Lengeloi Le Taelo Ya Lona (47-1102)

E-1 Canada, le karolo ekgolo ya United States. Mme haho sebaka seseng seo nka ratang hoba ho sona ho nale Phoenix Arizona. Mme ka Lebitso la Morena kea rapella bakulang, mme ke dumela hore hotla etsahala mehlolo e meholo bekeng etlang. Ke tshepa hore etlaba tshebeletso ekgolo mane Phoenix le tsoseletso ya kgale, Mme etla fella ka Mongaditaba. Hoseng hona hane ke tsoha, mme ke leba fensetereng, mme ke bula kgaretene ya fensetere, mme ke lebella mane thabeng ya Camelback, botaleng boo mane thabeng, mme jwalo fela kaha ketla thabeng, ka nahana ka batho ba Arizona, Phoenix, ba lokela hoba sebakeng sekang seo. Baphela pela lehodimo moo Phoenix, Arizona. Maiukutlo a Lehodimo. Ke rata sebaka seo. Mme ke nahana hore beke tse robedi jwale, kapa Sontaha tse robedi .

E-2 Sontaha sena, hantle feela ho nale batho bao nkileng ka kopana le bona mona, mme ke rata ho kopana le lona. Ke rata hoba le nako le lona, ho buwa le lona leho qoqa jwalo, mme re nne re buwe. Mohlomong kamora nako. Ka nako enngwe tsena tsohle ditla feela, ke leba mane hola California hang feela, mme ho tloha moo ke lebe Frisco, eho leba Vancouver, British Columbia, ho qala Labobedi. Ke lebeletse letshwele le leholo moo Vancouver, hobane ho nale letswele mane kopanong ya Calgary ... Eo ebile tshebeletso ya ho qetela. Morena Jesu Otla ka matla pelong tgsa rona, mane Calgary. Ene ele tshebeletso e matla hadi mane Canada. Batho ba Canadia ... Hantle feela ho nale ntho tse ding moo. Batlaba moo kamora tshebeletso, hobane makgolo atlaba moleng wa ho rapellwa, mme ke tlaba teng moo.

E-3 Empa batho ba Canadia ba kaba morao ka lemo tse makgolo a mahlano America. Ha bana phihlelo ya dintho tseo re nang le tsona mona. Ha baya potlaka hohang feela. Ke batho baikokobeditseng haholo, re ntse re emetse Ya Matla Ohle. Mme A thuse batho ba Canada. Ditholo, dimumu, difofu, mofetshe, dihlotsa, diqhwala, oho, ntho enngwe le enngwe eya etsahala. Mme hone hole dikete moleng wa ho rapellwa, base baeme moo Vancouver. Ntho enngwe e makatsang haholo, hone hole moshemane ya neng a tsamaya ka setulo sa mabidi moo, eo ke ileng ka buwa ka yena, mme ke nnete seka hake eme mona ... O ile a ntshepisa seo, Lengeloi lena, ketlaba le nnete hodima seo ke sebolelang, hokeke haeba seseng mona teng pele ... Ka tsela ejwalo, bane ba batla ho bona hotla etsahalang moleng wa ho rapella. Mme ba nnile baemela mola wa thapelo, mola wa mehlolo, hobane haho letho le dihlotsa. Mme rene retla fumana batho ba bang, re bone hore hotla etsahalang. Seo eseng mola wa mehlolo; ke neo ya phodiso. Bane ba batla ho bona hore keng se etsahalang.

E-4 Hone hole monna emong ya lemong tsa bo mashome a mararo, ya neng a latella mola wa phodiso ho tloha kwana Saskatoon ho theosa jwalo le Edmonton, jwalo jwalo, hoya mane Calgary. One a fellwa ke ditjhelete. Ntho tsa hae mmae one a ile a direkisa, mme hone hose letho leo aneng a salletswe ke lona, one a sallwetswe ke matlole a manyane hoka kgutlela hae. Mme yare ha a utlwa hore ho nale mola wa mehlolo dihlotsa, yaba o nka qeto ya ho rekisa reng ya hae ya lenyalo bakeng sa hore mora wa hae wa sehlotsa a fole. Mme eo hore atle ho nna a rekisa reng eo. Ene enka sebaka pelong ya hae, kapa ho mosadi waka, kapa wa hao. E bolela se seholo. Mohlomong monna wa hae one a shwele, ke sona seo kese tsebang. Hahole jwalo, re ile ra mmona, me tjheetere eo e ile ya motswela molemo.

E-5 Empa phirimaneng eo, moshemane waka o ile a a tlisa moshemane enwa moleng wa thapelo. Ene ele motho qhwadileng ho feta bao nkiulelng ka ba bona. Matsoho a hae ane a leketla maotong kwana. One a, one a sa shebahale. Kapele ho nna ele moshemane ya qhwa ... [Karolo.esa sebetseng. lebanteng.--Mong] ... judgment of Modimo, moo ke lokelang ho fana ka ntho ya nnete ... Lentswe ka leng leo ke le buileng, ketla lokela ho ikarabela. Empa hang feela, enngwe ya dineo tse tlileng ho nna, la thothomela, la futhumala. Mme ka ... Ngwana enwa ya lemo tse robedi kapa robong. Mme metswalle, Modimo ke Moahlodi, eo ke emeng pela Hae; letsoho leo dintjhe tse nne tsa fola. O ile a nka Bibele ena mme a theoha a nyoloha kapela setjhaba, asa kgone ho tsamaya, ka tsela e jwalo. O ile a a fola, moleng wa phodiso.

E-6 Ntho e latelang moshemane a fola. One a rapela metsotso e mashome a mararo kapa a mane, kene ke utlwa phapang. Ketla hlalosa hamorao, hore seo sebolelang, ka maikutlo. Mme kamora sebakanyana. Matla a kgutlela letsohong.Hoseng ho latelang moshemane keha a ikuta ditedu. Letsoho la hae lene le fodile; one a kgona ho iphepa, a tsamaya ka hare ho setjhaba, a sututsa koloi ya hae ya mabidi eo a ileng a e dula ka dilemo. One a lpokela ho kopana le nna. One a ile a fumana telegramo. Mme hosane, o lokela ho kopana le nna mane Vancouver hoba wa pele ho ntshwara ka letsoho, a tsamaya moleng, o ile a nkuwa setshwantsho a leba ho nna ho ntshwara ka letsoho hake theoha sefofaneng, kamora hoba ho setulo sa mabidi nako e telele. Oho, Modimo entse ele Modimo. Hoja kene ke nale nako bakeng sa ntho tsena ... Empa ke nale nako ya sena, ya bopaki ba ntho tsena.

E-7 Kea ipotsa hore na metswalle yaka ya Canada eteng mona na? Mang kapa mang ya hlahang Canada? Na leka phahamisa matsoho a lona, mang kapa mang ya tswang Canada? Hantle feela, ke bona emong. Karolo ya Canada, kgaitsedi? Quebec? Winnipeg. One ole kopanong ya Winnipeg? One ole siko moo. Hone hole hape monna emong ya tswang Winnipeg, ya neng a hlotsa ka ditswe tse tharo leotong ka bokgutshwane, ya neng a rwala seeta se setelele, ka seeta seseng se setelele. One a ile a reka dieta tse ntjha mme atla kopanong. Mme Modimo Akeke a phoqa motgho ka tgumelo ekalo. O ile a tsamaya ka dieta tsa hae tse ntjha, a siya tsa kgale moo. One a fodile, hohang feela. O lokile, haho jwalo? Jwale, ha rena nako engata bakeng sa seo, empa re nae phirimane le motsheare, haele hante feela, ho rapella bakudi. Mme ke rata ha lona batho, ha feela leka, hane leka tseba Jesu jwalo ka Mopholosi, le Mofodisi, ke rata ha leka ikokobetsa, mme la rapela ka pelo tsohle tsa lona.

E-8 Mme ke nale dikete tsa dimaele tseo ke lokelang ho difofa. Ke nale ... ho nyoloha ... ho tlho b atho ba Armenia. Bafofisitse moshemane, ya rapellang bakudi, lebitso la hae ke Abaick. Ba motlisitse Cairo ho rapella monna ya bitswang Arcalian. Ka nako yona eo ba moromellang, mme ba nthomella Indiana ho tapella mosadi ya nang le mofetshe. Matswele ka bobedi ane a kgaotswe, mme mofetshe ose ole ka matshwafong. MMe matsatsi a mararo kamora hore mosadi a rapellwe, one a le mabenkeleng a reka diphahlo. Mme hose leha ele karolo feela ya mofetshe.

E-9 Mme seo se ile sa kena ho batho ba Armenia mme ba batla ho bona Jesu eo ele Mofodidi e moholo, Ke ... Ho nale batho ba bitsang ha jwale. Ho nale taba hape ya mofetshe, motswalle wa mosadi ya neng a nale mofetshe. Ka tsela ejwalo, one a neilwe dihora tse mmalwa hoka phela ke ditsebi tsa dingaka St. Louis, moo baneng ba moisitse moo ka sefofane. Empa jwale, o fodile. Sena se etsa hore ke nahane ka pina, "Mohau o makatsang, Ho monate hakakng," o bolokang, letlakala le kang nna. Jwale, motsheare ona wa mantsibuya, ke ... [Karolo.esa sebetsengt.ho.theipe--Mong.] Madimona atswang batho. A fifatsa seo. Empa o lokela ho kgutsa, letla bona kgalalelo ya Modimo mona Phoenix. Ke nahana jwale, haeba leka, hare inamiseng hlooho tsa rona bakeng sa thapelo, haleka kgona, hohle mo. Ho lona bohle, bana kaofela, kgutsang jwalo ...

E-10 Jesu, Ntate wa rona ya Lehodimong ... tsheareng lena pelong tsa rona, retla mona Phoenix, Arizona, ka Lebitso la Mora wa Hao, Kreste Jesu, hotla kah ... hore otla, ntle le pelaelo, re bona Matla A Modimo A bonahala, moo batho baditholo le dimumu, difofu, dihlotsa dilokoloha, matla Kreste A hatikela Satane. Oho Modimo, kea rapela [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] ... emong le emong [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] tshebeletsong ena [Karolo.esa sebetseng. ho.theipe--Mong.] ... Baruti [Karolo.esa sebetseng.ho.thepe--Mong.] ... batsheheditseng tshebeletso tsena mona Phoenix. Mohlomong batho ba bangata batla rata sena, empa semoyeng keng, letshwao.

E-11 Oho Ntate, ke rapella Matla a Hao. Hlohonolofatsa bohle mona ka auditoriumong. Ke rapela hore O tlaba le rona, Ntate. Haebe hole ya sa bolokehang hara rona, ha bake ba bolokehe, Ntate. Ha ntlo ena eke ebe ka tsela enngwe, Ntate,kea rapela halalelatsa tshebeletso ena ka Lebitso la Jesu Kreste. Ha baetsadibe bake balle ho leba mane Calvary hantle feela ka hare ho moaho ona. Ha bakulang bake bafole, ha mademona ake a hoeletse, atswe. Mme ha motse ona o onyane oke o tswelle pele. Ntate, ke dumela ho fumane batho ba bangata mona, bakopaneng hotswa ka lefatshe lohle. Mme kea rapela, Ntate, hore otla bafodisa, mme ha bake batsebe hore ho teng Sediba sa madi, mothapong wa Emmanuele. Oho Modimo, fana ka seo.

E-12 Hloohonolofatsa moreri emong le emong, ke kopa seo, Ntate, ba lesitseng tshebeletso tsa bona tsatsing lena. Ke kopa hore o tlaba le rona. Mme jwale, Modimo ya ratehang, ke lebho Kreste, ha neo ya Hao ebe matla ho feta kamoo Satane a entseng kapela rona. Ha Matla A Hao a bonahale jwale, esita le pelo tse batang tsa basadi, bashemane le banana.

E-13 Thusa, Ntate, jwalo kaha xsefofan seduma dithabeng, ke rapela hore Otla re kgutisetsa hantle ka Sontaha Phoenix hape. Ntate, O Kaptene ya maphelo a rona. ke kopa thuso ya Hao.
Jwale, hlohonolofatsa tsheare lena. Mme pelo tsa rona dibolle. Dike dibolotswe ke Lentswe, dibolotswen ke molomo wa mohlanka wa Hao. Matla a Maholo Atle hodima mohlanka wa Hao. Ake emong le emong atle mona platformong, ka mohopolo ole mong feela: "Ena ke nako yaka, mme a fele a lokollwe. Haeba ba bang mona bafuma seo, le nna nka sefumana." Mme ha bake ba seke ba kgutsa, mme bapake hohle mona diterateng, ba boke Modimo ka mohau wa Hae. Mme esita le dintho tse ngata, mme kaofela, Ntate, hofihlela hoba le ho tsoha ho hoholo. Batsebe hore Moya wa Modimo O hohlo. O fihlella dibaka tse lefifi haholo. [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.]

E-14 Jwale ke nahana jwale, hore haesale kele mona Phoenix, bonyane batsheletseng ... [Karolo. esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] Nkare ... Jwale, nkare mashome a mabedi le bohlano kapa mashome a mararo a dikete tsa batho, barapella, mohlomong seo. Mme ho bile le dikete tse leshome bafodileng. Nahana ka seo feela? Malwetse a kang mofetshe, haesale re kopana. ke nahana, mane profensing ya Canada feela, hone ho nale bonyane mashome a mahlano, mohlomong ho feta, mahlo a shebaneg a fola. Ditholo, hake kgone hoka ba bala, hobane ho bile le tse ngata tse etsahalang, ditholo, dimumu, diile tsa fola le ho utlwa. Jwale, seo seetsahala feela ha Lengeloi le ile la re etela.

E-15 Masiu a mmalwa a fetileng, ke eme hae, hake fihla hae hotswa Canada, kene ke fetile matlo a mahlano. Batho bane barobetse haholo, hofihle bafeta. Matsatsing a mmalwa a fetileng, batho bane batla, bane ba nale motho ya tlang, ho potoloha matjhabeng. Mme bona ...Mantsibuya ... Sontaha hoseng, kereke yaka enyane e ile ya nkopa horfe ke rute ka Buka ya Tshenolo. Ke ile ka etsa seo. Yaba, qetellong, kopano ya baruti ere, "Jwale, Moena Branham ha a rapelle bakulang, hobane o bokela matla a hae bakeng sa Phoenix." Mme ka tsela ejwalo, are, "Ho seke haeba le motho ya kopang thapelo." Empa kene ke lokela hoba tshwaar ka matsoho hofihle ka hora ya leshome le motso ole mong. Mme ka hora ya bobedi yaba kea lokoloha.

E-16 Mme kene ke nale tshupa nako, mme ka tshwara mosadi ya nang le hlahala, mme hlahala ya emisa ... Ho thothomela ha tshupanako yaka hwa emisa. Hake kgone hoka rapella batho ke rwetse tshupa nako. Nka lebontsha sena ha jwale. Etla ema nako efeng kapa efeng feela, ho sisinyeha ha tshupanako ya Longines. Hotla emisa; ho thothomela hwa hana ho emisa. Mme ka bontsha moruti ... O ten g mona kae kae. Mme yena ... hwa emisa. Ho thothomela hwa emisa. Yaba Sontaha mantsibuya, hane ke lokela ho fumana thero hotswa ho bona, hobaneng, hone hole teng batho molengf wa thapelo. Mme kene ke eme moo hoka mamela, hore na baya dumela, Mme bane badumela. Yaba ba ... Pelo tsa bona dihlohonolofatswe, bane ba batla ho ntshwara ka letsoho, kapa ho etsa seseng mona, lea tseba, ho atamela. Mme bohle bane bafeta ka ho ntshwara ka letsoho. Mme babang ba batho ba neng bafodisitswe mofetshe, le lefuba, jwalo jwalo, bane baeme moo. Batho ba bang bane ba le teng moo, bane baeme ka maoto.

E-17 Mme ka ... Jwalo kaha kentse ke eme moo, ka utlwa boteng ba Lengeloi. Ho sheba hara matjhaba, ka utlwa mosadi eo le neng le mmitsetsa lona. I seen she was in the prayer line. God knows, I didn't know what was wrong with the lady. Mme ka utlwa, "Tloho mona, wena." Mme o ile a nsheba feela.
Kare, "Wena, moo."
Mme mosadi are, "O bolela mosadi enwa?"
Mme kare, "Hantle feela."
Are, "Hobaneng, ke setholo."
Mme kare, "Ka tsela ejwalo, motlise mona; ena ke tsela ya hae ya hofola." Jwale, lea bona, seo selokela hotswa ho Modimo. Kare, "Ke nako ekae ele setholo?" Are, "Ausi wa hae o teng mona ka hare ho moaho." Mme hone hole teng batho ka hare ho moaho, ke nahana jwalo. Na ke sona seo aneng a lokela hose etsa feela, kantle. Mme mosadi atswa. Mme are -- ausi wa hae, "O bile setholo bophelo bohle ba hae, hantle feela, ene ele ngwana leha hole jwalo, lemo tse leshome le metso e mmedi." Ka tsela ejwalo,hang feela hake tshwara letsoho la hae, hwqa bponahala ... Hane ke barapella, kene ke sebedisa letsoho laka la hoja. Letsohho le letsheadi la qala ho thothomela. Nakwana, moya wa botholo wa tswa ho mosadi, mme one a shebile nako ena yohle, mme ka [Moena Branham a otlanya monwana.--Mong.] a otlanya monwana. A hetla mme a ntebella. Kare, "Oya nkutlwa na, haho jwalo?"Mme one a utlwa hantle feela. Mme onea lla. Mosadi ya apeng hantle, a qalella ho lla a phahamisitse matsoho a hae. Mme batho baqalella ho hweletsa batlala sebaka. Baile bantsha ka monyako oka morao.

E-18 Hobane, oya bona, metswalle, nka feela ... ke motho le nna. Ke motho le nna. Sohle selokela hotswa ho Modimo. Lea bona? Na le ile la hlokomela Mmopi? O kena hara motse, mme a etse mehlolo, mme a siye hole jwalo. Na le ile la hlokomela seo? Ha ngata hoba jwalo. Na hone hole teng ba lepera nakong ya Elisha, empa bao barometsweng ho yena feela; ene ele Naamane. Na seo ke nne? Hone hole teng balepera ba bangata, empa o mong feela ya ileng a romelwa ho yena, mme ene ele yena eo Morena Ya neng A morometse ho yena. Mme tsela enngwe feela eo ke neng nka bua ka seo, ke nakong eo ke neng ke fumana Matla a Maholohadi. Hase aka; ke matla aka. Ebe haho letho ho nna, hase lebaka hore na ho etsahalang ... ke bolela sena ka Lebitso la Morena. [Karolo esa sebetseng.ho.theipe--Mong.]

E-19 Jwale, one a buwa le mang? Moshe. Bongata ba lona ba Sekolo sa Sontaha ba badi ba Bibele le tseba, Moshe. Kea Morata, hobane ke seriti sa hotla ha Kreste. Ke seriti sa hotla ha Hae. Hlokomela. Jwale, hane Israele ene etswa Egepeta, bokgobengb ba lemo tse makgolo a mane, ha A ne a bolelle Abrahama hore batlaba moo ... Ha nako ya tshepiso e atamela, ebe ke hlokomela seseng ... Hlokomela jwale. Ha nako ya tshepiso efihla, batho ba qala ho etsa seo, ho bontsha hore ho nale seseng setlang ho etsahala, mathata a mang. Mme Modimo kamehla o hlola pherekano, hangata, ho tlisa batho mmoho. Na one o tseba seo? Hotla nako eo hokekeng ha hlola hoba le karohano bathong ba Modimo, jwalo ka "Ke wa kereke ena, mme ke leloko la kereke eo." Ke dumela hotlaba le Kereke ele nngwe feela eo eleng ya Modimo mmoho, mme etlaba ya Kreste Jesu. Mme otla re nkela hae. Jwale, re keke ra hanana le sena.

E-20 Jwale, hlokomela. Nako eya atamela, hotla hlaha Faro ya sa tsebeng Josefa, mme a tlise boima ho batho.Mme batho bane ba ile bajara ka thata jwalo. Mme yaba, na o nahana hore Modimo ka tsela ejwalo? Hantle feela. Hobane seo ke nnete. Na seo ke nnete? Mme o ile a tshepisa seo, mme haho tsela enngwe. Ka tsela ejwalo, nakong ya tshotlo ya Israele, yaba Modimo O theolela Lengeloi lefatsheng. Empa pele ho hotla hwa Lengeloi, O ile A etsa hore ho tswalwe moshemane emonyane eleng Moshe. Na seo ke nnete? Mme moshemane enwa e monyane, Moshe, o ile a tswalwa ka tsela ekgethehilengh. Mme yaba, ho holeng hwa hae, o ile a romelwa hoya lokolla Israele, hobane bane bale bokgobeng. Mme Modimo O ile wa moromela teng, "Ketla romela Lengeloi laka kapele ho wena." Jwale, Modimo One O keke wa romela Lengelo, ha jwang. One Aka romela Lengeloi ka Boyena, empa ho nale seo, A romela Lengeloi hoka buwa ka molomo wa motho. Modimo O sebedisa motho hoka buwa le motho. Na seo ke nnete? Hare sebedise mekgatlo, kapa jwalo, le ntho tse jwalo, empa motho. Moya o Halalelang O wela hodima motho. Ke tsea ya Modimo lefatsheng lena.

E-21 Ke Yena ya ileng A tlisa toka lefatsheng (Na seo ke nnete?), hodima diphoofolo. Mme a lahlehelwa ke matla. Mme re ile ra ithuta ka hare ho Bibele seo Adama a lahlehetsweng ke sona, wa bobedi Adama, Kreste, A kgutlisa batho. Yaba, metswalle, haeba hole jwalo, baruti, ho etsahalang ka kereke kajeno? Ke sona seo ke batglang ho setseba.Haeba Kreste ene ele ntho mahareng eneng e hlokahala, mme a tlilo kopanya, ho etsahalang lefatsheng kajeno? Ke ka baka la ho sedumele. Mme otla qala ho hong, mme o bone ho hong, ese kgale ore, "Oho, hahole jwalo, lesa seo. Ene ese sa Modimo." Tsohle disebeletsana mmoho ho ba ratang Modimo. Haeba o aha ntlo, mme ore, "Hahole jwalo, motho enwa mona, hobane o sebakeng sena, ke sebaka sebulehileng. Oho, tjhebo eo feela ..." Haeba ele ... Tsela pele. Aha ntlo eo. Modimo o nale sebaka seseng setlang ho aha ntlo eo, nyoloha ho aha wena. Ntlo hae ahuwe ka tsela ejwalo. Ka tsela ejwalo kajeno, Modimo ha Antse A tswelapele, hare lebaleng seo re tswelepele ho kena Moyeng wa Modimo, mme ho bonahala ho lokelwa hoka aha.

E-22 Hlokomela. Jwale, ka tsatsi leo Modimo A tlisang batho ba Hae, ho nyoloha qoso bakeng sa batho, mme Moshe o ile a romelwa hoya pholosa batho bao. O ile a bula Lewatle le Lefubedu; oile a ... [Karolo.esa sebetseng. ho.theipe--Mong.] Haba tsebe letho ka Lehotentot ho feta ka MoEgepeta wa bosiu. Hantle feela. Mme leha banna ba bolela hore ba nale Moya o Halalelang ... Seo ke Nnete. Motho emong le emong aka bolela seo. Empa ha seo sesena bopaki, sefosahetse. Na seo ke Nnete? Empa haeba Modimo A pakile seo, seo ke mesebetsi ya Modimo. Na seo ke nnete?

mme ke etsa seo moiporofeta a seetsang, ebe lea ndumela. Empa ha ketla ka Lebitso la Morena Jesu, lebitsong la boporofeta, kele mohlanka wa Hae, mme ke etsa dintho tseo tse ngodilweng, ebe lea ndumela jwale. Na leka etsa seo? Haeba ditholo disa utlwe, dimumu disa buwe, difofu disa bone, dihlotsa disa tsamaye, haeba boporofeta ba sebe bosa bolelwe, dumelang hore Lengeloi lena le tlileng ho nna le maka. Empa bopakiu bole teng mona platfomong, le dumela seo mme le sokoloha, hobane hora ka ketelo ya lona e haufe haholo. Hantle feela. Hobane o tiisa seo ka Lentswe. Sheba, leha hole jwalo kahlolo ya lefatshe ese ele haufe haholo, Modimo O romela tlhokomediso. Hantle feela. Mme metswalle, le mamela mantswe aka, ha feela sele kopano le Modimo. Enngwe ya kahlolo tse kgolo tse kileng tsa fihla lefatsheng lena. Jwale, hopola seo. Ka tsatsi le leng ke tlabe ke ile, empa e hopoile. Batho ba bangata ba ileng, ba banang ba lona le hodile, letla bona hore ke buwa nnete. Hantle feela.

E-24 Jwale, neo ena etla ka ... Haeba lona batho mona le ile la kopa dineo, O dirometse. Kgwedi tse mmalwa hane kele mane Phoenix, ene ele ntjha taba ena. Empa jwale, haho peaelo, boraditaba ba pele, kapa magazines wa Life, le Times jwalo jwalo ... [Karolo.esa sebetseng.hon.theipe--Mong.] mme e utluwa ka lefatshe lena lohle. Masiu a mabedi pele ke fihla mona, meloko e mehlano e fapaneng lefatsheng mona. Motse moholo wa Turkey o ile wa bitsa mme ware, "Re lokela ho utlwa letsoho la Modimo hodima America, bahedene ba lapileng ... Oho batho, phahamang ka Lebitso Morena. Bolelang monyetla oo, hobane hora ese e fihlile. Hantle feela, hoka tlotlisa Modimo le dimpho tsa Hae. Kgaola maqhama. Kgaola tsohle mme o sebeletse Yena feela, Ya tsosang meya e shweleng, hoka Morapela le ho Motlotlisa ka nnete. Hobane hora e fihlile hoka Mosebeletsa.

E-25 Etlang ka matsoho thothomelang. Lengeloi la Modimo le ile la romela Moshe ... [Karolo.esa sebetseng.hon.theipe--Mong.] ... Lengeloi mona. Hantle feela. [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] Ke leka hoba le bonnete mona. Jwale, ke rata hore le tsebe sena, mohlomong nka tsamaya ... pele eba hoseng. Hake tsebe. Empa ka phapusing ka nako eo (ho lona batho) ... Seo se ile sa bonahala ele naledi. Ke bone seo ka makgetlo a mangata. Empa ha seo sebonahala, ene ele Monna ya boima ba dipondo tse makgolo a mabedi.
Mme keka hodimo ho lemo tse pedi tse fetileng, kene ke dutse ka phapusing. Kene ke bala Bibele yaka ya Scofield, mme ke ile ka utlwa seseng mona. Pele, ke ile ka bona Kganya. MMe ke ile ka nahana hore ke koloi kantle. Empa e ile ya hetla, ya kganya haholo. Mme ke ile ka lebella ka ntle empa hone hose koloi. Mme ke ilea ka utlwa seseng setlang ka tsela ena, tjena ... [Moena Branhamo otla sefale ka makgetlo a mane.--Mong.] a tsamaya. Mme ke ile ka sheba, mme Kganya ya eketseha. Mme kahodimo ho nna ene ele Naledi. Mme Kganya ene ele, botala, mahareng ele botala le bosehla,ebenya fatshe fulurung. Mme hotswa moo Kganyeng eo, hole Monna ya kang, jwalo kaha ke ile ka bolela pele, boima ba dipondo tse makgolo a mabedi, Monna ya moholo. One A sena ditedu sefahlehong sa Hae, jwalo ka setshwantsho sa Kreste. Ene ele Mang, hake tsebe. Empa one A nale ... [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] ... lehetla. One A le lebala le kganyang; ka mahlo a matsho. A atamela ho nna jwalo ka maekerefouno ona.

E-26 Hantle feela, ke nnete metswalle. Kene ke sa kgone ho buwa. Mme o ile are ho nna ... Ke ile ka ema feela moo. Mme Are ho nna, "O seke wa tshaba. Ke rometswe hotswa Boteng ba Modimo hotla o bolella ka bophelo bona ba hao, le tswalo e ikgethileng ... [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] ... Neo ya phodiso lefatsheng." Mme are, "Haoka tshepahala, mme wa etsa hore batho badumele seo ose bolelang, hokeke haeba lefu leha ele lefeng feela, leha ele mofetshe leka emang kapela hao." Mme Are, "Hotla etsahala hore ha batho bakula letsoho la hao leta thothomela. Ha feela le kaba le mamello, ebe otla bolella batho dibe tsa bona, le dintho tseo ba dientseng." Metswalle e ratehang, ka Bibele kapele ho nna, seo se ile sa etsahala. Ke ile ka tswella. [Karolo.esa sebetse. ho.theipe--Mong.]

E-27 Jwale, ke sona seo ke ileng ka ipotsa ka sona. Mme nkeke ka ipotsa ka seo, hobane bongata ba lona boka bolela hore matsoho a lona hale tsebe letho ka seo. Empa ke dumela hore ho nale ba bang ba lona mona, hobane ke tseba sena ka Moya ... Ba leka ho ikgula tsheareng lena, ho bua jwalo kaha le rata. Hlokomela, Semoyeng ho nale ntho tse ngata tse etsahalang ... hlokome ... (Lea bona?), hobane ho nale tumelo mona. Ke tseba monna ya dutseng hante feela mona o amehile ke sena. Nka bitsetsa monna eo mona; aka fola hona jwalew. Seo ke nnete. Kea tseba hore o teng ka mona ka moahong ona. Ke utlw aha Moya otla hodimaka, mona. Seo ke nnete.

E-28 Ke ipotsa hore ngwanana elwa wa MoSpanish hotswa Sacramento ya neng a eme ka hare ho moaho ona, a dutse moo; mme one a dutse morao mane ka hare ho moaho mona, mme one a nale mathata a pelo ... Ene ele MoCatholic. O ile are, "Hake kgone ho fihla ho Moena Branham. Empa ha ka kgona feela ho ntadima, ketla folad." Hake tsebe letho ka ngwanana eo. One a dula holenyana le Long Beach, kapa sebakeng se seng feela moo, kopanong tsaka ka masiu ao; kene ke rera.Mme hane ke rera, ke ile ka utlw atumelo e nkgula, ka tsohong laka le letona. Ke ile ka tadimaya dutseng morao moo, ere atle mona." Kar, "Tloho mona, moradi." Mme ke nale bopaki ba seo. O ile A batla a idibana. Are, "Nna?" Kare, "Ka katiba etjhitja, tloho mona." Atla ka boikokobetso. One a nale lefuba. Ke ile ka motshwara ka letsoho, kare, "Onale lefuba. Empa 'HOITSWE KE MORENA.'" Ho fedile jwale. Hone ho phethahetse. Hoseng ho hlahlamang o ile a nehelana ka pelo ya hae ho Morena. O ile a kolobetswa le lelapa la hae. Mme o lokela ho kopana le nna mane Phoenix. Hake tsebe hore ngwanana eo o kae ha jwale. Na o teng ka hare ho moaho mona, kgaitsedi? Hohle mona jwale, hotswa Sacramento, ho fihlela mane California? One aeba kopanong tseo Phoenix ka nako ena. Haeba ole teng, phahamisa letsoho. Ema ka maoto, haeba ole teng, ekanna yaeba hake o bone, haeba ole teng ka hare ho moaho ona: ngwanana emonyane wa MoSpanish, ke tshepa hore o dilemong tse leshome le metso emmedi, kapa mashome a mabedi, ntho ekang eo feelat. O atisa hoba mona. Otla fana ka bopaki bekeng ena. Ke enngwe ya dintho tse makgolo tse teng mona.

E-29 Jwale, seo seka etsa ntho yona eo. Mme ketla le bontsha seseng mona ha monna enwa akatla moleng mona; hobane ke tshaba ho mmitsa hona jwale, hobane etlabe ele ntho eseng monate, ho utlwahala. Hake mmitse nakong ena ya jwale, empa kea tseba hore o teng mona. Ho nale monna eo eleng motho feela eo kesa motsebeng mona, hake soka ke mobona bophelong baka, ke setholo ka tsela ejwalo. Hantle feela. Empa o dutse ka mona. Haeba ka hare ho moaho ona ... Haeba monna eo atla moleng tsheareng lena, mme ke lokela ho moama ka tlasa tlotsuo eo, tsebe tsa monna enwa ditla buleha. HOITSWE KE MORENA. Haeba seo ese nnete, le mpitse moporofeta wa bohata. Nka mmiletsa sefaleng mona. Haeba aka mpha hape ... Ke mpa ke emetse feela ho utlwa oreng. Jwae, hlokomelang seo ke sebolelang.

E-30 Jwale, re maemong a thapelo. Mme ke rata hore le etse sena: Haebe ho nale mmelaedi wa nako ena ka hare ho moaho ona, kea o hlokomedisa ka Lebitso la Jesu, o seke wa kena ka hare ho moaho ona ha jwale, hobane mofetshe, botholo, sethwathwa, ditswa ho emong dilebe ho emong. Ketla hlalosa hamorao. Le utlwisisa kaofela ha lona? Ke ba bakae ba ileng na utlwa ka kokwana hloko, hore dia phela. Wena ka bo wena o kokwanahloko; otswa ho kokwanahloko. Haho jwalo? Hahole jwalo, haeba otswa ho ntate wa hao kapa mme wa hao, kokwana ya bophelo ... Mofetshe ke kokwana; bothata ba mahlo ke kokwana; tuma ke kokwana; lefuba ke kokwana. Na seo ke nnete? Otswa hokae? Ke bophelo bo jwang bona? Pitso ya bongaka ... Ao ke mabitso a sengaka, areng, "cancer, cataract," jwalo jwalo. Jesu O bitsa seo bodiabolosi. Na seo ke nnete? Mme ke seo baleng sona. Mang le mang o tseba seo "diabolose" ho bolela "mohlokofatsi." Mme ka nako tse ding o hlokkofatsa mmele wa hao.

E-31 Jwale, ke rata ho tseba ... Ke ba bakae batsebang kapa ho dumela hore Modimo O rometse neo ya phodiso? Jwale, hare bone. Modimo A lehlohonolofatse. Oho, hlena, persente tse mashome a robed, hopola, hantse ke emisa ho rapela, kamora ho o rapella, haeba ... Ere ke ofe keletso. Bakeng saka le wena, mathata a teng. Hopola, ntho enngwe hape. Sena hase neo ya etsa mehlolo. O ... Kgetlo a ho qetela ha Ane A bua ene ele mane Vandalia, Illinois. Na ho nale motho ya tswng mane kopanong ya Vandalia, ya neng ale kopanong eo Vandalia, Illinois? Mang kapa mang ya neng a le moo ha Lengeloi le theoha, lere, "O tiisitse. Seo seta etsahala ... [Blank.spot.on.tape--Ed.]

E-32 Na lea dumela hore ke mohlanka wa Jesus ... Ntate ... ke eme pela hao ... Mofetshe. Thothomelo letsohong laka. O hlokomela hore matsatsi a hae a ya feela, moya o ya feela mme potla kena lefatsheng le leng. Mme bophelo ke ba bohlokwa ho bona. Ka matla a Hao tsheareng lena. Boloka bophelo ba hae. O batla Wena ... Ke hopolola Lengeloi le ile la kena Jesu Kreste, Mora wa Modimo O phelang, tswa kaho mosadi eon. Ntate ya Lehodimong, rea o leboha ka Matla ao O re neileng ona. Re leboha hobane O araba dithapelo. Kea rapela, Ntate, mosadi enwa otla o sebeletsa tshiu tsohle tsa hophela ha hae. Tlotliso yohle e lebiswe ho Wena ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen. Ho lokile ... ho thothomela hohle ... Lebitso. Jwale, hopolar, otla kula haholo hora tse mmalwa, eka oka shwa ka baka la mofetshe. Na o kilke waba teng dikopanong pele? Holokile. Mofetshe wa hao o shwele jwale. Oya hlokomela seo ketla o jwetsa sona. Ke tlaba mona beke tse robedi kaofela. Mme otla fumana seo ke o jwetsitseng sona. Ka nako eo o fanang ka bopaki. Mofetshe wa hao oya tswa jwale.

E-33 Monghad ... oya bona, moya wa hao ke wa bohlokwa haholo ho Yena. O ferekane, haholo. Ke sona se etsang hore obe le pherekano ka maleng, ka baka la maemo ao, ho teng matswai ka hare ho mpa ya hao, hona ho tjhesa haolo ka mpeng, mme seo setisa maemo ao tlasa taolo ... hano le nkgang hampe ... Hantle feela? nahana hore ke tseba jwang? Hantle feela monghadi. Ha ke soka ke o bona bophelong baka, empa ke seo moo seleng tgeng. Ke rata hore o hlokomele mona, hantle feel tlasa maqhutsu ana ... na le bona seo ... A shebng. Na le bona tsea eo aleng ka yona ... Ke ho thothomela ... a qadile ... dialsa hohle mona ... Jwale ... Mme haeba seo selokela hoka emisa, na le bona seo kese bolelang? Seo, sefetoha hoba sesweu? Na le bona karolwana tseo tse tshweu, jwale shebang ha seo se sebetsa. Jwale, seo ke ... Ho lokile. Jwale, ha nka tsamaya letsoho lena laka lele ka mokgwa ona, mme seo sekase emise, mme letlaba lesweu, mme otlabe o fodile. Hahose jwalo, letla dua lele ka mokgwa oo. Otla sebeletsa Modimo, haho jwalo? Haeba oka phela ...
Ntate wa rona ya Lehodimong, monna enwa, o lebeletse hlohonolofatso ... ho bontsha hore ke mohlanka wa hao, Morena, o lwanela bophelo ba hae. Mme rea O leboha ka moya ona, hobane o ... kgutlisa ... Jwale,kea rapela, Modimo O ratehang, hore tsatsing lena, Otla bontsha hore hantle seo a selwanelang, tokoloho ya bodumedi, sebaka sa ho rapella, le sebaka sa phodiso. Modimo ... [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.]

E-34 Boloka seo ... Jwale, o tiisitse seo ... Jwale, tumelo etla ka ... Modimo ya ratehang, hore monna enwa a tseba hore O feela Ole Mora wa Modimo, ele ... bophelo ba hae, hore ke mohlanka wa Hao. Mphe matla aho tlama madimona ... Lona madimona, ke le laela hore letswe ho moshemane enwa ka Lebitso la Jesu Kreste wa Nazaretha, tswang ho yena. Ke elwa a tsamaya. Jwale, mohlankana ... Jwale, hase ... Oya utlwisisa, moshemane? Hake ... Ho lokile, jwale ... Jwale, oka phahamisa letsoho la hao. Keta kopa kgutso kamora sebaka ... Jwale, letsoho laka ... ke lebeile hodima hae, ka tsela etjena ... mme makgopo ao a masweu a nyametse a fodile,letsohong laka kaofela. Na seo ke nnete, monghadi? Mme letsoho laka leleng ha lena letho. Hakea tsamaisa letsoho laka. Lele maemong ao, lehohla ka mpa yaka, lka tsela ena. Ha ke soka ke leisa hodmo le fatshe, hantle feela moo le neng lele teng. Mme letsoho laka le lesweu. Jwale, ho nale sebonahalang se etsahetseng mona, seo le sebonang ka mahlo a lona.

E-35 Na o Mokreste? Jwale, na le hopola hane le pholoswa? Le ile la ya kapele ho amohela Morena? 'Hobane hone hole teng se etsao lekile ho tlisa pelaelo, ho o tlosa ho seo. Empa o ile wa tshwarella. Etsa ntho yona eo. Mathata a hao a mpa. Alasa eo e ile. O ... to you? Anthotla fola hape, New Mexico. Haeba ole sebakeng seo, okatla fana ka bopaki ba beke e fetileng, mme o bolelle batho seo ose tsebang? Lebitso la hao o mang? Barnett? Modimo Ao hlohonolofatse Moena Barnett. Mamela bopaki ba moshanyana. Bohlakile hantle feela. Hake ntse ke motswhere, lehlokometse bosweu ka nako tsohle? O fodile, monghadi. Modimo Ao hlohonolofatse. Hare rapele Morena, kaofela. Inamisang dihlooho le moboke ...

E-36 O behe letsobho la hao hodima laka. Seo keng? Keng? Utlwa seo letsohong laka. Jwale, hlokomela. Alsa ya hao eya dutla. Ontse o tshwenywa ke yona ... Jwale, sheba. Lea bona ... sheba letsoho laka jwale ... Sheba lena. Lea bona ha jwang ... Jwale, hlokomela, ka kgutso ekgolo. Na o dumela hore Jesu Aka fodisa ...
Ntate ya Lehodimong, O tseba ntho tsena, O tseba seo hobane O ile wa dishwela mane Calvary,theola matla Haor. Jwalo ka Elisha a itse,kamora ho bona ha Elijah a oroha, are, "Let Modimo wa Elijah bua." Ha Modimo wa Kreste A buwe. Lona mademona, kele laela hotswa ho mosadi enwa. Lebitsong la Jesu Kreste wa Nazaretha. Na o bona kganya? Jwale, oka bona seo ka mahlo a hao, haho jwalo? Matshwao ao a mafubedu atla tloha, o dutse ... Haho jwalo? Jwale, eya hae, otla folal. Eya o rorise Modimo, mme Modimo O ofodisitse.

E-37 Kgaitsedi, wena--o shebane leho lahlelwa ke kelello. O ikutlwe o ferekane, o feela o tshwenyehile. O nale maikutlo a ho tshwenyeha. EKare o ... Ka tsela ejwlo, hao tsebe hore oka etsa jwang. Na ho feela hole jwalo? Ho lokile. O nahanne hangata pele o tlo rapelwa, haho jwalo? Ho lokile. Oka leba hae mme o fole. Haebe nka botsa ... ka bophelo, o etsetsa sena Yena. Ya Matla ohle ... Modimo, Ntate wa Morena Jesu Kreste, Ya Motsositseng bafung ... [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] molese ka Lebitso la Jesu Kreste, Mora wa Modimo. Etswa.

E-38 Jwale, hane kele ... ntlet ... Jwale, seo ha setle ka tshisinyeho. Haho thothomelo letsohong laka. Feela, o nale mathata a sesadi, bothata mpeng. O bile le mathata a mpa, a jwalo ka ... moya ka mpeng, jwalo jwalo. Na ho jwalo? Hantle feela. Lea bona? Ka tsela eo, jwale, ke sena se etsahalang. O fumana hantle feela ho tsekela. Empa hantle feela, mohopolo, ho lahlehelwa ke ona. Ebe o ... maikutlo, oya tshwenyeha, pele jwalo ka karolo ya kgale ... Mme ekare o lahlehelwa ke kelello. Hase kamoo o ikutlwang ka teng?

E-39 Jwale, seo keng? Jwale, seo se tlwaelehile. Haeba hole teng ngaka haufinyana. Oya tseba hore seo ha sea twaeleha hore motho a ikutlwe jwalo. Jwale, seo keng? Haele hantle feela hase sona seo. Empa ke ikutlwa jwalo, ho nale maikutlo a seng monate. Na o kile waba maemong ao, mane naha thote, kapa ntho ekang eo, mme o bile o tshaba hape? Kapa o tsamaya seterateng, kapa hohle mona? Ke ba bakae baileng baba maemong ao? Ho nale seseng se etsang hore o tshabe. Na seo ke nnete? Ho nale seseng seo tshosang. Ho nale seseng se etsahang hore o ikutlwe jwalo. Empa jwale, seo sefedile. Se ile seo. Jwale, mosadi aka leba hae mme a iketla. Jwale, o dula haufe, kgaitsedi? New Mexico. Ho lokille, haeba ole haufe mona ka beke tse nnete, tloho otlo bona se etsahalang. Jwale, leba tseleng ya hao o ithabise. O boke Modimo, mme ore, "Kea leboha, Modimo ya ratehang." Jwale, kaofela maikutlo ao a sa lokang, mme hao sana ona hape. Modimo Ao hlohonolofatse, mosadi.

E-40 Jwale, inamisa hlooho motsotswana feela ... Jwale, ke enwa ... Ke maemo asa thabiseng hohang feela. Ke rata hore o phahamise hlooho. Ke rata hore o shebe letsohho laka. Ke rata hore o shebe letsoho lena, na oya le bona ho tloha moo oleng teng ... Ere ke kene moo. Jwale, ntebelle ... [Karolo.esa sebetseng.ho.thepi--Mong.] ... mmele. O nale seo. Sheba letsoho mona, le lesweu ka tsela efeng. Lea bona, ke shebile letsoho lena, hantle feela jwalo ka lane. Lea bona? Lea bona matheba ana a masweu, ka madi a mafubedu ka hare ...
Nthwana enyane. Ho--ngaka diitse keng ephoso ka wena? Tuma? Tuma ya manonyolotso. Hantle feela. Jwale, haho tsela ya hore eka sewa. Mme wena -- o nale tumelke yona tshepo ya hao eo? Hantle feela. Hare inamise dihlooho jwale, metswalle. Ke batla hore le hlokomele seo. Ke tlilo o tshwara ka letsoh, tsela eo leleng ka yona. Jwale, inamisang hloho tsa lona. Ha kere etla fola. Ketla kopa Modimo seo.

E-41 Ntate ya lehodimong, ke nahana, hone hotla etsalang hoja ene ele moshemane waka, Billy Paul. Mme thaka lena le lenyane le phela bophelo boo, ntle le seo, jwale. Haho seka etswang ha jwale. Empa tumelo e ho yena ... Ore, "Nka etsa seo, hao dumela." Modimo ya ratehang, hake tsebe hore ke lokela hoba jwang. Thaka lena le enyane le tlilo hoshwa, Ntate. Haho seo Dingaka dika seetsang. Mme ke mohau feela hga mme wa hae a eme mona, Ntate, o ya tseba ho bile ... esale. Ntho ya hoqetela eo aka e etsang, ke ho tlisa moshemane mona, eba le mohau, na oka etsa seo, Ntate? Ke bone ho thothomela ha letsoho ho moshemane enwa. Modimo, ntate wa hae kapa mme, kapa mang kapa mang ya sitilweng, batshwarele leha hole jwalo, hohle ka mengwaha, emong o ile a sitwa, Oho Kreste, ndumele, ntshwarele ka seo. Mme ke kopa hore o ntshwarele ka sena. Wena ledimona, lebitswang tuma, ke tlilo kopana le wena ka Lebitso la Jesu Kreste. Tsatsing lena, otla tsamaya. Etswa ho yena. Ya Matlaohle ya nehanang ka dineo Modimo, nthuse, Modimo ya ratehang. [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.]

E-42 Modimo Ako tsebahle naha yohle, hore Wena O Modimo, mme nna ke Mohlanka wa Hao.
Wena ledimona, ke tlilo kopana le wena. Ka Lebitso la Jesu Kreste, kea o leleka. Tswa ho ngwana enwa ka Lebitso la Jesu Kreste, Mora wa Modimo O phelang. Ho lokile. Phutheo, leka phahamisa hlooho tsa lona. Jwale, lea bona, letsoho laka ha lena ... Hlokomela hore le bile lefubedu ... Jwale, bona kamoo le fetoelang bosweung. Mahloko aya tsamaya? Mang kapa mang hara letswele ya boneng ha le tsamaya? Ke leo, le fodile hantle fela, hale sana ho thothomela hwane. O dula kae, mosadi? Mona Phoenix? Motlise bekeng etlang. Ke batla ho bona hore ho etsahalang ka yena. Modimo Ao hlohonolofatse.

E-43 Re lokela hore, "Rea leboha Morena, haho jwalo?" Sena hase ... Tsena ke dintho tse nyane tseo lesa dihlokomeleng, metswalle.Empa dihona moo, ntho yona eo. Dia etsahala. Jwale, dumela, emong le emong. Inamisang dihlooho tsa lona. Ntate ya ratehang, moena a eme mona, ka dithopa, leoto leleng lekgaotswe, mme Satane one a motshwenya ka ntho tse fetileng. Empa wena O Mofodisi. O mona hoka mofodisa. Modimo, o holofetse ho tloha moo. Ntate, mohomong Oka fodisa leoto le leng ... Aseke feela a thola leletona. Empa Wena O itse, "Ho molemo hoka kena Lehodimong ole sehlotsa, kapa ole moihlwe honale hoya diheleng." Oho Ntate, jwale seka ha a bile mohlanka wa Hao, o utlwile ... Satane, tloha ho monna enwa ka Lebitso la Jesu Kreste. [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe--Mong.] ... Modimo Ao hlohonolofatse. O phela mane Phoenix, monghadi. Ho thothomela ho qadile. Na okeke wa kgutla, kgutlela polatefomong ho fana ka bopaki.

E-44 Oho, ke mora wa hao. Na o bona letsoho laka? O hlokomele seo ... Moshemane emonyane, na o ya dumela hore hake kopa seseng ho Jesu, le hore Aka etsa hore o fole. Wena ... dumela seo? o holofetse. O tsamaye o bolelle bana ba bang hore Jesu oo fodisitse? O entse sohle, haho jwalo? Modimo Ao hlohonolofatse. Ke eo moo atlang teng, moshemane emonyane ... ke buwa sena ... Mme, ke batla o shebe. Sena setlaba setsho. Jwale, oya bona moo letsoho laka leleng teng ...Modimo O ratehang, Mohlodi wa Bophelo Bosafeleng, Mofani wa dineo tse ntle, romela DIneo tsa Hao. Re bone hose tsela ya ho fola, kapa sohle. Mme wa hae o motlisitse. Oho Kreste, eba le mohau. Ena ke tshepo ya hoqetela. Eba le mohau, haho jwalo, Ntate? Re hlokomela, Ntate, hore tumelo ke tshepo, bopaki ba ntho tse sa bonwang. Mohlomong moshemane enwa a kgutlele ngakeng ya hae; ere, "Helang banna, ho etsahetseng ka yena? Oya fola." Modimo, fana ka seo hotswa lefung hoya bophelong. Satane, lesa ngwana.Ka Lebitso la Morena Jesu Kreste, kea o laela, Satane. Ke eo a leba ... Jwale, ylea bona hore ho etsahalang ka seo? Hotswa mane Minneapolis, Minnesota. Phahamosang dihlooho, letshwele. Dingaka ... Na ene ele mane Mayo? Universiting ya Minnesota. Ngaka dine dilahletse thaole. Haho tshepo. Mme o ile a motlisa Phoenix hore a fole. Ka bonnete seka hake eme mona, Modimo Ya Phelang O ile A ama moshemane ... Jwale sheba, kgaitsedi. Letsoho laka lene lele lefubedu, le tletse matheba. Na seo ke nnete? Na ke ona maemo ao, letsoho laka, mosadi? Na o ile wa hlokomela hore le tloha bofubedung ho leba bosweung? Na le ile la hlokomela seo? Ho lokile ... Moshemane ya monyane, oka kgutlela Minnesota, ke dumela otla fola. Ha abokwe ...