Lukas stel Jesus voor as die ideale man -- Hoofstuk 1"en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens"

First published on the 9th of May 2018 — Last updated on the 5th of April 2019

Lukas se evangelie vertel ons van die menslike kant van Jesus.

Dit word opgesom deur die 2016 presidensiële verkiesing in Amerika: verwag die onverwagte.

Die onwaarskynlike, Donald Trump wat genoem word "the Trump", wen die oortuigende gunsteling en voor die hand liggende keuse, Hillary Clinton. Hillary het tien keer meer geld gehad om te spandeer en sy het die volle steun van haar partyleiers en al die deskundige meningspeilings gehad. Trump is deur die pers en media sowel as sy eie partyleiers afgekeur. Deur te wen, het Trump skokgolwe oor die Aarde gestuur.

So, wat probeer God ons van bewus maak? Watter teken van die tye is dit?

'n Ander basuin [Trump in engels] gaan ook skokgolwe oor die aarde stuur.

1 Thessalonicense 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

"Die basuin" word genoem in verband met die tyd van die opstanding Christene wat alreeds dood is gedurende die 2 000 jaar van die kerkgeskiedenis. Daarna sal die lewende Christene verander word in nuwe onsterflike liggame wat die afwaartse trekkrag van swaartekrag kan oorwin en Jesus in die lug kan ontmoet. Christene vandag word afgetrek deur oortuigings wat nie uit die Bybel bewys kan word nie. Baie min mense glo net wat die Bybel sê. En hulle word verafsku en gekritiseer om dit wel te doen. Om op te gaan is onnatuurlik vir ons lewende mense en daar sal min van ons wees wat dit regkry.
1 Korinthiërs 15:52 in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

Die opstanding en die verandering van die liggaam sal die laaste twee gebeure wees voor die koms van die Here Jesus.

“ 'n Geroep” is 'n boodskap soos die van Johannes die Doper, om ons uit die kerklike en nie-kerklike tradisies en leerstellings van die mens te skud en ons Skriftuurlik te maak in wat ons glo.

Die aartsengel is die magtige engel van Openbaring Hoofstuk 10, wat afkom en sy kragtige "stem" gebruik om die dooies op te laat staan uit die land en die see waar hulle begrawe is.

Dan sal die gelui van “die basuin' op die presiese oomblik van die verandering van die liggaam wees, aangesien "die basuin" ons na die Hemel oproep om Jesus te ontmoet terwyl Hy afkom.

'n Basuin in die Skrif was 'n waarskuwing vir oorlog.
I Korinthiërs 14:8 Want as die basuin ook ’n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog?

'n Geestelike stryd. Die kerke preek deels uit die Bybel en deels uit mensgemaakte leer en tradisie. Dit is 'n onsekere klank. Ons moet heeltemal Skriftuurlik wees.

Voordat die opstanding en die basuin eintlik gebeur, stuur God 'n natuurlike teken, soos in die Amerikaanse verkiesing, om ons aandag te trek en ons te waarsku dat sy wederkoms binnekort sal wees.

So wie sal gereed wees vir die wederkoms van Jesus? Nie baie nie.

Lukas 18:8 ...... maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Die vaste gunstelinge wat in hul kerke so selfversekerd voel, sal verloor, en die onwaarskynlike, die verafsku en afgeskryfte "ketters" (of slegte ouens) wat nie saamstem met die kerke sal wen, tot almal se skok en verrassing. Die sogenaamde kerk deskundiges en kerkleiers het dit alles verkeerd, net soos al die deskundige meningspeilings die verkiesing verkeerd gekry het.

God se denke verskil baie van ons menslike denke.

Kan so iets moontlik wees?

Ja. Jesus het ons gewaarsku dat dit sou gebeur.

Hy het gesê:
Matthéüs 22:2 Die koninkryk van die hemele is soos ’n koning wat ’n bruilof vir sy seun berei het

3 en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.

God roep eers die geredde Christene na die bruilof maaltyd. Hulle kry eerste opsie. Maar hulle stel nie belang nie. Hulle wil hul gemaklike en gewilde kerk leerstellings en tradisies hê. Die kroon sonder die kruis. Hulle bly nie net by die Bybel nie, want dit is te outyds en primitief.
Matthéüs 22: 4 Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.

5 Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ’n ander na sy handelsaak.

6 En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak.

Christene stel nie belang daarin om hul oortuigings uit die Skrif te bewys nie. Al die Skrifte wat hulle nie verstaan nie, word afgemaak, of lig van gemaak as "nie belangrik nie". Christene verafsku enigiemand wat hulle vertel dat hul kerke verkeerd is. Enige Bybelvers wat hulle oortuigings weerspreek, word geïgnoreer. Die mense wat probeer om hulle te korrigeer, ondergaan karakter skending. Elke kerk groep is daarvan oortuig dat hulle korrek is. 'n Gemaklike leerstelling ingenomenheid het in die kerke plaasgevind. Die bordjie op die kerkdeur sê: "Moet asseblief nie steur nie, anders ..."
Matthéüs 22:8 Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. (Die geredde Christene wat kerklikheid verkies, die geredde Christene wat met voorspoed en rykdom geseën is, die geredde Christene wat belangrik en beroemd is, en die kerkleiers.)

Matthéüs 22:9 Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. (Die verwerptes wat Skriftuurlik wil wees, die veragtes, die onwaarskynlikes, die ketters, en die armes.)

Matthéüs 22:10 En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes (soos Trump) sowel as goeies, (soos Pence. Sy naam beteken arm, eerder as ryk. Pond, sjielings en pennies) en die bruilofsaal het vol gaste geword.

So sal Lukas se evangelie sal ons vertel wat ons nie wil hoor nie.

Ons moet verander as ons gereed wil wees vir die wederkoms van die Here. Sy koms gaan anders wees as wat ons dink of verwag.

In die Nuwe Testament het God vier diere of lewende wesens rondom Sy troon, wat dien as lyfwagte vir Sy Liggaam, wat die kerk is.
Efésiërs 5:23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

24 Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is,

Slegs die liggaam van gelowiges wat Jesus red en wat aan Sy Woord onderworpe bly, vorm Sy geestelike liggaam, bekend as Sy Bruid of die wyse maagde.

Dit is die hart van die Christendom. Ons moet gered word en ook gehoorsaam wees aan wat in die Bybel geskryf is.

Openbaring 4:6 en voor die troon was daar ’n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.

7 En die eerste lewende wese was soos ’n leeu, en die tweede lewende wese was soos ’n kalf, en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens, en die vierde lewende wese was soos ’n arend wat vlieg.

'n Kalf is 'n jong os.

 

Drawing8b275
Dit is altyd moeilik om 'n geestelike visie van die Hemel in ons aardse terme te beskryf, maar Esegiël het iets soortgelyks in die Ou Testament gesien ongeveer 600 jaar voor Johannes se boek Openbaring.

Eségiël 1:10 En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ’n mens; en al vier het die gesig van ’n leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van ’n bees aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van ’n arend gehad.

Die arend sal bo hulle vlieg.

In die Nuwe Testament is God se troon waar Hy in die harte van wedergebore mans en vroue woon.

Die vier kamers van die hart simboliseer die vier wesens rondom God se troon.

Drawing10a

God het die bekendstelling van sy kerk (die liggaam van Christus) in die boek van Handelinge beskryf.

Hierdie kerk was op sy beste in Nuwe Testamentiese dae, en toe het dit begin wegval deur die fout te maak om onderhewig te wees aan menslike leierskap in die donker eeue.

Lukas is die derde van die vier Evangelies wat die Boek van die "Handelinge van die Heilige Gees in sy vroeë kerk apostels" omsluit en beskerm.

As sodanig verteenwoordig Lukas ook die derde dier wat rondom die troon van God gesien word, wat 'n gesig as 'n man gehad het.

Lukas bied dus Christus aan as die perfekte Man en vertel ook vir ons Christene hoe ons moet glo sodat ons menslike gedrag en dade God kan behaag en Sy Koninkryk op aarde kan vermeerder.

Dit was net omdat Christus in Sy kerk was en hulle beheer het, dat hulle die Boek van Handelinge kon produseer.

1a

Die vier Evangelies is dus die hart van die Bybel, aangesien ons ewige lewe van die lewe en opoffering van Jesus afhang.

Matthéüs bied Christus as Koning aan, aangesien die leeu die koning van die diere is. Markus wys Hom as die onvermoeide dienskneg of os aan. Lukas stel hom voor as die perfekte Man. Johannes verklaar Jesus as God in 'n menslike liggaam.

Sy reinigende Bloed is van kritiese belang omdat dit die ewige lewe deur die gelowiges in die Boek van Handelinge pomp. Dit stel die standaard vir hoe God wil hê dat sy kerk moet funksioneer.

Die vier Evangelies vertel ons hoe om ons ervaring met God te beskerm sodat ons deur die Heilige Gees gelei word en nie deur menslike leiers beheer en bestuur word nie. Satan wil dat die leiding van die Heilige Gees wat ons lei om die geskrewe Woord van God, die Bybel, te gehoorsaam, vervang met menslike leierskap.

Net die Bloed van Jesus kan die ewige lewe deur die gelowiges van die sewe verskillende kerk eeue, en omstandighede wat die kerk deur die 2 000 jaar van sy geskiedenis sou deurgaan, pomp.

Hierdie derde wese wat Lukas se Evangelie verteenwoordig, moet dan ook die hoofkenmerke van die Heilige Gees wat in die kerk van God werk, beskryf, wat tydens die Hervormings eeue begin in 1517. Die Gees van God het die menslike wysheid en kundigheid van Martin Luther in Duitsland geseën en gebruik om die geloof in the skrif wat se"die regverdige sal uit die geloof lewe". te herstel. Christene moes berou hê en gered word, eerder as om te vertrou in antieke oorblyfsels en toegewings. Toe het God begin om die kerk weer te herstel terug na in die Nuwe Testament, deur die menslike wysheid en kundigheid van John Wesley in Engeland te gebruik. Want hy het die waarhede van heiligheid, broederliefde en evangeliese uitreik openbaar. Dit het die grondslag gelê vir die groot sendings tydperk wat waarskynlik die grootste tydperk van menslike strewe in die diens van God was, sedert die vroeë kerk. Dit het ongeveer in 1906 geëindig toe die Pinkster herlewing van die Heilige Gees doop in Kalifornië, Amerika begin het.

Hierdie tydperk van menslike wysheid en kennis was geseën deur God se salwing sodat hulle die mees akkurate  engelse vertaling vanaf die Hebreeuse en Griekse manuskripte, die King James Bybel weergawe van 1611, gepubliseer het.

Dit is die enigste engelse Bybel sonder kopiereg. Dus is dit die Woord van God. Alle ander englese Bybels het 'n kopiereg om die skrywer se standpunte en finansiële inkomste te beskerm. Dus is dit die woorde van die mens.

Met verwysing na “soos die gesig van ’n mens” vestig die aandag na die "hoof".

Hierdie hoofskap van die kerk is een van die mees fundamentele probleme in die kerklike wêreld.

Die King James Bybel is die ware Woord van God en is dus die hoof en enigste bron van ware Christelike leer. Dit is die woorde wat uit die mond van God gespreek word.

Die King James Bybel is "So spreek die Here".

Die wyse maagde met hul lampe aangesteek, skyn die lig op die King James Bybel om die ware Woord, Jesus Christus, te verlig. Hulle glo net wat die Bybel sê.

Die alternatief is dat jy 'n arbitrêre keuse moet maak van een of meer weergawes van die honderde Bybel weergawes wat beskikbaar is. Almal verskil van mekaar, benewens al die verbeterde opgraderings wat bly verskyn. Dit is 'n resep vir verwarring.

In ware Christenskap word slegs Bybelverse beskou as die basis van leerstellings, omdat dit alleen Jesus Christus as Hoof van die kerk vestig. (Om 'n ander idee of mening te glo, maak iemand anders jou hoof of my hoof.) Die gelowiges wat net op die geskrewe Bybel vertrou, noem hulleself net Christene.

Hulle wil geen ander naam hê, omdat 'n vrou net die naam van haar man aanneem.

Efésiërs 5:23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

24 Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.

Die eerste ernstige fout wat gemaak is deur die dapper hervormers wat die Rooms-Katolieke Kerk teengestaan het, was om die Rooms-Katolieke kerkstelsel aan te neem, waar 'n man aan die hoof van die kerk is. Dit is onskriftuurlik en lewer denominasies of "kerklikheid".

Om 'n menslike hoof as pastoor te volg, spelt 'n ramp. Sedert die Hervorming het 30 000 verskillende soorte denominasionele en nie-denominasionale kerke ontstaan. Menslike leiers het eindelose variasies van leerstelligs foute ontwikkel. Ons moet alleenlik die Woord van God volg.

In die denominasionele kerklikheid is 'n man (pastoor, priester, biskop, pous, dominee, ens.) die hoof van die kerk en die lede noem hulleself met die naam van hul kerkbeweging of kerkleier.
Lutherane, Metodiste, Baptiste, Pinkster, Boodskap Gelowiges, Branhamite ens.

Om te verhoed dat die kerk van hierdie meervoudige hoof denominasie pad loop, beskryf Lukas Jesus as die ideale Man wat ons moet volg.

Hy en Hy alleen is geskik om Hoof van die kerk te wees, aangesien Jesus alleen die sigbare gesig van God is.

Dit is soortgelyk aan die Amerikaanse president wat die gesig van die Amerikaanse nasie is.

Dus onthul Lukas belangrike punte wat ons mense moet onthou as ons poog om ons ideale menslike rolmodel, Jesus Christus, te volg. Hy is God in menslike vlees.

Lukas fokus op die menslikheid van Christus, die menslike Man.

Johannes se Evangelie sal fokus op die God wat in die menslike liggaam van Christus gewoon het.

Lukas 1:76 En jy, kindjie, (Johannes die Doper) sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak;

Jesus is die gesig van God. So stel Lukas ook Jesus voor as 'n Man.

Lukas se vaandel is dus die gesig van 'n man. Die gesig van Jesus Christus. Hy is die menslike gesig van God.

Dus is Jesus alleenlik  die Hoof van die kerk. Al ons sogenaamde kerkleiers kan op die meeste, dele van die liggaam van Christus wees. Christus is die Hoof, ons is die liggaam. Al die dele van die liggaam word deur die hoof beheer.

Jesus is dus 'n medemens. Dit beteken dat God op ons vlak neergedaal het om ons te wys hoe om te dink en te leef. As mens moet ons nie na ons kerkleiers kyk (wat gebrekkig is) maar na Jesus Christus wat ons hoogste voorbeeld is van wat 'n mens moet wees.

Lukas was 'n dokter.

Kolossense 4:14 Die geneesheer Lukas,

'n Dokter is die beste persoon om 'n man te beskryf. Lukas was ten gunste van die heidene (Nie-Jode) omdat die kerk(bestaande meestal uit nie-Jode) die liggaam van Christus is oor die volgende 2000 jaar van sewe kerk eeue. Christus alleen is die Hoof van die kerk.

So het God vir Lukas gekies, wat baie simpatiek teenoor die heidene was, om vir die heidense kerk te skryf. Lukas het ook die Boek van Handelinge geskryf. Die laaste gedeelte van die Boek van Handelinge word oorheers deur Paulus, die apostel vir die heidene, aangesien hy tydens sy drie sending reise die grondslag van die heidense kerk opgerig het.

Lukas is die langste Boek van die Nuwe Testament wat die lang tyd, bykans 2 000 jaar, weerspieël, wat deur die sewe Heidense kerk leeftye gedek sal word.

Galásiërs 2:8 want Hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenes, het my [Paulus] ook bekragtig met die oog op die heidene

Paulus was die apostel vir die heidene. En Lukas was sy getroue metgesel terwyl hulle tussen die heidene gereis het. Dus het Lukas altyd 'n sterk konneksie teenoor die heidene gevoel.

2 Timótheüs 4:11 Lukas is alleen by my.

Paulus stel hier kommentaar op Lukas se getrouheid aan die heidense sendingwerk.

Met Christus as 'n Man, beklemtoon Lukas die geboorte van beide Johannes en Jesus. Elke mens begin as 'n baba. So Lukas, as 'n dokter, beskryf die detail van die konsepsie en swangerskap besonderhede.

Vyande van die Evangelie sal die lewens van Johannes, Jesus en baie van die vroeë kerk kort knip.

Die meeste mans wat op vroeë ouderdom sterf, leef deur twee basiese fases, eers as 'n kind en dan as 'n vader.

Die dissipels het ook deur hierdie twee fases gegroei. As jongmanne was hulle die kinders van hulle Joodse vaders wat die wet onderhou het. As kinders moes hulle deur Jesus opgelei word. Daarna, nadat Jesus weg was, het die dissipels ouer geword en die vaders van die vroeë kerk geword wat hulle as apostels geken het.

Lukas 1:17 En hy (Johannes die Doper) sal voor Hom (Jesus Christus) uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ’n toegeruste volk te berei.

Hierdie stelling was om te wys hoe daar verwys is na Johannes die Doper in 'n profesie wat deur Maleági gemaak is.

Die "harte" van die vaders het beteken dat die Jode in ongeveer vyf verskillende denominasies opgebreek het. Die twee hoof godsdienstige groepe was die Fariseërs wat die sinagoges beheer het en die Sadduseërs wat die tempel beheer het. Daar was ook Herodiaaners (wat polities betrokke was met koning Herodes), Seoliete (wat fanaties was in hul begeerte om vyande dood te maak) en Esseërs wat hulself afgesonder het in die woestyn, soos aangedui deur die sewe Qumran Ou Testamentiese rolle wat in grotte naby die Dooie See gevind is, tussen laat 1946 en vroeg 1947. Tussen 1949 en 1956 is nog 930 rolle gevind in die Qumran-gebied, hoofsaaklik gefragmenteerd, maar 12 was in 'n toestand van goeie bewaring. Dit was 'n briljante argeologiese bewys van hoe geldig die Ou Testament is as 'n akkurate geskiedenis van die Jode.

Dit herinner ons aan die sewe mandjies van brokke en die 12 mandjies van brokke wat oorgebly het toe Jesus die 5 000 mans en die 4 000 mans wonderbaarlik gevoed het.

In die Joodse Tempel was die 7-arm kandelaar en die 12 toonbrode wat die sewe kerk leeftye van die Nuwe Testament en die 12 stamme van Israel uit die Ou Testament verteenwoordig het. Die Jode en die kerk is God se hoof fokus op planeet Aarde.

1947 was ook 'n belangrike jaar toe die Verenigde Nasies met 'n meerderheid van ongeveer 2 stemme gestem het om die Jode 'n tuisland in Israel te gee. Rusland, onder die Jodehater, Stalin, het die Jode skielik vir ongeveer 18 maande ondersteun.

In 1948 het Israel hulself die eerste keer as 'n nasie verklaar vandat dit in 135 nC deur Rome vernietig is. Die Arabiere het Israel onmiddellik aangeval.

Teen 1949 het hulle die vyf Arabiese leërs verslaan wat deur sewe Arabiese state gesteun is, om hul tuisland in Israel te vestig.

In 1956 het hulle Egipte weer in 'n ander oorlog in die Sinai geklop en toe die Arabiere in die 1967 sesdaagse oorlog vernietig.

God het natuurlik begin terugkeer na Israel. Die Qumran-rolle is gevind net toe Israel ná ongeveer 1800 jaar as 'n nasie herstel is.

In 1946 het 'n engel verskyn aan William Branham in Amerika, wat sy skouspelagtige bediening in die bonatuurlike gawe van genesing en onderskeiding begin het. Dit het in die 1950's en 1960's 'n groot herlewing onder die Pinkster mense ontlok. Gedurende die 1960's was daar tye toe die Oral Roberts Pinkster assosiasie een kwart van die tiende geld versamel het, wat in die vrye (nie-kommunistiese) wêreld versamel is.

God gedurende hierdie dae die bonatuurlike 'n groot hupstoot gegee in die Pinkster kerke.

Die nie-Pinksterkerke het ook gedurende hierdie tydperk dramatiese suksesse in die gebied van evangelisasie gemaak, met Billy Graham, een van die grootste evangeliste, wat die tempo vasgestel het.

So het God die bonatuurlike gawes weer aangevuur met die Pinksterherlewing en die merkwaardige Bybelonderrig van William Branham in Amerika. Terselfdertyd het God Israel herstel as 'n nasie met sy sespuntige ster van Dawid, wat die oudste nasionale vlag in die wêreld is.

Maar later in die 1950's het die Amerikaanse president Eisenhower se gewone goeie sin hom misluk en hy het per ongeluk sowat 700 militêre adviseurs na Suid-Viëtnam gestuur om die kommuniste in Noord-Viëtnam teë te gaan, eerder as om 'n vrye verkiesing vir die hele Viëtnam te hê om oor eenheidskwessie te stem. Toe het president Kennedy, 'n Katoliek, Eisenhower se fout versterk deur 15 000 meer adviseurs na Suid-Viëtnam in die vroeë 1960's te stuur, om die diktatoriese en korrupte Katolieke president Diem van Suid-Vietnam te ondersteun. Maar wanneer godsdiens en politiek kombineer, lewer dit 'n dodedans, sodra goeie bedoelings die onopsetlike effek van dood en vernietiging veroorsaak. Dinge het toe erger geword toe president Johnson die groot fout gemaak het om hierdie oorlog dramaties te verhewig in 1965, en historici beweer dat die volgende 15 jaar, die jare was toe Amerika selfmoord probeer pleeg het. Die Amerikaanse weermag het dapper geveg en het nooit 'n geveg verloor nie, maar hierdie drie presidente het 'n oorlogsbeleid gemaak wat onbeslis en deurmekaar was, sodat hulle die oorlog ernstig benadeel het, met toenemende onbeslissende besluite.

President Nixon het Amerika bekwaam van Viëtnam ontkoppel en teen 1980 het Amerika begin herstel, maar die Pinkster kerke het nie meer die geestelike impak gehad wat hulle twintig jaar tevore gehad het nie. Intussen het die kerklike wêreld begin versplinter onder ewe deurmekaar godsdienstige leiers voortgegaan totdat daar teen 2016 sowat 30 000 verskillende soorte denominasionele en nie-denominasionele kerk stelsels was. Bybelgebaseerde kennis van die ware Christendom is vervang deur selfvoldane, optimistiese "kerklikheid" houdings. Om veiligheid in 'n kerkstelsel te vind, het die sentrale waan geword in ons moderne era van godsdienstige misleiding. Self-tevrede verklarings van kerk tradisies en die leerstellings van mense het die "glo in die geskrewe Woord van God" vervang. Jesus word uit ons kerke gestoot. Hy staan buite die kerkdeur en klop. Die mense in die kerke is meer bekommerd oor die erkenning en aanvaarding van die verhewe kerkleiers.

Openbaring 3:14 En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

In Johannes die Doper se dag het die Joodse godsdiens ook verbrokkel, maar nie so erg soos vandag se kerkwêreld nie. Lukas se gebruik van die meervoudige "harte" toon al hierdie afdelings wat onder die Joodse vaders bestaan het, wat die uitdagings was waarmee Johannes moes stry.

Lukas 1:17 En hy (Johannes die Doper) sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders ...

Al hierdie groepe het hul eie interpretasie van die wet van Moses gehad. Elke groep was daarvan oortuig dat hulle reg was, maar hulle was almal verkeerd.

Elke godsdienstige groep het so 'n verhewe mening van hulleself gehad dat Johannes die probleem net kon oplos deur hulle almal slange of 'serpent' saad te noem. Hy het dus die hele menigte Jode wat gekom het om hom te hoor preek, veroordeel, mans en vroue.

Lukas 3:7 Toe sê hy (Johannes die Doper) vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?

'n Slang het 'n gevurkte tong. Een deel is die waarheid en die ander deel is 'n leuen. Die kerke vandag preek deels die waarheid (Jesus het gesterf vir ons sondes) en gedeeltelik 'n leuen. (Byvoorbeeld, Jesus is op 25 Desember gebore, en op een of ander manier was daar 'n versierde boom wat verband hou met die stal. Albei hierdie idees is heeltemal onskriftuurlik. - Die wyse manne het in 'n huis gegaan en 'n jong kind gesien. Hulle het nie die Baba besoek in 'n stal nie. So, wat het ons kerke nog verkeerd? Maar niemand durf die onskriftuurlike woord "Kersfees" [ “Christmas” or “Christ’s mass” ] of "Christus se samekoms" teenstaan nie, soos die Katolieke dit vanaf ongeveer 350 nC genoem het, want dan is mens teen groot besighede, sowel as die kerke.)

Matthéüs 2:11 En hulle (die Wyse manne) het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind ...

(Daar is geen melding van Josef nie.) Die wyse manne was geestelike mense. God, hulle geestelike Vader, het hulle twee jaar lank deur Sy Heilige Gees gelei in die vorm van 'n Ster wat niemand behalwe die wyse manne gesien het nie. So het God seker gemaak dat die man, Josef wat beskou is as die menslike "vader" van Jesus, nie teenwoordig was toe hierdie Gees-geleide mans aangekom het om hul hemelse Vader in die vorm van 'n kind te aanbid nie.)

Jesaja 9:5 Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —

Hierdie manne was nie wys omdat hulle geleer was nie. Hulle was wys omdat hullegesoek het om Jesus te vind. Is jy wys?

Daar is 'n gedagte wat my bang maak - Johannes het die menigte van die verskillende godsdienstige Jode "Adders of giftige slange" genoem. As Johannes teruggekom het in ons dag, dan blyk dit dat hy eenvoudig al ons verskillende kerkgroepe sal veroordeel en ons sal vertel dat almal "vuurig om vergifnis moet vra". Immers, elkeen van ons verskillende kerkgroepe is daarvan oortuig dat hulle reg is. Maar dit is ook voor die hand liggend, met soveel verskille, dat al die kerkgroepe nie reg kan wees nie. Die skrikaanjaende gedagte is dat al ons kerkgroepe verkeerd kan wees. Onthou, daar was geen groep wat reg was in Johannes se dae nie.

Maleági 4:5 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek.

6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

Elia, die profeet, is deur Maleági (sowat 400 jaar tevore) belowe om die volk voor te berei vir die Here se eerste koms. Die "hart" van die vaders is enkelvoud en praat as sodanig van die sukses van Johannes die Doper se bediening omdat al die Jode wat hy na Jesus laat draai het, geglo het dat slegs Jesus die Hoof van die kerk was. Al hierdie ouer Jode, toe hulle gedraai het, het hulle Jesus alleen, met een verenigde hart gedien. Hulle het die verskillende godsdienstige Joodse groeperinge van Fariseërs, Sadduseërs, ensovoorts verlaat en het net eenvoudig Christene geword wat geglo het en die Nuwe Testamentiese Bybelonderrig gevolg het.

Lukas, as 'n dokter, het akkuraat gediagnoseer dat Johannes die Doper slegs die eerste helfte van die profesie van Maleági vervul. Johannes die Doper het aan die Joodse vaders gesê dat hulle eintlik ongehoorsaam was as hulle, hul Messias verwerp het deur nie na hul kinders, die jonger geslag van Jesus en sy dissipels, te draai nie. Hierdie kinders het beide die wysheid en die waarheid gehad van wat korrek in die oë van God was.

Dan sal hierdie dissipels grootword en die apostoliese vaders van die vroeë kerk word en die Nuwe Testament skryf.

Die kerk sal later wegval van die Nuwe Testamentiese geloof in die Donker Eeue en moet dan weer oor baie eeue herstel word. Beginende met die groot hervormer, Martin Luther in 1517, en beweeg dan voort na die ongelooflike effektiewe evangelis, John Wesley, wat die grondslag gelê het vir die groot sendingleeftyd van die 1800's. Daarna het die groot Pinksterherlewing begin in Azusa Street in Los Angeles, Kalifornië en is die oorsprong van die Pinksterbeweging.

Verskillende groepe het onder die vryheid van die Heilige Gees gewerk. Dit het begin met 'n byeenkoms op 9 April 1906, en tot ongeveer 1915 voortgegaan. Teen 1917 het hierdie Pinksterbeweging verdeel in amptelike, mensgemaakte denominasies onder menslike leierskap en die aanvanklike impak daarvan verloor. In daardie jaar het die Kommunisme sy opstand in Rusland onder Lenin van stapel laat loop. God het hierdie bose stelsel laat begin opkom wat eendag die Weste sal straf omdat hulle God se leierskap deur Sy Gees en Sy Woord verwerp en dit vervang met menslike leierskap en mensgemaakte leerstellings. Net so het God Babilon laat opkom om die Jode in 606 vC te straf omdat hule nie by Sy geskrewe Woord gebly het nie. Toe stuur God in 1919-1920 'n plaag van Spaanse griep wat Bill Gates beweer, 65 miljoen mense doodgemaak het, bo en behalwe die 20 miljoen wat in 1914 -1918 in die eerste Wêreldoorlog gesterf het. Die mens het swaar betaal om die leierskap van die Heilige Gees te verwerp in guns van menslike kerkleierskap.

Maleági 4:6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

Dan word nog 'n Elia-bediening vir die eindtyd geprofeteer, net voor die groot Verdrukking, wanneer ons as 'jong kinders', wat sowat 1900 jaar na die vroeë dissipels of apostels gebore is, teruggedraai sal word na die Nuwe Testamentiese leerstellings van hierdie apostoliese vaders. Om hierdie eindtydse bediening te beklemtoon, sal 'n vloek die aarde tref in 'n voorskou van die groter vloek wat in die groot Verdrukking sal voorkom. 'n Vloek is iets wat sal sloer en nie vinnig verdwyn nie. Hierdie vloek was die atoombomme wat in 1945 op Hiroshima en Nagasaki geval het met hul langdurige radioaktiwiteit wat lank na die aanvanklike ontploffings baie skade veroorsaak het. Dit was 'n waarskuwing vir ons dat ons op die uitkyk moes wees vir 'n profeet, soos Johannes die Doper, wat ons kom voorberei vir die wederkoms van Jesus deur ons terug te neem na die oorspronklike apostoliese leringe van die Nuwe Testament. As ons nie terugkeer na die Nuwe Testamentiese oortuigings van die apostoliese vaders nie, gaan ons dit self ervaar wanneer baie Russiese kernbomme in die groot Verdrukking val. Dit is die uiteindelike lot van Amerika vir haar verwerping van hierdie eindtydse profeet. Hou Rusland dop, die koning van die noorde.

Kinders is eindeloos nuuskierig en vra vrae. Hul ouers word geïrriteerd omdat hulle nie die antwoorde ken nie en is te lui om hulself uit te vind, sodat hulle die nuuskierigheid van die kinders onderdruk deur dit as onbelangrik af te maak. Uiteindelik verloor die kinders belangstelling.

Christene vandag is nie meer nuuskierig oor die Bybel nie. Vra hulle hoekom Jesus met sy vinger in die stof geskryf het, toe hy gevra is om 'n vrou te stenig, en hulle stel nie belang nie. Hulle weet dit nie en wil nie uitvind nie. Hulle tree net soos tipiese ouers op. Dan sê hulle dit is nie belangrik nie.

Dus, vandag se Christene is nie die nuuskierige kinders wat terugkeer na die apostoliese vaders wat die Nuwe Testament geskryf het nie.

Sodra 'n vraag gevra word wat jou kerkgroep nie kan beantwoord nie, moet jy nuuskierig wees en begin om buite jou kerk ondersoek in te stel. Sodra jy uit jou kerk stap, het jy die kans om Jesus, die ware Woord te vind, omdat Hy buite die kerkdeur staan.

Lukas, as dokter, teken die besonderhede van Maria en Elizabeth se swangerskap van die begin af op.

Maria is oorskadu deur die Heilige Gees en het Jesus verwek toe Elizabeth ses maande swanger was met Johannes.

Lukas 1:35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

36 En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ’n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is.

Maria het toe by Elizabeth gaan kuier en bly. Teen ses maande word die fetus omring deur 'n beskermende laag water. So het Maria die Woord van God (Jesus) na die profeet van God, Johannes, gebring toe Hy in die waters van sy moeder se skoot was.

Maria het gesê:

Lukas 1:52 Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog.

53 Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur.

Lukas, wat Jesus beklemtoon as 'n Man, benadruk hoe God met mans sal handel.

God verhef die onbelangrike mans en maak die belangrike mans af as onbelangrik.

So behandel God die mens op 'n ander manier as wat ons verwag.

Ryk mans het geld en kan troos op planeet Aarde koop, maar vind geestelike leegheid en dus baie min akkommodasie in die Hemel. God is meer geneig om hulle weg te stuur as om hulle in die Hemel in te nooi.

Lukas 1:56 En Maria het by haar omtrent drie maande gebly; en sy het teruggegaan na haar huis toe.

Johannes kon net gebore word as die waters van die moederskoot gebreek het. Dan sou hy nie meer in die water wees nie. So het die Woord hom verlaat toe Maria vertrek het. Sowat dertig jaar later was die profeet Johannes terug in die water. Hierdie keer was hy in die Jordaanse waters en het die volk gedoop. Toe kom Jesus weer na hom toe. Die Woord van God kom altyd na 'n profeet wat in die water is. Dit simboliseer dat 'n ware profeet in die water van die Woord bly.

Efesiërs 5:26 nadat Hy (Christus) dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

n Profeet se bediening is om ons die Woord van God te leer. Om te glo en gehoorsaam te wees aan die geskrewe Woord stel ons in staat om ons dade skoon te maak.

Toe Maria teruggekom het na Josef sodat sy met hom kon trou, was sy drie maande swanger.

Dit was dus vir almal duidelik dat Josef nie die vader van Jesus was nie. So moes Maria met die aanklag leef dat sy 'n buite-egtelike kind gehad het. Beide Jesus en Maria moes hierdie verwyt verduur.

Toe hulle met Jesus stry, het die Jode gesê dat hulle nie buite-egtelik was nie.

Johannes 8:41 ... Toe sê hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God.

Deur dit te sê het hulle daarop aangedui dat Hy buite-egtelik was.

So maak Lukas dit duidelik dat as iemand die Woord van God glo, hy homself oopmaak vir valse beskuldigings en laster. Dit is een van die gevare van die Christendom.

Toe is Johannes die Doper gebore.

Lukas 1:59 En op die agtste dag het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou hom Sagaría noem, na die naam van sy vader.

60 Toe antwoord sy moeder en sê: Nee, maar hy moet Johannes genoem word.

As dokter het Lukas kennis geneem van die mediese besonderhede van besnydenis. Die Jode wou hom toe Sagaria noem (die naam van sy vader) asof hy in sy pa se voetspore sou volg en 'n priester wees. Maar dit was nie God se wil nie. Die baba sou 'n jong man word wat radikaal nie met die Joodse vaders van sy pa se generasie saamstem nie. Hy sou daardie ouer geslag van vaders na die jonger geslag van hul kinders draai. Dus het die baba 'n ander naam nodig gehad.

Lukas beklemtoon dus dat as 'n man God wil dien, hy bereid moet wees om met sy ouers te verskil as hulle nie die Skrif volg nie. Waarheid is belangriker as familie.

Lukas 14:26 (Jesus het gesê) As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.

Lukas 1:80 En die kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees; en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel.

Johannes die Doper moes die waarheid ken, so hy moes in die woestyn, ver van die godsdienstige leiers van sy dag moes opgroei. Hulle kon hom slegs lei na die fout. Hy moes van hulle geskei bly.

Johannes het nie by een van die godsdienstige denominasies of groepe van sy dag aangesluit nie. Daarom kon God hom vertrou.

Maar die Joodse kinders, toe hulle goter geword het, kon eers op die ouderdom van dertig in die priesterdom of in die diens van die Here opgeneem word.

Númeri 4:1 En die Here het met Moses en Aäron gespreek en gesê:

2 Neem die volle getal van die seuns van Kehat op, onder die seuns van Levi uit, volgens hulle geslagte, volgens hulle families,

3 van dertig jaar oud en daarbo, tot vyftig jaar, almal wat dienspligtig is, om werk by die tent van samekoms te verrig.

Die priesterdom is uit die stam van Levi geneem. Hulle het twintig jaar vir God gedien, van die ouderdom van dertig tot vyftig. So, tegnies, moes Johannes die Doper en Jesus dertig jaar oud wees voordat hulle hul bedienings kon begin. Johannes was ses maande ouer as Jesus. Toe Jesus tot dertig gekom het, het Johannes al ses maande lank gepreek.

Lukas 3:21 En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, ...

23 En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; ...

Johannes die Doper, toe hy tot dertig was, kon die doop van bekering begin om die Jode bewus te maak dat die amptelike priesterskap van die Tempel nou vêr in dwaling was. Die Jode moes besef dat hulle godsdienstige leiers totaal en al nie in staat was om hulle voor te berei vir die eerste koms van Christus nie. Die Jode het aan hulle sinagoges of die Tempel behoort en het gedink dat hulle veilig was. Dit was 'n totale dwaling. Hulle het Jesus verwerp en meer as 'n miljoen Jode het gesterf toe die Romeinse leër onder Titus die Tempel in 70 nC vernietig het.

Die geskrewe Woord van God is deur ons kerke verwerp omdat Jesus buite die kerkdeur staan. Ons dink dat ons is veilig in ons verskillende kerkbondels en hulle teenstrydige oortuigings net omdat ons gered is. Die dwaling sal verpletter word wanneer die groot Verdrukking soos 'n geestelike tsoenami of getygolf toeslaan.

(Dit is hoekom 'n ander Johannes die Doper in die laaste kerkeeu nodig is, omdat die kerkleiers die Woord uit die kerk gestoot het. Die pastoor beweer om die hoof van die kerk te wees. Geen liggaam kan twee koppe hê nie, so daar is geen plek vir Jesus. Ons kerkleiers kan ons dus nie vir die Wederkoms van Christus voorberei nie. Kerk lede baseer vandag hul oortuigings op menslike menings en tradisies en is bang om gevra te word om hul oortuigings te bewys deur Skrifte te verbind met mekaar. Al wat hulle kan doen, is om wanhopig aan te haal wat hul leier sê, of wat hulle dink hy gesê het.)

'n Harde feit vir die Jode was dat die jong geslag van Johannes die Doper, Jesus en Sy dissipels in werklikheid God gedien het, ten spyte daarvan dat hulle buite die amptelike godsdiensstelsel was. Hulle het nie aan enige van die Joodse denominasies van daardie dag behoort nie. Net diegene wat buite die godsdienstige groepe was, het die waarheid geken.

[Ons het vandag dieselfde probleem. God beskryf ons amptelike kerke as blind en sê dat Hy buite die kerk van Laodicéa (wat beteken "mense regte") staan, wat die laaste kerkeeu is.]

Openbaring 3:14 En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: ...

17 ... en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Daar is 'n illusie van veiligheid in getalle. Maar die kerkleiers weet nie wat God vandag doen nie, aangesien hulle almal in verskillende rigtings gaan, net soos blinde manne wat in die donker rondtas.

Matthéüs 15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ’n blinde ’n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

Wees versigtig. In vandag se wêreld verteenwoordig die "sloot" die groot Verdrukking. 'n Onverbiddelike ironie vir geredde Christene wat dink hulle gaan na die Trou Fees, en sal hulself in 'n vreeslike dood in die groot Verdrukking vind.

"Hoe het ons almal dit so verkeerd gekry?" sal hulle huil, net soos die radio en TV-aankondigers gedoen het ná Trump se oorwinning in die Amerikaanse presidensiële verkiesing in 2016.

Die Bybel noem ons kerke blind, en ons beweer dat ons kan sien. Tyd sal leer wie reg is. En dit sal ongelukkig nie ons wees nie.

 

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23