Die  Bybel is die DNS van Ewige LeweDNS kontroleer natuurlike lewe want dit is die taal van natuurlike lewe. Die Bybel is die taal van Ewige Lewe en moet dus ons geestelike lewe kontroleer.

First published on the 8th of April 2018 — Last updated on the 5th of April 2019

Hierdie studie sal probeer bewys dat die Bybel ons geestelike DNS is.

DNS [Deoksiribonukleïensuur] [DNS word DNA in engels genoem] word die "taal van lewe" genoem omdat dit elke lewende sel beheer. Wanneer ons die Bybel toelaat om ons lewe te beheer, dan is die Woord van God die "taal van Ewige Lewe".

In die Ou Testament het God vir Moses gesê om 'n hout ark te bou oortrek met goud. Die ark was soos 'n hout boks. Die bokant van die ark was deur God beskou as die versoendeksel. Twee goue gérubs is gemaak wat bo-op die ark gestaan het, en oor die versoendeksel gekyk het.

Hulle het oog-tot-oog na mekaar gekyk. Daarom kan ons sê dat hulle saam met mekaar gestem het.

Tussen hulle was die Heilige Gees van God. Dit is waarvandaan Hy gepraat het. Ons weet vandag dat God praat vanaf Sy Ou Testament en Sy Nuwe Testament. Hulle is die enigste onfeilbare bron van Waarheid.

Die twee gérubs bo-op die Joodse ark verteenwoordig dus die Ou en die Nuwe Testamente.

cherubims

 

 

Eksodus 25:17 Maak ook ‘n versoendeksel van suiwer goud. Twee en ‘n half el moet sy lengte, en anderhalf el sy breedte wees.

18 Maak ook twee gérubs van goud. Van dryfwerk moet jy hulle maak, aan die twee ente van die versoendeksel.

19 En maak een gérub aan die een ent en een gérub aan die ander ent. Uit een stuk, saam met die versoendeksel, moet julle die gérubs maak, aan die twee ente.

20 En die gérubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hul vlerke die versoendeksel beskut; en hulle aangesigte moet na mekaar toe wees; die gesigte van die gérubs moet op die versoendeksel gerig wees.

21 En sit die versoendeksel bo-op die ark; maar in die ark moet jy die Getuienis neerlê wat Ek aan jou sal gee.

22 En daar sal Ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gérubs uit wat op die ark van die Getuienis is, sal Ek jou alles sê wat Ek jou vir die kinders van Israel sal beveel.

Neem asseblief kennis:

God het van tussen die twee gérubs gekommunikeer.

Hierdie plaas 'n beklemtoning op die deel van die Bybel wat die Ou Testament verbind met die Nuwe Testament.

Dit bring 'n interessante vraag op. Wat verbind die twee verskillende Testamente om een Bybel te vorm?

Die Ou Testament plaas klem op die natuurlike Israel as 'n nasie wat God gedien het, en gered is deur werke wat in gehoorsaamheid gedoen is tot die Wet. Dit het natuurlike offers en aanbidding behels in 'n fisiese Tabernakel of Tempel. Die fokus was op 'n fisiese, beperkte Beloofde Land wat aan Abraham gegee is deur God. Hulle het teen hul natuurlike menslike vyande baklei en verower met natuurlike swaarde. Hulle het die wat hulle doodgemaak het gehaat. Hulle het gestreef tot sukses in die materiële wêreld as 'n beloning dat hulle God gedien het.

Dan is daar 'n geestelike Nuwe Testament waar ons Belofte die Heilige Gees is, en ons Land is om te leef volgens elke Woord wat in die Bybel geskryf is. Hier is ons gered as individue deur genade sodat God ons kan lei en ons kan gebruik volgens Sy wil, eerder as om ons eie wil te volg. Die fisiese wêreld is nie meer die hoof doel nie maar die fokus is nou om gereed te wees vir dieTweede koms van Jesus. Ons het nie meer natuurlike vyande omdat ons veg teen sonde en foute, nie fisiese mense nie. Ons swaard is die Woord van God. Ons het die wat ons dood maak lief, omdat dit nie van eerste belang is in ons lewens of ons wen of verloor op hierdie fisiese aarde nie. Om gered te word, heilig te lewe, en die doop van die Heilige Gees te ontvang, sodat ons ons plek of posisie in die wil of plan van God kan vind, is ons belangrikste doelwit. Dié lewe is net 'n voorbereiding en opleiding vir die ewigheid.

Die Ou Testament opset, met die twee gérubs bo die ark, verteenwoordig die Nuwe en die Ou Testamente wat saamstem met mekaar, omdat die Ou Testament die skaduwee of buitelyn is vir die Nuwe Testament. Christenskap is die enigste godsdiens in die wêreld wat die bloudruk van 'n vorige godsdiens, die Joodse Ou Testament, volg. Die Nuwe Testament is die vervulling van die Ou Testament.

God spreek slegs met ons wanneer ons die Nuwe Testament en die Ou Testament met mekaar laat saamstem.

Tussen die twee Testamente is die vier Evangelies wat van die lewe van Jesus vertel.

So die bediening van Jesus kom tussen die twee Testamente en bind die Nuwe en die Ou Testamente saam.

Ons sal normaalweg die vier Evangelies as deel van die Nuwe Testament beskou, wat korrek is.

Maar van 'n menslike oogpunt, is elkeen van ons 'n lid van die Christelike kerk en die kerk het eers regtig in die Boek van Handelinge begin, wat die Handelinge van die Heilige Gees in die Kerk is.

Slegs in die Boek van Handelinge het die dissipels eers regtig geweet wat hulle doen.

Gedurende die bediening van Jesus, wat in die vier Evangelies beskryf word, het die dissipels Hom net gevolg sonder om regtig te weet wat aangaan.

Gedurende die vier Evangelies, het slegs Jesus regtig geweet wat gebeur.

Dus is die vier Evangelies die hart van die Bybel. Die bediening van Jesus is waar God regtig met ons praat.

Daar is absoluut niemand wat met ons kan praat op die manier wat Jesus dit doen. Hy is die hoogste. Sy Woord is die Absoluut. Slegs Sy Lewe kon die Nuwe en Ou Testamente laat saam smelt.

Die Ou Testament kyk uit na Christus. Die Nuwe Testament kyk terug na Sy bediening.

So as ons die geskiedenis van die Jode beskou, stop dit met die Boek van Maleági in omtrent 397 vC. Na dit het hulle die spoor byster geraak omdat hulle geen profetiese leiding gehad het om hulle in God se plan te hou nie.

Kerk geskiedenis begin met die Boek van Handelinge, wanneer die dissipels die Heilige Gees ontvang en in aksie begin kom het. Slegs toe het hulle die nuwe plan van God begin verstaan.

Tussen Maleági en die Boek van Handelinge het ons 'n diepgaande era van menslike onkunde waar die mensdom totaal en al nie in staat was om hulself te help of te verlos nie. In hierdie geestelike woestyn kom Jesus wat soos 'n groen blaar was in droë en onvrugbare grond. Dus is slegs Jesus instaat daartoe om die twee verskillende Testamente saam te hou.

Paulus was 'n bekwame tentmaker. God het hom gebruik om die om die Ou Testament en die Nuwe Testament saam te stik sonder dat hulle mekaar weerspreek.

Die raaisel is, waarom het God vier Evangelies gebruik om die Nuwe en die Ou Testamente te verbind?

DNA-4-GospelsA

 

 

Laat die linker kant se krul swart lyn die Ou Testament voorstel.

Laat die regter kant se krul swart lyn die Nuwe Testament voorstel.

Laat dan die vier gekleurde skakels, die vier Evangelies wees wat die Ou en die Nuwe Testamente verbind.

Dit is die taal van die Ewige Lewe, die Bybel.

Teen 1953 het die twee wetenskaplikes Francis Crick en James Watson die struktuur van die DNS molekules wat bestaan in die selle van alle lewende wesens ontsluit. ('n Molekule is 'n versameling van atome wat aanmekaar vasklou.) Hierdie DNS is die "taal van die natuurlike lewe" genoem, omdat dit elke sel vertel hoe om hulself te bou en hoe om hul funksies te verrig.

Kom ons kyk na 'n klein deel van DNS, wat die taal van die natuurlike lewe is.

DNA-_-1

 

DNS het twee lang stringe (verteenwoordig deur die krul swart lyne) wat om mekaar spiraal. Hulle word verbind deur vier verbindings wat "basisse" genoem word. Hulle word A, T, G en C genoem. Slegs A en T kan met mekaar verbind. En slegs G en C kan met mekaar verbind.

So wat leer dit ons van die Bybel, die "Taal van die Ewige Lewe"?

Die twee lang swart stringe verteenwoordig die Ou Testament en die Nuwe Testament. Hulle spiraal om mekaar omdat hulle van mekaar afhanklik is. Die Ou Testament profeteer wat in die Nuwe Testament sal gebeur. Die Nuwe Testament vervul wat die Ou Testament van gepraat het. Die Ou Testament vestig 'n patroon, skaduwee of omlyning wat die Nuwe Testament moes vervul.

Byvoorbeeld, in die Ou Testament het hulle die offer eers gewas voor dit geoffer is.

Daarom moes Jesus eers gewas word omdat Hy die groot Offer was. Johannes die Doper het dit vervul toe hy Jesus gedoop het. Johannes het eenvoudig die Offer gewas voor dit geoffer was vir ons sondes by Golgota.

2 Kronieke 4:6 En hy het tien waskomme gemaak en vyf regs en vyf links gesit om in te was; die gereedskap van die brandoffer moes hulle daarin afspoel, maar die see was vir die priesters om daarin te was.

In die Ou Testament moes die hoë priester Aäron eers gewas en gesalf word met olie.

Levitikus 8:6 En Moses het Aäron en sy seuns laat nader kom en hulle met water gewas.

12 Daarna het hy [Moses] van die salfolie op die hoof van Aäron gegiet en hom gesalf om hom te heilig.

Johannes die Doper het Jesus in die Jordaan rivier gedoop en toe het die Heilige Gees Hom gesalf toe Hy uit die water gekom het.

Johannes 1:29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

30 Dit is Hy van wie ek gesê het: Ná my kom ‘n man wat voor my geword het, want Hy was eerder as ek.

31 En ek het Hom nie geken nie; maar dat Hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop.

32 En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos ‘n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly.

Daarom moes Jesus, as die Hoë Priester van die Nuwe Testament beide met water gewas word en gesalf word deur die Gees.

Olie in die Ou Testament verteenwoordig die Heilige Gees.

Die Ou Testament stop met Maleági in omtrent 397 v.C. Na dit het die Jode nie meer profetiese leiding gehad totdat Johannes die Doper verskyn het.

Dus, na die profeet Maleági het die Jode begin om hul rigting te verloor.

Die Nuwe Testament kerk begin regtig eers in die Boek vn Handelinge. Die vier Evangelies vorm 'n verbinding tussen die Nuwe en die Ou Testamente. In werklikheid het slegs Jesus regtig geweet wat aangaan gedurende Sy bediening. Die dissipels het Hom net gevolg en was gedurende daardie tyd onbewus waaroor alles gegaan het.

Ons kan argumenteer dat gedurende die bediening van Jesus die dissipels stadig besig was om die ware rigting te begin verstaan.

Vanaf Maleági tot die Boek van Handelinge was 'n tyd van menslike onkunde waar mense nie instaat was om te begryp wat in die geestelike wêreld besig was om te gebeur nie. Gedurende hierdie tydperk het Jesus op die toneel verskyn om te doen wat slegs Hy kon doen. Om die prys vir sonde te betaal en om 'n Nuwe Verbond te begin.

Toe die Heilige Gees neergedaal het op die Dag van Pinkster het die dissipels begin om behoorlik God se plan te sien en kon dus in aksie begin kom. En het daarna nooit gestop nie. Op die Dag van Pinkster het die dissipels regtig begin verstaan wat die bediening van Jesus beteken het. Toe het hulle ook begin verstaan dat hulle die Evangelie moes versprei.

Hulle het ook toe die Nuwe Testament begin skryf sodat ons ook kan weet wat om te glo en wat om te doen.

So waarom is daar vier Evangelies? Hulle vertel almal dieselfde storie van Jesus, maar elkeen gee 'n effense verskillende oogpunt. Julle sien, in die DNS molekule wat die natuurlike lewe beheer, is daar vier verbintenisse tussen die twee hoof stringe.

So dit verg vier Evangelies om die Ou en die Nuwe Testamente te verbind.

Hulle is verbind in pare: Matthéüs en Markus. Lukas en Johannes. Wat vertel dit vir ons?

Matthéüs (28 hoofstukke) en Markus (16 hoofstukke) tel saam 44 hoofstukke.

Lukas (24 hoofstukke) en Johannes (21 hoofstukke) tel saam 45 hoofstukke.

Hierdie is die enigste pare wat ongeveer dieselfde lengte het om die spiraal stringe van die Ou en die Nuwe Testamente te kan verbind. As hierdie stringe herhaal word, begin dit meer en meer lyk soos trappe van 'n leer. Om hierdie leer te klim kan dit ons net op boontoe neem, na die Hemel toe.

DNA-ladder

 

 

So as ons die vier Evangelies bly bestudeer, sal ons vind dat hulle meer en meer verbintenisse tussen die Ou en die Nuwe Testamente openbaar. Jesus het baie meer gedoen en vervul as wat ons besef. Daar is altyd meer om te ontdek.

Dit herinner ons aan die droom wat Jakob gehad het.

Genesis 28:12 En hy het gedroom — daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het.

Laat ons nou kyk na die beklemtoning wat elke Evangelie maak op die bediening van Jesus.

DNA_4crop

 

 

1. Matthéüs beklemtoon Jesus as die Koning, die Seun van Dawid.

2. Markus beklemtoon Jesus as die Dienaar. Hy is die een wat aangaan met die werk en presies weet wat Hy doen.

Daarom sien ons waarom Jesus so verskillend is as ander leiers. Hy is ons Koning wat oor ons heers en ons lei deur Sy voorbeeld, maar Hy bedien ons ook en dra ons laste sodat ons Hom kan volg tenspyte van ons swakhede.

3. Lukas beklemtoon Jesus as die ideale Man.

4. Johannes is die diepste Evangelie. Hy stel Jesus voor as God, die Woord.

Bedink die Evangelie van Lukas

Die meeste mense is arm. So Jesus is deel van die meerderheid omdat Hy in 'n stal gebore is. Hy het amper niks besit nie. Hy moes 'n donkie leen vir Sy triomfantelike intog op Palm Sondag. Hy moes 'n kamer leen vir die laaste Maaltyd. Hy moes 'n graf leen vir Sy begrafnis. Hy was valslik beskuldig. Die Jode het Hom uitgeroep dat hulle 'n moordenaar, Barábbas, bo Hom verkies het. Hy was onskuldig maar was deur die massas afgeskreeu en toe op die mees gruwelike wyse tereg gestel. Hy het gesterf om die skuld te betaal vir dié wat Hom nie lief gehad het nie (dit is jy en ek). Ons het eers lief vir Hom geword nadat Hy ons kwytgeskeld het, nie voor dit nie.

Dan bedink ons die Evangelie van Johannes

Daar is geen gelykenisse in Johannes nie. 'n Gelykenis is 'n wêreldse voorbeeld van 'n dieper geestelike waarheid. 'n Saaier saai 'n saad. Dit is maklik om te verstaan. Dan moet ons die geestelike waarheid begryp dat die saad die Woord van God is wat in ons harte moet groei. Maar hierdie gelykenis waarsku ons om versigtig te wees. Die Bybel kritiseer nie die saaier nie, (die een wat met ons praat van God se Woord, in 'n vloeiende, of op 'n lomp manier) maar dit kritiseer die grond wat die saad ontvang, wat ons harte is. So as jy nie hou van die manier waarop iemand met jou praat van die Here nie, is dit jammer vir jou. Daar word van jou verwag om te reageer op God se Woord, maak nie saak hoe goed op sleg dit gesê word nie.

Maar Johannes het geen maklik-om-te-verstaan gelykenisse nie. Hy gee net reguit vir ons die dieper waarheid (en ons gaan gewoonlik net oor dit en ignoreer dit, omdat ons begrip te vlak is). Byvoorbeeld: hulle bring 'n vrou wat gevang is in troubreuk, want hulle wil haar dood maak, na Jesus. Verrassend genoeg, buk Hy af en skryf met Sy vinger in die grond. Waarom? Hy probeer ons iets diepers vertel, maar ons is meestal te blind en heeltemal onbesorgd. Jesus gee dan 'n briljante antwoord "Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi." Op hierdie stadium gee hulle hul moorddadige intensies op en laat haar gaan. So die hele gebeurtenis moet verby wees. Maar dit is nie, omdat Hy 'n tweede keer in die grond skryf. Hy hoop dat ons die dieper betekenis wat Hy probeer oordra na ons sal verstaan. Intussen beskou ons die geskryf in die grond as irrelevant. Iets wat geïgnoreer kan word.

Toe wetenskaplikes die DNA ontdek het, was hulle instaat om net ongeveer 3% te verstaan en 'n funksie daarvoor te vind. Die res het geen funksie waarvan hulle geweet het. So hulle het ongeveer 97% van ons DNA as "gemors" DNA beskou. Ons is geneig om dieselfde met die Bybel te doen. Sodra iets gesê en gedoen word wat ons nie verstaan of nie mee saamstem nie, ignoreer ons dit onmiddelik.

Maar vandag is wetenskaplikes nie meer so seker van hulself nie. Hulle begin vermoed dat die 97% krities is om ons aan die lewe te hou en om die aktiewe 3% te vertel hoe om hul funksies te verrig. Dit skyn baie meer kompleks te wees as wat ons oorspronklik besef het.

So wees versigtig omtrent al die bietjies Skrif wat jy ignoreer. Hulle is baie meer belangrik as wat jy besef.

Johannes 8:4 En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op ’n daad van egbreuk betrap;

5 en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U?

6 En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.

7 Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle gesê: Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ’n klip op haar gooi.

8 En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.

9 En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het.

In die Evangelie van Johannes word Jesus beklemtoon as God. Omdat Hy God is, verwag Jesus van ons om die dieper betekenisse te weet en te verstaan.

God is nie net 'n God van die onkundige en die kleuterskool nie. As ons dink dat ons genoeg weet om ander mense instruksies te gee, dan verwag God van ons om dieper te dink en om Sy wil baie duideliker te verstaan.

Ten slotte is wysheid en kennis die eerste twee gawes van die Gees wat genoem word.

1 Korintiërs 12:7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

8 Want aan die een word deur die Gees ’n woord van wysheid gegee, en aan die ander ’n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;

9 aan ’n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ’n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;

10 aan ’n ander werkinge van kragte, aan ’n ander profesie, aan ’n ander onderskeiding van die geeste, aan ’n ander allerhande tale, aan ’n ander uitleg van tale.

1 Korintiërs 12:28 En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.

29 Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie?

30 Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê?

31 Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ’n nog uitnemender weg.

As ons die beste gawes soek, is daar nie een wat voor kennis genoem word van wat die Woord beteken en die wysheid om die verskillende dele van die Woord aanmekaar te verbind in 'n ontvouende openbaring.

Onthou hoe God arme Job ondervra het. Hy het van Job verwag om te weet van die dieper dinge.

Job 38:1 Daarna het die Here Job uit ’n storm geantwoord en gesê:

2 Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?

3 Gord dan soos ’n man jou heupe — dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.

4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.

5 Wie het sy afmetinge bepaal? — jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?

6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?

7 Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?

8 En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?

Dit is 'n moeilike klomp vrae.

Tot op daardie punt het Job gedink dat hy nogal slim was. In vergelyking met ander was hy sekerlik. Maar in God se opinie het Job duidelik nog 'n ver pad gehad om te gaan.

God is nie beïndruk met ons onkunde van die Skrifte.

Die mensdom se kennis het geweldig toegeneem in die laaste tyd en ons almal leer hard en probeer om by te bly.

Ons leer baie en baie keer moet ons sommige dinge afleer sodra ons vind dat ons kennis onvoldoende is en dan moet ons dinge weer leer om by te bly met die nuutste idees. Maar dit lyk nie of ons onkunde van die Skrifte will verbeter nie. Ons is te lui om die Skrifte deur te soek. Te blind om die dieper betekenisse raak te sien. Ons glo dat elke godsdienstige idee wat ons het, die waarheid is. Wanneer ons 'n Skrif het wat ons nie kan verduidelik nie, kom dit nooit in ons gedagtes op dat ons sommige verkeerde idees het wat eers afgeleer moet word, sodat ons die waarheid kan leer. Ons is te bang om te erken dat ons gekorrigeer moet word, so ons ignoreer die Skrifte wat ons nie kan verduidelik nie.

Jesus het die dissipels bestig omdat hulle geen waarde geheg het aan wat die betekenis was van die getal van mandjies met krummels en oorskiet, wat hulle versamel het, nadat Hy die menigtes gevoed het. Hulle het gevoel dat die hoeveelheid van mandjies irrelevant was. Hy het egter 'n dieper betekenis aan die hoeveelheid mandjies met krummels geplaas.

Matthéüs 16:8 Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie?

9 Begryp julle nog nie, en onthou julle nie die vyf brode van die vyfduisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

10 Of die sewe brode van die vierduisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

So wanneer ons te doen het met Jesus as God, dan verwag Hy van ons om iets van die dieper waarhede van die Bybel te weet.

Dit is nie genoeg om net te weet dat hulle sewe mandjies volgemaak het, en toe twaalf mandjies nie. Hy wil hê dat ons moet weet waarom hierdie nommers betrokke was.

Dit is nie genoeg om net te weet dat Dawid gevlug het van koning Saul nie, en die toonbrode geëet het wat slegs toegelaat was vir die priesters om te eet. Ons moet ook weet waarom God hom toegelaat het om daarmee weg te kom. Toe 'n goeie koning die wierook vasgehou het, wat slegs 'n priester mag gedoen het, het God hom met melaatsheid geslaan.

Die Evangelies van Lukas en Johannes is ook saam gepaar.

Jesus is die ideale Man wat ook God is. Vir ons as mense lyk dit onmoontlik. Dit is 'n mees goddelike raaisel. God het 'n Man geword. Hierdie Man was eintlik God in die vlees, Emmánuel, God met ons. Ons menslike logika kan nie verklaar dat 'n man ook God kan wees nie. Ons voel instinktief dat dit nie moontlik is nie. Maar God spesialiseer in die onmoontlike. Daar is niks wat Hy nie kan doen nie.

Matthéüs 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

Kolossense 2:8 Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.

9 Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

Dit verbyster die menslike brein, maar slegs God kan 'n Man word en in die proses die Nuwe en Ou Testamente verbind. Om die prys te betaal vir sonde en die Ou Testament profesieë te vervul was net totaal bo die vermoë van enige normale man. Geen man in die menslike geskiedenis kon dit ooit doen nie. Hierdie spesiale Man moes God self wees.

Dit is in die Evangelie van Johannes waar Thomas sê "My Here en my God!"

God verwag van ons om dieper geestelike waarhede te sien.

Johannes 20:28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Natuurlike lig tree ook in 'n soortgelyke "ongelooflike" manier op. Wetenskaplikes in die 1800s het bepaal dat lig optree soos 'n golf as dit uit versprei van 'n bron af in alle rigtings. Net soos 'n klip wat in stil water val. Die rimpels gaan uit in alle rigtings. Maar in die 1900s het Einstein ontdek dat lig ook soos 'n greintjie kan optree, asof dit 'n klein voorwerp is wat slegs in een rigting op 'n slag kan beweeg.

Die lyk of dit onmoontlik is. Hoe kan dit in alle rigtings gaan as dit net in een rigting kan gaan.

Ons kan dit vanselfsprekend nie verstaan nie, maar die Natuur is nie beperk tot wat ons kan verstaan nie.

Die feit is dat lig kan optree soos 'n greintjie, maar ook soos 'n golf. So ons moet net die feit aanvaar.

Een voorgestelde manier om dit te hanteer is om nie aan beide te dink op dieselfde tyd nie.

As ons 'n eksperiment doen om te wys dat lig 'n greintjie is, dan dink ons nie aan dit as 'n golf gedurende die eksperiment nie. Gedurende 'n ander eksperiment om te bepaal hoe lig optree soos 'n golf, dink ons nie aan dit as 'n greintjie gedurende die eksperiment nie.

Jesus is die Lig van die Wêreld.

Johannes 8:12 En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

So Jesus doen op een of ander manier die onmoontlike, omdat Hy optree soos God en soos 'n Man.

Moet net nie probeer om Hom te sien as beide Man en God op dieselfde tyd nie.

Wanneer Hy op water loop, brood skep, en die dodes opwek, sien Hom as God en moenie vra hoe 'n Man dit kan doen nie.

Wanneer Hy op water seil, aan die slaap raak, brood eet en dood gaan, dink aan Hom as 'n Man en moenie vra hoe God dit kan doen nie.

Hy is beide Man en God selfs as ons nie kan verstaan hoe dit moontlik is nie. Jesus is nie beperk tot ons vermoë om te verstaan wat Hy kan doen nie.

Job het nie die geheimenisse van die skepping verstaan waaroor God met hom gepraat het nie. Maar Job se onkunde het nie God gekeer om die aarde te skape nie.

Wat se simbole kan ons aan hierdie bedienings van Jesus voeg, wat amper teenstrydig lyk?

DNA_4crop

 

Vir ons is 'n koning nie 'n dienaar nie. 'n Man is nie God nie.

Is daar 'n makliker simboliese manier om te dink aan hierdie teenstrydig klinkende bedienings wat wedersyds eksklusief sou wees vir enige ander persoon behalwe Jesus?

Verteenwoordig die Koning as die koning van die diere, die Leeu. Jesus is die Leeu van Juda.

Dan, selfs as Satan opkom in die vorm van die groot en gevaarlike diere waarvan ons in die profesie lees, dan is ons Jesus steeds die Koning van al die diere (beide goed en sleg) en sodanig kan Hy al hierdie aaklige diere in toom hou.

Verteenwoordig die dienaar as 'n os. 'n Swaar sak op jou rug sal jou stadig na jou knieë dryf as jy dit probeer dra. Maar plaas dieselfde las op die rug van 'n os, en met sy kolossale krag, sal dit net aanhou loop op die pad, bykans sonder om die las wat jou vernietig het, agter te kom. Jesus is hier om ons laste vir ons te dra.

Die ideale Man is 'n mens soos ons. Hy deel ons pyn, lyding en emosies. Hy verstaan ons. En Hy is ons Advokaat, wat ons saak wil pleit om ons vry te stel van die beskuldigings van die duiwel.

As ons ons sonde bely, sal Hy ons sondes vergewe en ons sal 'n "onskuldig" uitspraak kry, omdat Sy Bloed gestort is om ons sonde weg te was.

Openbaring 1:5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed

1 Johannes 2:1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ’n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige

As God, is Jesus soos 'n vlieënde arend. Hy vlieg hoog in die lug op waar Hy 'n baie groter prentjie het en selfs die toekoms kan sien kom, en daarom weet Hy hoe om ons die beste manier te lei. Die visie van die arend kan voorwerpe baie keer meer vergroot as wat ons oë kan. So, Hy sien al die detail wat ons mis. Daarom wil Hy ons lewens lei op die beste paaie, want Hy sien nie net die plaaslike omstandighede en bedrieglike druk nie. Hy sien ook al die pad tot in ewigheid. Ons gaan onsself eendag skop omdat ons Hom nie meer vertrou het nie.

So nou sien ons 'n prentjie van Jesus wat meer is soos die visie wat Johannes gesien het in Openbaring 4.

Openbaring 4:6 En voor die troon was daar ’n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.

Oë spreek van intelligensie. Hulle sien die verlede (oë agter) en hulle sien die toekoms (oë voor).

7 En die eerste lewende wese was soos ’n leeu, en die tweede lewende wese was soos ’n kalf, en die derde lewende wese het ’n gesig gehad soos ’n mens, en die vierde lewende wese was soos ’n arend wat vlieg.

'n Kalf is 'n jong os. Jesus het vroeg gesterf, Hy was maar 33. Maar daardie jong Os was sterk genoeg om nooit te sondig en om die Dood, Hel en Graf te oorwin.

DNA-4-beasts

Hierdie is die goeie diere. 'n Dier verteenwoordig 'n krag omdat 'n dier sterk is.

Hierdie is die vier lyfwagte wat om die troon van God staan.

Die kerk kan slegs die liggaam van Christus wees as Hy die Hoof is.

Hierdie lyfwagte is daar om kerk te beskerm en te lei.

Efésiërs 5:23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

Moet asb nooit sê dat een of ander man die hoof van die kerk is nie.

Slegs Jesus kan ons Hoof wees, omdat Hy weereens twee oënskynlik onmoontlike dinge doen: Hy woon in die Hemel waar Hy die toekoms in Sy hande hou, en terselfdertyd woon Hy ook in ons harte hier op aarde, sodat Hy ons kan lei. Geen menslike leier kan daardie wonderwerk dupliseer nie.

Menslike leiers kan slegs reageer op die druk en omstandighede van die hede. Met die kompleksiteite van die moderne lewe, het menslike leiers geen idee van wat volgende sal kom nie.

Niemand het die val van die Berlynse muur in 1989 voorspel nie (dit het eintlik gebeur as gevolg van 'n fout). Niemand het 9/11 voorspel toe die Dubbel Torings vernietig is nie. Niemand het die twee Golfoorloë of die skielike opkoms van ISIS voorspel met sy ongelooflike wreedheid nie. Niemand het die Siriese burgeroorlog en die vloed van vlugtelinge na Europa voorspel nie.

Selfs Brexit het ons verbaas toe Engeland gestem het om die Europese Unie te verlaat. Niemand het hierdie jare vooruit voorspel voordat dit gebeur het nie. Ons kan nie eers die verwarring voorspel wat dit sal veroorsaak nie. Ons kan net hoop dat doeltreffende en wyse skadebeheer die skadelike effekte sal verminder.

So in 'n wêreld van verwarrende verandering kan ons nie die menings en voorspellings van menslike leiers vertrou, wat net raai, omdat hulle nie die toekoms beter kan sien as wat ons kan nie. Daarom is die leiers van die "verlaat Europa" stem net so verward soos die res. Baie mense wat gestem het om te "verlaat", is nou spyt en kla dat niemand hulle die ware gevolge van daardie stem vertel het nie. Die wêreld is eenvoudig te kompleks om al die gevolge te voorspel. Basies het die "verlaat" leiers nie regtig geweet wat sou gebeur nie, en het hulle ook nie geweet watter probleme hulle ontketen het nie.

Matthéüs15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ’n blinde ’n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.
So, haal jou oë af van menslike leiers, beide in die kerk en in die politiek.

Baie korrupte en onbevoegde leiers is vandag in die wêreld en hulle wys bloot, op 'n baie onaangename wyse, hoe min menslike leierskap vertrou kan word. So, wie kan ons vertrou?

Slegs een Leier, Jesus Christus.

Gee jou hart aan Jesus en glo en volg Sy Bybel. Hy is die een Leier Wie presies weet wat aangaan en ook wat in die toekoms sal gebeur.

Slegs een Leier is onfeilbaar, Jesus Christus.

Hou jou oë op Hom en volg Hom deur Sy Woord, die Bybel.

“Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle!” — 1 Korintiërs 16:23