Psalmen 1

1  Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2  Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

3  Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

4  Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.

5  Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

6  Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.