Dipotso le Dikarabo 1 of 2 (54-0103M)

59-1 Ha ke tsebe hore ... Mohlomong ha ho ya ngolwa mona. Ere mona, "Isaia 4:24." Jwale, Isaia 4 e nale feela temana tse tsheletseng, jwale ke ... Ha ke tsebe hofre kapa o ne o bolela Isaia 5:24. Ere "Lengolo leo le bolelang, mme seo setla phethahala neng, Isaia 4:24?" Le Isaia 4 temana tse tsheletseng feela. Ha o ka ... Leha e kaba mang ya ngotseng sena, ha o ka nahana seo, mohlomong, mme ho ngola hape, nka fumana seo. O ya bona? Jwale ha ke no tseba kapa o ne o bolela, "Isaia 4:24, ho bolelwang ka Lengolo leo le hore le tla phetheha neng?"

59-2 Jwale, nka se le tshwarelle nako e telele. Ke nale ... Ho lokile jwale, ke ya leboha, moena. Ke nale dibaka mona, mme sena ... O ya tseba, ke ne ke nahana; Ke nale Lengolo mona... Oho, ntshwarele, lengolo la Mong. Baxter. Mme pele re qala tshebeletso hoseng hona, ka sena, ke tla rata hore--o rapele le nna nakonyana. Ke tswile tshebeletsong ka maikutlo a hore ke ya ka maikemisetso a phahameng mose ho mawatle matsatsinyana. Jwale, ke fumane lengolo hotswa ho Moena Baxter, Moena Cox a mpalla lona mohaleng maobane mme a nneha lona hoseng hona, hore ba leka ho lekgutlisa hape, hape. Mme jwale ha ke tsebe kapa ke Satane a leka ho nthiba kapa ke Modimo O emetse nako e lokileng. Ha ke tsebe. Ba batla ho beha karolo eo e nyane, mme e sale ba e beha ho tloha ka Mphalane. Mphalane, Pudungwane, Tshitwe, Pherekgong, ke kgwedi tse ka bang nne jwale.

59-4 Mme jwale, pono ya tla; ke ena e ngotswe ka hare ho Bibele se tlang ho etsahalala; empa hake, hake tsebe. Jwale, ke jwetsitse batho feela batumelo e lokileng, e lokela hore ebe e se e lokile. Jwale, batho ba nahana seo, ke ya tseba, hore ke mpa feela ke bolela seo, "Oho, ke eng ... Ha a ilo ... O tla ya neng?" Empa ha ke fumana mangolo a na a mpolella seo, "Jwale, o ka se etse seo feela; seo se lokela ho ka etsuwa, mme seo se lokela ho etswa." Jwale ha ke.. ke utlwa ke se monate, ke shebile batho. Ha ke tsebe hore ke etseng. Empa ntho ele nngwe, ke tla etsa sena, mme le nale nna kaofela; ke tla neha Modimo seo, mme kere, "Jwale, Morena, ha o se o lokile, ke tla." O ya bona? Mme ha nka ...

60-7 Ka nako e nngwe ke kereke e tswileng taolong; jwale e shebane le se seng. O ya tseba, ho nale ntho tse kang tseo. Ho ka etsahala ebe ke Satane a leka ho etsa se seng. Jwale ha ntse re rapela hoseng hona ... Mme nako le nako ha re ntse re rapela hara veke, le-le nthapelle le kope Modimo, hore haeba ele Satane, A motlose tseleng. O ya bona? Mme haeba ele--mme haeba ele thato ya Hae, a ntshwarelle mona. O ya bona? O tseba hantle feela seo a lokelang ho se etsa. Ho lokela hoba le se seng mona O tsamaya hara rona, ho fumana setshwantsho hantle. Ha nkaba ka rata le kamohla ho Moetellapele. Oho, ha o etsa seo, ho ya tshosa. O ya bona? Jwale ke tla mohlomong ... ha ke tsebe hore ke lokela horeng, hobane ha ke tsebe.

60-8 Jwalo ka Moena wa rona ya ratehang George Wright. Bongata ba lona le tseba maemo a hae, haho jwalo? Mme le tseba ha dingaka di se dimotetse, hore o ne a lokela hore o shwele bekeng e fedileng (O ya bona?), Moena George Wright. Ke ile ka ya mmona, mme ha kentse kele tlase mola ka rapela ka morapella. Mme ha ke tla hae ka ipotsa hore na ho tla etsahala eng. Mme kamora matsatsinyana, jwale, ka ba le pono Mantaha o fetileng, mme ke ntse ke lebeletse ...

60-9 Jwale, ho nale mosadi moo eo ke ileng ka morapella a nale mofetshe, mme ka mmona a eme moo ... Ba mmulela o ne a tletse mofetshe; ba mokgutlisetsa. O ya bona? Empa o tla phela. Ke tseba seo. Empa jwale, Moena George Wright, ha ke ya bona pono e na hantle. Ke ne ke etla ... Pono yona ela, ke ne ke tswa mme ka bona sebaka sena, ntlo ya hae. Mme ka ho le letshehadi hole difate tse emeng pela ntlo ya hae, sefate sa willow, hang feela ka bona ditshila, tse kgolo tse kalo ka setebele saka, se thetheha. Mme ka utlwa lengeloi le emeng pela ka, le bolela seng ka lebitla la Moena George. Jwale, e ne eka sena, e ne ele lebitla la Moena George leo ba neng ba le epa, kapa ho ne ho bonahala jwalo ho nna ... Jwale, hopola jwale, nka se bolele sena. Mme ke nahana hore re nale PA system e tsamayang mona, kapa recording system, kapa ... Empa ke rata hop hlakisa sena hantle jwalo kaha se tlile ho nna: Ke nahana hore ene ele sena ...

61-12 Ho nale batho ba bangata mona ba motsheha hobane a ne a dumela hore Modimo O tla mofodisa kamora hore ngaka dire ... fola. Jwale, a ka se (O ya bona?), mahlwele a madi ka matshwafong a hae, mme om tshwela madi le tsohle. A re, "Jwalo kaha karolwana eo e ya pelong ya hae ho ya hloohong, seo setla moqhwadisa kapa ho mmolaya." O ya bona? Mme o lemo tse mashome a supileng a metso e mmedi, o fetile nako e badilweng. Empa ke dumela hore ene ele sena: hore o epa lebitla la bana batshehang yena, epa lebitla. Mme jwale, ke ne ke sa tsebe hore ke moepi wa mabitla, empa ho jwalo. Ke ... Mme o ya bona? Mme ka nahana hore o epa mabitla; tke seo a se etsang. Mme e ka re ho nale se seng moo bakeng sa lebitla le ho epa lebitla, kapa se seng se kang, mme Moena George Wright. Ke kopile Modimo ha jwale,ka masiu a mane, hore a phethe seo hape. Sa tla ka hora ya borobedi kapa ya borong hoseng ho hong. Jwale ke tshepa hore o tla hlakisa seo. Empa ke dumela ka pelo yohle yaka ... Jwale, sena ke ho bontshang hore ke ne ke tiisitse ha ne kere o tla epela bao ba motshehang lebitla, haeba ke fumane seo hantle. Empa ha ke na bonnete. E ne ele se seng ka ho epa lebitla, mme Moena George Wright. O ne a epa lebitla la e mong ya neng a motsheha.

61-15 Jwale, Modimo O Lerato, mme, oho, re Morata ka pel;o tsohle tsa rona. Jwale, hoseng hona ha re batle ho nka nako e ngata potsong tsena; Ke tla diaraba kamoo ke kgonang. Jwale, metswalle, nka etsa diphoso tse ngata tabeng eo. Ke motho feelaa jwalo ka mang le mang hara rona. Mme Moena Neville, kapa emong wa basebetsi, kapa jwalo, ka ho baaraba jwalo. Empa ke etsa sena ka lebaka, ho ka fumana se teng ka hare ho pelo tsa batho. Jwale ha ke bona ba bane kapa ba bahlano, e be ke nahana, "Oho, oho, ke rona bana moo re leng teng. Tsela... ke ya tseba hore le ho kae ha jwale, potso e nyane ka hare ho kereke."Mme jwale, ha re lebaleng ka -- dipotso tse nyane. Mme se seholo ho tsena ke ho boloka kereke e le maemong a lokileng, mme ho lerato la Modimo, mme ho tswella, ha feela re ka dumela hore Madi a Jesu Kreste le hlatswa dibe le ho se loke. Ha mosadi ya dutseng pela hao, kapa haufe le wena, ha a sa dumele hore Jesu o tla -- O tla bonahala, dumela seo mme o tswella. Ha re dumele seo ka Lengolo. Empa ha re tswelle jwalo, hobane re ilo bona batho ba bang. Empa ha kereke e feta moo, e be--o utlwisa kereke bohloko; ebe o etsa seo. Wena ... empa ele ... O ka se kgone ho etsa seo. Empa ha re ka dumellana ka ntho ele nngwe, hore Madi a Jesu Kreste A hlatswa dibe (Ho lokile.) mme sebe se ile, mme re--re se re le haufe haholo le hae, Moena Neville. Ha Madi ... ha re hlohonolofaditswe ... ke nale moena; ka madi. Empa, ha re dumellane , re senyehile. Empa ntho yona eo, re baena.

62-19 Jwale, ke ne ke nahana ka beke ena, bekeng e tlang, ha ne ke sa ya mose ho mawatle, mohlomong ... Moena Cobbles o tlile, mme ha a ne a batla ho qala tshebeletso mane Louisville, mme o ne a batla ho fumana Armory ya hore rebe le tshebeletso ya phodiso. Mme Morena A etsa ntho tse makatsang. Mme jwale... Empa ka fumana hore baena bana ba Del Rio, Texas, baena ba Jessup, ba nale tshebeletso mane Louisville mme ba nale sebui se phahameng haholo bakeng sa bejke e tlang. Mme a re o ne a sa tsebe o tla tsamaya neng. Charles, ke dumela hore, e tlanba bekeng ena, mme nka se qale kopano ho nale ntho e jwalo. Mme le bona ba na le tshebeletso ya phodiso. Mme tshebeletso ya phodiso e motshehare wa mantsibuya, ona ana. Mme nka se qale -- mme ba nale kopano moo, hobane ke ya tseba hore ba na yona ... Oho, o ya tseba, ha ke ntse ke tshwere kopano moo. Seo ha se bonahale se le setle; seo ha se fane ka se utlwahalang, o ya tseba. Jwale re tla emela baqete moo, mohlomong Morena O tla re thusa. O tla re thusa, mme re dumele feela, mme re itshwarelle, mme re tshepehe ho Modimo.

62-21 Jwale, re ka rapela: Ntate ya Lehodimong, theola hloonolofatso tsa hao hodima rona, jwalo kaha ke tlo araba dipotso tsena. Oho Modimo, jwal o... Ho nale tse ding tsa tsona tseo ke sokang ke disheba tse pedi kapa tse tharo ke dibadile nakong e fetileng. Ke ya rapela, Ntate, hore O nthuse le ho mpha bohlale, hore ke buwe feela seo eleng nnete. Fana ka seo, Ntate. Mme kebe le bohlale ba Hao, mme ha Moya wa Hao o theohele ho rona ka bohlale bohlokahalang. Re hlohonolofatse, Morena, jwalo ka ena e nyane tabernacle mona. Hloonolofatsa moena wa rona mona, Moena Neville, mona, Ntate. Ya sebetsang mona, modisa mona setulong sa bodisa, ya lekang ho kgannela nku tsa Hao ho makgulo a matala, kapa hotswa metsing ho dikgannela tlasa morithi, le ho kgathalla ba kulang le bahlokang le dihlotsa ya fetohileng ngaka ya bona, hore ebe nku tsa sebele. Oho Ntate, ke rapela hore O mohlohonolofatse. Mofe bohlale le tsebo le kutlwisiso. Mme O re thuse ha jwale, Ntate, mme re o neha thoriso ka Lebitso la Jesu. Amen.

63-24 Jwale, ho tse ding mona, ke tla difumana -- tse ding hotswa ho Lengolo -- moo dihlokahalang. Mme jwale, re qala ho se seng, mme re araba ka ho otloloha -- thola tse ngata kamoo o ka kgonang. Ke dumela ha re tla fumana seo, mme re tla disheba hantle mona.

63-Q-8 Potso ya pele, re ya potsong ka ho otloloha: Ke ile ka kolobetswa kele lemo tse leshome le metso e meraro. Na ke lokela ho kolobetswa hape? Jwale, ke potso entle eo. Jwale, jwale, motswalle, ke lesa seo ho mmutse. Hopola, ha ke tsebe... Ho nale enngwe eo ke tsebang ya e ngotseng; hore sena se setle, mme monna eo o ile a nneha yona ka boyena. Mme e mong o ile a mpotsa potso yona eo, mme ha ba ka ba e ngola fatshe, mme kere, "Ha ke fumana sena ka se araba." Empa sena here, Na ke tla lokelwa ho kolobetswa hape? Haeba o bile Mokreste, e sale ho tloha o le lemo tse leshome le metso e meraro, modumedi ho Kreste, ke tla dula feela. Nka se etse seo, haeba Modimo A o hloonolofaditse ka Moya wa Hae ho tloha ka nako eo ...

63-30 Mme kolobetso ke boemo; ke ho -- ho bontsha lefatshe(kapa kopano hore--o nakong) hore o, paki, e paka hore o dumela ho Mora wa Hae le hore O shwele A ba A tsoha ka tsatsi la boraro, mme o ile wa patwa le Yena mme wa tsoha le Yena. Mme bona batho bale ba ileng ba o bona o kolobetswa batla ema le wena kahlolong. O ya bona? Mme mmoho, ha e mong, motho feela, a re, "Na o ile?" "Eya, ke kolobeditswe --lefung la Morena le lepatong la Hae."

64-33 O ya bona, ke nahana kolobetso ... Oho, ke bolela seo hantle feela; ha ke batle ho bolela seo hantle feela ho ya ka wena. Empa ene e otlolohile.. Taelo e nngwe le enngwe ke ya kotloloho. Na ha o nahane seo? ke nnete hore re lokela ho kolobetswa. Jesu o boletse tjena ho Mohalaledi Mattheu, kapa Mohalaledi Mareka 16; Are, "E yang lefatsheng lohle le babolelle Evangedi; mme ya dumelang a kolobetswa o tla bolokeha." Mme ha a buwa le Nicodemus, O ile a re, "Motho ntle le hore a tswalwe la bobedi ka metsi le Moya a ka se bone Mmuso wa Lehodimo." O lokela ho kolobetso. Ke dumela ho inelwa, kolobetsong, Lebitsong la Morena Jesu Kreste, le ho tsoha hape ka botjha ka bophelo, ho tsamaya ka molao wa Modimo. Empa ore, "Moena Bill, na o kile wa kolobetsa motho e mong hape, ya kileng a kolobetswa pele?" Nako tse ngata. Jwale mona--ho nale Lengolo la Tshenolo 2, a buwa le kereke, O itse, "Bakang mme le qale botjha hape." Mme bongata bo hlalosa Lengolo leo ka hore, ho bolela hore o lokela ho kgutlela morao hape. Jwale, haebe o ka hlokomela, motswalle ya ratehang wa Mokreste ...

64-36 Jwale, ha ke hanyetsane le wena mona (O ya bona?), hobane o lokela ho kolobetswa hape. Re ikemiseditse ho kolobetsa mang kapa mang ya batlang ho kolobetswa. Empa ha ree hanane le seo. Ha o batla ho kolobetswa, haeba ele ntho e emeng tseleng ya hao. Ho jwalo. E ya o etse seo. O se dumelle letho ho ema tseleng ya hao; o itlhakise hantle feela ka taba eo. Jwalo ka se ileng sa etsahala ka nako e fetileng mme o ikutlwa hore o lokela ho lokisa seo. Hase lebaka hore na ho etsahalang. O lokisa seo. Hobane o tla fihlela hore o etse seo, mme o ka se tswelle ka seo. O ya bona? O behelle ntho tseo ka thoko ka moo o ka kgonang.

65-38 Mme hao batla ho kolobetswa, tswella pele, ke ntho eo re lokelang ho e etsa. Ke ile ka kolobetsa ba bangata. Empa sena se re kgutlisetsa Lengolong, seo se ne se sa buuwe ho motho a le mong; e ne ele ho kereke. O ya bona, kereke, seo ba se entseng, e lahlehetswe ke lerato (O ya bona?), seo ba neng ba nale sona ho tloha ho qaleng. Mme a re, "E ya o kgutlele morao," qala fatshe. O buwa le kereke, "Ntle le ho baka le kgutlele morao," jwale, ebe, O tla tlisa kandelara.

65-40 Empa ha le batla ho kolobetswa botjha, mme haeba o ile wa kolobetswa o le lemo dileshome le metso e meraro, kapa lemong dife, hobaneng, o ile wa kolobetswa pele.

Empa ho ya ka Lengolo o lokela ho etsa seo, ho nale Lengolo le le leng leo re ka --re ka hlalosetsa batho ka ho kolobetswa hape. Ho Lengolo le le leng ka hare ho Bibele ba ileng ba kolobetswa hape, mme ho nale bao ba ileng ba kolobetswa ke Johanne Mokolobetsi pele Moya o Halalelang O etla. Paulose, ho Diketso 19:5, e ile ya ba bolella hore ba lokela ho ka kolobetswa hape ka Lebitso la Jesu Kreste hore batle ba fumane Moya o Halalealng.

65-42 Jwale, ha o hlokahale hore o kolobetswe ka Moya o Halalelang, hobane o ka fumana Moya o Halalelang ha pelo ya hao e lokile. O ya bona? Hobane ho Diketso 2 Peterose o fana ka mohlala – se kang "Bakang, mme le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho." Empa jwale, ho Diketso 10:49, Modimo om ya fetoha o fa Baditjhaba kolobetso ya Moya o Halalelang le pele ba kolobetswa. O ya bona? Jwale, o ya bona, ke maemo a pelo ya hao. Jwale Peterose, "Na re ka behella ka thoko metsi, ka ho bona hobane sena se etsahetse Moya o Halalelang jwalo kaha ho bile pele?" O ya bona? Jwale a ba laela ho kolobetswa hape ka Lebitso la Jesu Kreste. Yaba Paulose, ho DiketsoActs 19, a re ... Paulose, ha a feta Efese, a fumana barutuwa ba bang, mme a re ho bona, "Na le se le amohetse Moya o Halalelang ha e sale le dumela?" Ba re, "Ha re tsebe ... ha re tsebe hore O se O le teng." O itse, "Le kolobeditswe ka efeng na?" Ba ne ba. B are, "Re kolobeditswe ka kolobetso ya Johanne." A re, "Johanne o kolobeditse pakong a re le dumele ho Ya tlang, e leng ho Morena Jesu Kreste." Mme ha ba utlwa sena, ba ile ba kolobetswa hape Lebitsong la Jesu Kreste. O ya bona? Hore ...

66-47 Jwale, ho sena, ke ... Empa ka hore o kolobeditswe ka kolobetso ya Bokreste o le lemo di leshome le metso e meraro, mme o phetse bophelo ba Bokreste, kapa haeba o ile wa kgutlela morao ka makgetlo... ha ke tsebe kapa ba nale ... Bakeng sa ho backslida, ke lakatsa hore e mong o ne a ka ya--mpotse seo. Empa bakeng la ho backslida, hopola, o backslida letsatsi le letsatsi. Haho tsela eo o ka qobang seo ka yona. Empa o ya backslida ho batho ka kerekeng, empa e seng kapela Modimo... O ya bona? O backslida ho Kreste, empa ha o etse seo ho Modimo. Hobane, ha o--ha o etsa sebe, o ile. Empa o ya wa. Paulose o itse o shwa letsatsi le letsatsi. Na seo ke nnete? O lokela hoshwa letsatsi le letsatsi, ho baka letsatsi le letsatsi, mme ho baka hantle feela nako le nako. O ya bona? Mme ha Paulose ha a etsa seo, jwale le nna ke lokela ho etsa seo le nna. Wena o entseng? Ke hantle feela seo. Jwale re ... Empa jwale, ha-haeba o ile -- haeba o lopolotswe--Madi a Jesu Kreste o hlwekisa sebe, e be—keI ... mme o phetse bophelo ba Bokreste, ke -- nka se nahane seo ele sa bohlokwa. Empa ha o batla seo ho lokile, ho tlabe ho lokile, re tla thabela seo.

66-Q-9 Jwale, ho nale se seng mona: Kereke e tlaba maemong a feng ha Evangedi e kgutlela ho Bajuda? Jwale, motho ya entseng sena, o ne a buwa ka Luka, ... O mpolelletse, moena wa rona mona, o mpolelletse hore one a buwa ka seo, "Baditjhaba ba tla dula maboteng a Jerusalema ho fihlela pheletso ya Baditjhaba." Seo se ho Luka 21:24. Jwale, mamela hantle. Potso e ntlel. Mme ha le bona Jerusalema e kenwa ke dira ka sesole, mme le tsebe tshenyeho e se ele haufi.

Jwale, ha re shebe hantle moo. "Tshenyeho e haufe ya Jerusalema ka sesole." Jwale, ho bile le pherekano e ngata tabeng eo--Empa ho e latela hantle ka histori ka hoya Bibele ...

67-53 Jwale, moena wa MoAdvent, moena wa Seventh-day Advent, bao ba leng ho Jerusalema ba tla tla ka sesole. Jwale, jwale, seo e kaba nnete, 'hobane Lengolo le boletse seo ka makgetlo. Mme ke ba ba kae ba tsebang hore Lengolo le tiisa boporofeta bohle? Hantle feela. Eya, monghadi. Se bolela hantle se etsahalang ha jwale, mme thinya o bake mme o tswelle pele. O ya bona? Jwalo ka ... Mme ke tla nahana ka seo kapele ha nka kgona. Oho, e ya, ke lena le leng ho Luka ... Ho Mattheu 2, le reng, "Mme Jesu O ile a ntshwa Egepeta ho ka tiisa se neng se builwe ke baporofeta, ha bare, 'Ke ... ke bitsitse Mora waka hotswa Egepeta.'" Jwale, boporofeta boo, bo re kgutlisetsa morao, bo ne bo re isa hantle feela ho Israele (e neng e le mora wa Modimo) O montshitse hantle feela Egepeta (Ho fela hole jwalo.) ho Genese le Exoda. Empa ene ne ele -- moo, empa sene se etsahala hape. "Hotswa ho..." Israele ene ele mora wa Modimo. O tseba seo. O bolelletse Faro, a re, "O re ..." O re "O ..." seo a se entseng ka mora wa Hae, hore o tla nka seo ... A ka se dumelle seo, jwale Faro ... Modimo o nkile mora wa Hae hotswa ho Faro... mme... kapa ka lengeloi la kganya bosiung boo. Jwale seo ke ho tiisa seo.

67-56 Mme jwale, jwalo kaha Jerusalema e tlaba, ya hlaselwa ka sesole, empa hantle feela, hostori, e neng ele ka A.D. 96 ha Tite a a ne a hlasela Jerusalem. Empa hlokomela sena hantle feela; o ka bona phapang. Jwale, ke dumela ha Jerusalema ha e tla hlaselwa ke sesole hape nakong ya ho qetela. Empa ke dumela ha sena se leknya hantle Tite, ha tshenyeho e etsahala. Jwale, "Manyala," a neng a buwa ke Daniele, moporofeta ... "a eme dibakeng tse halalelang." Hlokomela, a re, "Ha o bona tshenyeho e etsang manyala a eme sebakeng se halalelang ..." O ya bona, manyala, "manyala" ke "hose hlweke." "Seo se etsa manyala ..." Tshenyeho "a tloswa," ke ho "senya." "Ha o bona manyala ao a eme sebakeng se halalelang ..." Le ile la tiiswa ke Lengolo ha Tite a hapa Jerusalema, a nka ...

68-58 Qalong ya sena sohle, "Nako ya mafelo e tlaba neng? Mme matshwao a ho tla ha Kreste?" Mme ba Mmolella ka tempele, seo se ne sele jwang, e ne e ahilwe ka majwe. A re, "Ho tla nako eo ka yona eo hoseng lejwe le tlang ho leswa le sa fetolwa." A qala a bafa matshwao le mehlolo. Ebe Jesu a buwa jwale, a kgutlela tabeng ya Daniele, ho ka tiisa taba ena, hobane boporofeta bohle bo lokela ho phethahala. Lengolo lohle ha le ya robeha kae kapa kae. Jesu O itse, "Lengolo le ka se robehe." Amen. Mme ke moo ... Ke ya lehodimong? Hantle feela, ke. Lengolo le ka se robehe. Ho lona ba sa dumeleng mehlolong, le tla qoba jwang Lengolo? Lengolo le ka se robehe, e seng ho feta Kreste (hodimo mona), se ka tloswa seo. Jwalo ka mmele wa Hae hodimo kwana, le motsao o mong le o mong wa Mmele wa Hae lefatsheng mona, o tlamilwe. Jwale ha Kreste ... a ... phodiso e Halalelang, matla a tlositswe ho kereke, kapa kereke ya semoya lefatsheng, mme o tlositswe ho Kreste. Ha a sa ...

68-61 Empa oho, ke Sefate sa sebele sa Morara, mme rona re makala. O ya bona? Jwalo kaha Sefate se sisisnyeha, le makala ka tsela eo feela. Na ho jwalo? O motle ha ka kang Mmele wa Hae, oho, diatla tsa Hae tse phutsang madi le dikeledi, le lehlakore la Hae le phutsang, le mokokotlo o metopa-o leketla lefatsheng jwalo kaho Modimo Ntate le mekgwa ya lefatshe lena, ka ho photsa hoo hantle feela jwalo kaha motsamao ka matla, seo se neilwe kereke. Jwalo kaha a boletse, "Ke tla tsamaisa matsoho," mme Mmele wa Hae o sisinyehe. "Eya mona; rera Evangedi," o tla bona kereke e tsamaya hantle feela. Hobane, seriti saka se lokela ho tsamaya ka letsoho. Amen. Na ho feela hole jwalo? Amen. Oho, hle, ha ke nahana ka seo ... Ke eo he, mmele wa Hae o tsamayang, "E yang ka lefatshe lohle, ho bontsha matla A Hae." Ha se lebaka le ha theology le thuto tsa rona dibonahala jwalo jwalo, empa re ya hloleha. Empa jwale letsoho la Modimo-le tsamaya; mehlolo le meeka dibonahala. Hobaneng, hle.

69-63 Jesu O itse, tlase mola re lelekile mademona ... Eseng ho tloha potsong ena, jwale, motsotso feela. Empa Jesu O itse, ha a ne a leleka mademona; A re, "Bara ba lona ba lelekile seo ha jwang?" Ha monwana wa Modimo O leleka mademona, bara ba lona ba leleka seo ha jwang? Ha o fumana seo hantle, re bontshe." O ya bona? "Ha nna ka monwana wa Modimo ..." Amen. Nahana feela seo, "monwana" wa Modimo. Ho nale Modimo ka hodimo ho Kreste; Kreste hodima kereke. Ho nale Modimo, Ntate, o boletse tse itseng; ebe Modimo Mora o tsamaisa monwana serite se latele. "Ha ka monwana wa Modimo mademona a ntshwa, bara ba lona bona ba atebela ka eng?" Sheba, ke batla hore o hlokomele. Oho, ha se lebaka leha lefu le kaba leholo ha ka kang kapa o tshwasehile ha ka kang ke Diabolose, nka feela monwana wa Hae. Oho, hle. Hle. Sheba mahetla ao a maholo a nang le mesifa. Monwana o sisinyeha feela ho leleka mademona. Ke nthwana e nyane ha ka kang diabolosi. O nka feela monwana ho motlosa. "Ha ka monwana wa Modimo ..."

69-65 Jwale, e re ke o bontshe lerato. Empa ha nku e lahlehile, Ha A kaba A sebedisa monwana wa Hae; O mobehile hodima Hae; mme O nka Bojohle ba Hae, matsoho, dinku mahetleng a Hae. E matla, matla haholo ka karolo ya motho mahetleng le kamorao. O tseba seo. Hobane ka matla a Hae a mesifa e ya tsamaya, mme O nka dinku kaofela; beha feela seo sohle mahetleng A Hae, e seng ka monwana, ho leleka hanyane, diabolose wa kgale, empa ke enwa moo a tlang ... Kaofela mesifa ya maoto a Hae, mesifa yohle ya matsoho, a tsamaya hara lehwatata, a nka nku tse lahlehileng mahetleng a Hae. Oho, hle. "Ha nna ka monwana wa Modimo ke leleka mademona, bara ba lona bona ba a leleka ka eng?" Oho, hallelujah. Hle.

69-66 All right, back to the subject.

Empa ha le bona ... sesole Jerusalema se e potile, .. Jwale ha ba leng Judaea ba balehele dithabeng; mme ha ba leng ka hare ho yona ba seke batswa; mme ha ba leng ... ba naheng ... hara. Hobane sena se tlaba--tiiso, ya tsohle tse ngotsweng. Ho madimabe ba pepileng, le ba nyantshang, matsatsing ao! hobane ho tlaba le matshwenyeho a maholo naheng, le ho senyeha ha batho. Mme batla wa ka sabole ya Lentswe, mme batla hapuwa ditjhabeng tsohle: ...

70-67 Jwale Lengolo le hlakisa seo hantle mona. Ntho ya pele, "Ka sabole." Nako ena ya ho qetela e tlaba ka atomic bomb. O ya bona? Empa sena ke ka sabole, mme Bajuda e ile ya etswa makgoba naheng tse ding. Ho ka se hlole hoba jwalo hape; batla bokana hola Palestina kgetlong la ho qetela. O ya bona? Sena sene se bolelwa ka nako e fetileng. Mme hantle feela ho ya ka histori, se ile sa etsahala hantle ka tsela eo. Baile ba iswa ho ditjhaba tsohle. Setjhab se seng le se seng ka tlasa lehodimo se ile sa nka Bajuda. Oho, setjha ka seng, o ya China, o fumana Majuda, e ya Russia, o fumana Bajuda. E ya dihlekehlekeng, o fumana Bajuda. Baqhalane hara ditjhaba, ke eng seo? boporofeta ba Modimo. Modimo O dumeletse seo. Mme Bajuda bao ke baena ba mileposts. Ha o ba bona ...

70-69 Ke ya tseba ke difofu tse etellang tse ding pele, mme bathetsa ka sohle, empa baile ba lahlehiswa ke Modimo hore nna le wena re bone. Ke hantle feela. Empa ke tla buwa ka moya wa boporofeta, wa Bibele, hore hora ya Bajuda ba kgutlela hae. Eya, monghadi. O ile thatafatsa pelo ya Hitler, a bantsha ho la Germany; a thatafatsa pelo ya Mussolini', a bantsha hola Russia. O baisa hohle moo a ratang ha A bantsha. Mme ha A tswa lefelleng e ne le ho pota, ke eng se etsahetseng? Modimo A etela ka dikotlo tse kgolo, seo A tlang se etsa ka ho phetha ka bahlanka ba Hae ba babedi, difate tse pedi tsa mehlwaare Ezekiele mmoho le ba Tshenolo 11. O tla phetha seo hape.

70-70Lebella paki tse pedi tsa Tshenolo 11, "Ke tla fana ka matla ho dipaki tsaka tse pedi, mme batla kwala lehodimo hore pula e seke ya na ka boporofeta ba matsatsi ao. O tla romela dikotlo lefatsheng hape." Ke bao moo ba leng teng, dipaki tse pedi matsatsing a ho qetela. Ke tseba thuto ya kgale ho Selekane sa Kgale le se Setjha. Ho phoso. Ho phoso. Ke tsena dipaki tse pedi; ke hantle feela ho kgutla ha Moshe le Elia. O hlokomele morao kwana se ileng sa etsahala... Moshe, o shwele, empa o ile ho kae? O lokela ho tsoha hape. Mme Elia o ile a tloswa e seng ka lefu. O lokela ho shwa, ho tla bonahala, jwale o lokela hokgutla hape. Mme ke tse dipaki tse pedi.

71-73 Jwale, hlokomela:

Mme batla tsamaya hara ... Mme batla wa ka sabol, ... (temana ya 24) ... ka sabole, mme bohle ba tla iswa bokgobeng tjhabeng tse ding: mme Jerusalema o tla hatakelwa ke Baditjhabas, ho fihlela ... (Amen.) ... ho fihlela nako ya pheletso ya Baditjhaba.

Se tshosang, haho jwalo, ho ka tseba hore nako e lekantswe? Modimo O boletse seo. Pheletso ya Baditjhaba ka nako ya Morena Nebuchadnezzare. Oho, sena se bonahala hantle. Nka senya nako ka ho hlola ho sena, metsotswana feela. Empa hlokomela, e mong le emong o batla potso ya hae. Empa ha re ntse re le tabeng ena, ha re nahane ka seo; hobane seo ke nnete (O ya bona?), ho na jwale. Sheba. Modimo O ile A etella pele Bajuda. Ha ba yaka baeba setjhaba ho tloha ho qaleng; e ne ele batho feela. Mme haba kaba ba eba kereke e ipokeleditseng; e ne ele feela kereke e bitsitsweng. Haho kaba haeba le kereke ya Bajuda; ba ne ba etellwa pele ke Modimo. Yaba ho ya ka dipolotiki, botjhaba, ba rata ho tseba -- hoba le morena ... Mme Modimo A bafa feela morena ho ya kamoo ba batlang. Modimo ke Morena wa bona. Modimo ke Morena wa rona. Ke hantle feela seo. Modimo ke Morena wa Kereke.

71-77 Jwale hlokomela, ha bane ba hapuwa ho ya Babylona ba ne ba ba itekantse le lefatshe ... Ke setshwantsho se setle ha ka kang seo sa ho ka itshwanstho le lefatshe, mme a tloswa, mme batloswa ka bophelo. Kereke e phela jwalo ka lefatshe, e nkile, baetsisa lefatshe, mme sohle, mme ba bolela jwalo ka kereke. O ka se etse seo. Tjhe, monghadi. Bophelo ba hao bopaka seo. Hore o eng ... Jwalo kaha ke boletse ho qaleng, seo o leng sona hao le sebakeng o hlahisa seo wena o leng sona. Seo o leng sona, seo eleng mmele wa celestial kapa wa terrestrial o hodimo kwana, seo mmele wa hao o leng sona fatshe mona se paka seo mmele wa hao oleng sona lehodimong. Naheng ya semoya, o eng, ke seo o leng sona hona mona lefatsheng. Ha o ntse o nale mohopolo wa vulgara jwalo jwalo naheng ya semoya, mohopolo wa vulgar mona. Ha o ntse o belaela, o lakatsa, mme o tsetlella, o naheng ya semoya, seo se bontsha seo. Ha bojohle ba hao bohlwekile, ho bontsha hore o hlwekile pele kwana, o hlwekisitswe, mme se hlakisa seo nama eleng sona. Na ha o bone seo? O ya bona, ke seo he. "Ha tabernakele ena ya lefatshe e wa, re nale e re emetseng." O ya bona?

72-79 Jwale, nakong ena, ya ho qetela, ha jwang maikutlo ana, ho ka bontsha Bokreste ba wela ho e kgolo Babylona jwalo kaha ho etsahetse morao kwana. Mme baile baya Babylona. Na ho fela hole jwalo? Mme Bibele e itse, "Lengeloi la Morena le bitsitse mme lare, 'Tswang hara Babylona, batho ba Ka.'" Pherekano, ke "Ke MoBaptist. Ke MoMethodist. ke MoPresbyterian," pherekano eo kaofela. Haho pholoso. Jwale, o seke wa re ke re batho ba Baptist ha bana pholoso, batho ba Methodist. Ke bua ka seo feela. Ke buwa ka kereke le matla a yona a dipolotiki, ke dipolotiki. Mme ho buwa ka dipolotiki, hobane ole Methodist, kapa Baptist, kapa Presbyterian, kap Catholic, ha bana mabaka le seo. Modimo ha a tsebe seo, mme seo se mane Babylona kajeno. Mme Modimo O epa pitso ya hore Kereke ya Hae e tswe hara bona, a ntsha pelo eo e ntle, ho etsa Kereke ya Hae. Ho hotle ha ka kang.

72-82 Mme hlokomela, naka bolela se seng mona se tshosang, empa ke ... Mamela, jwale. Hlokomela kamoo Babylona ... Se nkileng sebaka--mane Babylona, ha matla a tliswa ho barapedi ba sebele? Hopola, letsoho le tletseng feela, Shadraka, Meshaka, le Abednego, le Daniele, barapedi ba sebele ha ba hapuwa, ha Modimo A ba bitsa--ho ka bontsha mmala wa bona hantle, seo ba neng ba le sona ... Baile ba hatellwa ho ka rapela setshwantsho. Ho fela jwalo? Setshwantsho, ba ile bahatellwa ho rapela setshwantsho, mme ba ne ba lokela ho kgumama pela setshwanstho. Mme ha ba ne ba sa etse seo, ba ne ba qoswa. Oho, ke setshwantsho se setle ha ka kang sa ho ntsha Daniele, Tshenolo, ho tlama seo mmoho le ho bapisa seo ka mangolo o fumana hantle seo kereke eleng sona matsatsing a kajeno. Ke tsela eo Kereke ya Baditjhaba eleng ka teng; mme ke tsela eo Kereke ya Baditjhaba e tlang ho ntshuwa ka teng. Jwalo kaha e tlile e tla boela e tswa jwalo hape.

73-84 Mme bona ka tsela eo a boneng setshwantsho ka teng. Mme hopola jwale, hopola, setshwanstho ... Jwale, sena ke lehae ha jwale. Sheba, ke dumela ha setshwantsho seo Morena Nebuchadnezzare a neng a se entse ene ele sa Daniele, monna ya halalelang. Ha o ka hlokomela, Morena Nebuchadnezzare o ne a se a ile a bitsa Daniele, a mmitsa"Belteshazzare," eo eneng ele modingwana wa hae, mme a etsa setshwantsho--setshwantsho, mme haho ya ileng a lahlelwa lemeng kamora Daniele, jwalo jwalo, mme a re, "Haho ya loketseng sebeletsa modingwana, jwalo jwalo, empa Modimo wa Daniele." e ne ele hantle feela setshwantsho sa motho ya halalelang, mme e mong le emong o ne a lokela ho kgumama. Empa kereke, Shadraka, le Meshaka, le Abednego ... Daniele jwalo ka moetapele, jwalo kaha Kreste ele Moetapele wa Kereke ... Mme ba ne ba lokela ho kgumamela setshwantsho sena. Hlokomela. Mme o hlokomela, nakong tseo Daniele o ne a kgutsitse. Amen. Oho, mme ke tshepa hore o tla fumana sena. Daniele o ne a kgutsitse, a thutse feela, baentse kgetho ya bona.

73-87 Pheletsong ya Baditjhaba, ho tlaba le setshwantsho, mme emong le emong o tla lokela ho ka kgumamela setshwantsho sena. Leha sekaba sa halalela jwang hao ya lokela ho se kgumamela (ho rapela setshwantsho). Jwale, hlokomela. Oho, hle. Hantle pheletsong ya Daniele ho ya kena hape. Ho hotle ha ka kang. Bosiu boo ba mokete oo yaba ho hlaha mongolo leboteng, "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN," leboteng. Mme ho ne ho se ya ka kgonang ho hlalosa mongolo; o ne o ngotswe ka le leme le sa tsejweng. Ho ne ho se ya kgonang ho etsa seo. Baile ba ya batla boradikolo. Bare "ha re tsebe." Baya batla boramahlale le dbalepi ba dinaledi. "Ba nna bare ha re tsebe". Ha re soka re bona puo e tjena, ha re soka re utlwa se kang sena." Empa ho ne ho nale monna. Modimo O ne A na le monna wa Hae ka thoko; Daniele o ne a le teng, a re, "E ya o mofumane," a re, "hobane Moya wa Modimo o ho yena." Jwale Daniele a tla a qala ho bala le ho hlalosa leleme le ngotsweng leboteng, mme a fana ... Ho ne ho ngotsweng? Tjhe, "Oho, o bokwe, O morena, ya phelang ka ho sa feela," empa ke ...... bohale, bohlale, ka ho molatola. A re, "O beilwe sekaleng."

74-93 Sheba, ke yona tsela eo. Jwalo ka matla a maholo a tlisa Mmuso wa Baditjhaba, jwale matla a maholo a nka Baditjaba. Mobuso o ile wa fediswa ke matla a maholohadi; e ya ho matla a sa bonahaleng. Mabota a Jerusalema a tla dika-dikwa, a tla... E ne ele... "Baditjhaba ba kena ho fihlela pheletso ya Baditjhaba." Yaba Modimo o fetohela ho bona. Amen. Oho, hle. Oho, metswalle, ke lakatsa hore le fumanennete (Na hao bone?), ho na le beke feela (O ya bona?), jwaale re ka kena ka seo hantle feela Mangolo.

74-95 Seo, hlokomela, mamela-mamela seo se etsahetseng. "Jerusalema e tla bokanelwa ke Baditjhaba ho fihlela ka nako ya pheletso ya Baditjhaba." Taba ya--ya Tite, yaba e ya kena, ho kena Jerusalema. A re, "Jwale, o utlwile ka manyala a fetohang ditshila?" "Yeah."

"Jwale, ke nakong eo Baditjhaba ba kena."

"Yeah, re ya utlwa seo," barutuwa.

"Jwale, Baditjhaba ba nale mmuso wa bona."

"Hantle feela." "Jerusalema e tlasa puso ya Baditjhaba?" Eya Mongahadi, BaRoma, ba asa ntsane ba nale karolo--mane Jerusalema. Mme sena se qadile morao kwana ka manyala a ileng a fetoha tshenyeho hore Daniele a buwe ka seo.

74-97 Wale, A re, "Nako eo e ya atamela, hobane ba ilo hahola ka lehare tempele lwe ho kenya MaMoslem a Omar, a tla ema bakeng sele seng le MaMohammedans, Baditjhaba. Mme setla ema moo." "Baditjhaba" ho bolelang "mosedumele." Seo ene e se Kereke eo. Bao ene ele Baditjhaba (See?), bo mosedumele. Jwale, mme seo se tla ema ho fihlela pheletso ya Baditjhaba. Ebe pheletso ya Baditjhaba, Kgosana eo E kgolo hara batho E leng Kreste, pheletsong ya seo. "O tlile ho bona," ho Daniele, "Eo moriri wa Hae o nengh o le mosweu jwalo ka boya (jwalo kaha re Mmona ho Tshenolo 1), ho nako e kgethehileng. Mme kahlolo e ne ele ka hare ho Buka ha e bulwa. Dibuka (plural) e ile ya bulwa mme ha shejwa hara Dibuka, ntho dine di ngotswe moo." Sheba, Dibuka diile tsa bulwa, "A Mmona A etla, mme dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome di Mosebeletsa," bahalaledi batla le Yena. Na ho jwalo, ho Daniele? "Mme Dibuka tsa bulwa," eo ke Buka ya Bophelo, "mme e mong le emong a ahlolwa ho ya ka mesebetsi ya hae, moetsadibe, a ahlolwa. Mme Buka ya bulwa," eo eneng ele Buka ya Bophelo, "mme emong le emong a ahlolwa."

75-100 Jwale, hlokomela, kamehla hopola, ditsamaya ka boraro. Hao sa, o kopanya dintho mona. Ho ne ho nale dihlopha tse tharo tsa batho ba tswetsweng lefatsheng; ho ne ho nale batho ba mekga e meraro ho qaleng; ho tlba le mekga e meraro pheletsong. Ke eng ... Jesu a kgutla ka dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome, ba Mosebeletsa. O ya hopola ha A re, "Ha se ntho e nyane hore o ka e nka ... kapa ntho e sa tlwaelehang le ho nka tshebeletso le mathata a hao molaong, na ha le tsebe hore bahalaledi batla ahlola lefatshe na?" Bahalaledi baahlola lefatshe. Hallelujah. Ke nahana ka seo, hle. Ho Mmona A etla ka bongata bo Hlatsuweng Mading, topollo ya bongata ka Boteng ba Hae, Monyaduwa ...

75-102 E seng batho feela balokileng, ba ka se fetwe ke tsoho ya pele ya bafu. Bibele e re, "Mme bongata boshweleng ha botsohe ho fihlela lemotse sekete difetile." Na ho jwalo? Bao ke bao mabitso a bona a ngotsweng Bukeng ya Bophelo ya Konyana empa ba latotse kolobetso ya Moya o Halalelang. Bakgethwa ba kena pele. Kgetho e nka batho ba bangata. Oho, hle, moena, e lopkela hoba batho ba jwang? Ke rata ho phela hara bongata. Ha ere behelleng boima bohle ba dibe ka thoko. Ha thaka le leng lere kapa le etsa se seng, morapelle mme o tswelepele. A ke o shadime feela ho Modimo. Haho se motho ya ka etsang seo, o entse seo. Hotlaba le bongata botlang ho kgethwa ka mokgwa oo batla kena le hotswa le Kreste ka lemo tse sekete, mme batla ya kgalalelong le Yena hape. Ha tsoho ya bakgopo e fihla, ebe bongata botla ema ... Kamora hore bongata bofete, ebe Kreste O tla tla, mme pheletsong ya dilemo tse sekete O tlatla le Kereke.

75-104 Kreste o tlile ka makgetlo a mararo. Kgetlo la pele O tlile ho Kereke ya Hae. Na ho jwalo? Kgetlo la bobedi o tlile ho e amohela. Kgetlo la boraro O tla le kereke ya Hae. O ya bona? O tlile ho e lopolla; O tlile ho e hlwibila, nakong ya matshwenyeho; A kgutla le bongata, A phela hara bongata. Mme Morena e Moholo le Mofumahadi batla ho ahlola. Kahlolo ya terone e tshweu; Dibuka tsa bulwa. Mme balopollwa baeme mo, Moya o Halalelang wa Modimo O phelang, o eme moo ka botle ho ka ahlola. "Buka tsa bulwa; kahlolo e ile ya bewa ka thoko, mme bohle baahlolwa." Bao ene ele baetsadibe. "Mme Buka e nngwe ya bulwa," e seng bakeng sa Monyaduwa wa Moya o Halalelang; a ka se nke seo, hobane o hlwibitswe. Ha o tlatsuwe ka Moya o Halalelang kajeno hoseng, mme matla a tsamaya ka hohle mmeleng, seo se tla le etsetsa molemo o jwalo? O se o ahlotswe, mme o amohetswe, mme o tlatsuwe, mme wa lokisetswa dibakeng tse phahamileng le Kreste Jesu. Jwale e fetoletswe hantle feela.

76-107 "Bao A ba bitsitseng, O ba lokisitse; bao A ba lokisitseng, A bahalaletsa." Mme motho e mong le emong ya lopolotsweng lefatsheng hoseng hona tla ka tlasa Madi a Jesu Kreste, a tlatsuwe ka Moya o Halalelang, O nale Bophelo bao sa feleng ha a no timela, mme o se a le dibakeng tsa lehodimo le Kreste Jesu, mme a ka se tle kahlolong. O se a bolokehile, na seo ha se setle? O ya bona? O se a lopolotswe, o dutse dibakeng tse phahamileng le Kreste, mme o se a lokisitswe, o se a halaleditswe. O re, "Moena Bill, na Lengolo le bolela seo?" Jesu o boletse seo, kapa, Lengolo le entse jwalo, kapa mongodi. Paulose, o itse, "Bao ba lokisitsweng, O se a ba Halaleditse. Bao a ba lokisitseng, A ba lokisetsa; ho bao A ba lokisitseng, A ba lokisetsa; bao a ba lokisitseng, O se A balokisitse." Ke eng? Oho, hle (Ntshwarele.), ka ho lokiswa. Jwale ha re tletse ka Moya o Halalelang, re se re lokisitswe, ho nale mmele o lokisitsweng, mme sena se fedile haholo. Bao a ba lokisitseng, O se A lokisitsweng. Seo ke neng ke se bolela nakong e fetileng, kotloloho le ho se otlolohe. Hoja kene ke nale thuto e lekaneng ho ka tiisa sena, empa ha ke kgone ho ka fumana sena. Ke tseba seo ke buwang ka sona, empa ha ke kgone ho ka hlalosa seo.

77-111 ... Lewatle le Lefubedu le ntho tseo tsohle, Majuda A ruile, ebe seo sohle se tla hlaha hape. Yeah. Batla tla hantle feela, metse ya lefatshe. Russia e tlatla, e re, "Re lokela hoba le seo. Ke uranium le sohle moo; re nale seo." Mme jwalo kaha batheoha, ebe ntwa ya Armageddon e ya qala. Seo setla etsahala jwalo kaha Modimo A ne a emetse bana ba Israele felleng le ho lwana hape. Empa seo setla etsahala ho fihlela pheletsong ya Baditjhaba. Mme ha nako eo e fesdile, o ya tloswa.

77-Q-10 Jwale, ka tlhahiso yaka ka boikokobetso, wena motho ya ratehang ya botsitseng potso ena, ho ya ka mohopolo waka ka sena: Dinatla tsena e ne ele bo mang ka nako eo? Jwale, Josafase ... Hantle feela kereke e jwalo. Ke motho wa bohato ba tsela ya bosupa, mme ha ke kgathalle thuto eo e nngwe. Ke nahana hore ke ntho e makatsang haholo Evangeding. Empa ka nako, ke nkile buka kapa tse pedi. Jwale, ka ho sebetsa le batho ka bonna, re tseleng ele nngwe kaofela, re batho feela. Mme ke lebohela seo. Bibele e re, "Batho feela ba amohela seo ka potlako." Diaristocrats, ebe hoba le batho ba bang. Empa batho feela, jwalo ka rona feela, batho ba ratang Modimo, ha vba sena se sengata sa lefatshe lena, ba nal;e malapa a bona le bana ba bona feela; re rata Modimo hoo re yang kerekeng kamehla, re fana ka mmele ya rona bakeng sa Mmuso wa Hae, j.j. Re ya Morata, re tla etsa seo sohle; ke batho feela ba utlwang seo. Mme hontse hole jwalo le kajeno: batho feela ba Moamohela ka thabo. Jwale, morui o nale ntho tse ngata tseo a nahang ka tsona. O ya bona? Mme lethaka le senang letho, le sitwa ho utlwa. Empa batho feela banyatsehang ba ya Moutlwa ka thabo.

78-115 Mme jwale ho Josafase, mongolo wa hae, o itse... Jwale, ke ena tlhaloso ya seo "bara ba Modimo" ba nka baradi ba batho. O re meya eneng e wetse lefatsheng ... Jwale, le ya tseba ho Tshwenolo 11 kapa-7 ... Tjhe ntshwarele ... 12, mosadi ya emeng letsatsing... "Drakone e kgubedu mohatla wa yona o potile boraro badinaledi tsa lehodimo mme wa dihulela lefatsheng." Re hlokomela hore Satane tshimolohong o ile a qala mmuso wa hae naheng tse leboya a etsa horer dibe ntle haholo--ho feta kamoo Mikaele a leng ka teng, mme o ne atla etsa ntwa lehodimong. Mme a hula karolo ya boraro ya mangeloi le yena. Na ho jwalo? Ke lona lebaka leo o fumanang hore ke karolwana feela. Ke bolela hore lehlakoreng--le--lehlakoreng--lehlakore le lenyane la batho hoseng hona, tseleng ya Bokreste, batho ba tswetsweng ka Moya o Halalelang, hobane ba--ke--ke karolo e nyane feela. Ho fela hole jwalo.

78-118 Mme hao ka lebnella meya e tswang ho Genese e hlahang moo, lebella hantle feela ka hloko, ke kereke e ntle haholo. Sheba hantle feela ho Kaine; e lebelle kajeno. E theoha hantle feela, e theohela ho Bafarisi. Mme ke mekga e mmedi ya bona: Bafarisi le Basadusi. O ya bona, e tsamaya hantle feela, mme o lebelle hantle feela BoCatholike mme le metsamao e jwalo, ka baka tse ntle haholo. Empa lebella Abele ka bikinyana eoe e nyane ya konyana(Bona?), ka e tlwaelehileng ... Sheba tseo ka nako tsohle ha Jesu. O shebe seo hantle ho theosa le Lengolo, o ya bona ha jwang. Re phela hantle nakong ya kereke e bitsitsweng, e nyane eo, ka bofubedu jwalo ho theosa le Bibele hantle jwalo ka tlhatsuo ya Madi.

78-120 Hlokomela. jwale, bana "bara ba Modimo," ho ya ka nna, hantle feela ... Ntle le ho se dumellane kapa ho sebetsa kapa hore Josafase o ne a sa tsebe seo a se bolelang, empa ene ele motho jwalo ka nna. Ha se lebaka hore boradikolo bareng, e ne ele motho feela. Mme ntho feela ke hore o ile a etsa patlisiso Mangolong a kgale feela, mme jwalo jwalo feela, le nnete ya kgale, le jwalo jwalo; empa o ne a nale tse fetang tseo re nang le tsona kajeno, Moya o Halalelang. Jwale, o ne aya ka mohopolo wa hae feela. Empa erona re nka sena ka mohopolo wa moya. Bao "bara ba Modimo," ha ene ele mangeloi ... ke dumela hore ho jwalo. Mme ke dumela hore ...

79-122 Jwale, Josephus o boletse sona seo, empa o itse, "Baikgatella, ho nama ya batho, mme banka--le--baradi ba batho." Jwale, re kopane mopna hara batho; re fapane mona hoseng hona, banna, basadi, le banana le bashemane ba banyane; mme ke buwa sena hore batho ba baholo batle bautlwisise seo. Empa ha.. A re ha mangeloi a lakatsa baradi ba batho, ha jwang banna ba phelang le basadi, baikgatella hara nama ya batho ... Mme bainkela baradi ba batho. Jwale, ke--ha ke dumele seo. Ke dumela sena, hore ba ne batswalle Kanana, mme bane batswalletswe--sehlopha sa Kaine se ile sa romelwa naheng ya Node. Mme o ne a nale letshwao ho ne hose ya ka mmolayang, ka baka la polao ya hae--ya ngwanabo. Empa hao ka hlokomala, esita le BaIsraele ba ile bafumana ba babang ba batho bao ha ba fihla moo. Ba ne ba le baholo haholo, mme a re ba ne ba shebajhala jwalo ka marutle ka hodima bona. Na ho fela hole jwalo? Makgolo kgolo a dilemo kamora seo, dinatla, mathaka a maholo. Mme ka nako e nngwe ba ya itlhahisa -- ditopo tsa bona, mme bafumana hore ba baholo.

79-124 Jwale, ke nahana hore seo se hlaha ... Jwale, ke ena thutonyana yaka e fokolang. Ke mathaka a kereke. O ya bona? Ke dumela hore Kaine ene ele mora wa Satane. Ke ya tseba hore o hanana le seo; kereke yaka e nale seo. Empa entse ele... Ho fihlela Modimo A mpontsha se seng, ke-ke dumela seo (O ya bona?), e ne ele mora wa Satane. Hobane ha ke kgone ho nka seo e seng sebaka se senang Modimo, moya wa ho bolaya o tswa ho Modimo. Tjhe monghadi. O lokela ho futsa ntatae, mme ntatae ene ele ... Ha Satane a fihlela serpente ... Mme serpente ene e se noha ka nako eo; thohako e moentse noha. O ne a tshwana le motho; o tsamaile hantle feela. Mme o ne a na le mosadi enwa mane, mme a etsa bohlola bona bo ileng batlisa mora wa hae Kaine, tlhaho ya ntatae. Mme ke dumela hore sebata sene se tshwana le motho; se tsamaya hantle feela kaho otloloha, mme ke moo dinatla tsena diileng tsa hlaha teng. Yeah, ke hantle feela. Jwale, seo ke mohopolo waka feela, mme ke-nka nna kaba ke phoso. Ke monahano waka feela oo. O ya bona? Empa ene ele dinatla.

79-126 Mme ha o ka hlokomela, Modimo A eme kapela Adama le Eva, A re, "Ke lentshitse leroleng, le tla kgutlela teng. Ke ... Mme hobane le tlisiste--le mamela--o mametse sebata ho nale monna wa hao, wa tlosa bophelo lefatsheng, o tla tlisa bophelo hape lefatsheng." Mme o itse, "Serpente, maoto ha a tlohe (O ya bona?); ha o sa tla kgona ho tsamaya hape. Mme hao satla hlola oba sebata hape; o tlaba noha. Mme o tla hahaba ka mpa, mme o tla ja lerole."

80-129 Ke hona moo ke nahanang hore... Kaine, kamora hore tlhaho ebe mpe ho yena a ileng a phela, jwalo, ka phoofolo, e ileng ya phela le mosadi enwa, e neng e ka monna, thaka le leng le leholo... Mme a ya moo bana ba hlaha ho yena, mme dibata, tse lakatsang thobalano jwalo ka ntata bona tshimolohong, jwale dibata tseo tsa lakatsa dintho, mme tsa inkela baradi ba batho. Ho jwalo feela. Mme ke eng se tlisitseng mathaka ana, hantle feela, sena se tlile hantle ka mothapo. Hopola, moya o na o la o neng o phela mola morao o ntse o phela le kajeno.

80-131 Sheba seo kajeno. Jwale, re nale batho naheng ena bao ... Jwale, ha ke ... Sena ... ke MoAmerica; le ya tseba le lona. Empa ereng ke le bolelle; sena ke setjhaba se fatshe haholo mane hola Paris, France, seo nka se tsebang lefatsheng. Se fatshe hona, Hobaneng, esita le batho ba mane Afrika, hola--hola Sweden le hodimo mona, bare, "Ho etsahalang ka lona lefatsheng MaAmerika? Na ha le sa hlonepha basadi ba lona? Hobane dipana tsohle ho diradio, tsela tsena tse ditshila, dipina tsa basadi. Ha le hlomphe basadi na?" Kaofela dipina ke basadi, thobalano,ditakatso le ntho tse jwalo. Ke hobane Diabolose o nale seo. Ke hantle feela. Hollywood ya kgale le ditelevisione le tsohle disututsa manyala ao ohle a senang Modimo, le tsohle tseo. Ka basadi ba tsotsdeng le tseo tsohle. Ke hantle feela se qadileng morao kwana, seo se fella hantle ka tsela eo. Ke maswabisa dihlong.

81-134 Mme mokokotlo wa setjhaba ke basadi, haho tluwa mekgweng. Mme o roba bomme ba hao, o robile setjhaba. Re nale basadi naheng tse ding batsubang, le ntho tse kang tseo, le banwang whiskey, batswella ka tsela e jwalo, ka ho lahleha. Monna e motjha a leka ho fumana mosadi wa hae eo eleng morwetsana, ha se ya ata seo, o tla lokelahoya ho ya kgale kereke ya Moya o Halalelang a fumane e mong; mme ke hantle feela seo, moo batho ba nkang karolo ya seo, mme ka ho hlompha jwalo. O ka nahana hore sena ke bohlanya, empa lebella hantle feela o bone hore ho etsahalang, mme o bone hore hase nnete seo na. Ke maswabisa dihlong. Ho lokile. Ho ne hole teng bara ba Modimo ... NJwale hlokomela ... H ke tsebe kapa ...

81-137 Ke nale potso kajeno; bare, "Hobaneng, Moena Bill, Bibele e re Eva o itse, ke nale mora hotswa ho Modimo.'" Hantle feela. O ne a lokela ho bolela seo hantle. Modimo ke Yena feela Mmupi. Yena ... Modimo O entse Diabolosi. Haho jwalo? Modimo O entse Diabolosi. Modimo O entse lengeloi le leng le le lemg le weleng. Na ho jwalo? Hobaneng, hantle feela. Seo ene ele kgetho ya lona, e seng ya Hae Modimo. O o bopile; o etsang ka seo? O tla ahlolwa jwalo ka ona. Ke eo taba he. Hantle feela.

81-138 Bao ene bara ba Modimo, empa ba wele mohaung mme ba fetoha dinatla tsena tsa batho, mme tsa matha kamora takatso. Yare ha ba bona basadi, ba ya kamora bona. Hobaneng, bantse ba le teng le kajenore. Bobe ba America bo tletseng... Monna ya senang Moya wa Modimo, a ka nka ngwana ho tswa diatleng tsa mmae a mojabela. Ntle ho Modimo, ha a betere ho feta phoofolo. O ntse a nale bophoofolo, sebopuwa se senang Modimo sa tlhaho. Monna ya nang le ... Bare, "Bodumedi bo o nkile ... jwale monna ya hlanyang ka bodumedi." Bodumedi ke ntho feela e ka behang motho mohopolong o nepahetseng, e leng hore, bodumedi ba Jesu Kreste. Nka tiisa sena ka Bibele hore ha o mohopolong o nepahetseng ha o le siko ho Kreste. Ho jwalo. Seo se matla haholo, empa nka tiisa seo ka Lengolo. Ho feela hole jwalo. O fetoha phooofolo, ka ditakatso, le ka ntho tsohle ho fihlela o fumana Jesu. Ke Yena feela.

81-140 Jwale, ke tla dumela hore batho baithuta haholo, mme ba leka ho kenella hare, le ho leka ho nahana haholo, mme ka nako tse ding bafapane kelello ka baka la ho bala haholo ka baka la ho uthuta ka Morena. O lese seo. Ha o lokele ho etsa seo haholo. Ntho e nngwe feela eo o ka e etsang ke ho ratana le Yena, mme o tswelle ho morata. Amen. Ha se ho o etsa hore o etse se seng kapa hoba seo o seng sona mme o dumelle Modimo ho etsa mosebetsi; inehele mme o Modumelle, thaba bina jwalo.

82-141 Bibele e re, "Tsohle dilokile ho bao ba ratang Modimo." Jwale eba le bonnete ba hore o ya morata; ke ntho feela eo o lokelang ho e tseba. Amen. Morate o tsamaye le Yena. Ore, "Morena, ke ya O rata; O ya tseba seo." "O rata seo?" "Tjhe, Monghadi, ke ya o rata, Morena." O ya bona? O re, "Jwale, ha o rate... hoba moreri e moholo? Na hao rate ho etsa ho itseng?" "Tjhe. Jwale, Morena, ke eng... Ha o sa rate ke, ke tla. Ha o sa ... Amen. Ke tlaba hantle moo, hantle ka yona kereke e na." "Jwale, jwale, ke dumela ho etsa sena hantle feela setlang ho etsahala ka kereke." "Ha ke kgathale hore batho ba reng; ke rata ho tseba hore na ho tla etsahalang, Morena. K etla dula le Wena, seo o Mpolellang sona ho se etsa ke tla se etsa. Ke barata kaofela, hantle feela." "Jwale, jwale, o ya tseba Kgaitsedi mang mang; ha a morate." "Eya, ke ya tseba, Morena. E ya, ho feela hole jwalo. Ke ya morata." "Hobaneng?" "'Hobane o ya morata, le hore le ho nna. Mme ke lokela ho Morata, mme hobane ele Wena ya moratang ka ho nna." Whew. Seo se tla fumaneha. Empa ke nahana hore ene ele tsona dinatla tseo tse wetseng mona, ka ditakatso. O ya bona?

82-Q-11 Na "bara ba Modimo" ho bolelwa Mangeloi kapa meya e tswang lehodimong? Eo ke potso e botsitsweng. Ho lokile. Ke dumela hore ene ese Mangeloi. O ya bona, e ne ele batho, bara ba Modimo, jwalo kaha Lengolo le bolela. E seng Mangeloi, e ne ele bara ba Modimo. Mme ba tloha lehodimong hotla lefatsheng, mme bakenywa ho nama, e seng ho hatella ho yona. Ke dumela hore nama kaofela e tswetswe ka thobalano ntlo ho Jesu Kreste. Ke dumela tswalo ya borwetsana e kileng yaba teng e bile ya: Jesu Kreste. Mme ha ke dumellane le Josephus ho seo, ho dipale. Empa ke dumela hore ene ele bathohadi meya ya batho. Mme ke dumela hore hantle feela bantse bale teng le kajeno, ba teng mona Jeffersonville kajeno, tsona dinatla tseo, kadi takatso, meya e senang Modimo, e phelang ka hare ho batho. Jwale, ka tsatsi le leng batla shwa; mme haeba ho nale moloko o mong ntle ho ona, batla kena hantle feela dieteng tsa bona. Hopola, Modimo O nka motho wa Hae e seng Moya; ke ona Moya oo O Halalelang ba ileng ba o fumana ka tsatsi la Pentecosta. Ke diabolose eo ka sebopeho sa borapedi a etsisa Kreste, ke yena diabolosi eo ka hare ho kereke kajeno, a apere diaparo. Mme ha ba hlokehe hore baapare... Ha ke bolele diaparo mmeleng ya bona; ke bolela moyeng. O ya bona, "Hobaneng, matsatsi a mehlolo a fetile; haho ntho e jwalo ..." O buwa ka Bafarisi ba sejwale, hantle feela.

83-151 Leha ele hore, Bibele e re, "Ba tlaba le sebopeho sa borapedi, empa ba latotse matla a jona. Le bajwalo o bafuralle; tloha ho bona. Tloha; tloha ho bona." E ntse ele bara ba Modimo, empa ba wele. O ya bona seo se bolelang? Babang ba bona ke baruti; ba bang ke madikone; ba bang baholo; ba bang babishopo, ka mokgwa oo ba ka kgonang hoba ka teng. Empa Bibele e re ...

83-Q-12 Jwale, ke tlilo araba potso, moena, eo o mpotsitseng yona. E mong ore: Moena Branham, ke rata ho tseba sebaka moo naka dulang fatshe mme ka re "Monna enwa o na le Moya o Halalelang o etsa sena le sane, kapa mosadi enwa o nale Moya o Halalelang o etsa sena le sane." Haho tsela eo o ka tsebang ka yona lefatsheng. Ho jwalo feela. Haho tsela lefatsheng eo o ka tsebang ka yona. Modimo ke Moahlodi; ha re baahlodi. O ya bona? Rera feela Evangedi; e phelang ...

83-154 Thaka le leng le ile latla ho nna ka tsatsi le leng; ke ne ke rera ka ... kere ka bosiu bo bong. A tla ntlong yaka; a re, "Moena Branham, moena, ke rata ho... ke rata ho lahla dibe tsaka. Ke rata hoba Mokreste." A dula setupung. A re, "Ke utlwile ka batho ba bang, monna ya phahameng ya tsebahalangng ka lebitso la Billy Graham." A re, "Ke ile kopanong tsa hae mm are, 'Bohle baratang hoba Bakreste, phahamisang matsoho a lona le amohele Kreste jwalo ka Mopholosi.' Jwale ka phahamisa letsoho. A re, 'Jwale, emang le rapele.' Jwal;e ka sala ka rapela (Ntshwarele.) -- kamoo nka kgonang." A re, "Mme," a re, "haho se ileng sa etsahala." A re, "Yaba ke ya ho kopano ya Oral Roberts." Are, "K ene ke ile ka utlwa ka yena, mme ka utlwa ka thabo e fumanehang." A re, "Ka ya ho Oral Roberts mme ka mmotsa, 'WKe lokela ho etsang hore kebe Mokreste?' A re, 'Kgutlela moo ...' ka mmolella hore kene ke phahamisitse letsoho kopanong ya Billy Graham. A re, 'O dule ka phapusing eo ho fihlela o ba o thaba o buwa ka diteme.'" A re, "ke ile moo ka rapela ho fihlela ke buwa ka diteme." A re, "ka tswa empa ha sebe le phetoho."

84-157 A re, "Mme ka ya kopanong e nngwe, mme ba mpolella hore ke lokela ho tiisetsa pele, ka lokela ho hlwekiswa le ho hweletsa le ho fumana thabo haholo. Jwale ka rapela ka rapela ka hweletsa, empa ho ntse ..." Ka re, "Moena, tsohle tseo kaofela ke nnete, e nngwe le e nngwe ya tsona dilokile. Ho phahamisa hlooho, ho buwa ka diteme, ka ho hweletsas, ke dumela ho se seng le se seng seo ba se boletseng, empa seo ha se lebaka. O ya bona, ke ho amohela Motho Kreste Jesu." O ya bona? O ya bona, hase ... Ntho tseo ke nnete. Ho hweletsa, ho buwa ka diteme, ho matha, ho hweletsa, ho lla, ho rapela, e ng kapa eng, ke tse latelang kamorao. Ntho ya pele ke ho amohela. O ya bona? Jwale haho bopaki bo bonahalang. Hobane motho o ya lla? Ke bone ba bangata ba lla, le ho, lla dikeledi tsa kwena, mme ele moetsadibe hape le ho feta.

84-160 Mamela, Jesu ha a na letho haese dinku feela. Na ho jwalo? Modisa O tseba nku tsa Hae. Na ho nale emong ya kileng a lla kamona? Moena, o lokela hoba modisa ho ka tseba phapang. Podi e tla lla hantle feela jwalo ka nku. Uh-huh. Ha podi ya kgale e lle moo, mme nku e nyane ka hlakoreng le leng "Baa," mme ebe "Baa," yona ela. Mme ke utlwile tlase mane aletareng sello sa e llang, "Oho Modimo ..." e lla ka tsela e jwalo, "Oho Modimo ..." mme podi ka nako tsohle. Ke hantle feela. Ho hweletsa? Jwale, hle, ke ba bone bahweletsa... Mme ba matha hohle baya hodimo le fatshe bahweletsa...

85-162 Jwale, o re, "Moena Branham, ha o dumele ho lleleng." O seke wa bolela jwalo. Hantle feela, ke dumela ho lleleng. Empa kere ha se bopaki (O ya bona?), hobane bobedi ba ya lla. Ke ba bone ba hweletsa kamoo ba ka kgonang. Eya, monghadi. Mme ka ho lla jwalo feela ... Ho nale tsela e telele; o tseba seo ke se bolelang. Ke ba utlwile ba buwa ka diteme, mme ha ba qetile ba ye baphele bophelo bo ratwang ke bona, ho etsa feela se seng le se seng. Seo ene ese ponahatso. Empa o re, "Jwale, o kgahlano le seo." Tjhe, haho jwalo, lekgale. Ke dumela ho buweng ka diteme; ke mpho ya Modimo ho kereke. Ha nka tlosa seo ke tlabe ke tlosa karolo ya Modimo. Ha ke nka leleme laka ke lentsha--hotswa molomong, nka sebe le mmele o feletseng. Mmele wa Jesu Kreste o nale leleme. Mmele wa Jesu Kreste o nale diteme; mme o tlosa seo, o tlosa karolo ya Kreste. Empa o ka se re ke mmele. O ya bona, o ya bona, o ya bona?

85-165 Empa ke ho amohela Motho Jesu, mme tsena tsohle ditla dikopane. Ha karolo e nngwe le enngwe ya mmele wa hae hoseng hona, ha sehlopha sena se senyane, ha o ka hula lesira mme motho e mong le emong kamona a amohela Motho Kreste Jesu, ho ka sebe le ho, lahleha; ho ka sebe le phehisano. Ho tlaba hantle feela le ho utlwahala. Ho bane o tla dumela sena le sane, empa ke ne ke tla thapela sena le sane, o ka ... O ya bona? Ho jwalo feela. Jwale, Jesu a re, "Le tla batseba ka tholwana tsa bona." Mme tholwana tsa Moya ke lerato, thabo, kgotso, mamello, ho loka, ho tshepahala, le ho itshwara. Jwale, Ike ya ... ke tla o neha seo ke se nahanang ka bopaki boo ke nahanag ka bona ba Mokreste, ho nale se seng seo ke se tsebang. O tseba hore ke eng? Ke boinehelo ba moya, motho eo kamehla a lakatsang Modimo. Ka bonolo a ... Motsheare le bosiu--ha ba kgone ho emela seo. Ba lakatsa ho etsetsa Modimo se seng le se seng. Ba tletse lerato la ho etsa seo moya o lakatsang nnete, ho ikokobetsa nako le nako. Bibele ere, "Eo ya tswang ka dikeledi o tla hlokolwa hape, ka thabo, ho tliosa kgotso." Na seo ke nnete? Ntho tseo kaofela ...

85-167 Jwale, sheba, haho ena le ... ka kereke ena ... Ha nkare, hoseng hona ho nale sehlopha se seng le nna ... Modimo O re, "Jwale sheba, William Branham, Ke tla o etsa hore o ikarabele sehlopheng seo sa batho, seo o ba bolellang sona. Jwale, o rata ha kaopfela baka hweletsa?" "Hantle feela, ke rata ha ba ka hweletsa." "Na o rata kaofela ha ba ka buwa ka diteme?" "Ke rata e mong le emong wa bona." "Na o rata kaofela ha bona ha baka tantsha Moyeng?" "Ke rata e mong le emong wa bona." "Ho lokile, jwale, ho lokile haholo, empa o ne o ka rata ha ba ka ba eng?" Uh-huh. "Nka mpa ka ba le kereke e nang le sello sa ho batla Modimo; le matlong a bona, badulang ba le thapelong, mme ka ho ikokobetsa, mme baleka ho tlisa batho ho Modimo, mme baetela dipetlele, le ho etela bakulang, le ho leka hore batho batle kerekeng hantle feela. Nka mpa kaba le seo; leha tse ding dilokile, ke tsa kereke."

86-170 Empa ha ke nale seo, ke tla beha seo pele. Hobane ha o nale seo, tse ding ditla etsahala. Uh-huh. O ya bona? Ha o nale seo, ha o ka lapela Modimo feela, ho hweletsa ho tla nka sebaka. Ha o lapetse Modimo, ho buwa ka diteme ho tla tla. Ha o lapetse Modimo ha kalo, o tla nne o tswellepele ho molapela, ipoloke. Jwale, o tla ipona ka tsela e nngwe, hopola feela, hlokomela feela, hore ho nale moya o mong o itshunyang moo. Dula hantle mona pela Modimo, ikokobetse, ka moya o lapileng. Eba wa kgale ...

86-171 Nka tiisa ka Bibele hore kgetlo la pele ha Lengeloi la Modimo le ya le tshwaya ka Moya o Halalelang le ne le tshwaya bao ba llang feela ka baka la manyala a hara motse: Ezekiele 9. Na ho jwalo? Ho beha letshwao diphatleng tsa bao ba llang ka baka la manyala a etswang hara motse. Jwale, ke rata ho o botsa potso. Ke tla o botsa potso ena. (Jwale, re tla kwala ka potlako kamoo nka kgonang.) Ke eng se tlang ho etsahala kajeno ha Moya o Halalelang o kena hara Jeffersonville, New Albany, le Louisville, ho ka tshwaya bao ba malapeng a bona ba llang, "Modimo O rometse tsoseletso, ho ba lapetseng ho kopana le yena. Oh Modimo, sheba dibe tsa metse. Oho, hoo haho tshose, Modimo? Oho, na O ka se romele tsoseletso Modimo. Romela e mong ho ka rera, romela e mong. Oho Modimo, ha Moya o Halalelang ... "Moo--O tla qala ho tshwata kae? Nahana ka seo?

87-173 Jwale, "Jwale, Moena Branham, o bolelang?" Ke bolela sena, mme ke bolela sena ka ho otloloha, re tsamaya hantle feela. Ke dumela hore letsatsi leo le se le tla feela; bao ba keneng. O ya bona? Mamati a ya kwalwa; ha o sana morwalo oo. Kopano tsa Billy Graham ditletse hara naha mona, le Oral Roberts, le kaofela ha rona. Re llile, mme re rapetse, le ho rapela, le ho etsa tsohle. Empa o ya bona, mamati a ya kwalwa. "Ha ya ditshila" Ke bolela hotswa Lengolong, "a tswelle ka ditshila. Ha ya lokileng, a tswelle pele. Ya Halalelang, a tswelle pele." Mme ke dumela ha menyako ya Baditjhaba e tla kwalwa. O ya bona? Letsatsi, nako, selemo se ya feela, jbammalwa hape ba ya kena. Lebaka le etsang hore ho sebe le kopano e jwalo, haho sello sa meya. Ha le na morwalo oo.

87-176 Ke hopola lemong tse malwa tse fetileng. Le ne le utlwa kamehla ka mmooko o teng hara Tabernacle. Seo ha se ya ka phetha sa etsahala hape, leha nyane. Empa hape ya eba; pitso ya Modimo ho kereke ya Hae. Ke ba bone ba lla tlasa aletare bosiu bohle. Ke kene matlong, mme o ba utlwa hao nyoloha, bale ka phapusing tsa bona tsa ho robala, banna le basadi, ba lla, "Oho Modimo ..." Le ne le ka ba bona batsamaya hara kereke, mme ke ne ke bona piano e qala ho bapala, "Jesu Mpoloke kele pela Sefapano," mme dikeledi leketla marameng, o ya tseba. Kena ka hare ho kereke ena, o kene ho e nngwe kereke, mme o ba utlwe moo, "Hona le Sediba se Setle ..." "Oho Modimo, pholosa moshemane. Boloka moradi waka; o lahlehile, Morena. Ka kopo."

87-178 Hao sa fumana seo hape. Ho etsahalang? Moya wa Modimo o tlosuwe. Jesu O buwile mantswe a na, a nahana ka sena, hore lerato leo ... hobane lerato la ba bangata ... le tla fokotseha. "Ka baka la bokgopo, lerato la ba bangata le tla fokotseha." O ya bona? O ya bona, le ya hatsela, le ya sutha ... Lerato le ya tloha. Mme ba kena hara eng, e ba sebopeho feela; ho letsa piano haholo hodimo le fatshe, le ho thetheha "Ho bokwe Morena. Hallelujah. Ho bokwe Morena." O ya bona, jwalo feela, ke se bopeho. O seke wa ithetsa (O ya bona?), ho ithetsa feela. O ya bona, ha se lebaka ho fihlela ka ... ke ya ka tsela ena, Ke buwa ka ... Jwale, ha ke buwe ka Tabernacle; ke buwa ka se fumanehang mona United States. E fetoha sebopeho, jwalo kaho bapadisa. Mme meya eo e llang, e fedile. Oho moena, kgaitsedi, Modimo, e ba le mohau ho rona, jwale, Modimo eba le mohau.

88-180 Sheba tsoseletso tsena tse ngata mona, mme Evangedi e rerwa hantle feela ka ho otloloha, ke ... Eshebe kajeno, jwalo kaha tsoseletso e kwalwa feela, ba ya tloha. Na o ne o tseba? Ere ke bolele sena. Ha ke tsebe hore ke hobaneng ke sa kgone ho tloha ho sena. Empa sheba, Jesu o itse, "Mmuso wa lehodimo o tshwana le monna ya nkileng letloha a le lahlela ka lewatleng. Mme ha a le lahletse, a tshwasa tse ngata tsa lewatle, hantle feela. A nka dihahabi; dinoha; dihlapi tsa mefuta, le tsa metsi, dihlapi. O ya bona? Mme ke dumela ha letlowa ...

88-182 Jwale, sheba. Kgudu ke ena le hlapi. Kgudu haho kamoo e ka etsang ke kgudu; e bile yona ho tloha ho qaleng. Ka tlhaho ke kgudu mme ke phetho seo. (Jwale, hopola, ke itse ke ya ......) O ya bona, ke kgudu ho tloha ho qaleng; jwale ke kgudu. Ke noha ho tloha ho qaleng; ke noha ha jwale. Haele waterbug(sehahabi se seng se phelang lewatleng) ho tloha ho qaleng ... Mme ke dumela hore letloha le lahletswe, ho fihlela hlapi difella kaofela. Ke lona lebaka le etsang hore, "Yeah, ke tshwere seo. Yeah, ho bokwe Modimo. Ke batla ho bolokeha. Ho bokwe Modimo." Mme matsatsinyana kamora moo, "Oho, Liddie, o tseba hantle hore seo ha se sona--ke matlakala kaofela. Ke nahana hore ne ele hona mona." Hobaneng? Tlhaho mona ke waterbug ho tloha ho qaleng; e ne ele serpente, ho qaleng. Hlapi dintshitswe feela lewatleng. Letloha le tla oma. Jesu o tla tla; O tla ntla nka hlapi tsa Hae. O ya bona seo ke se bolelang? Oho, ha ho nale karolo ya Bokreste ho wena, haho nale takatso e nyane ka ho wena ya ho sebeletsa Modimo, itshwarelle ka seo hoseng hona ka pelo ya hao yohle.

88-186 "Bara ba Modimo ba inkela baradi ba batho." Hantle feela ene ele bara ba Modimo. Kajeno entse ele bara ba Modimo, empa ke bara ba weleng ba Modimo, ba bang ba bona, Ho ya ka Lengolo (Whew.) Ha jwang ba ka buwang Lengolo. Ke bara ba Modimo. Le ya tseba, Satane ene ele monna ya letsohong le letona la Modimo. Le ya tseba, o tseba haholo ka Lengolo ho feta--ho feta ratheologi--ratheologi o feng kapa o feng lefatsheng matsatsing ana. Re buwa ka seo ... O shebisa diseminare tlase, haholo ya Baptist tlase mona e reng"Jesu Kreste o tswaletswe Romeng, kapa lesoleng la MoGermane." Ke nale buka e buwang ka seo; ke rata ho le bontsha yona ka le leng. Ho lokile.

89-Q-13 Kapele, Exoda ... Oho, ha ba fumane seo ho fihlela. Ke tla le fumanela seo. Ke ya tseba hore ke nka nako e ngata. Kaofela leka ntshwarela metsotswana feela? Na lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete e bolelwang ho buka ya Tshenolo, ke Bajuda ba leng ... bao etlaba karolo ya tlhwibilo? (ho feta) Hase Israele, ho qaleng ha ...... (Ntshwarele.) ... ho ya ka nako ya ... ntshwarele, motsotso feela ke tla fumana sena. Sena se ile sa kena; sena se ile sa kena pampiring. ... se tlang ho etsahala ka lemo tse sekete ka Kreste monna eo a ka phela hantle thaka leo. Eya, monghadi. Jwale, motsotso feela pele ho moo. Potso ke hore: Ke dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene, bao re leng karolo ya teng ... ke batla ho lokisa se seng mona, hoba feela le nnete ... O ya bona, dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene ... Na dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e metso, tse bolelwang ho Tshenolo, tsa Bajuda e tlaba karolo ya kereke e hlwibitsweng? Na dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene... Jwale, ke... ke ... ke batla ho tlosa sena mehopolong 'ho tloha ho qaleng. Na dikete tse lekgolo le mashome a mane le metso e mene, tse bolelwang ho Tshenolo, ke Bajuda bao eleng karolo ya kereke e hlwibitsweng? Ke rata ho hlalosa sena pele. Dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso emene ke karolo ta Bajuda, empa e seng kereke e hlwibitsweng. O ya bona? Sheba jwale ho Thsenolo 6, o tla bona. Jwale re tla fumana karolo e nngwe--lehlakore le leng mona. Hlokomela dintho.

90-194 Ho lokile, sheba mona jwale, Tshenolo 6, jwale, ke hona moo ke fumanang seo. O ya bona? Jwale, re tlilo qala; o tswella pele o ya buwa ka bakalli ba dipere, jwalo jwalo, a tswa. "Ha a manolla..." Ha re kene temaneng ya 9 ya kgaolo ya 6 ya Tshenolo.

Mme ha a manollotse tiiso ya botshelela, ...

Ke phoso; ke ho kgaolo e seng yona. Ke ho kgaolo ya 7.

... kamora tsena ka bona mangeloi a mane a eme kgutlong tse nne tsa lefatshe, ...

Oho, ke potso e ntle ha ka kang, mme ke nako e nyane ha ka kang e re nang le yona ho ka kena ho sena re nale thapelo ya bakulang.

... kamora tsena ka bona mangeloi a mane a eme kgutlong tsa lefatsh, a tshwere meya e mene ya lefatshe, hore moya o seke wa foka lefatsheng, kapa leha ele lewatleng, kapa difateng.

Mme ka bona Lengeloi le leng le theoha lehodimong, le tshwere tiiso ya Modimo O phelang: ...

Oho, e ba le bonnete, e na ke potso e ntle. O ya bona? Jwale, seo ke setshwanstho se bonahalang; Johanne o dutse hole le lefatshe ha jwale, Moyeng, a sheba lefatsheng. Mme a bona mangeloi a eme kgutlong tse nne tsa lefatshe, a tshwere meya e mene ya lefatshe. Jwale, "meya" ka hare ho Bibele... ha ke na nako ya ho ya hara Mangolo bakeng sa hao. Empa re ka kena hara sena. Haeba seo sesa arabeha hantle, ke tla kena ho kena ho seo. A mane ... "meya" ka hare ho Bibele e bolela "ntwa le matshwenyeho." Jwalo ka nakong ya Jobo, o ya hopola, meya e tla fatshe--mme ya nka bara. Mme le tseba hore ke bolela ka eng; ke--ke--ke mathata. O ya bona?

... mme ka bona meya e mene ... (mangeloi a mane kapa manqosa a mane)...a ne a eme hlakoreng le leng...kapa kgutlong tse nne tsa lefatshe, a tshwere meya e mene ya lefatshe ...

... mme la hweletsa ka lentswe le phahamileng la re ho mangeloi a mang, a neng a neilwe ho hlokofatsa lefatshe le lewatl. (Jwale, seo ke hotla ha Morena, seo a buwang ka sona. O ya bona?)

A re, le seke la hlokofatsa lefatshe,le ha ele lewatle, leha ele difate, ho fihlela re tshwaya bahlanka ba Modimo diphatlengs ... (bahlanka).

91-199 Jwale, hopola, Kereke hase bahlanka ba Hae. Re bara ba Hae, e seng bahlanka ba Hae. Bajuda haesale ele bahlanka ba Hae. Kereke ha e yaka yaba bahlanka ba Hae; e bile bana ba Hae. O ya bona? Bahlanka:

Mme ka utlwa palo ya bona ... batshwauweng: mme ba tshwauweng ele dikete tse lekgolo le mashome amane a metso e mene ba merabe yohle ya bana baIsraele. (Jwale, sheba, kaofela Bajuda.)

Jwalo, lebella.

Lelokong la Juda ele dikete tse leshome le metso e mmedi...lelokong la Reubene... leshome le metso e mmedi ... lelokong la Gade ...l eshome le metso e mmedi

... Asere ... leshome le metso e mmedi... Mme ho ... Nepthali... leshome le metso e mmedi ... (jwalo jwalo ho theoha.)

... Simeone ... leshome le metso e mmedi ... Mme-mme ... Asere ... leshome le metso e mmedi ...

Mme ... Zabulone ... leshome le metso e mmedi ... Mme ... Benjamine ... leshome le metso e mmedi ...

Maloko a leshome le metso e mmedi a Israele, jwale leshome le metso e mmedi kaofela ke bokae? Dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene. Jwale, hlokomela, meloko yohle ya Israele. Jwale hlokomela, e ne ele bahlanka ba Modimo. Jwale, mohlomong nka hlakisa sena. Jwale, hlokomela.

Kamora tsena ... bona,mme, mme ka bona bongata, boo hoseng motho ya ka kgonang ho ba bala ... (Jwale, sehlopha se seng ke sena mona. O ya bona?) ... ba ditjhaba tsohle, ... mefuta yohle, ... maleme ohle, le batho,baeme kapela terone, le ka pela Konyana, baapere bosweu ... ba na le ... Konyana,baapere kobo tse tshweu,le di palema matsohong a bona; Mme ba hweletsa haholo bare, ... (Mamelang kopano e na ya Moya o Halalelang.) ... Poloko ke ya Modimo ya dutseng teroneng,le ho Konyana. Mme kaofela Mangeloi ... me a potile terone, mme ka baholo ba bane le dibupuwa tse nne, ... ba wa ka difahleho, mme barori Modimo, Ka hore, Amen: Tlhoriso, ... kganya, ... bohlale, ... ka teboho, ... tlhompho, ... matla, ... tokelo, e newe Modimo O phelang kaho sa feleng. Amen. Mme e mong wa baholo ... (Jwale, hlokomela, jwale, e ne ele... Johanne o ne e le ponong.) ... e mong wa baholo a re ... a nkaraba, a re ho nna, Ke bomang bale... (Jwale, Johanne ene ele Mojuda mme o bone maloko a leshome le metso e mmedi a Israele; o ne a batseba) ... Empa ke bomang bana ba kobo ditshweu? mme batswa ho kae? Batswa ho kae? Jwale, o bone Bajuda; o batseba ka bonngwe; o batshwaile hotswa ho meloko mme ke dikete tse kae tse neng ditshwauwe. Empa ke bomang, dipuo, le baditjhaba? Bane batswa ho kae? Mme kere ho wena, Monghadi, o ya tseba.

Johanne, ka mantswe a mang, "Ha ke tsebe moo batswang teng. Ke Mojuda, mme ke eme mona, mme ke bona -- batho baka ke ba bona mona."

Mme a re ho nna, Bana ke batswileng matshwenyehong a maholo, ... (O ya bona?) ... matshwenyeho a maholo, mme bahlatswitse diaparo tsa bona, mme badihlatswitse mading a kwenyana ... (e seng maloko a dikereke) ... empa mading a Konyana. (O ya bona?) Jwale ba ka pela terone ya Modimo, mme ba Mosebeletsa bosiu le motsheare tempeleng: ...

92-202 Jwale, ke ho kae moo Mof. Branham a ntshebeletsang teng? Ka tlung. Ke Monyaduwa. Mof. Neville, ke moo a dulang teng: ka tlung a o sebeletsa. Ke hona moo Monyaduwa a leng teng, e seng mohlanka, Monyaduwa o ya sebetsa.

... ka tempeleng: mme ba ... Ya dutseng hodima terone batla tsamaya le Yena. Mme ha ba sa tla lapa, ... (Balahlehetswe ke dijo tse mmalwa, e se eka, haba yaka baetsa seo, ha bane ba le moo) ... ha basa tla hlola balapa,leha ele lenyorwa ... kganya hae satla hlola e kganya, leha ele motjheso.

Hobane Konyana e hara bona mme e bafepa nako le nako... (Motsotso feela) ... sediba sa metsi a kollang: mme e tla phula ... dikeledi tsohle ... (Ke sehlopha se llang.) ... mahlong a bona. (O ya bona?)

92-203 Jwale, hlokomela, bane ba lapile ebile banyorilwe, mme ba lla, le ho bokolla, mme bakopa, batswa matshwenyehong a maholo (bare, "sheba sehlopha sa bathethehang; oho, baya hlanya.") ... Oho, hle. Yeah. O ya bona? Empa baya lla ba ya kopa; haba ya dula feela le ho omella. Mme baya lla le ho kopa. Mme baya bona, e ne ele ba maloko ohle, dipuo, mefuta yohle. Jwale, 144 000 ya Bajuda. Abrahama e ne ele mohlanka wa Modimo. Bajuda e sale ele bahlanka ba Modimo. Baditjhaba ha ba kaba ba tloha ele ba Hae bahlanka.

93-205 Jwale, hanyane ... ke lokela ho potlaka, hobane ke sa nale tse pedi kapa tse tharo dipotso. Mme ke tla potlaka kamoo nka kgonang, mme ke sa leke ho feta tse ding dipotso. Empa ke tla kgutla hape bakeng sa tsona ka Sontaha se tlang (ha Morena a ratile) mme re nke nako re le ho tsona. Empa sheba. Jwale, a bona kgutlom tsohle tse nne tsa lefatshe. Ho nale Lengeloi kgutlong ka nngwe ya lefatshe. Jwale, o re, "ke nahanne hore le tjhitja." Seo ha se etse hore le seke laba le kgutlo tse nne. O ya bona? Ho lokile.

93-207 Jwale, "Kgutlong tse nne tsa lefatshe, a tshwere meya e mene." Ka mantswe a mang, mona meya e fokang ke dintwa le matshwenyeho. Sdeo se ile sa etsahala neng? Ha se yaka sa etsahala ho fihlela ka Ntwa ya Pele ya Lefatshe. "Batshwere meya," mme ba ne ba sokola, batla ho nka seo. Mme jwale, ke mona hotla e nngwe. Jwale, ha o ka hlokomela le ho sheba Lengeloi lena, Ke lona lane le hlahang ho Ezekiele 9, ha batho bahlaha ka dihlomo ho hlasela Jerusalema le ho bolaya Bajuda. O ya hopola? O itse, "Ema hanyane. Ema hanyane. Emisa seo, ho fihlela o kena motseng o tshwaya ba bang." Na haho jwalo? Kamora ho etsa seo, yaba o dumella hore ba bolawe. Qoso eo ene ele ka Tite. Jwale, o ya bona, ke lona Lengeloi leo hape, le hlahang botjhabela, hotswa moo Jesu A tlang ho hlaha teng, mme le nale Tiiso ya Modimo o phelang.

93-210 Jwale, letshwao la Modimo O phelang? Oho, seo ha se sa tlooba tshitiso lefatsheng kajeno. Ba bang bare ke ho boloka letsatsi la sabbatha, ba bare ke sena. Empa Bibele e re ke Tiiso ya Moya o Halalelang wa Modimo. Baefese 4:30 e re, "Le seke la swabisa Moya wa Modimo oo le tswauweng ka ona." Le ya bona? Ho lokile. Ke Moya o Halalelang. Jwale ke eng se tlang? Jwale, sheba. Oho, ha ke nahana ka sena, pelo yaka e ya tlolaka. Jwale, O itse, "Batshwere meya e mene (ka mantswe a mang) re tshwaya bahlanka ba Modimo (Bahlanka, Bajuda.)." Johanne a fetoha a re, "Ke bone 144 000 e tshwauwa." Jwale, meya ya qala hape, mme ene e ka kwahela lefatshe ntwa ya Armageddon e ne e lokela hore ebe e qadile ho Ntwa ya Pele ya Lefatshe, empa...

94-212 Jwale, ke lokela ho fumana Lengolo le leng mona. Jesu O buwa ka batho bao, O itse, "Ba bang ba kena haho setse hora, mme ba bang ka hora, mme ba bang ka hora ya leshome le motso o le mong." Jwale, lona bao le leng ba semoya, bala mahareng a mela, hobane ke lokelka ho potlaka jwale. Jwale, sheba. "Kena, le batho bahora ya leshome le motso ole mong." Mme hantle feela ... Jwale, ba bang batlileng pele ba fumana peni, mme ba bang batla ba fumana peni, mme batho bahora ya leshome le motso o le mong ba fumana peni yona ela bapele ba e fumaneng. Ho jwalo? Hora ya leshome le motso o mong ... Jwale, hlokomela, Bajuda ka ho latela. Jwale, ha Ntwa ya Pele ya Lefatshe e tla, e ile ya nka Bajuda ka nako e ntle; batlala hohle. Jwalo ka Lengolo le ileng la balwa pele, tsela eo ba tletseng ka yona lefatsheng; ba tletse hohle. Mme meya ke ena e tla ho Jerusalema, hohle, ntwa ya lefatshe.

94-214 Mme a re, "Butle. Emisa seo, ho fihlela re tshwaile bahlanka ba Modimo." Mantswe a mang, "Re ba kentse hohle ditjhabeng, hohle, ka ho bakenya, hobane ba hantle feela ka hara tiiso 144 000. Emisa seo." Mme Ntwa ya Pele ya Lefatshe e emisitse hantle feela kgweding ya leshome le motso o mong ya selemo, letsatsing la leshome le motso o mong ka kgwedi eo, hora ya leshome le motso o mong, batho bao ba hora ya leshome le motso o mong, pitso ya ho qetela ya Bajuda. Mme etla feela batla fumana kolobetso ya Moya o Halalelang moo morao kwana ka tsatsi la Pentecosta, ba kolobetswa ka tsela yona eo, le sohle, hora ya leshome le motso o mong ha ba kena. O ile a re, "Tshwara seo ha jwale, ho fihlela batshwauwa." "O tla tshwara seo ho fihlela neng?" "Ho fihlela re tshwaile bahlanka ba Modimo." Jwale, re tshwaya Baditjhaba ba tshwauwe, tdikete atisa ka dikete tsa ho qoswa le matshwenyeho; batshwauwe. Empa ema motsotso, ema motsotso. Se dumelle motho ... O seke wa dumella se seng se etsahale pele re tshwaya bahlanka." Mme a tshwaya 144 00. Mme meya ya bulelwa.

94-218 Jwale, hlokomela, mme haesale Ntwa ya Pele ya Lefatshe e feta ho bile le diqoso tse ngata kgahlano le Bajuda. Ha hlaha Hitler bakeng sa Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe, mme ha a etsa seo, a qala ho ... Eng? O ne a tla harola lefatshe lohle ka lehare. Haho jwalo? O ne a tla leharola ka lehare, mme hantle feela. Eya o ne a tla etsa seo. Sihle sene se lokela hoba tlasa BoCommunism. Le ya hopola ha bane ba batla ho nklenya tjhankaneng mona? Ke ne ke rera ntho e kang yona ena ...... Hall ka bosiu boo (E, monghadi.), kare, "Ka re ho tlaba le tse tharo isms. Mme batla nka sohle kadi ism, mme tseo ism ditla tlisa qoso ho Jesu Kreste lefatsheng hape." Ho feela hole jwalo. Seo ene ele Communism, mme Hitler le Nazi, jwalo jwalo; mme ha jwang Fascism ya Mussolini, mme Hitler, le Stalin. Ka re, "E nngwe ya sona e tla etsahala. Ha ke tsebe hore ke efeng, empa ke dumela hore ke ya Leboya." Hopola hantle ntho tse tlang ho etsahala tseo ke rutileng ka tsona mona; mme Moena Mahoney, lona bohle hotswa morao kwana le tseba seo ... Mme bare, "Ha lwe rera seo ..."

95-221 Mme ho sena N.R.A. ntho ena, ka re, "Seo ha se letshwao la sebata, hase lona. Ke boipelaetso ba bodumedi, e seng seo." Ka re, "Seo ke ho lokisetsa batho feela, le hore batsebe hore seo se qadile. Hantle mona qaleho ya matshwenyeho; a qala hona mona. Hantle mona ke ha nako ya ho kwala e atamela. Jwale, hlokomela, moo ka nako eo ..." Jwale, qoso ya tla ho Bajuda, mme ba qala ho baqosa ho tloha ho ditjhaba tsohle ba baisa hape Jerusalema. Na ho fela hole jwalo? E mong le emong, ba ya hona moo ... Mme o tlaba le 144 000. Sheba hanyane ho Tshenolo moo Johanne ...

95-223 Bohanon tlase mona o itse, "Ha ke kgone ho bala Tshenolo." A re, "Ke moo Monyaduwa a emeng Thabeng ya Sinai." A re, "Ho ne ho nale Monyaduwa moo." Mme A re, "Ho ne ho nale Monyaduwa, le metsi... drakone e tshwela metsi ka hanong la yona ho etsa ntwa le yena mosadi." A re ... ke itse, "Monghadi. Bohanon, ntho ya pele ke hore, o nale ntho e seng yona, o e bitsa Monyaduwa." Ka re, "Bajuda batla ema Thabeng ya Sinai, 144 000. Monyaduwa o buwa hantle, o ne a le lehodimong le Jesu. Mme drakone e neng e tshwela metsi ho etsa ntwa le peo ya mosadi," E ne e le sehlopha se setseng mona, e seng seo. O ya bona? Peo e setseng ya mosadi, kereke e hlwekisitsweng, ntle le kolopbetso ya Moya o Halalelang, ke bona bao a lwanang le bona. O ya bona?

96-225 Ke bana moo ba leng teng, maloko ao a mararo. Kamehla bahlahella hantle ka boraro mohopolong. Mme re bona sena, ho pota, 144 000 e potile Monyaduwa. Mme ke karolo fela e setseng, ke bana moo ba leng teng; ke ba na Bajuda; ba na batshwauweng 144 000. Ke bana bahlwekisitsweng ba hana Moya o Halalelang. Kereke e tla qosa kgahlano le... Kereke ya Roma e tla ba qosa. Empa Monyaduwa a se a hlwibitswe ho ya lehodimong. Ke, babeuwe hantle feela ho ya ka Bibele e bolela. O ya bona? Jwale 144 000 ke Bajuda bahlanka ba Modimo. Mme ha Evangedi ya Moya o Halalelang e rerwa bakeng sa bona, mme baamohela kolobetso ya Moya o Halalelang hantle feela jwalo kaha baentse ho qaleng, pheletso ya Baditjhaba, kereke e se e tshwauwe, tlhwibilo e ya tla.

96-227 Letsatsi la tlhwibilo, Evangedi e rerilwe hohle, hara Baditjhaba, ho ka hulelwa moo, ho leka ho hula hlapi e nngwe le enngwe ho kena. Mme ba shebe, e kgolohadi ...... Ho ne ho tletse dihahabi tsa lewatle le dikgo, jwalo jwalo. Hang kamora tsoseletso bakgutlela lefatsheng hape. Hlapi e tshwasehile hape. O ya bona seo ke se bolelang? Evangedi e rerilwe. Ha o sa ba utlwa ba lla hape, ha ba sa tshwenyeha, ha ba sa lla, ballela Moya o Halalelang. Barata ho kena, ba beha matsoho a bona hodima makgolo, mme batswella ho tantsha, mohlomong, kapa se seng se kang seo hantle. Ho lokile, empa seo ke tekanyo feela.

96-229 Motho Kreste Jesu a hlahisa ntho ya sebele, mme a boloka motho a ka bolokeha ho Kreste ho fihlela A kgutla. Ke eo moo a leng teng. Mme jwale, mme ke lona lebaka le etsang hore ba lle; le mati le ya kwalwa. Molaetsa o tswile; ke nako ya ho qetela, tse mmalwa ho ka fumana seo ho kena Mmusong wa Modimo. Mamati a kwetswe. Ebe ke eng se etsahalang? Bajuda ba lokela ho fumana Moya o Halalelang le Lebitso la Jesu Kreste. Hammoho le ho qoswa; moo, hang feela ha Moya o Halalelang o baemela, baamohela kolobetso ya Moya o Halalelang. Kereke ya Baditjhaba bahlwibitswe. Mme bao ba hanneng, mme ba tsamaya tlasa tokafatso, drakone, matla a Roma, e tshwela metsi, e tlang ho kopanya Communism, le ho qosa kereke. Bajwalo hantle.

97-231 Oho, moena, ha re bona seo se etsahala, ke lona lebaka le etsang hore ke rapele. Ke lona lebaka le etsang hore ke lle ho Modimo, "Morena, e re ke kene ho Bajuda bao. Ere ke qale tlase mona ho Africa, ke sebetse le karolwana eo ya Baditjhaba le Mohammedans. Ere ke ye mane India ke hlahise Morena Jesu Kreste ka matla a Hae, le mehlolo, kolobetso ya Hae, ntho e nngwe le enngwe, le Moya o Halalelang." Jwale ha ba fihla Jerusalema ... Moena Beeler, sena ke seo re neng re se kopa. Ha batla Jerusalema le ho ema moo, mme bare, "Jwale, ha Jesu ele Mora wa Modimo A motsosa bafung, O tseba dintho hantle feela jwalo kaha a tsebileng pele; O hlahisa bophelo bona boo. Mme ha A etsa seo, le tla Moamohela jwalo ka Mopholosi?" Mme A bontsha ka matla a maholo dintho le matla a tsoho, O na le matla. Baetsa seo, bare, "Jwale, lona ba Moamohetseng jwalo ka Mopholosi ..." Ke hopola hore dikete tsa bona. Bare, "Moya ola O Halalelang ka tsatsi la Pentecosta hona mona."

97-234 Ebe jwale Evangedi e ya qala ka nako eo e kgutlela ho Bajuda. Ebe hoba le tsoseletso ho Bajuda ka dikete tse leshone la dikete ... 144 000 ka Mmuso wa Lehodimo, batla tiiswa ke Lengeloi. Kwe tshepa hore hotswa Botjhabela. Ke tsela eo hotswa ho rona, ka letshwao la Hae letsohong. Ebe, oho, ke batla hoba teng moo. "Ke bone diqoso le matshwenyeho moo, mme ke lelekile Bajuda kamoo nka kgonang. Mme bakgutletse morao. Bajuda ba bangata mane United States (bao baka se phonyoheng) base ba amohetse Moya o Halalelang. Empa ke nale bohle ba 144 00 ba kolobeditsweng ka Moyeng o Halalelang." Mme hantle mona, hang feela ha Lengeloi la ho tshwaya le qala ho tshwaya ba 144 000, monyako wa Kereke ya Baditjhaba o kwetswe, mme Moya o Halalelang o ya ho Bajuda. Mme batlaba le tsoseletso e tlang ho tlala lefatshe lena lohle. Hallelujah. Mme matla a Moya wa Modimo hara Bajuda. Oho, ho thabisa ha ka kang. Whew. Oho, hle.

98-Q-14 Ha re shebe kapele. Isaia, re nale bara ba Modimo. Jwale, ha re bone. Ke BaIsraele ba sebele ... Sheba haebe le ka bona seo, moena. Ke... E ne ele seo; o entse seo ka makgetlo. Ho ya tjhesa ... sheba enngwe ha o batla, ka kopo... : Na taba ya ho batana ha marumo a Isaia e tlang ho etsahala-ka lemo tse sekete-sa ho busa ha Kreste, hom nale se tliswang ke motho ka tsela tse ngata tsa bodumedi bo botjha? Leha e kaba o mang, moena kapa kgaitsedi ... E kare ke mongolo wa monna. Empa leha hole jwalo, leha e kaba o mang, o nepile. Ke nakong eo mohoma o otlanang -- kapa marumo a otla mohoma. Seo se tla tlisa puso ya lemo tse sekete. Mme bodumedi boo ba sejwale jwale ho ruta batho ka Mmuso wa Modimo ... E tlaba nako eo Modimo a tlang ho hlaha ka yona ka Botho ba Hae ka matla a maholo, ho batho ba baholo badumelang, mme batla fumana matla a maholo a ho lokisa bara ba Modimo. Hallelujah. Ho ka sebe ho bile le nako ya ho bala, ho ngola, arithmetic. E tlaba matla a tsoho ya Jesu Kreste. Ebe lefatshe ha le satla qala ntwa.

98-240 Setjhaba ka seng kajeno, matla ohle, mmuso o mong le o mong o taolong ya Diabolose. Bibele e bolela jwalo. Mme le leng la matsatsi ana e tlaba mmuso wa Morena le Kreste wa Hae, mme o tla busa ka lemo tse sekete hodima lefatshe. Le ho hlwebila kereke... Hantle feela, ke hantle feela, mmadi ya ratehang.

98-241 144 000 ke bahlanka ba Hae. Palo eo e ngata eo hoseng ya ka kgonang ho e bala ... Bongata boo hoseng ya ka bobalang ba Baditjhaba. Motsotsofeela jwale, ntho e nngwe hape. Ha ke ... Ke tlaba le thapelo ya phutheho. Sheba mona, ke nahana hore sena ke sa bohlokwa. Ke rata ho rapella bakulang, empa re tla potlaka. Ho nale ditshonolo, re tla tswella feela. Ke rata ho botsa se seng mona. Na ho nale se seng? Ke tla lokela ho nka sena le ho fumana sena ka Sontaha, ke nahana jwalo.

99-243 Sheba, metswalle, ho sena, ho hotle ha ka kang ... Sheba, ke batla hore le tadime hantle, tmotho ya botsitseng potso ena. 144 000, jwale, bao ke bahlanka; batla sebeletsa. Ha o ka hlokomela, ka ho otloloha, ho Mangolo a kgale...Hangata o shebe seriti ho fumana ntho ya sebele. Ho feela hole jwalo. Sheba morao kwana, o ya bona ke eng ha jwale. Jwale, ke hoya kwana le kwana ka Sefapano, mme o shebe seo eleng ntho ya nnete ka seriti. Empa ho nale, e ne ele ho itshwarella ka Sefapano; re ne re lokela ho sheba ho bona seriti, hore re tle re bone hore Sefapano se tlaba jwang; jwale ho hlokahala hore o tadime sefapano, ho ka sheba hore seriti se ne sele jwang. O ya bona? O shebe hore na Kreste o ne a le jwang pele hwane ha a sale lefatsheng; o ne a le ha jwang. Seo ke seriti sa Hae. O ya bona seo ke se bolelang? O ya tseba, qalong ha ke ne ke hlalosa seo, ke sona seo. Jwale, ha ke sheba morao kwana, ke lokela ho sheba seriti ho ka bona hore na ke eng, sefapano e ne ele eng.

99-245 Jwale, pele ho ne hole teng sebe Israeleng, mme ho ne ho nale monna wa leloko la Levi. Bahula marumo a bona, mme batsamaya le Moshe ho ya ditenteng, mme ba bolaya sohle seo eleng sebe. Na seo ke nnete? Modimo a sheba fatshe, "Hobane le entse seo le Nkemetse, kaofela -- tsohle ditla lesebeletsa. Le kene hantle ka hare ho tempele jwalo ka bapriesta." Na seo ke nnete? "Le dule hantle feela ka hare ho tempele, mme kaofela batla tlisa boshome ho le hlokomela." Na seo ke nnete? Oho, hallelujah. Haeba le ka bona hore tempele e ne ele eng, BaLevi bao ene ele Monyaduwa. Jwale, ha sebe se phela ka letsohong, Balevi ba ntsha disabole tsa bona. Monyaduwa ya tswetsweng ka Moya o Halalelang o eme moo, o re, "Jesu Kreste ka ho otloha Jesu Kreste ka ho sa otlohe, Yena elwa. Sebe entse ele sebe; ho phoso ho etsa ntho tsena." Ke hantle feela seo; baeme moo ka Sabole. Modimo O re, "Tlohong ha jwale, bahlohonolofaditsweng ba Ntate." Bao ke Monyaduwa.

99-248 Ke bao bahlanka, mme o shebe moo bahlanka ba neng bale teng. Leshome le metso e mmedi ka hlakoreng lena ... Ke bolela hore, ba bane ka hlakoreng lena, ba bane ka hlakoreng lela, ba bane ka hlakoreng lela, mme ba bane ka hlakoreng lela: meloko e leshome le metso e mmedi. Meloko e leshome le metso e mmedi ke dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene. Sheba Bukeng ya Tshenolo; o ile a bona motse o nang le dibaka tse leshome le metso e mmedi. Monyakong ka mong ho nale lebitso la moapostola, mme hekeng tsena tse leshome le metso e mmedi. Mme ho pota ene ele meloko e leshome le metso e mmedi (Hallelujah.), e dutse ho pota. Mme ho ne ho le Balopolotsweng (Hallelujah): babatsho, babasweu, babasehla, basootho, mme bohle bahlatsuweng ka Madi e tlaba basebeletsi, O re batlaba le Yena. Batla ... Letsatsi le ka se tjhabele hodima bona hape; ba ka se lape kapa ho nyorwa hape; mme ba nale Yena ka ho sa felang: Yena, Morena, le bona, Mofumahadi, ba busa ka ho sa feleng.

100-250 Modimo A o hlohonolofatse. Amen. Ke tla boloka sena; Modimo ha a ratile, ke tla kgutla le tsona (O ya bona?), mohlomong, mme ke diarabe mantsibuya kapa Moena ... Re tla buwa ka seo. Modimo ao o hlohonolofatse. Na o Morata ka pelo yohle ya hao?

Oho, ke rata ho Mmona, ke rata ho sheba sefahleho sa Hae,

Hore ke phele ka ho sa feleng le Yena;

Diterateng tsa kgalalelo phahamisa lentswe laka;

Hlokomelo e feta, ke hae qetellong, ka thabo. (Oho, hle.)

Jwalo kaha ke tsamaya naheng, ke bina ke tloha,

Moya o supang Calvary, sedibeng se phallang, (e seng ho kereke; hola Calvary)

Ke hona moo re supang teng: e seng ho e nngwe theology, empa sedibeng, ho Jesu Kreste. "Bophelo bo mading," mme Ke Madi A Modimo ao eleng bophelo hore re phele. "Maqhama a sebele."

100-252 Ha re ntse re ilo rapella bakulang, ke batla re ye ho teng jwale. Ke batla Kgaitsedi Gertie le moradi wa hae, batle mona. Mme ena ke pina e tlwaelehileng ya kgale; ke rata le mpinele yona, "Dumela feela." Ke ya hopola, ke ne ke kena monyako ola, mme pina ena ya tlala ho ditjhaba tsohle. Mme ke rata ba e bine; e ne ele yena motho wa pele ho e bapala, ha kene ke qala ho e utlwa. Motswalle emong waka o ile a e ngola, Paul Rader. Mme pele re rapella bakulang, ke rata ha ba ka e bina tlotlisong ya Modimo e dule ho bakulang. Re nkile nako e ngata. Ntshwarele, Moena Neville. Modimo ao hlohonolofatse. Na le rata dipotso? Ke ya dirata. Oho, mme ene ele tse monate. Mme ho boetse ho na le sehlopha se seng. Mme, hantle feela, tse ding tsa tsona ha re soka re kena ho tsona. Oho, ho nale tse ngata. Morena a lehlohonolofatse.

101-254 Kaofela ha lona isang mohopolo wa lona ho Morena ha jwale, mme re tswe dipotsong re ye phodisong e Halalelang. Ke ba ba kae ba tlileng ho rapellwa? Ha re boneng matsoho, ba batlang ho rapellwa. Ho lokile, re tlilo babitsetsa kapele, ha bokgaitsedi bantse ba bina pina eo e monate. Ha bantse baitukisa, se lekilengka hodima hao jwale ke tshepiso; sena ke Bibele ya Hae.

Dumela feela ... Jwale, lona bakulang, bapotang aletara jwale, haeba le tla.

Tsohle dilokile, dumela feela;

Dumela feela, dumela feela,

Tsohle dilokile, dumela feela.

101-256 Jwale, Ntate ya lehodimong, re ya leboha kajeno ka Lengolo le pina ena, "Dumela feela." Re o utlwa Ore ho ntata ngwana ya tshwerweng ke sethwathwa, "Dumela feela, tsohle dilokile." Jwale re ya rapela, Modimo, jwalo kaha batho bana batla aletareng ho ka rapellwa, ka hop bona hore re mona, jwalo ka seriti, serit feela; ntho ya sebele e repotile, Moya o ke keng wa shwa hohang. O tla dula o le teng kamehla. Mme jwale re tswela kapele jwalo ka bahlanka ba Hao, ka baka le le leng feela, Ntate, hore batle ba halaletswe. Mme jwale, ha emong le emong ya emeng aletareng hoseng hona, a kula, a hlophehile, jwale ha Moya o Halalelang o bone seo hore ba ya fola.

101-258 Mme jwalo ka mohlape o monyane, hoo bokgaitsedi ba ilenbg ba bina, "Le seke la tsoha mohlatswana," re ya tseba, Morena, ke thato ya Hao e lokileng ho fana ka Mmuso ho bao. Mme kamehla o haufi, hobane O itse, "Moo ba babedi kapa ba bararo ba kopaneng ka Lebitso laka, Ke teng mahareng a bona. Seo ba se kopang, ke tla ba neha." Jwale, ho ya ka Lentswwe la Modimo le sa hloleheng, Lentswe la Modimo, fana ka phodiso ho bohle, Morena. Mme baeme moo, ba lebeletse. Jwalo kaha re tlilo tlotsa ka oli, le ho ba beha matsoho, mme re kopa hore balokolohe, ha e mong le emong a kgutlele setulong, maheng, bao rorisa, bafodile, mme bakgutle mantsibuya hape, Morena, tshebeletsong, bao rorisa ka pholo ya bona. Fana ka seo, Morena. Mme ha rentse re inamisitse dihlooho:

102-260 Moena Neville, e tla le nnal. Ke batla Moena Fleeman, le Moena ... ledeacone, kapa e mong mona, le Moena Cox, kaofela ha lona le tle mona. Ke kaofela madeacone mona kerekeng ke le bitsa ka nako. Mme ha re barapella, le ka thusa ka. Jwale, ke batla bohle re tiye jwale. Mme jwale ha re ntse re rapella bakulang, ke batla le rapele le rona. Ke bona moshemane emonyane a dutse mola morao ha jwale, o kene mona a nale hemorrhage. Mme Morena Jesu O bile mosa ho emisa phallo eo ya madi. O ya bona? Mohau wa Hae o bokwe, Lebitso la Hae le halaletswe. JHa re bone bafotseng matsatsing a na a mmalwa.

102-263 Nahana feela, Morena Jesu ya neng a le teng nakong ya baapostola o teng mona. Mme o teng nakong ya Baditjhaba. Motsamao o moholo hara badumedi basebele, hobane re dunmela hore Modimo O teng mona. Nahana feela, mmele wa hao o halaleditsweng mona ka hare ho Tabernacle, Boteng ba Moya o Halalelang o le maemong a hao. O halaleditswe ho Kreste. "Bao a ba lokisitseng, O balokisitse." Mme mmele wa hao o lokisitsweng ho Kreste Jesu ho fana ka matla a mollong wa leshala. Moya o Halalelang ka ho wena. Ke ho fetola mmele le ho o neha matla, ho ka fola malwetseng, ho o fodisa.

102-265 Jwale, ke batla kereke, haeba batla, le dikgaitsedi mona, ha ba ka kgona hobina hape. Jwale, emong le emong aletareng ... Jwale, metswalle, haebe ke le mothetsi, ha ke hlokomelehe. Ke leka hoba Mokreste, mme ka pelo yaka yohle ke leka ho thusa batho. Ke leka ho le thusa, bana ba Modimo. Mme haeba -- ke rata Ntate ya lehodimong, ke tla le rata, bana ba Hae. Ha ke sa etse seo ... Ha ke le mothetsi, ke lekile ho thetsa Modimo; le bana ba Hae; haho ya ka thetsang Modimo. Ke leka ho le thusa.

103-267 Ke lona lebaka le etsang hore Modimo A hlohonolofatse tshebeletso yaka. Mme mohlomong ke futsanehile, mme ba bang ba bile ba ya swaba, mme Modimo O ya tseba hore ke swabela seo ... Empa ke etsa sohle seo nka se etsang Mmuso le ho ka thusa bana ba Modimo. Amohela Jesu hoseng hona jwalo ka Mofodisi hona moo platformong, o tla kgutlela hae. Jwalo, ha a ka fodisa makgolo, mme dikete le dikete ho pota lefatshe, hobaneng ha A ka o fodisa? Dumela feela. Ho lokile, kgaitsedi. Moena Neville, ke rata hore o tle otla batlotsa.