Lukas stel Jesus voor as die ideale Man -- Hoofstuk 8"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens" -- Hoe behoort ons as mense op te tree? Lukas leer ons waardevolle lesse oor hoe ons moet leef in hierdie dag -- Volg die Skrif in alles wat ons doen

First published on the 20th of May 2020 — Last updated on the 20th of May 2020

Toe 'n groot menigte by Jesus aangesluit het, het Hy die gelykenis van die saaier gepreek.

Lukas 8:5 ’n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai; en toe hy saai, val ’n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet.

Lukas 8:11 Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God.

Die Bybel is 'n saad wat geplant word in die harte van mense en dan groei.

Die Duiwel vat enige belangstelling wat mense in die Bybel het weg. Wetenskap doen dit met die Oerknal ("Big Bang") teorie en evolusie. Hulle beweer dat die Bybel net 'n storie is vir primitiewe mense, en nie die waarheid is nie. Mense wil graag as slim beskou word, en glo al hierdie foute, en mis God se plan. En dit vir die kort oomblik wat 'n mens slim voel. Gevolg deur 'n ewigheid met die wete dat jy mislei is.

Lukas 8:6 En ’n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie.

'n Plant in oppervlakkige grond het geen wortels nie. Mense wat geen diep Bybel kennis het nie, kan nie versoeking weerstaan en val uit.

Basiese probleem: Te lui of te besig om die Bybel te bestudeer.

Lukas 8:7 En ’n ander deel het tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik.

Mense word versmoor met sorge, rykdom, en genot van die lewe, en bring geen vrugte tot perfeksie nie.

Basiese probleem: Die fokus is op hulself en die korttemyn winste van hierdie lewe. Met geen langtermyn visie.

Lukas 8:8 En ’n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer. Toe Hy dit gesê het, roep Hy uit: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!

Mense met 'n eerlike en goeie hart, wat die Woord gehoor het, sal dit hou en met geduld vrugte dra.

 

"Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!"


Dit is die advies wat aan elke kerkeeu dwardeur die 2000 jaar van die nie-Joodse kerk geskiedenis gegee word. Wat ookal die verskil in die omstandighede van die geskiedenis was, om te luister na die Bybel was en is steeds die sleutel van die ewige lewe.

Openbaring 2:7 Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. ...

Lukas 8:9 En sy dissipels het Hom gevra en gesê: Wat beteken hierdie gelykenis tog?

Jesus het hierdie gelykenis aan 'n menigte mense gepreek, maar net die dissipels het gevra wat dit beteken.

Lukas 8:10 En Hy antwoord: Aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken; maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie.

Die Bybel is op 'n sekere manier geskryf sodat net dié wat baie nuusierig is en hard soek vir antwoorde, dit sal verstaan. Daar is diegene wat voel dat daar foute in die Bybel is, of wat dink dat dele van die Bybel nie belangrik is nie. Hulle sal nooit deur die sluier van verborgenheid breek wat die waarheid versteek van die opervlakkige leser nie.

 

 

Lukas 8:16 En niemand steek ’n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder ’n bed nie; maar hy sit dit op ’n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.

Die Bybel is 'n lig wat goed en waardevol is. Ons moet nie enige van die Bybel se lig probeer wegsteek nie. Moenie tevrede wees met jou onkunde van Bybelgedeeltes nie. Moet nooit sê dat daar foute in die Bybel is nie. Daar is geen onbelangrike dele nie. As 'n Bybelvers in stryd is met wat jy glo, dan is jy verkeerd. As jy nie 'n Bybelvers kan verduidelik of verstaan nie, moenie jou onkunde probeer wegsteek nie. Vra vir mense. Onthou, die waarheid is nie net beperk tot jou kerkgroep nie. Jy kan ook van ander leer.

Lukas 8:18 Pas dan op hoe julle hoor; want elkeen wat het, aan hom sal gegee word; en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het.

Glo, bestudeer, en bespreek die Bybel, en God sal meer van dit aan jou openbaar. As jy dele beskou as "verkeerd" of "onbelangrik", kan dit veroorsaak dat die bietjie wat jy wel verstaan het ook van jou weggeneem kan word.

Lukas 8:21 Maar Hy antwoord en sê vir hulle: My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen.

Om te hoor en te doen wat in die Bybel is, is die enigste manier om ons in 'n nadere verhouding met Jesus te bring.

 

 

Nou kom 'n tipiese menslike senario. Terwyl die dissipels rustig deur die lewe seil, ignoreer hulle Jesus, omdat hulle Hom nie nodig het nie. Jesus raak aan die slaap. Maar sodra dinge rof raak, dan soek hulle Hom skielik.

Lukas 8:22 En op een van daardie dae het Hy en sy dissipels in ’n skuit gegaan; en Hy het vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die oorkant van die see. En hulle het weggevaar

23 En terwyl hulle seil, raak Hy aan die slaap. Toe kom daar ’n stormwind op die see af en die skuit het begin vol word, en hulle was in gevaar.

24 En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê: Meester, Meester, ons vergaan! Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het ’n stilte gekom.

25 En Hy sê vir hulle: Waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat Hy selfs die winde en die water gebied en hulle Hom gehoorsaam is!

Les: Ons bid vir goeie tye, maar hulle doen ons nie baie goed nie, want dan dryf ons weg van Jesus af. Ons doen ons bes om slegte tye te vermy, maar wanneer dinge verkeerd gaan, dien ons Hom op die beste.

In suksesvolle tye saai ons die saad van mislukking deur Jesus nie nodig te hê nie. In mislukkings saai ons die saad van sukses deur te besef dat ons afhanklik is van Jesus.

 

 

In die land van die Gadaréners was 'n naakte man, wat van baie duiwels besete was. Hy het in die grafte gewoon. Die plekke van die dooies. Die duiwels het gevra om in varke te gaan wat daar naby was. Satan was in die "serpent" in Eden. [God het die "serpent" (dier) in 'n slang (reptiel) verander.] Nou wou sy duiwels in varke lewe. Duiwels is gemaklik daarmee om in diere te lewe, maar God wil slegs in menslike harte woon.

Lukas 8:32 En daar het ’n groot trop varke op die berg gewei. Toe smeek hulle Hom dat Hy hulle sou toelaat om in dié varke in te vaar. En Hy het hulle toegelaat.

33 Daarop gaan die duiwels uit die man uit en vaar in die varke in, en die trop het van die krans af in die see gestorm en verdrink.

Toe die varke wat van die duiwels besete was het hulle eerder verkies om hulself te verdrink.

Lukas 8:34 En toe die wagters sien wat gebeur het, het hulle gevlug en dit in die stad en in die buitewyke gaan vertel.

God het 'n wonderwerk gedoen. Maar dit het die mense geld gekos omdat hulle die varke verloor het. Omdat hulle geld verloor het, het hulle gevlug. Mense kan nie verdra om geld te verloor, al is God in beheer van die gebeure. Hulle sal eerder van die teenwoordigheid van Jesus wegvlug. Dit is hoe groot ons menslike liefde vir geld is. Vir die meeste is die liefde vir geld groter as die liefde vir God.

Lukas 8:35 Daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het; en hulle het by Jesus gekom en die man gevind uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit, gekleed en by sy verstand. En hulle het gevrees.

Die duiwels het die man kaal gestroop. Vry van demonologie, was sy eerste instink om weer klere aan te trek. Wie stroop die klere van die hedendaagse mense af? Hierdie vers impliseer ook dat naakte mense nie by hul volle verstand is nie.

Lukas 8:37 En die hele menigte van die omtrek van die Gadaréners het Hom gevra om van hulle weg te gaan, omdat hulle deur ’n groot vrees bevang was. Toe het Hy in die skuit geklim en teruggegaan.

Omdat die Jode geld verloor het toe die varke verdrink het, wou hulle niks met Jesus te doen hê nie. Hulle wou 'n godsdiens hê sonder enige opofferings.

Lukas 8:38 En die man uit wie die duiwels uitgevaar het, het Hom gebid om by Hom te kan bly. Maar Jesus het hom laat gaan en gesê:

39 Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het.

Normalweg het Jesus mense vertel om stil te bly oor Sy wonderwerke. Dit het gehelp om te voorkom dat groot skares in Sy pad kom as probeer Hy rondbeweeg het. Jesus het niemand nodig gehad om Sy vermoëns aan te kondig nie. Sy eie Teenwoordigheid was Sy beste advertensie. Sy wonderwerke was altyd gratis, wat veel mense aangetrek het, maar hulle het geen ware belangstelling vir die waarheid gehad nie. Hulle het Hom net gebruik vir hul eie selfsugtige voordele van 'n wonderwerk.

Die voorspoed-evangelie moedig mense aan om God te gebruik vir hulle eie selfsugtige verhoging van rykdom, maar hulle is nie regtig geïnteresseerd in Bybelwaarhede nie.

Omdat die hele menigte Jesus vertel het om weg te gaan, het hy die geneesde man daar gelaat as Sy evangelis om die nuus te versprei van wat hulle mis deur Hom weg te stuur.

Daarbenewens het hierdie wonderwerk mense geld gekos. Om Jesus te volg is dus nie altyd gratis nie. Dit kan opofferings verg. Net die mense wat bereid is om 'n prys te betaal vir die Evangelie, eerder as om net daaruit voordeel te ontvang, sal Hom terug verwelkom. Dit was 'n beter gehalte volgeling.

Lukas 8:40 En toe Jesus terugkom, het die skare Hom verwelkom; want almal was Hom te wagte.

 

 

Lukas as 'n dokter noem 'n hopelose mediese geval, waar 'n vrou haarself bankrot betaal het in mislukte pogings om hulp van dokters probeer te kry.

Lukas 8:43 En ’n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie,

44 het van agter af gekom en die soom van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou.

Deur net Sy kleed aan te raak, sonder dat Hy haar eers gesien het, was genoeg om haar te genees.

Hierdie vrou simboliseer die kerk wat geestelike krag trek deur in kontak met Jesus Christus te wees.

As ons agter Jesus aankom en Hom volg, sal Hy ons help soos wat Hy hierdie vrou gehelp het.

 

Jaïrus was 'n owerste van die sinagoge en hy het Jesus gesmeek om sy dogter te kom genees.

En toe kry hulle die nuus dat sy gesterf het.

Lukas 8:50 Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê: Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.

51 En toe Hy in die huis kom, het Hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes en die vader en die moeder van die meisie.

52 En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Hy sê: Moenie huil nie; sy is nie dood nie, maar slaap.

53 En hulle het Hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was.

Hulle gehuil was net 'n skynheilige vertoning, want mense wat regtig gerou het sou nie iemand anders bespot en uitgelag het nie.

Lukas 8:54 En toe Hy almal na buite uitgejaag het, gryp Hy haar hand en roep uit en sê: Dogtertjie, staan op!

55 En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan; en Hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee.

56 En haar ouers was verbaas, maar Hy het hulle bevel gegee om aan niemand te sê wat gebeur het nie.

Hierdie opstanding van die dood was ongelooflik, maar Jesus het nooit roem oor Sy wonderwerke gesoek nie. Mense is gretig om roem en roem te soek oor hul suksesse.

Die opstanding van 'n jong dogter was nie regtig belangrik vir Israel nie. Dit simboliseer die opstanding van die jong nie-Joodse kerk uit die dood van leerstellings van die heidendom gedurende die eerste kerkeeu. Daardie kerk is 'n goeie ete gevoed, wat die ware leerstellings van die Nuwe Testament voorstel.

Maar die Jode het nie geglo dat God na die Heidene sou draai nie.

Jesus wou nie hierdie nuus versprei tussen die Jode nie, what hulle sou nie die betekenis daarvan waardeer nie. Veral nie omdat die Jode later vir Jesus sou verwerp.

 

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23