Mengwaha Ya Kereke - Kgaolo ya 09 (00-0009)

MONGWAHA WA KEREKE YA LAODISEA


Tshenolo 3:14-22

Ngolla lengeloi la kereke ya Laodisea ore:

Ke tsena tseo di bolelwang ke Amen, Paki e Tshepehang, Ya Nnete, Hlooho ya dibupua tsohle tsa Modimo; Ke tseba mesebetsi ya hao, ha o bate hao tjhese: Mme ka hobane o fofo, ka hobane hao bate hao tjhese Ke tla o hlatsa molomong waka. Hobane o itse, ke ruile, mme o atetswe ke tsohle, e bile hao hloke letho; mme osa tsebe hore o soto, o madimabe, mme o mofutsana, o sefofu, mme o feela: Ke o eletsa ho ithekela ho nna kgauta e hlwekisitsweng mollong, o tle obe morui; le seaparo se se sweu, hore o tle o apare, dihlong tsa bofela ba hao ditle diseke tsa bonahala; o ithekele setlolo sa mahlo, hore o tle o bone. Nna ke kgalemela, Ke laya bao Ke baratang: o be letjheseho hle, mme o bake. Bona, Ke eme monyako, mme Ke ya kokota: ha emong a utlwa Lentswe laka, mme a bula lemati, Ke tla kena ho yena, mme ke tla lala le yena, le yena le Nna. Ho ya hlolang Ke tla moneha ho dula le Nna teroneng ya Ka, jwalo kaha le Nna Ke hlotse, mme Ke dutse le Ntate teroneng ya Hae. Yanang le tsebe a utlwe seo Moya o se bolelang.

MOTSE WA LAODISEA


Lebitso lena, Laodisea, le bolelang, "ditokelo tsa batho" one o tsebahala haholo hoo oileng wa newa metseng e mengata tlhompho ya basadi ba boreneng. Motse ona ene le o mong wa ya bohlokwa haholo dipolotiking le moruong hara metse ya Asia Minor. Sena se ne se pakwa ke motse ona e ne e le baahi bateng. E ne e le motse wa Sekolo se seholo sa meriana. Batho ba teng bane ba tumile ka bonono le mahlale. O ne o bitswa hangata `metropolis' jwalo kaha ene ele motse wa ditulo tse mashome a mabedi a metso e mehlano a metse e meng. Pagane modimo oneng o rapelwa ene ele Zeus. Hantle ntle motse ona one o bitswa Diopolis (Motse wa Zeus) ho hlompheng modingwana enwa. Mongwaheng wa bone wa lekgotla lena o ne o tshwere moo. Tshisisnyeho ya lefatshe e ile ya hlola tahleho e ngata.

Na Mongwaha oo hao tshwane le ona oo re phelang ho oona. Mohlala, ba ne ba rapela modimo o le mong, Zeus, eo eneng ele modimo wa nako eo. Ho ne ho lebisa mengwaheng ya mashome a mabedi ka `Modimo ole mong, Ntata rona bohle' tumelo e ileng ya etsa lerato la boena, mme kaha le jwale e tlisa tseo mmoho ho Maprotestante, Makatholiki, Majuda, Mahindu, jwalo jwalo. ka maikemisetso a hoetsa thapelo ya mmoho, kwitlisiso le ho kgathallana. Makatholiki le Maprotestante le bona ba hahamalla seo, mme ho fumana katleho ena le hore bohle batla latela. Mokgwa ona wane wa Matjhaba a Kopaneng ha baetapele ba lefatshe ba hana ho amohela sena ka bonngwe ba bona Moya wa ho rapela empa babeha ka thoko ka tumelo ya bona ka bonngwe, ka takatso ya ho fihlela ntho ele nngwe, kaofela ba nale takatso ya sele seng feela.

Hlokomela lebitso lena, Laodisea, `ditokelo tsa batho', kapa `toka setjhabeng. ' Ene ese motse o tshwanang le wa kereke ya mengwaheng ya bomashome a mabedi o ileng wa bonwa ke TSOHLE ditjhaba tse neng dibatla, ho busa ka botho le botjhaba? O na ke mongwaha wa makomonisi moo bohle batho ba batlang ho lekana, le hampa hole jwalo mahlaleng feela. O na ke mongwah wa dipolotiki moo bohle baneng ba nka karolo bao ba ipitsang Tokelo ya Bakreste, le Kopano ya Setjhaba, Christian Commonwealth Federation, jwalo jwalo. Ho ya ka tsebo ya boratheologi Jesu ene ele socialist mme mongwaha wa tekanyo ya Moya wa ho laola, mme relokela ho etsa seo hona jwale. Ha baetapele ba Laodisea mametropolis ene ele ho sheba pele ba mmusong wa ho emisa. Jwale ha re nahana ka motse ona ele wa kereke le motsamao ka ho nka sebaka kajeno, moo haufenyana re tlang ho bona seo `ba bitswang' Bakreste bakopana mmoho. Ka botlalo, kereke le mmuso, tumelo le dipolotiki di ya tsamaelana. Lehola le tlangwa mmoho. Koro e tlabe e loketse ho kotulwa.

E ne e le motse wa ditshisisnyeho tsa lefatshe, tshisinyeho tse neng di lengata haholo. Mongwaha ona otla fella nakong eo Modimo a sisinyang lefatshe lohle nakong eo batho bailo etsa ketso tsa lerato le sefebe. Hase feela nako eo lefatshe le tla sisinyeha, empa lefatshe lona leo letla sisinyeha ka puso ya bongata ba Kreste.

Motse ona one o ruile haholo, o atetswe ke tsohle. O ne o tletse meetlo le Mahlale kaofela. Ha jwang jwalo ka kajeno. Dikereke di ruile. Thapelo le tsohle di tsamaya mmoho, empa di ya bata mme dishwele. Meetlo le thuto dinkile sebaka sa Lentswe le senotsweng ke, mme tumelo e bonahaditswe ka mahlale, hore monna ke lehlatsipa la mehopolo.

Ka ho otloloha Laodisea e fumaneha mongwaheng wa mashome a mabedi Mongwaha wa Laodisea. Mohaung wa Modimo, ha bao ba nang le ditsebe batswe ho yena hore baseke ba ama se sila sa hae le sebe hore batle baqobe kahlolo.

MONGWAHA WA LAODISEA


Mongwaha wa Laodisea o qala ho Mengwaha ya Mashome a mabedi, mohlomong ho tloha ka 1906. O tla nka nako e kae? Jwalo ka mohlanka wa Modimo ya bileng le dipono, tse SAKANG tsa hloleha ho phetheha, ke lekanya hore (hase boporofeta, empa ke lekanya) mongwaha ona oka fela kabo 1977. Ha le ka ntshwarela mona honale pampitshana mona, ke beha pampitshana ena ho dipono tse ileng tsa etsahala e tlileng ho nna ka Sontaha hoseng lemong sa Phupjane 1933. Morena Jesu o ile a bua le nna are ho tla hwa Morena ho atametse haholo, le hore pele aetla, hona le diketsahalo tse supileng tse tla bonahala. Ke ile ka dingola hoseng hoo ke ile ka dintsha ka tshenolo ya Morena. Pono ya pele ene ele hore Mussolini e tla hapa Ethiopia le hore setjhaba setla wela "Wela maotong a hae". Ho mme ke ile ka se bolela mme ha ba ka badumela. Empa ho ile hwa feela hwa phetheha ka yona tsela eo. E ile ya kena moo. Matjhaba ha akaba aba le monyetla. Empa pono eitse Mussolini o tlaba le pheletso e bohloko ka hore batho ba hae ba mofetohela. Seo se ile sa phetheha ka yona tsela eo.

Pono ya bobedi e ne e bua ka Moastralia ya bitswang Adolph Hitler o tla hlaha a etswa Germany, le hore otla etsa hore lefatshe lohle le lwane. A bontsha Siegfried line le ka mokgwa oo nako e bohloko e tla hlahela kateng. Ya bontsha lehore o tlaba le pheletso e jwang. Pono ya boraro ya dipolotiki tsa lefatshe hore ho tlaba le tse tharo di ISMS, Facism, Nazism, Makomonisi, empa tse pedi tse qalang ditla kwenywa ke ya boraro. Lentswe ho metsa, "HLOKOMELA RUSSIA, HLOKOMELA RUSSIA. Bula m, ahlo a haho ho Morena wa Bophirima.”

Pono ya bohlano e bontsha kamoo kamora ntwa ya bobedi mahlale a tlang ho ata kateng. Ene e tswella pele ka koloi ya polastiki e tlang ho etswa e tsamayang tlase mane ditseleng tse kgolo tse tsamayang ka remote control hore batho ba bonahale basa tshwara lebidi la ho kganna mme ba bapala ntho e kang papadi mme baithabisa.

Pono ya bohlano ene e bontsha bohlola ba basadi mongwaheng wa rona, ho bontsha ho pota ka tsela eo basadi batla itshwara kateng. Modimo oile a mpontsha hore basadi ba ya pele ka ho nka difouto. Mme ebe bakuta meriri ya bona, ho botshang hore ha sa le yo tlasa taolo ya banna empa ba lekana le banna ka ditokelo, kapa ho mabaka a mangata, ho feta ho lekana. Ba nkile diaparo tsa banna batswella basa tena mme bahlobola, ho fihlela setshwantsho sa ho qetela ke bona mosadi a hlobotse mme a setse ka ho kang lehlaku la feiya apron. Ka pono ena ke bone sena se tshosang ele pontsho ya lefatshe lohle.

Ponong ya botshelela hwa hlaha America mosadi ya motle, empa ya kgopo. Mme a tshwara batho bohle ka matla a hae. Ka dumela ha sena e bile ho hlaha hwa Roman Catholic Church, leha ke ile ka tseba hore haho bobebe ka nahana hore eka mpa yaeba mosadi ya matla feela America ele hore a foutelwe.

Ya ho qetela eleng ya bosupa moo ke ileng ka utlwa ho thuthupa hoholo ho tshosang. Ha ke sheba morao ho sheba ka se bone letho empa ditshila, mokoti o entsweng ke ho thuthupa, le mosi o tletseng hohle naheng ya America.

Ke lebisitse ho pono tseo tse supileng, mmoho le kopano ya dipono tseo ho tloha lemong tse mashome a mahlano, KE LEKANYA (ha ke porofete) hore dipono tsena ho ya kabo 1977. Leha ba bangata batla nahana hore ena e mpa ele taba feeela lebaka ke hore Jesu o itse `haho motho ya tsebang nako le motsotso.' ke santsane ke le monahanong oo leka moralemo tse mashome a mararo, Jesu ha AKABA haho motho ya kasekeng a tseba selemo, kgwedi beke ya ho tla hwa hae. Jwale ke ya phetha, ke dumela jwalo ka moithute wa Lentswe, ka ponahalo e Halalelang 1977 ho tla fela hoo tmokgwa wa ho fedisa lefatshe le ho fela hwa ba bangata.

Jwale e re ke bolele sena. Na o ka paka ha dipono tseo tsohle ha dine di fosahetse? Naha di yaka tsa tiiswa kaofela ha tsona? Eya, e nngwe le enngwe e ile ya phethahala, kapa e ya etsahala hona jwale. Mussolini o ile a hapa Ethiopia ka katleho, yaba o ya lahleha. Hitler o ile a qala ntwa empa a sekgone ho e qeta ka hoshwa hoo. Bokomonisi boile bakwenya tsena tse pedi ISMS. Dikoloi tsa polastiki e bopili diemetse feela tsela tsa teng. Basadi bohle batsotse, babile batena diaparo tse ka hare. Mme hang ka tsatsi le leng ka bona magazine wa basadi bao ke ba boneng ponong (haeba o ka njwetsa hore seo ke moaparo seo na). E ne ele ntho e ntso e nang le maqhaphaqhapa a bonaletsang a patileng feela matswele, le sekang lehlaku le patileng kapele feela. Catholic Church e ya nyoloha. Re nale ale mong feela mopresidente wa nnete Catholic ha ana tokollo. Ke eng se setseng? Haholwtho ntle ho Baheberu 12:26. "Eo Lentswe la hae le hweletsang: empa jwale ho etsahalang, kare, Hang hape o sisinya lefatshe, empa le lehodimong." Hang hape Modimo O tla sisinya lefatshe. Ho tla etsahala na. Hang Hlakola e fetileng, 1964, ka Good Friday yaeba tshisinyeho ya Alaska ya tsitsinya lefatshe lohle leha e saka ya sisinya lefatshe lohle. Empa Modimo O ne A hlokomedisa ka seo hore o yatla ka sekala se seholo. O ya tla a tlo fedisa thohako ya lefatshe lena, moena, kgaitsedi, mme ho sebaka se le seng feela se tshosang, mme seo ke hotla hwa Morena Jesu. Mme ke tla le bontsha ha Modimi a sa ratile ka mohau wa Hae o sa fumaneha, hore o fane ka bophelo bohle ba hao, ka botlalo ho Jesu Kreste, Eo e leng Modisa ya tshepahalang ya tla o boloka o hlwekile ka kgalelo ya Hae le thabo.

LENQOSA


Ke ya ipotsa hore na mongwaha ka nngwe o ne o tseba lenqosa la oona na, ntle le mongwaheng wa pele oo Paulose ene ele lona. Esita le hona moo ha ba ya ka bakgolwa seo. Jwale mongwaha oo re phelang ho oona etlaba o mokgutshwane ka mokgwa omong. Diketso diya iphetha ha ngata. Jwale lenqosa la Mongwaha wa Laodise o lokela hoba o teng, mohlomong ha re letsebe le rona. Empa hotla nako eo re tla motseba ka yona. Jwale ka Lengolo lehlalosa mosebetsi wa hae.

Pele ho tsohle, lenqosa leo la teng e tlaba moporofeta. O tlaba le tshebetso ya baporofetang. O lokela hoba letshebeletso ya boporofeta. O tlabe o beilwe hodima Lengolo hobane ha a porofeta o lokela hoba lepono, ho tla dula hole jwalo "Tlhahiso ya Lentswe" mme etla DULA E PHETHAHALA. OTLA TSEJWA JWALO KA MOPOROFETA. TIISO YA HORE KE MOPOROFETA E HO Tshenolo 10:7 "Empa matsatsing a lentswe la lengeloi la bosupa ha le utlwahala, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile jwale kaha A hlalositse ka baporofeta."Jwale motho enwa, eo ho temana ena ke `lengeloi' ho phetolelo ya King James hase e kgolo. Ha lengeloi la botshelela le llisa terompeta, eleng lehodimong, le ho Tshenolo 9:13, mme la bosupa jwalo ka ho Tshenolo 11:15. Lena lona le ho Tshenolo 10:7 ke lengeloi la bosupa mme ke monna, mme otla tlisa molaetsa hotswa ho Morena le molaetsa wa hae le tshebeletso ya hae otla qetela diphiri tsa Modimo jwalo kaha A boletse ka bahlanka ba Hae, baporofeta. Modimo otla tshwara lenqosa lena jwalo ka moporofeta HOBANE KE MOPOROFETA. Ke seo Pauose a neng ale sona mengwaheng ya ho qala, le mongwaheng wa ho qetela ho lokela hoba jwalo, hammoho. Amos 3:6-7, "Terompeta haeletswa motseng, na batho haba tshohe kaofela na? Na tlokotsi e ka hlaha motseng, e sa hlahiswe ke Jehova? E fela Modimo a kase etse letho, a ese senole morero wa hae ho baporofeta.”

E ne e le mongwaheng wa bosupa ha diaduma tse supileng tsa Jesu di ne dilla. Tshenolo 10:3-4, "Mme A howa ka Lentswe le phahamileng, ha tau e puruma: mme Hae purumama, diaduma tse supileng tsa llisa mantswe a tsona. Mme ha diaduma di se dillile, ke ne re ke ya ngola: mme ka utlwa lentswe le hlahang lehodimong la re, Kwahela ntho tseo tsa diaduma, mme o se dingole." Diaduma tseo ene ele eng ha ho ya neng a ditseba. Empa re lokela ho ka tseba. Mme ho tla nka moporofeta ho ka hlalosa seo fumana tshenolo ya Modimo e tlisa tshenolo ya Semoya ka moporofeta. Lentswe kamehla letla ka moporofeta mme hotla dula hole jwalo. Seo ke molao wa Modimo e sita leka ho hlola Mangolo. Modimo o sa fetoheng o dula o romella kamehla moporofeta wa Hae moo batho balokelang ho mamela taelo e Halalelang. Ka bobedi ditheologians le batho ho tloha ho Lentswe, Modimo kamehla o romela bahlanka ba Hae ho batho bao (empa ntle ho ditheologians) ho ka lokisa thuto eo le ho bakgutlisetsa ho Modimo. Mme re bona mona lengeloi la bosupa, mme ke moporofeta.

Ha re bone feela mona moporofeta a hlaha Tshenolo 10:7, empa re fumana mona re bolellwa hore etlaba Elia pele ho ho kgutla hwa Jesu. Ho Mattheu 17:10, "Mme barutuwa ba Hae ba mmotsa bare, Ke ka horeng Ha ore Elia o lokela hotla pele?" Mme Jesu are, "Elia ke nnete o lokela hotla le ho busetsa tsohle madulong." Pele ho hotla hwa Morena, Elia o lokela hotla ho busetsa dintho madulong eleng ka hare hokereke. Ke seo Malakia 4:5 a se bolelang, "Bona ke tla romela Elia moporofeta pee ho letsatsi leo letshabehang la tlokotsi la Morena; mme otla kgutlisetsa dipelo tsa bontate ho bana, le pelo tsa bana ho bontata bona, ke tle ke setle ketlo fedisa lefatshe ka thohako." Haho pelaelo ya letho ka Elia o lokela hotla pele ho ho kgutla hwa Jesu. O nale mosebetsi oo a lokelang ho o etsa. Mosebetsi oo ke karolo ya Malakea 4:6 ereng "o tla kgutlisetsa pelo tsa bana ho bo ntata bona". Se etsang hore re dumela hore ho lokela hoba le mosebetsi oo a lokelang ho o etsa nakong eo hobane o tla tla "o tla busetsa dipelo tsa bontate ho bana," ha tshebeletso ena ya Elia ene ele ho Johanne Mokolobetsi. Luka 1:17, "O tla moetella pele ka Moya wa Elia, ho kgutlisetsa dipelo tsa bontate ho bana, le bahanyetsi bohlaleng ba balokileng, a tle a lokisetse Morena batho ba Hae." Tshebeletsong ya Johanne "pelo dikgutlisetswa ho bontate". Re tseba seo hobane Jesu a boletse jwalo. Empa haere dipelo tsa bana ho bontate. E tla nka sebaka. Dipelo tsa bana ho kgutlela ho bontata bona Pentecostal. Johanne o lokisetsa bontate bakeng sa Jesu ho amohela bana. Jwale moporofeta enwa eo Moya wa Elia o leng ho yena o tla lokisetsa bana bakeng sa ho kgutla ha Jesu.

Jesu o ile a bitsa Johanne Mokolobetsi, Elia. Mattheu 17:12, "Empa kere ho lona Elia o se a tlile, mme haba ya motseba, empa entse hohle hoo ba ho ratileng." Lebaka le etsang hore Johanne a bitswe Elia, ene ele hobane Moya o neng ole ho Elia o ne o kgutletse ho Johanne, e sita le Moya o kgutlile jwalo ho Elisha kamora ho busa ha Morena Akabe. Jwale hang hape Moya o kgutlile hodima motho pele ho ho kgutla ha Jesu. O tla ba Moporofeta. O tla hlahiswa jwalo ka Moya wa Modimo. Esale Jesu, ka Boyena, nameng o tla bonahala, (jwalo ka ha A entse ho Johanne) sena setla etswa ke Moya o Halalelang hore moporofeta enwa tshebeletso ya hae e bonahale ka mehlolo e meholo. Jwalo ka moporofeta, tshenolo ka nngwe etla bonahala, hobane tshenolo tsohle ditla bonahatswa. Diketso tsa mehlolo le matla ditla bonahatswa ka matla. O tla atlisa molaetsa oo Modimo a fanang ka oona hotswa Lentsweng ho kgutlisetsa nnete le matla a Modimo. Ba bang batla mamela, empa bongata botla baleha nnete le ho monyatsa.

Haeba jwalo ka moporofeta lenqosa la Tshenolo 10:7 o tlaba jwalo ka Malakia 4:5-6 o tlaba jwalo ka tlhaho jwalo ka Elia le Johanne. Bobedi ene ele banna baneng basayang dikolong ka nako eo. Bobedi ene ele jwalo ka banna ba dulang lehwatateng. Bobedi bane basebetsa jwalo "Hotjho Morena," ho tloha ho Modimo ka tshenolo. Bobedi bane ba kgalema dithuto tse sa lokang ka tsatsi leo. Empa ho ne hose seo, baneng ba kgalema bohle basa lokang. Mme hlokomela, bobedi baporofeta bana ba buile ka mekgwa ya basadi ba dihlola le ditsela tsa bona. Elia o llile ka Jezebele, le Johanne o ile a kgelemela Herodiase, mohatsa Philip.

Leha hole jwalo, o tla hlahiswa ke Modimo. Jwalo ka Jesu a ne a hlalosa ka Johanne, mme le ka Moya o Halalelang o ne a hlahisa Jesu, re ka lebella hantle le ho motho eo ka Moya ha o sebetsa ka bophelong ba hae o sebetsa ka matla ha ho moo a bonahalang; le Jesu ka Boyena, ho kgutleng, o tla itlhahisa ka ho yena, e sita leha A itlhahisitse ka ho Johanne. Johanne o ne a paka ho tla hwa Jesu, -- le monna enwa o tlaba jwalo, jwalo ka Johanne, a pakile hotla hwa Jesu. Le ho kgutla hwa Kreste ho paka hore motho enwa o tla bolela hotla hwa Hae kgetlo la bobedi. Sena ke bopaki baho qetela hore monna enwa o lokela hoba moporofeta wa Malakia 4, qetello ya Baditjhaba etlaba Jesu, ka Boyena, o hlaha. Etlabe ese ele kamora nako ka motsotso oo.

Ho ka tiisa taba ena ya moporofeta enwa wa ho qetela, ha reke re bolele sena jwalo kaha ho bolelwa ho Mattheu 11:12, na Johanne Mokolobetsi, a neng a bolelwa ke Malakia 3:1, "Bona, Ke tla romela lenqosa Laka, mme otla lokisa tsela Yaka; mme Morena, eo le molebeletseng, o tla kena tempeleng ya Hae, eleng Lengeloi la Selekane, mme bonang watla, ho bolela Jehova wa makgotla." Mattheu 11:1-12, "Eitse ha Jesu a qetile ho laela barutuwa ba Hae ba leshome le metso e mmedi, A tloha moo ho ya ruta Evangedi metseng ya naha. Johanne ha a le teronkong a utlwa mesebetsi ya Kreste, a roma barutuwa ba babedi ba hae, mme bare ho Yena, are ho Yena, A na ke wena ya boletsweng? Jesu are ho bona, E yang le tsebise Johanne tseo le diultwileng le tse le diboneng: difofu di ya bona, le diritsa di ya tsamaya, balepera baya fola, le ditholo di ya utlwa, bafu baya tsoha, mme bafutsana ba fumane Evangedi eo ba e boleletsweng. Mme ba hlohonolofaditswe, ba satlo kgotjwa ho yona. Mme bao haba tlohile, Jesu a qala ho bolella matshwele ka Johanne, Le ne le ilo bonang lehwatateng? Lehlaka leneng le fefolwa ke moya?

Kapa le ne le ilo bonang? Monna ya apereng kobo tse bonolo? Bonang, ba apereng tse bonolo ba matlung a marena. Ana lene le ile ho bonang? A ene ele Moporofeta? Kannete, kere ho lona, ya fetisang le moporofeta. Hobane ke yena eo ho bolelwang moo ho ngodilweng hothwe. Bonang, Ke roma pelaka lenqosa laka letlang ho u lokisetsa tsela. Kere ho lona, hara batswetsweng ke mosadi haho ya tshwanang le Johanne Mokolobetsi: empa e monyane lehodimong o moholo ho yena." Sena e bile se phethahetseng. Sena se etsahetse. Se fetile. Empa hlokomela ho Malakia 4:1-6, "Bonang letsatsi le yatla, letla tjhesang jwalo ka mollo wa sebopi; mme bohle baikgohomosi kaofela le bohle baetsang bolotsana batlaba jwalo ka matlakala tsatsi leo letlang letla tla ba batjhesang, ho bolela Morena wa makgotla, empa lona batshabang Jehova le tla tjhabelwa ke tsatsi la ho lokale nang le poloko mahlaseding a lona. letlatswa; le thale jwalo ka manamane a nontshitsweng, ho bolela Jehova wa makgotla. Lentse le hopola molao wa Moshe mohlanka waka, oo ke moneileng oona Horebe bakeng sa baIsraele bohle, eleng molao le ditaelo. Bona, Ke tla romela Elia moporofeta pele ho letsatsi leo le leholo le tshabehang la Jehova: Mme o tla kgutlisetsa dipelo tsa bontate ho bana, le pelo tsa bana ho bontata bona, hoesotle letsatsi leo le leholo la Jehova." O ya bona, hang feela kamora ho hotla hona hwa Elia ENWA, lefatshe letla hlwekiswa ka mollo. Ho jwalo, sena ha seya etsahala nakong ya Johanne (Elia wa nakong ya hae.) Moya o Halalelang moporofeta eo eleng lenqosa la Malakia 3:1 (Johanne) o ne a tiisa boporofeta ba Isaia 40:3 boileng baetswa lemo tseka bang makgolo a mararo pele ho moo. "Lentswe la ya hoang felleng. Hlekang mmila wa Morena, le latse mmila wa Morena nahathote." Jwale Johanne, ka Moya o Halalelang, o ne a bolela ka Isaia le Malakia ho Mattheu 3:3, "Hobane ke yena ya neng a bolelwa ke Esaia, ha are, Lentswe la ya howang felleng, Lokisang mmila wa Morena, lokisang mmila wa Morena." Jwale reka bona sena hantle hotswa Mangolong hore hotswa ho Malakia 3, Johanne enwa ene ele mang, ene ese moporofeta wa Malakia 4, bobedi leha ele hore, bobedi Johanne le moporofeta enwa wa ho qetela o nale Moya wa Elia. Jwale lenqosa lena la Malakia 4 le Tshenolo 10:7 letla etsa ntho tse pedi. Ya pele: Ho ya ka Malakia 4 o tla kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontata bona. ya bobedi: O tla bula dimaka tsa diaduma tse supileng tsa Tshenolo 10 eleng tshenolo ya ditiiso tse supileng. E tla hlaha `nnete ya mehlolo ena' seo se kgutlisetsa dipelo ho bontata bona ba Pentecosta. Hantle jwalo.

Empa le hopole. Moporofeta-lenqosa letla tshwana le Elia le Johanne. Batho ba moporofeta-lenqosa la letsatsi leo batla tshwana le ba tsatsi la Akabe, leho Johanne. Empa e sale "BANA FEELA" bao dipelo tsa bona ditla kgutlisetswa, e tlaba bana feela batla mamela. Matsatsing a Akabe ke feela 7000 peo ya nnete ya Israele e ileng ya fumaneha. Matsatsing a Johanne ho ne hole ba mmalwa jwalo feela. Tekanya ho ya jwalo ka mengwaha bohlola ba ditshwantsho.

Ke rata ho etsa hantle mohlala ka moporofeta-lenqosa la Laodisea le Johanne, moporofeta - lenqosa le eteletseng Jesu pele. Batho nakong ya Johanne bane ba etsa phoso ka ho nahana hore ke Messia. Johanne 1:19-20, "Ke bona bopaki ba Johanne, ha Bajuda romileng baprista le BaLevi baetswa Jerusalema ho mmotsa, Hore na ke mang? Mme a araba, mme a se hane; empa a dumela, ha ke Yena Kreste." Jwale moporofeta-lenqosa o tlaba le matla a tswang ho Morena hoo ho tlabang le batho batla etsang phoso bare ke Morena Jesu. (Ho tlaba le Moya matsatsing a ho qetela o tla thetsa batho ho ka kgolwa seo. Mattheu 24:23-26, "Hobane ho tla hlaha Bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, mme batla bontsha mehlolo e meholo le matshwao; eo etlareng haho etseha, e ka thetsang le bona bakgethwa. Bonang ke leboleletse pele. Ere ha ba kare ho lona, Bonang, O lefelleng; le seke laya; bona, O phaposing ya ntlo; lese dumele seo.") Empa le se dumele seo. Hase Jesu Kreste. Ha se Mora wa Modimo. KE EMONG WA BAENA, MOPOROFETA, LENQOSA, MOHLANKA WA MODIMO. Ha ahloke tlhompho e fetang ya Hae eo a neng a e nale yona Johanne aileng a e fumana ha ele lentswe la ya hoang, "Ha ke yena, EMPA O TLA KAMORAO HO NNA.”

Pele re kwala taba ena ya lenqosa lena la Mongwaha wa Laodisea, ka ho otloloha re lokela hoba le menahano e mmedi. Pele, mongwaha ona o tla ba le A LE MONG Moporofeta-Lenqosa. Tshenolo 10:7, ere, "Ha le (bonngwe) letla utlwahala." Haho esoka ho eba le mongwaha oo Modimo a fana ka baporofeta babedi setjhabebeng sa Hae. O ile a fana ka Enoch (a le mong); A fana ka Noe (a le mong); A fana ka Moshe (yena ale mong o ne a nale Lentswe hara baporofeta); Johanne Mokolobetsi o tlile A LE MONG. Jwale matsatsing ana aho qetela MOPOROFETA (eseng baporofeta -- le ha e le hore matsatsing ana ho na le basadi ba bangsata bafanang banna tshenolo ya Modimo), mme Lentswe lere (moporofeta) o tla senola diphiri tsohle ho batho ba ho qetela, le ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontate ba bona. Ke moo batho bareng batho ba Modimo batla tla mmoho nakong ya ho qetela ka tshenolo. Ke kgohla bopaki boo. Ke sebete, ho ya ka tshupo ya Tshenolo 10:7. Jwale ha ke hane hore batho batla porofeta ka nako ya tshenolo le hore tshebekletso tsa bona ditlabe di lokile. Ha ke hane le hore ho tlaba le baporofeta jwalo ka mehleng ya Paulose ha bane bale teng "a le mong Agabus wa moporofeta ya neng a porofeta ka bofuma". Ke dumela hore hotlaba jwalo. EMPA KE HANA HO YA KA LENTSWE LA MODIMO HORE HO NALE BAFETANG BONNGWE MOPOROFETA-LENQOSA YATLA SENOLA DIPHIRI TSA LENTSWE, YA NANG LE TSHEBELETSO YA HO KGUTLISA DIPELO TSA BANA HO YA HO BONTATE. "Ho bolela Morena" KA MAEMO A LENGOLO LA HAE LE SA HLOLEHENG, mme o tla bonahatswa. Ho nale moporofeta - lenqosa le le leng feela. Ho ya ka maitshwaro a batho, mang kapa mang o ya tseba hore moo batho baleng bangata teng hoba le karohano ho ya ka dithuto tseo barutanang tsona. Ke mang ya tlaba le matla a ho busetsa mengwaheng ya ho qetela, hobane mongwah ona wa ho qetela o tla kgutlela morao ho Monyaduwa wa Lentswe ya Hlwekileng? Ho no ho bolela hore re tlaba le Lentswe hang hape jwalokaha le ne le beilwe kaho loka, mme hantle feela jwalo ka matsatsing a Paulose. Ke tla o bolella hore ke bomang ba tlabang le yona. E tlaba Moporofeta jwalo kaha ho hlahisitswe, kapa ho feta kamoo ho hlahisitsweng ka teng ho ya ka mengwaha yohle ho tloha ho Enoch ho fihlela hona jwale, hobane ka nnete monna enwa otlaba le neo ya ho porofeta, mme Modimo otla iponahatsa ka yena. A ka se bue ka boyena, Modimo otla mmuella ka matshwao. Amen.

Monahano wa bobedi o lokelang hotla ka pelong tsa rona ke hore kereke tse supileng tsa mongwaha ka moya wa antikreste o neng ole teng empa Moya o Halalelang o ne ole teng. I Johanne 4:1, "Baratuwa, le se dumele meya yohle, empa le leke Moya hore na ke wa Modimo: hobane baporofeta babohata batlile lefatsheng." Na o hlokometse seo? Moya wa antikreste o tshwantshwa le baporofeta ba bohata. Mengwaha e qadile ka baporofeta ba bohata mme o lokela ho fela ka bona hape. Jwale ka nnete ho lokela hoba LE BAPOROFETA BA BOHATA ho ya ka mohopolo wa monna seka haho boletswe hoTshenolo. Empa jwale pele ho Tshenolo ya Hae baporofeta ba bohata ba lokela ho hlaha. Mattheu 24:23-26, "Leha ba kare ho lona, Kreste ke enwa, kapa mola; lese dumele seo. Hobane hotla hlaha bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, mme batla bontsha mehlolo e meholo le meeka; hoo, haho no ho etsahala, batla thetsa lwe bona bakgethwa. Bonang, Ke le bolelletse pele tseo dietsahala. Etle e re ha bare, Bonang, O felleng; le seke laya: bonang, O ka phaposing ya ntlo; le seke la kgolwa." Baporofeta ba bohata Mangolo a tshwanang le II Peterose 2:1-2, "Empa jwalo kaha ho ile ha hlaha baporofeta ba bohata, le hara lona baruti ba bohata batla teng, batla tlisa dithuto tse senyang, balatola Morena ya ba lopotseng batla ikgulela tshenyeho e sehloho. Mme ba bangata batla balatela; mme tsela ya nnete etla nyefolwa ka baka la bona." II Timothea 4:3-4, "Hobane nako eyatla eo ba ke keng ba mamella thuto ya pholoso; empa ka baka la ho hglohlona hwa tsebe tsa bona batla ipatlela baruti batla dumellana le bona; Mme batla kgelosa ditsebe tsa bona nneteng, ho diisa ditshomong." I Timothea 4:1, "Empa Moya o emetse hore, mehleng ya ho qetela ba bang batla tloha nneteng, ho kgomarela meya e thetsang, le dithuto tsa diabolose." Jwale o hlokomele hore bopaking bo bong le bobong baporofeta ba bohata baya hlahella. Jwalo kaha re hlalositse `antikreste' o bolela `hoba kgahlano le Lentswe' jwale moporofeta wa bohata ya sothang Lentswe, a lefetolela moo a batlang hore sebolelwang ke yena le mademona. Na o ile wa bona batho ba hulelang batho tahlehong ba babokella ka tshabo? Bare ha batho ba sa etse ho ya kamoo ba bolelang, dikotloko kapa bomadimabe bo ya balatela. Ke baporofeta ba bohata, hobane moporofeta wa nnete o tla olebisa Lentsweng o batlamella ho Jesu Kreste mme akasere ba motshabe kapa ho tshaba seo ba se bolelang, empa ho tshaba se bolelwang ke Lentswe. Hlokomela batho ba jwalo ka Judas ba tswile ho batla tjhelete. Bao etsa hore o rekise tsohle hore o bafe tsona le mekgatlo ya bona. Baqeta nako tjheleteng honale Lentsweng. Bao ba sebedisang dimpho ka ho fosahetseng ebe ba botsa ka tjhelete, mme baiketsetsa lentswe la bona ebe bare ke la Modimo. Mme batho batla ya ho bona, mme badule le bona, le ho bathusa, le ho dumela seo ba se bolelang, basa tsebe hore ke tsela ya lefu. Eya, naha e tletse dithetso. Matsatsing ao a ho qetela batla iketsa moporofeta-lenqosa. Bara ba supileng ba Sceva ba lekile ho etsisa Paulose. Simone oilealeka ho etsisa Peterose. Tsela tsa bona dikase tshwane ho hang. Ba kase hlahise ditholwana tsa boporofeta. Ha yena are tsoseletso e fetile seo batho ba setshwereng ke nnete ya Modimo otlo etsa moehlolo le dimaka hara batho. Mme batho batla latela seo. Bona baporofeta bao ba bohata batlare lenqosa la matsatsi a ho qetela ha a ya ithuta theologi, ka tsela e jwalo ha aya lokelwa ke ho utlwuwa. Bakase hlahise seo a se etsang; bakase hlahiswe ke Modimo, empa ka mantswe a maholo a bona ka boima ba maemo a lefatshe ke hore ha monna eo A LEMONG (lenqosa) mme ba tlare o ruta tse fosahetseng. Bamathela ho bontata bona Bafarise, ba o e neng e le diabolose, hobane bare bobedi Johanne le Jesu baruta kgohlano.

Jwale ke hobaneng ha baporofeta ba na ba bohata baeba kgahlanong le thuto ya hae? Hobane ba lebile hantle ho seo bontata bona ba neng ba se etsa nakong ya Akabe ha a ne a le kgahlano le Mikea. Ho ne hole bamakgolo a mane mme bohle bane badumellana; mme bohle ba bolela ntho ele nngwe, bathetsa batho. Empa A LEMONG moporofeta -- a le mong feela -- o ne a nepile mme bohle bane basa loka hobane Modimo one a beile tshenolo ho ya le MONG FEELA. Hlokomela baporofeta ba bohata, hobane ke diphiri tse haholang. Haeba o nale pelaelo botsa Modimo ka Moya wa Hae ho otlatsa le ho o etella pele, HOBANE BAKGETHWA BAKASE THETSWE. Nao fumane seo na? Haho motho le ya mong yaka o thetsang. Paulose akase thetsehe, ha akaba a etsa phoso. Mme Mongwaheng wa ho qala wa Efese bane basa thetswe hobane bane ba leka meya ya baapostola le baporofeta mme bafumana hore baleshano. Hallelujah. NKU TSA HAE di utlwa Lentswe la Hae. Amen. Ke dumela seo.

TUMEDISO


Tshenolo 3:14, "Ke tsena tse bolelwang ke Amen, Paki e Tshepehang ya Nnete, Qalo ya Dipuwa tsa Modimo."

Banna, na seo hase sehlalosang hantle Mopholosi wa rona, Jesu Kreste? Mantswe ana feela abatla hore ke tlolele hodimo ke hweletse. A tlisa nnete esenang ho fetolwa ka hare ho pelo yaka. Hobala feela ntle ho etsa hore hobe le tshenolo ya Moya hodima tshebetso.

Jesu ore hlalosetsa hantle hore Yena ke mang. Nako ya mohau eya entse e fela. Oile asheba hotswa mongwaheng wa pele hotloha kgale, a re bolella hantle feela. Pele ho tlosa tsohle ho fihlela mongwaheng wa ho qetela wa rona, Ore neha shadimo ya ho qetela ya Kgalalelo ya Hae. Sena ke motheo wa Tshenolo ya Hae. Ho bua "AMEN". Jesu ke Amen ya Modimo. Jesu ke "Ha hobe jwalo" Modimo. Amen e emetse phetheho. E emetse phetho. E emetse tshepiso. E emetse tshepiso esa fetoheng. E emetse pheteho ya Modimo. Ke rata hore o hlokomele se seng hona moo ka botle boo. Kere sena tshenolo e qetelang ya nako ya tshenolo ya Hae. Ha nako ya mohau e fela, jwale bongata botla kamora moo, haho etsahale? Jwale, bala le nna ho Isaia 65:16-19. "Hore emong le emong ya ratang ho hlohonolofatswa lefatsheng; a rate ho hlohonolofatswa ke Modimo wa nnete; mme emong le emong ya tlang ho ana ditsietsi tse tsa pele ditla lebalwa, dipatilwe mahlong a Ka. hobane bonang, ke etsa mahodimo le lefatshe le letjha: mme tsa kgale ha disa tla hopolwa dikeke tsa kgutlela mohopolong. Empa letlaba le thabo le nyakallo: hobane, bonang, Ke ya bopa Jerusalema ebe motse wa thabo, le setjhaba sa bona ebe setjhaba se kgotseng thabo. Ke tla etsa Jerusalema thabo yaka setjhaba saka ke se etse lehlohonolo laka: lentswe la dillo ha le satla utlwahala ho teng, leha ele lentswe la pokollo." Sena ke ka Jerusalem e Motjha. Sena ke bongata. Empa jwalo kaha reya ka bongateng, utlwa seo a se bolelang ka Modimo, Temana 16, "Hore e mong le emong ya ratang ho hlohonolofatswa lefatsheng, a rate ho hlohonolofatswa ke Modimo ka nnete." E ya, ke nnete, empa tlhaloso ya nnete hase "Modimo wa Nnete". Ke "Modimo wa AMEN". Jwale re ya e bala, "o tla itlhohonolofatsa ho Modimo wa AMEN, ya itlhohonolofatsa lefatsheng o tla hlohonolofatswa ke Modimo wa AMEN; hobane mathata a kgale a fetile, hobane a patehile mahlong a Ka. Hobane, bonang, Ke etsa lefatshe le lehodimo le letjha: mme tsa kgale hadi sa hopolwa, ha dinotla le mohopolong wa Ka. Empa le thabe le nyakalle ho tseo ke dientseng, hobane, bonang, ke etsa Jerusalema thabo yaka, le batho ba thabo. Mme ke tla thaba Jerusalema, lethabo ya setjhaba saka: mme haho satla hlola hobile le letswe la ho bokolla; kapa la mahlomola, " Hallelujah. Ke enwa Jehova wa Testamente ya kgale, "Modimo wa Amen". Ke enwa Jesu wa Testament ya Kgale, "Modimo wa Amen". Utlwa, Oho Israele, Modimo wa hao O Mong. Ke eo e hlaha hape, Jehova wa Testament ya kgale ke Jesu wa e Ntjha. "Utlwa, Oho, Israele Morena Modimo wa hao KE MODIMO ALE MONG." Testament e Ntjha ha e hlahise MODIMO ALE MONG, ENE ELE TSHENOLO YA MODIMO A LE MONG. Kreste ha aka a senola seo na. Ha aya tla ho senola Mora. O tlile ho senola ho tsebahatsa Ntate. Ha a ka a bua ka medimo e mmedi; O buile ka Modimo ale mong. Mme jwale mongwaheng wa ho qetela, re kgutletse morao lejweng la ntlha, tshenolo ya Bomodimo hotswa Bibeleng, ke hore, JESU KE MODIMO, YENA LE NTATE BA BANG: HONALE MODIMO ALE MONG FEELA, MME LEBITSO LA HAE KE JESU KRESTE.

Ke Modimo wa Amen. Ha a fetohe. Eng ha a fetohe. O boletse seo, mme o eme moo feela. Ha a fetohe, mme se etswa kaho sa feleng. Haho yaka tlosang seo a se entseng. Ha ho be jwalo. Amen. Haho be jwalo. Na ha o thabele ho sebeletsa Modimo ya jwalo na? O ka tseba hantle hore o Ho kae ka nako efe le efeng. Ke AMEN Modimo o sa fetoheng. "Mantswe ana ho bolela AMEN." Ke rata seo. Ho bolela hore seo ase boletseng ha se fetohe. Ho bolela hantle hore seo ase boletseng hase fetohe mme ho mongwaha wa bobedi ka kereke ya nnete ka sefate sa nnete ke se lokileng e kese ya fetoha. Ho bolela horer seo ase qadileng ho Genese, Ho tla qetela ka Tshenolo. O lokela ho etsa seo hobane ele Amen, HA HOBE JWALO. Jwale re ka hlokomela hobaneng ha diabolose a hloile buka tsena tse pedi ho feta tsohle eleng Genese le Tshenolo. O hloile nnete. O tseba hantle hore nnete e tla hlaha. O tseba moo a ilo fella teng. O lwantsha seo jwang na. Empa reka lehlakoreng la tlholo. Re (ke bolela badumedi ba Lentswe, feela) hlakoreng la Amen.

"Tsena dibolelwa ke Paki e Tshepehang." Jwale ke rata ho o bontsha hore ke fumane eng ho "Botshepehi". O tseba hantle hore re bolela kamehla ka Modimo o sa fetoheng, Eo Lentswe la Hae le sa fetoheng. Mme ha re bua ka Yena re atisa ho fumana seo re sa sehlokomeleng Lentsweng la Hae. Ho bonahala e kare Modimo o entse tlhaho mme A ikemela thoko ho sheba seo A se entseng hobane ele Modimo wa tsohle. Ese ekare Modimo tsela ya poloko bakeng sa motho wa Hae, ka tsela ya sefapano, mme yare ha lefu la Kreste mane sefapanong ha le nka sebaka, le tsoho ya Hae e buleha ho rona ele monyako o yang ho Yena, Modimo O ne a phuthile matsoho a Hae A lebeletse. Ene ekare re dumela ho Mmupi, Ya bopileng, a lahlehetswe ke botho ho motho. Jwale ke bolela hore ke kamoo batho ba bangata ba nahanang ka teng. Empa ke monahano o fosahetseng, hobane Modimo MODIMO O SEBETSA MERERONG YA MOTHO HONA JWALE. KE MMOPI HAPE KE MOPHOMODI. Bakolose 1:16-17. "Hobane ka Yena ntho tsohle diile tsa etswa, tseleng lehodimong, le lefatsheng, ho bonahala le ho se bonahale, leha ekaba terone, kapa le monehelo, kapa mekgwa, kapa matla; ntho tsohle dientswe keYena, le bakeng la Hae: Mme O pele ho tsohle, mme ka Yena tsohle diaetsahala." Ke Modimo wa nnete. Ka mokgwa wa Hae wa pholoso ya Hae ka mokgwa wa kgetho ho ka tsebahala. Ho shwa ha Hae hone ho tlisa pholoho ka thato e lokileng ya Ntate ka ho otloloha. O sebetsa dintho hantle ka tsela ya Hae le thato ya Hae. O hantle feela mahareng a tsona tsohle. O mahareng a kereke ya Hae. Mmopi enwa e Moholo, Mopholosi- Modimo ka botshepehi a sebetsa jwalo ka Modisa e moholo wa dinku. Boteng ba Hae ke ba Hae. O ya bakgathalla mme o ya barata. Mahlo a Hae a dula ale ho bona. Ha lentswe le bolela hore "bophelo ba hao bopatilwe kaho Kreste" e hlalosa hantle hore ke sona seo. Oho, ke thabetse ha Modimo anale rona ka botshepehi. O a tshepahala bakeng sa Hae, A KASE RE THETSE. O ya tshepahala Lentsweng, O tla le phethisa. O ya tshepahala ho rona, A KASE LESE LEA MONG WA RONA, e mpa otla motsosa ka tsatsi la bofelo. Ke thabela ho phela ka boiketlo ho Yena. Bafilipi 1:6. "Ke tshepile hobane ya qadileng mosebetsi o molemo holona, o tla fela a o phethe ho isatsatsing la Jesu Kreste.”

"Ke Paki e Tshepehang." Jwale Lentswe lena, nnete, ke lentswe leo re ileng ra le bona ho Tshenolo 3:7. O tla hopola hore hantle ntle ha le bolele `nnete' jwalo ka ya nnete 'e fosahetseng.' Le nale borui, le hlalosa ka botebo ho feta moo. E hlalosa hantle feela tsela eo. Jwale morao Mongwaheng wa Filadelfia, ho tla ha Morena ho ne hole haufe haholo. Ke lerato le leholo ha ka kang leo kereke e neng e Mobontsha lona. Le nkgopotsa mantswe ane a monate a I Peterose 1:8, "Eole moratang, leha le saka la mmona, leha lwe eso ho mmone ho fihlela jwale, le dumetseng ho yena, mme le nyakallang ka thabo e sa bolelweng, e tlotlehang." Le ka Yena re ya thaba. Ha re so mmone, empa re Moutlwile. Re motseba jwalo ka ha a re tseba. Empa ka tsatsi le leng etlaba sefahleho le sefahleho Ke bakeng sa mongwaha ona. O yatla maqetelong a mongwaha ona. Tlhokomelo eseng ya bohle e tla etswa TLHOKOMELO YA BOHLE, TLHOKOMELO E QETUWENG. Hallelujah! Re ne re sheba hara kgalase e lefifi, empa haufe e tlaba sefahleho le sefahleho. Re tlohile kganyeng ho ya kganyeng, empa haufenyana etlaba sefahleho le sefahleho; le KGANYA YA HAE E TLA HLAHA. RE TLABA JWALO KA YENA, KA HO TSHWANA LE YENA, JESU MOPHOLOSI WA HAE WA KGANYA! Ho hotle ha ka kang? Re felletse hantle ho yena. Ho fela hole jwalo. A kase re thetse ka seo. Empa ka tsatsi le leng re tlaba le yena. Re tla kenya kganya ya Hae. Mme kaofela re tlakwenywa ho bophelo. Mme retla HLOKOMELA KA TLHOKOMELO.

"Ke paki e Tshepehang le ya Nnete." Jwale re nahana hore lentswe lena, 'paki.' Ho lokile, lentswe leo ke lentswe leo re le fumana hang ha re fumana lentswe `basebeletsi' ho tloha. Bibele e bua ka Stefane le Antipas le ba bang jwalo ka basebeletsi. E ne e le basebeletsi; e ne e le paki. Jesu ke mosebeletsi wa tshepo. Moya o Halalelang ke paki ya sena. Moya ke paki ya sena. Lefatshe le ile la hloya Jesu. Le ile la Mmolaya. Empa lerato la Modimo le ile ho rona. Bopaki bo bontshang hore o ile aya ho Ntate ke hoba Moya o Halalelng o ile wa theoha. Jesu ho ja aseke a ya ho Ntate, Moya o kabe o sa tla. Bala sena ho Johanne 16:7-11. "Leha hole jwalo; ke le bolella nnete; ho molemo ho lona ha nka ikela, Moemedi a ke ke atla ho lona; empa ha Ke ya, ke tla Moromela ho lona. Mme etlare hobane Yena atle, O tla kgodisa lefatshe hore sebe se teng, le ho loka, le kahlolo: Sebe se teng, hobane ha badumele ho Nna: ho loka ho teng, hobane Ke ya ho Ntate, mme leke ke lahlola le Mpona; kahlolo e teng, hobane morena wa fatshe lena o se a ahlotswe." Boteng ba Moya o Halalelang lefatsheng lena bakeng sa Jesu ale teng, ho tiisa hore Jesu O ne A lokile O ile ho Ntate. Empa e bile ere hape ho Johanne 14:18. "Ha nka ke ka LELESA LE LEDIKGUTSANA, ke satla boela ho lona." O romela moemedi. ENE ELE MOEMEDI. O ile a kgutlela ho rona ka MOYA HO KEREKE YA SEBELE. Ke PAKI E TSHEPEHANG imahareng a kereke. Empa ka tsatsi le leng O tla kgutla ka nama. Ese ele yena ya nang le matla, -- Ke yena, Jesu Kreste Morena wa Kganya.

Paki e Tshepehang le ya Nnete, Mmupi le Moetsetsi, Pono ya Sebele, Amen ya Modimo.

Oho, ke Morata ha kakang, ke Mohlompha ha ka kang, Jesu Mora wa Modimo.

Ke rata ho kwala mohopolo wa ka ka mantswe ana a fumanehang ho II Bakorinthe 1:18-22. "Empa jwalo ka ha Modimo ele wa Nnete, polelo ya rona ho lona ha yaka ya fetoha hore ebe le tjhe. Hobane Mora wa Modimo, Jesu Kreste, Ya ileng a rerwa hara lona, e sita le ke Silfane le Timothea, ha yaka yaeba le tjhe, empa e bile ho Yena. Hobane dipallo tseo kaofela ha tsona ke Yena, ka baka leo Amen le yona e teng ka Yena, Modimo otle o tlotliswe ka rona. Mme ya re tisang le lona ho Kreste ya re tlotsitseng, ke Modimo; e leng Oona hape O re tshwaileng, O re neileng ditebeletso tsa Moya dipelong tsa rona."

"Qaleho ya Mmopo wa Modimo." Eo e leng Morena Jesu aleng sona. Empa mantswe ao ha a bolele hantle kamoo a utlwahalang ka teng ho rona. Ho a nka feela kamoo a utlwahalang ka teng a etsa batho ba bang (hantle bongata ba batho) babe le kelello ya hore Jesu ene ele Yena Mmopo wa pele wa Modimo, ho Moetsang ya ka tlasenyana ho Modimo. Ebe jwale mmopo wa pele ka phomolo ya sebaka leha ekaba eng feela. Empa seo ha se ya lekana. O ya tseba seo ha se hantle le Bibele. Mantswe ke, "Ke MOQADI kapa MOHLODI wa mmopo wa Modimo. " Jwale re tseba hantle feela hore Jesu ke Modimo, Modimo wa sebele. Ke Mmopi. Johanne 1:3 "Dintho tsohle dientswe ke Lona, mme haho se entsweng ntle le Lona. " Ke eo ho buuwang ka Yena ho, Gen. 1:1 "Tshimolohong Modimo o ne o hlole mahodimo le lefatshe". E boetse ere ho Ex. 20:11, "Hobane ka matsatsi a tsheletseng Jehova O ne A etse mahodimo le lefatshe, lewatle le tsohle tse ho lona, mme a phomola ka tsatsi la bosupa." O ya bona, haho pelaelo le e nyane ka taba ya hore ke Mmopi. Ene ele Moetsi WA TSOHLE TSE ENTSWENG.

Hantle feela re ya bona jwale se etsahalang. Ho ka tlisa tlhaloso e nngwe ho tla bolela hore Modimo o ile waetsa Modimo o mong. Ha jwang Modimo a ka Iketsa ka Boyena na hobane ke Moetsi?

Empa jwale O eme hara kereke ya Hae. Ha A Itlhahisa mongwaheng wa ho qetela, O Ipitsa "Mohlodi wa mmopo wa Modimo". Ona ke MMOPO O MONG ONA. SENA KE SEO ALENG SONA KA HARE HO KEREKE. Sena ke tlhahiso ya nnete. Ke MMOPI wa tsohle. Monyaduwa wa Lehodimo O se a etsa monyaduwa e mong wa lefatsheng. Jwalo kaha Moya wa Modimo, O ile a etswa hotswa lehodimong ho ya ho morwetsana Maria dicells hotswa moo ho Yena ho iketsetsa mmele. Ke rata ho phetha seo hape. O ile A etsa dicells ka popelong ya Maria bakeng sa mmele oo. Ho ne ho sa lekana bakeng sa Moya o Halalelang ho fana ka Ovam ho Maria. Hono hone ho tlaba sebe ho hlahisa mmele. Hono ho no ho satlo hlahisa "Adama wa ho qetela". Ka Yena o ne a itse "Mmele oo a Nketseditseng oo A (Ntate) ntukiseditse Oona." Modimo (eseng Maria) a entseng mmele Oo. Marea one a emotse Ngwana wa Moya o Halalelang ho motswalla Yena. E ne e le Modimo-motho. E ne e le Mora wa Modimo. E ne e le Mmopo o Motjha. Monna wa Modimo ele Yena; E ne e le e motjha wa leloko lena. Ke hlooho ya moloko o motjha. Bakolose 1:18, "Yena ke hlooho ya mmele, ya kereke: E leng qalo le letsibolo ho bafu; A tle a be le tulo ya pele nthong tsohle." II Bakorinthe 5:17 "Ka baka leo, motho ha a le ho Kreste, ke mmopuwa e motjha, tsa kgale difetile, bonang tsohle dintjhafetse." Jwale o ya bona hore leha motho e le TAELO YA KGALE kapa mmopuwa, jwale ho KOPANO KA HO KRESTE, o se a fetoha SEBUPUWA SE SETJHA sa Modimo. Baefese 2:10, "Hobane re mosebetsi wa oona, re BOPETSWE HO KRESTE JESU mesebetsi e molemo." Ephesians 4:24, "le ho APARA MOTHO E MOTJHA ya bopilweng ka setshwantsho sa Modimo ho lokeng le kgalalelong." Mmopuwa enwa e motjha ha o tshwane le wa kgale, kapa o ka se bitswe mmopuwa o motjha. Ke hantle seo se bolelang, "MMOPUWA O MOTJHA". Ke mmopuwa o motjha, ho fapana le wa kgale. Ha a sa tsamaya ka mokgwa wa nama. Ke ka mokgwa oo a ileng a sebetsa le Israele. O ile a kgetha Abrahama, mme bakeng la Abraham ho fihla ho Isaka. Empa hotswa nthong ka nngwe, moloko le setjhaba o nale mokgwa o mong. Ke letsibolo la dibopuwa tsohle. E ne e le Modimo a iketseditse mmele. Jwale ka Moya o Halalelang o ile a Itswalla bara le baradi ba bangata ka Boyena. Modimo eleng Mmopi, a iketsetsa Yena ka Boyena mmele. Ena ke tshenolo ya Nnete ya Modimo. Lena ene ele lebaka la Hae leo. Lebaka lena le entse hore hobe le kgetho. Ke lona lebaka le etsang hore a shebe mongwaheng wa ho qetela ha tsohle dise difedile mme a ipona ka Boyena Antse ale hara kereke ya Hae, jwalo ka Moqapi wa mmopuwa o motjha wa Modimo. Matla a Hae a maholo a le hara kereke. Ka bophahamo ba Hae O entse Mmupuwa e Motjha. O ile a ba amohela ka thato ya Hae. Ka Matla ohle le ka Tsebo yohle ya Hae o ile a etsa hore se atlehe seo. Ha jwang ane a ka kgona ho etsa seo O tla etsa hore A eme mahareng a kereke ho amohela kgalalelo ho baena ba Hae Ha A ka a etsa seo? Tsohle O ne a ditseba kaofela, mme tsohle o disebedisa ho ya ka toka O tseba hantle thabo ya sena sohle le ho se etsa horese phethahale. Baefese 1:11 "Hape, ke ka ho Kreste re e ntsweng lefa la Oona, kamoo re neng re rerelwe hona pele kateng, ka morero wa ya sebetsang dinthong tsohle ka phetheho ya Hae." Hallelujah! Na hao thabele seo na o wa Hae!

MOLAETSA WA MONGWAHA WA LAODESEA


Tshenolo 3:15-19 "Ke tseba mesebetsi ya hao, hao bate hao tjhese: Mme jwale, ereka ha o le fofo, o sa bate o sa tjhese, Ke tla o hlatsa molomong Wa ka. Ereka ha ore, ke morui, mme ke atetswe ke tsohle, mme hao hloke letho; athe hao tsebe hore o soto, o madimabe, o mofutsana, o sefofu, o feela; ke o eletsa ho ka reka ho Nna kgauda e hlwekisitsweng mollong, hore o tle o rue; le seaparo se se sweu, o tle o apare, dihlong tsa bofeela ba hao di seke tsa bonahala; o tle oithekele setlolo sa mahlo, ho a tlotsa ka sona o tle o bone. Nna ke kgalemela, Ke laya bao ke baratang: o be le tjheseho yohle, mme o bake.”

Jwalo kaha re badile re le babedi mona Moya ha o ya bua ka mongwaha ona. O bolela ditaba tse pedi ho bontsha sena.

(1) Tshenolo 3:15, 16 "Ke tseba mesebetsi ya hao, hao bate hao tjhese: ereka ha osa tjhese o sa bate ole fofo ketla o hlatsa molomong waka" Re tlosheba kahloko mona. E re kereke ena ya mongwaha wa Laodise e fofo. Bofofo bona bo batla kgalemelo ya Modimo. Kotlo etlaba hoe hlatsa molomong wa Hae. Mona ke moo re sa batleng ho lahleha jwalo ka ba bang ha baetsa. Ba bolela hore ka hosebe le bohlale bare Modimo a ka o tshwela molomong wa Hae mme seo sebolela hore haho ntho e tshwanag le eo thutong ya Bahalaledi. Ke rata ho lokisa monahano wa Hao jwale. Temana ena hae ya newa motho ka mong. E neilwe kereke kaofela. O bua le kereke. Ho feta moo, ha feela o ka boloka Lentswe ka kelellong ya hao o hopole hore haho seo MOLOMONG wa Modimo. Re kaho diatla tsa Hae. Re beilwe letsohong la Hae. Morao kwana mongwaheng oo re sa e tsebeng re ne re le mohopolong wa Hae. Re dinku tsa Hae, le makgulo A Hae, empa eseng molomong wa Hae. Empa ke eng e molomong wa Modimo? Lentswe le molomong. Mattheu 4:4 "Empa Jesu a re, Ho ngodilwe hothwe, Motho a kase phele ka bohobe feela, empa o tla phela le ka polelo tsohle tse tswang molomong wa Modimo." Lentswe le lokela hoba molomongwa rona. Jwale re ya tseba hore kereke ke Mmele wa Hae. O mona ho nka sebaka. Ke eng se molomong wa kereke? Lentswe. I Peterose 4:11 "E mong ha a bua, a ye ka dipolelo tsa Modimo (Lentswe) la Modimo." II Peterose 1:21 "Hobane haesale boporofeta ha boa ka ba tliswa ke ho rata ha motho: empa ke ka tshususmetso ya Moya o Halalelang batho ba Halalelang ba Modimo ba buileng." Jwale ke eng se phoso ka batho bana mengwaheng ena? BATLOHILE LENTSWENG LA MODIMO. HA BASA NAHANA KA SONA. BAFOFO KA BAKA LA LONA. Ke tlo tiisa seo ke se bolelang hona jwale.

Baptists ba nale dithuto tsa bona tseo bare ke Lentswe mme o kase batlose. Bare matsatsi a boapostola a fedile matsatsi a mehlolo a fetile Kolobetso ka Moya o Halalelang, ho ya tumelong. Methodist ere (e beile ya yona Lentsweng) haho kolobetso ya metsi (ho fafatsa hase kolobetso) mme tokafatso ke Kolobetso ka Moya o Halalelang. Kereke ya Kreste ka tlhaho ya yona kaofela tabeng baya fatshe sebeng bahlaha hoba lemetsi. Ba bolela hore dithuto tsa bona diitshetlehile ho Lentswe. Theoha hantle jwalo ho ya Pentecostals. Na banale Lentswe? Bafe teko ya Lentswe. Baka rekisa Lentswe ka takatso nako le nako. O ka hlahisa tsekang oli le dipuo le matshwao a jwalo, hore o Lentsqweng kapa jwang, kapa lehlalosa ho tswa Lentsweng, bongata botla latela seo. Empa ho etsahetseng ka Lentswe? Lentswe le letlositswe, Modimo o re, "Ke ya kgahlano le lona bohle. Ke tla o hlatsa hanong Laka. Ena ke pheletso. Hobane supa ho mengwaha e supileng, ha ke so bone letho empa motho a itlhahisa ka mantswe a hae eseng AKA. Jwale mongwaheng ona Ke ya mohlatsa molomong Wa ka. Sohle se fedile. Ke tlo bua ho lokile. Eya, Ke mona hara kereke. Amen wa Modimo, ka Nnete le Botshepehi ho Iponahatsa hantle ho MOPOROFETA." Oho eya, ho jwalo. Tshenolo 10:7 "Empa mehleng ya lengeloi la bosupa, ha terompeta ya lona etla lla, ke moo sephiri sa Modimo setla phetheha kamoo a boletseng ho bahlanka ba oona, baporofeta kateng." Ke seo. O itlhahisa ka ho romela baporofeta. O romela moporofeta ka mora mengwaha e kabang dikete tse pedi. O romela motho ya sakang a amana le mekgatlo, thuto, lelefatshe la bodumedi Johanne Mokolobetsi le Elia wa kgale, o tla utlwa hotswa ho Modimo "hotjho Morena" a bua setswang ho Nna. Etlaba seo se boletsweng ke Modimo YENA, JWALO KAHA HO BOLELWA HO MALAKIA 4:6, O TLA KGUTLISETSA DIPELO TSA BANA HO BONTATA BONA. O tla kgutlisa bakgethwa ba matsatsi a ho qetela mme batla rata seo a se bolelang ho bane ele nnete eo e ileng ya bua ke Paulose. O tla boloka nnete tseo tsohle. Mme bao batla kgethwa le yena nakong eo etlaba bona batla etsa mmele wa HAE LE HO ETSA MESEBETSI YA HAE. Hallelujah! Na o bona seo?

HANTLE FEELA MAEMO A KEREKE HO YA KA HISTORI KE SONA SE PAKANG SEO. Mengwaheng e Lefifi Lentswe lene le lahlehile bathong. Empa Modimo a romela Luther ka LENTSWE. MaLuthere a bua ka Modimo nakong eo. Empa baetsa mokgatlo, mme hape Lentswe la Nnete lalahleha ka baka la dithuto tsa batho, e seng ka Lentswe. Bane ba se ba sa kgone ho bua ka Modimo. Yaba Modimo o romela Wesley, mme ene ele Lentswe la matsatsing ao. Batho baileng banka tshenolo ya hae ya Lentswe baile bafetoha disebediswa tsa Modimo baileng batsejwa ke batho bohle. Ha Methodists e hloleha, Modimo oile a tsosa ba bang jwalo ka mengwaha letsatsing lena batho ba bang lefatsheng, bao tlasa lentswe la lenqosa lena.

E monghadi. Haho letho "molomo" wa Modimo. Ke molomo wa Hae ka Boyena. Jwale Modimo o kgutlela ho yena. O tla Molokisetsa monyaduwa, hobane Lentswe la Modimo le tlabe le le ho Yena. Eya ho jwalo, hobane hothwe kgaolong ya ho qetela ya Tshenolo temana 17 "Moya le Monyaduwa bare tlo". Hang hape Lentswe le tla tswa ho Modimo jwalo ka tsatsing la Pentecosta; empa ka nnete Monyaduwa wa Lentswe o tlaba jwalo ka Mongwaheng wa pele.

Yena o ne a hweletsa bakeng sa mongwaha wa ho qetela, "O nale Lentswe. O nale Bibele tse ngata ho feta, empa haho letho leo o le etsang ka Lentswe ntle le ho le arola le ho lesenya, ho nka seo o se batlang le ho lesa seo o sa sebatleng. O thabela ho e PHELA, empa o e phehisa. Haufe o se o sa bate kapa ho tjhesa. Ha o ne oo bata ba ne bao le leka, nka emela seo. Ha o kaba mosweu o bata o tseba nnete le ho e phela, ke tla o rorisa bakeng sa seo. Empa ha le nka Lentswe Laka le phelang le ho lehlompha, mme Nna ke tla o hlompha. Ke tla o tshwela kahoo hobane hao Ntlhomphe.”

Jwale le ya tseba hore metsi a fofo a ya o kudisa maleng. Ha o hloka hosebe, obe metsi a fofo ho se ntho e monate ho nowa. Metsi a fofo a ne a kudisas Modimo ke ka hoo a wa hlatswang. E re hopotsa seo Aneng ale sona ka nako ya morwallo, na haho jwalo?

Oho, ho ya ka Modimo kereke e fofo. E lokile hantle feela, o tla tjhesa (tjhesa). Empa ha e jwalo. Kahlolo e se e fetile. Ha e sa le Lentswe la Modimo. O tla ipolella seo, empa Modimo ha a bolele seo.

Oho, Modimo O sa na le Lentswe bakeng sa lefatshe, jwalo ka ha a file monyaduwa Lentswe la Hae. Lentswe leo le ho monyaduwa jwalo kaha re boletse.

(2) Tshenolo 3:17-18, "Hobane o re, ke morui, ke atetswe ke tsohle, mme hao hloke letho; mme hao tsebe hore o soto, o madimabe le mofutsana, o foufetse; ke o laela hore otlo ithekela ho Nna, kgauda e hlwekisitsweng mollong, hore otle o kgone ho rua; le seaparo se se sweu, hore otle o pate bofela ba hao; le setlolo sa mahlo, hore o tle o bone.”

Jwale sheba mona ho qaleng hwa temana ena, "hobane ore". O ya bona, ba ne ba bua ka bona. Ba ne ba ipitsa hore ke molomo wa Modimo. Sena se bolela hantle seo ke neng ke se bolela ho temana ya 16-17. Empa leha ba bolela, seo ha ba se bolele hantle. Catholic Church e re e buella Modimo, e bolela hore e bolela Lentswe la Modimo. Hotla ha jwang hore motho a fokole Moyeng ha ke tsebe, empa bahlahisa ho ya ka yena, re tseba hantle seo ba se bolelang na?

Kereke ya Laodisea e re, "Ke morui, mme ha ke hloke letho." Seo ke seo ba neng ba se bolela. E ne e ile ya itebella mme ya bona seo. E re, "Ke morui," O ruile nthong tsa lefatshe lena. O qhosha ka sefahleho sa Jakobo 2:5-7, "Utlwang, banabeso ba ratwang, Na Modimo ha wa ka wa kgetha bafumanehi ba lefatshe, hore ebe baruileng tumelong, le majalefa a mmuso oo O o baletseng ba O ratang? A the lona le nyedisitse mofumahadi. Na hase barui ba le hlorisang, ba le hulelang makgotleng? Na hase bona ba nyefolang Lebitso leo le le neilweng?" Jwale ha ke nyefole barui kere baka sebe ba Semoya, empa re ya tseba hore Bibele e re bolella hore ha ba ba kae. Ke mafutsana ao a etsang kereke ya sebele ya Kreste eleng mmele wa sebele. Jwale, ha kereke e qala e rua, re tseba ntho ele nngwe feela; "Ikabod" e ngola molao wa bona! O ka se hane seo, hobane seo ke nnete.

Bua ka borui bo ka kerekeng -- hobaneng o saka wa rata ho ipotsa hore e hlaha kae. Botle ba ka ke palo e ngata eo ho seng jwalo. Ba ya tsekisana ba batla ho bona hore na ke mang ya ka ahang e ntle ho feta e mong. Ba aha meaho e mengata e theko e phahameng bakeng sa thuto, mme meaho eo e e sebedisa hang ka beke kapa ka hora. Jwale hoo e kasebe se thata, empa ba lebella ho boloka ba na ba bona thutong ho banka nako ho ka ithuta ba le hae.

Tjhelete e jetswe e le ngata ka kerekeng hoo mekgatlo e mengata e seng e nale diabo ka ho yona, difeme, baetsi ba di oli, le mekgatlo ya diinsurense. Ba fane ka tjhelete hoo baentseng ya ho tsofala. Jwale sena se utlwahala hantle feela, e seng e fetohile karolo ya yona, hobane ho ka bonahala eka bongata ba kganya ya Modimo, pentjhene ya bona e lahlehile. Bongata ha bo mamelle sena hoo babileng ba kgetha kgatello ya bongata.

Jwale o seke wa lebala hore sena ke mongwaha wa ho qetela. Re ya tseba hore ona ke ngwaha wa ho qetela hobane Israele o kgutletse Palestina. Ha re fela re dumela hore o ya tla, etlaba ho nale se seng se phoso ba se ahang. Sena se etsa hore motho a nahane hore batho bana ba ikemiseditse ho hlola ka hosa feleng lefatsheng, kapa hotla hwa Jesu hokaba lemo tse magolo a mahlano ho tloha hona jwale. Na o ne o tseba hore ha ele bodumedi ba matsatsing a na ke kgwebo feela? Ke hantle feela ba bea baetapele ba dikgwebo kapele ditshebeletsong ho hlokomela matlotlo. Na sena ke seo se hlokwang ke Modimo? Na Lentswe la Hae ha le re bolelle seo na Bukeng ya Diketso hore banna ba supileng ba tletseng ka Moya o Halalelang batshepehang ho Modimo ba ileba sebeletsa Modimo ka kgwebo? O ka bona hantle hore Modimo o bolelang ha are, "ORE o morui; Ha ke ya tjho jwalo.”

Ho na le radio programs, television programs, le dikereke tse fapaneng dimillione le dimillione tsa didollara. Borui bo wela ka bongata ka dikerekeng, maloko a eketseha ka bongata, leha hole jwalo mesebetsi ha e etswe moo tjhelete e leng siyo, empa batho ha baitshwareletse ka Moya o Halalelang. Ho nale bareri ba lefuwang, bathuse ba lefuwang, baetapele ba mmino le ba thuto, dichoirs tse lefuwang, badise ba moaho ba lefuwang, diprograms, le menyaka yohle e ya lefuwa tjhelete tse kgolo, empa bakeng sa tseo tsohle, matla a aya theoha. E ya, kereke e ruile, empa matla ha ayo moo. Modimo o tsamaya ka Moya wa Hae, e seng ka tjhelete kapa talente ka kerekeng. Jwale ke rata ho o bontsha hohang ka ho o tloloha ka tjhelete. Dikereke tsohle ditswile ho ka nka boloko, haholo ba boroi. Ntho e nngwe le enngwe e sebetsa hantle ka ho se ye ka molao borui le meetlo le tsohle ditla tla ka hare ho kereke. Na ha bahlokomele hore borui ba lefatshe, jwale lefatshe lohle le nale Modimo, ba nale tsohle tsa Modimo, mme kereke e nepahetseng?

"Ore o a tetswe ke tsohle." Sena se bolela `Ke nale borui ba Semoya.' Sena se tshwana hantle feela le bongata diterateng tsa kgauda le boteng ba Modimo. Empa ke ya ipotsa hore sena se fela sele jwalo na. Na kereke e fela e nale borui Semoyeng jwalo kaha ba bolela na? Ha re shebeng sena Mengwaheng ya boMashome a mabedi Laodisea ene e ikgantsha ka hore ba nale kganya ya Lentswe. Ha kereke e fela e ruile Semoyeng, tshusumetso e tlaba ka kerekeng. Empa hantle ke bophelo bofeng bo phelwang ke batho bana-baipitsang bathusi ba setjhaba? Mane ho suburbia, kantle ho mafapha, ho nale ditlamo moo, bofebe, le bana batshwarang meketjana ya masawana, ho senya meaho. Bohlola thobalano, kopano jwalo jwalo, gambling, ho utswa, tsohle tsena tse sa lokang tsa diabolose. Mme kereke e bolela hantle hore e lokile ka mokgwa o jwalo, bona dikereke ditletse jwang bona ka mokgwa o jwalo. Dikereke kaofela di nale batho bao diba file dingaka, haholo holo dipsychiatrists. Bona kamoo a ikgantshang ka Semoya ke ho feta ka moo ke etsang seo. Hase nnete. Bafutsanehile mme haba tsebe seo.

Shebisisa hantle o tla bona. Hlahloba ha batho batsamaya. Hara matjhaba o ya bona, na o ka kgona ho kgetha bao eleng Bakreste? Sheba kamoo baaparang ka teng, sheba kamoo baetsang ka teng, utlwa seo ba se bolelang, Bona moo bayang teng. Kannete ho lokela hoba le tshenolo ya sebele le tswalo ya bobedi. Empa ba mmala batla ba teng moo. Empa dikereke tsa maiketsiso dibolela di nale dimillione tse bolokehileng le ho tlatswa ka Moya o Halalelang. Batlatsuweng ka Moya? Na o ka ba bitsa basadi batlatsuweng ka Moya o potang ka moriri o forilweng, marikgwe a makgutshwane le marikgwe, ka diphahlo tsa ka hare, bohle baitlotsitse jwalo ka Jezebele? Haeba sena ke tlwaelo Bakreste ba basadi, ke tla hloya ho tshwana le bona ho paka seo ke ileng ka se bona. Jwale ke nale hona basadi basa etse seo balokelang ho se etsa. Hollywood e etsa seo. Empa ba mamela basadi, bantse barekisa dinthole metjhini e rokang. Ha o lokele ho reka se ka lebenkeleng ho se sebedisa jwalo ka seitshireletso bobeng ba sona. Tsela ena e tshabehang haholo eke tlang ho kena ho yona. Hao eso ka o bale Lengolo lereng ha monna ha a sheba mosadi ka ho molakatsa o se amofebile na ka pelong ya hae, o se a mofebile ka pelong ya hae na? Mohlomong o apara ka tsela e jwalo ho ka hlola seo? Ho o etsa molekane wa hae sebeng, leha o sa hlokomele seo wena, hoba morwetsana wa sebele kantle ho takatso e jwalo. Leha Modimo a o lebeletse hao etsa seo o tla o ahlola.

Jwale ke ya tseba hore basadi ha le thabele thero ya mofuta o tjena, empa kgaitsedi, o shwele o phoso ho seo o se etsang. Bibele e o kgalema ho kuta hloho. Modimo O o neile ona ele lesira. O fane ka molao hore o ohodise. Ke kganya ya hao. Ha moriri wa hao o kutuwe ho bontsha hore o hana taolo ya monna wa hao. Jwalo ka Eva o tswile taolong. O na le kgetho. Le nka mesebetsi ya banna. Le lebetse hoba le basadi. Le lokela ho sokoloha mme le boele ho Modimo. Ha sena sohle sene sese sebe ha kalo, kaofela ha lona le shebela pele ho ya dihula kapele le ho etella pele kereke eleng mesebetsi eo Modimo a e behetseng banna feela. Oho, ke amile taba e bohloko haho jwalo na? Jwale, mpontshe baka sele seng ka hare ho Bibele moo Modimo a ileng a dumella batho ho rera leho nka taolo hodima monna, ketla kopa tshwarelo ka seo ke sebuileng. O tla fumana hore ke bua nnete. ke bua nnete, hobane ke eme ka Lentswe le hore ke eme ka Lentswe. Hao ne o nale borui ba Semoya o ne otla tseba nnete. Haho se bua nnete haese seo. Paulose o itse, "Ha ke dumelle mosadi ho ka rera kapa hona ho laola monna." O ka senke sebaka hara basebeletsi ba bahlano ba Baefese 4 eseng ka bohlale ba motho. Kgaitsedi, ho molemo ho mamela Lentswe. Ene ese Moya oileng wa itlhahisa ho Bophelo bo tlatsuweng ho ka rera Molaetsa wa NNETE. Babolela nnete. E mong o bolela leshano. E mong o thetsuwe. Tsoha pele e eba kamora nako. Satane oile a thetsa Eva, mme wa hao; o thetsa baradi ba hae. Modimo ao thuse.

"Ha ke hloke letho." Jwale ha e mong le emong a kare, "ha kena letho leo ke lehlokang," a kare kaho otloloha, "ke nale tsohle", kapa akare, "Ha ke sa batla letho". O ka hlalosa seo kaofela seo a se batlang, mme ho kopanya hore ke se etsahalang. O kgotsofetse ka seo anang le sona. O nale seo kapa tsohle dilekane. Mme ke seo re se fumanang matsatsing ana. Ke ketso efeng e etsahalang hore ke matla E NA LE MATLA a tshenolo le nnete? Mamela Baptists, banale sohle. O mamele Methodists, mme banale tsohle. Mamela Church of Christ ere tsohle difosahetse empa eseng bona. Utlwa se bolelwang ke Pentecostals bana le botlalo bohle. Jwale baya tseba hore ke bua nnete ka bona, hobane haho se bolelwang se etsang phapang. Ba se ngotse hantle hoo babileng ba ngotseng mabitso ho ka qetela seo. Modimo ha ana seo. Mme ho nale bao baseng basa batle seo bakgathetseng. Ha badumele phodisong mme ha ba batle ho utlwa letho ka seo, leha ele kahara Lentswe. Ho nale bao ba sa batleng ho utlwa letho ka Moya o Halalelang Modimo ha a bula mahodimo ka matshwao.

Jwale ka hore ka ho leka, leho tiisa sena jwalo feela, kapa ba nale se lekaneng. Na seo ke nnete? Ho lekanya sena sohle mengwaheng ya bomashome a mabedi ho mongwaha wa pele wa kereke. Tswela pele. Etsa seo. A kae matla? Le kae lerato? E kae kereke e hlwekisitsweng e ilang sebe e tswelang pele le Jesu ka tumelo? E kae kopano? O ka se e fumane. Ha kereke e nale sohle seo e se hlokang, hobaneng ha bane ba lla ho Modimo Bukeng ya Diketso leha bane ba sena seo kaofela, mme ba le se fetang ho feta seo ba nang le sona kajeno?

SE KUDISANG MODIMO TABENG ENA


Empa seo Modimo a neng a se bona sene se fapaneng le seo ba neng base bona. Bane bare baruile mme baatetswe ke tsohle Semoyeng. Ba fihlile. Ha bahloke letho. Empa Modimo oile a bona ka tsela e nngwe. O itse, "Ha o tsebe sena, o soto, o madimabe, o mofutsana, o foufetse, mme o feela." Jwale ha batho ba le jwalo, haholo hao le feela O SA TSEBE WENA, ho nale sehlokahalang moo ho nale phoso. Hantle feela ho nale se etsahalang. Ha se hore Modimo o ba foufaditse jwalo ka ha a ile a etsa ho Bajuda? Na Evangedi e kgutlela ho Bajuda na? Na History e ya iphetha? Kere ho jwalo.

Modimo o itse ho Kereke ya Mongwaha wa Laodisea ke "tshenyeho". Lentswe leo letswa ho mantswe a Segrieke a hlalosang `ho boloka' le ho 'leka.' Mme ha sena letho le ho lekwa e tla ho Bakreste ba sebele bakeng sa Modimo ka hlaloso ya Bokrerste "hlohonolofatso" mme mokgwa ona wa thabo o hlaloswa jwalo ka "bomadimabe le bosoto". Ho makatsa jwang. Mongwaheng ona wa bongata, mongwaheng ona wa tswelopele, mongwaheng ona wa tahleho, ho kaba jwang le meleko? Jwale, ho ya makatsa; empa mongwaheng ona wa menyetla e mengata, ha emong le emong a nale ho mamella sena, na sena se etsang ka hohle ho kaba hantle feela ho etsang na, HANG FEELA, re fumana ho kula ha kelello ho laola setjhaba. Ha MOTHO A THABA, ka letho leo a nang le lona a sathabe, dimillione dinka sebaka mantsiboya, pep pills hoseng, bamathela dingakeng, ntho tse sa feleng, mme ba bileng ba leka ho tlisa matswalo a sa tlwaelehang ka majwala. Eya, mongwaha ona o bolela ka tse tshosang tse bolokilweng, empa batho baiphapanya sena. Mongwaha ona o ikgantsha ka tse ba atetseng Semoyeng, empa batho bafokollwa ke seo baleng sona. Mongwaha o na o ikgantsha ka ntho tsa namale ka tahleho ho tloha ka nako ya kgale. O bua ka tsebo ya oona le mahlale, empa balwana ntwa ya monahano, hobane mmele bophelo le moya dikopane kapa dipele ka diphethoho tse tlileng lefatsheng. Ho mongwaha o le mong re ile ra tloha mongwaheng wa ho lahleha mongwaheng wa sebaka, re thabela seo mme re ikgantsha ka seo; empa ka hare hone ho nale seo se llelwang ka hare ho sona, mme KA NTLE LE HO SEBAKA PELO TSA BATHO DIBOKOLLELA lefatshe lemong seo sa neurotics. E ikgantsha, empa haba kgone ho ipokella. Se llela kgotso, mme haho kgotso. Se lla sere nako ya ho atelwa ke sohle, empa e tswella kaho tuka le ditakatso tse sa tswelleng! "Haho na kgotso," ho bolela Modimo bakgopo.

"Ba madimabe." Ho bolela hore ba itshwarelletse ho tse sa lokang. Kutlwelo bohloko? Ba bua ka kutlwelo bohloko. Ba tletse boikgohomoso. Boikgohomoso ba seo banang le sona. Empa baka ba le ho se emele nako. Baiketseditse ditshenolo tsa bona haese ka tshenolo ya Lentswe la Modimo. Hang hwa tla tshisisnyeho ya lefatshe. Haufinyana ho tlaba le dikgohola. Ebe hotla kahlolo ya Modimo, mme ho itukiseng hoo ho sakang hwa bonahala hodima lefatshe. Ke bao hodima tsohle ntho tsa bona dilwantshanag ka ho seo ba leng sona. Ntho tsa mohau ka sebele. Kutlwelo bohloko ho batho bana bafutsanehileng matsatsing ana a ho qetela, hobane bao bitsa motsamao wa Modimo, leha ele ya satane. Kutlwelo bohloko hobao basa tsebeng hore bamokgatlong o rohakilweng. Kutlwelo bohloko ho dikereke, baparsonages ba batle, tse kwetlisitsweng dichoire, borui bo bokalo le ho etsa seo kaho rapela. Bautlwele bohloko, o se balahle. Morao kwana nakong ya ho bolokela, morao moo ho bolelwang dikamoreng, morao ho ditshelo, morao ho ditshelo tsa lefathe. Kutlwelo bohloko ho dipolelo tse kgolo, mme babua ka dineo tsa bona. O banke jwalo ka ntho tsa kutlwelo bohloko, hobane haufi etlaba ntho tsa lefela.

"Bafutsanehile." Jwale seo se bolela bofutsana ba Semoya. Matshwao a ho kwalwa ha mongwaha ona, e kgolo e bile e betere ho feta e nngwe, ka batho ba bangata, ka ho fetisang ponahatso feela ka seo ho nale ho bontsha tshebetso ya Moya o Halalelang. Empa ditshedi tse tletseng, dimpho tsa Moya o sebetsang, bongata hase yona karabo ho Modimo, bakeng sa bao batlang mohlang oo empa badutse le Modimo, mme ha tsohle dise diphethehile, moo bohle ba atametseng ho Yena? Ba utlwa motho, ba mamela boipelaetso, ba kene letloheng, empa ene ese dihlapi, jwalo ka dikgudu dikgutlela ka metsing.

Jwale ho nale dipuo tse ngata ka ho se utlwisese -- ho lokela hoba ke bopaki ba Kolobetso ya Moya o Halalelang, mme batho balekanya hore re mo mahareng a tsoseletso e kgolo. Tsoseletso e fetile. America ene enale monyetla wa yona ka 1957. Jwale diteme ke bopaki ba ponahatso ya Modimo tahleho, jwalo kaha diile tsa hlaha leboteng ho mokete wa Belshazzare. Na hao tsebe bongata re ya letsatsing la ho qetela, "Morena, Morena, na ha re ya etsa mehlolo ka Lebitso la Hao na, leho le leka madimona?" Mme otlare, "Tlohang ho Nna, lona basebeditseng bokgopo. Ha Ke ya letseba." Mattheu 7:22-23. Jesu o itse ke baetsi ba bokgopo. Hape, o fumana batho ba rapellang mafu, fumana oli le madika hara dikopanong, boporofeta bohle botla ka ho otloloha, mme batho batla bokana ho mopota, mme ba tiisa hore ke wa Modimo, leha ele hore o etsa sena bakeng sa tjhelete ka bodumedi empa a phela sebeng. Ba araba feela ha bobebe "E ya o fumana ditholwana, jwale o lokela hoba wa Modimo." Ho tshosa ha ka kang. Ho makatsa hobane mongwaha ona o nale bofutsana bo boholo, mme bofutsana bona-bo otlileng ha botsebahale.

"O sefofu mme o feela." Jwale ho ya makatsa. Ha jwang motho a ka tsola lehoba mofutsana mme abe asa tsebe? Mme jwale e ya bolela hore o foufetse mme ha a bone. Karabo ke ena, bafoufetse Moyeng, lehoba feela Moyeng. O hopola ha Elisha le Gehazi ha bane bapotilwe ke sesole sa Syria? O hopola hore Elisha o ile a bafoufatsa ka Lentswe la Modimo. Leha mahlo a bona a ne a bulehile ba kgona ho bona moo bayang teng. Bofofu bona bone bo bonahala mona, empa tse ding jwalo ka Elisha le basebetsi ba bang ho etsa tseo ho Israel bane ba sa bone letho. Seo sesole se neng se sa sebone ho bona. Seo ba neng ba sa sebone e ne e le sona seneng se batlisetsa bokgoba. Jwale seo se bolelang ho rona? Sehlalosa hantle seo se neng se bolelwa mehleng ya tshebeletso ya Jesu. O lekile ho ruta nnete, empa bane ba sa kgone ho etsa letho. John 9:40-41. "Mme ba bang ba Bafarise baneng ba na le Yena ba utlwa Mantswe ana, a re ho Yena, Na le rona re foufetse? Jesu a re ho bona, ha le ne le le difofu, e kabe le sena sebe: empa ka hobane le ya bona, Re ya bona; ka tsela e jwalo sebe se teng." Mokgwa waq mongwaha ona o tshwana hantle feela le mehleng eo. Batho ba nale tsohle tseo. Batseba tseo tsohle. Baka se bolelwa. Ha ntlha ya nne te e tla ho motho hotswa Lentsweng e hlalosa ntlha ya kgahlano, mo mamedi ha a ka a etsa hotla, empa ba mamela seo se bolelwang. Jwale ke rata ho botsa potso e otlolohile. Na Lengolo le ka lwantsha Lengolo? Na Bibele e ka lwana le Bible? Na ho kaba le dithuto tse pedi tsa nnete ka Lentswe lekase bolele ntho e fosahetseng? TJHE. HO KASEBE JWALO. Ke batho ba bangata ba sa boneng sena? Haho le persente ele nngwe, ka mokgwa oo re tsebang ka teng, ho ithuta tseo TSOHLE ka Lengolo le neilweng ka HOHLE ese ele phahello ya thuto, ho hlalosa, tukiso, jwalo, jwalo. Ka tsohle Lengolo le fana ka seo, temana ka nngwe e fana ka monyetla. Empa ke ba bakae badumelang ho tiyeng le ho kopaneng ka tahleho? Bao ba saetseng jwalo, na batla mamela? Tjhe, baka seke. Leha bobedi dietswa Lentsweng, haho setla fetoha. Empa ho ithuta ka nnete ya dithuto tsena nnete e kgahlano le sena, ba ka senke nako. Empa bathiba ditsebe tsa bona, mme ka meno a bona, mme baya lahlehelwa. Qetello ya mongwaha ona ka moporofeta enwa, empa batlaba difofu bakeng sa ho motseba. Ba nale nnete ya hore babolela nnete ka yena, mme ka baka la bofofu baka se motsebe.

Jwale Modimo o bolela hore bafeela ebile bafoufetse. Ha ke kgone ho nahana bohloko ba motho ya foufetseng e bile a tsotse empa asa tsebe. Ho nale karabo ele nngwe feela -- olahlehetswe ke mohopolo. O se a lahletse lefifing. Botho ba hae bolahlehile, tahleho ya Semoya. Ho ka hlalosang hape? Na ho bolela hore Moya o Halalelang o nkile phomolo na matsatsing ana a ho qetela? Na ho ka hlalosa hore batho batlositse Modimo mohopolong wa bona na ho etsahetseng ho Baroma 1:28. "Mme ere kaha ba sa ka ba hlokomela ho tseba Modimo o ba neeletse, moyeng wa ho hlokang kelello, batle baetse tse sa tshwanelang." Ke hantle feela jwalo kaha ho bolelwa. Ke mona motho ore ke wa Modimo le ho tseba Modimo le Moya o Halalelang, empa batsotse bafeela empa haba tsebe. Base BATHETSUWE. BANALE MOYA O FOSAHETSENG. BAKGETHWA BAKASE THETSWE, KE BOPAKI BASEO BATHO BALENG SONA. Bana ke bao baleng difofu hobane balatola Lentswe la Modimo. Bana ke bao baikapotseng kaho tloha ho Modimo le tshireletso ya hae le ho batla ho boloka pholoho ya bona, tora ya bona ya Babele ka mokgatlo. Oho, ka ho apara hantle leho bonahala mahlong a bona jwalo kaha baetsa dikopano tsa bona, le makgotla a bona jwalo jwalo. Empa jwale Modimo o batsodisa ka tsela e jwalo, hobane mekgatlo ena e kena ho antikreste, tshimong ya lehola, hantle feela moo hotlangweng le ho ya tjheswa. Ntho tsa kutlwelo bohloko. Eya, ho ba utlwela bohloko, bahlokomedise, balekole, mme bantse baikela ka tsela ya bona ya tahleho, ka bokgopo batloha nneteng ba batla ho ipoloka le ho intsha. Bamadimabe ka nnete, leha ba sa tsebe. Balahlehile kantle ho tshepo, kgalalelo eo e leng hantle ntle holahleha. Lehoba kgahlano le Lentswe, leha ka tsatsile leng batla a hlolwa ka yona kahlolo ha bohloko.

KELETSO YA HO QETELA MONGWAHENG ONA


Tshenolo 3:18-19. "Ke ya o eletsa ho ithekela kgauda e hlwekisitsweng mollong; o tle o rue, le diaparotse tshweu o tle o apare, dihlong tsa bofeela ba hao ditle diseke tsa bonahala; ithekele le setlolo sa mahlo, hore otle o bone hore otle o bone.

Nna ke kgalema, ke laya bohle bao ke ba ratang: o be le tjheseho, mme o bake." Keletso ya Modimo e ntle. E ntlheng. O laela kereke ya mongwaha wa ho qetela ka tshepo ele nngwe. Tshepo eo ke Yena. O re, "Tlo ho nna le ho reka." Ke bopaki hotswa tabeng ena "rekang hotswa ho NNA" hore kereke ya Laodisea ha esebetse hantle feela ka Jesu bakeng sa tlhahiso ka baka la Moya o Halalelang wa Mmuso wa Mahodimo. Tlhahiso ya bona e kasebe ya Semoya. Ba nahana hore ke ba Semoya, empa hokaba jwang? Mesebetsi hara bona e seng jwalo kaha Paulose o ne a re, "Modimo a itokisetsa le ho etsa thato ya hae." Bafilipi 2:13. Ke se etsa ka kereke tsohle, dikolo, dipetlele, mesebetsi e hlahang, jwalo, jwalo? Modimo ha ayo ho bona ha feela ele mokgatlo peo le Moya, le eseng Peo le Moya wa Modimo.

"Rekang hotswa ho nna, kgauta e hlwekisitsweng mollong, hore otle o rue." Jwale batho bana banale kgauda e ngata, empa ene ele ntho e fosahetseng. E ne e le yona kgauta eo e etsang hore balahlehe. Ene ele kgauda eneng e reka maphelo a batho, hobane lerato la yona ke motso wa dibe tsohle. Tshenolo 18:1-14, "Kamora tsohle ka bona lengeloi le theoha lehodimong, le nang le matla, mme lefatshe le bonesetswa kganya e kgolo. La hweletsa ka lentswe le phahameng, lare, Babylona e moholo o wele, o wele, mme o fetohile setshabelo sa diabolose, le ho boloka moya ka bonngwe o ditshila, lesetshabelo sa dinonyana tse silafetseng. Hobane ditjhaba tsohle dinwele veine ya bootswa bahae, mme marena a lefatshe a entseng bootswa le yena, mme bahwebi ba lefatshe ba lefatshe ba enne ka boholo ba menono ya hae. Yaba ke utlwa lentswe le leng le tswang lehodimong lere, Tswang ho yena, tjhaba sa Ka, lese tshohe le kenella dibeng tsa hae, mme le welwa ke bohale ba Ka hobane dibe tsa hae dise di kolohaneho ya fihla lehodimong, mme Modimo o hopotse makgopo a hae. Le moputso kamoo a le putsitseng ka teng, mme le molefise habedi ho lekaneng mesebetsi ya hae: le monwese habedi senwelong seo a le nwisitseng sona. Mohlokofatseng, le be le mohlokomedise, ho tle hobe ho lekane le ho ithorisa le ho nyakalla ha hae: hobane o itse pelong ya hae, ke dutse kele mofumahadi, mme ha ke mohlolohadi, mme nkase bone mahlomola. Ke kahoo ho tla tla dikotlo tsa bona ka tsatsi le leng, lefu, le bofifi, le tlala: mme otla tjheswa ka mollo: hobane Modimo o matla o ya moahlola. Mme marena a lefatshe a febileng le yena, a ileng a phela le yena menyakeng, marena atlang ho mollela, a itete difuba, ha a bona mosi wa ho tjha ha hae. A ntse a eme hole leyena ke ho tshaba dikotsi tsa hae a re, jo, jo, Babylona motse o moholo, motse o matla, kahlolo ya hao e hlahile. Lebahwebi ba lefatshe ba tla llela motse oo; babe baohlomohele: hobane mesebetsi ya bona ha e satla hlola e rekwa ke motho, mesebetsi ya kgauda, le silevera, leya mahakwe, lediperela, leya lene e ntle, le ya purapere, le ya se, le sekareleta, leya mahong ohle a monko o monate, le ya dipitsa tsa mefuta futa tse entswengka dinaka tsa tlou, le dipitsa tsa mahong a hlokwang, le tsa koporo, le tshepe, le mira, le diarubetso, le tsa diveine, le dibano, le oli, le lefi la phofo, le koro, le dikgomo, ledinku, le dipere, le makoloi, le makgoba, lemeya ya banna. Ditholwana tsa lehwetla tseo pelo ya hao e dibatlang, disuthetse hole le wena, mme tse monate le tse bokgabene kaofela ditlohile ho wena mme ha o sa tla hlola o difumane." Sena ke seo hantle kereke e leng mokgatlo e leng sona matsatsing ana, hobane e re ho temana ya 4, "Tswang ho YENA SETJHABA SAKA". Tlhwibilo ha e soka e etsahala. Monyaduwa ha a eso ka a tsamaya nakong ena ya borui bona, kereke ena e fosahetseng e hlahang.

Empa, ho nale kgauta ya Modimo. I Peterose 1:7. "Hore tumelo ya lona, ha e se e lokile e leng e fetisang hole le kgauta e timelang. " Kgauda ya Modimo e tshwana le Kreste e hlahisa ho tiisa ka seo. Ke yona kgauta ya sebele. Empa ka mokgwa o jwalo wa kgauta Kreste? E bile kgauta hampe e tla feela. E ruile. E bonahatse. E entse sena ka ho otloloha. Bopaki ba tukiso ya dithuto tsa batho tseo, jwalo jwalo. e tliswang ke seo. "O lokela hoba seo, " ho e tjho Morena, "mme o ithekele kgauda e hlwekisitsweng mollong mme otlaba morui wa sebele." Na re ya se fumana seo na? Mmamele, "O feela (nameng) re tlile lefatsheng, feela (moyeng) re ka se tlohele seo." Oho tjhe, re tla nka se seng le rona. Ke eng seo, ke KAOFELA re ka nka se seng le rona, e seng ho hong ho fetsang kapa ho fokotsa. Mme relokela ho loka pela Modimo. Jwale, ebe, re tla nka mmoho le rona? Re tla nka eng TSEBO YA RONA, boena, ke sona seo retlang ho tsamaya le sona. Jwale ke tsebo e jwang o tla e nka ho tsamaya le wena? Ho tlaba jwalo YA HAE kamoo tsebo e fihlang ka tsebo le bofuma, kapa bonolong ba batho ba Laodisea? Ho tloha ho emong wa rona, hobane ka nako yona eo motho ka mong otla jara mathata a hae.

Jwale, ke itse motse ka mahlakore bobedi. Tjhelete ya kgauta -- e bile teng ka baka leo. Kajeno, tjhele e nang le dihlooho tse pedi ya kgauta e setse le rona. Re ya itheka ho tswa le ho kena. Ka hara kereke, re leka ho etsas sona seo. Re itheka hotswa sebeng re itheke ho kena lehodimong -- kapa re bolela jwalo. Empa Modimo haa bolele jwalo.

Kereke e tshwere moruo o mongata, hoo e ka nkang mokgwa wa lefatshe lohle, ka nnete ke moetapele wa Mokgatlo wa Dikereke wa Lefatshe (W.C.C) o butse boporofeta bakeng sa ketelopele ya kereke le bokamoso ba yona, ho ka etsa jwalo, e tla fdela e etse jwalo. Empa seemahale sa bona sa kgauta sa Babele se tla wa. Ke kgauta feela e hlwekisitsweng mollong e tlang ho phonyoha. Mme ke hantle feela seo kereke e fetileng ho sona jwalo feela. O lesitse Lentswe la Modimo ho inkela mekgwa ya hae le matshila; oile a ipokella mme a kena ho lefatshe. Ho tjhong hore o tsotse, mme Modimo o tla moahlola. Tsela feela eo a ka tswang ka yona ke ho kgutlela Lentswe la Modimo. Tshenolo 18:4, "Tswang hara bona." II Bakorinthe 6:14-18. "Se sikareng joko ele nngwe le basa dumelang: hobane kopano ke efe ya ho loka le bokgopo? Kapa lesedi le nale kopanmo efe le lefifi? Kreste o nale selekane sefe le Beliale? Kapa ya dumela kabelo ke efe le ya sa dumelang? Tempele ya Modimo e nale tumellano efe le ditshwantsho tse rapelwang? hobane le tempele ya Modimo ophelang; jwalo kaha Modimo o boletse, Ke tla tsamaya hara bona, Ke ikgahele hara bona; mme ke tlaba Modimo wa bona, mme bona etlaba tjhaba sa Ka. Ka baka leo, tswang hara bona, mme le ikgethe ho rialo Morena, le seke la ama sesila: mme Nna ke tla leamohela. Mme ke tlaba Ntata lona, mme letla ba bara le baradi ba Ka, ho thualo ke Morena ya matla ohle." Ho nale moputso oo re tlang ho o fumana ele seaparo, mme moputso oo seaparo.

"Mme o ithekele setlolo sa mahlo o tle o bone." Ha are tloho ontshe tjhelete bakeng sa setlolo sa mahlo. Oho tjhe. Haho theko bakeng sa Moyao Halalelang. "Ana le nkile Moya o Halalelang ka mesebetsi ya molao kapa ke polelo ya tumelo?" Bakgalate 3:2. Ntle ho kolobetso ya Moya o Halalelang, o ka se kgone ho buleha mahlo ho bona Tshenolo ya Semoya. Motho ya senang Moya o foufetse ho Modimo le Nnete ya Hae. Ha ke nahana ka setlolo sena sa mahlo, ha ke kgone ho thusa kapa ho mamella ho hopola ha ke sale moshanyana mane Kentucky. Nna le moholwane waka rene re robala hodima mokotla o kentsweng jwang ka hare. Mapatso a neng ale teng ntlong a ne a etsa hore moya o fokele ka hare. Ka nako e nngwe mariha hone ho bata hoo re neng re tsohe hoseng ka ho bata ho hoholo mahlong a rona hoo reneng re kwala mahlo a rona. Re ne re ye relle ho mme, mme one a tsohe mme are tlotse ka grease e tjhesang ho fihlela bothata boo boneng bole ho rona bofela, ebe re ya bona.

Re ya tseba hore ho bile le ntho tse ka hare ho kereke mengwaheng yohle, mme ke ya tshaba hore mahlo a hae a hatsetse ke leqhwa le mahlong a hae. O hloka olie tjhesang Moya wa Modimo ho bula mahlo a hae. Ntle le ho fumana Moya wa Modimo o tla dula a tlosa tse ding ka matla le mekgwa bakeng sa Lentswe la Modimo. O bala palo tsa kahlolo, ho nale ho sheba ditholwana. Dingaka tsa theology dikwetse monyako wa tumelo hore ho seke hwa kena motho. Ha ba kene, mme ha badumelle mang kapa mang ho kena. Theology ya bona e tswa bukeng ya psychology e ngotsweng ke batho ba sa dumelang. Ho teng buka ya psychology, eo rona bohle re e hlokang; ke Bibele. E ngotswe ke Modimo ka psychology ya Hae. Ha o hloke mang kapa mang ho o bolella. Amohelang Moya o Halalelang mme o modumelle ho o hlalosetsa sohle. O ngotse Buka mme O tla kgona ho o bolella hore ereng. I Bakorinthe 2:9-16 "Empa ho dutse jwalo ho ngodilwe hothwe, taba tseo Modimo o dilokiseditse bao O ratang, ke tseo leihlo le esong ho dibone, tseo tsebe e sakang ya diutlwa, tse sakang tsa itlhahela pelong ya motho, Empa Modimo o disenoletse rona ka Moya wa Hae, hobane Moya O batlisisa tsohle, le tse tebileng tsa Modimo. Hobane motho ke ofeng ya tsebang tsa motho, haese moya wa motho oka ho yena? Ka mokgwa o jwalo, ditaba tsa Modimo haho motho ya ditsebang ha ese Moya wa Modimo. Ha ele rona ha re ya amohela Moya wa lefatshe, empa re amohetse Moya o tswang ho Modimo; re tle re tsebe tseo re difilweng feela ke Modimo. Mme re dibolela, eseng ka dipolelo tsa bohlale tse rutwang ke batho, empa tse rutwang ke Moya o Halalelang; ho lekana le dintho tsa Semoya. Empa motho wa nama ha a amoheleditaba tsee eleng tsa Moya wa Modimo: hobane ke bohlanya ho yena: mme ositwa ho ditseba, hobane dilemohuwa ka Moya. Empa motho wa Moya o ahlolatsohle, mme ha ahlolwe ke motho. Hobane ke mang ya tsebileng kgopolo ya Morena, a tle a morute? Empa rona re tsebile kgopolo ya Kreste.”

Jwale haeba tsohle tseo Moya o llang ka tsona diteng kajeno mongwaheng oo re phelang ho ona, re hloka motho hona jwale kaha ho bile ka Johanne Mokolobetsi ho ka kgalema kereke jwalo kapele. Mme ke hantlefeela setlang mongwaheng wa rona. Johanne Mokolobetsi e mong o yatla mme o tla howa hantle jwalo ka wapele. Re ya tseba hore otla etsa jwalo hobane temana e bolela jwalo.

"Jwalo ka ha Ke kgalema bao ke baratang le ho balaya; o be le tjheseho mme o bake." Tshenolo 3:19. O na ke molaetsa o na ola wa Johanne ha a ne a hweletsa ho Bafarise ba badumedi, Basaduse, le tsela e nngwe ya ho kgutlelaho Modimo, "BAKA!" Ho ne hose mokgwa o mong; haho mokgwa o mong hona jwale. Ho ne hose tsela e nngwe ya ho kgutlela ho Modimo, mma haho e nngwe jwale. Ke ho BAKA. Fetola mohopolo wa hao. Fetoha. BAKA, hobaneng otla shwa?

Ha ke re lekole mokgwa pele, "ba bangata bao ke baratang". Ho Segrieke ka botho sehlalosang "Ke". Ha a bolelel jwalo kagha ba bangata ba lebeletseng ka teng, "jwalo kaha ba bangata ba NTAHLA". Tjhe monghadi. Re se ke ra leka ho sebedisa Jesu ho LATOLA lerato la botho. Tjhe! Ke BONGATA bao eleng BARATUWA ba Modimo. Ke lerato la Hae, potsong, ESENG YA RONA. Jwale re fumana pholoso ena hape ho Yena, leano la Hae, mme re bolela sena ka pelo ya nneteng thutong ya Modimo o Lokileng. Jwale kaha a itse ho Baroma 9:13. "Jakobo ke moratile." Na ho ya hlokahala hore A rate A LEMONG hara BA BANGATA, NA ho jwalo ka sebele, A emetse lerato la bao ba atametseng ho Yena? Haho ka tsela eo hole jwalo, hobane o ya hlalosa hape ho Baroma 9:13, "Esau ke ile ka mohloya." Mme ho temana ya 11 Moya o bitsa ka sebete, "Hobane bana ha batswalwe, basaetsa botle kapa bobe, HORE LEBAKA LA KGETHO LETLE LE EME, eseng ka mesebetsi, empa ba bitsitsweng." Lerato lena "Lerato la Kgetho". Ke lerato la Modimo. Lerato la Hae le fapane honale MEKGWA YA BATHO hobane ke thato ya Modimo ka kgetho ke hantle kgahlano le mesebetsi kapa se seng seo motho a nang le sona. Hobane "PELE BANA BATSWALWA" O se a BOLETSE are,"Jakobo ke moratile, empa Esau ka mohloya." Mme ore ho ba Hae, "Bao ke baratang, OBE LE TJHESEHO MME O BAKE." Ho kgalema kapa thibela. Ho thibela `ka ho hlahisa ho kgalema.' Ho kgalema haho bolele ho otla. Ho bolela "kgalema hobane ntho tse monahanong." Ke hantle feela seo rese fumanang Baheberu 12:5-11, "le bana ba ona ha o re. Mora wa Ka, senyatse taelo ya Morena, mme oseke wa tepella hao kgalemelwa ke Yena; Hobane Morena O ye a lae eo ya Moratang, mme a shape mora emong le emong a Moamohelang, Ekare ha le mamella ho lauwa ke Modimo O le etsa jwaloka baraba Ona, ke ofe mora eo ntate asa molaeng? Ha le keke la lauwa, eleng bohle ba nang le kabelo teng, ke hampa lele bana ba bonyatsi, eseng bara basebele.

Mme ha setile bontata rona nameng ba re laile, mme re bahloniphile: na haholo holo re ke ke ra utlwa eo eleng Ntata meya, re tle phele na? Athe bao ba re laile ka ditshiu dise kae, kamoo ba neng ba bona tshwanelo kateng; empa Morena O re laya ho re batlela molemo, re tlere be le kabelo kgalalelong ya Hae. Jwale tayo, ha e hlahela motho: ha ho bonahale kamoo e ka mothabisang ka teng, ya Mo llisa, empa hamorao, barutwang ka yona eba kotudisa kgotsong ditholwana tsa ho loka.”

Ke hona moo re bonang seo. O teela lerato la Hae ka baka la hore rebe lelapa la Hae, lelapa la bara -- bara jwalo ka Yena. Jwale kapela Hae batho bohle ke ntho ELE NNGWE ka ho etswaka letsopa. Hotswa hona moo ho nale tseleng tsa hae. KGETHO etlaba ya Hae etlaba ba Hae. Bao bakgethilweng, batswetsweng Moyeng batla lokisa. Mokgwa wa Hae wa ho loka. HO LOKISENG ka mahlomola ohle le mohau. HO LAHLWENG ka maqeba a dipekere matsohong a bona. Ka nako e ngata Mmopi o nale tsona tsohle le ho ka leroba a ka boela a lebopa hape. EMPA KE LERATO. HOO KE LERATO LA HAE. TSELA E NNGWE YA LERATO. HO KA SEBE JWALO.

Oho, mohlatswana, lese tshabe. Mongwaha ona o ya kwalwa. Jwalo kaha mongwaha oo o kwalwa, jwalo kaha lesela le kgutlo tse tharo le taboha, batlaba le matla ka mekgwa e meraro ka matla a dipolotiki, nameng, le moyeng (Bosatane) matla, mme batla rata ho fedisa monyaduwa. O tla sotleha, empa o tla tiisa. Lese tshabe ntho tse lefatsheng, hobane Yena "Ya ratang ba hae, o barata ho isa qetellong." Johanne 13:1.

"Obe le tjheseho mme o bake." Jwale kereke ena e na le tiiso; se etse phoso ka seo. Tjhesahalo ya bona, Johanne 2:17, "Tjheseho ya ntlo ya Hao e ntjele." Ke tjheseho e fosahetseng. Ke bakeng sa ntlo ya Modimo ba nale tjheseho. Ke ka baka la ditlwaelo, mekgwa, mekgatlo, toka ya bona. Batlositse Lentswe ba beile ditlwaelo. Batlositse Moya o Halalelang ba bea baetapele ba banna kapele. Ba beile ka thoko Bophelo bosa Feleng jwalo ka Motho, mme bae etsa mesebetsi e lokileng, kapa tlwaelo tsa kereke. Empa Modimo o bitsa ka bonngwe. Ke tjheseho ya sello "KE PHOSO". Jwale ke mang ya tla re ke phoso? Jwale mekgatlo e itshetlehile hodima eng? -- ho bolela hore bona ba nepile, mme na seo ke eng, -- ba bolela hore balokile. Mme KAOFELA ba ka se bolele nnete. Mme HA HO LE A LE MONG wa bona ya nepileng. Ke bosweu feela, botletseng masapo a ba shweleng. Haba na bophelo. Ha bana ponahatso. Modimo ha akaba a kena mekgatlong. Ba bolela hore bona ba lokile hobane ele bona ba bolelang taba eo, empa haba e se seo. Ba hloka ponahatso ya "Ho bolela Morena" Modimo, mme ha bana sona.

Jwale ha nke ke bolele sena. Ha ke dumele hore Modimop o bitsa feela kereke e fosahetseng ho baka. Mona temaneng ena o bitsa ka bonngwe e le ka ho kgetha ho baka. Banale ho ka etsa seo, le bona. Bongata ba bana ba Hae ba santsane bale kerekeng tse fosahetseng. Ke ba bao bareng ho Baefese 5:14, "Tsoha wena Morobadi, tloha hara bafu, mme Kreste o tla o bonesetsa. " Ho robala hase ho shwa. Bana ke barobetseng hara bafu. Ba hare moo mekgatlong. Batsamaya le bona. Modimo O ya howa, "TSOHA! Bakang mekgweng." Ke mona moo ba lokelang, ho fana ka nako ya bona le tjhelete ya bona, hantle feela ho ya ka tsela ya antikreste ya mekgatlo, ka hohle ho nahana hore balokile. Ho hlokahala hore ba bake. Ho lokela hore ba bake. Ba lokela hore bafetole mohopolo wa mme bakgutlele nneteng. Eya, ke mongwaha o hlokang hore bongata bo bake. Empa na hotla etsahala? Na setla kgutlisa Lentswe? Na setla busetsa Moya o Halalelang kaho batho? Na setla bontsha hape hore Jesu ke Yena FEELA Mopholosi? Kere tjhe, bakeng sa ho hlahisa tse sa bonahaleng haholo kaho tshosa nnete ya mongwaha o kwalang.

KRESTE KANTLE HO KEREKE


Tshenolo 3:20-22, "Bona, ke eme monyako, ke a kokota: ha monna a utlwa Lentswe laka, mme a bula lemati, Ke tla kena, mme ke tla ja le yena, mme yena le Nna. Ho ya hlolang Ke tla moneha ho dula le Nna Teroneng yaka, jwalo kaha le Nna ke hlotse, mme le Nna ke dutse le Ntate teroneng. Ya nang le ditsebe a utlwe seo Moya o se bolellang dikereke.”

Jwale hona le batho ba sebedisang temana ena ka phoso eka Jesu o kokota monyako wa pelo ya moetsadibe bakeng sa kamohelo. Ebe jwale hotlathwe ho moetsasdibe ha a bula, Morena o tla kena. Empa temana ena hae bue le motho ka bonngwe. Molaetsa ona o bolelwa jwalo ka emeng ho ya ka mengwaha jwalo. Ho temana ya 22 hothwe, "Ya nang le ditsebe, a utlwe seo moya o sebolellang DIKEREKE." Jwale sena se bolellwa kereke ya mongwaha ona. Sena ke mawemo a kerekeya Laodisea jwalo kaha o atamela ho feloeng. Hase ntho ya bonngwe; ke Moya o re bolellang hore Jesu O hokae. KRESTE O TSWILE KA HARE HO KEREKE. Na sena hase maemo a kereke ya ho qetela moo Lentswe le tswileng mme hwa bewa mekgwa ya batho, Moya o Halalelang o emetswe ke bomopapa, babishopo, bapresidente, baeletsi, jwalo jwalo. , mme Mopholosi ho beheletswe ka thoko, kapa ho kena kerekeng, kapa ka mefuta e meng kapa mokgwa o mong wa kereke? Ke eng setla etswang kgahlano le Yena? Sena ke apostasy! Hona ke howa ho tloha! Hona ke monyako o bulehileng ya antikreste, hobane Ha emong A etla ka Lebitso la Ntatae (Jesu) mme Ha A ka A amohelwa, empa a latolwa, ebe e mong otla tla lebitsong la hae (leshano, moikaketsi) mme yena batla moamohela, Johanne 5:43. Motho wa sebe, mora eo wa tahleho o tla kena.

Mattheu 24, o bolela ka matshwao hotswa lehodimong bakeng sa hotla ha Jesu. Ke ya ipotsa hore ho bonahala hwa matshwao ao ho tiisang ho ka hlaloswa. Nnetwe eo ke hore Jesu o se a beheletswe ka thoko ho fihlela mongwaheng ona wa ho qetela. O hopola taba ya kereke ya nnete. Leha ho ne hole moferefere moo o monyane wa Banikola ho ka boloka seo. Ebe mongwaheng o latelang lefifi le kena ho fihlela kganya e fokola, mme lefifif le akaretsa sebaka. Mongwaheng wa boraro le ne lefitisa, mme ho wa bone yaeba Mongwaha wa Lefifi, kganya ese e ile. Jwale nahana ka sena. Kereke e kganya ka kganya ya Kreste. Ke kganya ya LETSATSI. Kereke ke KGWEDI. Ke hore kganya ya yona ke kgwedi. E ile ya theoha ho tloha mongwaheng wa pele, ho ya silivereng ya mongwaha wa bone. Empa mongwaheng wa bohlano hwa eketseha. Ho wa botshelela e ile ya nna ya ikela. Ho karolo ya bosupa ene e ntse e hola, ha hang e e fihla e ema, ebe e hlokomedisa ho ya hwa yona, jwale bakeng sa kganya yaeba botsho ba apostasy, mme qetellong ya mongwaha lefifi le nkile sebaka. Kreste jwale O ne A se a eme kantle. Letshwao ke leo sebakeng. Karolo ya ho qetela ya karolo ya yona kgwedi. E ile ya lahlehela lefifing. Mongwaheng wa ho qetela, lefifi la ho qetela ke Mopapa wa Roma (Paulose wa Botshelela) oile a ya Palestina ho nka leeto la Jerusalema. Ene ele mopapa wa pele ho ya Jerusalema. Mopapa wa pele e bile Paulose wa Botshelela. Paulose ene ele lenqosa mme monna eo o ile anka lebitso leo. Hlokomela ke wa botshelela, kapa palo ya monna. Sena se feta tkutlwiseso. Mme ha aya Jerusalema, kgwedi kapa kereke e kena lefifing. Sena ke sona. Sena ke qetello. Mongwaha ona o ile wa ya pele ho qetelo ya mongwaha ona. Esita jwalo ka Morena Jesu, tlo kapele!

Jwale re ya bona hobaneng ha ho bile le difate tse pedi, sa nnete le sefosahetseng. Jwale re ka bona hobaneng ha Abrahama a bile le bara ba babedi, e mong wa nama (ya tshepisitsweng Isaka) e mong ka mora tshepiso. Jwale ho ya bontsha hore ke ka tsela e jwang ha bana ka batswadi ba babedi e eba mafahla, e mongh a rata le ho mamela ditaba tsa Modimo, mme e mong kaho tseba nnete, empa ese ka Moya o le mong, mme ka ho ahlola ya kgethuweng ka nnete. Modimo ha a ka a amohela ya lahluweng bakeng sa ya sa lahlwang. O lahla bakeng sa ya kgethuweng. YA KGETHUWENG a kase qose ya kgethuweng. YA KGETHUWENG akase hlokofatse ya kgethuweng. Ke ya sa kgethwang ya qosang mokgethwa le ho mohlokofatsa. Oho, ke balahluweng bao. Ba batle. Ke ba leloko la Kaine, peo ya serpent. Baaha Babele tsa bona, ba aha metse ya bona, ba aha meaho ya bona, mme bohle ba bitsa ho Modimo. Bahloile peo ya sebele, mme batla etsa hohle hore ba fumane sohle, (e sita Lebitsong la Morena) ho fedisa bakgethuweng ke Morena. Empa baya hlokahala. "Mmoko wa korot?" Haho mmoko, haho koro. Empa qetellong, ho etsahetseng ka koro? O thjisitswe ntle ho qetelo. Mme koro? E ho kae na? E bokeletswe mmoho. E moo Aleng teng. Oho mokgethwa wa Modimo, hlokomela. Bala hantle. Hlokomela hantle feela. Sebetsa ka pholoho ka letswalo le ka thothomelo. Tshepa Modimo mme o tshepe matla a Hae. Keletso, diabolose, o tlaba jwalo ka tau e rorang e batlang eo e ka moharolang. Lebella thapelong. Ena ke nako ya ho qetela. Bobedi sa nnete le sefosahetseng ditla kgethong, empa pele ho bokellwa hwa koro, mofoka oo o ommeng o lokela ho tlangwa mmoho le ho tjheswa. O ya bona, kaofela baeba maloko a Mokgatlo wa Dikereke wa Lefatshe (W.C.C.). Seo ke ho bokellwa. Haufinyana ho bokellwa hwa koro ho tla qala. Empa nakong ya jwale meya ena e mmedi e sa swebetsa ho ya ka difate tse pedi. Tswaang hara lehola. Qala kaho lokisetsa Morena, Le ho busa.

TERONE YA MOHLODI


Tshenolo 3:21, "Ya hlolang ke tla mofa ho dula le Nna teroneng ya Ka, jwalo kaha le Nna ke hlotse, mme ke dutse le Ntate teroneng ya Hae." Jwale ke eng seo relokelang ho se hlola? Seo ke potso etlwaelehileng e botswang mona. Empa sena hase moelelo wa temana ena SEO re lokelang ho se hlola empa HA JWANG re ka hlolang. Jwale sena ke se makatsang, kapa ke sa bohlokwa haholo KE ENG seo relokelang ho sehlola jwalo ka ha re tseba HA JWANG re ka hlola? Ho sheba ka potlako Mangolo ho kenyeletsang Morena Jesu hoka hlola meleko. Ho Mattheu 4, moo Jesu A lekwang ke satanel, O ile a hlola meleko ya Satane ka Lentswe, mme ka Lentswe feela. Ho meleko eo e meraro e tshwanang hantle le meleko ya Tshimong ya Edene, takatso ya nama, takatso ya mahlo, le boikgohomoso ba lefatshe, Jesu oile A hlola lefatshe. Eva o ile awa molekong wa Satan kaho se sebedise Lentswe. Adama oile a wa ka ho se mamele Lentswe. Empa Jesu o hlotse ka Lentswe. Mme hona jwale, ha nke kere ke tsela feela ele nngwe ya ho ka hlola, hape ke tsela feela ya ho ka tseba hore o hlotse, hobane Lentswe leo HALE HLOLEHE. Jwale hlokomela hape Jesu mekgwa ya lefatshe ya bodumedi. Ha ane a ntse A hlaselwa ke boramahlale ba nako eo, O ne A sebedisa feela Lentswe. O ne A bua feela seo Ntate A neng a re A se bue. Ho ne hose nako eo lefatshe le neng le leferekane ka baka la bohlale ba Hae hobane ene ese bohlale ba motho ene ele ba Modimo.

Bophelong ba Hae ba nama, ho ya ka Yena, O ilea hlola ka ho inehela ho Lentswe la Modimo. Ho Baheberu 5:7 ere, "Mehleng ya nama ya Hae, A kileng A hlahisa, ka mohoo o moholo meokgo, merapelo ya Hae ya bohloko ho Ya neng a ka tseba ho molwela lefung, mme eitse hobane A utlwe, ka baka la borapedi ba Hae, leha ene ele Mora O ithutile kutlo ka tse bohloko tse mohlahetseng; Mme jwale ha A phethehile, Oentswe moetsi wa poloko e sa feleng ho bohle ba Moutlwang." O ne a lokile kae ho eng? Lentswe la Modimo. Jwale, ho ka sebe le motho leha ale mong ya tlang ho dula teroneng ya Morena Jesu Kreste ntle lehoba ane a phela ka Lentswe. Merapelo ya hao, ho itima dijo hwa hao, ho baka hwa hao -- ho sakgathatsehe hore o etseditse Modimo eng -- haho le enngwe ya tseo e tla ofa monyetla wa ho ka dula teroneng. Monyetla oo o tla newa feela MONYADUWA WA Lentswe feela. Jwalo kaha terone ya Morena e dulwa ke Mofumahadi hobane ba kopane le Morena, jwalo kaha bao eleng ba Lentsweng batlaetsa jwalo kaha Yena ele Lentswe.

O hopole hore jwalo kaha re bontshitse ho tloha kwana hore Adama le Eva baile bawa hobane baile ba lesa Lentswe kapa hona ho tloha ho Lona, jwale Mongwaha wa Efese o ile wa wa kaho tloha hanyane Lentsweng, ho fihlela ka mengwaha yohle bantse batloha hanyane, re na le qeto ya ho qetela ya Lentswe ho ya ka Mokgwa wa Kereke ya Lentswe. Mongwaha ona wa Laodisea o fella ka ho lahlehelwa ke Lentswe, hohlolang hore Modimo a tlohe mahaareng a bona. O eme kantle mme O hweletsa ba Hae ho Molatela ka ho ikokobeletsa Lentswe. Kamorao ho nakwana leho howa hwa Moya mohlatswana o na o hloilweng le ho sa batlwe o tsamaya le Jesu.

PHELETSO YA MONGWAHA WA BADITJHABA


Mongwaha o na ke wa ho qetela ho mengwaha e supileng ya kereke. Se qadileng pele Mongwaheng wa Efese setla phethahala kapa tholwana tsa teng ditla bonahala mme sekotulwe Mongwaheng wa Laodisea. Difate tsena tse pedi ditla bonahala qetellong. Meya ena e mmedi etla bonahala hantle nakong ya ho qetela ka mekgwa ya yona. Kotulo, ho nesetsa, kgolo e fedile. Hlabula le fedile. Ho hela ho se ho tla qala.

Ho temana ya 15 ho isa ho 18 ho hlaka hantle hwa koro e butswitseng ya sefate efosahetseng, moya o fosahetseng, batho ba kereke e fosahetseng. "ke tseba mesebetsi ya hao, le hore hao bate hao tjhese: hao bate hao tjhese. Jwale ere kaha ole fofo, o sa bate kapao sa tjhese, ke tlao tshwela molomong wa Ka. Hobane ore, ke morui, ke atetswe ke dintho, mme ha ke hloke letho; mme hao tsebe hore o soto, mme o madimabe, mme o mofutsana, le sefofu, mme o tsotse: Ke o kgothaletsa ho reka ho Nna kgauda e hlwekisitsweng mollong, hore o tle o ruwe; leseaparo se sesweu, hore o tleo apare, hore o tle o pate bofeela ba hao: mme o ithekele setlolo sa mahlo, hore otle o bone." Ha ho mantswe a hlakileng jwaloka ana, mme haho batho ba ho ikgantsha jwalo ka batho ba bodumedi ba matsatsi ana. Leha ho temana ya 21, "Ho ya hlolang ke tla Moneha ho dula le Nna teroneng ya Ka, jwalo kaha le Nna ke hlotse, mme Ke dutse le Ntate teroneng ya Hae," re fumana sefate sa nnete, Moya wa nnete, batho ba kereke ya nnete ba atamela Modimo ka ho ikokobetsa ho holo, kahoo o tloloha sehlopha sa Sesemoya.

Mantswe a Johanne Mokolobetsi ya neng a etelletse Kresete pele o buile ka difate tsena and false church now comes to pass. Matthew 3:11-12, "Ke kolobetsa ka metsi feela: empa ya tlang O ya mphetha, mme ha ke ya lokela ho nka dieta tsa Hae: O tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le ka mollo: Seoloso sa Hae se letsohong la Hae, o tla fiela seotlo sa Hae ruri, A bokelle koro modikong; mooko ona ao tjhese mollong." Kreste, Mokotudi e Moholo, o kotula ha jwale ditholwana tsa lefatshe. O bokella koro pele modikong ka hotla ho Yena. A kgutle mme ho tlo Tjhesa mooko. Semaka sena sa lehola le koro Mattheu 13:24-30, ese e phethahatswa. "A boela a bua setshwantsho se seng A re ho bona, Mmuso wa mahodimo o jwalo ka mnna ya tswileng ho ya jala: Empa yare ha batho barobetse, sera sa hae satla sa jala mofoka, mme sa itsamaela. Mme koro ha e hlahisitse lekgaba, e se etswetse, mofoka le ona wa hlaha. Jwale basebeletsi batla ho yena bare, Monghadi, na ho yaka wa jala peo e lokileng na? Jwale le hola letswa ho kae na? A re ho bona, Sera se entse sena. Basebeletsi bare ho yena, Ere re ye re ilo kga mofoka oo? Empa are, Tjhe; mohlomong ha le kga mofoka, le tla tloha le kotula le yona koro. Dileseng dihole mmoho: ho tleho fihle nako ya kotulo, ke hona mohlang oo ke tla reng, helang mofoka pele mangata le o tjhese; empa le bokelle koro modikong waka.”

Mofoka le koro, tseo ho tloha qalong dihotse mmoho, diya kotulwa. Seo Nicaea e se entseng ho ka fihlela seo. Ka matla ohle a kereke e fosahetse ho ka hatella kereke ya sebele ka matla a dipolotiki le ho ka iketsa ka mmuso ho ba thusa ho hatella badumedi ba sebele. Empa ha a tla qeta ka etsa leano la ho bokella koro Modikong. Mme haho sa tla kgonahala hore koro le lehola dihole mmoho. Haho satla hlola ho etsahala hore mofoka o fumane tlhohonolofatso, hobane mofoka o tla iswa moo lokelang ke Modimo ho ya ka tiiso ya botshelela e tla lahlelwa hole kwana.

Ke boletse nakong e fitileng hore sefate se sa lokang mongwaheng wa ho qetela. Tholwana tsa hae ditla butswa. Ke hantle feela. Kereke ena e tletseng ka Moya o ditshila, e tletseng bosoto, e tla bonahatswa jwalo ka peo ya mosterada moo e tlang ho newa dinonyana sebakeng. Hloohong ya hae eleng antikreste, mohlolo wa sebe. Sena sohle ke nnete. Mme ha sena ele nnete, jwale sena e lokela hoba kereke ya nnete Kereke ya Monyaduwa e tla bonahala, le ho butswa ha yona le ho bonahatswa ka Lentswe la Morena, mme Hlooho ya Hae eleng Semaka sa Bomodimo, eo eleng ka nnete Kreste. Mme jwalo kaha kereke e fosahetseng ka matla a yona le matla a dipolotiki, ka matla a nama le a mademona a lefifi a tla kgahlano le ya nnete, sefate sa nnete senang le Moya le Lentswe disebetsa kaho sebetsa eleng se etswang ke Jesu. Mme e atamela Hlooho (lejwe la mantlha), e tshwana le Yena ho ya ka Lentswe, Jesu otla tla ho Monyaduwa le Monyadi batla mmoho. Hantle feela ka ho se bonahale ke le boleletse ka tseo le dibonang. Motsamao wa mofoka hantle feela. Empa hape bakeng sa mongwaha ona wa ho qetela o lokela hoba a tlisitse seo mongwaheng wa ho qetela ho etella hotla labobedi hwa Morena pele ka molaetsa wa hae ho kgulisetsa bana hobo ntata bona ba Pentecosta, ka poloko ya Lentswe ka matla.

Ke nako tse bohloko ha ka kang tseo re phelang ho tsona. Re lokela ho bua kapa ho Moshanofatsa. Seo ke nang le sona mohopolong ke sena: Ka nako ya tlala ya Modimo e sebetsang ka Mongwaha wa Filadelfia oileng wa tlisa sello sa Moya wa Modimo. Mme ha sello sene se arabelwa ke Modimo se bonahatswa ka diteme, le tlhaloso ya boporofeta, sehlotshwana hang feela, mme hang ka thulano ya Lentswe, hwa tliswa thuto ya hore diteme ke bopaki ba kolobetso ya Moya o Halalelang. Diteme dine dile hole le bopaki. E ne e le ho itlhahisa feela, empa eseng bopaki. Ho fosahala ene ese feela se bonwang jwalo ka bofokodi ba ho se tsebe Mangolo, empa bao ba sa atameleng nneteng hang baipokella dithutong tsena, ho paka hore bane base kahare ho nnete ya ho dumela. Oho, e bonahala elokile. E bonahala jwalo kaha eka ke ho kgutla hwa Pentecosta. Empa ho ne ho se jwalo. Ho ka sebe jwalo, hobane ke ho bokeleditsweng. Hoo ke lefu, e seng bophelo. Ho atametse hooo kareng ke nnete hoo e thetsang bongata. Jwale haho ne ho se hwa nnete, ene ele eng na? Ene ele matlakala feela, mmoko. Botaleng, tsohle ditshwana le tsa nnete. Empa jwalo kaha e mong aya masimong ditshwana hantle le tse ding, (hobane lehola ha le sole kanywe) jwale se na se ne se le bonolo feela leho tshwana hantle le koro. Peo ya sebele ya Pentecosta ene ele ho kgutlela morao ho yona. E epetswe mane Nicaea. E ile ya romela molaetsa ho Sarda. E ile ya beha lehola mane Filadelfia, mme ene e lokisitswe hona ho makatsang ho ya fihla Laodisea. Empa e kase loke ho fihlela Lentswe le busetswa. Moporofeta ha a sotle ha jwale. Empa ho ya ka nako eo re phelang ho yona Mongwaheng wa Laodisea, Molaetsa wa moporofeta wa Tshenolo 10: 7 olokela hoba o se a le teng hara rona. Hang hape "Ho tjho Morena" o lokela mme JWALE KE KOTULO.

Nako ya kotulo. Eya, nako ya kotulo. Difate tsena dihotse mmoho makala alokelwahoarohanywa. Ditholwana tsa tsona ditla hlaha ka ho sa bonahaleng. Empa meya ena etla ya ka tsela tse fapaneng. Jwale ke nako ya Monyaduwa wa Koro, `Tswang hara bona tjhaba saka letle le seke la ama dine tsa hae, hore letle le se (koro) fumane (lehola) dikotlo (matshwenyeho a maholo a tiiso ya botshelela Mattheu 24).

TLHOKOMEDISO YA HO QETELA YA MOYA


Tshenolo 3:22, "Ya nang le ditsebe a utlwe seoMoya o se bolellang dikereke.”

Ena ke tlhokomediso ya ho QETELA. Haho sana e nngwe. Terone sebaka sa yona se se se lokile. Metheo e mmedi e se e beilwe. Diterata tsa kgauda dise di lokile. Diheke tsa diperela dise dilokisitswe. Jwalo ka pyramid o eme ka bolokolohi. Tsa lehodimong o ile a hlokomela ho hloka moya wa ho hema, o ya kganya haholo. Ka botle ba hae mohau o na o makatsang wa Jesu ' lerato. Ke pitso ya ho qetela. Moya hao satla hlola o bua hape mongwaheng o mong. Mengwaha e fetile.

Empa ke leboha Modimo, nakong ena, mongwaha ona hao ya feta. O ya howa. Mme sello sena ha se ya ka moya wa nnete, empa hang hape moporofeta naheng. Hang hape Modimo otla etsa sena jwalo kaha a ile a etsa ho Paulose. Matsatsing a mongwaha wa ho qetela, matsatsing a Mongwaha wa Laodisea, molaetsa ona wa Modimo ha ile a o senola ka Paulose. O tla bua, mme bao baileng ba mamela baporofeta ka lebitso la bona ba moamohela tabeng ena. Mme bao ba moutlwileng baile ba hlohonolofatswa mme baeba karolo ya monyaduwa waho qetela jwalo kaha ho bolelwa Tshenolo 22:17, "Moya le Monyaduwa bare tloho." Peo ya koro (Monyaduwa wa koro) e wetseng ho Nicaea otlile ka Lentswe la Koro hape. Ho lokile hantle feela. Eya, mamela moporofeta ka mokgwa o jwalo wa Modimo ya hlahang mongwaheng wa ho qetela. Seo a se bolelang hantle feela monyaduwa o tla dumela. Moya le moporofeta bare ntho ele nngwe. Mme seo batlang ho se bolela batlare ho Lentswe. Bare seo ba se bolelang setswa ho Modimo, "Tswang hara bona tjhaba saka." Sello sona se se setswile jwale. Mohoo o tswile. Lentswe le tla hoa ho fihlela neng? Ha re tsebe, empa ntho e nngwe eo re etsang re lokela ho tseba, ho ka se hlole hoeba hole, hobane ona ke mongwaha wa ho qetela.

Ya nang le ditsebe a utlwe seo Moya o se bolellang dikereke. Moya o boletse. Letsatsi lese letla tjhaba mongwaheng wa kereke ena. Mme etlabe ho se ho fedile. Mme etlabe ese ele kamora nako. Empa haeba kae kae Modimo o sebeditse le wena ka Moya wa Hae, mpe o kgutlele ho yena ka pako le ho ofa bophelo ka Moya wa Hae.