Dipotso le Dikarabo 2 of 2 (54-0103E)

105-1 Mme ke thabela ho fumana monyetla ona ho ka tlisa tshebeletso. Mme jwale, re bona batho ba bina pina tsa kgale, kaofela batlatsuwe ka Moya o Halalelang, e re etsa hore re thabe. Mme ke thabela ho ka araba dipotso tse mmalwa kapa tse pedi ... ke tla nka nako e ngata ya lona kajeno, empa ke tshepa hore o tla fumana tlhohonolofatso ya Modimo. Ke ... O ya tseba, re nale tse ngata tseo re lokelang ho buwa ka tsona, na haho jwalo? Mme re nale Motho eo re ka buwang ka yena; ke Morena wa rona Jesu. Jwale, Moena Teddy, ha o ka, na le tla ba le nna motsotsonyana. Ke boleletswe hore no nale ngwana ya kulang.

105-4 Mme pele re qala ... Re fumana Selallo, jwale re batla -- re seke ra nka nako -- mme mohlomong kolobetso. Mme ba ... ke rata -- ho rapella ba pele -- ho rapella ba kulang, pele ke qala. Mme jwale, ha Teddy, ha le ka, bapala pina ena, "Mofudisi e Moholo." Mme re tla bitsa ba kulang le ho kopa ditlhohonolofatso. Ke ba bakae mona ba tsebang seo? Ho nale ba bang ba siko kajeno. Na o ile wa fumana sena, ha ... mme re utlwa bopaki, le ho rorisa Morena ka ho loka ha Hae. Ho bokwe Modimo ka ditlhohonolofatso . Na ho jwalo?

105-6 Jwale, re tla qala hang feela ka seo, mme re tla leka -- kapa, ntshwareleng, ka dipotso tsena. Mme ke tshepa hore Modimo O tla theola ditlhohonolofatso -- ka mokgwa ona. Mme jwale, le seke la etsa hore ke nke nako e telele hio tsona. Moena Cox, ke tlilo o kopa hore wena le madeakone a dutseng kapele, le nkemise ha ke tla kena Selallong (O ya bona?), hobane ha ke batle ho letshwarella nako e telele. Ke tla leka ho potlaka. Mme ebe, ha ke sa diqete ka Sontaha, ke tla diqetela Sontaha se tlang. Tjhe, ke tla leka ho diqeta mantsibuya tjena.

106-8 Ke potso tse ntle haholo. Mme ke ya le bolella, metswalle, haho ne hose tsoseletso e tswellang pele mona, ke ne ke tla rata ho dula beke dithutong tse otlolohileng tsa Bibele -- tsa Genese, le Exoda, le Tshenolo, jwalo jwalo re be le nako e monate. Ke rata dipotso tse tebileng tsa Bibelele dithuto tsa Bibele, ha feela o sa fumane se seng se itseng. Dula feela hantle ditabeng, Lentsqwe la Kgale la Modimo le sa tswakwang; Seo se tla o isa hantle feela tabeng eo. Na ha o dumele seo na? Ho lokile. Hoseng hona re nale dipotso, ba bang ba bona e kaba 144 000, e ne ele bomang, mme ba tla nka karolo e feng? Le ka Monyaduwa ... Mme oho, ntho tse ngata, mme ele potso tse tebileng. Mme ke nale tse mmalwa tseo ke sakang ka diqeta.

106-10 Jwale, mantsibuyeng a na re tlilo qala hantle mona, mme re kopa Modimo a re thuse. Mme jwale, re ka se bule Bibele. Re ka bula sena, empa ho nka Modimo ho ka senola sena. Re ka bula maqhepe. Empa Buka ya Tshenolo, ha Johanne a sheba, mme a bona A le mong a dutse teroneng, mme ke moo -- O ne a nale Buka letsohong la Hae. Mme ho ne ho se le ya mong ya lokelang ho bula Buka eo, kapa ho bula Tiiso, kapa tse ka moo. Ho ne hose motho lehodimong, ho se motho lefatsheng, kapa motho ka tlasa lefatshe, kapa kae ya nang le tokelo e jwalo. Mme A bona Konyana, e hlajilweng e sale lefatshe le thewa. Mme yatla ya nka Buka letsohong la Hae ya bula Ditiiso; E ne ele Jesu Kreste.

106-11 Jwale, ke ne ke buwa le monna e mong hara beke, rakgwebo e moholo wa motseng mona, ya ileng a mpolella hore o khgutlela morao Africa le India: o itse, "Hobaneng, hobaneng ha ba bolaile mogenerale wa Mobrithane." Ka re, "Seo ha se nkame?" A re, "O ya moo ho bang le dipolao tse tswellang, ntwa ya merabe, jwalo jwalo?" Ka re, "Hantle feela, ke hona moo ke batlehang teng, hobane Modimo O rata ha ke etsa seo." A re, "O tla reng ha baka o bolaya?" Ka re, "Jwale, ha Modimo a batla hore ke bolawe, ke tla bolawa; ke phetho." Mme a re, "Oho, hle." A re, "Moena Branham, ha o ya tshwanela ho ka nahana seo. Jwale," a re, "Ha ke kgathale. Ke nahana hore o motho wa bodumedi, mme ke nahana hore o motho ya lokileng," a re, "empa baile ba bolaya Jesu Kreste." Ka re, "Hantle feela, e ne ele thato ya Modimo." A re, "Eng? Thato ya Modimo?" Ke ... Mme monna eo o ya kerekeng (mme o ne a kaba lemo tse mashome a supileng) a ntse a ya kerekeng ... O ne a ya kerekeng e nngwe motseng mona, mme a tlile, mme a sa tsebe hore ke thato ya Morena Jesu ho ka shwa. Hobaneng, ka re, "Moena, O ne A thakgiswa e sale lefatshe le thewa, ho tloha ho qaleng. O ile a thakgiswa pele A tla lefatsheng." Na ho jwalo? E ne ele Konyana ya Modimo pele lefatshe le thewa.

107-13 Ha re buweng le Yena ka taba ya dipotso. Jwale, Ntate, ha re na tokelo, mme ha re kgone, re hlokomela, ho bula Buka kapa ho sheba se ngotsweng kamoo. Empa Konyana e tla bula seo, Konyana e ileng ya hlajwa pele lefatshe le thewa, nka dintho tseo o dihlahise tlasa kopano. Ha Moya o Halalelang o senolele batho seo, mme ha e seke yaeba mantswe a batho, empa ha Lentswe la Modimo le kene pelong tse lapeleng, Hobane re kopa sena ka Lebitso la Jesu. Amen.

107-Q-15 Wa pele mona (Ha re soka re kena ho letho, empa tsela feela ya ho tla.), se bonahala sele se setle. Pele, ke ba ba kae ba thabelang dipotso, ha re le bone ... Jwale, ho lokile. Ha feela ke tseba. Jwale. Na motho ha a shwa o ya lehodimong kapa -- diheleng hang feela, kapa baema hanyane feela bakeng sa kahlolo? ke potso e ntle eo. Mme se etsa -- e ne ele kopano e ntle haholo, hobane motho e mong le emong o thabela seo, ho tla etsahalang kamora lefu? Motho e mong le emong o thabela seo. Jwale, ke, karolo yaka, nna -- nka se tsebe. Ke lokela ho araba hotswa ho Bibele.

107-15 Ke dumela ha mosasdi e mong a ile a senya tjhelete e kana ka didolara tse mashome a mahlano mohaleng mane Los Angeles, metsotso e mashome a mararo le metso e mehlano, kapa ho feta, sebakeng se setelele, a leka ho mpontsha hore o nale toka ya ho lesa monna wa hae hore a nyale emong. Nka se etse seo. Tjhe. Ka re, "Tjhe, monghadi." A re, "Jwale, monna waka ke moetsadibe, mme monna enwa ke Mokreste." Ka re, "Seo ha se nkame. O tlabe o le sehlola." A re, "Jwale, Ke mokudi wa tubercular, mme haho nale baka la hore ke phele ha ke sa thole monna enwa." Ka re, "O ferekane ha se hore o ya morata, hobane o ka se kgone ho etsa seo; ke pheto; hobane eo ke monna wa hao. Mme o ikanne hore le tla arohanywa ke lefu. Se seng ntle ho moo ke bohlola." Mme jwale, a nna a tswella jwalo. Ka re, "Mosadi, haho hlokahale ..." A re, "H ao ka mpolella feela hore ho lokile." Ka re, "Nka se etse seo." K are, "Ke ..." A re, "Jwale, Moena Branham, re nale tshepo e kgolo ho wena." Ka re, "Jwale mamela he seo ke o bolellang sona. Ke o bolella nnete, hobane haho seo nkao bolellang sona ntle le seo Modimo a se buwang." Modimo O itse ke nnete, jwale ke tsela eo ho lokelang hoba ka yona. O ya bona? Ka re, "Ke yona tsela feela -- ho lokela hoba ka tsela eo, mme ke tsela eo ho lokelanng hoba ka yona."

108-19 Mme jwale, potsong tsena, ke tsela eo ho lokelang hoba ka yona. Jwale, ho bile jwalo ... Jwale, mona, o hlokomela batho bana mantsibuyeng ana, ho nale mehopolo e fapaneng kamona; mme re nahana hore e lokile, o mong le o mong. Mohopolo wa hao o lokile, mme ke ... Empa jwale, re etsang, re lokela hoba le motho e mong ... Jwalo ka makgansi, matata, le tsohle, se seng le se seng se lokela -- dinotsi -- se seng le se seng se lokela hoba le moetapele. Ha mofumahadi wa dinotsi a eshwa, o ya tseba se etsahalang. Ha moetapele wa matata a e shwa, a lokiela ho fumana e mong. Ba lokela ho fumana e mong. Motho o lokela hoba le moetapele; mme Moetapele ke Moya o Halalelang. Mme Moya o Halalelang o etellapele kereke, baapostola bapele, kamora mo, baporofeta, jwalo jwalo.

109-21 E mong o itse mona e seng kgale haholo, a re, "Hobaneng Moena Branham, ha re hloke motho ho re ruta. Ha Moya o Halalelang o etla, ha re hloke motho ho re etellapele." A re, "Bibele e re -- haho hlokehe thuto." Ka re, "Hobaneng Moya o Halalelang ona oo o beile baruti ka hare ho kereke?" O ya bona, o ya bona? O beile kereke maemonbg a lokileng. O ne a le teng. Re lokela hoba le baruti. Ho feela hole jwalo. Empa haho hlokahale.. Haho hlokahale hore o etse jwalo, "O seke wa feba; o seke wa rohakana, mme nka ..." O se o tseba. Tsebo ya hao ya Moya o Halalelang e o bolella hore o phosos ha o ya lokela ho etsa seo. Empa jwale, ho ya ka Mangolo, ke Moya o Halalelang o tlotsang motho. Ho jwalo. Mme Modimo O beile baapostola le baporofeta, le dineo tsa phodiso, le mehlolo, jwalo jwalo. O beile kereke maemong a loking ka baruti jwalo jwalo ho laola kereke. Mme hoseng hona, rona -- jwalo kaha re bolela, Jesu O ne A le hodima lefatshe ka Mmele ... Jwalo Mmele wa hae o tsamaya, o jwalo ka ha ho hlaka seriti sa Hae lefatsheng. Se tla tsanmaya le Mmele.

109-24 Jwale, bongata ba batho ... Batho ba Adventist ba dumela hore ha motho a e shwa o ya lebitleng mme a eme moo, bophelo, mmele, le sohle, ho fihlela tsoho e fihla. Mme ba ... Ba bitsa hore moya oo o robetse. Jwale, ho lokile. Ho lokile ha feela badumela ho Jesu Kreste ba tswetswe labobedi, seo se ka se ba utlwise bohloko. Empa jwale, ho ya ka Mangolo, a re ha motho a e shwa, ha e le Mokreste, ha a tswetswe labobedi, a tlatsuwe ka Moya o Halalelang, a ka se eme kahlolong ya Modimo. O ya bona? O ya ka ho otloloha ho Boteng ba Modimo. Mme ha a ahlolwe, hobane o se a ... O ya bona? Ha ke lokele ho ya emela seo Kreste a se entseng bakeng saka. Jwale, ke ne kele moetsadibe, empa Kreste ke moahlodi ... Ke ana -- ke ena taba e tletseng ka mantswe: Modimo O itse, "Letsatsing leo o tla ho ja sena o tla shwa." Ho fedile.

109-26 Jwale, Modimo O lokela ho boloka mantswe a Hae. Haho seo a ka se etsang kantle ho boloka Lentswe a Hae, hobane ke Modimo. Jwale, A ka se etse seo. Ebe, Yena ... O ikarotse ho Modimo. Ebe ... Mme ebe, o tswalletswe sebeng, o etsa bokgopo, o tlile lefatsheng o buwa leshano. Jwale ha o tswetswe, o moetsadibe katlhaho. Jwale haho letho leo o ka le etsang. Haho letho leo nka le etsang ho ipholosa kapa ho ka ipolosa wena. Ke seo Kreste a re etseditseng sona ho Modimo -- kapa seo Modimo Aa se entseng ka Kreste. O ya bona? Haho jwalo, jwale, leha ke nahana sena kapa ke etsa sena, ho tloha hore o entse seo na. Jwale, re ho yena. Jwale O eme jwalo ka kahlolo ya Modimo; O nkile kahlolo. Mme Yena, ka ho hloka molato sebeng, a sa tsebe sebe, empa a etswa sebe ka baka laka ... Jwale ha feela O le Mokreste, o lokolohile kahlolong. "Ha ke bona Madi, ke tla o feta." O ya bona, o ya bona? Ke sona seo. Madi a ya lokolla ...

110-28 Jwale, moetsadibe le ho leka ... Moetsadibe o lokelwa ke kahlolo. Ho ka sebe le se seng haese feela kahlolo. Ho jwalo ka sedikadikwe mookodi lefatsheng la Madi a Kreste. Ha feela o ntse o le teng ... Haeba ele teng tsela eo Modimo a shebang lefatsheng ka yona matsatsing a na ke ka Madi a Kreste, O ne a ka lefesdisa hang feela. O ne a tla etsa seo. Hantle feela o ne a tla etsa seo. Ke moo kahlolo e tlang. Jwale, ha feela motho a le tlase mona, hase lebaka hore motho enwa ke letahwa, mme a bapatsa, ele moetsadibe ya tshosang, mohau wa Modimo o mokwahetse. Mme mosadi, leha a kaba, ka tsela e jwang, sehlola kapa eng, Madi a Jesu Kreste a ntse a le ho yena. Empa nakong eo moya wa hae o tswang nameng o tloha ho seo, o fetile mohau o kena kahlolong. Modimo o se a moahlotse. Ho fedile. Ho fedile. O ahlotswe. O ya ikahlola ka bowena ka tsela eo o nkang topollo ya Modimo ka teng. O ya bona? O ya ikahlola. Ha o moahlole ka hobane a o etseditse eng. O ya bona? Haeba o nahana hore o tla o tshwarela, bolela melato ya hao, mme O tla o tshwarela.

110-31 Jwale ka Moya ole mong (Hlokomela) re kolobeditswe kaofela mmeleng o le mong. Mme jwalo kaha mmele o tsosuwe ke Modimo, bafubng, wa lokiswa, O dutse letsohong le letona la Modimo matleng a Hae, jwale bashwetseng ho Kreste, ba ho Kreste, mme balokolohile kahlolong, mme batlile tsohong. Jwale. Empa re ya shwa ha jwale -- ha re shwa, re ya ho boteng ba Modimo. Ha nka kopana le Moena Neville hodimo mola, ha re ka shwa mona re le babedi, horeng ho tloha ha jwale; ke tla re, "Kgotso Moena Neville," ke buwe le yena. Ha ke no kgona ho motshwara ka letsoho; o mmeleng o mong. Nka buwa le yena; o tlaba jwalo kaha a ntse a le tjena. Ke tlaba jwalo kaha kele tjena mona. Empa re ka buisana, empa re jka se amane, hobane ha rena kutlo tse hlano, tatso, ho tshwara, ho nkgela, le ho utlwa. O ya bona? Empa re tlaba ka tsela e nngwe, re tla nne re bonane. Re tla hlola monyakeng tlasa aletare ya Modimo. Na ha le tsebe hore Johanne o bone meya tlasa aletare e llang, "Ho fihlela neng Morena, ho fihlela neng," ho kgutlela morao ho apara?

111-33 Ebe, ha Jesu, a leng ka ho rona ha jwale ka Moya o Halalelang, ha Mmele wa Hae o sa bonahaleng, Moya o Halalelang op kgutla ka mmele o halaleditsweng, re tla halaleltswa mmoho le Yena. O ya bona seo ke se bolelang? Ke tla motshwara ka letsoho kere, "Ke ena, Moena Neville." E be re tla ... Sheba. Jesu O boleletse barutuwa ba Hae, banka Selallo, A re, "Ha ke sa tla hlola ke e ja tholwana tsa sefate ho fihlela ke enwa le ho ja le lona Mmusong wa Ntate." Ho jwalo? O ya bona? Ke seo moo seleng teng. Jwale re ... Ha bafu bashwa ... Motho ya lokiseditsweng, o ema ho Boteng ba Modimo, o ya ho Boteng ba jwalo ka motho ya phelang nneteng ho fihlela tsatsi leo -- A kgutlang ka lona.

111-35 Jwale, ho ne hole nako eo batho ba neng ba sa ye ho Yena ha ba shwa: balokiswa. E ne ele Selekaneng sa kgale. Bane ba ya sebakeng se bitswang Paradeiseng, mooo meya ya balokileng e ne e ema moo Paradeiseng. Empa Paradeise e ne ele sebaka seo Modimo a neng a boloka batho jwalo ka lefatsheng la ditoro, homfihlela Madi a Jesu Kreste a tsholoha; hobane madi a diphoofolo a ne a sa hlakole dibe; a ne a dikwahela feela. Empa Madi a Jesu a ya ditlosa. O tla hlokomela hore -- ha A ne A shwa Calvary ... Mme le ho kgutleng ha Hae, O tlile le bahalaledi bao ba neng ba shwele tlasa selekane sa dipoho, le dipodi, le manamane. Mme bakena motseng (Oho.) mme a hlaha ho ba bangata. Ke setshwantsho se setle ha ka kang, oho, ha re ka penta nakwana. Sheba Jesu ha A shwa.

111-37 Mona, jwalo kamehla ha re bolela, ke dumela, mona ka hare ho kereke, ho nale se seng mona; mona ho phela batho ba lokileng. Mme kaofela ba maemong a ...? ... ba lefifing le botshong. Balokileng ba phela monahere. Jwale, batshwaeditswe ke- tsela kapa ho tloha tseleng. O ka sebe mona ka motho wa semoya, moetsadibe kapa mohalaledi, ntle ho tshususmetso hotswa tlasa lefatshe kapa hodima lefatshe. Ha o susumeditswe mona, o tswa hodimo. Mmeleng wa hao o sa bonahaleng. Empa ha o sa loka, o le moikaketsi, mme o sa loka, mmele wa hao o hlwekileng tlase mona, ho sa kgathaletsehe hore na ho etsahalang; hobane tholwana eo eleng motho e paka hore na ke wa sefate sefeng. Jwale seo oleng sona mona o bontsha seo oleng sona kae kae. Bophelo boo o bophelang mona bo bontsha hore o mang. O ya utlwisisa?

112-38 Re mona ha jwale (oho, ha ke nahana) -- ha jwale re halaleditswe ho Boteng ba Modimo, badumedi batswetswewng labobedi, "Hobane ke tabernacle ya nama e felang, re nale e nngwe kgalalelong," e seng kae kae, e re emetseng hantle feela moo. Mme mmele ena ya lefatsheng e tlang ho apeswa ka ho loka. Na ho lokile? Ho kula, mahloko, mahlaba, maswabi, hlooho tse bohloko, mme ... Oho, ke tla thaba haholo ha ntlo ena ya tseo e kwalwa, na o ka se thabe? E mopnghadi. Re ka ya hae. Ho jwalo feela. Jwalo ... Re -- tloha ho apareng, ho apesa Moya. Oho, ha o sheba mahloko ohle, tshenyeho, ho nkga, le dibe, le ho phela hampe, le thetso, le sohle, ke nahana, "Oho, Modimo, ho fihlela neng?"

112-40 Le leng la matsatsi a na ke tla rera la ho qetela, ke tla bea tjena Bibele fatshe, mme ke ye hae. Oho, e tlaba nako mang eo. Mme ha tabernacle ena ya lefatshe e fela maona, ho ka sebe le motsotswana ke fihla ho ela e hodimo kwana; le wena ka tsela eo. Oho, hle. haho makatse ha bare:

Kobo ena ya nama ke tla e lahla mme ke tsohe,

Mme ke fumane moputso wa kamehla;

Ke hweletsa ke feta sebakeng ... (Hantle feela, ke nyoloha.)

Jwale, ke ho kae moo? Ke neng moo re nang le seo? Jwale. "Bao A balokisitseng, O halaleditswe." Mme o ya hlokomela hore o hlwekisitswe na, mmele o hlwekileng o teng kwana ho Boteng ba Jesu Kreste hantle feela, o o emetse?

112-42 Na o ne o tseba hore ha ngwana a emotswe, pele a hlaha, e nale bophelo. Empa e soka e hlaha. Mme jwalo kaha ngwana a hlaha feela -- ha -- ho qadile -- e tswetswe ... matshwafo ohle a hae a kwalehile, mme o shwele. Mesifa ya lona e ya sisinyeha. Empa e le ntho feela, karolo e nyane, mme etlaba a hema. Ho etsahalang? Ha mma lona a le neha mmele, ho nale mmele wa moya o baemetseng ha bahlaha. Mme jwalo kaha a qeta ho hlaha feela, ho nale mmele o re emetseng kwana ho re amohela -- e tswela hantle feela. O ya bona? Hodimo le fatshe, hantle morao kwana Edene hape (O ya bona?), hantle feela.

113-44 Jwale, moo, Modimo ... Hobaneng, lefu, hantle feela -- seo se tlosa hohang feela seo lefung. Haho makatse ha Paulose a ne a ka ema le hore, "Lefu, bohale ba hao bo kae? Lebitla, tlholo ya hao e kae?" O re, "Ke leboha Modimo ya re neileng tlholo ka Morena Jesu Kreste." Eya, metswalle. Ha tabernacle ena ya lefatshe e wa re nale e nngwe e re emetseng, ka seo. Jwale, ho lona, metswalle, ha o le moetsadibe ka sena, Modimo a be le mohau ho wena. Eya, monghadi. Ha o tlasa nyefolo, e seng mona, tjhe. O ka nna wa tswella. Mme seo sohle ke tlasa mohau wa Hae. Ke ka mohau wa Modimo o fumanang seo o nang le sona. Ke nnete. Empa le leng la matsatsi ana, hao le moetsadibe moya wa hao o tla lahleheha, o tla ya ho feteng kahlolo ya Modimo. Mme o tla lelekwa, mme o tla hlokofatswa ho fihlela o kgutla lefatsheng lena. Mme o tla fumana mmele o mong, mmele o ke keng wa shwa, mme o tla lahlelwa kantle lefifing moo ho tlang hoba le dillo le ditsikitlane tsa meno. O tla lahlelwa diheleng, moo seboko le mollo disa feleng, me o tla tshwenyeha ka ho sa yeng kae. Jesu o boletse jwalo. Seo ke setshwantsho se setsho, empa ke seo Bibele e se bolelang.

113-46 Haeba Modimo a hloile sebe hoo a ileng a lefella molato, ho tla etsahalang ha meya eo e ditshila e lokoloha? Re nale ntho e nngwe eo re bileng le yona ka lemo tse kete tse tsheletseng. Na ho jwalo? Ho ka sebe le monyetla hape. Jwale, o re, "Jwale, ke dumela hore ha o ya lebitleng o -- o ya diheleng." Mmelle wa hao o ya diheleng; hop fela hole jwale. "Dihele" e bolela "karohano." "Lefu" le bolela "karohano." Mme le wa hao o ya shwa, arohana. O tloha ho bao o ba ratang, empa hase seo le ka buwang ka sona. "Ho beuwe hore a shwe, ebe jwale ke kahlolo." O ya bona?

114-48 Jwale, haebe ke -- haeba o lokela ho ema kahlolong ya Modimo, o tla ahlolwa ke Modimo o halefileng haholo. Mme Modimo o ile -- o ne a ilo e tsa eng ka seo. Jwale o ya tseba hore ho tla etsahalang kahlolong o soka o fihla moo. Jwale ntho ya bohlokwa ke ho pholoswa feela ... Sheba. Haeba ke lokela ho etsa seo -- moya waka ... Sheba, ha re se seng se shweleng; re ya phela. Ha re -- ha tafole ele mona, ha ke nale seo monwaneng wa ka, lefu leo -- mme o nale motsamao o lokelang, mme monwana waka o ka tsamaya. Ha re etsa seo eleng sa rona. Re entswe kadi sele, mme ka bophelo, le fiber; mme ho nale moya o laolang sena. Mme sheba kamoo ho etsahalang. Sheba mona; kamo ya matsoho a ka. Jwale, haho jwalo ... Ho lokela hoba ho otloha le ho se otlolohe. Hang ha menwana yaka e tshwara seo, ho utlwahala jwalo. Seo se ya mohopolong waka, mme mohopolo waka ore, "Seo se ya bata," mme ho kgutla. Bona keka potlako e ngata ha ka kang, ke ketso mona. Ke eng seo? Ho nale se seng se phelang moo, mme nerefe eo e ya sebetsa. O ya bona seo ke se bolelang? Nerefe e ama seo, eo e utlwahala ka seo, mme kere ho mohopolo waka, "Ho ya bata." Mohopolo o re ho ya bata, hobane o utlwa ka nerefe. Oho, hle. O buwa ka seo.

114-50 Mme kaofela seo ... Modimo o tseba se seng le se seng seo re se nahanang. Se seng le se seng seo re se etsang, O tseba ka seo. Jwale ha modumedi a e shwa, o ya ho Boteng ba Mmopi, Modimo. Mme moetsadibe, ha a shwa, o ya timelong. Ebe ho kgutleng ... Jwale, ke nka seo jwale. Empa ho nale ba tlang hotla tsohong ya bafu, bao batla lokela ho ya kahlolong le baetsadibe. Ke batla ho fumana seo. O ya bona?

114-52 wale, hotlaba ... Sa pele se tlang ho nka sebaka -- ke hotla ha Monyaduwa. Ho tlaba le batho lefatsheng ... Ke ... O ka nna wa fapana le sena, empa mamela. Jwale ka hobane o amohetse Morena Jesu jwalo ka Mopholosi, haho bolele hore o tla kena tlhwibilong. Seo ke sa bakgethwa, ke bona ba yang tlhwibilong. Ho tlaba le se setseng lefatsheng ka ho quswa le matshwenyeho. Kereke e tla kena tlhwibilong.

115-53 Ke basadi ba ba kae mona ba sa tsebeng hore ha o seha lesela o lokela ho le lekanya, ho ya kamoo o batlang ho le seha mme ebe o seha seo o se batlang. Na ho fela hole jwalo? Mme dintho kaofela ditshwana le pattern. Na ho jwalo? Empa sena ke kamoo ho lokelang hoba ka teng. O ka nna wa tloha moo, empa seo o se sehileng ... Jwale, ke mang ya behang pattern? Modimo ka kgetho. Amen. Modimo o kgetha pattern. A re, "Jwale, ke o kgethile pele lefatshe le thewa ... Ka beha sena ..." Hobaneng, Jesu o ile a bolella barutuwa o ne A nale bona, mme o bakgethile, mme o batsebile ba Hae pele lefatshe le thewa. Na seo ke nnete? Jwale Modimo o kgetha pattern. Jwale, e tlaba bakgethuweng ba tlang ho kena tlhwibilong. Mme hotlaba le batho ba mmalwa batlang ho kena, hantle feela, bophelo bakgalalelo, Modimo o pholosa batho, bao ba sa tlong ho kena tlhwibilong; mme batla tla tsohong ya bobedi hobane ...

115-55 Oho, ke -- ke nahana hore le ka se nkgalefele ka se seng se tlang ho otloloha ho wena. O ya bona? Na haho jwalo. Ke lokela ho etsa sena, hobane ke -- se ntse se ntshosa(O ya bona?) ho bolela sena. Sheba. Jwale, sheba. Ebe ke tla bolela sena: Ho nale batho badumelang ho tokafatso ka tumelo (O ya bona?), mme ba phela hantle, ka bohlweki, bophelo bakgalalelo; badumela kgalalelong le bona. Ke ya phetha ... Sheba Judas Iscariot. Judas Iscariot o ne a lokisitswe mme a dumela ho Modimo le ho Jesu Kreste mme o ne a Moamohetse jwalo ka Mopholosi wa hae: Judas Iscariot. Judas Iscariot o ne a halaleditswe Johanne 17:17 mme a newa matla ho Mattheu 10 a ho leleka mademona. Mme Judas Iscariot a kgutla, kamora ho fodisa batho le ho leleka mademona, mme a kgutla ka thabo le ho hweletsa hantle feela jwalo ka bahalaledi bathethehang bao o ba bonang. Na ho jwalo? Bibele e bolela jwalo. Empa ha a tlo ho Pentecosta, a bontsha mmala wa hae. Jwale, hlokomela seo -- moya oo.

115-57 Ho nale batho lefatsheng la kajeno, batho bao eleng Bakreste ba sebele ba dumelang tlhwekisong, bongata ba bona, dikete, dimillione didumela hlwekisitsweng. Empa haho seo ba ka se etsang ka kgalalelo. Re kare ke Presbyterian, Episcopalian, jwalo jwalo. Badumela tokafatsong; a rera seo. Mme ho hotle; ba lokile. Empa jwale, ba -- ba Nazarene, Pilgrim Holiness, Free Methodists banyolohela ho kgalaleo. Badumela tokafatsong. Hantle feela. Ba nepile. Mme bafumana tlholo, mme baya hweletsa, le ho tlotlisa Morena. Ba nepile; ba nepile. Empa buwa le bona ka kolobetso ya Moya o Halalelang, le ka matla, le matshwao, le mehlolo, batla bontsha seo ba leng sona. Bare, "Ha ke batle letho sa seo. Ha ke dumele seo ..." Jwale, esita le ho batho ba Nazarene, badumela hore motho ya buwang ka diteme ke wa diabolosi. Mme, moena, o etse seo, wena ...

116-59 Hobaneng, ba kenya Ngaka. Reedhead ntle ho Sudan Missions, mopresidente eo, hobane ba buwa ka diteme. Bare, "Re ka sebe le seo. "Ka re, "Le ka se rere jwalo ka Paulose. O ka se amohele Evangedi ya Paulose, hobane Paulose o itse, 'Le seke la thibela ho buwa ka diteme.'" Ke hantle feela. Empa ba -- bare ke sa satane seo kaofela. Ba bone tse ngata tseo e seng tsona le ho nka seo moo. O ya bona? Empa tokafatso ke eo ya kereke, empa ba hana hore kolobetso ya Moya o Halalelang e fapane le tokafatso. Empa ke -- mosebetsi o fapaneng. Hantle feela.

116-61 Ho ne hole teng dielemente tse tharo tse tlileng hotswa mmeleng wa Kreste. Mme tsona dielemente tseo ditswile mmeleng wa Hae. Ho ne hole Metsi (na ho jwalo?), Madi (Na ho jwalo?), le Moya. Mme Jesu -- le Lengolo lere, "Ho nale tse tharo tseo eleng dipaki lehodimong, Ntate, the Mora, le Moya o Halalelang. Tsena tse tharo ke ntho ele Nngwe; ke ele Nngwe. Ho nale tse tharo tseo eleng diphaki lefatsheng; hase ntho ele nngwe," a re, "empa diya dumellana: metsi, Madi, le moya." Na ho jwalo? ow, o ka sebe le se seng ntle ho Ntate le Mora. O ka sebe le Mora ntle le hoba le Moya o Halalelang, hobane -- empa o ka se lokiswe. Mme o ka lokafatswa le hantle feela mme o hloke kolobetso ya Moya o Halalelang. O ya bona? Ke nnete. Seo ke Lengolo. "Tsena tse tharo," a re, "seo ke bopaki lefatsheng, metsi, Madi, le moya; mme di ya dumellana." O ya bona? Hase ntho ele nngwe, empa baya dumellana, hobane Moya oo o ya lekanya. Modimo o refa Moya ka tekanyo.

117-63 Jwale, Luther, tlasa tokafatso, ke seo a neng a se rera. Na ho jwalo? Luther o rerile, "Ba lokileng batla phela ka tumelo." Mme a nale molaetsa o moholo. Mme seo ene ele karolo ya Moya o Halalelang. Yaba Luther, ha molaetsa o tswa, Modimo O ne a tla tsosa batho ba Hae ka boholo (Oho, hle.), Luthere o itse, "Oho, re dumela hore re nale seo." Empa John Wesley a re, "Oho, tjhe." Yena le George Whitfield le ba bang, bare, "Re dumela ho tokafatso, jwalo ka mosebetsi wa bobedi wa mohau." Na seo ke nnete? Mme barera Madi. Jwale, ha Luther a ne a sa batle ho tsamaya, Modimo wa nea seo Wesleyan Methodists. O ya bona? Mme ba nale seo. And they had a revival that swept the world.

117-65 Mme kereke ya sebele ... jwale ha jwale, ha nako eo e tla ... Jwale, hotla Moya o Halalelang ka matshwao, mehlolo, le mehlolo. Jwalo, Wesley ha a batle ho dumellana le sena. Jwale, ha Wesley a ne a le lefatsheng Martin Luther o ne a le lefatsheng, batla dumellana le seo, empa ba fumana seo -- wa -- ba bane kapa ba bahlano baapostola bafetile ho seo, mme ba bina seo ho ya pele. Jwale, Pentecostal baamohela seo le ho dumela ka ho buwa ka dipuo. Yaba bafetohela ho seo, hore e mong le emong a buwe ka diteme. Seo se ya kgitla. Empa jwale -- jwale ba ya kgutla ... Bao ene ele ba Modimo. Jwalo kaha ke sa fumene seo, hobane ke nale mahlo a bolou, kapa ... Modimo O fane ka seo. Eo ke mpho ya Hae ho kereke. Modimo o beile seo. "Modimo o dutse ka hare ho kereke ..." O ya bona?

117-67 Jwale. Empa ha batla ka seo ... Jwale, ba nale tlhohonolofatso e kgolo, bafeta MaLuthere, kapa -- Methodists, kapa e nngwe feela. Mme jwale, baipokelletse Methodist le tse ding -- Pentecostals. Mme ebe, ba ye sebakeng sa boraro kapa sa bone ... E kaba lemo tse mashome a mane jwale e sale bafumana ho buwa ka dipuo. Empa sefate sena sa Modimo se nale ditholwana tse robong tse fapaneng ho sona. Mme jwale, e nngwe ya ditholwana tseo. O ya bona? Modimo O ba romile, empa ha mmoho ditswa sefateng sele seng. Jwale, tokafatso, sheba seo ...

117-68 Sheba thuto ya hoseng hona. Ha kahlolo e hlaha, mme dibuka tsa bulwa ... Jwale, Jesu a tla ka dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome tsa bahalaledi, mme kahlolo ya qala. Ke bana moo ba leng teng teroneng e tshweu ya kahlolo (ha re ntse re sheba Lengolo), mme dibuka tsa bulwa; mme e nngwe Buka ya bulwa eo eneng ele Buka ya Bophelo. Mme bana ba neng bale ho tlhwibilo ba baahlola. Na ho jwalo? Bao baileng ba ya fumana mmele o halaleditsweng, mme baphela ka lemo tse sekete, ba ne ba le moo teroneng ya kahlolo, ho baahlola. O itse o tla arola dinku ho dipodi. Jwale, o re mona, "Hobaneng, jwale sheba." O re, "Na seo se hlaha ... Ho kae, Moena Branham?" Teroneng e tshweu ya kahlolo.

118-69 "Ho etsahala ka ba tlhwibilong?" Jwale, ho nako ya tlhwibilo ... Jesu o rutile seo jwalo ka setshwantsho. Mme a ruta seo ka tsela tse ngata. Tsela e nngwe ke ena. O itse ke barwetsana baleshome ba neng ba ilo kgahlanyetsa Morena. Mme wa bona ... Kaofela ene ele barwetsana, empa ba ne ba nale Oli kadi lamping tsa bona empa ba bang balesa hore Oli e fele. Na seo ke nnete? Mme ha Monyaduwa ... Jwale, ke eng seo eneng ele Oli? Oli e ne ele Moya o Halalelang; Bibele e boletse jwalo. Jwale, sheba. E ne ele barwetsana. Jwale, morwetsana ke eng? "Bohalaledi, bohlweki, karohano, tokafatso." Na ho jwalo?

118-70 Ha kgalase mona e bontsha ... Mona, ha kere ke nka botlolo ena mona, haeba e sa tshela letho, mme ke e phahamisa, mme e silafetse ... ke batla ho e sebedisa. Jwale, ntho ya pele eo re lokelang ho e etsa ke ho e hlwekisa; ke e nkile ke batla ho e sebedisa. E silafetse; ke e fumane ho -- ka hara pigpen, kapa leha e kaba eng. Jwale, ha kele motho wa sebele, jwale, ha ke batle ho kenya se seng se hlwekileng moo ho ka e sebedisa. Ke -- ke lokela ho lokisa seo pele. Jwale, ntho ya bohlokwa e nkang sebaka, ke ho hlwekisa pele, le ho lokafatswa. Haho jwalo? Jwale, lentswe leo "tokafatso" le bolelang? "Ya hlwekiswa ya bewa ka thoko." Se tshelo sa tempele ya kgale e ne e hlwekiswa ya behellwa ka thoko. Jwale, kereke ke eo: Modimo o bakgethile ho mongwaha wa Luther, tokafatso; mongwaha wa Wesley, A bahlwekisa; mme mongwaheng ona o ya batlatsa. O ya bona? O kentse Bophelo ka ho bona. Mme ha sena, Bophelo ka Moya o Halalelang ... Moya o Halalelang o tla ba phahamisa; Moya o Halalelang wa bahlwekisa; Moya o Halalelang wa bahlwekisa. O ya bona? Entse ele kereke yane ya kgale. Empa jwale sheba. Jwale, letsatsing lena ...

119-72 Jwale, ke nahana hore Luther, Wesley, kaofela ha bona,bongata ba bona botla kena tlhwibilong. Ba nale karolo ya Moya o ileng wa rerelwa bona; ba o dumela. Jwale, tlhwibilong ... Ho nale batho kajeno ba ileng mekgatlong eo. Ke ... Ho bile le mokgatlo o mong feela; ke kereke ya Modimo; mme haesalle e ntse ele seo feela. Empa mekgatlo ena e ile ya nna ya tswella. Mme bongata kajeno ba sheba kolobetso ya Moya o Halalelang. Empa ba lokisitswe; leha hole jwalo bahlwekiswa. Empa bare, "Oho, seo se ya tswella, seo kaofela." Ke ya tseba satane o nale tsohle ho seo. Ke hona moo o fumanang apole tse ntle, ke hona tshimong moo. Ho feela hole jwalo. E ya hantle kamora seo, o tswella o ja diapole. O ya bona?

119-75 Jwale, sena ... Jwale Modimo A tlatsitse ka Moya o Halalelang ... Jwale a ntsha Kereke ya Hae ho e Halalelatsa. Ho tleng ha Hae labobedi, ke ena kereke e kgutla haepe, Monyaduwa. Jwale, hlokomela. O ya bona ba kena hara matshwenyeho a maholo. A re, "Barwetsana bana, baileng batla bare, Re feng Oli ya lona.'" "Monyadi o yatla." Mohoo o tswile, "Bona, Monyadi O ya tla. Tswang le kopane le Yena." Mme barwetsana, bao eneng ele barwetsana, bahalalelang, balokafatsang (Ho nahana ka seo), ho halalela, batho ba shebileng kolobetso ya Moya o Halalalelang, bare, "Re fe Oli." Mme kereke e re, "Re nale e re lekaneng feela. E yang le ilo rapela jwalo." Empa e se ele nako. Jwale kereke e kena lenyalong, mme ba bang balahlelwa lefifing (Haho jwalo?), moo holeng dillo le ditsikitlano tsa meno; mme ba kena matshwenyehong, mahlomoleng, bashwang.

119-77 Jesu O kgutlela lefatsheng; A busa ka dilemo tse lsekete, ha mmoho le Yena. Hotla -- balokileng le basa lokang. Mme baahlola e mong le emong. Mme bakgetha dinku ho dipodi. Mme Modimo A tle a nke kereke ya Hae ho tloha lefatsheng, moo re tlang ho kopana kaofela nqa e le nngwe le baratuwa. O ya bona? Phapang ke eo. Jwale, batho bana moo ... Hantle ntle ha bashwa, ha re le ho Kreste Jesu, re tlaba le Mmele o la o moholo hodimo kwana, Kreste Jesu. Ha re le baetsadibe, re tlaba le mmele o moholo oo wa basadumeleng; mme Modimo O itse karolo e nngwe ya rona ke baikaketsi, jwalo jwalo, diheleng. Amen. Mme seo se ka se hlake hantle, empa ha re shebeng mohlomong ... Pampitshana mona.

119-Q-16 Kakopo hlalosa Exoda 24:24. Lengolo lena le bolelang, ha lere Modimo A batla ho bolaya Moshe kapa mora wa hae? Hobaneng? Re ya tseba hore, Exoda 4:24. Ke potso e ntle haholo. Jwale, mona re bala sena motsotswana: Exoda 4 le 24:

Mme ha etsahala ha bale moo, Modimo A kopana le yena, mme a batla ho mmolaya.

Ke ba ba kae ba hopolang pale eo? Jwale, Modimo wa fa Abrahama, leloko pele ho Moshe, letshwao la lebollo. Mme seo ene ele selekane se entsweng ke Modimo, hore Mojuda e mong le emong a bolle. Na ho jwalo? Motho e mong le emong o lokela ... Ene ele letshwao. Na re bolotse kajeno? Ka Moya o Halalelang, e seng ka nama. Jwale. Jwale, Modimo O fane ka taelo ena, "Mme monna e mong le mong o lokela ho bolla." Mme Modimo, ha A bitsa Moshe ho ya lokolla bana ba Israele, Moshe o ne a sa etsa letshwao leo la lebollo. O ya bona seo ke se bolelang? E tlabe eka nna ha ke re, "Kaofela ha lona kereke ha jwale, emong le emong wa lona, le kene mme le kolobetswe ka metsing, mme re le etsa maloko a kereke. Re ya kaofela kgalalelong." Hobaneng, moena, seo hase Lengolo. Ntle le hore he o tswalwe labobedi, lebollo la Moya o Halalelang ... O lokela hoba ... Ha ke kgathale hore o jwang, o leloko la kereke e feng, batswadi ba hao ene ele bafeng, ntle hore ebe wena ka bonngwe ba hao o kolobeditswe ka Moya o Halalelang, o ka se kene tlhwibilong. O ya bona? O ka se kene. Ke letshwao la topollo, lebollo; mme lebollo ke ka Moya o Halalelang. Jwale, Modimo ...

120-83 Mmotsi ya botsitseng mona: "Na -- na Lengolo le bolela hore Modimo o ne a batla ho bolaya Moshe kapa mora swa hae, mme hobaneng?" Modimo O ne A le kamora Moshe. Le Sefora e ne ele yena ya ileng a mopholosa moo. Hobane Sefora o ile a nka lejwe le bohale, mme a seha ntlha ya bokapele ba moshemane, mme a bolahlela kapela Moshe, mme a re, "O monna waka ho nna." Na ho jwalo? Mme Modimo a seke a bolaya Moshe, empa mohlong Lengeloi la le ne le eme moo, la re, "Sefora nka seo kapele." O ya bona? Mme Sefora mme a bolotsa moshemane. Lare, "Moshe, o -- o nahana ka sohle le ka leeto la hao, empa mora wa hao ha a soka a bolla." Ke ye ke ipotse ka nako tse ngata ... Ka nako e nngwe ke ye ke kopane le batho bareng, "Oho, ho bokwe Modimo, Modimo O btla ke etse hona le hwane. O batla ke ye Africa, India." Ka re, "Na o kile wa botsa monna elwa wa lebese hore na o bolokehile na? Na o se o botsitse moshemane ya rekisang dipampiri hore na o pholositswe? O reng ka moahisane wa hao, na o bolokehile na?" O ya bona? Jwale, ke potso. O ya bona? Ha seo sele pelong ya hao ...

121-87 Matsatsing a ho feta mona -- Florida. Mosadi e montyane, Ha kena tsela ... Ha ke moahlodi. Empa ho ne hole teng mona moreri e monyane mona platformong. Mme thaka le leng letswang naheng e nngwe a nyetse mosadi, a nale bana baa bararo kapa ba bane. Mme mosadi enwa ene ele mohlolohadi. Mme ba ne batswa Texas, mmoho batlile ka koloi e kgolo ya Cadillac. Mme mosadi a kena. Me o ne a apere mose o motle o lokileng, empa ho nna o ne o sa bolele letho hobane o ne a apere masale a maholo ditsebeng o ne a sa tshwanelwe ke Bokreste (ha ke tsebe o ka reng) a ne a leketla tjena, o ne a ipentile molomo; mme ditshi tsa hae dikutilwe mme a tlotsitse dintshi ka pensele. Mme a re, "Moena Branham," a re, "Modimo O mpiletsa nahenng tse ntle." Ka re, "Na ho jwalo na?" "Eya." Mme a re, "Ke tsamaya le thaka lena." Mme kare, "Jwale, ha Modimo A o bitsa, jwale ho lokile." (Empa ka ditholwana ... Dine di sa bonahale ho nna ... O ya bona?) Mme a re, "Na ha o dumele ho Morena ..." Ka re, "O seke wa mpotsa. Ha Modimo a o boleletse, o etsa seo a o boleletseng sona. Empa bakeng saka, ha ke nahane jwalo ka bonna. Ke tla o bolella nnete feela." A re, "Jwale, hobaneng o nahana jwalo?" Ka re, "Ntho ya pele, jwalo kaha o le mosadi ya nyetsweng le monna enwa a nyetse ha ke bone ele ntho e lokileng, le dula motseng mona mmoho. Ha se seng se hlaha ke sona seo." O ya bona? Mme ka re, "Jwale, ntho ya pele ..."

122-89 Jwale, ho tla etsahalang ka mosadi eo? Ntho yona eo ... O ile a nna a tswella jwalo ntle ho Moya o Halalelang, jwalo ka mosadi elwa hodimo mola kajeno a mpitsitse mme a batla ho nyala thaka lela, mme a lesa monna wa hae, mme a nyala monna e mong. O ne a tlile polekeng e nngwe, mohlomong ho kopaneng le Modimo, empa o ne a lakatsa ntho tsa lefatshe lena. Mme ka mmotsa; ka re, "Na o se o amohetse Moya o Halalelang?" A re, "Tjhe, empa ke ya o batla." Kare, "O fumana Moya o Halalelang pele, mme o tla o bolella hore na ke monna o feng ya o loketseng." Hantle feela. O ya bona? O nale.. Ke seo eleng sona. Ha o sena seo o tla shwa semoyeng. Modimo O ya buwa mantsibuyeng ana. O kokotile pelong ya Hao ka makgetlo a mangata. Mme o tla kwala monyako ka nako e nngwe, mme mohau o fele. O ya bona?

122-91 Hantle feela, Modimo O ne a tla mmolaya. O ne A batla ho mmolaya. Mamela kamoo Lengolo le bolelang ka teng.

Ya re ha bale tseleng,Modimo wa kopana le yema, mme wa batla ho mmolaya. (Moshe ... Jwale, hlokomela.) Yaba Sefora o nka lejwe le bohale, mme a kgaola karolo ya bokapele ba mora wa hae, mme a bolahlela maotong a hae, mme a re, O fela o le monna waka.

Ho jwalo. Jwale, Modimo o ne a sa btle ngwana. Modimo ... Ngwana eo o ne a sa tsebe letho; ha a na molato. Empa seo ene ele ntho, e ne ele ntata ngwana, o ne a le teng moo tlasa ngwana wa Israel tlasa letshwao la lebollo, mme a seke a bolotsa ngwana wa hae. O ya bona? Mme Sefora a kgaola karolo eo ka lejwe, karolo ya bokapele, mme a e lahlela kapele ho yena, mme a re, "O monna waka ka sebele."

123-Q-17 Ka kopo hle hlalosa Lengolo lena, mme le tla phetheha neng: Isaia 4:1. Ke ya leboha. Ho lokile. Re tla le phetla ... Lona ba nang le di Bibele mme o batla seo, re tla bona seo ... ha ke ya thola monyetla wa ho bala seo, empa ke tshepa hore re tla fumana karabo ya seo. Ke rona bana.

Mme moo ... (Oho, eya.) ... Mme ho tla etsahala ... Mme tsatsing leo basadi ba supileng batla itshwarella ka monna a le mong, mme batla re, Re tla ja dijo tsa rona, mme re tla ikapesa : ha feela re ka bitswa ka lebitso la hao, ho ka tlosa sekgobo sena.

Jwale, moena, sena se shebahala sele sebe. Ke howa ho ho ka kang hwa naha ena. E re ke bolele sena feela, motswalle waka ya ratehang wa Mokreste. Ere ke bolele sena ka tlhompho e tswang ho Modimo. Haeba er bile teng ntho e jwalo ... Mme lona batho ba balang history, re hantle feela tseleng eo ya howa, ya bodemona, re kgutlela morao.

123-94 Jwalo kaha ke bolela seo ... Ntshwarele ka ho phetha phetha ha ngata seo. Naheng tse kantle, "Moena Branham, ke mofuta o jwang wa basadi bao re ba bonang moo? Jwale, pina tsohle tseo re dibinang ka basadi, pina tse ding tse ditshila dipina tsa kgale." Ke sona seo. Bohle ba bolela ka -- ka -- ka ... Jwale, o ya tseba hore ke eng? Na le batl;a ke le bolelle ka mantswe a mallwa? Ke tla lebolella hantle feela. Lefatshe le na le kopano e na, hobane ke Sodoma le Gomorrah. Hantle feela. Mane California ke ile ka nka pampiri. Mme ke lebetse hore ke dikete tse kae tseo ka selemo ba difumanang, ho ka tseba, thobalano ya batho ba mofuta o tshwanang. E sita le takatso ya monna le mosadi, mme jwalo jwalo, e se e tlohile ho batho. Hantle seo Modimo A boletaseng hore se tla etsahala. Mme feela ...

123-96 O nka se seng ... O shebe hore na ke ba ba kae ba fumanang tlotla. Mamela radio, kapa television, kapa eng kapa eng feela, me o iphumanele. Ke tshilafatso kapa ditshila tse kgolo ... Ho teng pina tse ding mosadi e mong kapa se seng se jwale, ke seo se emetseng seo. Mme ho fihlile sebaka seo re seng re sa utlwisise. Basadi ba rona ba ha ba sa ikgathalla. Ke seo eleng sona. Ha mosadi a ka itlhopha, mosadi o ne a tla loka. Mme seo ha se etsahale ka monna, empa ke ya tseba hore seo ke nnete. E, monghadi. Empa ke eng seo? Ke feela -- maemo a mabe, mme se ya thabisa. Mme ke hota hantle feela ho ya ka Lengolo. Bibele e re e tlaba ka tsela eo. Jwale re kaba le tsoseletso jwang? Re kaba le tsoseletso jwang?

124-98 Mamela jwale, motswalle waka wa Mokreste. Metsotsong e mmalwa ke tla botsa potso. Re nale Billy Graham. Re na le Jack Schullers. Re nale mefuta e mengata ya bodumedi. Mme ho ile jwalo ka lemo tse tsheletseng kapa tse supileng ho pota United States ka matla kamoo o ka kgonang, mme haho tsoseletso. Hobaneng? Mamti a kwetswe. Re ile ra sheba hlapi, jwalo kaha ke boletse hoseng hona, hotswa hohle, mohlong ha ng kapa ha bedi kae kae. Moo Billy Graham a nang le kopana (ke dumela hore ene ele Boston kapa polekeng tse ding.), mme ba bolela hore ba nale mashome a mabedi a kopa tse sekete hara beke tse tsheletseng. Bakgutlela morao nakwana. Nahana ka seo. Moena, ke ho qetela feela. Nka bolela se seng mona. O ya bona?

124-100 Re phela nakong eo mantswe a Modimo a etsahalang. Mme re phela matsatsing ao. Mme re phela nakong eo, mme banna ... Ho sa kgathatsehe hore o reng, Lentswe la Modimo lere le tla phetheha. Ho jwalo feela. Seo Modimio A se bitsitseng se tla tla ho yena; mme seo Modimo a sa se bitseng ha setle. Modimo o ya sebatla, mme balatola pitso; ba latola ... Jwale, ha kere Modimo O kgalema sohle; ha A batle feela hore o timele, empa bohle ba lokela ho baka. Empa hoba Modimo, O tsebile hore ha a no tla. Empa o ba neile nako ya ho sokoloha, empa ba tla tla. Ha jwang ... Ha a sa tsebe seo, ha jwang re kabang ka tsela eo. O tsebile jwang hore tsena ditla etsahala? Hobaneng ha a ne a re, "Batho e tlaba baithati, baiphahamisang, baratang menate"? Hobaneng ha baporofeta bohle hobane ho tloha ho qaleng? Modimo O tseba tsohle. O tseba se tlang ho etsahala. Mme ho nale batho mola fatshe bao Modimo, "Ba ka setle." Mme bakgalemetswe ka tsela yona eo, hobane baikgethetse seo. Amen. Ke seo he.

125-102 Ke dumela, moena waka, kgaitsedi (ke bolela sena ka tlhompho ya Modimo le tshabo ya hae dipelong.), ke dumela hore ke America. O na le pherekano. O ile fatshe. Ke bomadimabe. Nahana mona, jwalo kaha kere -- ho arabeng Lengolo, basadi basupileng ba itshwarella ka monna a le mong. Ntweng ya pele ya Lefatshe -- Ntweng ya Bobedi ya Lefatshe ... Ke na le -- ke na le karolo eo ke e e fumaneng pampiring. O ka bala seo ka bowena. A re, "Ho etsahalang ka maitshwaro a basadi ba America? A mabedi ho a mararo masole ke a hladuweng ke basadi ba ileng mose ho mawatle kgweding tse tsheletseng tsa pele." Babedi ba ba bararo bahlalane. Basadi bana ba ile ba ikela le banna ba bang. Hobaneng hole jwalo? Ha o ka utlwisisa sena, metswalle, ke nako ya semoya.

125-104 Re lokela ho kena moyeng matsatsing a ho qetela mona. O ya holong ya ho tantsha, o lokela ho kena holong ya ho tantsha, kapa ha batantshe. O ya kerekeng, o lokela ho kena Semoyeng ho ka kena thapelong. Lefatshe le kena moyeng tshiung tsa ho qetela, mme re moyeng wa matsatsi a ho qetela. Mme Modimo o tshepisitse hore sena setla etsahala, mme re nale seo. Re matsatsing a ho qetela. Mme banna le basadi ba robetse ha bahlokomele. Mme mekgwa ... Ke ile ka kopana le moshemane ka tsatsi le leng mona ... Oho, e ne ele kgale kwana; e ne ele howa hona hwa ho qetela. Mme ha re tla motseng. Mme o ne a njwetsa, moshemane ya neng a nyetse ele moshemane wa sekolo se phahamemeng. A re, "Ke nyetse ngwanana enwa, hobane ene ele ngwanana ya lokileng, mme o ne a monyetse pele a qeta sekolong se phahameng." A re, "Ha re na morwetsana hona jwale, hoya kamoo ke tsebang ka teng mona sekolong se phahameng ka lemo tse telele." O ya bona? Ke tshenyeho feela ...

125-106 Mme tlase mane -- California ha ke kena diterateng ke kopana le mapolesa a bolela hore re itlheke mebileng. Ho kotsi bakeng sa monna ho nale mosadi. Dark alleys ... Oho, Modimo, e ba le mohau. Na ha o tsebe hore Bibele e boletse hore tsena ditla etsahala? Mme pele A fana ka seriti sa Sodoma le Gomorra, mme a ya tlase moo, sona seo se ya etsahala. Mme a romela mollo ho ka senya sebaka seo. Lona letshwao le bontshang hore tsohle difedile, ha seo setla bakeng seo, re tla fumana ntho yona eo.

126-108 Re matsatsing a ho qetela. Hantle feela, basadi ba supileng baitshwareletse ka monna a le mong, bare, "Re tlaba bohobe ba rona re ikapese diaparo tsa rona, ha feela re ka bitswa ka lebitso la hao feela." Moena, haho hlokehe hore o balehe United States. Ke sona sebaka se silafetseng ka ho feta. Mme ha re be betere. Ho senyeha ho feta. Mme hopola, ke buwa Lebitsong la Morena. Re tla tswella ho senyeha. Ho nale tshepo ele nngwe feela, mme ke ho Kreste Jesu. Ha se lebaka hore o etsang..Ke llile, ke tsamaile hara ditjhaba mona. Mme Modimo O ile a ba a tsosa le bafu. Mme ka kena metseng; batho bao ba neng badutse hodima diwheelchair ka dilemo batsamaya, mme batsamaya kamora ditraka batho bashebile, batsamaya kamoo baratang ka teng. Mme basadi, bao dingaka tsa bona dine di boletse hore bashwele, qubu ya di X-rays ka mabitso a dingaka ale teng moo, ba ne ba tsoha bafung. Mme metse ya sala ere, "Huh, bohlanya feela seo; sehlopha sa bathethehi." Oho, o ka se lebelle se seng haese tahleho. Oho. Ke nnete eo. Kahlolo e fihlile; o tla lokela ho e amohela. Moena, balehela bohale o balehele ho Kreste Jesu kapotlako kamoo o ka kgonang. Etswa nthong tseo. E ya, ke moya wa matsatsi a ho qetela. Tse ngata dika bolelwa. Ke tla potlaka.

126-Q-18 Na o ka re bolella hore ha jwang Morena le Mopholosi wa rona Jesu A ratang hore re tle re le ka teng ka tlung ya Morena ho rapela? Ho lokile, ke potso entle haholo eo. Ke ya bohlokwa ho kereke. Modimo O lebelletse hore o tle ka tlung ya Hae ... Jwale, ke potso feela eo. Haho Lengolo la yona; feela yona e teng. Ema, ke tla o bolella seo A se boletseng. Sebaka sa pele, ha o batla Lengolo leo, batho ba lokela hoba le maikemisetso a hotla ka tlung ya Morena; ho rapela, ho bina, le ho rorisa Morena. Ke tsela eo Morena A ratang hore hobe ka tsela eo. Ha a lebelle hore retle ka tlung ya Hae ho ka buwa -- ka se seng, kapa ho buwa ka ba bang, kapa ho buwa ka se etsahetseng hara beke; O lebelletse hore re tla Motlotlisa. Ke ntlo ya tlotliso. "Mme sohle se lokela ho etswa ho ya ka toka," Paulose o boletse jwalo ka hare ho Bibele. Se seng le se seng se lokela ho loka. Ho lokela hoba le molaetsa.

127-112 Ntho ya pele eo nka e bolelang, ho ya ka molao wa kereke Selekaneng sa Kgale -- kapa Selekane se Setjha, ho nale, ntho ya pele, batho ba kena ka hare ho kereke -- ka Moya ho Mosebeletsa. Mme ba kena, dithoko tsa buwa. Mme mohlomong, hobane ene ele moporofeta. Selekane se Setjha moporofeta ke moreri; re tseba seo: "Bopaki ba Jesu Kreste ke Moya wa Boporofeta," A re Tshenolo. Jwale, moreri a qeta ho rera. Nakong eo a rerang, ditlhohonolofatso, jwalo ka mohlomong pheletsong ya molaetsa, o fella; batho batla re, "Amen," ho tlotlisa Modimo. Hang ha a emisa ho rera, ho kaba le molaetsa o tswang, mohlomong ho buwa ka diteme (I Bakorinthe 14: 13, 14). Haho se toloko ka kerekeng, motho enwa o lokela ho kgutsa, hobane ba buwang ka diteme baetsa hantle, empa ba etsa sena ka baka la Modimo. O ya bona? Empa ha ba buwa ka diteme mme hose toloko, toloko e lokela ho fana ka tlhaloso. Kreke kaofela ha tsona dilokela ho etsa seo.

127-114 Charles Fuller, jwalo kaha a ne a buwa le nna ha ke le moo, o a mohehetse seo ha jwale. Mme baetsa seo kaofela mane Long Beach. Eya, monghadi. Hantle feela hara auditorium, hoba le ditlotliso tsa Modimo, ka ho buwa ka diteme, tlhaloso ya dipuo, le ho rapella ba kulang. Mme re ile ra shebana sefahleho le sefahleho, "Moena Branham, ha ke dumele seo." Ke re, "Jwale, ke ho tloha moo. Ha se sa basa dumeleng, Moena Fuller; ke taba ya hore o dumele." Mme jwale -- mme jwale, ke-ho rera ntho yona eo. Ho tla nako yona eo; ho nale se etsahalang.

127-115 Jwale, ebe, ha ka molao, haebe ke seo o se fumanang ... Ha moreri a etsa seo batho ba ya kgutsa ba mamela moreri. Ho nale Lentswe le tswang, haho nale thabo. Jwale Moya wa moporofeta o taolong ya moporofeta. Ha moreri a le platformong, a phetla Bibele, kereke e lokela ho kgutsa, mamela ka tsela eo -- Lengolo le hlalosang, mamela seo a tlang ho se bolela. Ha a bolela se seng se o thabisang, o kare, "Amen, ho bokwe Morena." kapa leha e kaba eng seo o se batlang. "Amen" e bolela "hahobe jwalo." Bibele e bolela seo. Kamora molaetsa oo ... Ha moreri a fihlela sebakeng seo batho ba thabang teng, Moya hara batho, mohlomong a ka romela molaetsa. Ha a romela molaetsa, o tla tla ho motho; ebe tlhaloso e ka sebe jwalo -- ho hlalosa Lengolo kapa ho etsa se seng. Modimo ha a hlahisa poloko. Empa e tlaba molaetsa o otlolohile kapa se seng ka baka la kereke. Ha ba fumana seo hahole, haba ...

128-117 Jwalo kaha a bolela seo: Emong a ema a buwa ka diteme; e mong a hlalose, "HO BOLELA MOYA O HALALELANG, hahobe jwalo eya o behe matsoho ho motho enwa, hobane HO BOLELA MOYA O HALALELANG, mantsibuyeng ana ke nako ya phodiso." Ke eng seo? Jwale yena motho eo, "Ke ne ke eme moo; pelo yaka ene e otla bakeng sa seo." Jwale -- jwale bahlahisa Moya oo, e ya o ilo beha matsoho ho ngwana eo, mme o lokile. Haeba ho ne hose jwalo, ho teng se phoso. O ya bona, o ya bona? Ke molaetsa o otlolohileng. Ebe mose dumele o eme moo a re, "Ema motsotso feela. Ere, Modimo mmoho le batho ba Hae." O ya bona seo ke se bolelang? E be batla re -- kap, "HOTJHO MOYA O HALALELANG: Ha emong le emong a leng hlakoreng la bophirima ba motse, ho tloha hlakoreng lela la Spring Street ho, etswang matsatsing a mabedi a tlang, hobane ho nale sekgohola se tlang ho tla toropong." Ntho ya pele eo o e tsebang, ho nale boporofeta ka hare ho kereke.

128-120 Ebe emong -- o ahlola ka semoya, a ema mme a re, "Na seo setswa ho Morena?" E mong le emong. Haseba batho ba bararo ba lokileng batla ema bare, kahlolo ya semoya e re, "Seo ene ele sa Modimo," ebe kereke e tswella pele; mme e mong le emong a tlohe moo, ho tloha moo. Haeba seo sesa etsahele motho eo o lokela ho tshwarwa. O nale moya o mong hara bona. Ha seo se etsahala, Ho bokwe Modimo ka ho dumella hore le balehe. O ya bona? Sheba ntho tseo. Seo ke boemo ba kereke. E meraro kapa e mmedi melaetsa, e seng ho feta boraro, e tlatswa. Leha e kaba eng (O ya bona?), e lokela hoba maemong a nepahetseng. Sebaka sa pele ... Ebe, kereke e nngwe, e nngwe hape maemong a lokileng ...

129-122 Ha ke tsebe. Mohlomong ene ele mosadi ya neng a bptsitse taba ena. Ke ... se seng se tlile mohopolong waka, jwale ke lokela ho buwa seo. Basadi, ha batla ka hare ho kereke, ho ya ka Selekane se Setjha, ba ne ba lokela ho kena ka hare ho kereke ka difahleho tse sa kwahelwang ka pelo e hlomohileng ka ho bontsha seo, ka ditshebeletsong tsohle tse hlahang. Ke ho ya ka Lengolo. Jwale. Empa ke nahana mosadi ... Sure. Now, Ha ke kgahlano le lona basadi. O ya bona? Mosadi e motjha o tlile ho nna nakong e fetileng. E seng ... Moena Junior o ne a le teng, mosadi eo o ne a re o nale mathata. Baahelane ba ya motsheha, hobane a qetetse ho kuta moriri kgale kwana. Mme a ya kuta moriri wa hae. Mme yaba, basadi ba bang mose ho noka bare ho yena, mme bare batlilo nka moya wa hae, batlame moaoto a hae ka moriri wa hae -- moriri, mme ba etsa hore mosadi enwa a be le phobia. Mosadi a batla lahlehelwa ke kelello -- bana ba babedi. O ne a sa tsebe hore a ka etsang. O ne a dutse ka tsela e tjena.

129-124 O ne a kganna ka tsatsi le leng. Moya o Halalelang wa theoha, mme wa buwa le yena, mme wa re o tla fola, a re -- mme "HOTJHO MOYA O HALALELANG" Mme a -- a dula ale jwalo matsatsinyana, mme yaba o ... ke ne ke ile maobane, ke ilo bona mosadi eo le Moena Junior le Moena Funk. Mme ke ne nkaba ntho e ka etsang halofo ya maele. O ne a eme, a kama moriri wa hae -- oo a tlang ho o hodisa ha jwale, a re, "Ha ba ahisane ba tshehe le ho etsa seo ba se ratang." Mme ebe, Moya o Halalelang o ya moo. Mme wa mmolella hore ke yatla mme ke haufi le moo. Mme mantsibuyeng a fetileng ponong, ka bona mosadi a etla, mme o bolela hore ho etsahalang ka yena; mme o ile a fola ka phapusing ya ka nako e fetileng. O ya bona? Na ho jwalo, Moena Junior? Ho jwalo. Nako e fetileng ... O ya bona? Modimo ha a kaba a batla hore ke theohele tlase moo hobane ntho dine diso loke. O ya bona? A ntlisa hantle feela seo hona moo, ho ka bontsha seo ene e se motho; E ne ele Modimo. O ya bona? Jwale. A re, "Moena Branham, monna waka o batla hore kebe le moriri o molelele." Ka re, "Modimo O batla ntho yona eo." Ho lokile. Hobane mosadi o lokela hoba le moriri o molelele. Ke ho rwala hwa hae.

130-127 Ke ya tseba hore rona basadi -- kapa lona basadi, honale, ho kenya dikatiba. Lere hoo ke ho rwala. Ke phoso seo. Bibele e re ho rwalwa ha mosadi ke moririr wa hae. Mme ha a kuta moriri wa hae, ke ntho e tlwaelehileng ho yena ho ka rapela. Ho jwalo feela? Ke Lengolo leo. O ya bona? Jwale, basadi ba lokela ho rwala moriri o molelele, hase lebaka hore o nahana jwang; ke seo eleng HOTJHO MORENA. Ha le ka mpontsha sebaka ... Lere, "Jwale, moriri waka o molelele. O ya bona, o ya mahetleng." Seo ene ele moriri o mokgutshwane, "Kreste ..." O re, "one ... Kreste o ne A nale moriri o motelele." Lekgale, haho jwalo. Kreste o ne a nale moririr o fihlang mahetleng, jwale bare. Jwalo ka ... Bahula ka tsela e tjena mme bao kuti, ho fihla mahetleng. Sheba lentswe la SeGreek o tla fumana seo.

130-129 Moriri o Feminish ... Monna ha a lokele hoba le moriri o molelele hobane o feminish, ho theosa ka tsela ena. Empa o okgaola ho fihla mahetleng a Hae, moo ba o kgaolang, ho pota hlooho ka tsela ena, bao etse mohatla ka tsela e tjena. Ene ele moriri o mokgutshwane. Jwale basadi ba moriri o fihlang mahetleng, o ntse o le mokgutshwane. Jwale, ha kere seo setla o romela diheleng kapa ho o isa lehodimong. Seo hase lebaka. Empa molao wa kereke o re mosadi a be le moriri o molelele. Ke nnete seo. Mme ho kena ka kerekeng ... Mme ha se lebaka, mabaka a setjhaba -- e seng ho - ke bolela bakeng sa kereke. Mme o lokela ho ikokobetsa, le ho itshwara, jwalo jwalo, hobane ene ele yena, Bibele e itse, seo se tlisa howa ha pele. Mme seo ke nnete; ke nnete seo. Jwale, ka potloko. Ke hopola hore seo se utlwisa bohlokot.

130-Q-19 Hobaneng ha pono ya Modimo e tla ho nna ha ke tlo ja Selallo ka kerekeng yaka? Hodima. (Jwale, ke lebitso feela la mosadi; eya, ke lebitso la motho.) ke tadima ... Hobaneng ha pono ya Modimo e hlaha kapele ho nna ha ke ja Selalo ka kerekeng yaka? Jwale, ha ke no tseba, kgaitsedi, ntle le hoba ka tsela ena: Haebe o bone Jesu Kreste a hlaha ponong ka hare ho kereke ya hao ha o nka Selallo, O ne A etsa hore o tsebe sena, hore O ne O nka leemedi la Hae. Selallo se emetse mmele wa Jesu Kreste; mme o ne o Monka jwalo ka leemedi. Jwale phela bophelo ba bohlweki, phela hantle.

131-132 Mamela. Ha o nka Selallo (O tla utlwa tse mmalwa ka metsotso e tlang.) ha o sa lokelwe ke seo, o molato wa Madi le Mmele wa Jesu Kreste. Motho ya jang seo ha a ke a hlweke pela Modimo -- hoo ke ho nka Selallo, ho nale, phela hantle pela Modimo. O seke wa nka seo ntle ho tumello. Seo ke feela ... Sheba. Bibele e boletse hore ho tlaba jwalo matsatsing a ho qeta tafoleng ya Modimo ho tletse mahlatsa. Mme ho ka sebe le se seng -- ho utlwisisa seo. Na ho jwalo? Sheba. Ke ile ka kena ho e nngwe tabernacle matsatsing a ho feta. Nka se bolele lebitso; le tseba hantle feela. O ya tseba hore bakeng sa selallo ba nale eng? Banka bohobe bo bosweu, bohobe ba bosehe dikoto. Mme sehlopha sa madeacone, bao moruti a ileng a re ba supileng ba bona eleng matawa ... Ke hantle feela. Mme emong le emong, sehlopha kaofela ... O ne o ka ba bona ha batsamaya hara moaho. Mme ha kereke e tswa, mahareng a Sekolo sa Sontaha le kereke, haufi le tsela, modisa le bohle, batswa ba ya tsuba kantle, mme bakgutle ba tlo ja Selallo. Modimo O itse A ka se mamelle seo, "Ke lona lebaka ba bangata ba kulang, mme ba se bashwele." Ho jwale.

131-134 E re, "Tafoleng ya Modimo ke mahlatsa, mme o ka ruta mang tsebo." A re, "Hobane ke molao hodima taelo hodima taelo, hanyane mona hanyane mane. Itshwarelle ho seo eleng nnete. Hobane ka melomo e kokotletsang le ka dipuo O tla buwa le batho bana, mme ena ke phomolo eo ke e buileng, empa hodima sena sohle ba ile batsamaya batiisitse dihlooho, 'Re ka se utlwe seo.'" Sheba moo re phelang metswalle. Oho, mohau. Tsoha.

131-135 E ya, pono ya hao, kgaitsedi ... ha o lokile, o hlwekile, mosadi ya halalelang ka pela Modimo, o ne o eme moo, mme Jesu O ne A batla ho o tsebisa ka Selallo, hore o ne o monka jwalo ka leemedi feela; mme ha o sa, jwalo ka tlhokomediso ka pela Modimo.

131-Q-20 Ke rata ho tseba hore sena se latelang ke eng: I Timothea, II Timothea 2:16. Motsotso feela. II Timothea ... [Karolo e sa sebetseng theiping -- Mongodi.] ... le kopana. Mohlomong o ka se dumele seo ke se bolelang. Ho o isa hae ... Ebe o tla kgutlela hae, mme ebe -- seo se o thusa ho fumana bophelo ba semoya. Ho lokile, II Timothea 2:16 e baleha tjena..

O hane meswaso ya dipolelo tsa bohata: hobane ba tsamayang ka dipolelo tsa lefeela batla tswella nyefolong.

Eya. Ho lokile. O ya tseba meswaso. "Meswaso ya bohata e ya tswella." Jwale, ntho ya pele, "le balehe meswaso ya bosawana, hobane e ya ata." Jwale, mme seo ke sa kgale -- tswella ho swasa. Bibele e re -- Jesu o itse, "Ha eya ya hao ebe eya tjhe ya hao e be tjhe hobane se fetang moo ke sebe." Hantle ntle ha le ya tshwanela ho swaswa le ba bang. Modimo O tla o qosa ka se seng le se seng. Na o ne o tseba seo? Bibele e re o tla ikarabela ka seng le se seng seo o se bolelang. Jwale re lokela hoba batho ba jwang? Batho ba lokileng, hlweka, ho rata, tlhokomelo, e seng sehlopha sa baikaketsi, kamehla ya lokileng ...

132-138 Sheba. O nka thaka le ka qalang kajeno ... ke hlokometse seo ka bonna, le hoba nna, MoIrish; ke hlokometse ha ngata, le ho tswella jwalo. Mme hangata -- mosadi wa ka ha ngata, "Jwale, Bill ..." ke re, "Ho lokile, moratuwa." O tla re ... ke bolella batho mona. Ke bolele se seng, kere, "Jwale, le ya tseba, ho ne hole banna ba bararo Kentucky." "E ne ele bomang bao?" "Jwale, Abraham Lincoln." "Yeah." "Daniel Boone." "Uh-huh." "Le ntatao." Se seng se kang seo. Mme ebe eo tla bolela sena, "Jwale, Bill, ke wena eo hape." Jwale ke haufe le hore, "Morena, ntshwarele; ke ne ke sa bolele jwalo. Etsa se seng ho nna; nketse jwalo." O ya bona?

132-140 Mme letsatsi le letsatsi -- ha ke etsa seo ... Jwale, re ne re buwa ka ho kgutlela morao hoseng hona. Ha o etsa seo o kgutlela morao. Eya, monghadi. O lokela ho sokoloha. Na ho fela hole jwalo? Jwale, ha ke bolele hore hao ya lefatsheng o etsa sena le sane, empa o entse se seng. O lokela ho sokoloha o shwe letsatsi le letsatsi ho ka phelela Jesu Kreste. Jwale letsatsi le letsatsi, o lokela ho shwa letsatsi le letsatsi ho ka phelela Kreste Jesu. Ha ke bona se seng ... Ka nako tse ngata ke etsa phoso. Ke tla tswa, mme ebe e mong o tla bolela se seng, mme ke swase ka se seng. Emong a re ... E seng e mpe; jwale, ha ke dumele Mokreste a bolela meswaso e ditshila. Tjhe, monghadi. Tjhe, monghadi. Eo ha se Mokreste, e bolela jwalo Bibele. Ere ba seke banka bolela dipale tsa kgale, le meswaso, le ntho tse jwalo tseo. Tjhe, Bakreste ha ba bolele seo; Bakreste ba nale mehopolo e hlwekileng.

133-142 Empa ha o sa hlokomele, hang hape o tlaba le batho ... O tla bolela moswaso hona jwale. Mme ebe, ebe o nahana hore o ne ole monate moswaso oo wa hae, mme a nne a tswelle jwalo, mme a sa nahane ho feta ka seo. Tsatsi le latelang a bolele e mmedi meswaso. O ya bona? Mme -- mme ntho e latelang, o etsa se seng mona. Mme ntho ya pele eo o e tsebang, seo se lebisa hantle nthong tsa kgale. Na ho jwalo? Tloha nthong eo. O se etse seo. Mme o tlohele meswaso e jwalo. O tlohela e mong a tswelle pele ... ke tla o fa mohlala mona. "Mof. Doe, na o tseba seo? Ke bone monna wa hao. Mme ke tla o bolella, hore o ..." O ya bona? Mme ... Jwale, nahana feela ... O re, "Ha ke batle ho utlwa seo." Tswella. O seke wa tswella ka seo, mme batla kgaola seo. Ho feela hole jwalo. "Jwale, o ya tseba, kgaitsedi? Ke tla o bolella se etsahalang." Kapa moena, e seng feela kgaitsedi, empa moena le yena ... O ya bona? "Moena, ke tla o bolella se etsahetseng. Ha re ka tlosa feela moreri enwa, ha re ka etsa sena, kapa ho tlosa ledeacone lena, kapa ka etsa seo." Oho, oho. O seke wa etsa.

133-145 Ke nahana ho nale se seng tafoleng ya hao, ke nthwana eo ke e boneng mane Florida e seng kgale. Ene ele tshwene tse tharo; mme e beile matsoho a yona mahlong ere, "O se bone bobe"; mme e nngwe e kentse menwana ka ditsebeng, e re, "O se utlwe bobe"; mme e nngwe e beile letsoho molomong, mme ere, "O se buwe bobe." Ke nahana hore ke ntho ya bohlokwa eo o lokelang ho e etsa? Eya, monghadi. Oho, hle. Ke ntho e ntle haholo eo. Hlekisa mohop[olo wa hao bakeng sa Kreste. O ka sere feela, "Jwale, jwale ..." Jwale, o ya bona, ha o sa hlokomele, o tla ipeha tulong e reng, ha o tswella ho nahana ka tsela eo ... Mme o seke -- mme o seke wa nahana seo ... O ka se phele hantle ka toka o sa etse diphoso. Jwale, o seke wa nahana hore o tla phonyoha, hobane o ka seke. Tjhe, monghadi. Hase hore ha o na sebe, mme o tla fumana seo, hlakoreng lena kapa lane.

134-147 Empa motho ya kileng a diwa, ha ele lesole la sebele o tla ema. "Morena ere ke tsohe hape." Empa lekwala, hang ha a bona diphoso tseo a dientseng pele, o jwalo kaha a boletse mona: kgama le sekgo sa metsing ditla kgutlela metsing hape. O ya bona? A ka se etse seo. Jwale latola tsa kgale -- dipale tseo, tse buuwang. "Meswaso eo" e bolela "pherekano." Mme Bibele e re, "Hlokomela bao ba tlisang diphapano mahareng a lona." Ha e mong a re, "Uh-huh, uh-huh." Jwale e re, "O etsa seo jwang? Ke thabela ho bona seo. Ke ya leboha." Tswella pele. Ke ntho ya bohlokwa eo. O seke wa etsa seo, empa o dilebelle feela. O seke wa dikgathalla, hobane o ya bona se lebisa kae seo.

134-Q-21 O ne a le kae Jesu ho tloha -- Jesu O ne a le kae kamora kolobetso ho fihlela lemo tse tharo tsa ministry wa Hae? Ho lokile, Jesu, kamora ho kolobetswa, O ile a tswa hantle ka metsing, mme Moya wa Moisa felleng bakeng sa matsatsi a mashome a mane le masiu ho lekwa ke satane. Mme O ile a lekwa ka matsatsi a mashome a mane le masiu a teng, mme A itima dijo. A tswa. Diabolose a moleka kamora ho Itima dijo hoo. Mme A hlola diabolose ka Lentswe la Modimo, mme a kena ministring wa Hae, mme a rera lemo tse tharo le halofo, ho ya ka Lengolo. Sheba. Morao kwana hore Modimo wa Daniele a buwe mme o tla rera lemo tse tharo le halofo o tla tloswa hamorao ka nako eo. Hantle feela. Qaleho e ya qala. Ke hantle feela. Mattheu 4, o tla fumana seo na. Haebe e se nnete hantle feela ho ya ka tumelo, ho lokile. Jwale, eo ha ke e tsebe ... Ha re bone seo ... Oho, e ya. "Ba ho kae ..." Re ne re nale seo kgale kwana: "Bashweleng ba kae?"

135-Q-22 Ka nako e nngwe re ne re le bashweu kapa re le batsho? Ho bana ba babedi ke bafeng ba ileng ba rohakuwa? Jwale, ho ya kamoo re tsebang, Nakase o bolelle hore ana Adama le Eva ba ne ba le -- basweu, sootho kapa bosehla kapa ba batsho. Nka se o bolelle seo. Haho ya tsebang ntle le Modimo feela, ke nahana, Ke Yena ya neng a le teng morao kwana. Jwale, ho ... Jwalo kaha kaofela re tswa puong ele nngwe kaofela toreng ya Babele, pherekano ya dipuo ya qaleha. Mme maleme a bona a fapana. Mme jwalo kaha re tseba, e ne ele mofuta o le mong ho fihlela ka nako eo. Yaba ba tlala naha tsohle. Mme e mong ... O nka phoofolo; o ka nka seo o se shebe hore se ja eng, e fumana mmala oo. Haho le teng setsumi mona, ntatele matsatsing a na. E ya tlase Mexico mme o fumane pokola; e ya hodimo Arizona mme o fumane pokola; o ye leboya o fumane pokola, mme o hlokomele mefuta eo e meraro. Fumana Gila e hodisitsweng mane Texas, mme o fumane e hodisitsweng mane Arizona, mme o lebelle phapang ya seo (O ya bona?), ke ka baka la mobu oo eleng teng ho yona. O ya bona?

135-155 Mme jwale, MaChina -- MaChina ke -- ke batho ba basehla, MaJapane, mme jwalo, le MaChina. MaEthiopia ke- ke batho ba batsho, kapa MaNegro bao re nang le bona ha jwale. Mme ha o ya naheng eo e lefifi ka mmala moo. Mme ba -- ba -- mme ba ... Mme monna ya mosweu ene ele batho ba Anglo-Saxon. Mme kapa -- kapa -- kapa batho ba bang mona, bao re ba bitsang batho ba basweu, batswa England e neng e bitswa "Naha ya Mangeloi." Mme ka hobane ba ne bale basweu, meriri e mesweu, Jwalo jwalo ... Batlala ho ya Norway, mme jwalo moo hohle. Mme kaofela batswala yaba batho ba Anglo-Saxon.

135-157 Jwale, jwale ke o feng ya ileng a newa thohako? Haho le ya mong wa bona. Ke ya tseba moo o batlang ho ya teng. O leka ho ya ho taba ya Kama. Ke ya tseba moo o batlang ho ya teng, batho ba Kama. Jwale, ho ne hole teng Kama, Sema, le Jafetha. Jwale, Kama, o ile -- ha a ka a leka ho pata bofeela ba ntatae, empa a tsheha ka yena. Mme Modimo A morohaka ka baka la ho se pate bofeela ba ntatae le ho leka ho bopata bofeela ba hae. Mme Sema le Jafetha baya ka santhao ba pata bofeela ba hae ka diaparo tsa bona. Mme jwale, Modimo a bolella Kama o tla sebeletsa meloko e meng.

136-159 Jwale, ha o nahana hore thohako eo e bile mmala o motsho, jwale he, Bajuda ba batsho le bona. Ha o nahana hore ene ele seo re bitsa batho ba mmala o motsho kapa MaNegro a naha ena, o lokela ho ya India. MaIndia a fifetse ho feta MaNegro. Ke bile naheng tseo ka bobedi. Mona ke MaEthiopia tlase mola hotswa Ethiopia, le Africa, mmala oo re o bonang kajeno. Ba tlase moo, bongata ba bona bontse ba tletse moo -- merabeng ya habo bona. Jwalo kaha re ne re le ka teng nakong ya hotla ha Jesu ...Batho ba basweu ba ne ba le batho feela -- jwalo ka makgoba Africa ha jwale mohlomong ho feta. Hopola, lemo tse dikete tse pedi tse fetileng merabe e tsotseng kantle mola ka -- ka seqha le metsu le dilepe ts majwe a bohale bakeng sa ho tsoma(Ke hantle feela seo.), rona batho ba Anglo-Saxon. Ke hantle feela seo. Ene ele eng seo? Ke tla le bolella seo eleng thohako ke ya latolang Jesu Kreste. Ke phetho seo. Ya amohelang Jesu Kreste ke yena ya hlohonolofatswang.

136-162 Jwale, o ka sere ... ke tla nyoloha, ke fumane MaEskimo ntle mola. Mme ke eo moo a leng teng; mme monna eo o fifetse ho feta motho ya motsho eo re nang le yena ha jwale. Ke tla ya India mme ketle le MaIndia; mme o hase motho ya motsho, o motsho ka nnete. O motsho ho feta -- mmala o felang o le motsho. Mme o seo a leng sona ... Mme ke MoIndia. Jwale, hola Africa re fumana batho ba bang ba MaAfrica ba leng ... Ba bang ba bona ba ya kganya; ba bang ba bona e kare batho ba basweu; Mme ba bang ba -- ka tsela tse ding. O ya ho Mojuda; o re kaofela Bajude ba bafifetse ka mmala. Mojuda ke motho ya mosotho ka mmala, empa ke bone ba bangata ba hlooho difubedu ka mahlo a bolou, ka letlalo le kganyang. Le ya bona?

136-164 Jwale ntho ena yohle ke: re tswa bohle sefateng sele seng. Ho feela hole jwalo. Mme kaofela re ile ra ruhakuwa ka baka la Eva. Mme kaofela re bolokeha ka tsoho ya Jesu Kreste. O ya bona? Ke seo he seo eleng taba. Jwale haho thohako hohang. Barohakilweng ke bao ba sa dumeleng, empa bahlohonolofaditsweng ke badumelang. Jwale haho le ya mong, metswalle, botho ya mosweu kapa ya motsho, kapa motho ya mosotho le ya mosehla. Bao ... Ha motho ya motsho a ne a rohakilwe motho ya mosehla le ya mosootho kaofela hobane ha ba basweu he. O ya bona? Mme ebe, MaAfrica ebe bone bohlanong ba rohakilwe he. Mme ke nahana MoIndia ke yena ya rohakilweng he ha o nahana jwalo. Oho, hle. Matlakala a jwalo feela. Tjhe. Ke ho ya ka maemo a sebaka seo motho a phelang ho sona. Bafetoha ...... mme baya jwalo. Phapang ke eo he ...

137-165 Kapa sheba MaAmerican Indian. Bongata ba ... MaNavajo ntle mola bafifetse ho feta batho ba naha ya Ethiopia: MaNavajo. MaApache ... Ba mmala wa koporo. Le merabe e fapaneng ... O ya bona? Hantle hara MaIndia, hantle mona, o fumana e motsho, hantle feela ... Mme MaCherokee ba batla ba kganya jwalo ka rona, MaCherokee. Mme hantle mona ho nale merabe, e fapaneng. Jwale O ya bona, o ka se re barohakilwe ha nyane. Ba ne ba sa rohakuwa ka hobane ba le batsho. Bane ba sa rohakuwa hobane ba le basehla kapa hobane ba le basweu. Ho thohako ele nngwe feela eo ke e tsebang, mme ke ho se dumele Jesu Kreste. (Ke ya tseba, Donny; ke nako yaka ya ho kwala, empa ke sa nale potso tse pedi.)

137-Q-23 Ho lokile. Jwale. Ba kae meloko e leshome ya Israele (Genese 44:49), moloko wa Josefa ho ditjhaba tse ngata? Simeon, Levi, ba senang karolo -- lehaeng la bona, empa ba qhalane hara merabe e meng e leshome ... E kae meloko eo? Na re ka e fumana? Eya, monghadi. Re ka e fumana. Ho ya ka Geographi e ka fumanwa ka hare ho Bibele. Mme Modimo O re boleletse hore e tla hlaha nakong ya ho qetela mme etlaba pheletso ya bona. Mme ha jwale, ke satswa bala buka, hore mane Israele hore ho nale e mong ya ileng a kenya leoto la hae ka hare ho oli le tsohle, Modimo o ba batlile, a ba beha dibakeng tse fapaneng. Mme Bajuda bakgutlela habo bona Palestina, moo Modimo A tshepisitseng hore batla ba teng matsatsing a ho qetela.

137-Q-24 Potso e nngwe hape: Na nka -- ha ke dumele hore Modimo a ka romela dintwa jwalo ka kahlolo. Ha ke dumele ha Modimo A romela dintwa jwalo ka kahlolo. (Mamela motsotso feela.) ha ke dumele jwalo kaha ba bang badumela hore Modimo A ka kenya lerumo matsohong a ba bolai ba Babylon hoya ho Hitler, ho bolaya bana le basasdi ba senang molato hara bona -- hara ba molato na seo e kaba kahlolo ya Modimo. Modimo waka ya lerato a ka se etse seo- ... Modimo waka ya lerata (Ntshwarele.) -- etsa sena. Dintwa ke mesebetsi ya satane. Kakopo hlakisa pherekano ena. Jwale, motsotso feela. Ke badile sena nakong e fetileng, lebaka le entseng hore ke behe sena qetellong ke hobane. Jwale, ke rata hore le eme motsotso feela. Jwale, ha re otloloheng tabeng ena, hobane potso ena ke e kgolo. Mme re lokela ho e toba. Hang feela kamora seo, ha o ka ntshwarela motsotso feela ...

138-168 Ke ya tseba hore eba kamora nako, empa ke ... Hopola, ke eng seo? Jwale, o ne o tantsha bosiu kaofelaa o sa nahane letho(O ya bona?), o tloha nthong tsa lefatshe lena, empa haho tluwa lefatsheng Modimo ho monka metsotso e fetang e mashome a mabedi, moena, re lokela ho fumana moreri e motjha. O ya bona? Ke maswabi. Paulose o rerile bosiu kaofela. Ke rerile mona ho fihla hora ya bobedi hoseng kapa ya boraro. Batho baya hodimo le fatshe barorisa Modimo ka hora ya bobedi kapa ya boraro hoseng. Ke bone ba feta tasene ba amohela Moya o Halalelang ka hora ya bobedi kapa ya boraro hoseng. Modimo e ba le mohau. Ke lakatsa hore nka bona seo hape. Empa re ka se ke; a ile matsatsi ao. Letsatsi le ile ha jwale; o hole ha jwale. Bosiu bo ya atamela ... "Jwale, ha re sa kgathalla letho ha jwale, jwale ... Hle, ke lakatsa hore ebe ... Haho hlopkahale ... Itokisetse ho kena ha jwale." Mme ke feela- ka tsela e jwalo feela.

138-169 Ema, ke batla ho botsa se seng mona. Jwale, nkase dunmellane le wena mona, moena kapa kgaitsedi, ha ke tsebe. Sene se beilwe mona hoseng hona. Ke nale yaka Bibele ke ne ke sheba kgale kwana. Jwale, ka tsela e sa tlwaelehang ... Mme jwale, ke rate sena -- ho -- ho ka ntlhasela. Ke batla hore o mamele hantle mona. Mme re dumellana, ke tla rata ho dumellana le wena -- ha kene ke buwa le mosadi eo. A re ... Yena le monna wa hae, baile ba baleha mme ba nyalana; mme ene ele moo. Empa a nka kano; o lokela ho ba ho seo. O ya bona? Mme jwale, ke lokela ho dula Lentsweng la Modimo.

138-171 Empa jwale, "Ha ke dumele ..." Empa pele, "ha ke dumele ha Modimo A ka romela dintwa jwalo ka kahlolo." Jwale he, motswalle, Ho nale ntho ele nngwe feela e phosos ka tumelo ya hao, mme seo ke, ha e hlahe Mangolong. Modimo O romela dintwa jwalo ka kahlolo. Ke hantle feela. Ke -- ke ilo o fa Lengolo; nka se bale seo. Sheba, "ha ke dumele jwalo ka ba bangata hore Modimo O beha lerumo diatleng tsa Babylon o Hitler, ho ka bolaya basadi le bana ba senang molato." Ha nka O bolella Lebitso la Jesu Kreste A entse, mme ke tla tiisa seo ka Bibele, na o tla dumela seo jwale (O ya bona?), hore o fela a entse seo, kapa o tla etsa seo hape? Ho lokile. sena.

139-173 Ke ya tseba. Enwa e ka nna yaba motswalle waka ya dutseng mona; hobane Modimo ya lehodimong o ya tseba hore ha ke tsebe le mongolo. Nkase o bolelle letho. Empa ke batla hore o mamele sena. "Modimo waka ke Modimo O lerato mme a kase etse sena. Dintwa ke tsa Satane." Ke tla dumellana le wena hore dintwa ke tsa Satane. Ke hantle feela. Ke kgosana ya lefatshe. Mmuso o mong le o mong lefatsheng lena ke wa Satane. Modimo O boletse jwalo Lengolong. Satane o itse, "Ke tsa ka." Jesu A amohela seo. Empa o tlaba monga tsona nakonyana feela, Jesu O tla etsa seo. Ha re satla hlola re eba le dintwa. Empa Modimo O dumeletse Satane bakeng sa ditokiso le kahlolo. Jwale, ke batla ho o botsa se seng pele re qala. Ke batla hore o nkarabe. Hao sa dumele hore A ka etsa seo ... O itse ... seo se ka se etse sena. Hantle ho tloha ho qaleng ... Jwale, mphe maikutlo a hao a sa arohanang. Mamela. Hobaneng ha Modimo A ile a etsa seo ha Mora wa Hae a shwa sefapanong? Modimo O ile A bolaya Mora wa Hae. "Seo se ile sa thabisa Modimo," ho bolela Lengolo, "Ho ka motshwela, le ho Mootla, le ho Moetsa maqeba." Modimo O ile a etsa seo ka Mora wa Hae ho ka pholosa wena.

139-175 Ke batla ho botsa ka Saule, morena e moholo wa Israele. Modimo O ile A molaela hoya nkana le Morena Og le sohle ho ka lahla sohle mona, banna, basadi, bana, le sohle ... Le Saule ... Esita le makgomo ho ka bolaya, hase ho dumella seo ... Le Saule o theohetse tlase moo le dikgomo. Mme Modimo A tlosa Moya wa Hae ho Yena; a fetoha sera sa Modimo. Hobane Elia a eme moo Modimo Morena Og hara -- matsoho a Akabe? Mme Abolella Akabe ho ka bolaya morena eo. Mme Akabe a hana ho etsa seo. Mme Elia moporofeta a na le seo -- a re, "A ba otla ka lerumo." O bala ka seo ... E ne ele moporofeta. A re, "Nka seke." Mme a lahlehelwa ke bophelo ba hae. A bolela se seng moo, a re, "Mpolaye." Mme Modimo A mokgaola ka lerumo. Mme a iphuthela moo. Mme ke enwa Akabe a palame kariki ya hae. A re, "O emetseng?" A re, "A re, ke ne ke le mohlokomedi; ke ne ke neilwe ho hlokomela monna e mong. Mme a nkotla a baleha," A re, "mme ke motlohetse hore a balehe. Mme ba mpolelletse hore ha nka etsa jwalo ke tla lefa ka bophelo baka."A re, "Jwale, o lokela ho lefa ka bophelo ba hao." A itokolla mme a re, "HOTJHO MORENA, hobane ha o ya bolaya morena eo, o tla lefa ka bophelo ba hao." Ho lokile? Ke hantle feela.

140-177 Ere ke o balle se seng mona. Ho jwang ka Babylona, ha Joshua, Modimo A romela Joshua mona, mme a bolaya bana ba banyane, bana, le sohle. Hose letho le salang ... A fiela sohle. Bana ba banyane ba Bafilista, a ba fedisa kaofela. Modimo A Molaela ho fiela. Mme ha a sa etse seo, e ne ele bophelo ba hae botlang kamora moo. Ke tla lokisa seo kamora motsotso. Modimo O lerato, lerato la sebele; empa ha o tsebe hore lerato ke eng. Ke lona lebaka le etsang hore batho ba seke batseba hore tumelo ke eng. Modimo O lerato. O lokela ho rata; O dutse Lentsweng la Hae. Mme O lokela ho boloka Lentswe la Hae. O lokela ho rata. Mme ha A o rata, O lokela ho o tshireletsa.

140-179 Mamela mona. O buwa ka bana ba wang. Motsotso feela, e re ke o lokisetse seng mona Lengolong, seo -- seo Bibele e reng ka ntho tsena. Ha re yeng feela motsotso le ho bona hore Modimo O reng. Jwale, ke bala ho tloha ho Ezekiele 9, ha o batla ho ngola seo. Mamela hantle feela:

Mme ... A hweletsa ditsebeng tsaka ka ho tlerola a re, Atametsangb ba tlang ho otla motse, ... e mong le emong a be le seo a tlang ho senya ka sona letsohong la hae. (Jwale,e nwa ke Modimo A buwang.) Yaba ke bona ho tla banna ba tsheletseng ka tsela ya monyako o hodimo, o lebileng nqa leboya,e mong le emong a nale sa hae sa ho thuta letsohong; mahareng a bona ho nale monna ya apereng bosweu, a ena le lenaka mongodi le tlamilweng lethekeng la hae: baema pel aletare ya koporo. Yaba kganya ya Modimo wa Israele e tloha kerebumeng eo e neng e eokametse,ya ya nohatong wa ntlo. Jehova a memetsa motho ya neng a apere lene ya nang le lenaka la mongodi le tlamilweng thekeng la hae -- Mme Jehova (e leng Morena) A re ho yena, Pholletsa ka motse, ka Jerusalema, ... o tshwaye phatla tsa ba fehelwang ... ba bobolang ka baka la manyala a etswang hara bona. Yaba ore ho bona ... (MORENA) ... Ke ntse ke utlwa, Kena hara motse , mme o balye: ha leihlo la hao le seke laba le mohau kapa ho qenehela: (hlokomela, 6.) Hlaba o bolaye ba baholo ... ba batjha ... bahlanka ... masea, ... basadi: ... (Modimo O boletse jwalo.) ... empa le seke la tshwenya ba nang le letshwao; a qala morao -- mme o qale ka banna ba ka pela ntlo.

Ka mantswe a mang, Modimo O boletse seo ho batho bao, "Jwale, ema; Ema ke sa ilo tshwaya batho pele, bao eleng ba felang baikemiseditse ka Modimo." Mme A beha letshwao diphatleng. A re, "Jwale, ho banna bao ba nang le sa ho ratha, le kenelle le seke la qenehela bana le ha ele eng."

141-181 Jwale pele ho morwallo pele ho tshenyeho, ha dimillione atisa ka dimillione le dibillione tsa batho dile lefatsheng, mme Modimo O ile A romela moreri ya halalelang eleng Noe, mme a rera lemo tse lekgolo le mashome a mabedi, mme a ba bolella ho ka kena ka hare ho areka, mme bohle ba sakang ba rata ho kena ka arekeng baile bafediswa ... Mme Modimo O Matlaohle, Ya laolang mahodimo le lefatshe, a romela pula ya fedisa dimillione tsa batho, batho ba batjha, bana ba banyane, bafela bohle. Modimo O Matlaohle, mme hantle feela ke Modimo wa lerato. Amen, ke nnete seo. O nale seo. O rata ba hae. O lokela ho dula Lentsweng la Hae. Hoseng jwalo -- bakeng sa pherekano, empa ha ke dumellane le wena. Modimo wa hao wa lerato ...

141-183 Eseng kgale ke ne ke buwa ... mohlomong le Paki ya Jehova. Monna eo a re, "Moena Branham, o batla ho mpolella hore ho nale dihele tse tukang?" Ka re, "Hase seo ke se bolelang; ke seo Bibele e se bolelang." A re, "O batla ho mpolella hore Ntate ya ratehang A ka tjhesa bana ba Hae?" Hobaneng, ka re, "O ka se tjhese ngwana wa hao." Ka re, "Tjhe, monghadi." "Jwale he, ha wena jwalo ka motho o nale lerato le le kalo (Bona kamoo batho ba sothang ditaba ka teng?) -- wena jwalo ka motho o nale lerato le lekalo, o nahana hore Ntate ya ratehang ya lehodimong a ka fedisa bana ba Hae?" Ka re, "Lekgale." Ha a fedise bana ba Hae, empa o ngwana wa mang wena? Modimo ha a fedise bana ba Hae. O leka ka matla ho kena. Empa kwe satane ya fedisang bana ba Hae. Jwale Modimo o dumeletse Satane.

142-185 Sheba. Ke mang ya dumeletseng bobe le Satane ho katswa ho hlasela bahlanka ba Modimo ho fihlela ho Jesu Kreste, bana ba hae le sohle -- Jobo? Mme Modimo A romela moya o ditshila ho fedisa bana ba Jobo le sohle ho leka mohlanka wa Hae. Na seo ha se nnete? feela. Oho, ne nkase eme feela mona ntho e ka etsang hora ke ba bontsha, moena waka, kgaitsedi. Ho feela hole jwalo, leha e kaba o mang. Na ha o fumane seo na Moya wa Modimo o kopanya tseo. ntwa ke kahlolo ya Modimo hodima ditjhaba. Tshenyeho e tliswa ke Modimo. Bibele e boletse jwalo. Mme Modimo ke Modimo wa lerato, empa Modimo ke Modimo wa matshwenyeho hape. Mme o ka se eme ka pela Modimo o ratehang ... Ke seo se hlokofatsang dikereke kajeno.

142-187 "Ntate ya ratehang ke nnete, hantle feela a ka se kgathalle ha ke etsa senaa." Ha o batla ho etsa seo, o ka nna wa tswella pele jwalo, hobane lerato la Hae le ne ntse le siko ka ho wena ho qaleng. Re ikemiseditse ho nka selallo ha jwale, mme ke rata hore sena se tebe ka pelong ya hao. Ntho ya teng ke hore, Pelo ya hao e hlahisang -- e tsa bophelo ba hao. O hlahisa mofuta o feng wa peo. O ka nka jwang pone -- o ntshe lehola ho yona? O ka se etse seo lekgale. Hobane ke peo tse pedi tse fapaneng, ke maphelo a mabedi a fapaneng. O ka nka peo ya gysum le peo ya onione, mme ditshwana hoo ho hlokahalng motho ho dishebisisa hantleho diarohanya. Ke nnete seo. Ntho o ka e etsang feela ke ho dijala. Ditshwana hantle feela, empa dijale. Dihlahisa peo ka bobedi; mme ennngwe etlaba gypsum mme e nngwe e tlaba onion. Ke nnete seo. O re, "Hobaneng ha o etsa peo -- ho bonahala e ka sena se hlahisa se seng mona?" Ke hobane ho nale bophelo ka hare ho seo.

143-190 Monna kapa mosadi eo ya reng ke Mokreste mme a sa phelel bophelo boo, ka mohau wa Modimo ke gypsum weed. Ka tholwana tsa bona le tla ba tseba. ntho ele teng pelong ya hao, ho bolelwa sena. Haeba ho le jwalo, sena ke nnete sena. Ha o shwa, o lokelwa ke ho ya moo ho hlokahalang teng. Ha o lokile o lokile hobane o,le mohaung wa Modimo, mme o tswetswe labobedi, o tlamehile ho ya kamoo o batlang, hobane ho tla etsahala seo. Ha seo se tshwere taba ya nnete, ke hona moo o yang teng. Ho jwalo he. O ya bona?

143-191 Seo oleng sona mona ... Fumana sena pelong ya hao. Ke tlilo kwala. Empa seo oleng sona mona. O batla ho loka, lona Bakreste. Ho nale toka mona, mme toka eo hase bophelo bo sa feleng. Ha monna emong mona kapa mosadi a le Mokreste, motho ka mong eo eleng Mokreste mona o se a ntse a halaleditswe Boteng ba Jesu Kreste. Mme o nale mmele o mong. O ka sebe le nako e nngwe; o na le seo hona jwale. Hantle feela o nale mmele o mong ha ona o fela o e shwa. Na o ka nahana ka seo. Bala seo motsotso feela. Na le ne le tseba hore e mong le emong a kaba bosafeleng pele letsatsi le dikela? Jwale, ha o le Mokreste motswalle waka, ho nale se le seng se o saletseng. O lokela ho tsamaya ka tsela eo feela. Ha o le tseleng eo, o lokela ho tsamaya ka tsela eo. Hao le tholwana ya poone, o tla hlahisa poone. Ha o le cocklebur, o hlahisa bophelo ba cocklebur. Jwale, Haeba o bile leloko la kereke o sa le ruti, e tla kerekeng mme o rata ho kena kerekeng ... O re, "Jwale, Moena Branham, kereke yaka e ruta hore re amohele Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi. Ha re dumela ho Morena Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi." Ha o sa lekanye bophelo ba hao le seo, ha o soka o fihla moo.

144-193 Na o ne o tseba hore satane o dumela hore Jesu Kreste ke Mora wa Modimo? O tseba Jesu phatlalatsa -- o tseba hore satane o ne a paka Jesu Mora wa Modimo phatlalatsa? Mme o ne a sa bolokeha. Mme o mpa feela a saka a pholoswa; ke diabolosil. Jwale ho paka Jesu jwalo ka Mora Modimo ... Na o tseba hore Bafarisi le Basadusi, e ne ele badumedi ba ba holo; tsela eo ba neng ba rata Modimo ka pelo tsa bona, ba nahana; mme bahloleha ho bona ya se nang Molato, Mora wa Modimo, ho Mohlokomela jwalo ka Mora wa Modimo. Leha ene ele badumedi (Na haho jwalo?), hantle feela, batswang dikolong, batseba Bibele ho feta barutwana ba Bibele matsatsing a kajeno. Ho ne hose seo ba ka se etsang ntle le ho ema moo feela ka mengwaha le ho sebeletsa Morena.

144-195 Jwale, sheba seo Lengolo le se bolelang. "Matsatsing a ho qetela ..." Ho wena, Motswalle waka wa Mokreste, mme ka lerato la Modimo, Bibele e re, "Matsatsing a ho qetela -- ho tlatla nako eo batho e tlang hoba baikgantshi, baithati, ba ratang menate ho nale Modimo." Jwale, seo ha se nnete? Motho e mong ka mona ka hare o ile a ya moketeng wa Letsatsi la Selemo se setjha ka bosiu bo bong, mme ka moahong o ka tlase ba ne ba ne ba nwa dino maphodi, dijo tsa mantsbuya tsa lebejana-po, jwalo jwalo. Dikereke e bile difana ka motjeko. Hantle feela seo Modimo A ba kgalemetseng sona hore ba seke ba se etsa, ba etsa seo ka Lebtso la Kreste. Mme ke sena seo Jesu a se boletseng ka baka la kereke, mme ba latola seo. Jesu, ke ana mantswe a Hae, thato ya Hae ho kereke: "Eyang ka lefatshe lophle le bolele Evangedi. Ya dumelang mme a kolobetswa o tla bolokeha; mme ya sa dumeleng o tla tsuwa. (Mohlomong ke ka hoo modisa wa hao a buwang ka teng. Empa ke sena kaofela.) Mehlolo e tla tsamaya le badumelang; ka Lebitso laka ba tla leleka mademona; batla buwa ka dipuo; leha ba ka tshwara diserpentkapa ba nwa se bolayang, se ka se baetse letho; ha ba beha matsoho hodima bakulang, batla fola." Jwale, ke seo Jesu a se boletseng ka Lebitso la Hae. Ba hanela monyako oo, empa ba ya kgahlano le seo: ba bolela seo se fetileng, haho letho ho seo, baruta theology nale seo. Oho, hase lebaka re le maemong a na a jwale. Sheba mona. Ere ke o bolelle se seng mona, moena. Ha kereke e eba maemong a na -- ha emong le emong a ba le Matla a Moya o Halalelang ho fihlela matshwao a bonahala ...

145-199 Ke nahana ha Mohalaledi Paulose le ntle mola sehlekehlekeng kamora ho thuweha ha sekepe. Modimo O ile a mofa pono. Ha matsatsi a leshome le metso e mene le masiu a teng ... Tshepo yohle ene e fedile ya hore batla pholoswa. Mme ha nyane, sekepe sa kgale sentse se tsamaya tjena, mme ba lla kaofela, mme matsatsing a leshome le metso e mene le masiu a teng. Paulose o ne a le tlase mola, a ba le pono. A tswa mme a re, "Kgothalang, hobane Lengeloi la Modimo, eo keleng Mohlanka wa Hae, le eme le nna, 'Le seke la tshoha, hobane o tla tliswa ka pela Sesare. Mme bona, Modimo O neile bohle ba tsamayang le wena.'" Ha sepe se senyeha mme seya lebopong, mme baya mola ho batswallwa ba moo, Paulose o ne a nka dipatsi, mme a ilo besa mollo. ha hlaha serpent, ya motshwara letsoho ya kenya tjhefu eneng e ka mmolaya ha bonolo "Sheba thaka leo ha le wela fatshe le ne le tla shwa ka motsotso ka Evangedi ho ka diketane bakeng tsa kereke ka tsatsi leo. Hantle feela ene e le Molao wa United States, ba entse ntho yona eo ka molao. Ke hantle feela seo. Ema ho fihlela -- a fete moo.

145-202 Mme serpent ya motshwara letsohong. Jwale, hlokomela. Paulose o ne a sa tshabe. A re, "Jesu Kreste O itse, 'Ha ba ka tshwara dinoha, dikase baetse letho.'" Jwale tlohong mona, motliseng mollong; le nke patsi le e tsamaye ho ya batla e nngwe; a furalla mollo ho ka futhumala ka mokokotlong, mme a fetoha ho ka futhumatsa matsoho a hae. Jwale letswalla la moo la botsa hore hobaneng ha a sa shwe"? Hobaneng ha a sa shwe? lokela howa fatshe a shwe?" Empa Paolose o ne A tletse ka Moya o Halalelang (O ya bona seo ke se bolelang?), a tletse ka Moya o Halalang wa thibela tjhefu ho ka kena ho yena. Oho, moena, mphe kereke e tletseng ka Moya o Halalelang. Modimo A ka etsa ka letsatsi seo bora theology' bahlolehileng ho se etsa ka lemo tse kete tse pedi. O lebelle ho fihlela tlotsuo ya kereke e fihla. Kamora ho kwalwa ha menyako ya Baditjhaba, oho, Modimo O tla tlotsa kereke ya Hae. "Ya ditshila, ha a tswelle hoba ditshila. Ya lokileng ha a tswelle ho loka, mme ya halalelang a tswelle ho halalela." Mme Modimo O tla tlotsa kereke ya hae ka matla A Modimo, ho tlaba le tse etsahalang. E seng feela seo, empa seo a se etsang ha jwale. Hlokomela mehlolo eo. Mme batho ba ya sheba mme bare, "Jwale, seo ke sa diabolose." Oho, hobane ha ba tsebe Mangolo, leha ele molao wa Modimo. Mme ke lona lebaka leo ... ...

146-205 Ha Modimo A le hlohonolofatse. Ke maswabi ho ka letshwarella ho fihlela ka nako ena. Ha ke buwe ha ngata ka sena. Jwale ke ho araba dipotso feela. E ne ele dipotso mantsibuyeng a na. Ha ke ne ke sa etsa seo, Modimo A o hlohonolofatse. Mme ke -- ke ne ke sa ikemisetsa -- kapa ho le makatsa kapa se seng. Ke mpa ke lokela feela ho etsa seo ... O kopa ho botsa. Ke o fa, tsebo yaka e kgolo, dikarabo. Ho jwalo feela. Jwale, ha ke tsebe haholo ka seo. Ha ke tsebe letho seo ke lokelang ho se tseba. Empa ntho ele nngwe eo ke e tsebang ke hore Jesu Kreste Ore pholositse dibeng tsa rona, ho tlosa dibeng, mme a fana ka matla A Hae. Mme ha o ka hlokomela seo mme o shebe dibakeng batho ba phelang ba ... Sheba matjhabeng hlena mehlolo. Mme sheba nakong ya hotla ha Hae. Jwalo ka makala a mabedi ao ke neng ke rera ka ona mona nako ya ho feta, a tswa ho Genese, e tshwere seo kaofela. eo basa dumeleng, ka tsela e makatsang ka bodumedi, empa ba nale sebopeho sa borapedi, empa ba latotse matla a jona ... Mme kereke e ya tsamaya.

146-208 Ha Morena Jesu a hlohonolofatse e mong le emong wa lona. Mme e tswelle ka tsela e jwalo -- ho fihlela le se le sa kgone ho robala Modimo a etse jwalo ho Branham Tabernacle hore ebe le morwalo. Ha ke kgathale ha o se o sa kgone ho hweletsa, ha o soka o etsa se seng, ha o nale morwalo ka meya e lahlehileng mona ho fihlela o sa kgone ho robala. Ha o etsa seo, lefatshe le tla kena mona ho ka rapellwa (Ho jwalo.), lefatshe le tlilo rapellwa. O tla tsebahala hohle. Modimo O re file Moya wa Hae, o rte etsang hore re ikokobetse, ho reroba, ho re tlatsa ka matla a moya ho fodisa mafu, ho leleka mademona, ho etsa mehlolo e meholo le meeka. Ha o beha letsoho ho bakulang o sena pelaelo o kopa phodiso, o dumela hore Modimo o tla etsa seo. Lebella mokodi eo, ho tlaba betere, Hobaneng? Bobe bo tlohile jwale. Jwalo ka sefate se emeng moo, Jesu a sheba, mme ho se ditholwana ho sona. A re, "O rohakilwe." Kamora hora tse mashome a mabedi a metso e mene bafeta moo hape. Peterose a re, "Sheba, mahlaku a se a ewa." Ho nale se etsahetseng mona. Lentswe la Modimo le ne le buuwe. Jesu O itse, "Eba le tumelo ho Modimo. Hobane ha le ka re ho thaba ena 'Tloha mona,' mme le sa belaele, e tla le mamela." Eba le tumelo ho Modimo.

147-210 Jwale, ke nako ya Selallo. Ha re inamisa dihlooho tsa rona ke tla kopa e mong mona ho tla pianong. Morena, ena ke hora, bakeng sa banna le basadi, Morena, ho pota lefatshe ho ka hlokomela hore kahlolo ya Hao e fihlile. Hohle, dibakeng tse ngata, mme emong le emong o lokela ho emela kahlolo ya Modimo. Mme, Ntate, thabela ho ka tseba hore ho nale tsela ya ho balehela seo -- ho baratang ho phonyoha. Mme tsela eo ke ka Jesu Kreste, Eo eleng Lehlomela la Davida. Mme re ya leboha, Ntate ya ratehang, ka ho Moromela lefatsheng, hore re tsamaye ka ho Yena; O ile a re hlatswa dibe tsa rona, hore re balehe bohale ba Modimo. Re tseba hore bohale boya tla. Mme jwalo -- kaha Johanne a itse matsatsi a ileng, "Balehang bohale bo tlang." ... Jwale, Morena, re rapela jwalo kaha re tlo nka Selallo mantsibuyeng ana hore O re tiisetse seo, Morena, ka Madi a Hao a hlwekisang; ha dibe tsohle tsa rona dihlweke. Ka boikokobetso ke ya rapela, Modimo, O se dumelle hore re se nke re sa loka. Hobane O itse Lentsweng la Hao, ha re etsa jwalo, re phoso ka ho nka mmele wa Morena. Jwale, Ntate, Halaletsa batho bana Ntate, hore re nke sena ntle ho sekodi.

147-212 Mme jwale, Ntate, re hlokomela hore o fane ka seo mane Egepeta. Mme batho bao ba ile ba nka Selallo, konyana le bohobe, ha batsamaya baetswa, leetong la lemo tse 40 lefelleng; mme ho ne ho se bokgopo hara bona. Ba jele Selallo. Modimo, eba le mohau. Ke rapela hore haho be jwalo, bohle ba lahlehileng ba fole. Mme bao ba senang seo ka diphapang, mme baatamela mollo wa Modimo, ho futhumatsa meya ya bona. Fana ka seo Morena. Re tshwarele ha jwale. Re rapela ka Lebitso la Mora wa Hao.

148-214 Mme ha re ntse re inamisitse dihlooho tsa rona jwalo, ke ya ipotsa, ha moena a refa khoto ka piano, haho le teng ba ka phahamisang matsoho bare, "Moena Bill, ke -- ke llela ... maemo a moya wa ka. Ke -- ke -- ke rata hore o hopole. Ke -- ke -- ke batla ho amohela Moya o Halalelang." Na le ka phahamisa matsoho a lona, le hore, "Hopola ..." Modimo A le hlohonolofatse. Modimo A o hlohonolofatse, le wena, le wena, wena, le wena. Modimo A o hlohonolofatse, wena. le wena mosadi, le wena, le wena, le wena, moena. Hle matsoho ohle a phahamileng. Modimo A le hlohonolofatse, moena. Modimo A le hlohonolofatse. Modimo A le hlohonolofatse, kgaitsedi. Wena, kgaitsedi, ke bona letsoho la hao. Hore le tle le fumane Moya o Halalelang. Modimo A le hlohonolofatse, moena. Na o ka se nke bohato ba hotla ho Yena. Hopolang, metswalle, re phela haufi haholo le nako ya hotla ha Hae. Jwale, Modimo O tiisa Lentswe la Hae, meeka le mehlolo. Jwale, ka nnete Modimo A ka se lese motlotsuwa ya nang le Moya o Halalelang ho ka mehlolo le meeka, kgutlela Lentsweng, jwalo jwalo, le ho di hlohonolofatsa ka hohle, le ho etsa ntho tsena, ntle le ho nneha se seng mona. A ka se fane ka seo. Jwale ke ya tseba hore ke buwa ka eng.

148-217 Ha o sena Jesu Kreste ntle le Moya o Halalelang, ha Modimo a etse hore o sebe le phomolo ho fihlela o fumana Moya o Halalelang. O seke wa thetswa. O seke wa nka bopaki bona bo o mmeng ba Moya o Halalelang. Ha le fumane Moya O Halalelang ha o dumela. Ha o dumele ho ka fumana seo. Ke mpho hotswa ho Modimo. Paulose o itse, "Na le se le fumane Moya o Halalelang ha e sale le dumela?" Jwale dumela seo. Mme ha Modimo A fane ka seo. Jwale, Ntate, ho bao baphahamisitseng matsoho a bona, ke rapela hore o ba nehe Botho ba Moya o Halalelang ha jwale. Ha ba kene haholo ho ntho tsena, matsoho a leshome kapa a leshome le metso e mehlano a ne a phahamile. Ke rapela hore kolobetsa letsoho ka leng ka Motho eo. Ha batlatswe ka Moya o Halalelang, ho fihlela meeka eo le mehlolo eo e bonahala, batla bona mehlolo ya Hae. Jwalo kaha Jesu Kreste A boletse, "Mehlolo e tla latela badumelang." Fana ka seo Ntate. Re ya ikokobetsa tlasa Hao, Jesu Kreste, Amen.