Lukas stel Jesus voor as die ideale man -- Hoofstuk 4"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens"

First published on the 13th of May 2018 — Last updated on the 5th of April 2019

U kan Hoofstuk 1 hier vind.

Jesus het veertig dae lank in die woestyn gevas. Fisies swak, was Hy onderwerp aan die versoekings van die duiwel. Hy het geen bonatuurlike gawes of krag gebruik om Satan te weerstaan nie. Vir elke versoeking het Hy gereageer met 'n verwysing na die geskrewe Ou Testament: "Daar is geskrywe ..."

As 'n Man, het Jesus versoeking verset deur te bly by die geskrewe Woord van God. Dit was sy enigste verdediging.

Jesus is ons perfekte voorbeeld, dus ons as mense moet presies dieselfde strategie aanneem. Ons moet weet wat in die Bybel geskryf is en daarmee bly. Ons moet nie afwyk van die geskrewe Woord om met menslike menings en tradisies saam te stem nie.

Jesus het toe na Nasaret gegaan en in die sinagoge opgestaan.

Lukas 4:17 En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom (Jesus) oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is:

18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.

Hy het halfpad deur die laaste vers gestop. Hoekom?

Dit is wat Jesaja eintlik gesê het:

Jesaja 61:2 om uit te roep ’n jaar van die welbehae van die Here en ’n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos;

Jesus bied 'n briljante insig. Vers 2 in Jesaja verwys na twee gebeurtenisse geskei met ongeveer 2 000 jaar.

"n jaar van die welbehae van die Here " verwys na die Eerste koms van Jesus om ons te red.

" ’n dag van die wraak van onse God;" verwys na die groot Verdrukking wat volg op Sy Wederkoms wanneer Hy Sy Bruid wegneem.

So moet ons leer om die Woord van God reg te verdeel. Ons moet weet waarna elke Skrif verwys.

2 Timótheüs 2:15 Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

Neem nog 'n voorbeeld:

Matthéüs 17:10 En sy dissipels vra Hom en sê: Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moet kom?

11 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dis waar, Elía kom eers en sal alles herstel;

Die dissipels het besef dat Jesus die Messias was. Maar hulle wou weet hoekom Elia nie voor die Eerste koms van Jesus gekom het nie. Met ander woorde, die dissipels het dit heeltemal gemis wat die bediening van Johannes die Doper was. Ons moet dus versigtig wees. 'n Man van Johannes die Doper se kaliber kan in ons dag kom, en ons kan net so maklik die betekenis van sy bediening heeltemal mis soos die dissipels met Johannes die Doper gedoen het.

Dan praat Jesus van 'n toekomstige Elia wat voor die Wederkoms van Jesus sal kom. Hierdie profeet sal ons geredde Christene herstel na die volle Evangelie, wat die leringe van die Nuwe Testamentiese kerk was en wat gedurende die Donker Eeue verlore gegaan het.

Dit kan nie Johannes die Doper wees nie omdat Johannes nie die volle Evangelie herstel het nie. Johannes se bediening was die begin van die Evangelie toe hy 'n waterdoop ingestel het en die Messias aan Israel uitgewys het.

Markus 1:1 Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God.

2 Soos geskrywe is in die Profete: Kyk, Ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor U uit sal regmaak

Daarna verwys Jesus na die bediening van Johannes die Doper wat toe al in die verledetyd van die geskiedenis was.

Matthéüs 17:12 maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.

13 Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.

Verdeel die Woord van God korrek.

Jesus het eers gepraat van 'n toekomstige Elia wat voor die Wederkoms van Jesus sal kom.

Daarna het Hy verwys na Johannes die Doper wat voor die koms van Jesus gekom het.

Twee afsonderlike bedienings in die gees en krag van Elia, geskei deur ongeveer 2 000 jaar.

Maleági 4:5 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek.

6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

Verdeel die Woord korrek. Daar moet twee verskillende bedienings wees. God draai net die verkeerde oortuigings na die goeie oortuigings wat korrek is.

Eers 'n bediening om die verkeerde vaders na die goeie kinders te draai.

Dan 'n ander bediening om die verkeerde kinders na die goeie vaders te draai.

Hoe is dit moontlik?

Die goeie kinders was Jesus en die dissipels wat die waarheid gehad het.

Johannes het die verkeerde Joodse vaders na hulle goeie kinders, Jesus en die dissipels, gedraai.

Nadat Jesus weggegaan het, het die dissipels volwasse geword om die goeie apostoliese vaders van die vroeë kerk te word.

Toe het die kerk die waarheid verloor in die donker eeue.

Met 30 000 verskillende denominasionele en nie-denominasionele kerke wat vandag bestaan, is ons die verkeerde kinders wat desperaat moet terugkeer na die goeie Nuwe Testamentiese oortuigings van die oorspronklike apostoliese vaders wat die dissipels was, met Paulus die plek van Judas Iskariot.

Ons het 'n Elia nodig om die Bybel waarhede te herstel in ons verdeelde denominasie-eeu.

Tussen die twee Elia wat voor die Eerste koms en die Wederkoms verskyn, moes die kerk deur sewe verskillende stadiums gaan (wit lig word in sewe dominante kleure in 'n reënboog opgebreek). Gedurende hierdie eeue sal die kerk hoofsaaklik heidene (Nie Jode) wees.

Die kerk het begin met baie Joodse bekeerlinge, maar het gou gegroei tot 'n basies heidense kerk.

Om hierdie punt te beklemtoon, noem Lukas, wat die heidene (Nie Jode) gunstig gesind was, hoe Jesus skielik verwys na twee Ou Testamentiese gebeure waar God ook heidene in sy groot plan gebruik het.

Lukas 4:25 Maar Ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elía toe die hemel toegesluit was drie jaar en ses maande lank, toe daar ’n groot hongersnood gekom het in die hele land,

26 en na nie een van hulle is Elía gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na ’n weduwee.

Sidon was 'n heidense grondgebied.

Lukas 4:27 En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elísa, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naäman, die Síriër.

Sirië was 'n heidense grondgebied.

So was beide Elia en Elisa (wat 'n dubbele gedeelte van Elia se gees gehad het) by heidene (Nie Jode) betrokke. Dit is dus geen verrassing dat die Elia, wat net voor die groot Verdrukking kom, ook 'n heidense profeet vir die eindtydse heidense (Nie Joodse) kerk is.

Lukas 4:28 En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor;

29 en hulle het opgestaan en Hom uit die stad uitgedryf en Hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om Hom van die krans af te gooi.

30 Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.

Dit is tipies van die menslike natuur. Die Jode het gedink dat hulle die naaste aan God was. Om te hoor van die moontlikheid dat God eerder die heidene sou beguns, het die Jode woedend gemaak en wou Jesus doodmaak. God het weereens weggedraai van diegene wat gedink het hulle was begunstig (die Jode) teenoor die ongewilde heidene wat die Jode verwerp het.

Die kerk het vandag dieselfde probleem. Christene word kwaad op die voorstel dat Jesus buite die kerk is (omdat ons dink dat Hy beïndruk is met ons) en dat Hy beplan om te terug te draai na die Jode wat Hy in hulle beloofde land vestig. Geredde Christene is so selfvoldaan in hul verskillende denominasionele en nie-denominasionele kerke dat hulle selfs weier om te luister na iemand wat hulle vertel dat hulle verkeerd is. Tog verskil al hierdie verskillende kerke met mekaar. Daar is dus baie foute in die kerk sisteme.

As dokter rekordeer Lukas 'n wonderbaarlike genesing.

Lukas 4:38 En Hy het opgestaan uit die sinagoge en in die huis van Simon gekom. En Simon se skoonmoeder was aangetas deur ’n hewige koors, en hulle het Hom geraadpleeg oor haar.

39 Toe gaan Hy oor haar staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien.

Hier wys Lukas op 'n fout in die toekomstige Rooms-Katolieke Kerk uit. Simon Petrus het 'n vrou gehad. Die Rooms-Katolieke beweer dat hy die "eerste Pous" was. Maar dan, hoekom trou hulle Pouse nie? Dit is 'n duidelike teenstrydigheid in hul oortuigings.

Petrus, as hy die eerste Pous was, het ander gedoop in die Naam van Jesus Christus. Die Katolieke beweer dat alle Pouse onfeilbaar is, en dus moet alle Pouse met mekaar saamstem.

Dus moet die Pouse ander op dieselfde manier as Petrus doop.

Handelinge 2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

40 En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.

Waarom doop die hedendaagse Pouse nie soos die "eerste Pous", Petrus nie?

Ons Pouse is ook 'n "ongehoorsame generasie" wat glo in allerhande vreemde oortuigings wat nie in die Bybel is nie.

Jesus het Petrus die sleutels na die Hemel gegee, en Petrus het die Deur na die Hemel vir ons oopgemaak deur te vertel dat ons ons moet bekeer, en in die Naam van Jesus Christus gedoop word, en die Heilige Gees moet ontvang. Hierdie reël geld vir almal wat God roep. Ons het geen reg om dit te verander nie.

Daar is Een God. Hy het drie Titels: Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die menslike Naam van God is Jesus Christus.

Die Nuwe Testament het begin met die Gees van God wat Homself manifesteer in die menslike liggaam van Jesus.

Kolossense 2:9 Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

1 Timóteüs 3:16 En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, ...

Toe God Sy nuwe menslike Naam van Jesus Christus aangeneem het, verwys die Bybel nooit weer in die Nuwe Testament na God deur Sy gewone Ou Testamentiese name van Jehovah of Yahweh nie.

Dus is die Jesus van die Nuwe Testament, die Jehovah van die Ou Testament.

 

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23