Mengwaha Ya Kereke - Kgaolo ya 01 (00-0001)

TSHENOLO YA JESU KRESTE


1. Ke ena tshenolo ya Jesu Kreste, eo a e neilweng ke Modimo, ho tsebisa bahlanka ba Hae ditaba tse tshwanetseng ho hlaha kapele, tseo A di rometseng ka lengeloi, A bile A ditshwantshetsa Johanne, mohlanka wa Hae

2. Ya tiisitseng lentswe la Modimo, a paka le tsa Jesu Kreste, e leng tsohle tseo a di boneng.

3. Ho lehlohonolo ba balang, le ba utlwang ditaba tsa boporofeta bona, ba bolokang tse ngodilweng teng, hobane nako ya tsona e se e le haufi.

4. Ke le Johanne ke ngolla dikereke tse supileng tse Asia, ke re: Le newe mohau le kgotso ke Ya leng teng, Ya tla nne a be teng, le ke Meya e supileng e pela terone ya Hae,

5. Le ke Jesu Kreste paki e tshepehang, letsibolo la tsoho ya bafu, le Morena wa marena a lefatshe.

6. Ho ya re ratileng, ya re hlatswitseng dibe tsa rona mading a Hae, a ba are bea

marena le baprista ho Modimo, Ntatae, ho iswe kganya le matla ka mehla le mehla.Amen!

7. Bonang, o tla ka maru, mme mahlo ohle a tla mmona, le bona ba mohlabileng ba tla mmona, mme ba mefuta yohle ya lefatshe ba tla swaba ka baka la Hae. E, Amen!

8. Ke nna Alfa le Omega, qalo le qetello, ho bolela Morena Modimo, ya leng teng, ya neng a le teng ya tlanne a be teng, ya Matla ohle.

9. Nna Johanne, ke le ngwanabo lona, ya abetsweng le lona matshwenyeho, le mmuso, le mamello e leng ho Jesu Kreste, ke ne ke le sehlekehleng se bitswang Patmose, ka baka la Lentswe la Modimo, le ho paka Jesu Kreste.

10. Moya waka wa nkwa ka tsatsi la Morena, mme ka utlwa ka mora ka lentswe le leholo lekang terompeta lere:

11. Ke Nna Alfa le Omega wa pele le wa morao. Se o se bonang, o se ngole bukeng, o nto romela ho dikereke tse supileng tsa Asia, e leng Efese, le Smirna, le Pergame, le Thiatire, le Sarda, le Filadelfia, le Laodisea.

12. Yaba ke reteleha ho bona eo lentswe la Hae le buang le nna. Eitse hobane ke retelehe ka bona dikandelara tsa kgauta tse supileng,

13. Mme hara dikandelara ka bona e mong ya kang Mora Motho, ya apereng kobo e hohobang maotong, ya itlamileng sefubeng ka senyepa sa kgauta.

14. Hlooho ya Hae le moriri wa Hae dine dile tshweu, jwalo ka boya bo bosweu ba nku, le jwalo ka lehlwa, mahlo a hae a ne a le jwalo ka kgabo ya mollo;

15. Maoto a Hae ane a tshwana le koporo e benyang, a le jwalo ka hoja a hlenne seboping sa mollo; lentswe la Hae le ne le le jwalo ka modumo wa metsi a mangata.

16. O na tshwere dinaledi tse supileng letsohong le letona la Hae, mme sabole e ntjhotjho, e leoditsweng ka nqa tse pedi, e ne e etswa molomong wa Hae; sefahleho sa Hae sene se tshwana le letsatsi ha le kganya ka matla a lona.

17. Eitse ha ke mmona, ka wela maotong a Hae, yaka ke shwele. A bea letsoho la Hae le letona a re ho nna setshabe, ke Nna wa pele le wa morao, mme ke ya phela.

18. Ke nabe ke shwele, mme bona! ke phela ka mehla le mehla. Amen! Ke na le dinotlolo tsa nqalo ya bafu le tsa lefu.

19. Jwale, ngola ditaba tseo o diboneng, le tse leng jwale, le tse tlang ho tlaka mora tsena,

20. Sephiri sa dinaledi tse supileng tseo o di boneng letsohong laka le letona, le di kandelara tsa kgauta. Dinaledi tse supileng ke mangeloi a kereke tse supileng; mme dikandelara tse supileng tseo o diboneng, ke dikereke tse supileng.

 

SEHLOHO SA KGAOLO YA PELE


Tshenolo 1:1-3 Tshenolo ya Jesu Kreste, eo A e neilweng ke Modimo, ho tsebisa bahlanka ba Hae, ditaba tse tshwanetseng ho etsahala pele, tseo a di rometseng ka lengeloi, a bileng a di tshwantshetsa Johanne, mohlanka wa Hae, ya tiisitseng lentswe la Modimo, a paka le tsa Jesu Kreste, e leng tsohle tseo a di boneng. Ho lehlohonolo ya balang, le ba utlwang ditaba tsa boporofeta bona, ba bolokang tse ngodilweng teng; hobane nako ya tsona e se e le haufi.

Mongodi (eseng moqapi) wa buka ena ke Johanne Moapostola. Histori e re bolella hore o phetse karolo ya ho qetela ya bophelo ba ha e Efese, leha hole jwalo ho ngoleng ha hae buka ena o ne ale sehlekehlekeng sa Patmose. Ha se pale ya bophelo ba Johanne, empa ke tshenolo ya Jesu Kreste ho kereke ya ka moso eleng ya nako e tlang kereke ya mengwaha kgolo. Ho temana ya boraro e bitswa boporofeta mme ke seo e leng sona ka nnete.

Buka e na e fana ka tshenolo ya Mohalaledi Johanne, empa sena sefosahetse. Ke tshenolo ya Jesu Kreste ho Johanne bakeng sa bahalaledi ba mengwaha yohle. Ke yona buka feela ka hara Bibele e ngotsweng ke Jesu Kreste ka bo Yena, ka ho hlahella ho mongodi.

Ke buka ya ho qetela ya Bibele, empa e buwa ka qalo le qetelo ya Evangedi ena. Jwale lentswe la sekgerike bakeng sa tshenolo ke "apocalypse" ho bolelang ho "utulla". Kutullo ena e hlaloswa hantle mohlaleng wa kutullo ya mosebetsi wa statuary, e bonahala ho molebelli. Ke kutullo ya, se neng se patilwe.

Jwale kutullo ena hase tshenolo ya Motho Kreste, empa ke TSHENOLO YA BOKAMOSO BA MESEBETSI E TLANG YA KEREKE TSE SUPILENG TSA MENGWAHA KGOLO.

Bohlokwa ba tshenolo ka Moya ho modumedi wa sebele hore a se hlolwe. Tshenolo e bontsha ho feta feela ho bona feela. Ke bua ka tshenolo TSOHLE. Ho bohlokwa haholo ho kereke. Na o hopola ho Mattheu 16 moo Jesu a ileng a botsa barutuwa ba Hae potso are: Batho bare nna Mora Motho ke mang? Mme bare bang bare o Johanne Mokolobetsi, ba bang ba re o Elia, ba bang bare o Jeremea kapa ba bang bare o emong wa baporofeta. Yaba o re lona lere ke mang? Yaba Simon Peterose o re o Kreste, Mora Modimo o phelang. Yaba Jesu o re ho yena o lehlohono Simone Mora Jona; hobane ha se nama le madi; tseo senoletseng seno empa Ntate ya lehodimong. Mme kere ho wena, o Peterose, mme hodimo ho lefika lena, ketla aha kereke yaka, mme kgoro tsa dihele ha di kake tsa e hlola "Kereke e Roma Katolike e re kereke e a huwe hodima Peterose. Ka nnete sena ha sena kelello hohang. Ha jwang Modimo a ka aha kereke hodima motho, mme a latola Morena Jesu a rohakwa a ntse a etsa seo. Ene ese lefika ka moo Modimo a neng a rohake lefatshe. Mme ha ho jwalo ka ha Maporosetanta a bolelang, a reng kereke e ahuwe hodima Jesu. Ene eleTSHENOLO. Bala ka moo e ngotsweng ka teng. "Ha se nama le madi tse o SENOLETSENG, empa NTATE O SENOTSE SENA le HODIMA LEFIKA (TSHENOLO) KE TLA ETSA KEREKE YAKA" Kereke e a huwe hodima tshenolo, "ho rialo Morena".

Abele o tsibile jwang hore o lokela ho tlisa sehlabelo se nepahetseng bakeng sa Modimo? Ka tumelo o ile a tseba hore ho hlokahala madi. Kaine ha akaba a ba le tshenolo eo (leha a ne a le sehlabelo) ka tsela e jwalo ha akaba a tseba sehlabelo se lokileng (nepahetseng). E ne e le tshenolo e hlahang ho Modimo e ileng ya neha Abele bophelo bo sa feleng. O lokela ho mamela seo moruti a se bolelang, kapa seo seminare e se bolelang, leha ka nako e nngwe o rutwa ke tokelo, ho fihlela Modimo a hlahisa ho wena hore Jesu ke Kreste, le hore ke madi ao hlwekisang le hore Modimo ke Mopholosi o ka se fumane bophelo bo sa feleng. Ke tshenolo ya Moya o etsang seo.

Mme jwale kere buka ena ya Tshenolo ke tshenolo ya Jesu le seo a se etsang ho kereke ho mengwaha e supileng ya mengwaha kgolo.

Ke tshenolo hobane baapostola, ka bo bona ba ne ba sa tsebe nnete ena e neng e ngotswe. Ha eyaka ya senolwa pele ho bona. Na o hopola hore bukeng ya Diketso ba tlile ho Jesu ba Mmotsa bare. Na nakong ena o tlile ho busetsa mmuso wa Iseraele na? Mme are: "Ha le lokele ke ho tseba nako le mehla." Banna bao bane ntse ba lekanya hore Jesu o na le mmuso wa lefatshe. Empa e ne e le mmuso wa semoya oo aneng a tlilo ho o aha, leha A ne A sa ba bolelle ka sebaka sa Hae ho oona, hobane Ntate o ne a soka a mosenolela yona. Mme ka mora lefu le tsoho ya Hae, ka nako yona eo, hona e ne e le nako ya ho bontsha hore na atle a itlhahise ho yena Johanne kganya ya Hae ho kereke.

Tshenolong ena o bontsha hantle pheletso ya satane ke efeng. O bontsha hantle hore o tla etsa eng ka satane le ho molahlela sebuping sa mollo. O senola qetelo ya mothetsi ya latelang satane. Mme satane o hloile seo.

Na o kile wa hlokomela tsela eo satane a hloileng buka tse pedi tsa Bibele ho nale tse ding? Ho ya ka libranian theologians lepseudo scientists o hlasela ka mehla. Ho buka tsena tse pedi o hlasela ka mehla Genese le Tshenolo. Ho bobedi buka tsena satane o fumana hore disenola seo aleng sona le bothetsi bohle boo anang le bona ho batho. Ke lona lebaka le etsang hore a hlasele buka tsena tse pedi. Ha arate ho ka bonelwa seo aleng sona. Jesu o itse ka satane: "Ha ana kabelo ho Nna le Nna ha kena kabelo ho yena."

Empa satane a ka rata ho fetola seo, empa a ka se kgone, mme o leka ka hohle ka hohle ka moo a ka kgonang ho tjhentjha lentswe la Modimo. Empa ha kereke e sa modumele e dumela moya wa Modimo bakeng sa lentswe, dikgoro tsa dihele dikase e hlole.

Akore ke kenye lentswe hotswa phuthehong ya ka, ha o sa tshwenyehe. Le tseba lohle ka neho e makatsang eo eleng bophelong baka. Eba ke moo he Moya o Halalelang o senolang dipelo le ho fodisa malwetse le ntho tse patilweng kamoo disenolehang ka teng tsohle ho nna. Ke lakatsa hoja o ne o ka ema le nna mona ho bona ka moo difahleho tsa batho difetohang ka teng ha satane a tseba hore otlo senolwa. Empa ha ke bue ka batho ke bua ka satane ya itshwareleditseng ho maphelo a bona ka teng ebe maphelo a bona a tlo fetoha ka teng. O tseba hantle hore Modimo o tlo bontsha batho bothetsi ba hae. Ke lona lebaka le etsang hore a hloye dikopano tsena, ha mabitso a bitswa le malwetse a senolwa, satane o hloile seo. Jwale sena ke eng, ha se ho bala kelello, ha se teleply kapa bona boloi. Sena ke TSHENOLO ka Moya o Halalelang. Ke yona tsela feela eo nka e tsebang ka yona. Ehlile kelello feela eka e bitsa ka moo e kgonang ka teng, empa ke seo Moya o Halalelang o leng sona.

Etla ke o bontshe hape hore ke hobaneng ha satane a hloile buka e na ya Tshenolo ya Jesu Kreste ka hara kereke. O tseba hore Jesu Kreste ke yena maobane le kajeno le ka ho sa yeng kae, le hore ha a fetohe. O tseba hantle hore bongata bo ka bang persente tse masho robong ya ditheologians. O tseba hore ha e sale Modimo a itlhahisa tlhahong ya Hae. O jwalo feela le metsamaong ya Hae. Mme satane o tseba hantle hore kereke ya sebele ya Modimo etla tshwana le ya mehleng ya Pentakosta ka matla a Modimo (Mareka wa leshome le metso e tsheletseng ele tshebetsong jwalo) ke kereke ya sebele eo Jesu areng ke ya Hae ka sebele. Tsena tse ding ha se tsona ke tse fosahetseng. Ho lokela hoba jwalo. Jwale hopola sena. Kreste kereke ya sebele e lokela hoba kereke ya buka ya diketso. Empa buka ya Tshenolo e bontsha ka moo moya wa antikreste o tla tla ka teng ka kerekeng le ho e phodisa etlang hoba fofo ka teng, ya boiketsiso le ho hloka matla ka teng. E tla dumella satane ka teng (le ho leka ho lwantsha lentswe le bana ba Modimo ka teng) hantle fatshe nakong ya ho lahlelwa seboping sa mollo. O lwantsha. A ka se se emele. O tseba hantle hore ha batho ba ka fumana TSHENOLO YA NNETE ya KEREKE YA NNETE le eo e leng sona, e e metseng le hore jwalo ka A KA ETSA MOSEBETSI O MOHOLO, etlaba sesole se matla.

Ha baka fumana tshenolo ya nnete ya meya e mmedi e ka hara sedikadikwe sele seng eleng sa kereke ya bokreste, mme ka moya wa Modimo o emang kgahlano le moya wa antikreste, satane o tla hloka matla pela hae. E tlaba jwalo ka nakong ya ha Kreste ane anale matla felleng ho fumana matla. E satane o hloile tshenolo. Empa rona re rata seo. Ka tshenolo ya nnete maphelong a rona a ka se re thetse empa re tla hlola.

O tla hopola hore qalong ya molaetsa oona ke boletse hore ke tshenolo ya Jesu eo nna le wena re e balang hona jwale, Yena ka boyena ka hara kereke le mesebetsi ya Hae mongwaha kgolong o tlang. Mme ke ile ka bolela hore ho hlokahala Moya o Halalelang ho ka re senolela yona ho seng jwalo re tla hloleha ho ka e fumana. Ho ka tlisa tsena tse pedi mmoho o tla hlokomela hore ho nka tshenolo feela ho ka utlwa taba ena e be nnete. Ho tla nka tukiso ya Moya o Halalelang feela ho ka tiisa taba ena. Ho bolelang hore buka ena eka se senolelwe mang le mang empa batho ba itseng feela ba kgethehileng. Etla hloka motho ya nang le boporofeta ka hare ho yena. E tla hloka ho hong ho ikgethang ka ho yena hore le ke ditaelo tse ikgethang, eseng moithuti feela ka temana ho temana e be o re ho lokile. Empa mohlolo ona o hloka hore o be le Moya o Halalelang hore e tlebe nnete le ho hlaka. Ho hlokahala hore re utlwe ho tswa ho Modimo le ho ikokobeletsa yena ho utlwa ha a bua le rona.

Jwalo ka ha ke se ke boletse hore buka ena (Tshenolo) ke kopano eseng ho fokotsa kapa ho eketsa amang mangolo. E beilwe hantle hodima a mang mangolo qetellong. Jwale o ka utlwisisa hore hobaneng ha e bolela hore mang kapa mang ya e balang le ho e utlwa o hlohonolofaditswe. Ke tshenolo ya Modimo e tla o neha matla hodima satane le tlholo hodima hae. O tla boetse o utlwisisa hore hobaneng ya eketsang kapa ho fokotsa a tla rohakwa. Ho lokela hoba jwalo, hobane mang kapa mang ya tlosang tshenolong e nepahetseng ya Modimo le ho hlola sera? Hona ho bobebe na haho na ho ka hlolang matla a keketso a tshenolo ya Lentswe. Ha o sheba temaneng tse tharo tse qalang ho bonahatswa lehlohonolo ho ya balang le ho boloka taba tsa buka ena. Ke nka sena ho yela tabeng ya selekane sa kgale sa baprista ba neng ba bala lentswe bakeng sa phutheho hoseng. O ya bona na ba bangata bane ba sa tsebe ho bala mme baprista bane ba lokela ho ba balla hoseng. Ha feela e ne e le lentswe, tlhohonolofatso e ne e le teng. Ho ne hose lebaka le ne le balwa kapa le utlwahala.

"Nako e fihlile". Nako e ne esoka e fihla nakong eo. Bohlaleng le economing ya Modimo tshenolo ena e kgolohadi ya Modimo (e tsejwang ke Modimo feela) e ka se fihle nakong ena. Mme hang re ithuta ka mokgwa-tshenolo ya Modimo mongwaha le mongwaha e tla nakong ya yona feela, e leng nako e beilweng feela. Hlokomela nako ya Ba-iseraele. Tshenolo ya Modimo ho Moshe eile ya fihla ka nako ya yona feela ya history eo, hantle ntle e tlile nakong eo batho ba llang ho Modimo. Jesu ka Boyena, o tlile nakong e felletseng, o beile tshenolo ya botlalo ba Bomodimo. Le lemong tsena (Laodisea) tshenolo ya Modimo etlatla ka nako ya yona, hobane re nakong tsa ho qetela.

TUMEDISO


Tshenolo 1:4-6 "Johanne ho dikereke tse supileng tsa Asia kere: Le newe mohau, le kgotso ke ya leng teng, ya neng a le teng, ya tla nne a be teng, le ke Meya e supileng e pela terone ya Hae, le ke Jesu Kreste, paki e tshepehang, letsibolo la tsoho ya bafu, le Morena wa marena a lefatshe. Ho ya re ratileng, ya re hlatswitseng dibe tsa rona mading, a ba a re bea marena le baprista ho Modimo, Ntatae ho iswe kganya le matla ka mehla le mehla! Amen!

Lentswe lena Asia hantle ntle ke Asia Minor. Ke sebaka se senyane jwalo ka Indiana. Kereke tse supileng moo dine di nkuwe ho tswa ho mekgwa e mengata ya dikereke moo, e leng mekgwa e tla fumaneha nakong ya mengwaha e tlang e latelang kamora moo.

Meya e supileng e kapela terone ke meya ya lenqosa ka nngwe ho kereke ka nngwe. Ba neilwe tshebeletso ho ya ka mengwaha eo ba e phetseng.

Mme jwale kgatello yohle "Ya leng teng" le "Ya neng a le teng" le "Ya tlaba teng" 'Paki e tshepehang "letsibolo la tsoho ya bafu, Morena wa marena a lefatshe" le Alfa le Omega Rabosafeleng, ke maemedi feela a tlhaloso ya MOTHO ALE MONG, ke mang Morena Jesu Kreste, ya re hlatswitseng mading a Hae.

Moya o ka ho Johanne o hlahisa le ho bonahatsa bo johle ba Jesu Kreste, le ho bontsha Bomodimo jwalo ka MODIMO O LE MONG. Ka jeno ke phapano ya dikgohlang, hothwe ho na le Medimo e meraro bakeng sa ole mong. Tshenolo ena jwalo kaha e neilwe Johanne ke Jesu, ka Boyena, lokisa tahleho eo. Ha se hore ho nale medimo e meraro, empa A le Mong ka maemedi a mararo, Ntate, Mora, Moya o Halalelang. Tshenolo ena e kgolo ke seo kereke ya pele eneng ena le yona, e lokela ho busetswa hona teng mmoho le kolobetso ya metsi.

Jwale bora theology, hobane sena ke se neng se ngotswe makasineng o mong wa keresemese. "Thuto eo (ya Boraro bo teroneng) e mo bohareng pelong ya selekane sa kgale. E tshwana hantle le se leng ka hara selekane se setjha. Haeba hole jwalo selekane se setjha se kgahlano le selekane sa kgale he ka ho dumela hore ho na le medimo e meraro. Le ha selekane se setjha se ruta hantle hore Ntate ke Modimo, Mora ke Modimo, Moya o Halalelang ke Modimo le hore tsena tse tharo ha se batho ba bararo ba fapaneng empa ke ntho ele nngwe. Moo renang le thuto ya tse tharo empa ele ntho ele nngwe Modimo o le mong to".

Babolela hape hore "Modimo ho ya ka Bibele ha se motho a le mong, empa ke batho ba bararo ho Modimo a le mong. Ke sephiri se seholo sa Matrintase".

E hofela hole jwalo. Ha jwang batho ba bararo ba kaba ho a le mong. HA SE FELA HORE HAHO MOO e hlahelang ho Bibele, empa ho bontsha hape bofokodi ba kelello kapa ba mabaka. Batho ba bararo ka ponahalo e fapaneng, ba etsang Medimo e meraro, kapa puo e lahlehetswe ke moelelo.

Mamela mantswe a na hape, "Ke Nna ALFA LE Omega, qalo le qetelo, ho rialo Morena Ya leng teng, Ya neng a le teng, Ya tla nne a be teng ke hore Ya sa feleng" e na ke nnete, hase boporofeta feela, motho. Hona ke Modimo. Ha se tshenolo ya medimo e meraro, empa ya MODIMO O LE MONG, Ya Matla ohle.

Bane ba sa dumele ho medimo e meraro qalong ho ne ho se jwalo. O ka se fumane tumelo e jwalo mahareng a Baapostola. Ke hang ka mora Baapostola ho bileng jwalo hang ka mora mongwaha wa bona ya eba thuto ya Nicene Council. Thuto ya Bomodimo e ile ya hlola karohano ya mekga e mmedi mane Nicaea. Mme karohanong eo ho ile ha hlaha mekga e mmedi. Omong o ile wa ya polytheiseme, o dumela ho medimo e meraro, mme o mong wa ya unitarianism. Efela e ne e le kgale nakong eo empa ho ile hwa etsahala hoo, empa rena le hoo hona jwale ke bothata. Empa tshenolo ya Johanne ka Moya ho dikereke e ne e le "ke Nna Morena Jesu Kreste, mme Ke TSONA TSOHLE. Ha hona Modimo o mong". Mme a bewa tiiso ho tshenolo ena.

Nahana se na: Ke mang Ntata Jesu? Matt 1:18 ere: " A tshoha a emodisitswe ke matla a Moya o Halalelang. "Empa Jesu ka boYena o re Ntatae ke Modimo, Modimo Ntate le Modimo Moya hoya ka moo reyeng re Bolele hore Moya le Ntate ba BANG. E fela babang, hoseng jwalo he Jesu onale bo Ntate ba ba bedi. O ntse o hlokomela hape hore Jesu o itse yena le Ntate babang eseng ba babedi sena se etsa Modimo o le mong.

Jwalo ka ha e sale histori le mangolo a bolela nnete, batho ba ya ipotsa hore na tsena tse tharo dihlaha kae na. E bile motheo wa mane Necene Council ka lemo sa 325 A. D. Boraro bona (bo sa ngolwang kahara mangolo) bone bo beilwe ho medimo e mengata ya Roma. Maroma a na le medimo e mengata eo a e rapelang. Ba bile bana le badimo bao e leng ba buelli ba bona, e ne e le enngwe ya dikgato tsa ho fa medingwana ya bona mabitso, mme re nale bahalaledi ho ka etsa se na hore sebe mangolong. Ho tjhong hore bakeng sa Jupitare, Venice, Mars j. j., re nale Paulose, Peterose, Fatima, Christofa j. j. Bane ba sa kgone ho etsa pegame ya tumelo ka modimo o le mong, jwale he ba moarola ka dikoto tse tharo, mme ba etsa kopanyo jwale ka bahalaledi jwalo kaha ba entse ka badimo ba bona.

Ho tloha ka nako eo batho ba hlolehile ho fumana hore Modimo o mong feela ka kantoro tse tharo kapa ho iponahatsa ka tsela tse tharo. Baya tseba hore ho ya ka mangolo Modimo o mong feela, empa ba batla ho e thatafatsa ka theory e ka Modimo o tshwana le sehlahla sa morara, motho a le mong ya kgonang ho ikarola. EMPA E BOLELA HANTLE MONA HORE JESU ke "Ya leng teng, Ya neng ale teng Ya tla nne abe teng" ke Alfa le Omega ho bolelang hore ke A ho ya ho Z" kapa KAOFELA HA TSONA. O hohle-Rabosafeleng. Ke Rosa ya Sharon, LILLY YA BODIBA, Naledi e kganyang ya meso, lekala le lekileng, Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ke Modimo, Modimo o sa feleng, MODIMO OLE MONG.

1 Timothea 3:16 Mme ruri sephiri sa borapedi se seholo, o bonahetse nameng, o lokiseditswe ke Moya, o bonwe ke mangeloi, o boletswe hara ditjhaba, o dumetswe lefatsheng, o phahamiseditswe kganyeng. Sena ke seo Bibile e se bolelang. Mona ha e bolele letho ka motho wa boraro kapa wa bobedi mona. E re Modimo o ile a bonahala nameng. Modimo o le mong. MODIMO ONA OO OLE MONG O BONAHETSE NAMENG. Ho fedile ke pheto. Modimo ka sebopeho sa motho. Hono ho ne ho sa moetse MODIMO O MONG. E NE E LE MODIMO O NA MODIMO OOLA. E ne ele tshenolo jwale, mme entse ele tshenolo le jwale. Modimo o le mong.

Ha re yeng Bibeleng re bone hore na e ne e le e ng pele ho ya ka tshenolo ho ya ka moo A bolelang yena. Jehova ya Moholo a hlaha ho Iseraele ka Pilara ya mollo, Jwalo ka lengeloi la selekane a dula hara Topallo ya mollo a etella pele Iseraele pele letsatsi le letsatsi. Ka hara tempele a bolela hotla ha Hae ka leru. Yaba ka tsatsi le leng O iponahatsa ka hara mmele o tswetsweng ke morwetsana o neng o lokiseditswe Yena. Modimo o neng ole tabernakele hara Iseraele mme jwale o inkela mmele kapa tebernakele ya NAMA a tsamaya hara batho. Empa e ne e le MODIMO ONA OLA.

Bibele e bolela hore MODIMO O NE O LE KA HO KRESTE. Mmele e ne e le Jesu. Ka ho Yena ho ne hole bo johle ba bo Modimo KA NAMA. Ha ho se ka hlalosehang hofeta ka tsela eo. Mohlolo o jwalo. Empa nnete- eka se hlalosehe ho feta moo, ha ebe e ne e se Modimo o borarong ka nako eo, a ka se be ha raro le kajeno, MODIMO O LE MONG. Mme o na oo MODIMO o ile wa etswa nama. Jesu o itse: "Ke tswa ho Modimo ke boetse ke kgutlela ho Yena hape". Johanne 16:27-28. Mme ke se ileng sa etsahala. O ile a tloha lefatsheng ka tsela ya lefu, a patwa, a tsoha a nyoloha. Mme Paulose a kopana le Yena tseleng e yang Damaseka mme a bua le Paulose mme a re: "Saule, Saule O nhlorisetsang na? Paulose a re O mang Morena. Are: Ke Nna Jesu. E ne e le Topallo ya mollo lehadima. O ne a kgutlile hantle feela jwalo ka ha a boletse hore otla kgutla jwale ka oona mmele ona ola wa topallo ya mollo jwalo ka ha a bile pele a nka tabernakele ya nama. Ke hantle feela seo Johanne a ileng a se bona, Johanne 1:18 Ha ho motho ya kileng a bona Modimo, empa Mora a le mong a fubeng sa Hae, ke Yena a re tsebisitseng Oona. O hlokomele moo Johanne a re Jesu Yaleng. O ka ho Ntate.

Luka 2:11 ere, "Ke hore kajeno le tswaletswe Moloki, motseng wa Davida ke Kreste Morena"O ne a tswetswe e le motlotsuwa, ka mora matsatsi a robedi a bolotswa a rewa Jesu, jwalo kaha mangeloi a ile a ba jwetsa. Ke tswetswe ke le Branham. Ha ke hlaha ba mpha lebitso la William. E ne e le Kreste empa o ile a fuwa lebitso ka mora moo hara batho, Tabernakele ya botho ya ka ntle e ile ya bitswa Jesu. E ne e le Morena wa Kganya, Rabosafeleng nameng. Ke Modimo Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke Tsona kaofela Yena.

Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke maemedi feela ao. Ha se mabitso. Ke ka hoo re kolobetswang lebitsong la Morena Jesu Kreste hobane seo ke lebitso, e seng leemedi, ke lebitso la maemedi ao, jwalo ka ha feela o nka ngwana ya qetang ho hlaha o mofa lebitso ngwana eo e leng mora ho wena. Ngwana ke seo aleng sona, mora ke leemedi, ebe o mobitsa John Henry Brown. O ka se kolobetse feela ka lebitso la Jesu feela. Ho na le dikete kete tsa boJesu lefatsheng ba ne ntse ba le teng le pele ho Kreste Mopholosi wa rona. Empa o mong feela ya tswetsweng Kreste. "Morena Jesu Kreste."

Batho ba bua ka Jesu eo e leng Mora ya sa feleng wa Modimo. Na hoo ha se kgohlang? Mang kapa mang ya utlwang ka "Mora" ya se nang ho fela na? Bara bana le qaleho e bile ba na le pheletso, empa se sa feleng ha sena qalo ha sena pheletso. Ke Rabosafeleng Modimo (Jehova) a itlhahisa nameng.

Evangedi ya Moapostola Johanne e re: Tshimolohong Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme le ile la fetoha nama la tsamaya hara rona. E ne e le paki ya botshepehi ya Modimo Lentsweng la Hae. E ne e le Moporofeta o ne a buwa seo Ntate a se buwang. O itse: "Ntate o ka ho Nna, ke seo Jesu tabernakele a se tjholong. "Ntate o ka ho Nna" Modimo o na le maemedi a mangata: 'Toka ya rona', le 'Kgotso ya rona', le Ya leng teng' le Ntate, le Mora, le Moya o Halalelang, empa O na LE LEBITSO LE LE LENG LA botho mme ke Jesu.

Seke wa ferekana ka hobane a na le diofise tse tharo kapa a itlhahisa ka tsela tse tharo. Lefatsheng e ne e le Moporofeta, lehodimong ke Moprista, a kgutlela lefatsheng, ke Morena wa marena. Ya neng a le teng-ke Jesu, Moporofeta "Ya leng teng" - Eo eleng yena, Moprista ya Moholo, ya etsang kopano. - Ya ka a mangwang ka maikutlo a rona. "Ya tlang" Ke Morena ya tlang. Lefatsheng ene ele Lentswe-Moporofeta. Moshe o itse ka Yena, "Morena Modimo wa lona otla tsosa Moporofeta ya tshwanang le nna, mme etlare ha ba sa utlwe lentswe la moporofeta batla kgaolwa hara setjhaba."

Hlokomela sena ka Jesu. Lefatsheng ene ele Moporofeta, Konyana, le Mora, sena sene se sa moetsa boraro, empa sena sene se moetsa feela diofise tse tharo tsa motho ale mong, Jesu. Mme ho nale karolo e etsang hore Matrintase a nahane hore e netefatsa taba ya bona hore ho na le ba fetang boraro Bomodimong. Tshenolo 5:6-8 "Yaba ke bona konyana e hlabilweng, e eme mahareng a terone le dibupuwa tse phelang tse nne, le mahareng a baholo ena le naka tse supileng, mahlo a supileng, eleng Meya e supileng ya Modimo, e rometsweng ka hohle lefatsheng. Mme ya tla ya nka buka letsohong le letona la ya dutseng teroneng. Mme Ha a nkile buka eo dibupuwa tse nne tse phelang, lebaholo ba mashome a mabedi a metso e mene, ba kgumama pela Konyana, bankile, e mong le e mong, harepa le pitsa ya kgauta e tletseng dibano tse monko monate eleng merapelo ya bahalaledi. Ka nnete karolo ena eka batla e dumellana le bona ha o sa e hlokomele. O ya bona o hopole ke itse e TSHOPODI. Empa ha o bala Tshenolo 4: 2-3 le 9-11. " Mme hang, ka nkwa ke Moya, mme bonang, terone ene e beilwe lehodimong, mme EMONG. A dutse teroneng eo. Ya dutseng ho yona, ha ke mmona one a tshwana le lejwe la Jaspe le la sardone, mme terone e ne e teetswe hare ke mmokodi o kang emerauda, ha ho tadingwa.

Mme dibupuwa tse phelang, e nere ha di isa kganya, le hlompho, le teboho ho ya dutseng teroneng, ya phelang ka mehla le ka mehla, baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, ba ne ba wa ka mangole ho ya dutseng teroneng, ba rapela ya phelang ka mehla le kamehla, mme ba ne ba akgela meqhaka ya bona pela ya dutseng teroneng, bare: Morena o loketswe ke ho newa kganya, le tlhompho, le matla, hobane o hlodile dintho tsohle, mme ke ka ho rata ha Hao dileng teng, e bile di bopilwe. " Ka hloko o lebele karolo ya bobedi e re"A LE MONG" (e seng bababedi kapa ba bararo empa ale MONG) ya dutseng teroneng. Karolong ya boraro e re. "YENA" (eseng BONA) o ne a tshwana le lejwe la Jaspe. Ho karolo ya borobong e re: Dibupuwa tsa isa tlhompho ho" YENA " (eseng bona) Ho karolo ya leshome ere: Baholo bawa pela" HAE" (eseng bona) . Ho karolo ya leshome le motso ole mong e re: Ba lla, O lokelwa ke tlhompho MORENA" (e seng Marena) Hape hona karolong ya leshome le motso ole mong ere: YA dutseng teroneng e ne e le"MMOPI) , e leng Jesu (Johanne 1:3) E leng Jehova-Moya-Modimo wa Testamente ya Kgale (Genese 1:1).

Empa ha rese felle moo. Bala jwale ho Tshenolo 3:21 "Ho ya hlolang ke tla mofa ho dula le Nna teroneng yaka, jwalo ka ha le Nna ke hlotse, mme ke dutse le Ntate teroneng ya Hae. O bale hape Baheberu 12:2 re ntse re tadimile Jesu moqadi le mophethi wa tumelo, ya mamelletseng sefapanong ka baka la thabo eo a e beetsweng, a saka are letho ka dihlong, a ba a ya dula letsohong le letona la Modimo. O hlokomele ho yaka Jesu, Yena ka boyena, ya ngotseng buka ya Tshenolo, o dutse fatshe le Ntate. Moya o ka ho Paulose (o leng Moya wa Kreste, hobane oo ke Moya wa Baporofeta Oo tlang ka Lentswe) o dutse ho LETSOHO LE LETONA la Modimo. Empa ha Johanne a tadima o bona" ALE MONG" hodima terone. E ne ese ho fihlela Tshenolo 5:6-8 eleng e latelang Tshenolo 4:2-3 ho ya ka nako e tlang) ho re re bone" Konyana"e nka buka ho" YENA"ya dutseng teroneng jwalo ka ha ho boletswe ho Tshenolo 4:2-3 le 9-10. Keng hoo. Ke sephiri sa a le" MONG MODIMO"

Yena (Jesu) o tloha ho Modimo, a fetoha nama, a shwa a tsoha hape a kgutlela "tlhahong ya Ntate hape"Jwalo ka ha Johanne a bolela"Mora a le mong feela wa Modimo ya sefubeng sa Hae, ke yena ya re tsibisitseng Yena. "E ne e le nako jwale ya Modimo (Messia) ho kgutla ho lata monyaduwa wa Hae le ho Itlhahisa (ho iponahatsa) ho iponahatsa ho Iseraele. Ho tjhong hore re tla bona Modimo ho iponahatsa hape ka mmele jwalo ka" Mora wa Davida Morena wa Marena, le Morena wa marenana, le monyadi wa monyaduwa wa baditjhaba". Ha se"Bababedi" Medimo, empa ole MONG MODIMO o IPONAHATSA ka matlahadi diofiseng le maemeding. Batho ba ne ba tseba e le moporofeta. Bane ba tseba letshwao la Messia le neng le katla feela ka moporofeta, Johanne 1:44-51

Athe Fillipi eo e ne e le wa Bethsaeda, motse wa habo Andriase le Peterose. Fillipi a fihlela Nathanaele, a re ho yena: "Re fumane eo Moshe a ngotseng taba tsa Hae molaong, le baporofeta ba dingodile, ke Jesu wa Nazaretha, mora Josefa, Nathanaele are ho yena: Na ntho e molemo e katswa Nazaretha na? Fillipi a re ho yena: Tlo o bone. Jesu a bona Nathanaele a e tla ho Yena, a mmolela are: Bonang mo-Iseraele wa sebele, eo hoseng mano ho yena. Nathane a re ho ho Yena: U ntsebela kae? Jesu a araba a re: Ke o bone, Fillipi a eso ho o bitse, o le tlasa sefate sa feiya. Nathanaele a araba are: Rabbi, u Mora wa Modimo, O Morena wa Iseraele! Jesu a araba, are ho yena: O dumela ka hobane ke o boleletse hore ke o bone tlasa sefate sa feiya; o tla bona tse kgolo ho tseo. A ba a re ho yena: Ka nnete nete kere ho lona: Ho qala jwale, le ya nne le bone lehodimo le phetlilwe, le mangeloi a Modimo a theoha a bile a theoha hodima Mora motho. Bokgoni ba ho bona dipelo le monahano ho batho ho kgetheng Modimo hore ba bone hore enwa ke Messia, lentswe le tlotsuweng la Modimo. Baheberu 4:12 Hobane Lentswe la Modimo le ya phela, le matla, mme le fitisa ka hohle disabole tse leoditsweng ka NTLHENG TSE PEDI, mme le a hlaba, le ye ho kena le botebong ba pelo, le manonyollong le mokong, mme le ahlola mehopolo le dipelo.

Ha mosadi sedibeng a utlwa a senola makunutu a pelo ya hae a mmitsa moporofeta, a re Messia o tla tswejwa ka bokgone boboholo. Johanne 4:7-26 Jwale mosadi e mong wa Samaria a tla ho tlo kga metsi. Jesu are ho yena: Mphe ke nwe (hobane barutuwa ba Hae bane bale motseng ho reka dijo).

Mosadi eo wa Samaria a re ho Yena: E re ole Mojuda o qela jwang metsi ho nna, ke le mosadi wa Samaria? Athe bajuda haba kopane le ba Samarea. Jesu a moaraba are: Hoja o tsebile neo ya Modimo, le ya reng ho wena: Mphe metsi kenwe, ke wena o kabeng o qetseng ho Yena, mme a kabe a o file metsi a kollang. Mosadi are ho Yena: Morena hao na sekgello sa hokga, le sediba se sekoti, metsi a kollang o a nka kae na? Na o moholo ho ntata rona Jakobo na, ya re neileng sediba sena na, a ba a nwa ho sona ka sebele sa hae, le bara ba hae le makgomo a hae. Jesu a moaraba are: E mong le e mong ya nwang metsi ana, o tla boela a nyorwa. Empa emong le e mong ya nwang metsi ao ke monehang oona a ka se nyorwe le ka mohla ole mong, mme metsi ao ke monehang oona, etlaba ka ho yena sediba se kollang sa bophelo bosa feleng. Mosadi are ho yena: Morena mphe metsi ao, ke tle ke se hlole ke tla kga mona hape. Jesu are ho yena. YA O BITSE MONNA WA HAO, mme le tle kwano. Mosadi a araba a re: Ha kena monna. Jesu a re ho yena: O boletse hantle hao re hao na yena. Hobane o kile waba le ba bahlano, mme le eo o nang le yena jwale hase wa hao. Mosadi a re ho Yena: Morena ke ya bona hobane o Moporofeta. Bontata rona bane ba rapella thabeng eo, mme lona lere nqalo eo ho tshwanetsweng ho rapellwa ho yona ke Jerusalema. Jesu are ho yena: Mosadi Ntumele, nako e ya tla eo le satloka le rapela Ntate thabeng eo, leha ele Jerusalema. Lona le rapela eo le sa Motsebeng; rona; re rapela seo re se tsebang; empa poloko e tswa ho Bajuda. Empa nako e ya tla le jwale e se e le teng, eo barapedi ba nnete batla rapela Ntate ka Moya le ka nnete, hobane Ntate o batla ba morapelang jwalo. Modimo ke Moya e ka kgona ba o rapelang bao rapele ka nnete le ka moya. Mosadi a re ho yena: Kea tseba hobane Messia, ya bitswang Kreste, o tla tla; mohla eo atlileng, o tla re tsibisa tsohle. Jesu a re ho yena: Ke Nna, ya buang le wena.

Ho Tshenolo 15:3 e re Mme ba bina pina ya Moshe mohlanka wa Modimo, le ya Konyana, ba re: O moholo o ya ba batseha, mesebetsi ya Hao Morena Modimo o matla ohle! Oho, Morena wa ditjhaba, ditsela tsa hao dilokile ha kakang, ke nnete feela! Na o ya bona? KONYANA, moprista e moholo a tshwere madi a Hae ale setulong sa mohau bakeng sa dibe tsa rona ke Morena Modimo o Matla ohle. Eo ke ofise ya Hae ya jwale.

Ke seo a se etsang hona jwale, a rapela ka madi a Hae bakeng sa dibe tsa rona. Empa ka tsatsi le leng yona Konyana eo etla fetoha Tau ya leloko la Juda. O tla hlaha ka matla le ho nka sebaka sa hae ho busa jwalo ka Morena. Ke Morena ya tlang wa lefatshe lena. E ho jwalo, empa ha ho bolele hore ha se Morena motsotsong wa jwale. Ha jwale ke mmuso wa se moya. Hobane ke Morena wa rona, Morena wa bahlanka. Ha se mmuso wa lefatshe lena jwalo kaha le rona re se ba lefatshe lena. Ke lona lebaka re sa etseng seo lefatshe lena le se etsang re etsa tse fapaneng le tsa bona le ka mekgwa re sa tshwane. Boahi ba rona bo lehodimong. Re hapa meya ya lefatsheng jwalo ka ha tswalo ya bobedi ya rona ka Jesu moo eleng Morena. Ke lona lebaka le etsang hore basadi ba rona ba sa teneng marikgwe le ho itlotsa ka dipainte tsena tseo lefatshe le itshasang ka tsona le ho kuta meriri ya bona. Ke lona lebaka le etsang hore le banna ba rona basa nwe jwala le ho tsuba dikwae le ho tswella ho phela sebeng. Seaparo sa rona ke seaparo sa Moya oo oleng ho Kreste ya ka ho rona. Mmuso o mong le omong o tla feta, empa wa rona o tla hlola kaho sa feleng.

Mme jwale re buile ka diofise tse tharo le tsela eo Modimo o leng mong o itlhahisang ka HARA MANGOLO KA TENG. Empa ka ho se tsebahale ka ho bonahala. O tsebahala ka semoya, ka tshenolo ya semoya. Yena elwa ya neng a tsebahala ka lebitso la Jesu nameng ho fihlela a kgutlela ho ya topallong ya mollo. Empa oile a tshepisa hore o tla kgutla hape ho tsamayta hara batho ba HAE KA Moya. O ne a ikarola ka tsatsi la Pentakoste ha malakabe a mollo a ne a dula e mong le e mong. Na Modimo o ne a etsang? O ne a ikarola ka kerekeng, a fa bohle banna le basadi karolo e itseng ya Hae. Jwalo ka ha a ile a bolela ho Johanne 14:16-23. "Mme ke tla rapela Ntate, mme o tla le romella moemedi, ya tla dula le lona ka ho sa yeng kae, e sita le Moya wa nnete oo lefatshe le kekeng la o fumana, hobane ha le Mmone, le ho Motseba, empa lona le ya motseba, hobane o ka ho lona, mme o tsamaya le lona, nkase le lese feela, mme ke tla kgutlela ho lona hape, sebakanyana lefatsheng le ka se mpone, empa lona le tla Mpona, hobane ke ya phela, mme ka tsatsi leo le tla tseba hobane ke ho Ntate, le hore O ka ho Nna le Yena. Ya nang le molao wa ka, le ho o boloka, mme ke ya nthatang, mme ya nthatang o na le lerato la Ntate, mme ke tla morata le Nna, mme ke bonahale ho yena. Judase are ho Yena, eseng Isekareota, Morena otla iponahatsa jwang ho rona, eseng ho lefatshe?

Jesu a araba are ho bona, ha o nthata, o tla boloka lentswe Laka, mme Ntate o tla morata, mme re tla dula le yena. "Mme otla rapela Ntate aromele moemedi ya neng anale bona (baapostola) ya neng anale bona empa eseng ka ho bona. E ne e le Kreste. Mme ho temana 23 a bua ka Yena le Ntate, a re RONA re tlatla. Ke eo: "Moya o yatla, moya ona ola oneng ele Ntate, jwalo ka Mora o tla hlaha ho ba bangata o tla hlaha kaho iponahatsa ka tsela tse ngata ho ba bangata"_ MODIMO O LE MONG Moya ke mang.

Ke ka hoo hoseng motho ya nang le tokelo ya ho ka bitswa ntate ya halalelang eleng mopapa le mobishopo kapa moprista. MONNA YA HALALELANG ke Kreste, Moya o Halalelang o leng hara rona. Ke ka baka lang ha batho bare seo ha sena taelo? E nngwe le enngwe e nale seo e se bolelang. Ka nngwe e nale mesebetsi ya yona ofise. Moya o Halalelang oile wa ikarola ka tsatsi la Pentakoste, ho ka tlatsa seo Kreste aneng a se bolela. "Tsatsing leo le tla tseba hore ke ho Ntate, mme le Yena o ho Nna. Johanne 14:20. Ya leng teng o tlile ka Moya, Modimo o moholo o tlile ho tlatsa kereke ya sebele. O nale tokelo ya ho ka ya feela moo A ratang ho ya teng, ho ya ho mang kapa mang ya ratang ho ya ho yena. Ha RE ETSE"banna ba halalelang" hara rona empa phutheho yohle ya Modimo eya Halalela, ka baka la Moya o Halalelang. Ke Ona Moya o Halalelang e seng phutheho ka BOYONA. JWALE SEO HAELE TSHENOLO: Jesu Kreste ke Modimo. Jehova wa testamente ya Kgale ke Jesu wa testamente e ntjha. Ha se lebaka hore o ka leka ha kae, o ka se tiise hore ho na le MEDIMO E MERARO. Le teng ho hlokahala tshenolo ya Moya o Halalelang ho ka tiisa sena hore o utlwisise hore O mong feela. Ho hlokahala tshenolo hore o kgone ho bona hore Jehova wa testamente ya kgale ke Jesu wa testamente e ntjha. Satane o kene ka hara dikereke ho ka bafoufatsa hore ba hlokomele nnete ena. Ha ba se bafoufaditswe nneteng ena, e ne e se kgale ha kereke ya Roma e Katoliki e kgaotsa ho ka kolobetsa ka bitso la Morena Jesu Kreste.

Re lokela ho ka tseba hore ho nka tshenolo ya Moya o Halalelang ho ka bona nnete ena ya Bomodimo matsatsing ana hara rona o sothile mangolo. Ho sotha hona ha mangolo, kereke e hlolang ke e a ahuweng hodima tshenolo re ka lebella hore O tla hlahisa nnete ena. Leha e le hore ha o hloke tshenolo kolobetsong ya metsi. E hona ka pela mahlo a hao e o shebile ka mahlong. Na ho kaba bobebe ha ka motsotswana.

Baapostola ba ile ka taelo ya Morena ho kolobetso ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang mme ene ekaba ntho e sa lokang ha bane ba ka kgeloha? Bane ba tseba lebitso ke lefeng, haho sebaka le se seng hara mangolo moo ho kolobeditswe ka mokgwa o mong, ke ka Lebitsong la Morena Jesu Kreste. Kelello e tlwaelehileng e ka o bolella hore ke kereke hara motsamao wa yona, mme ha kolobetso e bile jwalo ke nnete re lokela ho kolobetsa ka yona tsela eo. Mme hao nahana hore hoo ho matla, o nahanang ka sena, mang kapa mang ya neng a sa kolobetswa Lebitsong la Jesu one a kolobetswa hape.

Diketso 19:1-6. Eitse ha Apolose asale Korinthe, Paulose a haola dinaha tsa Asia tse kahodimo, atla Efese, mme teng a fihlela barutuwa babang. A re ho bona: Na le amohetse Moya o Halalelang, mohla le dumelang na? YABA ba re ho yena: ha re so utlwe hore Moya o Halalelang o teng. A re ho bona: Le kolobeditswe ka kolobetso efeng na? Ba re: Ya Johanne. E fela Johanne o kolobeditse ka kolobetso ya pako, a bolella batho hore ba dumele ya tlang ka mora hae, e leng Jesu Kreste. Eitse ha ba utlwa seo ba kolobetswa lebitsong la Morena Jesu. Yare hoba Paulose a ba behe matsoho, Moya o Halalelang wa tla hodima bona bua dipuo, mme baporofeta. Ke moo he, batho bana ba lokileng ba Efese bane ba utlwile ka hotla ha Messia. Bane ba ikemiseditse Yena. Empa hao bone hore bakeng sa tseo bane baile ba mofosa na o ya e hlokomela taba eo. Johanne oile a rera ka Yena. Bane ba kolobeditswe bakeng sa pako, ho lebelleng HOYA PELE ho dumela ho Jesu. Empa e ne e se e le nako jwale ya ho sheba MORAO ho Jesu le ho kolobetswa tshwarelong ya dibe. E ne ele nako ya Moya o Halalelang. Ha bane ba kolobeditswe Lebitsong la Morena Jesu Kreste, Paulose o ile a ba beha matsoho mme Moya o Halalelang wa theohela hodima bona.

Oho mohlape oo o lokileng wa Efese wa batho; ha emong a nale monyetla wa ho ka ikutlwa a tshireletseha. Bona bane ba tlile jwang, ba ne ba tsamaile sebaka se selele ho amohela Messia. Bane ba ikemiseditse ho moamohela. Empa ba ne ba mofositse ka mokgwa o jwalo hao hlokomele na? O ne atlile aba a tsamaya. Ba ne ba lokela ho tlatswa ka Moya o Halalelang.

Ha o kolobeditswe ka lebitso la Morena Jesu Kreste Modimo o tla o tlatsa ka Moya o Halalelang. Ke lentswe leo. Diketso 19:6 e re e badileng ene e tlatsa Diketso 2:38 "Bakang, mme le kolobetswe e mong le e mong lebitsong la Jesu Kreste bakeng sa tshwarelo ya dibe. Mme le tla amohela Moya o Halalelang jwalo ka mpho"O ya bona, ka Moya o Halalelang, o ile a bolela hantle seo Peterose a neng a se bolela ka Moya o Halalelang. Mme se bolwetsweng seka se FETOHE. Elokela hoba jwalo ho fihlela ho tloha ho letsatsi la Pentakosta ho fihlela mokgethwa wa ho qetela a kolobetswa. Bakgalate 1:8 "Leha e kaba rona kapa lengeloi hotswa lehodimong le ka rera evangedi e nngwe esele le newe anathema.”

Jwale ba bang ba lona bonngwe le kolobetsa ka tsela e fosahetseng. Lekolobetsa bakeng sa mengwaha e ka metsi a se a le pholositse. Pholoso ha e tle ka metsi, ke tshebetso ya Moya o Halalelang. Monna eo ka Moya o Halalelang a ile a fana ka taelo "Bakang mme lekolobetswe ka lebitso la Morena Jesu Kreste"ha akaba are pholosong o ile are" ke yona tsela e lokileng ho ya ho Modimo". E ne e le tsohle. 1 Peterose 3:21 "Setshwantshwang ke kolobetso e re pholosang jwale-eseng (e hlatswang ditshila, empa ele ho itlama ka tswalo le hlwekileng ho Modimo pela hae) ka tsoho ya Jesu Kreste. "Ke dumela jwalo.

Ha ho nale mang kapa mang ya ka kgonang ho paka hore kolobetso ka lebitso la Morena Jesu Kreste, ke o kgothaletsa ho bala History e bontsha hore kolobetso ke ka Morena Jesu Kreste. Sena ke yona kolobetso ya sebele e ileng ya nka sebaka mane Roma ka lemo sa A. D. 100 mme e ile ya hlahiswa hape Magazineng wa TIME wa Tshitwe 1955. "Modikone a phahamisa letsoho la Hae mme Publius Decius a kena monyakong wa kolobetso. Ya neng a eme metsi a mofihla kahodima letheka ene ele Marcus Vasca morekisi wa dipatsi. O ne a bososela ha Publius a kena a e ma pela hae. "Credis"? a botsa "Credo" ho araba Publius. Ke dumela hore poloko yaka e tswa ho Jesu Kreste, ya thakgisitsweng pontsheng ya Pilato. Ka Yena ke ya shwa mme ke tla tsoha le Yena. A utlwa matsoho a matla a moisa morao ka hara metsi, a utlwa Marcus'tsebeng tsa hae- ke o kolobetsa lebitsong la Morena Jesu' - jwalo ka ha metsi a batang a mokwahela.

Hantle jwalo feela nnete e ile ya lahleha (mme ha e yaka ya kgutla ho fihlela ka mengwaha kgolo ena-mme hona ke ho tloha ho Nicaea hofihlela mengwaheng ena) ba kolobeditse lebitsong la Morena Jesu Kreste. Empa jwale e lokela ho kgutla motsotso wa jwale. Satane a ka se kgone ho hatella tshenolo ha Moya o Halalelang o batla ho e hlahisa.

E, ha hone ho na le Medimo e meraro, o ka kolobetsa bakeng sa Ntate le Mora le Moya o Halalelang. Empa TSHENOLO E NEILWENG JOHANNE e ne e le hore MODIMO O MONG mme o mong feela. Ke lona lebaka le entseng hore Peterose a kolobetse ka tsela eo ho tloha ka tsatsi la Pentakosta. O ne a lokela ho otloloha ho tshenolong, "Ha ntlo ya Iseraele e tsebe ka botlalo, hore Modimo o entse YENA JESU, eo le mothakgisitseng, MORENA LE KRESTE". Ke eo he, "MORENA JESU KRESTE".

Haeba Jesu ke' BOBEDI'Morena le Kreste, jwale Yena (Jesu) ke, ekesebe ho hong empa "Ntate, Mora, le Moya o Halalelang"ho MOTHO A LE MONG ho nama. Ha se Modimo batrhong ba bararo, eleng botrintase"empa MODIMO O LE MONG, MOTHO A LE MONG KA MAEMEDIBITSO A MARARO o itlhahisa ho ona maemedi ao. A ko utlwe hang hape. Yena Jesu ke BOBEDI Morena le Kreste. Morena (Ntate) le Kreste (Moya o Halalelang).

Haeba se na se sa re bontshe botlalo ba boModimo, ho bolelang hore haho hlotse ho bile le se tla re kgodisa. Morena HASE O MONG hape Modimo. Jesu ena ke Yena Morena Jesu Kreste-MODIMO O LE MONG.

Fillipi o ile a re ho Jesu ka tsatsi le leng, "Morena, re bontshe Ntate mme etlaba ho re lekane"Jesu o itse ho ena: "Ke bile le lona nako e telele empa ha le ya ntseba na, hobaneng hao re re bontshe Ntate? Nna le Ntate Rebang" Ke ile ka balla mosadi e mong ka tsatsi le leng mme a re: "Motsotswana feela, Monghadi Branham, wena le mofumahadi wa hao le bang"

Ka re: " e seng jwalo"

A re: "Ha ke utlwe"?

Yaba ke re ho yena: "Na wa mpona"?

A re: "E"

Ka re: "Na o bona mosadi waka"?

A re: "Tjhe"

Ka re: "Bonngwe boo bofapane, hobane o itse, ha le bona Nna le bona Ntate" Moporofeta o itse e tlaba lesedi nakong ya mantsiboya

Ho se fela ho ngotswe ka mokgwa ona"

"E tlaba lesedi nakong phirimana.”

Tsela o tla e fumana ya kgalalelo

Tseleng e metsi ke kganya kajeno,

E patilwe Lebitsong la Jesu.

Batjha le baholo bakang dibeng tsohle tsa lona.

Moya o Halalelang ka nnete o tla kena

Lesedi la phirimana letlile-

Ke lebaka la hore Modimo le Kreste ba bang"

Eseng kgale haholo ke ne ke bua le Rabi wa Mojuda. Are ho nna: "Lona baditjhaba le ka se kgaole Modimo koto tse tharo mme la Monea Mojuda. Re tseba betere hona le moo."

Ka re ho yena: "Rabbi ke nnete eo, ha re kgaole Modimo koto tse tharo, o dumela ho baporofeta haho jwalo na"?

A re: "E ehlile ho jwalo"

Na o dumela ho Isaia 9:6?

"E".

"Na moporofeta o ne a bua ka mang"?

"Messia"

Ka re: " Ke Kamano e feng eo Messia a tlaba le yona le Modimo". A re; "E tlaba Modimo"

Ka re: "Ke moo"Amen.

O kase kenye Modimo bathong ba bararo. O ka se jwetse Mojuda hore ho nale Ntate, Mora le Moya o Halalelang. O tla o jwetsa ka ho otloloha hore na kelello eo o e nkile kae. Mojuda o tseba hantle hore kelello eo e qadile kwana Necene Council. Ha ho makatse ha bare nka jwalo ka bahedene.

Re bua ka Modimo o sa fetoheng. Mojuda o dumela seo le yena. Empa kereke e fetotse Modimo o sa fetoheng ho tloha BONNGWE HOYA BORARONG. Empa lesedi le kgutlile jwale ke nako ya phirimana. Hona ho makatsa ha nnete ena e hlaha nakong eo Majuda a kgutletseng habo ona Palestina. Modimo le Kreste ba BANG. Jesu enwa ke MORENA LE KRESTE.

Johanne o ne a nale Tshenolo, le Jesu e ne e le Tshenolo. O itlhahisa ka hara mangolo-"KE NNA ya Leng Teng, ya tlaba teng Modimo o matla ohle. Amen. Ha tshenolo e le siyo ho wena, o lokela ho rapela Modimo a o fe yona. Ke yona tsela feela eo o ka e fumanang ka yona feela. Etswa ho Modimo ha etswe ho motho e lokela ho tswa ho Modimo. E re taba ya lengolo ha ho motho ya ka bitsang Jesu, Kreste ha ese ka Moya o Halalelang. O lokela ho fumana Moya o Halalelang e be, jwale Moya o o fa tshenolo ya hore Jesu ke Kreste: Modimo Motlotsuwa.

Ha ho motho ya ka tsebang tsa Modimo kantle hore a be le Moya wa Modimo le eo Moya wa Modimo o mosenolelang. Re bitsa ho Modimo ho refa tshenolo ho nale eng kapa eng lefatsheng. Re amohetse Bibele, re amohetse nnete ya yona, empa e sa le bothata bo boholo hobane tshenolo ho ba bangata ha e sobe teng. Lentswe ha le so tiiswe ho bona. 2 Bakor 5:21 hore rebewe balokileng ba Modimo ka kopano ka JESU KRESTE. Na o e fumane? E re: " HORE RE BEWE BA LOKILENG HO MODIMO ka hoba ho KRESTE. E re Yena (Jesu) a fetoha SEBE bakeng sa rona. Ha ere oile a fetoha moetsadibe, empa a fetoha SEBE hore ka Yena re be ntho ele nngwe ho Modimo rebe ba LOKILENG. Ho latola e nngwe ke holatola tsohle. Ho amohela enngwe ke ho diamohela tsohle. Re ya tseba hore ho jwalo hobane Bibele e re bolella jwalo. O ka nna wa e latola. Empa tshenolo ya yona e lahlehile. Ha se nnete ho bongata ba bana ba Modimo. Ke temana e monate ebang e le teng Bibeleng feela. Empa hwa bohlokwa ke hore e PHELE ka ho wena. Ho tla nka tshenolo.

E re nke keo jwetse ntho e nngwe eo e tla makatsa le ho o thusa. Ke ba mmalwa barutuwa basa tsebeng hore testamente e ntjha e ne ngotswe ka seGrieke. Kaofela barutwana ba Bibele ba dumela hore Modimo o arotse meloko e meraro e meholo eo a e neileng evangedi. O neile Magrieke a fanang ka leleme le akaretsang, A fa Majuda evangedi ya nnete le tsebo ya mopholose, a refa Maroma a ileng a re fa molao le mokgwa wa melao e phahameng. Ho tjhong hore re nale evangedi ya nnete, le puo e utluwang ke bohle, le mmuso o lekaneng tsela tsa nnete. Hangata Histori e bolela nnete. Mme kajeno barutwana ba rona ba Magrieke bare puo ya Magrieke ya Bibele e ne e le puo e neng e nepahetse haholo hoo ha e ne e sebediswa matsatsing a na hoo moithuti ofe kapa ofe a kgonang ho bona hore na testamente e ntjha e bontshang. Sena hase theory feela? Na sena ke nnete? Na ha se hoba morutwana e mong le e mong wa Mogrieke ho tswa mokgatlong ho tla ngangisana' e bile e se ngangisano e itshetlehile hantle hodima mantswe a Segrieke le grammar? Ka nnete ho tlamehile hoba jwalo. E sita le morao kwana mongwahakgolong wa Pergame jwalo ka Necene Council 325 ho ne hole teng barutwana ba babedi ba baholo, Arius le Athanasius baileng baitshwarella ho thuto ya molao wa Magrieke mantswe a teng a bolelang. Ka maikemisetso a maholo hoo lefatshe lebileng la nahana hore ba a rola lefatshe koto tse pedi ho diphotong (modumo wa tse pedi vowels ho e le nngwe syllable). Jwale ha Segrieke se lokile ha kalo, e le haufe le Modimo, ha ho ne hose kgohlano? Ha jwale re nale bothata ka Segerieke bane ba sa batle letho? Empa re bona ngangisano le Segrieke. Nka molato wa buka, "Christ's Paralayzed Church X-rayed" ka Dr. McCrossan. Ho yona o khoutile mangolo a mmalwa grammar ya Segrieke, o bontsha ho ya ka takatso ya hae hore molao wa Bibele wa Segrieke o sa fetoheng e bile e bontshitse hore Bibele e ruta hore motho o lokelwa ho kolobetswa kaMoya o Halalelang bakeng sa tswalo ya bobedi. A bile a bolela hore basadi baka rera pulpiting hobane ho porofeta ke ho rera. Empa a kgodisa barutwana ba bang ba tshwanang le yena? Lekgale. Seo o lokelang ho se etsa ke ho bala mangolo a ngotsweng ke barutuwa ba bang ba phihisanang le taba eo ya hae ka ho khouta ho tswa Bibeleng.

A se hore feela ke seo ke se etsang ke nnete, empa ha re yeng pejana. Empa matsatsing a na re nale barutwana badumelang hore mangolo ao a ne a ngotswe ka Aramaic e neng e le puo ya Jesu Kreste ya matsatsing ao le batho. E boletswe hore ha batho bane ba ne basa tsebeho ngola le ho bua Segrieke, mme history e arotswe ka seo. Mohlala, Ngaka Schonfield moithuti ya bohlale wa nako ya hae ho tswa e tsa dipatlisiso ho ka tiiso ya hae hore testamente e ntjha e ne e ngotswe ka SEGRIEKE bakeng sa batho ba puo eo. O ile a aha ntho e tiileng bakeng sa taba ya hae. Empa ka hlakoreng le leng honale moithuti Ngaka. Lamsa, ya tiisa hore testamente e ntjha e ne engotswe ka Aramaic le hore haho bohlale historing ya Toynbee, ho tiisa maemo a Aramaic, eseng SEGRIEKE e ne e le puo ya batho, ho bonahala hole bobebe bakeng sa hore testamente e ntjha ebe ene e ngotswe ka Aramaic.

Leha e le hore, pele re tswela pele ka taba ena, ha re bale bobedi Bibele ya King James Version le phetolelo ya Ngaka Lamsa. Re fumana hore mantswe a ngotswe ka ho tshwana, ho tjhong hore haho phapang hohang thutong kapa molaong. Re ka dumela hore Modimo o dumeletse sena hore se etsahale hore ho bonahale mangolo le dintho tse ngata re dibone.

Re fumana hore leha bafetoledi ba mangolo ba ka qosana kapa ho qabana mangolo ha a lwantshane.

Jwale o ya bona hore o ka se behe toloko hodima barutwana na tsebo ya bona eo e leng e beilweng ho dipuo ha e na molemo ya hore Bibele e ngotswe ka puo e feng ha hona Molemo. Ha o ntse o sa kgone hore o bone seo ka hobane o latela kelello ya hao ho ya ka moetlo ke o na mohlala wa ho qetela. Haho ya ka belaelang seo Baditjhaba le Bafarise le barutwana ba mengwaha 33. A.D. E TSEBA HANTLE melao ya grammar le tlhaloso ya mantswe a ponahatso ya Mora. O ile a hlaloswa ho tloha ho Genese ho isa Malakia, e neng e le hore tshebetso ya Hae, e e metse hore Moya, ba ile ba fapana le Yena habaka ba motseba.

Re fihlela phetolo, jwalo ka phetolo e fumaneha ho Lentswe. Jwalo kaha re leka ho sebedisa mangolo a kgale ho fumana rekoto ya Lentswe, re ka se fumane tlhaloso ya ho ithuta Mangolo ha bobebe, jwalo ka ha re kaba jwalo. HO TLANKA TSHENOLO YA MODIMO HORE HO TSWA HO MODIMO. KE SEO HANTLE SEO PAULOSE ASE BOLETSENG"EMPA MOTHO WA MOYA O AHLOLA TSOHLE, MME HA AHLOLWE KE MOTHO. 1 Bakorinthe 2:15. Tshenolo ya nnete ya Modimo, hlalosong ya Lentswe la Oona e jwalo kaha ho tshepisitsweng.

Ha motho mang kapa mang a se lahlehe ke seo ke se boletseng kahore mohlomong ha ke dumele mangolong jwalo kaha re se re nale bothata hona jwale. Ke dumela hore Bibele e na e nepahetse. Jesu o ne a nkile testamente ya kgale ha a ne a le mona lefatsheng, a boetse a etsa hantle hoya ka testamente e ntjha. Se ETSE PHOSO KA SEO Lentswe la Modimo kajeno le ha hose monna ya ka kopanyang seo. Empa re hloka Moya o na oo ho ka re ruta.

Oho re, hloka tshenolo eo ka Moya. Ha re hloke Bibele e ntjha kapa phetolelo, le hampa tse ding dile molemo, mme ha ke kgahlano le seo, EMPA RE HLOKA TSHENOLO YA MOYA. Mme re leboha Modimo, re kaba le seo re se hlokang, hobane Modimo o rata ho senola Lentswe la Hae ho rona ka Moya.

Ha Modimo o qale ka Moya ho refa ka ho tswella ho nahaneng ha bophelo ka ho bonahatsa tshenolo. Jo ha kereke e ka thola tshenolo e ntjha e be ka Moya ka Lentswe le phelang le bonahaditsweng, mme reka etsa mosebetsi o moholo ho tlotlisa Ntata rona ya Mahodimong.

RE LOKOLOTSWE SEBENG.


Tshenolo 1:5 "Ho ya re ratileng, ya re hlatswitseng mading a Hae"Lentswe ho "hlatsuwa" ha ntle ke ho "lokolla" - "A re lokolotse dibeng tsa rona ka madi a Hae". Na ha ho hotle? Na o na le kelello ya se Moya? Na o ya e fumana? E ne e le madi a Hae a ileng a re lokolla dibeng tsa rona ka ho lokoloha. E ne e le madi a Modimo a ileng a re lokolla. E ne e se madi a motho. E ne e le madi a MODIMO. Peterose o ile a a bitsa madi a Kreste. Paulose o ile a abitsa madi a Morena, le madi a Jesu. E seng batho ba bararo, empa motho a le MONG. Ke eo hape he tshenolo hape, MODIMO O LE MONG. Yena Jehova elwa a theoha a tla fatshe a iketsetsa mmele a tswalwa ho morwetsana a tsamaya ka ho oona, e lokela hoba madi a Modimo a ka re lokollang (ka ho otloloha) ho tswa dibeng tsa rona a re etsa hore re sebe le letheba ho Yena ka thabo e kgolo. Na o ka rata testamente ya kgale? Ha reke re yeng mane tshimong ya Edene. Ha ditaba tsa mora Adama tsa hore ose a lahlehile difihla kgalalelong, na Modimo oile a romela lengeloi? Na oile a romela mora? Na o ile a romela ya kang rona? Tjhe o ile a tla Yena ka boYena ho lokolla mora eo. Hallelujah! Modimo ha akaba a fetisetsa leano la Hae la pholoso ho motho e mong. O ile a itshepa Yena ka boyena. Re bolokehile ka "madi a Modimo" Modimo o ile a etsa mmele ho ka nka dibe tsa rona. O ile a nka mmele wa konyana hore a kgone ho nka dibe tsa rona a tsholle madi a Hae a selekaneng ka yona. Hlokomela sena. Jwalo ka ha e bile madi a Modimo, a nepahetseng madi; jwale ha madi a lokileng a re lokolla matleng ditlamong letshwasong ya sebe, mme tokollo e lokile ka ho otloloha. "Ke mang ya ka bang kgahlano le kamano ya Modimo ho kgetho ya Hae? Ke Modimo ya lokafatsang (ya re etsang ba lokileng) ke mang ya kgahlano le seo? Ke Kreste ya ileng a shwa .... " Baroma 8:33-34. Ke eo he, lefu la Hae le re neile madi. Madi a re lokolotse. Ha ho sa le tsuo. E kaba teng jwang na? Ha ho sale tsuo ekaba teng bakeng sa eng, hobane madi are lokolotse dibeng. Re lokolohile hohang. O se mamele motho hohang, mamela Lentswe. O lokolotswe ka madi.

O se fasellwe ka meetlo le mekgatlo. O se lahlehiswe ke ho mamela bao ba latolang matla a Lentswe le ho latola hore Jesu o ya pholosa, fodisa o tlatsa ka Moya o Halalelang. O monna wa Modimo ya lokolohileng, ya lokolotsweng ka madi a Hae. Ha o ntse o itshwarelletse dinthong tse senang molemo le mekgatlong, hona ho paka hore o lahlehetswe ke tumelo ya hao lentsweng.

MARENA LE MAPRISTA


Tshenolo 1:6 "O re entse marena le maprista ho Modimo Ntatae; ho Yena ho iswe kganya le matla ka mehla le mehla. Amen"

"O re entse!" Oho, ho na le dinnete tseo re lokelang ho di tseba. E na ke enngwe ya tsona. YENA! O RE ENTSE! Pholoso ke mosebetsi wa Hae. Pholoso ke ya Modimo. Kaofela ke mohau. O re lopolotse ka lebaka ho na le lebaka le e ntseng seo. O RE REKILE ka lebaka, re marena seMOYENG MME RE busa hodima mmuso wa seMoya. Ere ho Baroma 5:17 "Hobane ekare ha ele ka motho ale mong lefu le busitseng ka motho eo ale mong, haho ba fuwang bongata ba mohau le ba neo ya ho loka le ba neo ya ho loka ba tla busa bophelong ka motho ale mong, eleng Jesu Kreste." Jwale ho Bakolose 1:13 "Mme o re lokolotseng matleng a lefifi, wa re falletsa mmusong wa Mora oona ya ratwang. Mme jwale re busa le Kreste, rena le matla hodima sebe, lefatshe, le satane. A bontsha kganya le tlotliso, a bontsha BOYENA, hobane ke Kreste ya phelang ka ho rona, a etsa le ho menono yohle ya HAE. E fela le ha jwale re dutse tulong tse phahameng le Kreste Jesu.

"O re entse bapriesta" E bapriesta ho Yena, a fana ka dithoriso tsa SEMOYA KA MALEME A ba kileng ba kgethuweng. Re boloka maphelo a rona jwalo ka sehlabhelo ho Yena. Re mosebeletsa semoyeng le Nneteng. Ha ho makatse ha lefatshe le sa re kgathalle, hobane re marena le mapriesta ba Modimo. Re lokela hoba re be bana ba lokileng ba Modimo, re bopuwe ka tshwantsho sa Hae hore rebe bana ba tshwanang le Ntate wa rona.

MODIMO OTLANG


Tshenolo 1:7 "Bona o tla ka maru; mme mahlo ohle a tla Mmona, le ba mohlabileng: mme ba mefuta yohle ya lefatshe ba tla swaba ka baka la Hae. E Amen "

O ya tla. Jesu o ya tla. Moporofeta o ya tla. Moprista le Morena o ya tla. Eo e leng BO KAOFELA O yatla. Leha hole jwalo, Morena Jesu, tlo kapele. Amen.

O yatla. O tla ka maru a thabo jwalo ka ha a ile a bonwa thabeng, mme le seaparo sa Hae sene se benya jwalo ka ha matla a Modimo a ne a mokwahetse. Mme mahlo ohle a tla mmona. Hona ho bolela hore ha se tlhwibilo. Ena ke nako eo a tlang ho nka sebaka sa Hae sa puso mona lefatsheng. E na ke nako eo bohle ba mohlabileng le ka mekgatlo ya bona ba tlang ho mmona le ka dithuto tsa bona tsa mekgatlo eo ba e bitsang dikereke batla mmona le bona, mme bohle batla thothomela kaofela ha bona ke letswalo ka baka la eo eleng Lentswe. Ena ke tshenolo e bonweng ke Zakaria 12:9-14. Zakaria o ile a porofeta sena lemong tse kang 2500 tse fetileng. Sese se tla etsahala. Mamela mona. "Mme etlare ka tsatsi leo, ke tla phehella ho fedisa ditjhaba tsohle tse futuhelang Jerusalema. Mme ke tla tshollela hodima ntlo ya Davida le hodima baahi ba Jerusalema Moya wa mohau le wa merapelo mme ba tla shebana le Nna eo ba ileng ba Mohlaba ... Jwale ke neng moo Evangedi e kgutlelang ho Bajuda? K e neng moo nako ya baditjhaba e felang na? Evangedi e kgutlela hape ho Bajuda. O ho ha hone ho etsahala hore ke o jwetse se tlo etsahala matsatsing a na a rona. Ntho e na e kgolo e tlo etsahala e tlo re isa bukeng ya Tshenolo 11. e nka paki tseo tse pedi, baporofeta bao ba babedi, Moshe le Elia ba kgutlisetsa Evangedi ho Bajuda. Re ikemiseditse seo. Ntho e nngwe le enngwe e madulong. Jwalo ka ha Bajuda e bile bona ba tlisang Evangedi ho baditjhaba, ho jwalo le baditjhaba batlo e kgutlisetsa ho Bajuda, e be jwale tlhwibilo e ya fihla.

Jwale hopola hore re badile ho Tshenolo le ho Zakaria. Bobedi di tla kamora tlhwibilo. Kereke ya letsibolo ha e ye matshwenyehong. Re tseba seo Bibele e re ruta seo.

Nakong eo e re Modimo o tla tshela Moya wa Hae hodima ntlo ya I seraele. K e oona Moya oo oileng wa tshelwa hodima baditjhaba nakong ya bona. "Mme ba tla sheba ho Nna eo baileng ba mohlaba. Mme ba tla lla ho Yena, jwalo kaha motho a llela mora wa hae, mme ba tla, hlomohA ha bohloko hodima Hae, jwalo ka ha emong a hlomohela MORA WA HAE WA MATSIBOLO. Ka tsatsi leo ho tlaba le sello se seholo Jerusalema, dibe jwalo ka dillo tsa Hadadrimmon le sekgutlong sa Megiddeon. Le naha etla lla, ho lle masika ohle ka bonngwe, lesika la ntlo ya Davida ka nngwe, le basadi ba teng ka bonngwe, lesika la Nathane ka bonngwe, le basadi bateng ka bonngwe ... "Ntlo ka nngwe ha atla ka maru kgetlo la bobedi. Le bona Bajuda bao baileng ba mohlaba ba tla mmona ha atla jwalo ka ha lengolo le bolela. O fumane maqeba ao ho kae na? Mme O tlare: "Ka tlung ya metswalle yaka." Ho kese be feela bohloko ho Bajuda ba mohlabileng le ba molatotseng jwalo ka Messia, ho tlaba hape bohloko ho baditjhaba ba Molatotseng jwalo ka mopholosi.

Ho tlaba le dillo le di tsikitlano tsa meno. Barwetsana ba robetseng ba tla lla. Ba emetse kereke e hanneng ho fumana oli (e emetse Moya o Halalelang) ka dilamping tsa bona (e emetse mmele kapa setshware sa oli) ho fihlela nako ese efedile. Ha se hore ke batho baneng ba sa loka. Ene ele barwetsana e leng hore ba ne ba lokile bale maemong a matle. Baile ba lahlelwa kantle hobane ba ne bale teng empa ba sena Moya o Halalelang ba lahlelwa kantle moo holeng dillo le ditsikitlano tsa meno.

Ha re shebeng ho tloha ho Genese 45: Moo Josefa a kopanang le bana babo Egepeta a itlhahisa ho bona. Genese 45:1-7 E bile moo Josefa a sitwang ho itiisa pontsheng ya bohle ba moteetseng hare, mme a hoa are: Batho bohle ho nna ha batswe. Mme ha hoa ka haeba le motho ya salang le yena, ha a itsebisitse bana ba habo. Yaba o phahamisa lentswe a lla, mme Baegepeta ba utlwa le ba ntlo ya Faro ba utlwa. Yaba Josefa ore ho banababo: Ke nna Josefa; ntate o kae o sa phela na? Empa banababo ba sitwa ho moaraba, hobane bane ba sisimohile haba mmona. Josefa are ho banababo: Nkatameleng hle! Ba atamela. A re: Ke nna Josefa ngwanabo lona eo le rekileng ka nna, ke tle ke iswe Egepeta.

Mme le seke la tsieleha, la itlhonamela kahobane lana la rekisa ka nna, ka tla kwano, hobane Modimo o nthomile ka pele ho lona hore ketle ke le pholose. Hobane dilemo ke tsena dipedi ke tlala e bileng teng lefatsheng, mme ho sa tla tse hlano tseo ho sa tlo kotulwa kapa hona ho lema. Modimo o nthomile kapele ho le boloka lefatsheng, le ho lepholosa ka pholoso e kgolo.

Jwale se hase kopane le Zakaria 12 hantle feela? Ho kopanya tse tse pedi re lokela hodi kopanya hantle feela. Ha a ne a le monyane Josefa o ne a hloilwe ke bana babo. Hobaneng ha baile ba mohloya na? Hobane o ne a le matla semoyeng. O ne a sa kgone ho ka etsa ka tsela e nngwe hobane sena sene sele ka ho yena. Jwale ha bana babo bane ba MOHLOYA ENE ELE NTLE HO MABAKA. Empa e ne e le moratuwa wa ntatae. Ntatae e ne e le moporofeta o ne a utlwisisa se etsahalang. Hona e ne e le mohlala o motle wa Kreste. Modimo Ntate o ratile Mora, empa banababo (bafarisi le baholo) ba mohloya hobane a ne a etsa mehlolo a fodisa ba kulang, a kgona ho ba bolella setlo etsahala nakong e tlang, a bona dipono a bile a ba hlalosetsa le mangolo. E ne e se lebaka leo ba lokelang ho mohloyela lona leo empa ba mohloya, ntle ho mabaka.

Jwale hopola ka moo bara bao ba Jakobo ba ileng ba tshwara Josefa ka teng. Ba ile ba molahlela ka hara sekoti. Ba nka kobo ya hae e mmala mmala eo ntatae aneng a moreketse yona aba e kenya ka hara madi ho etsa hore ntata bona a nahane hore o harotswe ke dibata. Ba ile ba morekisetsa bahwebi ba hwebang ka makgoba ba ileng ba moisa Egepeta moo a ileng a rekiswa teng ho molaodi. Mosadi wa molaodi a moetseletsa a kena teronkong ka baka la ketseletso, empa ka mora nako boporofeta ba mohlahisa ka pela Faro, mme a bewa letsoho le letona la Faro hoo honeng ho se motho ya kgonang ho ya ho Faro a sa pota ho Josefa pele.

Jwale ha re shebe bophelo ba Josefa ha a le Egepeta, hobane mona ke hona hantle moo re mmonang e le mohlala o felletseng wa Kreste, ha ale ntlong ya molaodi o ile a qoswa ka leshano mme a kenywa teronkong jwalo ka Jesu. Ha ale moo teronkong oile a hlalosa toro ya moapehi le moqhatsetsi ba neng ba nale yena teronkong. Disinyi di ile tsa ahlolwa emong o ile a phela emong o ile a bolawa. Kreste o ile sefapanong a lahluwe ke Modimo le batho. O ne ana le disinyi tse pedi se seng se ile sa shwa se moyeng mme se seng se ile sa phela semoyeng.

Hlokomela, ha Jesu a ne a tloswa sefapanong, O ile a nkelwa lehodimong moo a dutseng ho leletona la Modimo Moya, mme ha ho le ya mong ya ka yang ho Ntate ha e se ka Jesu. Mmuelli o MONG mahareng a motho le Modimo, mme ke seo ose hlokang, haho bo Maria le bahalaledi ke Jesu feela.

Ha re tswella ka mofuta ona wa Josefa, o shebe ka moo a entseng ka teng mane Egepeta. Mosebetsi wa hae o motle ho molaodi. Esita le teronko e ile ya loka. Ha Jesu a kgutla lehwatata le tla palesa jwalo ka dirosa. Ke "Mora wa toka". Jwalo ka ha ho sa ka haeba le mongwaha wa toka jwalo ka wa Josefa, ho tla nako e tshwanang le oona oo ho tleng ha Morena lefatsheng. Re ka dula bohle tlasa sefate sa feiga bohle re thabela nako ya rona ho yena. Ho Yena ho na le botlalo ba thabo, ho le letona ho nale thabo e sa feleng. Ho roriswe Modimo.

Hlokomela hohle moo Josefa a neng a ya TENG HO NE HO LLA TEROMPETA HO BONTSHA BOTENG BA HAE. Batho bane ba hweletsa "Ba kgumama ka mangwele bakeng sa Josefa" Ho sa kgathatsehe hore na motho o ne a reng kapa o e tsang ha terompeta e lla one a kgumama ka mangwele. O ne a lokelwa ke ho rekisa mebileng, hore feela a fihlele tjhelete ya hae, empa one a lokela ho kgumama ha Josefa a feta. Ha a ne a kabe e le moetsise kapa raditshwantsho, o ne a lokela ho kgumama ka mangwele ha Josefa ha boteng ba hae bone bo tsibiswa ka terompeta. Hona matsatsing a na neng ha ke tsebe terompeta ya Modimo e tla lla, mme letsatsi letla tjhaba ka kganya ha bashwetseng ho Kreste ba tla kgumama batla tsoha. Eng kapa eng etla kgumama ka lengwele, hobane ho ngodilwe jwalo" Hobane Modimo o mophahamisitse o Mo neile Lebitso kahodimo ho mabitso ohle, hore lebitsong la Jesu mangole ohle atla kgumama, lehodimong le lefatsheng hore mangole ohle a tla kgumama, le maleme ohle a pake hore Jesu ke Morena, tlotlisong ya Modimo" Bafilipi 2:9-11.

Bona hape tshenolo e makatsang hona tabeng ena ya Josefa. Bona ha Josefa ale Egepeta o ile a fuwa mosadi wa moditjhaba mme a tswala bana ba babedi eleng bara, Efraeme le Manase. Josefa a kopa ntatae ho hlohonolofatsa bana ba na. A ba beha ka pela Jakobo hore Manase e leng letsibolo hore a be kaho le letona letsoho la Jakobo ebe Efraeme ho le letshehadi. Yare ha Jakobo a bahlohonolofatsa a fapanya matsoho hore letsoho le letona lebeka ho e monyane. Josefa a hweletsa: "E seng jwalo ntate, enwa ke letsibolo ka ho le letona" Empa Jakobo a re: "Modimo o fapantse matshoho a ka" Mona re bona hore tlhohonolofatso ya letsibolo eleng (Bajuda) e ile ya newa e monyane (baditjhaba) sefapanong (matsoho a fapana) a Morena Jesu Kreste. Tlhohonolofatso etla ka sefapano. Bagalata 3:13-14, "Kreste o re lopolotse thohakong ya molao, a fetoha thohako ka baka la rona, hobane ho ngodilwe hothwe ho rohakwe ya fanyehilweng sefateng, hore tlhohonolofatso ya Abrahama e tlele baditjhaba ka Jesu Kreste, hore re tle re fumane Moya ka tumelo" Tlhohonolofatso ya Abrahama e tla ka sefapano ho ya ho baditjhaba. Bajuda ba latotse sefapano; jwale, Jesu o nkile mosadi wa moditjhaba.

Jwale ho kgutlela tabeng ya Josefa le banababo ba kopana. O tla hlokomela hore ha se, bana ba bo bohle baileng batla. Josefa o ile a tseba seo mme ba ile bahlahella ho yena, ho seng jwalo one a keke a itsebisa bona hohang. Qetellong ba ile ba tlisa e mong ya siko, e monyane e leng Benjamin. E ne e le Benjamin e monyane ngwanabo e leng wa nnete e leng Josefa, o ile a beha moya wa hae mollong, yare ha Josefa wa rona, e leng Jesu a tlilo hotla ho batho baileng ba boloka molao wa Modimo ba bile ba kgutletse morao Palestina, Moya wa Hae o tla bewa mollong. Benjamin e monyane o hlalosa 144, 000 ya Baiseraele ho tswa ka makgalong ohle a lefatshe ba ileng ba leba Palestina bakeng sa polokeho. Ba tlabe ba le moo ba molebeletse ba ikemiseditse ho Moamohela, ho motseba jwalo ka bophelo bosa feleng. Batlare "Enwa ke Modimo wa rona eo esale re moemetse". Mme ba tla mmona eo baileng ba mmolaya. Batla lla ka dihlong le ka maswabi, "Maqeba a na o wa fumane kae? Ho tlile jwang". Mme batla swaba le ho lla, karolo e nngwe le enngwe ya lelapa, e mong le e mong ntle mahlomola kapa maswabi. Jwale na kereke ya baditjhaba etlaba e kae ka nako eo a itsibisang ho banababo? O hopole hore mosadi wa Josefa le bana ba hae bane ba le ka paleising, hobane Josefa o ile a laela hore "Ha ke siuwe ke le mong, ba tloswe bohle" Jwale mosadi wa moditjhaba wa Josefa o ne a le ka paleising ya Josefa. Kereke ya baditjhaba e tla kena neng hara tlhwibilo? K a hara paleisi. Monyaduwa o tla nkuwa ho tloha lefatsheng. O tla nkelwa sebakeng pele ho matshwenyeho a maholo ho kopana le Morena wa hae sebakeng. Bakeng sa lemo tse tharo tseo, Modimo a tukisang bohale hodima lefatshe, o tlabe a le Lenyalong la Mokete wa Konyana. Mme o tla kgutla, a lesa monyaduwa wa Hae. "Ho ntlo ya Ntate" ha a itsebisa ho bana babo.

Ka nako ena, antikreste eo Bajuda ba entseng selekane le yena e leng Roma selekane seo setla fela. Mme Roma etla ntsha bahlabane ba yona ho hlasela bohle ba tshabang Modimo, Bajuda ba latelang Lentswe. Empa ha batla ho hlasela motse, ho tla hlaha letshwao la ho tla ha Mora Motho ka mabotho hadi ho fedisa bohle ba neng ba ikemiseditse ho hlasela lefatsheng, ha seo se se se etsahetse ke moo Jesu a tla iponahatsa ho ba 144, 000. ha ba se ba bone matla a na a Hae a ho pholosa, batla ho tseba matla a Hae. Mme ba bona le maqeba a Hae ba kgona ho bona hore ke Jesu eo ke Yena eo ba molatotseng, batla tseba ka motsotso oo, ba lle ka sello se seholo mme seo setla tlisa tshabo e kgolo, jwalo feela kaha bana babo Josefa baile ba tshoha mme e na a re: Lese tshohe, ho lokile. Bane ba nahana hore otla iphetetsa kapa hona ho ba bolaya. Modimo o ne a le teng tabeng eo. One a etsa sena ho ka pholosa bophelo. Leha hole jwalo Jesu a bua kgotso le lerato ho bona.

Hobaneng ha Bajuda ba ile ba latola Jesu na? Modimo o ne a le teng ho tseo tsohle. E ne e le tsela e le nngwe feela ya ho ka tlisa monyaduwa wa moditjhaba. O ile a shwa sefapanong ho ka lokolla monyaduwa wa moditjhaba. Jwale 144, 000 ha eyo moo holeng monyaduwa. Ho Tshenolo 14:4 ba bitswa barwetsana mme ba latela Konyana leha hole jwalo o tswela pele. Lebaka le etsang hore ha bakaba baitshilafatsa ka basadi ke ho bontsha hore ke maqhalaha. (Mattheu 19:12) Maqhalaha ana ane a disa monyaduwa wa Konyana. Ohlokomele hore ha baya dula teroneng empa ba lebeletse feela. Tjhe ha bayo ho monyaduwa, empa ba tlaba ho dimillione tseo tsa thabo.

Mme re a hlokomela hape hore takatso ena ya I seraele e fihletse ho Modimo, mme sera se se sehlotswe, Modimo otla lokisa thaba ya Hae e Halalelang, tshimo ena ya Hae e ntjha ya Edene bakeng sa kamohelo mmoho leho memelwa mokete wa dilemo tse sekete tsa mokete wa lenyalo la Konyana mona lefatsheng. Jwalo ka ha Adama le Eva ba sa ka ba kgona ho qeta lemo tse sekete, mme jwale Jesu Adama wa bobedi, le mosadi wa hae Eva (kereke ya sebele) etla tiisa leano la Modimo.

Oho! Bibele e phetha taba ena ha ngata jwang. Taba ya Josefa le bana babo etla phethwa hape, hobane Jesu o yatla haufi. Mme jwale ha re lesa mofuta wa Josefa, ho na le ntho e nngwe, ke rata ho tlisa mohopolong wa hao hohong ka matsatsi ana aho qetela. Na o hopola ha Josefa ane a bua le bana babo one a bua ka toloko ha ngwanabo Benjamin a le siyo o ne a tseba hantle Baheberu. O ne a bua le bana babo ka le leme la ba sele. Na o ne o tseba mongwaha wa pele wa baditjhaba (hlooho ya kgauta, mongwaheng wa Babilona) e ile ya tswa ka molaetsa oneng o ngotswe leboteng? Mongwaheng ona otswa ka yona tsela eo. Botumo ba matsatsi ana bo bontsha ba maleme ke tiiso e felletseng e bontsha hantle hore nako ya baditjhaba e fedile mme Modimo okgutlela ho Iseraele hape. O ya tla hape, Alpha le Omega, Moporofeta, Moprista le Morena, Yena ka bojohle, Morena wa bohle, o yatla haufi. Leha hole jwalo Morena Jesu, Yena a le mong Modimo wa nnete, e tla ka pele.