Mengwaha Ya Kereke - Kgaolo ya 03 (00-0003)

KEREKE YA MONGWAHA KGOLO YA EFESE


BUKA YA KEREKE YA MONGWAHA KGOLO - WA EFESE


Qaleho ya Kereke ya Mongwaha kgolo

Bakeng sa hao ho utlwisisa mengwahakgolo ena ke lakatsa ho ohlalosetsa ka tsela e nngwe ntumelle ho fihla mabitsong ana a manqosa ana, bolelele ba mengwaha ena, le mabaka amang a teng moo.

Jwalo kaha thuto ena ele thuto e tiileng ho feta tsohle tseo nkileng kadi etsa, ke batlile Modimo ka nako e telele matsatsing ana a hore Moya wa Hae o Halalelang ho tlotsa. Mme ke ha ke qala ho bala Lengolo la Kereke ya Mongwahakgolo mme re e sheba haholo historing ya dikereke e ngotsweng ke boradi histori eo nka e fumanang. Modimo ha a soka a hloleha ho araba thapelo tsaka, bakeng sa nakwana bala Lentswe mme o shebe histori, ke ile ka bontshwa ke Moya o Halalelang hore ke sibolle tse patuweng tse tsamayang jwalo hoya ka mengwaha ho fihlela hona jwale, tsatsi la ho qetela.

Senotlolo seo ke se neilweng ke Modimo ke ile ka kgona ho fumana manqosa a mengwaha kgolo ena haholo ho ya ka Mangolo. Hantle ntle e lokelwa ho bitswa Keystone ya Bible. Ke Tshenolo e bontshang hantle hore Modimo ha a fetohe, le hore tsela tsa Hae ha di fetohe jwalo ka ha a sa fetohe. Ho Baheb. 13:8 ere "Jesu Kreste ke yena maobane, kajeno, le ka ho sa feleng". Moekelesia 3:14, 15, "Ke lemohile hobane tsohle tse entsweng ke Modimo dihloleha ka ho sa feleng, haho se ka eketswang ho sona: mme ha ho seka kgaolwang ho sona: mme Modimo o sebetsa jwalo ho sona ho eketsa tshabo ho batho pela Oona. Setlang ho etsahalang; mme se tla hlaha ke se neng se le teng ho tloha kgale; mme Modimo o boetse o hlahisa se ileng saba teng. " Ke sena: Modimo o sa fetoheng tsela tsa Oona tse sa fetoheng. Seo a neng a se etsa PELE O tla tswella hose etsa kamehla ho fihlela nako ya ho Qetela. Ho ke sebe le phetoho. Kenya seo ho Kereke ya Mongwaha kgolo. Monna eo Modimo o mokgethang bakeng sa mongwaha kgolo wa pele, mme ha jwang Modimo o hlahisang tshebeletso ya hae, e tla nne ebe mohlala mengwaheng e meng. Seo Modimo a neng a se etsa Kerekeng ya Mongwaha kgolo wa pele ke seo a ratang ho se etsa mengwaha yohle.

Jwale re tseba hantle hore ho tswa Lentsweng la Modimo le ileng la hatiswa pele, kapa kereke ya pele, e ile ya fumaneha, mme Modimo o ile A itlhahisa jwang ho yona. Lentswe le ka se fetohe hobane Lentswe ke Modimo. Johanne 1:1, "Tshimolohong Lentswe le ne le le teng, mme Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe e ne e le Modimo." Ho fetola Lentswe le le leng, jwalo ka Eva, ho tlisa lefu le sebe, jwalo ka ha letjho ho Tshenolo 22:18-19, "... Mang kapa mang ya eketsang, mme Modimo o tla moekeletsa dikotlo tse teng mona bukeng ena: Mme leha monna a ka tlosa mantswe a boporofeta ba buka ena, Modimo o tla tlosa lebitso la hae Bukeng ya Bophelo, mme kantle ho Motse o Halalelang le dinthong tse ngotsweng mona bukeng ena." Hotjhong hore, seo kereke e neng e le sona mehleng ya Pentecoste sona se nepahetseng. Ke sona seo. Ha ho se seng. Ha se lebaka hore na bana ba sekolo bareng, Modimo HA A FETOHA le tsela eo ha e so fetohe. Seo Modimo a se entseng ka tsatsi la Pentecost O tla tswella ho se etsa seo.

Leha ba tswang dikolong ba ka o bolella hore mongwaha wa bapostola o fedile, se dumele seo. Taba e kang eo e fosahetse hobane ka tsela tse pedi. Pele ho tsohle, e fosahetse hobane ho bile le baapostola ba bang, hobane feela bale ba leshome le metso e mmedi ba ile bashwa. Moapostola o bolela ya' romilwenga'; mme ba bangata ba romilweng kajeno, empa babitswa dimissionaries. Ha feela jwalo ka banna mme ba romilwe ka Lentswe la Bophelo ho nale mongwaha kgolo wa boapostola o ntseng o tswella. Sabobedi, ba bolela ha matla a Moya o Halalelang a se a fedile ho tloha ha Bibele e ne e qetelwa ho ngolwa. Seo hase nnete. Ha ho leha e le Lengolo le bolelang seo, empa le beha ka tsela enngwe. Ke sena se re tisetsang hore tsena tse pedi difosahetse. Diketso 2:38, 39. "Peterose a re ho bona, Bakang, mme e mong le e mong a kolobeyswe Lebitsong la Morena Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho. Hobane pallo eo e tseditswe lona le bana ba lona, mme le bao ba satla bitswa, esita le ba bangata bao Modimo otla ba tlosa." Tshepiso ya matla ka baapostola atiiswe ka tsatsi la Pentecost ke ho "lona (Bajuda), le bana ba lona (Bajuda), le ho bohle batlang (Baditjhaba), le ho ba bangata bao Modimo atlang ho ba bitsa (bobedi Bajuda le Baditjhaba)". Ho fihlela a emisa ho bitsa, molaetsa wa Pentecosta le matla dikase FEELE. Seo Kereke e neng e na le sona ka Pentecoste tokelo ya yona e felletseng. Hantle feela, e ne e na le Lentswe le felletseng la Modimo. Ene e nale matla a Moya a neng a hlahella ka mehlolo le dimpho tsa Moya o Halalelang le dineo tsa Moya o Halalelang. Baheberu 2:1-4, "Ka baka leo, e ka kgona e le ka ho fetisisa ditaba tse e re diutlwileng hloko e sebe ra suthela hole le tsona. Hobane ha e sitile lentswe le boletsweng ke mangeloi le sa ka la lesa ho tiya mme ho tlola le ho se utlwe hohle ha ba ha hlahelwa ke moputso o ho lekaneng, a na re tla phonyoha jwang. Ha re sa hlokomele poloko e kalo, e neng e qalwe pele ke Morena, ya nto tiiswa ho rona ke ba e utlwileng (Lentsweng), Ha Modimo O ntse O eme ha mmoho le bona ka dipontsho, le ka dineo tse ajwang ke Moya o Halalelang, kamoo O ratang ka teng?" Kereke eo ya pele ene e sa bokellwa ke motho. E ne e tsamiswa ke Moya o Halalelang. E ne e le kgolo. E ne e hloilwe mme e nyatsuwa. E ne e hatelletswe. E ne e a hlolwa ka lefu nako le nako. Empa e ne e tshepahala ho Modimo. E ile ya dula Lentsweng.

Mme o se ke wa lahleha mona. Ha ke re Modimo le tsela tsa Hae ha a fetohe, ha ke yare kereke le manqosa a yona ha a fetohe. Kereke ha se Modimo. Ka tsela e jwalo e ka fetoha. Empa seo ke se buileng e ne ele Modimo ka tsela tsa Oona tse sa fetoheng re ka ya qalong mme ra kgona ho bona bohato ba pele ba Modimo mme a a hlola ka toka. Ke tsela eo ho sebetswang ka yona. Kereke ya nnete e tla leka ka matla hore e tshwane le ya Pentecost. Kereke ya sebele yona ela ya pele. Mme manqosa a na a dikereke, dinale moya ona ola wa Modimo, e tla dula e le ho ya Paulose. Bakase be hantle jwalo ka yena hantle; manqosa a sebele ke a tla a tamela haholo ho Paulose, ya neng a lokolohile ho banna bohle, a rekiseditswe Modimo, a fana ka Lentswe la Modimo feela, le ho hlahisa matla a Moya o Halalelang. Ha ho etsa seo. O lokela hore o etse seo. Jwalo ka dihlahiswa, Kereke ya Sebele ke yona etla qala ho latela kereke ya Pentecost le lenqosa la yona e tla latela moapostola Paulose, lenqosa la kereke ya mongwaha wa pele. Ho bobebe haholo, mme e ntle ho feta.

Ka tsebo ena, ho bobebe, jwale nke ke ka thusa Moya o Halalelang, ho bala Buka ya Tshenolo mme histori le ho fumana seo jwalo ka lenqosa, mengwaha ya nnete, mme karolo eo e e bapalang ka Pentecost ho mengwaha eo.

Jwalo ka ha re se re fumane jwale hore re a kgona ho bona kereke ya sebele jwang (e ne ele jwang mehleng ya Pentecost mme e ne e le jwang mehleng ya mongwaha wa maapostola jwalo ka ha a beile Lentsweng Bukeng ya Diketso) re ka sebedisa sona seo ho busa kereke ya hona jwale hore e se hlolehe. Seo e leng qaka, kapa qaka, mme seo se ile sa kena ka hare ho kereke mme sa senoleha Buka ya Diketso le Tshenolo mme hape le diepistoli mme ditla nne di dibonahala haholo ho mongwaha ka mong, ho fihlela rebe re fumana nnete ka ho felletseng, kapa mongwaha wa Laodicean.

Jwale ho tswa mohlaleng ona oo re o fuweng ke Modimo ka sebele, mme ho boetse ho tla omong mohlala hape o batlang ele nnete e ntle ka mokgwa o mokatsang. Mme ka re Kereke ya Sebele kamehla e rata ho ipapisa hantle le kereke ya diketso. Ke sona se lokileng seo. Empa re na le ho fumana Lentswe la Modimo mme e tla nne e dule e le qaka jwalo ho fihlela ka tsatsi leo nnete e bonahala ka tsatsi le leng. Mme potso e hlaha ka kelelllong tsa rona; na Modimo o lahla le ho lesa bana ba Hae hore ba we na? Leha nyane, hobane Lengolo lere ho Mattheu 24:24, hore `Bakgethwa' BAKASE thetswe. "Hobane ho tla hlaha bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, batla etsa mehlolo le dimaka tse kgolo; hoo le bona, HA HO ETSEHA, ba ka thetswang bakgethwa." Ke eng jwale? Karabo e hlakile ho rona. Ho nale kereke ya sebele le kereke e fosahetseng. Ho nale sefate sa nnete sa morara le sefosahetseng. E bile yona kereke eo e fosahetseng, mme le ona oo wa sefate sa morara, e tla dula ka mehla e leka ho ipapisa le kereke ya sebele, eseng Bakgethwa, na nnete le bannete. E fosahetseng etla leka ho thibela ya nnete. Ke ka mokgwa oo hobileng ka teng Bukeng ya Diketso, ke ka mokgwa oo ho tlabang ka teng dikerekeng tse supileng tsa mongwaha kgolo, mme ke ka hoo ho ileng ha etsahala kerekeng ya Diketso. Ke ka mokgwa oo hobileng ka teng. Ke ka mokgwa oo ho lokelang hoba teng kajeno. Ke ka mokgwa oo ho tlabang ka teng. Ho ka se fetohe.

Jwale re lokela hoba hlokolosi haholo. Mme jwale re tla batla lengolo ho lokisa sena. Ha re kgutleleng morao Bukeng e qalang, Genese. Tshimong ya Edene ho ne hole fate tse Pedi. E ne e le se lokileng; se seng e le se fosahetseng. Se seng se ne se hlahisa BOPHELO, se seng se hlahisa Lefu. Ho ne hole bana ba bedi ba neng ba hlahisa sehlabelo bakeng sa Modimo. Ha nke ke phete seo, BOBEDI ba etsa sehlabelo. Genese 4:3-5, "Mme ha nako e ntse e tsamaya, hoo Kaine a ile a tlisa meroho hotswa tshimong bakeng sa Modimo. Mme Abele, mme le yena a tlisa matsibolo a MEHLAPE YA HAE le ya tse nonneng tsa tseo. Mme a Modimo a thabela seo Abele le tsa hae tsohle: Empa ha ele Kaine le sehlabelo sa hae Ha kaba a se thabela ..." Empa e mong (Kaine) o ne a le mobe, hoba wa ntatae ya mobe (e leng Satane) , ha Abele a ne a lokile ho Modimo. Hape, ho ne hole bana ba babedi ba nama hotswa ho batswadi ba nama. E ne e le mafahla a mabedi a Isaka le Rabeka. E mong ene ele ya kgethilweng ke Modimo mme e mong e ne e le ya sa kgethwang. Bobedi bane ba Sebeletsa Modimo. Tabeng e nngwe le enngwe e kenyeletsang Modimo o ntse ale teng ka hare. Ho e nngwe le enngwe taba e mong o hloya ya lokileng mme a moqosa ka mehla. Ho e nngwe taba e mobe o qosa ya lokileng. Empa hlokomela. Dine di jetswe ka bobedi. Dine di phela mmoho. Bane ba lla ho Modimo ka mehla.

Mehlala ena e bontsha kaha Morena Jesu Kreste Ha a ne a re mmuso wa Lehodimo o jwalo ka monna ya ilo jala peo, mme hang ho hlaha e mobe a jala mofoka hara peo eo e lokileng. Modimo ha a jala mofoka. Satane o jetse mofoka oo hara peo eo Modimo a e jetseng. Mefuta eo e mmedi (batho), ho tswa ho mefuta e mmedi ya peo, dihotse mmoho. Di utlwile monate wa hoba mobung bobedi, di a rolelane letsatsi ka bobedi, pula, mmoho le tse ding dintho, mme bobedi hwa fihla nako ya kotulo. O ya bona? Se lebale nnete tsena ha re ntse re bala ka kereke tsena tsa mengwahakgolo mme ha morao le ditiiso. Mme hodima sohle, o se lebale mongwaha wa ho qetela, ha mofoka o tlangwa mmoho bakeng sa ho tjheswa, mme hotla lokiswa koro bakeng sa Modimo.

Ke rata ho tshwara sena ho ya le nako, ha re nke kgato ho ya pele. Na o so kile wa bala histori ya ditsoseletso? Jwale tsoseletso tsa motsamao wa Modimo ka matla a ona. Ka nako e nngwe Modimo o tsamaya, Satane o teng moo ho tsamaya le yena. Ha e hlolehe hohang taba ena. Matsatsing ana tsoseletso e kgolo ya Welsh (le bongata ba batho ba sa tsebe taba ena), ha insane asylums e ne e tlatsa kapele, ho ile haba le matla a makatsang a satane a neng a tlosa mahlo a batho ho Modimo. Ho ngodilwe hore ho Wesley ka tsatsi leo batho bane ba etsa ntho tse ding tse tswileng tseleng tseo Satan a neng a rata ho soma matla a Modimo. Ho tsatsi la Luther hothwe mehlolo ya tsheletso ya hae ene ese hore hobane a ile a hana seo Roman Catholic Church e ne e etsahala ka baka leo, empa mehlolo e setse, mme e ile, e dula e le modumo mme mehlolo e dula e le teng, mme e diswa ke, meya e fosahetseng. Ha e be o ile wa hlokomela matsatsing a ho qetela, o lokela e be o ile wa bona ponahatso ya moya o fosahetseng. E lokela hoba ka tsela eo. Jwale ke tshepa hore kelello ya semoya e lekane ho ka fumana seo, le ho sebetsa hodima sona.

Ho ka tiisa taba e na ya sefate sa nnete le se fosahetseng kopanong le pontshong meya e na e mmedi e mesebetsing ha re shebeng I Johanne 4:1-4, le Juda 1:3, 4, 12. "Baratuwa, sedumeleng meya yohle, mme le leke ho fumana hore na moya ke wa Modimo: hobane baporofeta ba bangata ba bohata ba tswile ho tla lefatsheng. Jwale tsebang Moya wa Modimo: Moya o mong le o mong o pakang Jesu Kreste ya tlileng nameng ke wa Modimo: Mme moya o mong le o mong o sa pakeng Jesu Kreste ya tlileng nameng hase wa Modimo: mme ke moya wa antikreste, mme le se le utlwile hore o ya tla; mme ESITA LE JWALE O SE OLE LEFATSHENG. Le ba Modimo, bana ba banyane, mme le nale ho hlola tsohle: (moya wa antikreste) hobane Yena o moholo, (Moya wa Modimo) ke eo aleng ka ho wena honale ya leng lefatsheng." Juda 1;3, 4, 12. "Baratuwa, erekaha ke nale tjheseho ya ho ngolla taba tsa poloko, eo re e hlahiseditsweng mmoho, ke phehellwa ke pelo ho etsa jwalo ke tle ke kgothatse ho lwanela tumelo eo BAHALALEDI ba ileng ba e fuwa ka nako e le nngwe. Hobane ho nale BANNA BA BANG (e seng bahalaledi) ba keneng ka ho kgukguna (bana haba ya kena ka monyako mme ke mashodu), bao tsuo ya bona e seng e le kgale e beilwe, BANNA BA SENANG MODIMO, ba nketseng mohau wa Modimo lefela, ba latola Morena Modimo ale Mong, le Morena Jesu Kreste. Bana ke ba fetohileng dikodi meketeng ya lona ya lerato, HABA ntse ba eja le lona, bakgora hampe na sena hase dihlong ..." Ho kase hanwe Mangolo a kereke ya sebele le ya kereke e fosahetseng, DIJETSWE MMOHO HOTSWA PEONG TSE PEDI TSE FAPANENG.

Jwale e be, ke nahana hore ho nale se seng seo o lokelang hose tseba. Ho dikereke tse supileng tse ngotsweng ke Johanne tseleng Asia Minor tseo kaofela eleng tsa Baditjhaba. Ha a buwe ka dikereke tse Jerusalem tseo e leng tsa Bajuda empa tsa Baditjhaba. Lebaka ke hore Modimo ho Bajuda ho BADITJHABA. Hotjhong hore Modimo o sebetsa ka Baditjhaba, mme a bitsa Monyaduwa wa Baditjhaba ka bo Yena. Ho etsa `Kereke ya Mongwaha' le `Botlalo ba Baditjhaba' yena ale mong. Diketso 13:44-48, "Mme sabata se latelang ha se se fihlile bane ba phuthehile bohle ho utlwa Lentswe la Modimo. Empa ha Bajuda ba bona dikete kete, ba tlala mona, mme ba bua kgahlano le ntho tseo dineng di bua ke Paulose, ba soma ba bile banyefola. Yaba Paulose le Barnabase ba ema ka sebete, bare, ho ne ho hlokahala hore ebe Lentswe la Modimo le buuwe ho lona pele: empa ka ho bona hore le letlosa pela lona, mme la ikahlolela kahlolo e sa feleng, bonang, re ile ho Baditjhaba. Hobane ka mokgwa o jwalo Modimo o re romile le hore laela jwalo, a re, ke le beile hoba lesedi la Baditjhaba, hore le ba lokisetse pholoho ya lefatshe. Mme ha Baditjhaba ba utlwa sena, ba ile ba thaba, mme ba tlotlisa Lentswe la Modimo: mme jwalo ka ha ba bangata baile ba lokisetswa bophelo bo sa feleng. " Baroma 11:1-8, "Jwale kere, A Modimo o lahlile setjhaba sa Hae na? Tjhe hoseke hwa thuwa jwalo. Hobane le nna ke Moiseraele, wa mofuta wa peo ya Abrahama, wa leloko la Benjamin. Modimo ha a lahla setjhaba sa oona. Na ha le tsebe hore Lengolo lereng ka Elia? Ka moo a llileng ka teng ho Modimo ka Israel, lereng, Morena, ba bolaile baporofeta ba Hao kaofela, baqhaqhile le dialtare; mme ke setse ke le mong, mme jwale ba batla bophelo baka. Empa Modimo o kile wa moaraba ware ho yena? Ke ipokeleditse banna bakabang dikete tse supileng, ba sakang ba kgumama pela Baale. Ho sa dutse jwalo le mehleng ena. Mme Modimo o ipokeleditse masala, ka boikgethelo ba Hae. Mme ha ele ka mohau, hae sale ka mesebetsi. Empa ha ele ka mesebetsi, mme ha esa le ka mohau: mme mosebetsi eka se hlole eba mosebetsi. Ho jwang jwale? Seo Israele a neng a se batla; ha a ka a se fumana empa bakgethwa ba se fumane, mme bongata bone bofoufetse (jwalo kaha ho ngotswe, Modimo o ba neile moya wa bonokwana, le mahlo ao ba sa tlo bona ka oona, mme le ditsebe tseo ba satlo utlwa ka tsona;) ho fihlela ka tsatsi ke lena.”

Baroma 11:25-29, "Hobane, bana beso, ha ke rate hore leseke la tseba sephiri sena, letle leseke la ipona le lebohlale, ho thatafala ho hlahetse Israele ka nqe nngwe, ho Tlala ha Baditjhaba ba kena. Mme ka mokgwa o jwalo Israel o tla bolokeha: jwalo kaha ho ngodilwe hothwe, Molopolli o tlatswa Sion, mme o tla tlosa nyefolo ho Jakobo; Hobane sena ke selekane seo ke tlaba etsetsa sona, mohlang ke tlosang dibe tsa bona. E fela ka nqa ya Evangedi ke dira ka baka la lona: empa jwalo ka bakgethwa, ke baratuwa ka baka la bontata bona. Hobane dineo tsa Modimo le pitso ya oona hadina ho kwenehelwa ke Oona.”

Kereke tsena tse supileng tsa Asia Minor di nale mabaka a mang a itseng ka hare ho bona, ho nako yona eo, eo e tlaba peo ya sebele nakong ya ho qetela. Seo e neng e le peo feela nakong ya kgale ntle ho kotulo ya morao, e sitwa jwalo ka Jesu "Ha ba feta sefateng se setala, se tla etsahala hore se omelle? " Luka 23:31.

LENQOSA HO KEREKE YA EFESE YA MONGWAHA KGOLO.


Tshenolo 2:1-7.

Ho lengeloi la kereke ya Efese ngola; Ore: Ya tshwereng dinaledi tse supileng letsohong la Hae, ya tsamayang hara dikandelara tse supileng tsa kgauta; o bolela tseo, ore:

Ke tseba mesebetsi ya hao, le mokgathala, le mamello ya hao, le hobane o sitwa ho mamella ba babe: o bile o lekile le bao ba ipitsang hore ke baporofeta, mme e se bona, mme o ba bone ele ba leshano: Hape ona le sebete, mamello, mme o mamelletse bothata ka baka la lebitso laka, mme hao yaka wa kgathala.

Empa ke nale seo ke se nyatsang ho wena, ke hobane o lahlile lerato la hao la pele.

Hopola hle moo o weleng teng, mme o bake, mme o etse mesebetsi ya hao ya pele; ha hose jwalo ke tla ho wena, mme ke tla tlosa kandelara ya hao tulong ya yona, hao sa bake.

Empa o nale molemo ona, ke hobane o hloile diketso tsa Ba nikola, bao ke ba hloileng.

Ya nang le ditsebe, a utlwe seo Moya o se bolellang dikereke; Ya hlolang ke tla mofa hoja Sefate sa Bophelo, Seleng Paradeiseng ya Modimo.

LENQOSA


Lenqosa (lengeloi) ho kereke ya Efese e ne e le moapostola Paulose. E ne e le Lenqosa la mongwaha wa pele ya baditjhaba o ka se etse seo. Leha Peterose o ne a fuwe tetla ya ho bula menyako ya Baditjhaba, e ne e neilwe Paulose hoba moapostola le moporofeta. E ne e le Moporofeta -Lenqosa ho Baditjhaba. Ofise ya hae ya boporofeta, e leng hore ke hantle Lentswe le beilweng ho Baditjhaba, e hlalosa hore moapostola Lenqosa. Ka tumello ya baapostola ho Jerusalem. Bagalate 1:12-19, "Hobane ha kea ka ka amohela ho motho, leha e le ho rutwa, empa ka tshenolo ya Jesu Kreste. Le fela le utlwile metsamao yaka ya pele ha ke ne ke sale Bajudeng, ka moo ke neng ke hlorisa ka teng Kereke ya Modimo, mme kene ke e ripitla: Mme ke ne ke se ke ile ka bona bo-Jeda thaka tse ngata setjhabeng sa heso, e ne e le ka sehlooho sa ho tjhesehela mekgwa yabo ntata rona. Empa ho kgahlisang Modimo, o neng o nkgethe ke sale popelong ya mme, mme wa ba wa mpitsa ka mohau wa Oona, Ho ka senola Mora oona, ke tle ke molele hara baditjhaba; ha ke yaka ka botsa nama le madi: le hona ha keya nyolohela Jerusalema ho baapostola bao ba bileng pele ho nna; kampa ka phakisa ho ya Arabia, ka nto kgutlela Damaseka. Yare ho feleng ha lemo tse tharo, yaeba hona ke nyolohelang Jerusalem ho ya bona Peterose, mme ka dula ha hae matsatsi a leshome le metso e mehlano. Empa ha ke yaka ka bona emong moapostola, ha ese Jakobo ngwanabo Morena." Bagalate 2:2, "ka nyolohela teng ka tshenolo, mme ka behela badumedi barerang Evangedi hara Baditjhaba, empa ka re e se be nka mathela lefela, kapa ho mathela lefela." Bagalata 2:6-9, "Ha ele ba ba lekanngwang hoba ke bao e leng dihlooho, (ho sa kgathatsehe hore, ha ho e tse lebaka ho nna: Modimo ha o ye ka tshobotsi ya motho:) ba lekangwang hoba ke ba baholo: Empa tjhe, ha ba bona hoba ke a betswe ho bolella ba sa bollang Evangedi, jwalo kaha Evangedi ho ba lebollo e ne e rerwa ke Peterose: (hobane ba ya sebeditseng ka Peterose e leng moapostola wa lebollo, hobile jwalo le ho nna ka Baditjhaba:) Mme ha Jakobo, Kaefase, le Johanne, bao e neng e le dipilara, ha ba bona hore mohau oo ke o neilweng, ba nneile nna le Barnabas ho le letona bakeng sa ho rapela mmoho; hore reye ho ba hedene, mme bona baya ho ba lebollo." Baroma 11:13, "Hobane ke bua le lona baditjhaba, jwalo kaha ke le moapostola wa Baditjhaba, ke etsa waka mosebetsi.”

Paulose o ile a fumana kereke e Efese ho qaleng ha lemo tse ka bohareng. Hona ho refa hore re shebe nako ho qala ha Kereke ya Efese ya mongwaha kgolo; e ne e kaba 53 A.D.

Mokgwa wa hae wa ho sebeletsa o siya mohlala ho a mang manqosa, mme hape o siya mohlala o nepahetseng ho mosebeletsi e mong le emong wa nnete wa Modimo, leha a ne a kase fihlele sebaka seo kapa bophahamo boo ba boporofeta ba Paulose. Tshebeletso ya Paulose e ne e le ka mekga e meraro ka mokgwa o tjena:

Pele ho tsohle, Paulose o ne a otlolohile Lentsweng. Ha a kaba a tloha ho lona leha hone ho kaba jwang. Bagalata 1:8-9, "Leha e kaba rona, kapa lengeloi ho tswa lehodimong, le ruta e nngwe Evangedi ntle ho ena eo re e rerang, a neuwe anathema. Jwalo kaha re boletse ho qaleng, mme ke bolela jwalo hona jwale hape, ha mang kapa mang a rera e nngwe Evangedi ho nale e na eo le e amohetseng, ha a neuwe anathema." Bagalate 2:11, 14, "Empa mohla Kaifase a tlileng Antioch, ka mohanyetsa mahlong, hobane o ne a tshwanelwa ke ho nyatsuwa." "Empa eitse ha ke lemohile hobane haba hate ka ho loka nneteng ya Evangedi, kare ho Peterose pontsheng ya bona bohle, hleka wena, oleng Mojuda, ha o etsa ka mokgwa wa Baditjhaba, eseng wa Bajuda, lephehellang Baditjhaba ho etsa ka Bojuda?"

I Bakorinthe 14:36-37, "Ke eng? Ana Lentswe la Modimo letswa ho lona na? Kapa le tlile ho lona feela? Ha emong a lekanya hore ke moporofeta, kapa onale neo ya semoya, a ke a tsebe hore ntho tseo ke o ngollang tsona ke molao wa Modimo.”

Hlokomela hore Paulose o ne a sa kopanywa, empa o ne a buswa ke Moya, jwalo kaha Modimo a ne a e tella Moshe ho ntsha BaIsraele Egepa. Ha se council ya Jerusalem eneng e romile Paulose, ene esena taelo kapa matla hodima hae hohang. Modimo, mme Modimo ale mong, a romela lengeloi la hae ho moetella pele. Paulose e ne e se wa motho, empa wa Modimo. Bagalate 1:1, "Paulose, moapostola, (e seng wa motho, e seng ka motho, empa wa Jesu Kreste, mme Modimo Ntate, O motsositseng bafung:)" Bagalata 2:3-5, "E sita le Tite ya neng anale nna, leha e ne e le Mogrieke, ha a ka a phehellelwa ho bolla: E ne e le ka lebaka la baena ba bohata ba kgukgunetseng hara rona ba sa lemohuwe, ba nanaretseng ho rona ho tla hlwela tokoloho eo re nang le yona ho Jesu Kreste, batle ba ba kgutlisetse botubong: Empa ha re yaka ra ba suthela sebaka, leha, leha ele ka hora; hore nnete ya Evangedi e tswelle.”

Sabobedi, tshebeletso ya hae e ne e le matleng a Moya o Halalelang, o neng o bonahatsa le ho dumela se buuweng le se ngotsweng ke Lentswe. I Bakorinthe 2:1-5, "Haele nna, banabeso, mohlang ke fihlang hara lona, ha ke yaka ka fihla ke letsibisa bopaki ba Modimo ka dipolelo tsa bohlale. Hobane ke ne ke phehelletse hore ke seke ka tseba letho le leng teng hara lona ha ese Jesu Kreste, mme Yena ya thakgisitsweng. Le nna ke bile hara lona ka bofokodi, leka tshabo, le thothomelo e kgolo haholo. Mme polelo tsaka le thuto tse kgodisang tsa bohlale, ya mpa ya e ba ponahatso ya Moya le matla: hore tumelo ya lona eseke ya itshetleha hodima bohlale ba batho, empa matleng a Modimo." Diketso 14:8-10, "Monna e mong o na ale Listra, ya neng a holofetse maotong, ha e sale hotswa popelong ya mmae, ya sakang a tsamaya: Yare ha a ntse a mametse Paulose a bua: Paulose a mosheba, mme a bona hore o nale tumelo ya ho fodiswa, a bua ka lentswe le leholo, Ema ka maoto a hao. Mme a tlolela pele a tsamaya ka maoto a hae." Diketso 20:9-12, "Paulose ha a ntse a isa halele monna e mong ya bitswang Eutike, ya neng a robetse sefenstereng: mme jwalo ka ha Paulose a ne a a rera, a tshwarwa ke boroko, mme a wela fatshe, mme a shwa. Mme Paulose a theohela fatshe, a inama ho yena, a moharamela are, Setshoheng; hobane moya wa hae o sale ka ho yena. A boela a nyoloha, a ngwatha bohobe, mme eitse ha ba jele, a boela a ba kgothatsa hape, ha ba ha esa, Mme ba boela le mohlanka eo mme a phela. Mme ba tshediswa haholo." Diketso 28:7-9, "Mabapa le moo hono hole naha ya moholo wa sehlekehleke, eo lebitso la hae e le Publiuse; le yena ya re amohetseng hantle, a re nkela ka tlung ya hae ka matsatsi a mararo. Ntatae o ne a robetse fatshe a jewa ke feberu le ke ho tsholla: Paulose a motjhakela, mme a rapela, a mme a matsoho hodimo, a mofodisa. Tseo ha dile jwalo, bohle ba sehlekehlekeng batla ho fodiswa, mme ba fola." II Bakorinthe12:12, "Ruri haele dipontsho tsa baapostola ba ka di sebedisa ka matla hara lona ka mamello, ka dipontsho, meeka, le ka mehlolo.”

Ya boraro, o ne a nale tholwana tsa neo eo Modimo a e neileng tshebeletso ya hae. II Bakorinthe 12:11, "Ha ke ithorise; ke fetohile lewatla: ke lona le ntshusumeleditseng teng: hobane ke ne ke tshwanetse ho emelwa ke lona hobane ha ke yaka ka fetiswa ke letho, leha le le leng, ke baapostola ba fetisang ka boholo, leha kese eng." I Bakorinthe 9:2, "Ebe e ka sita ke se moapostola ho ba bang, ho lona ke yena: hobane ke lona leo eleng letshwao la boapostola." II Bakorinthe 11:2, "Hobane ke le boulela ka poulelo ya Modimo: etswe ke le lebeleditse monna ale mong, ke tle ke lehlahise pela Kreste le le jwalo ka morwetsana." Paulose o bile moetapele wa dimilione tsa Baditjhaba; o difepile, mme a dikgathalla, ho fihlela di fumana tholwana tsa sebele mme ba ikemiseditse ho ya ba karolo ya Monyaduwa wa Moditjhaba wa Kreste.

Nakong ya Tshenolo, ho ya ka moetlo, Paulose o ne se a shwele kgale empa Johanne o ne a nkile ho yena hantle jwalo ka Paulose a neng a se entseng tshebeletsong ya hae. Lefu la Paulose, pele ho Tshenolo, ha ho bolelele hore kapa ha ho qhelela ka thoko taba ya hore e ne e le lenqosa la Kereke ya Efese ya Mongwaha kgolo, hobane lenqosa la mongwaha o mong le omong, ho sa kgathatsehe a hlaha kapa a feta, ke eo ya etsang ho ya ka Lentswe le hlahisitsweng tshebeletsong yahao. Paulose e ne e le monna ya jwalo.

MOTSE WA EFESE


Motse ona wa Efese e ne e le motse o mong o moholo ho metse e meraro ya Asia. O atiswa ho bitswa Motse wa Boraro wa Tumelo, ho qala ka Jerusalem, le Antioch wa bobedi. E ne e le motse o ruileng haholo. Mmuso ene e le Roma empa puo ya SeGreek. Borahistori e leng Johanne, Maria, Peterose, Andriase le Filipi bane ba patuwe motseng o na o motle. Paulose, ya ileng a fumana tumelo ya sebele motseng ona, o ne a ile a etella pele lemo tse tharo feela; empa ha a ne a tloha mohlapeng oo e ne e ba tshenyeho, ka thapelo, bale kelellong e felletseng. Timothea e ne e le mobishopo wa yona wa pele. I Timothy 1:1-3, "Ke le Paulose, moapostola wa Jesu Kreste ka taelo ya Modimo le Mopholosi, le ya Morena Jesu Kreste, Eo e leng tshepo; ke ngolla Timothea, mora waka wa sebele tumelong kere: O newe mohau, le lereko, le kgotso, ke Modimo, Ntata rona, le ke Jesu Kreste Morena. Jwalo ka ha kene ke o laela mohlang ke yang Macedonia, kare, o sale Efese, hore otle o laele ba bang, batle ba seke ba ruta thuto e sele.”

Lebitsong lona leo, Efese, le nale lebitso le leng le makatsang, "Ho nahana ho", le "Boiketlo". Maikutlo a phahameng mongwaha kgolong ona ho qaleng ha tlatsetso ya Moya, "botebo ba Modimo", moo re nahanang haholo ka Bomodimo, e newa moya wa ho hlokomela. Efatse ntho e latelang tsa Jesu Kreste ho ka bontsha hore mohlala wa Kreste ka koloing e bitswang kereke hlokomelo e fatshe "botebo ba Satan". E ne e tla e bonahla haholo. Mengwaha e ne e se e thelletse. E ne e lahlile Lerato la pele. Peo eo e nyane e neng e jetswe moo Efese wa Mengwaha e tla hola ka tsatsi le leng moyeng ho fihlela kaofela dinonyana ditla busetwsa difateng. E tlaba ntho e nyatsehang bathong mabakeng peo nyana eo e nyane New Eve (Kereke e Ntjha) mme hape e tla boela e thetswa ke Satan. Mongwaha wa Efese o ne o emetse bojohle ba Modimo, mme ha nakwana e ile ya thekeselela, mme ya iketla, mme ka yona nako eo e sa lebellwang Satan a jala peo ya mofoka.

Yona tumelo eo ya mofuta wa Efese e tswela pele ka mekgwa ya yona e beha mengwaha yaho tla. Sebakeng sa pele, tempele e iketseditsweng ya Diana, e ne e le mengwaha e mengata ya, dihlabelo tsa matlongle ho tswa, setshwantsho sa Diana seo motho a ka se nahanang. Sene se tshwana hantle le tse ding ditshwantsho tse dutseng templeng tsa sehopotso sa hae. O ne a sena sebopeho hohang setshwantsho sa mosadi se welang hantle feela sa patsi se neng se betlilwe. Le diphaka tsa hae tse pedi dientswe ka tshepe tse pedi. Sena se ile sa lokolla moya wa mengwaha ena. Ke moo a ileng a lokoloha teng mahareng a bona, ha a ka a nka sebaka sa ho e lokisa. Ka diphaka tseo tsa tshepe tse bonahetse e ne e le ho senya mosebetsi wa Modimo jwalo kaha a e ntse mosebetsi wa hae. Mme hao ka etsahala hore o mmone ha a e tsa seo. Empa ka le leng otla mmona, ka diatla tseo tsa tshepe `mekgwa' e eba`thuto', mme thuto ya hae e fetoha molao wa babusi.

Taelo ya tempele ke yona eo. Ke moo holeng ka teng, hobane re tle re tsebe, bapriesta. Sena ke mokgwa wa sepriesta sa ho bona ka Lentswe, hobane ha motho a re o tseba Modimo le Lentswe jwalo ka bare ya bophelo sterile eunuch. Ya bobedi, temple e lokela hoba le mopriesta wa mohlankana thwi ho etsa mosebetsi temple. Sena se bontsha hantle hore ho ne hole teng ka tsela ejwalo, tlhekefetso le mesebetsi, o tla nka sebaka sa Moya o Halalelang sena sohle tempele ya Modimo. Hodima tsohle e ne e le mopriesta, monna wa dipoltiki ha a kenya tshwaetso ya hae ho yona, e seng e sebetsang ho seo, leha e sa bonahatswe haholo, ke, mme kereke e se e tla neuwa boetapele ba motho dithuto tsa hae le mekgwa ya hae "ho tjho Moya o Halalelang" e kese hlole e phetheha. Mme tlasa bona ke tempele makgoba a se nang seo a ka se etsang a tumelo. Sena seka hlalosa sena letsatsi le yatla leo ka lona tsohle ditla bonahala, ka mokgwa wa dipolotiki, mmuso o ya thusa, mme ho tlosa Lentswe le Moya ho ka tswella, manyala le boetapele ba batho, botla fetola batho makgoba baetapele batshwasehileng leruong le menateng, mme batho bana ba sa tsebeng ha ba loketse ho rutwa ho ya ka Modimo, jwale yaeba mosebeletsi.

JESU, LENQOSA LA HAE LE KEREKE


Tshenolo 2:1, "... Tsena ho tjho: Ya tshwereng dinaledi tse supileng letsohong le letona, Ya tsamayang hara dikandelara tse supileng tsa kgauta. " o bolela tseo ore, `Yena Jesu eo e leng BOBEDI Morena le Kreste. ' Ke eo moo a hlahellang teng, Yena ale mong Morena Modimo ya Matla ohle, mme ntle ho Yena haho e mong. Ke eo moo aleng teng, Mopholosi ("... pholoso ke ya Modimo", Jonas 2:9) o tsamaya hara dikandelara tsa mengwaha kgolo e supileng. Seo a neng a le sona kerekeng ya pele E ntse e le yena hona jwale. Ho e mong le emong wa badumedi, Ke Jesu Kreste yena eo, maobane, le kajeno, leka ho sa feleng. Seo a kileng a se etsa o ntse a se etsa le kajeno, mme otla nne a tswelle ho etsa seo.

Jwale o tla hlokomela Jesu Kreste o tsamaya hara Kereke ya Hae. Ha ho emong ya tsamayang le Yena ke Yena feela. Mme ho ka se be e mong, hobane yena ale mong o tshwere pholoho, mme anale seo a e rekile ka Madi a Hae. Ke Morena wa yona le Modimo wa yona. O moneha kgalalelo yohle a sa e arolela e mong. Ha ho mopapa. Haho archbishop le Yena. Maria, mme wa mmele wa Hae wa lefatshe, ha ana le Yena. Ha a bue mme a boele ebe Ntate, hobane ke Yena eo e leng Ntate. Ha a fetohe a fane ka taelo Moya o Halalelang, hobane ke Modimo ka Boyena, Moya o sa feleng, mme ke Bophelo ba Hae bophallang le mothapong ho kereke ya Hae, mme ntle ho Yena haho Bophelo. Poloko ke ya Modimo.

Ho ne hose emong ya neng a tsamaya mmoho le Yena hara tsona. E ne e se e mong, empa Yena Ya leketlileng sefapanong a fana ka Madi a Hae. Ke Moqadi le Mophethi wa tumelo ya rona. Ke Alfa le Omega wa pholoso ya rona. Ke yona tulo eo Yena eseng e mong. Ha re maloko a kereke. Re ba Hae. Lentswe la Hae ke Molao. Manyala, matlakala, ka molao le diconstitution ha dina kabelo ho rona. Eya ke Jesu ALEMONG Ya tsamayang hara Dikereke. Ke Modimo hara batho, a bile arola haholo Thabo ya Hae. Se lebale seo. O nale kopano e le nngwe ka Modimo le Modimo o nale kopano e le nngwe ho wena -- ke JESU, mme JESU FEELA.

Ke eo ka dinaledi tse supileng letsohong la Hae. Letsoho le letona kapa pontsho ya matla a sephaka tokelo ya Modimo. Pesalema 44:3, "Hobane ha yaka ba hapa naha ka lerumo, ha ba ya ka ba bolokwa ke letsoho la bona: empa Ke ka le letona la hao, le ka kganya ya sefahleho sa Hao, hobane o ne o ba rata." Hona letsohong leo le letona le neng letshwere dinaledi tse supileng, ke, ho ya ka Tshenolo 1:20, ke manqosa a supileng a dikereke. Sena se bontsha hantle hore o teng pela manqosa a Hae ho mongwaha ka nngwe. Ba kena hara mollo wa Moya o Halalelang ka Lentswe. Ke dinaledi hobane dikgantsha. Dikgantsha kganya ya Hae hara kereke. Ha dina kganya ya tsona. Ha dibonese mollo wa tsona hore batho ba ka tsamaya hodima ona kganyeng ya le lakabe. Isaia 50:11. Bonang mona kaofela ha lona bao le hotetsang mollo, hobane ke nakong eo dinaledi ditlang. Ke bosiu ba lefifi la sebe, hobane kaofela (esita le lefatshe lohle), haba tshwanelwe ke kganya ya Modimo hobane bohle ba sitilwe. Baroma 3:23.

Manqosa ana a supileng a tsebisa Modimo hara setjhaba. Mme bao ba a amohelang, ba amohela Yena ya a romileng. Johanne 13:20. Ba etsa le ho sebetsa tlasa bokgoni ba Hae. O eme pela bona ka matla a Hae a BoModimo. Mattheu 28:18-20, "Yaba Jesu o a tamela a bua le bona a re ke neilwe MATLA lehodimong le lefatsheng. Eyang ke hona, mme le rute ditjhaba, le ba kolobetse lebitsong la Ntate, le la Mora, le la Moya o Halalelang: Mme le ba rute ho boloka tseo ke le rutileng tsona: mme bona, KE NALE LONA KA HOSA FELENG, ho isa pheletsong ya lefatshe (pherekano ya mengwaha)." Jwale ke moo ho leng teng, a tletse Moya o Halalelang le tumelo, a le mollong wa Modimo, a tshwere Lentswe la Nnete, mme ke eo a eme ho ba pakela. Mme nahana ka seo, ha ho le a mong wa mongwaha ya neng a lla a llela Moya wa Modimo, "Oh, yaka nkabe ke le morao moo ho mongwaha wa pele. " Haho nako ya ho KGUTLELA MORAO. SHEBA! Bona ya nang le rona jwale Ya tsamayang hara kereke jwale. Bona yena maobane, le kajeno, le ka ho sa feleng; mme ya sa fetoheng mesebetsing kapa tseleng tsa hae. Moo ba babedi kapa ba bararo ba kopaneng teng ka Lebitso la Hae, O teng moo hara bona! Mme eseng hara bona jwalo ka molebedi feela, kapa jwalo ka lengeloi le ngolang feela; empa o teng moo ho ka bontsha se A leng sona hantle ke Bophelo le Moamohedi le Mofani wa dineo ho dikereke. Hallelujah!

"Ya tsamayang hara dikandelara tse supileng." Ke mantswe a bohlokwa ha ka kang ao kganya ya Lengolo, Le mohlalosang jwalo ka "Kreste eo e leng Bophelo". Hobane Kreste, ka nnete, ke Bophelo ba Kereke. Ha ena bophelo bo bong. Kantle ho Yena e phela bophelo ba sedumedi, jwalo ka mokgatlo, kopano e se nang thuso ya batho. Jwalo ka ditopo hadi apesitswe e dutse e le ditopo, jwale kereke, haho kgathatsehe hore e a tleha jwang, kantle ho Kreste ke setopo le Yona. Empa ha mmoho le Yena hara yona, ha Yena a e lokisa, e fetoha ho loka "Mmele wa Hae, botlalo bohle ba Hae bo tlatsa bohle. " Mme nakong yona ena O tsamya hara kandelara ya ho qetela. Seo a neng a le sona ha A ne A tsamaya hara mongwaha wa pele. Jesu Kreste YENA, MAOBANE, le KAJENO, le KA HO SA FELENG.

"Dikandelara tse supileng." Ho Exoda 25:31, e re, "Mme o tla etsa kandelara ya KGAUDA E HLWEKILENG; KA KGAUDA E TEILWENG kandelara e etswe ka yona, mme leoto la yona, le kutu ya yona, le meritswana ya yona, mme le dipalesa tsa yona, e be ntho e le nngwe." Kereke ya sebele ya Jesu Kreste, monyaduwa, o tshwantshwa le KGAUDA YA SEBELE. Toka ya Hae. Mokgwa wa yona e lokela hoba mokgwa wa Hae. Boitsibiso ba Hae bo bonahala ho yona ke hore ha ho diphoso tse etsahalang ho yona. E thiba ka hare le kantle. Ho tloha ho qaleng ho isa qetellong ke mosebetsi wa Modimo, mme mesebetsi e bonolo. Mme ka ho yona e ya bonahatswa bohlale bo sa feleng bo tswang ho Modimo. Motho a ka bofumana jwang? Motho a ka bo utlwisisa jwang? Leha re ka se kgone seo, re ka amohela seo ka tumelo, hobane Modimo o boletse seo.

Empa eseng feela kandelara ya kgauda, ke ya KGAUDA E HLWEKILENG. E entswe ka kgauta e lokisitsweng ho ya ka mongolo wa hae o ngotsweng. KANTLE HO Modimo le Moetsi, Jesu Christ, na ho kile haeba le ya lokisitsweng jwalo ka monyaduwa wa Jesus Kreste? Ka nnete o ya tlatsa mathata ao Kreste a a siileng morao. Ntho tsa hae dilokisitswe. Bophelo ba Hae bo mathateng. O jwalo ka nku e ilo hlajwa. O bolauwe letsatsi lohle. O sotleha haholo, empa sohle ha se bonahale, mme ha a etse le ba bang hore ba utlwe bohloko. O loketse Evangedi monyaduwa enwa ya motle wa Kreste. Mme Jesu ke kgauda ya sebele, hoo koporo etlang ho rojwa, kgauda ena ya Modimo e sotleha e ka se kgumame, ha e robehe, e kase lahlehe, empa ya etswa jwalo ka ntho ya bohlokwa ka ho lokela botle bona.

KRESTE O YA ITHORISA


Tshenolo 2:2, 3, "Ke tseba mesebetsi ya hao, le mokgathala wa hao, le mamello ya hao, le hobane o sitwa ho mamella ba babe: mme o lekile le bao ba ipitsang baapostola, athe ha se bona, mme o fumane hore ba leshano; mme o na le sebete, le mamello, o mamelletse bothata ka baka la Lebitso laka, mme ha o ya kgathatsa.”

Ke hantle jwang ha Morena a laela le ho rorisa bana ba Hae. O nka boikarabelo bo tletseng ka dintho tsa semoya le boitshwaro. O tseba hore ho na le bofokodi mahareng a bona, mme jwalo kaha le sa kgahlano le seo. Haho jwalo ka Modimo? O tseba ho re kgothatsa ose e tseng diphoso. Re ka ithuta ho hong ho tsamaiseng kereke le ho tsamaisa malapa a rona. Empa boimamelo bohle, re ka ithuta se seng ka seo Modimo a batlang hore rebe sona. Se tshwenyehe, Mohlanka wa Modimo, hobane a ka se lebale lerato la hae. Seo re se etsang, leha re fana ka galase ya metsi a batang, ho na le moputso le tlhohonolofatso ho yena.

"Ke tseba mesebetsi ya hao, mokgathala, le mamello." Ha a tsamaya hara kereke ya Hae, O ya hlokomela ho tshwenyeha ha bana ba Hae, mme o ya ba kgathalla. Jwalo kaha ho bile jwalo le bokgobeng Egepeta o ile a bona, Yena Ya sa kgathaleng o utlwa sello sabona Ha A tsamaya hara kereke. Lona Lentswe leo, mokgathala, ponahatso ka kgatello. Batho ba Modimo ha ba Mosebeletse feela MOSEBETSING WA LERATO, empa ba sotleha ka baka la Lebitso la Hae. Bane banale mamello ya ho jara joko ena. Mongwaha ona o jara ho sotleha haholo. E lokela ho sebetsa ho feta moo eleng teng ho rera Evangedi. Pitso ya bona e kgolo e ne e le ho rera Evangedi, mme ha tshepo ya bona e se e fedile bophelong mme ebe e ya kgantshwa bane ba nale mamello Ya tshepisitseng tsa lehodimo bakeng sa seo ba ileng ba se etsa lefatsheng.

Ke nahana hore re ka ema mona re nahane ka seo banna ba Modimo ba neng ba se etsa mme ka mehla ha batla. O ya tseba hore buka ya Genese ke buka ya qaleho ya tsohle, mme le seo o se fumanang ho qala ho ya fihla kwana ho Tshenolo mme ha e yaka ya fetoha. Moo re bona Kaine a qosa le ho bolaya Abele hobane a ne a thabelwa ke Modimo. E be re bona setshwantsho se otlolohileng sa mora wa Abrahama nameng, Ishmaele, ya ileng a lwantsha mora wa Hae moyeng, Isaka. E be e ba Esau, ya ileng a hloya Jakobo a ne a kabe a ile a mmolaya, a saka a itshunya. Ho Selekane se Setjha re fumana Judas a eka Morena Jesu, empa tumelo ya kgale e lekile ho fedisa badumedi ba sebele ba kgale. Bana ba lefatshe lena ba laolwa ke satane, a laola ka mademona, lehloyo bana ba Modimo ba laolwa ke Moya wa Modimo.

Ha ho kgathatsehe hore na Boreste ba hao, hape le hore ebe ba jwang ho batho, ba sa etse bobe empa ba etsa botle, ha a pake Jwalo ka mopholosi le ho bolela hore dineo tsa Moya di sebetsa jwang ka diteme, boporofeta, phodiso le mehlolo, mme o tla qoswa. Moya wa lefatshe lena o tla jwalo ka Moya wa Modimo, mme o ka se hlole Moya wa Modimo o lekile ho fedisa Moya wa Modimo wa Nnete.

Diqoso le meleko ke ntho tse tlwaelehileng, karolo e tlwaelehileng ya Bokreste. Ho ntho ele nngwe feela eo o ka e etsang ka bona. Ba nehe Modimo, se a hlole, le ho lesa mosebetsi wa kahlolo ho Yena

"O hloile ba bolotsana, mme o lekile bao ba ipitsang baporofeta, mme e se bona, o ba fumane e le ba leshano." Batho bana ba Efese ba ne ba dumela hore batho ba Modimo ba lokela ho Halalela. Ho ya ka temana ena bane ba lesa hore mmele ose phele sebeng. Bongata bo se boqadile ho etsa sena. Sebe se kene ka hare ho Kereke. Empa ba ikokobeleditse mantswe a moapostola Paulose ha are ba tlose bokgopo bohle hara bona. E ne e le batho ba ikgethileng. Bane ba tswile lefatsheng, mme jwale ba satlo dumella lefatshe hore le kene hara bona. Bane ba keke ba dumella sebe ka hare ho Kereke. Bo halaleldi e ne se feela ntho ya puo ho bona, e ne e le ntho eo ba phelang ka yona ...

"Mme o lekile bao ba ipitsang baporofeta, empa ese bona, mme o fumane hore ba leshano." Jo, sena ke molaetsa o jwang. "O lekile bao ba ipitsang baporofeta." Na hona ha ho makatse? Batho ba nale tokelo efeng ya ho leka bao ba ipitsang baapostola? Mme ba leka ka mokgwa o jwang? Oho, ke rata sena. Ke sena ho BaGalate 1:8, "Leha e kaba rona, kapa lengeloi, re ruta e nngwe Evangedi ho nale ena eo re ererileng (re se re e rerile) ho lona, a neuwe anathema." E ne e le baapostola barerileng Lentswe la sebele ho batho. Lentswe leo la sebele le se nang, leha e le letheba kapa sepha. Paulose o tsebile hore ke Modimo ya neng a bua le ena ke ka hoo a rileng "Leha nka tla ka tlo le ka ho fana ka tshenolo e nngwe ya bobedi, ke leka ho etsa phetoho e nyenyane, ha nke ke newe anathema." Le ya bona, Paulose o tsebile hore tshenolo ela ya pele e ne e lokile. Modimo ha a fane ka tshenolo ya pele, a boele a fane ka ya bobedi. Ha a ne a etsa jwalo, O tla be o fetola mohopolo wa Hae. A ka fana ka tshenolo a e ketse hape moo, jwalo kaha A entse Tshimong ya Eden ha ane a tshepisa mosadi peo, mme ha morao a hlahisa Peo eo hore e hlahe ka Abrahama, mme a re e tla hlaha ka madi o na a o a leloko la Davida. Empa ene entse ele yona tshenolo eo. Ene e mpa e tsebisa batho ka thuso eo batla e fumana leho e utlwisisa. Empa Lentswe la Modimo le kase fetohe. Peo e tlile hantle ka moo e neng e senotswe ka teng. Hallelujah. Mme o ya bona hore baapostola baneng ba le leshano ba etsang. Batla ka lentswe la bona. Baefese bao ba ne ba tseba Lentswe leo Paulose a ileng a leruta. Bane ba tletse Moya o Halalelang o neng o le matsohong a Paulose. Bane ba sheba baapostola bao ba bohata mahlong mme bare, "Ha le bolele seo Paulose a se boletseng. Ha ho le jwalo, fositse. " Oh, hono ho tjhesisa pelo yaka. Kgutlela Lentsweng! Hantle ntle ha se wena o lekang baapostola, le baporofeta le baruti, KE LENTSWE LE BA LEKANG. Le leng la matsatsi ana ho tlatla moporofeta mongwaheng wa Laodisea o tla tla, hobane ha ele wa Modimo O TLABA LENTSWENG HANTLE FEELA JWALO KA MODIMO A ILE A LE NEHELA PAULOSE. A KASE TLOHE LENTSWENG LE KA MOTSOTSO, LEHA ELE KA IOTA. Mongwaheng oo, ho tla beng hole teng baporofeta ba bohata ba hlahang, sheba feela ka moo ba reng ho wena ha o sa dumele seo ba o jwetsang sona, o tlabe o lahlehile haholo; ke neng HA MOPOROFETA WA HO QETELA A TLILE hara rona, haele moporofeta ka sebele, o tla lla, "Kgutlelang Lentsweng la Modimo le lahlehile. " Ha a no aha e nngwe tshenolo, empa Lentswe la Modimo. Amen, hape Amen!

Baapostola bana ba fosahetseng ba jwalo ka diphiri bao Paulose a buang ka bona. O itse, "Hang ha ke se ke ile batla kgutla ba bolele hore ba nale tshenolo e tshwanang le ya ka; empa maikemisetso a bona e se ho le thusa, empa ho senya." Diketso 20:27-32, "Hobane ha ke ya ka ka tswafa hole bolella morero o hle wa Modimo. Jwale lona hlong le itiise, le dise mohlape oohle, oo Moya o Halalelang o le beileng balebedi ba oona, ho alosa kereke ya Modimo eo, a ithuetseng yona ka Madi a Oona. Hobane ke a tseba, ha ke se ke tlohile, ho tla kena hara lona diphiri tse bohale hara lona, tse sa tlog ho qenehela mohlape. le hore ho tla tswa hara lona batho ba satlo qenehela mohlape, ba bolela ditaba tsa thetso (mantswe a bona le ditaba tsa kelello tsa bona, e seng tsa Modimo) ho ikgulela barutuwa. Le lebelle hore ka dilemo tse tharo ha ke yaka ka phetsa ho bosiu le motsheare ho eletsa e mong le emong, wa lona ka meokgo. Mme jwale, baena, ke le laetse ho Modimo, le ho Lentswe la Mohau wa Hae, o nang le matla a ho le ahisa, le ho le nea lefatshe hammoho le ba Halaledi bohle.”

Johanne o tsebile ka bona, le yena, hobane o itse ho I Johanne 4:1, "... baporofeta ba bohata ba kene (sa bale teng) hara lefatshe." Ho bolelang hore moya wa antikreste o se ole ka hare ho kereke, o ne o kene ka mokgwa wa ho kena ka hare jwalo ka ha o kene Lentsweng. Hobaneng ha mona e le moo tsohle diqadileng teng. Hona moo kerekeng ya pele ya mongwaha kgolo. Bane ba se ntse ba latola Lentswe le ho iketsetsa tsa bona feela ditaba le philosophies bakeng sa Lentswe. Ke antikreste eo, hobane Jesu ke Lentswe. Hoba anti-Lentswe ke hoba anti-Jesu. Hoba anti-Lentswe ke hoba antikreste, hobane Moya le Lentswe ke ntho e le Nngwe. Haole anti-Lentswe, o lokela hoba antikreste. JWALO KAHA E QADILE KEREKENG YA PELE E LOKELA HO TSWELLA HO FIHLELA QETELLONG E NKA SEBAKA KA BOTLALO. Mme ke seo otlang ho se bona seo jwalo kaha ripota mengwaha kaofela. E qadile e le nyane haholo Mongwaheng wa Efese mme e ntse e hola mongwaha le mongwaha ho fihlela anti-Lentswe, antikreste a nka sebaka ka ho felletseng a fetola Lentswe le bolelwa ke baporofeta ba bohata ba kereke ya bohata.

Mme ho bobebe ho ka se utlwe hantle seo re se bolelang hobane ke etsa sena hoba matla haholo. Ho ka utlwwahala eka anti-Lentswe enwa, antikreste moya, ke tshusumetso e tletseng ya Lentswe, ho latola Bibele ka botlalo. E seng jwalo monghadi. Ha se seo. Ke eng, Ke Tshenolo 22:18, 19, "Ke pakela e mong le e mong ya utlwang boporofeta ba buka ena, ha motho a ka di eketsa, Modimo otla eketsa ho yena dikotlo tse ngodilweng bukeng ena. Leha motho a ka tlosa karolo e itseng ya buka ena ya boporofeta, Modimo o tla tlosa karolo e itseng ya hae Bukeng ya Bophelo." Ho tjho hore le ho tlosa e le NNGWE FEELA ka ho tlosa kapa ho eketsa. Ke leano la Satan Tshimong ya Eden. O ile a kenya Lentswe le leng feela ho seo Modimo a se boletseng. Ho se ho etsahetse. Se tlisa lefu le tahleho. Mme Efese, e ne e le nako. Lentswe le kentswe hang feela, hanyane le tlositswe, mme anti-Lentswe, antikreste moya o ne a kene.

O se fumane jwale? Ke a o mafahla ao hape. Ke tseo difate tsela hape di ya hlahella, dihola mmoho lefatsheng le le leng, diarolelana monontsha, dinwa puleng e le nngwe, mme di amohela ho tswa letsatsing le le leng. Empa di tswa HO E FAPANENG peo. Se le seng sefate BAKENG SA Lentswe la Modimo, hantle jwalo kaha Modimo a ne a fanne, mme a rata abile a fanne. Se seng sefate ho tswa ho peo ya anti Lentswe la Modimo mme e fetola Lentswe ho le isa moo e ratang. E tlosa karolo ya lona ditlwaelo le mokgwa wa ho phela Lentswe le phelang la Modimo jwalo feela kaha Kaine a ile a etsa, a ile a qetella a bolaile ngwanabo Abele. Empa le se tshohe mohlatswana. DULANG Lentsweng. Behang Lentswe leo mahareng a lona le SATANE. Eva ha kaba a etsa seo mme o ile a hloleha. Mme ha kereke e ile ya sefumane sena Lentswe e teba hoya hare lefifing la Satan.

"Ke tseba tsohle, mme o nale mamello, mme ka baka la Lebitso laka o sotlehile, mme ha o yaka wa kgathala." Sena ke se tshwanang lese ngotsweng ho kgalo ya bobedi. Empa ho kgaolo ya bobedi ke mesebetsi, mokgathatla, le mamello di ne di tsamaya le ho disa Lentswe leneng le le mahareng a bona. Ha jwang bane ba sa kgone ho bolela na. Na e ne e le theolelo e jwang ho Pauose. Empa ho e na kgaolo ho tshwenyeha le mamello ke tlhohonolofatso ya Lebitso la Jesu.

O YA TSEBA HORE HO NA HA HO MAKATSE, hobane hona ke Lentswe mme Lebitso le tlisang bora kamora tsholoho ya morwallo. Lentswe le leholo leo le neng le bonahatswa phodisong, mme ka nqenngwe le hlahiswa ho bafarise ba hweletsa lefu la badumedi ba sebele. Mme jwale Lebitso, le hlouweng le ho nyefolwa ke Bajuda, le songwa ke maseko le ho phoqwa ke batho etlaba le dithoto ho kgolwa ho motho ya ileng a shwa mme a tsoha hape mme jwale o dutse lehodimong. Jwale ke mona moo ho qoswa ho qalang teng, bajuda, thwako ya Jesu, Eo ho bona e neng e le Messia wa bohata; mme mona ke mmo ba bang baneng ba tsheha ka nyefolo ya Lebitso la Modimo o motjha, Eo ho bona e neng e se Modimo hohang.

Jwale ho nale se seng se neng se qale mengwaheng ya kgale mme setlanne se tswelle jwalo ho fihlela ka mengwaha yohle, ho kenella hare ho feta lefifing jwalo ka mengwaha. Ke sona seo, batho bane basa le utlwisise hohang Lebitso leo. E ne e se Kereke ya nnete ya Efese e ne etsa sena. Tjhe monghadi. E ne e le baapostola ba bohata. E ne e le bakantle ba leka ho kena mme bathetse badumedi. Baefese bane ba tseba Lebitso ba bile bale rata. Babitsa Kereke ya Efese. Batho ba mmalwa baneng ba batla Messia baile ba utlwa hore moporofeta ya e tellang pele Messia o se ale teng lefelleng la Palestina mme o ne a kolobetsa pakong ya dibe. Sena, ebe, ba fumana kolobetso ya Johanne. Empa ha Paulose ha a tla ho bona o ile a ba bontsha hore moporofeta o shwele, hore Jesu o tlile ho tiisa bophelo jwalo kaha a sehlabelo sa sebe, mme JWALE Moya o Halalelang o ne a tlile ho kena le ho tlatsa ba dumedi ba nnete ho Jesu, Messia. Ha ba utlwa sena, BAILE BA KOLOBETSWA KA LEBITSO LA MORENA JESU KRESTE, mme ha Paulose a ba beile matsoho, baile ba tlatswa ka Moya o Halalelang. Bane ba tseba hore ke eng ho mamela Modimo Lentswe, ho kolobetswa Lebitsong (Morena Jesu Kreste) mme ka tsela eo baile ba tseba hore batla tlatswa ka Moya o Halalelang. O ka se fetole batho bao. Ba tseba nnete. Diketso 19:1-7.

Ba tsebile matla a Lebitso. Ba bona matla a Lebitso leo hoo le masela a neng a nkuwa mmeleng wa Paulose a neng a romelwa ho bakulang a neng ale Lebitsong la Jesu Kreste aneng a ba fodisa ka teng a ntsha le mademona ka teng. Jwalo feela le ne le itlhahisa ka teng Lebitso lena ka Bajuda kwana Efese lene le sebediswa ho a ntsha madimona. Diketso 19:11-17, "Mme Modimo a tswella ho etsa mehlolo ka matsoho a Paulose; Hoo ho ileng ha tliswa disakatuku mmeleng wa hae, mme mafu ane a fela ha ditliswa ho bona, mme mademona a ne a tswa ho bona. Yaba Bajuda ba bang, bao eneng ele, dingaka tse neng dintsha madimona tse sollang hohle, ba leka ho sebedisa Lebitso la Jesu hodima ba kulang, bare, Re a lelaela ka Lebitso la Jesus ya bolelwang ke Paulose. Mme ho ne hole bara ba supileng ba Mojuda ya bitswang Sceva, mopriesta e moholo, baneng ba etsa seo. Mme moya o ditshila wa araba ware, Jesu rea motseba, le Paulose rea motseba; empa lona le bomang? Mme monna ya neng a na le madimona a ba hlasela, mme a ba hlola ka matla, mme a lwana kgahlano le bona, hoo ba ileng batswa ka tlung ba tsotse ba bile ba matha. Mme sena se ile sa tsejwa ke Bajuda bohle le Bagrieke ba neng bale Efese; mme tshabo ya ba aparela bohle, mme Lebitso la Morena Jesu la itlhahisa."

Bane ba tseba Lebitso le leholo lena la Jesu, hobane mang kapa mang ya bitsang Lebitso la Jesu, ha a hlole sebeng. Le halalele, lona bao le leng disebediswa tsa Modimo. Le tla jara Lebitso la Morena ka ho sa yeng kae. Baefese bana ene ele BAKRESTE. Bane ba nale Lebitso, mme Lebitso leo e ne e le Jesu Kreste, eo eneng ele Moya wa Modimo ka bo ona, mme e ne e le le leng la Mabitso a mararo ao e leng a Modimo.

"... Hobane o sotlehetse Lebitso laka, mme hao yaka wa kgathala." Badumedi bana ba ne ba sa kgathale bakeng sa Paulose, kapa mokgatlo. Ba ne bale siko mekgatlong moo ho a hwang kopanong ya boleng. Basebeleditse ba Modimo. E ne e le ba sebeletsi ba Hae, e seng ditleneng tsa mekgatlo. Bane ba sa ye kerekeng ka Sontaha ho ya bua ka Lebitso leo mme ba lebale tsohle hara veke. Ha ba yaka ba inehela ho tsohle empa Lebitsong leo. Tjhe Monghadi. Ba ne ba nehetse bophelo ba bona.

Tsohle tseo badientseng, badientse ka Lebitso. Baentse tsohle tseo ka Lebitso, empa haba sa kgone ho sebetsa ka Lebitso leo, mme ba lesa ho lesebedisa. Bana ene ele bakreste ba ikemiseditseng ho ya lehodimong mme boitshwaro ba bona ho Morena.

Empa sefate seo se fosahetseng se ne sesa tsebe Lebitso lene leketla mahlong a dipohiri lefefing, tse neng dieme ho ka harola. Mme bahalaledi ba ne ba eme Lentsweng le Lebitso.

BOITLHALOSO BA MODIMO


Tshenolo 2:4, "Empa ke na le seo ke se nyatsang ho wena, hobane o lahlile lerato la hao la pele." Ho utlwisesa sena o lokela hoba le Moya ho ne ho sa bolele Baefese feela. Molaetsa ona ke wa mengwaha yohle e ka tiiyang hofidile e 120. Ke molaetsa, wa mefuta yohle. Jwale histori e ntse e iphetha. Lelokong la Israel re bona tsoseletso, e le feela ho ka bona seo sohle. Molokong wa boraro, e ka bonahala haholo, empa molokong wa bone re bonang lona le lakabe leo. Hobane Modimo o kgantsha mollo oo, mme yona tsela eo e sa ntsane e iphetha. Ke ho itlhahisa ha bobebe ha nnete ya Modimo ha ana ditloholo. Pholoso ha e fetiswe ka tlhaho nnete e nngwe ya taba ena. Ha e yo Lentsweng. O qala ka hoba mokreste ya tswetsweng la bobedi, mme ha leloko le latelang le etla hammoho hae sa le Bakreste ba tlwaelehileng, ba nkile lebitso la mokgatlo o itseng jwalo ka Baptists, Methodists, j.j. Mme ke seo baleng sona, mmoho. Hase Bakreste. O lokelwa ho tswalwa ka thato ya Modimo, e seng thato ya motho, ho bolokeha. Empa bana bohle batla kopana mmoho ka kelello ya motho. Ha ketjho hore ba bang ba bona haba ho Modimo. Leka motsotso ha ke bolele seo, empa mollo wa nnete o shwele. Ha e sale bona hohang.

Tsela e nngwe ya ho thabisa Modimo, tsela ya ho tseba Nnete ya Modimo, tsela ya ho lla ya ho fumana Moya, tsohle dibonahala diya fatse ho nale hore dibe mollong wa Modimo e bafofo e lekana feela. Ke seo seneng se etsahala mane Efese. Dine di lekane feela ka ho lekana. Tahlo ya Modimo ke lefu la batho ha ba sa hlokomele batho ba ne ba sa hlokomele ya Modimo e seng ka kgopolo ya batho ba hlokomela hantle seo ba se etsang. Moloko oo o neng o etla o ne o tshwana hantle le Israel. Bane ba batla Morena ho ba busa. Ha bane ba etsa seo, ba latola Modimo. Empa baile ba se etsa seo. Eo ke histori ya kereke. Ha ba nahana haholo ka ho tla hwa Modimo, ha se kgale ho fihlela o ba bona ba etsa seo, baqala ho etsa ntho tsa bona. Bafetola mokgwa wa bona wa ho apara, mokgwa wa bona le diketso. Baphomola. Ke seo "Efese" e sebolelang: baphomotseng -- bathellang.

Potoloho eo ya tsoseletso le ya lefu ha e yaka ya feela. Seo o lokelang ho se etsa ke ho mamela Modimo le Moya nakong eo basadi ba aparang jwalo ka badumedi, ba eya kerekeng, barapela bosiu bohle, batswela diterateng mme ba sa tshabe ho bolela ka Moya o Halalelang. Ba lesitse kereke tse shweleng le ho rapella mahabona kapa metlotlwaneng ya kgale. Bane ba nale nnete. Empa e ne e se kgale ho fihlela ba bokeletsa tjhelete ho aha moaho o motjha. Ba ba le kwaere ho nale ho binela Modimo ka bobona. Mme ba beha seo ho nale tsohle. Ba etsa tsohle ho nale ho mamela Modimo. Ba qala ho bala dibuka tse se nang molemo tse sa lokeleng ho balwa. Ba lesa sohle mme ba lesa le di podi tsa bona ho ka nka sebaka. Sello sathabo sene se ile. Tokoloho ya Moya ene ele siyo. Oh, ba tswelletse ka hoo; empa mollo o timme ho se ho setse botsho feela ba mashala a tukileng.

Nakwana e fetileng ke boletse hore Johanne ene ele yena yaneng a mamela Modimo. Moapostola eo ya moholo wa lerato o tla bona nakong eo kereke e ritsetsang tahlehong e lahla rato la yona la pele la Modimo. Ho I Johanne 5:3, o re, "Hobane lerato la Modimo ke hore, re boloke melao ya Hae (Lentswe la Hae)." Karolo e nyenyane ya Lentswe la Hae ene e kaba bohato ho tloha ho Kreste. Batho bare ba rata Modimo, baya kerekeng, baya hweletsa le ho tlolaka mme banale nako e sisimosang. Empa ha se se se fetile, ema mme o lebelle hore na ba LENTSWENG, ba tsamaya ho lona ba phela ho lona. Ha ba tsamaya ka hoo ba lokela hoba Lentsweng, ba kare ba rata Modimo empa ba bolela e nngwe taba e seng yona ya nnete. Ke ya ipotsa hore na Johanne o ne a se a bone tse ngata pele a e shwa; batho bare ba rata Modimo empa ba sa latele taelo ya Lentswe la Hae. Oh, Kereke ya Efese, se teng se etsahalang ho wena. Ho nale ya lekang ho ka eketsa kapa ho tlosa. Empa ba etsa sena le sa se bone. Ha ba soka baetsa tse kgolo hoo leka bonang. Dipatilwe, mme di tlisitswe ka tekanyo le ho tshwana ntle feela hore o hane seo. Kgutlela ho Pentecost pele nako e fela!

Empa jwalo kamehla batho ha ba nkele hlokomediso ya Modimo hlohong. Mollo oo wa tsoseletso hodima sehlabelo sa Lentswe o motle ha ka kang le ho bonahatswa ka Moya o Halalelang, hore tshabonyana eo e kena le ho seba pelong, "Re ka tshireletsa nnete ena ka mokgwa o jwang? Re ka etsang ho bona tsoseletso ena?" Ke nako eo "moya wa antikreste" o tlang mme ore sebela dipelong tsa rona, "Sheba, o nale nnete jwale, hlokomela hore e seke ya lahleha. Lokisa mme o hlophise seo o se dumelang. Bokella tsohle mmoho." Mme batla se etsa. Ke ho bokella. Ba eketsa Lentsweng. Mme ba eshwa jwalo ka Eva ha a ile a nka LE LE LENG LENTSWE. Ke Lentswe la Modimo le phedisang. Ha se seo re se bolelang ka Lentswe, empa ke seo ke se bolelang seo eleng sa bohlokwa.

TLHOKOMEDISO YA MODIMO


Tshenolo 2:5, "Hopola moo o weleng teng, mme o bake, mme o etse mesebetsi ya hao ya pele; kapa eseng jwalo ke tla tla kapele ho wena, mme ke tlose kandelara ya hao bakeng sa yona, hao sa bake.”

Modimo o ba jwetsa hore ba HOPOLE. Ho BOLELA HORE HO NALE HO LEBALEHILENG KELELLONG TSA BONA. Ba lebetse ho hong. O ba bolella hore ba hopole moo ba neng ba le teng. Pentecost ya pele eleng ya ho qala ke hona moo ba hlokahalang ho ya teng. Ba wele hotswa ho yona. Bane ba lebetse tseo tsohle. E ne ele nako ya ho kgutlela morao ebe ba kgutlela nneteng. Morao moo ba neng baka kgona hore, "Ho nna ho phela ke Kreste." Morao tokafatsong ha ho sa ntsane ho nale Sapphiramoo ho, ilweng hwa sebetswa ka bona. Morao nakong ya Monyako o motle. Oh, ke ntho e jwang ho tloswa ho lentswe la Modimo le tsohle tseo kaofela ka Lebitso. Ha bohle ba bitsang Lebitso la Hae ho tswa ho yena. Sheba seo eneng ele sona ho wena pele, le mohopolong, le bophelong ba hao. Ebe o kgutlela teng.

Mme ke efe tsela ya ho kgutlela morao? Tsela ke ya ho baka. Ha moetsadibe a nka qeto ya ho kgutlela ho Modimo ka tsela ya pako ale fofo kapa ka ho wa o tla lokela ho baka ho feta moo. Baka! Beha tholwana tsa pako. Paka sena ka bophelo. "Ha o sa bake," hotjho Modimo, "Ke tla tlosa kandelara ya hao." Hantle tjena. Kereke maemong a lefatshe e kase fane ka lesedi ho lefatshe. Mme kganya ya yona e timme. Mme MODIMO O TLA TLOSA HO YONA LENQOSA LA YONA LE MOETAPELE WA YONA TSHEPAHALANG mme a ba lese ele bona feela, mme batla dula ba bua bokreste feela empa ese ele feela puo.

Baka kapele! Se qeaqeye! Hantle feela jwalo ka Efese e ile ya qeaqeya, hobane nako ya bophelo e kgutshwane. Kgalalelo ya Modimo e dutse e ntse e eke tseha. E ne ese kgale ha motse o ne o ripitlwa. Tempele ya bona e ratehang ene ele marantha. Naha e ile ya fela hohang ka metsi; phallo ya batho e ne e fedile hoba mmalwa basa dumeleng. Hone ho se le ya MONG Mokreste ya setseng. Lebone le ne le le bakeng sa lona.

Hona haho bolele hore o ne a ka se bake. Haho bolele hore reka se bake. Re ka baka. Empa e lokela hoba kapele. E lokela hoba ka pelo ya nnete ho ya ho Modimo, mme Modimo o tla re thusa. Mme kganya e tla tla hape.

PEO YA BANIKOLA


Tshenolo 2:6, "Empa o na le molemo ona, hobane o hloile diketso tsa Banikola, tseo le Nna ke dihloileng."

Jwale ho na le menahano e mmedi hore na Banikola e neng e le sona. Hothwe ke ba bang e ne e le mokgupi wa baapostate ba jwalo ka mothei wa bona, Banikola ba Antioke, baproselyte, bao eleng ba supileng ele madikone Jerusalem. Bana le mekete ya pagane mme bane ba sena boitshwaro. Baithutile hore monga nako ho ka tseba ho tswa tsebong hore ke yena. Ka tlwaelo ba bonahala ba lahluwe hore ebe tsohle tsa bona difedile. Ke hore baikuketse mabitso a mabedi a selekane sa kgale a bolelang kapa a hlalosang: Balame le Jezebel. Haesale Balame o ne a ferekanya batho mme a bahapa, ho ne ho bolelwa hore Banikola ba ne ba le jwalo. Batho bana ba ne ba le hona Efese mme ba fumana sebaka sa ho e hlahisa mane Pergame

Empa bothata ka tumelo e na hase nnete. Hohang feela haho histori bakeng sa taba ena. Ke ka moetlo feela. Ho nka taba e jwalo ho ne ho ka tlisetsa Kereke ya Efese histori e se nang motso le kajeno. Sena ha se nnete, hobane se qadileng kerekeng ya pele se lokela ho tswella pele mongwaha le mongwaha ho fihlela tlhohonolofatso ya Modimo kapa phediso ya tsohle tse sa hlwekang di lahlelwa ka seboping sa mollo. Ho bolelang hore moetlo o kgahlano le Lengolo le Halalelang, ha bobebe hlokomela hore ho Tshenolo 2:2, Kereke ya Efese e ne e tseba TSE BAKANG BOBE. Ho tjhong hore ba lokela ho e ntsha, kapa ho ka sebe le kelello ya hore baka se mamelle seo. Hobane ba e ntsha, ba ne ba mamella sena. Jwale ho kgaolo ya botshelela, e re bane ba hloile mokgwa bona. Jwale Banikola e ne ele sehlopha se neng e le karolo ya mengwaha eo, banale mekgwa ya bona. Mekgwa e ne e hlouwe, empa batho bane ba kgahlwa ke seo. Hotjhong hore Baefese batla tswella ho fihlela e e ba thuto e tlaya hantle, mme kahare, ho sebopi sa mollo.

Ke eng Banikola bana? Lentswe lena le hlaha ho segrike. Nikao, e hlalosang ho hapa, le Laos, e hlalosang laity. Ka ho felletseng, e mong o ne a etsa seo nakong ya kereke e ne e le ho hapa laity. Ha laity e ne e hapuwa, jwale e ne e lokela hoba "tokelo" ya ho etsa seo.

Ke eng seo Modimo a itseng o se hloile ka hare ho kereke? Hone ho etsahalang, ke seo se etsahalang kajeno, ke seo hantle Nikola e se bolelang. Batho bane ba etsa ka yona tsela eo e neng e thulana haholo le Lentswe la Modimo.

Jwale ho fumana hantle hore se neng se etsahala hantle seo re ratang ho bua ka sona, ke lokela ho le hlokomedisa ho boloka tumelo eo le nang le yona (mokgwa wa semoya), e qapuwe ka mekgwa e mmedi e thulanang empa e fapaneng e tshweu le e ntsho. Bodumedi ba lefatshe le ba semoya difate tsenang le metso ya tseneng dile Eden. Bobedi Sefate sa Bophelo le Sefate sa Tsebo ya botle le bobe di eme mahareng a tshimo mme ho se qeaqeyo mahlaku ka nngwe. Ho tjhong hore Kereke ya Efese ke yona kenyakenya ela. Kereke e na le tsebo ya botle le bobe. Difate tse pedi dietsa kereke. Dijwalo kalehola le koro, dihola mmoho. Empa se seng ke sa NNETE. Se seng ke SEFOSAHETSENG. Jwale Modimo o tla HO e nngwe O tla bua ka LONA ka bonngwe. O tla dibitsa Kereke. Mme feela ke bakgethwa batla tseba sa Nnete. Hang ha bakgethwa baqetileng. Mattheu 24:24, "Hobane ho tla hlaha bo Kreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, mme batla etsa mehlolo e meholo; hoo batlang ho thetsa ba bangata, batlang ho thetsa le bona bakgethwa." Jwale kgale kwana (nako e kgutshwane ya Pentecost) sefate se fosahetseng se lokela ho itlhahisa Sefate sa nnete mme re fumana mekgwa ena ya Banikola. Mme moya ona o fumaneha ho Sefate sa Nnete ho fihlela e fedile. Jwale o ya sefumana seo?

Ho lokile. Jwale maemo a semoya a kereke e ne e le afe? Ene e lahlile lerato la yona la pele. Ho lesa lerato la pele la Lentswe la Modimo e ne e hlahisitswe ho rona ho weng ha yona, e neng e le Pentecost. Ho senyesemane se o tlolohileng, ho bolelang hore ho ka e ho etellweng pele ke Moya o Halalelang, taolo ya Moya. Sena ke seo se ileng sa etsahala nakong ya Moshe o ne a etella pele Israele ho tswa Egepta. Tsela ya Modimo ho etella pele ka topallo ya mollo boporofeta, mehlolo le matshwao, le Mehlolo eo Modimo a neng a e etsa. Sena seo `Modimo a neng a ekgethile', mme `Modimo a fana', mme `Ntho tsa Modimo', mme`seo Modimo a se rometseng' banna, ka kampong yohle e entsweng ke seo e leng motsamao wa Moya o Halalelang. Mme batloha taelong le mekgwa le ho feta. Mme bane ba batla morena. Mme bane ba batla hoba jwalo ka lefatshe mme baya ka ho sa feleng ho tloheng tumelong le mokgwa wa ho lebala. Ke hantle seo kereke ya pele e neng e le sona, mme etla senyeha ho feta, ho fihlela Moya o Halalelang o latolwa kaho tletseng mme Modimo O tla fedisa batho.

Bona ka moo e tsamayang. E ne e bitswa tlwaelo. Mme e fetoha thuto. Yaeba tekanyo. Yaeba tsela ya ho tlangwa. E qetella e nkile taolo kaofela Modimo o sutuleditswe ka thoko. Oh, e qadile e le nyane, ka kgutso e tletseng, ka nyatso e kgolo. Ebonahala haholo. Ebonahala hantle. Mme e be e ya kgaolwa, jwalo ka python, e ya nyanya e ya hema haholo semoyeng ke e tshwanang leyona eo. Oh, sefate se fosahetseng. E tshwana lekganya ya lengeloi ho fihlela e o tshwara. Mme ke rata ho bolela hore ke dumela boetapeleng. Empa ha se boetapele ba motho boo ke dumelang ho bona. Ke dumela boetapeleng ba Moya o Halalelang botlang ka Lentswe. Ke dumela hape, hape hore Modimo o beile banna ka hara kereke, banna ba tletseng ka dineo tsa Moya o Halalelang; mme batla boloka kereke ele boemong bo lokileng. Ke dumela seo. Mme ke dumela hape hore kereke e buswa ke banna bao Modimo a ba kgethileng. Empa taolo eo KA LENTSWE, hore e seke ya laolwa ke motho MOYA WA MODIMO, hobane Lentswe le Moya ke ntho E LE NNGWE. Baheberu 13:7, "Hopola bao ba lebusang, bale boleletseng Lentswe la Modimo: eo tumelo eo ba leboleletseng yona, leho nahana qetelo ya ho phela.”

Na o bona se etsahetseng morao mane. Sefate seo se fosahetseng se ne se ruta batho o ya bona. E ruta hore jwale kereke e tla sebetsa ho ya ka moo mmuso o ratang. E ruta hore taolo ya batho, empa bakeng sa tsela ya Modimo, ba nka fela hore taolo ka matsoho a boetapele ba Modimo kapa motho. Bakgutlela morao mokgweng wa Aarone. Ba nkileng antikreste bakeng sa ho ya hae hoba mmoho baetsang seo sohle. MODIMO O ILE A HLOYA SEO. Baefese ba hloile seo e mong le emong modumedi o tla hloya seo. Re lokela ho mamello ya seo ntho yona eo ya mohlang oo hara mengwaha leho loka ho fetella. E ne e le eng, bane ba kopanela. Ho ile hwa bonahala. Batho ba Modimo o lokela hoba mong. Ka Moya ole Mong BOHLE re kolobetswa hara mmele ole mong le EMONG LE EMONG o lokela ho tlotswa ka Moya o Halalelang mme MANG KAPA MANG KE ho nka karolo ho tlotliseng Modimo. Empa motho o batla taolo, mme base ba itaola, le babishopo bafetoha diarchbishopo, mme ka maemedi ka ho-fetisa Lentswe la Modimo le ho ruta dithuto. Ba nale batho mamela ho feta moo tsela eo ya ho rapela e seng tsela eo feela kopana matsatsing ao kamora Pentecost. Sena e ne e le qaleho ya baapostola katleho. Ho tloha baapostola katleho ya bonngwe ka bobebe "maloko a kereke" ka bolelo ba bokreste. Lentswe le ile la theolwa ho fetoha tlwaelo. Antikreste ka moya popong ya kereke.

Sheba kajeno. Hao bala Diketso 2:4 ba bang ka moo baetsang, o ka e bala ka mokgwa ona, "Jwale ha letsatsi la Pentecosta le se le fihlile, hwa tla mopriesta are, `Ntshang maleme a lona, 'yaba o bea wafer hodima oona, mme le yena a nwa veine, `Lese le fumane jwale Moya o Halalelang.'" Ho ya makatsa? Ke seo hantle Banikola ba se entseng. Bare, "Se kgathatsehe seo Lentswe la Modimo le se bolelang. O ka se seutlwisise. Re lokela ho o hlalosetsa lona. Ho feta moo Bibele ha eya fella. Elokela ho fetolwa le dinako mme re tla o bolella ha nako e ntse eya." Ke ho nyatsa ha ka kang Lentswe la Modimo ka mokgwa o jwalo, "Ha seo Modimo a se bolelang ebe nnete, empa mantswe a motho e be leshano," leha ka nako tse ngata hobang le kgohlang ka nnete. Lehodimo le lefatshe dika feta, empa E SENG LEHA ELE LENG LENTSWE LA Modimo le ka fetang. Ka mokgwa o jwalo batho ba etellwa pele ke batho ba batlang ho iketsa seo ba seng sona. Bare ke ba emetseng Kreste, empa seo ba leng sona ke antikreste.

Ke e na pale e nngwe e bohloko. Ke pale ya kolobetso ya metsi. Nakong ya Jesu le Pentecosta bane ba kenywa ka metsing. Haho ya ka hanang seo. Batho ba rutehileng bare ba ne ba tshelwa ka metsi hobane ho ne hole bobebe ho fumana masoba a mngata a metsi hohle. Mme ene ere ha ba tshela metsi hodima bona, bane ba etsa sena lebitsong la Ntate le Mora le Moya o Halalelang, jwalo kaha maebedi a na e ne e le mabitso ho ya ka bona, mme jwalo kaha hole medimo e meraro bakeng sa O le mong. Empa dula kopanong e jwalo o leka ho ruta kolobetso ka Lebitso la Morena Jesu Kreste mme o tla ntshetswa kantle. O ke ke wa laolwa ke Modimo ha o qetile o be o dula sebakeng se jwalo. Ha ho kgonehe.

Jwale Paulose e ne e le moprofeta, a rutwa ke Moya o Halalelang. Ha Paulose a kolobetsa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste, mme a re mang kapa mang ya fapanang le thero e na yaka a neuwe anathema, mme jwale nako ya ho tsoha le ho bona hore jwale kereke ha e sa laolwa ke Moya o Halalelang e laolwa ke Banikola. Diketso 20:27-30, "Hobane ha ke yaka ka tswafa ho le bolella morero ohle wa Modimo. Jwale lona hlolang le itise, le dise le mohlape kaofela, oo Moya o Halalelang o lebeileng balebedi, ho alosa Kereke ya Modimo, eo o ithuetseng yona ka madi A Hae. Hobane ke tseba sena, ha ke se ke tlohile ho tla kena diphiri ho lona, tse sa tlo qenehela mohlape. LE HOBANE HO TLA TSWA HARA LONA, BATLA BOLELA DITABA TSE THETSANG, ho ikgulela barutuwa.”

Paulose o e bone satla taba ena. Empa o ile a bahlokomedisa ka taba ena ya baporofeta bana dithuto tsa bona. O tsebile hore batla i patlela tsela ya ho rapela sena sene se sa kenyeletse bakantle tshebeletso ya Moya o Halalelang. Esita le kajeno hara bao ba bolelang hore ba lokolohile Moyeng ha ho tokoloho e felletseng, mme hwa bohlokwa hoo o ka ho bonang ho bona moetapele bao nakong ya mohlape ba dutse mme ba leka. Ke sello sa Paulose o itse ha bohle ba kopane, bohle ba na le taelo ya ketello pele ya Moya, bohle ba kopanetseng tshebeletso ya Moya o Halalelang.

Empa kutlwisiso ya kereke hae ya kgona ho nka malebelo Lengolo kapa ho tloha historing. Nako le nako ha Modimo A etela ka Moya o Halalelang mme batho ba ya lokoloha, ka mora tsena kaofela ba kgutlela hona moo ba tswang teng. Ha Luther atswa bokatoliking, batho ba lokoloha nakwana. Empa ha a shwa, baipokella ka seo ba nahanang hore se lokile bane ba nahana hore ho lokile hoo baneng ba ho nahana ka dikelello tsa bona leha dine di lwana le seo ba neng ba se bua. Bakgutlela hantle morao ho bokatoliki. Mme le kajeno bongata ba Maluthere ba se bale tseleng ya ho kgutlela morao.

Oho, eya! Ho Tshenolo 12, sehlola sela sa kgale. Baradi bana ba tshwana hantle le mma bona. Ba beile Lentswe ka thoko, ba latola mosebetsi wa Moya wa Modimo, mokgwa wa ho tswa, mme ho etsa hore ho thata hore baka bolela ho sebeletsa Modimo ka mekgwa ya bona, e seng letho ele mongolo o motala wa ho se dumele wa Satane.

Kae, o kae, na re ba semoya? Re mona lefifing la lehwatata. Re se rele kae le ho phaila kerekeng ya pele. Pentecost hae hlahelle mme haho moo Lentswe le hlahang. Apostolic succession, eo kajeno e hlahellang ka mahetla, ha e fumanehe ka hara Lentswe. Ke mohopolo feela wa batho. E hlahella kantle ho e kantle ho MODIMO, ESENG MOTHO, O beheletse batho kantle ho kereke. Peterose o ne ale siko Roma. Empa baqala leshano bare one ale teng. Histori e paka hore o ne ale siko moo. Honale batho ba sa baleng histori, batsitsinya mahetla bakgutlela morao ho dumela leshano. O ka fumana kae moemedi wa Kreste' Lentswe? Ha ho yaka nkang sebaka sa Hae, empa se se seetsahetse batho ba se amohela. Ke kae moo o ka fumanang`keketso ya tshenolo' e amohelwa ke Modimo, haholo tshenolo e fetang e neilweng? Ho mmeng ba ho amohela mme ba phomola hodima seo. Ke kae moo o fumanang`purgatory'? Ke kae moo o fumanang `mass'? Ke kae moo o fumanang `ho lefa tjhelete hore o seye diheleng'? Ha diyo ka hare ho Lentswe, empa batho baiketsetsa ya bona buka e nkile batho, e ba busa ka tshabo. O fumana kae `monna a kgonang ho tshwarela batho dibe ntle ho Modimo? "Diphiri tse kgukgunang," e matla ho lekaneng ho hlalosa sena. Banikola. Mokgatlo. Motho hodima Motho.

Kgutlelang ho Modimo. Bakang pele nako e fela. BONA MONGOLO LEBOTENG. Ongola kahlolo. Jwalo kaha ho leng ka teng mme le hore Modimo, jwale Lentswe le hlajilweng Lentswe le bonahaditsweng le Moya o llileng, mme kahlolo e mona, e sita monyako. Bakang! Bakang! Kgutlelang ho letsatsi la Pentecoste. Morao pusong ya Moya o Halalelang. Morao Lentsweng la Modimo, hobaneng hao tla shwa?

LENTSWE LA MOYA


Tshenolo 2:7, "Ya nang le ditsebe, ha a utlwe seo Moya o se bolellang dikereke: Ho ya hlolang ke tla moneha hoja Sefate sa Bophelo, Se leng hara paradeise ya Modimo.”

"Ya nang le ditsebe, a utlwe seo Moya o se bolellang dikereke." Ho ka nna hwa etsahala hore dimillione ditla utlwa taba ena kapa ho bala ka yona. Empa ke ba ba kae batla e nkela hloohong? Ha re tsebe. Empa ya kadimanang ka ditsebe mme a mamela tsena o tla fumana Moya wa Modimo o tla mokgantshetsa. Ha tsebe tsa lona dibuleheletse Lentswe la Modimo, Moya waa Modimo o tla bula ditsebe tsa hao. Jwale seo ke mosebetsi wa Moya was Modimo. Nka o ruta nnete, empa hao sa bule ditsebe bakeng sa Lentswe la Hae mme o le utlwa le ho le amohela, o ka se fumane tshenolo.

Hlokomela, e re Moya o Halalelang o buisana le dikereke. Ke bongata, eseng bonngwe. Moya ha o ya etsa hore Johanne a ngola sena ho tloha ho kereke ya Efese, eseng bakeng sa mongwaha wa kereke ya pele feela. Ke mengwaha yohle. Empa sena ke Kereke ya pele. Mme e jwalo ka buka ya Genese. Se qadileng ho Genese se tshwerwe ho ya ka Lentswe mme setla kwala ka Tshenolo. Hotjhong, kereke ena e qalang ho Diketso ke ya sebele ya Modimoya mengwaha ho fihlela a kwala ka kereke ya Laodisea ya mongwaha kgolo. Hlokomela sena ka hloko. Ha mongwaha o mong le omong o itlhalose, hobane se etsahalang hona jwale e sale qaleho. Sefate sela se neng se jetswe se santsane se hola. Se tla hola jwalo ho ya ka mengwaha. Sena, e be, ke molaetsa wa Mokreste ka mengwaha yohle ho fihlela Jesu a kgutla. Eya, ho jwalo, hobane Moya o ya Bua. Amen.

MOPUTSO O TSHEPISITSWENG


Tshenolo 2:7, "... Ya hlolang ke tla moneha ho ja Sefate sa Bophelo, Se hara paradeise ya Modimo." Sena ke moputso o tshepiswang bohle bamengwaha yohle. Hang ha tshepe ya ho qetela e lla, ha dihlomo tsa rona re se re dibeha fatshe, mme re tla phomola paradeiseng ya Modimo mme karolo ya moputso ke Sefate sa Bophelo, ka ho sa feleng.

"Sefate sa Bophelo." Na hase setshwantsho se setle seo na? Sena se boletswe ka makgetlo a mararo Bukeng ya Genese mme ka makgetlo a mararo Bukeng ya Tshenolo. Ho makgetlo ana a tsheletseng sefate se bontsha hantle ntho ele nngwe. Empa Sefate sa Bophelo ke eng? Jwale, pele re lokela ho tseba hore sefate se emetseng. Ho Numere 24:6, jwalo ka Balaame a hlalosa Israele, ore ene ele "jwalo ka difate tsa makgala a hlomilweng ke Jehova." Difate ho ya ka Mangolo dihlalosa motho, jwalo ka Pesalema 1. Ho tjhong hore Sefate sa Bophelo se lokela hoba Motho wa Bophelo, mme ke Jesu.

Jwale Tshimong ya Eden ho ne hole fate tse pedi hara tshimo. Se seng e ne e le Sefate sa Bophelo, se seng e le sa Tsebo ya Botle le Bobe. Motho one a lokela ho phela ka Sefate sa Bophelo; empa o ne a sa lokela ho tshwara se seng o ne a tla shwa. Empa motho a nka karolo ho sa tsebo, mme ha a qeta ho etsa jwalo, lefu la kena ho yena, mme yaba o ya sutha ho Modimo.

Jwale kaha Sefate seo se se boetse Eden, Sefate seo eneng ele sona se sosa sa Bophelo, ene ele Jesu. Ho Johanne, wa botshelela ho ya ho robedi, Jesu o ipehile Boyena jwalo ka ketelo ya Bophelo. O Ipitsa Bohobe ba Bophelo bo tswang lehodimong. O ile a bolela ka ho inehela hore mang kap mang ya tla Moja a ka se shwe. O ile a paka hore o ne a tseba Abrahama, mme o bile teng pele ho Abrahama, ENE ELE YENA. O porofetile hore Yena ka boyena ke metsi a kollang hore motho ya ka nwang ho Yena a ka se hlole a nyorwa hape, empa o tla phela ka ho sa yeng kae. O ile a itlhahisa ele YA LENG TENG. KE BOHOBE BA BOPHELO, Sediba sa Bophelo ya sa feleng, SEFATE SA BOPHELO. O ne A le teng mane Eden hara tshimo O tlaba hara paradise ya Modimo.

Ba bang ba nale mohopolo wa hore difate tse neng dile tshimong ene ele difate feela jwalo kaha phomolo ya bao Modimo a ba beileng teng. Empa baithuti ba ya tseba hore haho jwalo. Ha Johanne a lla are selepe se beilwe hara difate, o ne a sa buwe ka difate tse tlwaelehileng, empa tsa semoya le mekgwa ya teng. Jwale ho I Johanne 5:11 ere, "Mme BOPAKI boo, ke hoba Modimo o re neile bophelo bosa feleng, mme bophelo bona bo ho Mora wa Hae." Jesu o itse ho Johanne 5:40, "Mme ha le batle hotla ho Nna, hore lefumane Bophelo." Ke boo bopaki, Lentswe la Modimo, e hlalosa hantle mme ka ho hlaka BOPHELO, BOPHELO BOSA FELENG, bo ho Mora. Haho sebakeng se seng. I Johanne 5:12, "Ya nang le Mora o na le BOPHELO; mme ya senang Mora wa Modimo ha ANA Bophelo." Jwalo kaha bopaki ba Hae bo ka se fetohe, ho tloswa kapa ho eketswa, jwale bopaki bo eme jwalo hore BOPHELO BOHO MORA ... Jwale ha hole jwalo, SEFATE SE HARA TSHIMO SELOKELA HOBA JESU.

Ho lokile. Sefate sa Bophelo ke motho, jwale Sefate sa Tsebo ya Botle le Bobe ke motho le SONA. Ho ka sebe ka mokgwa o mong. Ke Ya lokileng le ya Mobe ba eme mmoho lehlakore le le lehlakore mane Tshimong ya Eden. Ezekiele 28:13a "One (Satane) ole Eden, Tshimong ya Modimo.” Ke hona mona re fumanang tshenolo e felletseng ka `peo ya serpent.' Ke sena se ileng sa etsahala hantle ntle mola Tshimong ya Eden. Lentswe lere Eva o ile a thetswa ke serpent. Hantle ntle oile a qhekanyetswa ke serpent. Lere ho Genese 3:1, "Jwale serpent ene ele bohlale hofeta diphoofolo tsohle tseo Modimo a neng a dientse." Phoofolo ena ene e atametse ho motho (empa ene ntse ele phoofolo) ene e kgona ho fana ka mabaka le ho bua. E ne e le phoofolo e neng e ka motho ele mahareng a tshwene e mona e bitswang chimpanzee le motho, empa e atametse motho. Ene e atametse ho motho hoo peo ya hae e ne eka kopana le ya mosadi mme ya moemarisa. Ha sena se etsahala, Modimo wa rohaka serpent. O ile a fetola lesapo le leng le leng le mmeleng wa hae ho ha haba jwalo ka noha. Mahlale a ka leka ka moo a ratang, mme a ka se fumane mosalla le a monyane. Modimo oile a hlokomela seo. Motho o bohlale a ka kgona ho etsa ka masapo mme ale ka ho tiisa popo ka evolution. Haho ka moo evolution eka pakang. Empa motho le phoofolo baile ba kopana. Ke tse ding tsa dimaka tsa Modimo tse patehileng, empa mona ke sena seya hlahella. Se etsahetse hantle morao kwana hara Eden ha Eva a tloha Bophelong a amohela Lefu.

Hlokomela seo Modimo a ileng a se buwa. Genese 3:15, "Ke tla beha hloyano mahareng a hao le mosadi, le mahaereng a peo ya hao le peo ya hae, etla o kgoba hloho, mme o tla e loma serethe." Ha re ka fana ka tiiso ya Lentswe hore mosadi o bile le Peo, jwale serpent o lokela hoba abe anale peo le yena. Ha Peo ya mosadi e bile teng ntle ho monna, mme peo ya serpent e lokela hoba ka tsela e jwalo le yona, mme ho bolela hore monna emong o lokela ho tswala kantle ho thato ya monna. Haho morutwana ya sa tsebeng Peo ya mosadi e bile Kreste ya tlileng ka tsela eseng ya monna empa thato ya Modimo, kantle ho thobalano. E bile hape ho ya tsebahala hore ho kgoba hloho ya serpent ene ele boporofeta ka Kreste o tla lwana kgahlano le satane sefapanong. Mola sefapanong Kreste o tla kgoba hloho ya Satan, nakong eo Satan a tla loma serethe sa Morena.

Karolo ena ya Lengolo e bontsha hatle hore peo ya serpent e ne e jetswe lefatsheng, jwalo kaha re fumana bukeng ya Luka 1:26-35, E BONTSHA HANTLE KA MOO PEO ya mosadi e tlile jwang ho itlhahisa kantle ho thato ya monna. "Ka kgwedi ya botshelela lengeloi Gabariele aromelwa motseng wa Galilea, o bitswang Nazaretha, Ho morwetsana ya beeleditsweng ke Joseph, wa ntlo ya Davida; mme morwetsana eo ene ele Maria. Mme lengeloi latla ho yena, mme lare, Dumela, mohauhelwa, Morena o nale wena: o lehlohonolo hara basadi. Mme ha a le bona, o ile a tshoha ha ale bona ha a bona tsela eo le tlileng ka yona, Maria: bona o bone mohau ho Modimo hobane otla emola o tswale Mora, mme o tla mmitsa JESU. O tlaba moholo, mme o tla bitswa Mora wa ya Hodimo: mme Morena Modimoo tla Moneha terone ya Ntate wa Hae Davida: Mme o tla busa ntlo ya Jakobo ka ho sa feleng; mme ka mmuso wa Hae o sa feleng. Yaba Maria ore ho lengeloi, Sena setlaba ka mokgwa o jwang, hobane ha ke tsebe monna? Mme lengeloi la araba lare ho yena, Moya o Halalelang o tla tla hodima hao, mme matla aya hodimo a tla o kwahela: jwalo feela ho Halalelang ho tla tswalwa ke wena ho tla bitswa Mora wa Modimo." Jwalo ka PEO ya mosadi e hlahisitswe ke Modimo a itlhahisa nameng, jwalo peo ya serpent ke tsela ya Satan eo a fumaneng ho bula mamati hokena ho motho. Ho ne hole thata ho Satan (hobane ke yena feela moya o BOPILWENG-jwalo ka motho) ho itlhahisa jwalo ka Modimo a ile a Itlhahisa, jwale Genese erebolellaka moo a ileng a itlhahisa ka teng kapa ho ipeitela ka ho motho. E bile e re hopotsa Satan ke`serpent. ' Ke peo ya hae eo a ileng a e peitela ka ho motho eo re buwang ka yona.

Pele Adam a ka tseba Eva, serpent o ne a se a tseba seo pele ho yena. Mme eo ya ileng a tswalwa ho tswa ho seo e bile Kaine. Kaine enele (ya tswetsweng, eo eleng) wa "E Mobe". I Johanne 3:12. Moya o Halalelang ho Johanne hao yaka wa bitsa Adam leka mohla "E Mobe" (hobane ene etlaba ke seo aleng sona ha ane a tswetse Kaine) mme ebe ka hlakoreng le leng o bitsitse Adam "Mora wa Modimo" ya neng ale ka popo. Luka 3:38. Kaine o ile a fetoha a tshwana le Ntatae, motlise wa lefu, mmolai. Ha ane a shebane le ya Matla ohle Genese 4:5, 9, 13, 14, a bontsha hantle hore ha se motho ka mekgwa ya hae, re bona hantle ka mokgwa wa tjhadimo ya Satan ka Modimo. "Empa ho Kaine le sehlabelo Ha akaba ase rata. Mme Kaine one a halefile, mme maitshwaro a fela. Mme Modimo ware ho Kain, Moenao Abel o kae? Mme are, ha ke tsebe: na ke modisa wa ngwaneso na? Mme Kaine are ho Morena, Kotlo yaka e kgolo nkase e emele. Bona, O ntelekile pela sefahlehong sa lefatshe; mme ho tloha pela sefahleho sa Hao ke tla ipata; mme ke tlaba moleleri mme ke tla sutha lefatsheng; mme ho tla etsahala, e mong le emong ya mponang o tla mpolaya.”

Bona haholo bopaki ba Modimo bo bonahala haholo tswalong ya Kaine, Abele le Setha. Genese 4:1, "Mme Adama a tseba Eva mosadi; mme a tswala, le ho emola Kaine, mme a re ke i tswalletse monna hotswa ho Morena. Yaba o tswala hape Abele." Genese 4:25, "Yaba Adam o tseba mosadi wa hae hape; mme a tswala mora, mme a mmitsa Setha ..." O nale BARA BA BARARO ba tswetsweng ketsahalong tse PEDI ho tsebeng ha Adama mosadi wa hae. Haesale Bibele e ntse ele yona Lentswe la Modimo, sena hase rekoto fela bakeng sahona hoo. Esale BARA BA BARARO hotswa ho TSE PEDI DIKETSONG tsa Adama, re tseba KAHOO HO TLOHA moo e mong wa BONA HO lokela ebe ENE ESE mora wa Adama. Modimo onale rekoto ya tsena tsohle. Nnete ya taba ke hore Eva o ne anale bara ba BABEDI ka popelong ya hae (mafahla) hotswa ho BONTATE BA FAPANENG. o NE ANALE MAFAHLA, ka tswalo ya Kaine ho ya ho Abele. Na o bona MAFAHLA ale hape. Mofuta o lokileng. Ho bao ba nahanang hore sena seka se etsahale, ha se tsebahatswe ka meriana direkoto dipaka tabaenaho kile haeba le mosadi ya neng a na le mafahla baneng ba arohane ka insemination ka ho nontsha mahe matsatsing ana, mme HO SENG JWALO, EMPA TSE DING TSA direkoto dibontsha mafahla ka bontate ba fapaneng. Haufinyana tjena ho ya ka lefatsheng lohle mosadi wa Norwee ya neng a makalletse monna wa hae bakeng sa hlokomelo ya mafahla a hae, e mong one ale mosweu le e motsho. A dumela hore ene ele le Negro la moratuwa. Ba ne ba arohane ka beke tse tharo ka ho arohana. Kwana Beaumont, Texas, ka 1963, direkoto hape ho ne hole ba bararo moo kemarong ha hae moo matsatsing a mmalwa, hang ka tsela ya mosadi ya neng a hlokahala ha ane anale ngwana hlahong ya hae.

Jwale hobaneng ha ho etsahala sena? Hobaneng ha ho ile hahlaha peo ya serpent ka tsela e jwalo? Motho one a etseditswe Modimo. Motho o ne alokela hoba tempele ya Modimo. Tulo ya Modimo ya ho phomola (Moya o Halalelang) e ne e le motho, ebe tempele. Diketso 7:46-51, "Ke mang ya tsebileng hantlepele ho Modimo, mme a lakatsa ho fumana tabernacle bakeng sa Modimo wa Jakobo. Empa Solomone o ile a Moahela ntlo. Leha ya Mahodimong ya Phahameng kaho feisa ha dule tempeleng e entsweng ka matsoho; jwalo kaha moporofeta a bolela, Lehodimo ke Terone ya Ka, mme lefatshe ke bonamelo ba maoto a Ka: ke e fe ntlo eo leka Nkahelang yona? hotjho Morena: kapa ke sefe sebaka sa Ka sa ho phomola? Na matsoho aka ha akaba aetsa tsohle na? Le melala e thata le ba sa bollang dipelong le ditsebeng, le hanela Moya o Halalelang: le jwalo kabo ntata lona, le jwalo." Satan o tsebile tsena tsohle. Le yena o rata ho tsamaya ka hare ho motho jwalo ka Modimo a etsa. Empa Modimo oile a thibela seo. Satan a ka se etse seo. Modimo oile a itlhahisa nameng. Satan aka se kgone ho etsa seo. Ha ana matla a ho bopa. Tsela ele nngwe eo Satan a ka etsang sena ene ele ho kenya serpent ka hare ho Eden jwalo ka ha a kene ka tsela e jwalo mane Gadara. Modimo ha a kenye diphofolo; empa Satan mme a kase e tse sena ho fihlela qetellong. O ne a kaba le ngwana ka Eva jwalo ka Modimo ho Maria, mme a kena ka ho serpent mme a thetsa Eva. A moqhekanyetsa ho fihlela Satan a ba le ngwana. Kaine o ne a nale mokgwa le diketso tsa Satane mme le bophoofolo kaofela (moyeng, nameng) mokgwa wa serpent. Ha Moya o Halalelang o re Kaine ene ele wa e mobe. E ne ele yena.

Ke nale se seng seo ke batlang hore re se fumane hore ho nale kamano mahareng motho le phoofolo. Ke ntho ya nama. Na one o tseba hore ho nka embryo cells hotswa ho e sa tswalwang fetus le ho enta peo ya yona ho motho? Jwale thyroid cells e tla kena hantle ho thyroid, dicells tsa diphio ditlaya hantle ho phio tsa batho. Na o hlokomela hantle sena. Tse ding tsa dicell tsa diphoofolo hantle ho nka sebaka. Eba seo se amohela dicells mme o e behe moo e hlokahalang. Ho nale kopano mahareng a batho le diphoofolo. Di kase intermingle le ho hlahisa. Seo se se se lekilwe. Empa morao tshimong kopano eo e ile ya nka sebaka ho fihlela ho bonahala. Hobane morao Eden serpent ene ele sebopuwa. O ne a tshwana le motho. O ne a tshwana le monna. Satan a nka monyetla ho serpente ka ho mosebedisa bakeng sa Eva. Mme Modimo a fedisa seo serpent. Haho phoofolo e nngwe eka atamelang motho. Empa tshenyeho e teng moo.

Jwale ha re fihlile bohole bo bokana, ha re ke re leke ho sebedisa boko ba hao ka tsela ena hona ke hwa bohlokwa ho kaya ho `thuto ya peo ya serpent' jwalo kaha ke. Re qala ka difate tse PEDI hara tshimo. Sefate sa Bophelo ke Jesu. Sefate se seng sona ke Satan hobane o tlile a tlisa tholwana ya sefate. Jwale sefate, re ya tseba hore bobedi difate dinale kamano le motho ha hone hose jwalo dikabe disa bewa moo. Dilokela hore dibile le kamano bophelong ba motho le mmoho ho Yena ka sebele kapa reka se ikenye ho Modimo. Sena ke nnete ho fihlela mona, na haho jwalo?

Jwale Lentswe le tswile PELE ho ho thewa hwa lefatshe Modimo one a tlo arola Bophelo bo sa feleng le motho. Baefese 1:4-11, "Ka moo Ore kgethetseng ho Oona pele lefatshe le thewa, hore re halalele le ho hloka sekodi pela Hae bakeng sa lerato: Hobane leratong la oona one o rere ho re bea ba lokileng pele lefatshe le thewa ka Jesu Kreste ho Yena, ka ketso ya ho ithatela hwa oona, etle ebe kganya ya boithatelo ba oona, o o re hauhetsweng ka Moratuwa wa Hae. Ke ka ho Yena re nang le topollo ka madi a Hae, tshwarelo ya dibe, ka monono wa mohau wa Hae; Wa re tsebisa sephiri sa thato ya Oona ka boithatelo ba oona; ka moo o neng o ithatele ka teng hore etlere nako tse beilweng ke Oona hadi phethehile: O tle o bokellele tsohle ho Kreste, leha e le tse lehodimong, le tseleng lefatsheng e sita le lehodimong: Hape ke ka ho Kreste re entsweng lefa la ona, kamoo re neng re reretswe pele ka teng ka tsela ya eo ya sebetsang dintho ka moo a rerang ka teng ka phello ya thato ya Hae." Tshenolo 13:8, "Mme setla rapelwa ke bohle ba ahileng lefatsheng (Satane) bao mabitso a bona a sa ngolwang Bukeng ya Bophelo ya konyana e hlajuweng pele lefatshe le thewa." Empa bophelo bo kase kgone, mme bokase kgone, ha ho ka moo boka kgonang haese ka "tsela eo Modimo aentseng ya nama. " Ena ene ele tsela ya ho etseha feela. Sena ene e lokela hoba ya mohau wa Hae. Ene ele leano la Pholoho. Ene ele leano la pholoho. Jwale mamela ka hloko. "Modimo jwalo ka mopholosi, ho ne ho hlokahala hore a etse jwalo hore pholoso ya Hae lebaka la seo ke lena. " Sena ke dipersente tse lekgolo tse lokileng le makgolo a Lengolo jwalo kaha ele ka moo ho bolelwang ka teng ho Baroma 11:36, "Hobane ntho tsohle ditswa ho Yena, DIEME KA YENA: mme dietsetswa Yena KGALALELO ya hae ka ho sa feleng. Amen." Motho one a sa kgone hotla ho nka Sefate sa Bophelo mahareng a tshimo. Bophelo boo Bosafeleng boeba nama pele. Empa pele Modimo a pholosa ka ho pholosa moetsadibe, O lokela ho tsosa motho ya tla fetoha sebe. Motho, o lokela ho wa. Ho wa ho ka hlolwang ke Satane, O LOKELA HOBA NAMA HO KAWA. Satan o lokela hotla ka nama le yena. Empa Satane ha a kgone hotla ka nama jwalo ka Kreste o tlile ka nama ho rona ho boloka baileng bawa. Empa hone hole teng, serpent, a atametse ho motho hoo Satan a ileng a kgona ho kena ho phoofolo eo mme hara phoofolo eo o ne a ka kena ka phoofolong ho kaetsa hore motho awe, mme a etsa hore a kenye peo ya hae ho motho ka tsela eo, esita jwalo ka ha Jesu atlatla ka tsatsi leleng ho kenya peo ya Hae ka lelokong la motho, hara mmele, e sita leka ho etseng tsohong mmele wa rona otla tshwana le wa Hae. Seo aneng a se etse kwana tshimong ele leano la Hae. Mme ha Satan o tlisitse seo feela eneng ele sa bohlokwa ho ya ka leano la Modimo, yaba motho ha asa kgona ho kena ho fumana Sefate sa Bophelo. Lehoka. E ne e se nako. Empa phoofolo (phoofolo ya hlola howa haho yaba jwalo? ha diphoofolo dihasane) madi a yona a ile a hasanywa hohle Modimo o nale kopano hape le motho. Jwale ha Modimo a ne a ratile ho hlaha nameng, mme ka botho otla boloka howa hwa motho mme arefa ho abelana Bophelo bosafeleng. Hang ha o bona sena, o ka utlwisisa peo ya serpent e tsebahalang ele apole ya Eva eo a e jeleng. Tjhe, ene ele kopano ya botho eo eleng peo.

Jwale ho araba potso eo e botswang ke, mme batho ba mpotsa, "Ha Eva a wa ka tsela e jwalo, Adam yena o ile a etsang, hobane Modimo o ile a beha molato ho Adam?" Ho bobebe. Lentswe la Modimo lena le Modimo lehodimong ka ho sa feleng. Pele lehlohlojane la lerole le etswa ke ha lese le le teng Lentswe lena, Lentswe leo (Molao wa Modimo) ene ele HANTLE JWALO KAHA HO BOLELWA KE BIBELE. Jwale Lentswe lere ruta hore mosadi ha a tlohela monna wa hae ho nkwa ke emong ke sefebe mme ha a sa nyetswe mme monna ha asa loketse ho moamohela. Lentswe leo lene le nepahetse hotswa Edene jwalo kaha le ne le bolelwa ke Moshe ale ngotse molaong. Lentswe le ka se fetohe. Adama o ile a moamohela yena. O ne a tseba hantle seo a neng a se entse, empa oile a etsa seo. E ne e le karolo ya hae, o ne a ikemiseditse ho ka nka molato wa hae mahetleng a hae. O ne a kase molese. Jwale Eva a kgothatswa ke yena. O ne a tseba hantle hore o etsang. O ne a tseba hantle hore ho tla etsahalang ka leloko la motho, mme oile a rekisa leloko la motho ho sebe ka baka la Eva, hobane ane a morata.

Ka tsela e jwalo ho ile hwa tswalwa bana ba babedi. Bara bao e neng etlaba bontata leloko letlang le neng le esobe teng. Mme ha re sheba rekoto ya bona e reng? Bala rekoto ya bona. Juda 14, "Mme Henoke le yena, wa bosupa ho tloha ho Adam, o porofetile ..." Genese 5 ke kgaolo e bolelang tshibollo ya Enoch. Efana hantle ka leloko, 1. Adama, 2. Setha, 3. Enose, 4. kenane, 5. Mahalaleele, 6. Jarede, 7. Henoke. Hlokomela Kaine ha a hlahelle moo. Mola wa Adama a tsamaya jwalo ho fihla ho Setha. Ha Kaine e ne e le ngwana wa Adam, molao wa ho tswalwa o ne otla hlahisa Kaine hona letotong leo. Mme ho hlokeha hore Genese 5:3, e re, "Adama a phela lemo tse lekgolo le mashome a mararo, mme a itswalla mora ya tshwanang le yena, ya tshwanang le yena, mme a mmitsa Setha." Haho moo Lengolo lereng Kaine o ne a tshwana le Adam, jwale ha e ne e le mora wa hae, hobane molao wa tlhahiso o tlisa ho tshwana. Mme re lokela hore e be re bona se etsahalang ho Genese le Luka, Kaine ha a hlahelle moo. Ha Kaine ene ele mora wa Adam ho ne ho lokelwa ho bua ka yena nqenngwe, "Kaine, eo eneng ele mora Adam, e neng e le mora wa Modimo." Ha e bolele jwalo HOBANE E KA SE TJHO SEO.

Ka nnete ho tloha kgale ha e sa le banna: e mong e le wa Moya wa Modimo Setha mme e mong a sena bomodimo jwalo ka Kaine. Mme ho ya makatsa, empa ke nnete, bona barutwana bao ha ya kgona re jwetsa hore hotla jwang Kaine e ne e le motho ya sa tshwaneng le Abele le Setha bao e neng e le ba semoya, ba Modimo. Hantle feela, Kaine o ne alokela hore e bile wa semoya jwalo ka Abel eseng hanyane, le Setha le ho feta moo, mme hantle feela hoya jwalo hobane hoya jwalo ka mengwaha e bile kamehla e ne e tloha ho Modimo. Empa tjhe, Kaine o tla ka bonyane jwalo ka ha ho hlaloswa ka baka leo Modimo le Lentswe.

Jwale ha se ke se tsejwe: Lengolo ha le bapale ka mantswe. Leha ekaba rekoto efeng ya mahlo a tlotsitsweng ho ka bona. Le teng moo ka lebaka. Lentsweng leo ho hlaloswa tjena, Genese 3:20, "Mme Adama a bitsa mosadi wa hae Eva; hobane ke mma ba utlwang." Empa haho kamoo Lengolo lereng Adama ke ntata ba utlwang. Ha hose ka moo ho ka bolelwang ka teng ho Genese 3:20, hobaneng ha hoka bolelwa hore Eva ke mma bohle, mme haho buuwe ka Adama? Lebaka ke hobane leha Eva e le mma ba utlwang, Adama e ne e se ntata ba utlwang.

Ho Genese 4: 1, Eva are, "Ke itswalletse monna hotswa ho Modimo." Ha a bue ka Adam hore ke ntate wa Kaine. Empa ho Genese 4:25, ore, "... Hobane Modimo, are, ke hobane Modimo o mphile MORA EMONG, BAKENG SA ABELE, ya bolauweng ke Kaine." Ha a re Modimo o MOFILE PEO E nngwe --e neng e tlaba Kreste, hobane o se a FILE. Mora enwa, Setha, o ne a FUWE bakeng sa Abele. Oile a hopola mora wa hae ya neng a moneuwe ke Adama; ha asa hopola Kaine hobane o tlile ka serpent. Ha are ENNGWE PEO bakeng sa Abele, o re Kain o ne a fapane le Abele, hobane habane ba le bana ba ntate a le mong one atlare, "ke ekeleditswe E NNGWE HAPE PEO.”

Ha ke dumele seo ke se utlwang, ke ntho e makatsang hore ka Hlakubele 1, 1963, lebaka la BOPHELO le bolela hore hohang. Jwale ke ya dumela hore dipsychiatrists hadi dumellane, empa ke. Ho tshaba noha ha se lebaka hakalo empa e le ho loma ha yona. Ha e ne e le tlwaelo e ne e le jwalo ka tshwene kapa ntlo ya tau. Kelello tsa bona didula dile noheng. Ho ka bitsa dinoha tseo jwalo ka thobalanong. Hona ho bile ka mengwaha ho bonwe ka mengwaha moloko kamora moloko ka ntho ele nngwe. Dinoha di bile mme ditla dula ele tse shebehang kamehla. Noha ha esale entse esa loka. Ebile phallic symbol hara mengwaha ngwaha. Hantle feela jwalo ka Tshimong ya Edene jwalo kaha ho hlaloswa, re fumana serpent mohlodi wa bobe.

Ho tlwaelehile melokong e meng e se nang meetlo hore noha e bolela thobalano hangata ba bontsha ka kamano. Thuto ya thobalano e tlisa ntho tse ngata. Jwale ke rata ha batho baya bopeha, ka hobona haba ya ruteha haba bale Bibele. Empa leha pale ya morwallo eya tsebahala lefatsheng, jwale nnete ena e jwalo ya howa hwa motho. Ba tsebile se ileng sa etsahala tshimong ya Edene.

Jwale hona mona ho na le motho ya tlo mpotsa potso ena: Na Modimo o itse Eva a hlokomele serpent kapa serpent e ne e tla moqhekanyetsa? Jwale mamela, Modimo o ne a sa lokela ho bua ka setla e tsahala. Fumana feela ntlha ya pale ena. O ile a fumana Lentswe. Ha a ya lokela ho nka karolo TSEBONG. Nka karolo BOPHELO. BOPHELO ENE ELE LENTSWE LA MODIMO. LEFU ENE ELEHO HONG LE HO HONG HO NENG HOSA TSWE LENTSWENG. Odumelletse LE LE LENG LENTSWE ho fetoha mme hantle ha Satane a se a motshwere. Modimo o ne akare, "Se nke tse ngata ditholwana sefateng ho na le tseo o tlang ho dija. " Satane o ne atlare, "Sheba, hono ho lokile. O ya bona ha o nka tse ngata ditla bola. Empa ena ke e nngwe tsela ya ho fetola tholwana ena ka nako yona eo o ka nka kamoo o ka kgonang. Jwale o ya bona, o kaba le tsela ya hao hape ka nako yona eo. " Satane o ne atlaba le nnete. Ya nang le molato NTLHA ELE NNGWE ya molao e robeha KAOFELA molao. Se bapale ka Lentswe. Ke hantle se ileng sa etsahala Efese ya Mongwaha pele o ka ka 170 A. D.

Mme sefate se ile sa hlahisang? Sefate sa tsebo se hlahisa lefu. Kaine o ile a hlahisa lefu. Ya mobe a bolaya ya lokileng. E beha sebaka. Etla boloka seo ho fihlela nako e fela jwalo kaha baporofeta ba buile.

Sefate sa tsebo se ile sa hlahisa banna ba bohlale haholo; banna ba diphetoho. Empa tsela tsa bona ke tsela tsa lefu. Tsela tsa Modimo diphahame, dilebile tlhahong ya Modimo, ka mamello e kgolo e lebile ho Modimo, ho nka nnete ho nale ho tsebahala. Peo ya serpent e tlisitse kgohlang, ntho tse ntle, ka tsona tsohle ha hlaha lefu. Mollo wa bona wa sethunya le atomic bombs di ya bolaya ntweng; mme ka kgotso mechanical inventions, tse jwalo ka dikoloi, dibolaya bongata ka nako ya kgotso kopano ya ntwa eya senya nakong ya mathata. Lefu le tahleho ke ditholwana tsa bona.

Empa ke badumedi. Badumela ho Modimo. Batshwana le ntata bona, diabolose, mme baholo ba bona, Kaine. Bobedi bo dumela ho Modimo. Ba ya kerekeng. BA BAPALA KA NNETE koro e kopanale lehola. Mme ba senyehile mme bahlahisa peo ya Banikola tumelo ya teng. Bahasa tjhefu ya bona hohle peo ya Modimo, Kaine o ile a bolayae Abel. Ha ho tshabo ya Modimo ho bona.

Empa Modimo ha a lahlehelwe ke ba hae. O ba boloka e sita leka mohla, mme o ile a tshepisa seo matsatsing a ho qetela O tla ba tsosa.

QETO


"... Ya hlolang Ke tla moneha hoja Sefate sa Bophelo, Se hara paradise ya Modimo." Ke mohopolo o hlasimollang ana. Sefate seo sa Bophelo se hara Tshimo ya Edene sesa kgoneheng ho atamelana ka baka la ho wa hwa Adama se newa ya hlolang. Lerumo la lengeloi le benyang le ne le katile. Empa lene le le Madi e leng Madi a Konyana. Ha reke re nahane feela hore hobaneng ha Sefate se ile sa hanelwa Adama le leloko la hae empa sa lokollelwa ba morao tjena.

Maikemisetso a Modimo ho mmopo wa Hae, motho, ke ho tiisa Lentswe la Hae. Ho Genese, Adama o ne a neilwe Lentswe ho phela ka lona. Bophelo ba Lentswe etlaba tiiso ya Lentswe. Ke nnete haho jwalo na? Empa na Adama o ile a phela ka Lentswe? Tjhe, hobane o ne a lokela ho phela KA LENTSWE LE LENG LE LE LENG, o ile a hloleha ho boloka Lentswe leha e le ha nyane. Mme hwa hlaha Moshe. E ne e le monna ya matla ha kakang. Empa a hloleha le yena hophela ka lona, mme moporofeta eo, ponahatso ya Moporofeta ya Moholo ya tlang, a hloleha ka bohale ho Boloka Lentswe. Mme ho ne hole teng Davida, morena e moholo wa Israele, monna ya neng ale pelong ya Modimo. A hloleha ka baka la bofebe, ha ane a lekwa. Empa hona jwale, botlalong ba nako, hwa tla Emong, Hlooho, e sita le Jesu, Ya ileng le Yena a lokela ho lekwa ho bona hore na le yena o ne atla phela KA LENTSWE LE LENG LE LE LENG le tswang molomong wa Modimo. Mme ke moo Satan a hlolehileng. Hobane ke mona O phetse ka hore "Ho ngodilwe," le Bojohle ba Modimo ha bo itlhahisa hwa Modimo ka Lentsweng. Mme e ne e le enwa ya entsweng ya fuweng sefapanong, jwalo ka Konyana e Phethehileng bakeng sa sehlabelo se phethehileng. Mme `sefate' O ile a fumana maqeba ho ya lefung, hore re, ka Yena hobane, re ka ja Sefate sa Bophelo, mme mpho eo ya Bophelo e neuweng ho ka hlola, mme a bonahatsa Lentswe le Phethahetseng la Modimo.

Mme hobana Bara ba Modimo, bahlolang ka Yena, ba fuwa tokelo ya paradise ya Modimo, mme kopanelo ya Jesu Kreste. Haho hlole ho bile le karohano hape. O ile a tshwarella, Monyaduwa wa Hae o tla tsamaya. Ke eng ha seo, O arolelana le baratuwa ba hae kopanong ya Hae. Tse patilweng di ya bonahala. Tsa lefifi ditla bonahala. Re tla tseba jwalo kaha re tseba hona jwale. Mme re tla tshwana le yena. Sena ke lefa la Bahlodi ba hlotseng ka madi a Hae ba fana ka Bopaki ba Jesu Kreste.

Re hlolohela tsatsi leo ka matla leo re tla otlollwa hantle, mme re tlaba le yena, nako e senang ho fela. Ha letsatsi leo leke le bonahatswe, mme ha reke re jale peo ya nnete mme re bontshe hore re lokela ho ya arolelana le yena.

"Ya nang leditsebe, ha a utlwe seo Moya o se bolellang dikereke." Ho tshosa ha ka kang hore mongwaheng ona batho ha ba batle ho mamela seo Moya o se bolelang.

Empa ba kgetha ho mamela batho. Empa re leboha Modimo, mengwaheng ya ho qetela ho tla nyoloha, Monyaduwa wa Sebele wa matsatsing a ho qetela, mme o tla mamela Moya. Ka nako eo ya lefifi mme kganya e tla tjhaba Lentswe mme re tla kgutlela nakong ya Pentecosta ho amohela Morena Jesu Kreste.