Psalmen 98

1  Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

2  De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.

3  Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.

4  Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.

5  Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,

6  Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.

7  De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.

8  Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,

9  Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.