Vader en Seun is een persoon, Die Here JesusOns kan nie Jesus verstaan as 'n Man en God nie. As Hy optree as God, moet dan nie terselfdertyd aan Hom dink as ‘n mens nie.

First published on the 9th of December 2021 — Last updated on the 9th of December 2021

God is misterieuse kombinasie van Gees en vlees.


Is die Vader en die Seun twee aparte mense?

Of is hulle twee manifistasies van die Heilige Gees, die bonatuurlike en menslike vlees, of is dit Christus?

Die mens se verstand is waar jou gees funksioneer, dit produseer jou natuur as ‘n persoon, of jou persoonlikheid.

Jou verstand is in staat om beide op bewustelik, en onbewustelik vlak te funksioneer. Maar jy het nie derhalwe twee verstande nie.

Die probleem in ons poging om die Bonatuurlike te beskryf, is dat ons ontbreek aan ‘n voldoende woordeskat.

Met “Menslikheid” bedoel ek liggaam, siel en menslike natuur van die menslike Gees van Jesus.

Maar terselfdertyd is “verstand”, “natuur” en “gees” almal uitruilbare woorde wat almal dieselfde betekenis kan hê.

ROMEINE 8:27 (Afr 1953) ”En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is,” (bedoeling moet lees “Verstand/gedagtes se gees”)

Engels KJV: “And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit

EFESIERS 4:23 (Afr 1953) “en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed (gemoed moet lees “gees van jou gedagtes/ verstand”)

Engels KJV: And be renewed in the spirit of your mind;

"Die verstand van die Gees " en "die gees van jou verstand " gebruik die woorde "Gedagte" of "Verstand" as woorde wat omgeruil kan word, want die woorde het dieselfde betekenis.

So, “menslikheid ” dek dan al die aspekte van menswees. Ons gebruik ook die woorde “vlees” om die menslikheid van ‘n persoon te verteenwoordig.

“Vlees” en “menslikheid” is uitruilbare woorde.

Ons sal die term “menslikheid” of “vlees” gebruik om te verduidelik wat bedoel word met die woord “Seun.”

Die woord “Vader” sal verwys na die “bonatuurlike” Gees.

I TIMOTEUS 3:16 (Afr 1933) En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees,

Engels KJV: And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit,

In die “Mens” Jesus is beide die bonatuurlike en die menslike manifistasies van God geopenbaar.

In die volgende diagram, verteenwoordig die geel die bonatuurlike Gees van God. Die rooi sirkel verteenwoordig sy menslikheid wat altyd ondergeskik is aan die bonatuurlike Gees.I

Adam was geskape in die beeld van God as ‘n ondergeskikte gees. Hierdie menslike gees-man (rooi) het beide vroulike en manlike eienskappe (groen) in hom gehad,

op dieselfde wyse dat die (geel) bonatuurlike Gees van God (rooi) menslike eienskappe in homself het.

 

 

God skep ‘n menslike wese vir Homself waarin Hy kan wandel toe die Heilige Gees vir Maria oorskadu het.

KOLOSENSE 2:9 (Afr 1953)  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

KJV “For in him [Jesus] dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.”

HEBREëRS 1:3 (Afr 1953) (Jesus) Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese

Engels KJV: [Jesus] Who being the brightness of his [God’s] glory, and the express image of his [God’s] person,

Dus, het die algehele bonatuurlike Gees van God in Jesus gewoon, en Jesus die mens, was die afdruk van God se beeld in menslike vorm.

Met ander woorde, dit is hoe God sou lyk as Hy as ‘n mens verskyn op die aarde.

In Jesus het God sy Tent woning opgeslaan en tussen ons kom woon as ‘n mens.

 

 

Die Heilige Gees in Jesus het beide Menslike en Bonatuurlike manifistasies.

Vir Jesus om ten volle mens te wees, moes Hy alles wat behels om mens te wees aanneem, dit sluit in die liggaam, die menslike gees, en die menslike siel.

Dit is wat ‘n mens versinnebeeld. Jesus is mens in elke opsig maar sonder sonde.

Jesus is mens net soos wat ons mens is, as dit nie so was nie sou hy nie die prys namens ons kon betaal nie; as ons Bloedverwante Verlosser (Kingsman Redeemer).

Maar ons is net mens omdat ons net 'n menslike gees het. (Todat ons wedergebore is.)

Jesus is heeltemal mens en tog is Hy baie meer. Hy is ook, al klink dit dan onmoontlik, terselfdertyd ook algeheel God.

KOLOSSENSE 2:2 … die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus,

Engels KJV: … to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

Daar is ‘n dieper verhouding and misterie verbonde aan God, want Paulus beskryf die verskil tussen God en die Vader. Hy sê nie net “God die Vader” nie.

So, wat is die verskil tussen God en die Vader?

Die Vader is die Bonatuurlike Wese (wat bekend is as Jehovah in ou Testament) maar is nie die menslikheid van Christus nie.

Die Seun is die menslikheid (bekend as Jesus in die Nuwe Testament) maar nie die Bonatuurlike Wese nie.

 

God is ‘n misterieuse eenheid van ‘n Bonatuurlike en ‘n menslike Wese


 

Die Jehovah van die Ou Testament word die Jesus van die Nuwe Testament.

Dus, is Jesus die menslike Naam van God, want die volheid (algehele) van God leef in die mens Jesus.

Jesus is nie net enige mens waarin God gaan inwoon en lewe gegee het nie. God het die Mens geword.

JOHANNES 1:14 … En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon

Engels KJV: ... and the Word was made flesh and dwelt among us.

The woord “geword” (engels: gemaak) beteken dat God ‘n mens moes word omdat God nie ‘n mens was nie.

NUMERI 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie

Engels KJV: God is not a man, ...

God is ‘n Gees. God is nie vlees en bloed nie.

God het nie in Jesus ingegaan op een of ander stadium nie. God was altyd in Hom want die wyse manne het Hom reeds aanbid as ‘n tweejarige kind.

MATTEUS 2:11 En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys.

Engels KJV: And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him.

Jesus is Vader and Seun, met afsonderlike rolle en manifestasies, maar dieselfde Persoon wat Homself onthul op verskillende wyses.

Wie God is verander nie, net die manier waarop Hy Homself onthul (voorstel) verander.

Hy kan op die water loop as God, of op ‘n boot vaar as mens. Op ‘n misterieuse wyse is Hy dan die God-mens. Ten volle God en ook ten volle mens.

Jesus was nie ‘n aparte persoon waarin God net gewoon het nie.

Die menslike eienskappe was altyd in God gewees.

Die menslikheid van Jesus het ontwikkel van kind na volwassene soos wat hy opgegroei het.

Maar die bonatuurlike was sy innerlike leermeester. Die bonatuurlike en die menslike was ineengevleg, net soos die bewussyn en onderbewussyn van ‘n persoon.

Dit is nie twee verstande (denke) nie. Dit is net verskillende uitdrukkings van dieseflde. Die onderbewuste uitdrukking maak dat jou hart klop en jy asemhaal terwyl jy slaap.

Dit kan jy nie bewustelik doen nie, dit is die manifestering van een verstand.

Jesus was gebore as Christus (die Geseende Een) die Here. Die Here is God.

LUKAS 2:11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.

Engels KJV: For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

Hy is gebore as God in vlees.

JESAJA 9:5 Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem:

Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —

 

ISAIAH 9:6 Engels KJV: For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder:and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

God se natuur kan nie verander nie.

MALEAGI 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie;

Engels KJV: For I am the LORD, I change not;

God se menslikheid was nog altyd binne Hom, maar kon nie behoorlik manifisteer nie, totdat God vir Homself ‘n menslike liggaam geskep het.

Soos die menslike liggaam gegroei het, so het God, Sy menslike eienskappe ontwikkel in die liggaam van die mens Jesus.

Die mens en die bonatuurlike Gees is nie twee Geeste nie, dit is net die uitdrukkinge (uitleef) van dieselfde Gees. ‘n Vrou kan tersefdertyd haar uitleef as ‘n moeder en ook ‘n dogter maar sy bly een persoon en is derhalwe nie twee mense nie.

Die onderskeid tussen die Vader en die Seun is die onderskeid tussen menslikheid en Godheid, dit wat Jesus is.

 

God was ten volle in Christus vanaf Sy konsepsie


 

God het die geboorte van Jesus meegebring, so God was letterlik Jesus en Vader in die fisiese sin.

God het die” liggaam” in die lewe gebring in die oomblik wat God die Heilige Fetus (embrio) in die baarmoeder van Maria geskep het. Al blyk dit onmoontlik vir ons, was die Oneindige Gees van God instaat om reeds in die klein ontwikkelde baba te woon.

JESAJA 45:15 Waarlik, U is 'n God wat U verborge hou, die God van Israel, die Heiland.

Engels KJV: Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour.

Versteek in die baarmoeder van die onbekende en gewone vrou, was dit vir God moontlik om selfs vir Satan om die bos te lei, sodat hy nie bewus was van wat aan die gang was.

Wees versigtig as jy dink dat jy veilig is in die groot kerke. Satan het hulle reeds ge-infiltreer.

Dit is nie waar God werk nie. In die klein groepies waar die onbekende mense God dien, dit is waar God se regte plan ontvou. Josef en Maria was onbekend aan die Geskiedkundiges.

As dit nie vir die Bybel was, sou ons niks van hulle geweet het nie. Nazaret was ‘n onbenullige dorpie.

JOHANNES 1:47 En Natánael sê vir hom: Kan daar uit Násaret iets goeds wees?

JOHN 1:46 Engels KJV: And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth?

Maria was ‘n nederige, onbekende vrou wat in ‘n onbenullige dorp gewoon het. Tog kon God meer bereik deur haar, as wat enige bekende hoof priester, Fariseer, Saduseer, of Rabbi nog ooit kon doen.

Ons moet dus baie versigtig wees om enigsins beindruk te word deur beroemde/bekende prekers wat vandag in ons moderne kerke optree in die 2020’s.

Die ware plan van God, wat die terugkeer is van sy eindtyd geestelike kinders, na die geloof van die apastoliese Vaders van die eerste kerk eeu. Dit sal bereik word deur onbekende, gewone (nie beroemde) mense. Gewoonlik die uitgeworpenes van die samelewing.

Net soos die Joodse godsdienstige leiers Jesus teengestaan het, so spandeer die beroemde predikers vandag hulle tyd om die Openbaringe en verborgenheid van die Woord te weerspreek.

Hulle gebruik deurentyd menslike kwoterings eerder as die geskrewe Woord van God, en die kerkgangers word meer en meer Bybel ongeletterd.

Sekere Katolieke en Ortodokse kerke maak ‘n groot fout as hulle glo dat Maria die selle voorsien het om die liggaam van Christus te skep.

LUKAS 1:35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Engels KJV: And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

I SAMUEL 2:2 Niemand is heilig soos die Here nie;

Engels KJV: There is none holy as the LORD:

Geen mens kan elke plek wees soos die Heilige God. God kon dus nie enige deel van Maria gebruik om ‘n perfekte Heilige baba waarin God reeds woon, te skep nie.

Heiligheid kom slegs van God af. Die Heilige Gees het Maria oorskadu. Dit maak dat die Heilige Gees die vader van Jesus is.

Dus is die Heilige Gees, God die Vader. God is Heilig. God is Gees. Met ander woorde God, die Vader kan nie op enige ander manier beskryf word as die Heilige Gees nie. Daar is ook net Een Gees.

God kon nie die menslikheid van Maria gebruik nie. Sy was nie heilig genoeg nie en sy was ook nie onverganklik soos Jesus is nie.

Daar kan nie ‘n Onverganklike geskep word uit ‘n verganklike.

Genesis hoofstuk 1. God sê vir die vroulike gees van Adam,”wees vrugbaar en vermeerder”.

GENESIS 1:22 En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder

Engels KJV: And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply,

Slegs ‘n gees kan die beeld van die Gees van God wees. (want God is Gees)

Wat beteken dit dan om vrugbaar te wees? Dit is die geestelike vermeerdering, nie fisiese vermeerdering deur seks want op daardie stadium het hulle nog nie fisiese liggame gehad nie.

Wat is geestelike vermeerdering?

GENESIS 1:11 En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so.

Engels KJV: And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

LUKE 8:11 Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God.

Engels KJV: Now the parable is this: The seed is the word of God.

LUKE 1:42 en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!

Engels KJV: And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.

Die vrug is die baba. Die vrugteboom is die moeder. Die saad is die Woord van God.

Om vrugbaar te wees moet die moeder ‘n baba voortbring wat die Woord van God is, Jesus Christus.

Die Woord van God, wat God self is, moet in die Baba wees vanaf die begin.

Die aanvanklike plan was dat die Heilige Gees vir Eva oorskadu en deur die maagdelike geboorte lewe skenk aan die seun Jesus.

Jesus sou dan opgroei, daar sou geen sonde wees om voor te sterf en Hy sou net die heiliges tot lewe spreek uit die stof van die aarde; soos wat Hy gaan doen op die dag van die opstanding.

I KORINTIERS 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie;

Engels KJV: Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God;

Daar is geen bloed in die Hemel. Daar was dus geen bloed in Eden.

God het met die geestelike Adam-vrou wese gepraat wat ook geen bloed gehad het nie, want hulle het eers in Genesis hoofstuk 2 hulle fisiese liggame ontvang.

Dus was dit Geestelike vermeerdering sonder seks.

Op hierdie stadium was die vrou die vroulike eienskappe in Adam se gees, maar sonder liggaam.

Sonder bloed kan die manlike wese nie ereksie kry en dus is daar geen seks op hierdie stadium nie.

Jesus was die enigste persoon wat ooit gebore is sonder seks omdat hy die Verlosser sou wees.

Die ewige lewe kan nie verkry word seks nie.

HEBREERS 10:5 Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir My 'n liggaam berei.

Engels KJV: Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:

God het die liggaam van Jesus voorberei, nie Maria nie.

Maria het nie die Woord in haar gehad nie, en sy ontken dat God die Vader is toe sy in die tempel beweer dat Josef Sy vader is. Dit was ‘n groot fout.

Sy ontken dus Sy maagdelike geboorte.

LUKE 2:48 En toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir Hom: Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek.

Engels KJV: And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

Om voor te gee dat Josef sy vader was, was ‘n groot fout. ‘n Optrede in ongeloof.

Sy was egter doodbang in die teenwoordigheid van al die priesters wat nie kon glo in die Maagdelike geboorte.

Gewone mense voel geintimideerd deur die kerk leiers, wie meestal optree as spirituele bullebakke. (afknouers)

Jesus het vanaf die baarmoeder van Maria gekom en dus het almal haar die moeder van Jesus genoem.

Maar Jesus het haar nooit “Moeder” genoem nie. Hy het altyd verwys na haar as “Vrou”.

Hoekom nie “Moeder”? Want Hy het geen kromosome X van haar nie. Indien enige deel van Maria is Sy Liggaam was sou Hy haar Moeder genoem het.

 

JOHANNES 2:3 En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van Jesus vir Hom: Hulle het geen wyn nie.

4 Jesus sê vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie.

Engels KJV: And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.

Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.

 

JOHANNES 19:25 En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdaléna.

26 En toe Jesus sy moeder sien en die dissipel wat Hy liefgehad het, by haar staan, sê Hy vir sy moeder: Vrou, dáár is u seun!
27 Daarop sê Hy vir die dissipel: Dáár is jou moeder! En van daardie uur af het die dissipel haar in sy huis geneem.

Engels KJV: Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.

26 When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son!
27 Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her unto his own home.

Jesus het toegelaat dat Johannes Maria aanneem as sy moeder. Maar Jesus het Maria nooit Sy moeder genoem nie.

 

Eva is gestraf omdat sy swanger was


 

Kyk na Genesis hoofstuk 3.

Eva is gestraf omdat sy swanger was, sy het konsepsie gehad, naamlik Kain.

GENESIS 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap;

Engels KJV: Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception;

God het nou seks toegelaat as sy toestemmende wil, maar dit sou onaangename gevolge hê.

Tog was Adam haar wettige man, so God kon haar nie straf as Adam die vader was nie. Sy is gestraf vir die swangerskap omdat Adam nie die vader van Kain was nie.

Dit is waarom Eva beweer het dat sy ‘n kind gekry het van God af, want God is die skepper van alle lewe. Sy het nooit beweer dat sy ‘n seun van Adam het nie.

GENESIS 4:1 En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het 'n man verkry (met die hulp) van die Here.

[(met die hulp) kom nie voor in engelse vertalings nie.]

2 Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar.

Engels KJV: And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.

 And she again bare his brother Abel.

Eva het een konsepsie verkry van Adam, maar gee geboorte aan twee kinders, gebore as tweeling. Sy het reeds konsepsie in Eden gekry vanaf die Slang (serpent) wat toe nog ‘n soogdier, ‘n kreatuur tussen mens en aap, wat hom baie groot gemaak het, sodat sy afstammeling moontlik die reuse was van daardie tyd.

Die Slang (serpent) kon praat en redeneer. Geen slang kan dit doen nie, so hierdie wese was ‘n soogdier. Hy was subtiel, baie slim en uitgeslape.

GENESIS 3:1 MAAR die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het.

Engels KJV: Now the serpent was more subtil than any beast of the field

Die (serpent) slang was nie van die begin ‘n slang soos ons dit ken nie. Eers nadat sonde ingetree het, is hy vervloek en het in die slang verander soos ons dit nou ken.

[Serpent: a sly or treacherous person, especially one who exploits a position of trust in order to betray it.] Definitions from Oxford Languages

Dit is hoekom Adam nooit genoem word die vader van alle lewendes nie, maar Eva word wel geken as die moeder van alle lewendes.

GENESIS 3:20 En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

Engels KJV: And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.

Eva het haar naam gekry nadat sy gesondig het. Aanvanklik was sy net (wo-man) vrou van die man genoem.

‘n Vrou is ook die simbool van die kerk. As die kerk bekend is onder ‘n naam soos Babtiste, Metodiste, NG kerk of die Eindtyd Boodskap–gelowiges, ensovoorts, dan beteken dit dat hulle ook verval het in sonde.

Ons mag nooit iets anders genoem word as net Christen, vanuit Christus.

GENESIS 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap;

Engels KJV: Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception;

“Vrugbaar” word nie weer genoem nie, want sy het gekies om te vermeerder deur seks.

Die dag wat jy hiervan eet daardie dag sal jy sterf, het God gesê.

GENESIS 2:17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. (in die dag)

Engels KJV: But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

Die langslewende man wat uit seks gebore is was Methuseleg wat 969 jaar oud geword het voordat hy gesterf het.

‘n Dag vir God is 1000 jaar, so 'n mens gebore uit seks kan nie 1000 jaar oud word nie.

II PETRUS 3:8 Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

Engels KJV: But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.

God straf nou die idee dat alle kinders gebore word van seks, en maak kindergeboorte moeilik. Verder het geen van die kinders die ewige lewe. Die ewige lewe kan nie van ouer na kind oorgedra word nie deur die seks daad nie.

God gee vir Eva die sluier van maagdelikheid om te keer dat sy seks het, maar die Slang het die sluier gebreek en bloed het gevloei.

Die oorspronklike sonde was ‘n dier wat bloed vergiet het. Dit is hoekom God die vergieting van diere bloed ge-eis het as ‘n offer vir sonde.

In Hoofstuk 1 sê God vir Adam “vermeerder”.

Geestelike vermeerdering sou beteken dat Eva die maagdelike geboorte skenk aan Jesus. Hy sou opgegroei het en dan net die heiliges (gelowiges) vanuit die stof tot lewe gespreek.

Hoofstuk 3 “Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap” ...

Eva verwerp God se plan vir haar maagdelike geboorte om ‘n konsepsie te verkry deur seks met die Slang (serpent). Die gevolg is dat vroue alle mense moet voortbring. Die oorspronklike reverdige gelowiges sowel as die oortollige ongelowiges wat deur seks en menslike vrye wil gebore word.

“Grootliks vermeerder” dit impliseer ‘n groot getal van ongeredde sondaars. Die moeilike swangerskap en kindergeboorte wys op God se straf deur hierdie vorm van vermeerdering deur seks.

‘n Onlangse verslag het gewys dat die enigste ding meer pynlik as kindergeboorte, is om lewendig verbrand te word.

Kindergeboorte pyn is dus ‘n erge straf vanaf God. Dit het vir 6000 jaar aangehou. So, God is steeds besig om geboorte deur seks te straf.

 

‘n Interessante legkaart vir jou om op te los.

Genesis 3:16 … en na jou man sal jou begeerte wees,

Engels KJV:  … thy desire shall be to thy husband.

Vroue in die algemeen trou met ’n man omdat hulle hom lief het en dus seks wil hê. Waarom dan sal hierdie begeerte vir haar man, wat hulle saam geniet, deel wees van hulle straf?

Jesus sal die opstanding van sy Bruid spreek uit die stof, hulle onverganklike liggame sal opstaan tydens sy tweede koms. Geestelike vermeerdering deur ‘n man en nie seksuele vermeerdering deur ‘n vrou nie.

 

Moet nie aan Jesus dink as God en Mens terselfdertyd nie


 

God en mens is onmoontlike teenstrydighede, want God is onverganklike en oneindig terwyl die mens nie is nie.

Omdat Jesus ‘n mens was, dink baie mense dat Hy derhalwe nie ook God kan wees nie.

God slaap nie. God eet nie. God gaan nie dood nie.

Dus dink aan Jesus as mens, soos wat ons is. Moenie dink aan Hom as God terselfdertyd nie.

As Hy homself openbaar as mede mens, dan baat dit ons niks om Hom as God te probeer bewys nie.

Daar is ander geleenthede wat bevestig dat Hy wel God is.

Die misterie van die Godheid is gedeeltelik opgelos deur tydsberekening. Deur te onderskei watter bediening ge-openbaar word op ‘n gegewe tydstip.

God was ge-openbaar as mens en bonatuurlik.

God het mens geword, sodat die mens soos God kon word.

Ons het nie die gepaste woordeskat om dit maklik te verduidelik nie.

‘n “menslike gees” en ‘n “bonatuurlike gees” klink soos twee Geeste.

Hy is een Gees wat net op twee verskillende maniere manifisteer, as mens en as bonatuurlik.

(Jy kan moeder en dogter wees op dieselfde tyd, maar daar is nie twee geeste in jou nie).

Dus, het Jesus sy menslikheid ondergeskik gestel aan sy bonatuurlike.

Jesus kan nie verander nie.

HEBREëRS 13:8 Jesus Christus is dieselfde gister, en vandag, en vir ewig.

Engels KJV: Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

As Hy ewig God is, Is Hy altyd God. As Hy ewig mens is, is Hy altyd mens.

Hy manifisteer (openbaar) sy menslikheid as Hy eet, en sy bonatuurlike as Hy brood skep vir 5000 mense.

Toe Hy gesterf het, was die menslikheid beklemtoon, sodat Hy kon sterf as sondaar in ons plek. Toe Hy opgestaan het uit die dood is die bonatuurlike beklemtoon.

Jesus ‘n “onmoontlike-om-te-begryp” Mens-God kombinasie ten al die tye. Soms is die menswees beklemtoon en soms die Godheid.

Dit help om ‘n onderskeid te tref aan hierdie manifistasies.

Moenie aan Hom dink as Mens en God op dieselfde tyd nie, want ons brein kan nie verstaan hoe ‘n Koning ook ‘n dienskneg is nie, of ‘n leeu wat ook ‘n lam is. Vir elke voorbeeld kies die regte manifistasie of openbaring.

Toe Hy gesterf het was Hy die Verlosser, so moenie op daardie oomblik dink aan hom as Skepper ook nie.

Hy was die Skepper, maar ons brein kan nie maklik hierdie informasie van Verlosser en ‘n Skepper wat sterf, prosseseer nie.

Ons kan nie begryp dat Jesus twee teenstrydige bedieninge het wat binne in een Persoon gevou is OP DIESELFDE TYD NIE.

Dus, dink aan sy eienskappe apart en nie tergelyketyd nie.

Mense sê dat Hy nie God was nie, want God slaap nooit, as Jesus slaap dink aan Hom as mens. Wanneer Hy die storm stil maak, dink aan Hom as God, maar nie mens nie. Mense maak nie storms stil nie.

Jesus is nie ‘n mens waarin God gespring het en in rondloop nie.  God was die Vader van Jesus se menslike bestaan.

Die eerste Adam het ook nie ‘n menslike vader gehad nie. God het nie net ‘n menslike liggaam binne gegaan nie, maar God (die Vader) het mens geword (die seun). Deur ‘n menslike liggaam rondom Homself te skep.

In so ‘n eenheid, wat ook al gesê word oor Christus se heilige natuur, of sy menslike natuur, kan toegeskryf word aan Christus as ’n geheel persoon.

Die persoon van Christus is ‘n verenigde persoon, nie twee gefragmenteerde dele.

Nie twee nature nie. Een natuur wat kan manifesteer as mens (seil op die water) of gemanifisteer as bonatuurlik (loop op die water op  'n ander geleentheid).

 

Die Gees van God is nie beperk deur ten volle in Jesus te woon nie


 

God hou aan bestaan as die transidentale, en onbeperkte Gees, maar wat ook as mens bestaan.

God was nie beperking tot ‘n menslike bestaan nie. Dit was nie asof die alom teenwoordige Gees van God, Homself in ‘n mens verander het nie en Sy bestaan as Gees sodoende tot niet gemaak het nie.

God het geïnkarneer soos Hy die menslike liggaam ontwikkel het, en ‘n nuwe manier van verlossing aangeneem het deurdat Hy Sy eie Bloed sou vergiet.

Handelinge 20:28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.

Engels KJV: Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.

Genade in die plek van die Wet. God betaal die prys vir ons sonde inplaas daarvan dat onsself moet betaal.

God het ons verlossing verdien deur die prys te betaal, in plaas daarvan dat ons self probeer om ons eie verlossing te bewerkstellig deur ons goeie dade en gehoorsame werke.

God moes sy menslikheid by Golgota betuig deur as sondaar in ons plek te sterf. Sy Goddelikheid kon dit nie doen nie.

God was nog altyd die Verlosser, maar ons het net een Verlosser, nie twee nie.

As die Seun, het Hy gekom om ons te red op ‘n wyse wat niemand anders al ooit gedoen het nie, ook het niemand eers aan so ‘n plan gedink nie.

Ons God het soos een van ons geword, tussen ons gewoon, en soos ons gesterf.

Sy fisiese natuur het nooit gesterf nie want dit was die menslikheid in sy Gees. Dood is net die skeiding van die Gees en liggaam.

JAKOBUS 2:26 Want soos die liggaam sonder gees dood is,

Engels KJV: For as the body without the spirit is dead

Toe Hy gesterf het, het die Heilige Gees wat beide bonatuurlike en Sy menslikheid was, eenvoudig die liggaam verlaat en ons sonde saam onder na die hel geneem om dit op die Duiwel te stort. Niks het met die Gees gebeur. Dit het eenvoudig buite die liggaam aangegaan vir 3 dae.

As jy sterf verlaat die Gees die liggaam. Die liggaam sal na 3 dae verrot, maar niks gebeur met jou gees want dit bly steed ‘n bewustelike entiteit wat of die Hemel of die hel in die gesig moet staar.

 

Jesus was God vanaf geboorte, aangesien dit God was wat mens geword het


 

Soos wat Jesus opgegroei het het sy bonatuurlike Gees sy ontwikkelende menslikheid opgelei.

Jesus se menslikheid sou nooit kon bestaan sonder die Bonatuurlike Gees nie.

Jesus was die onmoontlike-om-te-begryp manifistasie van God en mens.

Hy het die menslikheid en Godlikheid die heeltyd uitgeleef in sy bediening.

Die misterie van die Godheid is dat ons mense nie kan verstaan dat Jesus terselfdertyd God en mens kan wees nie.

Wat ons beperkte insig kan help is om aan Hom te dink onderskeidelik as Mens, of as God, in elke fase van sy bediening. Hy is egter altyd albei, want sy menslike en Godlikheid is onlosmakend verweef ineen.

I TIMÓTHEÜS 3:16 En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees,

Engels KJV: And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh,

Toe God in die vlees ge-openbaar is, het Hy nie sy Gees in in die menslike persoon ingetrek nie. Dit sou beteken dat Jesus twee persone is met een liggaam. Jesus het nooit na homself verwys as “ons” nie, maar eerder as “Ek”.

Die oomblik wat God vlees geword het, het God ook ‘n menslike natuur aangeneem.

Daar was ‘n verhouding en eenheid tussen die Godlikheid en menslikheid van Christus wat plaasgevind het die oomblik toe die Heilige Gees ontvang is in Maria se baarmoeder.

Jesus was nie die aangenome Seun van God nie, of dan in Godelikheid gemaak op een of ander stadium later in Sy lewe, deurdat die Vader Sy Gees in Jesus ingeplaas het nie.

Maar Christus het nooit “twee nature” gehad nie.

Die Natuur kom van die Gees. Daar is net een Gees.

EFESIëRS 4:4 Dit is een liggaam en een Gees,

Engels KJV: There is one body, and one Spirit,

Die Heilige Gees word beide in die menslike en Godelikheid van Christus geopenbaar.

Nie twee Geeste nie. Nie twee nature nie. Dink eerder aan die twee openbaringe van die Heilige Gees, soms in die vlees en soms in die Gees.

Jesus, as God, was die manifistasie van die bonatuurlike Gees, maar dit was ook op ‘n manier moontlik om homself te manifisteer as ‘n menslike vlees, as mens.

Met ander woorde, ons kan dit nooit eers in oorweging bring dat Jesus ooit “net ‘n mens was nie”.

JOHANNES 20:28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Engels KJV: And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.

Jesus as mens was die Here van Thomas. Tog was Jesus ook sy bonatuurlike Godheid.

HEBREëRS 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Engels KJV: Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

Dit beteken dat Jesus nooit verander nie. So is Jesus Here en God  ter alle tye.

JOHANNES 4:24 God is Gees.

Engels KJV: God is a Spirit

God is dus nie fisisies nie, Hy is bonatuurlik.

Gevolglik kan die liggaam en bloed van Jesus nie God wees nie, want dit is fisies. God is nie fisies nie, God is Gees.

Die enigste deel van Jesus wat God kan wees is die bonatuurlike Gees binne in Hom. Dit is dus wat God is, ‘n bonatuurlike Gees.

KOLOSSENSE 2:9 Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik

Engels KJV: For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.

Alles van God is volledig in Christus vanaf sy ontvangs in die baarmoeder tot met sy dood.

Daar was nooit ‘n tyd, wat die Gees van God nie in Christus was nie, of ‘n tyd wat Jesus se menslike bestaan apart was van God. God het nie net in die vlees geleef nie as mens nie, maar die “Woord het Vlees geword.” (Johannes 1:4).

God is nou ‘n mens, in die sin dat Hy ook ‘n fisiese liggaam het, wat sigbaar is vir ons om te sien, sowel as om Gees te wees.

God wat mens geword het beteken nie dat Hy nie meer bestaan het as alomteenwoordige Gees nie, maar dit beteken dat Hy bestaan as ‘n mens beide van begin af en vir altyd.

Daar is geen onderskeiding in die twee nature binne Jesus asof Hy nou twee aparte individue gehad het wat in een liggaam woon nie.

Die natuur kom vanaf die Gees. Daar is net Een Gees. Chistus en die Vader kan nie twee Geeste wees of twee persone nie.

EFESIEERS 4:4 Daar is een liggaam, en een Gees

Engels KJV: There is one body, and one Spirit,

Die vlees van Christus is nie net ‘n dop waarin die Godheid beweeg nie, en so ook is Jesus se menslikheid nie onafhanklik van sy Godheid nie.

In Christus is die Gees van God onlosmakend en onskeidbaar verbind aan menswees.

Jesus is God met ons, as mens.

 

Ons is gemaak in die beeld van God.

Maar, in Jesus, het God van homself ‘n beeld gemaak

HEBREERS 1:3 “Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese”

Engels KJV: Who being the brightness of his glory, and the express image of his person,

God maak die mens, Jesus. Een mens, een Persoon, Nooit 3 Mense.

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23