Mengwaha Ya Kereke - Kgaolo ya 02 (00-0002)

KAROLO YA BOBEDI


PONO YA PATMOS


Tshenolo 1:9-20

Johanne ho Patmos

Tshenolo 1:9 "Nna Johanne, kele ngwanabo lona ya abetsweng matshwenyeho le lona, le mmuso, le mamello ho Jesu Kreste, ke ne ke le sehlekehlekeng sa Patmos, bakeng la Lentswe la Modimo, le ka ho paka ka Jesu Kreste.”

Karolo ena ya tshenolo ya motho Jesu Kreste e ne e newe Johanne ale sehlekehlekeng sa Patmos. Sehlekehleke sena se senyane se dimaele tse ka bang mashome a mararo ho tloha ho Asia Minor lewatleng la Aegeane. Se na le majwe le dinoha le mekgodutswaane le diphepheng le boleng bo fatshe ka tsela e makatsang, sene se sebediswa ke Mmuso wa Roma jwalo ka koloni e le tulo ya dinokwane, makgoba a dipolotiki. j. j.

O tla hlokomela hore Johanne one a ngolla bakreste jwalo ka moena matshwenyehong. E ne e le nakong eo bakreste baneng ba tshwenywa haholo kapa kereke. Tumelo ya bona e ne e se feela"ho bua kgahlano" empa batho ka bo bona ba ne ba bolawa. Le Johanne one ale moo jwalo ka ba bang ba dimillione baneng ba sotlwa ka baka la Lentswe la Modimo ka baka la bopaki ba Jesu Kreste. Ha ba ne ba motshwara ba lekile ho mmolaya ka ho mopheha ka hara oli hora tse kabang mashome a mabedi a nang le metso e mene. Empa balaodi ba se nang mohau ba ile ba moisa sehlekehlekeng sena sa Patmose jwalo ka moloi. Empa Modimo o ne a na le yena, o ne atla kgutlela morao Efese moo atla tswella ka boruti ba hae ho fihlela nako ya hae ya ho tsamaya lefatsheng.

Pono eo Johanne a e boneng e nkile lemo tse pedi, A. D. 95-96. ke pono e hopolwang ho feta pono tsohle ka Lentsweng. Buka kaofela e beuwa ka di simbolo, ka tsela e jwalo e fetoha ntho ya ho ngangisana le ho qosa. Ho na ho e tsa hore e be thata ho utlwisisa le ho utlwa taba e na ho ba e balang kapa ba mametseng ho maqephe a teng.

MOYENG KA TSATSI LA MORENA


Tshenolo 1:10, "Moya waka wa nkwa ka tsatsi la Morena, mme ka utlwa ka moraka Lentswe le leholo le kang la terompeta.”

"Kene kele Moyeng. "Na seo ha se se setle? Jo, ke rata seo

O ka bitsa seo mantswe a o feela, "Bo johle ba bophelo ba mokreste" ha re tla phela jwalo ka bakreste, re lokela hoba Moyeng wa Hae. Johanne one a sa bue ka hoba Moyeng wa hae boyena. Seno sene se ke ke sa tlisa dipono, e lokela hoba Moya wa Modimo o bang le rona, hape, ntle ho moo maiteko, ohle a rona a fokola. Paulose o re: "Ke tla rapela Moyeng". Ha ho na le ntho e nngwe e tlang ho e tsahala e ntle e lokela ho senolwa ka Moya, e netefatswe ke Lentswe. Jwalo kaha Johanne a ne a bonaletswa seo ka hoba Moyeng, pele a bonaletswa Jesu ka botjha, re lokela hoba Moyeng pele reka kgona ho bona tshenolo eo Modimo a ebeha ho rona hore re ka kgona hoba Moyeng oona oo.

Sheba tseleng ena. Kaofela bongata bo bala lengolo lena la Diketso 2:38 "Bakang mme le kolobetswe Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla a mohela Moya o Halalelang jwalo ka mpho, "e tswella hantle feela. Ha ba e bona, ka hoba Moyeng, ha feela ba batla ho fumana Moya o Halalelang, ba tlameha ho baka le ho sokoloha pele mme ba kolobetswe lebitsong la Morena Jesu Kreste, mme Modimo o lokela ho ba tlatsa ka Moya o Halalelang ho ya ka Lentswe la Hae. Ha ba batle ho kena Moyeng ke ka hoo ba sa kgone ho bona ho ya ka Lentswe. Rapela Modimo bakeng sa tshenolo ya Hae ya Moya. Ke bohato ba pele, kena Moyeng.

E re ke hlahise hlahiso e na. Ha ke re o hloka phodiso. Lentswe lereng? Jwale, re e badile ka makgetlo a mangata taba ena, empa ha re ya kena Moyeng ha re bala taba ena. Na re kopile Modimo Moya wa Hae ho re ruta na, ha re entse seo re lokela ho bitsa ba holo ho bolela dibe tsa hao, wa tlotsuwa. Sena seka setle hang, empa Moyeng, o hohle. Haho lekgotla le leng le teng la boipiletso. Mme ntho tsohle diile tsa fumanwa. O SEKE WA YA HO DIKETSO PELE. KENA MOYENG PELE EBE O KENA HO DIKETSO E BE O LEBELLA MODIMO O TLA ETSANG.

Na o kile wa hlokomela hore Lentswe le kena nthong tsa lefatshe? Ba ya dipapading tsa bolo, dipapading tsa bona le metjekong ya bona. Ba kena Moyeng wa tsona. Ha ba dule moo jwalo ka dipalesa, jwalo ka dipatsi tse o melletseng. Ba kena hantle hara dintho ebe ba fetoha karolo ya tsona.

Empa, ba hloile jwang bakreste ho kena Moyeng wa Modimo o Lentsweng. Ba re bitsa ka mabitso a mangata kapa bahalaledi ba thethehang. Ha ho letho seo ba ke keng ba se lesa ho bontsha lehloyo ho lona. Empa o iphapanye seo. O ka se lebella seo, o tseba hore se tswa kae, kena feela Moyeng wa thapelo.

Meya ya rona e hlwekile. E metjha. Ke nnete. E hlaphohetswe empa ke ya nnete empa ho se letho, o tletse thabo ya Modimo. Bakreste ba thabele hoba ho Modimo mona lefatsheng le bakreste ke batho kaofela, ka bobedi ba na le maikutlo ho Morena wa Kganya le Lerato la Hae, jwalo ka ha lefatshe lekgotsofatsa nama.

Mme o hopole hore Johanne o ne a le Moyeng ka tsatsi la Morena. Oho, ... ke e na temana e hlileng e hlola ho hong. E seng hore e hloka, kapa e lokela, ba bang haba bone hore na le bolelang Lentswe lena.

Jwale re bona monna e mong ya lokileng a bitsa tsatsi la Morena, Sabbata, leo e leng Moqebelo ho ya ka bona. Ho boetse ho na le ba bang ba bitsang letsatsi lena Sontaha, letsatsi la pele la veke. Empa e kaba jwang le leng la matsatsi a na hobane Johanne o bile Moyeng ntho e ka etsang lemo tse pedi ha a newa poono tseo. Jwale seileng sa etsahala ke sena Johanne o ile a nkelwa letsatsing la Morena le tlang hobane o nkuwe ka Moya. Empa ha jwale, ha re phomotse mehopolo ya rona. Bibele e bua ka tsatsi la Morena le tlang, mme Johanne o bona letsatsi leo letlang la Morena, ha re fumane seo eleng letsatsi la nnete la Morena kajeno.

Jwale kaha re tseba ho tswa Testamenteng e ntjha, HA SE HO boloka letsatsi le itseng. Ha rena taelo e re laelang hore re boloke Moqebelo jwalo ka Sabbata, kapa harena taelo ya ho boloka tsatsi la pele e leng Sontaha. Ke lena letsatsi la phomolo. "E leng phomolo" Baheberu 4:8 "Jwalo ka ha Jesu A fane ka phomolo (letsatsi la phomolo) e kabe Asa bua ka tsatsi le leng bakeng sa phomolo (ho boloka Sabata) ho batho ba Modimo. mme ya keneng phomolong, o phomotse le mesebetsing ya hae, jwalo kaha Modimo a ile a phomola le Yena. Na o utlwile moleng wa ho qetela? "Modimo o ile A phomola le yena" Modimo O ile A fa Baiseraele phomolo ka tsatsi la bosupa hoba Sabata sa bona, ho phomola ho tloha mesebetsing ya Hae eo a e E ntseng lefatsheng. Le tsohle tse ho lona yaba o ya e ma ho bopa. A phomola mesebetsing ya Hae. A phomola. Ho ne hole hotle haholo ha ane a kgethile letsatsi la Sabbata hore motho a phomole ka nako e nngwe, ho boloka letsatsi leo. Kajeno halofo ya lefatshe e kganyeng ha halofo e le lefifing, ho ka se sebetse hohang. Empa e le ngangisano ya tlwaelo.

Ha re shebeng Bibele e reng ka Sabbata ya phomolo. "Hobane ya keneng phomolong" Keno ena ha se keno feela, empa ho dula phomolong. Ke phomolo e sa feleng eo eleng tsatsi la bosupa ke mofuta. Supa ke phetheho "robedi ke tsatsi la ho qala hape" Tsoho ya Jesu e bile ka tsatsi le qalang la beke, e refa bophelo le Sabbata e sa feleng. Re ya bona hore na ke hobaneng ha Modimo a sa fana ka letsatsi le otlolohileng la Sabbata (phomolo). Re kene "hare"mme re lokela ho dula phomolong, seo Baiseraele ba sakang ba dula ho lona, eo eleng karolo ya nnete eo re e thabelang. Hobaneng ha re ya lokela ho ya serithing re nale ntho ya nnete jwale?

Re fumana phomolo jwang, a tswella Sabbata, ba pitsong ya Jesu. O re: " Ho Mattheu 11:28-29, "Tlong ho Nna, lona bohle ba kgathetseng ba imetsweng mme ke tla le imolla mme ke lefe phomolo (kapa ho boloka Sabbata eseng letsatsi, empa bophelo bo sa feleng, Sabbata) . I nkele joko yaka, mme o ithute ho Nna; ... hobane ke mosa le pelo nolo mme letla fumanela meya ya lona phomolo. Ha se lebaka hore o ile wa imelwa ha kae dibeng tsa hao kapa o bile le dilemo tse leshome, lemo tse mashome a mararo, kapa lemo tse mashome a mahlano, kapa ho feta e tlo ka boima boo ba hao, mme o tla fumana phomolo ya Hae (Sabbata sa nnete) Jesu o tla o neha phomolo.

Hantle ntle ke efeng phomolo eo Jesu a tla o fa yona? Isaia 28:8-12. "Hobane ditafole tsa bona ditletse mahlatsa le ditshila tse sa siyeng sebaka. O tla ruta mang bohlale; o tla utlwisa mang thuto? Hleka ke bana ba sa tla kgweswa, kapa ba tlositsweng letsweleng. Hobane ke molao, hodima molao, taelo hodima taelo, hanyenyane mona hanyenyane mane. Ka baka leo ke ka melomo e kokotletsang le ka puo ya basele a tlang ho bua le setjhaba sena. O ne a ba boleletse are: Mona ke nqalo ya phomolo (Sabata) le baballe batho bakgathetseng ka phomolo; mona ke nqalo ya kgatholoho, empa se hanne ho utlwa"Ke ena eya porofetwa mona kaho Isaia. Mme ke ena ka mora lemo tse 700 nakong ya Pentakosta bane ba tlatswa ka Moya o Halalelang hantle feela jwalo kaha ho bile jwalo ho boletswe. Ke Sabbata ya sebele eneng e tshepisitswe.

Ho bolelang hore nakong eo ba neng ba tlatswa ka Moya o Halalelang ke ha ba phomola mesebetsing ya bona ya lefatshe, diketso tsa bona tsa lefatshe, mesebetsing ya bona ya bodiabolose. Moya o Halalelang o nka sebaka maphelong a bona. Ba kena ho phomoleng. Ke eo phomolo ya hao. Ke eo sabata ya hao. Bosafeleng ba tlatsuo ka Moya o Halalelang. Ke kemiso ya hao, mme Modimo a etsa. Ke Modimo ketsong tsa ho loka ha Hae le thabo.

Ha nke ke etse mohlala ka ntho e nyane ka Boramoqebelo ba hlalosang hore re etsa phoso ka ho kopana ka tsatsi le fosahetseng la beke eleng Sontaha. "Ka Sontaha ho kopana batho bohle ba metse meholo le bamahaeng, ho ka bala mangolo le ditaba tsa baapostola ha nako e ne e dumela. Ha palo e fedile, moetapele o ne a fana ka tekanyo ya tseo tsohle. Ka mora se na rene re ema ka maoto re rapele jwalo kaha se re hlalositse, bohobe le wyne di ne di bewa pela rona ha re lebohile le dipotso tsa phutheho, " Amen. "E be dielemente diya etswa ka bonngwe ebe dinkuwa ke madikone horeng tseo dine dile siyo. Ba ne ba ntsha ka bonngwe ka boitelo se seng le se seng seo baneng ba nale sona mme ba se nehe moetapele ho arolela bafutsana, bahlolohadi, makgoba le batho feela ka ho rata." Ho tjhong hore bana ba neng ba ntse ba bolela hore kereke ya pele e moetlo wa Bajuda ka kopano letsatsing la ho qetela la beke ba iphapanya hore history e reng, mme habana tiiso ya seo.

Oho, batho bao bane ba lokela ho tla ho Yena ho fumana phomolo. Ho na le sello pelong tsa ba bangata bakeng sa phomolo eo empa ha batsebe karabo ya sello seo sa bona. Jwale ba leka ka hohle ho boloka tumelo ka ho boloka matsatsi a mang a itseng kapa ho amohela mekgwa ya mekgatlo le tsela tsa yona. Le ho hloleheng ha bona, mme bongata bo qale ho nwa, ho etsa manyala ana ohle, le ntho tsohle tsa mmele, ba nahana hore ka ho etsa ntho tsa lefatshe lena ba tla fumana phomolo. Ba ya tsuba le ho nka dipilise ho lokisa kelello. Empa haho phomolo nthong tsa lefatshe. Bahloka Jesu. Ba hloka tokollo ya lehodimo, phomolo ya Moya.

E be bongata ba bona boya kerekeng ka Sontaha. Ho lokile hoo, e sita le moo haba tsebe hore na baka tla jwang ho Modimo le ho Motlotlisa. Jesu o itse ho Motlotlisa ka nnete ke ho motlotlisa Moyeng le nneteng, Johanne 4:24. Empa ke mokgwa o feng wa ho motlotlisa o o fumanang ka hara dikereke.

Hoo ba tsebang ha nyane ka Modimo ba bileng ba beile Santa Clause ho Keresemese le dimmutlanyana ka Easter? Ba se fumane kae seo? Ba se fumane ho mapagane mme ba se etsa karolo ya kereke eleng thuto. Empa ha e mong a fetohela ho Modimo mme a tlatswa ka Moya o Halalelang o lokoloha nthong tsohle tseo. O na le phomolo moyeng wa hae. A qale ho phela, a rate Modimo le ho Mororisa.

Ha re kgutleleng ho lengolo la rona. Re se re tseba jwale letsatsi la Modimo ke lefeng jwale. Ha e se Moqebelo kapa Sontaha, ke lefeng? Jwale ha re e beha ka tsela e tjena. Kajeno ha se letsatsi la Modimo.. Lena ke letsatsi la motho. Ke mesebetsi ya batho, diketso tsa batho, kereke ya batho, tsela ya motho ya ho rorisa, ntho enngwe le enngwe keya motho hobane ke lefatshe la motho (cosmos). EMPA LETSATSI LA MODIMO LE YA TLA. E, ke nnete. E hlile ke nakong ena ya tshenolo ya Jesu Kreste, ke nakong eo Johanne aileng a nkelwa Moyeng ka lona a ba a iswa ka Moya letsatsing la Morena letlang. Letsatsi la Morena le tlatla ha letsatsi la motho le se le fedile. Mebuso ya lefatshe le na etla fetoha mebuso ya Modimo. Letsatsi la Morena ke mohlang kahlolo e hlahang, mme kamora moo ho hlahe nako ya dimillione. Ha jwale lefatshe le etsa seo le se ratang ka mokreste. Ba mmitsa ka mabitso bitso, ba tshehisa ka yena. Ho tla ha tsatsi leo ba tla lla le ho swaba, hobane hotla hwa Konyana ke letsatsi la kahlolo. Ke nako eo balokileng batla thabela ho loka le Kreste. Hobane ba sa lokang batla tjha mollong hoba molora. Malakia 4:3, "Letla hatakela ba bolotsana, hobane batlaba jwaloka molora ka tlasa maoto a lona, tsatsing le tla etswa ke nna, hobolela Jehova wa makgotla ".

LENTSWE LE TSHWANANG LE TEROMPETA

Tshenolo 1:10, "... Mme ka utlwa ka morao ho nna Lentswe le leholo le kang la terompeta. "Johanne o ne a le Moyeng, mme ha ale Moyeng o ile a bona letsatsi le leholo le letle la Morena Jesu Kreste le matla ohle a Halalelang. Bokamoso bone bo tlo bonahatswa ho Johanne. Johanne ha a ka a re ke terompeta. Lene le tshwana le terompeta. Jwale terompeta e ne e lla e ne e nale hohong. Ke pheto, molaetsa wa Morena, hotla ho batho. O letsa terompeta. Ke pitso ya potlako. Batho ba bokana ho mamela. (Iseraele one a kopanywa ka mehla ka terompeta).

Ntho e nngwe ya bohlokwa e ya etsahala. "E mamele". Jwale lentswe lenale modumo kapa tshwanelo e kang ya terompeta. E ne e hlwekile e matla, le ho tsoha. Oho, re lokela ho utlwa Lentswe la Modimo jwalo ka Johanne a ile a le utlwa le le jwalo ka terompeta, hobane ke 'Terompeta ya Evangedi' e duma jwalo ka Lentswe la terompeta' hore hlokomedisa, le ho lokisetsa letsatsi le tlang lefatsheng.

TAELO YA HO NGOLA


Tshenolo 1:11, "Lere, Ke nna Alfa le Omega, wa pele le wa morao: Se o se bonang o se ngole bukeng, mme o ngolle kereke tse supileng tse Asia: Efese, Smirna, Pergame, Thiatere, le Sarda, le Filadelfia, le Laodisea." Ke ena taba ya Pele le ya ho Qetela, Alfa le O mega ho felletse. KAOFELA. Ale mong Modimo. Nnete le nnete ese e fihlile. Ke ntho e jwang hoba Moyeng. Are hoba boteng ba Modimo le ho utlwa Yena ... "Seo o se bonang, se ngole bukeng, mme ose romelle ho dikereke tse supileng " Lentswe le neng le tswile Lentswe la Hae tshimong ya Edene le thabeng ya Sinai le Lentswe le ileng la utlwahala hodima thaba ya Transfigaration, lene le tswa hape jwale ho dikereke tse supileng jwale ka tshenolo ya Jesu Kreste.

Ngola pono, Johanne. Etsa rekoto ya tsona bakeng sa mengwaha e tla latela, hobane ke boporofeta ba sebele BOLOKELANG HO ETSAHALA. Ngola fatshe mme o e tse hore ditsebahale.

Johanne o ile a tseba Lentswe leo. O tla tseba Lentswe la Hae ha o fela ole wa Hae.

DIKANDELARA TSA KGAUTA


Tshenolo 1:12, "Mme ka reteleha ho bona Lentswe le neng le bua le nna. Ha ke reteleha, ka bona dikandelara tse supileng tsa kgauta "Johanne ha a re o ile a reteleha ho bona Lentswe le neng le bua le yena, empa a reteleha ho bona Lentswe. Oho ho fela hole jwalo. A reteleha ho bona Lentswe le neng le bua le yena. Lentswe le monga lona ke ntho ele nngwe. Jesu ke LENTSWE. Johanne 1:1-3. "Tshimolohong Lentswe le ne le le teng, mme Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe le ne le le ho Modimo. Seo ke seneng sele ho Modimo tshimolohong. Tsohle dientswe ke Yena,"

Ha o ka feela wa bona Lentswe ka nnete o tlabe o bone Jesu. Johanne ha a reteleha o ile a bona dikandelara tse supileng. Hantle ntle e ne e le dikandelara. Mme ho ya ka kgaolo ya 20, ke dikereke tse supileng: "Dikandelara tseo o diboneng ke dikereke tse supileng." Ho emela dikereke dilokela hoba dilampi. Mme kerese e tuka ka nako eitseng mme e time. Eya shwa. Ho tlabe ho se hose letho la yona. Mme kandelara e nale ho hong ho fetang kerese ho hlolang nako ho feta kerese.

Ha o batla ho fumana taba ena hantle ya lampi, bala hantle ho Zakaria 4:1-6, "Lengeloi le neng le bua le nna la boela la kgutla, la ntsosa, jwalo ka ha ho tsoswa motho borokong. La re ho nna: U bonang? Ka re: ke bona kandelara ya kgauta feela, e nang le nkgo ya oli ntlheng ya yona, le dilampi tse supileng ka hodimo ho yona, le dipomponyana tse supileng ho enngwe le enngwe ya dilampi tseo tse ka hodimo ho yona. Le mehlware e mmedi pela yona, o mong ka ho le letona la nkgo o mong ka ho le letshehadi. Yaba ke bolella lengeloi le buang le nna kare: Ntho tseo ke eng, mongaka? Lengeloi le buang le nna la nkaraba lare: Na hao tsebe hore ntho tseo ke eng na? Ka re: Tjhe, mongaka Yaba o mpolella hore: Ke Lentswe la Jehova ho Sorobabele, le reng: Ha se ka matla le ka borena, empa ele ka Moya wa Ka, ho bolela Jehova wa makgotla. Ke ena e nngwe kandelara e entsweng ka kgauta. E dula e tuka ka ho sa yeng kae hobane e nale oli e tswang ho difate tse pedi tsa olive, e emeng ka hlakoreng lefe kapa lefe. Difate tsena tse pedi diemetse testament ya kgale le entjha, jwalo ka ha feela oli e emetse Moya o Halalelang. Lengeloi le neng le bua le Zakarea le ne lere "Seo o se bonang mona se bolela hore kereke ekase e itukise ka bo yona kapa matla a yona, empa ka matla a Moya o Halalelang."

Jwale lekola dikandelara tseo. O tla hlokomela hore di nale sejana se se holo, kapa sebaka sa ho boloka dipomponyana tse supileng ho tswa ho tsona. Sejana sena se na le oli e tsholohang ho tswa ho difate tse pedi tsa olive tse tswang ho tseo tse beilweng. Ke yona oli eo e tukang hotswa ho dipompo tseo tse supileng. Lelakabe lena ha le ya ka la tima leka mohla. Moprista one a dula a tshela oli ka sejaneng. Dilampi dine di kgantshwa ka tsela e kgethehileng. Pele mopriesta o ne a nka sakramente aletareng e neng e kgantshuwe ke Modimo.

O ya kgantsha, pele ho tsohle, lampi eneng e le kahodimo ho sejana. E be o ya kgantsha lampi e nngwe ka lampi ya pele. Ya boraro e ne e fumana mollo ho tswa ho ya bobedi, jwalo jwalo kaofela ha tsona tse supileng dine di kgantshwa jwalo. Mollo ona o Halalelang ho tswa ho sebaka se Halalelang, ho tswa ho enngwe ho ya ho enngwe, se ne se bonahatsa dikereke tse supileng tsa mongwaha kgolo. Tsholoho ya Pentekoste (ene e tsholoha hantle feela ho tswa ho Setulo se Halalelang sa Mohau) e lokisa kereke ya Hae ka mengwaha e supileng ya Kereke tsa Mengwaha kgolo, e bontsha hantle feela hore Jesu Kreste ke Yena maobane le kajeno le ka ho sa yeng kae, Modimo o sa fetoheng hohang mesebetsing ya Hae le ditseleng tsa Hae.

Ho Johanne 15. Jesu o itse, "Ke Nna sefate sa morara, mme lona le makala". Ke Yena sefate sa nnete sa Morara, se hlahang ho motso wa sebele se nang le bophelo ho sona. Jwale sefate sa Morara ha se bee ditholwana empa ke makala a beang ditholwana. Jwale hlokomela: O ka nka sefate sa lamunu, o se jale ho sa diperekise lekaleng la teng, le lemon, mme tsohle ditla beha ditholwana, mme seo se kentsweng moo sekase bee diperekisi se tla bea dilamunu. Tjhe monghadi sa di lemon setla bea dilemon, lebaka ke hore tse jetsweng moo dijetswe di nale bophelo ba sefate se seng. Ditla bea ka ho fapana jwalo hobane tsona dinale bophelo ba se seng ka nngwe. Hobaneng, lebaka ke hobane bophelo ba se seng ho tloha qalong ya sona bo hosona. Oho ditla beha ditholwana ke nnete, empa dikeke tsa beha dilamunu lekgale. Hobane hase tlhaho ya tsona.

Ke seo kereke e leng sona. Sefate sa Morara se ne se le teng ke moo ho kentsweng tsena tse ding kaofela, ba kenyeditsweng ho Baptist, ho Methodist, ho Presbatyreene Pentakoste. Mme bao bohle ke ba behang ditholwana tsa Baptist, Methodist, Pentekostal, Presbaterian. (Tholwana tsa mekgatlo tseo badihlahisang). Empa ha sefate sa morara se tlisa makala a sona, makala ana atlaba jwalo ka sefate sona seo hantle. Etlaba mofuta wa ditholwana tsona tse hlahang hona moo jwalo ka tsatsi la Pentakoste. A tla bua ka dipuo, a porofete le hoba le matla a ho senola sefate sena hantle.

Oya bona, ha a melela sefateng seo; a HLAHETSE ho sefate. Ha makala a o a mang a ne a jalwa ho sefate seo, seo a neng a ka se etsa ene ele ho medisa tholwana tsa oona, hobane ha a ya melella sefateng seo. Ha a tsebe letho ka hlaho ya seo. A kase tsebe hobane ha a hlahela ho sefate sena (Jesu) seneng se tla hlaha ka hara sona. Johanne 14:12, "Ka nnete, nnete kere ho lona ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa yena, letse fetang tsena tseo ke dientseng, hobane ke ya ho Ntate" Mekgatlo eo e laolwang ke batho ha e tswalwe ke Modimo, hobane ke Moya, E SENG MONNA, ya difang bophelo.

Ho thabisa jwang ho hopola ka dikandelara tse supileng tse entsweng ho tswa mola sejaneng. Mme ditlohile ho sejana le ho kganya eo hobane dina le tlotsuo e fosahetseng. Lenqosa la mongwaha o mong le o mong le teng mona ka hare. Bophelo ba hae bo ya tuka ke Moya o Halalelang. Bophelo ba Hae bo kolobeditswe ka ho Kreste. Bophelo ba hae bo phela bophelo bo ho Yena. O fana ka kganya efeng ya bophelo? Lona lelakabe leo leneng le tukisa lampi ya pele. Ho ya jwalo ho fihla ho Lenqosa la kereke ya ho qetela nakong ya jwale, bona bophelo boo bo ho Kereste bo ipatile ho Modimo.

Ha se hore re kgona feela ho bolela ho itswe hwa Lenqosa, empa modumedi wa sebele o dula hona moo a kentswe ka hare ho molaetsa oo. Batswa mothapong o le mong. Batswa ka sejaneng sele seng. Bashwele dinthong tsa bona, ba phela ho Kreste ho Modimo. Ba tiisitswe ka Moya o Halalelang wa Modimo. Baefese 4:30 "Leseke la swabisa Moya wa Modimo oo le tshwailweng ka oona, ka tsatsi la pholoho." Ha ho motho ya ka bantshang atleng tsa Hae. Ha ho seka tshwenyang maphelo a bona. Bophelo bo lokileng bo ka ho bona, ba patilwe ho Modimo mme ba ja Lentswe la Modimo. Satane a ka se ba ame. Esita le lefu le lahlehetswe ke bohale ba lona ho bona, lebitla le lahlehetswe ke tlholo ya lona, ho bokwe Modimo, ba nale tlholo ena ka Morena Jesu Kreste. Amen le Amen.

HA HO SA LE MOPRISTA


Tshenolo 1:13 "Mme hara dikandelara ka bona e mong ya kang Mora Motho, a apereng kobo e hohobang maotong, ya itlamileng sefubeng, ka senyepa sa kgauta."

Ke eo moo a emeng, le emong ya kang Mora Motho. Jwalo kaha lebenyane le letle o eme mahareng a dikereke. Ke letsatsi la Modimo; hobane Johanne o Mmone a eme moo, eseng moprista, empa jwalo ka MOAHLODI. Jwale Johanne 5:22 e phetheha "Hobane Ntate ha a ahlole motho le a mong, empa o neile Mora kahlolo yohle." Tshebetso ya Hae e ya ikgetha. Nako ya Hae ya boprista e fedile. Matsatsi a boporofeta a fedile. O eme jwalo ka MOAHLODI.

TSHIBOLLO YA KGANYA YA BOTHO BA HAE


Tshenolo 1:14-16, "Hlooho ya Hae le moriri wa Hae, di ne di le tshweu jwalo ka boya bo bosweu ba nku, mahlo a Hae a ne a le jwalo ka kgabo ya mollo. Maoto a Hae ane ale jwalo ka koporo e benyang, a le jwalo ka ha hoja a hlenne seboping, Lentswe la Hae le ne le le jwalo ka modumo wa metsi a mangata. O ne a tshwere dinaledi tse supileng letsohong la Hae le letona, mme sabole e ntjhotjho e leoditsweng ka nqa tse pedi ene etswa molomong wa Hae, sefahleho sa Hae se ne se kganya jwalo ka letsatsi ha lekganya ka mahlasedi a lona.

Ke ka botebo bo bo ka kang le ka boinehelo bo bo ka kang ha Jesu ane a itlhahisa ho Johanne, ha ane ale sehlekehlekeng ka baka la Lentswe, mme a bona, pono, ya tlhaloso e bonahalang. Ke pono e kakang ya tshenolo ya Hae

1. Moriri o le Mosweu jwalo ka Lehlwa

Johanne o qadile a bona bosweu ba moriri wa Hae. O ne o le mosweu, o tshwana le lehlwa. E ne e se ka hobane ele hore o tsofetse. O ho tjhe eseng jwalo. Bosweu ba o na bo ne bo bolela boiphihlelo, phetheho, le bohlale. Ya sa feleng ha a tsofale. Nako e ne e boetse ele eng ho Modimo? Nako ha e bolele letho ho Modimo, empa bohlale. Ke ka hoo Solomone a ile a kopa bohlale ho Modimo ho ahlola bana Baiseraele. Mme jwale o ya tla o tla jwalo ka moahlodi wa lefatshe. O tla rweswa moqhaka wa bohlale. Ke seo bosweu boo bose bolelang. Bona sena ho Daniele 7:9-14 "Ka ema ho fihlela diterone diba di bewa, mme moholo wa matsatsi a dula, mme seaparo sa Hae se ne sele sesweu jwalo ka lehlwa, moriri wa Hae one ole mosweu jwalo ka boya ba nku bo hlatswehileng, terone ya Hae e ne e le jwalo ka mollo mabidi a yona a ne a le jwalo ka lelakabe la mollo o tukang. Noka ya mollo e ne etswa ho yena, e matha pela Hae o ne a sebeletswa ke dikete, dimilione dine di eme pela Hae; baahlodi ba dula pela Hae; mme dibuka tsa phetlwa ke ne ke tadimile, mme ka baka la dipolelo tsa boikakaso tse bolelwang ke lenaka ka bona sebata se bolawa, mmele wa sona wa fediswa wa akgelwa mollong hore o tjheswe. Haele ka dibatana tse ding, tsa amohuwa borena, empa tsa ekeletswa bophelo ho fihlela nako le motsotso oitseng. Ka ba ka bona dipono tsa bosiu, mme bonang e mong ya kang Mora Motho a hlaha ka maru a lehodimo, a fihla ho Moholo wa matsatsi a atametswa ho Yena A newa mmuso le hlompho, le borena, hore ba mefuta yohle le baditjhaba tsohle, le ba dipuo tsohle, batle ba mosebeletse mmuso wa Hae o sa weng. Ke eo taba Daniele o mmone ka moriri oo oleng mosweu. E ne e le moahlodi a bula dibuka a bile a ahlola ka tsona. Ba mmone ka ho tshwana, ba mmone ka seaparo sa Hae sa boahlodi, a eme a hlwekile, a Halalela, a tletse bohlale, a lokela ho ahlola ka toka lefatshe hantle feela. Halleluja.

Esita le lefatshe le utlwisisa ponahatso ena, hobane ka nako e nngwe moahlodi o hlaha ka lekgotleng ho ahlola, a rwetse boya bo bosweu ba nku le kobo etelele ya baahlodi (ho tloha hloohong hantle) ho bona ka toka.

2. Mahlo a Hae e ka mollo

Nahana ka seo. Mahlo a Hae a ne a sa tutubale ka dikeledi tsa mohau. Mahlo a neng a lla lebitleng la Lazaru. O na mahlo a ne a sa kang a bona bobe mohlang ba neng ba mothakgisa empa mohaung a lla, "Ntate o ba tshwarele." Mme jwale a se ale jwalo ka lelakabe la mollo, mahlo a moahlodi Ya tla ahlola ba molatotseng. Ho tsohle a dihlotseng o ile a etsa ntho e makatsang ha a hlaha jwalo ka Mora Motho, o ne a a tisa ho lla. Empa ka mora ho lla hoo, mahlomola ao e ne e le Modimo.

Mahlo o na ao a i le a bona dipono. A ile a bona mehopolo a hlokomela diphiri tsa dipelo. Ho ne hole Modimo hara mahlo ao a neng a lla, a neng a lla a jwetsa bohle ba neng ba Motseba hore ba se Mollele ka seo a neng ale sona ... Ha le sa dumele hore ke Nna eo ya leng teng, letla shwa dibeng tsa lona" Johanne 8:24 Ha ke sa etse mesebetsi ya Ntate.

Lese ntumele. Empa ke etsa (mesebetsi ya Ntate) leha le sa ntumele, dumelang mesebetsi ... " Johanne 10:38 Jwalo ka Jeremia wa kgale, e ne e le moporofeta ya neng a lla, hobane batho bane ba sa batle ho mamela Lentswe la Modimo le ho behella ka thoko tshenolo.

Mme mahlo a o a lelakabe la mollo a Moahlodi a tukela nama yohle. E ya hodimo le fatshe ho ya ka lefatshe lohle, haho seo A sa setsebeng. O tseba diphiri tsa dipelo tsohle se seng le se seng seo motho a batlang ho se e tsa. Ha ho se patilweng seo a sa tlong ho se e tsa hore se se senohe, hobane tsohle ditsotse ka pela mahlo a Hae eo re sebeletsanang le Yena. Nahana ka seo, O tseba le seo o se nahanneng hona jwale.

Eya, ke moo A emeng jwalo ka Moahlodi ka mahlo ao a kang mollo. Nako ya mohau e tlabe e fedile. O ho, ke hore batho ba bake mme ba bake bakgutlelane le Yena mme ba batle sefahleho sa Hae ka ho loka ha hosa ntsane ho na le nako. Ha ba inkele Lerato la Hae ba le etse mosamo wa bona hobane le thibela mollo wa bohale ba Hae.

3. Maoto a kang koporo

"Maoto a Hae a ne a tshwana le koporo e bentshitsweng, e ka ane a le sebuping se hlenneng" Koporo e bolelwa ele ntho e thata haholo. Haho seo o se tsebang seo se tsebahalang hore e be moleko. Mme koporo e hlalosa Maoto a Hae a lekilweng sebuping, teko eo hoseng mang ya kileng a kena ho yona. Mme ke se lokileng hantle. Hobane koporo e hlalosa hantle Kahlolo e Nepahetseng. Kahlolo eo Modimo a etsang hore e etsahale. Johanne 3:14-19 "Jwale ka Moshe a ile a phahamisa serpent felleng, Mora Motho e ka kgona a fanyehwe jwalo. Hore emong le emong ya dumelang ho Yena a seke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. Hobane Modimo o ratile lefatshe ha kalo, o bile a le neha Mora wa Oona ya tswetsweng A inotse hore emong le emong ya dumelang ho Yena, a seke a timela, a mpe abe le bophelo bo sa feleng. Hobane Modimo o romile Mora wa Oona lefatsheng, eseng hore a hlole lefatshe, empa ele hore lefatshe le bolokwe ke Yena. Ya dumelang ho Yena ha a hlolwe, empa ya sa dumeleng o se a ahlotswe, hobane ha a ka a dumela lebitso la Mora wa Modimo ya tswetsweng A Inotse. Mme kahlolo ke yona ena. Lesedi le tlile lefatsheng, mme batho ba ratile lefifi ho lesedi, ka hobane mesebetsi ya bona ele e mebe." Numere 21:8, 9, "Yaba Jehova o re ho Moshe: Etsa serpent e tjhesang, o e fanyehe sefateng; e mong le e mong ya lomilweng, ha e sheba o tla phela, Moshe a etsa serpent ya koporo, a e fanyeha sefateng mme emong le emong ya lomilweng ke serpent, ha a tadima serpent ya koporo a phela". Iseraele o ne a entse sebe, sebe sene se lokelwa ke kahlolo. Mme Modimo a bolella Moshe ho etsa serpent ya koporo sefateng, mme motho ha a ne a sheba one a pholoswa hotswa kahlolong ya lefu.

Serpent ya koporo e ne e bonahatsa sebe sa Tshimong ya Edene, moo serpent a ileng a feba Eva teng, a entseng hore a etse sebe. Koporo e bolela kahlolo, jwalo ka aletara ya koporo mo honeng hothwe molato wa sebe o ne o lefuwa aletareng ya koporo. Ha Modimo a ne a hlola Iseraele nakong ya Elia, o ne a bonahatsa ka pula le lehodimo le e ba jwalo ka koporo. Jwale papisong re bona serpent palong e e metseng sebe se seng se a hlotswe, hobane e etswa ka koporo, e bontsha Kahlolo e Halalelang e seng e wetse hodima sebe. Mang kapa mang ya neng a sheba serpent e sefateng, o ne a amohela ponahatso ya yona, e ne e bopilwe e hlwekile e ne e bontsha Konyana eneng e hlajilwe pele lefatshe lethewa. Kahlolo e se e phethehile kgale hodima Hae e be jwalo ka sebe. Pholoso ke ya Modimo, o ile a utlwa bohloko hobane a le mong o lokelwa ke seo ho ya ka thato ya Modimo. A utlwiswa bohloko, ya lokileng bakeng sa ba sa lokang. "O lokelwa ke tlhompho, konyana ya Modimo, hobane o re lopolotse ka madi a Hao." O ile a fumana maqeba ka baka la rona, A tetekwa ka baka la rona, ka mehwabadi ya Hae re ya fodiswa, Modimo o behile makgopo a rona hodima Hae, Oile a hlokofatswa hofeta motho ofe kapa ofe. Esita le sefapanong o ile a ntsha mofufutso okang madi hotswa mmeleng wa Hae, a lebile mahlomoleng a kapele a o madi a neng a arola methapo ya Hae. Luka 22:44. "Eitse ha A le matswalong a maholo, a eketsa ho rapela ka matla, mme diphororo tsa Hae tsa ba jwalo ka madi a rothelang fatshe.

Empa ka tsatsi le leng maoto a o a koporo a tla ema hodima lefatshe. Mme e tlaba Moahlodi wa lefatshe lohle, otla ahlola ka toka le ka nnete, O tla a hlola batho. Ho kekebe haeba le se tlang ho thiba kahlolo eo. Mme ho kesebe le tshitiso ya seo.

Ya sa lokang o tla dula a sa loka jwalo, ya silafetseng o tla dula a silafetse jwalo. Ya sa fetohang o tla dula a sa fetoha jwalo, hobane ha a kaba a rata ho fetoha. Maoto ao a koporo a tla hata fatshe ka le leng a hata sera. A tla fenetha antikreste, sebata le setshwantsho sa sona mme le sohle se sa hlwekang ka pele ho yena. O tla fedisa mekgatlo ya dikereke e nkileng lebitso la hae bakeng sa feela a fihle a dihatakele pela sebata le antikreste. Bohle ba sa lokang, basadumeleng, bahanang nnete lebakgemang le dinako le bohle baetsang tse mpe batlaba moo kaofela. Lefu dihele, le lebitla ditlaba moo kaofela. E ya di tlaba moo kaofela. Hobane ha atla, dibuka ditla bulwa. Mme ke moo le kereke e fofo le barwetsana ba bahlano ba mawatla ba tla hlaha le bona ka nako eo. O tla kgetha dinku ho dipodi. Ha a hlaha o tla nka mmuso, hobane ke wa Hae, ba tlaba le Yena ke dikete tse balwang ka dikete tsa monyaduwa wa Hae, ba tlileng ho mosebeletsa, Ha a bokwe! O ho ke hona jwale kapa hohang. Bakang pele e eba lata. Tsoha ho ba shweleng o batle Modimo ho o tlatsa ka Moya o Halalelang ho seng jwalo o tla fetwa ke bophelo bosafeleng. Etsa seo hona jwale esale nako.

4. Lentswe la Hae e ne e ka modumo wa metsi a mangata.

Jwale metsi a bolelang? Utlwa sena hotswa ho Tshenolo 17:15 "... metsi a o o a boneng ... ke batho, ba merabe e mengata le ditjhaba le ba dipuo tsohle"Lentswe la Hae ene eka bongata bo buang. Ke eng seo? Ke kahlolo. Hobane sena ke mantswe a dipaki tse ngata, bao ka dilemo tse ngata ka Moya o Halalelang ba ile ba paka ka Kreste le ho rera ka Kreste Evangedi ya Hae. E tlabe e le lentswe la e mong le e mong o tlabe a a hlola bohle ba sa dumelang e leng baetsa dibe ba sakang ba batla ho mamela hlokomediso. Mme mantswe a manqosa a supileng a tla utlwahala hantle haholo. Mme bareri bao ba ileng barera nnete ya Hae ya matla a pholosang, ba rerileng kolobetso Lebitsong la Jesu, ba rerileng matla a Moya o Halaleng, ba ileng ba ema Lentsweng hona ho dula maphelong a bona ka dilemo tsena tsohle. Johanne 17:20. "Ha ke rapelle bana feela, empa ke rapella le batlang, ho dumela ho Nna ka polelo ya bona." Na o se o kile wa nahana ka motho ya tebang ho ya tlase tlase a sena ho ithusa ho ya lefung? Nahana hona jwale ka mahlomola a hae a ilo timela. Ka nnete nako e yatla eo ka yona o tlang ho utlwa mantswe a na a matshwele a hweletsa a o a hlola kaha o saka wa mamela empa nako e tlabe e se e le siyo. Hlokomela e sale nako ke hora. Hobane ka nako e na o sa nahana dintse dingolwa kwana lehodimong. Moo diketso tsa hao di bua ho feta mantswe. Jwalo ka Mofaresi ya neng a bolela haholo ka molomo wa hae, empa a sa mamele Modimo, pelo ya hae e nnile yaba mpe ho fihle e e ba kamora nako, e sita le yona nako ena e kanna yaba pitso ya hao ya ho qetela ho ka utlwa Lentswe mme ole fumane hoya bophelong bosa feleng. E tlabe ese ele siko nako ha o atamela mantswe a matshwele a kahlolo le ho lahleha.

Na o kile wa hlokomela hore na metsi a lokile jwang metsi ha a sena lerata? Ke rata ho tshwasa dihlapi, ke rata ho kgetha sebaka moo metsi a kgutsitseng teng. Ke rata ho paqama ho mamela ha a ntse a bua le pelo ya ka ka thabo le kgotso. Ke thabela ho ka tshwaseha ho phomolo ya ona moo Lentswe la Modimo le buang ka kgotso, jwalo ka ha Lentswe la metsi a karohano a bolela. Re lokela ho thaba haholo ha re utlwa tsena tsohle re utlwa Lentswe la Hae la Lerato la ho kgathalla le la ho tshireletsa. Mme ka tsatsi le leng re tla utlwa Lentswe lona leo le neng le le monate, e seng kahlolong empa le re a mohela ho rona bao dibe tsa rona ditlositsweng ka Madi a Hae mme bao maphelo a rona a tlotsitsweng ka Moya wa Hae, bao metsamao ya rona eneng ele ka hare ho Lentswe la Hae. Etlaba eng e thabisang jwalo kaho utlwa bongata bo re a mohela mme re potilwe ke bongata boo bo ileng ba dumela bophelong bosa feleng? Oho ha ho se tshwanang le seo. Ke rapela hore otla utlwa Lentswe la Hae mme obe o sa thatafatse pelo ya hao, empa o mo amohele jwalo ka Morena wa hao.

Oho! ha feela o ka bona seo. E bile metsi a ileng a fedisa lefatshe, empa e bile ona metsi a o a i leng a pholosa Noe mme a boela a pholosa le lefatshe bakeng sa Noe. Mamela Lentswe la Hae, lentswe la basebeletsi ba Hae, ha le bitsa pako le bophelo.

5. Letsohong la Hae le letona O ne a tshwere naledi tse supileng

"Mme o ne a tshwere naledi tse supileng tsohong la Hae le letona" Mme jwale re se re tseba ho tswa ho temana ya mashome a mabedi hore na dinaledi tsena ke eng". "Mme sephiri sa dinaledi tsena tse supileng ke mangeloi (manqosa) a kereke tse supileng " Mme jwale re ka se e tse diphoso mona jwalo ka ha A boletse ka ho re hlalosetsa. Dinaledi tsena ke manqosa a kereke tse supileng tsa mongwaha kgolo. Ha a bitswe ka mabitso. A hlaloswa feela hore a supile, le leng le le leng ho ya ka kereke ya hae ho tloha ho mongwaha kgolo wa Efese ho ya jwalo ho fihla ho Laodisea lenqosa ka nngwe le ne le tlisitse molaetsa wa nnete ho setjhaba sa Modimo ho boloka Lentswe la Hae. Ho ya ka mongwaha kgolo wa teng. Mme e mong le emong a tshwere molaetsa wa hae. Bane ba itshwarelletse ka molaetsa wa bona. Bakgethuwe ho ya ka botshepehi le ho kganya, jwalo ka ha mongwaha kgolo o mong le o mong hao ntse o sutha ho Modimo, mme lenqosa la Hae letshepahalang le ne le kgutlela ho yena.

Matla a bona a ne a tswa ho Modimo hoseng jwalo ba ne ba keke ba loka hohang. Bane ba bolokehile ka hare ho tshireletso ya Hae, hobane ho ne ho se ya ka bantshang diatleng tsa Hae, mme hone hose letho le ka tlosang lerato la Modimo ho bona, leha e le ho kula, mahloko, ho hlobola, bofuma, lerumo leha e le lefu kapa bophelo. Bane ba itshwareletse ka Yena mme batshwerwe ke Yena. Bane ba sa kgathale ka diqoso tse neng ditla ho bona, Mahloko le mahlapa e ne ele ntho e sareng letho, hobane bane ba isa tlotliso ho Modimo mme bane ba ikemiseditse ho sotleha bakeng la Hae. Bakeng sa ho leboha pholoso ya Hae ba sa kgathale hore baya tjheswa kapa jwang ka kganya ya bophelo ba Hae, lerato la Hae, mamello, boitshwaro, ho loka le botshepehi. Mme Modimo one a ba tshireletsa ka mme a bafa mehlolo, matshwao, le dimakatso. Bane ba nyefolwa ke mekgatlo empa bane ba sa kgthalle tseo kaofela mme ba bile ba qoswa ho bolelwa hore baya nyefola empa banna ba dula ba tshepahala ho Lentswe la Modimo.

Jwale ha ho thata hore o ka ema mme wa tshepahala Lentsweng la Modimo. Ho bobebe, hobane satane o hantle haufi le tseo tsohle. Empa ke nako ya hore o tshepehe Lentsweng la Modimo le ho kgutlela Morao moo Lentswe le neng le le teng ka tsatsi la Pentakoste.

Eseng kgale motho e mong o ile a re ho nna Roma e Katoliki e lokela e be e le yona kereke ya sebele hobane e nnile ya itshwareletsa ho seo ese dumelang ka nako e telele, mme kereke e nngwe le e nngwe eo oleng pela yona, le diketso tsa yona e seng tsa Lentswe kaofela, mme kantle ho tshebeletso e tlotsuweng ho ka thibela satane, o tla nne a tswelle. Sena e ne e se papadi. Empa ha o nahana ka mohlatswana oo o ileng wa bonwa, nehwa ditau, o qoswa le ho hloriswa empa wa dula o tshepahala Lentsweng -- jwale ka nnete ho lokela e be ke Modimo. Ba phonyohile jwang ntwa ka tumelo mme ba nna ba tswella: HOO ke mohlolo.

Mme sena ha se sa lenqosa la kereke ya bosupa feela. Modumedi e mong le e mong ya diatleng tsa Modimo a ka tloha le ho lahleha, mme a fumane sohle ho tswa ho Modimo. Seo Modimo a sefang lenqosa, mme o sebedisa lenqosa le ho lehlohonolofatsa, ke mohlala ho tswa ho Yena bakeng sa bahalaledi bohle o kgathalla BOHLE maloko a mmele wa Hae. Amen.

6. Sabole e leoditsweng ka mahlakore a mabedi

"Mme ka hanong la Hae hone ho tswa sabole e leoditsweng ka mahlakoreng a mabedi." Ho Baheberu 4:12, "Hobane Lentswe la Modimo le bohale, mme le matla le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka mahlakoreng a mabedi, le ya seha mme le kenella le dikgaolong tsa pelo, manonyolotsong ho fihla mokong, le ahlola maikutlo le ho senola dipelo." Ho tswa molomong wa Hae hone hotswa sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi eo eleng LENTSWE LA MODIMO. Tshenolo 19:11-16, "Mme ka bona lehodimo le phetleha, mme ka bona pere e tshweu; mme Ya e kalletseng e ne e le Mo tshepehi le wa Nnete, o a hlola ka nnete O lwana kaho loka. Mahlo a Hae ene eka lelakabe la mollo mme hloohong ya Hae one a rwetse meqhaka e mengata; O ne a nale lebitso le ngotsweng, leo hoseng motho ya letsebang, empa Yena ka boena. Mme o ne a apere seaparo se takilweng ka mading: mme lebitso la HAE O NE A BITSWA LENTSWE LA MODIMO. Makgotla a lehodimo a molatela a kaletse dipere tse tshweu, a apere lene e ntle e tshweu, e hlwekileng. Mme ho tswa molomong wa Hae hotswa sabole e leoditsweng ka mahlakore a mabedi, hore ka yona a kgone ho otla ditjhaba ka yona: mme o tla dibusa ka lere la tshepe: mme ke Yena ya tla hatisa sehatelong sa veine ya bohale ba Hae le ya kgalefo ya Modimo ya matla ohle. Mme O ne A nale lebitso le ngodilweng seaparong sa Hae, MORENA WA MARENA, LE MMUSI WA BABUSI.”

Johanne 1:48, "Nathanaele a re ho Yena, U ntsebela kae na? Jesu a araba are ho yena, ke o bone pele Filipi a o bitsa, ha o ne o le tlasa sefate sa feie, ke ha ke o bona." Ke e o he taba. Ha a tla, Mme Lentswe le o le tlatla kgahlano le ditjhaba le banna. Mme ho ke sebe le ya tlaba kgahlano le lona. Le tla senola dipelo jwalo ka ha le ile la senola pelo ya Nathanaele. Lentswe la Modimo le tla bontsha hore na ke mang ya entseng ho ya ka Lentswe la Modimo. Letla senola diphiri tsa dipelo tsa banna le hore hobaneng ba e ntseng seo. Le tla a hlola ka toka. Ke seo se bolelwang ho Baroma 2:3, "Mme re hlokomela hore, wena motho, o a hlolang baetsang tse jwalo, a the le wena o ya dietsa, hleka o tla phonyoha kahlolo ya Modimo? "Mona e bontsha tsela eo Modimo a tlang ho a hlola lefatshe ka teng. Ke ena moo e hlahellang teng ho kgaolo ya 5 hoisa 17. Dipelo tse thata ditla a hlolwa. Mesebetsi e tla ahlolwa. Mekgwa e tla ahlolwa. Ho kasebe le hlompho hotswa ho Modimo; empa tsohle ditla a hlolwa ke Lentswe, ha ho ya ka phemang kahlolong. Bao ba ileng ba utlwa empa base mamele ba tla ahlolwa ka seo base utlwileng. Bao ba ileng ba phomola ho yona, mme ba sa phele ka yona, batla ahlolwa. Sephiri se seng le se seng se tlatswa hoba powaneng ho tla hweletswa hotswa ho matlo. Oh, mme re lokela ebe re se re hlokomela histori ka nako eo. Ho ke se hlole hoba le diphiri nakong eo ya dilemo tseo.

Na o ne o tseba hore o senola dipelo tsa banna le basadi matsatsing ana ao re phelang ho oona? Ke mang e mong ya ka senolang dipelo ke a le mong feela ke Lentswe, Yena ka bo yena? Baheberu 4:12, "Hobane Lentswe la Modimo le ya phela, le matla, mme lebohale ho feta sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi, mme le ya hlaba le ye ho kena dikgaohanong tsa pelo le tsa moya, mme le ahlola maikutlo le mehopolo ya pelo le mokong, mme le a hlola maikutlo le mehopolo ya pelo." Ke lona Lentswe. Le sebetsa ka moo ho neng ho lebeletswe, bakeng sa (Lentswe) le tletse matla. Ke lona lane Moya ola oneng ole ka ho Jesu (Lentswe) mme ke seo seleng teng ka hare ho kereke matsatsing ana matshwao a bontshang hore ke nako ya kahlolo jwale, hobane ba molatotse (Lentswe) motsotsong wa jwale ditjhaba dikena hantle ka hare ho kahlolo, Mothakgiseng botjha. Baheberu 6:6, "Ha ba ka wa, haho ka moo baka ntjhafatswang ka teng botjha; hobane ba boela ba ithakgisetsa Mora wa Modimo botjha, ba Moetsetsa nyediso.”

Jwale Paulose o re Lentswe le tlile ka matla a ponahatso. Lentswe le ile la iponahatsa. Jwalo ka le lakabe, sabole e kgathang e ile ya kena mehopolong ya bana ba batho, jwalo ka thipa ya ngaka e buwang batho le hlaba mafu le lokolla batshwarua. Hohle moo badumedi bakgale moo baneng baya teng, "ba ne barera Evangedi (Lentswe) mme Modimo a etsa hore Lentswe lebe le mehlolo." Baneng ba kula bane ba fola, madimone a ne a tswa, ba ne ba bua ka puo tse ntjha. Se o e ne e le Lentswe le bile tshebetsong. Lentswe leo ha le ya ka la hloleha hohang. Mme mengwaheng e na ya ho qetela e mona e e ba e matla le monyaduwa wa Lentswe. Oho, mo hlatswana, le le bafokolang, itshwarelle ho Lentswe, tlatsa molomo wa hao le pelo ya hao ka Lona, mme ka le leng Modimo o tla o neha mmuso.

7. Sefahleho sa Hae se ne se le jwalo ka letsatsi

"Mme sefahleho se ne se ka kganya ya letsatsi." Mattheu 17:1-13, "Kamora matsatsi a tsheletseng Jesu a nka Peterose, Jakobo, le Johanne le ngwanabo, mme a ya lebona ka thoko thabeng e telele. Mme A fetoha pontsheng ya bona: mme sefahleho sa Hae sa ba jwalo ka letsatsi, mme diaparo tsa Hae tsa e ba tshweu jwalo ka kganya. Mme, hang, ha hlaha Moshe le Elia ba bua le Yena. Yaba Peterose o re, o re ho Jesu, Mmusi, ke hwa bohlokwa hore rebe mona: ha o re dumella, ha re e tseng mona tabernacle tse tharo; e nngwe ya Hao, e nngwe bakeng sa Moshe le ya Elia. Ya re ha a sa bua, bonang, leru la ba kwahela: mme Lentswe la hlaha hara leru, e reng, Enwa ke Mora wa Ka, eo Ke kgahliswang ke Yena; Mo utlweng. Mme ha barutuwa ba utlwa sena, bawa ka difahleho, mme bane ba tshohile. Mme Jesu a tla a fihla a ba a ma, a re, Tsohang, mme lese tshabe. Mme haba phahamisa mahlo a bona, base bone motho, empa ele Jesu feela. Mme ha ba hlaha ba theoha thabeng, Jesu are ho bona, Lese jwetse motho ka taba ena, ho fihlela Mora Motho a tsoha bafung. Mme barutuwa ha ba Mmotsa, bare, Hobaneng ha Elia a lokela hotla pele? Mme Jesu a ba araba a re, Elia ka nnete o lokela hotla pele, ho kgutlisetsa dintho madulong. Empa kere ho lona, Elia o se a tlile, mme haba ya motseba, empa ba e ntse ka yena ka moo ba ratang. Jwalo kaha, Mora Motho o tla utlwiswa bohloko. yaba barutuwa ba utlwisisa hore O ne a bua ka Johanne Mokolobetsi.”

Jwale ho Mattheu 16:28, jwalo ka Mattheu 17:1-13, Jesu o itse, "... Ba bang ba e meng mona, ba ke ke ba latswa lefu, ho fihlela ba bona Mora Motho a tla ka mmuso wa Hae." Mme baapostola ba bararo ba sa tswa bona seo--taelo ya ho tla ha Hae. Ba mmone a fetoha pontsheng ya bona a le hodima thaba. Mme seaparo sa hae se ne se le se sweu mme sefahleho sa Hae se ne se kganya jwalo ka letsatsi. Mme ke e o e ya hlaha hape, ho e me Moshe le Elia ka mahlakoreng. Ke hantle feela se neng se e tsahala ka ho tla hwa hae hape. Ka nnete Elia o tlatla pele ho kgutlisetsa dipelo tsa bana (monyaduwa) ho bo ntata bona Thutong ya Baapostola ya Lentswe. Malakia 4:5, 6, "Bonang ke ya le romela Elia moporofeta pele ho letsatsi leo le leholo la Jehova: Mme o tla kgutlisetsa pelo tsa bontate ho bana ba bona, le pelo tsa bara hobo ntata bona, hore ke se tshohe ke e tla ke timetsa lefatshe.”

Israele e se ele setjhaba. O se a na le sesole sa hae, sa lewatleng, sa poso, flaga, mme le tsohle tse lokelang setjhaba. Ho lokela hore mangolo a phethahale, "... kapa setjhaba se hlaha hang? ... " Isaia 66:8. Letsatsi leo le yatla haufi. Sefate sa feie se se sehlahisitse palesa tsa sona. Baiseraele ba se ba eme ba itokisitse bakeng sa Messia. Ba se ba Molebeletse mme tebello ya bona ese etla etsahala. Israele etla tswalwa botjha Semoyeng, hobane Kganya le Bophelo dise ditla fihla ho bona.

Ho Tshenolo 21:23, "Mme motse ha o satla boneswa ke letsatsi, kapa kgwedi, ho o bonesetsa: hobane o bonesetswa ke Modimo ka kganya ya Hae, mme Konyana ke Kganya." E na ke Jerusalem e motjha. Konyana e teng moo le yona, mme hobane re boteng ba Hae, ha ho no hlokahala kganya. Letsatsi ha le satla tjhaba kapa ho dikela, hobane Yena ke Letsatsi, ka boyena. Setjhaba se tsamaya kganyeng ya Hae. Na hao thabele hoba karolo ya seo na? Johanne o bone Letsatsi leo. Leha hole jwalo, Morena Jesu, e tla ka pele!

Malakia 4:1-3, "Hobane bonang, letsatsi le yatla, letjhesang jwalo ka mollo wa sebopi: mme baikgohomusi kaofela, le bohle ba bolotsana, batla ba jwalo ka matlakala: mme letsatsi le yatla le tla tjhesa bohle bao, ho bolela Jehova wa makgotla, le ke keng la siya motso kapa makala. Empa ho lona ba tshabang Lebitso la ka letla tjhabelwa ke letsatsi. Letsatsi la Toka ho tjhaba ke mapheo a Hae; mme o tla tswella pele, letswa mme lebe le thale jwalo ka manamane a nontshitsweng. Mme le tla hatakela bakgopo; mme ba tla ba jwalo ka molora tlasa maoto a lona tsatsing le tla etswa ke nna, ho bolela Jehova wa Makgotla." Ke eo hape. Letsatsi ha lekganya ka kganya ya lona yohle. Oh, matla a Mora Modimo a kganya hara dikandelara tse supileng. Ke eo moo A emeng teng, moahlodi, Ya ileng utlwa bohloko. O nkile qeto ya ho Nka setulo sa moahlodi. O lokisetsa sefate sa morara mahlomola a Modimo ale mong. Jwalo ka ha re hlalositse, ho moetsadibe Lentswe la Hae le jwalo ka maqhubu a halefileng a lefu hodima mafika. Empa ho bahalaledi, Lentswe la Hae le jwalo ka metsi a kgutsitseng a bina hamonate, a kgotsofetse ho Kreste. A tjhaba ho yena ka Lerato o bolela jwalo, "Le se tshabe, Ya neng a le teng, Ya leng teng, ya tlang; Ya Matla ohle. Ntle ho Nna ha ho e mong. Ke Nna Alfa le Omega, TSOHLE HO A LE MONG. " Ke Lilly ya lehwatata letsatsi leo le leholo le yatla ho hlahisa kganya ya Letsatsi la Holoka letla tjhaba ka dipheo tsa phodiso.

TLHOLO YA KRESTE


Tshenolo 1:17, 18, "Mme ya re ha ke mmona, ka wela pela maoto a Hae yaka ke shwele. A bea letsoho la Hae le letona hodima ka, a re ho nna, se tshabe; Ke wa pele le wa Morao; Ke ya phela, Ke ne ke shwele; mme, bona, mme ke phela ka hosa feleng, Amen; mme ke na le dinotlolo tsa dihele le tsa lefu.”

Haho motho ya ka emelang pono e jwalo. Matla a hae aile, Johanne a wela maotong a Hae jwalo ka ha e ka o shwele. Empa letsoho la Morena la motshwara, mme Lentswe la tlhohonolofatso lare, "Setshabe. Setshabe. Ke wa pele le wa morao. Ke ya phelang, ya neng a shwele mme, bona ke phela kaho sa yeng kae." Ke eng se tshajwang? Kahlolo e mo wetseng sefapanong, mo lebitleng, mme Ha a tsamaya, e ne e le ya rona. O ile a nka maqeba a sebe mme jwale haho sana matla a sona jwale ha ho ho bona baleng ho Jesu Kreste. O ya bona ke "Moemedi" ke "Moahlodi". Ke ka bobedi "Moemedi" le "Moahlodi." Jwalo ka moahlodi "ho fedile" -- ho phethehile. Haho sale kahlolo kapa tsuo. Hobaneng ho lokela hore kereke e tshohe? Ke efe tshepiso ya Hae eo A sakang a e phethisa ka pela rona? Hobaneng ha ho lokela ho tshohuwa kahlolo kapa lefu? E se e hlotswe kgale. Ke enwa Ya Matlaohle ya hlotseng. Ke enwa ya hapileng lefatshe le sa bonweng. E seng jwalo ka Alexander, ya hapileng lefatshe mengwaheng ya mashome a mararo a nang le boraro a sakang a tseba tsela ya ho fetela pele, a shwa lefu la sebe lefu la ntwa. Eseng jwalo ka Napoleon, ya ileng a hapa Europe empa qetellong a hlolwa ha a fihla Waterloo mme a fella Elba, ho fihlela a iphumana a hapuwe. Empa ha ho letho le ka hapang Kreste. Yena ya theohileng o boetse O nyolohile hape, mme ho yena ya leng hodimo Lebitso le ka hodimo ho a mang. E ya, O hlotse lefu, dihele, le lebitla, mme O nale dinotlolo tsa tsona ka bobedi. Seo a se lokollang se lokolohile, mme seo ase tlamang se tlamilwe. Haho phetoho. Ha ho tlholo ha a ne A sa hlola Yena haho e mong ntle ho Yena. Yena a le mong ke mopholosi, Mohlodi. Ke YENA feela Modimo: le "Morena Jesu Kreste" ke lebitso la Hae.

"Se tshabe, Johanne. Setshabe, mohlatswana. Sohle ke, se lokisitse. Matla ohle a Ka ke a hao. Matla o hle ke a lona ha ke e me hara lona. ha ke ya tlisa tlholeho le tshabo, empa lerato le kgothatso le tsebo. Matla o hle ao ke a neuweng ke lefa oona. O bua Lentswe mme ke ya lephethahatsa. Ke se leng tshepiso yaka e ke keng ya hloleha.”

NALEDI TSE SUPILENG LE DIKANDELARA TSE SUPILENG

Tshenolo 1:20, "Sephiri sa dinaledi tse supileng tseo o diboneng, le dikandelara se supileng. Naledi tse supileng ke mangeloi (manqosa) a kereke tse supileng: le dikandelara tse supileng tseo o diboneng ke dikereke tse supileng.”

Re se re fumane sephiri sa meritaoke e na e mmedi. Oh, ha re ya tsebisa hore na ke bomang manqosa ana a supileng, empa ka thuso ya Modimo re tla kgona ho fumana seo kaofela. Mengwaha e supileng eo re e tsebang. E boletswe ka Lentsweng, mme retla sebetsana le yona hore re fihlele tharollo ho fihlela mongwaheng kgolo ona oo re phelang ho oona.

Empa ntho ya ho qetela pele re kwala Temana e na, a Mmona a e me mahareng a kandelara tse supileng ka dinaledi tse supileng letsohong la Hae. Oh, ho kgisa moya ho Mmona a le mahareng moo Boholo Ba HAE BOSA LEKANYWENG. Ke Moahlodi, ke Mopriesta, Morena, Ntsu, Konyana, Tau, Alfa, Omega, Qalo le Qetelo, Ntate, Mora, Moya o Halalelang, A NENG ALE TENG, YA LENG TENG, YA TLANG, YA MATLA OHLE, TSOHLE HO YA LE MONG. Ke eo Moaleng teng, Moqadi le Mophethi. O ya Halalela Konyana! O bontshitse o tlisitse pholoho. Mme jwale o eme mme tsohle tsa Hae matla tokelo dipaka hore ke moahlodi.

E, Ke Eo o eme mahareng a dikandelara, ka dinaledi letsohong la Hae. Ke bosiu, hobane ke nako eo re sebedisang dilampi ho tlisa kganya, mme ke nakong eo dinaledi di bonahalang ka yona kganya ya letsatsi hae yo. Mme ho lefifi. Kereke e tsamaya lefififng ka tumelo. Morena wa yona o siile lefatshe lena a siya Moya o Halalelang ho tsamaya kahara kereke, ho fana ka kganya hara lefatshe le na le rohakilweng. Mme le dinaledi tseo di kganyetsa kganya e na. Mme kganya e o ba e fumaneng ke kganya feela. Ho lefifi jwang--ba bata semoyeng. Empa Ha a tla mahareng a kereke ho ya futhumala, mme kereke e ba matla mme e etsa seo A neng a se etsa.

Oh, re ka nna ra tshoha jwalo kaha Johanne a e ntse. Ke mokgwa o feng wa batho, re e me kapele ho Yena ka tsatsi leo!

Ha o eso ho fane ka bophelo bahao ho Yena le jwale, ke nako ya hore o kgutlele ho Modimo, mme o kgumame moo o leng teng, mme o kope tshwarelo ya dibe tsa hao, mme o nehele bophelo ba hao ho Yena. Mme re tla leka ho ya ho Kereke tse Supileng tsa Mengwaha kgolo mmoho; mme ha re etsa re rapela hore Modimo a re thuse ho senola Lentswe la Hae ka mohlanka wa Hae.