Lukas stel Jesus voor as die ideale Man -- Hoofstuk 11"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens" -- Hoe behoort ons as mense op te tree? Lukas leer ons waardevolle lesse oor hoe ons moet leef in hierdie dag -- Volg die Skrif in alles wat ons doen

First published on the 6th of August 2021 — Last updated on the 6th of August 2021

Lukas dra die mees bekende gebed voor.

Lukas 11:2 En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

3 gee ons elke dag ons daaglikse brood;

4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

Lukas stel Jesus voor as ’n Man.

Lukas stop net voor die einde van die Here se gebed, omdat hierdie eerste gedeelte vir ons as mense van toepassing is. Ons wil graag hê dat God in die Hemel seker maak dat wat op aarde gebeur, in lyn is met Sy Hemelse plan. (Nie met ons persoonlike selfsugtige begeertes nie.) God moet kos voorsien en ons vergewe, (en in ruil sal ons hopelik ander vergewe) en God moet asseblief ons van versoekings wegneem (waardeur ons erken dat ons baie swak is en maklik in versoekings val). Hierdie ongelooflike gebed lê dus klem op ons totale afhanklikheid van God.

Lukas handel oor menslike kwessies. Die laaste gedeelte van die gebed, wat Lukas uitlaat, is net op God van toepassing, omdat Hy die koningkryk, en die krag, en die heelikheid het vir ewig en altyd. (God se plan is vir ewig, en nie die korttermyn voordele waarvoor ons gewoonlik bid nie.)

Lukas skryf oor die Man-gedeelte van Jesus, en hoe ons as mense met Hom kan kommunikeer.

Hoe maak ons, as mense ons gebede effektief?

Jesus sê ons moet desperaat wees wanneer ons God nader vir iets.

Lukas 11:9 En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

10 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

13 As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

God beantwoord gebed in 'n goeie manier. Dit beteken dat as Hy nie antwoord waarvoor ons gevra het, ons vir die verkeerde ding gevra het, wat ons op een of ander manier skade sou berokken het.

Ons moet volkome vertroue hê in Sy besluit hoe Hy ons gebed beantwoord.

 

 

Lukas handel nou oor die groot menslike probleem, waar ons verkeerde geeste toelaat om ons te beheer.

Jesus het 'n persoon gekies wat stom was, en nie kon praat nie.

Jesus het die duiwel uit die persoon gedryf, en toe die persoon kon praat, het die mense Jesus beskuldig dat Hy, Beëlsebul, die prins van duiwels is.

Lukas 11:14 En Hy het ’n duiwel uitgedryf, en dié was stom. En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle verwonder.

17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val.

18 En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf.

As Satan sy eie duiwels uitdryf, dan sal sy komingkryk verdeel wees teen homself, en sal nie staande bly nie.

Jesus het gesê dat Hy sterker is as Satan, en het Hy dus krag oor Satan.

Jesus kan dus nie Satan of Beëlsebul wees nie, omdat Hy baie sterker is as die Duiwel.

Aan die verkeerde kant gehoorsaam duiwels vir Satan. Om dus aan die regte kant te wees, moet ons as mense onderworpe wees aan Jesus en Hom gehoorsaam.

As ons nie by Hom is, terwyl Hy God se wil vervul, dan sal ons pogings van geen waarde wees nie, al bedoel ons goed. Ons pogings sal net verstrooi wat God probeer versamel.

 

 

As ‘n duiwel uit iemand gedryf word, moet daardie persoon God ywerig dien. As daardie persoon die duiwel toelaat om terug te kom, dan bring hy sewe ander duiwels saam met hom.

Waarom sewe?

Lukas 11:24 Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het.

Wanneer ‘n persoon die waarheid vind dat daar in die laaste kerk-eeu, ‘n eindtyd profeet is wat ons sal laat terugkeer na die Skriftuurlike onderig van die Nuwe Testamentiese kerk, dan sal die denoninasionele gees hom verlaat, omdat denoninasionele geloof nie Skriftuurlik is nie.

Byvoorbeeld, daar is geen Skrif wat sê dat die wyse manne in 'n stal ingegaan het nie. (Dit was 'n huis.) Daar is ook geen Skrif wat sê dat hulle voor 'n baba gebuig het nie. (Hy was 'n jong kind.) Die Bybel het ons nooit vertel om Sy geboorte te onthou nie. Die 25ste Desember is 'n onskriftuurlike datum. Kersfees is nie 'n woord wat in die Bybel gevind kan word nie. (As mens die woord “Santa” se letter “n” skuif na die einde, dan spel dit “Satan”.) As 'n mens dus Skriftelik wil wees, kan 'n mens nie gemaklik voel met die denonominasionele toewyding van die Kersfees seisoen nie.

Lukas 11:25 En hy kom en vind dit uitgevee en versierd.

Die persoon wat denominasionele, mensgemaakte tradisies verlaat, en 'n Bybel gelowige word, is geregverdig en geheilig en leer hoe om die Godheid, waterdoop, kerk-eeue, oorspronklike sonde, en so voorts, te verstaan en te bewys deur slegs Bybel verse te gebruik.

Dan verlaat mense ongelukkig en heel teenstrydig, die Skriftuur, deur die invloed van die domineerende, maar gawe en geloofwaardige pastore. Die mense begin “alles” leer wat die sewe donderslae gesê het, asook die “nuwe naam” van Jesus. Hulle leer ook dat Jesus gekom (of verskyn) het, as 'n groot wolk in 1963, bo die woestyn in Flagstaff, Amerika. Die wolk wat 42km op in die lug was, is beskou as die magtige Engel van Openbaring 10, wat afgekom het om op die land en see te staan. William Branham was veronderstel om onder die Wolk te staan toe dit gefotografeer is, selfs al was dit nog nie jag seisoen nie, en hy dus nie eers daar was op daardie dag nie.

Sy volgelinge het sy aanhalings deurmekaar gemaak, het die Skriftuur verlaat, en oorgegee aan hierdie spekulasies en verstandelike gimnastiek. Hulle word ook baie kwaad as jy met hulle verskil en Bybel verse gee wat teenstrydig is met hulle geloof. Maar William Bramham het self aanhalings gemaak wat hierdie idees weerspreek het.

Teen die tyd wat 'n persoon al hierdie interpertasies kan glo, wat nie bewys kan word deur Skrif met Skrif te verbind nie, is hulle eintlik slegter af as wat hulle was in die denominasies. William Branham het daarop aangedring dat sy bediening daar was on ons terug te neem na die Nuwe Testamentiese kerk, en al hierdie idees het nooit in die vroeë kerk verskyn nie. Die Nuwe Testamentiese kerk was ook nooit gedomineer deur 'n pastoor nie. Maak nie saak hoe bekwaam, karismaties en sjarmant hy (of sy) mag wees.

Lukas 11:26 Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste.

Daar is 'n kans dat 'n denomimasionele Christen die waarheid kan leer uit die leringe van William Branham. Maar, nadat 'n persoon uit 'n denominasie gekom het, en sekere waarhede geleer het uit die Bybel, kan 'n persoon mislei of geintimineer word daarin om slim saambevoegde seleksies van aanhalings te glo as die waarheid. Hulle verlaat die Bybel vir die tweede keer, wanneer hulle van beter behoort te weet, en volg aanhalings as bewys dat “hulle in die Boodskap is” (Wat dit ook mag beteken). Nadat hulle daardie nootlottige fout in hul geestelike denkwyse toegelaat het, is daar min kans om weer die Bybel waarhede te vind.

Hoe het die “Boodskap gelowiges” opgedeel in so 'n verskeidenheid van teenstrydige gelowe?

Omdat al die geslepe bose geeste van misleiding, van al die sewe kerk-eeue, losgelaat is in ons laaste eeu.

Sewe geeste dui op 'n bedrieglike gees van sewe verskillende kerk-eeue.

As jy uit 'n denominasie kom, om terug te keer na die Nuwe Testamentiese kerk, moenie toelaat dat die denominasionele gees weer in jou gaan nie. Demoninasies bewys nie hulle leerstelligs deur Bybel verse so saam te voeg dat daar nie teenstrydighede is nie.

Pastoor-dominante kerke en leerstellings is gebou op moderne dag aanhalings en interpertasies wat nooit deel was van die Nuwe Testamentiese kerk nie.

As jy nie jou geloof net van die Bybel af kan bewys nie, dan volg jy 'n mensgemaakte sisteem wat die deure oopmaak vir die geeste van die foute van al die sewe kerk-eeue. Hierdie gekombineerde geeste is baie meer geslepe en glibberig as wat jy en ek kan hanteer. Net Jesus, die Woord, kan hulle uit ons lewens uithou.

Die “Boodskap” groepe, net soos die denomimasies, volg nie meer net die Skrif nie. Maar die “Boodskap” groepe het geen verskoning nie. Hulle was oorspronklik, net soos die vroeë kerk, geleer om streng Skriftuurlik te wees.

Erger nog, om deel te bly van die gesellige eenstemmigheid van 'n “Boodskap” kerk, sal individue sterk teenstand toon teen enigiemand wat hulle wys hoe om Skriftuurlik te wees.

Deur die waarheid van die Bybel teen te staan, skei jy jouself effektief van God af weg.

Die geskiedenis van kommunisme het aan die lig gebring dat hoe verder die kommuniste van die leringe van Lenin af weggedwaal het, hoe meer het hulle Lenin verootmoedig en verheerlik.

Dieselfde kan gesê word van die “Boodskap” kerke. Hoe verder hulle wegdwaal van William Branham se pogings om ons te restoreer na die Nuwe Testament, hoe meer verhef hulle William Branham, en verhoog hulle sy aanhalings na gelyk of selfs hoër as Skriftuur.

 

 

Lukas verklaar nou dat die familie waarin ons gebore is, gee ons geen voordele nie.

Lukas 11:27 En terwyl Hy dit spreek, het ’n vrou uit die skare haar stem verhef en vir Hom gesê: Salig is die skoot wat U gedra het, en die borste wat U gesoog het.

'n Vrou het gesê dat Maria geseënd moet wees om so 'n Seun te hê. Dit impliseer dat die direkte familie van Jesus (of 'n profeet), 'n groot voordeel het.

Lukas 11:28 En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.

Jesus het gesê: “Nee, glad nie. Daar is geen geestelike voordele agv geboorte nie.”

Dié wat waarlik geseënd is, is dié wat Bybelverse hoor en by hulle bly. Dié wat 'n Geestelike lewe lei, en net preek vanaf Skriftuur en nooit die Skrif weerspeek nie.

Jesus sê dat die enigste teken wat vir ons in die bose wêreld gegee word, is Sy opstanding vanuit die dood.

Dit is die mees skouspelagtige gebeurtenis wat ooit plaasgevind het. Dood is ons finale vyand. Geen godsdienstige leier het ooit die dood oorwin, deur uit die graf op te staan nie. Hierdie gebeurtenis is uniek.

Geen ander godsdiens kan meeding met hierdie gebeurtenis nie. As sondaars die opstanding kan ignoreer, en nie beindruk kan wees daarmee nie, dan sal geen ander teken 'n blywende effek op hulle hê nie.

Lukas 11:31 Die koningin van die Suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en — meer as Salomo is hier!

Die koningin van die Suide moes waarskynlik die Sahara-woestyn kruis, in haar desperaatheid om God se wysheid te hoor, wat aan Salomo gegee is.

Hoeveel harder moet ons probeer om die waarheid van God se Woord te vind? Gemaklik sit en vermaak word in 'n kerk waar niemand toegelaat word om te verskil, is nie die moeilike en gevaarlike pad wat Jesus gesê het sal bestaan nie.

Lukas 11:32 Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en — meer as Jona is hier!

Ninevé was een van die mees bose stede van alle tye. Tog het daardie mense hul bekeer.

Hulle het die vis-god, Dagon, aanbid. 'n Walvis het vir Jona ingesluk en na drie dae uitgebraak op die see oewer. Die heidene was beindruk. Jona was ingesluk en is as dood aanvaar. Die heidene het hul vis-god vir die eerste en laaste keer gesien, waar dit na die see oewer swem en braak. Hulle het na die morsige braaksel gekyk en hulle verheug dat daar 'n profeet reguit uit die mond van hulle vis-god gekom het. Dit was soos 'n opstanding terug na die lewe. Die heidene het nog nooit so iets gesien nie. Hulle sal ook noot weer nie. Hulle het dus na Jona geluister. Die nuus van die wonderwerk het versprei na die binneland van Ninevé, en hulle het geluister en bekeer. Hierdie “opgestaande” profeet het die grootste herlewing van die Ou Testament gelei, waar daar 120000 heidene bekeer het.

As dit hulle respekvolle reaksie was op 'n man wat net vir drie dae ingesluk was, dan verwag Jesus van ongelowiges om selfs meer beindruk te wees deur Sy vermoë om op te staan uit die graf, waar Hy op die Donderdag dood is en op die Sondag opgestaan het. Dit is die eerste en laaste keer dat 'n mens so iets sou regkry.

Ons benodig geen ander teken as dit nie.

As Hy Homself uit die dood kon laat opstaan, dan sal Hy geen probleme hê om ons uit die dood te laat opstaan nie.

As ons nie glo na Sy letterlike opstanding nie, dan is ons erger as die mense van Ninevé, wat geglo het na Jona net 'n “skaduwee” van opstanding beleef het.

 

 

Jesus loots streng veroordeeling van die godsdienstige leiers.

Lukas maak 'n hartseer punt. Die godsdienstige leiers is gawe mans. Vriendelik, hulpvaardig en oortuigend. Maar elke leier kry sy kerk sover om sy weergawe te glo. Nou is daar meer as 30000 verskillende denominasionele weergawes. Die godsdienstige leiers is dus gawe mans, maar hulle is nie van veel hulp as jy vir die waarheid soek nie.

Lukas 11:37 En onderwyl Hy besig was om te spreek, het ’n sekere Fariseër Hom uitgenooi om by hom te kom eet; en Hy het ingekom en aan tafel gegaan.

38 En toe die Fariseër dit sien, het hy hom verwonder dat Hy nie voor die maaltyd eers gewas het nie.

Kerk leiers is goed gekleed, bestuur mooi motors, en woon in spogerige huise. Hulle is sharmant en vriendelik. Hulle uitwaartse vertoning is briljant.

Lukas 11:39 Maar die Here sê vir hom: Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid.

Jesus sê dat godsdienstige leiers soos die Fariseërs, 'n uitwaartse godsdienstige vertoning gee, met drom musiek, en vaardige preke om te beindruk, maar innerlik was hulle gulsig en sleg. Hulle weerkaats nie die geloof van die vroeë kerk nie. Hulle sou hul posisie in die kerk verloor het as hulle dit sou doen. Het jy al ooit in 'n pragtige appel gebyt, en agtergekom dat die binnekant vrot is?

Dit is wat Jesus sê van die godsdienstige leiers.

Lukas 11:42 Maar wee julle, Fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.

Die leiers skenk aandag aan klein tegniese besonderhede van tiendes, maar het geen liefde vir Skriftuur of om hul geloof van Skrif af te bewys nie. Die mense is lief vir Kersfees, dus verdedig predikers hierdie onskriftuurlike datum en die boom om hul gewildheid te behou. Hulle durf dit nie te noem dat die wyse manne wat drie presente na Jesus geneem het, nooit in die stal ingegaan het nie. Hulle het twee jaar later in 'n huis ingegaan. Maar die mense is lief vir die presente, so die denominationale predikers bly gewild deur die wyse manne in die stal te plaas. Waarheid is nie 'n probleem nie. Om die mense gelukkig te hou is wel.

Maar die Bybel is die regter van die waarheid. Nie die emosies en die gierigheid van die mense wat presente wil hê nie.

Lukas 11:43 Wee julle, Fariseërs, want julle hou van die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte.

Godsdienstige leiers hou van die belangrike sitplekke voor in die kerk waar hulle raakgesien word en verhoog word in die gedagtes van die mense. Predikers soos Pastore en Dominees wil graag herken word in die openbaar, en is die enigstes wat gegroet moet word volgens hulle titel. Jy kan nie net sê “Ray” nie, maar jy moet sê “Pastor Ray”.

Jesus was nie beindruk nie.

Lukas 11:44 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie.

Jesus het gesê dat godsdienstige leiers soos lopende, dooie mense was. Hulle was versteekte grafte. Hulle het hul volgelinge na hul graf geneem. As jy nie steng bly by die Bybel nie, soos die vroeë kerk gedoen het, dan is jy op pad na die groot Verdrukking, selfs al is jy gered. Om Jesus te aanvaar as Verlosser, red jou van die hel. Om God in Gees en in waarheid te dien, is wat ons red van die Verdrukking.

John 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Wanneer God die waarheid van Sy Woord openbaar het, sal niemand 'n verskoning hê om oningelig te wees nie. Tensy ons liewer is vir ons kerk tradisies en mensgemaakte leerstellings, as wat ons is vir die Bybel.

Hulle het fantastiese grafte gemaak vir die profete, maar hulle was dié wat die profete doodgemaak het.

Die godsdienstige leiers wou nie hulle mag, invloed en toegang tot geld verloor nie.

Hulle wou ook nie die waarheid hê nie.

Lukas 11:54 om vir Hom ’n strik te stel en te probeer om iets uit sy mond op te vang, sodat hulle Hom kon beskuldig.

Die godsdienstige leiers wou Jesus, die Woord, dood hê.

Hulle was nie in lyn met die Woord van God.

Op 'n manier is die kerk leiers soos die kaping pilote wat die mense na hul dood geneem het met die Twin Towers van 9/11. Die mense het gesit in hul stoele en die pilote vertrou om hulle veilig te laat land. Toe was hulle skielik dood. Dit is 'n onverbiddelike waarskuwing aan ons almal. Christene is nie veronderstel om net pasasiers te wees, en afhanklik te wees van die pastoor om hul by hul bestemming te kry nie. Onthou die tien maagde wat aan die slaap geraak het in Matteus 25.

Filippense 2:12 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing;

Ons moet Paulus se leringe gehoorsaam. Bekering red ons van die hel. Watse ander gevare moet ons nog van gered word? Ons moet gered word van die foute van ons kerke. Die gesellige eenstemmigheid van mensgemaakte leerstellings en tradisies wat ons aan die slaap sus, terwyl ons leiers ons na die groot Verdrukking neem.

As Christene nie gereed is vir die Tweede Koms van Jesus nie, dan sal daar 'n skielike dood in die groot Verdrukking wees.

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23