebedisa hampe, o tla senya ho nale ho lokisa. O ya bona? Jwalo ka motho ya rapella motho mme a fole ebe o re mphe dollara tse sekete hobane o fodile." Jwale, o entse tshenyo ho nale ho lokisa. bolaile motho eo ho nale ho motlisa ho Kreste.

201-328 Jwale, ha o ya ... modmodisa kapa moevangedi, kapa mang kapa mang, ke moreri, kgutsang. Paulose o laetse ho etsa jwalo. Le ya bona? Jwale, mme a re, "Le ka buwa, ka bonngwe." Ke nnete. Mme a re, "Nka rata ha le ka buwa ka dipuo." Ke hantle. Empa le ka se buwe ka dipuo le sena neo eo. Mme haho makatse ha ele moferefere ha kana ka dikerekeng jwale. Ho neo tse ngata mona ka hare ho kereke ya Methodist; dingata ka hare ho kereke ya Baptist, ha ho ne ho buuwa hore ho lokiswe.

202-330 Ha jwang ... Ha o kenya peo mobung e hlaolele, ho tla etsahalang ka yona? E tla dula moo e omelle leroleng, mme e bole; ha e no loka. Neo tsena dibile ka hara kereke ka nako e telele, empa ha jwale metsi a qala ho tsholoha, ula ya Pentecosta, ho tsghella hore tholwana dihlahe. Jwale, e sebedise bakeng se lokileng. Jwale ere, jwale, ke dumela potso ya e latelang, e botsitsweng, ere: Haho bitswa altar call? Tjhe, a ke no nahana jwale. Haeba o ile wa hlokomela, mme o sheba Bakorinthe, ho nale se seng mona bakeng sa lona ... H le le neo ya ho buwa ka dipuo, jwale le hlokomele. Ka hare ho Bibele, ha bane ba ... Ha tshebeletso e etswa, mme tlhohonolofatso ya Modimo e theoha ba qala ho buwa ka dipuo, le ho tlotlisa Modimo. Mme nako le nako, e ne ele molaetsa o otlolohileng ho ya ho motho. E seng ... O lokela ho hlokomela ha jwale. Le ya bona? Ha se ntho feela nameng. E tlaba molaetsa ho motho ya itseng, ho ka etsa se seng, kapa se seng ho ka tiisa kereke. E tlaba se seng ka hare ho kereke.

202-333 Mme ke hona moo batho ba Pentecostal ba itliseditseng lenyatso. Lebitso la Pentecost, o ka bolela seo batho ba ya tsamaya le hore, "Matlakala," hobane ba bona tse ngata tsa tseo, batho ba etsa seo empa ba sa tiya. Paulose o itse, "Ha ketla hara kereke ya Pentecostal moo," a re, "Ke tla e beha taolong." E lokela hoba taolong; se seng le se seng se lokela hoba taolong, jwalo kaha Moya o laela. Jwale a re, "Jwale, ha le kena, mme kaofela ha lona ha le buwa ka dipuo, mme motho ya sa tsebeng a kena o tla re le ya hlanya?', a tsamaye." Eo ke kereke ya Pentecostal. A re, "Jwale," mme a re, "Ha a emong a porofeta ho sibolla diphiri tsa dipelo, e mong o lokela ho porofeta," ka mantswe a mang, o re, "e be batho ha ba nore Modimo O moholo?"

203-336 Jwale, ke ha jwang nka latola neo ya boporofeta; nka latola neo tseo tse ding. Jwale, kereke tse ngata, kereke tse kgolo, Nazarene, Pilgrim Holiness, jwalo jwalo, ba nahana hore ha motho a buwa ka dipuo ke wa diabolose. Banyefola Moya o Halalelang, moo hoseng tshwarelo. Ke se Bajuda ba neng ba se etsa, batsheha ka batho ba nang le Moya o Halalelang, mme balahlehelwa ke seo. Hantle feela. Na Jesu ha a re, "Ha leka buwa kgahlano le Moya o Halalelang, a ka se tshwarelwe lefatsheng lena e sita le ho le tlang"? Jwale hlokomela. Ha o sa utlwisise kgutsa.

203-337 Lona batho ba nang le Moya o Halalelang dulang mesebetsing ya lona, baruti ... Jwale, o ka nahana ... Ke nna enwa ke leka ho ruta, motho ke enwa a ema, hlakore laka, mme a ruta ka yona nako eo e mong a bina? Jwale, ke pherekano. Jwale, e tsela yona eo ka ho buwa ka dipuo. Ha seo setle ka nepo, jwalo kaha Moya o fana ka seo, ka buwa ka dipuo. Jwale, ore, "Jwale, Moena Branham, ha ke kgone." Oho, ya o ka kgona. Paulose o itse o ka kgona, "Haho le teng hara lona, ya buwang ka dipuo, mme hose toloko, ha a kgutse." Hase lebaka hore o batla ho buwa ha kae ha a kgutse. Ke neo, moena. Ke -- Ke rapela hore Modimo A etse hore ke tshware tsoseletso mona ka tsatsi le leng. O ya bona? Moo o ka bonang neo tsena, kamoo disebetsang ka teng. O ya bona? Empa o lokela hoba le bohlale ba Moya o Halalelang ho tseba ha disebetsa. Mme ebe ...

203-341 O re, "Jwale, ho bokwe Modimo, Bibele e re Moya o Halalelang o yatla mme ha le no hloka moruti; ke Moruti ka bo ona." Oho, moena. Ho tla ha jwang o sekgone ho bala Lengolo ... Hobaneng ha Moya o Halalelang o ile wa beha baruti ka hare ho Kereke? O re, "Ha ke hloke moruti; Moya o Halalelang o ya nthuta." O etsa seo ka moruti. O beile baruti ka hara kereke. A re, "Na baruti bohle ke baapostola, na bohle ba nale neo ya phodiso?" Moya o Kalalelang o fane ka neo tseo ka hare ho kereke; O dilaola kaofela ha tsona ka toka.

204-344 Wale, ho jwalo ka leoto laka; e leng lere, "Ke ya kwana," le leng lere, "Ke ya kwana." Jwale, o tla etsang? Letsoho lere, "Ke ya hodimo," mme le leng lere ke ya kwana. Ke sebopeho se jwang seo sa mmele? O ya bona? Empa jwale, ha mohopolo mona o re (eng?), "E ya pele bobedi ba lona. Letsoho, le ya le yena. Hloho, o otloloha feela. Diphaka etsang sona seo," se seng le se seng se tsamaya hantle ... Jwale, ha ke fihla moo, ha ke soka ke sebedisa matsoho a ka. Jwale, leoto le entse mosebetsi wa lona. Modisa o entse mosebetsi wa hae; jwale, diphaka, etsang mosebetsi. O ya bona? Seo ke se bolelang? Jwale, ha diphaka ditswa tjena, "Oho, ke ho kae jwale? Mme maoto a hao (O ya bona?), ha o yo moo ha jwale. O ya bona? Kgutsa, sephaka. E tlaba nako ya hao ya ho sebetsa ema ho fihlela o fihl;a mola. O ya bona seo ke se bolelang? Seo ke neo; ke neo ya Moya e sebetsa.

204-347 Ke rata Morena. Na wena ho jwang? Amen. Mamela, ke tseba se seng: o lokela hoba le mamello: metso e mashome a mabedi. Jwale, etswalle, sheba mona motsotso feela, tjena feela. Ke ... Ke tsebo e batsi ena yaka. Ke lokela ho potlaka hara bongata. Ha ke ... ha o sa dumellane le seo, o seke wa lwana le nna. Eba feela moena waka. O ya bona? Ke ya o rata, mme ke buwa tsena hotswa pelong yaka. Ke seo ke se dumelang, mme ke tsela eo ke hlalosang ka teng, ke tsela eo ke e bolelang ka teng. Ke hotswa ka hare ho Bibele. Jwale, ha o kare, "Moena Branham, ha ke dumele ka tsela eo." Ho tlabe ho lokile. O ya bona? Re ka se nahane ka letho; ha re tswelle pele feela jwalo ka baena.

204-349 Mme -- mme ha o re, "Jwale, ke dumela hore ke leloko la kereke ya Methodist kapa ya Baptist, ke tla bolokeha." Ho lokile moena. Ke ntse ke o bitsa moena, hobane o dumela ho Jesu Kreste. O ya bona? e hantle feela. Re tla nne rebe baena le metswalle. Empa ke beha sena ho kereke feela, matsatsinyana a na mona, thuto ena eo kereke ena e emeng ka yona. O ya bona? Ke seo kereke e na eleng sona. Mme haeba ho nale le deacone mona le sa dumeleng kolobetsong ka Lebitso la Jesu Kreste, le kolobetso ya Moya o Halalelang, kapa neo tsa Moya o Halalelang, ledeacone leo, hantle feela ha ke ntse ke eme mona, ha a lokele ke hoba ka hare ho kereke ena ho fihlela le loka. Hantle feela. Mme ho ka bonahala. Hantle feela. Kereke ena ha e laolwe ke madeacone; kereke ena e laolwa ke Bibele le Moya o Halalelang feela. E, monghadi. Jwale, ntho tse ding, re dumela hore ke thuto ya kereke ena.

205-351 Ha rena dikaret tsa boloko. Haho eo eleng leloko mona, empa emong le emong ya tlang ke leloko; hobane re dumela ha re le maloko a Mmele o le mong ka kolobetso ya Moya o Halalelang. Mme re ya o kgothatsa motswalle waka wa Mokreste hore o kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste le ho amohela Moya o Halalelang. Ha o se o fumane Moya o Halalelang, kamora ho kolobertswa ka lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang Modimo A o hlohonolofatse. O re, "Moena Branham, ke tla etsang ka seo?" Pots e arabuwe. Nkare jwalo ka Paulose: le lokelwa ho kolobetswa hape. Jwale, sheba mona, Diketso ... Ha re ... Bale sena, Bakgalate 1:9. seo fatshe, lona ba ngolang. Paulose ore, monna enwa a reng o rutile sena. Le dumela seo? Na seo ke nnete? Paulose o ba boleletse hore ba lokela ho kolobetswa hape ka Lebitso Jesu Kreste. Mme Paulose a re, "Ha lengeloi le hlahang lehodimong ..." Bakgalate 1:8, "Leha lengeloi le tswang lehodimong le tla le ruta e nngwe ntle ho ena le newe anathema ." Leha ele archbishopo, leha ele mopapa, leha ele minister, leha ele moporofeta, leha ele referende, leha ele lengeloi, le ha e kaba mang feela, a re, "Ha a ruta e nngwe e sele a newe anathema." seo ke nnete? Mme a hetha seo hape. A re, "Jwalo kaha re boletse, re boetse re ya bolela: Ha ba ruta e nngwe esele, ha a newe anathema." Na ho jwalo? Jwale Morena a o hlohonolofatse. Ke badile seo hotswa Lentsweng, mme o etsa qeto.

206-355 Jwale, ke ba bakae ba ratang pina eo ya kgale ...

Tumelo yaka e ho Wena,

Wena Konyana Golgotha,

Wena Mopholosi;

Jwale, nkutlwa ha ke rapela,

Nka bokgopo bohle baka,

Mme ho tloha kajeno ke be wa Hao!

Ke batla ho le botsa se seng mona, ka hare ho kereke ena. Jwalo ka moreri ho motho ya shwang, ka ho bona molaetsa waka wa ho qetela ka ho rera; me ke leka ho rera jwalo, ka ke ya ho qetela, jwalo ka monna ya shwang ... Jwale, ke ya o kopa, moena, le moahi e mong wa rona naheng ya rona, o ikutlwa o le haufi le Morena tshebeletsong ena? Modimo A le hlohonolofatse. Kere, jwalo ka moena waka, ke buwa le wena, thapelo yaka ho lona, hore o tla nka kgato hotla ho Morena.

206-357 Mme mohlomong, letsatsing la kahlolo, ha masiu ao ke a rerileng ... Hobe le sehatisa mantswe ka mona, mme lentswe laka, mme ke tla ema moo ho paka seo ke ileng ka se buwa. Mme seo ke se boletse ka lemo tse mashome a mabedi, ke le moshemane ya ka bang lemo tse mashome a mabedi, ke rera Evangedi, mme ke mashome a mane le metso e mehlano. Ha ke soka ke fetoha, hobane ha kena ho fetoha ke dutse tseleng ya Bibele. Ke kentse seo ho babishopo le hio bohle, mme ke bone tseo hore o kgone ho buwa, ho ya ka lentswe. Bare ... Jwale, jwale, ke ... Mopriesta enwa, matsatsing a ho feta, a re, "Moruti Branham, ha re nke Bibele; ele kereke ho rona." O ka se buwe le motho ya jwalo. Empa ha e ba otla dula hodima Bibele, ke yona phapang eo. O ya bona?

206-359 Ke rapela hore ... Bang bang ba metswalle yaka ya Catholic mona, mme ba bang ba metswalle ya Protestant, mme e sita ... Haba sa ... Ha e mong ... ke lerata kaofela. Modimo o ya tseba hore seo ke nnete na. Sheba moleng wa thaba, ha sefofu -- sefofu le sehlotsa, ha se bolele, "Catholic." Mona ho dutse monna hantle feela -- mona, Catholic, a e shwa ke mofetshe, e ja; a tla ntlong yaka, mme Moya o Haslalelang wa tla ho yena, a fela mofetshe hang feela. Ha a kaba a mmolella hore ke MoCatholic kapa tjhe; ha ke ya buwa lentswe hohang. A tla mme a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste a amohela Moya o Halalelang. Ho dutse rakgwebo moo, mane Louisville ... Ha a botse hore kapa o MoCatholic kapa tjhe; ke hore na o lapetse Modimo. "Ho lehlohonolo ba lapetseng Morena, hobane batla tlatswa." Na ke nnete eo? Amen. Morena ao hlohonolofatse.

207-362 Ke ba ba kae ba tsebang pina ena, "Ho hlohonolofatswe ba tlamilweng"? Ke ba ba kae ba lemo di mashome a mane, matsoho le nna lere, "Ke hopola pina eo ya kgale, ho tloha lemong tse mashome a mane, 'Ho hlohonolofatswe ba tlamilweng '"?

Ho lehlohonolo marapo a tlamang

Pelo tsa rona ditlamilwe ho Kreste ka lerato;

Kopanelo ka mohau

Ho jwalo kamehla.

Na hao rate pina eo ya kgale? Mamela, ke batla ho bolela sena: Ha re nale se seng mona pineng tseo tsa kgale, Ke dumela ha kereke e tlaba betere. Ke rata pina tseo tsa kgale ka tshusumetso ya Moya o Halalelang.

207-364 Ke hopola kamehla monna moholo e mong wa motho ya motsho, ya neng a dula pela ntlo, mane dithabeng Kentucky. Ha a ne a kgathetse one a tlama loko mme a e otle. Ke mohopola hantle feela ... O ne amoriri o mosweu. A bina pina ya kgale a re:

Ke tla tsoha ke ye ho Jesu,

O tla nkamohela diatleng tsa Hae;

Diatleng tsa Mopholosi wa ka,

Oho, ho nale mantswe a dikete.

Hose pina tse mgata. Ke ba bakae batsebabng seo? Hle. Ho hotle haholo mamela.