Lukas stel Jesus voor as die ideale man -- Hoofstuk 3"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens"

First published on the 13th of May 2018 — Last updated on the 5th of April 2019

U kan Hoofstuk 1 hier vind.

Johannes die Doper is die voorloper van Jesus.

Die toestande onder die godsdienstige Jode by die eerste koms van Jesus was baie soortgelyk aan die omstandighede onder geredde Christene by die wederkoms van Jesus.

Dus noem Lukas die menslike kwessies wat Johannes die Doper hanteer het, aangesien dit ook van toepassing sal wees op ons dag.

Lukas 3:7 Toe sê hy (Johannes die Doper) vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?

Johannes slaan die godsdienstige Jode hard. Hy noem hulle die nageslag van die adder, 'n klomp adders of ratelslange. Dit is slange met gif in hul mond. Gif is enige geloof wat in stryd is met die Skrif. Hulle het nie God lief nie, hulle is net bang vir die hel. Dit wys in hulle lewens omdat hulle nie vrugte van berou toon nie. Hulle het gedink hulle was veilig omdat hulle van Abraham afgestam het. Dit is 'n teken van selfvondane arrogansie. Johannes waarsku hulle dat God die gunstelinge sal verwerp en die met klipperige harte sal oprig wat niemand die kans wou gee om die Hemel te maak nie. Ons het vandag 'n soortgelyke houding. Geredde Christene met selfversekerdheid voel veilig in hul kerke, alhoewel daar duisende baie verskillende en teenstrydige oortuigings in al die verskillende kerke is.

In Lukas noem hy dat Johannes beweer, dat wanneer God met die mens te doen het, Hy die gewilde en diegene wat selfvoldaan voel, verwerp. Hy verhoog diegene wat geen hoop het om te wen nie, en as verloorders verwerp word. ('n Klassieke illustrasie was die triomf van die verwerpte Trump vir wie daar geen hoop was nie en die ongelooflike verlies van die oorweldigende gunsteling Hillary Clinton in die Amerikaanse presidensiële verkiesing in 2016. Dit maak Trump nie 'n goeie man nie. God sal die steenagtige hart gebruik as Hy moet.)

Lukas 3:8 Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julleself begin sê: Ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek.

9 Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

As ons nie aan God se standaarde voldoen nie, sal ons in die groot Verdrukking ingaan, al is ons geredde Christene. Die geredde Christene, wat so selfversekerd en arrogant voel dat hulle sekerlik deur God geroep sal word, ten spyte van hul groot onkunde van die Skrif, sal uiteindelik agtergelaat word in die groot Verdrukking, terwyl God sommige verwerpdes in sy verlossingsplan insleep.

Matthéüs 17:11 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dis waar, Elía kom eers en sal alles herstel;

Dit is geskryf in die toekomstige tyd. Johannes die Doper het gekom soos Elia, maar Johannes was alreeds dood toe Jesus dit gesê het. Johnannes het niks herstel nie. Hy het die Wet onderstebo gedraai deur 'n waterdoop in te stel en toe die Messias bekend te stel. Vandag word Christene gered, maar word dan hopeloos verstrengel in talle teenstrydige oortuigings. Ons het iemand nodig om ons terug te herstel na die geloof van die Nuwe Testamentiese kerk. As ons dit nie doen nie, selfs al is ons uit die vuur van die hel gered, sal ons tog in die vuur van die Groot Verdrukking tyd gewerp word.

Hoe gereed is ons Christene vir die Wederkoms van die Here? God wil hê dat ons herstel word na die vroeë kerk van die Nuwe Testament. Hoe ver het ons in daardie rigting beweeg? Byna niemand bewys hul oortuigings uit slegs die Bybel nie. Die onkunde van die Skrif is nou op 'n epidemiese vlak. Net so lank as wat gereddes mense een van die 30 000 verskillende soorte denominasionele en nie-denominasionele kerke bywoon, voel hulle beter en veilig as hulle die aanhalings van hul leier herhaal. Om die vrugte om die Bybel te ken, is ongelukkig weg. Ons onkunde is opgeblaas deur ons selfvoldane arrogansie. Ons is gered, so ons dink dat ons nie regtig nodig het om te weet wat in die Bybel staan nie. Ons woon immers gereeld ons gekose kerk by, en ons kerkleier of predikant studeer die Bybel. So ons mislei onsself dat ons veilig is ten spyte daarvan dat ons baie min weet van wat in die Bybel geskryf is. Maar die groot Verdrukking kom, en ons moet weet wat aangaan om dit te vermy.

Gedurende die bekendstelling van Christus as 'n Man, noem Lukas die raad wat Johannes die Doper aan die mense gegee het.

Lukas 3:10 En die skare het hom gevra en gesê: Wat moet ons dan doen?

11 En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen. (Wees vrygewig.)

12 En tollenaars (belastingversamelaar) het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê: Meester, wat moet ons doen?

13 En hy antwoord hulle: Moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. (Moenie gulsig wees nie. Moenie oneerlik wees met geld nie.)

14 En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy. (Moenie wreed wees nie. Wees ferm maar regverdig en wees gelukkig dat jy werk het en moenie meer salaris eis nie.)

Lukas fokus op kwessies wat 'n mens raak, en hy sien ons grootste menslike swakheid wat selfsugtige gierigheid is. Byna al die Jode se vrae het oor geld en besittings gehandel. Dit bly die belangrikste obsessie met Christene vandag. Lukas noem dan Johannes se teenmiddel. Gee aan die armes. Leef eenvoudiger om op jou salaris te oorleef. As jy enige openbare posisie beklee, wees vriendelik en regverdig. Jy is daar om mense te help en nie om mense te onderdruk en jouself te verryk nie.

Lukas 3:19 Maar toe Herodes, die viervors, deur hom bestraf is oor Heródias, die vrou van Filippus, sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het,

20 het hy by alles nog dít gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het.

Huwelik en egskeiding is en was nog altyd, 'n groot menslike probleem.

Maleági 2:16 Want Ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, .... God haat egskeiding.

Matthéüs 19:6 sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

Niemand kan 'n wettige getroude man en vrou skei nie. 'n Huweliksbelofte is tot die dood-ons-skei.

So niemand kan 'n gade skei en hertrou terwyl die geskeide gade lewendig is nie, want die gelofte staan tot die dood toe.

Markus 10:11 En Hy sê vir hulle: Elkeen wat van sy vrou skei en ’n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar;

12 en as ’n vrou van haar man skei en met ’n ander een trou, pleeg sy egbreuk.

Egskeiding en hertrou is dus heeltemal verkeerd.

Maar 'n vrou moet 'n maagd wees as sy trou. As sy ontug (hoerery) gepleeg het voordat sy getrou het en nie bely aan die man wat met haar wil trou nie, is haar huweliksbelofte vals en is dit nie bindend vir die man nie. Wanneer hy haar ware toestand ontdek, dan as hy dit wil doen, kan hy haar dadelik verlaat en is dan vry om met 'n maagd te trou omdat die huwelik "gelofte" ongeldig was - dit was 'n valse gelofte. Dit geld nie vir owerspel (egbreuk) nie, want hulle was reeds wettig getroud en 'n wettige huweliksgelofte is tot die dood toe. Die huweliksbelofte is "vir beter of vir slegter". So owerspel beteken ontrou wat 'n "slegter" situasie is. Maar dit vernietig nie die gelofte nie. Die huweliksbelofte bly geldig, hoe ontrou 'n gade ook al is. Dus kan niemand as gevolg van egbreuk, skei en hertrou nie.

Matthéüs 5:32 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, (seks voor die huwelik) maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Koning Herodes het sy broer se vrou so ver gekry om sy broer te skei, en toe het hy met haar getrou. 'n Tipiese egskeidings- en hertrou situasie. Johannes die Doper bestraf Herodes, en is dadelik in die gevangenis opgesluit omdat hy dit durf waag om hierdie waarheid te verkondig.

Waarom het Lukas hierdie kwessie genoem? Omdat egskeiding en hertrou 'n groot sonde sou word in die tyd van die Wederkoms van Jesus. Vandag se kerke het tot 'n komporomie oor die kwessie gekom, en die egskeiding en hertrou verskoon.

'n Getroude paartjie mag skei as hulle wil, maar dan moet hulle beide afsonderlik lewe.

Mans en vroue het 'n eindelose begeerte om God se standaarde oor die huwelik af te breek.

Nelson Rockefeller het in 1962 van sy vrou geskei en in 1963 weer getrou. Hierdie het die stemme van baie getroude vroue vervreem, en hy het nooit die Republikeinse kandidaat geword vir 'n presidensiële verkiesing nie, ten spyte daarvan dat hy drie keer probeer het. Amerikaners het toe blykbaar besef dat die huwelik was vir altyd.

Maar in 1980 het die geskeide en weer getroude Ronald Reagan, president geword.

In 2016 het Donald Trump, wat drie keer getroud en twee keer geskei is, president geword. Egskeiding en hertrou is nie meer 'n probleem vir Amerikaners nie.

As Johannes die Doper in die moderne tyd verskyn het om hierdie onskriftuurlike gedrag te veroordeel wat ons kerke nou verskoon, dan sal hy weer opgesluit word as 'n soort godsdienstige gek.

So, ons het ver in onskriftuurlike foute gesink, en ons dink dat God nie omgee nie. Maar Hy doen.

Lukas 3:20 het hy by alles nog dít gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het.

21 En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan;

22 en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ’n duif op Hom neergedaal; en ’n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ’n welbehae.

Hier sien ons iets baie betekenisvol.

Lukas vertel ons in diepte oor Johannes die Doper en sy prediking. Maar wanneer dit kom by die klimaks van Johannes se bediening, die doop van Jesus, noem Lukas glad nie Johannes se naam nie. Hoekom? In vergelyking met Jesus, is Johannes se naam nie eens 'n vermelding werd nie.

Tog was Johannes een van die grootste profete. Die profeet en boodskapper wat die Messias voorgestel het.

Lukas noem nie die gebeure in volgorde nie. Hy noem dat Johannes in die tronk opgesluit word, aangesien dit 'n verskoning is om op te hou om van Johannes te praat. En dan gaan Lukas terug in tyd na die doop van Jesus waar hy nie Johannes se naam noem nie.

So, wat sê Lukas vir ons? As mense het ons waarde omdat Jesus vir ons gesterf het, maar ons het absoluut geen belangrikheid nie. Wat ons ook al vir God doen, kan Hy klippe gebruik en mense verwerp om dieselfde werk te doen as Hy wil. Niemand van ons is dus geregtig daarop om enige belangrikheid of selfvoldaanheid te voel nie.

Baie Christene vandag het gedegenereer tot weinig meer as 'n klots self-vereering, wat desperaat is om deur ander bewonder te word.

Maar, Lukas se werklikheidskontrole dui daarop dat in vergelyking met Jesus ons waarde nul is.

Die herders wat die engele se lofliedere gehoor het toe Jesus gebore is, was te onbelangrik om op hul naam genoem te word. En toe Jesus gedoop is, was die groot profeet en die belangrikste man van sy tyd, Johannes die Doper, ook nie by naam genoem nie.

In die teenwoordigheid van die mens Jesus val elke mens in onbeduidendheid.

In ons digitale inligtingsouderdom is daar twee getalle, een en nul.

Hierdie twee getalle is die basis van al die inligting wat ons wêreld oorstroom.

Jesus is nommer een, elke ander mens in vergelyking is 'n nul.

Lukas wil hê dit moet die basis wees van al ons geestelike kennis.
1 Korinthiërs 15:31 Ek sterf dag vir dag, ...

Paulus, die grootste apostel van die eerste kerkeeu, het elke dag gestrewe om 'n nul te wees. Dit was sy sleutel tot sukses.

As ons nulle agter Jesus inval, met Hom voor as die Hoof, dan maak dat elke nul wat bygevoeg word dat die waarde van die totaal verhoog. Byvoorbeeld, 1 000 000 het meer waarde as 100.

Ons moet nie die merk van die dier wat deur die nommer 666 verteenwoordig word, aanneem nie.

Nul is die enigste nommer wat nie genommer kan word nie. Om nul by te voeg, veroorsaak nie dat enige nommer nader aan 666 kom nie.

Dus, soos die maan slegs sonlig weerspieël, moet ons net "Daar is geskrywe ..." in die Bybel weerspieël. Ons eie mening is nul werd. Net wat in die Bybel geskryf is, tel as 'n 1.

Die merk van die dier is die breinspoeling van die verstand met mensgemaakte leerstellings, tradisies en menings wat nie in die Bybel geskryf is nie.

Lukas lys die bloedlyn van Jesus, die volmaakte Man, wat begin met Adam wat die eerste volmaakte man was.

Maar Adam het droogemaak, wat beteken dat Jesus as die volmaakte Man, nie net Self perfek moes leef nie, maar ook die gemors wat Adam in Eden gemaak het, moes uitsorteer en ook die res van ons van die sonde moet verlos.

Jesus was nie die seun van Josef nie. Maria het dit bewys toe sy reeds drie maande swanger was toe hy met Josef getrou het. Josef was in die koninklike lyn van Dawid, want hy was 'n afstammeling van Salomo, die koninklike seun van Dawid.

Maar hierdie koningslyn is afgesny deur die sondes van koning Jegónja (ook genoem Gonja).

Jeremia 22:24 So waar as Ek leef, spreek die Here, al was Gonja, die seun van Jójakim, koning van Juda, ’n seëlring aan my regterhand, tog sal Ek jou daar afruk,

28 Is hierdie man Gonja ’n veragte, verbryselde voorwerp, of ’n ding waar ’n mens geen behae in het nie? Waarom is hy en sy geslag weggeslinger en weggewerp in ’n land wat hulle nie ken nie?

30 So sê die Here: Skryf hierdie man op as kinderloos, ’n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie; want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van Dawid en nog oor Juda te heers nie.

God het belowe dat nie een van sy nageslag op die troon sou sit nie. Dus kon Josef nie koning wees as 'n afstammeling van Jegónja.

Lukas tel hierdie menslike probleem op. Hoe kan Jesus die koning van die Jode wees as die nageslag van koning Salomo deur koning Gonja afgesny is? Dit dwing Lukas om die voorgeslag van Maria vanaf Dawid deur sy oudste seun, Natan, te spoor.

Lukas 3:23 En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,

Eli was Maria se pa. Omdat Josef met Maria getrou het en Jesus aangeneem het, het almal gedink dat Jesus die seun van Josef was.

Lukas 3:31 die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,

Hierdie lyn is vry van Jegónja se vloek omdat hulle weg van Salomo se lyn is.

Josef moes Jesus as sy seun aanneem. Dit laat Jesus toe om Koning te wees (as die aangenome seun van Josef) en Hy was vry van die vloek omdat Hy die seun van Maria was en nie die biologiese seun van Josef was nie. 'n Aangenome seun het al die regte en voorregte van 'n natuurlike gebore seun.

Dit is waarom Maria al die laster moes verduur om swanger te wees voordat sy getrou het. Sy moes bewys dat Jesus nie die biologiese seun van Josef was nie. Hy was die aangenome seun van Josef.

 

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23