Lukas stel Jesus voor as die ideale Man -- Hoofstuk 6"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens" -- Hoe behoort ons as mense op te tree? Lukas leer ons waardevolle lesse oor hoe ons moet leef in hierdie dag -- Volg die Skrif in alles wat ons doen

First published on the 17th of December 2018 — Last updated on the 20th of May 2020

Lukas plaas die klem op Jesus as die Merkwaardigste Man. Lukas vertel ons ook wat se soort menslike denkwyse ons moet hê, om Jesus te kan dien.

7 is die nommer van voltooiing. Daar is 7 dae in 'n week. Daar is geen natuurlike siklus van 7 dae in die natuur nie. Genesis het 7 dae waarin God die lewe op aarde geskape het. Dit is die enigste rede vir 'n 7 dag week. Die Franse het gedurende hulle goddelose Revolusie in die laat 1700s, probeer om 'n 10 dag week te maak, maar dit het misluk. Niemand was al suksesvol  om God se 7 dag week te verander nie.

6 is die nommer van die mens. Die man is op die sesde dag geskape.

Die mens het sonde in sy lewe en is dus een kort van voltooiing. Al die onaangenaamheid en worstelinge van die lewe op Aarde is agv die teenwoordigheid van sonde.

Daarom het die mens 'n nuwe manier van dink nodig om hierdie sondige omgewing te kan hanteer.

Lukas open 'n nuwe idee dat God weg sal draai vanaf die Jode en na die Heidene (Nie-Jode) sal draai. Maar daardie Heidene moet leer hoe om op God se manier te dink. God moet ons reinig van sonde en dan in ons harte woon, sodat Hy ons harte kan beheer. So kan ons dan deel van Sy Groter Prentjie wees. Sy weggesteekte plan van Verlossing wat die wêreld so maklik mis.

Lukas het baie leidrade weggesteek in sy Evangelie wat verwant is aan die Nie-Joodse Kerk.

Die sewe kerk eeue, versprei oor 2000 jaar, is die groot misterie wat die Jode gemis het in die Ou Testament.

Hoofstuk 6 begin met die dissipels what honger was en dus 'n paar handevol koring van die veld gepluk en geëet het. Die Fariseërs, wat Jesus gehaat het, het hierdie kans gebruik en beweer dat hulle op die Sabbat dag gewerk het, en dus die Joodse Wet van Moses gebreek het.

Lukas 6:1 En op die tweede eerste sabbat het Hy deur die gesaaides geloop, en sy dissipels het die are gepluk en met hulle hande uitgevrywe en geëet.

2 Toe sê sommige van die Fariseërs vir hulle: Waarom doen julle wat nie geoorloof is om op die sabbat te doen nie?

Jesus het hulle toe verwys na 'n vreemde insident in die Bybel waar Dawid honger geword het en toonbrode van die Tempel geëet het. Net die priesters was toegelaat om dit te eet. God het nooit Dawid hiervoor gestraf nie.

Lukas 6:3 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie — toe hy honger gehad het, hy en die wat by hom was —

4 hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geneem en geëet het, en ook aan die wat by hom was, gegee het, wat hulle nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen?

Jesus het nou die Fariseërs uitgevang. Hulle wou nie erken waarom God Dawid toegelaat het om met hierdie daad weg te kom nie. Of hulle het nie geweet waarom God dit toegelaat het nie. In daardie geval sou hulle moes erken dat hulle onbewus was van die betekenis van die Skrif. Dit wou hulle ook nie doen nie.

Dawid se daad in die Ou Testament was ‘n weerspieëling van die toekomstige Messias van die Nuwe Testament.

Elkeen van die Ou Testament profete het 'n porsie van die bediening van Christus, die toekomstige Messias, vertolk.

Dawid is as koning gesalf deur die profeet Samuel toe hy nog 'n seun was, maar kon nie koning word voor die opposisie, koning Saul, dood was nie.

Christus was as Koning gesalf deur die Heilige Gees wat op Hom neergedaal en gebly het, toe Hy uit die Jordaan rivier opgekom het, nadat Hy deur die profeet Johannes die Doper gedoop is. Maar Hy sal slegs oorneem as gekroonde Koning wanneer die vyand, die dier en die vals profeet, in die vuurpoel gewerp is aan die einde van die groot Verdrukking. Dan sal Jesus in die Millennium regeer as Koning.

Tussen hierdie twee gebeure is Jesus die Hoë Priester, na die orde van Melgisédek, wat ons verlossing moontlik maak.

Die eerste hoë priester, Aäron, was gewas en gesalf met olie deur die profeet Moses.

Exodus 40:12 Jy moet ook Aäron en sy seuns laat nader kom, na die ingang van die tent van samekoms toe, en jy moet hulle met water was.

13 Trek Aäron dan die heilige klere aan; en salf hom en heilig hom, dat hy vir My die priesteramp kan bedien.

Hebreërs 5:5 So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hý het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.

6 Soos Hy ook op ’n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.

Jesus is deur die profeet, Johannes die Doper in die Jordaan rivier gewas, en deur die Heilige Gees gesalf toe Hy uit die water gekom het. Dit het Sy Hoë Priesterskap bediening begin.

Omdat Dawid die bediening van Christus as Koning vertolk het, was Dawid dus ook toegelaat om die priesterlike funksie vertolk, tussen sy salwing as koning, en sy kroning as koning baie jare later. Dawid het immers die bediening van Christus vertolk.

Deur Jesus aan te neem, het Josef vir Jesus in die koninklike  bloedlyn van Dawid gebring, en was Jesus dus bekend as die Seun van Dawid, en dus ook geregtig op dieselfde voordele as Dawid.

1 Petrus 1:10 Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors,

11 en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna.

Die Gees van Christus was in elke Ou Testament profeet, en het sommige aspekte van die toekomstige bediening van Jesus aangedui. Dawid was beide koning en profeet, want hy het sekere profesieë gemaak.

'n Ander voorbeeld is Josef . Sy vader, Israel,  het hom liefgehad, maar sy broers het hom gehaat. Hy was in die tronk saam met twee misdadigers in Egipte. Die bakker het gesterf maar die skinker het geleef.

God die Vader het die man, Jesus, liefgehad, maar  hy was gehaat deur Sy broers, die Jode. Hy was aan 'n kruis vasgeslaan, saam met twee misdadigers. Een wat dood gegaan het en hel toe is, en die ander wat na die paradys gegaan het.

Lukas 6:5 Toe sê Hy vir hulle: Die Seun van die mens is Here óók van die sabbat.

Nou maak Jesus 'n groot bewering. Nie alleen het elke profeet sekere aspekte van die lewe van Christus aangedui nie, maar selfs die sabbat dag, wat so heilig vir die Jode is, is slegs 'n manifistasie van die bediening van Christus.

Sabbat beteken rus.

Génesis 2:3 En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

God het die sewende dag geseën omdat Hy gerus het, nie omdat dit die sewende dag was nie.

Die klem was nie op sewende dag (Saterdag) nie, maar op die rus.

Maar om een dag per week te rus van hulle harde werk en geldmakery was nie wat God regtig in gedagte gehad het nie, omdat dit nie die Jode beter mense gemaak het nie.

Die sabbat rus was bedoel om 'n rus of ophou van sonde en ongeloof te wees.

Hebreërs 4:9 Daar bly dus ’n sabbatsrus oor vir die volk van God;

10 want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne.

Dit is nie goed om ses dae te werk, dan te rus, en dan weer te werk nie.

Dit is nie wat God gedoen het nie. Hy het gewerk en Sy skepping voltooi en toe gerus. En nooit weer terug gegaan na Sy skeppings werk nie, omdat hulle klaar was.

Ses praat van sonde. 666 is die nommer van sonde. Om ses dae te werk simboliseer ons sondige werke. Petrus het die teenmiddel gehad vir sonde.

Handelinge 2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Die Bloed van Jesus reinig ons van sonde. Dan kom die Heilige Gees, die Lewe wat in Sy Bloed is, in ons harte om ons te beheer, en ons begeerte vir sonde weg te neem. Die Heilige Gees doop plaas Jesus in beheer van ons lewens en dan hou ons op met die sondige werke wat ons vroeër gedoen het.

Daarom was die sabbat dag van die Jode (wat hulle nie beter mense gemaak het nie) net 'n skaduwee van die Heillige Gees doop, wat ons beter mense maak. Want dan word Jesus die Here van ons lewens, en leef binne-in ons, sodat Hy ons kan laat doen wat Hy gedoen wil hê in die Nuwe Testament tyd.

Hebreërs 10:1 Want die wet, wat ’n skaduwee het van die toekomstige weldade, ...

Net soos Hy Sy toekomstige bediening uitgeleef het op aarde, in die lewens van die Ou Testament profete.

Daarom sou die sabbat dag verander vanaf 'n dag van die week, na nie Heilige Gees doop. Hiermee sou God die Nie-Joodse kerk  inspireer om Sy verlossings plan te volg, dwarsdeur die veranderende omstandighede van die sewe kerk eeue heen.

Wanneer ons deur ons eie keuse, ons vrye wil opoffer aan Hom as die enigste persoonlike offer wat ons kan maak, en Hom vra om ons lewe oor te neem, en ons lewens te lei, dan eers is Hy die ware Here van die sabbat. Die sabbat wat ons rus is van sonde en ongeloof.

Die skrifgeleerdes en Fariseërs Hom weer probeer uitvang. Hulle sou Hom beskuldig dat Hy gewerk het op 'n sabbat dag, selfs as Hy die siekes genees.

Die Jode het die punt gemis. Om nie te werk op 'n saterdag was simbolies van die mens wat nie sy eie werke van sonde doen nie. Die Jode in die Ou Testament kon nie ontslae raak van hul begeerte om te sondig nie. Die enigste manier om ontslae te raak van die begeerte van sonde, is om Jesus te hê wat binne-in ons menslike hart leef en ons beheer. Dit word die Heilige Gees doop genoem. Dan doen ons nie ons eie werke nie, omdat al ons werke beheer word deur Hom. Slegs dan kan ons in God se geheime verlossings plan inpas, as Hy ons daaglikse lewe beheer en lei. Dit kan selgs gebeur in die Nuwe Testament bedeling wat behoort aan die Nie-Jode gedurende die sewe kerk eeue.

Lukas 6:6 En op ’n ander sabbat het Hy in die sinagoge gegaan en geleer. En daar was ’n man, en sy regterhand was uitgedor.

7 En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het Hom in die oog gehou, of Hy op die sabbat gesond maak, sodat hulle ’n aanklag teen Hom kon vind.

8 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die verdorde hand gesê: Staan op hier in hul midde. En hy het opgestaan.

9 Toe sê Jesus vir hulle: Ek sal aan julle ’n vraag stel: wat is geoorloof op die sabbat — om goed te doen of kwaad te doen; om ’n lewe te red of óm te bring?

10 En nadat Hy almal rondom aangekyk het, sê Hy vir die man: Steek jou hand uit! En hy het dit gedoen; en sy hand is herstel, gesond soos die ander een.

Dit het die Fariseërs kwaad gemaak. Jesus was te kragtig vir hulle. Hy het hulle tweede beste laat lyk en hul gewonde trots wou wraak neem. Tog het Jesus niks gedoen nie. Hy het net 'n paar woorde gespreek.

Wat die Fariseërs ook kwaad gemaak het, was dat hul eie priesters presies dit gedoen het elke sabbat, deur hul godsdienstige dienste uit te voer. Die priesters moes baie praat. Maar God het die priesters toegelaat om dit te doen. En Jesus het niks meer gedoen as wat die priesters gedoen het.

Daarbenewens moes die priesters werk op die sabbat dag, deur die vure te maak, en die diere dood te maak om te offer, en die brand van wierook. Hulle moes die beweegoffer horisontaal beweeg, en die hefoffer vertikaal oplig. Dit het die kruis gesimboliseer. Hulle moes die vleis van die diere opsny, en dan van die altare verwyder en alles skoon maak. Die priesters het hard gewerk op die sabbat dag.

Wettig was die Fariseërs heeltemaal verkeerd om te kla oor die woorde van Jesus, terwyl hul priesters so hard gewerk het.

Lukas 6:11 En hulle is met uitsinnigheid vervul en het met mekaar gepraat wat hulle aan Jesus sou doen.

Maar die werklike probleem was dat die Fariseërs 'n denominasie gestig het wat gehoorsaam was aan die gebooie van die mens. Hulle wou nie eintlik die ware Woord van God hê nie, want dit was baie anders as wat hulle aan gewoond was. Hulle wou slegs iets aavaar wat saagestem het met wat hul reeds aan geglo het. Hulle kon nie verander nie. Hulle het geen begeerte gehad om iets te aanvaar wat beter was as waaraan hulle gewoond was nie.

In plaas van om te leer van Jesus, wat meer as hulle geweet het, het hulle verkies om Hom te vernietig, omdat Hy hulle ontmasker het as minderwaardiger as Hy. Hulle het nie die duik in hul trots geniet nie.

Traagheid beteken dat ons net aangaan met wat ons aan gewoond is. Ons wil nie verander nie.

Dit is die grootste fout in ons menslike godsdienstige stelsels. Vandag verkies ons kerk tradisies, nie die Bybel nie. Dit is waarom ons glo dat die wyse manne in 'n stal ingegaan het, terwyl hulle eintlik Jesus in 'n huis ontmoet het.

Maar ons is liewer vir die tradisie van geskenke gee as wat ons is vir wat in die Woord van God geskryf is.

Lukas 6:12 En Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring.

Jesus moes nou 'n span bymekaar maak. Menslike leierskap was so krities dat Hy die nag in gebed gespandeer het. Dit is een van die moeilikste dinge wat Hy gedoen het as mens oordeel na die lengte van Sy gebed. Dit dui die groot verantwoordelikheid van kerk leierskap aan. Wie kan God gebruik wat homself nie sal verhef deur die suksesse wat God hom toelaat? Wie kan God vertrou om ander te lei in die perfekte wil van God, wanneer ons grootste swakheid is dat ons nie besef dat God dinge heeltemal anders as ons doen nie. As mens, maak ons staat op onsself en ons talente, en ons buig neer na die wil van ander mense. Net soos Aäron gedoen het toe hy die goue kalf gebou het, want dit het hom populêr gemaak. Menslike selfwil en selfgenoegsaamheid is die antieke vyand van God. Die enigste goeie selfwil is 'n dooie selfwil.

En die enigste manier hoe ons God se wil sal vind is deur gebed en gehoorsaamheid aan Sy Woord.

Maar die antwoorde wat ons van God kry sal baie anders wees as wat ons verwag. Ons moet nie bid om ons eie wil te verkry nie, want dit het geen langtermyn voordele nie. Ons moet ons self laat sterf. Vandag is mense aangedryf deur "selfies" te neem, selfsugtig en selfgesentreerd te wees. Dit is nie n goeie plek om in te wees nie.

Lukas 6:13 En toe dit dag geword het, het Hy sy dissipels na Hom geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy apostels genoem het:

Ons grootste probleem vandag is om te weet wie Jesus gekies het.

Die vroeë kerk sou nooit Paulus, die groot vervolger van die kerk, gekies het as die plaasvervanger van Judas nie. Toe Jesus opgevaar het na die Hemel, het die dissipels vir Matthïas gekies om Judas se plek in te neem. Maar Matthïas word nooit weer in die Bybel genoem nie. God het vir Saulus gekies en hom Paulus genoem. Hy het waarskynlik die grootste Christen van die sewe kerk eeue geword, omdat hy 29% van die Nuwe Tetstament neergelê het. Dit is meer as enigiemand anders. Belangriker nog is dat al die groot Christenne van die later eeue met Paulus moes saamstem, as hulle wou beweer dat hul leerstellings korrek is.

Die top Christenne, die dissipels, het van die begin af hul menslike kerk leier verkeerd gekies.

Waarom? God dink anders as wat die mense dink.

Die grootste probleem met die geestelike leierskap van die kerk, is die feit dat mense, wat nie God se perfekte wil ken nie, daarop aandring om menslike leiers te kies. Die Rooms Katolieke kerk het Martin Luther, hul beste monnik, uitgewerp. Hulle sou hom nooit as hul leier gekies het nie.

Dit lyk nie of ons instaat is om die leierskap kwessie aan God oor te laat nie. Ons is desperaat om ons menslik georganiseerde kerke in stand te hou. Dit is waarom die kerk misluk. Uiteindelik in Laodicéa, wat die laaste kerk eeu is, staan die Hoof van die kerk, Jesus, buite die kerk. Ons kan slegs wonder wat Hy dink van ons menslike leiers, wat binne-in die kerk is, en wat beweer dat hulle die hoof van die kerk is. Daardie leiers het Hom verwerp ,  en Hy is die Woord van God.

 

Lukas 6:14 Simon wat Hy Petrus genoem het, en Andréas, sy broer; Jakobus en Johannes; Filippus en Bartholoméüs;

15 Matthéüs en Thomas; Jakobus, die seun van Alféüs, en Simon wat Yweraar genoem word;

16 Judas, die seun van Jakobus, en Judas Iskáriot, wat die verraaier geword het.

Hier is 'n waarskuwing vir ons almal. Waar was die grootste verraaier wat ooit die geskiedenis van die kerk geskend het? Presies daar, tussen die leiers van die kerk.

Wat was sy grootste ondergang? Geld.

Ryk kerk leiers. Dit is lankal 'n probeem in die kerk kringe. Dit lyk miskien wonderlik dat God hierdie mense beloon vir hul getroue diens. Maar hoe bepaal ons wie die getroue leiers is as daar is so 'n wye verskeidenheid van oortuigings in die kerke is? Al die verskillende soorte lyk dan of hul voorspoedig is. Maar daar is ander gelowe wat ook ryk leiers het. En daar is baie ryk ateïste. Dis is dit dus nie 'n bewys van getrouheid aan God nie.

Hoeveel pastore leef in die mees luukste huise? Hoeveel kerk leiers bestuur moderne luukste motors? Het groot bank rekeninge? Deel die "familie besigheid" met hul vrouens, hul seuns, broers, of ander familie lede as mede-predikante en helpers? Dit is belangrik vir hulle om die geld in die familie te hou. "Kerk" het groot besigheid geword.

Dinge het nie verander oor 2000 jaar nie. Die enigste kere wat Jesus baie kwaad geword het, was met die geldwisselaars in die Tempel. Hulle het groot geld gemaak uit godsdiens. Kyk hoeveel groot en ryk kerke daar is vandag, net voor alles vernietig gaan word in die groot Verdrukking.

Lukas 6:17 En Hy het met hulle afgeklim en op ’n gelyk plek gaan staan, en daar was ’n skare van sy dissipels en ’n groot menigte van die volk van die hele Judéa en Jerusalem en die kusstreek vanTirus en Sidon af,

18 wat gekom het om Hom te hoor en van hulle kwale genees te word; en die wat gekwel was deur onreine geeste, is ook genees.

19 En die hele skare het probeer om Hom aan te raak, omdat krag van Hom uitgegaan het, en Hy het almal gesond gemaak.

Jesus, as 'n man, was gelukkig om mense van siekte, duiwel besete, en allerhande kwale te verlos.

Hierdie was alles nodig, maar tog net kortermyn gesondheids voordele. Om genees te word is 'n groot voordeel, maar om gesond te wees sal ons nie in die Hemel kry nie.

Toe het Jesus op meer belangrike dinge begin fokus. Die onderrig van die waarheid. Dit is meer noodsaaklik omdat dit langtermyn voordele van God se verlossings plan en Ewige lewe behels.

Wat Jesus volgende sê, was baie anders as die manier waarna ons na dinge kyk.

Wanneer die Man, Jesus praat, hoor ons 'n baie anders en onverwagte oogpunt.

Lukas 6:20 Toe slaan Hy sy oë op oor sy dissipels en sê: Salig is julle, armes, want aan julle behoort die koninkryk van God.

Christene bly bid en streef vir meer geld. God sê dit is beter om arm te wees.

God se eerste prioriteit in hierdie preek is die armes, want Hy is meer geïntresseerd in die armes as in die rykes. Arm mense is meer afhanklik van God as hulle minder geld en minder geleenthede het om uit God se wil te raak. In die kort termyn, mis die armes uit in terme van wêreldse dinge en geriewe, maar God dink lang termyn. Daar sal uiteindelik meer arm mense in die Hemel wees as ryk mense, omdat armoede die getal van verkeerde keuses verminder wat hulle kan maak.

Lukas 6:21 Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag.

Daar is geen rekord dat Jesus gelag het nie. Die kortste vers in die Bybel sê, "Jesus het geween."

Hierdie verklaring vertel ons dat die planeet Aarde vol van swaarkry, pyn, ontnugtering en onsteltenis is.

Kos is nodig, maar dit is 'n kortermyn voordeel. Dit is gou weg en moet vervang word. Ons is jammer vir die mense wat te min kos het, maar Jesus sê dat hulle geseënd is. Maar dit is nie hoe ons dit sien nie. Dus moet ons ons standpunt verander. Lyding in hierdie lewe maak ons meer gefokus op die Hemelse kwessies van geloof, eerder as op wêreldse kwessies van self-gewin.

Ons dink ons is gelukkig wanneer ons lag, maar dit is 'n hol geluk wat oppervlakkig is. Om te lag kom maklik met persoonlike sukses, maar kan nie mislukking en rampe hanteer nie.

Maar daar is ware vreugde. Onthou asseblief dat die beker wat ware vreugde bevat, eers uitgekerf moet word deur verdriet. Hoe dieper die verdriet is wat ons ervaar, hoe groter is die vreugde wat ons later gaan ondervind. Hartseer en verdriet ontwikkel ons karakters, omdat hul meer in ooreenstemming is met die desperate behoeftes en lyding van so baie mense. Moeilikheid en neerlaag is die hammer en aambeeld wat die swak dele van ons karakter uitkap en daardeur ons karakters versterk. So kan ons die willekeurige toetse van tyd en wat die duiwel na ons toe gooi weestaan.

Lukas 6:22 Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens.

As jy by die Bybel bly, sal die kerk wêreld jou nie wil hê nie. As hulle jou nie verkeerd kan bewys uit die Bybel nie, dan sal hulle jou naam swart smeer en jou ongewild laat voel. Hulle sal jou geselskap verfoei en jou haat, en dan seker maak dat hulle jou van hul kerk verwyder.

Lukas 6:23 Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen.

Wees bly in hierdie verwerping. Om geloof te word deur kerke is nie 'n goeie teken nie. Dieselfde mense wat gejuig het oor Jesus op Palm Sondag, is ook die mense wat Hom gekruisig het die volgende Vrydag.

Onthou hierdie: Die enigste manier hoe jy Jesus kan vind in die laaste of sewende kerk eeu, is om buite die kerk te wees. Want Jesus staan ook buite die kerk deur.

Die volgende drie verse veroordeel die hoof pilare wat welvaart evangelie ondersteun.

Openbaring 3:17 Want jy sê: Ek is ryk ...

Rykdom is gewoonlik wat Christene soek en ernstig voor bid.

Lukas 6:24 Maar wee julle, rykes, want julle het jul troos weg.

Die ondergang van Judas -- Geld. Rykdom open die deur vir voordele en plesier. Dit verhoog net selsugtige nietigheid. Hoe meer ons spandeer, hoe meer wil ons hê, en hoe minder waardeer ons wat ons koop.

Ryk biljoenêrs Alfred Krupp, John D Rockefeller, en Aristoteles Onassis het vir geld geleef, maar het hul dae in kaal eensaamheid geeindig.

Lukas 6:25 Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween.

Die ondergang van 'n selfvoldane kerk gemak sone, is dat ek kos het en ek gelukkig is. Wat 'n goedkoop en selfsugtige mentaliteit. Genotsugtigheid word die doel van 'n nuttelose lewe.

Lukas 6:26 Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen.

Gewildhied en roem. Wat 'n patetiese skouspel as mense na selfwaarde soek by die opinies en bewondering van ander mense. 'n Oordosis van roem en gemaksug het die groot Italiaanse sanger, Mario Lanza, die glansryke rolprent ster, Marilyn Monroe, en die bekende Rock-n-roll sanger, Elvis Presley, vernietig omdat hulle rykdom en roem hulle gelei het in 'n wêreld van hartseer, wanhoop en vroeë dood.

'n Ironie van die lewe is dat mense hard werk om bekende persoonlikhede te wees, en dan met donker brille rondloop om te verhoed dat hul herken word.

Jesus beklemtoon nou die nodigheid vir moed en morêle krag.

Moenie terug baklei soos die wêreld baklei nie. Wees bereid om te verloor as jy moet.

As God in beheer van jou lewe is, dan is alles wat met jou gebeur met 'n rede. Selfs die aanvalle van die vyande is deel van God se plan vir jou lewe.

Lukas 6:27 Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.

28 Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.

29 Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied; en aan hom wat jou bo-kleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie.

Dawid het teen Góliat se spies geveg met 'n slinger. Moet nooit teen 'n vyand veg met sy eie wapen nie. Doen die teenoorgestelde omdat dit onverwags is. As hy jou haat, dan het jy hom lief. As hy een item steel, gee nog 'n ander een ook vir hom. God gee jou geen krediet vir wat gesteel is nie, maar jy wen punte met God omdat jy die tweede item ook gegee het.

Om te gee, beindruk God, nie om te neem nie.

Dit maak geen logiese sin nie! Jy kan dit slegs doen as God in jou is. Slegs 'n moelike toets soos dit kan openbaar of God regtig in ons is. 'n Lyk baklei nooit terug as dit rondgeskop word nie. So as ons terug baklei, het ons nie gesterf tot onsself nie.

Lukas 6:30 Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie.

31 En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen.

Wees bereid om vir mense te gee. Dan kan jy God dank dat jy iets het om te gee.

As mense jou goed vat, moet jy bereid wees om te verloor. Jy sien, dit is eintlik nie jou goed nie. Dit behoort eintlik aan God. God het dit vir 'n rede vir jou geleen, en nou plaas Hy dit onder nuwe eienaarskap. Wanneer jy nie ontsteld raak as goed weg raak nie, slaag jy die "seker toets" dat jy dood is aan self. Ons besit eintlik meer as wat on nodig het of kan gebruik. Minder is meer. Om ons besittings uit te dun maak ons in 'n slanker en meer effektiewe gebruiker van wat ons het.

Die goue reël is om ander, goed of sleg, te behandel net soos ons behandel wil word.

Om mense goed te behandel wat jou goed behandel, bewys niks.

Lukas 6:32 En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook dié lief wat vir hulle liefhet.

33 En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.

Om mense goed te behandel wat jou goed behandel is geen toets.

Kan jy mense goed behandel wat jou sleg behandel? Dit is die korrekte menslik manier om op te tree.

Lukas 6:34 En as julle leen aan dié van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang.

As ons mense help sodat hulle ons later ook kan help, dan het ons net soos die wêreldse mense opgetree.

Dit gee ons geen krediet by God nie, onmdat die wêreld dit ook doen. En die hele motiveering is suiwer vir persoonlike gewin en voordeel.

 

Dan volg 'n moelike filosofie vir ons as mense om te aanvaar:

Om jou vyande lief te hê en goed te wees vir hulle. Leen uit sonder om dit terug te kry. Vergewe wat ookal met jou gebeur, omdat God dit vir een of ander rede toelaat. Wys genade aan die wat dit nie verdien nie.

Stem nie saam nie, maar moenie die persoon oordeel nie. Wat ookal hulle gedoen het, is wat God gedoen wou hê. God gebruik hulle om ons te help om sterker te groei. Ons moet opposisie hê om te ontwikkel.

Wees altyd vrygewig. Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang.

Lukas 6:35 Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

36 Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.

As mense sleg teen jou optree, maar jy doen goed aan hulle, dan is dit nie normale menslike optrede nie, en dit bewys net dat God in beheer is van jou lewe. Mense is lief vir wraak, maar God verkies genade.

Lukas 6:37 En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.

38 Gee, en aan julle sal gegee word. ’n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

Moenie mense oordeel nie, want hulle kan later in die lewe verander. Ons ken ook nie al die omstandighede wat gelei het tot sulke slegte dade nie. Miskien gebruik God hulle net om ons te vorm. Miskien is ons net op 'n sekere plek in die geskiedenis van God se Groot Plan wanneer daardie dinge juis moet gebeur vir 'n rede. Moer dus nie die sondaar veroordeel nie, maar wees gereed om te vergewe. Onthou, ons is nie perfek nie, en dus het ons ook vergifnis nodig.

Wees altyd gereed om te gee, sodat God jou kan gebruik as 'n kanaal waardeur Hy kan versprei na ander.

Lukas 6:39 En Hy het vir hulle ’n gelykenis uitgespreek: ’n Blinde kan tog nie ’n blinde lei nie! Sal hulle nie altwee in die sloot val nie?

Moenie te gou wees om menslike raad te volg nie. Die gebeure vandag is te kompleks vir ons on te beplan hoe om dit te hanteer.

Dus moet ons volg wat die Bybel sê. Vir ons in vandag se wêreld, is die sloot die Groot Verdrukking wat kom.

Lukas 6:40 ’n Leerling is nie bo sy meester nie; maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees.

Jesus, die Meester, het deur baie hartseer, lyding en slegte behandeling gegaan. Ons in nie bo Hom nie, so ons kan nie eis om daaruit te ontsnap na wat Hy vir ons verduur het nie.

Lukas 6:41 En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie?

42 Of hoe kan jy vir jou broeder sê: Broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal.

Ons sien ons foute terug reflekteer in die lewens van ander. Wat ons self verkeerd doen en weg steek, openbaar ons maklik in ander. Wanneer ek 'n vinger na jou wys, het ek drie ander wat terug wys na my toe.

Lukas 6:43 Want dit is nie ’n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie ’n slegte boom wat goeie vrugte dra nie.

Om ander te beskuldig, afkeur en oordeel is 'n negatiewe vrug wat op dieselfde tyd ook jouself regverdig. As ek so goed is as wat ek beweer om te wees, laat ek nie ander oordeel as korrup nie.

Lukas 6:44 Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ’n mens tog nie vye nie, en ’n mens sny ook nie druiwe van ’n doringbos nie.

45 Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

Die Ierse sendeling, Columba, het altyd die waarheid wat in die Skrif is bekemtoon. Dit is belangrik om mense te vertel wat reg is. Praat met hulle vanaf die Bybel en dan kan ons nie te ver verkeerd wees nie. Maar om vir hulle mens-gemaakte leerstellings en opinies te gee is verkeerd.

Lukas 6:46 En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?

Elke Christen noem Jesus "Here". Maar dit is betekenloos as hulle nie gehoorsaam is aan wat Hy sê in die Bybel nie. "Here" beteken die "Uiterste Baas", wat gehooraam moet word sonder vrae.

Lukas 6:47 Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen — Ek sal julle wys soos wie hy is.

48 Hy is soos ’n man wat ’n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.

Bou jou oortuigings op die Bybel. Dan sal jy nie nodig hê om later om verskoning te vra nie. 'n Vloed van opposisie kan nie 'n enkele Skrif verdryf nie. Hoe die wêreld se situasie ook verander, die Bybel hoef nooit te verander nie. Dit is universêle Reël wat nooit opgradering of modifikasies nodig het nie.

Lukas 6:49 Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos ’n man wat ’n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot.

Baie wetenskaplikes is ateïste. Hulle het die Standaardmodel van Fisika en die Oerknal (Big Bang) ontwikkel om te verduidelik hoe die sigbare heelal tot stand gekom het, sonder enige behoefte aan God. Dit was 'n briljante idee totdat hulle Donker Energie en Donker Materie ontdek het, wat 96% van die heelal uitmaak en onsigbaar is. Hulle het geen idee wat die Donker goed is nie, hoe dit werk nie, of waar dit vandaan kom nie. So die Standaardmodel het skielik 'n teorie geword wat hulle help om minder as 4% van die heelal te verduidelik, wat nie baie oortuigend is nie. Die Oerknal help nie omdat hulle beweer dat dit 98% van die sigbare Materie maak, (Sigbare Materie is slegs 4% van die heelal) in die sigbare heelal, in die eerste drie minute. Maar die Oerknal sê niks van die onsigbare 96% van die heelal wat donker is nie.

Dus het die slim Oerknal teorie geval en lê in skerwe, omdat top advokate vir dit soos Alan Guth and Nobel prys wenner, Steven Weinberg, afstand doen van die teorie wat hulle vroeër bepleit het.

Top fisikuste is nou wanhopig op soek na verskillende antwoorde, maar in die laaste 30 jaar het hulle geen eksperimentele bewyse of enige nuwe wette van Fisika gevind nie. (Die Higgs-boson wat in 2013 ontdek is, was net 'n bevestiging van 'n voorspelling wat in die 1960s gemaak is.) Die fondasies van Wetenskap is nie 'n vaste rots nie, maar eerder 'n verskuiwing van sand wat verander soos nuwe ontdekkings tot die lig kom, wat hulle vroeëre wonderlike idees vernietig.

Wetenskap kan eenvoudig nie verduidelik dat 96% van ons heelal verdwyn het uit ons sig. Die Standaardmodel het nooit enigiets soos Donker Materie of Donker Energie voorspel nie. Dus is ateïstiese wetenskaplikes nie in 'n goeie posisie om die oorsprong van ons heelal te verduidelik nie. Hulle het eenvoudig geen teorie om ons te vertel hoe alles begin het nie. Hulle het nie eers 'n teorie om ons te vertel wat die heelal is nie.

As jy op ateïstiese wetenskaplikes staatmaak vir die waarheid, gaan jy ernstig teleurgesteld word wanneer jy bewus word van hulle groot onkunde, omdat hulle slim teorieë slegs op so 'n klein bietjie realiteit van toepassing is.

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23