Dipotso. Dikarabo. Ka Genese (53-0729)

11-1 001 Jwale, haeba ho nale ya nang le potso a ka e botsa, hobaneng, bolelang seo feela hang feela, le ka ditlisa. Kapa mohlomong, ha fre feta moo... ke--ke na le tse tsheletseng mona qepheng lena, mme mona, e be re na; le tse pedi mona.

Jwale, re--re batla ho fumana. Lebaka le etsang hore re etse sena ke ho fumana se mehopolong ya batho, ba nahanan ka eng. O ya bona? Mme ke seo se etsang hore kereke e be le matla. O lokela ho--dinako, jwalo kaha o lokela ho kama cockleburs, o ya tseba, mme se seng le se seng, tlosa tsohle tseleng hore o phele ha monate. Jwale ke lona lebaka le etsang hore re be le matsibaya a dipotso feela, ke ho fumana feela.

11-3 002 Jwale, haeba ho na le potso e nngwe kae kapa kae... Jwale, ke lokela ho bulela seo ho na jwale. Mme ka re... Jwale, ke ne ke lokela seo, "Jwale, haho nale... ha se seng se etsahala--ho Lengolo; karabo. E botse." (Ke ya leboha, moena.) Mme kere, "Se seng le se seng kgahlano le Lengolo; karabo." (O ya bona?), hore re e arabe. Empa kere...O ya tseba, ebe diya tswa; bare, "Moena Bill," ba mpotse potso, "o nahana hore mang mang jwalo jwalo ka ntho tse jwalo, na ke Bokreste?" Jwale, hoo ke ho sututsa motho e mong. Empa ka re, "Ha ba ke ba be le seo mantsibuyeng a na." O ya bona, ho lokile. Jwale re ka bona seo...

11-6 003 Oh, ke--ke--ikutlwa ha monate mantsibuyeng a na. Kamora ho kuta jwang letsheare lohle ke ikutlwa hamonate letsatsing leo. Re nale kopano haufinyana le se lebale seo, 23 Phato, mane Stadiumong mane Chicago, ho fihlela 5 Lwetse. Ntle le kopano e kgolo ya Morena. Mme seo se bapaditswe dipampiring hohle, dipampiri di nale seo. Re lebeletse nako e kgolo. Jwale, re na le e nngwe, tse pedi, tse tharo, tse nne, tse hlano, tse tsheletseng, ke nahana, ka leqepheng le leng mona. Mme ka hohle ka ntho ele nngwe, morao mane Bukeng ya Genese.

11-9 004 Jwale pele, pele ke Genese 1:26, kapa 1:26 hoya ho28, ke moo--motho ka... Ba botsa hore ebe ke eng. Potso ena ke eng... ke bolela, ka ho botsa potso... Ntahwarele. Mme re batla ho bala seo pele. Jwale, ba ngotse seo mona. Ha o batla ho latela seo, ho lokile. Bare, "Modimo A bopa motho, e motona le e motsheadi A baetsa." O ya bona? Mme se latelang ke Genese--kapa, yena, a le mong, e nale Genese 2:7 "A bopa motho ka lerato la lefatshe." Ke sebaka se seng seo. Ke tla dibala kaofela, jwale re ka dikopanya mona. Jwale, ya pele, ya pele ke ena, jwale rare...

12-Q-1 005 1. Modimo O bopile motho e motona le e motshehadi... A ba bopa e motona le e motshehadi. Jwale, seo, ke nahana, ntlha ya pele. Jwale, ho Genese 2:7, e re, "A bopa (moyeng)." O nale--o nale seo moyeng. "Mme a bopa (moyeng) yaba ho tswa leroleng, mme a butswella moya," mme jwale. Jwale, phapang ke efeng, kapa kopano ya Mangolo a na a mabedi ke efeng?

Jwale, sena... Jwale, ha o ngotse seo fatshe, Genese 1:26 ho isa ho 28, le Genese 2:7. Jwale, ke ntho e amang haholo eo, mme ke--nka se... ke nale mohopolo wa ka, ke lokela ho o neha jwalo kamoo ke nahang. Mme le ha re ka etsa seo. Ke batla ho kopana le Moena Neville ka karabo tse ntle bakeng sa dipotso. Jwale, ba lokile.

12-12 006 Jwale, ho Genese 1:26, Modimo o entse motho ka setshwantsho sa Hae. Mme ha o ka hlokomela, re tla kena ho yona hore o e bale, mme 26...Ha o ka rata ho bala le rona, re ka thaba le wena--o ka hlokomela seo.

Mme Modimo wa re, Ha re etseng motho ka setshwantsho sa rona: mme a laole hodima diphoofolo tsohle dihlapi,... dinonyana,... hodima makgomo a lefatshe,... le sohle se lefatsheng.Jwale a etsa motho ka setshwantsho sa Hae; A moetsa ele e motona le e motsheadi.

13-13 007 Jwale, ke seo... ke utlwile seo se qoqwa ka nako e telele, mme moqoqoq oo o tletse lefatsheng lohle. Jwale, ho Genese 2:7, bona seo A se entseng mona. Ke sena moo se hlahellang:

Mme.. hotswa leroleng Modimo wa bopa motho, mme A budulela bophelo, mme yaba moya o phelang.

Jwale, ke popo e ka kang... Potso e re: Ke kopano e feng e teng ho Genese 1:26 le Genese 2:7, Na Modimo o entse batho ba babedi. Ke motho ofeng kapa ke ofeng... Ke kopano e feng e teng moo? Ke eng... Seo se kopana jwang le Mangolo?

Jwale, ha o ka hlopkomela hantle, ho Genese 1:26, ha re fumane karolo ya pele. Modimo O re, "Ha re..." jwale, "hare," rona ke... "Ha re etseng motho ka setshwantsho sa rona." Re hlokomela hore o buwa le emong; O ne a buwa le emong. "Ha re etseng motho ka setshwantsho sa Rona, mme ba buse hodima diphoofolo." Ha o hlokomela popong, se ileng sa bopuwa pele, hantle feela, e ne ele kganya. O theoha jwalo ka popo; ntho ya ho qetela e ileng ya bopuwa ke monna? Monna. Mme mosadi a etswa kamora monna. Ho lokile, pele... Ntho ya ho qetela eo Modimo A entseng ke motho. Empa ha Modimo A etsa motho, haeba o hlokomela hantle, A moetsa ka setshwantsho sa Hae; O ne a entswe ka setshwantsho sa hae. Mme Modimo ke eng? Jwale, ha re ka fumana hore Modimo ke eng le hore motho eo a mmupileng ke ya jwang.

13-18 008 Jwale, ho Mohalaledi Johanne 4: mme kaofela--ha re bale sena, Jesu a buwa le mosadi... ha le ka rata ho phetla seo. Ke... Re sena nako, ha nkaba ka ngola seo fatshe, ke ngotse seo mohopolong feela. Mme o lebella seo, ha nka fumana seo ka potlako. Jwale, ha re qaleng kgaolo ya 4 temana 14.

Mme ya nwang metsi a na a keke a nyorwa hape;... mme didiba tsa metsi a kolla ditla ba teng bophelong ba hae. Mosadi a re ho yena, Monghadi mphe metsi ao, hore ke se... hore ke se hlole ke tlo nwa mona. Jesu a re ho yena... E ya, o bitse monna wa hao...mosadi a araba...

19 009 Ke dumela hore re lokela ho feta moo, fumana hore--seo ke batlang hore o se utlwisise. Mohlomong, nka fumana mona, me seo ke batlang ho se utlwa. se reng mona? temana 23 le 24. Ho lokile.

Le ya rapela... (Ke bona seo.)... Le ya rapela empa ha le tsebe: re tsena seo re se rapela: hobane poloko ke ya Bajuda, (Mme hantle feela, o ya bona?) Empa hora e yatla,... Empa hora e yatla, mme jwale e se ele yona, eo barapedi basebele... (Mojuda kapa Moditjhaba)... batla rapela Ntate ka moya le nnete: hobane Ntate o rata ba morapelang ka tsela e.

Jwale, temana e latelang e re.

Modimo ke Moya:mme bohle ba morapelang ba morapele ka moya le nnete.

14-21 010 Jwale, ha Modimo A bopile motho ka setshwantsho sa Hae, jwale o entse motho ya jwang? Motho wa moya. Jwale haebe o tla hlokomela, kamora ho etsa tsohle a etsa motho wa senmoya (qetelo ya ho bala seo, ho ya tlang ho botsa potso ke seo), a fana ka tokelo ya ho busa sohle lefatsheng. Empa ho etseng seo, A etsa motho ka setshwantsho sa Hae ho busa tsohle, ho etella pele phoofolo tsa naha, jwalo kaha Moya o Halalelang o etella pele badumedi kajeno. O ya bona? E ne ele, mantsweng a mang, Adama, monna wa pele ya ka tlase ho Modimo... Sebupuwa sa pele ke Modimo ka Boyena; yaba hotswa ho Modimo ha hlaha Logos, eo eneng ele Mora wa Modimo; yaba hotswa ho Logos, e neng e le Lentswe ("Lentswe le ne le le teng tshimolohong, mme Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme Lentswe la fetoha nama la tsamaya hara rona."), hotswa ho Logos ha tswa monna.

14-23 011 Oho, ke nale setshwantsho se setle ka mohopolong wa ka, ha o ka nka leeto leo le nna. Ke dumela hore ke buile ka seo pele kwana, empa ho ka kenya batho ho sena. Jwale, ha re nke leeto le lenyane feela. Jwale, o seke wa nahana hore ho tjhesa ha ka kang; ha re nahane ka seo ha jwale. Ha re kgutlele lemong tse ka bang makgolo a dimillione ho soka hoba le naledi hohang, kgwedi, letho lefatsheng. Jwale, ho ne ho nale nako moo ho neng ho se na letho mona; e ne ele sohle mona. Mme ho ne ho sena letho; O ne a le teng moo tshimolohong. Jwale, ha re shebe mona hore na ho etsahalang.

15-26 012 Jwale, "Haho motho ya kileng a bona Ntate." Haho motho ya ka bonang ntate nameng, hobane Modimo ha a nameng; Modimo ke Moya. O ya bona? Ho lokile. "Haho motho ya kileng a bona Ntate, empa Mora eo Modimo a mohlahisitseng," Nna Johanne... O ya bona? Jwale, empa hlokomela jwale, haho letho; ho nale sebaka feela. Haho kganya; haho lefifi; haho letho; haho letho. Empa moo ho nale ho hong ho Matlahadi, Jehova Modimo, Ya teng sebakeng ka nako tsohle. O ne A le teng ka ho sa feleng; Ke qalo ya ho sa feleng. Ke Modimo. Ha re bone letho, ha re utlwe letho, e seng motsamao wa atom sebakeng, hose letho, ho se moya, hopse letho, empa Modimo O ne a le teng moo. E ne ele Modimo. (Jwale, ha re hlokomele seo ka nakwana...) Haho ya kileng a bona seo, jwale; ke Ntate. Ke Modimo, Ntate.

15-28 013 Jwale, hlokomela. Jwaler kamora nakonyana Kganya ya qala, jwalo ka bolo kapa se seng; o ka bona ka leihlo la semoya, ha re ntse re sheba jwalo, kereke kaofela jwale. Re eme ho e kgolo banister, ho hlokomela seo Modimo A se etsang. Mme re tla qala ka ho sheba seo mona ha re qeta re ilo bona hore O etsang. Jwale, haho ya kileng a bona Modimo. Mme jwale, ntho e latelang, ka mahlo a semoya, re bona kganya e nyane e hlaha. Ke eng sena? Seo sene se bitswa, ke ba badi ba Bibele, "Logos," kapa "tlotsuo," kapa "tlotsuo," kapa--jwalo kaha ke ne ke ilo re, karolo ya Modimo ya hlha ka se seng motho: e ne ele nyane, tlase--Kganya e nyane e tsamaya. Yena... E ne e le Lentswe la Modimo. Jwale, Modimo A itswala ka Mora ya neng a le teng pele ho atom sebakeng pela atom. E ne ele... O ya bona, Jesu O itse, "Nkgalaletse, Ntate, ka kgalalelo eo ke bileng le yona pele lefatshe le thewa." O ya bona, morao kwana...

15-32 014 Jwale, ho Mohalaledi Johanne 1 O re, "Tshimolohong Lentswe le ne le le teng." Ha pele... "Mme Lentswe e ne ele Modimo. Mme Lentswe la fetoha nama." Modimo A itlhahisa ka nama, jwale, bopna o entse seo ha jwang. Jwale, morao kwana, pele, ha bolonyana ena e tla... Jwale, re ka se bone letho, empa ka mahlo a semoya. Jwale, eo ke Mora wa Modimo, Logos, Jwale, ke ya Mmona a bapala monya wa Ntate, ka ho sa feleng. O ya bona? Mme jwale, jwale ho bopeng hoo ha Hae, mme ke ya Moutlwa a re, "Haho be le kganya." Mme ha A qeta seo, atom ya hlaha mme letsatsi laeba teng. O bile teng ka lemo tse makgolo a dimillione, ho etsa diclinkers, le hotjha, le jwalo kaha a etsa kajeno: ntse ditjha, a ntse a roba diatoms. Ha atomic bomb e tla lokoloha, setho sa atomic se tla nka sebaka lefatsheng jwalo ka letsatsi, kahodimo, jwalo kaha moya o le teng. Mme ha nka ema kontinenteng e nngwe ja sena, ho tla ba jwalo ka tsatsi le leng, moo diatoms di neng ditjha lefatsheng, ha ketane e lokoloha e qala e pota, ka tsela e jwalo. Dimillione le dimillione tsa dimaele ka malakabe a maholo ao ka dibillione tsa Fahrenheit, ka--ya--ka moyjheso wa letsatsi.

16-35 015 Jwale, hlokomela jwale. Botle.... Jwale, O entse letsatsi. Jwale ntho ya pele eo o e tsebang, tlhase e kgolo ya wa, ya boima bo ka bang, jwalo ka lefatshe lena, ba ya "Spew..." Jwale Logos tsena mona, Mora wa Modimo, O shebile. A lesa hore e we ka lemo tse makgolo a dimillione yaba O ya emisa. E nngwe ya feta, mme ha e fofe--ya wa ka dilemo tse millione, yaba o emisa seo. Jwale, re eme, re shebile ha seo se hlaha. Jwale, O nale se seng ho Yena mohopolong. Mme O etsang? O ngola Bibele ya pele. Bibele ya pele monna ha a sheba moo hose dinaledi, zodiac. Mme ke hantle feela... jwalo ka... seo se hlahiswa mona ka Bibele. E qala ka, ya pele zodiac ke morwetsana. Ho ljwalo? Ya ho qetela zodiac ke eng? Leo, ke tau. Ke hotla ha pele ha Jesu; O tlile ka morwetsana; ya bobedi, O tla jwalo ka Tau ya leloko la Juda. O ya bona? O ngotse seo, mongwaha wa mofetshe, mme sohle se timela. Jwale, A bea seo sebakeng, tsohle tsena meteors, karolo tsa lefatshe, kapa letsatsi, e leketla mona. Jwale, ha mahlale a tsanmaya a ilo batla sena se weleng, se sa hlaloseng Modimo; se hlalosa ho nna. O ya bona, se etsa seo nnete ho nna. Jwale, hlokomela, kaofela dimissile dile kwana letsatsing, mme dile sebakeng, hobane, dikopane. Mme ntho ya pele, e qadile jwalo, ka thaba ya lehlwa.

17-38 016 Jwale, ke ha fatshe lena le e ba teng, karolo e kgolo ya cinder e fofa hotswa teng. Tlase ho ne ho se letho, volcano e tjhesang, ka botlalo; ho tletse hohle, volcanic. Mme mahlale a hlalosa hore lefatshe, bophahamong ba lona, moo re phelang teng, ho tshwana le ho ebola apole. Mme kaofela... Jwale, ho nale mashome a mabedi a metso e mehlano a dikete tsa dimaele ho pota, e ne ele hantle feela maele tse kete tse robedi. Mme nahana feela, moo holeng, ele volcanic e belang. Mme karolo ya boraro ya lefatshe, ho le molemo ho feta karolo ya boraro, e leng ka metsing; mme nngwe le naheng, e leng e nngwe hape. Mme sheba feela moo re phelang teng; ho tlotse diqhomane tse kotsi, gase, gasoline, oil, le sohle. Ho jwalo na? Mme karolo ya boraro ya seo, e molemo ho nale seo, metsi. Formula ya metsi ke eng? Karolo tse pedi tsa hydrogen le karolo ya oxygen: diqhomane. Ho nale motlakase o lekaneng ka hare ho phapusi ho ka arola motjheso le mohatsela, mme seo seka etsa motlakase o lekaneng. O ka kenya atoms tse lekaneng ka hare ho bolo ya golf ho ka beha New York fatshe ho tloha mahlong a lefatshe. Mme hape monna, motho a dutse diheleng, a ipatile a sa mamele Lentswe la Modimo, mme a re, "Haho sebaka se kang dihele." (Ke nale seo tlase mona; re tla bona seo. O ya bona?) O dutse pitseng ya seo letsatsi le letsatsi. Mme ha o ntse o le mona o hodima seo, mme seo se ka tlase ho wena feela.

17-41 017 Mme jwale hlokomela, empa ha sena se qala ho etsahala, ha Jesu... Jwale, hlokomela bolonyana eo. Jwale, ke bona seo e tloha mona lefatsheng le ho ya hodimo letsatsing. Ha se letho ntle ho bolo ya mollo. Mme ha seo se qala ho qhibidiha, karolo tse kgolo diqalella ho wela naheng tse ka Leboya ditheoha. Mme ha seo se etsahala, se kgaola ka lehare Kansas le Texas le baka tsohle tse dutseng moo, mme seya ho Gulf ya Mexico. Mme sa pele se tlang, lefatshe lohle le kwahetswe ke metsi. Ebe, jwale re ya ho Genese 1, re ya ho Bibele jwale, mme hotswa setshwantshong sa Bibele: Genese 1, "Lefatshe le ne le sena sebopeho, mme bodiba le metsi dine dile hohle." Haho jwalo? "Mme Moya wa Modimo O ne o tsamaya hohle." Jwale, A arola metsi, a hlahisa dithaba le meru, a diomisa. Dimela hohle moo, O dientse. Mme a etsa kgwedi. Mme A bea madiboho a lewatle, hore le seke la feta.

18-43 018 A kopanya ntho tseo tsohle, mme a etsa...?... mme a etsa ntho tsohle, bophelo ba phoofolo tsohle, dinonyana, dinotsi, ditshwene, leha e kaba eng, a dibeha lefatsheng. Mme a botsa potso ha jwale. "Ha re etseng(Mang? Ntate le Mora) motho ka setshwantsho sa rona." Jwale, ha motho a ne a entswe ka kganya eo e sebakeng, kapa se seng se kang seo, a kabe a sa bonahale (e ne etlaba Motho wa semoya). A itlhahisa a etsa boraro ka Boyena ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Mme ke enwa Modimo, a itlhahisa jwale, ho ya "ha re etseng motho(eo eneng ele mora wa Hae, a tswa ho Yena) motho ka setshwantsho sa Rona (E ne ele motho wa semoya.), mme a buse hodima tsohle." Jwale, monna a etelle monna emong pele--le makgomo hohle, jwalo kaha Moya o Halalelang o etella pele badumedi ba sebele kajeno. Lentswe la Modimo ntle moo... Lentswe la motho, ho nale, ho buwa lere... bitsa makgomo ka tsela ena, bitsa dinku makgolo ke ana, bitsa dihlapi hara metsi. O ya bona, a be le kopanelo; tsohle dimo mamela.

18-46 019 Jwale, ka hobane ho ne ho se motho lefatsheng (Genese 2), hose motho ya ka tsamayang lefatsheng. "Mme Modimo AS etsa motho (Genese 2:7) hotswa lefatsheng." Jwale, re latela seo; O ile a etsa motho hotswa leroleng la lefatshe, mme A kenya Moya o na o sa Bonahaleng ka ho yena...Jwale, o ne a robetse moo. Nkaba le ditshwantsho tse ngata ka seo. Ke bona Adama a eme moo... Ha re nke ka tsela ena, a eme jwalo ka sefate. Modimo A moentse. O ne a shwele, menwana, jwalo ka metso e hlanag lefatsheng. Mme Modimo wa re, "Haho be," kapa a butsqwella moya ka ho yena, mme a tlola, ha o tla ho yena. O ya bona, E ne ele... A butswella moya ka ho yena, a fetoha moya o phelang. Jwale, mme a qala ho tsamaya.

18-48 020 Mme Modimo a ntsha ho yena lehopo, mme a etsa mosadi. Jwale, ke kae moo A ileng a fumana Moya, mosadi? O ya bona? A a... Genese 1:26, A re, "Ha re etseng motho ka setshwantsho sa rona, a ba etsa e le e motona le e motsheadi." A etsa moya wa monna; A o lokisa, hanyane, a etsa wa mosadi. Mme ha o bona mosadi a batla aho iketsa jwalo ka monna, o tswile taolong (O ya bona?) ho tloha tshimolohong. O ya bona? Ho lokile. O ne a lokela ho... ke nahana hore ke mahlabisa dihlong ha mosasdi a lahlehetswe ke maitshwaro, sebaka sa bosadi. Ke maswabisa dihlong. Ke ya o bolella seo. Ke...O ya tseba, ke ilo bolela sena. Jwale, ke buwa ka lona basadi mona, Empa ha seo se utlwisa bohloko, se mpa se etsa seo. Empa sheba; e re ke botse se seng mona. E ne ele basadi ba neng ba kgutsitse ho fihlela banna ba ilo buwa le bona. Huh. Ho ba makoko ke hoba jwang? Ke ne ke sa tsebe seo ho fihlela ke ilo bona seo. Ha ba sa na tlhompho hohang, kaofela se moo ke hlompho hantle feela. E ka re... Ba ka... Batla apara diaparo tse jwalo ka tsa banna, bakute jwalo ka banna, batsube jwalo ka banna, banwe jwalo ka banna, baetse sohle se etswang ke banna, ba kgethe jwalo ka banna, basebetse jwalo ka banna, jwale, ba bathata, babe bohale. Oho, hle. Seo se bontsha moo oleng teng. Hantle feela.

19-50 021 Mosadi elwa e monyane, ha o sa monna; ha a sa fumaneha. Na haho jwalo? E, ke nnete eo. Jwale mosadi ha a tshwanela ho ka etsa jwalo ka monna, a be moholo le hoba thata, hobane o ya ikokobetsa. Modimo O moentse ka tsela eo. Nka hlalosa seo ka mangolo. E, monghadi. Ho fela hole jwalo. mme...Emapa ke, re tswa ho potso ena, empa ha ke batle ho kena haholo ho yona. Empa bona, ke hona moo A qadileng ho etsa motho wa pele, ka setshwantsho sa Hae.

19-52 022 Mme yaba, Modimo, pele hoba le naledi, o ne a tseba hore lefatshe lena le tlaba jwang. Mme o tsebile hore ke tlaba William Branham ya rerang Evangedi hotswa pulpiting le hore wena o tlaba John Doe ya dutseng moo le ho mamela seo, pele lefatshe le qala. Hallelujah. Jwale, ke hona moo batho ka nako e nngwe, ka legalistic Calvinists ya bona bakopanyang sena. O ya bona? Bare, "Jwale, hobaneng ha ba bang ba lahleha?" Modimo ha a batle ha e mong a timela. Ha a batle ha o timela, empa leha ele Modimo, O ya tseba ho nale se seng se ke keng sa amohela seo. O ya bona? O ya bona, O nale... O lokela ho tseba qalo le qetelo jwalo ka Modimo?

20-54 023 O tsebile hore ho tlaba le basadi, O ile a lokisa moya wa bona hantle feela. Bibele e re ho kgaolo ya 1, Genese 1:26, "A baetsa, e le e motona le e motsheadi." Amen. O ya bona? Maemong ao pele baetswa le ho etswa hotswa leroleng la lefatshe. Mme Modimo A etsa motho, e seng ka setshwantsho sa Hae. Mmele ona ha se setshwantsho sa Modimo; setshwantsho sena sa mmele ke sa phoofolo .

20-56 024 Na nka hlobola jase yaka? Ho ya tjhesa mona. Ke nale hempe e tabohileng, empa le ka sehlokomele seo. Hobaneng, ke feela... Jesse a kena hara tulo ya ho hlatswetsa, jwale... Empa sheba, re tabeng mona ho bolelang hore hempe e tabohileng ha e bolele letho mona ho pulpit. Na seo se etsa lebaka? Ho bolelang hore Bophelo Bosafeleng.

20-57 025 Jwale, hlokomela monna... Modimo O tsebile ho qaleng hore o tlaba le monna le mosadi, hobane O tsebile hore Mopholosi O tlaba teng; O tla tlisa Jesu, mme O tla thakgiswa. Mme Jesu O ile a bolella barutuwa baa Hae ha a le lefatsheng, le hore o barutile seo pele, pele lefatshe le e ba teng. Mme Modimo O itse hape, kapa Paulose a buwa ho Bakgalate, a re o re bitsitsde pele lefatshe le eba teng. Nahana ka seo. Hore Modimo... E mong le emong O batla ho mamela Lengolo ha le bolela seo, phahamisa letsoho la Hao, ha o ka rata ho etsa seo, hantle feela ka dipotso. Ha re ye le lona ho Bakgalate 1. Sheba mona. Ha kere Bakgalate; ke bolela Baefese. Mamela hantle jwale seo se bolelwang; Baefese 1.

Ke le Paulose, moapostola wa Jesu Kreste ka thato ya Modimo, ke ngolla bahalaledi Baefese, le ya tshepahalang ka baka la Jesu Kreste. Mohau o be le lona, le kgotso, hotswa ho Ntate,le hotswa ho Morena Jesu Kreste. Ho bokwe Modimo le Ntate wa Morena wa rona Jesu Kreste, ya re halaleditseng dibakeng tse phahamileng ho Kreste Jesu:

Jwale, ke sena he hlokomela:

Ya re kgethileng pele lefatshe le thewa, ...

Whew. Seo se setle haholo. Haho jwalo? Haho jwalo na seo ha se setle. Pele lefatshe le thewa, Modimo O tsebile Ormand Neville mme a tseba hore o tla rera Evangedi. Na seo ha se setle? "O kgethile..." Hobaneng, ke leloko la kereke, mme Modimo O tsebile hore o tlaba le kereke. Mme a re, Paulose one a buwa le kereke e Efese, a re, "O re kgethile." Jwale, re maloko kaofela Mmele wa Kreste. Na seo se lokile? Mme Modimo, pele lefatshe le thewa, a kgetha nna le wena. Whew. Hle, na seo ha se setle?

21-61 026 Jwale, motho wa pele, jwale, O ile a moetsa ka setshwantsho sa Hae, mme re kgutlela setshwantshong seo (Ho fela hole jwalo.), mmopong wa rona wa pele. Ha Modimo a ne a bopa, William Branham, ke ne ke le moo pele lefatshe le thewa; O ile a etsa nna, moya wa ka. Ke ne ke sa nahane ka letho seo ke se tsebang, empa... ke ne ke le moo. Oho, ke--ha ke dumele hore o fumana seo ke se buwang. Empa jwale motsotso, Jesu o ile a bolella barutuwa ha Hae hore o batsebile pele lefatshe le thewa; mme Paulose a re o re kgethile pele lefatshe le thewa. Jwale, ho ne ho nale karolo yaka, Ormand Neville, le lona kaaofela, baleng ho Kresete Jesu pele lefatshe le e ba teng. Mme hop hlahisa sena. Ke nahana hore Moya, kapa moya, karolo ya bongeloi, meya e hlahang ho Modimo, e sakang ya wela thetsong ya satane...

21-63 027 Mme karolo ya boraro ya lefatshe, mme ho feta moo, e leng karolo ya bobedi ba mangeloi e ileng ya lelekwa. Mme meya ya mademona e tla ho batho e nka karolo ya mmele ya bona. O ya bona seo ke se bolelang? Ke mademona ao... A ne a le teng a tla ho batho. Jesu O ile a ntsha a supileng ho motho, Maria Magdalene: Boikgantsho, ho qhosha (batho ba baholo, o ya bona?), e sa hlwekang, ditshila, ho fapana, metsamao, tiisetsa, ho tseo tsohle. O ya bona? Eo ene ele meya e ileng ya etswa morao kwana ha Modimo A etsa motho ka setshwantsho Hae a etsa meya eo...

21-65 028 Mme a kenya motho moyeng oo, e neng ele Adama. Mme monna eo o ne a entswe ka setshwantsho sa Hae, motho enwa ya teng, o entswe ka setshwantsho sa phoofolo. Mmele ona wa botho ke setshwantsho sa phoofolo. O nale letsoho la api, o nale--leoto la bere. Nka dinyane la bere, o e buwe ho ya fatshe, ntsha letlalo la yona mme o e bapise le ngwanana e monyane mme o shebe phapang. Huh. Moena, o lokela ho sheba hantle. Kaofela diaphragm, bokantle bo batla bo bonahala, bo ya tshwana, tsela eo e entsweng ka yona, e tshwana hantle. Ke setshwantsho sa phoofolo e phelang, hobane ene ele se seng, hobane ene ele mosebetsi wa hae wa ho disa diphoofolo.

22-67 029 Mme o nka o tlosa Moya o Halalelang ho motho, o ka tlase ho feta phoofolo; o feta phoofolo. Ke ntho e thata ho ka etsa seo. Empa o nke mohopolo wa hae ntle ho Moya o Halalelang o tshwana le phoofolo, le dintho tse jwalo, o nka ngwana ho motlosa matsohong a mme wa hae jwalo feela ka takatso ya phoofolo. Hantle feela. Mme mosadi ya sa lokang... O nke kolobe e tsofetseng ya mosadi kapa ntja; re ka dibitsa ka mabitso... Empa mekgwa hantle ya yona feela ha dinka madinyane a tsona, mme kolobe le ya ona; empa mosadi wa motho o silafetse ho feta. Hantle feela. Jwale hopola, hore o... Ntle ho Kreste, mokgwa wa hao--o theoha ho feta ntja. Ke hantle feela. Ntja haho hlokahale hore e apare diaparo, haho phoofolo e etsang jwalo. E ne ele motho ya ileng a wa, e seng bophelo ba phoofolo. Empa bophelo ba phoofolo ho motho(bophelo ba botho), e ne ele nnete, hobane motho o ne a laela jwalo ka moetapele. Mme phoofolo ka nngwe e tshaba motho. E mong o ne a mpotsa, ka nako e nngwe, ka ho tsoma, "Na o ya e tshaba?" Hobaneng, phoofolo e nngwe le e nngwe e entswe hore e tshabe motho, hobane seo se entswe morao kwana. O ya bona? Hantle feela, o ya matha mme e o sala morao (Ho jwalo feela.), kapa dintja kapa se seng seo o se ratang. Ho lokile.

22-71 030 Empa jwale hlokomela seo, jwale ha monna eo a tla mona... Jwale sheba mona... O re, "Jwale, ho etsahalang jwale, Moena Branham?" Jwale, o fumana hantle sena, mme mahareng a bonngwe le boraro o tla fumana sena hantle feela. Jwale, sheba. Ha Modimo A hlahella mona, A theoha hantle feela ho fihlela motho... Jwale, motho ha a etse sebe moyeng wa hae, empa mmeleng wa hae: ho lakatsa, leho etsahala. Jwale ha a sitilwe, o ile a itlosa ho Mmopi wa Hae. Mme Modimo, Logos, yena Mmopi wa hae, a theoha mme ka setshwantsho sa Hae a fetoha motho. Motho o ne a entswe ka setshwantsho sa Modimo, yaba o etswa hape ka setshwantsho sa phoofolo, mme a wa. Mme Modimo A theoha ka setshwantsho sa motho, ka Monna Kreste Jesu, ho ka utlwa bohloko. Modimo O ne a ka seutlwe bohloko moyeng. O ne a ka utlwa bohloko jwang nameng? O ne a ka se kgone ho etsa seo. Jwale Modimo A itlhahisa ka setshwantsho sa motho, ho lopolla motho ya lahlehileng. O ya bona? Modimo jwale a sotleha nameng. I Timothea 3:16, "E fela(ntle ho phehisana), sephiri sa Bomodimo se seholo; Modimo O itlhahisitse nameng a bonwa ke mangeloi, a rerwa ke...?... mme ka ho dumelwa, mme O dutse letsohong le letona la Ntate." Ho fela hole jwalo? Modimo ka Boyena a phela hara motho a utlwa bohloko mme a lekwa. "Modimo O ne a le kamoo, a busetsa lefatshe ho Yena." Na O ya bona lerato ke eng, lerato la Modimo?

23-74 031 Jwale, jwale, ke nahana hore ke tla thola monna elwa le mosadi... Jwale, mosadi ke... Ere ke fumane sena hantle jwale, hore o tle o bone. O ya bona? Mosadi o tlameletswe ho monna wa hae. Mme Bibele e re monna a buse mosadi wa hae. Empa hore bafetotse seo neng ha ke tsebe. Mosadi o busa hodima monna, "Jwale, o dula hae, John. Ha o tsamaye." Mme ho felletse moo. "E ya, moratuwa." O ya bona? Empa ere ke o bolelle se seng, monghadi. O tla ikarabela ka seo, empa mosadi wa hao a ka se ikarabele bakeng sa hao. O hlooho ya mosadi, mme Modimo ke hlooho ya monna. Ka tsela e jwalo O itse, "Monna ha a kute hlooho ka baka la Kreste. Mme mosadi a se kute, hobane ha a kuta o hlompholla monna wa hae." O ya bona? O ya bona seo ke se bolelang kapa seo Lengolo le se bolelang?

23-76 032 Ke ne ke nale e nngwe e tjhesang mane Shreveport. Ba ne ba buwa ka basadi, le hore na monna o lokela hoba le moriri o motelele na. Mme ka re, "Ka re mosadi ya kutang hloho ya hae, monna wa hae o nale tokelo ya ho mohlala Bibele e bolela seo." Ho jwalo feela. Ke seo Bibele e se bolelang. Ke hantle feela seo. Oho, hle. Basadi ba nang le Moya o Halalelang ba dutseng mona, ka tsela eo barutuweng ka yona; ke pheto... O ya bona? E ya, hantle feela...?... ke sona seo. Mme ha o... O itse, "Jwale, ha ba kuta meriri ya bona, haho nale se seng se phoso ho kuteng moriri," a re, "ha banke lhare ba beole meriri ya bona ho tl;oha hloohong tsa bona." Ke hantle feela. Ke seo Lengolo le se bolelang. Lere haeba a kuta hlooho ya hae, o hlompholla monna wa hae. Mosadi ya hlomphollang monna wa hae o na le tokelo ya ho mohlala. Empa a ka se hlole a nyala hape. Empa a ka--empa a ka mohlala. Ho jwalo. Ke Lengolo. Oho, moena, se re se hlokang ke bosiu ba dipotso. Ho jwalo feela. Ke I Bakorinthe 14, ha o batla ho bala seo. Ho lokile. Jwale, ke--ke... Jwale, mosadi enwa...

24-78 033 Modimo wa bopa motho e motona le e motsheadi. O ya bona seo a se entseng? O entse motho. O entse... Jwale, ke potso ya pele (O ya bona?); "A ba bopa," le jwalo jwalo, Genese 1:26. Genese 2:7, "O baentse ka lerole la lefatshe." Phapang e kae moo, kapa kopano e kae moo ho ya ka Lengolo? Monna wa pele o kopana jwang le wa bobedi? Monna wa pele ke wa bobedi a hlahiswa a nale kutlo tse hlano. O ya bona? Ho na jwale o ka se--o ka se ame Modimo ka matsoho; o ka se bone Modimo ka mahlo. Ha a kaba a fana ka seo. O ya...

80 034 O kile wa utlwa mohalaledi wa kgale ha a shwa, ha are, "Mme ke enwa; ha ke so mmone ka dilemo"? Na o kile wa utlwa seo... O ya bona, ke eng, mahlo ana a ya tloha ho sala a sa bonweng. O ya bona? Mme ka nako tse ding, ha Modimo A etsa seo, re bona dipono moo mahlo a na a tlohang, ha re shebile hantle feela, mme pono ke ena e hlahisa sena hantle feela. O ya bona seo ke se bolelang? Jwale, sheba, "Ha tabernacle ena ya lefatshe..." Jwale, ba bang ba lona basadi le banna ba tsofalang. Sheba. Ha yena ya lefatshe... ke nahana ka ntate waka ya tsofetseng mo, ya lemo tse masome a robong a metso e mmedi. Ha tabernacle e na ya lefatshe e fela, ho nale monna wa semoya, mmele wa semoya o re emetse o ka se keng wa timela. Ke tla o bona hona kwana...

24-82 035 Nkase ame Moena Neville hodimo mola, hobane Johanne o ba bone. Ho ne hole meya tlasa aletare, e llang, "Ho fihlela neng, Morena, ho fihlela neng?" O ya tseba hobaneng; re tla ya ho Tshenolo. Mme ha jwang bane ba batla ho kgutla ka meaparo ya mmele e jwalo. Ba ne ba lla, "Ho fihlela neng, Morena?" Jwale, ba ya tsebana, empa bane ba sa kgone ho buisana kapa ho tshwarana ka matsoho, kapa ba kopa... Ba ya buwa, empa ha bakgone ho tshwarana le matsoho. Ke lena lebaka le tiisang sena. Ha ngaka ya ditaola ya Endor e bitsa moya wa Samuele, mme Saule a motadima, o ile a mohopola jwalo ka Samuele. Mme Samuele a hopola Saule mme a re, "O mpitseditseng ke phomotse, ka ho bona hore o fetohile sera sa Modimo le Modimo A tlohile pela hao?" Na ho jwalo? Mme monnamoholo Samuele ka kobo ya moporofeta, mme a ba sheba. O ne a le moyeng... Moloi o ile a mmona a wa ka sefahleho, a re, "Ke bona medimo e hlaha lefatsheng." A re, "O ntshwenyeditseng?" Mme a re, "Jwale, ke batla ho utlwa hore nta e qadile neng." A re, "Hosane o tla shwa ntweng, mme bara ba hao, mme hosane ka nako ena o tlaba le nna mona." O ya bona? Jwale, o ne a le monahanong, mme a le jwalo kaha a ne a le ka teng mona lefatsheng ka pela moloi eo, a moshebile, mme Saule.

25-86 036 Jwale hlokomela. Makgetlo a mangata... Ho jwalo ka mme le ntate ba ileng ba bona baratuwa ba bona ha bane ba eshwa ba emeng moo? Ba bahopola. Empa ke mmele o sa bonahaleng. Empa karolo ya bohlokwa. Ho kgutleng ha Jesu tsohong, e ka se be mmele oo. Mmele oo jwale, mmele oo Modimo A neng a o hlole pele, o tla tla lefatsheng ho ka fumana mmele o mong o sa tswalwang ke mosadi, empa o entsweng ke Modimo (Hallelujah.), tbotsofadi kapa ho sosobana o sena moriri o moputswa hloohong ka ho sa feleng. Hallelujah. Oho moena, seo setla etsa hore ke hweletse hantle ka bosiu. Ho fela hole jwalo. Oho, kobo ena ya nama, mme ka tsoha ka thabo. Re tshwenywa ke eng lefatsheng?

25-88 037 Ho nale leano lohle le leng teng moo, ka tsela eo Modimo A mpopileng ka teng. Ke tlile mona lefatsheng, bakeng sa hoba moreri wa Evangedi, kapa wena jwalo ka monna kapa mosadi bakeng sa pholoso, ha o phela bophelo boo ka mohau wa Modimo... Hallelujah. Mme Moya ona oo morao mola tshimolohong. Ke thabela ho kgutlela moo ke neng ke le teng (Hallelujah.), mme ke ilo fihla ke ema ka tlase ho aletare, ke hloohonolofetse kamehla, re phomotse. Mme ha re kgutlela morao, ke tla nka mmele waka wa sebele, pele lefu le fihla. Lefu leha leka fihla ka makgetlo a mashome a mabedi a metso e mmedi kapa a metso e meraro ya dilemo; o qala ho wa. Ha o sale ka mokgwa ola o neng o le ka oona kapa mosadi eo o neng o hlola ole yenakamora hore o be lemo tse mashome a mabedi a metso e mehlano; se seng. Maswebe a tla tlasa mahlo. Ha o sa kgona ho hlapa jwalo kaha o ne o tseba. Mashome a mararo o ka hlokomela ka hohle. Ema ho fihlela o ba mashome a mane jwalo ka nna, mme o ya qala o ya hlokomela. Empa oho, moena, e ma ho fihla ke ba mashome a robedi, a robong, mme kamoo, re eme moo. Ke eng? Modimo a etsa hore a mathe. Empa matsatsi a thabo... Ke lefu le fihlang.

26-90 038 Ke ne ke otlolohile pele, ke nale moriri o motsho (mme hloohop e tletse), mme ho sena maswebe tlasa mahlo; mme ntjhebe ha jwale, ka ho theoha, mahetla a theoha, ke ba motenya, maswebe tlasa mahlo, hloooho e putswa. Hobaneng, bona seo lefu le se etsang--lemong tsa ho qetela tse mashome a maabedi. Lefu le etsa seo. Ema ho fihlela ke baka mashome a robedi, ha Modimo A rata hore ke phele ho fihlela moo, mme lebella kamoo keleng ka teng, ke eme jwalo ka lehlaka, ke sisinyeha ka mokgwa o jwalo. Empa hallelujah, matsatsi a thabo, lefu le qala ho hlahella. Ha ke tsoha bafung, ke tlaba seo ke neng kele sona, se entsweng ke Modimo ka mmele oo o entsweng ke Mof. Branham le Mongh. Branham, empa o entsweng ke Modimo ka sebele: ke lokolohile melekong, ke lokolohile dibeng, ke lokolohile ho tsohle, re se re sena mahloko, hlooho. Oho hle. Ke tla nka letsoho la mosadi waka e monyane mme re theose hara paradeisi ya Modimo ka tsela ena...?... O tla etsa ntho e kang yona eo. E seng mosadimoholo ya tsofetseng enwa le mmonang, o bitsa mosadi wa hao, o tlaba motle jwalo kaha o ne o monyala mane aletareng. Hallelujah. Whew. Seo se setle haholo se etsa hore o hweletse. Haho jwalo? O ya bona?

26-92 039 Ho lokile, ke kopano. Modimo O ikemiseditse. Ha Modimo A nka qeto ka se seng, se lokela hoba jwalo. Satane o ile a sentya sena ka takatso ya thobalano ka hore mosadi a tlise bana ka tsela eo. O sentse seo. Jwale tswella, ho lokile. Tsela ena ya ho nka seo, hobane seo o se etsang ka bophelo ba hao ka setshwantsho seo, seo oleng sona. Ha o le hlooho e fubedu ha jwale, o tlaba le hlooho e kgubedu hape. Ha o le hlooho e ntsho, o tlaba hlooho e putswas hape (O ya bona?), ha o ne o lokile haholo. Mme ha o nale seo... Satane o sentse setshwantsho seo, mme ha o ya fumana seo o neng o se loklela, o tlaba. Oho seo se thabisa ha ka kang. Motho wa hao ke eo.

27-93 040 Jwale, Genese 2. Ere, ke lokela ho potlaka; ke tla difumana. (O nale se seng mona? Wena...?... hodima lefatshe?) Ho lokile, Genese 2:18-21:

2. Modimo wa bopa Eva hotswa ho Adama, Genese 2:18-21. Na Modimo O ile a etsa batho ba bang ha morao, a etsa Adama le Eva--Eva...?...

3. Mme na Kaine o ile a ya mmupuweng o mong bakeng sa mosadi? Jwale, ha re... ha ke... Motho ya ngotseng sena hantle. Jwale, ha Modimo... Potsong ya pele mona: Na Modimo Oile a etsa batho ho Genesis 2:18-21? Tjhe. Ke--ke... jwalo ka--kaha o tla bona mona ho Genese 2:18-21 jwale hlokomela: Mme MORENA Modimo, ke--seo ha se ya loka... monna o lokela hoba mong; ke tla moetsetsa mothusi. Mme hotswa leroleng MORENA...a etsa phoofolo tsohle... jwalo jwalo. Jwale, Modimo wa etsa Eva hotswa lehopong la Adama. Mosadi o nale dikgopo tse ngata matsatsing ana ho anatomy, ho feta monna, hobane kgopo e ile ya ntshwa ho mmele wa Adama. Adama o ne a se a entswe a phela, mme o ne a le mong, mme Modimo wa re, "Haho ya lokela hore a phele a le mong."

27-97 041 Jwale bapriesta bana ba hanelwang ho nyala... Jwale, seo, kereke ya Roma e ka etsa kamoo e ratang... Ke bona; ke bona ba lokelang ho ya ikarabela ka seo e seng nna. Jwale, ke ile ka botsa--monna e mong haufinyana mona ka re, "O nahanang ka bapriesta?" O re, "O nahanang ka seo ha ele e monyane mopriesta le ka toropong ha a nka mosadi, ngwanana eo, mane ngwanana eo wa Jeffersonville mona, le ho monyala?" (kerekeng ya Irish o hopole, Ike lebetse lebitso la hae.) Ka re, "O nale tokelo e jwalo le yena ya ho nyala jwalo ka nna. Ke hantle seo ke buwang ka sona." A re, "Ntho e l;e nngwe feela... Ke nahana hantle ka mokgwa oo; o ne a lokela ho ya kerekeng le ho itokolla mosebetsing wa hae ebe o ilo nyala ngwanana enwa, ho nale ho mathaka ka tsela e jwalo." Jwale, o ya hopola ha sena se etsahala mane beke tse mmalwa Jeff., mopriesta wa Irish Catholic tlase mane. Ke thaka le lenyane haholo, mme o ne a ile--ke nale moratuwa. Mme ha a ... Ba ile ba mofa mpho e kgolo ya lerato, ba tjhentjha tseo ka tsela e jwalo, bamoromela ho la Indianapolis. Mme a nka monehelo wa lerato le ngwanan kaofela a tsamaya a nyala yaba ha ba sa utlwa ka yena hohang. Jwale, o nale tokelo ya ho nyala, empa ho ne ho itswe ha ana tokelo eo. O ne a sa lokela ho etsa seo. O ne a loketse hore e be o ile a ya kerekeng a re, "Mona, ke ya itokolla mosebetsing wa bopriesta. Ke ilo nyala, ho fedile."

28-101 042 Empa jwale, Modimo ka ho etsa Eva, le Adama le Eva ka nako e le nngwe, ntho eo a ileng a e etsa ke moya o sa bonahaleng, Adama wa semoya le Eva wa semoya, monna le mosadi. Yaba o etsa... a beha Adama mona. Ho ne ho sa loka... O ya bona, ke setshwantsho sa hae. Se seng le se seng se kang seo, seo se theoha hantle feela, ho ka senola sena hantle, ka hotla hantle ho ya ka dikete tsa dilemo moo, setshwantsho sa Modimo sa senoha, Modimo A itlhahisa. Mona, Modimo A itlhahisa ka Kreste Jesu. Se bontsha seo a neng a le sona. Jesu E ne e le eng? Monna wa mahlomola, wa maswabi, ya lerato, ho sehlola, "Ba kae baqusi ba hao?" "Ha bayo, Morena." "Le nna ha ke o qose he. E ya, o se etse sebe." A kgathetse a tsamaile dimaele tse mashome a mararo ka letsatsi lehwatateng le ntho tse jwalo, e ne ele mosadi wa Naine a tla, mme moshemane wa hae feela, a shwele, a robetse moo. A emisa phupu ho ka tswella, A bea letsoho la Hae hodima hae, a re, "Tsoha." Moshemane ya shweleng a tsoha hape. Eo ke Morena wa rona Jesu. (Ke ya lebona, Teddy, mora.) Mme moo, eo ene ele Morena Jesu ya neng a sa kgathale, a sa tshwenyeha. Ho lokile.

28-Q-3 043 Jwale, ntho e nngwe ke ena: Na Kaine o ile a ya--mmopong wa monna le mosadi bapele bakeng sa mosadi? Jwale, ho nale--e na ke potso e tshopodi; jwale mamela hantle. Jwale, oho, ke... O bone batho ba beha seo pampiring, "Kaine o ile a fumana mosadi kae?" Oho, ke ne ke tlwaetse ho bolela seo. Mme ke ne ke sa tsebe hore ho teng dihele tse tukang ka lemo tse nne kahodimo bakeng sa tshebeletso yaka. Ke lokela ho bona sena Lengolong. H ake sa tsebe, nka se bolele letho. O yaa bona? Empa jwale, "Kaine o fumane mosadi wa hae kae?" Jwale, eo ke--ke potso e tshopodi. "...?... Kaine o ile mmopong wa monna le mosadi bakeng sa mosadi?" O ya bona? Jwale, jwale, e nngwe ya tsa pele...

29-107 044 Mof. DeArk enwa, le ile la utlwa ka phodiso ya hae ka bosiu bo bong, ka tsela eo Modimo A ileng a mohlohonolofatsa ka teng ho tsohle, a e shwa; batla ntsosa ka hora ya bobedi hoseng. Mme jwale, jwale, ke tsela eo ke tlileng ka yona... Moshemane wa hae, George, moshemane a le mahareng, Mongodi, le yena. (Ba ne ba le ka lebenkeleng.) Mme ka utlwa ha ba buwa morao kwana, moo wa pele--moo Kaine a ileng a inkela mosadi. Jwale, ya nang le lefatshe ho bonahala ele phehisano; a re, "Ke ya o bolella moo Kaine a ileng a nka mosadi teng," a re "Kaine o ile a ya nyala tshwene e kgolo." Mme a re, "Hotswa ho tshwene eo hatswa leloko la makhalathe." A re, "Ha o bone hlooho ya lekhalathe ele ka mokgwa o jwalo, jwalo ka--jwalo ka ya tshwene, hloohong." Jwale, ke eme moo; ke ne kele kgwedi tse pedi feela Evangeding. Ka re, "Ha ke batle ho phehisana le lona banna ha ke morutwana ke mpa ke sa tswa ho pholoswa." Empa ka re, "Haho le jwalo, leloko la makhalathe e kabe le le siko, ha lefatshe le ne le fediswa ka metsi, ka nako ya Noe le lelapa la hae ka areka. E ne ele yena feela le lelapa la hae ka arekeng. Moloko wa makhalathe o ne o le siko," Ka re, "haeba hole jwalo." Ka re, "Tjhe, monghadi. Moloko wa makhalathe ha se ona. Tjhe, monghadi. Makhalathe ke ba sefate sona seo sa rona moo re tswang teng, motho e mong le emong: yena e lwa." Haho phapang. Hantle feela. Re mpa re le kaofela... E mong a kaba mosehla, e mong e mosootho, e mong a be motsho, mme e mong a be mosweu, mme e mong a be moputswa, mme e mong a be mofubedu, ka tsela eo feela, empa re tswa sefateng se le seng. Ke karolo ya tlhaho feela. Ho lokile. Re batho le rona, ba bopuweng ke Modimo.

29-110 045 Mme jwale, hlokomela, mona e seng kgale, re eme mona le ngaka tse ding mane Louisville, ke ne ke buwa ka Africa ka batho bao ba teng, mofuta wa madimo, haholo, ka tsela eo ba nang le mosadi moo, bankileng ngwana... Ba fumana ngwana, mme--mme a moshapa a motlama morung a motlohela matsatsinyana, o ya tseba, ho fihlela e ka o ya senyeha ho fihlela ba moja, o ya tseba. Se seng se tshwanang le seo, ba motlohela a senyehe hanyane, a be bonolo. O seke wa nahana haholo ka madimo. Mane England baetsa ntho e kang yona eo; ba bolaya dikgwale ba ditlohele sefateng, ho fihlela masiba a wela fatshe ba dije. Ke leloko la Anglo-Saxon mane England. Hantle feela. Ha ke nahane... Haho hlokahale hore o ye England; e ya tlase mona naheng tse ka borwa; o fumana ntho e kang yona eo, hantle feela. Monna mang kapa mang a ja kgofu kapar--kapa noha, a ka ja eng kapa eng. Jwale... Yeah.

30-112 046 Jwale, hlokomela, e re ere ke o bolelle. Empa ke sena se etsahetseng. Makhalathe... Makhalathe ha a amane hohang le sena. Kaine... Jwale, ke batla o shebe. Ba re o ile a ya naheng ya Node. Jwale, Kaine o ne a le Edene. Mme Edene,tshimo ya Edene, e leng ka botjhabela ba Edene. Na ho jwalo? Tshimo ya Eden e ne ele ka botjhabela ba Edene, lehlakoreng le ka botjhabela la Edene. Mme DiCherubime di ne di beilwe, mme Sefate sa Bophelo sene sele ka hekeng e ka botjhabela ya tshimo, mme ke hona moo ke nahanang hore Kaine le Abele ba ile baetsa sehlabelo teng. Mme ke hona moo Cherubime ka sabole e tukang e sakang ya badumella ho kena hape, ka botjhabela ba heke. Na o ile wa hlokomela seo, Jesu O tla tla ka botjhabela. Kganya e hlha ka botjhabela. Se seng le se seng se tlang... Tlhabollo e qadile ka botjhabela mme e lebile bophirima, ho fihlela e fihla mo. Re lehlakoreng la bophirima. Ke botjhabela, botjhabela ke ntho ya kgale ha se ya jwale. China ke motse wa kgale haholo ho ya ka borahistori kajeno. Botjhabela...

30-115 047 Oho, re ka nna ra sesa hara potso tsena ka dihora, ho ele nngwe, empa e seng jwalo feela. Empa hlokomela sena, mona... Ke ba ba kae ba batlang ho ka tseba seo re se dumelang ka Kaine, ke kae le hore mosadi wa hae ke mang? Ha re shebeng. Ho lokile. Ke tla o bolella seo Kaine a ileng a etsa ka teng, mme ke karabo feela eo nka o nehang yona: Kaine o ile a nyala ngwanabo o ne a tla etsa seo feela. Hobane gho ne hole mosadi a le mong feela ka nako eo; Bibele e fana feela ka ba bararo feela, Kama, Sema... butle pele... Ntshwarele, e ne el Kaine, Abele, le Setha. Empa ho ne hose jwalo... Bibele ha ngata ha e hlahise mosadi ha a tswalwa. O tseba seo.

30-116 048 Jwale, ke tla nka mosadi mantsibuyeng ana. Empa sheba, lefatshe le rapela basadi, empa basadi ene e le disebediswa tsa Diabolose ho tloha ho qaleng. Mme basa lokang kajeno entse ele tsona. O tla romella bareri ba bangata diheleng ka ho tsamaya le lefatshe. Ka ho dumella molongwana oo o tshwere sikarete hukung ya ona, mme bakutile ka tsela tse jwalo, ka ditlotswa tsa tlasa mahlo le ka ho panyapanya, moena, a shebahala hantle hlokomela seo a tlang ho se etsa. Moruti, ho hlokahala hore o ikwahele ka Madi a Jesu Kreste. Ke hantle feela. Jwale, o seke wa njwetsa; o monna. Ke bone tse ngata. Jwale, sheba mona. Ntho ya bohlokwa ke ho beha mohopolo wa hao ho Jesu Kreste mme mehopolo ya hao e hlweke.

31-118 049 Jwalo kaha Paulose a boletse mona, mme a re, "Ke... Mme re ya tseba hore le nale matla a ho ka etella pele kgaitsedi. Ke nale matla hodima seo," empa kere "Nka se seetse seo." O ya bona, o ne a sa kgone ho etsa seo. A re, "Ke ya tseba hore baruti batla--batla... Eseng dipholo tshimong ya pone." O ya tseba, ka nako tse ding re nahana, hobane bareri... (Eseng lona le nna, ha ke bolele hore, moena) Empa bareri o nahana hore hobane ele bareri ke batho ba bang baphahamileng ho maloko a kereke. Ha o moholo, mme ha o sale yo hlakoreng la Modimo ho feta letawa lane le pholositsweng hora pele. Ke ntho ele nngwe eo babopi ba sa e nahaneng, ke ntho tsena. Ke ya tseba ke ngodisitse lebitso laka "Moruti." Ke hantle feela seo; ke tlwaelo feela eo. "Reverend," le"Mobishopo," le "Ngaka," tseo tsohle ke maemedi a entsweng feela ke batho, mme ke matlakala feela. Ka hare ho Bibele e ene ele "Peterose," "Jakobo," "Paulose," "Johanne," kaofela ha bona.

31-121 050 Paulose o itse, "Jwale, mona, ke ya tseba ke rerile Evangedi, ke mosebetsi waka oo." Ke moreri le yena ke moreri; Moena Neville' ke moreri, empa ke... Ke mosebetsi wa rona ho rera. Jwale, ke feela seo re lokelang ho se etsa. "Empa ere ke etse se seng mona," Paulose o itse, "seo se feta moo." "Jwale, ke nale tokelo ya ho nka tjhelete," Paulose o itse, "empa ke ilo etsa ditente ho ka lebontsha hore ke ya kgona." A re, "ke ho hlompha; lenyalo le ya hlomphuwa hara rona; bethe e entswe. Ke toka hore re ka nyala." O itse, "Ke lokela ho nyala. Jwale, nka nna ka nyala; ke nale tokelo ya ho etsa seo. Empa ha ke batle ho nyala; Ke rata ho etsetsa Morena sehlabelo se seng hape." O ya bona? Yaba ore, "Monna ka mong o tseba pitso ya hae. Ha a etse jwalo... Ka baka la Lentswe la Modimo, le jwalo jwalo." Re rata ho etsa se seng mona ke mosebetsi wa rona. Mme ha o fela o tswetswe ka Moya wa Modimo o tlare, "Ke mosebetsi waka ho ya kerekeng, ke nahana hore ke tla ya."... Oho, hle. Jwale, ke rata ho etsa ho feta moo; ke rata ho hlola meya bakeng sa Kreste. Ke rata ho etsa se seng mona. Ke rata ho etela bakulang. Ke mosebetsi waka ho ka rera mafung; ke mosebetsi wa ka ho rera Evangedil; ke mosebetsi waka ho rapella batho. Ere ke etse seng mona; e re ke Moetsetse se seng mona.

32-123 051 Jwale, ha re kgutlele ho Kaine. [Karolo e sa sebetseng theiping--Mongodi.] Hobane Eva ene ele yena feela mosadi eo ya ileng a etswa ke Modimo, mme haeba a saka a ba le baradi, mosadi eo wa ho qetela, mosadi a e shwa leloko la motho e kabe le le siko. Ho fela hole jwalo? Ho lokela hore ebe ho nale ba bang. O ne a lokela hoba le baradi. Mme Kaine o ne a inkela kgaitsedi ya hae hobane o ne a lokela ho etsa jwalo; haho sebaka moo basadi ba ka hlahang teng. Mme ene ele molao nakong eo, e sita le ho Abrahama, e sita le ho ya ho Isaka. Isaka o ile a nyala motswala wa hae. Mme Abrahama a nyala kgaitsedi ya hae, ngwanabo hantle. Wa ntatae... ho fapane feela bomme empa ntate ele yena elwa. Mme monontsha o tswa ho monna. Sarah, ya ileng a tlisa Isaka... Ho jwalo na? Ho ne ho se motho lefatsheng ka nako eo. Ene ele mofuta ohle, ho bontsha hore... Ke ena moo e hlahellang teng, moena. Isaka... Rebekah o bontsha Kereke, mme Isaka o bontsha Monyaduwa, Kreste. Na ho jwalo? Mme ba lokela ho amana ka Madin (Hallelujah. Amen.), ka madi.

32-126 052 Jwale Kaine o ile a nyala ngwanabo, mme ke... Yaba ba ya naheng ya Node. Jwale, re kena tabeng e thata, mme ke thabela hobane ha le ya mpotsa ho feta moo "Madimo a ne a le kae a neng a phela naheng eo?" Josefate le ba bang baile baphehisana ka sena. Amen! Ha ke sa lokise seo, moena, fana ka seo Swekolong sa Sontaha hoseng. Ho lokile.

32-Q-4 053 4. Na o ka hlalosa a Sontaha ke tsatsi la pele la beke mme Moqebelo ke tsatsi la bosupa? Bakreste ba ya kerekeng ka Sontaha, letsatsi le qalang beke. Na ha ba lokela ho ya ka Moqebelo, letsatsi la bosupa la beke? Jwale, motswalle ya ratehang, wena ya botsitseng potso eo, ke potso e ntle haholo. Ke potso ya kghale e botsitsweng ke dikete tsa barutwana le kajeno, empa nka fana ka seo ke senahanang. O ya bona, ke pheto seo nka se bolelang. Ha ke sa bolele nnete, jwale, le tla ntshwarela; Modimo A ntshwarele (O ya bona?) haeba ke etsa hampe.

33-128 054 Jwale, kaha molao o... Jwale, ke hantle feela motho wa Seventh-day Adventist ya dutseng mona. E ne ele thuto yaka ya pele, e ne ele Seventh-day Advent. Ke hantle feela. E ne ele Seventh-day Advent, ke ne ke ithutile pele. Mme ha ba tla ba mpolella ka Moqebelo hae le letsatsi la bosupa, e ne ele ho ya ka khalendara ya Majuda. Mme khalendara ya Roma ha e kaba ya lokisa seo, mme hantle feela Moqebelo e ne e lokela hoba Sontaha. Jwale, baile ba nthekisetsa se seng seo ke neng ke nahana hore se lokile. Mme ke ne ke nepile hantle ho ya kamoo ba neng ba bolela, empa ka tsatsi le leng ka nka Bibele mme ka bona seo eleng phapang. O ya bona? Jwale, Moqebelo ke tsatsi la sabbatha ho ya ka matsatsi. Jwale, ha re tsebe. Seo se fetotswe, mme ra fumana diphetoho tse ngata. O ya bona? Hobane... Jwale, Bajuda baile baetsa seo... Ke hantle feela 1970 ho ya ka phetoho eo, khalendara ya bona. Khalendara ya Roma e e nka ele 1953. Mme ba boetse ba nale enngwe hape e bolelang se seng. Empa sena se bontsha Bokreste bo tletseng; e beilwe hantle ho tswalweng ha Kreste. O ya bona, ke moo re se nkang.

33-130 055 Jwale, empa jwalo ka tsatsi la bosupa, jwale, ho nale batho ba bangata ba Pentecostal seo ke sabbatha--sabbatha, masabbatha, boloka Moqebelo ele sabbatha. Jwale bare, "Haho Lentswe ka hare ho Bible bakeng sa ho boloka Moqebelo kapa Sontaha." Jwale, ke tla bolela ntho e kang yona eo ka sabbatha Selekaneng se Setjha. O ya bona? Jwale, Moqebeleo ene ele sabbatha e neng e neilwe Bajuda. Jwale, e ne e neilwe sebaka. Jwale, sena se ka hlahisa potso. Empa jwale hlokomela. Ha Modimo A ne a phomola, jwale letsatsi leo le ile la bolokwa, jwale kaha ke utlwisisa Lengolo, ho fihlela mohlomong lemong tse sekete le makgolo a mahlano. Mme lefelleng, Modimo wa fa BaIsraele letsatsi la bosupa a le kgetha... Modimo...

33-132 056 Mme Modimo A phomola ka tsatsi la bosupa, Letsatsi la Hae la phomolo. Ke bolela seo jwalo feela--moena wa Seventh-day Adventist kapa kgaitsedi (O ya bona?), mme ba nale kereke e ntle. Mme jwale hlokomela, ke rata ho fapana le bona mona ha nyane--potsong ena. Jwale, Modimo wa kgetha tsatsi la bosupa. Matsatsi a tsheletseng ke motho. Letsatsi la bosupa ke phomolo ya Modimo, e neng ele phomolo, mofuta wa millennium. Jwale, jwale hlokomela sena--sena se kopana jwang. Jwale, ha Jesu a tla lefatsheng, baile ba thakgisa Jesu hobane a ne a sa boloke letsatsi la sabbatha; diqoso tse pedi feela klgahlano le Jesu hoo A ileng a se boloke letsatsi la sabbatha le entsweng ke Modimo ka Boyena. Mme a re ke Modimo wa sabbatha. Yena... E ne ele Modimo wa sabbatha mme ene ele Modimo. Jwale ba ne ba sena ho motseba.

34-134 057 Jwale, ere ke qete sena ke o bontshe se seng seo re lokelang ho se boloka. Jwale, ho nale Lengolo bakeng sa seo? Ke tla botsa sena ka baka la hao. Na ho nale Lengolo, Moena Branham, a re bolella le hore kgothatsa ho boloka Sontaha jwaloka ha Bajuda ba boloka Sontaha? Tjhe, monghadi, haho, Lengolo kahare ho Bibele, hobane Selekane se Setjha, bakeng sa rona ho boloka Moqebelo kapa Sontaha. Empa lebaka la ho boloka Sontaha, ke tsoho ya Morena, Haho...Jwale, o tlare, " Roman Catholic e entse seo." Ba bolela ha ba entse seo, empa ha ba ka etsa seo, Mohalaledi Paulose ene ele MoRoman Catholic, le Peterose, Johanne, le Jakobo, kaofela ha bona, hobane baile ba kopana ka tsatsi la pele la beke ho rapela. Mme ho ya ka borahistori, tsela e nngwe feela o ka kgetha Mokreste wa Mojuda le Mojuda feela(Baile kwana synagogeng.), empa e mong wa Moqebelo o latola tsoho ya ya Jesu, mme e mong a ya ho Sontaha o dumela tsoho ya Jesu bafung. Mme seo ene ele letshwao. Mme e tlaba; e se ele lketshwao jwale, mme e kaba letshwao la sebata.

34-137 058 Jwale, ke tseba... ke utlwile baena ba Seventh-day Adventist ba nahana hore seo ke peo ya Modimo. Baitse, "O tiiseditswe ka ho boloka sabbatha." Ha se Lengolo ka hare ho Bibele e re. Mme ke lena Lengolo ka hare ho Bible le reng o tiiseditswe--ho bolela hore re tiisitswe, Baefese 4:30 ba re, "Leseke la swabisa Moya wa Modimo oo letiiseditsweng ka oona ho fihlela letsatsi la topollo," kolobetso ya Moya o Halalelang. Jwale, ke tla o bontsha hore Tiiso ya Modimo ke Moya o Halalelang. O ya bona? Ke kolobetso ya Moya o Halalelang oo eleng Tiiso ya Modimo. Jwale, Isaiah 28 e re, "Molao hodima molao, mola hodima mola, hanyane mona hanyane mola."

35-140 059 Jwale, hlokomela, jwale, motswalle waka ya ratehang. Jwale, batho batlohetseng ho sebetsa... O ya bona, batho ba leka ho fumana se seng se ka ba bolokang. Haho seo oka se etsang ka seo. O bolokehile ka mohau. Modimo O etsa pitso; Modimo O etsa poloko. O latela feela--mehatong ya Modimo; ke phetho. O ka re... Ke seo eleng ka tlhaho motho aleng sona. Ba leka ho tlohela ho ja nama; ba leka ho boloka letsatsi la sabbatha; ba leka ho... "Ha o ka lesa sena..." Ke... Ha o bolokehe ka ho sa je nama. Ha o bolokehe ka ho etsa seo, hore, kapa jwalo. O bolokehile ka mohau. Mme ka mohau wa Modimo Bophelo Bosafeleng. O ya bona seo ke se bolelang? Mme Bophelo Bosafeleng kolobetso ya Moya o Halalelang.

35-141 060 Jwale, e re ke om bontshe se seng. Letsatsi lena la "sabbatha" le bolelang? Mang kapa mang ya tseba seo, o ka phahamisa letsoho? Sabbatha? [Kgaitsedi a re, "Phomolo."--Mongodi.] "Phomolo." Hantle feela. S-a-b-b-a-t-h-a, letsatsi la sabbatha, o bolela "p-h-o-m-o-l-o," letsatsi la phomolo. Fumana seo Bibeleng sheba, "Phomolo" letsatsi. Jwale, ha re ye ho Baheberu 4, ka potlako. Mme ke tla--re... Ke potso ya ho qetela. Mme Moena, haeba Moena Neville a nale tsona. Ke ya tseba hore tse ding di kgutshwane, ha re no le tshwarella. Jwale, ntshwarele ho fihlela ke fumane seo. Jwale, ha o bona lentswe lena mona, "phomolo," o tsebe hore ke "sabbatha." Jwale, mona Selekaneng se Setjha. Jesu, ho Mohal. Mattheu 5 Mohalaledi Mattheu, mme o qala ka hore: "Le bautlwile bare, nakong ya kgale, 'Le seke la feba.'" Seo ene ele eng? Molao melao. "Empa kere ho lona, hore mang kapa mang ya shebang mosadi ka ho molakatsa..." A fetola seo, Ha a kaba a etsa seo? "Lebautlwile bare, nakong ya kgale, 'Le seke la bolaya,' empa kere ho lona..." A fetola seo haho jwalo? (O nahana hore ha a kaba a fetola molao?) Ho lokile. O itse, "Empa kere ho lona, ya halefelang ngwanabo ntle ho mabaka o se a mmolaile." Seo sene sele siko Selekaneng sa Kgale; seo ke Selekane se Setjha. O ile a lokissa seo ka ho feta. O ya bona? O tswelletse a hlakola melao eo. Empa a seke a feta seo; o ile a tlola wa bone, e leng letsatsi la bosupa. Jwale, kgaolong ya 7...

36-145 061 Moo a reng--ho Beatitudes, ke sena seo A se boletseng; O itse, "Le bautlwile, nakong ya kgale, 'Le ke, le seke,' mme kere ho lona. Le bautlwile bare, "Leino ka leino, le leihlo ka leihlo, empa kere ho lona... Le ba utlwile bare ka tsela e nngwe, empa kere ho lona." Jwale, pheletsong ya tsohle, A siya molao wa 4. Jwale, e ne ele, "Hopola letsatsi la sabbath mme o leboloke ele le halalelang." Jwale, A re,"Tlong ho Nna, bohle bakgathetseng baimetswweng , mme le tla fumanela meya ya lona phomolo."

36-147 062 Jwale, hlokomela, "Mang kapa mang ya etsang bohlola a tlepetswe ka majwe." Ba lokela ho qoba tse baetsisang bohlola. Na ho jwalo? Mme se ne se lokela ho etswa ka mmele. "Mang kapa mang ya bolayang," o ne a lokela hoba mmolai. Empa Jesu A re, "Mang kapa mang ya shebang mosadi," moya wa hae, moyeng, e seng letho mmeleng... Moya wa hae o bolokeheile; e ne ese ka nako eo; e ne ele Mosuwehlooho (See?), molao e ne ele. Jwale, A re, "Mang kapa mang ya shebang mosadi ka ho molakatsa, o entse bohlola ka pelong ya hae." Jwale, A re, "Le bautlwile bare, 'Le seke la bolaya,' empa kere, mang kapa mang ya halalefelang ngwanabo ntle ho mabaka o se a mmolaile."

36-149 063 Jwale, O itse, ka mantswe a mang, ka sabbatha, O itse, "E tlang ho nna, bohle bakgathetseng baimetsweng, mme le fumanele meya ya lona phomolo, sabbatha bakeng sa meya ya lona," e seng mmeleng wa nama, meyeng ya lona. Jwale, mamela--mamela Paulose jwale. Haeba o sa... ke ya tseba ho ya tjhesa e bile sohle; ho ya tjhesa le mona. Empa jwale, ha re fumane sena haufinyana. Jwale, Paulose, a ngolla Baheberu... E ne ele bo mang Baheberu? Buwang. Bajuda. Haho jwalo? Jwale, bona ene ele ba boloki ba molao, ba boloki ba sabbatha. Na ho jwalo? Na ho jwalo, moena, moreri? E ne ele baboloki ba sabbatha; e ne ele ba boloki ba molao. Ho lokile. Jwale, Paulose o tlisa Bajuda ka setshwantsho le ka seriti, a ba bolella hore molao o ne o bontshang. "Molao o nale tse ntle tse tlang," mme a tswella a re ho nale sebaka se le seng jwalo ka kgwedi le letsatsi. Jwalo ka--ka--kgwedi ele seriti sa letsatsi pele letjhabela naheng e nngwe karolong e nnngwe ya lefatshe, mme le kgutlela morao. Jwale, empa jwale, mme eka se... Empa Baheberu 9...

37-152 064 Jwale, hlokomela Baheberu 4, o tla ho taba ya sabbatha. Jwale, sheba. Jwale ha re tshabeng, le hore, tshepiso ya rona ho ya phomolong ya Hae, ... Jwale, Paulose a buwa le baboloki ba sabbatha jwale, batho ba bolokang letsatsi la sabbatha. "Ha re tshabeng bao ka tsatsi la sabbathay," ka mantswe a mang. Kapa ha o ka hlokomela ka ho bala, kapa "ho boloka sabbatha." ke "j" ka ho nna, ka hare ho Scofield Bible, kapa "ho boloka sabbatha." O ya bona? Ho lokile. Ha re tshabeng... tshabeng, re seke, tshepiso e re e boloketsweng... hoba mokgutshwane ka yona. Hobane Evangedi re e re retswe, jwalo le ka ho bona... (morao tlasa molao):... empa lentswe leo ba neng ba le reretswe ha le yaba molemo ho bona, le sa tswakwa le tumelo eo ba nang le yona.Jwale, ke hatle tlasa molao. Ba ne ba sena tumelo, hobane haho seo baneng ba itshetlehile ka sona. O ya bona? Ho lokile: Hobane rona ba dumetseng ho kena phomolong, jwalo kaha a re, ...Jwale, "Phomolo" phomolo, jwale, "Ya Hae," Ke Phomolo ya Kreste (Ho jwalo.), Phomolo ya Hae, sabbatha ya Hae. Ke... Nako le nako ha ke "phomolo," e ngotswe moo, ke tla sebedisa "sabbatha" jwale o tla utlwisisa ka letsatsi. O ya bona? Badumetseng ho kena phomolong ya Hae... (sabbatha)... phomolo, jwale kaha a boletse, ... ke ikanne ka kano,... (ho Baheberu)... ba ka se kene phomolong ya Ka: leha... (Jwale, hlokomela Paulose...?... kamora letsatsi le halaleditsweng ke Modim)... leha mesebetsi e ne e fedile ho tloha tshimolohong ya lefatshe. Hobane o buile bakeng tse ngata ka letsatsi bosupa jwalo ka la phomolo,... (kapa sabbatha... Na ho jwalo? Ke tla beya seo moo. O ya bona?) Hobane o buile bakeng tse itseng... (molaong)... ka tsatsi la bosupa ka bohlale, Mme Modimo O ile a fela a phomola mesebetsing ya Hae.

37-156 065 Leo ene ele letsatsi la Hae la bosupa. Jwale, Paulose o ne a tla amohela hore Modimo O ba neile seo; Leo ene ele tsatsi la bosupa. Mme Modimo O ile a phomola ka tsatsi la bosupa: O ile a boloka letsatsi la sabbatha; O ile A lekgetha; A le halaletsa, mme a le etsa letsatsi la phomolo. Modimo O ile a etsa seo, ho tloha mesebetsing ya Hae. Mme hape, ha ba ka kena phomolong (Jesu A buwa). Jwale, ho nale sabbatha kae kae. E ho kae? Jwale, hopola sena, "Phomolo ya Modimo," letsatsi leo la bosupa. Paulose o itse, "Ba nale sebaka se seng se itseng." Empa hape o re, "Ha ba ka kena phomolong ya Ka," ho buwa Jesu ho Mattheu, ho lokile.

Ka baka leo ba bang baile ba kena, mme ho bao baileng ba rererlwa ba seke ba kena...ka baka la ho se dumele: Hape...

Jwale, lmamela hantle. Bohle le mametse, ba re "Amen." [Phutheho e re, "Amen!"--Mongodi.] Mamela: Hape, o kgethile letsatsi le itseng, ...

O kgethile mona letsatsi. E ne ele lefeng? E tjhong kaofela. Sabbatha. Na seo se jwalo? O ile a kgetha letsatsi la bosupa la veke jwalo ka sabbath.

Mme hape, o kgethile letsatsi, a re ho Davida... (ho di Pesalema)..., Kajeno, kamora nako e telele;... (ho fihlela Jesu a etla, o ya bona,nako ya pele)...e re, Kajeno ha O... utlwa lentswe la Hae, o seke wa thatafatsa pelo ya hao. (Ho nale phomolo e re emetseng, e seng e bonahalang empa ya semoya.)

38-160 066 Jwale, hlokomela. Jwale ore, "Re nale letsatsi la bosupa." Jwale, ema motsotso. Ha re hlahlobe temana e na (O ya bona?); o seke wa kena moo ka potlako. Ho lokile: Hobane ha Jesu A ba neile... Hobane-ha Jesu O ba neile letsatsi la phomolo... (letsatsi la phopmolo),... e kabe a sa buwa ha morao ka seo.

Ha a fetola molao, ho isa mohaung, e kabe a sa bafa letsatsi la phomolo, letsatsi la phomolo, letsatsi le itseng? Empa ha A ka A buwa letho ka sabbatha. Has A kaba A buwa letho ka Sontaha; Ha A ka A buwa letho ka Moqebelo. Empa ke sena seo A ileng A se buwa; Paulose o itse. Jwale, hlokomela, "Mona..." Temana 19... kapa 9: Ho setse letsatsi la sabbatha bakeng sa batho ba Modimo. (Ke kajeno.) Ho setse...sabbatha ho batho ba Modimo. Hobane... (wena le nna)... o kene phomolong ya hae... (phomolo ya Jesu, "Tlohong ho Nna, lona bohle ba kgathetseng, ke tla lefa phomolong),... yena... (wena le nna)... o phomola mosebetsing wa hae, jwalo kaha Modimo a kgethileng qalong. Amen! Ke seo sabbatha sa hao he. Na ho jwalo? Ha re sebetseng... (ho boletse Paulose)... ho kena phomolong, hore motho a seke a wela ho se dumeleng hoo... (ka matsatsi jwalo. O ya bona?). Hobane lentswe la Modimo le bohale, le matla, le fetisa sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi... le senola dipelo...mme le senola dipelo... mme ka... (Ha re bone.)...ka moya, le tsa... (motsotso feela.)... le senola dipelo, le... le kenella mokong, le...le senola mehopolo le fihla dipelong. Mme haho sebupuwa...ya lokileng lehlakoreng la hae:hobane haho se patilweng ho Yena.

39-163 067 Jwale, lebella, Modimo O phomotse ka tsatsi la bosupa, a etsa la bosupa, a le neha Bajuda. Ke buwa ka Mohalaledi Paulose ha jwale. O ya bona? Mona... Jwale, o ya utlwisisa o ne a tlisa sena? O nahana hore o nale tokelo ya ho etsa seo? Jwale, o itseng ho Bakgalate 1:8? "Ha lengeloi le theohang mme ka thuto ya Evangedi e nngwe e sele, ha a newe anathema." O ya bona, Evangedi e otlolohile. Jwale, hlokomela. "Jwale, Moena Branham, jwale ke tla etsang, dumela feela ho Jesu Kreste?" Tjhe. Ha se Phomolo seo.

39-165 068 Jwale, ha o batla ho tseba seo... Ke ba ba kae ba batlang ho tseba seo eleng Phomolo ya Mokreste, a re "Amen." [Phutheho ya re, "Amen!"--Mongodi.] Jwale, o ka tshwaya seo: Isaia 28. A re, "Molao hodima molao," a buwa. "Molao hodima molao, mola hodima mola, hanyane mona hanyane mane, mme o itshwarelle ho se lokileng," moporofeta a buwa ka nako e tlang ya Phomolo, sabbatha. Bala kgaolo kaofela (o ya bona?); ke yona ntho ela, "Nako eo letsatsi la sabbatha le tlang ho tloswa," mme batla rekisa dieta jwalo kaha ba etsa ka Mantaha, kapa neng feela. O ya bona? A re, "Sena setlaba neng?" A re: ... molao hodima molao; ... mola hodima mola; hanyane mona hanyane mane: itshwarelle ho se lokileng. Hobane ka melomo e kokotletsang Ke tla buwa le setjhaba sena... Mme sena ke... (sabbatha)... phomolo eo re lokelang ho kena ho yona. Mme ho tsena tsohl;e ba thatafatsa pelo tsa bona. Jwalo,ka seo ba se entseng ka Pentecosta ha Moya o Halalelang o wela hodima batho, mme Moya o Halalelang o wela hodima bona ka tsatsi Pentecosta. Eo ke Phomolo, sabbatha ho batho ba Modimo.

40-166 069 Lebaka feela le etsang hore re boloke Sontaha se qadilweng ke bontata rona ba Bibeleng, Bahalaledi Paulose, Johanne, Matthee, Mareka, Luka, kaofela; ba kena ntlo le ntlo; ba nkile selallo sa bona sa pele letsatsing la pele ba kopana mmoho; mme le ile la bitswa, e seng sabbatha, empa letsatsi la Morena. Johanne o itse Sehlekehlekeng sa Patmos, ho ne ho se ho nale mokete wa sabbatha ka hara kereke, "Ke ne ke le moyeng ka tsatsi la Morena." Ho jwalo. O ya bona? Mme ha a bona seo... Mme--mme, jwale, letsatsi la Morena--ke ha Morena a ne A tsoha hape. Jwale, o ilo thola borahistori, Josefase, Actibus [Ntho e senang boemo--Mongodi.], bongata ba bao. Kapa Actibus, oho, ha ke kgone... Mongodi e mong wa botjhabela, mme o tla fumana morao moo. Borahistori ba kereke ho ya ka, Foxe's "Book of Martyrs," bongata ba bona, mme o tla fumana hore baya fapana... Ke sehlopha feela sa Bajuda. Ba bang ba bona ba bitswang madimo; e ne ele Bakreste. Bare, "Ho ne ho nale monna ya ileng a bolawa ke Pontius Pilate, mme barutuwa batla utswa setopo sa hae. Mme ba ya sepata, mme Sontaha ka seng ba ne ba ya ja karolo ya sona." Ba ne ba ja selallo. O ya bona? Ba ile ba etsa seo... Baile ba nka setopo sa hae. O ya bona? Bane ba ere ba ja mmele wa Morena, selallo. Mme ba ne ba sa tsebe hore ke eng, me a re ene ele madimo. A re, "Ba ne ba ya ja seo ka tsatsi la pele la beke; ba ne ba kopana mmoho ba ja nama ya hae."

41-169 070 Mme tsela ele nngwe feela eo o ka tsebang hore ene ele ba boloki ba molao empa ba latola tsoho, kapa ene ele Bakreste badumelang ho tsoho, e mong o ya kerekeng ka Moqebelo e mong ka Sontaha, seo eneng eleng letshwao mahareng a bona. Seo se matla haho jwalo? Ho lokile. Ke tshepa hore le tla fumana seo. Moya o Halalelang ke...Jwale, o fumana se seng mona, moena? O rata... O rata--o rata ho ya le ho araba seo? Ho lokile. Ha re bone hantle mona. Oh, e ya.

41-Q-5 071 5. Na Bajuda ba tlaba le hona ho pholoswa kamora pheletso ya Baditjhaba? Oho, hle, eo haese ntate. Uh-huh, ha re no kena haholo ho seo, empa erfe ke o bolelle. Sena, o nke mantswe a ka, ke tla o bontsha. Ka... ha o ka nka lentswe laka, jwalo kaha ke hlalosa pela Modimo, e be o ilo sheba seo (O ya bona?), mme o tla fumana. Nahana feela... ha ke bone nako, empa ke nahana hore e fetile... Ke eng seo? Eng? Halofo kamora robong. Ke lokela hoya sepetlele, mme ke ye mane New Albany, ke tswile Jeff. ka mashome a mabedi a metso e mehlano a metsotso kamora hora ya boraro hoseng. Jwale... Ha ke soka ke robala pel ho hora ya bobedi kapa ya boraro bosiu bo bong le bop bong bekeng ena.

41-173 072 Jwale, hlokomela mona, ka potlako, ho fumana sena. E ya, Motswalle waka ya ratehang wa Mokreste, letsatsi la Baditjhaba le fedile. Mme Modimo O tla kgutlela ho Bajuda. Mme ere ke bolel sena ho kereke ena e nyane e rapele kamehla. Mme e porofeta hotswa ka hohle. Ke dumela hore Mojuda... Jwale, apara jase ya hao ha jwale. Bajuda ha ba yaka ba kgona ho hlahisa sena ho kereke ya Bakreste. Bajuda ba ile ba mpolella, ka makgetlo a mangata, "Moena, o ka se arole Modimo dikoto tse tharo mme o nnehe Yena." Bajuda ba nale Modimo O le Mong feela eo eleng Jehova . Mme Baditjhaba ba kopantse seo hoo ba seng ba sa tsebe. Ke dumela hore ho fela ho le jwalo, hore... Haho medimo e meraro. Ho nale Modimo o le mong feela: ka tlhahiso tse tharo, tlhahiso tse tharo tsa motho a le Mong. Mme hao fumana sena... ke ile ka re ho Hyman Appleman... Ba bangata ba lona ba ya motseba. A re, "Moena Branham, ha o ka nka molaetsa oo wa Palestine ka meeka le mehlolo," a re, "ho tlaba le dimillione tsa Bajuda ba amohetseng Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi wa bona." O ya bona, ke hantle feela. Jwale, ka re...

42-176 073 Ke oona molaetsa oo re nang le oona. Jesu ene ele Jehova a itlhahisa nameng. Jwale, Modimo (Ntate, Mora, le Moya o Halalelang) ha a tshwane le monwana wa hao, jwalo kaha ba bangata ba nahana. Ntho ena yohle jwalo... Tjhe, Modimo ke... ke o bontshitse seo nakong e fetileng (O ya bona?); hore e ka ke boraro Bonngweng. Ke boraro ho nngwe. Ke bophelo, mmele, le moya motho. Na seo ke nnete? Hantle feela. Ke entswe--ka dicells, madi, le dinerefe. O ya bona? Se seng le se seng seo o se bonang se borarong, ho bonngwe. Ho ne hole bonngwe ho areka: fatshe, ntho tse ipatileng; bohato ba bobedi bakeng sa dinonyana, ntho tse fofang; mme boghato ba boraro bakeng sa Noe le lelapa la hae. Sohle...Ka hare ho tabernacle ho ne hole kopano, sebaka se halalelang, sehalalelong sa bahalaledi. O ya bona? Mme ho bille le pheletso tse tharo: Ya Bontate, ya Bora, le Semoya. O ya bona seo ke se hlokomelang? Empa tseo tse tharo... Ha re re, "Medimo ya rona." Ke bohetene boo, mme Bajuda ba tseba seo. Empa ha o ka fihlelwa ke hore Jesu enwa ke Modimo, Jehova Modimo, e seng motho wa bobedi kapa wa boraro; entse ele yena motho Eo a Itlhahisa... O ya bona? Mme ka meeka le mehlolo e bontsha Jesus a tsohile bafung...

42-181 074 Mme Ngaka Reedhead... Moena morao moo, mosuwe kerekeng... mosuwe... mosuwe wa sekolo, mona ka hara kereke mantsibueng ana... Mme ke ya mmona mona; ke ile ka tshwara mosadi wa hae ka letsoho mona. O ne a tlilo utlwa ha ke rera mantsibuya. Ke nahana hore ba teng mona, haebe ba se ba sa tsamaya, empa ke mosuwe wa sekolo hola Louisville. Leha ele hore, ba ne ba tswile ho mmamela. Thaka lena le ile la tla ntlong yaka, yena le e mong (Mojuda), kgwedi tse mmalwa tse fetileng. Mme a araba a re, "Moena Branham, ke nale degree tse ngata hotswa Bob Jones. Ke nale... hotswa Wheaton." Kaofela dika bewa ho yena... Mme a re, "Ke nnile ka dumela Modimo ho tloha kele moshemane e monyane. Mme a re, "Bophelo baka bontse bo lahlehile." A re, "Na matitjhere a kilea etsa phoso?"

43-184 075 Mme taba ke ena. Ha e mong... ha e mong a le Monyakong o Bulehileng mantsibuya, ha re ne re rera mmoho... Are, "Ha nne nka re-jwale..." Jwale, mamela, tabernacle e nyane, hobane thapelo e thusitse nthong tse ngata, mamelang sena. O ile a mpolella pele, mona ntlong. Oile a tla ntlong yaka; a re, "Moena Branham," a re, "Ke ne ke foufetse." Are, "Na ho nale se seng se se holo ho feta mona, H ake amohetse Kreste jwalo ka Mopholosi? Mme ke dumela hore ke tswetswe labobedi ka Moya, empa ha ke na dipaki." Ka re, "Moena, ka ho fosahala hoo ke swabang le ho bolela, matitjhere a o thetsitse, dikolo tsa lona." Sheba, jwalo kaha naka bolela sena, ha ke dumele ho ka sokola tsela ya hao ho ya lehodimong, "Na le dumela seo kerekeng tsa lona?" Ke outlwile seo mona... "Bibele e bolelaa sena, na o dumela seo?" Diabolose o dumela seo le yena o bile o ya thothomela. Ha seo seo le se dumelang. Moya wa lona ke paki tsa hore le bara le baradi ba Modimo, ka ho tswalwa labobedi ka Moya o Halalelang ka kolobetso.

43-188 076 O ile a re, "Moena Branham, o nahanang ka MaPentecostal?" Mme ka re, "Ke lona lebaka le etsang hore ke nne ke nale bona. Ke lona lebaka ke ntseng ke nale bona; ba nale se seng seo ke senang sona." Ka re, "Ka ntho tseo tsa bona le tsohle, ba nale nnete eo o sa e tsebeng." Ke ne ke buwa le monna e mong ya moholo mona America. E ya monghadi. Ke mopresidente wa Sudan Missions, ke monna ya moholo ho bona bohle lefatsheng: ka nnete e jwalo. O tseba Lengolo, le lefu, kepelo le tsoho, o rera jwalo ka mollo ntlong. Seo se ka sebe jwalo. Diabolose o etsa seo le yena. Diabolosi ka tsela eo a leng ka yona. Empa moena, Jesu Kreste o itse, "Ntle le hore motho a tswalwe labobedi ka Moya wa Modimo o tla ya bona Mmuso wa Modimo." Hobane o re, "E ya, ke dumela hore. E ya, ke dumela ka tsela eo. Ke dumela seo. E ya." Seo ha se etse seo. Seo se lokela hoba tsebo ya ho tswalwa labobedi. E lokela hoba se seng mahareng a hao le Modimo le ho kena Bophelong.

44-192 077 A re, "Moena Branham, na nka amohela Moya o Halalelang?" Ka re, "Beha matsoho hodima Hyman Appleman tlase moo, mme a amohela kolobetso ya Moya o Halalelang." Mojuda enwa e mong a lla, mme a tlhwatla kgalase moo, mme a lla haholo moo. Bobedi ba re, "Moena Branham, re amohela Moya o Halalelang jwang?" Baithuti, ka bohale, ba phahameng ka hare ho naha...Mme ka re, "Tsela ya baapostola ya ho amohela Moya o Halalelang ka ho beha matsoho hodima bona." Ke hantle feela seo. "Hoi beha matsoho." Ananiase a tla a beha matsoho hodima Paulose hore a tle a fumane pono ya hae le ho tlatswa ka Moya o Halalelang. Filipi a theoha arera moo, mme a kolobetsa sehlopha seo ka Lebitso la Jesu Kreste. Moya o Halalelang ho ba bang, hobane Peterose o ne a nale senotlolo. Mme a tla fatshe, mme a bea matsoho, mme ba fumana Moya o Halalelang. Na ho jwalo?

44-198 078 Paulose, ho Diketso 19, ha a fihla, Apollose, e ele mofuta wa Billy Graham moo, o ne a nale tsoseletso e kgolo moo. A re, "Le se le fumane Moya o Halalelang ha e sale le dumela?" ho sehlopha seo sa Baptists. Ba re, "E ne e le balatedi ba Johanne. Re ya tseba. Apollose ke moruti wa bona; ke mmuelli e moholo, monna ya lokileng hara naha." A re, "Na le se le fumane Moya o Halalelang hae sale le dumela?" Ba re, "Ha re tsebe hore ho nale Moya o Halalelang." A re, "Le kolobeditswe ka tsela e feng?" Ba re, "Re kolobeditswe ka ya Johanne." Ba re, "O kolobeditse pakong feela, a re le dumele ho ya tlang, e leng Jesu Kreste." Mme ha ba utlwa sena, ba ile bakolobetswa Lebitsong la Jesu Kreste. Mme Paulose a beha matsoho hodima bona ba amohela Moya o Halalelang, ba qala ho buwa ka dipuo le tlhahiso ya Modimo. Ke hantle feela jwalo ka ho tseba Lengolo.

44-202 079 Jwale sheba motswalle. O ka fapana mohopolong wa hao, hobane re kopane ka sohle. Empa ha re beyeng seo sohle o seke wa leka ho kenya tsebo ya hao moo. Bolela seo Bibele e se bolelang; lesa seo sele jwalo. Mme o re, "Ntho e nngwe feela eo ke e tsebang, baena, ke ho beha matsoho feela hodima bao ba batlang Moya o Halalelang." A re, "Na o ka bea matsoho a hao hodima rona o kope Modimo hore Kolobetsa ka Moya o Halalelang?" Ka re, "Ke tla kgona." Mme re tla kgumama fatshe, mme ka rapela mme ka ba bea matsoho. Mme beke kamora moo, bobedi ba amohela Moya o Halalelang. Mme ha Ngaka Reedhead a amohela Moya o Halalelang, ho tla ho buwa ka dipuo. Eya monghadi.

45-206 080 Mme lona ba Sudan Missione a re, "Ha rena sebaka monna a buwa ka dipuo." Mme a tla a re, "E mong a buwa ka dipuo?" "Hobaneng, hobaneng," Ka re, "habana sebaka sa Jesu Kreeste, hobane Jesu Kreste o buwa dipuo tsena tsohle, mme a shwa, ho buwa ka puo tse sa tsejweng." Ba ne ba sa amohele thuto ya Paulose; Paulose o buile ka dipuo ho feta bohle. E mong a re maobane ho nna, a re, "Nka mpa ka buwa mantswe a mahlano ke utlwa hore ke reng." Empa thuto ya Paulose, "E bolela boporofeta, mme ha e hanele dipuo." Mme bahanelwa ho buwa ka dipuo.

45-212 081 Ho buwa ka dipuo ke mpho ya Modimo ka hare ho kereke jwalo kaha ho ne ho le jwalo pele. Ke nnete eo. E ya, hantle feela. Eo ke thuto ya Bibele. Ke neo e Halalelang, mme ka ho hana seo hantle--o hana tswalo ya bobedi, o hana sohle seo Jesu a se rutileng. Jwale, o ka ya hohle; bongata ba nale seo. Empa ke re, "Seo ke sebaka sa yona." ho jwalo ka para ya dieta; ha o reka para ya dieta, masoba a ho tsona. Mme ke hantle seo. Ha o le Mmeleng wa Kreste, Modimo O beile seo sohle. O nale lerato; O nale thabo. ha ke fihla tafoleng ya hao, o itse, "Moruti, tloje le nna," Ke ya dumela hore O ya nthata. Mme o nale ditapole le bete le dihwete le kgoho e hadikilweng le mokopu le sohle moo le phae ya mokopu le lebejanapo, sohle se dutseng moo, hobaneng, ke dumela hore ke tla utlwahala ha ke ja ditapole jwalo kaha ele dinawa. Ntho ele nngwe feela, ke dumela hore ke tla amoheleha jwalo ka ya jang phae. Sohle se tafoleng. Mme ntho eo ke nang le yona ke hore, "Na o ka nneheletsa phae eo ?" Ke dumela ka pelo e otlolohileng, o ya nthata, o ka bolela seo, "Hantle feela, moena, o nka e kgolo." Haho jwalo? Ha nkare, "Na o ka nneheletsa ditapole tseo?" "Hobaneng, hantle feela, moena, ke sena." Ka tlhohonolofatso ka Jesu Kreste A e shwa mane Calvary, ke ho teka tafole bakeng sa badumedi. Hallelujah. Ha ke hloka phodiso, ka re, "Ntate, mphetisetse phodiso eo," mme ke tsolla poleiti... Jwale, ha o batla ho lapa ho fihlela o e shwa, tswella. E monghadi. Mme boporofeta, ho buwa ka dipuo...

46-216 082 Mme--monna a ngola moo; o ne a sa tsebe hore ke buile--ka dipuo ka bonna. Mme o ngola buka ena, o tla fumana seo; se tla senya setjhaba. Mme ntle ho seo, monna eo o nale tshebeletso tse mashome a mabedi a metso e mehlano Moody Bible Institute e hloka ho buwa ka dipuo. Batho bana baya hodimo le fatshe, "Bophelo ba Mokreste," kgweding ena, sheba "Bophelo ba Mokreste" magazine ya kgwedi ena qepheng la 19, mme sheba ngaka eo ha ere, "Na re tla amohela sena? Na re lahlehetswe ke se seng?" Hallelujah. Ke utlwa ho hong ho kang pula e ya na. Ha o potela khoneng, empa sena se tlile sebakeng seo Modimo a sisisnya Baditjhaba teng ka kolobetso ya Moya o Halalelang, ka matla ohle le mehlolo. Lebaka ke hore... Pentecosta e ile ya sutuletswa hukung mme ya hlahafala nako e ne e soka e fihla. Ke lona lebaka le entseng sena sohle. Empa eo ke tshepiso ya Modimo, mme elokela ho phethahala. Mme ke dumela hore pele ho pheletso ya Baditjhaba ho tswileng mona.

46-218 083 O ka bala seo "Reader's Digest" kgwedi ena, ya Phato o e shebe. E ya o ilo sheba, tsela eo moreri wa Methodist tlase mola ho pulpit, ho rapella monna eo ya robetseng sepetle a e shwa, mme paki ya Moya o Halalelang wa tsholoha mme monna eo o ile a fola hang feela. Hallelujah. Hantle feela phodiso e Halalelang ya Modimo e nka sebaka. O nale bopo9rofeta mona. O buwa ka dipuo mona. O nale dineo tse robong tsa Moya Mmeleng, mme o amohelehile ho emong le mong. Hallelujah. E mongahadi, ke tsena he. Na o... Ho kwaleng ha Baditjhaba, na Bajuda batla kgutla? E monghadi. Mangolo a mangata, kgaitsedi, moena, leha e kaba o mang. Joel bakeng sa ale mong, "Se seilweng ke bookgolane, se jelwe ke tsie" mme jwalo jwalo, sefate. Mme Jesu O boletse hore o tl;a kgutlisa sohle. Oho, Lengolo kaofela, Daniele le hohle, ho buwa ka sona. E ya, Jesu O itse, "Ha o bona sefate sa feiga se hlahisa mahlaku, le tsebe hore nako e fihlile." Ke dumela hore sena se ya etsahala:

47-Q-6 084 6. Na o dumela hore Bajuda'--ho kgutlwela ha bona Palestine ke phetheho ya boporofeta ba Bibele? Re utlwile hore o ya Palestine, na seo ke nnete? Eya. Eya, monghadi. Ere ke o bolelle se seng, se seholo... Ha o batla ho bona hore na ke nako e feng ya selemo, sheba calendara. Ha o batla ho bona nako ya bosiu, sheba clocko. Ha o batla ho bona hore o phela tsatsing lefeng, sheba moo Bajuda ba leng teng. Ke nako ya Modimo. Mme sheba. Bosiu bona boo, letsatsi lona leo lengeloi le ile latla ho nna, 1946, kadi 17 Motshehanong, mane Green Mill, Indiana, ka letsatsi lona leo ene ele nako eo letshwao la Bajuda bane ba fetoha setjhaba kamora lemo tse makgolo a mashome a mabedi a metso e mehlano. Hallelujah.

Mme mantsibueng ana, folaga ya kgale, naledi e ntlha ditsheletseng ya Davida, e fofa hodima Jerusalema kamora lemo tse 2500, e sale ba ya Babylona. Jesu O itse, "Ha le bona sefate sa feiga se hlahisa mahlaku a sona." Ke eo moo a leng teng. O itse moo, "Ithuteng setshwantsho seo. Lere hlabula le fihlile. Ha le bona tsena, le tsebe hore nako e fihlile." Re fihlile pheletsong.

47-223 085 Sheba "manyala" ao Daniele a neng a buwa ka ona, jwalo jwalo...?... O itse. "Ha Kgosana e tla, O tla porofeta-- matsatsi 1600," e leng lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng. Mme ke hantle feela seo Jesu a se rerileng. O tlile ho Bajuda feela, ebe o tla tloswa ka thakgiso hara batho. "Mme manyala ao a ya hlaha jwale," BaMohammede ba ya ho MaMoslem a Omar moo. "Mme batla diya mabota a Jerusalema ho fihle (Whew. ho fihlela neng?) pheletso ya Baditjhaba." Mme o tla kgutlela ho Bajuda hape, mme ke moo Ntwa ya Armageddon e qalang... Moo o bitsa Baditjhaba, ba nkileng Lebitso la Hae, Monyaduwa wa Hae. Hlokomela. E ya monghadi. Bajuda ba ne ba 144 000 ba lopollotsweng ba eme moo. Kaofela ntho tsena...

48-224 086 Ha kereke e tloswa, Moshe le Elia baya hlaha ho Tshenolo 11, mme rera Jesu Kreste ho bona. Mme Moya o Halalelang wa tswella pele ka Baditjhaba, mme ebe tlhwibilo e ya qala. Mme Bajuda ba setseng mona batla rerelwa ka lemo tse tharo le halofo, hobane o itse, "Ho ntse ho nale beke tse mashome a supileng bakeng sa batho ba Hae, mme Messia o tla tloswa mahareng a bona." Ha a tloswa, Baditjhaba ba neilwe monyetla, mme ho sa nale lemo tse tharo le halofo tse sa setseng tse lokelang ho rerwa, ka Jesu Kreste. Hantle feela, Bajuda ba ya tla. Mme ke dumela hore, moena, ke nako eo re tlang ho rera Palestina ka nako ena... Oho rapela. Ba bala Bibele. Taba ele nngwe hape, ebe ke nale potso e kgutshwane mona, mme ke phetho. Ena ke nahana hore ke yab thapelo.

48-227 087 Sheba sena mona. Ngaka Reedhead o itse, a eme moo monna wa Mohammede... Jwale, kwala tsebe tsa hao. Mohammede, ke nale ba ka bang 20 000 ba bona ba tlileng ho Morena Jesu ha ba bona mehlolo le meeka mane Africa. Ho ne ho nale ba ka bang 20 000; ke 30 000; ke dumela hore ke ba neng ba ka ba 10 000, hobane bongata ba bona--e ne ele Mohammede. Mme ba eme moo, mme ka re, "Keofeng wa lona mona baporofeta ya ka fodisang monna enwa?" Ka re, "Ke sefeng sa ditshwantsho tsa lona, ho batsho, ya ka fodisang monna enwa?" Ka re, "Haho le ya mong wa bona. Haho moporofeta ka hare ho tempele--kapa mopriesta." Mme ka re, "Haho setshwantsho se ka etsang seo. Mme le nna nka sed kghone. Empa Modimo ya lehodimong ya ileng A tsosa Mora wa Hae Jesu Kreste ya phelang hara batho kajeno, Ya mofodisitseng jwalo kaha le mmona mona." Monna ya neng a nale diketane molaleng wa hae, ya neng a tsamaya jwalo ka ntja ka motsotso feela a be a tsamaya jwalo ka motho, a fodile.

49-229 088 Mme Ngaka Reedhead a mpolella ka bosiu bo bong re dutse ka koloing ya hae a re, "Oho, hle," re nahana ka seo. A re monna emong wa Mohammede o ile a tla ho yena, mme a re o ne a buwa le monna enwa wa Mohammede, monna ya rutehileng. A re, "Jwale monghadi, keng le sa tsose moporofeta wa lona wa kgale Mohammed?" Jwale hopola, BaMohammede badumela ho Modimo. Ntle mola-- Africa, e kgolo "bong," tshepe e itshetlehile moo. Mme banka hamore e kgolo ya rekere ba e otla ka yona, mme ella hohle naheng. Mme emong le emong Mohammedan o ya ema, mme mopriesta o ya tsamaya kahodima tempele, mme a re, "Ho nale Modimo O le mong ya phelang wa nnete, mme Mohammed ke moporofeta wa Hae." Ke bana ba Ishmaele. O ya bona, Hagare, ke bara ba Abrahama hotswa ho Hagare. O ya bona? Badumela ho Modimo wa sebele Jehova, empa ba nahana hore Jesu... E ne ele... Ke Molopolli qwa rona, a romelwa ho Baditjhaba mosadi ya lokolohileng; Isaka(O ya bona?), mme--mme ka Sarah. Mme jwale, ba ne batswa ho Hagare, Ishmaele, mme a tla ho Mohammedans. Mme lebitleng la Mohammed, o ye o ilo sheba; seo se otla lejwe le leholo moo. Mme ka lemo tse 2 000 ho bile le pefre e tshweu e qhanehuweng, e emeng moo. Mohammed o ile a tshepisa hore o tla tsoha ka tsatsi le leng mmeo tla palama pere eo ya hae ho hapa lefatshe. Mme emong le emong-nako le nako ba tjhentjha pere, balebetse moo ka tshepo, baeme, balebeletse Mohammed ho ka tsoha bafung. Lemo tse 2 000 difetile jwale.

49-233 089 Badumela ho Jesu; baitse ene ele moporofeta. Maboteng a kgale a Jerusalema ho na le se entsweng moo; ke sa Mohammed hotla ha hae. Mme ho nale se benyang se yang fatshe, seo ke sa Jesu. O ya bona, ba re, "Jesu ha A kaba a thakgiswa; bane ba kopane." A re, "O ile A palama pere a tsamaya." O ya bona? Jwale, badumela seo. Ba nale letheba le lefubedu pakeng sa mahlo. Mathaka a yang India, le tla hlokomela seo. Hle, ba tla ema moo ka dikete.

235 090 Mme Ngaka Reedhead o re o ne a eme moo, mme a re, "Jwale, jwale hobaneng o sa lahle moporofeta eo wa kgale o nke e motjha, ya phelang Kreste?" Jwale, o ne as rutehile a tseba ho bea mantswe a hae hantle. A re monna wa Mohammedan a molebella (ya motle, ya rutehileng, hantle mona America, o rutehile hona mona), a re, "Mongahadi, monghadi, keng seo Jesu wa hao ya tsohileng a ka nketsetsang sona seo moporofeta waka ya shweleng a ka se se etseng?" A re, "Moporofeta waka ya shweleng o ntshepisistse bophelo kamora lefu. Ke seo Jesu wa hao A se entseng." Jwale, o ne a nale se seng mona. A re, "Jwale, bobedi ba ngotse dibuka. O dumela ya Jesu; ke dumela ho e ngotsweng ke Mohammed. Bobedi ba tshepisitse bophelo." A re, "Ke eng seo Jesu wa hao a ka se etsang ho nale--seo waka Mohammed a ka se etsang?" Jwale, monna enwa, ka mabaka a fokolang, e mpa ele nnete. O itse, "Empa motsotswana, monghadi." Are, "Mohammed ha a ntshepisa tseo Jesu wa hao a se entseng. Jesu wa hao o tshepisitse... Bare, o tsohile hape, mme o tlaba le lona ho fihlela pheletsong ya lefatshe; mme mehlolo eo a neng a e etsa le tla e etsa le lona, ho fihlela pheletsong ya lefatshe. O fodisitse batho, mme a tsosa bashweleng, mme a fodisa balepera, le ho leleka mademona." A re, "Ke badile Bokreste hantle." A re, "Jwale, ha nke ke bone lona baruti le hlahisa Jesu Kreste, mme ke tla dumela hore O tsohile. Empa kantle ho moo... Mohammed ha a re tshepisa letho; o re tshepisitse bophelo kamota lefu. Mme ke ntho yona eo le e rerang, mme a feta se seng." Monna enwa o ne a nepile, Mohammedan enwa o ne a nepile.

50-237 091 Ngaka Reedhead o re ke ile ka ema moo ka lla. A re, "Moena Branham, ka nahana ka wena." Mme a mathela mona, mme a kena moo, me ka mobeha matsoho, mme Moya o Halalelang wa mokolobetsa. Mme jwale o bona dipono le sohle. Jwale, ha a ke a kopane le Mohammedan. Ke monna ya fapaneng le hola pele. Kere wa rona Jesu o tsohile bafung; O ya phela kajeno. Mme o etsa ntho yona ela le kajeno ka meeka le mehlolo. Mme lona batho ba teng mona ba lekang ho etsa seo, mme ba leka ho sheba moo hara Bibele. Ke hantle feela seo. Jesu Kreste, Mora wa Modimo ya tsohileng bafung, o kgona ho buwa ka maleme a mang ka wena; A ka porofeta ka wena; A ka o bontsha dipono; A ka hlalosa le ho toloka dipuo. Mme bohle bao eleng karolo ya hae. O nka karolo ela ya, a ka rata ho nkgaola habedi a nke maoto le karolo yaka ya ka hodimoo be o re o mphumane, ha karolo e nngwe o sa e thola. O lokela ho fumana nna ka botlalo. Mme ke lona lebaka leo ke leng moreri wa Engedi e tletseng ya dumelang sohle hotswa Modimo ele nnete. Amen. Glory. Ke ikutlwa jwalo kaha ke mothethei jwale. E, monghadi. Ke dumela seo.

51-Q-7 092 7. Mattheu 24:29, e buwa ka letsatsi le fifalang, kgwedi eka se kganye, mme dinaledi diwela hotswa lehodimong. Na sena se tla etsahala pele ho tlhwibilo kapa kamora yona, kapa pele ho hotla ha Jesu ho busa lefatsheng?

Tumelong yaka e ikokobeditseng, jwale, nka se etse seo... ha ke tsebe; ke nahana hore o buwa ka Mattheu 24, mona. Jwale, Jesu O buwa ka dinaledi le ntho tse wang, ke dumela hore ke pele ho tlhwibilo. Jwale, ke nale monahano o mong ka taba ena eo ba bangata batlang ho hanana le nna ka sena; ke nahana ba bang ba bakgale bautlwile ka sena. O ya bona, ha ke dumele hore kereke e tla kena matshwenyehong a maholo. Ke dumela kereke... Sheba, ke... Tsela e nngwe eo ke rutang ka yona Selekane se Setjha ke seriti sa Selekane se Setjha, jwalo ,ka Moya o Halalelang ka sabbatha. Sohle ke seriti.

51-243 093 Jwale, sheba morao Selekaneng sa Kgale. Ha le bona dikotlo ditheoha, tse neng dile Egepeta, na dine dile siko? Mme Modimo O ne a tlisa lefatsheng la tshepiso. Na ho jwalo? Mme Israele ha a kaba a fumana kotlo. Jwalo ka dikotlo... Pele dietswa, baya Goshene. Na ho jwalo? Mme letsatsi ha le yaka la fifala; haho menwang; haho dinqanqane moo; hose dinta; hose dikgohola moo; hose kganya moo; hose polao ya makgomo moo; mme sohle seo ba neng base batla sele Goshene. Na ho jwalo? Ke mofuta wa kereke ha etswa pele ho matshwenyeho a maholo. Jesu O itse, "Ha ntho tsena dietsahala, phahmisa hlooho, topollo ya lona e haufe." O ya bona? Ke dumela hore letsatsi le dinaledi... Mme bare... Ke tla tswella pele kere, "Mme batho ba baleha l;e ho ipata-mme ba batle ho ipolaya, mme seo se ka se kgonehe, le sohle." Ke dumela hore seo se etsahala pele ho matshwenyeho a maholo. Jwale, hlokomela, matshwenyeho a yatla. Ha matshwenyehoa qala, kereke e ya nyoloha. Jwale, hopola, kereke feela ntle ho Moya o Halalelang e ya ho feta matshwenyehong. Ke bakgethwa feela batlang ho qoba seo. Oho, nka kenya se seng se thata mona, motsotso feela. Na o ka nneha metsotso e meraro? Batho bahlwibitsweng ba bitswa eng bakgethwa? Na ho jwalo? Ho lokile... Ke bolela hore ke Monyaduwa. Jwale, ke basa kgethwang ba setseng.

52-247 094 Jwale, ha mosadi a yo kgaola lesela bakeng sa mose, le buile ka seo. O beha dintho ka thoko (Na ho jwalo?), karolo ya dintho. Mme o beha lesela lena fatshe. O lokisa moo lesela le leng teng. Hantle feela? Oho moena, sena se fela se o etsa hantle. Ke mang ya kgethang batho bana? Modimo Ke Yena ya kgethang batho bana. Na haho jwalo? Seo ha se saka ho ka buwa seo; ke Yena ya ka reng. Mme a behe dintho teng. Nas ho jwalo? Jwalo, ho ne hole barwetsana ba leshome ba neng ba lebeletse Monyadi. Na ho jwalo? Ke eng "morwetsana"? "Morwetsana" ho bolela "bohalaledi basebele." Na ho jwalo? Ngwanana wa morwetsana? Ke ngwanana ya sokang a ngwa; ke morwetsana. Ntho e hlwekileng ke eng, jwalo ka oli ya olive? Ho bolelang hore e bolokuwe ho fihlela borwetsana; ke hantle feela. Borwetsana ba kgauda ke eng? Ke hantle sena kaofela... Sena se etsahlala hantle feela ha hotjhesa dross. Na ho jwalo? Tshepe kaofela le pyrite, mme sohle se tjhesa; ke borwetsana.

52-251 095 Jwale, ho ne ho nale baleshome baileng ho kgahlanyetsa Monyadi. Jesu o boletse jwalo. Ho jwalo feela? Ke ba ba kae badumellanang le seo, bare "Amen." [Phutheho ya re, "Amen!"--Mongodi.] Baleshome ba tswileng ho ya teng. Jwale, hlokomela, kaofela ene ele bahalaledi. Jwale, ho ka halalela ho hlokahala, hobane ke ka tsela eo, tsela eo e halalelang, ke ho tiisa sena. Na ho jwalo? Jwale, hlokomela. Kaofela bane ba tiiseditsweng, empa ba bahlano ba ne ba nale oli ka lamping tsa bona, mme ba bahlano ba ne ba nale yona ka dilamping feela. Na ho fela hole jwalo? Oli e emetseng? Jwale, e seng ka bohloki, borwetsana. Oli e emetse Moya o Halalelang.

253 096 Jwale, ha ke bolela sena--mme ka ho utlwa bohloko ba seo, ha ke bolele ka tsela eo. Jwale, o ntshwarele, mme le seke la tloha kerekeng. Kempa kele mona pulpiting ke leka ho o thusa. O ya bona? Jwale, sheba, e re ke o bontshe se seng mona. Haho kereke mona lefatsheng e ka phelang ka bohlweki jwalo ka Nazarene ho ya ka dithuto, Pilgrim Holiness le bona. Na ho lokile? Ba ne ba lokisitswe hantle haholo, basadi ba teng ha baapare marikgwe ha ba kenye masale, le sohle bahlwekile. Bohlweki, ka tsela tsohle, badumela seo. Mokgatlo wa Bahalaledi, ka toka, eo ke thuto ya bona; badumela seo. Bohalaledi, basadi batena dikhethe tse telele le moriri o motelele; banna ha ba ya lokela le ho mena dihempe, bongata ba bona. Sohle, leha ele ho ama feela, ho tsuba, honwa, ka tsela tsohle... Haho letho bakeng sa seo. O ya bona? Bohalaledi, o ka se phele ka bohlweki. Empa yona kereke eo ya Nazarene, ha motho a buwa ka diteme ka hare ho kereke, o tla lelekwa. Mme ba ne ba sa tsebe sena ka ho yena. Jwale, seo ke nnete. Ha o sa dumele seo, leka hang feela, fumana seo. Fumana seo hang feela. Bahloile mohopolo oo. Baitse, "Ke Diabolose."

53-256 097 Ba bahlano ba bona... Baleshome ene ele barwetsana. Ba bahlano ene ele ba bohlale ba ne ba nale Oli dilamping tsa bona, mme ba bahlano bane bahalalela empa ba sena Oli. Ba ne bahlwekisitswe, ntle ho Moya o Halalelang. "Ho nale tse tharo tseo eleng dipaki lefatsheng: metsi, madi, Moya." Mohal. Johanne 5:7--I Johanne 5:7, hantle feela, a re "Ho nale ba bararo bao eleng dipaki lehodimong: Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, tsena tse tharo ke ntho ele Nngwe. Empa ho nale tse tharo tse eleng dipaki lefatsheng: metsi, madi, le moya; di dumellana hantle feela." Jwale, o ka sebe le Ntate ntle ho Mora. O ka sebe le Moya o Halalelang ntle ho Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ke ntho ele nngwe. Wena... Ditshwarane. Empa o ka lokiswa ntle ho tokafatso. Mme o ka lokafatswa ntle ho Moya o Halalelang; hlweka, phela ka bohlweki bophelo ba hao, mme o be le sebopeho sa bohalaledi, mme o latola matla a bona a phodiso, mme le ho buwa ka diteme, mme le dineo tse kgolo (e nngwe le enngwe ya tsona).

53-260 098 Ke bao barwetsana ba bahlano ba nang le Oli, tumelo ya tlhwibilo, ka ho dumela tsohle tseo, mehlolo, boporofeta, le sohle. Mme bana ba bahlano ba tswile nneteng. Mme kaofela ha bona ke barwetsana ba ka selahlehe, empa ba tla kena matshwenyehong. Jesu A re "Ho tlaba le..." mme bare--bare, "Re feng Oli ya lona; re batla Moya o Halalelang." Jwale, e mong le emong o tseba Moya o Halalelang, Zakaria 4, le, oho, Jakobo 5:14, bohle ba tseba seo se emetse Moya o Halalelang. Jwale, ba re... Ke lona lebaka le etsang horer re tlotse ka Oli, e emetse Moya o Halalelang, "Oli ya Moya o Halalelang..." Bibele e re.

54-264 099 Jwale, ba na ba na le Moya o Halalelang; ba lokisitswe. Bana ba lokisitswe le hoba le Moya o Halalelang, badumela sohle le matla A Modimo. Sohle seo Modimo A se buwang mona, ba nale sona, ba se dumela. Serna se ile sa tloswa. Mme sena sere, "Re feng jwale, jwale..." A re, "Re nale sohle ka," mme ba ya ka tlhwibilo. Mme bare, "Tsamayang le yo ithekela ho barekisang," bare. Mme ba qala ho ya leka ho rapela, ho fumana Moya o Halalelang, empa pheletso ya Baditjhaba e fetile mme qoso ya qala. Mme a re, "Ba lahlelwa kantle moo holeng teng dillo le ditsikitlano tsa meno." Empa tsohong ya bobedi moo ho kgethwasang dinku ho dipodi, empa e seng Monyaduwa, e seng bakgethuweng. Seo ke peo ya mosadi.

54-268 100 Ke eng remnant? Ke karolo e itseng e setseng haho sewa lesela. Na ho fela hole jwalo? O ilo seha mose ho calico(mofuta wa lesela), o ala karolo ya calico mme o e sehe. Ke hona moo o qalang teng pattern. Ke taba ya Modimo eo; O entse seo hantle feela. Na seo ke nnete? Mme jwale sena, lesa moo calico, ho lokile jwalo kaha calico e le mose. Na ho fela hole jwalo? Empa ke kgetho ya Modimo. Modimo O kgetha kereke ya Hae; O lokisa Kereke ya Hae; Modimo O lokisitse seo, ordains His church; and He takes that church out. And the remnant is left to go through the tribulation period.

54-269 101 Ke hona moo batho ba Bible school kajeno balahlehang teng, ba nahana hore Monyaduwa o ka nqane ho matshwenyeho. Thaka le leng le itse ho nna, "Nka se o bolelle, Moena Branham." A re, "Ke bone Monyaduwa lehodimong. Mme drakone e tshswela metsi ho lwantsha Monyaduwa. Mme bale ba 144 000, bao eleng Monyaduwa, baeme Thabeng ya Sinai." Kare, "Oho, tjhe. Tjhe. Tjhe. Tjhe. O kopanya seo. Monyaduwa o ne a le lehodimong." Mme peo ya mosadi e setseng, e seng yena, e seng pattern, remnant e ne ele moo, mme le ho qoswa ( Roman Empire) ha Catholicism e tlang ho kopana ka matla a maholo le kereke...

55-271 102 Hobaneng, ba nale seo... E ne ele ho television ka bosiu boo. Kereke ya Methodist e leka ho kopana le Methodist le Baptist; mme kaofela ha tsona dikereke tsa Bokreste ba kopana le Catholicism mme baeme ho ele nngwe ho aletara. Na mobishopo o itseng ha a ne a qoswa ka bosiu bola, haho thwe ke LeCommunist? Ke ne ke eme, ke shebile television. Sehlopha seo sa batho... Mme nako eo e yatla, ho tlaba le ho qoswa mme Moya o Halalelang O tla wela hodima Methodist le Baptists, mme bohle ba tla buwa ka dipuo, ho bokwe Morena, mme o fodise bakulang, le ho porofeta, le ka matshwao le mehlolo e etla. Bakgethwa batla nyoloha, mme remnant e tla sala mona hara nako ya matshwenyeho. Mme pheletsong ya nako, ha ba bona se etsahetseng, batla kena nakong ya basebeletsi.

55-272 103 Jwale sheba. O re, "Jwale, jwale, Moena Branham, o batla ho mpolella hore--batho bao ba tlaba tlasa terone e tshweu ya kahlolo?" They'll... Monyaduwa a ka se ahlolwe. Tjhe, mongahadi. O ho Kreste. O kena jwang ka ho Kreste? "Ka Moya o le mong re kolobetswa Mmeleng ole mong." Haho jwalo? Jwale sheba mona. Bibele e re, "Kahlolo e beuwe, mme Dibuka tsa bulwa." Na ho fela hole jwalo? Buka ya baetsadibe. "Mme Buka e nngwe ya bulwa," e leng Buka ya Bophelo, mme emong le e mong a ahlolwa. Na ho jwalo? Mme ke mang ya neng a ahlola? Jesu le bahalaledi. A re, "O sebeleditse bohle Ya nang le Moriri O mosweu." Mme a re, "Dikete tse leshome ka makgetlo a leshome ba tla ho Yena, mme ba Mosebeletsa kahlolong." Mona Jesu O kgutla jwalo ka Morena le Mofumahadi; lenyalo le fedile, mme O nyetse hape. Ke enwa Morena le Mofumahadi baeme mona. Mme ke bao bahlwekisitsweng; Modimo O itse, "Emang hlokoreng la Ka le letona." Buka ya phetlwa, e ne ele baetsadibe, "Eyang ka ho le letsheadi." Ke bana bao mabitso a bona aleng Bukeng ya Bophelo ya Konyana.

55-274 104 O re, "Moena Branham, lebitso laka le ngotswe moo, ke tla ya." Ema motsotso. Judas Iscariot o ne a hlwekisitswe. Whew. Moena, tshoha, nak sena o tle o kene. O ya bona? Judase Iscariot, moya wa hae ke antikreste matsatsing ana. O tseba seo. Jesu ene ele Mora wa Modimo, A tswa ho Modimo mme A boela ho Modimo; Judase e ne ele mora tahleho, a tswa diheleng mme a boela diheleng. Jesu O nkile baetsadibe ba ileng ba baka le yena; Judase o nkile bao ba sakang ba baka mmoho le yena, "Hao le... ha, ha o le Mofodisi ya Halalelang, e tsa sena. Hao le etsa Sena." (O ya bona, ke potso hodima Lentswe la Modimo.) "Matsatsi a mehlolo d fedile. Haeba, mpontshe sena. Haeba, haeba, haeba..." O ya bona? "Ke nnete eo," ModimO itse.

56-276 105 Jwale, hlokomela. Judase Iscariot o ne a lokisitswe ka tumelo, a dumela ho Morena Jesu Kreste, mme a kolobetswa. Bibele e re, "Jesu--Jesu A kolobetsa barutuwa, barutuwa ba Hae." Ho lokile. Mohal. Johanne 17:17, pele A ka baroma, O itse, "Bahalaletse, Ntate, ka Nnete. Lentswe la Hao ke Nnete." Mme Yena ene ele Nnete, e sita le pele tseo dietsahala, ka mantswe a mang, "Jwalo kaha Madi a Ka, Ntate, bahalaletse." O ile a ba neha matla A ho leleka moya o sa hlwekang, mme batla leleka mademona. Na ho jwalo? Mme ba fodisa bakulang. Na ho jwalo? Mme ba kgutla, bahalaletse, ka thabo, ho tlola, ho hweletsa, mme ka ho leboha Modimo. Haho jwalo? Mme a re. "Esita le diabolose o tseba sena." Mme Jesu A re, "Na ha o thabe hobane satane a le ka tlasa hao, empa thabelang mabitso a lona a ngotswe Lehodimong." Na aseo ke nnete? Mme Judase Iscariot o ne a na le bona, a bitswa, bahalaletse, mme lebitso la hae le ngotswe Bukeng ya Bophelo ya Konyana. Bala Mattheu 10 mme o shebe seo haeba ene ele nnete. O ba bitsitse ka bonngwe, mme Judase ene ele emong wa bona, hantle feela moo. O ile a ba roma, A bafa matla kgahlano le meya e ditshila.

56-280 106 Jwale hlokomela. Kenya shock-proof vest ya hao jwale. Empa ha Judase a tla hantle hara kereke, jwalo ka ramatlotlo, basebetsa le Pastor, --Jesu. Empa haho fihla Pentecosta, a bontsha mmala wa hae. Ka seo a neng a le sona, a ipolaya sefateng sa sycamore ho ka tiisa boporofeta. Mme Moya wa Judase o tla tla ho badumelang Morena Jesu Kreste. Jwalo kaha Jesu A itse, "Diabolose o ya dumela mme o ya thothomela."O tla tla hantle a rute tokafatso, ka kgalalelo eo a e nahang; empa ha a tla kolobetsong ya Moya o Halalelang le dineo tsa Moya, o tla latola seo. O tla bontsha mmala wa hae kamehla. Ke oo Moya ola. Sheba. Mme Jesu O itse, "Hlokomela..." Mattheu 24, hape. "Meya ena e tla bapa ele mmedi hoo e ka thetsang le bakgethwa haho etsahala." Na haho jwalo? Moo pattern eleng teng... Moena, ho molemo hore o dumele ya kgale, Moya o Halalelang wa baruti ba kgale. Ho jwalo. O seke waba le sebopeho sa borapedi emap o latola matla. Amen.

57-282 107 Na bohle le ikutlwela hantle? [Phutheho ya re, "Amen!"--Mongodi.]

Kaofela re kena Lehodimong,

E tlaba letsatsi le thabisang ha ka kang leo!

Ha bohle ba bona Jesu,

Re tla bina re thabile.

Ha kaofela re kena Lehodimong,

Re tla thaba ha ka kang ka tsatsi leo!

Ha bohle re bona Jesu,

Re tla bina re thabile.

Hallelujah. Ha re emeng metsotswana feela. Ke ba ba kae ba Moratang ka pelo tsa lona tsohle? Phahamisang matsoho a lona lere "Ha a bokwe" [Phutheho ya re, "Ho bokwe Morena."--Mongodi.] "Morena, ke dumela Evangedi e tletseng." [Phutheho ya re, "Morena, ke dumela Evangedi e tletseng."--Mongodi.] "Nthuse hoba mohlanka wa Hao." [Phutheho ya re, "Nthuse hoba mohlanka wa Hao."--Mongodi.] Hallelujah. Hallelujah. Na le ya Morata? [Phutheho ya re, "Amen."--Mongodi.] Ka hare ho Bibele ba ile ba...

57-283 108 Mosadi a re ho nna ka tsatsi le leng ... Moshemane, mohlomong o mametse mantsibueng ana; o dula feela kanqane ho seterata. A tla mona. Mme Kgaitsedi Lula ya neng a atisa hotla mona Kerekeng; o ne a hweletsa. Ke ne ke rera, Moena Neville. Mme moshemane eo a re ho nna... Jwale, ene ele mosuwe wa Sunday school tlase mane First Baptist church. A re, "Billy, ke ne ke thabetse thero ya hao ho fihlela mosadi yane a hweletsa a ntse a thetheha, 'Ho bokwe, Jesu. Ho bokwe Morena.' Mme nako le nako" a re "monna e mong a re," (Moena Seward) "o thethehile le yena, 'Ho bokwe Morena. Amen.'" Mme ke ne ke rera ka "Ho lahlehelwa ke tokelo tsa tswalo," Esau o ile a rekisa tokelo tsa hae tsa tswalo. Mme ke ne ke tswella jwalo, mme ba ne ba hwerletsa jwalo. Mme bare, "Ooooh," a re, "seo se etsa hore hobe le se seng mokokotlong wa ka." A re, "Ha kle kgone ho emela seo." Ka re "Moena, ha o ka ya lehodimong, otla shwa ke seo." Ka re, "Ho ya hweletswa lehodimong,bosiu le motsheare." Mme seo ke nnete, moena. Oho, e ya monghadi.

Oho, ke batla ho Mmona, ke Moshebe sefahlehong,

Ho tla binwa kamehla;

Diterateng tsa Thabo e re ke phahamise lentswe laka;

A nka tsohle tse fetileng, ke fihlile hae qetellong ke thabile.

Oho, ke rata ho Mmona, ke molebelle sefahleho,

Ke bine kamehla mohau o makatsang;

Diterateng tsa Kgalalelo e re ke phahamise lentswe laka;

Nka tsohle tse fetileng, ke fihlile hae qetellong, ke thabe kamehla.

Amen. Ho lokile, Moena Neville. Modimo A o hlohonolofatse. Ema hantle feela re ya kwala.